You are on page 1of 6

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I -MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Học sinh biết: +Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn. +Cấu tạo của bảng tần hoàn. 2.Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron và ngược lại. 3.Thái độ Rèn luyện khả năng tư duy,sáng tạo.tính cẩn thận và nghiêm túc trong khoa học. II- CHUẨN BỊ GV: - Hình vẽ ô nguyên tố,phiếu học tập. - Bảng tuần hoàn hóa học HS: -Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố. -Tìm hiểu sơ lược về nhà bác học Men-đê-lê-ép và sự phát minh ra bảng tuần hoàn. -Chuẩn bị bảng tuần hoàn hóa học III -PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU -Đàm thoại gợi mở -Phương tiện trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề. IV – TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY 1.Ổn định lớp -Kiểm tra sĩ số 2.Dẫn nhập. GV: Ở lớp 9 chúng ta đã được học sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.vậy các em hãy nhắc lại nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của bảng tuần hoàn?

Dựa vào các tính chất chung Men-đê-lêép khẳng định các chất đều có những quy luật biến hóa thống nhất. thủy ngân và lưu huỳnh. chì. -Đến năm 1869 tìm ra được 63 nguyên tố. bạc. .Năm 1869 ông công bố bản ‘bảng tuần hoàn các Hoạt động của học sinh -Trả lời: + Men-đê-lê-ép (1834-1907) là nhà nhà hóa học nổi tiếng ở nước Nga +Ông đã có rất nhiều đóng góp cho nhân loại.ông công bố bản “bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học” đầu tiên.loài người đã biết các nguyên tố vàng.Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn? mối liên hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hóa học với vị trí của nó trong bảng tuần hoàn? Tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi như thế nào? Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì? Thời gian 5phút Hoạt động của thầy Hoạt động 1: GV:Đặt ra các câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời sau khi đã được giao về nhà. Năm 1869. sắt. nhóm. . -Em biết gì về Men-đê-lêép? -Ông đã đóng góp thành tựu lớn gì cho nhân loài? GV:Nhận xét và tóm tắt sơ lược về sự phát minh ra bảng tuần hoàn. GV: -Thời trung cổ . GV: Vậy ở lớp 9 ta đã được học sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về bảng tuần hoàn. -Bảng tuần hoàn gồm ô nguyên tố.Đặc biệt là ông đã xây dựng nên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầu tiên.chu kì.HS: -Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.Và hàng loạt các nguyên tố mới được các nhà bác học tìm ra. Nội dung ghi bảng Sơ lược về sự phát minh ra bảng tuần hoàn.đồng.

5 phút nguyên tố hóa học’ đầu tiên.C(Z=6). GV: Đưa ra 3 nguyên tố Be (Z=4). 3.Các nguyên tố có cùng số eletron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành 1 cột. 2.Các nguyên tố có cùng số lớp eletron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. là kim chỉ nam cho những nghiên cứu trong hóa học nói chung Hoạt động 2: GV: Yêu cầu HS dựa vào bảng tuần hoàn hóa học cho biết các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được xếp như thế nào? GV:Nhận xét và đưa ra nguyên tắc đầu tiên. Đây là một cống hiến xuyên thời đại đối với lĩnh vực hóa học. là chìa khóa dẫn đến sự phát minh nhiều nguyên tố hóa học mới. GV:Đưa ra 3 nguyên tố Li(Z=3).đưa ra nguyên tắc thứ 2.B(Z=5). -Sau đó yêu cầu nhận xét số lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố. -Trả lời: -Ghi bài: I-NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 1.Na(Z=11).K(Z=19) Yêu cầu HS viết cấu hình nhận xét số lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố và nhìn vào bảng tuần hoàn và cho biết trong bảng tuần hoàn các nguyên tố này được xếp như thế nào? .HS lên bảng viết cấu hình. Yêu cầu HS lên bảng viết cấu hình của 3 nguyên tố. Và nhìn vào bảng tuần hoàn và cho biết các nguyên tố này được xếp thế nào trong bảng tuần hoàn? GV:Nhận xét.Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. .

+Chu kì 1 gồm 2 nguyên tố.Đưa phiếu học tập cho HS có ghi các câu hỏi: Nhìn vào bảng tuần hoàn và trả lời các câu hởi sau: Câu 1: Nhận xét gì về số thứ tự của chu kì với số lớp -Ghi bài -Trả lời II.chu kì KN:Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. -Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố.được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.H  He.Ô nguyên tố KN:Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng.GV:Nhận xét và đưa ra nguyên tắc thứ 3.và số e? GV: Kết luận: Số hiệu nguyên tử (Z)= số điện tích hạt nhân=số p = số e=số thứ tự của ô nguyên tố 10phút Hoạt động 4: GV:Thông báo:Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 1. -Bảng tuần hoàn có 7 chu kì.gọi là ô nguyên tố. GV: Đưa ra ví dụ cho biết số hiệu nguyên tử của magie là 12 cho biết: magie thuộc ô thứ mấy?số điện tích hạt nhân là bao nhiêu? số p. . -Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử. Hoạt động 3: 5phút GV: Đưa ra một nguyên tố (Al : Z = 13) và cho biết ý nghĩa của những con số ghi trong đó.Đưa ra 1 ô nguyên tố khác (Kali : Z =19) và yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của những con số trong ô nguyên tố đó. GV: Nhìn vào bảng tuần hoàn yêu cầu HS nhận xét về số thứ tự của ô nguyên tố với số hiệu nguyên tử của ô nguyên tố đó. GV:.được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. . -Trả lời: 2. -Số hiệu nguyên tử(Z)= số điện tích hạt nhân=số p = số e=số thứ tự của ô nguyên tố -Điền vào phiếu học tập.

K  Kr. +chu kì 5 có 18 nguyên tố. 5 phút Hoạt động 5: Củng cố: 1.electron trong nguyên tử. 2.Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì? 3. Đặc điểm chu kì. Nhắc lại 3 nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.Al.Cl thuộc chu kì mấy?Vì sao? 2phút . -Ngoài ra chu kì 6 và chu kì 7 còn có 2 họ Lantan và Actini mỗi họ gồm có 14 nguyên tố được xếp ở cuối bảng nguyên tố hóa học. Làm bài tập từ 1 đến 6 3.2. +Chu kì 7 chưa hoàn thành.Mg.S. +Chu kì 6 có 32 nguyên tố.Nhận xét về nguyên tố đầu tiên và cuối cùng của mỗi chu kì? GV: Nhận xét và đưa ra kết luận.Na Ar +Chu kì 4 có 18 nguyên tố. -Các chu kì 4.7 được gọi là chu kì lớn. Li  Ne +Chu kì 3 có 8 nguyên tố. Xem trước phần nhóm nguyên tố +Chu kì 2 có 8 nguyên tố. -Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng 1 kim loại kiềm và kết thúc bằng 1 khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành) -Bài tập củng cố Bài 1. -Các chu kì 1.6. Cho nguyên tố A(Z=15) xác định tên nguyên tố?Thuộc ô nào? Chu kì bao nhiêu? Vì sao? Bài 2.Cs Rn. Hoạt động 6: 1.Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?Cho biết nguyên tố đầu tiên và nguyên tố cuối cùng của mỗi chu kì? 4.Rb  Xe.5. Nhắc nhở HS về nhà học lí thuyết.3 được gọi là chu kì nhỏ. 2.Các nguyên tố sau:Na. 2.