Programa a fost aprobată prin Ordin al Ministrului Educa iei nr. 4686 / 05.08.2003 (Anexa 5).

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE

EDUCA IE MUZICALĂ
CLASELE I – A II-A

Bucureşti, 2003 INTRODUCERE
Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasele I – a II-a

Scopul educa iei muzicale constă în dezvoltarea sensibilită ii estetice a elevilor. utilizând foarte mult jocul. principii care constituie. prin ascultare şi cântare. Noul curriculum ine cont de schimbarea referitoare la debutul şcolarită ii la 6 ani. Forma actuală a curriculum-ului constituie adecvarea la nivelul ciclului primar a unor principii de proiectare curriculară care au menirea să asigure coeren a acestei discipline. dominantele noului curriculum. obiectele şi instrumentele care produc diverse sunete. vizând toate resorturile personalită ii umane. atât pe cele afective cât şi pe cele psiho-motrice şi intelectuale. în care cunoaşterea şi aplicarea elementelor de limbaj muzical se realizează în mod conştient.Documentul de fa ă reprezintă curriculum-ul de Educa ie muzicală pentru clasele I – a II-a. Educa ia muzicală. şi etapa nota iei (a scriscititului muzical). mişcarea. componentă de bază a educa iei artistice în şcoala primară. Aceasta semnifică deplasarea accentului (mai ales în primii 2 ani) către activită i concrete. mişcare şi acompaniament ritmic de jucării sonore sau instrumente de percu ie. în care muzica se înva ă exclusiv după auz. Acesta are rolul de a regla activitatea didactică a învă ătorilor care predau această disciplină şi de a furniza informa ii privind aşteptările şcolii şi ale comunită ii fa ă de elevi. a capacită ilor de receptare şi exprimare muzicală. în fapt. dispune de valen e formative multiple. Educa ia muzicală la ciclul primar se desfăşoară în două etape: etapa oral intuitivă (a prenota iei). Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 2 . prin activită i practice de cântare (vocală şi instrumentală) şi prin audi ii muzicale.

Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate 2. Exprimarea prin muzică Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 3 . OBIECTIVE CADRU 1.I.

să recunoască auditiv.3. . să interpreteze cântecele din repertoriu în . să eviden ieze prin mişcarea corpului . (10-15 cântece cu ambitusul do1-la2). nedefinite (lungi-scurte).5. . .2. .redarea fragmentară şi integrală în colectiv.exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritmul şi con inutul de idei al textului de textul melodiei. 2. jucării muzicale. 1.identificarea cântecelor după structura ritmică a versului ales. OBIECTIVE DE REFERIN Ă ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂ I DE ÎNVĂ ARE 1.audierea comparată prin jocuri de intuire a vorbite sunetelor cântate şi vorbite. *să cânte în grup sau individual. în pozi ie lejeră. cu solist şi cor. cu − interpretarea cântecelor cu acompaniamentul acompaniamentul instrumentului muzical instrumentului mânuit de cadrul didactic. în receptate după auz. 2. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. personaje. 1. de la vers la vers. vocal şi în gând. timp în care se marchează sonor timpii măsurii din cântec (audi ie interioară.audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înăl imi diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale.exersarea deprinderilor de cântare în grup.reproducerea vocală.marcarea structurii ritmice a cântecului. . . 1. să diferen ieze auditiv calită ile sunetului . Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: să diferen ieze auditiv sunete diverse din . respectând intona ia grupuri mici şi individual a cântecelor din repertoriul corectă propus. Exprimarea prin muzică Obiective de referin ă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 2.detaşarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers reprezentativ şi marcarea acesteia.6.1. natură şi din mediul înconjurător să diferen ieze sunetele cântate de cele . înăl imea) sunetelor de intensită i diferite (tare-încet). Exemple de activită i de învă are Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activită i: 1. . să reproducă un repertoriu de cântece . 1. cu emisie naturală şi dic ie corectă. mânuit de cadrul didactic Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa I 4 . cu jucării muzicale şi/sau *cu bătăi din palme a unor onomatopee. recitative şi *formule ritmice (două măsuri). receptată auditiv. cu nuan ă medie participare afectivă.1. să cânte în aranjamente polifonice simple armonico. . 2.3. mişcări corporale.exersarea acuită ii auditive prin joc.cântarea colectivă în nuan ă medie firească. durata.audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete de durate diferite. după structura .CLASA I A.audierea comparată şi recunoaşterea auditivă a muzical (intensitatea. prin bătăi ritmică.− cântarea pe grupe alternative.2. cântecele învă ate din palme.interpretarea alternativă. prin joc).participarea la serbări.4.

Elemente de limbaj muzical 1. . 2. lemne. . pe masă.cântarea cu acompaniament. . de tipul celor din folclorul onomatopeice. . mediu). să improvizeze spontan combina ii .procedee armonico-polifonice: grupe alternative. 2. sincronizarea) Cântarea instrumentală . .mişcarea liberă. B. .marcarea structurilor ritmice pe cântec şi *detaşat.sunete înalte şi joase.sunete lungi şi scurte . . .audi ia interioară.6.crearea spontană a unor combina ii ritmice de silabe ritmice. Obiective de referin ă să acompanieze liber şi spontan cântecele Exemple de activită i de învă are . clopo el. Melodia . Timbrul . CON INUTURILE ÎNVĂ ĂRII • • Cântarea vocală în colectiv (pozi ia. . • Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 5 .2.sunete din natură şi din mediul înconjurător.acompaniamentul ritmic cu jucării muzicale şi *cu instrument mânuit de cadrul didactic.jucării muzicale. . .crearea spontană a unor combina ii ritmice de silabe onomatopeice.sunete vocale-instrumentale.mişcarea diferen iată pe grupe (personaje). pe genunchi. emisia naturală. 4.4. copiilor .percu ie corporală. solist-cor. în jocuri colective de crea ie.audierea unor piese din muzica cultă. .recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece. ritmică). Ritmul . . să îşi exprime impresia fa ă de muzica .mişcarea dirijată. cu talpa pe podea). 3.improviza ia spontană colectivă. înso ite de mişcare.audierea unor piese din folclorul copiilor audiată prin crearea de jocuri colective (înregistrări sau direct).acompanierea cântecelor cu propriul corp (bătăi din palme.5. Interpretarea . gong).acompanierea cu jucării muzicale (tobă. .sunete care se aud tare-încet.genuri muzicale: folclorul copiilor.mişcarea pe muzică (liberă. dic ia. . 2. . tamburină.nuan e (tare-încet.

Iepuraşii – din folclorul copiilor .Voinicii – N.Cântec de primăvară . Ionescu .popular .L.Melodie – W. Pascanu . A.Şade ra a .Cărticica mea – din folclorul copiilor .Unu.Al.Furnicile – din folclorul copiilor .Toamna – Ion Potolea .Noi acum suntem şcolari – Aurel Ivăşcanu . Comes . Ionescu .Fluturaş – C.Sugestii pentru repertoriul de cântece . Romaşcanu .L.Cositul – din folclorul copiilor .Drumul . Mozart . doi – Al. Buicliu .Meşterul fierar – Iovan Miclea .Trenul .Toamna – N. D. Mereş .Solda ii – după G. Comes . Saxu Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 6 .C. Pascanu .Şi-am plecat să colindăm – din folclorul copiilor .Coroana – Gr.Moara – C. Teodosiu .Joc .Pe câmp – N. Breazul şi N.Săniu a – L. Stancu .Ră oiul – D. Mereş . Comes .

a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte). să diferen ieze sursa sonoră şi direc ia de propagare a sunetului să diferen ieze sunetele vocale de cele instrumentale să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz.audierea comparată. prin jocuri.marcarea. în grupuri mici şi individual a cântecelor din repertoriul propus (15-20 de cântece cu ambitusul do1-do2). cântecele învă ate 2.interpretarea cântecului cu audi ie interioară. prin jocuri.audierea comparată.*reprezentarea conven ională (grafică) a înăl imii.CLASA A II-A A. să recunoască auditiv. prin jocuri.familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de pătrime. înăl ime) 1. respectarea semnalului de început. . preluarea tonului. . .identificarea cântecelor audiat după structura ritmică a versului ales. a structurii ritmice a cântecului. după structura ritmică şi după cea melodică. metrul.audierea unor lucrări de factură diferită. a unor sunete de înăl imi diferite (înalte-joase. *să delimiteze prin mişcare diferen iată strofa de refrenul cântecului să diferen ieze în cântare calită ile sunetelor muzicale (intensitate.recunoaşterea acestor sunete în cadrul jocurilor. . .5. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele capabil: activită i: 1. emisie naturală. *în succesiune ascendentă-descendentă). textul şi de *mersul melodiei. prin bătăi din palme. cu jucării muzicale şi cu bătăi din palme a unor onomatopee. . Exprimarea prin muzică Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 7 . . emise vocal şi instrumental. să eviden ieze prin mişcare elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului 1.emiterea vocală. . doime şi pauza de pătrime (exerci ii percu ie). . . comparativ cu cel instrumental. OBIECTIVE DE REFERIN Ă ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂ I DE ÎNVĂ ARE 1.7. a sunetelor de intensită i diferite (tare-încet). . dic ie. . optime. .2.marcarea structurii cântecului prin respira ie şi prin mişcare.exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul. 1. .4.1. .redarea fragmentară şi integrală în colectiv. prin jocuri. prin jocuri. 1. respectând intona ia corectă. .detaşarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers reprezentativ şi marcarea acesteia.recunoaşterea auditivă.audierea comparată (prin jocuri) şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite.6. 1.3. .asocierea cu mişcări diferen iate a nuan elor contrastante şi a timbrului vocal. 1. cu ajutorul jucăriilor muzicale. durată. . .reproducerea vocală. a sunetelor de intensită i diferite (tare-încet). respectând disciplina impusă de cântarea în colectiv − exersarea acuită ii auditive de diferen iere timbrală şi spa ială a sunetelor. recitative şi *formule ritmice din cântece (două măsuri). . . prin joc.audierea comparată.exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (pozi ie. sincronizare).identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers. prin mişcări corporale.

. . .crearea spontană a unor combina ii ritmice de muzicale melodice. instrumentului mânuit de cadrul didactic. . instrumental *să cânte în grup şi individual.selectarea cântecelor de interpretat în anumite momente ale lec iei sau pentru serbări. CON INUTURILE ÎNVĂ ĂRII Cântarea vocală .sunete cântate-vorbite. Obiective de referin ă Exemple de activită i de învă are să utilizeze nuan a adecvată în cântarea . caracterului melodiei . de polifonice simple. prin utilizarea mijloacelor de de iarnă. pe masă. exprimare specifice altor discipline . Timbrul .la un vers la altul. sincronizarea).2. . *să improvizeze spontan combina ii . trianglu.cântarea motivelor ritmice pe melodii improvizate spontan. pe şi timpii egali ai măsurii genunchi.surse sonore din natură şi din mediul înconjurător. inspirată de muzică.− cântarea pe grupe (alternativ.5. Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 8 • . mânuit de cadrului didactic să acompanieze cântecele.cântarea cu acompaniament. cu talpa pe podea). lemne. . vocal şi *vocal. 2. după modelul folclorului copiilor.2.povestirea orală imaginară.6.diferen ierea tematică a cântecelor. 2. . marcând ritmul . .marcarea timpilor egali ai măsurii. în jocuri colective de crea ie. înso ite de mişcar. Ritmul .acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme. pe piept. semnal de început.jucării muzicale. • Elemente de limbaj muzical 1.cântarea colectivă în nuan a potrivită con inutului de colectivă. gong). . . . în dialog). animale). dic ia).participarea la serbări. potrivit con inutului de idei şi idei şi caracterului melodiei. în lan . să îşi exprime impresia fa ă de muzica .percu ie corporală.4. clopo el. . *să clasifice cântecele învă ate . 2.acompanierea cu jucării muzicale (tobă. . • Cântarea instrumentală .aprecierea contribu iei proprii la interpretarea colectivă. maracas. . tamburină.mişcarea pe muzică.audierea unor piese din muzica cultă.compararea cântecelor din repertoriu. B. să cânte în aranjamente armonico. cu − Interpretarea cântecelor cu acompaniamentul acompaniamentul instrumentului muzical.deprinderi specifice de cânt (emisia naturală. .1.audierea unor crea ii folclorice legate de obiceiurile audiată.deprinderi de cântare în colectiv (ton. 2.crearea spontană a unor combina ii ritmice de silabe onomatopeice.marcarea structurilor ritmice. înso ite de mişcare silabe onomatopeice.sunete vocale-instrumentale.dialog spontan (personaje.7.3. 2. . 2. 1.sunete lungi şi scurte. .corelarea coresponden elor dintre con inutul de idei şi caracterul melodiei.

improviza ia ritmică spontană. Interpretarea .*improviza ia melodică. .mersul melodiei. . . solist-cor. inspirată de caracterul muzicii).genuri muzicale: folclorul obiceiurilor de iarnă.mişcarea pe muzică (liberă.*elemente de construc ie a melodiei: început. .nuan e: tare-încet-mediu. . optimea. Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 9 . 2. . .urate muzicale: pătrimea. .legătura dintre text şi melodie (*strofa şi refrenul). 3. . doimea şi pauza de pătrime. sfârşit. dialog.sunete înalte-joase.audi ia interioară..structurilor melodice din cântece. .recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece.procedee armonico-polifonice: grupe alternative. lan . pe timpii măsurii. ritmică. Melodia . .

Păsărica aurie – C. Popovici . Chirescu Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 10 .C-tin Zamfir .Ploaia – C. Stancu . D.Copilul călăre – T.Păsărelele – Timotei Popovici .Iepuraş.Ecoul – melodie populară . Cuclin .Tot ce e pe lume – D. drăgălaş – după Al.Cucule.Nu lăsa pe mâine – D.Ghicitoarea .Aurel Ivăşcanu .*** . pasăre sură – I.E pe lume un băiat – Mihai Petrov .Broscu ele .Mişcă vântul frunzele – D. Ucenescu . Stancu .Culesul viilor – Ion Potolea .Floricică dragă .Sosirea rândunicii – G. Romaşcanu .La pădure – din folclorul copiilor .Noul an de şcoală – Ion Potolea .Zidarii – Liviu Comes . D.Cântece de bucurie – D. D. Teodosiu .Meşterul fierar – Iovan Miclea .Albini a mea – după Delcasso . Mereş .Sugestii pentru repertoriul de cântece . Voiculescu .Iepuraşii – din folclorul copiilor . Voevidca .Hora – din folclorul copiilor .Iarna veselă – Gr.

Programă şcolară de Educa ia muzicală – Clasa a II-a 11 . dirijată. Interpretarea repertoriului în aranjamente simple armonico-polifonice. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN Ă PENTRU ÎNVĂ ĂMÂNTUL PRIMAR 1 Obiective cadru Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate Standarde S1. vocale şi vocal-instrumentale. sub formă de joc S4. Citirea şi acompanierea unor cântece cu o problematică muzicală redusă S3. Cântarea vocală în colectiv şi în grupe mici a unui repertoriu de cântece pentru copii format din 10 cântece S2. Transpunerea elementelor de limbaj muzical şi a propriilor trăiri în mişcarea corporală (liberă. de dans) 2 Exprimarea prin muzică Notă: Această programă este valabilă şi pentru şcolile în care predarea se face în limbile minorită ilor na ionale.III. cu acompaniamente ritmice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful