You are on page 1of 2

PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KETIGA) JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Definisi Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) Merupakan rancangan

persediaan soalan yang dikenali sebagai “ Test Blue Print”. Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi kandungan (menegak) dan paksi aras kemahiran ( melintang) Kandungan topik-topik pengajaran Aras kemahiran mengikut aras taksonomi pendidikan Pemberatan (peratus) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu pengajaran diajar Bilangan item mengikut bentuk atau kandungan aras sesuatu kemahiran. Bentuk-Bentuk Ujian -Objektif -Esei -Amali -Kertas Khusus (dll) KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan. Kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik dan aras kemahiran. Menentukan perseimbangan antara topik dan aras-aras kemahiran yang diuji. LANGKAH-LANGKAH MEMBINA JSU

Langkah Pertama Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Langkah Kedua Tentukan soalan yang hendak dibina - Objektif - Jumlah soalan bagi setiap topik. Langkah Ketiga - Tentukan model aras kesusahan / kesukaran item – lazimnya JSU menggunakan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom. Langkah Keempat

.kelas/ susunan nombor soalan mengikut tajuk. -menentukan aras kesukaran soalan . struktur (dll). Langkah Kelima . esei.Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen. .Menyatakan mata pelajaran. antaranya ujian objektif.Pastikan jenis ujian yang akan diuji.penetapan markah Langkah Keenam .