Step-by-step cấu hình Linux cho remote qua VNC Hướng dẫn cách cấu hình máy

chủ Linux cho phép Remote desktop bằng VNC view 1. SSH vào Server Linux cần bật remote desktop gõ lệnh #vncpasswd->sau đó đặt pass.

2. Edit the file /etc/sysconfig/vncservers by type ‘ vi /etc/sysconfig/vncservers’.làm như hình

dưới sau đó thoát khỏi vi và save file lại

Note:Nếu muốn cho nhiều user được remote qua VNC thì thêm vòa tham số VNCSERVER=”1:root 2:duynv 3:inet ”
3. Tiếp theo cấu hình bật VNC tự động khi máy boot lại gõ lệnh #chkconfig vncserver

on.Đồng thời bật VNC server trên Linux cần remote tới gõ lện #service vncserver start
4. Nếu firewall iptables được bật thì cần mở port tcp 5901 5. Trên Linux server cần remote tới gõ lện vi /home/username/.vnc/xstartup. Trong ví dụ này

tối sử dụng root để remote gõ lệnh #vi /root/.vnc/xstartup. tìm đến 2 dòng như hình dưới và bỏ dấu # ở 2 dòng như dưới.Nếu sử dụng user duynv thì gõ lệnh vi /home/duynv/.vnc/xstartup

6. Khởi động lại VNC server trên linux gõ #service vncserver restart (chú ý phải có quyền

root mới thực hiện stop,start servervice dịch vụ này)

7. Down load vnc view hoac Tight VNC cho window về cài và remote tới server Linux

sau khi cài đặt, bật vncview hoặc tightVNC gõ địa chỉ IP và số phiên đã cấu hình mục 2

Note:Nếu muốn cho nhiều user được remote qua VNC thì thêm vòa tham số VNCSERVER=”1:root 2:duynv 3:inet ” - Ở đây tôi remote vào bằng root số phiên là 1 nên gõ vào phần VNC server trên sẽ là ip_address:1->nếu remote vào bằng duynv thì sẽ là ip_address:2 8. Nhập password vừa đặt ở bước 1 #vncpasswd (nếu remote bằng duynv thì phải đặt passwd duynv hoặc user khác)

Kết quả remote được như bên dưới

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful