You are on page 1of 1

+Ưu điểm: -Thu thập được nhiều thông tin theo chủ ý của người thiết kế bảng hỏi -Thông

tin tập chung, có tính định lượng -Dễ nhập liệu và xử lý +Nhược điểm -Thông tin cứng nhắc do được thiết kế trước, kém linh hoạt khi phỏng vấn -Nếu người ít kỹ năng hỏi, sẽ khó thu được thông tin tốt đúng chủ ý người thiết kế bảng 3) Điều tra bằng bảng hỏi Điều tra bằng bảng hỏi là một phương pháp dùng phiếu hỏi do người nghiêncứu thiết kế sẵn một phiếu với những câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự của suyluận logic (diễn dịch, quy nạp hoặc loại suy), người nghiên cứu có thể thu đượcnhững thông tin chân xác về sự vật hoặc hiện tượng từ đối tượng điều tra.Về mặt kỹ thuật của phương pháp điều tra bằng bảng hỏi có ba loại công việc phải chú ý:- C họ n mẫ u : Vi ệ c c họ n m ẫ u p hả i đ ả m bả o vừ a ma n g t í n h n g ẫ u n h i ê n , vừ a m a n g t í nh đ ạ i di ệ n, t r á n h vi ệ c c h ọ n mẫ u t h e o đ ị n h h ư ớ n g chủ qu a n củ a n gư ờ i nghiên cứu.Có một số sách chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu hệ thống, chọnmẫu ngẫu nhiên phân tầng, chọn mẫu hệ thống phân tầng, chọn mẫu từng cụm…Thiết kế bảng câu hỏi: có hai nội dung cần quan tâm:+ Các loại câu hỏi: các loại câu hỏi phải đảm bảo khai thác cao nhất ýkiến cá nhân từng người được hỏi, thông thường có một số câu hỏi trong cáccuộc điều tra như:Câu hỏi kèm phương án trả lời “có” và “không”Câu hỏi kèm nhiều phương án trả lời để mở rộng khả năng lựa chọn.Câu hỏi kèm phương án trả lời có trọng số để phân biệt mức độ quan trọng.Các câu hỏi mở để người điền phiếu trả lời theo ý mình.+ Trật tự lôgic của các câu hỏi: phép suy luận được sử dụng trong quá trìnhtổ chức bộ câu hỏi, có thể sử dụng phép suy luận diễn dịch, quy nạp hoặc loại suyđể tổ chức bộ câu hỏi.Suy luận diễn dịch: khi cần công bố toàn bộ mục đích cuộc điều tra.CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU99 VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNHSuy luận quy nạp: khi cần công bố từng phần mục đích cuộc điều tra.Loại suy: khi cần giữ bí mật hoàn toàn mục đích cuộc điều tra.Cách tổ chức câu hỏi vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính nghệ thuật vậndụng các phép suy luận lôgic trong các cuộc điều tra.- Xử lý kết quả điều tra:+ Áp dụ n g ngu y ê n t ắ c t ổ n g hợ p t ư l i ệ u t r o n g t i ế p c ậ n l ị c h s ử đ ể s ắ p xế p, phân tích và tổng hợp tư liệu theo “trình tự thời gian” và “nhân-quả”.+ K ế t q u ả đ i ề u t r a đ ư ợ c x ử l ý d ự a t r ê n c ơ s ở t h ố n g k ê t o á n . H i ệ n n a y , chương trình xử lý thống kê trên máy đã được phổ dụng – đó là chương trình SPSS(Statistical Package for Social Studies) giúp giảm nhẹ rất nhiều công việc xử lý cáckết quả điều tra.