IMPOZITUL PE VENIT

Asist. univ. drd. LAZĂR Paula

 Principiile generale ale impunerii.   Impozitul pe venitul din salarii  Impozitul pe venitul din activități independente .  Categorii de venituri supuse impozitării.IMPOZITUL PE VENIT Noțiuni generale Contibuabili.

 persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România.NOȚIUNI GENERALE Contribuabilii sunt:  persoanele fizice rezidente.  venituri din salarii. Categoriile de venituri supuse impozitul pe venit sunt:  venituri din activităţi independente.  venituri din transferul proprietăţilor imobiliare  venituri din alte surse .  venituri din pensii.  venituri din investiţii.  venituri din activităţi agricole.  persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România.  venituri din cedarea folosinţei bunurilor.  venituri din premii şi din jocuri de noroc.

de natura şi sursa acestora. pe parcursul anului fiscal.beneficiarii de venituri au obligația să plătească.NOȚIUNI GENERALE Principiile generale ale impunerii Pentru toate categoriile de venituri. În funcţie categoriile de venituri. astfel plătit poate reprezenta: A) impozit final B) plăţi anticipate în contul impozitului Tipul venitului Impozitul plătit în Tratament la finele timpul anului anului Plăți anticipate/ Final Final Plăți anticipate/ Final Se regularizează Se regularizează Venit din activități independente Venit din salarii Venit din cedarea folosinței bunurilor Venit din investiții Venit din pensii Venit din activități agricole Venit din premii și jocuri de noroc Venit din transferul proprietăților imobiliare Venit din alte surse Plăți anticipate/ Final Final Plăți anticipate/ Final Final Final Se regularizează Se regularizează - Final - . un impozit.

de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. . indiferent de perioada la care se referă.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice. inclusiv cartelele telefonice. hrană. personal pentru munci casnice. cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă. tichetele de vacanță tichete-cadou acordate potrivit legii. f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport. b) cazare. altele decât cele obligatorii. folosite în scopul personal. inclusiv a unui vehicul de orice tip.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII Sunt asimilate salariului și următoarele avantaje. în scop personal. din patrimoniul afacerii. g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii. la momentul plăţii primei respective. tichetele de creșă. precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei. în scop personal. însă nu sunt limitate la: a) utilizarea oricărui bun. h) tichetele de masă. . îmbrăcăminte.

conform legii.  costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice. în ţară şi în străinătate. .IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII Nu sunt asimilate salariului venituri precum:  ajutoarele cu caracter social. cadouri şi alte sume acordate salariaţilor (art. în interesul serviciului.  sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. alin 4). la nivelul unui abonament lunar.55. pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.  contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora. etc. inclusiv cartelele telefonice.

tichetele de vacanţă și tichetele cadou acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile legale. . Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit. tichetele de creșă.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII În urma celor mai recente modificări ale Codul Fiscal se vor impozita. inclusiv. Cota generală de impunere este de 16%. tichetele de masă. fără să se datoreze şi contribuţiile de asigurări sociale.

Cotizația la sindicat = Venit impozabil => Impozit = 16% * Venit impozabil  .contribuții obligatorii = venit net .IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII – MODALITATEA DE DETERMINAREA A IMPOZITULUI DATORAT LUNAR Venit brut .Contribuția la fondurile de pensii facultative (nu mai mult de 400 euro/an) .Deducerea personală de bază .

cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România. pe fiecare loc de realizare a venitului.5%     Baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale individuale obligatorii o reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente.5% CFS 0.5% (din această valoare 3% se virează fondului de pensii administrat privat) CASS 5.117 lei). În situaţia în care totalul veniturilor ce reprezintă baza de calcul a contribuțiilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (salariul mediu brut în 2012 = 2. contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. Contribuțiile sunt: CAS 10. în ţară şi în străinătate.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII – MODALITATEA DE DETERMINAREA A IMPOZITULUI DATORAT LUNAR  Venitul brut cuprinde venitul obținut lunar în bani sau în naturăla care se adaugă orice avantaj ce poate fi asimilat salariului în conformitate cu legislația în vigoare. .

Deducerea personală de bază se acordă o singură dată la locul de muncă de bază.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII – MODALITATEA DE DETERMINAREA A IMPOZITULUI DATORAT LUNARUL DIN SALARII În conformitate cu legislația în vigoare o persoană fizică poate avea concomitent încheiate două sau mai multe contracte individuale de muncă. . dar numai unul dintre aceste poate fi considerat aferent locului de muncă de bază.

450 lei. inclusiv.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII – MODALITATEA DE DETERMINAREA A IMPOZITULUI DATORAT LUNARUL DIN SALARII Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei.000 lei inclusiv.000. astfel:      pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere .01 lei şi 3.550 lei.350 lei. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3. În acest caz cuantumul deducerii personale de baze se rotunjește până la unitatea imediat superioară multiplu de 10 lei. deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice. . pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere .000 lei nu se acordă deducerea personală. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.250 lei pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere . pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere . pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere 650 lei.

Cotizația la sindicat = Venit impozabil => Impozit = 16% * Venit impozabil .Contribuția la fondurile de pensii facultative (nu mai mult de 400 euro/an) . impozitul la acest loc de muncă se va determina după schema următoare: Venit brut .IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII – MODALITATEA DE DETERMINAREA A IMPOZITULUI DATORAT LUNAR În cazul în care o persoană fizică are și al doilea loc de muncă.contribuții obligatorii = venit net .

veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale. inclusiv din activităţi adiacente. . realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere.

Plăţi anticipate în cursul anului Impozit anticipat = 16% * Venit net estimat – se achită în 4 tranşe anuale egale până pe 25 a ultimei luni a fiercărui trimestru La finele anului Impozit datorat = 16% * Venit net calculat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă – se achită până pe 25 mai a anului fiscal următor .IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE Impozitul pe venitul din activităţi independente se determină prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net.

deductibile.IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri.  sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice. mecenat sau donaţii. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă. exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. d) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală. c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. Nu sunt considerate venituri brute:  aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia. .  sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări. utilizate într-o activitate independentă. în principal: a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii. Venitul brut cuprinde.  sumele primite ca despăgubiri. instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice. altele decât cheltuielile de sponsorizare. altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional. pe baza contractului încheiat între părţi.IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată reţinem:      cheltuielile de sponsorizare. sponsorizare 5%. efectuate conform legii. suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. . în ţară şi în străinătate. cheltuielile de protocol. cheltuielile sociale. cheltuielile de protocol. mecenat. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale 2%) se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile. utilizate în desfăşurarea activităţii. mecenat. în interesul serviciului. Baza de calcul pentru cheltuielile cu deductibilitate limitată (protocol 2%. pentru acordarea de burse private. precum şi pentru acordarea de burse private.

Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. . şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. pesoana fizică obține și alte venituri pentru care are obligativitatea plății contribuției de asigurări de sănătate. aceasta va datora contribuția de asigurări de sănătate pe fiecare venit obținut.IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă. indiferent de nivelul acestuia. ca de exemplu venituri din salarii. Cota de impunere este 5.5%. În ceea ce privește contribuțiile de asigurări pentru persoanele care realizează venituri din activități independente. legislația în vigoare menționează următoarele:  Contribuția de asigurări de sănătate – în cazul în care venitul din activități independente este singurul venit obținut de persoana fizică valoarea contribuției nu poate fi inferioară celei aferente salarilui minim brut pe țară (pentru 2012 nivelul acestuia este de 700 lei). cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă. iar în cazul în care pe lângă veniturile din activități independente.

IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENDE  Contribuția de asigurări sociale – în cazul în care venitul din activități independente este singurul venit obținut de persoana fizică. pe baza unui contract individual. Cota de impunere este de 0. idiferent dacă acestea sunt singurele venituri obținute sau nu. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut lunar. se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj. În acest caz venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului.5%  Contribuția de asigurări pentru șomaj – persoanele care obțin venituri din activități independente. Cota de impunere este de 10. .5%. Dacă persoana fizică obține pe lângă venitul din activități independente și alte venituri pentru care datorează contribuția de asigurări sociale. aceasta se poate asigura voluntar pe baza unui contract individual (mențiunile cu privire la nivelul venitului asigurat rămân valabile). aceasta are obligativitatea asigurării în sistemul public de pensii pe baza unui contract individual dacă venitul brut anual realizat este mai mare sau egal cu de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului pensiilor (pentru anul 2012 acesta este 2117 lei). voluntar. Nivelul venitului asigurat nu poate fi mai mic decât salariul minim brut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful