You are on page 1of 17

Bu metin, Türkçe kaynaklar n yetersizli i nedeni ile amatörlere yönelik e itim amac yla Y ld r m AK rumuzu ile www.

picproje.com internet adresinde kullan lmak üzere haz rlanm " olup, tümü veya bir k sm ticari olarak kullan lamaz, ayn amaca yönelik olarak, Türkçe kaynak gösterilmek "art ile al nt yap labilir, ço alt labilir ve yay nlanabilir.

Yararlan lan Kaynaklar : • • • • MICROCHIP MPLAB IDE 6.10.0.0 Help Files MICROCHIP 30400e.pdf MICROCHIP 31006a.pdf MICROCHIP 33014g.pdf

Sayfa 1 / 17

wdt zaman a" m sonucu. CONFIGURE menüsü SELECT DEVICE seçene i ile program n hangi PIC için yaz laca seçilir. otomatik kay t süresi. CONFIGURE menüsü CONFIGURATION BITS penceresi aç l r ve osc tipi. 3. K rm z renkli daire ise o PIC için kullan lamayacak özelliklerdir. DEBUGGER menüsü SETTINGS seçene i ile aç lan pencerede PIC çal "ma h z . 4. Sayfa 2 / 17 . derlemeden sonra kay t ve MPLAB çal "t rma ve kapatmada istenilen özellikler gibi istenilen ayarlar yap l p pencere kapat l r. EDIT menüsü PROPERTIES seçene i ile aç lan pencerede sat r numaras görüntüleme. breakdown özellikleri. 2. CONFIGURE menüsü SETTINGS seçene i ile aç lan pencerede FILE menüde listelenecek son aç lan dosya/workspace say s . çift klikle BREAKPOINT olu"turma ve iptali. tab ayarlar vb. özellikler ayarlan r. yaz tipi ve renklendirme. MCLR Pull Up gibi seçenekler ayarlan p pencere kapat l r. wdt on/off vs. Seçimini yapt nz PIC için hangi özellikleri kullanabilece iniz. pencerenin alt ndaki alanda ye"il renkli daire i"areti ile gösterilir. dosya koruma.BA8LANGIÇ AYARLARI 1. 5. istenilen seçenekler ayarlan r ve pencere kapat l r.

FILE menusü SAVE WORKSPACE ile wokspace kaydedilir. ( Bu i"lemden sonra ba"l nda ve ilk sat r nda projenizin ismini ve yolunu listeleyen WORKSPACE penceresi SOURCE FILES.PROJE / DOSYA OLU8TURMA 1. bölümde anlat ld oldu u için gibi SOURCE FILES a eklenir. ( dosya uzant s vermezseniz dosyan z asm olarak de il header dosyas tipinde ( h ) uzant l kaydedilir. 4. DIRECTORY bölümüne projenin hangi klasörde tutulaca yaz l r veya BROWSE tu"u ile aç lan pencerede klasör bulunup i"aretlenir ve OK tu"una bas l r. OBJECT FILES. PROJECT menüsü SAVE PROJECT seçene i ile proje. Kodlar yeni yazmaya ba"l yorsan z FILE menüsünden NEW seçene i ile yeni kod penceresi aç l r ve yine FILE menüsündeki SAVE AS seçene i ile yeni dosyaya isim verilip kaydedilir. Sayfa 3 / 17 . alt menü olarak listelenen dosya ad n n üzerinde sa t klay p EDIT seçene i ile kodlar n görüntülenmesini sa layabilirsiniz.) Art k kodlar yazmaya eklemeden ba"layabilirsiniz. ve SAVE ALL seçenekleri ile kaydedilir. SAVE AS. PROJECT menüsü NEW seçene i seçilir. Bu dosyalar FILE menüsündeki SAVE. HEADER FILES. LIBRARY FILES VE LINKER SCRIPTS menüleriyle aç l r.) 2. 3. ) Bu dosya 2. Aç lan pencerede NAME bölümüne projenin ismi. (dosya görüntülenmekte sonrakiler yap lmaz. Daha önceden yazd n z asm kodlar var ise WORKSPACE penceresindeki t klayarak ADD FILES seçene i SOURCE FILES menüsü üzerinde sa sayesinde ( PROJECT menüsündeki ADD FILES TO PROJECT seçene ide ayn i"i yapar) dosyan z ekleyip.

De i"kenin adresi de i"se bile her derlemede yeniden kontrol edilerek düzeltilir.MPLAB KULLANIMINDA ASSEMBLY YAZIM KOLAYLIKLARI • KISALTMA AÇIKLAMALARI o k o f o d Etiket ( Ad veya Adresi ) Register / De i"ken ( Ad veya Adresi ) Sonucun atanaca yer. ( W Register veya f ) 1.3 yaz m yerine PAGESEL k Ça r / yönlenme yapaca n z etiketin adresini otomatik bulur ve PCLATH bitlerini ona göre ayarlar.RP0/RP1 yaz m yerine BANKSEL f 6"lem yapaca n z registerin / de i"kenin adresini otomatik bulur ve STATUS bitlerini ona göre ayarlar. 2. Etiketin adresi de i"se bile her derlemede yeniden kontrol edilerek düzeltilir. Sayfa 4 / 17 . REGISTER / DECD8KEN DÇDN BANK BULMA VE DECD8TDRME BCF/BSF BCF/BSF STATUS.4 PCLATH. ETDKET DÇDN BANK BULMA VE DECD8TDRME BCF/BSF BCF/BSF PCLATH.RP0/RP1 STATUS.

3 k yaz m yerine LGOTO k Yönlenme yapaca n z etiketin adresini otomatik bulur ve PCLATH bitlerini ona göre ayarlayarak program dallanmas n yapar. 0 ise bir sonraki sat r i"lenir. Etiketin adresi de i"se bile her derlemede yeniden kontrol edilerek düzeltilir. Etiketin adresi de i"se bile her derlemede yeniden kontrol edilerek düzeltilir. 4.4 PCLATH.3 k yaz m yerine LCALL k Ça r yapaca n z etiketin adresini otomatik bulur ve PCLATH bitlerini ona göre ayarlayarak program ça r s n yapar.3. STATUS C BAYRACI=1 DSE PROGRAM DALLANMASI BTFSC GOTO C Bayra STATUS.C k yaz m yerine BC k 1 ise program dallanmas yap l r. 5.4 PCLATH. Sayfa 5 / 17 . ETDKET DÇDN BANK BULMA VE DECD8TDRME + PROGRAM ÇACRISI BCF/BSF BCF/BSF CALL PCLATH. ETDKET DÇDN BANK BULMA VE DECD8TDRME + PROGRAM DALLANMASI BCF/BSF BCF/BSF GOTO PCLATH.

C yaz m yerine 0 ise komuttan sonraki birinci sat r.6. 1 ise komuttan sonraki birinci sat r. 9.Z k yaz m yerine BZ k 1 ise program dallanmas yap l r. STATUS Z BAYRACI=1 DSE PROGRAM DALLANMASI BTFSC GOTO Z Bayra STATUS.C k yaz m yerine BNC k 0 ise program dallanmas yap l r. C Bayra 8. C Bayra SKPC 1 ise ikinci sat r i"lenir. STATUS C BAYRACI=0 DSE PROGRAM DALLANMASI BTFSS GOTO C Bayra STATUS. 0 ise bir sonraki sat r i"lenir. 7. STATUS C BAYRACI=0 TESTD BTFSS C Bayra STATUS.C yaz m yerine SKPNC 0 ise ikinci sat r i"lenir. Sayfa 6 / 17 . STATUS C BAYRACI=1 TESTD BTFSC C Bayra STATUS. 1 ise bir sonraki sat r i"lenir.

1 ise bir sonraki sat r i"lenir.d 1 ise de i"ken içeri i bir art r l r. Sayfa 7 / 17 . STATUS Z BAYRACI=1 TESTD BTFSC Z Bayra STATUS.Z yaz m yerine SKPNZ 0 ise ikinci sat r i"lenir. STATUS Z BAYRACI=0 DSE PROGRAM DALLANMASI BTFSS GOTO Z Bayra STATUS. STATUS Z BAYRACI=0 TESTD BTFSS Z Bayra STATUS. 1 ise komuttan sonraki birinci sat r.Z yaz m yerine SKPZ 1 ise ikinci sat r i"lenir.Z k yaz m yerine BNZ k 0 ise program dallanmas yap l r. Z Bayra 13.10. 0 ise bir sonraki sat r i"lenir. 0 ise komuttan sonraki birinci sat r. 11. STATUS C BAYRACI=1 DSE DECD8KEN DÇERDGDND ARTIRMA BTFSC INCF C Bayra STATUS. Z Bayra 12.C f.d yaz m yerine ADDCF f.

MPASM™ and MPLINK™ PICmicro® QUICK REFERENCE GUIDE Sayfa 8 / 17 .d yaz m yerine SUBCF f. Konu ile ilgili di er aç klamalar www. Konu ba"l a"a dad r.14.C f.d 1 ise de i"ken içeri i bir azalt l r.pdf dosyas nda bulabilirsiniz. 0 ise bir sonraki sat r i"lenir. STATUS C BAYRACI=1 DSE DECD8KEN DÇERDGDND AZALTMA BTFSC DECF C Bayra STATUS.com Dnternet adresindeki 30400e.microchip.

OUTPUT penceresinde ilgili sat rda .) sonucun gidece i yeri belirtmezseniz (“INCF DEGISKEN . derleme gösterge band nda ye"il renk k rm z ya dönmez ve OUTPUT penceresinin son sat r nda BUILD SUCCEEDED mesaj görüntülenir. kar" la"t rma vb.HEX uzant l bir dosya olu"turulur (bu dosya PIC ‘e yüklenecek dosyad r) ve program göstergesi (ye"il renkli sa ok) çal "acak ilk sat r n sol taraf na gelir.ERR uzant l olarak kaydedilir ve bu pencere en üstte kal r. Örne in ba"ka bir banktaki kodu CALL komutu ile ça rd banktaki koda GOTO komutu ile atlama yapt banktaki registerde i"lem yapt numaras ve dosya ad vererek uyar r. • • Hata mesajlar MPLAB yard m dosyalar nda detayl olarak mevcuttur. Using default destination of 1 (file) mesaj verir ve bunu hata olarak görmez. i"lem sonucu W registere de il de i"kene atan r. Derleme sonunda kod yaz m hatas yok ise.07 küçük pencerede aç l r. ba"ka bir n zda veya ba"ka bir n z kodlardaki n zda a"a daki gibi mesajlar ile sat r . Yazd mant k hatalar n bulmaz ! • HEX dosyas : Derleme ba"ar l ise proje dosyan z ad yla . PROJECT menüsü BUILD ALL seçene i ile ( CTRL+F10 ) yazd n z kodlar derleyebilirsiniz. Derleme s ras nda MPASM v03.YAZILAN KODLARIN DERLENMESD 1. • Baz i"lem komutlar nda (art rma. Sayfa 9 / 17 n zda. Ancak sonucun W registere al narak program n devam etmesi isteniyor ise de i"ken içeri inin de i"iminden dolay program hatal çal " r. ç kartma. • ERR dosyas : Derleme sonucu hatal ise OUTPUT penceresinde görüntülenen ç kt . toplama. MPASM sadece kod yaz m denetimi yapar.20. ( Bu dosyada uyar mesajlar da yeralmaktad r. W” yerine “INCF DEGISKEN” gibi). eksiltme.

bitlerin/de i"kenlerin. Ensure that bank bits are correct • LST dosyas : Sat r numaras . de i"kenlerin ad ve adresleri. komutun hex kar" l . makrolar n. ça r ve dallanma ba"l klar n n ad ve adresleri. • XRF dosyas : Ça r ve dallanma ba"l klar n n. Crossing page boundary -.ensure page bits are set Register in operand not in bank 0.Setting page bits . mesaj say lar hakk nda bilgiler içerir. tiplerinin ne oldu u ve hangi dosyan n hangi sat r nda kullan ld klar veya içeri inin hangi sat rda de i"tirildi ini aç klayan bir dosyas d r. sabitlerin hangi dosyada olduklar . sabitlerin ad ve de eri. Sayfa 10 / 17 . uyar mesajlar . her bankta kullan lan ve kullan labilecek haf za miktar n n gösterildi i haf za haritas ile toplam haf za kullan m n n ve kullan labilecek haf za miktar n n say sal de erleri ve toplam hata.

VIEW menüsü PROGRAM MEMORY : Sat r numaras . MACHINE ve SYMBOLIC izleme yap labilir. Sayfa 11 / 17 . Alt kenardaki menü ile OPCODE HEX. VIEW menüsü SPECIAL FUNCTION REGISTER : Seçti iniz PIC ‘te yüklü bulunan sabit registerlerin adreslerinin ve adlar n n sat r nda içeriklerini binary. haf za adresi.SDMULASYON TANIMLAMA • DEBUGGER menüsü SELECT TOOL seçene i alt ndaki seçeneklerden seçti iniz PIC ile kullanabilece iniz simulasyon seçene i i"aretlenir.) SDMULASYON DZLEME PENCERELERD 1. Alt kenardaki menü ile HEX ve SYMBOLIC izleme yap labilir. VIEW menüsü FILE REGISTER : Seçti iniz PIC ‘te yüklü bulunan sabit registerlerlerle birlikte di er adresleride. adres s ralamas ile hex ve ascii olarak izleyebilmenizi sa lar. 4. Ba"l k sat r nda sa t klayarak görüntüleme de i"tirilebilir. Ba"l k sat r nda sa t klayarak görüntüleme de i"tirilebilir. VIEW menüsü EEPROM : Seçti iniz PIC ‘teki kapasite kadar eeprom alan n ascii ve/veya hex olarak izleyebilmenizi sa lar.16FXXX için MPLAB SIM seçene idir. 2. komutun hex kar" l ve asm kodlar n ayn sat rda takip edebilece iniz bir pencere açar. 3. decimal ve char olarak izleyebilmenizi sa lar ve ba"l k sat r nda sa t klayarak görüntüleme de i"tirilebilir. hex. (PIC16FXX.

) SDMULASYON ZAMANI DZLEME 1. hex içerik "eklindedir ve ba"l k sat r nda sa t klayarak de i"tirilebilir. süre takibini n izleyebilmenizi sa lar. arama vb. Registerleri ve HARDWARE bit tan mlamalar n da (I2C_STOP. Program hatas nda top stack yani ilk geri dönü" adresi silinir ve ilk adrese dönemez. sabit izleme penceresidir. seçili izleme penceresine atan r.) 6. (Program n bu durumda durmas için DEBUGGER menüsünden SETTINGS Seçene i alt ndaki y n seviye kontrolünün aç k olmas gerekir. ( Örne in 16F877 için y nedeni ile bu seviye a" ld program asla ça r ld y n kapasitesi nda oldu unuzu n kapasitesi max 8 seviyedir ve kesme oldu u anda buda bir seviye y g n i"gal eder.) Simulasyon s ras nda limit seviye a" l rsa STACK UNDERFLOW OCCURED mesaj ile çal "an program durur.5. DEBUGGER menüsü STOPWATCH : Gerçek zamanl hesaplay p üst üste toplayarak gösterir. ADD SFR ve ADD SYMBOL seçenekleri ile seçilen register. Pencere içerisinde sa nda tüm atamalar n z iptal t klayarak atama silinmesi. Ad. CLEAR ON RESET seçene ini i"aretledi inizde simulasyonu her resetledi inizde sayac s f rlar. ( kay t yapmazsan z pencere kapat ld edilir. ZERO seçene i diledi iniz anda süre takibini s f rdan ba"lat r. Görüntüleme Adres. Sayfa 12 / 17 . P gibi) görüntüleyebilir. yükleme. bit veya de i"ken. VIEW menüsü HARDWARE STACK : Seçti iniz PIC ‘teki y kadar sat rda geri dönü" adreslerini ve kaç nc izleyebilmenizi sa lar. Çal "an her komutun gerçek zaman kar" l 2. Tek pencerede alt kenardaki seçenekler ile 4 de i"ik izleme olu"turulabilir. i"lemler yap labilir. VIEW menüsü WATCH : De i"ken. kaydetme.

ACTION sutununda seçilen pinin durumu belirlenir. ADD ROW seçene i ile yeni sat r aç l r. 3. b-) Low = Pulldown. FIRE seçene ine bast bir ad m ilerlemesi gerekir. 1 ise 0 olur. 6stenen di er pinlerde ayarlanarak SAVE seçene i ile kay t yap l r. c-) Toggle = Kullan c belirler ( ENABLE sutunundaki FIRE seçene i ile). Bo" sat r üzerine t klanarak sat r aktif edilir.SDMULASYONDA GDRD8 / ÇIKI8 PORTLARI 1. Tan mlamas n yapt n z tüm pinler simulasyon s ras nda belirlenen durum n zda pin tipinde tepki verir. DEBUGGER menüsü STIMULUS : Aç lan pencerede PIN STIMULUS bölümüne geçilir. ) durumu 0 sa 1. DEBUGGER menüsü STIMULUS penceresindeki PIN STIMULUS bölümündeki LOAD seçene i ile tekrar yükleyerek tüm tan ml pinleri bir defada yeniden yükleyebilirsiniz. Pin durumu TOGGLE seçiliyse simulasyonun herhangi bir an nda pinin durumunu de i"tirebilirsiniz. PIN sutununda aç lan pencerede ilgili pin seçilir. ( De i"ikli in uygulanabilmesi için simulasyonun Sayfa 13 / 17 . d-) Pulse = Darbe) 2. MPLAB ‘ açt n zda kaydetti iniz bu PSTI uzant l dosyay . a-) High = Pullup.

DEBUGGER menüsü CLEAR ALL MEMORY : Tüm registerleri program ba"lang c ndaki tan mlanmam " duruma getirir. PROJECT menüsü CLEAN seçene i derlemede bilgisayar haf zas na yüklenen çal "acak hex dosyan n silinmesi içindir.SDMULASYONU ÇALI8TIRMA 1. DEBUGGER menüsü HALT ( F5 ) : Çal "an program oldu u yerde durdurur. Dönü" adresi TOS+1 dir yani CALL komut sat r ndan sonraki ilk sat rd r. seçenekteki komuttan fark CALL komut sat r nda ça r lan kodu sat r sat r çal "t rmak yerine ça r lan koddaki RETURN komutuna kadar 1 defada çal "t r r ve geri döner. 2. 3. 2. DEBUGGER menüsü STEP INTO ( F7 ) : Program her seferinde bir komut yani sat r sat r çal "t r r. Ancak register içerikleri de i"mez. Program göstergesini ilk çal "acak sat ra al r. STOPWATCH penceresi. Sayfa 14 / 17 . DEBUGGER menüsü RUN ( F9 ) : Program PIC üzerine yüklenmi" gibi bilgisayar kapasitesine ba l olarak gerçek zamanl çal "t r r. 6. Tekrar derleme yap lmadan simulasyon çal "maz. DEBUGGER menüsü STEP OVER ( F8 ) : Program her seferinde bir komut çal "t r r. E er ça r lan kod bir "ekilde beklemeye dönükse ( örne in bir giri" pininin 1 olmas n bekleme gibi ve o pin 1 olmayacaksa ) sonsuza kadar geri dönü" olmaz. 5. DEBUGGER menüsü RESET / PROCESSOR RESET ( F6 ) : Devre üzerindeki MCLR reset gibidir. 7. program duruncaya kadar geçen zaman göstermez. 4.

Sa t klamada aç lan pencerede BREAKPOINT seçene i ile tüm duru" sat ra noktalar iptal. özellik aç k ise çift t klama ile. • Program her derleyi"inizde aktif olan her duru" noktas . BREAKPOINT : Duru" noktas belirlemek için asm kodlar n n oldu u t klayarak pencerede. Ayr ca sadece bir defaya mahsus program n bir noktada durmas istenir ise imleç program n durdurulaca getirilerek sa t klan r aç lan pencerede RUN TO CURSOR seçene i seçildi inde program o sat ra kadar çal " r ve o sat ra geldi inde duru" noktalar nda oldu u gibi durur. Duru" noktalar . SDMULASYONU BELLD BDR NOKTADAN DEVAM ETTDRMEK : 6mleç simulasyonun ba"lamas n istedi iniz sat rda iken sa t klayarak aç lan pencerede SET PC AT CURSOR seçene ini seçti inizde program göstergesi o noktaya gelir ve simulasyona buradan itibaren devam edilebilir. Bu noktalar k rm z daire içinde (B) harfi ile sat r n en solunda gösterilir. Fare duru" noktas sat r nda iken yine çift t klayarak veya sa t klayarak aç lan pencerede REMOVE BREAKPOINT seçene i ile iptal edilir.8. daha önceden belirledi iniz duru" noktalar üzerinde i"lemler. Sayfa 15 / 17 . DEBUGGER menüsü BREAKPOINT ( F2 ) seçene i ile aç lan pencerede dosya ad ile birlikte sat r numaras veya adres belirterek olu"turulabilir veya ayn pencerede listelenen. aktif ve pasif edilebilir. Fare duru" noktas sat r nda iken DISABLE BREAKPOINT seçene i ile duru" noktas pasif ENABLE BREAKPOINT seçene i ile duru" noktas aktif hale getirilebilir. pasif duruma döner. 9. özellik kapal ise sa aç lan pencerede SET BREAKPOINT seçene i ile imlecin oldu u sat ra duru" noktas konur. Pasifize edilen duru" noktalar k rm z renkli ( ) i"areti ile gösterilir. duru" noktas n fare ile seçerek ve menü tu"lar n kullanarak yap labilir.

Sayfa 16 / 17 . 4. 2. PROGRAMMER menüsü ERASE FLASH DEVICE : PIC ‘te yüklü bulunan program siler. PROGRAMMER menüsü READ : PIC ‘te yüklü bulunan program okur.YAZILAN PROGRAMIN MPLAB DLE PIC ‘e YÜKLENMESD 1. PROGRAMMER menüsü SETTINGS penceresini aç n z. PROGRAMMER menüsü VERIFY : PIC ‘e yüklenen program n do ru yaz m n test eder. OUTPUT penceresine. 3. Daha sonra PROGRAMMER menüsü ENABLE PROGRAMMER komutunu veriniz. 6. COMMUNICATIONS alan na geçerek programlay c n z n hangi seri porta ba l oldu unu tan mlay n z. PROGRAMMER menüsü PROGRAM : Hex dosyay PIC ‘e yükler. PROGRAMMER menüsü DISABLE PROGRAMMER : Programlay c y gizler. Programlay c n z aktif ve problemsiz ise OUTPUT penceresinde programlay c n z n aktif edildi i mesaj verilecek ve di er menü seçenekleri ile k sayollar aktif hale gelecektir . PROGRAMMER menüsü SELECT PROGRAMMER : PICSTART PLUS programlay c ya sahipseniz i"aretleyiniz. programlama a"amas nda her türlü bilginin verilece i PICSTART alan eklenecek ve di er menüler ile k sayollar görüntülenecektir. 5.

.2003 Rm.com : http://tirbulans..com Sayfa 17 / 17 .07. Payla man n güzelli iyle kal n. 23...tripod. Unutmay n gizlenen bilgi faydal bilgi de ildir. Sayg ve Sevgiler.Y ld r m AK e-posta url : tirbulans@msn.MPLAB kullan c lar na faydal olaca n umar m.