You are on page 1of 5

Acordul de mediu - Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc condiţiile de realizare

a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului; - emite de APM în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - Cadrul legal: Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata prin Legea nr. 265/2006, Ordin nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, modificat prin Ordinele nr. 210/2004 si nr. 1037/2005; - Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiţii noi ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (Ordin nr. 860/2002) specifică: Art. 7. - (1) Activităţile şi/sau instalaţiile cu impact asupra mediului, precum şi proiectele de investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente unor astfel de activităţi şi/sau instalaţii, sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, după cum urmează: Activităţi cu impact nesemnificativ. Sunt avute în vedere activităţi rezidenţiale, din gospodarii individuale sau dependinţe ale acestora destinate exclusiv satisfacerii necesitaţilor locuinţei şi/sau gospodăriei proprii şi care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protecţie, precum şi acele activităţi pentru care, conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, nu se emit autorizaţii de mediu. Pentru acest tip de activităţi, inclusiv proiecte de investiţii noi şi modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu. Activităţi cu impact redus asupra mediului. Sunt considerate cu impact redus asupra mediului, activităţile menţionate în Anexa nr. I.2 la prezenta procedură şi pentru care, în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit că nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi alte activităţi supuse prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic care nu sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activităţi se emit doar autorizaţii de mediu, iar proiectele aferente acestor activităţi care vizează investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obţinerea Acordului Unic. Activităţi şi/sau instalaţii cu impact semnificativ asupra mediului. Sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului, activităţile astfel menţionate în Anexa nr. I.1 la prezenta procedura, precum şi cele menţionate în Anexa nr. I.2, care în urma parcurgerii etapei de încadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele de investiţii noi sau modificarea substanţială a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activităţi, se emit acorduri de mediu sau, după caz, acorduri integrate de mediu. Documentaţia depusă pentru obţinerea acordului de mediu, va sta la baza emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului. (2) Anexa nr. I.1 la prezenta procedura conţine lista proiectelor de activităţi şi/sau instalaţii supuse obligatoriu evaluării impactului asupra mediului, şi pentru aprobarea listei proiectelor publice şi private supuse acestei proceduri, cu Anexa nr.1 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi cu Anexa nr. 1 din Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, ratificata prin Legea nr. 22/2001. (3) Anexa nr. I.2 la prezenta procedura conţine lista proiectelor de activităţi supuse etapei de încadrare în vederea stabilirii necesitaţii evaluării impactului asupra mediului. Toate solicitările de acorduri de mediu, însoţite de fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului (anexă la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii) necesară pentru obţinerea Acordului Unic, se depun la autoritatea publica pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul ales al proiectului. (2) Solicitările de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat depuse la autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului, sunt aduse de către acestea, în termen de 10 zile de la primire, la cunoştinţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care îndrumă şi coordonează procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Această prevedere se aplică:

model pentru completare (doc) certificat de urbanism (copie) acte doveditoare ale dreptului de folosinţă (copie) plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie) plan de încadrare în zonă (copie) dovada plăţii tarifului iniţial de avizare conform Ord. dupa caz. 2 din prezenta procedura. precum şi b) tuturor proiectelor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 22/2001". dupa cum urmeaza: Etapa I: Incadrare (analiza informaţiilor prezentate.1 la prezenta procedura cu specificarea "Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. (3) Solicitările de acord de mediu pentru proiecte aflate în competenta autorităţii centrale pentru protecţia mediului.Revizuirea/ actualizarea acordului de mediu .2) din Ord. prezentare in CAT. însoţite de punctul de vedere privind organizarea procedurii. anunt public) . se înaintează autorităţii centrale pentru protecţia mediului în termen de 5 zile de la primirea acestora. Tarife .500 lei . dimensiunea sau localizarea lor. pregatire anunt public) Etapa II: Definirea domeniului (definitivarea tabelului de control si/sau a matricei. formulat de autoritatea teritorială la care au fost depuse. 860/2002 pentru proiectele care se incadrează în Anexa I. verificare amplasament cu completarea tabelului de control.1 si I.400 lei . adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.Evaluarea initiala a solicitarii . comunicare beneficiar) Etapa III: Verificare (completarea tabelului de verificare.a) obligatoriu tuturor proiectelor listate în Anexa I. prin: natura. prezentare in CAT. conform Ordin 1943/2001.1 sau I.100 lei . Etapele de procedura (I-IV) pentru EIM se aplica. Actele necesare obţinerii avizului / acordului de mediu: cerere (model tipizat) anunt public acord de mediu Fişa Tehnică de mediu. MMDD 1108/2007 memoriu tehnic conform normativului de conţinut (anexa II.1500 lei Notă: Incadrarea initiala se face de catre reprezentantul autoritatii publice competente pentru protectia mediului si se aplica tuturor solicitarilor prezentate.2000 lei .Parcurgerea procedurii in vederea emiterii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu Analiza bilantului de mediu . ratificata prin Legea nr. care se eliberează odată cu certificatul de urbanism de către comisiile de acorduri unice .2 din ordinul menţionat mai sus.Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului . 1 a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.1000 lei . consultarea publicului şi a celorlalte autorităţi implicate) Etapa IV: Decizie şi validare (emitere acord.Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului . pentru care autoritatea publica competenta pentru protecţia mediului stabileşte ca pot afecta mediul unui alt stat. doar proiectelor de activitati listate in anexele nr. I.Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului .

Art. (1). . dupa caz. ACPM completeaza. analizeaza documentele prezentate la alin. in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului sunt activităţile prevăzute în anexa nr. . insotit de documentele specificate de acesta. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii din tabelul nr. 5. .(1) Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. sau. b) fisa de prezentare si declaratie. 3. titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie: a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu. titularul activitatii prezinta la ACPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare. f) formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. potrivit anexei nr. dupa derularea etapelor prevazute la alin. 8. acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii. (2) Pentru activitatile existente. prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet. (2) si (3). 5. 1 din anexa nr. pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice. ACPM. cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente. modificata si completata prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu. 3: Procedura de dezbatere publică ANEXA Nr.Autorizaţia reprezintă actul tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. prevazute in anexa nr. Pentru activitatile gradinilor zoologice. Ordinul MMDD nr. 2: Fişa de prezentare şi declaraţie ANEXA Nr. 3. 1. dupa caz.(1) La solicitarea unei autorizatii de mediu sau. 1: Lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului ANEXA Nr. (5) Decizia prevazuta la alin.256/2006. ANEXA Nr. 359 din 8 septembrie 2004. prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu. 2. ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei. acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. Art.anunt public autorizatie de mediu . 195/2005 privind protectia mediului. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. 2 si raportul din tabelul nr.Cadrul legal: Ordonantei de Urgenta nr. (2) Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute la alin. c) dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. (3) Dupa executarea bilantului de mediu. face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu. Legea nr. acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire. (1). la verificarea in teren. (4) Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu. 4: Conţinutul-cadru al autorizaţiei de mediu . lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati. d) planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului. 10. e) procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. stabileste daca sunt necesare informatii. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. (3) ACPM verifica amplasamentul. (4) poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.

1000 lei.M. 1798/2007 astfel:  Evaluarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de mediu .  revizuirea si actualizarea autorizattiei integrate de mediu .Taxe si Tarife conform Ord.D.  analiza propriu-zisa a continutului documentatiei de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu .500 lei.D.5000 lei.  Revizuirea autorizatiei de mediu .  Analiza raportului la bilantul de mediu . Analiza documentatiei tehnice si parcurgerea procedurii complete integrate de emitere a autorizatiei integrate de mediu:  analiza preliminara a documentatie realizata de catre autoritatea locala pentru protectia mediului .1000 lei.  Finalizarea programului pentru conformare.1000 lei. 1108/2007 Analiza documentatiei tehnice si parcurgerea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. nr. dupa caz . . conform Ordinului M.2500 lei.250 lei.

conform legii. divizare. In acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu. 1108/2007  Obligaţiile de mediu  Program pentru conformare .act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.  Surse potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului  Copii după autorizaţiile de funcţionare. care confirma integrarea aspectelor privind protectia habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica in planul sau programul supus adoptarii. în conformitate cu dispoziţiile legale. incetarea activitatii. Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu. programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu sau din avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu. ca prevederi ale unui program pentru conformare. d) aviz Natura 2000 . Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la indeplinirea scopului pentru care a fost emis. c) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice . necunoscute la data emiterii. În acest sens la APM se depun următoarele:  Cerere  Bilanţul de mediu conform Ord. cu exceptia cazului in care intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis. lichidare. 184/1997  Dovada efectuarii platii tarifului conform Ord. b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu . incetarea activitatii. fuziune. care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. vanzare de active. avand ca scop stabilirea obligatiilor de mediu.act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. clădirilor şi utilităţilor. faliment. lichidare. Avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului: a) avizul de mediu pentru planuri si programe . . concesionare. precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare. in scopul respectarii prevederilor legale privind protectia mediului. faliment.act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului. necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice. dizolvare urmata de lichidare. acordul de mediu si autorizatia de mediu se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului. in vederea asumarii acestora de catre partile implicate in situatiile mentionate anterior.Avizul de mediu Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni. sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului. vanzarea pachetului majoritar de actiuni.plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu sau avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul activitatii. fuziune. concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii.act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. vanzarea de active. divizare. după situaţie  Copii după actele de proprietate sau drept de folosire a terenurilor.