You are on page 1of 7

HRVATSKI SABOR

3126 Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O AKADEMSKIM I STRU NIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU
Proglašavam Zakon o akademskim i stru nim nazivima i akademskom stupnju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine. Klasa: 011-01/07-01/124 Urbroj: 71-05-03/1-07-2 Zagreb, 10. listopada 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi , v. r.

ZAKON
O AKADEMSKIM I STRU NIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU
I. OP E ODREDBE lanak 1. Ovim se Zakonom ure uju akademski i stru ni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje. lanak 2. (1) Akademski naziv stje e osoba koja završi preddiplomski sveu ilišni studij, diplomski sveu ilišni studij i poslijediplomski specijalisti ki studij. (2) Stru ni naziv stje e osoba koja završi stru ni studij i specijalisti ki diplomski stru ni studij. (3) Akademski stupanj stje e osoba koja završi poslijediplomski sveu ilišni studij. II. STJECANJE AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKOG STUPNJA lanak 3. (1) Završetkom preddiplomskog sveu ilišnog studija koji u pravilu traje tri do etiri godine, ijim završetkom se stje e od 180 do 240 bodova u skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (u daljnjem tekstu: ECTS bodova), osoba stje e akademski naziv sveu ilišni

. osoba stje e akademski naziv magistar. odnosno dr. ovoga lanka je dr. bacc. arh. ijim završetkom se stje e najmanje 300 ECTS bodova. iur. ovoga lanka je univ. ovoga lanka. uz naznaku struke (na primjer: dr. osoba stje e akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti ili doktor umjetnosti odnosno doktorica umjetnosti uz naznaku znanstvenog odnosno umjetni kog polja i grane. ing. bacc. (2) Kratica akademskog stupnja iz stavka 1. odnosno sveu ilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke (na primjer: sveu ilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i sli no). geod.. (5) Iznimno od stavka 1. i stavlja se ispred imena i prezimena osobe. lanak 4. završetkom preddiplomskog i diplomskoga sveu ilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskoga sveu ilišnog studija iz podru ja tehni kih znanosti. oec. lanak 5. bacc. lanak 6. polja i grane. bacc. (4) Kratica naziva iz stavka 3. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. (1) Završetkom poslijediplomskog sveu ilišnog studija koji traje u pravilu tri godine i ijim se završetkom stje e u pravilu 180 ECTS bodova. osoba stje e akademski naziv magistar inženjer odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke (na primjer: magistar/magistra inženjer/inženjerka geodezije i sli no). sc. ovoga lanka je mag. uz naznaku struke (na primjer: mag. ovoga lanka je mag. (2) Kratica naziva iz stavka 1. bacc. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. uz naznaku struke (na primjer: univ. ovoga lanka. ovoga lanka je dr. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. .prvostupnik (baccalaureus). završetkom diplomskog sveu ilišnog studija medicine. (3) Iznimno od stavka 1. (6) Kratica naziva iz stavka 5. ing. ovoga lanka je univ. (1) Završetkom preddiplomskog i diplomskoga sveu ilišnog studija ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveu ilišnog studija. (4) Kratica naziva iz stavka 3. odnosno doktorica uz naznaku struke (na primjer: doktor/doktorica medicine i sli no). odnosno magistra uz naznaku struke (na primjer: magistar/magistra arheologije.. arh. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. geod. (2) Kratica naziva iz stavka 1.. uz naznaku struke (na primjer: mag. bacc. mag. mag. sveu ilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije. osoba stje e akademski naziv sveu ilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer. (3) Iznimno od stavka 1. med. magistar/magistra ekonomije. oec. univ. odnosno sveu ilišna prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke (na primjer: sveu ilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalurea) arheologije. sukladno propisu kojim se ure uju znanstvena i umjetni ka podru ja. uz naznaku struke (na primjer: univ. ing. iur. sveu ilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) prava i sli no). univ. ovoga lanka. stomatologije ili veterine osoba stje e akademski naziv doktor. magistar/magistra prava i sli no). i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. ing. završetkom preddiplomskoga sveu ilišnog studija u znanstvenom podru ju tehni kih znanosti.. art.

soc. ovoga lanka je univ. mag. univ. odnosno sveu ilišna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: sveu ilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije. ijim završetkom se stje e najmanje 180 ili više ECTS bodova.. ovoga lanka je univ. polit. ovoga Zakona (na primjer: dr. med. mag. ovoga lanka. (4) Kratica naziva iz stavka 3. oec.(1) Završetkom poslijediplomskog specijalisti kog studija u trajanju od jedne do dvije godine. ijim završetkom se stje e u pravilu 60 do 120 ECTS bodova. (2) Kratica naziva iz stavka 1. anal. oec. stru ni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinske radiologije. STJECANJE STRU NIH NAZIVA lanak 8. stru ni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) politologije i sli no). oec. med.) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. spec. rad. (1) Završetkom stru nog studija u trajanju kra em od tri godine. a isti se objavljuje u »Narodnim novinama«. (2) Kratica naziva iz stavka 1. uz naznaku struke (na primjer: bacc. spec. uz naznaku struke (na primjer: pristup. sveu ilišni/a specijalist/specijalistica financijske analize i sli no). mag. sveu ilišni/a specijalist/specijalistica socijalne politike. univ. ovoga lanka je bacc. stru ni/a pristupnik/pristupnica politologije i sli no). može se koristiti uz kraticu akademskog naziva iz lanka 4. osoba stje e naziv sveu ilišni magistar odnosno sveu ilišna magistra uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa koji se može koristiti uz akademski naziv iz lanka 4. ijim završetkom se stje e manje od 180 ECTS bodova. sukladno ovom Zakonu. (1) Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica utvr uje Rektorski zbor. (2) Popis iz stavka 1. spec. osoba stje e stru ni naziv stru ni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke (na primjer: stru ni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije. ovoga lanka je pristup. pristup. (3) Iznimno od stavka 1. uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.. fin. (1) Završetkom stru nog studija u trajanju od najmanje tri godine. (2) Kratica naziva iz stavka 1. osoba stje e akademski naziv sveu ilišni specijalist. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. univ. polit. spec.. i sli no). epidem. ovoga Zakona (na primjer: mag. stomatologiji i veterini. oec. III. pristup. univ. soc..) i stavlja se iza imena i prezimena osobe.. spec. oec. lanak 7. osoba stje e stru ni naziv stru ni pristupnik odnosno stru na pristupnica uz naznaku struke (na primjer: stru ni/a pristupnik/pristupnica ekonomije. ovoga Zakona. uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: univ.. . lanak 9. polit. koji se može koristiti uz akademski naziv iz lanka 4. oec. ovoga Zakona. može se koristiti uz kraticu akademskog naziva iz lanka 4. ovoga lanka Rektorski zbor je dužan dopuniti akademskim nazivima ili akademskim stupnjevima u roku od dva mjeseca od izdavanja dopusnice visokom u ilištu za izvo enje studija. završetkom poslijediplomskoga specijalisti kog studija u medicini. univ. stru ni/a pristupnik/pristupnica medicinske radiologije. spec.

geod. ovoga lanka je dipl. ovoga lanka Vije e veleu ilišta i visokih škola i Rektorski zbor dužni su dopuniti stru nim nazivima u roku od dva mjeseca od izdavanja dopusnice visokom u ilištu za izvo enje studija. odnosno stru na specijalistica inženjerka uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: stru ni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka geodezije i sli no). ovoga lanka. osoba stje e stru ni naziv stru ni prvostupnik (baccalaureus) inženjer. ing. završetkom stru nog studija u znanstvenom podru ju tehni kih znanosti. sukladno ovom Zakonu. uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: stru . završetkom specijalisti koga diplomskoga stru nog studija u medicini. dipl. osoba stje e stru ni naziv diplomirani. (5) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka je stru . ovoga lanka. uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: dipl. ovoga lanka je bacc. ing. (2) Kratica naziva iz stavka 1. uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: stru . polit. koji se može koristiti uz naziv ste en na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju. osoba stje e stru ni naziv stru ni specijalist. završetkom specijalisti koga diplomskoga stru nog studija iz podru ja tehni kih znanosti osoba stje e stru ni naziv stru ni specijalist inženjer. uz naznaku struke (na primjer: bacc. med. ing. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. (1) Popis stru nih naziva i njihovih kratica zajedni ki utvr uju Vije e veleu ilišta i visokih škola i Rektorski zbor. i sli no). lanak 10. koji se može koristiti uz naziv ste en na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju. ing. KORIŠTENJE AKADEMSKIH I STRU NIH NAZIVA I AKADEMSKOG STUPNJA .. (1) Završetkom specijalisti koga diplomskoga stru nog studija koji traje jednu do dvije godine. diplomirani medicinski tehni ar i sli no). lanak 11. bacc. i sli no). ijim završetkom se stje e u pravilu 60 do 120 ECTS bodova. (4) Kratica naziva iz stavka 3.bacc. ms. ovoga lanka je stru . odnosno diplomirana uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: diplomirana medicinska sestra. i sli no) i stavlja se iza imena i prezimena osobe. spec. rad. mt. stomatologiji i veterini. može se koristiti uz kraticu naziva ste enog na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe. i sli no). (4) Kratica naziva iz stavka 3. (2) Popis iz stavka 1. odnosno stru na specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa (na primjer: stru ni/a specijalist/specijalistica politehnike i sli no). ovoga lanka. spec. može se koristiti uz kraticu naziva ste enog na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe. spec. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke (na primjer: stru ni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i sli no). (3) Iznimno od stavka 1. (3) Iznimno od stavka 1. spec. politeh. koji se može koristiti uz naziv ste en na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju.. (6) Kratica naziva iz stavka 5. a isti se objavljuje u »Narodnim novinama«. IV. geod. može se koristiti uz kraticu naziva ste enog na stru nom studiju ili preddiplomskom sveu ilišnom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe.

na na in i u postupku propisanom Zakonom o prekršajima. br. izjedna en je s odgovaraju im stru nim nazivom stru ni pristupnik odnosno stru na pristupnica uz naznaku struke.00 kuna kaznit e se. svjedodžbu odnosno diplomu o završenom studiju te u dopunsku ispravu o studiju. odnosno diplomi te u dopunskoj ispravi o studiju. odnosno doktorica uz naznaku struke. izjedna en je s odgovaraju im akademskim ili stru nim nazivom ili akademskim stupnjem utvr enim ovim Zakonom. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. svjedodžbi. prevode se u odgovaraju e nazive i njihove kratice koje su prihva ene u odnosnom jeziku.00 do 50.lanak 12. (1) Akademski i stru ni nazivi i akademski stupanj unose se u potvrdu. na na in i u postupku propisanom Zakonom o prekršajima.000. br.00 kuna kaznit e se. sukladno lanku 8. fizi ka osoba koja upotrebljava akademski ili stru ni naziv ili akademski stupanj i njegovu kraticu protivno odredbama ovoga Zakona ili protivno popisima donesenim sukladno ovom Zakonu.000. ovoga lanka.00 kuna kaznit e se. V.000.). ovoga Zakona ili s odgovaraju im stru nim nazivom stru ni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke ili stru ni prvostupnik (baccalaureus) inženjer. VI. . (2) Stru ni naziv i akademski stupanj ste en prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«. koje se izdaju na stranom jeziku. pravna osoba koja postupa protivno odredbama ovoga Zakona ili protivno popisima donesenim sukladno ovom Zakonu. 123/03. odnosno diplomi o završenom studiju. (2) Nov anom kaznom od 5. izjedna en je s akademskim nazivom magistar odnosno magistra uz naznaku struke ili magistar inženjer. 123/03. (2) Akademski i stru ni nazivi i akademski stupanj i njihove kratice na hrvatskom jeziku u potvrdi. (3) Ste eni akademski i stru ni nazivi i akademski stupanj koriste se sukladno potvrdi. PREKRŠAJNA ODREDBA lanak 13. ijim završetkom se stje e visoka stru na sprema (VSS). sukladno lanku 4. (3) Nov anom kaznom od 300. (1) Osobe koje su završile sveu ilišni ili stru ni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«.00 kuna do 15.000. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke. svjedodžbi. (3) Stru ni naziv ste en završetkom: – sveu ilišnoga dodiplomskog studija. sukladno lanku 9. (1) Nov anom kaznom od 300.00 kuna do 30. ovoga Zakona – stru noga dodiplomskog studija. odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke ili doktor. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lanak 14. u trajanju kra em od tri godine ijim završetkom se stje e viša stru na sprema (VŠS). sukladno lanku 120. na na in i u postupku propisanom Zakonom o prekršajima. odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. stavku 2. u smislu prava koja iz toga proizlaze.) imaju pravo koristiti odgovaraju i akademski ili stru ni naziv ili akademski stupanj utvr en ovim Zakonom.

u trajanju kra em od tri godine. br. ovoga Zakona. zadržavaju akademski stupanj magistra znanosti. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke. a osobe koje su stekle takve stru ne nazive zadržavaju prava koja proizlaze iz ste ene visoke stru ne spreme – poslijediplomskoga stru nog studija koji se izvodi na sveu ilištu izjedna en je s akademskim nazivom sveu ilišni specijalist odnosno sveu ilišna specijalistica uz naznaku struke. u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona. sukladno lanku 10. u trajanju od najmanje etiri godine ijim završetkom se stje e visoka stru na sprema (VSS). odnosno magistra umjetnosti. sukladno ovom Zakonu. alineje 2. u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 16. (4) Akademski stupanj doktora znanosti ste en završetkom sveu ilišnoga poslijediplomskoga znanstvenog studija te akademski stupanj doktora znanosti ste en obranom doktorske disertacije izvan doktorskog studija. Osobe koje su završile sveu ilišni poslijediplomski znanstveni studij kojim se stje e akademski stupanj magistra znanosti te osobe koje su završile sveu ilišni poslijediplomski umjetni ki studij kojim se stje e akademski stupanj magistra umjetnosti.ovoga Zakona. izjedna en je sa stru nim nazivom stru ni prvostupnik (baccalureus). Upute vezane uz podru je biomedicine ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje donosi uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za zdravstvo. stavka 3. izjedna en je sa stru nim nazivom stru ni prvostupnik (baccalaureus). . sukladno lanku 9. ovoga Zakona. ovoga Zakona – stru noga dodiplomskog studija. izjedna eni su s akademskim stupnjem doktora odnosno doktorice znanosti ili doktora odnosno doktorice umjetnosti iz lanka 5. lanak 15. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke ili stru ni prvostupnik (baccalaureus) inženjer. Vije e veleu ilišta i visokih škola i Rektorski zbor zajedni ki e utvrditi i objaviti u »Narodnim novinama« popis odgovaraju ih stru nih naziva i njihovih kratica s kojima se izjedna ava stru ni naziv ste en završetkom stru noga dodiplomskog studija. (2) Vije e veleu ilišta i visokih škola i Rektorski zbor zajedni ki e utvrditi i objaviti popis stru nih naziva i njihovih kratica te popis odgovaraju ih stru nih naziva i njihovih kratica iz lanka 14.). ovoga Zakona. (1) Rektorski zbor utvrdit e i objaviti u »Narodnim novinama« popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica. u trajanju od tri godine ijim završetkom se stje e viša stru na sprema (VŠS). sukladno uputama koje donosi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje. sukladno lanku 6. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke ili stru ni prvostupnik (baccalaureus) inženjer. odnosno stru na prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke. ovoga Zakona. prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«. – stru noga dodiplomskog studija. sukladno ovom Zakonu. sukladno lanku 9. ovoga Zakona – poslijediplomskoga stru nog ili umjetni kog studija koji se izvode na veleu ilištu ili visokoj školi izjedna en je sa stru nim nazivom stru ni specijalist odnosno stru na specijalistica uz naznaku struke. Visoka u ilišta na kojima je ste en stru ni naziv završetkom stru nog dodiplomskog studija u trajanju kra em od tri godine mogu predložiti odgovaraju i stru ni naziv Vije u veleu ilišta i visokih škola i Rektorskom zboru radi utvr ivanja popisa odgovaraju ih stru nih naziva i njihovih kratica. 123/03.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o stru nim nazivima i akademskim stupnjevima (»Narodne novine«. listopada 1991. Klasa: 135-02/07-01/01 Zagreb. listopada 2007.(3) Ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje donijet e upute za utvr ivanje popisa odgovaraju ih stru nih naziva iz lanka 14.. za koje se ne može utvrditi odgovaraju i stru ni naziv ili akademski stupanj. stavka 3. .). i 120/03. ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje utvrdit e stru ni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane. 128/99. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks. ovoga Zakona u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona. r. 3. Za osobe koje su do 8. godine stekle diplome ili druge isprave na visokim vojnim ili vjerskim u ilištima na podru ju bivše SFRJ. v. odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske. lanak 17. lanak 19. 35/00. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. alineje 2. lanak 18. br.