You are on page 1of 6

Ime i prezime

Alibašid Dženita Avdic Muamer,Dobrnjid Emsad Avdic Maida, Dostovid Adnan Bajric Anel,Čehajid Naida Beganovic Mersed;Šehid Bakir Begovic Jasmin;Behaderovid Armin Bešid Enisa,Kovačevid Jasmina Bjeljac Aleksandar Crnoglavac Marija,Krešid Tamara Čelikovic Redzo,Sedad Subašid Dubravac Ilvana;Goletid Emina Hadzic Elvedina;Mustafid Derima Hamidovic Tarik;Mehinovid Erna Hasanovic Senada;Elvira Velid Hasic Almir Hercegovac Senad;Tulid Mahir Hodzic Seid Hrvic Mirel Husanovid Amer Husejnovic Omer Jahic Irma,Dusrunovid Marizela Jukan Asmir Kadric Osman Kovacevic Irfan,Ferhatovid Mersed Kopid Naima,Dautbašid Muamera Latifi Nadira,Šimid Boris Mahmutovic Armin Mehmedovic Aldin,Hodžid Seid Memic Najim,Jukan Asmir Meškovic Denis,Elvis Muharemagic Admir Muminovic Aldin,Kadrid Osman Mujakovic Dzenan Mujic Tarik,Husanovid Amer Mujkanovic Nedim Mujkic Jasmin,Suljkanovid tarik Mujkic Nurdin,Osman Mustajbašid Muratovic Mirza,Ilid Dragan Nisic Adnan,Suhi Monika Omerbasic Vahid;Hasid Almir Petrovic Ivana,Mahmuovid Melisa Pepic Azra,Mujkanovid Senija Poljakovic Meksud,Omer Husejinovid Subasic Sedad Sulejmanovic Emir;Bjeljac Aleksandar Suljic Adel;Vedrn Pejid

Suljkanovic Tarik Sušid Emir.Osmid Zlatan Tursunovid Marizela Velic Elvira Vikalo Emir.Vukovid Mirza Šabic Adis.Hadžid Selmira Zukancic Jasmina .Amar Šehid Šehic Bakir Šimic Boris Šljivic Edhem Žilic Dzenita.

podjela i značaj Prsline u betonu usljed skupljanja cementa i termički napon Tečenje betona Marka betona. normalni uslovi očvršćavanja Izbor cementa kod izrade betona. agregati UgraĎivanje betona Opšte osnove tehnologije betona. osnovni tipovi loma betona Otpornost na habanje i hemijski agensi Čvrstoća betona pri pritisku Lahki betoni. agregati za teške betone Aditivi za beton. postupak ugradnje.Tema Beton. deformacija betona Mikrostruktura betona. projekat betona Normalno i ubrzano očvršćavanje betona transport svježeg betona Opšte osnovne karakteristike betona Teški betoni.dimenzije betonske konstrukcije nearmirane ili arm . faktori koji utiču na ugradivost i obradivost betonske smjese Čvrstoća betona u funkciji vremena. jednozrni betoni Čvrstoća betona pri zatezanju Oblik i veličina zrna agregata za beton. Spravljanje betona. pore u cementnom kamenu i ovisnost poroznosti od stepena hidrata - Diskontinuirane granulometrijske kompozicije agregata za beton( Valetova diskontinuirane granulometrijske kompozicij Tehnološka svojstva svježeg betona. tehnološka šema proizvodnje betona osobine svježeg betona. elementi za definisanje zrna. sastavljanje betonske mješavine IzvoĎenje betonsih radova. materijali za izradu betona. odnos agregat cement Mehanizam loma betona. uticaj vodocementnog faktora i stepen zbijenosti Specifični postupci ugradnje betona Vodonepropustljivost betona. konzistencija. Formiranje strukture betona (etape formiranja) Osnovni zakoni čvrstoće betona.definicija i podjela. kompaktiranje Efekat zida i efekat rešetke kod izbora veličine zrna agregata za izradu betona Čvrstoća betona pri složenom naponskom stanju i pri dinamičkom opterećenju deformacija betona pod uticajem kratkotrajnih opterećenja Granulometrijska kompozicija agregata kod spravljanja betona. otpornost prema dejstvu mraza .Projektovanje i usvajanje granulometrijskog sastava agre . reološke osobine. struktura cementnog kamena.

Fizičko merhanička svojstva očvrslog betona. kapilarna poroznost cementnog kamena Makrostruktura betona. struktura betona. tipovi makrostrukture Skupljanje betona Cement za beton .

) .amenu i ovisnost poroznosti od stepena hidratacije i vodocementnog faktora diskontinuirane granulometrijske kompozicije agregata t i obradivost betonske smjese enzije betonske konstrukcije nearmirane ili armirane nje i usvajanje granulometrijskog sastava agregata za beton (krive Fuler i EMPA).

oroznost cementnog kamena .