You are on page 1of 1

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တရားပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

တုိက်ိဳျမိဳ႕ေတာ္ရွိ၊ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္မ်ားAား Aသိေပးႏႈိးေဆာ္ တုိက္တန
ြ ္းAပ္ပါသည္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ မိမိတုိ႔ မီွတင္းေနထုိင္ရာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳျမိဳ႕သုိ႔
သာသနာေရးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေတာ္မူနုိင္ရန္ Aတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
ဆရာေတာ္ဘဒၵ ႏၱေခမိႏၵ၊ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္သုံးပါးတုိ႔ႏွင့္တကြ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလ်က္ရွိပါသည္။
ထုိသို႔ၾကြေရာက္ေတာ္မူစU္Aတြင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း
တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAစီAစU္Aတုိင္း ေဟာၾကားေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္မ်ားAေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္ေပးေတာ္မူခုိက္ ၾကဳံေတာင့္
ၾကဳံခဲ တရားဓမၼမ်ား နာယူပာြ းမ်ားနုိင္ၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္တုိက္တန
ြ ္းAပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္။

။ ၂၀၁၂-ခုနွစ္၊ Eျပီလ (ယခုလ) ၂၉-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕

Aခ်ိန္။

။ ညေန(၆)နာရီမွ(၉)နာရီAခ်ိန္ထိ

ေနရာ။

။ AိခဲဘုကုေရာဘူတာAနီးရွိ ခန္းကုိးပလာဇာ ၇-ထပ္ (မီးခုိးေခါင္းတုိင္)

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္ Aတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၊ တိပိဋကဓရဆရာေတာ္သုံးပါးတုိ႕၏ ဓမၼဒူတ
ခရီးစU္Aက်U္းခ်ဳပ္မွာေAာက္ပါAတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
၂၃-၄-၂၀၁၂-ခုနွစ္ တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ Aရုဏ္ဆမ
ြ ္း ဘုန္းေပးေတာ္မူကာ
ကိတက်ဴရႈဴးသုိ႔ သာသနာျပဳခရီး ၂၈-၄-၂၀၁၂-ခုနွစ္ စေနေန႔တုိင္ေAာင္ ၾကြေရာက္မူပါမည္။
၂၈-၄-၂၀၁၂-ခုနွစ္၊ စေနေန႔ ညေန(၆)နာရီAခ်ိန္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းAနီးရွိ ဟုိတယ္တြင္ နွစ္ည
တာ သီတင္းသုံးေတာ္မူမည္။
၂၉-၄-၂၀၁၂-ခုနွစ္၊ တနဂၤေႏြေန႕ Aရုဏ္ဆမ
ြ ္းကုိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းေပးေတာ္မူ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ သီးသန္႔Aလွဴရွင္မ်ား ရွိပါေသာ္လည္း မိမိတုိ႔တတ္စမ
ြ ္းသမ်ွ Aလွဴဒါနျပဳလုပ္လုိက
ၾကြေရာက္ျပဳလုပ္နုိင္ပါေၾကာင္းႏႈိးေဆာ္တုိက္တန
ြ ္းAပ္ပါသည္။ (ေန႕ဆြမ္
မး္ ေက်ာင္းမွာ ကပ္လွဴျခင္းမျပဳပါ)
မျပဳပါ)
၃၀-၄-၂၀၁၂-ခုနွစ္ တနလၤာေန႔ Aရုဏ္ဆမ
ြ ္း၊ ေန႕ဆြမ္းကုိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းေပး
ေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေန႔တြင္ သီးသန္႔Aလွဴရွင္မ်ား ရွိပါေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ တတ္စမ
ြ ္းသမွ် လွဴဒါန္း
လုိက ၾကြေရာက္လွဴဒါန္းနုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းည(၉)နာရီAခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ၾကြေရာက္
ေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္။
Aေသးစိတ္Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက
ေထရဝါဒပရိယတၱိေက်ာင္းေတာ္ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
Aိတဘရွိ-ကု၊ နကေခ်ာ ၃၉-၁
ဖုံး 03-3973-3348