Priloha k listu c.

MVRR-2009-10925/6955-6

zo dna 6. februara 2009

Ministerstvu vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky bola zo strany Aliancie Fair - play dorucend iiadost 0 poskytnutie informacie v zmysle zakona c. 21112000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektoryc]t zakonov, registrovana na MVRR SRpod cislom 31-0MK-2009. Odpoved' na ziadost'
0

informaciu

c. 3110MKl2009
upravuje zverejiiovanie vyziev

1. intemy predpisu (platny pre MVRR) , ktory na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani.

Odpoved' MVRR SR: MVRR SR v sucasnosti nema platny ziadny interny predpis upravujuci zverejriovanie vyziev na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani. V sucasnej dobe je takyto dokument v priprave. 2. interny predpis (platny pre MVRR) , na zaklade ktoreho bola zverejnena vyzva na predkladanie ponuk - zakazka na poskytnutie sluzieb s predmetom: Informacne a vzdelavacie aktivity, poskytovanie pravnych, tlmocnickych a prekladatel'skych sluzieb na zabezpecenie pripravy a implementacie operacnych programov v gescii MVaRR SR, propagacia a reklama implementacie operacnych programov a suvisiacich odbornych skoleni, konferencii a workshopov, zabezpecenie procesu verejneho obstaravania", na zaklade ktorej bola podpisana zmluva medzi MVRR SR a konzorciom (Zamedia, s.r.o., avocat,s.r.o., European Consultants Organisation S.P.R.L., Consulting & Management, s.r.o.)

Odpoved' MVRR SR: V case zverejnenia vyzvy na predkladanie ponuk v predmetnej zakazke MVRR SR nemalo platny ziadny interny predpis upravujuci zverejriovanie zakaziek vo verejnom obstaravani. Pri danej zakazke preto MVRR SR uplatnilo postup v zmysle zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni. 3. rozhodnutia, prikazu, opatrenia (alebo ineho obdobneho konania), na zaklade ktoreho bol urceny postup na zverejnenie vyzvy na predkladanie ponuk pre zakazku uvedenu v bode 2 Odpoved' MVRR SR: MVRR SR neurcilo postup zverejnenia vyzvy pre danu zakazku ziadnym rozhodnutim, prikazom a pod. Sposob zverejnenia zakazky urcila odborne sposobila osoba, ktora dane verejne obstaravanie pre MVRR SR zabezpecovala, 4. vsetkych dodacich listov, ktore boli vystavene na zaklade zmluvy zo dna 5.6.2007 medzi MVRR SR a konzorciom (Zamedia, s.r.o., avocat,s.r.o., European Consultants Organisation S.P .R.L., Consulting & Management, s.r.o.) 5. vsetkych preberacich protokolov, ktore boli vystavene na zaklade zmluvy zo dna 5.6.2007 medzi MVRR SR a konzorciom (Zamedia, s.r.o., avocat,s.r.o., European Consultants Organisation S.P.R.L., Consulting & Management, s.r.o.) ktore sluzia aj ako dodacie listy, Yam v prilohe

Odpoved' MVRR SR: Fotok6pie preberacich protokolov, zasielame postou.

Preberaci protokol k fakture

c. 80127

Predmetom preberacieho protokolu je supis vykonanych cinnosti a spracovanych materialov k fakture ~. 80127 zo dna 27.05.2008 v celkovej sume 309539,00 Sk ktora bola vystavena spolocnost'ou Zamedia, s.r.o. pre Ministerstvo

vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Sucast'ou preberacieho protokolu su: I. 2. Faktura c. 80127 zo dna 27.05.2008 a prislusna dokurnentacia Potvrdenie 0 refakturovani priamych nakladov prac a materialov je uvedeny v prilohe ~. I a prllohe ~. 2, ktore su neoddelitel'nou sucast'ou

Podrobnejsi rozsah supisu odovzdanych preberacieho protokolu.

Odovzdavajuci: ZAMEDIA, s.r.o. Sancova48 811 05 Bratislava odovzdal:

Preberajucl: Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR

Prievozska 21B
825 25 Bratislava 26 Prevzal:

.... ~=-05- 2008
dna: dna:

Lu/W§Lu/Wc

2 B -05- 2008

28 -OS- 2008

Preberaci protokol k fakture C. 80140
Predmetom preberacieho protokolu je supis vykonanych cinnosti k takture C. 80140 zo dna 31.07.2008 v celkovej hodnote 197 873,00 Sk, ktora bola vystavena spolocnostou a zahfnala vyrobu a tlac kratke] brozury NSRR 2007 - 2013 v pocte 3000 ks. Sucast'ou preberacieho protokolu su; 1. 2. 3. Faktura Zamedia s.r.o. pre MVRR SR

e. 80140

zo dna 31.7.2008

Kratka brozura NSRR 2007 - 2013 (3000 ks) CD nosic - kratka brozura NSRR 2007 - 2013

Odovzdavajuci: ZAMEDIA, s.r.o. Sancova 48 811 05 Bratislava odovzdal:

Preberajucl: Ministerstvo vystavby a reqlonalneho rozvoja SR Prlevozska 2/B 825 25 Bratislava 26 Prevzal:
Ing.

dna' ,Cd lA,/

~/J~ J'/
. v"
V-f • I/(J /1,0

?SOy

Pilatova

J

Ing. s.ntf-lf7
M~h.1 dna:

Schvalil:

(1':"/

7

)

'31 /~1 j

Preberaci protokol kfakture C. 80172
Predmetom preberacieho protokolu je supls vykonanych Sk, ktora bola vystavena cinnostl k fakture

c.

80172 zo dna 30.09.2008

v celkovej hodnote 475405,00

spolocnost'ou Zamedia s.r.o. pre MVRR SR,
pre rozvoj budOcnosti" v pocte

a zahrna vyrobu a tlae vel'kej bro~Ory pre NSRR .SkOsenosti minulosti 1500 ks.

SOeast'ou preberacieho protokolu su: 1. 2. 3. FaktOra C. 80172 zo dna 30.9.2008 VelM brozura pre NSRR "Skusenosti minulosti pre rozvoj buducnosti" (1 500 ks) CD nosic - verka brozura pre NSRR .Skusenosti minulosti pre rozvoj buducnosti"

Odovzdavajuci: ZAMEDIA, s.r.o.
Sancova 48 811 05 Bratislava odovzdal:

Preberajucl: Prlevozska 2/B
Prevzal: Ministerstvo vystavby a reqlonalneho rozvoja SR

825 25 Bratislava 26

Preberaci protokol k fakture C. 80173
Predmetom preberacieho protokolu je supis vykonanych cinnosti k fakture C. 80173 zo dna 30.09.2008 Sk, ktora bola vystavena spoloenostou Zamedia s.r.o. a zahrna pripravu a C. 3/2008 v pocte 6000 ks. Z uvedeneho rnnozstva spolocnost' Zamedia

v celkovej hodnote 584290,00
vydanie casoplsu Eurokompas

s.r.o, zabezpecha dlstribuclu casoplsu v poete 5000 ks podra dodaneho dtstribucneho zoznamu.

Sucast'ou preberacieho protokolu su: 1. 2. 3. FaktUra C. 80173 zo dna 30.9.2008 casopis Eurokompas c.3/2008 (1000 ks) distribucny zoznam pre casopis Eurokompas

c.3/2008 potvrdeny

dlstribucnou

spolocnostou

(distribucia 5000 ks) 4. CD noslc - Eurokompas c.3/2008

Odovzdavaj(lci:
ZAMEDIA, s.r.o. sancova 48 811 05 Bratislava odovzdal:

Preberajucl: Ministerstvo vystavby a reqlona'neho rozvoja SR

Prievozska 2/B
825 25 Bratislava 26 Prevzal:

Ing. Monika Soy Pila(ova

~?f1J!;i;q
SO. '1, IJ.P

/

dna:

Schvalil:

Ing. Michal San tar"

............... ..........
,

ilk
J

.A

'

~ .
'

.

dna:

Jt1 fJ . tl.f'

Preberaci protokol k fakture

c. 80086

Predmetom preberacieho pocty su sucastou

protokolu

su odovzdane

propaqacne

materialy,

ktorycn

zoznarn a ooovzdane 292 SK, ktora bola

faktury c. 80086 zo dna 16. 10. 2007 v celkovej sume 4863

vystavena spolocnost'ou Zamedia, s.r.o. pre Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Sucastou preberacieho protokolu su: 1. 2. Faktura C. 80086 zo dna 16.10.2007 fotodokumentacla propaqacnyeh predmetov

Odo~davajuci: ZAMEDIA, s.r.o. Sancova 48 811 05 Bratislava odovzdal:

Preberajucl:
Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/B 825 25 Bratislava 26 Prevzal:

Michaela Pokryvkova

·······7......···...········..·..·..·· · . ..
dna:

.-}vI-. ':_,i.c.-,I""

1't. /o.«

DO-f

Schvalil:

Ing. Michal

s.nflt: !J

-H

dna:

f6. 10. lOCl1-

MINISTERSTVO VYSTA VBY A REGIONALNEHO ROZVQJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY AGENTURA NA PODPORU REGIONALNEHO ROZVOJA

DODACi LIST k objednavke C. 2/2007/CKO
(ciastocne dodanie sluzieb/vysledku sluzieb)

Objednavatel': Ministerstvo vjstavby a regionalneho rozvoja SR, Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava 26, leo: 31 751067, DIe: 202 08 41 09, zastupeny: Ing. Igor Stefanov, generalny riaditel' agentury na podporu regionalneho rozvoja Dodavatel'; ZAMEDIA, s.r.o., Dolny Val 16,01001 Zilina, Slovenska republika, reo. 36657506, zapisany v obchodnom registri vedenom: Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vlozka clslo 178411L Na zaklade objednavky zo dna 19.9.2007 potvrdzujeme dodanie sluzby/vjsledku sluzby:
Nazov sluzby/vysledku sluzby (ciastocne dodanie sluzieb v zmysle objednavky)
Sluzby spojene so zabezpecenim

Termin dodania

Miesto dodania

- usporaduvanie konferencif -

informacnych a vzdelavaclch aktivft ',.

Usporiadanie 1 narodne] konferencie "Narodny strategleky referen~ny ramec SR v programovom obdobi 2007-2013" pod 11.10.2007 za§titou predsedu vlady SR a ministra vystavby a reglonalneho rozvoja k NSRR SR na roky 2007-2013 pre 300 osab s obedom a prestavkou na kavu_ Sucasne bolo zabezpecene:
premietacie platno 2x, dataprojektor 2x, ozvucenie saly lx, stacionarny mikrof6n k predsednickemu stolu 5x, bezdrotovy prenosny mikrof6n 3x, notebook lx, tlaciaren lx dostatocny pocet parkovacich miest (pre ucastnlkov zdarma) 5x hostesky pozvanky pre ucastnfkov menovky a visacky pre u~astnfkov priestory pre tlacovu konferenciu (pre 50 oseb) -pro_Qagacne predmety pre zucastnenych -

Bratislava

Sucasne potvrdzujeme dodanie propagacnych predmetov vzt'ahujiiclch, sa ku vsetkj"m konfereneiam objednanym objednavkou C.2/2007/CKO (vratane vyssie preberanej konferencie) nasledovne:
P.t!. Popis 1 trit!ka: Termln dodania

Pocet KS tmavomodra farba 2600 2000

-

l.X.2007 l.X.2007 1.x.2007

2 3

pero guli~kove: (pot1a~ logo) pero atramentove plniace: (jemna potlae )

I

600

Prievozska 2/13. 825 25 Bratislava 26 ItO: 31 751 067, me. 202 084 1097

MINISTERSTVO VYSTA VBY A REGIONALNEHO ROZVGJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY AGENTURA NA PODPORD REGIONALNEHO ROZVOJA
4
diar maly (uzky vysoky): kozenka

-

(razba reliefne logo)

2600

t.x.2007

5

diar format A5: kozenka (razbareliefne logo)

-

2600

I.X.2007

6

stolovy kalendar A: vyhl'adovy kalendar 3 meso dopredu

-

(potlac logo) 7

2600

t.X.2007

nastenny kalendar:
motiv: hory, v)ftvarne umenie, krasy Siovenska prip. iny (potlae logo) 600 I.X.2007

8

karisblok: kozeny .(razba reliefne logo)

-

600

1.X.2007

9

-

Sada pero a ceruzka: obycajml 2600 1.X.2007

(potlac logo)

Miesto: Bratislava, datum: 11.10.2007
t, ~.

Za dodavatel'a:

Za odberatel'a (objednavatel'a):

ZAMEDIA 8.r.o.
~nYval16

010 01

~ILlNA

____ .._J

.

..__

_

PrievozskA 2/B. 825 25 Bratislava 26
ICO: 31 751 067, D1C: 202 084 1097

Preberaci protokol k fakture

c. 80195

Predmetom preberacieho protokoluje

sup is vykonanych cinnostl a spracovanych materialov k fakture c, 80195 zo dna Zamedia, s.r.o. pre Ministerstvo

04.12.2008 v celkovej sume 281 204,00 Sk, ktora bola vystavena spclocnost'ou vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Sucast'ou preberacieho protokolu su: I. 2. Faktura C. 80195 zo dna 04.12.2008 a prlslusna dokumentacia Potvrdenie 0 refakturovani priamych nakladov na ubytovanie a faktura za ubytovanie z hotela Kaskady 02.12.2008 prac a materialov je uvedeny v prilohe

Podrobnejsi rozsah supisu odovzdanych preberacieho protokolu.

t.

1 a prilohe

t. 2,

ktore

su neoddelitel'nou

sucast'ou

Odovzdavajuci: ZAMEDIA, s.r.o. Sancova48 811 05 Bratislava

Preberajuci:
Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/8 825 25 Bratislava 26 Prevzal:

Cepko!

ZAMED/A,
Sancov~ 48, 811 05
ICO: 36657506,

s.r.o.
Bratislava

Ie DPH SK20222269';J'

ZEllllp.dia
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava rei. 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk Spolocnosf zaplsana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava Oddiel: Sro, vloZka c. 51439/B 36 657 506, Dlt: 2022226943, It DPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
Prievozska 2/B 825 25 Bratislava

ItO:

c.u.:

PREBERACIPROTOKOL.
., . svoJlm po d' pisom potv rdzUJe, ze prevza I( a ) dna 16.10.2008 nasledovne propagacne predmety - operaene programy INTERREG III . a PL-SR, AT_SR a program susedstva HU-SK-UA _ okt6ber 2008
••••••••••••••••• )I ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••

_j 0 'l.CP"

Y':::o~d

I..A r..J..

v

P.C.
1 2

Popis USB cftacka Micro SO kariet + 4 GB Micro SO karta - logo SK-PL + EU USB cftacka Micro SO kariet + 4 GB Micro SO karta -logo SK-HU + EU

Mj ks ks

Mj spolu

100,00 100,00

Prevzal(a) - podpis:

~

.

zillnedia
reo:
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk SpoloCnosf zaplsana v obchodnom registri okresneno sudu Bratislava Oddiel: Sro, vlozka 51439/B 36 657 506, Ole: 2022226943, Ie OPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2IB
825 25 Bratislava

c.

c.u.:

svojim podpisom potvrdzuje, prevzal(a) dna 4.8.2008 nasledovne propagacne predmety - Odborna priprava administrativnych kapacit SO/RO programu ROP - august 2008.

..!..~.~:.~~ .. ~
P.~. Popis
1

~

~

WEBERACI PROTOKOL

.

.

ze

Mj ks ks ks

Mj spolu 80,00 80,00 160,00

Pera s logom ROP Pisacie bloky s logom ROP Zlozky na spisy s logom ROP

2 3

Prevzal(a)

- podpis: ............................. ~

. C~\)

-

.......

zalDedia
ico.
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk Spolocnosf zap [sana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava Oddie!: Sro, vlozka C. 51439/B 36657 506, Ole: 2022226943, Ie OPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
Prievozska 2/B 825 25 Bratislava

c.u.:

svojim podpisom potvrdzuje, ze prevzal(a) dna nasledovne propagacne predmety - Odbormi priprava administrativnych kapacit SO/RO programu OPBK - august 200S.
P.C. Popis 1 2 3
Pera s legem OPBK Pfsacie bleky s legem OPBK Zlezky na spisy s legem OPBK

.. .~~.~.~ } 4.S.20(ll\ .:.f~~~ ~.\.~~

A. ~ ~

P~~BERACi PROTOKOL

Mj
ks ks ks

Mj spolu 20,00 20,00 20,00

Prevzal(a) - podpl~

.~()Jfiift:l/) Iii.(

zalnedia
Zamedia, s.r.o. $ancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk 5polocnosf zapfsana v obchodnorn registri Okresneho sudu Bratislava Oddiel: 5ro, vloika C. 51439/8 IGO: 36657 506, DIG: 2022226943, IG DPH: 5K2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vYstavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2IB 825 25 Bratislava

c.u.:

-\0 l.D~ r>:> ~~c:.., (./, . -' I( ............................................................................ .. , po dnl svojun prsom po tv rd zUJe,ze prevzaa )
dna 14.4.2008 nasledovne propagacne predmety - OPCHS - SR-CR 2007 - april 2008.

.

, PREBERACiPROTOKOL

P.C. 1 2

Pop is
Peres log om Zlozky na spisy s logom

Mj
ks ks

Mjspolu 150,00 150,00

Prevzal(a) - podpls:

~

.

zailledia
ico. 36 657
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377426 e-mail: zamedia@zal11edia.sk www.zal11edia.sk Spolocnosf zaplsana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava Oddiel: 5ro, vlozka C. 51439/B
506, Ole: 2022226943, Ie OPH: 5K2022226943

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/B
825 25 Bratislava

Bankove spojenie: Tatra banka a.s., c.Ii.: 2621179129/1100

.Jh~~: .. ..{~~~~ :
P.e. 1 2 Popis

t. ~

svojim podpisom potvrdzuje, fe prevzal(a) dna 31.3.2008 nasledovne propagacne predmety - Informacna kampaii ROP - marec 2008.
Mj ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
kg

~

PREBERACi

PROTOKOL

Mj spolu 20000,00 150,00 150,00 200,00 900,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 180,00 180,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00
"

Vyroba CD - ROP - na vkladanie do Hosp. novln Diar JAZZ Manager 17,3 x 26 cm cierny, razba loga Diar VENETIA denny, vtnovy. 14,2x20,4 cm, 352 stran, razba loga Diar VENETIA manager,hnedY,20,2x26 cm, 128 stran, razba loga Multifunkcna stolova katkulaeka NEW YORK, grav.logo na stltku Pero multlfunkene kovove LORETA, rnodre, grav.logo Pero ptastove gurOCkove NERO biele, tamponova potlac, 1 farba Pero pia stove gurOCkove NERO cieme, tarnponova potlac, 1 farba Pero plastove gurOCkove NERO sive, tamp6nova potlac, 1 farba Pero ptastove gurOCkove NERO strieborn, tarnponova potlac, 1 farbae Pero plastove gurOCkove NEROtm.mOdre, tamp6nov8 potlac, 1 farba Skladacl dazdnik BALMAIN biely, potlac logo, 1 farba Stolova kalkulacka LYDIA, potlac logo, 1 farba Kovova plsacia suprava CICERO cierna, grav.logo Kovova plsacia suprsva CICERO strieborna, grav.logo Mikroceruzka RINGO kovova strieborna, grav.logo Pero gurOckove kovove HEROLD, moore, grav.logo Pero gurOCkove kovove HEROLD, strieborne, grav.logo Pero kovove gufockove BUDDY, cieme, grav.logo Perc kovove gufockove BUDDY, striebome, grav.logo

3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ks ks ks

~

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Pero TROYES kovove guf6Ckove BALMAIN rnodre, grav.logo Pisacia suprava CONCORDE strieborna, grav.logo Pisacia suprava ETOILE, grav.logo Pisacia suprava SOFOKLES, grav.logo Pisacia suprava SOKRATES, grav.logo Polokoseta darnska HANES elegance top polo biela L, vys.logo Polokoseta darnska HANES elegance top polo biela M, vys.logo Polokosela damska HANES elegance top polo biela S, vys.logo Polokoseta damska HANES elegance top polo modra L, vys.logo Polokosela darnska HANES elegance top polo modra M, vys.loqo Polokoseta darnska HANES elegance top polo rnodra XL, vys.logo Polokosela darnska HANES elegance top polo zlta L, vys.logo Polokoseta darnska HANES elegance top polo zlta M, vys.logo Polokoseta darnska HANES elegance top polo zlta XL, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo biela L, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo biela XL, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo biela XXL, vys.logo Polokosela panska HANES top polo modra L, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo rnodra XL, vys.logo Polokosera panska HANES top polo rnodra XXL, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo flta L, vys.logo Polokosera panska HANES top polo ilta XL, vys.logo Polokoseta panska HANES top polo ilta XXL, vys.logo Samolepiace blocky s farebnym logom ROP, 100 !istov, rOzne verkosn zvazkov, rOzne farby USB kruc
5

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

40,00 40,00 10,00 20,00 20,00 45,00 40,00 40,00 45,00 40,00 40,00 45,00 40,00 40,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1000,00 300,00 300,00 700,00 700,00 400,OQ 200,00 ., 2000,00 600,00 2000,00 2600,00

logom ROP

512 MB 102 1 GB 102

USB kruc s logom ROP

USB kfuc s logom ROP 512 MB 210 USB kruc s logom ROP 1 GB 210 USB kruc s log om ROP 2 GB 210 USB kruc s logom ROP 4 GB 210 taska rozmer cca 34,5x46,5 em, strieborna farba, potlac logo ROP Papierova taska, razba relefne logo ROP Oiar obycajny (karisblok) razba reliefne logo ROP Obal na spisy umelohmotny, potJac logo ROP priesvitny, rOzne farby,

pvC

ks
ks ks ks

54

Prevzal(a) - podpis: .~

.

Zillllediil
Zamedia, s.r.o. Dolny val 16, 01001 tilina Tel.: 041/5000 470,5000474, Fax: 041/5000475 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk Spolocnosf zaplsana v obchodnom registri Okresneho sudu tilina Oddiel: Sro, vlozka c. 17841/L

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
Prievozska 2/B 825 25 Bratislava

rto: 36551"506,OIC:

2022226943, IC DPH: SK2022226943

Bankove spojenie: Dexia banka Siovensko a.s., c.u.: 0379277003/5600

svojim podpisom potvrdzuje, fe prevzal(a) dna 30.11.2007 nasledovne propagacne predmety - Informacna kampan OPZI november ·2007.
Popis Dazdnik (potlac logo), rOzne farby neskladacl Dazdnik (potlac logo), rOzne farby, skladacl Hrncek (potlac logo), farba biela KfuCenka (potlac logo) Pisaci blok (ootlae logo) Kozeny diar (potlac logo) Kozeny zaplsnlk s perom a blokom (potlac logo) -Kozena spisovka, blok, pero (potlac logo) Kozenyvizitkar (potlac logo) Viacucelovekozene puzdro (potlac logo) Kozene puzdro s dokladovkou (potlac logo) Kozene dosky s trhaclm blokom (potlac logo) Kozeny minldiar (eotlac logo) Puzdro na vizitky (potlac logo) Kozeny zaptsntk s perom (potlac logo) Kozenyarchlvny vizitkar (potlac logo) Kozeny notebook (potlac logo) Kozenv prlvesok na kruCe (potlac logo) Mnozstvo

.. :.~~.~:.~.~.~~~.~~Y.: 3

PREBERACiPROTOKOL

I ks 600,00 2000,00 2600,00 2600,00 2600,00 50,00 150,00 50,00 15000 50,00 50,00 50,00 150,00 15000 150,00 150,00 150,00 15000

Prevzal(a) - podpis:

.

Ziti nP. diii
KLIENT:

Preberacf protokol {; 2

Ministerstvo vvstavbv a reqlonalneho rozvoja SR

Predmetom preberacieho protokolu Technicke zabezpecenie

c. 2 je supis

dodaneho materialu a sluzieb:

Monitorovacieho

vYboru pre OPZI v dnoch 02.-03.12.2008

Inforrnacna tabul'a Vlajka
5

2ks 2 ks 1 ks 40 ks

210 SKK/ks 325 SKK/ks 1500 SKK 1657,14 SKK/ks 27000 SKK

spolu 420 SKK spolu 650 SKK spolu 1500 SKK spolu 66 285,60 SKK spolu 27 OOppSKK

logom OPZI logom OPZI 4GB

Ikebana USB kl'uce
5

Ozvucovacia technika: - stolove rnlkrofonv - bezdrotove rnlkrofonv - zvukovv zaznarn 26 ks 2 ks 1 ks

SPOLU 95 855,60 SKK

Odovzdavajuci: ZAMEDIA s.r.o Sancova 48 811 05 Bratislava Zuzana Skutakova

Preberajuci: Ministerstvo vystavby a reqlonalneho rozvoja SR Prievozska 2/B 825 25 Bratislava

lng, veronika~e

~.99v/V ...

dila:~f"""""

r

,/

~( I

IA,I.r.o.
11 0& Irliti§laya.

zalnedia
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk SpoloCnosf zapisana v obchodnom registri okresneho sudu Bratislava Oddiel: Sro, vlozka 51439/B ItO: 36657 506, Dlt: 2022226943, It DPH:SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

c.

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/B
825 25 Bratislava

c.u.:

svojim podpisom potvrdzuje, fe prevzal(a) dna 14.11.2008 nasledovne propagacne predmety - mapa SR, EU vyhotovene na lIcel vzdelavania - november 2008.
P.C. Popis 1 Mapa SR, EU Mj Mj spolu
90 000,00

.J.~~.~.: ~ .. ~~ .. ~.~~~ } ~

~

PREBERACiPROTOKOL

ks

ZillDedia
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk Spolocnost zaplsana v obchodnom registri okresneho sudu Bratislava Oddiel: Sro, vloZka c. 51439/B leO: 36 657 506, Ole: 2022226943, Ie OPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/B
825 25 Bratislava

c.u.:

svojim podpisom potvrdzuje, ze prevzal(a) dna 7.11.2008 nasledovne propagacne predmety -regionalne konferencie - ROP november 2008.
P.C. Popis 1 2 3
zlozky na spisy s logom ROP pera s logom ROP plsacl blok s logom ROP

.~~.~:.1~~ ..r.::..~~~ ~

~

PREBERACiPROTOKOL

Mj
ks

Mj spolu 2000,00 2000,00 2000,00

ks
ks

Prevzal(a) - podpis: ..~

+.-!-.Q_ ......

ZalllE!dia
Zamedia, s.r.o. Sancova 48,811 05 Bratislava Tel.: 00421 905377426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk Spolocnosf zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava Oddiel: Sro, vloZka C. 51439/B ICO: 36 657 506, OIC: 2022226943, IC OPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., c.u.: 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 2/B 825 25 Bratislava

svojim podpisom potvrdzuje, ze prevzal(a) dna 17.10.2008 nasledovne propagacne predmety -ROP - okt6ber 2008.
P.C. 1 2 3 4 5 6 Popis Oarnska penazenka 8503 Panske puzdro 8494 Damska psnazenka 8466 Diar-dvojdielny 8482 Mj ks ks ks ks ks ks Mj spolu 150,00 150,00 150,00 50,00 50,00 20,00

.2.~~:.~::~~ .. .3.~~ ~

~

..

PREBERACi

PROTOKOL

Kozene dosky s blokom 8344 Panska pracovna aktovka 8339

~\)_
Prevzal(a) - podpis: ......... S

.......... :-:....... ....

~(12u.D

\

Zalllp.dia
Zamedia, s.r.o. Sancova 48, 811 05 Bratislava Tel.: 00421 905 377 426 e-mail: zamedia@zamedia.sk www.zamedia.sk SpoloCnosf zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava Oddiel: Sro, vlozka c~ 51439/B 36 657 506, Ole: 2022226943, tc DPH: SK2022226943 Bankove spojenie: Tatra banka a.s., 2621179129/1100

Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR Prievozska 21B
825 25 Bratislava

teo:

c.u.:

PREBERACiPROTOKOL
.............•.•............h.!

J 01:{0;.\'2-

t.:>{)V(~r£1 :-: .r..•.••••.••••..••. fl ..

., . svoJlmpo dol prsom po tv rdzuje, ze prevza I(a )
v

dna 17.10.2008 nasledovne propagacne predmety - operacny program susedstva HUSK-UA - okt6ber 2008.

P.f.
1
2 3 4 5 6 7

Popis Panska etuja na doklady 7935 Damska pracovna aktovka 8288 Panske puzdro 8494 Viacurelove puzdro 8316

Mj ks ks ks ks ks ks ks

Mj spolu 33,00 30,00 150,00 50,00 100,00 200,00 200,00

Koiena spisovka + blok 8337 Puzdro EURO 8498 Puzdro 8460

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful