You are on page 1of 7

1.

ročník

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
FAKULTA MECHATRONIKY

Školský rok:

2009/2010

FYZIKA
Referát č.4 Meranie veľkých odporov metódou vybíjania kondenzátorov

Vypracoval :

Dátum :

Krúžok :

Miroslav Brachtír

22.4.2010

22109

Kondenzátor nabite a zapisujte dvojicu veličín (uc. Po odpojení zdroja ostane obvod. Za veľké rezistancie podľa dohody sa považujú hodnoty väčšie ako 100 kW. Jestvujú však jednoduché metódy. .Cieľ práce: Namerať veľké odpory metódou vybíjania kondenzátorov. v elektrometrických zosilňovačoch). 13. Teoretický úvod: V niektorých elektronických zariadeniach sú v schémach zapojené rezistory s vysokými hodnotami rezistancií (napr. Keďže vnútorná rezistancia mA-metra je veľmi malá v porovnaním s Rx môžeme úbytok napätia na mA-metri zanedbať a vypočítať rezistanciu Rx priamo z údajov prístrojov podľa Ohmovho zákona.1) po odpojení zdroja od RC obvodu. 2. zákon pre okamžité hodnoty bude mať tvar uC + iR = 0. Zo smernice lineárnych závislostí ln uc = F(t) vypočítajte hodnoty rezistancií rezistorov RKV a Rx. ktoré umožňujú merať rezistancie do 10 MW pomocou bežných prístrojov. 3. Tiež súčiastky plniace izolačnú funkciu sa vyznačujú vysokými rezistanciami. v ktorom sú zapojené kondenzátor a rezistor pre ktorý platí druhý Kirchoffov. Uvedieme len schému a príklad merania pre vybíjanie kondenzátora. alebo vybíjania kondenzátora. t). Podľa schémy pripojte paralelne ku kondenzátoru a voltmetru rezistor Rx a pokračujte ako v bode 1. Veľké rezistancie môžeme tiež merať metódou nabíjania. Voltmeter meria súčet napätí na neznámom rezistore a na mA-metri. Ak je k dispozícii číslicový multimeter s funkciou mA-metra je možné použiť voltampérovú metódu merania rezistancií. Úlohy: 1. Meranie takýchto veľkých rezistancií si vyžaduje špeciálne metódy a prístroje. Podľa uvedenej schémy zapojte do obvodu kondenzátor a číslicový voltmeter. Teoretický základ merania spočíva na riešení prechodového javu v elektrickej sieti (obr. Skrátene uvedieme postup riešenia.

1). vypínač. tzv. Druhá možnosť je zvoliť v exponenciálnom vzťahu takú hodnotu rezistancie. Prístroje a pomôcky: kondenzátor 6. Získame tak exponenciálnu závislosť . ∞ veľkým odporom medzi elektródami. napätia. Ak použijeme elektrolytický kondenzátor s kapacitou nad 10µF.67μF. ktorá bude: Hodnotu rezistancií R a RKV zistíme zo smerníc priamok závislostí typu (13. V prvom sa do schémy zapojí len kondenzátor a číslicový voltmeter (obr. vodiče.5) a (13.1. Meranie sa rozdelí na dva kroky. rezistor s neznámou konduktanciou odporom (5 až 10 MΩ).4) bude: V druhom kroku pripojíme paralelne ku kondenzátoru a voltmetru neznámy rezistor RX . Postup zopakujeme a získame exponenciálnu závislosť .2. To znamená. aby sme dosiahli: kde v zátvorke sú rozdiely napätí na kondenzátore nameraného a vypočítaného pre ten istý čas (i-te meranie). 10μF. Od tohoto okamihu budeme merať závislosť napätia uC od času. musíme najprv určiť tieto odpory. . stopky. Kondenzátor a rezistor sú pripojené k zdroju jednosm. ktorý sa po nabití kondenzátora odpojí od zdroja. elektrostatický) a tiež nemáme kondenzátor s ideálne izolujúcim dielektrikom (t.j.j. Kondenzátor nabijeme a vypneme vypínač. že ho môžeme plynulo zaznamenávať. Čas sa meria stopkami a napätie na kondenzátore Vmetrom.7). 13. číslicový Vmeter. aby vypočítaná závislosť podľa (13. Ďalším prvkom je vypínač. že technický kondenzátor predstavuje v paralelnej náhrade za ideálny kondenzátor s kapacitou C a rezistor s rezistanciou RC . ktorý je pripojený paralelne ku kondenzátoru so známou kapacitou. Podľa vzťahu (13. cez ktorý prechádza zvodový prúd. vybíjanie bude natoľko pomalé. napätia. zdroj js. n je počet meraní. Opis aparatúry: Aparatúra sa skladá z neznámeho rezistora o rezistancii Rx. zvodovým odporom). Vo výpočte odpor RKV predstavuje rezistor paralelne zapojeného zvodového rezistora kondenzátora a vstupného rezistora voltmetra.4) čo najtesnejšie prechádzala cez namerané body t.Keďže nemáme V-meter s vysokým vstupným odporom (napr.

74 99.89 2.18 3.3 2.18 3. Nakreslite grafy uc(t) .71 2.24 374.69 t/ s 12.24 249.71 187.61 meranieR X uc /V lnuc 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2.52 5.3 26.64 2.89 2.64 2.04 2. č.: lnuc 3.48 2.3 3.48 2.08 1.74 393.21 24.12 134. č.39 0.21 27.3 3.04 2.48 2.79 1.1 t/ s 2.1 t/ s 1. Zo smerníc grafov určíte hodnoty odporov RKV a Rx.24 70.18 181.49 46. 4.89 2.77 255. Tabuľka nameraných hodnôt : tab.Schéma zapojenia: Postup práce: 1. t) do tabuľky spolu s vypočítanou hodnotou ln uc.2: meranieR KV uc /V 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Výpočet : tab.5 11.15 46.8 138.27 69.1.9 4.64 18. Zapojte schému podľa obrázka a dajte ju skontrolovať 2.02 37.3 tab. Zapisujte dvojice hodnôt (uc.69 t/ s 12.19 5.08 1.77 2.79 1.08 34.44 13.1: meranieR KV uc /V 18 16 14 12 10 8 6 4 2 lnuc 2.89 2.44 19.3 2.2 1.18 29.66 14.3 97.48 2.64 10.79 1.79 1.71 2.2 1.43 8.77 2.39 0. Odpojte zdroj a súčasne spustite stopky.33 7.43 meranieR X uc /V lnuc 27 24 21 18 15 12 9 6 3 3.08 3.83 . Nabite kondenzátor (napätie musí byť zhodné s napätím zdroja) 3. č.

0058x +2. výpočet RKV RKV = 3.0061 2.5 2 1. smernica pre R k = 0.k = 0.5 2 1. 3.9059 200 300 400 500 1. RX = = = 1179 Ω . výpočet RX R.0058 2.0061x + 2.0061 61 = Ω C 10010−6 .0058 58 = Ω C 10010−6 .5 0 0 100 y =-0.5 3 2.3.9158 0 100 200 300 400 1.3 R − RKV 61− 58 R= tab. y = -0.5 3 2. smernica pre RKV k = 0.5 1 0.2.RKV 5861 .5 1 0. č.: .5 0 1 1 . výpočet R 1 1 k= 0.

0667 3335 = Ω C 2010−6 .3335 = = 45022 Ω .5 3 2.5 0 1 1 k= 0.5 1 0.5 2 1.5 R − RKV 3335 3105 − .0667 • výpočet R R= • 1 1 k= 0.4103 20 30 40 • smernica pre RKV k=0.0621 • výpočet RKV RKV = 3.0621x + 3.5 2 1.3.5 0 0 10 y = -0. y = -0.5 3 2. výpočet RX RX = R.0621 3105 = Ω C 2010− 6 .0667x + 3.5 1 0.RKV 3105 .4092 0 10 20 30 40 • smernica pre R k = 0.

Najbežnejšími metódami zistenia odporov malých rezistorov je meranie číslicovými ohmmetrami alebo multimetrami. merajú s odchýlkou. Z dôvodu. 3. napätia a času vybíjania vieme vypočítať veľkosť odporu rezistora podľa toho ako rýchlo sa kondenzátor vybije. .Záver: V danom meraní sme metódou vybíjania kondenzátora zisťovali hodnotu neznámeho rezistora. Pri danom meraní je potrebné dávať pozor na správnu polaritu napätia na elektrolytickom kondenzátore. že jeden z kondenzátorov bol úplne zničený. Kontrolné otázky: 1. Aké sú výhody (nevýhody) merania rezistancií číslicovým Ω . Uveďte najbežnejšie metódy merania malých rezistancií a rezistancií nie väčších ako 100 kΩ. 2. Myslím. 1. meranie sme vykonali len pre dva kondenzátory. Pomocou kondenzátora veľkosť odporu zistíme tak. 3. Toto meranie sme mali vykonať pre tri rôzne hodnoty kondenzátora. že kondenzátor je súčiastka ktorá má určitú kapacitu a v závislosti od tejto kapacity. 2. pre zvýšenie presnosti merania. Zápormi sú to. V čom spočívajú odlišnosti merania veľkých rezistancií metódou vybíjania kondenzátorov v porovnaní s metódou nabíjania kondenzátorov. V ktorom je už zahrnutý i odpor V-metra. Ako prvé sme zisťovali vybíjací odpor daného kondenzátora. Výsledný vybíjací odpor je paralelný súčet neznámeho rezistora a vybíjacieho odporu kondenzátora.metrom. že veľkosť rezistora vieme vypočítať aj naopak pomocou nabíjania kondenzátora ku ktorému paralelne pripojíme rezistor a sledujeme rýchlosť nabitia. že potrebujú vlastné napájanie a nie sú úplne presné. Následne vybíjací odpor pre paralelne zapojený kondenzátor a neznámy rezistor. jednoduché odčítanie hodnoty z displeja. z ktorých na jednom sme tiež namerali nepresné hodnoty ohľadom na jeho kapacitu. Výhodou merania číslicovými prístrojmi je jednoduchá práca s nimi.