You are on page 1of 46

BAHAN BERCETAK Prinsip Asas Rekabentuk Bahan Click to edit Master subtitle style Bercetak

4/23/12

APAKAH BAHAN BERCETAK?
Semua bahan bercetak termasuk peta, poster, carta, risalah, gambar (lukisan, lakaran, foto), kad imbasan dan skor muzik.

4/23/12

Peta
 Gambaran berlakar

tentang permukaan bumi atau sebahagiannya yang menggambarkan ciri-ciri sesuatu kawasan itu seperti sempadan geografi, sejarah, politik, ekonomi, budaya dan 4/23/12 sebagainya.

Poster
 “Sekeping

kertas yang tertera dengan gambar dan lain-lain keterangan tentang sesuatu.”
4/23/12

prestasi kerja.Carta  “Paparan yang mengandungi atau yang memberikan keterangan tentang hal atau kedudukan tertentu (misalnya mengenai iklim. struktur organisasi. dan . kedudukan dan perkembangan perniagaan. dan lain-lain) dalam bentuk gambarajah 4/23/12 (graf. jadual.

Risalah Bahan dalam bentuk beberapa lembaran kertas sama ada diketip. dijahit atau dijilid ringkas yang mempunyai 4/23/12 keterangan .

bergambar yang memberi pengesahan sebagai bukti kepada kejadian. kenyataan atau acara yang telah dikendalikan dalam bentuk 4/23/12 gambar foto Gambar (lukisan. lakaran. foto) Bahan berita .

Skor Muzik  Kertas yang mengandu ngi manuskrip muzik. 4/23/12 .

Kad imbasan kertas yang agak tebal dan keras (biasanya berbentuk empat persegi) yang menunjukkan elemen melihat kembali dalam fikiran atau 4/23/12 membayangka Kepingan .

BUKU  Koleksi bahan bacaan adalah semua bahan sumber maklumat bercetak yang diselenggara dan disimpan di Pusat Sumber Sekolah untuk digunakan oleh pelajar dan guru. Koleksi bahan bacaan boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori. 4/23/12 . antaranya adalah : Buku Fiksyen Buku Bukan Fiksyen ( Pinjaman ) Buku Bukan Fiksyen ( Rujukan ) Bahan Terbitan Berkala.

cerita yang terdapat . Buku fiksyen dapat diklasifikasikan mengikut bahasa.BUKU FIKSYEN Buku fiksyen merupakan karya sastera yang diterbitkan daripada rekaan atau khayalan seseorang pengarang. antaranya : Buku Fiksyen Melayu Buku Fiksyen Inggeris Buku Fiksyen Cina Buku Fiksyen Tamil Buku Fiksyen Arab 4/23/12 Kebiasaannya cerita.

Semua buku bukan fiksyen dikelas dibawa sepuluh bidang utama iaitu :  Karya am  Falsafah  Agama  Sains Kemasyarakatan 4/23/12 . Buku bukan fiksyen pinjaman merupakan buku-buku bukan fiksyen yang diberi pinjam kepada pengguna.BUKU BUKAN FIKSYEN Buku bukan fiksyen terdiri daripada buku bukan fiksyen untuk pinjaman dan buku bukan fiksyen untuk rujukan. Buku bukan fiksyen rujukan adalah buku-buku yang digunakan untuk rujukan sahaja dan tidak dibenarkan dipinjam oleh pengguna.

fakta. peristiwa. data dan sebagainya. sesuatu kejadian.BUKU RUJUKAN Buku-buku rujukan bukanlah buku untuk dibaca berterusan tetapi khas untuk mencari maklumat tentang sesuatu perkara. Buku Rujukan Am c. butiran tentang terdiri daripada : tempat. antaranya maklumat tentang makna perkataan. Buku rujukan a. berita. Bahan Khusus . Buku Rujukan Umum b. Buku Rujukan Khusus 4/23/12 d.

4/23/12 . Buku rujukan umum terdiri daripada buku-buku ilmiah. berkaitan dengan mata pelajaranmata pelajaran yang diajar di sekolah dan memenuhi kehendak kurikulum.BUKU RUJUKAN UMUM Buku rujukan umum merupakan buku-buku bacaan tambahan serta memenuhi keperluankeperluan pengajaran dan pembelajaran pelajar.

Almanak b. Gazetir 4/23/12 . Direktori d. Di antara buku rujukan am adalah : a.BUKU RUJUKAN AM Buku-buku rujukan am memberi maklumat umum dan berguna untuk semua orang. Ensiklopedia umum e. Atlas c. Ia berguna untuk rujukan cepat tetapi tidak begitu mendalam.

BUKU RUJUKAN KHUSUS khusus memberi Buku-buku rujukan maklumat semasa secara terperinci. Abstrak b. Di antara buku rujukan khusus adalah : a. mendalam dan khusus untuk penggunapengguna tertentu sahaja. Biografi Individu d. Ensiklopedia Khusus 4/23/12 . Ia mengandungi maklumat terperinci mengenai satu cabang ilmu sahaja. Bibliografi khas c.

Maklumat perangkaan 4/23/12 . Kertas Seminar b.BAHAN KHUSUS Bahan khusus merupakan bahan yang diterbitkan berdasarkan sesuatu perkara atau bidang khusus. Tesis d. Pekeliling c. Di antara bahan khusus adalah : a.

4/23/12 .KOLEKSI BUKU MALAYSIANA Koleksi buku Malaysiana terdiri daripada buku-buku yang diterbitkan di Malaysia. mengenai Malaysia sama ada diterbitkan di dalam atau di luar Malaysia. ditulis oleh warga Malaysia.

KOLEKSI BUKU NADIR Koleksi buku nadir terdiri daripada buku-buku lama yang diterbitkan sebelum 1900 atau terbitan yang jarang atau sukar didapati. 4/23/12 .

Bahan-bahan ini mungkin diterbitkan seminggu sekali. Di antara bahan terbitan berkala adalah : Buletin Jurnal Laporan Tahunan Majalah Risalah 4/23/12 . setahun sekali atau mengikut jangka masa tertentu.BAHAN TERBITAN BERKALA Bahan Terbitan Berkala merupakan bahan yang diterbitkan secara berkala atau bersiri. sebulan sekali.

Abstrak digunakan adalah untuk membantu pembaca : potensi kesesuaiannya. Menilai isi kandungan sesuatu dokumen dan Membuat nota dan catatan yang berkesan 4/23/12 Tentang bahan semasa.ABSTRAK Abstrak adalah satu penerbitan yang merupakan sesuatu perwakilan yang lepas dan ringkasan tentang isi kandungan sesuatu dokumen serta mengikut gaya penulisan yang sama dengan dokumen yang asal. .

ALMANAK Almanak merupakan koleksi pelbagai fakta dan maklumat perangkaan. peredaran bulan dan 4/23/12 . Ia juga merupakan kalender tahunan yang mengandungi senarai haribulan dengan maklumat lain seperti terbit dan masuk matahari. air pasang surut.

Tujuan menggunakan buku biografi adalah : seseorang tokoh dengan lebih mendalam sama ada yang masih hidup atau meninggal dunia. Untuk mendapatkan maklumat tentang 4/23/12 .BIOGRAFI Biografi adalah buku yang mengandungi koleksi maklumat mengenai riwayat hidup individu.

bila. di mana. 4/23/12 mengapa dan bagaimana . siapa. Ensiklopedia memuatkan semua tajuk tentang peristiwa atau fakta dan mampu menjawab persoalan tentang apa.ENSIKLOPEDIA Ensiklopedia merupakan bahan rujukan yang memuatkan maklumat luas tentang semua cabang ilmu pengetahuan yang pada umumnya disusun mengikut abjad.

Selain daripada maklumat geografi ia juga menyediakan maklumat berkenaan sejarah. perangkaan. kebudayaan dan fakta-fakta yang lain mengenai tempat-tempat. Gazetir disusun mengikut 4/23/12 . Ia tidak memberi definisi istilahistilah geografi.GAZETIR Buku gazetir memberi maklumat geografi dan data mengenai tempattempat atau lokasi.

tulis idea. buat 4/23/12 lakaran/rekabentuk .Pastikan bahagian2 P&P yang dapat dibantu oleh bahan. .Bagaimana Mereka bentuk Dan Merancang Bahan? Kenal pasti peranan pengajaran khusus yang anda kehendaki bahan dapat memain peranan: . kandungan.kreativiti.format. struktur Rumuskan rancangan asas untuk bahan Tulis dan rekabentuk bahan2. .Teliti objektif pembelajaran yang hendak dicapati .

seharus pembaca tahu selepas ….Sesuaikan kandungan dengan objektif dan (a) Apa yang pembaca mesti tahu sasaran selepas menggunakan bahan? (b) Apa yang melebihi (a). (b) seharus berguna jika pembaca telah mengetahu selepas …? 4/23/12 .? (c) Apa yang melebihi (a).

BOLEH MENARIK PERHATIAN / MINAT MURID • Mampu Meransang deria mata dan deria “rasa” . Seterusnya dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancangkan. * Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokan. sesuatu benda atau kegiatan atau ianya boleh 4/23/12 . Minat boleh dianggap sebagai daya pengerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang.

Prinsip Reka bentuk: Kemahiran Grafik Kemudahan : nilaikan kesesuaian semua butir yang anda pertimbangkan untuk dimasukkan. utama/tunggal Perpaduan : hubungan yang wujud Penekanan : diberi kepada unsur yang 4/23/12 . Gunakan gaya penghurufan yang terang. senang difahami dan minimum perbezaan gaya dalam visual atau siri visual yang sama antara unsur apabila dilihat sebagai berfungsi bersama kesemuanya.

Warna : Guna sedikit dengan kesan yang 4/23/12 .untuk memberi penekanan atau pengasingan. atau untuk menambahkan perpaduan.Alat visual yang boleh membantu prinsip rekabentuk: Bentuk : yang luar biasa Ruang : tidak sesak Garis : boleh menghubungkan unsur bersama-sama Ira : unsur visual yang boleh menggantikan deria sentuhan dan boleh digunakan dalam cara yang sama seperti warna .

Misalnya. dsb. Biru Muda=tenang/damai.PEMILIHAN WARNA Warna-warna yang boleh digunakan untuk menciptakan ‘mood’ dalam projek media anda. . Anda perlu menyesuaikan diri untuk mencari informasi / maklumat tentang erti warna-warna di wilayah projek anda. maka apabila diperlukan. pada umumnya Merah=bertenaga tinggi/. Standard warna boleh berbeza dari tempat ke 4/23/12 tempat. dan di beberapa tempat warna-warna tertentu melambangkan arti kebudayaan yang penting.

biru mudah membuat rasa..Pemilihan warna. Perasaan apa yang diciptakan oleh warna- warna ini? Hijau mengingatkan saya akan.. Merah membuat fikiran jadi... 4/23/12 .....

Prinsip Reka bentuk: Kemahiran Grafik Kemudahan : nilaikan kesesuaian semua butir yang anda pertimbangkan untuk dimasukkan. senang difahami dan minimum perbezaan gaya dalam visual atau siri visual yang sama antara unsur apabila dilihat sebagai berfungsi bersama kesemuanya. utama/tunggal Perpaduan : hubungan yang wujud Penekanan : diberi kepada unsur yang 4/23/12 . Gunakan gaya penghurufan yang terang.

dalam mesej yang hendak disampaikan. jelas apa yang Tentukan dengan 4/23/12 . berbudaya dan seboleh mungkin ‘to the point’. maka usahakan untuk menggunakan teks yang sederhana.Pemilihan kata / Teks Apabila Anda ingin media cetak anda mempunyai pengaruh yang kuat.

pastikan bahawa Anda dan target anda mempunyai pengertian yang sama akan erti simbol ini! 4/23/12 . apabila Anda gunakan. Waktu memilih simbol. pastikan simbol yang Anda pilih ini sesuai dengan mesej yang Anda cuba sampaikan.Penggunaan Simbol Simbol yang kuat.

Pemilihan FONT Pertimbangan yang paling penting adalah kejelasan. . Ini berarti bahawa teks anda harus selalu mudah dan sederhana untuk dibaca. Apabila projek media anda akan ditampal di kelas dsb. harus mudah untuk 4/23/12 dilihat dari jauh.

Pemilihan FONT Sesuai dengan tema / mesej MENAKUTKAN Sesuai untuk mesej tentang anti-kekerasan 4/23/12 .

Pemilihan FONT Sesuai dengan tema / mesej LUCU Sesuai untuk mesej yang membuat orang tertawa 4/23/12 .

Pemilihan FONT Sesuai dengan tema / mesej KEKANAK-KANAKAN Sesuai untuk mesej yang ditujukan untuk atau tentang anak-anak  4/23/12 .

Pemilihan FONT Sesuai dengan tema / mesej FORMAL Sesuai untuk mesej yang serius/professional 4/23/12 .

Pemilihan FONT Sesuai dengan tema / mesej MODERN Sesuai untuk mesej tentang tehnologi 4/23/12 .

Warna : Guna sedikit dengan kesan yang 4/23/12 . atau untuk menambahkan perpaduan.untuk memberi penekanan atau pengasingan.Alat visual yang boleh membantu prinsip rekabentuk: biasa Bentuk : yang luar Ruang : tidak sesak Garis : boleh menghubungkan unsur bersama-sama Ira : unsur visual yang boleh menggantikan deria sentuhan dan boleh digunakan dalam cara yang sama seperti warna .

yang susuah untuk difahami atau istilah teknikal Fungsi pentafsiran : menjelaskan petikan Fungsi penjelmaan : membantu pelajar 4/23/12 . mendorong dan menarik Fungsi perwakilan : kukuhkan maklumat Fungsi organisasi : memberi pertalian yang lebih dengan mengilustrasi ciri yang jelas perbezaannya atau bagaimana sesuatu operasi satu prosedur di buat.Mempertimbangkan Ilustrasi: Fungsi dekoratif : untuk membuat teks lebih cantik.

Format Dan Reka Letak Perkara-perkara berikut mungkin membantu: -Perletakan tajuk. ilustrasi. dan nombor halaman. logo. -Panjang baris -Lebar birai -Penekanan kandungan 4/23/12 . tajuk karangan. -Bilangan lajur.

MAMPU …… TIADA PEMBAZIRAN 4/23/12 ..KOS…. BERPATUTAN…….

T 4/23/12 Q .