Το μετρό στη Στοκχόλμη

Timi.gr

Timi.gr

Η Σηοθτόιμε θαη ηο Μεηρό ηες

Timi.gr

Timi.gr

Το μεηρό ζηε Σηοθτόιμε ζεωρείηαη
“Η μεγαιύηερε γθαιερί ηέτκες ζηοκ θόζμο.”
Το μεηρό έτεη 3 γραμμές
(Μπιε, Κόθθηκε θαη Πράζηκε)
θαη θαιύπηεη ζτεδόκ 110 τηιηόμεηρα.
Έτεη 100 ζηαζμούς,
47 σπόγεηοσς and 53 σπέργεηοσς.

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Υπάρτεη μοκαδηθή δηαθόζμεζε θαη
αημόζθαηρα ηέιεηα ζε όιοσς ηοσς
ζηαζμούς.
Φσζηθά βρατώδε θοηιώμαηα θαη όιοη οη
ζηαζμοί είκαη δηαθοζμεμέκοη με
θαηαπιεθηηθές δεμηοσργίες.
Σηαζμοί από πέηρα, μέηαιια θαη ποηθίια
σιηθά, δωγραθηζμέκοη με θαηαπιεθηηθά
δεζηά θαη έκηοκα τρώμαηα.
Το αποηέιεζμα είκαη πακέμορθο...
Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Υπάρτοσκ ποισάρηζμες πιεροθορίες γηα
ηοκ παγθόζμηο ποιηηηζμό.
Εθηίζεκηαη ποσιηά, δώα, ιοσιούδηα,
άκηρες θαη γσκαίθες, όια δεμηοσργίες
ηες Σοσεδέδας θαιιηηέτκηδας Helga
Henschen με ηο μήκσμα
“Καιώς ήρζαηε ζηοκ θόζμο”

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Το πρώηο ημήμα ηοσ μεηρό ηες Σηοθτόιμες
θαηαζθεσάζηεθε ηο 1950.
Παροσζηάδεηαη επίζες δοσιεηά 150
θαιιηηετκώκ.

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Τειηθά έτεη θακείς ηεκ εκηύπωζε όηη
εηζέρτεηαη ζηεκ Παιαηοιηζηθή εποτή,
εκώ ζηεκ πραγμαηηθόηεηα βρίζθεηαη
ζηοκ 21ο αηώκα.

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr

Timi.gr