លី ធមេតង

សកសសេងខ


អំពី

អរយធម៌ែខមរ

បុពក
វ ថ
តមពិត

អតថបទេនះ

េក តេឡងេដយករេរៀបចំ
«អរយធម៌
អរយធម៌ែខមរ»

ពនយល់ចំេពះអនករតូវករសិកស
លុះដល់ករមងេនះ
សរផទល់ខួលន

សរមប់ យកេទេធវជឧបករណ៍

ិ ថនក់ ទី ១ េនមធយមភូមិ ។
តមកមមវធី

របមូលបនកន់ែតេរចនេឡង ៗ ខញំុក៏យល់ថ

គួរែតចងទុ ក

សរមប់េនេពលែដលរតូវកររសវរជវតេទេទៀត ។

ប៉ុែនត

ជឯក

េដយចង់

េសននូវសនៃដសកលបង (Essai) េនះ ចំេពះមតិមិតតភកិត ជអនករសវរជវផងគន និ ងសទង់
េយបល់អនកអន
េទចុះផសយកនុ ង

អនកសិកសទួ េទផងេនះ,
ទសសនវដតីអកសរសរសត
ជគូៃដ

យកសនៃដសកលបងេនះ

មដងបនតិច ៗ ចប់ តំងពី េលខ ២៦ ែខ មិថុន

គ.ស. ១៩៦៥ ជបនត ៗ េទ លុះរតចប់ ។
បែនថមខលះ អំពីសំណក់មិតភ
ត កិក

ខញំុក៏ដច់ចិតត
បនទប់មក

ខញុំក៏បនទទួលេសចកដីែណនំ

កនុងកររសវរជវ

និងអំពីសំណក់អក
ន អនខលះ

ែដលមនចិតតរសឡញ់អរយធម៌ែខមរ ។ េសចកដីែណនំទំងេនះ រ ឹងរ ឹតែតេធវឲយខញំុបនេពញ
បំណងេនះែថមេឡងេទៀត ។

ដូេចនះខញំុសូមលំឱនកយ

េគរព

អរគុ ណចំេពះមិតតភកិក

និងអស់េលកអនកទំងេនះផង ។
េរកយែដលរបមូ ល
អេនលេទៀត

េរពះយល់ថ

បញូច លបែនថមសជថមីមដងេទៀតរួចេហយ

ខញំុក៏យកទុ កមួ យ

សនៃដសិកសរសវរជវអំ ពីកបនចបប់
របវតតិពងសវតរយ៉ ងេនះ

មិនសមេធវេដយងយៗេទ គួរែតទុកករងរដ៏ធំែបបេនះ ជូនគណះកមមករណមួយ ឬ
អស់េលកអនកេចះដឹងេរជរជះណមនក់

េលកសរេសរេឡង

េទបសម ។

ប៉ុែនតមន

គំនិតតូចមួ យេចះែតដស់សមរតីខំុញថ៖ ធមមតកររសវរជវេបរកេឃញប៉ុ នណ
យល់ដូចេមដច ;

រតូវែតបេញចញេទសិន

មនករ

េដមបីជួយជរបទី បេរទលបំភឺលឬជតរមយ

សរមប់ផដល់ចំេពះអនករសវរជវត ៗ េទេទៀត ។

ដូេចនះអនករសវរជវរតូវែតមនេសរ ី

ភព កនុងករបេញចញេយបល់ខួលនជបេណដ រៗេទ កនុងដំេណរករងរ េហយករងរេនះ
មិនេចះចប់េឡយ
េនះ

បនន័យថ

អនករសវរជវ

កលេបេគេឃញដូចេមដច

លុះេរកយេទមនេហតុ ផលធំ ជងមុ នេទេទៀត

រតូវថយ៉ ង

ក៏អចទញេយបល់េនះេទ

តមករេឃញករយល់ថីម េទេទៀតែដរ ។
សនៃដេនះ ពុំែមនជកបនតរម
ឬថជេគលចបប់សរមប់ឲយអនុវតតេដយខនមិ ន

-Bបនេនះេទ

តមពិតគឺ រគន់ែតជជំនួយសមរតី

ឬថជេយបល់អក
ន រ ិះេរមនក់

បំភឺលផូលវចំេពះអនកសិកសជបឋមអំពីអរយធម៌ជតិែតប៉ុេណណះ ។

ដូេចនះ

សរមប់
បំណងកូន

េសៀវេភេនះគឺ ៖
១. ចង់ ជួយេដះទល់អនកសិកសេដយខលួនឯង

េហយែដលមនរបថនចូលេទ

ិ ជ ខងវបបធម៌

របឡងេផសង ៗ ែដលទក់ ទងដល់ចំេណះវជ
-អរយធម៌ែខមរ ។
២. ចង់ ជួយបញ
ជ ក់

ចំេពះមតិអក
ន យល់រចឡំថ «អរយធម៌» គឺជអវីែដលេក តថមី ៗ

ិ ។
អវីែបលកៗពី ទំេនៀមជតិ, ឲយងកែបរមកយល់ឲយចបស់ តមករពិ តេទវញ
៣. ចង់ បងហញឲយជនទូេទេឃញថ អរយធម៌ ែខមរ ពុំែមនចមលង ពុំែមនេទបែតេកត
តមពួកបសចិមទិសេទ គឺមនផទល់ខួលនតំងពីេកតជសញ
ជ តិ មួយមកេម៉ះ
ល ។
ទីបំផុត

ខញុំសូមឧទទិសនូ វេសៀវេភេនះ

ផសយជូនដល់អនកសិកសទូេទកនុ ងកមពុជរដឋ

ិ រពះរបមុខរដឋ
េរកមរពះរជតរមស់ដស់េតឿនៃនសេមដចសហជី វន
ៃនេយងរល់គន


ដ៏ជទីេសនហេសមជីវត

ែដលរពះអងគរទង់ ែតងមនរពះចិ នដចង់ ឲយេយងជកូនេច

បនេចះដឹង

រគប់ ៗគនេឡង សមជសញ
ជ តិមួយែដលមនអរយធម៌ជយូរឆនំមកេហយ ។
ភនំេពញ ែខកញញ ១៩៦៥
លី -ធមេតង

បញ
ច ក់ :
កនុ ងករេបះពុមេព លកទ
មេសចកដជ
ឲយបនេកបះ
 ី ២ េនះ ខញុ ំបនែគសរមួលនងបនបែនថ

ី េរចន

កបយជងមុនេដមបជរបេយជន៍
ដល់ អក
ន សកសទូ
េទ ។
 ី

២៨ - ២ - ៦៩
ល. ធ. ត

សិកសសេងខប
អំពី

អរយធម៌ែខមរ
េសចកដេី ផដម

ថៗ
ីម


អក
ន ផងេនសមយបចបបន

ុចេរចនែត
ចបអរមណថ
«អរយធម៌ែខមរ» គឺជចេណះវជ
ម ៍
ិ ជ


់ ីម
ឬករតបែតងែបកៗជននថ


«សវលយ
ែដលរតូវនយនងពកយអកសពៃថេហថ

វ ង
ុី ី ័ » ។

៌ ឺ

ែតតមពតអរយធមគជករមងចេណះវជែដលមនសសរកេឃញ

ិ ជ


៌ ម
ដចអ
រយធមែខរ

ពអែងងេហយេហយ


ក េឡងតង
 បងបេង

ំ ី
៉ល
ែដលកេកតេឡងតងពកទ
ី ម


ឹ កកដែខរេមះ

ំ ូ

រគនែតដបង

់ ុ
េនះ មនសរេសរកតទក
មនរតម
ល ់េធតៗគមកបេណះ

ុ៉
ណ ។

ឹ ែតទមប
វ
េបរកេឃញនវកេណត
ូ ំ


េលដេយង
 ី

ំ ី
តងពកទកដដេចះេហយ
ី ូ ន

មនរបរងមករហតសពៃថេនះ


វ ង

វវតនយងណខះ
ល ? ។
ិ ត ៍ ៉
ជតិ

៌ ម
នងរបរងអរយធមែខរ
ិ ូ


េយងរបតសនេឡងជករបកដ

ិ ឋ

េយងេតងែតតមដនសេងតេមល់ ន ំ
អសរយះេវលជងពរពនឆមកេហយេនះ

េយងដងមកេហយថ


មនករ


ពតែមនែតមនឥទពលៃនអរយធមនន

ិធ


ជពេសសគជតណែដលទកទងនងែខរេយង

 ពមនៗែមន
ី ុ

រតែតបែនមឲយបនជមេធយបយជយរញរចនេតតងព
 ំ ី


បែនឥទពលទងេនះ
ុ៉ ត ិ ធ

៌ ម មនកមង
ឲយអរយធមែខរ
ល ំ នងមនរបរងែបកសចឈម
េពញេលញបរបណេឡងេទវញ
ឬរបវតិ ត
គ ់ ដេណរេដម
ិ ។ េដមបបនសល

ិ ូ ៌

េយងអចអធបប
យែចករែលកនវរបវតអរយធមេយងិត

ហរែហពមនមក

ី ុ


ំ ឺ៖
សរសជបនសមយកលធៗគ

តមែបបរបវតិ-ត

១∼
∼អរយធម៌សម័យមុនអងគរ


ែដលេហថ «សម័យមុ នអងគរ» គសេដយកេពលេវលែដលរបវត
ងរបប


ឺ ំ
ិសរសេយ

កលេនះមនមនសសមករសេនេលទកដរបសេយង


 ឹ


់ ល
កសងនវរេបៀបរបបរសេនរបសខនបនច


ិ ត ៗ មង

សញតមយេឡង
ជ ិ ួ
 ។


រតងេនះេហយ

់ ដ
ចបេផម

លះរតែតេទជមនករេរៀប
រយសរមប់

ែដលេយងសនតបនថ

េយងែដលអករបវតសរសឲយេឈះថ
«អរយធម៌» េនះ
ិត
េយងេនះជរបកដ


េហយអកទងេនះរបបរសេនសរមបជត

ំ ូ
ពតជក
េកតដបងេនរសកែខរ- 2 ដេចះ
ូ ន
រជេទេទៀត់ ដ
ំ ី កលមនរគសសក
េពលេវលែដលកណតរយះកល
េនះចបេផមេឡងតងព


ិ ដ
េហយមនរយះេពលតរហតមក
ដលសមយែដលជនជតេយងរសេនតម

អណចរកតចតចៗេដយែឡកពគមនអណចរកវ
)

ន ំ (ហណន
ី ន
ូវ

អណចរកកមជ

ុ វ (ចន


ំ ួ
លះរតដលេពលរបរមគជអណចរកធមយ

ួ ួ

េហ េចនឡ) ជេដម
 ,

របតសនេនឯខ
ងេជងបងទេនសប
ែដលេហថ «អងរគ» ។


ិ ឋ


៏ ំ
សមយកលដធេនះ


ឈបឈរ

ំ ី
់ ដ
,
តងពចបេផមមក

៌ ម
អរយធមែខរ

ជសកភព
ីខ

ភមភគអងរបរ
ូ ិ
គ ូ ី

ំ 
ជេពលចេរនឥត
េហយលតលសជលដប

េធៀបឧបមបដចជេឈែដលេទបែតដះ

ី ូទលបនជរទងរទយរកជតកនលម
ុ ខ
ម ។
ិ ូ

ទី១,

េយងសេងតេឃញថ


់ ី ុ
ចបពមនរគសសករជ
ិ ត


ពទនេលចេឈះេពញទេនេឡយែមន
ុំ


់ កគងេឃញេនេសសសលេរចនណស

ជេដម
 ។

រហត

់ ន ឹ
មកទលគនងសតវតស

ិ៍ត ំ
បែនេបេមលពេករដែណល
ុ៉ ត  

ដចជរបសទថតចតចេនកង

ម ូ
ុន

់ ី
់ ំ
របសទសងពឥដេនសមបរៃរពគកេខតកពងធសពៃថ


ត ំ
វ ង


របៃពណីេរចនែបបេរចនយង

េរទរកុ
 ី ងេទ

ែលបងរប ំំ ី
នងភសនយយសសរមបរបរសយគរហតតងពេនះមក
ីដ

២∼
∼អរយធម៌សម័យអងគរ

់ ី
លះចបពសតវតសទ

ី ៨ មក
សថបតយកមមធៗរបសេយងកេលចេធៗេឡង


 ,

ំ ុ


់ ។
ចរសកេទសកេចះែតេកនជលដប

រេបៀបេរៀប

៏ ល ់ ូដ
របបជវភព
(Mode de vie) កផសបរេទរក

វតរភពសមសន

ិ ថ

់ ។
ដចមនរ

ូបចមកជតងេនជញងរបសទអងរធទកជដនរសប
ល ់
ជ ំ
គ ំ ុ

ជតខងពែកមយ

ិ ល ំ ូ

េនចងបពរបេទសេនះ


ូ ៌

់ ិ ័

ែមកធងរគបវសយៃនអរយធម


សមយេនះ

មនជតថៗ
ិ ីម

ំ 
បនចេរនឥតឧបមេសៗគ
ម ន

េនជតខងេយង


េទេធជអរយធមជតេគ
ជបនេទផង


វ

រយះេវលេនះមនេពលយរយរែដរ

់ ងអងរគ ។
លះបងរកុ


សមយកលេនះ


រហតបនេទជអរយធម


អរសយេហតេនះេហយ

បនជេន

បនចមងរបឌតយ
កែបបអរយធម៌េយង


់ ី ១៥ ែដលរតូវ
គតងពសតវតសទ
ឺ ំ ី
ី ៨ ដលទ


អករបវតសរសសគលថ

ត ំ
ិត


ជសមយរងេរឿង

ំ ុ
់ ម
បផតរបសែខរេនេលេរជយសវណភមេនះ


ណ ូ ិ

៣∼
∼អរយធម៌សម័យកណ
ដ ល

សមយកលេនះ

់ ី
់ ី ១៩ៃនរគសសករជ
េយងរបពសតវតសទី ១៥ រហតមកដលទ
ិ ត

- 3 ់
រគេនះរបវតសរសរបបេយងថ

ិត

បចមរត
ច ិ ឯេរកៗផង

ធកចះរះ

ល ់ ុ ុ េរយេទវញ

៌ ីដ
ែផកសងមធមក

នងមនសរងមកងរសករកគនខះេទៀតផង

ុ ុុនែដលជែមកធៗៃនអរយធមេយងេនះ


លទភពនងរកសរគងទកឲយគងវងសបន


៏ ិ

កវលរតឡបជសបេសៀម
ង ់

៏ ម
េហយេបសងបនេហយកគន


េដយសរែតចលចលបករកជេរឿយៗ
ុ ុ


េហយលចបរបញលអរយធមេគ


ូដ
ូច

ឲយេរសចរជួតរជបមកែដនដេយងេទៀតផង៌ ល ុ៉
,
េដយរកសរទពយមតកអរយធមខនបេណះេទ


់ ឹ
៌ ល

ទបទលនងកមងអរយធមកយរបសេគ
ល ំ

កងសមយកលេនះ
ុន

ជេពលេរគះេជកេរគះជ ំ

េហតេនះ

ំ ិ
ែថមទងពបក

ចលមកេរចៀតែរជកែថមេទៀតផង


ំ 
់។
នឲយមនបនចេរនលតលស


សមយេនះ

រឯអក
ី នកពយយមដកជញនរបមលយក
កបនខតអរយធមេយងេទ

ូជ

ទរននទកដមកពេរកេសតេឃញថ

៌ ីដ
ែផកវបបធមក

់ ុ


ែថមទងចងចះអនថយេរកយេទវញ

មនែតបេណះ
ុ៉

តបតអករសករបេទសគន


ម ឱកសនងកស

ិ ន


េយងមនរតមែតលបក
នឲយែផផអរយធម
ល ក


កលណមនអសនន ឬ េកលហលយងេនះ

់ 
គពលតលសេឡងែថមេទៀតេទ
ឺ ុំ ូ
េទៀតផង

រសកេទសេកតវកវរេដយសរងមទរននរសកមកព
 ឹ

សេងបេទ


ធកមកេលអរយធមេយង
ល ់

៤∼
∼អរយធម៌សម័យបចចុបបននេយងពបចេរៀបរបេរចនេទ
ុំ


់ ន
េរពះជេពលែដលេយង
 -េគទងអសគ

់ ឹ
ធបបនេឃញបនយលនងែភក
សពៗខនេហយ

ល ់

វ ួល


ំ ុ

បែនគរសេងតែតមយចណចគ

រតងសមយកលេនះមនែចកជពរភគ
គ៖
ុ៉ ត ួ

សមយ


័ ឯករជយ ។
អណពយបលបរង
នងសមយកង
ុ ន សមយអណពយបលបរងអរយធមេយងរតូ
វទទលកររគបដណបអពអរយធម

ដ ់ ំ ី


៍ ិ
៍ កងសជវធម
៌ កងេរគឿង
បសមរបេទស
ដចមនទេនៀមទមបេផសងៗ
កងអពហពពហ

ល ់
ុ ី
ិច
ុន
ុន
ុន

អលងរជេដមែដលែខរនយមជបដលសពៃថ
ម ិ
វ ង ។

៌ ី
អរយធមពបសមរបេទសដេចះ
ូ ន
ិច

េរពះកលេនះ

េយងអធបបយកងវគទ
គ ី ៣ រចមកេហយខងេល
 ។
ុន
៌ ល ំ ល
អរយធមខងក


េដមេហតែដលនឲយេយង ទទល

េយងេទបែតឆងផតវបតពមនមក

ុ ិ ិត ី ុមយងេទៀតអរយធមបសមរបេទស
ិច


អចមនកមងរគបដណបេទេលអរយធមជនជតដៃទ
ល ំ
ដ ់

ិ ៏

៌ ម
ំ ុ ិ ិត
អរយធមែខរេយងកពងវបតផង

៏ ឱ
ំ នេទភមេទ
អករេទរទន់របស់េយងកល
ំ អ
មនសសែដលេទបែតេង
បពឈពទនមនកឡងពលលឺ ុំ

ដច

េហយជនជ


ឧបមដច

កលេបរតូ
 វេគរបទញេទខងណ

- 4 ៏
កទនេទតមេគយងឆបរហស


បែនេទះជយងណក
ុ៉ ត
ីដ


កជនជតែខរេយងមនលះ
ិ ម


ិ៍ត ំ
់ 
៌ ម
បងេករដែណលខនឲយអសេឡយ
េហតេនះបនជអរយធមែខរេនែតមនរបជនច


ិ ច។
ួល

័ ឯករជយវញ
ចែណកសមយ

់ ដ

់ួ
់ ំ ុ
ចបេផមេឡងយងឆបរសរនបផត

េយងឲយេរៀបរយសមរមយជសមយមនកេណតថ
ីម

់ ិ ័
គករកសងជតរគបវសយ


ដេចះបនជរគនែតបននឆ
ូ ន
ុ៉ ម
ន ំ

នងយសេយងេយងេរៀបចអរយធម

ជរសក
ុ ឯករជយេពញេលញ

់ ន ។
ៃនសេមចរពះ
នេរតតម-សហនុ
ជទេគរពៃនេយងរលគ
េរកមករដកន

៌ ួ


សរបេសចកេទ
េឃញថែខរេយងមនអរយធមមយផលរបសជតពតរបកដណស


ទ ់
ីដ


ិ ិដចមនសអងេទេលេហតករណជរបវតសរសែវងឆយែដលអធបបយមក
េហយេនះ


ិត

*

*
*

សខៃនអរយធម៌ែខមរ
បនជជនជតននេគទទលសលថ

គ ់

សរេយងមនភសតង

ុត

នវសខេផសង
ៗ ៃនអរយធម៌ដចអរយធមរបសជតននែដរ


វបបធម៌ ១,

៌ ១
សងមធម

៌ ួ
ែខរេយងមនអរយធមមយែមនេនះ


អរយធមេយង

សរបបងញេគរគបែបបយង

ែដលែចកេចញជសខធ ំ ៗ ពរគ
ី ឺ

នងមនែមកធងបនបបនស
ំែបកេចញេទេទៀតេនះ
ទ ់

េលកយកមកបញកបន
ដចត
េទេនះ ៖
ជ ់


ទមួ
ី យ∼ ែផនកវបបធម៌

េដយ

េយងអច

(Domaine Culturel)

កង


ុ ន «វបបធម៌» េគសេងតេឃញ

់ ំ ុ
់ ូ
ករបញករគបចណចដចមនេរៀបរបហរែហខង
ជ ់

ំ ៗ មន ៖
េរកមគឺ ែចកេចញជបែផកធ
ី ន

១– អំពីករេចះដង
(Connaissances)

ំ ូ
ជដបងេឡង


់ឲយេឃញ
សរប

ជនជតេយងរះគតបងបេងក ជករេចះដងេផសង


 ិ ិ

៌ ួ
ថជអរយធមមយនងេគេឡង
េដយមនែចកេចញជធងតច
ូ ៗ េទៀតគឺ ៖


ក∼ ជេនឿេផសង
ៗ (Croyances)


សរមបជមេធយបយរបរមសមគ
ួ ួ
ីគ


េគនងេចះរបរកគបនជតសទិន ធ ។

ំ ី 
តងពេដមរហតមក


េរពះេគយលថ


កលណមនសសមនជេនឿដចគំ ូ
់ជនជតេយង
ជេនឿដបងរបសបសចេនេដមេឈធ
នំ នងរពះភមរកសរសកជេដម
ូ ិ


 ។

 ំ បងបតៃរពភ

ឧ.

េបេគេជឿេខចជរចបរជមយគ

ួ ំ ួេគេតងរបរកគ
ន,មយគ

ន កេគរបរកគេកតសមគេឡង


ីគ  ។

ខ∼ លទធិ (Religion)


ែខរេយងបេង


ក ជេនឿ

ដចជ

ករេជឿេខច

េបេគេទេគរពេដមេឈជ


ំ ូ
់ ម ចជរជបរឲយមនេលៀងរបគ

ដបងេយងបេង

ក លទរបកនេខ
ួ ំ ួ

ិធ

រចេទេយងបនចមងែបបមកពរបេទសេគខះ

តបតយលថកងករេគរពលទណមយរមគិធ

ុន


ំ ិ

នឲយមនសសេចះចងសមគគ
ៗ េនះ មនេគលគនតសរមបជបទ

ី គ ន េហយកងលទនមយ

ិធ ី ួ
ុន

ពចរណេរចនផង
េទៃថេរកយ
ដចជលទរពហណជេដម


ម ៍
 ។


ិធ
៉ល
េមះេហយេទ
ម ៍

 បេគនយមលទរពហណ

ិធ

េហយទញយកលទេនះ

ិធ់ ួល
់ ី ុ
ជេនឿចសរបសខន
ែដលមនរសបពមនមកផង

គ∼ សលធម៌
(Morale)

មកលយជមយ

៌ ំ ូ
ពតែមនែតអរយធមដបងពបនចងរកងជកបនេទ
ុំ៌ ន
មនករែណនខងសលធមកងជេនឿ
កងទមប
ល ់ េធត

 វ ៗ គន

ុន

ែត


ដចជកររបបរបមេក
ងក


ុំ

- 6 ់ ល

់ ឹ
ឲយេដកខសជងចសខចយយចសចកទកបយេល
ព ់

របេទច
េកង
ម ។

កសបយឲយរះខះខយ
ុ ំ ុី
ុ ជ ជ

រពះេម

ំ ូ ម
កលចរបសេគវរលយៃដនងមនពកយទេនៀមជេរចនេទៀតសរមបឲយដបននដល
ុំ ួ


បនជបេងត
ក ឲយមនសសេជឿ

់ នតមនសសជនេដម
ំ ិ
់ 
េទតមផត
ន គ

ំ វ

េហយខេធឲយរតូ
វតមមនហនខសដេចះ

ូ ន

តបតនយម
ិ ិ


ែដលពទនេចះយកសរតរះគតេរជរជះមកេរបេន
ុំ

ី ិ ិ

េឡយ
 ។

ឃ∼ ទសសនវជ
ិ ជ (Philosophie)


កងវបបធមៃនជតនមយ

ិ ី ួ
ុន

រតូវែតមនទសសន

ំ ូ

វជជរបដបសញង
រតះរះកងវចរណញណ
េហតេនះ
បនជដបងែខរែតងភបគនតជ ់ ំ ិ
ិ ជ
ឹជ
ិ ិ ុន ិ
់ គថ

េទកងសលបះ
ឬកងជេនឿ
កងទេនៀមទងអស
េបេធអ
ុ ធ


  វ ី វ ៗ សទែតរកនយកងេនះ
ុន
ុន
ុន
ុន

ពរពមេធេដយគននយេឡយ

ុំ

វ

សន

ជេគលទសសនវជធបផតកងេលក
ិ ជ ំ ំ ុ
ុន

ទេនៀមរបៃពណ
ុ ធ ិ
ី ពទនយម

បនបមក
ទ ់


េយងខតខបញលរទសរពះពទ
ុ ធ ែដល


ឹ ីដ
ូច


មកកងអរយធមេយង

ុន

េហយែដលសពៃថ
វ ង

ទសសនវជេនះ
ិ ជ

សននចតជនជតែខរេយង

ិ ត
ិ ម
 ។

ង∼ វទយសរសត
(Sciences)


គនកងវបបធមជតេយងេទុន

ំ ី ុ ព


តងពពទ
ធ ិ វចរណរហតដល

ទទលឋនះខងខសកង

ព ់ ព ់ ុន

់ ូ


េបេមលែតបនចហកដចជែមកធងសខនេនះ
 
ិត

ែតេបសេងតឲយេរជ

េយងេឃញពបរណកល


ី ុ


ែខរមន
សនះខងណសភសតងេនកងបេចកេទសៃនសបតយកមរបសទអងរ

ុទ ល ំ
ុដ
ុន


គរែផនទហតេដ

របសទ ។ល។

ករេលកែផនថ

ករសេធថ
ល វ ម

ឆកថ
ល ់ ម

២– អំពករ
ផសយ (Publication-Diffusion)


កលណបងបេង


ក បនជចេណះេចះដងរចេហយ
ឹ ួ

នងករេធបរត

វ ៉

វទយសរស


ដចជករ

ំ ឺល
បភេពញ

េតងមនមេធយបយសរមប់


ផសយ នវចេណះទងេនះេទៀត
គមន

ូ ំ

ក∼ អកសរសលប
ិ ៍ (Littérature)


ំ ី ំ
ែដលកតរតអពចេណះវជ
ិ ជ
ំ ៗ គន
ករចងចត

ដេចះ
ូ ន

អកសរសលប
៍េនះ


េពលសេដេគលមតទេទ
ិ ួេហយផសយេចញតមវធតកែតងេរចនែបបយងគ
ិ ី


ឺ ៖

់ ន
ករនទនរបបគ

់ ំ ុ

រគបចណចកងវបបធម
ុនជេគរែមងចបអរមណណស
ម ៍


ករសែដងកយ
វករ

ករសរេសរ


េនះជនច
ែតងរបមលផេនកងអកសរសលបិ ច
ុដ
ុន
េលអកសរសលប


តម

ករអន ។ល។
េហតេនះបន់ ូ

កលណេគចងយលចបសនវអរយធម
របសជនជតណមយ
។ ែមកធងេនះមនេរចនណសេនកងវបបធមេយង
ុន

ដចជេរឿង

- 7 េរពង េរឿងរបឌត
េរឿងែបបឧបេទស (Didactique) ។ល។ ែដលមនចរទកកងសរស
ុ ុន
ត ឬ


រកង
គមរី ព កបនខតេផសង
ៗ ផង ។

ខ∼ សលបះ
(Arts)


ចរយរបសមនសស


សលបះជករសែដងេចញនវមេនសេញតន


េហយែដលេកតេឡងរពមគជមយមនសសែដរ


នងលកណះ

ែខរេយងបនយក

់ ំ ុ
ំ ី  ជជតមយនងេគមក
់ ំ
់ៗ
ចតទកដកបផត
តងពេកត
ដចមនភសតងេនកងចបបរចស

ិ ត ុ
ិ ួ

ុដ
ុន

់ ន
់ 
របសអករសកជនេដម

មនរគុដិឬកបរកបចរចនជេដម

ំ ន
រែសងទេនសង


រេគះអែរង

៌ ី
េរកយែដលបនទទលឥទពលអរយធមពបរេទសខះ

ល មកេទៀត
ិធ

៏ ី ំ 


សលបះេយងករកចេរនជលដប


រហតដលបនេឈះថជសលបះ
កង
ូ ិ

ូ ៌ ។

ុ ន ចេណមរបេទសទងឡយេនភមភគចងបព

គ∼ អកសរ-ភស (Ecriture-Langage)

៌ ំ

វបបធមសខនជងេគ

េរពះថ

ែដលមនមកេហយេនះបន

់បនរគបសពផង

េរបរបស

ផលបនជទេពញចត

ិ ត

ំ ំ
ឥតកបងេឡយ


នយយរបរសយ

លះេរកយមក

ំ ុ
នងបទែបបទនកេរចៀង

ំ ូ
ជដបង

អកសរ


សសនសមបណេទេដយ
ូ ៌

នងភសមនមខងរផសយនវ


នងឲយជនជតខ


ិ ួន

េរកបជញកនវចេណះវជ
ជ ់ ូ ំ
ិ ជ


ំ ី


ទលែតបេង

ក ពកយសដឲយមនរគបរគន


េទបករផសយចេណះេនះ

េដយេហតអកសរនងភសេនះ


អរសយេហតេនះ

មនឯកភពល អ

នងេធជតអកសរ


វ

រពមទងទទល

់ ិ
អចរលដលេទឆយរគបទសទ

បនជមនសសេដមែខរេយង
ំ ី ុ

ទកទងគបនតងពមនអរយធមឥណ

បនបេងត
ក ពកយ

ចលមករសកេយងេទេទៀតំ ី ិ
េទបបេង

ក បនជអកសរសរមបសរេសរផសយនវសដនងភសេនះឲយបន


េពញេលញ ែដលអចកតរតទកជលកខណ


ឌ បន ។

ឃ∼ ពត៌មន (Information)

មនឥទពលបននេទ
ុ៉ ម
ិធ


អកនយយេដយមត
ន ិ


េរពះពតមនដងឮេទណមកណ

បែនេនបចបបនេនះ
ុ៉ ត

ុច


នងពតមនេនរបេទសននែដរ

៍ ។ល។
ទរទសសន

ពេដមមក
ី 

នងករផសយេនះេហយ

ទសសនវដី ដ

៏ ី ំ  ូ
ករកចេរនដចគ


សរពតមន

េគរតូវែតេរបករអនវតន
ុ ត ៍

៌ ុន
អនវតនៃនអរយធមកងសងមជតេទៀត
។ វធអនវតនេនះ
ុ ត ៍

ុ ត ៍
ិ ី

ពសវ
ុំ ូ

បនែតតមរយះអកេពល


ពតមនេនរបេទសេយង

ដចជេសៀវេភរទស

ឹ ីដ

៣– អំពករ
អនុ វតតន៍ (Application)

េរកយពករបេងវធផសយតមរយះពតមនេនះ
ិ ី

វទយ
ិ ុ

េនមនករ

េគរកេឃញថេតេគ
ុ ិត

 អនវតតម

- 8 ផវណខះេនះ
គឺ ៖

ូល

ក∼ ទំេនៀមទំលប់ (Mœurs et Coutume)

ំ ន
ំ ិ
អករសកនគយកេគលគនតឬរទសេនះមក


ឹ ីដ

ផសយេចញបនជករចលចតអមយេឡង

ិ ត ីវ ួ
 ។

់ ួល
ទមបមកេរបកងជវភពរបសខន
ល ់

 ុន

បនេឡយ


កលបេងត
ក៏
ក បនជជេនឿេហយ
រហត
ូ េទជទេនៀមជបលប


ដចជពធែដលេគេធកងកររបកកទរក

ិ ី
វ ុ ន

ពងយនងរលបរលយ
ុំ

៍ ិ

អពហពពហ

បជសព

ជេដម


់ ូ ូ
៌ េទកងកររសេនរបស


គជទេនៀមទមបេនះេទៀត
ែដលជករផតជបនវរបភពអរយធម
ល ់
ិដ

ុន

ំ ី ី ងដលែរសចករ


អករសកសមញទេទ
តងពទរកុញ ូ

ខ∼ ករសកស
ិ -អប់រ ំ (Enseignement-Education)ដកណស

ជនជតេយងយកចតទក


ិ ត ុ

ំ ីន ន
កងកចបងតបេរងៀននងែណនគគឲយបនលរបេសរ
ហ ់

ិ ច

 ។
ុន

េរចនបងញឲយេយងដងថ
ករសកសេកតមនកងអរយធមេយងុន

េគរកេឃញដនជ

បនបគពករេកតមន
ទ ់ ន ី
ចេណះនមយ
ៗកងអរយធមែដរ
។ បនេសចកថ
កលណចេណះវជណមយ
ួ េកតេឡង
ិ ជ
ី ួ
ីដ


ុន

បនភម


មនករសកសភមមយរេពចេនះែដរ


េហយេបេឃញមនឧតមគតណរបៃព


 


េរចនេធតមពកយទននផលមត
ូ ម
ទ ់

វ

ឬតមសរសសករតេនេដយវតអរម
ត ឹល ឹ់ ំ ួ ល ឯងឬអកជតខង
េគករតងរតបអបរខន់ 
ជននេដម

េនេពលភមេនះែដរ

់ ំ
បែនករសកសនងអបរ
ុ៉ ដ

់ ំ បនេឡងដលថកទ
់ ន ់ ី ១ ៃនវបបធមេយង

េផសង ៗ ។ េនរគសពៃថ
េដយ
វ ង ករសកសអបរ


់ ិ ី

មនេរបរបសវធសរសសមយថរតមរតូ
វផង ។

ីម ឹ

គ∼ ែលបង-កឡ
(Jeux-Sport)


េរចនែបបេរចនយង

ជអែងងេហយ

់ ំ
សរមបលែហករអផសក

ជនជតែខរបនបេង

ក ែលបង
ិ ម

ំ ំ អ
នងបងតខងកយស
មបទឲយបនមទល
ហ ់់ ៗ េដយមនបញលែថមនវវធ
ែលបងទងេនះេនេពលបចបបនខះកកយេទជកឡសខន
ន ល ៏ ល
ូ ិ ី

ុច
ូច

សរសទេនបថ
ត ំ 
ីម ។
ទញរពរត

ែលបងែដលេយងសមលបនថមនមកយរេហយេនះ
គ ់


េចលឈង


ទលអែរង

វយកនេគល

់ ី
ទតស

របដល់

ដចជេបកចបបដបង
។ល។ េហយែដលសពៃថេនះ
មនខះែរបកយេទជកឡយងសទសធ

វ ង


ុ ធ

·

·
·

ែលបង
គន

- 9 ទពរ
ីពីរ∼ ែផនកសងគមធម៌

(Domaine Social)

៌ 
់ 
កលណែផកវបបធមេកតមនសពរគបេឡងេហយតកែតងេឡងជបននែដរ
ទ ់

បែន
ុ ៉ េត បេមលតមរបវតសរស

 
ិត

៌ ម ៏ ំ 

សងមធមែខរកចេរនណសែដរ

់ ទ

់ ។
បតបងេសរែតអស

ដចជ

៌ ៏ វែតលតលស

ខងសងមធមករតូ


េយងេឃញថ

ំ ូ
កងេពលដបង
ុនែតេនសមយរតូ
វធកខនេដយអណចសរងម
ល ់ ួល


េយងក

ែមកធងេនះេយងេទបែតសងេឡងវញេនេពលបន
ឯករជយេហយ


 ិ

១~ អំពសងគ
មវធ
ិ ី (Sociologie)

់ ិ ិ
គជែបបបទសកសសរមបពនតយសេងតផង
នងរបតបតផង
នវគេរមងករខងិត

ក∼ េសដឋកិចច (Economie)

េពលគករែសងរកផលតផល
ជតនវេភគរទពយសរមបរទរទងរបេទស
ិ ូ

ំ ឺ
េបនយយឲយចគធនធនជតមនពធនធន
 ិ


ធមជតរហតដលករសបនថ


ី ម ៗេទៀត ។
ិ ូ

ខ∼ សងគមកចច
ិ (Sociale)


ករេរៀបចឲយមនរេបៀបេរៀបរយ

អជវកមេផសង
ៗ ៃនមនសសកងរបេទសុន
ជវភពផង

េដមបផលជនសងម

 ី ដ ់ ូ

នងម
េធយបយកង

ុន


រពមទងឲយមនករសខរសលបនទលទលយកង


ូ ំ ូ
ុន

ដចជឲយមនមនរពយបលជម

ីទ
ឺង


មនករទកទងគបនរសល

មនេរគឿង


់ ។ល។
បរេភគ
-ឧបេភគរគបរគន

គ∼ នេយបយ (Politique)
ជតិ

នងរះរកផល
ឹ ិ់េដះរសយបញ
លបចកចកលរគបែបបយងសរមប

ិ ិ ច


ទងខងផវចត
ត ូល

ូ ល ិ -ផវសមរះឲយរសបនងេសចករតូ

ី ដ វករចបច

ផលឲយរបេទសជតមនកតយស
ដ ់

ិ ិត

េដមប
 ី

់ វ
េដយមនតងជែផនករជកលកសរមបេធឲយបនថ
ុក

ំ ិ ិត
ំ ុន
ឯេរករបេទស ។
េថងទងកងរបេទស
ទងកតយស
ក

ឃ∼ នតសរសត
(Juridique)
ី ិចបបទមបសរមបជលកខណកងកររបតបត
ល ់
ខ ័ ឌ ុន

ិ ត ៃន


៌ ឹ
ដេណរជវតឲយបនយតធមរតមរតូ
វល អ សមរមយជរបេទស ជសញតកងមហសងមមយ

ុ ិត
ជ ិ ុន


ី ិ

់ ឋ

ឧ. ចបបរដបបេវណ

ឌ រដធមនញ

ម ុ ញ ។ល។
ី ចបបរពហទណ
២~ អំពសងគ
មសមភរះ (Equipement sociale)

ំ ុ

េនះជចណចមយ
ខងករផតផងជរបដបរបដ
ឬែបបែផនែដលែចកេចញជ ៖

គ ់ គ ់

ក∼ របដប់របដេរបរបស់ (Instruments)ដចយងរបដបេរបកងរគួ
សរ

 ុន

- 10 ំ

មនសពតអវជេដម

កងកចករបេង

ក ផលមនេរគឿងឧសសហកមជេដម


ិ ច
ុន

ឬកររកសករ

ំ បជយបបនឲយសងម
់ ួ
ំ ៉

់។
ពរសខភព
មនឱសថជអទិ សរ

គ ជតិ មនសរភពលរគបរគន

ិថ

ិ សរសតឬបេចចកេទស (Technique)
ខ∼ វធីជែបបពតហតឲយមនរេបៀប


ឬកចករ
ឯកេទសពេសសេដយែឡកខងចេណរអមយ
ិ ច

ីវ ួ

ែបបែផន

ដចជេរគឿងចរក

ំ ុ
កពងែតរតូ
វករណស់ ។
េរគឿងយនជេដម
ែដលសងមជតននេនបចបបនកលេនះ

ុច

ិ ជ ជីវះ (Métiers)
គ∼ របររកសុី-វជ


មនសសរសេនបនរសលទៃទ
ទងេនះ


មខងរេដយែឡកៗពគសរមបែចកផលឲយ

ី ន

់របសខនេដយទទលផលអពមខរបរ
់ ល
ំ ី ុ
តមករបនរបសប
ុិ


់ ន
េរពះេបគនមខរបរែចកដលមនសសរគបគេទ


 ម

សបបយែដរ ។


គេនពទនមនករសមបណ
ុំ

ូ ៌

៣~ អំពសងគ
មនម

ិ ម ណ (Structure sociale)


រតងេនះជករែចកនទគ
ី ន

េដយរកុមៗ

េដមបកសងជរកុ

 ី

ជពកសមគមមយៗសរមបចតករតមកមង
កសងជតែដលែចកជ

ល ំ

ក∼ សថប័ន (Institutions) ែដលេហថសបនេនះ
ថ ័

គជវធរបរមកមងគ
ល ំ ន ែដល
ិ ីួ ួ


់ ិ ័
េគេរៀបចឲយមនជអងករទទលមខករគតខ
ងវឌឍនធម៌ជូ នជតរគបវសយ
ចតៃនជនជតមយពកៗ

ិ ត
ិ ួ

មយរកុ
មៗ

ដចជអងករខងសងមកចិ ច

អងករខងនេយបយ
(គណះបកស-រកុម-ចលន)

៊ុ ) ជេដម
រកុមហន
 ។


ខ∼ វណណ វភគ
(Division Sociale)

តមករចល

វបបធម៌ (មនសមគម)

អងករខងេសដកច

ឋ ិ ច (មនសហករណ៍រេបៀបែចកងរសកមនសសេទតមរកុ

ិដ ុ


ញតិ តមមខងរ
តមធនធន ។ល។ ែដលមនសស
ពកនមយៗ
នយមរបរកតមកររតូ
ី ួ


អធយរសយ

ែដរ ។

បែន
ុ៉ ត

ំ 
ករចេរនៃនមនសស

ែតងមនរេបៀបែរបរបួលកងវណវភគេនះេរចន
ណ ិ

ុន

°

°
°

របភពៃនអរយធម៌ែខមរ

uv


េយង
ល ់
 ធបយលមកេហយ


់ េពញេលញជ «អរយធម៌» មយ
ែដលសគល
ួ បនមនលកណះរគបរគនបញកឲយេឃញថ


ជ ់

េរពះ

ករេចះដងដះេចញមកពជតេនះ
ៗេដយ


ខន
គ ់ ូ ំ

ិ ជ ឬលកណះេសចកចេរនរបស
ីដ ំ 
ួ ល ឯងចបសរបកដ សរមបជេរគឿងសមលនវចេណះវជ

ជតិ ។

៌ ម
អរយធមែខរេយងមនរបរងេឡងបនចមងៗ
ិដ

៌ ម
់ ដ
អរយធមែខរចបេផមមនមក

សរសេយងេឃញថ៌ ំ ូ
អរយធមដបងេនះ

របសជនជតេដម
ិ 

ែខរេយងដចជ


មកជអែងងេហយ

គជករមងករេចះដងេផសង
ៗមន


គកលសមន
ព ធ
ឺ ុ

គយ


សែរ

ពរ័

េបគតតមរបវត
 ិ
ិ-ត

ំ ី ុ
តងពមនរគសសតវតសេទេទៀត

ិ ត

ភស

េភងចេរៀងទេនៀម
។ល។ឬរដរស


ី (Autochtones) ែដលរសេនរសបេលែផនដ

ភង

់ ូ

េនេដយៃរពហកដចពសវមនវឌឍនធម
ុំ ូ

េហយែដលសពៃថពតែមនែតពកេនះ
វ ង ិ

េទជអក

ិ៍ដ

ែតជនជតទងេនះបនទកេករអរយធមឲយេយង

ិ ំ។ បែន
អរយធមេយងក
េរចនរចមកេហយ
ុ ៉ ដ េរកយេពលែដលកសងបនជរបេឆមេហយ ួ

រតូវទទលឥទពលខះ

ល ៗ
ិធ

រសកេយង

 ។

ំ ី

អពអរយធមជនជតេផសង

េរពះជធមត

មនសសបរណឬសពៃថ


វ ង


ែដលធបចលមកអរសយេនកង
ល ់ ូ
ុន

សទែតរតូ
វករបញលបែនម
ុ ធ

ូច

ករ


ំ ី
េចះដងពេគ
ដចមនេសចកបញកតេទ

អពរបភពែដលចលមក

ជ ់


ី ឯងយងេនះ
ីដ

ក∼ របភពឥណ


៌ ល ងក
ំ ល
អរយធមឥណជអរយធមខ

េរពះមនមកកងអណចរកឥណជេរចនសតវតស


ុន

មនរគសសករជបនឆងចលកងរបេទសេយង

ល ូ
ិ ដ

ុន

សតវតសទី ១ៃនរគសសករជ
ិ ដ

មកដចជ

ំ ឹក
ភសសរសត

ខ∼ របភពចន

កលពី

ំ ី
េហយបនផសយពសេពញេលរបេទសេយងតងពកលេនះ


លទសសន
ិធ

់ ន
ទមបសមញរបសអករសកេយង
ល ់


រគងរជយេលទកដ
ី។
 ឹ

តមរយះរពហណេកណនយ
ម ៍
ិឌ


នងទេនៀមជេរចន


ែដលកលយេទជទេនៀម


េដយេហតពពករពហណទងេនះ
បនេឡងជកសតយ


ម ៍

៌ ិ
់ ុ
់ ី
តមករសេងត
អរយធមចនបនចលមកកនរសកេយងចបពសតវតសទី ៣ ឬទី ៤តម

- 12 ៍
ំ ំ ិ
រយះពពកអេនរបេវសនជតចនែដលនទនញេចញចលិ ិ

ំ ី ំ

េហយខះកមកត
ងទលេនជប
ល ៏

់ ឹ


លបនងរសកេយង
រពមទងមនរបពន


ធ ូ នពរងីករគួសរ េហយបងត
ហ ់ ហកហនអរយធម


ឹវ
ឺវ
់ ល

ចនតមរយះរកុ
មញតរបសខនបនចមង
គទេនៀមទមបសរមបរបតបតកង
ដ ៗ ជពេសស
ល ់


ិដ

ឺ ំ

ិត ុ នំ ង ិ
កររសេនរបចៃថនងជេនឿេផសងៗេរចនេទៀត

គ∼ របភពបសចិ មរបេទស

អរយធមេនះ


កណស

េហតេនះ

បនហរចលមករសកេយង
ូ ូ

េនចងសតវតសទ

ី ១៩

ែតមនឥទពលខង
ល ំ
ិធេរពះជបមកជមយពកអកមនអណចេធជអណពយបលរបេទសេយងវ
 ។េទបមនសនះយងរហស

ុទនឲយេយងេរសយកសជវធម
ុ ី
សេលៀកបពក

់ រកចេរនេឡង
ែបបបទសលបះខះ
េហយកនែត
រហតសពៃថេនះ

ល ៗពពកេនះ

វ ង

ី ួ

ី ំ 

នង

ឃ∼ របភពេផសង ៗែដលេហថរបភពេផសង ៗគេដមកេណតែមកធងខះៃនអរយធមេយង

ឺ 


់ 
ជតខងឬរសកេទសែដលធបបនរបរសយគកលពជននេដម

ល ់


ី ំ
ផលែដលឆងចលមកេនះ
ល ូ

ំ ៉


បនេរកបយកផលពេយងេទបបនអរយធមេគរកសែរកលែដរដេចះ
ូ ន

់ នថ
េយងបញក
ជ ប


មេឡ

ជថរែដលជនជតទងេនះ
ិ ំ
ូន

៌ ំ

េទះបជអរយធមកេណតេដមរបសេយង៌ ី ី
ឥទពលអរយធមពទននេរចនរប
ភពដចេពលមកេហយ

ិធ

ជវ

ំ ី ឬទេនៀម

េរចនែតជពកយសដ

មន េសៀម លវ យនជេដម

ល ូ
 ។ ករឆងចលពពកេនះ
ី ួ

បនច
ញ ។

ិ ដ បនចកងជវភពសមញ
ួដ ុន

ដចជជត

ឆងមកពរសក

ី ុ


មកបែនមផងកមន


ែតមនលកណះមយជលកណះជតេយងឥតឲយបតបនេឡយ

រតូវទទល


កេយងេន


េហយអរយធមននេនះ
់ វ
៌ 

រទងរទយលេឡងបេណះ
រគនែតជរណបសរបេធឲយអរយធមេដមរបសេយង
អ 
ុ៉
ណ ។

 រតែតមន
េហតេនះេទបេយងទទលសលបនថ


គ ់


េទប
 ែតយកែបបតមេគេទ

់ ន
សលរគបគ
គ ់

៌ ួ

់ ន
ែខរមនអរយធមមយជករបកដរបសខ

ួល

ិ៍ដ ំ

៌ 
េហយេករសណលអរយធមេដមេនះ

ពែមន
ុំ

អករបជសពៃថទទល


វ ង ួ

៌ ូ
ឱយេឈះថអរយធមអរស
-អសុ

តូ
ី (Austro-Asiatiques)


ែដលមនកេណត

៉ ុី ិវ
េដម
េនេលែដនដនន
ជេកះ ជេរជយ េនតមសមរទបសហក
ែដលផយឆយព


ុទ


នងអរប
អរយធមឥណ

 េនឥណ

ឺ ុ៉ ។
ឺ ុ ៉ (Indo-Européennes) ែដលមនកេណត
ូ ឌ -អរប

Ê

Ê

Ê

េគលនិយមៃនអរយធម៌ែខមរ

{|


កង
ុ ន អរយធមែខរម

េបេដញេដលសេងតេទជពក


ជរកុមតមេគលនយមេផសងៗគ

េនះ េគអចែចកេចញបនជបនែផក
ឬបនចលន
ដចតេទ

១∼ រពហមនយម
(Brahmanisme)

២∼ ពុទន
ធ យម
(Bouddhisme)

៣∼ េខមរនយម
(Khmérisme)

៤∼ បរេទសនយម
(Influence étrangère)


អនភពៃនេគលនយមទងេនះ


បនជេគរបបនថ
េយងបន

៌ ម
េរពះកងវបបធមែខរ
ុន


ជេគលនយមៃនអរយធម


់ ូ


បនបងញយងចបសនវករដតជបលយឡេដយទេនៀមៃនឥទពលទងេនះជ
ដរប ដចមនេសចកអធបបយតេទេនះ


ិធ
ីដ

១∼ រពហមណ៍នយម

៌ ម
េគលនយមេនះបនបេង

ក វបបធមែខរឲយេដកដល
ួ េទតមទមបៃនលទរពហណ
ល ់
ម ៍

ិធ

ជករេចទនងករេដះរសយេផសង


ទេនៀមរពហណមកផស
ំបញលជដរប

ម ៍
ូច
់ គន
សននចតែខររគបៗ

ិ ត ម


កងបញវបបធម

ុន

មនែតបេណះ
ុ៉

ដច

៌ ុ ធ ឹ
នងសងមធមសទសងែតយក


ចលនេនះបនរជបចលកង

ុន

ំ ី

់អនលទរពហណពសតវតស
តងពសមយែដលែខរេយងនយមរប

ម ៍ ី


ិធ

់ ី ១៤ ៃនរគសសករជ

ទី ១ ដលទ
ិ ដ
២∼ ពុ ទន
ធ ិយម

រជ

ពទនយមបនមកផសេវនពរពហណនយម
ុ ធ ិ
ល ់


់ ំ ី
ចបតងពសតវតសទ
ី ១៣ ៃនរគសសក
ិ ត


រេគរពរបអនពលទរពហណ
គជេពលែដលែខរបរក
ម ៍
ម ូដ


ិធ

់ ន ់
ឱវទរពះពទបនរជួ
តរជបចលមកកងសននចតែខរគនសលមក
ុ ធ


ិ ត ម ម
ុន


េរជសេរសយកទសសនះរបសរពះពទ
ុ ធរគបែបប
កងអរយធម
ុន


ំ ិ
ចលនេនះសអងយកេគលគនតរពះពទ
ុ ធ

េគលនយមទ

ី ៣ េនះ

ណេឡយ

បណលឲយែខរេយង


៌ ម ។
មកេធជករផចេផមកងវបបធមែខរ
ដ ុ ន
វ
ួដ


់ ដចជករេជឿកម
ទងអស
-ម ផល ជេដម

 ។
៣∼ េខមរនយម

មកពទសសនវញ

ុ ធ

ដេចះ
ូ ន

មកេចទនងេដះរសយ

ែបកពមនៗ
េដយពបនយកេគលពលទណ

ុំ
ី ុ

ិធ


គជរបឌតតមករណ

បញ

ឬសសន


ែដលេគធបេឃញពតជកែសងកងសងមជតែខរែត
ល ់ 
ដ ុន


ិ ម

- 14 មង
ដ ។

គថ

េបរសកេទសេយងជបរបទះនងបញអ

ហ ីវ ៗ
 ុ

ំ ិ កេកតជបញកងវបបធមនងសងមជតេឡង
៌ ឹ
គនត
ហ ុន


ិ  ។


បញេនះកបនជករផចេផម

ដ
ួដ

ដេចះ
ូ ន

បញែដលេកតកងេគល

 ុន

នយម
ពមនរេបៀបជអចរយ
(Merveilleux) េឡយ
គសទសងែតជភពពតែមនែទនែដល
ុំ

ិឆ

ឺ ុ ធ ឹ


រសបេទនងេលកយសចះ
ច (Réel) ទងរសង
ុ ។


៤∼ បរេទសនយម

េគលនយមេនះំ ិ

សេដដលេគលគនតេផសង

ែដលពរសបតមលទរពហណ
ុំ
ម ៍
ិធ


់ ម
សសនរពះពទឬជទេនៀមសទសធរបសែខរែដលធបមនមក

ុ ធ
ុ ធ
ល ់

របេទសេយង

េទបែត


មនេគលនយមេនះេកតេឡង
កងរវង
ែដលរបេទសែខររតូ
វធកខនរគរគ
េហយបរេទស

ល ់ ួល
ុន


ំ ិ
នយកេគល
គនតពរសកេគមកផសយបញល
។ បែន
ុ ៉ ដ េគលនយមេនះមនឥទពលខងក
ល ំ ល
ី ុ

ិធ
ូច

់ ន
េរចនណសកងេពលបចបបនុច

នយមែបបេនះ

េរពះមនសសទេទកងសកលេលក


ុន


សពៃថេគេឃញេនសលេគលនយមេនះពសេពញ
វ ង

េរចនចលចតេគល


ិ ត់ សលបះរែរក

ធម៌ សេលៀកបពក
. . . . . . ។ល។

ំ ួ

ឥទពលៃន
េគលនយមទងបនយងេនះ
ិធ

៏ ុំ
ដករបេឡះេចញេគលណមយកពបន

ដចជខងសជវ

ុ ី -

់ ុន
៌ ម
ំ ូ
បនចលជបកងអរយធមែខរទងមល


េរពះសពៃថេយងនយមរបថ
វ ង

៌ ទ ់
ជអរយធមផលរបសេយង
េហយរលយចលកងទេនៀមទមបរសេន
ជអចៃរនយ


ល ់ ់
ត ៍ េទេហយផង
ុន

C

C
C

នង

អំពីភសែខមរ

rs

ក∼ េសចកដេី ផដ ម

ពកយ «ភស» កយមកពសរសត

ី ំ ឹក

់ ័
កយវករឲយយលនយ


ធមត

ដេចះ
ូ ន

ំ ី
ែរបថសដ

ឬករេពលបេញញ

មនសស
ឬ សតទងពង

វ ំ ួ

ដចជមនសសេចះនយយគ
ែឆបកកនយ

ុទ

ឬករសែមង


ែតងមនភសរបរសយគជ

សរកែរសក
........ ។

ែខរម េយងមន


ំ ី ុ

ភសមយរបចជត
គេកតមកពពពកអករសកេដមរបស

ិ តងពមនរគសសករជេទេទៀត
ិ ត
ឺ 


េយងែដលរសេនតមភម
ូ ិ

រសកតច

ូ -ធ ំ


ដចេដចពគ
ី ន

រហតរបរមគបនជអណចរក
ូ ួ ួ


មយ
េនកងកររគបរគងរពះនង
លវី-យី ឬ រពះនងនគេសមុន

ខ∼ អំបូរៃនភស

េដយសរេនកង
ុ ន សកលេលកេនះ

មនភសេផសងៗ គេរចនេពក

អករបជបន


ំ ំ

របមលគចងរកងកបផតមពកតមរកុ
ម ែដលមនលនរបហករបែហលគ
ន គឺ ៖
ុដ១∼ អំបរូ ឥណ
៉ (Indo-Européennes) បនដលភសតនរបសពពកឥណ

ឌ ែដល
ីដ
ូ ឌ -អឺរុប

េចញមកពសរសត
ី ំ ឹ ក -បលី

ដន
ឋ ។

់ ួ
នងរបសពកអរប

ឺ ុ៉

២∼ អំបរូ េសមទក
(Sémitiques)
ី ិ

ំ -រកក
ែដលែបកេចញពី ឡតងបនដលភសអរ

ភសននកងភមភគអរ
ប់ ឬភមភគមធយមបពសពៃថេនះ

ូ ិ
ូ ៌
វ ង
ុន ូ ិ
៣∼ អំបរូ អូរសត-អសុ

ី (Austro-Asiatique)

មកជមល

ែដលែបកេចញមកពរគម


បនដលភសអកេនភមភគអសខង

ូ ិ
ុី

៉ ុ ី ិ វ ។ អបរេនះ
ំ ូ
តបង
ឬេនជតខងមហសមរទបសហក
មនែបកជសខតចេរចនេទៀតគ
ឺ៖


– ម៉េឡយូ-ប៉ល
ូ ីេណសុ ី (មេឡ
-ហលពន
ី វ ី ី វ , ហៃវ ..... )
– មន-ែខមរ (ែខរម ភម
លវ មន, ...... )

– ៃថ (េសៀម យន
ចន

ិ , ...... )

គ∼ លកខណះៃនភសែខមរ
់ ភសមយបន
ែដលនងរប


េដយែឡកផលខនេយង
ទ ់ ួល
 ។

តមែបបេនះ ៖លះរតែតមនលកណះចបសលស


ឯវធសេងតពលកណះេដយែឡករបសេយងេនះ


ិ ី

់ ួល
ជរបសខន

រតូវសកស

- 16 ំ


ក∼ សូរសរសត (Phonétique) គករបេញញសរសេនៀង
តមលអនរបសេយង ៖
ឧ.

KUSALA > កសល

GANGA > គងគ,

គងគ ។

MANGALA > មងល

បវត
ឬ ត > របរពត
ឹ ត។


ំ ឹក
ឧទហរណេនះឲយេឃញថ
សរសតក
ម ីច

ី ដ បលក
ី ី ដ ែដលែខរខមកេរបកងភសខន
 ុន
ួល

ំ ូ
ំ ី ម
គបែបរេទតមទនលសដែខរេទវញ
ែខរពបនអនឲយដចេដម
ម ុំ

ិ ។
 េបះបទេទ

ឺ ំ
ខ∼ រូបសរសត (Morphologie)

គរេបៀបផសប
ល ់ ូ ររបពកយតមលង
ដ ូ


ិ -វចនះ

៍ ។
ៃនពកយេនះតមបញតៃនេវយយករណ
ញ ិត

ំ ឹ ត -បលី
សរសត


៏ 
រតងេនះកេឃញថ


មកជែខរមនេគរពតមរបសពេដមរបសេគេឡយ
ម ិ

ទ 

បរុស-កល

រេបៀបផសប
ល ់ ូ ររបសព
ដ ូ
ទ ពី

េរពះពកយណែដលរប


់ ម

េដមេគថមននយដេចះ
ូ ន ដលែខរេយងេរបេទជថនយដេចះេទវញ
ូ ន
ិ ៖់ ល ) > សតសបញ
ឧ. បកស ី (អករទរទងសប

វ ល
ី ។

កមរ
(េកងទងឡយ
) > េកងរបុ់ ម
តមលកណះេដមរបសែខរ

ំ ឹក
ដចសរសតបលេឡយ

ី 

់ ដ ូ

ពសខនរតងបររបពកយេទតមលងវចនះ
ុំ ំ
ិ គេបេគចងរបបេភទៃនពកយេនះ


័ ៖
មយេទៀតមកបេពញនយ

េគពបររបេទ
ុំ ូដ ូ

បរស
ុ ិ -កល

េគយកពកយេផសង

ឧ. រជូកេឈល
, េគញី, . . . . . ។

គ∼ នឃ
ិ ណដសរសត (Sémantique)


៉ ់
គែបបសកសខងរកអតនយរបសពកយ
១ មតៗ
ថ ័

ដចជរបវតពកយ
(Linguistique) វកយសពទ (Vocabulaire) នរតសរស

ត (Etymologie) ជេដម
 ។
ិត
ិ ុ ិត
័ =កែនង

ឧ. វទយលយ
(វទយ
ល )

ិ =វជ
ិ ជ + អលយបននយថជសលជនមធយម
វជ
ិ ជ

មយែបបេទវញ

ិ ។

ឃ∼ េសចកដស
ី ននិដឋន
តមករសេងតេនះ


នឲយសនដនបនថ
ិន ឋ


ភសែខរេយងេកតេឡងមកពអរយធម
ំ ូ ំ ួ
៌ អរស
ននចលមករសកេយងឋតេនកងអបរធមយេហថអរយធម
-តូ អសុី (Austro-Asiatique)

ុន

ំ ូ ូ
៌ ណបញល
េហយែបកជអបរតចមយេទៀតេហថ
មន-ែខរម ។ លះចេណរមកមនអរយ
ធមឥ

ុ ំ


ូច
ំ ឹក
ភសសរសត

បលមកេទៀត


ំ ំ
េយងករបឌតយកតមលនភសគន


ី ត (Langue classique)

ំ ី
ទងពរេនះបែនមចល
ថ ូ កងភសេយង
ុ៉ ត
 ។ បែន
ុន

ែផកនឃណសរសែតបេណះ
ន ិ


ុ៉
ណ ។៚


េរចនែតយកែតខងនយ
(Signification) កង

ុន

អំពីអកសរែខមរ

DE

ក∼ េសចកដី េផដម

អក
ន របជទងឡយ
ញ ំ

េលកេនះ

បនរសវរជវរកេឃញថ

អកសរែដលមនសសេរបកងសកល

 ុន

គដបងកលព

ឺ ំ ូ
ី ៥០០០ឆន ំ មនរគស
ិ ត


មនេដមកេណតេចញមកពពកមធយមបព
ូ ៌


ី ួ

សករជ(១) ជនជតេបរបបនរបឌតជតអកសរ
់ ិ
សរមួលេទបផសយេទរគបទសទ

(២)
រយះពករកក


េហយជតេហនសបនចមង
េហយែកែរប
វ ី ុីមនមកពឥណតមរយះពកអរយះេគលវធ
ិ ី (Méthode) ៃនអកសរេនះ

Synthètique) គមនករផស
ំរសះ-ពយញនះ

ជ ឲយេកតជពកយេនេពលដណលគេនះ

ែដរ

នងេទអរបតម

ឺ ុ៉


េគេរបែបបសេយគវធ
ិ ី (Méthode


់ ំ

ំ ី
ជនជតចនកបេង

ក បនជតអកសរសរមបសគលពកយសដ

ិ ិ

ែតេគេរបែបប
«មេនគតវធ

ិ ិ ី» (Méthode Analitique)


គរបឌតតអកសរតមរបភពរបសឧ. សរេសរដចរបែកក
េហថ ែកក
គររបេសះ
េហថេសះ ។
ពកយមយៗែតមង
ូ ូ


ូ ូ


ខ∼ លកខ ណះអកសរែខមរ
ំ ំ
ជនជតែខរ


ិ ម េយងរបឌតយកលនអកសរតមឥណែផកខងតបងគកងចេណមែបប
ឺ ុន

់ ូ


សេយគវធ
ពែមនេនគងរបរងេបះបទអកសរេដមរបសឥណេទ
គែខរ
ុំ

ុ៉ ត
ិ ី ។ បែនអកសរេយងឺ ម

េយងយកមកកៃឡបនចមង
ដ ៗ

ិតជេរចនេលករហតមកដលែបបសពៃថេនះែដលឆយដច

វ ង


រសឡះពឥណ
អកសរែខរមនរបរងេឡង
កលពរគសសត
ឌ ។ តមរបវតិ ត េយងេឃញថ


ី ិ ដ
វតសទី ២ េដយអងេលេហតដចតេទេនះ

ុ ូ

កលមនរគសសតវតស

ិ ដ

ទនងជកលេនះ

េទ

់ ម

ំ។
លកថជេរគឿងចណ


រហតមកដលសតវតសទ

ី ១


់ ំ
់ ីវ ួ
េបេគចងកតសគលអមយេយងពទនមនតអកសរេរបរបស
ុំ


ំ ុន

េគេរបែតវធចងចកងចតឬលកេឈ
ិ ី

ិ តលះមកដលសតវតសទ

ី ៣ (គ.ស. ២២៣) រសបែតមនសលចរក

(៣)

មយរបសរពះបទរសម

ុ ូ៉
ី រះេនរសកវកញ

េខតញរតងសពៃថែដលកលេនះជដែខរ
ត ៉
វ ង
ី ម

(១)

Cabinet des Poinçons de L’Imp. Nat. de France, modèle XXXI, Hiéroglyphes

(២)

J. Fillozat, Linde classique T.I.

(៣)

សុំ អនេសៀវេភរបវតតិពុទស
ធ សនេនរបេទសកមពុ ជ របស់រពះភកខ
ិ ុ ប៉ង-ខន់ ផសយពពុ
ី ទធសសនបណិឌ ត ទំពរ័ ៤៣-៤៤-

៤៥ ។

- 18 មនសរេសរជអកសរែខរេលថពរផង

 ម ី ទ ំ

ំ ឹក
គមយជភសសរសត
ឺ ួ

នងមយេទៀតជភសែខរ


បរណ
។ េហយអកសរ
ែដលចរកនងថេនះ
មនរេបៀបេរៀបរយជេរសច ។ឹ ឹ
គ∼ េសចកដី សននដ
ិ ឋ ន
ដេចះ
ូ ន

េទបអករសវរជវ
សនដនបនថិន ឋ

ែមនេទបនងេកតេទ
ឯពតមនថ

ំ ី
៉ល
គពតជេកតតងពសតវតសមនេមះ

ឺ ិ

មយអកសរឥណ

េដយេហតអករសវរជវ
បន
ុ ន


េទផមេឃញមនភព
របហករបែហលគេរចន

ឹទ


កងសមយរជយរពះបទបលវះ
ល នងចលកយ


ុន

ែខរេយងជជតមយមនេទពេកសលយផលខន

ទ ់ ួ ល ឯង

ិ ួ

ំ ំ
េយងរបឌតយកលនអកសរ
ឬ អី វ ៗ

អកសរេនះពុំ

គកលពសតវតសទ


ី ២េនះឯង ។

ំ ំ
អកសរេយងយកលនតមឥណខងតបងេនះ


យកសលចរកអកសរែខរកលេនះ(១)
បនច

ិដ

ំ អ ូ ន
េបមនករេរៀបចលដេចះ

កលមនរគសសតវតស

ិ ត

េហតេនះេហយបនជេទះបជ
ជែមកធងវបបធមមកពរបេទសណកេដយ

េយងែតងៃឆរចនែបបែផនវជេនះ
ឲយទលែតមនលកណះែបកពេសសសមជ
របសជតេយងិ ជ


 ។
ឯរបរងអកសរែដលេយងេរបសពៃថ

វ ង

ិ៍ដ
ំ ី 
ជេករៃនអកសរែដលបេង

ក េឡងតងពេដមបងស
អ ់


េនះមក េដយមនែកែរបសរមួល អសេវរះ
១២ េលកមកេហយ


k

k
k

(១)

សូ មអនេសៀវេភភសែខមររបស់េលកេអៀវ-េកស
ទំពរ័ ៥៥ ។

អំព សលបះែខមរ


ក∼
∼ េសចកដីេផដម
ំ ី ិ

់ គរគបបេយងយលពសលបះកងសកល
់ ី ិ
មននងឹ សកសអពសលបះែខរឲយបនចបសលស

ី 
ុន

េលកជមនសន

ិ ។


តមរបវតៃនសលបះរបសជនជតទងឡយេនកងពភពេលកេនះ
ិត

ិ ំ

ុន


ែចកជរបេភទសរមបឲយបនងយរសលសកសជបរបេភទេផសងៗគអករបជបន


តមែបបបទទនងៃន

សលបះេនះៗ
គឺ ៖


់ ិ
-សចឈម
១∼ សលបះខងសមផ
សស (Art charnel) –បនដលសលបះបេញញរបភពៃនមនសសជលអ

អរបសពៃថ
វ ង៖
ឺ ុ៉

ជេគលធំ


ំ 
ដកនឲយមនសេរបេកតេឡងបន


ឆករបរសកយអរកត
ល ់ូ

ឧ.


ដចយងសលបះែផក


ំ ល កពកបទបងេករខសបនចបន
់ ិ

របេសៀ

ិត
ួត

ែតង


ំ កខ
់ ី ល េដមបបេញញសច
់, . . . . . . ។ល។
កយេដយសេលៀកបព

 ី
២∼ សលបះខងគំ
និត (Art cérébral)


–បនដលបណសលបះែដលនយមភបគនត

ជ ់ ំ ិ

ំ បនេសចកថ

េទសលបះ
គយកឧតមគតេធជេគលធ
សលបះទមទរឲយមននយេរចនិ វ
ីដ

កងេនះផង
ុន

ំ វ

មនរបេធកយវករតមនយអមយ

ីវ ួ

ំ ូ
ឬរបគនរ

រូបចមក
ល ់

មនែបបបទ

លតរតដងពបញណមយជេដម


 ។

ំ ូ
ឧ. រលកៃដេទេបះផបនយកមក
ឱប ។

៣∼ សលបះសភវគត

ិ (Art instinctif)

់ ែតមង
ំ ឫកពចរតមនសសរតងៗ

លន


គថ

–គជសលបះនយមតមកររបរពតេទឹ ត

សងែតគនអជសលបះេទ


ីវ


េទបេណះ
ុ៉
ណ ។ ែបបេនះគដចជសលបះពកែសបកេខសពៃថេនះ


វ ង
ឺ ូ

េយងេឃញមកេហយំ ី
កងចេណមសលបះទងបរបេភទេនះ

ុន


គពកនយមករគតេធជធ
ឺ ួ


វ

នយម
ភបគនត
ជ ់ ំ ិ


បននយថ

សលថជសលបះលេឡយ
គ ់
អ  ។រគនែតបេញញ

ែខរេយងសតកងពកទ


ិថ ុ ន ួ

េដមបឲយេកតជសលបះនមយៗ
 ី


ី ួនងឲយនយេទកងសលបះទងេនះ


ុន

ៃន


េបគន
 ម នយេទ

ែខរេយង

េយងពរពមទទល
ុំ

- 20 កងសលបះៃនជតនមយៗ

ិ ី ួ
ុន

សលបះចបង
គឺ ៖


់ ៧ យងែដលេហថ

េគសេងតេឃញមនែមកធងសខន

១∼ ខងសូរសេមលង (ចេរមៀង-េភង
ល – Chants-musique);
២∼ ខងកយវករ
(េលន
ខ -រប ំ – Théâtre-Danse);

៣∼ ខងពកយសំ ដី (កពយេឃលង – Poésie);


៌ – Peinture);
ំ ូ ផតពណ
៤∼ ខងពណ៌សមបរុ (គនរ

៥∼ ខងភពទំហំ (សនតយកម

ម – Architecture)

៉ ់-រូបចមក
៦∼ ខងរងេរ (របបន

ល ់ – Modelage-Sculture);
៧∼ ខងរូបភពឬឆយវចរត
(របថត
– ភពយន)ត

ិ ិ

– Photographie-Cinématographie

អកសកសបនបញ

ជ កេទៀតថ


តនរបសមនសស


ំ ៥
អរសយេដយេវទនរមណទង
ម ៍

ណមនសសមនរបរងេហយ


េនះវញ

ំ ៧ សខេនះេកតេចញមកអពមេនសេញ
ំ ី
សលបះទង
ចិ

គឺ បញរនយ
(Les cinq sens) កល
ិច ិ ទ

មនសសែតងេសយអរមណ

ម ៍

បេងត
ៗ ។
ក េទជសលបះេផសង

េហយខកបេញញនវអរមណ
ជ ់


ម ៍


់របមកេនះេហថ

សលបះសខន

សលបះចបង

(Arts majeurs) ។ សពៃថេនះ
េគបេងត
ំ (Arts mineurs) េរចនេទៀត
វ ង
ក បនជសលបះបនបបនស
ទ ់


៉ ់ ុ ។ល។
ដចជករែតងកយ
ករលអផះ

ទ ករបកជល
ំ ៦ ខងេដម
កងបណសលបះទងុន

បរណមកេហយ


ែដលរបខងេល

ំ ី ុ
ែខរេយងមនមកតងពបរម

េហយមនឥទ
ធ លខងកផសយេពញភមភគសវណភមេយង
ល ំ ល
ូ ិ

ណ ូ ិ

ិព
 េនះផង

ំ ំ
េរកពី
ដចជមនជតជតខងខះបនចមងយកលនតមេយង
េទេធជសលបះេគជេដម
ិ ិ

វ

េនះមនភសតងេនកងមជឈដនអកសកសរសវរជវេនទបអរបីវ ឺ ុ ៉
ុត
ុន


េយងចបសជងេគេនចងបពេនះ


ូ ៌


េរចនណស

មនែតបេណះ
ុ៉
ណ េសត

ែដលរបកបអជវកមកងរបរែដលជសលបះ
ម ុន

ែដលេគសលសលបះ
គ ់ ិ

េយងេឃញជនជតេយងភគ
ដចេយងរបសខមកខងេល


់ - កវ ី - អកេរចៀងរ
ំ ូ - ជងសណង

ំ ។ល។
មនជងឆក
ល ់ - ជងទង - ជងគនរិ៍ត ំ
មនេនសលេករដែណលពបរណកលេរចនែបប
-យង
ី ុ

ផង ។


ទករហតដលេយងសពៃថេនះ


វ ង


ឯសលបះទ

ីម ៗ េនះ ។

ី ៧ េយងេទបែតចមងែបបពេគមកតកែតងេនេពលថរពមទង

លទធរពហមណ ៍ ឬ រពហមណលទធ
៌ ំ
អរយធមទងឡយែតងេកតែបកេចញមកពលទនងសសនិធ ិ

េហតេនះបនជពពក


ំ ី ួ

បសមរបេទសខតខពយយមចមងលទសសនអពពកអសយកេទេធជមលដនៃនអរយធម

ុី


ិច

ិធ
វ
ខួ ន
ល ។

៌ ម ៏
អរយធមែខរកែបកេចញពលទសសនេរចនែដរ

ិធ

់ ុ
រពហណែដលចសបរមបរណ
ជងេគ
ម ៍

េយង
មកសកស


ដេចះ
ូ ន

េយងេលកយកលទ


ិធ


េហយែដលបនចលមកពសេពញកងអរយធម


ុន

របវតតេិ ដមៃនលទធ
រិ ពហមណ៍

ំ ិ
ែដលេហថ «លទរពហណ
ម ៍ » ពែមនគនតេកតពជនមកៗេឡយ
ុំ
ន ់
ិធ


គរបជៃនកប
ុំ


ួ នខត


គមរេផសង
ៗ នងករមងមតជេនឿេរចនែបបេរចនយង
ែដលអករសកនយមបេងក តៗគេឡង

ីព

ិ ំ
ំ ិ
សទែតជេគលគនត
ុ ធ

េនកងសងមឥណ


ុន

អទេទព

លទេនះផចេផមេឡងេដយមនសសបរណឆយដ
ិធ

ួដ

េដយករេគរពបជេទពត
មយអងៗ
អករសកេនរដចរេដចៗ


មនសសមយពក


េហថ «សត
ុ ល ី» ។

់ ំ
់ ួល
របគលជេនឿរបសខនេទេលអងេទវះជ

េដយែឡកៗ ពគ
ី នរកកណតេពលពបន
ុំ

តមនគមរកុ
មពក

់ ំ ី
់ ន ំ ុ
ចបតងពេរចនពនឆមនរគសសករជ


ិ ដ

មយរកុ
មកលេនះ

កងបណ

ុន

់ ំ

េគកតសគលបន

េចះបេងត
ក បទសរតរបកសបងសងអទេទព

ទងេនះ
រឯអទេទពែដលេគរបអន


មនេរចនណស


នមដលសពៃថេនះខះ

វ ង
ល េហយខះេទៀតកបតបងសបសនយេទកមន


េគេនសល
គ ់

អទេទពកន

ុ ងលទធរិ ពហមណ៍

អទេទព
ែដលេគសមលេឈះបនេនះ
គ ់

ំ របសពក
់ ួ
មននទហរែហគតមជេនឿ

ី ូ៌ (មនែតនម ) ពែមនជ
រពហណ៍ េរពះតមពត
អទេទពទងេនះរគនែតជសវភធម
ុំ

៌ (មនរបពត
របធម


ិ ) េទ ។

ំ ូ
ំ ន
ដបងេឡងអករសកនគេគរពបជេទវះេផសង
ៗ មន ៖ នមថររទ

ែដលជេទពតតណងធមជត


េនះរគនែតមនជពកយសត
ុល ី

គក
- េភង
ឺ ដី - ទក

 ល - ខយល់ .... ។

វរណអគវយ

ុ ...
ិន


ករេគរពេទពតទង

គបទសរតបងសងនងសរេសរ
ុ៉
ណ ។


 គណែតបេណះ

លះមកំ ិ ី
៌ ឬ យញបជ
ដលសមយមនគមរេវទ
េទបេគរបតបតតមេវទេនះរពមទងពធេយជ
ករ
ញ ូ
ីព


ិត

៏ 
លះបង់ (Sacrifice) កេកតេឡងែដរ

ំ ួ
ពករពហណបេង


ម ៍
ក េទពតធមយអង

ឲយនមថ

- 22 ំ ួ
«ឥរនទ ឬ េទយស៌» ែដលមនេទពតតចទងពងខងេលជបរវរ


ឥរនេនះេហយជអកកសងេលក


ំ ន
េហយេគន
គេជឿថ


់ ួ ឫសី ៗ ឲយតមកពក
េហយរបទនកបនចបបមកដលពក


រពហណទកជេគលេគរពរបតបត
ម ៍ ុ

ិត ។

់ ួ
េហតេនះកងេវទរបសពករពហណមនបទសរត

ម ៍

ុន


បងសងលងេលមរពះឥរនះទ នងថយទកេសមដលរពះឥរនះ

ទ ។ជដណមករពហណែលងេគរពឥរនះ
ម ៍

ំ ន

េដយនគយលថ

ពគតចបំ
ងបរងបពកអសរ
ុំ ិ


េចះេសពទកេសម

គជ

ឥរនះមនរបពនេរចន

ធ 


បេណយឲយអសរយយេសចកសខរបសីដ ុ

៏ ំ ន
ំ ួ
មនសស
។ េគកនគបេង

«រពហម» េហយឲយរពហរបកបេដយ

ក េទពតធមយថេទៀតនមថ

ីម


រពហចរយធម
ម ិ

គមនមនរបពន

ឺ ិ

ំ ន
លះេគ
នគេគរពរបតបតតម


ិត

មនេសពសរ
ុ ។ល។


ំ ន េជឿថ រពហសកសទជងឥរនះ
រពហេទ
កបនសខសន


ត េទបនគ

ទ ។

ិដ ិ ិ ធ
់ ន
រតូវែបកបកគជពរពក
ី ួ

េវលែដលជនជតឥណ


លេនខងដខស
ី ព ់

ពរអ
គឺ ៖

ី ងេទៀត


េហយពករទវដរតេទេនតមដទនបេនះ


ី ំ

– រពះឥសូរ ឬ រពះសវះ

សតេនេលភៃកឡស
ិថ
 នំ

េគរពបជ

អទេទពពរអងេរកយេនះ


យយថ ៖

់ ួ
សរមបពក

អករបជបនសនដ


ិ ន ឋ នថ

់ ួ
េកតេឡងពករសនតរបសពករពហណ

ម ៍


់ ុ

ឲយមនជកបនចបបទកជតណមក

គសនតឲយមនេវទ


កបេង


ំ ូ
ជេនឿេនកងលទេនះទងមល
ិធ
ុន
មនអទេទព


េហយែដលកនែតែកែរបបនចមង
ដ ៗ

ិត

េគលវជ
ិ ជ ៃនលទធរិ ពហមណ៍

គេគន

ិ-កយកេឈទត


់រពះរពហមនរសកឈមពរដណក


េឈេនះកតដចសចី ំ

តមេសចកីសេងតជសរបជអរយធមឥណ
ឌ ។

ជះនគវសរក
ុ ិ

់ ដ
ដលេកែបកេញសខង
ល ំ

បនជអងរពះសវះ
នង
រពះវស

ិ ុ ណ េនះេឡង


 ។

កមម

់ ួ
សរមបពកអរយ
័ន
ជអេណយផលរបសរពះរពហែបងែចកឲ្
ទ ់

កលេនះរពះរពហចះមកេធតបះ
ម ុ
វ

េភងមកេកៀរេញស

ល

៏ ំ
េគកបែបកឲយមនអទេទព

ជះេគសនន


ិទ

– រពះនរយណ៍ ឬ រពះវសណ


ិ ុ សតេនកណលសមរទ
ិថ

រទវដេគរព

ំ ី
មកតងទ

េដយសរពកអរយ
័ន

ំ ូ

ករមងចេណះៃនលទរព
ហណ
«សត
ម ៍ ដបងេឡងេកតពបទ
ិធុ ល ី»

ឲយមនទណឌ
ឲយបនេទ

ែដលពកអកេគរពអ

- 23 ់
ទេទពតច

ូ ៗ បនតកែតងេឡងជពកយចនៗ


េនះ

មកចងរកងតមពក

ំ ន
តមកពករពហណនគរបមលករមងសត

ម ៍

ុល ី

នងែតងបែនមជពកយេឃងេហថ
«កវយះ» ឲយមនេឡងជ
់ ឺ
គមរេហថ
«េវទ» សខនគៃរតេវទ
ែដលមន ៖
ីព

៌វ
១∼ ឫេគទ
ឬ ឫកស ំហត
ជបទសរតេធយញ

ញ។

វ


់ វ
២∼ យជេវទ
ឬ យជសហត
ជរបមនសរមបេរៀបរណបេធយញ
ុ៌
ុ៌ ំ ិញ។

ំ ិ
ជបទឆនសរតថយទកេសម

៣∼ សមេវទ ឬ សមសហត
ទ ូ

េរកយមកេហថ «ចតេវទ
»

ំ ី
គមនេវទទងបេនះនងែថមេវទមយេទៀតេហថ
«អថរ ៌


៌ ំ ិ » ែដលជមនបេណញេខចបសច

េវទ ឬ អថរសហត
។ េនសមយចងេរកយៃនលទន

ិ ធ ិយមេវទ

៏ 
កេកតមនគមរករមងវជមយេឈះ
ម «វទងះ
គ »
ិ ជ ួ
ីព
ទងអសេនះ
បនរគបសព
វ។

9

9
9

់ ី
ែដលអធបបយពនយលពេវទេដម

រពះពុទស

សន

កងេពលែដលលទរពហណកពងេចញជជេនឿេរចនែបប
ម ៍ ំ ុ
ិធ

ុន


រទនេនះ

់ មនអកខះធញ
រហតដល


ល ុ

៏ 


ពទសសនកេកតេឡងេដយសរកររតះរះរបសមនសសេរចននក
ុ ធ


ិ ិ

ថពទសសនពែមនេកតេឡងកណលមតអកេឆតលងេទ
ុ ធ
ុំ

ង ់


ិ ន

ណជេរចនគណស


«អដង
ឋ ិក
គ មគ»

Découverte»
េកត

 ពមនសស

បែនរពះពទបនរកេឃញ
ុ៉ ត
ុ ធ
់ ុ ខ
គផវល
អ ៨យងេទកនកររលតទក
ឺ ូល
នវសភពបរសទ

ិ ុ ធ

គរគេនះមនអករះគតពចរ
ន ិ ិ


់ ឹ »
«រតសដង

់ ឹ
រតសដង


បននយថ


កងពទទងឡយ
(Connaissances) ។
ុ ន ុ ិធ

ពែមនជអទេទពបេង

ុំ
ក េទ ។

មនវងសរតកលដចមនសសធមតេហថ

បនេសចកី ដ

់ ឹ
មននងរតសដង

ដចជេឃញ

«រកេឃញ

ំ ិ
គនតរកេឃញ

រពះពទមនមតបត
ុ ធ

់ ឹ
េហយរះរក
«កររតសដងសពញតញណ
» េនះ
វ ុញ

ក៏សរមបជរបេយជនមនសសផងគ

ន ។

របវតតព

សន
ិ ុទស


់ រទងនមថ
រពះពទមននងបនរតស
«សទត
នង
ុ ធ ុ
ថ ជរជបរតៃនរពះបទសេទទន

ុ ធ

ិ ធ »

រពះនងសរមហមយ
ិ ិ

ជនយ
ម ុ ២៩ ឆន ំ

សតេនកងរតកលសកយះ

ិថ
ុន

័សុ ដ ។
នែដនកបលព

រពះអងបនេចញសងផសែសងរកសមសេមធញណព ិ
ួន

់ ឹ ។
េទបបនរតសដង

់ 
បនបពរតសេហយ
ទ ់ ីកងកណតរពះ
ុន


អសរយះ
៦ ឆន ំ

រពះអងបនេទសនេរបៀនរបេដអករសកពទី ី់ ៨០ ឆគត
មយេទទមយ
អសរយះ
៤៥ ឆន ំ បករមជកណត


ូ ួ
ន ំ ់ រពះអងច
គ ូ លរពះបរនពន
ី ួ
ិ ិ វ
េរកយពទនពន
៤ែខេដយមនករេកតមនលកងពទ
ុ ធ ិ វ


ិទ
ុ ន ុ ឱវទ

៌ ិ ័
េពលរបជពភកសធមវនយេហថ
«បឋមសងយន
»
ុំ ិ៏ 
សវកទងឡយកេបកេដមបេរៀបចតរមមតរមងឲយមនែផក

 ី


់ ឺ រពះវនយ
១០០ ឆន ំ េដយខច
ជកលកគ
រពះសរត
នងរពះអភធម


ម ។ លះចេណរមក
ុ ំ
ិ ័


េគលរបតបតកងពទសសនកនែតរវតេទ

ិត ុ ន ុ ធ

េធសងយនទ

វ
ី ២ េទៀត ។


់ ំ

រពះសងឃទងអសជននេនះ

២៣៤ ឆន ំ
បនបមកេរកយពទនពន
ទ ់
ុ ធ ិ វ


កបនរបជគ
ុំ ន

មនកររបជសងយន
ុំ

៌ ិ ័


ជេលកទ
រពមទងចតមេធយបយផសយរពះពទសសន
ទ ់
ុ ធ
 ី ទ

ី ៣ េដមបេផៀងផតធមវនយេនះ

់ ិ
េទរគបទសទផង

លះបន
២ ឆបនបមក

ន ំ ទ ់


កមនេធសងយនជេលកទ

វ

ី ៤។

តមក


់ ុ
ពទសសនកបនផសយេទដលរសកលង
ុ ធ

េរកយពទនពន
៤៣៣ ឆន ំ េទបមនសងយ
ុ ធ ិ វ

់ វ

នជេលកទ
េដយេរបអកសរ
ខ ៍

ី ៥ ចបេធករកតរតជលយលកណអកសរបនជគមរេឡង
ីព

- 25 ភសសហឡះ

់ ុ ធ
លះដលពទសសន
៩៥៦

េទបរពះពទេឃសែរបគមរ
ុ ធ

ីព

ស។


អរសយករេកតមនវបតខះ
ិ ិត ល

កង
ុ ធ ៉

ុ ន ឱវទរពះពទយងេនះេហយ


មនជេនឿែបកគេទជនកយពរ


ី គឺ ៖

ជ មគធភ

បនជអករបតបត


ិត


១∼ េថរវទ ឬ ទកខិ ណនកយ
ែដលសពៃថេហថ
ហនយន
គករេគរពចេពះ
វ ងំ េហយចងរកងទកមក
េគលែដលនិយមតមកររបជរពះេថរះទងឡយចងច

ុំ


២∼ អចរយវទ
ឬ ឧតតរនកយ

សពៃថេហថ
វ ង

មហយន

តមពកអចរយ
បនែកសរមួលបែនមបនយខះល ។

គករនយមេគរព

ទសសនះៃនពុ

សន
ទសសនះៃនពុ ទស
់ ឹ
េដមបនងរតសដងជរពះពទនមយ

ុ ធ ី ួ
 ី ឹ

ពករសងបរមទង

ី ំ ១០ េហ «ទសបរមី» ។


«ទក
ុ »
ខ របសមនសស

េចៀសពី «ទក
ុ »
ខ េនះ

េហថ ៖ «ផល»

ែដលេកតេឡង

ំ ុ
កររកេឃញជេដមបផតគបញ
ហ «សខ
ុ » នងែដលមនេឡងេដយសរែត
«ជតិ - ជរ - ពយធិ - មរណះ» ។

េដមប
 ី

់ ល
េកតមកព

ី «កមម» របសខនបនេធ
វ ។

បន

ែដលមន «សមទដ
ម ិ ិ»
ឋ គឺ


ករយលេឃញរតូ


ែដលមនសសរបរពតរគបេពលេវល

ឹ ត


េហយនឲយេកតជ

មនែតអដងិ
ឋ ក
គ មគគ

ែដលមនសសបនទទលគ


ំ  (Action)
េសចកថ
កមម: ជអេព
ីដ

័ច
បចយ

េពធសតរតូ
វ វមនេពធសមរ


ជផល (Résultat)

ផលមកឲយអករបរពតេនះវញ
ដ ់


ឹ ត

ពែដលខនេនះជេដម
ុំ
 ។

នង

ំ ិ ត
់។
េនទបផត
មន «សមស
ឬ សរងួមចតេដយហតចត
ម មធ»

ម ់
ី ំ ុ
ី គករតងចតឲយនងនន


ិ ត

អដងិ
ឋ ក
គ មគេនះបននយថ

សខ
ុ សប
ង ់

់ ូ ុ ខ
ផតរលតនវទក

េហថ «នពន
ិ វ »។ផវដរបេសរែដលមន
៨ យង

ូល

គសខបរសទែដលេយងសពៃថ
វ ង
ឺ ុ
ិ ុ ធ

់ ព
សរមបេឆះេទរកករ


មនងយនងបនយលបន

េគលសកសៃន
ពុ ទស

សន
សន


េគលវជៃនពទសសន
អរសយេលករសកសពរែបប
គឺ ៖
ុ ធ
ិ ជ


១∼ គនថធុរះ គជករែសងសកសែបបរទស
ឹ ី ត េរៀនអតបទគមរដក
ី ព ី ។ រេបៀបសកសែបប


់ ន
េនះសរមបអកមនវយេនេកង


«រពះរតយបដក
» មន ៖

េទបអនវតបន
ុ ត

េរពះកបនខតមនអតរជលេរជេហថ


៉ ិ
– សុតន
ឬ រពះសរត
ជេរឿងរវនទនឬជគតេផសង

ត បដក
ត ិ


ំ ុ ធ
ែដលសរមបែណនពទ

- 26 បរសទឲយរជះថ
ល មនសទនងដងគណេទសតមគនង
ធ ិ

ល ឱវទរពះពទ
ុ ធ។

ិ ័

វនយបដក
ឬ រពះវនយ
(Disciplines) ែដលជចបបបញត
ញ ិត
ិ ័
ិ ័

់ ុ ធ ិ ័


កណតតរមមតរមងពទបរសទ
ឲយមនរកិតយរកមលអ ។


ឬជលកខណសរមប
ខ ័ ឌ


– អភធមបដក
ឬ រពះអភធម
ម ិ
ម (Métaphysique) ជបទពចរណយងលតលន
អ ់ិអ

រតះរះរកករេដះរសយបញ

ិ ិ
េដម
 ។

២∼ វបសសន
ធុ រះ

េធវ «កមដន
ម ឋ » មន ៖

ឬពនតយពរបធតដសខមណមយ
ុ ៏ ុ ុ

ិ ិ
ី ូ

ឬវធ
ិ ី

មនបញេកតសបជ

ល ់


គជករែសងសកសែបបរបតបតចតគករហតទមបចត

ល ់ ិ តិត ិ ត ឺ

េហថ

់ ំ
់ ិ ត
– សមថកមដន
សរមបរងបចតឲយសប
ម ឋ
ង ់។

់ វ ិ ត
– វបសសនកមដន
សរមបេធចតឲយេចះរតះរះ
ម ឋ

ិ ិ ។

ដេចះពកយេរបៀនរបេដរបសរពះពទ
ូ ន
ុ ធ

សងរសបេទតម
េគលវធវទយសរស
ត (Procédé
ិ ី ិ

(១)
់ ុ ល េមលនវធតេផសង
េវទន
scientifique) គយកសតបញ
ៗ មនរបកន
ញ េធជរបដបឆះខ ធ


វ


់ ឹ ីត

ខនធ សញខន
«លទធី» េនះ

ធ សងរខនជេដម


ូ ន ឹ
ុ ធ
 ។ ដេចះនងសគលរទសរបសរពះពទថជ

ពសវសមេសះ
ុំ ូ


គរគបបែតទកដកថជ


ទសសនវជ
ិ ជ (Philosophie)ែដលបននយថពកយេរបៀនរបេដរបសរពះព
ុ ទធ (Doctrine Buddhique)

ឬ «ពទសសន
»
ុ ធ
េរពះេហថលទធិ


់ ដចជលទរពហណ

េនះ គមននយថ
ជេនឿទលទលយណស
ូ ំ ូ

ម ៍ ឯេនះ ។

ិធ

~

~
~

(១)

រូបកខនធ – អនថ រូបុក
័ -ខ័ន មនន័យថ៖ កងរូប, របជុំរប
ូ ។

អំព អកសរសលប៍ែខមរ
NNN


េសចកដីេផដម

ែដលេហថ «អកសរសលប
»៍ ពែមនសេដែតេទេលតអកសរ
ុំ

 ួ

មយតអកសរបេណះេទ


ុ៉

េបេពលឲយ
ចំ

ែតងអធបបយផសយមតេផសង


៌ ំ
់ ។
ភពៃនសខអរយធមទងអស

សរសេដយែឡកបងបកងេនះផង

ក ់ ុន
ែដលេហអកសរសលប

(Lettres) េទ ។

ជនជតែខរេយង
ិ ម

របវតសរសរសកេយង
ត ុ
ិត

ទេទ

គជែមកធងមយយងសខនៃនអរយធមខងករ

ឬចងរកងនវមតសរះសខនរគបករលតលស


សលប
៍នមយ
ៗេគែតងេឃញមនករ

ី ួ

ដេចះ
ូ ន


ឬអែដលទកទងែតជ
ីវ
ឬសកមម

េហតេនះេហយបនជេនកងសៃដែដលេហថអកសរុន

់ ន

នទនទកទងេទរគបែផកអរយធម

ដចជ

តមវធ
ិ ី

អតបទរបេលមេលក
-េរឿងនទន
។ល។

គសមលេទេលអតបទអកសរសរស
គ ់ពែមនតអកសរសរស
ុំ

ំ ី ូ

បនបេងត
៍តងពយរណសមកេហយ
ក អកសរសលប


សរមបជមេធយបយ

បែន
ុ៉ ត


ភបអរយធម
ជ ់

គេសរគ
ឺ  ម ន នង

េទនងសននចតអករសកិ ត ន

ំ ិ
ឯនេកបបទ
(Thèses) េរចនេលកយកេគលគនតខងលទនងសសន
ិ ខ


ិធ ិ


រពមទង

់ ។ រឯវទយនពនន
បញមនសសជតខះមកពនយល


ធ ៍ (Thèmes) គបញនងករេដះរសយកង
ហ ិ
ិ ល
ី ិ


ុន

េនះវញសមបណខងបញសងមកច
បញជត


ហ ំ

ហ ទុ កខ

ិ ច បញជេនឿលទសសន
ិធ
ិ នងបញ

ូ ៌
នង
ិ សុ ខ កងេលកយ
ិ ។
ុន

របេភទអកសរសិលប ៍

ំ ៗ ពរី គឺ ៖
េគអចែចកអកសរសលប
៍ ជែផកធ

១∼ អកសរសលប
ិ ៍ពកយកពយ
អកសរសលប
៍ែខរបរណ
ម ុ


សមបណសរេសរជពកយកពយណស
ូ ៌

៍ គឺ ៖
មនេរចនរបេភទេទេទៀតជអទ


េហយកពយ
ទងេនះ


ក∼ របេភទរបេលមេលក (Genre romantique) គែបបសរេសរដេណរេរឿងែវងឆយ

បែនអធបបយពេដមដលចបជពកយកពយ
ុ៉ ត

ី 

ឧ. េរឿងកកី; រកុងសភមរត
. . . .។


ិ ; រពះជនវងស

- 28 ខ∼ របេភទឧបេទស (Genre didactique)


់ ិ ួ
តមជនននមយ
ៗ៖

គែបបកពយេរបៀន
របេដេផសង ៗ

នយមឧ. េរឿងជតកខី ល ៗ ឧ. ចបបរកម
, ពកយចស់, ចបបេករកល
.... ។
ិដ

គ∼ របេភទពណគត

ី ិ (Genre lyrique)

គែបបពកយកពយខី ល ៗ សែមងពមេនសេញត


ឬពមតផលខនែដលកវយលេឃញពបញបចបបនអមយ

ន ីវ ួ


ិ ទ ់ ួល


ុច


របកបេដយនយពេរះ

......។
ពស
៖ ឧ. កពយរពះរជសមរ
ភ – កពយសនរមក
ុ ធ ុ ៉ – កពយគកកមកេលស់ (Genre satirique)
ឃ∼ របេភទែបបរះគន

គជែបបកពយខ

ីល ៗ


នទនពេហតករណ


ំ ិ ិ


អមយែដលមនសមរមយ
េដយមនលយគនតរះគនដសេតឿនខះ

ល ៗ កងេនះផង
ីវ ួ

ុន
ំ - េលបកកមជ
ឧ. េលបកន
 ិ រសនគរវតត - េលបកេឡមវង


ុព . . . . . ។

២∼ អកសរសលប
ិ ៍ពកយរយ


ិ៍ គឺ ៖
កងអកសរសលប
៍ពកយរយ កមនែចកេចញជេរចនរបេភទែដរ
ដចមនជអទុន

ំ ល
ំ ិ
ឬសល
ក∼ របេភទេរឿងេលបក


 (Fables) េរឿងខី ល ៗ ែបបកែបងែតបេញញេគលគនត

៌ ុន


ធមកងនយដសេតឿន
៖ ឧ. េរឿងទនសយនងខ
, ៃរនងរសេមច
។ល។
ល , ខឃនងេដមពរង
ល ុ មំ ិខ∼ របេភទេរឿងេរពង (Contes légendaires)

ជយរមកេហយ

ពដងេឈះអកែតងមយណេទ
ុំ ឹ


ែបបេរឿងរបឌត


ិ ជនែវងជនខ
ី ល មនមក

ដចជ


េរឿងនងសករកអប
ូ ,

េរឿងរពះ

េថងនងនគ, េរឿងតេគេហ, េរឿងតរពហយយេព
, េរឿងអកតឃងេមឿង
,.......។


ល ំ
គ∼ របេភទនវកថ (Nouvelles)

បញតចលម
ហ ូ

គជែបបេរឿងរបឌតរកងេឡងខីល ៗ


ែដលឆបេដះរសយរចភម
ៗ៖

ឧ. េរឿងខៗ
ីល

របកបេដយ

៍,
កងទសសនវដររតៃថេសរ
ីដ
ី ង
ុន

់ ំ កងទសសនវដកមជសរយ
េរឿងទកដរ
ុ ិ , េរឿងឆងពពកសប

អ ់, នរនងបប
ុ ផ,.......។
ីដ ុ ព
ី ុន
ី ិ
ឃ∼ របេភទរបេលមេលក (Romans)


ជែបបេរឿងែវងែដលមនេចទបញចបស

៉ ិ
លស់ េហយេដះរសយរបកបេដយនេកបបទរតមរតូ
វ ៖ ឧ. េរឿងកលបៃបលន
េរឿងផក


ិ ខ

រសេពន េរឿងផរកផេរយ
......។
ក ី ក

ង∼ របេភទេរឿងេលន
(pièces de théâtres)

សលបះកយវកររបកបេដយវធសរស
ត៖

ិ ី

......។

ែបបសែមងជឆកជឈត

ែបប

ំ ុ
ឧ. េរឿងេរៀមចបងេយង
.
ម ,ំ សបតឥតេមប
 , ថរ

b

b
b

របវតតិសេងខបៃនអកសរសរសតែខមរ
ÂÂÂÂÂÂÂÂ
អកសរសរសែខរ
ត ម

េកតេឡងេសរនងរបវតសរសែដរម ឹ
ិត

វតសទី ១ ៃនរគសសករជមក

ឹ ត

់រតបនតងពសត
ំ ី
ែដលគរកតេឃញថមនរយះេវលយងែវងពនេពក

េបនងសកសព
 ឹ


់ ៗ ឆមនបន

ដេណរ
។ ដេចះ
បនជអកសកស
នយមែចកសមយកលេនះជ
ន ំ ិ
ូ ន

ិ ត ៍
 វវតនរគប


ំ ៗ នងពនតយពករចេរមនលតលស

បនសមយធិ ិឬករអនថយតមេពលេវលទងេនះ

ដចតេទ

១∼ អកសរសរសតសម័យមុនអងគរ
(Préangkorien)
ំ ូ
័ ដបងេនះ
សមយ


មនរយះេវលែវងឆយណស


់ ុ
ធមមកទលផតសតវតសទ
ី៨។

កលេនះ


កសងវបបធមជតមនអកសរសរសជេដម


េឃញដនខងអកសរសរសខះៗ
ត ល

បេណះ
ុ៉

់ ំ ី កទកដ
គចបតងព


កសងអរយ


់ ឹ


រជធនេយងកេនពទននងន
ជបលប
ុំ

កេនពទនមនជហររងប
ុំ
ឹ ុ ឹងែដរ ។

ែតេនេលផងសលចរក
 ទ ំ

បែនេឃញថមនករេរៀនសរតេរចន
ុ៉ ត 

ករ

េគរបទះ


នងេរឿងរវខងសសន


េរពះអករបជអកសរសរសជននេនះ


ត ំ

េរចនជពករពហណ

ម ៍ ែដលបនទទលករឧបតមពរពះមហកសរតេពញបនក

ថ ភ ី

ុទ ។

២∼ អកសរសរសតសម័យអងគរ
(Epoque Angkorien)

រយះកលទី ២ េនះ


់ ី
់ ុ
របចបពសតវតសទ
ី ៩ មកដលផតសតវតសទ
ី ១៤ ។

ែខរេយងកសងបនជរជធនរងេរឿងអងរ

គ ។

ី ុ

រយះពករពហណជអករបជ

ម ៍

កលេនះ

៌ ម ៏

អរយធមែខរកចបពរងី
កេពញកមងតម
ល ំ

នងរពះរជរពះអង

គ ងផង

េដយមនបេងត
ក ជទរប
ុំ
ី ជរជ

់ ិ

បណត
តរជបេទេពញរបេទស ។


ិឌ សរមបែកទរមងនងផសពផសយអកសរសរសជតឲយបនរជួ

េហតេនះ

ិ៍ត ំ

បនជេគេឃញមនេករដែណលេនសលជេរចន


់ ៗេល
ដចជអតបទសខន


ផងថ
តមអករសវរជវថ
មនអតបទសរេសរេលរកងែសបកសត
ទ ំ ម ។ េរកពេនះ


វ ដចជ


់ ឹ
់ ន
េរឿងរមេករ ិ៍ត េរឿងមហភរត េរឿងេរពងនទនជបនងមតអករសកជេដម

 ។

ំ ិ
គនតអកសរ

- 30 ័
សរសសមយេនះរបកបេដយេសចកសងឃម

ីដ

សរសេយង

 ។

់ ន ់ុ
ំ ុ
េឡងដលថករងេរឿងបផតកងរបវតអកសរ

ិត
ុន

៣∼ អកសរសរសតសម័យេរកយអងគរ
(Post-angkorien)

ំ ុ ងែតចេរន
ំ កលពសមយមន
អកសរសរសេយងកព
រសបែតមកដលេពលេនះ
កែរប

់ ំ ឹ
រតឡបជសតសនយ
ង ់ ូ ឈងសងែតបតអសដណង

របវតសរសេយង

ិត

រតូវចះ
ុ ឱនថយ

់ ។
េទេសរែតអស
ទ

់ ិ
េយងេនេសសសលតចតច

ៃនករវវតនអកសរសរស

ិ ត ៍

េរពះមនបចមរតមករតតបត
ច ិ


អរសយេដយ

វយយកបនរកុងំ បនន
៏ វខងសរតូ
អងរគ េហយកបនខត
ចបបតរមកងវបបធមេយងទង
ករតូ
វដេណមយក

ុ៉ ម
ម ំ


ដ

ុនរកុងថមនទនេទៀងទតេនេឡយ
ីម ិ

៏ ឹ

កដកជញននមករកទរកុ
ី ងថី ម
ូជ

ែតេដយ


ែថមទងមនចលចលេដយសរពកសរតូ
វេចះែតក ំ
ំ 
់ ៏ ត់
ករចេរនលតលសកប
េញញ
េកតទនសទសែទងគកងរសកផងេទៀតេនះ
ន ុន


 ពេរកផង

័ វ ួ
ដកជញន
សបសនយ
។ អភពមយេកតេឡងេទៀត
គពកសរតូ
វមកវយបនបនយលែងក


ឺ ួ
ូជ

់ ួ
បេងយ
ហ អសកបនខតែខរេយង


់ ំ ី
ចបតងពេនះមក

ពរតមេនះេទ

ី ឹ


េបនរណចងេចះ

់ ំ
ដងេតងែតេទតមេរៀនយកពរសកេគ
យកមកវញ
កបនចបបទងឡយែខរ

ិ ។ កងរគេនះ

ី ុ

ុន

់ៗ។
នងសរេសរេលរកងរកដសរកស
េយងចរេលសករត ឹល ឹ
់ ុ
លះមកដលចងសតវតសទ

ី ១៨


មនអកេចះដងរកសែរកលបនចេឡងវញ


ិត
 ិ

រពះរជបតមៃនរពះករណរពះបទអងឌង


ថ ភ

គ ួ
េឡងវញ
 ិ


េដយរបមលផអកេចះដង


ុដ ន

េនកង
ុន


់ ថ
រពះអងរទងចបសបនអកសរសរសជត


េធជរកុ
មរជបណតយ
វ
ិឌ


តកែតងកបនខតេឡងវញ

 ិ


សជថីម េហយចបផសយបងតបេរងៀនអករសកទេទ
ឲយបនេចះដងផង

ហ ់
៤∼ អកសរសរសតសម័យអងគរ
(Epoque Contemporain)
់ ដ

សមយទ

ី គ.ស. ១៨៦៣
ី ៤ ចបេផមេឡងព

េទេនេរកមឱវទពកបសមរបេទស


ិច
ែខរេយងបនចមង

ដ ៗ

ិដ

ែដលជរគែដលរសកែខរេយង
ធកខន


ល ់ ួល

ំ ុ
កឡងេនះ


វបបធមបសមរបេទសេរសចចលរសក


ិច


តមរយះពកជតបរងជអកអណពយបលែខរ


ម ។

កវអកនពន

ី ន ិ


ំ ុ
ែដលកពងដះបន
បែន

ត ៗ គកលពរជយរពះបទអងឌងកេចះែតេនបនសកមភពេទេទៀត

គ ួ


ុ៉ ត

- 31 ់ ួល
ឧតមគតកងសៃដរបសខន


ិ ុន

េឡងែដរ
កកនែតេដកដលេទកងភ
ពអសសងឃម


ុន

ំ 
ឯករផសយេឃញថេកនចេរនជងមន


ំ ។
ងយជងកលចរេលសករត
 ឹ ល ឹ នងសរេសរេលរកង


់ គ.ស. ១៩៥៣
លះមកដល


អកសរសរសសមយនយម

មនែបបបទបេចកេទស

េឃញសពៃថេនះ

វ ង

េពលឯករជយ

លនងលេនចខង
ល ់

ល ំ

តបតមនពម
ុ អ
ព កសរេបះផសយបន

អកសរសរសែខរកបរេភទេទតមែបប
ត ម ៏ ូត

់េឡងកនឋនះ

េហយបនេង
បមខមត
ជអកសរសរសទេនបថ

ត ំ 
ីម


េដយរតូវេគេលកយកមកសកសយងេពញេលញ

å

ដចេយង

å
å

វយកព
ុំ យទ
ុ ច ័ន ទដរ៉ រិទ ធ េធវច
ើ ប់េនេវលេម៉ង ២ នង
ិ ២០ នទ ី រំលង អរធរត ៃថងច ័ន ទ ទ ី ១២
ូ ័រេដយ កយ
ែខ ឧសភ គ.ស. ២០០៨

េនទរកុ
រដឋអូរសតលខង
តបង
ី ង អឌែឡដ


ូ (Adelaide, South Australia).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful