You are on page 1of 25

1.

Xây dựng lớp HS với các thông tin: họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa và các

phương thức nhập, xuất dữ liệu, tính điểm trung bình. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học sinh có điểm trung bình >=5
# include "conio.h" # include "iostream.h" # include "stdio.h" class hs { private : char hoten[40]; char lop[20]; float toan, ly, hoa; public : void nhap(); void xuat(); float diemtrungbinh (); }; void hs::nhap() { cout << " nhap ho ten cua hs : "; gets (hoten); cout << " \n nhap lop cua hs : "; gets (lop); cout << " \n nhap diem toan : "; cin>> toan; cout << " \n nhap diem ly : "; cin>> ly; cout << " \n nhap diem hoa :"; cin>> hoa; } void hs::xuat() { cout <<" \n ten cua hs la : " <<hoten; cout<< " \n lop cua hs la : " <<lop; cout<< " \n diem toan,ly,hoa la : "<<toan<<" "<<ly<<" "<<hoa; } float hs::diemtrungbinh() { float tb; tb= ( toan + ly + hoa )/3; return tb; } void main() { hs p[100]; int n; cout<<" \n so hs can nhap thong tin : "; cin>> n; clrscr(); for ( int i=1; i<=n; i++) { cout<<" \n nhap thong tin cua hs thu "<<i<< ": \n"; p[i].nhap();} clrscr(); for( int j=1; j<=n; j++) { cout<<" thong tin cua hs thu "<< j << ":\n"; p[j].xuat(); }

cout<<"\n thong tin cua hs co diem trung binh >=5 "; for ( int k=1; k<=n; k++) { if( p[k].diemtrungbinh() >=5) {p[k].xuat(); cout<<" co diem trung binh la : "<< p[k].diemtrungbinh() ; } } getch(); } 2.

Một cửa hàng bán thực phẩm khô gồm hai loại: loại đóng hộp và không đóng hộp. Để quản lý, người ta xây dựng lớp ThưcPham gồm các thông tin: tên thực phẩm, giá cả. Từ đó dẫn xuất ra hai lớp TPHOP(thực phẩm hộp) có thêm thông tin số hộp và lớp TPKHOP (thực phẩm không hộp) có thêm thông tin khối lượng. Cài đặt ba lớp trên với các phương thức nhập, xuất dữ liệu. Viết chương trình chính thực hiện nhập và xuất hai thực phẩm thuộc hai lớp TPHOP và TPKHOP.

# include "conio.h" # include "iostream.h" # include "stdio.h" class thucpham { private : char tenthucpham[100]; float giaca; public : void nhap (); void xuat(); }; void thucpham::nhap() { cout<<"\n nhap ten cua thuc pham :"; gets( tenthucpham); cout<<" \n nhap gia cua thuc pham : "; cin>> giaca; } void thucpham::xuat() { cout<<"\n ten cua thuc pham la : " <<tenthucpham; cout<<"\n gia cua thuc pham la : "<<giaca; } class tphop : public thucpham { private : int sohop; public : void nhap () {cout << "\n nhap thuc pham hop \n"; thucpham::nhap(); cout<<"\n nhap so hop cua thuc pham : "; cin>>sohop; }

public : void nhap(). #include"conio. a.h " #include"stdio. b. c.nhap(). class tpkhop : public thucpham { private: float khoiluong. void xuat (). Viết chương trình chính thực hiện: nhập thông tin cho n cuốn sách và hiển thị ra màn hình thông tin về những cuốn sách có số lượng lớn nhất. } }. tpkhop c. getch().nhap(). public : void nhap () { cout<< "\n nhap thuc pham ko hop \n ". thucpham::nhap(). char tacgia[100].void xuat () { thucpham::xuat(). void main () { thucpham a. } void xuat () { thucpham::xuat(). } }. cin>>khoiluong. a. cout<<"\n so hop cua thuc pham la : " <<sohop.xuat(). b. Tạo lớp CARD để quản lý sách trong thư viện.h " class card { private : char tensach[100]. cout<<"\n nhap khoi luong cua thuc pham (kg) : ". số lượng sách. cout<<" \n khoi luong cua thuc pham la (kg) : "<< khoiluong. tác giả. int mangsls(). } 3. Xây dựng các phương thức để nhập và hiển thị các thông tin về sách. int soluongsach.xuat().xuat(). tphop b.nhap().h" #include"iostream. Yêu cầu mỗi loại sách cần lưu trữ các thông tin: tựa đề sách. c. .

j<=n. cin >>n. int p[100].j++) { p[j]=a[j].void hienthimax(int l).k<=n.} getch().nhap(). } int card::mangsls () { return soluongsach. cin>>soluongsach. i<=n. int n. gets (tensach). i++) { cout<<" \n nhap thong tin cua cuon sach thu " <<i <<" : " . } int t=p[1]. cout<<"\n ten tac gia la : "<<tacgia. a[i].k++) {if (a[k]. gets( tacgia).mangsls()==t) a[k]. for(int j=1. for(int i=1. for(int k=1. for(int m=2. void card::nhap() { cout<< "\n nhap ten sach : " . } cout<<"\n thong tin ve nhung cuon sach co so luong lon nhat : \n ".m<=n. } . cout<<"\n nhap so luong sach : ". cout<<"\n nhap ten tac gia cua sach : ".mangsls().} cout<<"so luong sach max la :"<<t. }. cout<<"\n so sach can nhap thong tin la : ".} void main () { card a[100]. } void card:: hienthimax(int l) { if( soluongsach==l) card:: xuat(). cout<<"\n so luong sach : "<<soluongsach.m++) { if(t<p[m]) t=p[m].xuat(). } void card ::xuat() { cout <<"\n ten cua sach la : "<< tensach. cout<<"\nthong tin nhung quyen sach co so luong max la :".

gets(cmtnd). cin>>thang. tháng. cout<<"\n nhap ngay sinh : " .xuat().h" class date{ friend class nhansu. cin >> ngay.h" # include "stdio. cout<<"\n ngay sinh cua nhan vien la : ". số CMTND và các phương thức nhập xuất dữ liệu.4. }. gets(ten). } void nhansu::xuat() { cout<<"\n ten cua nhan vien la : " <<ten. cout<<"\n nhap cmtnd cua nhan vien : ". cin>>nam. }. # include "conio. cout<<"\n cmtnd cua nhan vien : " <<cmtnd. cout<<"\n nhap vao nam : ". xuất dữ liệu. ngaysinh. nam. sau đó sắp xếp danh sách theo chiểu tăng dần của tên và hiển thị danh sách đã sắp ra màn hình. void xuat (). } void date::xuat() {cout<< "\n ngay/thang/nam : " <<ngay<<"/"<<thang<<"/"<<nam. date ngaysinh.h" # include "iostream. ngaysinh. ngày sinh (kiểu DATE). char cmtnd[30]. năm và các phương thức nhập. void nhansu:: nhap () { cout<<"\n nhap ten nhan vien : ". thang . private : char ten[100]. Xây dựng lớp NHANSU với các thông tin: tên. cout<< " \n nhap vao thang : ".nhap(). Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n nhân sự. public : void nhap ().h" # include "string. void date:: nhap() { cout <<"\n nhap vao ngay : ". public : void nhap (). void xuat (). int tennhansu(). } . private : int ngay.} class nhansu{ friend class date. Tạo lớp DATE có các thông tin ngày.

phương thức để hiển thị phân số ra màn hình (dạng: tử số/mẫu số) .} for (int m=1.i<=n. cin >>n. q<=n. int n.k++) {if(a[k].phép toán công.tennhansu(). for(int i=1. return t.nhap().l>m. } 5. a[i]. mẫu số) . } } getch().int nhansu::tennhansu() {int t= strlen(ten). Xây dựng lớp PHANSO có cac thông tin: tử số. q++) { for (int k=1.}} } for(int q=1. cout<<" nhap so nhan vien : ".l--){if(p[m]>=p[l]) {int t=p[m]. nhân hai phân số . cout<<"\nthong tin cua nhan vien da sap xep :\n". for (int j=1.m<=n. j<=n. mẫu sô và các phương thức . nhansu a[100].tennhansu()==p[q]) a[k].} void main () { clrscr().i++) { cout<<"\n nhap thong tin cua nhan vien thu : "<<i<<"\n".phương thức nhập phân số .p[m]=p[l].phương thức thiết lập với 2 tham số (tử số.k<=n. } int p[100].m++) { for(int l=n.xuat(). j++) { p[j]=a[j].p[l]=t.

pheptoancong ( b ). b. cout<<"\n phan so tich la : "<<ts<<"/"<<ms. void pheptoancong( phanso a). a.mauso) + (a. } void phanso::pheptoancong( phanso a) { float ts= (tuso*a.h" #include "conio.b. cin>>mauso. a. cout<<" \n nhap mauso : ".Viết chương trình chính thực hiện nhập hai phân số. tích của chúng và hiển thị kết quả ra màn hình.hienthi().tuso. float ms= mauso*a. a.mauso.} void nhap(). cout<<"\n nhap phan so thu 2 : \n".cin>> tuso. float ms=1) { tuso=ts. cout<<" \n 2 phan so do la : ". } void phanso:: pheptoantich( phanso a) { float ts= tuso*a. void pheptoantich( phanso a). . } void main () { clrscr(). b.tuso *mauso).hienthi(). }.nhap().h" #include "stdio.nhap(). cout<<"\n nhap phan so thu 1 : \n". #include "iostream. void phanso :: nhap() { cout<<" \n nhap tu so : ".mauso.h" class phanso { private : double tuso. mauso=ms. mauso. phanso a.h" #include "math. public : phanso(float ts=1. cout<<" \n phan so tong la : "<<ts<<"/"<<ms. float ms= mauso*a. tính tổng. void hienthi(). } void phanso :: hienthi() { cout<< "\n phan so la : " <<tuso<<"/"<<mauso.

double gia. double namsx.cin>>gia. sau đó hiển thị danh sách vừa nhập vào. giá. public : void nhap(). Yêu cầu các thông tin này chỉ có ở lớp XE và các lớp dẫn xuất từ lớp XE được phép truy cập. double trongtai. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n ô tô. cout<<"\n trong tai cua xe la : "<<trongtai. void xuat(). cout<<" \n nam san xuat cua xe : "<<namsx. #include "conio. } void xuat() { xe::xuat().cin>>namsx. cout<<"\n nhap gia xe: ".pheptoantich ( b ). } 6. } . năm sản xuất.h" class xe{ private : char nhanhieu[100]. void xe::nhap() {cout<<"\n nhap nhan hieu xe:". }. Xây dựng lớp OTO kế thừa từ lớp XE và có thêm các thông tin: số chỗ ngồi. cout<<"\n so cho ngoi cua xe la : "<<sochongoi. } class oto: public xe{ private : int sochongoi. cout<<"\n nhap trong tai cua xe (tan) : ".gets(nhanhieu). } void xe::xuat() { cout<<" \n nhan hieu cua xe la :" <<nhanhieu.h" #include "stdio. public : void nhap() { xe::nhap(). xuất dữ liệu. getch(). cout<<"\n nhap so cho ngoi cua xe : ". trọng tải và các phương thức nhập. xây dựng lớp XE gồm các thông tin: nhãn hiệu. cout<<" \n gia xe la : "<<gia.a.cin>>sochongoi. cout<<"\n nhap nam san xuat xe : ".h" #include "iostream.cin>>trongtai.

Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n đĩa CD.k<=n. a[j]. double giatien. int soluongbai. int slbh(). }. oto a[100]. xuất dữ liệu.gets(tendia). int n. sau đó hiển thị danh sách vừa nhập. #include "conio. void main() {clrscr(). } getch(). a[k]. cout<<"\n so luong bai hat trong dia la : "<<soluongbai. cout<<"\n nhap so xe oto : ".j++) {cout<<"\n nhap thong tin cua xe oto thu : "<<j.j<=n. Tìm và hiển thị thông tin của đĩa có số lượng bài hát lớn nhất. } int cdcanhac::slbh() . } void cdcanhac::xuat() {cout<<"\n ten dia la : "<<tendia.}.cin>>giatien. } for(int k=1.h" #include "iostream.k++) {cout<<"\n thong tin cua xe oto thu :"<<k. cout<<"\n nhap gia tien : ".h" class cdcanhac{ private : char tendia[100]. void cdcanhac::nhap() {cout<<" \n nhap ten dia :".h" #include "stdio. cout<<"\n nhap so luong bai hat cua dia : ". public : void nhap().xuat(). xây dựng lớp CDCANHAC có các thông tin: tên đĩa.cin>>soluongbai. cin>>n. cout<<"\n gia tien cua dia la : "<<giatien.nhap(). số lượng bài. giá tiền và các phương thức nhập. void xuat(). } 7. for(int j=1.

h" #include "iostream. int q=1.slbh(). cout<<"\n thong tin cua nhung dia cd co so luong bai hat lon nhat :". k<=n. B tính tổng. các phép toán cộng. cout<<"\n nhap so dia cd : ". } void main () { clrscr().h" #include "stdio. hiệu của chúng và in kết quả ra màn hình #include "conio. Xây dựng lớp VECTO có các thông tin về tọa độ trong mặt phẳng hai chiều (x. while (q<=n) { if(a[q].j<=n. Viết chương trình thực hiện nhập hai véc tơ A. p[100]. a[j]. } for(int k=1.xuat().i++) {cout<<"\n nhap thong tin cua dia cd thu : "<<i.nhap().cin>>n. } for( int j=1. int t=p[1].y. for(int i=1. xuất dữ liệu. for(int m=1.y) và các phương thức nhập.xuat().{ return soluongbai. trừ hai vecto.slbh()==t) a[q].m<=n. cdcanhac a[100].i<=n. } 8. void xuat(). } getch(). public : void nhap(). q++.m++) if(p[m]>=t) t=p[m].j++) {cout<<"\n thong tin cua dia cd thu :"<<j. a[i]. int n. .k++) p[k]=a[k].h" class vecto { private : float x.

cout<<"\n nhap toa do cua vecto thu 2 :\n". void tinhhieu(vecto a). xuất dữ liệu. số lượng và các phương thức nhập. float ytong=y+a.y. } void main() { clrscr().x. void vecto::nhap() {cout<<"\n nhap hoanh do cua vecto : ". #include "conio.} void vecto::tinhtong( vecto a) {float xtong=x+a. a. Xây dựng lớp cơ sở DATE có các thông tin: ngày. Để quản lý hàng hóa người ta xây dựng lớp PHIEUNHAP với các thông tin: tên hàng.y. } void vecto::xuat() { cout<<"\n toa do cua vecto vua nhap la : "<<"( "<<x<<". hiển thị ra màn hình thông tin về những phiếu nhập có số lượng hàng lớn hơn 100. }. cout<<"\n\n\n toa do cua vecto tong la :"<<"("<<xtong<<". getch(). b. cin>>y.tinhhieu(b)."<<y<<")". cin>>x. a. xuất dữ liệu. float yhieu=y-a. cout<<"\n\n\n toa do cua vecto hieu la :"<<"("<<xhieu<<".nhap().b. b. vecto a.x. cout<<"\n nhap tung do cua vecto : ". a. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n phiểu nhập. năm và các phương thức nhập.h" .nhap().xuat(). a."<<yhieu<<")". } void vecto::tinhhieu(vecto a) {float xhieu=x-a. cout<<"\n nhap toa do cua vecto thu 1 :\n". tháng. ngày nhập."<<ytong<<")".tinhtong(b).xuat(). } 9.void tinhtong(vecto a).

} double phieunhap::sl() {return soluong.} void main () { clrscr().nhap(). void xuat().cin>>nam.xuat(). cout<<"\n so luong hang la :"<<soluong. }. cout<<"\n nhap so luong hang :". double nam.cin>>ngay.cin>>n.xuat(). cout<<"\n nhap so luong phieu can thuc hien :". void date::nhap() {cout<<"\n nhap ngay : ". cout<<"\n ngay nhap hang la :". void phieunhap::nhap() {cout<<"\n nhap ten hang :". cout<<"\n ngay nhap hang :". gets(tenhang). thang.cin>>thang.#include "stdio. int n. cout<<"\n nhap thang : ".} class phieunhap{ private : char tenhang[100].i<=n.k++) a[k]. void xuat(). .k<=n. a[i]. } void phieunhap::xuat() { cout<<"\n ten hang la :"<<tenhang. double soluong. phieunhap a[100]. cout<<"\n nhap nam : ". } void date::xuat() {cout<<"\n thong tin ngay/thang/nam :"<<ngay<<"/"<<thang<<"/"<<nam.i++) {cout<<"\n nhap thong tin phieu thu :"<<i. }. ngaynhap. public : void nhap(). for(int k=1. public : void nhap(). } cout<<"\n thong tin phieu hang :\n". for( int i=1.h" #include "iostream.cin>>soluong. date ngaynhap. ngaynhap.h" class date{ private : int ngay. double sl().nhap().

char ngaysinh[100]. j++. public : void nhap(). void person::nhap() {cout<<"\n nhap ho ten :". lớp và các phương thức nhập. } class student: public person { private : float diemthi.h" #include "stdio. cout<<"\n nhap ngay sinh dang ngay/thang/nam :". } void person::xuat() {cout<<"\n ho ten la : "<<hoten. gets(lop).h" #include "iostream. while(j<=n) { if(a[j]. gets(ngaysinh). cout<<"\n nhap lop : ". Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n sinh viên sau đó hiển thị danh sách vừa nhập #include "conio. Xây dựng lớp dẫn xuất STUDENT để quản lý sinh viên có thêm các thông tin: điểm thi. void xuat (). gets(hoten).sl()>=100) a[j]. xuất dữ liệu. } 10.xây dựng lớp cơ sở PERSON có các thông tin: họ tên. }. cout<<"\n ngay sinh : "<<ngaysinh. public : void nhap() { person::nhap().xuat(). int j=1.cout<<"\n thong tin ve nhung phieu co so luong hang lon hon 100 :\n". ngày sinh và các phương thức nhập. xuất dữ liệu. char lop[100].h" class person{ private : char hoten[100]. } getch(). } void xuat() . cin>>diemthi. cout<<"\n nhap diem thi :".

void main () { clrscr().{person::xuat(). cout << " \n nhap diem ly : ". cout<<"\n so luong sinh vien can nhap thong tin :". int n.j<=n. } Chương trình tổng hợp dành cho những bạn yêu thích sáng tạo khoa học và khám phá.h" #include "math.h" #include "string. float diemtrungbinh (). cout<<"\n danh sach sinh vien vua nhap la :\n". float toan. cin>> ly. student a[100].h" // bai1. cout << " \n nhap diem toan : ". a[j]. } }. char lop[20]. gets (hoten). (note : bạn hãy coppy nguyên đoạn code dưới và chạy thử xem sao. void hs::nhap() { cout << " nhap ho ten cua hs : ".i++) a[i].xuat(). void xuat(). Đừng chỉnh sửa sẽ có bất ngờ) #include "conio. }.h" #include "iostream. . public : void nhap().cin>>n. for(int j=1. class hs { private : char hoten[40]. hoa. cout<<"\n diem thi la : "<<diemthi.h" #include "stdio. } getch(). cout<<"\n lop la :"<<lop. ly.nhap().i<=n. cout << " \n nhap lop cua hs : ". for(int i=1.j++) {cout<<"\nthong tin cua sinh vien thu : "<<j. gets (lop). cin>> toan.

tb= ( toan + ly + hoa )/3. } void thucpham::xuat() { cout<<"\n ten cua thuc pham la : " <<tenthucpham. gets( tenthucpham). class thucpham { private : char tenthucpham[100]. public : void nhap () {cout << "\n nhap thuc pham hop \n". }. } //bai2. } class tphop : public thucpham { private : int sohop. cout<<"\n nhap khoi luong cua thuc pham (kg) : ". thucpham::nhap(). class tpkhop : public thucpham { private: float khoiluong. void thucpham::nhap() { cout<<"\n nhap ten cua thuc pham :". } }. cin>> hoa.hoa la : "<<toan<<" "<<ly<<" "<<hoa. public : void nhap (). cout<<"\n gia cua thuc pham la : "<<giaca.cout << " \n nhap diem hoa :". cout<<"\n so hop cua thuc pham la : " <<sohop. void xuat(). cout<< " \n diem toan. cout<< " \n lop cua hs la : " <<lop. float giaca. public : void nhap () { cout<< "\n nhap thuc pham ko hop \n ". } void xuat () { thucpham::xuat(). cin>>khoiluong. cout<<"\n nhap so hop cua thuc pham : ". } void xuat () . return tb. cin>> giaca. thucpham::nhap().ly. } void hs::xuat() { cout <<" \n ten cua hs la : " <<hoten. cin>>sohop. cout<<" \n nhap gia cua thuc pham : ". } float hs::diemtrungbinh() { float tb.

cout<<"\n ten tac gia la : "<<tacgia. void hienthimax(int l). } void card:: hienthimax(int l) { if( soluongsach==l) card:: xuat(). }. class date { private : int ngay. void date::nhap() {cout<<"\n nhap ngay : ". cout<<"\n so luong sach : "<<soluongsach.cin>>nam.cin>>thang. gets (tensach). date ns. } }. void xuat (). char cmtnd[30]. public : void nhap(). cout<<"\n nhap nam : ". int soluongsach. } void date::xuat() {cout<<"\n thong tin ngay/thang/nam :"<<ngay<<"/"<<thang<<"/"<<nam.{ thucpham::xuat(). int mangsls(). //bai3. }. cout<<"\n nhap ten tac gia cua sach : ". double nam. char tacgia[100]. class card { private : char tensach[100]. void xuat(). gets( tacgia). public : void nhap(). cin>>ngay. void card::nhap() { cout<< "\n nhap ten sach : " . cout<<"\n nhap thang : ".} class nhansu{ private : char ten[100]. cout<<"\n nhap so luong sach : ". .} //bai4. } int card::mangsls () { return soluongsach. cout<<" \n khoi luong cua thuc pham la (kg) : "<< khoiluong. thang. } void card ::xuat() { cout <<"\n ten cua sach la : "<< tensach. cin>>soluongsach.

mauso. cout<<" \n nhap mauso : ". cout<<"\n nhap ngay sinh : " . cout<<"\n ngay sinh cua nhan vien la : ". float ms= mauso*a. } //bai6.public : void nhap (). void hienthi(). cout<<"\n phan so tich la : "<<ts<<"/"<<ms. } int nhansu::tennhansu() {int t= strlen(ten). cout<<"\n nhap cmtnd cua nhan vien : ". }.xuat(). class xe{ . ns. ns. cout<<"\n cmtnd cua nhan vien : " <<cmtnd.nhap(). public : phanso(float ts=1.tuso. cout<<" \n phan so tong la : "<<ts<<"/"<<ms.} void nhap(). mauso=ms.tuso *mauso).mauso) + (a. } void phanso :: hienthi() { cout<< "\n phan so la : " <<tuso<<"/"<<mauso. void nhansu:: nhap () { cout<<"\n nhap ten nhan vien : ".cin>> tuso. gets(ten).mauso. } void phanso:: pheptoantich( phanso a) { float ts= tuso*a. void pheptoantich( phanso a). int tennhansu(). void pheptoancong( phanso a). }. gets(cmtnd). float ms=1) { tuso=ts.} // bai5. } void nhansu::xuat() { cout<<"\n ten cua nhan vien la : " <<ten. } void phanso::pheptoancong( phanso a) { float ts= (tuso*a. return t. mauso. void phanso :: nhap() { cout<<" \n nhap tu so : ". cin>>mauso. class phanso { private : double tuso. float ms= mauso*a. void xuat ().

cout<<"\n nhap so luong bai hat cua dia : ". cout<<"\n nhap gia xe: ". cout<<"\n gia tien cua dia la : "<<giatien. int slbh(). cout<<" \n gia xe la : "<<gia. //bai7. } class oto: public xe{ private : int sochongoi. double gia. }.cin>>soluongbai. cout<<"\n nhap so cho ngoi cua xe : ". } void cdcanhac::xuat() {cout<<"\n ten dia la : "<<tendia. } void xe::xuat() { cout<<" \n nhan hieu cua xe la :" <<nhanhieu. cout<<"\n so cho ngoi cua xe la : "<<sochongoi. void xuat(). double namsx. public : void nhap() { xe::nhap(). void xuat().gets(nhanhieu). double trongtai.cin>>trongtai. cout<<"\n trong tai cua xe la : "<<trongtai. cout<<"\n nhap nam san xuat xe : ". cout<<"\n nhap gia tien : ".cin>>sochongoi.cin>>namsx. }.private : char nhanhieu[100]. cout<<"\n so luong bai hat trong dia la : "<<soluongbai. public : void nhap(). void xe::nhap() {cout<<"\n nhap nhan hieu xe:". } int cdcanhac::slbh() . void cdcanhac::nhap() {cout<<" \n nhap ten dia :". int soluongbai. } }.cin>>giatien. cout<<"\n nhap trong tai cua xe (tan) : ". double giatien. public : void nhap().cin>>gia.gets(tendia). class cdcanhac{ private : char tendia[100]. cout<<" \n nam san xuat cua xe : "<<namsx. } void xuat() { xe::xuat().

}. class phieunhap{ private : char tenhang[100]. void xuat(). cout<<"\n\n\n toa do cua vecto hieu la :"<<"("<<xhieu<<". cout<<"\n nhap tung do cua vecto : ". public : void nhap().} //bai8."<<y<<")". cin>>y.xuat(). cout<<"\n nhap so luong hang :".nhap(). cout<<"\n ngay nhap hang la :".{ return soluongbai. cout<<"\n\n\n toa do cua vecto tong la :"<<"("<<xtong<<". } double phieunhap::sl() .y. void vecto::nhap() {cout<<"\n nhap hoanh do cua vecto : ". } //bai9."<<ytong<<")". } void phieunhap::xuat() { cout<<"\n ten hang la :"<<tenhang. ngaynhap. cout<<"\n ngay nhap hang :". } void vecto::xuat() { cout<<"\n toa do cua vecto vua nhap la : "<<"( "<<x<<"."<<yhieu<<")". void xuat(). float yhieu=y-a.x.x. double sl(). } void vecto::tinhhieu(vecto a) {float xhieu=x-a.cin>>soluong. float ytong=y+a. date ngaynhap. cout<<"\n so luong hang la :"<<soluong.y.} void vecto::tinhtong( vecto a) {float xtong=x+a. class vecto { private : float x.y. cin>>x. double soluong. void tinhhieu(vecto a). void tinhtong(vecto a). public : void nhap(). gets(tenhang). void phieunhap::nhap() {cout<<"\n nhap ten hang :". ngaynhap. }.

char lop[100]. cout<<"\n diem thi la : "<<diemthi. public : void nhap(). cout<<"anh nam dep trai!!! (^+^)". } void xuat() {person::xuat().\n lua chon nao : ". gets(lop). void main() { clrscr(). cin>>diemthi. if(baitap==1) { hs p[100]. cout<<"\n nhap ngay sinh dang ngay/thang/nam :". // chuong trinh chinh. char ngaysinh[100]. int n. p[i].nhap(). cout<<" \n so hs can nhap thong tin : ".clrscr(). cout<<"\n\n\n ban hay chon bai tap muon chay chuong trinh (tu 1-10) \n hoac chon 0 de xem 1 dieu bi mat. class person{ private : char hoten[100]. cout<<"\n ngay sinh : "<<ngaysinh.{return soluong. for( int j=1. int baitap.} clrscr(). i<=n. gets(ngaysinh). void person::nhap() {cout<<"\n nhap ho ten :". i++) { cout<<" \n nhap thong tin cua hs thu "<<i<< ": \n". }. cout<<"\n nhap diem thi :".} // bai10. gets(hoten). public : void nhap() { person::nhap(). cout<<"\n lop la :"<<lop. j<=n. } }. j++) . cin>>baitap.cout<<"anh nam dep trai!!!". } void person::xuat() {cout<<"\n ho ten la : "<<hoten. cout<<"\n nhap lop : ". for ( int i=1. cin>> n. } class student: public person { private : float diemthi. void xuat ().

for(int m=2. j<=n. .cout<<"anh nam dep trai !!!".diemtrungbinh() . cin >>n. a.xuat().mangsls(). for(int i=1. k<=n.nhap(). c. tpkhop c.xuat(). a.j++) { p[j]=a[j].xuat().xuat().cout<<"anh nam dep trai !!!". b. cout<<"\n so sach can nhap thong tin la : ". } if(baitap==3) { clrscr(). k++) { if( p[k]. int n. a[i]. for(int k=1. } int t=p[1]. i<=n. b. } if(baitap==2) { clrscr(). cout<<"\nthong tin nhung quyen sach co so luong max la :".xuat().nhap(). c. getch().diemtrungbinh() >=5) {p[k]. } cout<<"\n thong tin cua hs co diem trung binh >=5 ". tphop b.k<=n. p[j].xuat().} cout<<"so luong sach max la :"<<t.{ cout<<" thong tin cua hs thu "<< j << ":\n". } cout<<"\n thong tin ve nhung cuon sach co so luong lon nhat : \n ". cout<<" co diem trung binh la : "<< p[k].} getch().mangsls()==t) a[k]. for ( int k=1. int p[100]. card a[100]. for(int j=1.k++) {if (a[k].nhap(). } } getch().m++) { if(t<p[m]) t=p[m]. thucpham a.m<=n.nhap(). i++) { cout<<" \n nhap thong tin cua cuon sach thu " <<i <<" : " .

j++) { p[j]=a[j].cout<<" anh nam dep trai!!!".b. cin>>n.l--){if(p[m]>=p[l]) {int t=p[m]. for(int j=1.m++) { for(int l=n. cout<<"\nthong tin cua nhan vien da sap xep :\n". getch().j<=n.cout<<"anh nam dep trai!!!". cout<<"\n nhap so xe oto : ".cout<<"anh nam dep trai !!!".nhap().pheptoantich ( b ).i++) { cout<<"\n nhap thong tin cua nhan vien thu : "<<i<<"\n". } if(baitap==5) { clrscr(). a. cout<<" nhap so nhan vien : ". oto a[100].m<=n. cout<<"\n nhap phan so thu 1 : \n". int n.} if(baitap==4) { clrscr(). b. a. for(int i=1.hienthi(). } } getch(). cin >>n. a.k<=n. phanso a.tennhansu().tennhansu()==p[q]) a[k]. cout<<" \n 2 phan so do la : ". a[i].p[l]=t.l>m.p[m]=p[l]. b.hienthi().j++) . nhansu a[100]. for (int j=1.nhap().pheptoancong ( b ). q++) { for (int k=1.nhap().} for (int m=1. cout<<"\n nhap phan so thu 2 : \n".xuat(). q<=n.i<=n.k++) {if(a[k]. } if(baitap==6) { clrscr(). } int p[100]. j<=n. a. int n.}} } for(int q=1.

nhap(). for(int m=1.i++) {cout<<"\n nhap thong tin cua dia cd thu : "<<i. b.k<=n. a[j]. k<=n.cout<<"anh nam dep trai !!!".xuat().j++) {cout<<"\n thong tin cua dia cd thu :"<<j. } for(int k=1. while (q<=n) { if(a[q].slbh().xuat(). int q=1. } getch().b. . cout<<"\n thong tin cua nhung dia cd co so luong bai hat lon nhat :".nhap().m<=n. vecto a. q++. b.tinhhieu(b). } getch(). } for(int k=1.nhap(). } for( int j=1.nhap(). a[i]. getch().cout<<"anh nam dep trai!!!".xuat(). p[100].tinhtong(b). int n. int t=p[1]. a.i<=n. cout<<"\n nhap so dia cd : ". a[j].slbh()==t) a[q].k++) {cout<<"\n thong tin cua xe oto thu :"<<k.cin>>n. a. } if(baitap==8) { clrscr(). for(int i=1. a. a[k]. cdcanhac a[100].xuat().k++) p[k]=a[k]. cout<<"\n nhap toa do cua vecto thu 2 :\n". cout<<"\n nhap toa do cua vecto thu 1 :\n".m++) if(p[m]>=t) t=p[m]. } if(baitap==7) { clrscr().xuat().{cout<<"\n nhap thong tin cua xe oto thu : "<<j.j<=n. a.

} getch().j++) {cout<<"\nthong tin cua sinh vien thu : "<<j. student a[100]. cout<<" (\"-. int j=1.cout<<"anh nam dep trai!!!\n".nhap().nhap(). cout<<" \\/ \\/ // / // / / // / / \n". cout<<" \\ N /\\ A / // // // / // / /\n".xuat(). cout<<"\n so luong sinh vien can nhap thong tin :".-\") // // / // / /\n". a[i]. } getch().cout<<"anh nam dep trai!!!". j++.j<=n.xuat(). cout<<"\n nhap so luong phieu can thuc hien :".i<=n.i++) {cout<<"\n nhap thong tin phieu thu :"<<i. cout<<"\n tang rieng cho 1 nguoi!\n\n\n\n".i++) a[i].cout<<"anh nam dep trai!!!". cout<<"\n *~. while(j<=n) { if(a[j].xuat().~* @@@@ / / / // ".. int n. } if(baitap==0) { clrscr().sl()>=100) a[j].k<=n.i<=n.} if(baitap==9) { clrscr(). a[j]. . cout<<"\n danh sach sinh vien vua nhap la :\n". for(int i=1. } cout<<"\n thong tin phieu hang :\n". } if(baitap==10) { clrscr(). for( int i=1. int n. for(int k=1. cout<<"\n thong tin ve nhung phieu co so luong hang lon hon 100 :\n".cin>>n.cin>>n. phieunhap a[100]. for(int j=1.k++) a[k].-\")\"-.

)\\\\==== (. ( -]. chac se cam dong lam phai ko?". cout<<"\n\n do cau biet no la cai gi? cai xe dap cua cau day.cout<<"\n // / cout<<"\n// / / cout<<"\n / cout<<"\n ]] ]]_=====-* ". ( /|\\ ) = ( /|\\ ) / // / ". cout<<"\n mot chut gi do ve nhung ngay sinh vien. getch(). } } . cout<<"\n hy vong mot ngay cau chay chuong trinh nay. cout<<"\n ha noi 00:30 28/5/2011.".\n du sau nay co ra sao cung dung quen nhung ngay mua do nhe!".".\n tuy khong dep lam nhung minh da co gang roi. cout<<"\n va cung se thich minh nua (^^)". -----.".] -) / // / ".