You are on page 1of 1

  ZULZUL VAHE     (Ganesha Bhajan)  

Chorus: Zulzul Vahe Punya Jarlatsa Nir.zar. Ho, Nir.zar. Ho Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar. Ozhar. Ho, Ozhar. Ho Gan.Rayala Vigh.nasur. Ye  ) Sharan. Jite, Sharan. Jite  )    (x2) Bhakta Janana Bhay. Davil. Ka Maran. Tite, Maran. Tite He Vigh.neshwar. Charan. Dayeche Pazhar. Ho, Pazhar. Ho Shri Vigh.neshwar. Sadhana Shubhankar. Ozhar. Ho, Ozhar. Ho Krushna Shirletsa Mushak. Dhave   ) Da– Rashi, Da– Rashi   )     (x2) Taisha Par.te Bhaktancha Sankat. Rashi, Sankat. Rashi Bhovya Chirante Mandir. Hechir. Sundar. Ho, Sundar. Ho  Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar. Ozhar. Ho, Ozhar. Ho

Marathi Songs  

 53