You are on page 1of 1

TONG QUAN

CHÚNG KHOÁN
Khái niêm
CK là nhüng giây tò có giá và có khá nãng chuyên nhuong
Ðãc diêm
Tính thanh khoán
(Tính lóng)
Là khá nãng chuyên thành tiên mãt
Tính thanh khoán cao hay thâp phu thuôc
Khoáng tgian và phí cân thiêt cho viêc chuyên dôi
Rúi ro cúa viêc giám sút giá trj do chuyên dôi
Chúng khoán có tính thanh khoán cao hon
các loai tài sán khác.
Tính rúi ro
CK chju tác dông lón bói rúi ro
Phân loai
Rúi ro có hê thông
Hay rúi ro thj truòng, là loai rúi ro
ánh huóng dên toàn bô nên kinh tê
nhu lam phát, tý giá, lãi suât...
Rúi ro ko hê thông
Chi ánh huóng dên 1 bô phân nhó,
thông thuòng dên tù nhà phát hành.
Tính sinh loi
Loi túc duoc phân chia hãng nãm
Giá CK tãng trên thj truòng
==> Rúi ro và tý suât sinh lòi phái tuong xúng vói nhau, rúi ro càng cao thì dòi hói múc dô sinh lòi càng lón
Phân loai
Theo tính chât
CK vôn
CK no
CK phái sinh
Theo khá nãng chuyên nhuong
CK vô danh
Không ghi tên nguòi thu huóng
Chuyên nhuong dê dàng, ko cân nhüng thú tuc xác nhân
CK ghi danh
Có ghi tên nguòi thu huóng
Khi chuyên nhuong phái thuc hiên các thú tuc pháp lý
Theo khá nãng thu nhâp
CK có thu nhâp cô djnh
Thu nhâp cô djnh ko phu thuôc tình
hình KD cùa tô chúc phát hành
Phân loai
Trái phiêu nhà nuóc
Trái phiêu dja phuong
Trái phiêu công nghiêp
(Trái phiêu công ty)
Trái phiêu ngân hàng
Tín phiêu quÿ tiêt kiêm
Tín phiêu kho bac
CK có thu nhâp biên dôi
Thu nhâp phu thuôc tình hình KD cùa tô chúc phát hành
Phân loai
Cô phiêu
Chúng chi quÿ
CK hôn hop
Thu nhâp cô djnh + 1 khoán thu nhâp biên dôi
Phân loai
Trái phiêu cty có khá nãng chuyên dôi
Trái phiêu có quyên mua cô phiêu
Trái phiêu có thu nhâp bô sung
TESSUARAI_CHUNG KHOAN.mmap - 12/8/2010 -