TEHNI^KE

TABLICE

Profesor Mr Sto{i} Miroslav, dipl. ma{. ing.

TEHNI^KE
TABLICE

SENJAK
Beograd

Profesor Mr Miroslav Dv. Sto{i}, dipl. ma{. ing.
"TEHNI^KE TABLICE"
Urednik:
Prof. dr Ljubodrag \or|evi}, dipl. ma{. ing.
Ma{inski fakultet - Kraljevo
Recenzenti za ovu zbirku tabela su:
- Vanr. profesor dr Stevan \or|evi}, dipl. ma{. ing.
Ma{inski fakultet - Beograd,
- Vanr. profesor dr Milo{ Stevanovi}, dipl. ma{. ing.
Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet - Beograd
Lektura i korektura:
Mr Milo{ Markovi},
profesor Vi{e {kole u Kru{evcu
Likovno re{enje korica:
Zoran Radojevi}
Luka Todorovi}
Obrada:
Miroslav Sto{i}
Grafi~ka obrada materijala na ra~unaru:
GrafoRAM - Beograd
Izdava~:
SENJAK - Beograd
Za izdava~a:
Profesor Mr Miroslav Dv. Sto{i}, dipl. ma{. ing.

Kvadratne cevi .OP[TI DEO . Reomiru i Farenhajtu .Kinematika .Okrugle cevi .jednosmerna struja .Primena naleganja .Pretvaranje colovnih mera u milimetarske . mnogouglovi .TOLERANCIJE .Matematika .Oznaka povr{inske hrapavosti .Te`i{ta .PROFILISANI POLUPROIZVODI .Upore|ivanje temperatura po Celzijusu.Matematika .hidrodinamika 35 36 39 60 61 62 67 69 Deo B .stereometrija.Pravougaone cevi .stereometrija .Gr~ka azbuka .Dopunska uputstva za ozna~avanje tolerancija oblika i polo`aja 71 72 74 76 Deo C .Decimalni umno{ci jedinica SI .Tolerancije oblika i polo`aja .naizmeni~na struja .Merne jedinice me|unarodnog sistema mera (SI) .Matematika .te`i{ta linija i slika . Kelvinu.Me|usobni odnosi starih i novih jedinica za snagu .ra~unanje sa stepenima i korenima .tolerancije oblika .Matematika .Matematika .Osnovi statike te~nosti i gasova .Vrednosti srednjih brzina za najva`nije slu~ajeve u praksi .Formati papira .Elektrotehnika .Prera~unavanje in~a (colova) u milimetre .Tolerancije polo`aja .planimetrija .Tablica specifi~nih masa nekih materijala .trigonometrija .Tolerancijske tablice .SADR@AJ 11 12 12 13 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 33 Deo A .Rimski brojevi .Elektrotehnika .Tolerancije za klinove .hladno oblikovane .hladno oblikovane .

O`lebljena vratila .Vitvortov fini navoj . 63 .78 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 113 114 115 116 117 118 122 123 124 125 126 - Ravnokraki ugaonici "U" .Esti~ne podlo`ne plo~ice . 62.profili ^eli~ne trake Okrugli (puni) profili Ostali puni profili Puni profili od Cu.Sredi{nja gnezda .spolja{nji .Filcani prstenovi i `ljebovi .Pregled vijaka po standardima .Prstenasti usko~nici .O navojima i vijcima .unutra{nji . .Metri~ki navoji .Osigura~i za navrtke sa urezima na obodu MB . mase ~eli~nih kugli Deo D .Snaga kod klinastih remena .Trapezni navoji .Navrtke sa urezima na obodu KM .preporu~eni pre~nici burgije za rupe pre narezivanja navoja.ravni klinovi i klinovi sa nagibom .Ravne podlo`ne plo~ice . .Klinaste remenice .Odre|ivanje osnovnog pre~nika lan~anika .Vitvortov cevni navoj .red 60.@ljebni spojevi sa pravim bokovima .MA[INSKI ELEMENTI .Klinovi .Nagibi (konusi) .Vijci .Lan~anici .profili "I" .Konstruisanje zubaca lan~anika .Prstenasti usko~nici .kvalitetni vijci i navrtke . Al i Ms (mesinga) Ukrajanje limova prema konturi "U" profila Mase limova.Pre~nici rupa za vijke .rupe za vijke sa ukopanom glavom.Radijalni kugli~ni le`ajevi .

Tvrdi metali .MESING .Posebni ~elici .Tablice za izra~unavanje zapremine oble gra|e 173 174 175 176 177 178 179 Deo G .Legure aluminijuma za livenje .Fe-C dijagram .MA[INSKI MATERIJALI .Legure bakra sa kalajem .Uporedne oznake ~elika raznih proizvo|a~a .TERMOPLASTI .Posebni ~elici .Legure bakra sa cinkom .^elici za pobolj{anje .Ostali tehni~ki materijali .^elici za automate .obele`avanje ~elika .Razvijanje limova .Razvijanje limova .^elici za cementaciju .RAZNO .^elici za raznu upotrebu .Razvijanje limova .Legure bakra sa aluminijumom .KALAJNA BRONZA .Ve{ta~ki materijali .Legure aluminijuma za gnje~enje .mikrolegirani konstrukcioni ~elici .Konstruktivni ~elici .prokron .Razvijanje limova - KOSI CILINDAR CEVNO KOLENO CEVNO KOLENO IZ VI[E SEGMENATA PRELAZNI OBLICI ZARUBLJENI KONUS ZARUBLJENA KOSA KUPA .Legirani alatni ~elici za rad u vru}em stanju .NOVO SREBRO .Legure bakra sa cinkom i olovom .Legirani alatni ~elici za rad u hladnom stanju .DRVO .Nemetali .Razvijanje limova .ZAVARIVANJE 128 .Legure bakra sa niklom i cinkom .Sitnozrnasti konstrukcioni ~elici .Nelegirani ugljeni~ni alatni ~elici .CRVENI METAL .127 Deo E .Razvijanje limova .Legure bakra sa cinkom i kalajem .Primeri obele`avanja {avova 133 134 136 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 155 156 157 158 159 161 162 162 163 163 163 164 165 166 172 Deo F .Legure bakra za livenje .^elici .ALUMINIJUMSKA BRONZA .

Savijanje limova .8 .^eli~ne prirubnice .Elektroma{instvo .trajne struje bakarnih provodnika .4mm .180 181 182 183 185 190 191 194 195 196 .Savijanje limova .~vrsta.ugao ispravljanja pri savijanju limova .Razvijanje limova .Goriva .Literatura . te~na. OBLIKA .CEVNO KOLENO PRAVOUG. gasovita .SEGMENT PU@A .Rupe ura|ene probija~em za metri~ki navoj u limovima debljine 0.izra~unavanje razvijene du`ine .Tehnolo{ke baze .Razvijanje limova .

.. hidrodinamika..............................13 .......kinematika...............trigonometrija... stereometrija.....................................................gr~ka azbuka............................................................. i °F............30 ..standardni formati papira..........te`i{ta linija i slika...............22 ..18 ......17 ...deo A A OP[TI DEO ............ sistema mera SI.....................................23 ............merne jed...............elektrotehnika.......... colovnih mera u milimetre.........31 .................................................................................................pretv....hidrostatika..................33 11 ...........planimetrija......decimalni umno{ci jedinica SI................ me|..28 ....................upore|ivanje temperatura °C.....................12 ....................................................21 ..................12 ..............stepeni i koreni... °K.............. °R....19 ........................specifi~ne mase.............................17 ..

A0.010 RED VELI^INA FORMATA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 RED RED A B x 1189 1000 x 1414 x 841 707 x 1000 x 594 500 x 717 x 420 353 x 500 x 297 250 x 353 x 210 176 x 250 x 148 125 x 176 x 105 88 x 125 x 74 62 x 88 x 52 44 x 62 x 37 31 x 44 917 648 458 324 229 162 114 81 57 C x 1297 x 917 x 648 x 458 x 324 x 229 x 162 x 114 x 81 DECIMALNI UMNO[CI JEDINICA SI Naziv 12 Oznaka ^inilac 18 Naziv Oznaka ^inilac eksa E 10 deci d 10-1 peta P 1015 centi c 10-2 tera T 1012 mili m 10-3 giga G 10 9 mikro µ 10 mega M 10 6 nano n 10 kilo k 10 3 piko p 10 hekto h 102 femto f 10-15 deka da 10 ato a 10-18 -6 -9 -12 .FORMATI PAPIRA A JUS M.

cm3. m2 mm2. mg. g.6)m/s n 1/s 1/min. cm2 dm2 V m3 mm3. god.sekunda 1°=0.000005 r 1rad=57. rad ° . p* *) . jedinica SI linijska gustina rl kg/m povr{.l a. m3/h m kg/s kg/h.12. A. b itd. km µ* povr{ina S. mm.kg/dm3 VREME t s ms.stepen ´ .81 m/s2=9. NAPOMENA DU@INA l m µm. mN zapremina ugao u ravni A osn. h. kg/min sila F N (Newton) Njutn MN. gustina rs kg/m2 g/m2 gustina r kg/m3 g/cm3. kN.1980.! kp=kg x 9.dm3.81N N=kg x m/s2 13 . min-1 ubrzanje a m/s2 ugaona brzina ugaono ubrzanje zapreminski protok maseni protok w rad/s a rad/s2 v m3/s m3/min. t osn.minut ´´. STARE JED.0002991 r 1´´=0. jedinica SI osn. jedinica SI dyn*. min.29578° prostorni ugao W sr 1sr=m2/m2=1 steradijan MASA m kg µg.ne upotrebljava se posle 31.MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) mehanika kinematika vreme masa geometrija VELI^INA OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED. d frekvencija f Hz (herc) kHz Hz=1/s brzina u~estalost obrtanja v m/s km/h 1km/h= =(1/3.0175 rad 1´=0.

0102kgs/m2 osn. god. N/m2 N/mm2 dinami~ka viskoznost h N×s/m2 Pa×s polse kinematska viskoznost n m2/s ELEKTRI^NA STRUJA I A amper elektr. SI I=U/R.12. kWh joule (d`ul) 3.1980. NAPOMENA Pa Pascal N/m2 pritisak p bar. U V volt elektri~ni otpor R W om 2 at*. potenc.Tor*. jed. napon i elektr. STARE JED.! .74kW kp/cm2 N/m2=Pa Pa×s=N×s/m2 P -3 2 cP=10 Ns/m P=0. A=W/V I=V/W V U=R×I V=W/A=W/A R=U/I W=V/A=1/S elektri~na provodnost S siemens S S=A/V=1/W koli~ina elektriciteta C kulon C C=A×s *) .atm*.PS*.ne upotrebljava se posle 31. MW napon i ~vrsto}a s t Pa.HP* W=J/s=N×m/s KS=0. Pa=N/m -5 Pa=10 bar mmHg* bar=105N/m2 kpm* erg* J MJ.6MJ=kWh J=N×m=W×s KS*. kJ. mbar energija i rad W A snaga i energijski protok P E W wat kW.VELI^INA elektrika mehanika A MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) 14 OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED.

ne upotrebljava se posle 31.2 J/K A F = C/V = = A x s/V M* Maksvel G* Gaus Wb = V x s = = T x m2 = 108M T = Wb/m2 = = V x s/m2 = = 104G H = Wb/A = = V x s/A Oe* ersted Oe = = 1/(4p)kA/m cal* 1cal=4.2W osn.238cal kW.MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) toplota elektrika VELI^INA OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED.15oK=0oC 15 . jedinica SI 273. TEMPERATURA T K kelvin ja~ina operacionog zra~enja J W/sr specifi~na toplota c J/(kg x K) entropija S J/K kJ/K kcal/K* kcal/K = = 4190J/K specifi~na unutra{nja energija u J/kg J/m3 kJ/kg kJ/m3 kcal/kg* kcal/m3* kcal/kg = = 4.1868J 1J=0.1980. STARE JED.! o C. MW W = J/s = = N x m/s kcal/h* o C *) . NAPOMENA elektri~ni kapacitet C F farad F magnetni fluks F Wb veber Vxs T x m2 magnetna indukcija B T Tesla induktivnost L H Henri ja~ina magnetnog polja H A/m ja~ina elektri~nog polja E V/m koli~ina toplote Q J d`ul toplotni protok F W wat TERMODINAM. oK F = Q/t kcal/h=1. god.12.

zra~enja Gy grej= =J/kg rd* rem* lm lumen lx luks KOLI^INA MATERIJE n mol koncentracija materije c mol/m3 molarna masa M kg/mol internacionalna sve}a=1. zra~enja C/kg kulon/kg R* (rentgen) apsorbovana doza joniz. jedin SI . god.1980.12.02cd osn. NAPOMENA l W/(K×m) a W/(K×m2) SVETLOSNA JA^INA J cd kandela svetlosni fluks F osvetljenost E luminacija (sjaj) L cd/m2 aktivnost radioaktivnog izvora A Bq bekerel Ci* (kiri) ekspoziciona doza joniz.ne upotrebljava se posle 31.VELI^INA molarnost radioaktiost optika toplota A MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) 16 koeficijent provo|enja toplote koeficijent prelaza toplote OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED. jedin SI Dim Dim = 10 lm lm=cd×sr phot ph=104lx lx=lm/m2 sb stilb sb=104cd/m2 *) .! J/kg=W×s/kg osn. STARE JED.

4 0.5461 lit.9 372.4 273.1 294.6214 NEKE DRUGE DU@INSKE MERE: 1 svetlosna sekunda = 300000 km 1 svetlosna godina = 9460000000000 km 1 parsek (paralakssekunda) = 3. 1 UK galon = 4.0254 0.5396 1000000 JAPANSKE MERE: 1 {aku = 0.3 1.7 299.281 1. 1 lb (funta) = 453.9144 1609. = 72960 6080 2027 = 0.001094 1mm = 1m 39. 1 US barel = 158.8 310. KELVINU.7112 m 1 vrsta = 1.8533 0.785 lit.08333 0.094 = 39370 1km 3281 1094 milja 1 1.5 74.003281 0.7 349.1 m 1 ri = 3. RUSKE MERE: 1 ver~ok (Rus) = 44.2 0 8 o F 0 32 50 o 15.8 0 10 K 255.2 40 122 54.6093 1853.5 130 60 333.9 30.927 km 1000=M 2000=MM PRIMERI: 1996=MCMXCVI 1549=MDXLIX 723=DCCXXIII UPORE\IVANJE TEMPERATURA PO CELZIJUSU. REOMIRU I FARENHAJTU o C -17.2 80 212 17 .5 60 20 293.3048 0.45 mm 1 ar{in = 0.818 m 40=XL 50=L 60=LX 70=LXX 80=LXXX 90=XC km 0.6 200 98.6 288.3030 m 1 ken = 1.3 80 37.37 3.2 48 140 76.152 0.8684 1 1 1000 0.03937 0.000001 1 0.7 43.8 12.3 170 93.8 914.9 70 26.2 283.001 1000 1 OSTALE ANGLOSAKSONSKE MERE: 1 US galon = 3.99 lit.4 327.3 1.1 79 210 100 373.6 gr.PRETVARANJE COLOVNIH MERA U MILIMETARSKE in~ in stopa ft jard yd = 1in 1 0.4 o R -14.3 366.9 21.33333 = 1yd 36 3 1 = 63360 1milja 5280 1760 1morska ml.001 0.3 100 50 323.2 16 68 21.02778 = 1ft 12 1 0. 1 oz (unca) = 28.26 svetlosne godine BROJEVI 7=VII 8=VIII 9=IX 10=X 20=XX 30=XXX mm m 25.3 16.0668 km RIMSKI 1=I 2=II 3=III 4=IV 5=V 6=VI morska milja A 99=IC 100=C 200=CC 300=CCC 400=CD 500=D 600=DC 700=DCC 800=DCCC 900=CM 990=XM 999=IM 1 ~o = 109.35 gr.9 61.4 304.

6 1143.0320 2.9032 12.2832 5.2070 5.2192 1.2352 2.1336 2.7620 0.3086 7.4572 0.3622 2.6 1397.7216 7.6256 1.6 254.6 2286.6 1651.8382 0.8 76.1844 2.3632 10.7432 2.4 812.0 1295.0 1422.4 177.8890 0.0414 1.6 1905.8232 7.2 1117.6 inches (Zoll) 0 0.6162 2.0 660.8128 0.5240 1.0668 1.4892 2.1816 5.3378 10.6 635.5908 2.08 0.4 2336.006 0.4384 2.2 1625.8 1854.4986 1.2446 1.7508 12.1082 2.4130 2.6200 7.4478 1.4 1320.3876 2.0066 2.6 2159.6416 2.9558 1.2860 2.2 609.4 50.9050 1.8 2362.008 0.0574 2.02 0.6350 0.1308 5.01 0.2606 2.2 2514.0828 2.2578 5.1600 10.007 0.9906 1.0 2311.6004 0.7112 0.7874 0.8 203.1054 5.8 2108.7978 7.6 2413.A PRERA^UNAVANJE IN^A (COLOVA) U MILIMETRE inch 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 inch inches (Zoll) 4 5 6 7 8 9 milimetar 0 25.4 1574.6 1270.0 457.0 1676.8542 1.005 0.4064 0.2032 0.5494 1.4 431.2 990.7686 5.8 1473.0 1930.002 0.8524 12.2 101.1270 0.003 0.1684 1.8796 1.9286 GR^KA AZBUKA 18 alfa beta gama delta epsilon zeta eta teta jota kapa lambda mi ni ksi omikron pi ro sigma tau ipsilon fi hi psi omega A B Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì N Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ Ö X Ø Ù á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ó ô õ ö ÷ ø ù .4 1955.0762 0.8034 1.3970 1.3556 0.5146 2.1778 0.6510 1.4224 1.9398 0.6708 7.6 2032.8 2235.0800 5.3302 0.2700 1.4318 0.5588 0.7018 1.0 914.6002 1.5842 0.2954 1.8 1600.6 762.4 1828.6 1016.7763 12.3810 0.4732 1.8 330.4 304.2616 10.8 2489.07 0.8486 0 1 2 3 0 0.0 406.2 2006.5080 0.6 889.5748 1.06 0.2 0.2 736.2 863.7178 2.4 2082.6670 2.1562 5.1938 1.8 1727.4 1447.7366 0.4 1701.0 152.7780 1.8016 12.04 0.0 787.8 838.4 2463.6924 2.03 0.1176 1.0 1164.3 0.2324 5.2362 10.6454 7.0 2184.8 1219.2 228.2540 0.1430 1.2 355.009 milimetar 0 0.6 1778.6096 0.2 1244.8270 12.7000 12.6858 0.4 1066.05 0.4638 2.5654 2.9304 1.5400 2.8288 1.3124 10.6 127.6 508.9812 2.0 1041.2108 10.0 1803.1854 10.9652 0.2 2133.001 0.8 965.0 279.1590 2.2 1752.2 1879.4 939.3716 1.004 0.1524 0.3114 2.0 533.2286 0.7254 12.8778 12.8 1092.7724 7.2 482.0 2057.4 1193.2870 10.0508 0.0 2438.2 1498.0160 1.6 381.9144 0.3368 2.6 1524.6764 1.2794 0.7272 1.0 1549.2 1371.3208 1.5 12.2 2260.4 685.3462 1.8 584.1016 0.7470 7.7526 1.8 711.8 1981.5334 0.6962 7.2098 2.0254 0.09 0.8 1346.4 2209.4 558.2 2387.0922 1.1 0.4826 0.3886 0.8636 0.3048 0.4 10.

liven 8.35 Nikl. kovano Gvo`|e `ica Gvo`|e.6-7.0899 Vodena para 0. valcovano 10.26 Hrast 0. `ica 8. liveno 11. valcovano 11.85-2.2505 Vodonik 0.5 1.7 Bakar.8 1.7 Asfalt 1.5 Grafit 1.7 Nikl.7 Kameni 1.53-0. liveno 10.60 Pluta A Gvo`|e.75 0.46 Zemlja.3-2. {ljunkovita 1.7-1. jasika 0.20 Nikelin 8.8 1.8-2.77 Novo srebro 8.8 2.35-0.62 Srebro.9 Bakar.96 Mesing.51-0. jela 0.40 Srebro.86 Mesing. bazalt Kvarc Cigla.6 1. malter Kamen.38 Olovo.87 KAMEN 2.1784 1.7-3.98 Granit.4-1. vu~en 8.56 Aluminijumska bronza 7. obi~na Kameni pesak Javor Jasen Bor.4-2.35 Olovo.8 7.9 Bakar. ~elik Cink Kalaj Aluminijum.40-8.88 6. vu~eno 11.3-1. lim-`ica 21.5 Mrki 1.6 GASOVI I PARE (gr/dm3) Hlor Ugljen monoksid Azot 3.3-8.8 Natrijum 0.48 Platina.9-7.8-1. sirovo Gvo`|e. `ica 10.4-8.45 2.3 1.7 Zlato.8 Zemlja.86-8.2-1.9 6.0 1.6-7.46 Srebro.4 Platina.3 Zlato.1 @iva 13.12 2.8 Bronza 8.07-1.2928 Kiseonik 0.75 Abonos 0.59 UGALJ Antracit Koks 1. tvrd Cement.4-1.3-2.9 2.2502 Vazduh 1.3 Ugljena pra{ina 0.7 DRVO 0.9 Kreda 1.0-7.TABLICA SPECIFI^NIH MASA NEKIH MATERIJALA (g/cm3.3 2.7 Mesing. elektrolit 8.03 0.2 7.7168 Helijum 1. liveno 19.7 2. {amot Alabaster Mermer 2.4-1.75 2. vu~en 9. vu~eno 19. liven 8.63-8.7 7.8-1.9 7.24 Jablan.3-7.7-3.3 7.7 2. humus 1.81 Breza 0. valcovan 8.5-2. ~isto Gvo`|e.4-8.8000 19 .5 1.7 0.5-2. presovan 8. klinker Cigla.0-2. obi~an Duraluminijum Silumin Elektron Magnezijum Kalijum 7. kg/dm3.7 [ljunak 2.4290 0.2 2. ili t/m3) METALI Iridijum 22.7 Topovski metal 8. liven 8.39-0.77 Bukva 1. liveno Gvo`|e. obi~an Cigla.9 Bakar.22 Metan 1.36 Volfram 19.596 Olovo.2-21.6-7. livena 21.8-2.7 Beton Cement.

97 Boraks 1.102 1.7355 76.TE^NOSTI A Eter Benzol Mleko Morska voda Ulje.43-54km/h 40 m/s 1 m/s Slu~aj Automobil Brod Jedrenjak Linijski brod Granata (top) Oluja Vrednost brzine 30 m/s .1 Vosak 0.8 Mast 0.90 km/h 12-15m/s.102•10 0.4 m/s .16 Benzin 0.2 km/h 25 m/s .04 1.5 745.55 0.8 7.4-2.07 Fiber 1.7457 102 1.92 Ulje.355•10 7.1-2.239 1 VREDNOSTI SREDNJIH BRZINA (BRZINA JEDNOLIKOG KRETANJA) ZA NAJVA@NIJE SLU^AJEVE U PRAKSI Slu~aj Pe{ak Trka~ Motorciklista Trka~ki konj Golub pismono{a 20 Reka Vrednost brzine 1. maslinovo Sona kiselina (29%) 0.5-2.28 Azbest 2.73 Glicerin 1.3 Smola 1.91 Staklo prozorsko 2.807 735.69-0.136•10 0. makovo Petroleum 0.04 km/h 7 m/s .341 1 107.90 1.92 0.344•10 0.92 0.457•109 10 10 41.72 Gips 2.92-0.15•10 9.8 Sumpor 1.6 Tvrda guma 1.91 Sumporna kiselina 1.0 0.415 1.26 Led 0.5 2.9-4 Titan 4.97 2.13 Ma{insko ulje (29%) 0.9-2.94 Konstantan 8.9•10 -6 239•10 -3 2.72 Porculan 2.341•10 -2 -2 -3 13.06 1.89 Poliamid 1.9-3.014 1 0.1782 0.026 0.03-1.94 Ulje.110 km/h 10-20 morskih milja 20 morskih milja 22 morske milje 400 m/s 20-50 m/s .80 Dijamant Staklo kristal Kau~uk sirov Stearin Ahat Cekas Kalcijum Parafin Nafta (dizel) 3.3 Korund 3.45-2.6 1.36 1.9863 0.807•10 1 75 1 0.5 OSTALI VA@NIJI MATERIJALI Staklo za ogledalo 2.1758 0.86 Alkohol Pivo Voda Ulje.92 1.134•10 10 -3 -3 -3 10 0.02 1. repino (olaj) 0.5.434 1.72 0. laneno 0.25.807•10 9 7. semeno Ulje.54 Silikonsko ulje 0.15-1.94 ME\USOBNI ODNOSI STARIH I NOVIH JEDINICA ZA SNAGU erg/s W kgm/s PS hp kW kcal/s = = = = = = = erg/s 1 7 10 7 9.7 1000 4187 kgm/s PS hp kW -7 -9 -9 -10 0.36•10 1.87•109 W -7 10 1 9.93 0.055 kcal/s -12 23.1-2.79 1.33•10 13.9 0.4 1.00 0.

PRAVOUGAONIK h T T T yc a/2 a/2 yc = h 3 a Te`i{te je u preseku dijagonala a b TRAPEZ b/2 b/2 T yc = h yc a/2 h a + 2b 2 a+b a/2 a b KRUG I PRAVILAN MNOGOUGAO .TE@I[TA A .TE@I[TA LINIJA I SLIKA DU@ LUK a T L/2 yc r L/2 L o a = p/2 = 90 o a = p/4 = 45 o a = p/6 = 30 Te`i{te je na polovini du`i TROUGAO yc = r sina a yc = 2r/p yc = 2r/p yc = 3r/p 2 KVADRAT.Te`i{te se nalazi u centru KRU@NI ISE^AK KRU@NI ODSE^AK T r a yc = r T yc 2 sin a 3 a ISE^AK KRU@NOG PRSTENA T a r yc = r yc sin3 a 2 3 a-sinacosa R yc = a yc r 2 R3-r3 sin a 3 R2-r2 a 21 .

po~etna brzina (m/s) v = vo +_ a t 2 a .g t vx = vo cos a Trajanje uspona: (vy = 0) th = vo sin a/g 2 2 2 o a h Visina hica: h = vo /2g sin a hmax = vo /2g pri a = 90 x 2 2 Domet hica: l = vo /g sin2a lmax = vo /g pri a = 45o l/2 l JEDNOLIKO KRU@NO KRETANJE v=R w R j s v = R w .A KINEMATIKA A .obimna brzina (m/s) w = j = 2 p n = p n (rad/sec) ugaona brzina 60 30 t D Trajanje 1 obrtaja (period obrtanja) Brzina obrtanja Obimna brzina na polupre~niku r 22 T=2p/w n=w/2p v=r w=2rpn .OSNOVNE KINEMATI^KE JEDNA^INE JEDNOLIKOG PRAVOLINIJSKOG KRETANJA v= s t t= s v s=v t v .ubrzanje (m/s ) vs .vreme (s) s .u bezvazdu{nom prostoru Po~etna brzina vo pod uglom a y y = vo t sin a .g t2/2 x = vo t cos a vo vy = vo sin a .USPORENO KRETANJE vo .KOSI HITAC .pre|eni put (m) B .brzina (m/s) t .srednja brzina vs = s = vo + v t 2 s = vs t = vo t + 1/2 a t2 C .JEDNAKO UBRZANO .

= a 2 4 O=3a B C O=a+b+c ha a a h a hb ah bh ch P = a= b= c 2 2 2 hc a/2 a/2 B A c a JEDNAKOKRAKI TROUGAO C b b h A ah 1 a2 P= = a b24 2 2 B a O = a + 2b PRAVOUGLI TROUGAO C g a b A b a c O=a+b+c ab P= 2 B PRAVOUGAONIK O = 2(a + b) P=a b 2 2 d= a +b d b a KVADRAT d a O = 4 a.PLANIMETRIJA C b A RAZNOSTRANI^AN TROUGAO JEDNAKOSTRANI^AN TROUGAO 2 ah a 3 P= = 4 2 2 3 a h = a2. P = a d=a 2 a ROMBOID ROMB d1 h b O = 2(a + b) P=a h= = a b sina a a a O=4 a d d P= 1 2 2 d2 a DELTOID TRAPEZ c d m h O=a+b+c+d P=h m b m = a+c 2 2 b b d O = 2(a + b) D a a P= d D 2 a 23 .MATEMATIKA A .

m= l1 = d=R-r l1 + l2 2 MATEMATIKA .MATEMATIKA A .r2) p = = (R + r)(R .PLANIMETRIJA KRU@NI ISE^AK r p a l= 180 2 r p a O= o 180 2 r p a r l P= = 360o 2 KRU@NI PRSTEN KRUG r D 2 P=r p= l s a r r a O=2 r p l D2 p 4 KRU@NI ODSE^AK r p a a O= + 2r sin 180 2 r p a r P= .STEREOMETRIJA KUGLIN POJAS (SLOJ) 2 2 P = p (r1 + r2 ) + 2 p R h r1 TORUS (KRU@NA KARIKA) P = 4p2 R r = p2 D d 2 2 2 2 2 V = ph (3r1 + 3r2 + h ) V = 2p2 R r2 = p D d 6 4 r h r2 R 24 R .sina 2 360 a s = 2 r sin 2 O = 2 p (R + r) R P = (R2 .r) m P=m d.r) p r SEGMENT KRU@NOG PRSTENA l2 R r a l1 r p a 180 R p a l2 = 180 O = l1 + l2 + 2 (R .

STEREOMETRIJA KVADAR P3 d b b c a P1 P2 a c P1 P2 P3 a c P = = V = 2P1 + 2P2 + 2P3 = 2ab + 2bc + 2ac = 2(ab + bc + ac) =a b c d= KOCKA a2 + b2 + c2 2 P=6 a V = a3 d a d=a 3 a a PRIZMA P B O V PIRAMIDA = 2B + O .MATEMATIKA A .povr{ina baze (osnove) .povr{ina omota~a =B h ZARUBLJENA PIRAMIDA P=B+O P = B1 + B2 + O V= B h 3 V= h (B1 + B2 + B1B2) 3 B2 h h B1 25 .

d3) 6 KUGLIN ODSE^AK r 2 h P = p (2R h + r ) Povr{ina kape: Pk = 2 p R h R R R r P = p R(2 h + r) 26 V = 2 p R2 h 3 r = h (2 R-h) h 2 2 V = ph (3 r +h ) = 6 2 = ph (3R h) 3 .STEREOMETRIJA VALJAK [UPLJI VALJAK P = 2 r p(r+h) V=r 2 2 R p h 2 P = 2p(R -r )+2ph(R+r) r 2 h h 2 V = p (R -r ) h = = p h (R+r) (R-r) r KUPA ZARUBLJENA KUPA P = p r(r + s) P = p[R2 + r2 + (R + r) s] r 2 V= r p h 3 h s V = p h (R2 + r2 + Rr) 3 h s r R KUGLA [UPLJA LOPTA P=4 r r 2 p 3 V= 4 r p 3 r KUGLIN ISE^AK R r r R P = 4 p(R2 + r2) = 2 2 = p (D + d ) 3 3 V = 4p (R .A MATEMATIKA .r ) = 3 = p (D3 .

433 a o 45 a o 36 o 30 22.0453 h (0.1547 a 0.7321 a 2.8284 a 2 8a 2a a 1. c V = 1/2 r 2 p h 2r BURE b c 2 2 V = p h (2D + Dd + 3 d ) = 4 13 D h = 1.5 o O 2 2 D d 3a 1. b.5981 a 2 6a 4.15d2) a V=4a b c p d 3 PRAVILNI VI[EUGAONICI SA n STRANICA Povr{ina vi{eugaonika a A = n (a2/4) ctgj d D Obim vi{eugaonika j O=n a Pre~nik opisanog kruga Pre~nik upisanog kruga D = a/sinj Pravilni likovi Trougao Kvadrat Petougaonik [estougaonik Osmougaonik n 3 4 5 6 8 d = a/tgj j p/3 p/4 p/5 p/6 p/8 j A o 60 0.7205 a 2 5a 1.ab] ELIPSOID poluose a.MATEMATIKA A .7013 a 1.5774 a 4a 1.2D d+0.4D2+0.4142 a 27 .STEREOMETRIJA. MNOGOUGLOVI ELIPSA PARABOLOID b h a A=a b p O = p[1.5(a+b).3764 a 2.4142 a 1.6132 a 2.

cos2x cos x 1 . tg x = cos x RE[AVANJE PRAVOUGLOG TROUGLA: a = c sina = c cosb a+ b= 9 0 o B b = c sinb = c cosa b c a a = b tga = b ctgb g a b = a tgb = a ctga C a A b a b b c= = c= = sina cosb sinb cosa 28 POVR[INA: ac P= sinb = ac sina 2 2 2 2 a b P = tgb = tga 2 2 2 c P = sin2a 2 .sin2x ctg x 1 .cos2x 2 tg x tg x 2 1 + tg x 1 2 1 + tg x ctg x 1 2 1 + ctg x tg x 2 1 + ctg x tg x 1 ctg x 1 tg x ctg x NAPOMENA: Tablica je izvedena iz osnovnih trigonometrijskih relacija: sin x .TRIGONOMETRIJA NEKE KARAKTERISTI^NE VREDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA 0o 0 sin x 0 cos x 0 tg x 0 ctg x 30o p 6 1 2 3 2 3 3 45o p 4 2 2 2 2 60o p 3 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 90o p 2 180o 270o 3p 2 360o 1 0 -1 0 0 -1 0 1 p 2p 0 0 - 0 0 - VEZA IZME\U TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA ISTOG UGLA sin x cos x sin x sin x 1 .sin x sin x 1 .MATEMATIKA A . tg x .sin2x cos x tg x sin x 1 .ctg x = 1 sin2x + cos2x = 1.cos2x cos x cos x 1 .

sinusna teorema b c a = = = 2R sina sinb sing 2R .2ab cosg 2 2 2 2 2 cosg = a +b -c 2ab .kosinusna teorema a = b + c .2bc cosa 2 2 2 cosa = b +c -a 2bc b2 = a2 + c2 .MATEMATIKA A .2ac cosb cosb = a +c -b 2ac 2 2 2 2 2 2 2 c = a + b .tangensna teorema - tg a + b 2 a+b = a-b a -b tg 2 tg a + g 2 a+c = a-c a -g tg 2 tg b + g 2 b+c = b-c b -g tg 2 29 .TRIGONOMETRIJA RE[AVANJE KOSOUGLOG TROUGLA .pre~nik opisanog kruga a : b : c = sina : sinb : sing .

radikand n . (n puta) a = a1/n a .eksponent n .korenov eksponent 1 a0 = 1 a = a 1 a =a a-1/n = n 1 a a-n = 1n a mn m n n m m a = am-n an n n n m a = a = ( a) m n a b = (ab) n m/n a = (a ) = (a ) an = a (b n b NEODRE\ENI IZRAZI ¥ 0 0 1 .. 0/0. 0 . ¥/¥.¥ m a = (a1/n)1/m = a1/mn = n n n n lim 1 = ¥ n®0 n n a n a = b b n 0n = 0 a a b = ab n n ) mn 0 = 0 lim 1 = 0 n®¥ n TRIGONOMETRIJSKI KRUG y -tga 90o tga sina = y cosa = x a -sina 30 0o a 0 -a 1 -ctga a -cosa cosa 1 ctga -sina x tga = y = sin x x cos x ctga = x = cos x y sin x . ¥ .¥.A MATEMATIKA . ¥ .. 0 . baza a .osnova.RA^UNANJE SA STEPENIMA I KORENIMA STEPENI KORENI n an= a × a × a.

... + 1/Rn i=1 n I = SI = I1 + I2 + I3 + . + Rn i=1 i R3 I = I1 = I2 = .vreme.. = In Paralelna veza n 1/R = S1/R i = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + . W .defini{e otpor R kao odnos napona U i ja~ine struje I R= U I A I= U R U=I•R SNAGA I RAD JEDNOSMERNE STRUJE 2 2 P=U•I=I •R= U R 2 W = P• t = U• I• t = I • R• t P .SNAGA t ....RAD SPAJANJE OMSKIH OTPORA Serijska (redna) veza n R1 R2 R = SR = R1 + R2 + R3 + ..ELEKTROTEHNIKA . + In i=1 i Spoj u zvezdi (T-spoj) Spoj u trouglu R= R1-2=R1+R2 3 R1-2 (R1-3+R2-3) R1-2 +R1-3+R2-3 1 R1-3 R1 R2 2 R2-3 R3 3 2 1 R1-2 31 .JEDNOSMERNA STRUJA OMOV ZAKON .

5 750 187.A ELEKTROTEHNIKA .induktivni otpor XC.NAIZMENI^NA STRUJA Frekvencija (f) naizmeni~ne struje zavisi od broja polova p i brzine obrtanja generatora n.5 40 5 10 1/12 1/3 2 8 500 125 24 48 6 12 OTPOR ZA NAIZMENI^NU STRUJU Celokupni (prividni) otpor Z (impedanca) iznosi: Z= R2 + X2 gde je R .5 16 3. f=p•n Normalna frekvencija naizmeni~ne struje u Evropi je f = 50Hz.125 32 4 8 10 600 150 20 2.kapacitivni otpor MONOFAZNA STRUJA TROFAZNA STRUJA U U Struja I I= = 2 SPOJ U ZVEZDI Z R + X2 Fazni napon U =U/ 3 f Snaga P Rad W Fazna struja If=I prividna snaga Pz= U×I korisna snaga P= U×I×cosf jalova snaga Px= U×I×sinf faktor snage cosf=P/Pz=P/U×I W = P ×t = U ×I ×t ×c o s f SPOJ U TROUGLU Fazni napon Uf=U Fazna struja If=I/ 3 R S T 0 KORISNA SNAGA Px= 3×U×I×cosf zvezda 32 trougao . Njoj odgovaraju slede}i brojevi polova p i broj obrtaja koji su naj~e{}e u upotrebi. Broj polova Brzina obrtanja Broj polova Brzina obrtanja pari kom n pari kom n p 2p obrt/s obrt/min p 2p obrt/s obrt/min 1 2 50 3000 8 16 6.omski otpor a X .jalovi otpor X = w×L-1/wC = XL-XC XL.25 375 5 25 1500 300 10 20 2 4 1/6 2/3 4 16 1000 250 12 24 3 6 12.

OSNOVI STATIKE TE^NOSTI I GASOVA HIDRODINAMIKA A PRITISAK p= F A (paskal.zapremina tela koje je u te~nosti (gasu) ATMOSFERSKI PRITISAK .sila 1m A .brzina strujanja na preseku BERNULIJEVA JEDNA^INA p1+ rgh1+ rv12 2 S1 = p2+ rgh2+ V1 2 p1. usmerena vertikalno navi{e i jednaka je masi telom istisnute te~nosti (gasa).specifi~na masa te~nosti r .gravitaciono ubrzanje h s ARHIMEDOV ZAKON . p2 . rgh2 .povr{ina popre~nog preseka v .na svako telo potopljeno u te~nost (gas) deluje sila potiska.brzinski pritisci TORI^ELIJEVA TEOREMA (ako je s1>s2) ZA HORIZONTALNU STRUJNU CEV v2=Ö2gh p1.spolja{nji pritisci rgh1.s2 v2 33 .dubina merenja p = s× h = r × g × h g .gravitaciono ubrzanje h .je pritisak koji poti~e od mase vazdu{nog omota~a (atmosfere) p = s × h = 101325 Pa ZAPREMINSKI PROTOK TE^NOSTI KROZ STRUJNU CEV Q = s ×V s .gustina te~nosti h .visinski pritisci V2 s1 p1 rv22 S2 v1 s2 p2 h1 h2 rv12 . 1Pa = 1N2 ) F .povr{ina HIDROSTATI^KI PRITISAK s . rv22 2 2 .visinska razlika sredi{ta otvora v1 h v2 p1+ rv1 2 2 = p2+ rv2 2 2 s1 p1 v1 s2 p2 v2 p2.s1 g . Fp = s0 × V s0 .specifi~na masa te~nosti (gasa) V .

merenje brzine strujanja kroz otvorenu cev h v=Ö2·g·h h .povr{ina tela normalna na pravac kretanja k .kretanje kuglice kroz fluid v .polupre~nik kuglice h .brzina kuglice F = 6·p·h·r·v r .brzina tela ili fluida s .koeficijent viskoznosti fluida POVR[INSKI NAPON koeficijent povr{inskog napona N s = DA mJ = m DS 2 34 .visina stuba te~nosti u krivoj cevi s1 v1=0 s2 v2=v OTPOR KRETANJU TELA U TE^NOSTI I GASU sila otpora pri turbulentnom kretanju fluida F = 1 k·r·s·v2 2 r .koeficijent oblika tela SILA PRI LAMINARNOM STRUJANJU h .koeficijent viskoznosti fluida F = C·h·v C .koeficijent oblika tela [TOKOVA SILA .gustina fluida v .A OSNOVI STATIKE TE^NOSTI I GASOVA HIDRODINAMIKA PITOVA CEV .

........................................Primena naleganja......Dopunska uputstva za ozna~avanje tolerancija oblika i polo`aja.................60 ....................67 ...................Dodatne oznake za povr{insku hrapavost........Tolerancije oblika i polo`aja.........................................39 ...........................69 35 ...............Tolerancije za klinove........61 ....................Tolerancijske tablice.......................68 .............36 .........deo B B TOLERANCIJE ................Oznaka povr{inske hrapavosti.

H8/h8. G7/h6 . H7/h6. H6/g5 Primenjuje se kao H7/g6. kompenzacione ~aure u ku}i{tu. b) Pokretljivi spojevi: Kod uzdu`no pokretljivih spojeva kod kojih su potrebni mali zazori. klipovi u cilindrima. centriranje dvodelnih ku}i{ta prenosnika. promenljivi zup~anici kod poljoprivrednih ma{ina. ru~ice. prstenovi za pode{avanje polo`aja elemenata na vratilima. spajanje delova koji se zavaruju ili leme. centriranje prirubnica. prstenovi za pode{avanje polo`aja elemenata na vratilima. klipovi u pneumo-cilindrima. H8/h9. G7/h6 Le`i{ta vratila i vretena preciznih alatnih ma{ina. zamenljivi zup~anici. zup~anici. ekscentri na vratilima ekscentarpresa. ekscentar na vratilu pumpe. kai{nici.isto kao H9/h9 H11/h11. promenljive vo|ice ~aure za bu{enje. b) Pokretni spojevi: Elementi kod kojih se dozvoljava ve}i zazor. le`i{ta klipnja~a. b) Pokretni spojevi: Pomerljivi elementi du` vratila. H12/h12 a) Nepokretni spojevi: Centriranje prirubnica cevnih armatura i ku}i{ta. distantni prstenovi na vratilima i osovinama.PRIMENA NALEGANJA B H6/h5 a) Nepokretni spojevi: Oni spojevi kod kojih su ~esta rastavljanja kao i delovi sa visokom ta~no{}u centriranja. le`i{ne posteljice klipnih osovinica klipnja~e u vo|icama. H10/h10 . zaptivni prstenovi na rukavcima. le`i{ne posteljice praznohodnih zup~anika i kai{nika na vratilima. H7/g6. glav~ine isklju~nih spojnica. klipovi u cilindrima indikatora. pomerljivi zup~anici i spojnice.kod zahteva za ve}om ta~no{}u. b) Pokretni spojevi: Pomerljivi zup~anici i spojnice. centriranje dvodelnih ku}i{ta kliznih le`i{ta. 36 . H9/h8. H8/h7 a) Nepokretni spojevi: Ispusti za centriranje spojni~kih polutki. H9/h9 a) Nepokretni spojevi: Elementi koji prenose male obrtne momente pomo}u klinova.

H9/d10. D8/h7 Le`i{ta vratila turbina. H9/d9. H7/e7. E9/h8. B H8/e9. vo|ice usisnih ventila automobila. vo|ice. poklopci menja~a. H11/b11. F9/h9 Le`i{ta vratila sa vi{e oslonaca i ve}ih brzina. izbo~ine i udubljenja za centrisanje cilindara. H8/d9. D9/h8. le`i{ta kolenastih vratila. E8/h7 Le`i{ta turbo generatora velikih elektro-ma{ina.brisa~i ulja kod klipova (po {irini). E8/h8. H9/f9. H7/d8. E9/h9 Le`i{ta vratila za dizalice i poljoprivredne ma{ine. E8/h6. vo|ice usisnih i izduvnih ventila motora SUS. F8/h8. vo|ice ukrsnih glava i klipnih poluga. H11/c11. H11/d11. le`i{ta brzohodnih transmisionih vratila. H7/e8. B11/h11 Le`ajni poklopci. duga~kih transmisionih vratila. le`i{ta vratila grubih poljoprivrednih ma{ina. F9/f8. D8/h6. brzohodi praznohodi zup~anici i kai{nici. centrifugalnih pumpi. H8/d8. C11/h11. kugli~nih mlinova. poklopci le`ajeva. le`i{ta kolenastog vratila i razvodnog vratila motora SUS. prirubni~ni spojevi. klipovi u cilindrima. pomerljivi spojni~ki prstenovi. H12/b12. vo|ice ventilskih vretena kod motora SUS. valjaoni~nih stanova i drugih metalur{kih ure|aja. le`i{ta vratila centrifugalnih i zup~astih pumpi i ventilatora. zaptiva~i vratila. D9/h9. le`i{ta poluga i ru~ica. le`i{ta praznohodnih kai{nika. posteljice praznohodnih kai{nika. D10/h9 Le`i{ta duga~kih transmisionih vratila. H8/d10. D11/h11 Vo|ice grubih pravolinijskih kretanja. vratila dizalica i poljoprivrednih ma{ina. le`i{ta u te{koj ma{inogradnji. 37 . klipni prstenovi po {irini. H8/f9. prstenovi .H8/f8. pogonskih vratila za okruglo bru{enje. zglavci ko~ionih poluga i grubih mehanizama. klipovi u cilindrima kompresora. H9/e9. B12/h12 Grubo obra|ena i neobra|ena le`i{ta vratila poljoprivrednih ma{ina i drugih grubih ma{ina i ure|aja.

ozubljeni venci na ~eli~nim glav~inama. ko{uljice cilindara klipnih pumpi. zaptivni prstenovi na vratilima. H7/s6 Le`ajne ~aure kod velikih udarnih optere}enja. grani~ni prstenovi na vratilima elektromotora. zup~anici na vratilima prenosnika strugova. ventilatori na vratilu. kao {to su poljoprivreda i procesna oprema. N7/h6 Zup~anici i spojnice na vratilima. le`i{ne ~aure i prstenovi. poklopci ku}i{ta pneumatskih bu{ilica. zup~anici i spojnice na vratilima. H7/u7. le`i{ne posteljice u glav~inama to~kova optere}enih ja~im aksijalnim silama. bregovi na bregastim vratilima.H8/k7. M7/h6 Kai{nici. U8/h7 Frikcione spojnice koje se ne skidaju na krajevima vratila. zup~asti venci na glav~inama zup~anika. neizmenljive vode}e ~aure. H8/u8. H8/x8. P7/h6 Sedi{ta ventila. spoj ~eli~nih delova i legura lakih metala. zup~anici. H7/r6. H7/p6. B H7/m6. 38 . K8/h7 Kao kod H7/k6 u slu~aju ni`ih ta~nosti. vagonski to~kovi na osovinama. le`i{ne posteljice u trupovima le`i{ta umereno optere}ena aksijalnim silama. H8/z8 Kontaktni prstenovi na izolaciji elektri~nih ma{ina. ~aure na vratilima ekscentara. H7/n6.

B TOLERANCIJSKE TABLICE 39 .

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje A 11 B10 B11 B12 B13 B 12 +330 +360 +270 +345 +390 +270 +370 +430 +280 +400 +470 +290 +430 +510 +300 +470 +560 +310 +480 +570 +320 +530 +640 +340 +550 +660 +360 +600 +730 +380 +630 +760 +410 +710 +860 +460 +770 +920 +520 +830 +980 +580 +950 +1120 +660 +1030 +1200 +740 +1110 +1280 +820 +1240 +1440 +920 +1370 +1570 +1050 +1560 +1770 +1200 +1710 +1920 +1350 +1900 +2130 +1500 +2050 +2280 +1650 13 8 9 +410 +154 +165 +450 +158 +170 +500 +172 +186 +560 +177 +193 +630 +193 +212 +700 +209 +232 +710 +219 +242 +800 +236 +264 +820 +246 +274 +920 +274 +307 +950 +294 +327 +1090 +323 +360 +1150 +343 +380 +1210 +373 +410 +1380 +412 +455 +1460 +452 +495 +1540 +492 +535 +1730 +561 +610 +1860 +621 +670 +2090 +689 +740 +2240 +769 +820 +2470 +857 +915 +2620 +937 +995 10 11 +180 +200 +140 +188 +215 +140 +208 +240 +150 +220 +260 +150 +244 +290 +160 +270 +330 +170 +280 +340 +180 +310 +380 +190 +320 +390 +200 +360 +440 +220 +380 +460 +240 +420 +510 +260 +440 +530 +280 +470 +560 +310 +525 +630 +340 +565 +670 +380 +605 +710 +420 +690 +800 +480 +750 +850 +540 +830 +960 +600 +910 +1040 +680 +1010 +1160 +760 +1090 +1240 +840 12 13 +230 +280 +260 +320 +300 +370 +330 +420 +370 +490 +420 +560 +430 +570 +490 +650 +500 +660 +570 +760 +590 +780 +660 +890 +680 +910 +710 +940 +800 +1060 +840 +1100 +880 +1140 +1000 +1290 +1060 +1350 +1170 +1490 +1250 +1570 +1390 +1730 +1470 +1810 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 9 +295 +300 +316 +333 +352 +372 +382 +414 +434 +467 +497 +560 +620 +680 +775 +855 +935 +1050 +1180 +1340 +1490 +1655 +1805 B A9 A11 A12 A13 B8 B9 A Nominal.A i B polja 800 700 600 500 + 400 300 200 100 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE A i B (opseg mera 40-50mm) Opseg B 40 mera preko 1. Oznaka odstup.

Oznaka odstup. D C C8 C9 Opseg mera preko 1.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 C10 D C11 D8 D9 D11 9 +74 +85 +100 +60 +100 +118 +70 +116 +138 +80 +138 +165 +95 +162 +194 +110 +182 +220 +120 +192 +230 +130 +214 +260 +140 +224 +270 +150 +257 +310 +170 +267 +320 +180 +300 +360 +200 +310 +370 +210 +330 +390 +230 +355 +425 +240 +375 +445 +260 +395 +465 +280 +430 +510 +300 +460 +540 +330 +500 +590 +360 +540 +630 +400 +595 +690 +440 +635 +730 +480 +102 +122 +143 +159 +169 +186 +196 +224 +234 +263 +273 +293 +312 +332 +352 +381 +411 +449 +489 +537 +577 D13 D 8 +88 D12 C Nominal.400 350 300 250 + 200 150 100 50 0 polja C. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje D10 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE C i D (opseg mera 18 do 30mm) 10 11 8 9 10 +120 +34 +45 +145 +48 +60 +170 +62 +76 +205 +77 +93 +240 +98 +117 +280 +119 +142 +60 +20 +78 +30 +98 +40 +120 +50 +149 +65 +180 11 12 13 +80 +110 +160 +105 +180 +210 +130 +190 +260 +160 +230 +320 +195 +275 +395 +240 +330 +470 +146 +174 +80 +220 +290 +400 +560 +174 +207 +100 +260 +340 +470 +660 +395 +545 +775 +460 +630 +890 B +290 +330 +340 +390 +400 +120 +450 +460 +208 +245 +480 +305 +145 +530 +550 +242 +285 +570 +620 +355 +170 +271 +320 +400 +510 +710 +1000 +299 +350 +190 +440 +570 +780 +1100 +327 +385 +210 +480 +630 +860 +1200 +650 +720 +760 +840 +880 +230 41 .

E. Oznaka E odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 Nominal. F i G (opseg mera 30-50mm) Opseg B 42 mera preko 1. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 8 7 +23 +75 +28 +14 +38 +20 +47 +25 +59 +32 +73 +40 +89 +90 +107 +32 +40 +50 +61 E F E7 E8 E9 F6 F7 G F8 F9 G6 F 9 6 7 +14 +50 +18 +61 +22 +75 +27 +92 +33 +112 +41 +16 +7 +22 +10 +28 +13 +34 +16 +41 +20 +50 +50 +106 +134 +49 +60 +126 +159 +58 +72 G 8 +39 G7 9 +21 +32 +28 +40 +35 +49 +43 +59 +53 +72 6 7 +64 +10 +3 +12 +4 +14 +5 +17 +6 +20 +7 +25 +25 +60 +76 +9 +29 +40 +30 +71 +90 +10 +34 +47 +36 +12 +16 +20 +24 +28 +34 +12 +125 +148 +85 +185 +68 +83 +106 +43 +39 +14 +54 +146 +172 +100 +215 +79 +96 +122 +50 +44 +15 +61 +162 +191 +240 +88 +108 +49 +69 +182 +110 +214 +265 +98 +56 +119 +151 +17 +54 +75 +198 +125 +232 +290 +108 +62 +131 +165 +18 +60 +83 +135 +68 +137 +20 . F i G polja 120 105 90 75 + 60 45 30 15 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE E.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 H Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 6 8 9 10 11 12 13 +7 7 +9 +14 +25 +40 +60 +140 +250 +400 +600 +8 +12 +18 +30 +48 +75 +9 +15 +22 +36 +58 +90 +11 +18 +27 +43 +70 +110 +13 +21 +33 +52 +84 +130 +16 +25 +39 +62 +100 +160 +90 0 +120 0 +150 0 +180 0 +210 0 +250 14 15 16 17 18 +19 +30 +46 0 +74 +120 +190 +300 +460 +740 +1200 +1900 +3000 +4600 +22 +35 +54 0 +87 +140 +220 +350 +540 +870 +1400 +2200 +3500 +5400 B +180 +300 +480 +750 +220 +360 +580 +900 +1500 +270 +430 +700 +1100 +1800 +2700 +330 +520 +840 +1300 +2100 +3300 +390 +620 +1000 +1600 +2500 +3900 0 +25 +40 +63 +100 +160 +250 +400 +630 +1000 +1600 +2500 +4000 +6300 0 +29 +46 +72 +115 +185 +290 +460 +720 +1150 +1850 +2900 +4600 +7200 0 +32 +52 +81 +130 +210 +320 +520 +810 +1300 +2100 +3200 +5200 +8100 +36 +57 0 +89 +140 +230 +360 +570 +890 +1400 +2300 +3600 +5700 +8900 +43 +63 0 +97 +155 +250 +400 +630 +970 +1550 +2500 +4000 +6300 +9700 0 43 . Oznaka odstup.2750 2500 2250 2000 1750 +1500 1250 1000 750 500 250 0 polje H POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA H ZA RUPE (opseg mera 10 do 18mm) H H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Opseg mera preko 1.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 J J6 J7 J8 J Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 6 7 8 9 10 11 +3 -4 +4 -4 +5 -4 +6 -5 +8 -5 +10 +3 -6 +5 -7 +8 -7 +10 -8 +12 -9 +14 +7 -7 +9 -9 +12 -10 +15 -12 +20 -13 +24 +12 -13 +15 -15 +18 -18 +21 -22 +26 -26 +31 +20 -20 +24 -24 +29 -29 +35 -35 +42 -42 +50 +30 +45 +70 +125 -30 -45 -75 -125 +37 +60 +90 +150 -38 -60 -90 -150 +45 +75 +110 +180 -45 -75 -110 -180 +55 +90 +135 +215 -55 -90 -135 -215 +65 +105 +165 +260 -65 -105 -165 -260 +80 +125 +195 +310 12 13 14 15 16 17 18 +200 -200 +240 -240 +290 -290 +350 -350 +420 -420 +500 +300 -300 +375 -375 +450 -450 +550 -550 +650 -650 +800 / / / / +750 -750 +900 -900 +1050 -1050 +1250 / / / / / / +1350 -1350 +1650 -1650 +1950 -6 +13 -11 +18 -15 +28 -31 +37 -50 +60 -80 -125 -195 -310 -500 -800 -1250 -1950 +95 +150 +230 +370 +600 +950 +1500 +2300 -6 +16 -12 +22 -18 +34 -37 +43 -60 -95 -150 -230 -370 -600 -950 -1500 -2300 +70 +110 +175 +270 +435 +700 +1100 +1750 +2700 -6 -13 -20 -44 -70 -110 -175 -270 -435 -700 -1100 -1750 -2700 +18 -7 +26 -14 +41 -22 +50 -50 +80 +125 +200 +315 +500 +800 +1250 +2000 +3150 -80 -125 -200 -315 -500 -800 -1250 -2000 -3150 +22 -7 +30 -16 +47 -25 +57 -58 +92 +145 +230 +360 +575 +925 +1450 +2300 +3600 -93 -145 -230 -360 -575 -925 -1450 -2300 -3600 +25 +36 +55 +65 +105 +160 +260 +405 +650 +1050 +1600 +2600 +4050 -7 +29 -16 +39 -26 +60 -65 -105 -160 -260 -405 -650 -1050 -1600 -2600 -4050 +70 +115 +180 +285 +445 +700 +1150 +1800 +2850 +4450 -7 +33 -18 +43 -29 +66 -70 -115 -180 -285 -445 -700 -1150 -1800 -2850 -4450 +77 +125 +200 +315 +485 +775 +1250 +2000 +3150 +4850 -7 -20 -31 -78 -125 -200 -315 -485 -775 -1250 -2000 -3150 -4850 . Oznaka odstup.80mm Opseg B 44 mera preko 1.J polje 1500 1250 1000 + 750 500 250 0 250 500 750 1000 1250 1500 POLO@AJ TOLERANTNOG POLJA J ZA RUPE OPSEG MERA 50 .

60 40 20 0 20 40 _ 60 80 100 120 140 160 polje K. Oznaka K odstup. N + K K6 K7 Opseg mera preko 1. M i N ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) N9 N10 N11 M N 8 6 7 8 6 7 8 9 0 -9 0 -12 0 -15 0 -18 0 -21 0 +1 -21 +1 -25 +4 -29 +5 -4 -11 -5 -13 -7 -16 -7 -20 -11 -24 -12 -4 -13 -4 -16 -4 -19 -4 -23 -7 -28 -8 -1 -15 -2 -20 -3 -25 -3 -30 -3 -36 -3 0 -25 0 -30 0 -36 0 -43 0 -52 0 10 0 -40 0 -48 0 -58 0 -70 0 -84 0 11 0 -60 0 -75 0 -90 0 -110 0 -130 0 +2 -7 +2 -9 +2 -11 +3 +5 -10 +5 -12 +6 -15 +7 +6 -16 +6 -19 +23 -23 +12 0 -7 -1 -9 -3 -12 -3 -15 -4 -17 -4 -13 +4 -18 +9 -27 +14 -20 -5 -25 0 -34 +5 -28 -14 -33 -9 -42 -4 -62 0 -100 0 -160 0 -15 +4 -21 +10 -32 +16 -24 -6 -30 0 -41 +6 -33 -16 -39 -10 -50 -4 -74 0 -120 0 -190 0 -18 -25 -38 -28 -35 -48 -38 -45 -58 -87 -140 -220 +4 -21 +12 -28 +20 -43 -8 -33 0 -40 +8 -55 -20 -45 -12 -52 -4 -67 0 -100 0 -160 0 -250 +5 -24 +13 -33 +22 -50 -8 -37 0 -46 +9 -63 -22 -51 -14 -60 -5 -77 0 -115 0 -185 0 -290 +5 +16 +25 -9 0 +9 -25 -14 -5 0 0 0 -27 +7 -36 +17 -56 +28 -41 -10 -52 0 -72 +11 -57 -26 -66 -16 -86 -5 -130 0 -210 0 -320 0 -29 +8 -40 +18 -61 +29 -46 -10 -57 0 -78 +11 -62 -27 -73 -17 -94 -6 -140 0 -230 0 -350 0 -32 -45 -68 -50 -63 -86 -67 -80 -103 -155 -250 -400 B 45 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 K8 M M6 M7 N M8 N6 Nominal. M. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 7 6 N7 N8 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA K.

R i S polja POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA P. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 15 0 15 30 45 60 75 90 105 R6 R7 R8 R9 S6 S7 R S8 S9 S 6 7 8 9 6 7 6 7 8 9 -7 -14 -9 -17 -12 -21 -15 -26 -18 -31 -21 -7 -16 -8 -20 -9 -24 -11 -29 -14 -35 -17 -9 -23 -12 -30 -15 -37 -18 -45 -22 -55 -26 -9 -34 -12 -42 -15 -51 -18 -61 -22 -74 -26 -10 -17 -12 -20 -16 -25 -20 -31 -24 -37 -29 -10 -19 -11 -23 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -13 -20 -16 -24 -20 -29 -25 -36 -31 -44 -38 -13 -22 -15 -27 -17 -32 -21 -39 -27 -48 -34 -15 -29 -19 -37 -23 -45 -28 -55 -35 -68 -43 -15 -40 -19 -49 -23 -59 -28 -71 -35 -87 -43 -37 -26 -42 -21 -65 -32 -88 -32 -45 -30 -51 -24 -78 -37 -106 -37 -124 -59 -91 -50 -30 -60 -32 -62 -38 -73 -41 -76 -48 -88 -50 -90 -53 -93 -60 -106 -63 -109 -67 -113 -74 -126 -78 -130 -87 -144 -93 -150 -103 -166 -109 -172 -54 -47 -66 -53 -72 -64 -86 -52 -45 -35 -54 -37 -56 -44 -66 -47 -69 -56 -81 -58 -83 -61 -86 -68 -97 -71 -100 -75 -104 -85 -117 -89 -121 -97 -133 -103 -139 -113 -153 -119 -159 -59 -42 -72 -48 -78 -58 -93 -66 -101 -92 -155 -100 -163 -108 -171 -122 -194 -130 -202 -140 -212 -158 -239 -170 -251 -190 -279 -208 -297 -232 -329 -252 -349 -82 -53 -99 -59 -105 -71 -125 -79 -133 -92 -192 -100 -200 -108 -208 -122 -237 -130 -245 -140 -255 -158 -288 -170 -300 -190 -330 -208 -348 -232 -387 -252 -407 -105 -53 -127 -59 -133 -71 -158 -79 -166 -36 -61 -28 -68 -43 -106 -41 -70 -33 -79 -50 -122 -47 -36 -56 -79 -51 -88 -41 -137 -62 -87 -55 -98 -45 -151 -68 -95 -108 -185 8 -77 -149 -80 -152 -84 -156 -94 -175 -98 -179 -108 -197 -114 -203 -126 -223 -132 -229 9 -77 -192 -80 -195 -84 -199 -94 -224 -98 -228 -108 -248 -114 -254 -126 -281 -132 -287 -77 -117 -85 -125 -93 -133 -105 -151 -113 -159 -123 -169 -138 -190 -150 -202 -169 -226 -187 -244 -209 -272 -229 -292 -100 -260 -108 -268 -122 -307 -130 -315 -140 -325 -158 -368 -170 -380 -190 -420 -208 -438 -232 -482 -252 -502 . R i S ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) Opseg B 46 mera preko 1. Oznaka odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 R P P6 P7 P8 S P9 P Nominal.+ P.

0 20 40 60 80 _ 100 120 140 160 180 200 220 polja T i U T U T6 T7 Opseg mera preko 1.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 T8 T9 U6 U7 6 7 -37 -50 -43 -59 -49 -65 -60 -79 U9 U10 U11 T Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje U8 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA T i U ZA RUPE (opseg mera 50 do 65mm) -33 -54 -39 -64 -45 -70 -55 -85 -64 -94 -78 -113 -91 -126 -107 -147 -119 -159 -131 -171 -149 -195 U 8 9 6 7 -16 -23 -20 -28 -25 -34 -30 -41 -37 -50 -104 -158 -122 -185 -134 -197 -146 -209 -166 -238 -180 -252 -196 -268 -218 -299 -240 -321 -268 -357 -294 -383 -330 -427 -360 -457 -180 -295 -196 -311 -218 -348 -240 -370 -268 -408 -294 -434 -330 -485 -360 -515 -16 -25 -19 -31 -22 -37 -26 -44 -33 -54 -51 -76 -61 -86 -76 -106 -91 -121 -111 -146 -131 -166 -155 -195 8 9 -48 -81 -60 -99 -70 -109 -87 -133 -102 -148 -124 -178 -144 -198 -170 -233 -190 -253 -210 -273 -236 -308 -258 -330 -284 -356 -315 -396 -350 -431 -390 -479 -435 -524 -490 -587 -540 -637 -48 -100 -60 -122 -70 -132 -87 -161 -102 -176 -124 -211 -144 -231 -170 -270 -190 -290 -210 -310 -236 -351 -258 -373 -284 -399 -315 -445 -350 -480 -390 -530 -435 -575 -490 -645 -540 -695 10 -70 -170 -87 -207 -102 -222 -124 -264 -144 -284 -170 -330 -190 -350 -210 -370 -236 -421 -258 -443 -284 -469 -315 -525 -350 -560 -390 -620 -435 -665 -490 -740 -540 -790 11 -144 -364 -170 -420 -190 -440 -210 -460 -236 -526 -258 -548 -284 -574 -315 -635 -350 -670 -390 -750 -435 -795 -490 -890 -540 -940 B 47 . Oznaka odstup.

6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 X7 X8 X9 Z X10 X11 Z7 X Opseg preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do X Z8 Z9 Z10 Z11 Z 10 -45 -115 -54 -138 -64 -148 -80 -180 -97 -197 -122 -242 -146 -268 -178 -318 -210 -350 -248 -408 -280 -440 -310 -470 -350 -535 -385 -570 -425 -610 -475 -685 -525 -735 -590 -820 -660 -890 -740 -990 -820 -1070 11 -122 -312 -146 -336 -178 -398 -210 -430 -248 -498 -280 -530 -310 -560 -350 -640 -385 -675 -425 -715 -475 -795 -525 -845 -590 -950 -660 -1020 -740 -1140 -820 -1220 7 8 9 10 11 -26 -35 -31 -43 -36 -51 -43 -61 -53 -71 -65 -86 -80 -101 -103 -128 -28 -42 -35 -53 -42 -64 -50 -77 -60 -87 -73 -106 -88 -121 -112 -131 -136 -175 -172 -218 -210 -256 -258 -312 -310 -364 -365 -428 -415 -478 -28 -53 -35 -65 -42 -78 -50 -93 -60 -103 -73 -125 -88 -140 -112 -174 -136 -198 -172 -246 -210 -284 -258 -345 -310 -397 -365 -465 -415 -515 -465 -565 -520 -635 -575 -690 -28 -68 -35 -83 -42 -100 -50 -120 -60 -130 -73 -157 -88 -172 -112 -212 -136 -236 -172 -292 -210 -330 -258 -398 -310 -450 -365 -525 -415 -575 -465 -625 -520 -705 -575 -760 -640 -825 -710 -920 -790 -1000 -900 -1130 -1000 -1230 -1100 -1350 -1250 -1500 -88 -218 -112 -272 -136 -296 -172 -362 -210 -400 -258 -478 -310 -530 -365 -615 -415 -685 -465 -715 -520 -810 -575 -865 -640 -930 -710 -1030 -790 -1110 -900 -1260 -1000 -1360 -1100 -1500 -1250 -1650 . 7 8 9 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje -20 -29 -24 -36 -28 -43 -33 -51 -38 -56 -46 -67 -56 -77 -71 -96 -88 -113 -111 -141 -135 -165 -165 -200 -177 -232 -22 -36 -28 -46 -34 -56 -40 -67 -45 -72 -54 -87 -64 -97 -80 -119 -97 -136 -122 -168 -146 -192 -178 -232 -210 -264 -248 -311 -280 -343 -310 -373 -350 -422 -385 -457 -425 -497 -475 -556 -525 -606 -590 -679 -22 -47 -28 -58 -34 -70 -40 -83 -45 -88 -54 -106 -64 -116 -80 -142 -97 -159 -122 -196 -146 -220 -178 -265 -210 -297 -248 -348 -280 -380 -310 -410 -350 -465 -385 -500 -425 -540 -475 -605 -525 -655 -590 -730 -660 -800 -740 -895 -820 -975 1. Oznaka mera odstup.X i Z polja POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA X i Z ZA RUPE (opseg mera 18 do 24mm) B 48 0 15 30 45 60 _ 75 90 105 120 135 150 165 Nominal.

175 200 225 250 275 _ 300 325 350 375 400 425 450 475 500 ZB ZC POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA. ZB i ZC ZA 1.50mm ZA7 ZA8 ZA9 ZA10 ZA11 ZB8 ZB9 ZB10 ZB11 ZC8 ZC9 ZC10 ZC11 ZA Opseg Nominal. Oznaka mera odstup. 7 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje -30 -39 -38 -50 -46 -52 -61 -74 -57 -64 -75 -91 -70 -77 -88 -104 -98 -131 -118 -151 -148 -187 -180 -219 -226 -272 -274 -320 -335 -389 preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do polja ZA.6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 8 9 -98 -150 -118 -170 -148 -210 -180 -242 -226 -300 -274 -348 -335 -422 -400 -487 -470 -570 -535 -635 ZB 10 -180 -280 -226 -346 -274 -394 -335 -475 -400 -540 -470 -630 -535 -695 -600 -760 -670 -855 -740 -925 -820 -1005 -920 -1130 -1000 -1210 -1150 -1380 11 -400 -620 -470 -720 -535 -785 -600 -850 -670 -960 -740 -1030 -820 -1110 -920 -1240 -1000 -1320 -1150 -1510 -1300 -1660 -1450 -1850 -1600 -2000 8 9 -40 -54 -53 -71 -70 -92 -90 -117 -108 -135 -136 -169 -160 -193 -200 -239 -242 -281 -300 -346 -40 -65 -53 -83 -70 -106 -90 -133 -108 -151 -136 -188 -160 -212 -200 -262 -242 -304 -300 -374 -360 -434 -445 -532 10 -70 -128 -90 -160 -108 -178 -136 -220 -160 -244 -200 -300 -242 -342 -300 -420 -360 -480 -445 -585 -525 -665 -620 -780 -700 -860 -780 -940 -880 -1065 ZC 11 -70 -160 -90 -200 -108 -218 -136 -266 -160 -290 -200 -360 -242 -402 -300 -490 -360 -550 -445 -665 -525 -745 -620 -870 -700 -950 -780 -1030 -880 -1170 -960 -1250 -1050 -1340 -1200 -1520 -1300 -1620 -1500 -1860 -1650 -2010 -1850 -2250 -2050 -2450 8 9 10 11 -50 -64 -69 -87 -97 -119 -130 -157 -150 -177 -188 -221 -218 -251 -50 -65 -69 -99 -97 -133 -130 -173 -150 -193 -188 -240 -218 -270 -274 -336 -325 -387 -405 -479 -50 -90 -69 -117 -97 -155 -130 -200 -150 -220 -188 -272 -218 -302 -274 -374 -325 -425 -405 -525 -480 -600 -585 -725 -690 -830 -800 -960 -50 -110 -69 -144 -97 -187 -130 -240 -150 -260 -188 -318 -218 -348 -274 -434 -325 -485 -405 -595 -480 -670 -585 -805 -690 -910 -800 -1050 -900 -1150 -1000 -1250 -1150 -1440 -1250 -1540 -1350 -1640 -1550 -1870 -1700 -2020 -1900 -2260 -2100 -2460 -2350 -2750 -2600 -3000 B 49 . ZB i ZC ZA RUPE OPSEG MERA 40 .

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje b a 11 b10 b11 b12 b13 b 12 -270 -330 -360 -270 -345 -390 -280 -370 -430 -290 -400 -470 -300 -430 -510 -310 -470 -560 -320 -480 -670 -340 -530 -640 -360 -550 -660 -380 -600 -730 -410 -630 -760 -460 -710 -860 -520 -770 -920 -580 -830 -980 -660 -950 -1120 -740 -1030 -1200 -820 -1110 -1280 -920 -1240 -1440 -1050 -1370 -1570 -1200 -1560 -1770 -1350 -1710 -1920 -1500 -1900 -2130 -1650 -2050 -2280 13 8 9 -410 -154 -165 -450 -158 -170 -500 -172 -186 -560 -177 -193 -630 -193 -212 -700 -209 -232 -710 -219 -242 -800 -236 -264 -820 -246 -274 -920 -274 -307 -950 -294 -327 -1090 -323 -360 -1150 -343 -380 -1210 -373 -410 -1380 -412 -455 -1460 -452 -495 -1540 -492 -535 -1730 -561 -610 -1860 -621 -670 -2090 -689 -740 -2240 -769 -820 -2470 -857 -915 -2620 -939 -995 10 11 -140 -180 -200 -140 -188 -215 -150 -208 -240 -150 -220 -260 -160 -244 -290 -170 -270 -330 -180 -280 -340 -190 -310 -380 -200 -320 -390 -220 -360 -440 -240 -380 -460 -260 -420 -510 -280 -440 -530 -310 -470 -560 -340 -525 -630 -360 -565 -670 -420 -605 -710 -480 -690 -800 -540 -750 -860 -600 -830 -960 -680 -910 -1040 -760 -1010 -1160 -840 -1090 -1240 12 13 -230 -280 -260 -320 -300 -370 -330 -420 -370 -490 -420 -560 -430 -560 -490 -650 -500 -660 -570 -760 -590 -780 -660 -890 -680 -910 -710 -940 -800 -1060 -840 -1100 -880 -1140 -1000 -1290 -1060 -1350 -1170 -1490 -1250 -1570 -1390 -1730 -1470 -1810 .a i b polja 0 80 160 240 _ 320 400 480 560 640 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA OSOVINE a i b (opseg mera 18 do 30mm) Opseg B 50 mera preko 1. Oznaka odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 9 -296 -300 -316 -333 -352 -372 -382 -414 -434 -467 -497 -560 -620 -680 -775 -855 -935 -1050 -1180 -1340 -1490 -1655 -1805 a9 a11 a12 a13 b8 b9 a Nominal.

Oznaka odstup.0 40 80 120 160 _ 200 240 280 320 360 400 440 polje c i d c c8 c9 Opseg mera preko 1.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 c10 d c11 d8 d9 8 -74 -88 -102 -122 -143 -159 -169 -186 -196 -224 -234 -263 -273 -293 -312 -332 -352 -381 -411 -449 -489 -537 -577 d11 d12 d13 c Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje d10 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA c i d ZA OSOVINE (opseg mera 18 do 30mm) 9 -60 -85 -70 -100 -80 -116 -95 -138 -110 -162 -120 -182 -130 -192 -140 -214 -150 -224 -170 -257 -180 -267 -200 -300 -210 -310 -230 -330 -240 -355 -260 -375 -280 -395 -300 -430 -330 -460 -360 -500 -400 -540 -440 -596 -480 -635 d 10 11 8 9 10 -20 -60 -30 -78 -40 -98 -50 -120 -65 -149 -80 11 12 13 -80 -110 -160 -105 -150 -210 -130 -190 -260 -160 -230 -320 -195 -275 -395 -100 -120 -34 -45 -118 -145 -48 -60 -138 -170 -62 -76 -165 -205 -77 -93 -194 -240 -98 -117 -220 -280 -230 -290 -119 -142 -180 -240 -100 -330 -470 -260 -330 -270 -340 -146 -174 -220 -290 -120 -400 -560 -310 -390 -320 -400 -174 -207 -280 -340 -145 -470 -660 -360 -450 -370 -460 -390 -480 -208 -245 -305 -395 -170 -545 -775 -425 -530 -445 -550 -465 -570 -242 -285 -355 -460 -190 -630 -890 -510 -620 -540 -650 -271 -320 -400 -510 -210 -710 -1000 -590 -720 -630 -760 -299 -350 -440 -570 -230 -780 -1100 -690 -840 -730 -880 -327 -385 -480 -860 -1200 -630 B 51 .

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 7 -32 -40 -50 -61 f e 7 8 9 e 8 -23 g -14 -28 -20 -38 -25 -47 -32 -59 -40 -73 -50 6 7 8 5 f 9 6 g 7 8 5 -6 -39 -14 -50 -18 -61 -22 -75 -27 -92 -33 6 -16 -10 -22 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -21 -28 -35 -43 -53 6 -3 -8 -4 -9 -5 -11 -6 -14 -7 -16 -9 -10 -12 -14 -17 -20 -75 -89 -60 -112 -41 -50 -30 -64 -20 -10 -25 -90 -108 -72 -134 -49 -60 -36 -76 -23 -12 -29 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -125 -85 -148 -185 -68 -43 -83 -106 -14 -32 -39 -146 -100 -172 -215 -70 -50 -96 -122 -15 -35 -44 -56 -110 -17 -162 -191 -125 -240 -88 -108 -62 -137 -40 -18 -49 -182 -214 -135 -265 -98 -119 -68 -151 -43 -20 -54 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 . f i g polja 0 15 30 45 _ 60 75 90 105 120 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA e. f i g ZA OSOVINE (opseg mera 30 . Oznaka odstup.50mm) Opseg B 52 mera preko 1.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 Nominal.e.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 h Nominal.0 250 500 750 1000 _1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 polja h h POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA h ZA OSOVINE (opseg mera 10 do 18mm) h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Opseg mera preko 1. Oznaka odstup. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -40 0 -5 -7 -9 -14 -25 -60 -90 -140 -250 -400 -800 -5 -8 -12 -18 -30 -6 -9 -15 -22 -36 -8 -11 -18 -27 -43 -9 -13 -21 -33 -52 -11 -16 -25 -39 -62 -100 -160 -250 -390 -620 -1000 -1600 -2500 -3900 0 -13 -19 -30 -46 -74 -120 -190 -300 -460 -740 -1200 -1900 -3000 -4600 0 -15 -22 -35 -54 -87 -140 -220 -350 -540 -670 -1400 -2200 -3500 -5400 0 -18 -25 -40 -63 -100 -160 -250 -400 -630 -1000 -1600 -2500 -4000 -6300 0 -75 -120 0 -58 -90 -150 0 -70 -110 -180 0 -84 -130 -210 0 -48 B -180 -300 -480 -750 -220 -360 -580 -900 -1500 -270 -430 -700 -1100 -1800 -2700 -330 -520 -840 -1300 -2100 -3300 0 -20 -29 -46 -72 -115 -185 -290 -460 -720 -1150 -1850 -2900 -4800 -7200 0 -23 -32 -52 -81 -130 -210 -320 -520 -810 -1300 -2100 -3200 -5200 -8100 0 -25 -36 -57 -89 -140 -230 -360 -570 -890 -1400 -2300 -3600 -5700 -8900 0 -27 -40 -63 -97 -155 -250 -400 -830 -970 -1550 -2500 -4000 -6300 -9700 53 .

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 j j5 j6 j7 j8 j9 j Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 5 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 6 +4 +6 -1 -1 +4 +7 -1 -1 +4 +7 -2 -2 +5 +8 -3 -3 +5 +9 -4 -4 +6 +11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +7 -2 +9 -3 +10 -5 +12 -6 +13 -8 +15 +7 -7 +9 -9 +11 -11 +14 -13 +17 -16 +20 +13 -12 +15 -15 +18 -18 +22 -21 +26 -26 +31 +20 -20 +24 -24 +29 -29 +35 -35 +42 -42 +50 +30 -30 +38 -38 +45 -45 +55 -55 +65 -65 +80 +45 -45 +60 -60 +75 -75 +90 -90 +105 -105 +125 +70 -70 +90 -90 +110 -110 +135 -135 +165 -165 +195 +125 -125 +150 -150 +180 -180 +215 -215 +260 -260 +310 +200 -200 +240 -240 +290 -290 +350 -350 +420 -420 +500 +300 -300 +375 -375 +450 +750 -450 -750 +550 +900 +1350 -550 -900 -1350 +650 +1050 +1650 -650 -1050 -1650 +800 +1250 +1950 -5 -5 -10 -19 -31 -50 -80 -125 -195 -310 -500 -800 -1250 -1950 +6 +12 +18 +23 +37 +60 +95 +150 +230 +370 +600 +950 +1500 +2300 -7 -7 -12 -23 -37 -60 -95 -150 -230 -370 -600 -950 -1500 -2300 +6 +13 +20 +27 +44 +70 +110 +175 +270 +435 +700 +1100 +1750 +2700 -9 -9 -15 -27 -43 -70 -110 -175 -270 -435 -700 -1100 -1750 -2700 +7 +14 +22 +32 +50 +80 +125 +200 +315 +500 +800 +1250 +2000 +3150 -11 -11 -18 -31 -50 -80 -125 -200 -315 -500 -800 -1250 -2000 -3150 +7 +16 +25 +36 +58 +93 +145 +230 +360 +575 +925 +1450 +2300 +3600 -13 -13 -21 -36 -57 -92 -145 -230 -360 -575 -925 -1450 -2300 -3600 +7 +16 +26 +41 +65 +105 +160 +260 +405 +650 +1050 +1600 +2600 +4050 -16 -16 -26 -40 -65 -105 -160 -260 -405 -650 -1050 -1600 -2600 -4050 +7 +18 +29 +45 +70 +115 +180 +285 +445 +700 +1150 +1800 +2850 +4450 -18 -18 -28 -44 -70 -115 -180 -285 -445 -700 -1150 -1800 -2850 -4450 +7 +20 +31 +49 +78 +125 +200 +315 +485 +775 +1250 +2000 +3150 +4850 -20 -20 -32 -48 -77 -125 -200 -315 -485 -775 -1250 -2000 -3150 -4850 .j polje 1500 1250 1000 + 750 500 250 0 250 500 750 1000 1250 1500 POLO@AJ TOLERANTNOG POLJA j ZA OSOVINE OPSEG MERA 50 .80mm Opseg B 54 mera preko 1. Oznaka odstup.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA k.165 150 135 120 105 + 90 75 60 45 30 15 0 k. m i n polja k k5 k6 Opseg mera preko 1. m i n ZA OSOVINE (opseg mera 30 do 50mm) n 6 7 8 9 10 11 +14 +40 +60 +10 +1 +9 +12 +1 +11 +15 +2 +13 +18 5 +7 +48 +75 +9 +58 +90 +12 +70 +110 +15 +84 +130 +17 6 +16 +22 +19 +27 +23 +33 +27 +39 +25 0 +30 0 +36 0 +43 0 +52 0 +62 +100 +160 +20 +9 +2 +12 +4 +15 +6 +18 +7 +21 +8 +25 +18 +7 m n 7 5 +11 6 +21 +16 +25 +20 +29 +24 +34 +28 +13 +6 +16 +8 +19 +10 +23 +12 +28 +15 +33 +13 7 +15 +20 +25 +30 +36 +42 +16 +2 +21 +32 +46 0 +74 +120 +190 +24 +9 +30 +41 +33 +17 +39 +50 +18 +2 +25 +38 +54 0 +87 +140 +220 +28 +11 +35 +48 +38 +20 +45 +58 +3 0 +13 +23 +21 +28 +3 +43 +63 +100 +160 +250 0 +33 +40 +15 +55 +45 +52 +27 +67 +24 +33 +4 +50 +72 +115 +185 +290 0 +37 +46 +17 +63 +51 +60 +31 +77 +27 +36 +56 +81 +130 +210 +320 +43 +52 +72 +37 +66 +86 +29 +4 +40 +61 0 +89 +140 +230 +360 +46 +20 +57 +78 +62 +34 +73 +94 +32 +4 +45 +68 0 +97 +155 +250 +400 +50 +20 +63 +86 +67 +37 +80 +103 +5 0 +23 B +40 55 . Oznaka odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 k7 k8 m k9 k10 k11 m5 m6 m7 5 n5 n6 n7 k Nominal.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje s r 6 r7 r8 r9 s5 s6 s7 s8 s9 s10 r 7 +14 +16 +18 +9 +17 +20 +24 +12 +21 +24 +30 +15 +26 +29 +36 +18 +31 +35 +43 +22 +37 +42 +51 8 5 6 7 s 8 9 +23 +17 +19 +12 +30 +20 +23 +15 +37 +25 +28 +19 +45 +31 +34 +23 +55 +37 +41 +28 +65 +45 +50 +26 +34 +45 +51 +62 +78 +54 +60 +41 +56 +62 +32 +43 +52 +59 +72 +91 +66 +73 +51 +69 +76 +89 +37 +54 +81 +88 +103 +63 +61 +68 +83 +106 +83 +90 +105 +43 +65 +86 +93 +108 +68 +97 +106 +123 +77 +70 +79 +96 +122 +100 +109 +126 +50 +80 +104 +113 +130 +84 +79 +88 +108 +137 +117 +126 +146 +94 +121 +130 +150 +58 +98 +87 +98 +119 +151 +133 +144 +165 +108 +139 +150 +171 +62 +114 +95 +108 +131 +165 +153 +166 +189 +126 +159 +172 +195 +68 +132 5 6 7 8 +20 +22 +24 +29 +15 +24 +27 +31 +37 +19 +29 +32 +38 +45 +23 +36 +39 +46 +55 +28 +44 +48 +56 +68 +35 +54 +59 +68 +82 +149 +192 +152 +195 +156 +199 +175 +224 +179 +228 +197 +248 +203 +254 +223 +281 +229 +287 +43 +66 +72 +83 +99 +53 +72 +78 +89 +105 +59 +86 +93 +100 +125 +71 +101 +114 +133 +79 +117 +132 +155 +92 +125 +140 +163 +100 +133 +148 +171 +108 +151 +168 +194 +122 +159 +175 +202 +130 +169 +186 +212 +140 +190 +210 +239 +158 +202 +222 +251 +170 +226 +247 +279 +190 +244 +265 +297 +208 +272 +295 +329 +232 +272 +315 +349 +252 9 10 +40 +49 +59 +71 +87 +106 +127 +133 +158 +166 +192 +200 +260 +208 +268 +237 +307 +245 +315 +255 +325 +288 +368 +300 +380 +330 +420 +348 +438 +387 +482 +407 +502 . r i s polja 120 105 90 75 + 60 45 30 15 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA p.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 5 p p5 p6 p7 p8 r5 r6 p Nominal. r i s ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) Opseg B 56 mera preko 1. Oznaka odstup.p.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje u7 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA t i u ZA OSOVINE (opseg mera 50 do 65mm) 6 7 u 8 9 5 6 +23 +25 7 8 9 10 11 +18 +28 +31 +34 +37 +41 +44 +50 +61 +69 +76 +85 +89 +95 B +23 +28 +50 +54 +41 +59 +64 +65 +70 +79 +85 +94 +113 +126 +147 +169 +171 +195 +48 +79 +54 +96 +66 +105 +75 +126 +91 +139 +104 +162 +122 +174 +134 +186 +146 +212 +166 +226 +180 +242 +196 +270 +218 +292 +240 +325 +268 +351 +294 +393 +330 +423 +360 +106 +117 +121 +132 +148 +159 +158 +166 +179 +185 +195 +210 +197 +230 +209 +250 +238 +282 +252 +295 +304 +268 +311 +330 +299 +348 +367 +321 +370 +402 +357 +408 +447 +383 +434 +427 +485 +457 +515 +33 +81 +46 +99 +60 +109 +70 +133 +87 +148 +102 +178 +124 +198 +144 +233 +170 +253 +190 +273 +210 +308 +236 +330 +258 +356 +284 +396 +315 +431 +350 +479 +390 +524 +435 +587 +490 +637 +540 +100 +122 +132 +170 +161 +207 +176 +222 +211 +264 +231 +284 +384 +270 +330 +420 +290 +350 +440 +310 +370 +460 +351 +421 +526 +373 +443 +548 +399 +469 +574 +445 +525 +635 +480 +560 +670 +530 +620 +750 +575 +665 +795 +645 +740 +890 +695 +790 +940 57 .220 200 180 160 140 + 120 100 80 60 40 20 0 polja t i u u t t5 t6 Opseg mera preko 1.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 t7 t8 t9 u5 u6 5 u8 u9 u10 u11 t Nominal. Oznaka odstup.

6 7 8 9 6 7 8 9 10 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje +29 +31 +36 +47 +35 +37 +42 +53 +68 +36 +40 +46 +58 +43 +47 +53 +65 +83 +43 +49 +56 +70 +51 +57 +64 +78 +100 +51 +58 +67 +83 +61 +68 +77 +93 +120 +56 +63 +72 +88 +115 +71 +78 +87 +103 +130 +67 +75 +87 +106 +138 +86 +94 +106 +125 +157 +77 +85 +97 +116 +148 +101 +109 +121 +140 +172 +218 +96 +105 +119 +142 +180 +128 +137 +151 +174 +212 +272 +113 +122 +136 +159 +197 +161 +175 +198 +236 +296 +141 +152 +168 +196 +242 +312 +202 +218 +246 +292 +362 +176 +192 +220 +266 +336 +256 +284 +330 +400 +213 +232 +265 +318 +398 +312 +345 +398 +478 +245 +264 +297 +350 +430 +364 +397 +450 +530 +288 +311 +348 +408 +498 +428 +465 +525 +815 +320 +343 +380 +440 +530 +478 +515 +575 +665 preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do 1.x i z polja 160 150 140 130 120 + 110 100 90 80 70 60 50 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA x i z ZA OSOVINE (opseg mera 18 do 24mm) B 58 z x x6 x7 x8 x9 x10 x11 z6 z7 x z8 z9 z10 z11 z Opseg Nominal. Oznaka mera odstup.6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 +22 +28 +34 +40 +45 10 11 +54 +64 +80 +97 +122 +146 +178 +210 +248 +280 +373 +410 +470 +560 +310 +422 +465 +535 +640 +350 +457 +500 +570 +675 +385 +497 +540 +610 +715 +425 +536 +605 +685 +795 +475 +606 +655 +735 +845 +525 +679 +730 +820 +950 +590 +660 +740 +820 +800 +890 +1020 +895 +990 +1140 +975 +1070 +1220 +28 +35 +42 +50 11 +60 +73 +88 +112 +136 +172 +210 +258 +310 +365 +415 +465 +520 +575 +565 +625 +715 +635 +705 +810 +690 +760 +865 +640 +710 +790 +900 +1000 +1100 +1250 +825 +930 +920 +1030 +1000 +1110 +1130 +1260 +1230 +1360 +1350 +1500 +1500 +1650 .

6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 9 10 11 8 9 10 11 za Opseg preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do za. Oznaka mera odstup. zb i zc ZA OSOVINE (opseg mera 40 do 50mm) za 6 7 8 9 10 11 7 8 Nominal.540 510 480 450 420 390 + 360 330 300 270 240 210 180 150 zc zb POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA za. 6 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje +39 +41 1. zb i zc polja 7 +50 +54 8 zb 9 10 11 +32 7 8 9 zc 10 11 9 10 11 +64 +75 +90 +110 +65 +71 +83 +87 +99 +117 +144 +40 +42 8 +49 +54 +65 +50 +53 +69 +61 +67 +74 +85 +92 +106 +128 +160 +119 +133 +155 +187 +75 +82 +91 +108 +117 +133 +160 +200 +157 +173 +200 +240 +88 +95 +104 +126 +135 +151 +178 +218 +177 +193 +220 +260 +52 +70 +64 +97 +90 +77 +130 +108 +150 +119 +131 +150 +157 +169 +188 +220 +266 +221 +240 +272 +318 +139 +151 +170 +193 +212 +244 +290 +251 +270 +302 +348 +173 +187 +210 +239 +262 +300 +360 +336 +374 +434 +219 +242 +280 +281 +304 +342 +402 +387 +425 +485 +272 +300 +346 +346 +374 +420 +490 +479 +525 +595 +320 +348 +394 +434 +480 +550 +98 +136 +118 +242 +226 +300 +274 +360 +389 +422 +475 +532 +585 +665 +335 +445 +487 +540 +620 +400 +570 +630 +720 +470 +635 +695 +785 +535 +670 +740 +820 +920 +1000 +1150 +1300 +1450 +1600 +218 +200 +180 +600 +188 +160 +148 +760 +850 +855 +960 +925 +1030 +1005 +1110 +1130 +1240 +1210 +1320 +1380 +1510 +1650 +1850 +2000 +525 +620 +700 +780 +880 +960 +1050 +1200 +1300 +1500 +1650 +1850 +2050 B +665 +745 +780 +870 +860 +950 +940 +1030 +1065 +1170 +1250 +1340 +1520 +1620 +1860 +2010 +2250 +2450 +274 +325 +405 +600 +670 +480 +725 +805 +585 +830 +910 +690 +960 +1050 +800 +900 +1000 +1150 +1250 +1350 +1550 +1700 +1900 +2100 +2350 +2600 +1150 +1250 +1440 +1540 +1640 +1870 +2020 +2260 +2460 +2750 +3000 59 .

TOLERANCIJE ZA KLINOVE B 60 [irina Preko 3 klina 6 do 3 do D9 +20 +45 +30 +60 E9 +14 +39 +20 +50 H9 0 +25 0 +30 J9 -13 +12 -15 +15 N9 -25 0 -30 0 P9 -34 -9 -42 -12 Preko do +40 +25 0 -18 -36 -51 6 10 +76 +61 +30 +18 0 -15 Preko do +50 +32 0 -22 -43 -61 10 18 +89 +75 +43 +21 0 -18 Preko 18 do 30 +65 +117 +40 +92 0 +52 -26 +26 -52 0 -74 -22 Preko 30 do 50 +80 +142 +50 +112 0 +62 -31 +31 -62 0 -88 -26 Preko 50 do 80 +100 +174 +60 +134 0 +74 -37 +37 -74 0 -106 -32 .

TOLERANCIJE OBLIKA I POLO@AJA
TOLERANCIJE OBLIKA
ozna~avanje

B
vrednost tolerancije u mm, (tabela I)
simbol tolerancije, (tabela II)
pokazna strelica
tolerisani elemenat

TABELA I
SIMBOL

TABELA II
Standardne vrednosti tolerancija oblika i polo`aja u ìm

NAZIV
Pravost

0,1 0,12 0,16 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6
0,8
5
1 1,2
4
8
1,6
2 2,5
6
10
50
40
80
12
16
20
25
60
100 120 160 200 250 400 500 600 800
1000 1200 1600 2000 2500 4000 5000 6000 8000
10000 12000 16000

Ravnost
Kru`nost
Cilindri~nost
Oblik linije
Oblik povr{ine

PRAVOST
0,1

Tolerisana ivica mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka 0,1 mm upravnih na ozna~eni
pravac.
0,05

Osa cilindri~nog dela mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0.05 mm.

61

TOLERANCIJE POLO@AJA
ozna~avanje
X t Y

B

referentno slovo
vrednost tolerancije u mm, tabela II
simbol vrste tolerancije, tabela III, IV i V
pokazna strelica
tolerisani elemenat
TABELA III
Tolerancije po pravcu

TABELA IV
Tolerancije po mestu

naziv

simbol

simbol

naziv

PARALELNOST

LOKACIJA

UPRAVNOST

SIMETRI^NOST

NAGIB (ugao nagiba)

KOAKSIJALNOST

Y

referentno slovo
referentni trougao
referentni element

TABELA V
Tolerancije ta~nosti obrtanja
simbol

naziv
KRU@NOST OBRTANJA
(radijalno bacanje)
KRU@NOST OBRTANJA
(aksijalno bacanje)

PARALELNOST

0,1 A

A

referentna osa

Tolerisana osa mora le`ati unutar cilindra pre~nika t = 0.1 mm ~ija je osa paralelna sa referentnom osom.

0,5 A

A

62

referentna ravan

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t = 0.5 mm upravnih na referentnu
povr{inu.

KRU@NOST

0,02

B
Obimna linija svakog popre~nog preseka mora le`ati u kru`nom prstenu {irine t=0.02 mm.

RAVNOST
0,05

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve paralelne ravni na razmaku t=0.05 mm.

RAVNOST
0,02

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dva koaksijalna cilindra radijalnog rastojanja t=0.2 mm.

63

CENTRI^NOST .06mm ~ija se osa poklapa sa osom manjeg cilindra. 0. .1mm koje su nagnute pod uglom od 30° u odnosu na referentnu ravan.1 A 30° referentna ravan A Tolerisana povr{ina mora se nalaziti izme|u dvije paralelne ravni rastojanja t=0.UPRAVNOST 0.05 A referentna osa tolerisana osa A 64 Tolerisana osa ve}eg cilindra mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0.2 A A referentna ravan Tolerisana osa mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t=0. NAGIB (ugao nagiba) 0.1mm upravnog na referentnu ravan.2mm upravnih na referentnu ravan. s tim {to je ovde uklju~eno i odstupanje kru`nosti. Odstupanje centri~nosti se te`e meri pa se preporu~uje primena merenja kru`nosti obrtanja.1 B referentna ravan Tolerisana osa mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0.(koaksijalnost) 0.

~iji su centri na istom rastojanju od referentne ose SIMETRI^NOST 0.1 A t t/2 nazivno odstojanje A Ose rupa 12+0.LOKACIJA A referentna (simetri~na) ravan 0. 0.2 moraju le`ati unutar cilindra pre~nika t = 0.1mm.1 A nazivni polo`aj simetri~ne ravni A t/2 t Tolerisana osa proreza mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t = 0.1mm paralelnih u odnosu na referentnu ravan i od nje podjednako udaljenih. 65 .2 Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve ravni me|usobnog razmaka t = 0.1 A B t/2 t 12 +0 .1 mm koje su simetri~no postavljene prema sredi{njoj ravni predmeta.

66 .KRU@NOST OBRTANJA (radijalno bacanje) 0.5 mm RAVNOST OBRTANJA (aksijalno bacanje) d 0.1mm.05 AB B t A B referentna osa Pri obrtanju oko referentne ose AB odstupanja od kru`nosti obrtanja u svakoj upravnoj mernoj ravni ne smeju prelaziti vrednost t = 0.1 A t A Pri obrtanju oko referentne ose A odstupanje od ravnosti obrtanja u svakom cilindru ne sme da prelazi t = 0.

0125 0.006 0.20 6.pravac prostiranja brazde. Ra u mm Rz Korak brazde k u mm.50 25 50 0.druge vrednosti hrapavosti Rz ili Rmax b c (f) d TABELA VI NAJVE]A VREDNOST max. Obrada dobijena bez skidanja materijala ili sa povr{ine koje treba da ostanu u stanju koje rezultira iz predhodne obrade.40 NAPOMENA: Korelacija izme|u vrednosti Ra.60 3. .OZNAKA POVR[INSKE HRAPAVOSTI ZNACI ZA POVR[INSKU OBRADU OZNAKA OPIS B Obrada dobijena bilo kojom metodom priozvodnje.050 0.100 0. f) .20 0. DODATNE OZNAKE U ZNAKU ZA POVR[INSKU HRAPAVOST a e a) .40 0.20 0.025 0.80 1.80 1.dodatak za ma{insku obradu.2 6.30 12.10 0.60 3.025 0. postupak ili prevlaka.60 3.100 0.metod proizvodnje.5 N1 N 0. Obrada dobijena skidanjem materijala ma{inskom obradom. 67 .40 0.050 0. Dodatna vodoravna linija na koju se unose specijalne karakteristike povr{ine.80 1.referentna du~ina.20 6. tabela VII i tabela VIII d) .30 12. Rz i k datih u tabeli va`i samo u slu~aju kada je polazna vradnost Ra.predstavlja osnovni znak i upotrebljava se kada je zna~enje obja{njeno napomenom. c) . prema tabeli IX e) .20 N3 0.50 25 50 100 200 0. N4 BROJ KLASE HRAPAVOSTI N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 0.vrednost hrapavosti Ra u mm ili broj klase hrapavosti (tebela VI) b) .3 12.

25 25 0.2 mm i najmanju od Ra= 1.6 mm bru{.4 mm .3 1.5 iznad 0.08 0.5 do 10 iznad 2 do 10 iznad 10 do 50 8 iznad 1000 do 3200 iznad 10 NAPOMENA: Periodi~ne povr{ine: struganje.8 2.4) 68 Naznaka maksimalne hrapavosti: Rmax = 0. razvrtanje.REFERENTNA DU@INA I PROCENAT NO[ENJA PROFILA L (mm) 0. iznad 50 TABELA IX M = C R DODATNE OZNAKE ZA POVR[INSKU HRAPAVOST 3. Povr{ina je bru{ena 2.5 40 50 8 25 60 70 80 90 TABELA VIII ZA NEPERIODI^NE POVR[INE Ra z mm mm do 0.5 preko iznad iznad iznad 1 32 100 320 do do do do TABELA VII 32 32 320 1000 2.2 mm 6.5 Referentna du`ina: 2.5 mm Pravac prostiranja brazde: upravno na ravan projekcije pogleda Dodatak za obradu: 2 mm 2 (Rmax=0.25 0. Neperiodi~ne povr{ine: bru{enje. lepovanje i sli~ne.2 Obra|ena povr{ina mo`e da ima najve}u hrapavost Ra= 3. rendisanje i sli~ne.08 Pn % 10 15 20 0.8 30 ZAVISNOST REFERENTNE DU@INE I OSTALIH KRITERIJUMA REFERENTNA ZA PERIODI^ NE POVR[INE DU@INA L. k u mm B 0.1 do 0.1 do 2 iznad 0.6 Obra|ena povr{ina mo`e da ima najve}u hrapavost od Ra= 3. u mm KORAK.

DOPUNSKA UPUTSTVA ZA OZNA^AVANJE TOLERANCIJA OBLIKA I POLO@AJA a) . _ 0. 69 .1/100 B b) .Primer oznake kada tolerancija va`i samo na du`ini 100 mm u bilo kom polo`aju ukupne du`ine.Tolerisani i referentni element mogu biti spojeni u jedan pravougaonik. A A c) .Ako se tolerancija odnosi na ose i sredi{ne ravni. d) .Istovremeno obele`avanje dve tolerancije jednog istog elementa. onda pokazna strelica se postavlja naspram kotne strelice za pre~nik. Ovo va`i i za referentni element.

.........83 ..........................Ostali (puni) profili ..................hladno oblikovane. Al i Ms...........86............Okrugli (puni) profili ..... 79........ 81 ....Pravougaone cevi ...............72.........Kvadratne cevi ........L ...........U ..........deo C C PROFILISANI POLUPROIZVODI ...hladno oblikovane....................Okrugle cevi .....^eli~ne trake.Mase punih profila od Cu......{ipke.............................89 ....................74...............{ipke..hladno oblikovane.....................I ................78...profili.. 75 .........................................76...85 ........ 77 .............. 73 ....................................................................82 . 87 ..........................Ukrajanje limova prema konturi "U" profila...90 71 ..profili............Mase limova i ~eli~nih kugli......profili.88 .. 80..........84 .............

42 8.94 1.09 2.89 0.75 1.40 1.21 2.61 4.44 1.50 7.38 1.21 5.76 18.82 0.54 0.93 0.30 1.83 3.66 1.19 5.13 3.76 10.37 1.27 0.70 8.27 12.99 2.39 2.20 2.70 2.79 2.94 4.03 1.38 4.12 1.30 4.38 5.68 2.96 6.64 1.23 2.81 37.56 33.5 2 3 3.66 0.48 5.42 0.69 0.51 1.5 2 3 3.54 3.34 24.54 0.35 4.94 6.78 41.85 1.86 1.41 6.25 1.39 3.25 1.61 7.25 5.35 3.68 0.26 2.01 3.21 0.33 2.5 1.94 8.34 1.54 6.46 0.14 3.53 0.74 5.21 1.64 0.36 2.35 1.10 5.57 M kg/m 0.20 3.46 3.KVADRATNE CEVI hladno oblikovane y x x a s y a Dimenzije preseka C axa mm 15 x 15 20 x 20 25 x 25 30 x 30 35 x 35 40 x 40 50 x 50 60 x 60 72 s mm 1 1.20 .5 2 3 4 2 3 4 2 3 3.59 1.73 Stati~ke vrednosti za ose x-x Jx = Jy cm4 i Wx = Wy cm3 y-y ix = iy cm 0.00 1.55 0.20 0.06 1.59 13.5 2 2.5 4 Povr{ina preseka Masa A cm2 0.68 1.31 5.09 1.46 3.82 1.59 8.5 2 2.23 1.71 0.64 0.56 5.09 2.25 2.17 1.05 1.56 22.5 1.24 1.16 0.61 0.20 13.74 2.95 4.92 1.52 0.94 4.54 3.19 11.13 2.31 3.55 2.

79 13.01 11.135 516.01 9.77 4.55 20.70 2.02 2.775 15.28 125.59 31.67 35.82 31.356 33.28 80.634 4.33 4.337 22.765 27.53 158.36 15.14 3.59 7.616 150.92 5.14 34.82 7.26 10.76 15.96 3.14 5.01 19.90 60.31 42.33 52.55 3.41 13.36 10.36 12.12 6.83 18.95 48.49 3.67 2.533 96.34 6.81 10.36 11.5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5.17 21.36 26.70 4.932 807.84 8.45 3.5 3 4 5 2 3 4 5 3 3.89 15.48 12.36 18.25 5.969 624.88 C 73 .96 5.36 22.25 41.90 3.812 983.y KVADRATNE CEVI hladno oblikovane x a s x y a Dimenzije preseka axa mm 70 x 70 80 x 80 90 x 90 100 x 100 110 x 110 130 x 130 150 x 150 Povr{ina preseka Masa s mm A cm2 M kg/m 2 2.27 8.61 2.91 19.62 66.97 9.11 5.64 261.75 24.62 45.46 124.36 3.14 9.120 2.79 22.708 117.15 12.63 18.61 16.07 9.53 236.21 11.99 15.73 2.13 60.636 79.00 305.95 394.11 226.62 185.14 173.948 28.17 55.06 14.41 15.41 9.84 3.19 5.35 16.253 107.19 5.36 6.90 12.22 11.906 i Wx = Wy cm3 y-y ix = iy cm 11.30 4.08 3.70 69.129 Stati~ke vrednosti za ose x-x Jx = Jy cm4 39.67 85.75 14.91 55.13 7.37 27.120 1145.96 12.43 107.17 142.48 3.98 11.94 367.

1 2.05 1.84 0.87 0.95 1.28 2.81 5.22 2.27 0.41 25.02 1.08 1.56 0.93 4.5 2 2.11 2.25 1.13 6.87 0.97 0.19 2.01 2.PRAVOUGAONE CEVI hladno oblikovane rmax 2.68 2.81 0.46 1.14 8.51 7.68 2.41 16.72 17.62 4.36 0.5 30 x 50 2 3 4 2 40 x 60 3 4 2 40 x 80 3 3.33 18.80 1.249 y b Dimenzije preseka axa mm s mm 10 x 20 1 1.20 5.42 0.41 6.69 2.50 2.35 1.49 7.26 0.97 2.20 1.80 1.68 6.05 1.28 1.53 1.00 1.34 0.90 1.51 4.59 0.86 2.75 3.54 3.81 4.90 2.74 5.2 2.58 5.93 2.60 1.05 1.09 2.72 Jx cm4 0.26 4.32 2.29 5.19 5.30 1.36 0.61 0.41 2.26 3.5 1 15 x 25 1.39 5.74 2.58 1.16 6.75 3.86 3.21 1.71 8.46 1.54 12.59 1.5 74 C Stati~ke vrednosti za ose Povr{ina preseka Masa A cm2 0.91 0.26 3.37 1.77 2.28 1.22 0.42 1.34 13.64 0.56 0.11 58.25 1.23 1.70 1.16 1.59 M kg/m 0.16 1.05 1.23 8.80 0.53 9.16 2.61 0.59 2.39 3.73 1.78 .05 1.31 31.46 1.16 1.09 37.78 15.51 3.83 1.36 9.54 1.21 5.61 4.5 3 2 25 x 35 2.76 0.06 1.76 0.52 19.51 1.87 2.42 0.35 52.59 1.41 4.61 7.83 13.60 x-x Wx cm3 0.82 1.26 1.81 2.5 1.11 0.24 1.27 2.32 12.94 4.80 1.64 1.54 6.63 1.35 3.41 0.42 3.05 0.92 0.03 14.39 1.03 1.34 3.5 2 30 x 40 3 4 1.65 2.05 3.02 1.13 1.5 1.06 0.33 2.24 2.89 1.73 1.38 4.67 0.06 2.67 1.73 1.21 1.68 Iy cm 0.53 0.17 0.57 1.13 2.46 1.77 1.84 0.58 0.34 0.5 3 3.74 1.77 0.73 0.79 4.B5.47 4.06 2.5 y x x a s JUS C.56 5.01 1.18 0.95 2.91 6.62 1.36 8.49 0.37 1.25 1.47 0.57 0.76 9.31 3.44 10.17 1.76 0.73 y-y Wy cm3 0.39 2.74 0.29 3.5 20 x 30 2 2.95 0.61 1.34 1.29 1.61 Jy cm4 0.75 0.34 1.01 3.55 2.11 6.71 9.80 3.12 1.61 1.14 2.38 0.80 0.96 4.01 3.55 2.59 3.02 1.38 1.95 4.04 2.26 0.80 Ix cm 0.5 20 x 40 2 2.16 3.53 2.

5 80 x 120 4 5 Stati~ke vrednosti za ose Povr{ina preseka Masa A cm2 8.55 4.36 10.23 3.5 3 40 x 100 3.38 3.96 1.13 104.51 2.47 3.63 3.15 12.35 16.B5.66 1.12 y-y Wy cm3 16.89 3.01 1.42 2.31 43.31 2.03 25.33 115.85 18.39 11.47 4.36 13.55 7.17 3.24 4.47 40.5 y x x a s JUS C.42 11.99 26.91 88.77 21.59 6.39 75 .5 4 5 2.80 8.30 4.77 9.64 1.83 240.73 30.87 23.44 2.17 6.59 39.69 1.62 24.15 12.20 27.76 225.39 10.85 Iy cm C 2.20 Jy cm4 64.21 13.70 4.99 2.93 21.17 58.61 7.35 5.30 44.75 14.55 6.54 54.62 1.78 6.36 M kg/m 6.82 56.56 14.94 152.25 15.19 5.41 Jx cm4 21.95 2.71 12.90 10.02 10.68 38.44 4.35 16.36 159.33 81.65 61.95 49.22 3.84 10.38 33.86 68.99 131.90 35.42 3.PRAVOUGAONE CEVI hladno oblikovane rmax 2.11 103.74 21.37 2.58 36.81 64.5 3 50 x 70 3.82 3.50 286.01 353.55 2.59 7.37 15.05 9.18 187.28 26.98 105.46 2.36 10.14 10.05 8.61 2.61 189.18 43.48 22.65 12.38 9.68 x-x Wx cm3 10.41 3.65 12.00 11.35 2.40 2.27 3.12 31.81 8.22 65.08 47.94 2.5 60 x 100 4 5 3 60 x 120 4 5 3 80 x 100 4 5 3.59 140.88 20.15 31.98 79.36 5.19 3.249 y b Dimenzije preseka axa mm s mm 40 x 80 4 2.72 37.71 157.58 2.95 12.60 3.43 20.44 3.81 12.58 2.30 46.76 3.56 26.85 9.99 10.27 32.18 39.93 26.79 80.95 45.83 49.53 2.72 4.82 29.05 9.30 2.25 92.86 180.72 6.84 7.26 136.33 11.66 17.81 10.75 188.59 8.36 10.12 3.15 15.78 5.77 3.92 262.94 18.35 95.92 Ix cm 1.70 7.76 22.90 10.14 13.53 18.62 22.95 148.81 27.50 134.06 29.21 13.5 4 3 60 x 80 4 5 3.82 69.95 18.59 1.39 30.87 14.44 27.99 1.19 14.92 14.27 7.05 6.96 295.

49 0.08 7.40 .39 15.53 5.94 4.36 17.82 6.722 0.83 4.69 8.62 8.57 1.376 0.70 2.8 25.2 2.51 3.3 26.OKRUGLE CEVI hladno oblikovane y s x x y C Stati~ke vrednosti za ose Polarni Polarni Povr{ina moment otporni Spoljni Debljina popre~nog Masa inercije moment pre~nik zida preseka x-x i y-y D s A G Jx = Jy Wx = Wy Jx = Jy Jo Wo mm mm cm2 kg/m1 cm4 cm3 cm4 cm4 cm3 17.6 13.549 0.9 33.80 5.01 51.907 1.637 0.6 3.20 1.5 5.18 8.320 0.271 0.538 0.57 108.44 0.320 0.98 61.6 4.24 1.5 54.82 1.9 3.40 1.468 0.98 2.14 4.98 1.80 1.07 6.40 1.550 0.60 11.48 1.95 3.642 0.53 1.0 2.59 4.57 6.681 0.3 76 D 76 1.02 1.49 2.0 0.2 4.96 67.948 1.11 3.072 1.21 1.96 0.536 0.536 0.99 10.571 0.69 1.0 2.73 3.99 3.20 0.777 0.16 20.814 2.2 11.40 2.0 3.85 3.81 3.58 10.745 1.142 0.57 2.38 1.70 8.40 22.19 7.6 3.60 2.0 3.444 1.89 8.98 7.186 1.98 4.12 5.56 1.7 42.3 60.38 1.2 2.2 4.362 0.0 3.43 4.6 0.0 2.41 7.2 0.57 27.27 1.48 8.1 14.539 0.2 4.278 1.6 2 2.41 5.246 0.883 2.4 48.7 11.24 4.22 1.20 28.54 2.520 0.60 23.59 4.07 3.86 9.235 0.06 8.752 0.17 6.24 1.28 4.27 3.44 1.60 4.40 17.639 0.49 3.21 1.89 1.20 2.0 3.768 1.6 2 2.65 1.14 2.1 21.86 2.9 33.10 1.80 1.937 0.0 0.20 1.9 30.61 21.962 1.67 1.615 0.

0 514.0 116.6 12.8 82.56 4.9 41.6 16.2 19.2 26.8 32.0 283.0 11.7 11.2 10.OKRUGLE CEVI hladno oblikovane y s x x y D Stati~ke vrednosti za ose Polarni Polarni Povr{ina moment otporni Spoljni Debljina popre~nog Masa inercije moment pre~nik zida preseka x-x i y-y D s A G Jx = Jy Wx = Wy Jx = Jy Jo Wo mm mm cm2 kg/m1 cm4 cm3 cm4 cm4 cm3 76 83.8 15.6 4.4 52.0 4.45 3.5 5.0 99.58 4.2 20.5 17.0 45.2 13.5 5.6 65.0 133.2 180.0 422.47 3.6 21.0 4.6 46.0 211.0 4.1 12.52 3.00 2.8 36.0 614.2 141.3 12.0 430.481 5.99 2.65 3.9 96.6 4.0 5.1 14.0 232.0 23.92 8.0 257.0 676.0 585.0 73.0 4.6 124.0 215.1 50.8 65.2 7.6 73.6 69.6 214.9 9.0 292.0 234.0 354.89 3.1 16.1 11.0 5.0 77 .90 3.40 130.1 19.0 17.3 111 2.6 4.4 57.0 338.0 146.0 412.2 28.1 13.2 11.3 8.68 3.77 8.2 37.6 3.6 108 114.53 5.2 101.45 5.9 101.9 29.0 177.2 30.0 3.5 15.0 12.76 9.0 5.85 4.0 824.8 59.3 133 159 4.0 6.3 15.3 19.0 322.0 177.0 5.7 11.43 9.54 2.0 1382.6 222.33 10.0 49.42 3.87 3.97 3.4 48.33 10.0 147.0 718.2 11.0 3.1 18.8 15.2 92.0 266.0 28.8 62.0 5.8 34.9 13.0 468.6 90.8 13.0 52.8 192.0 161.1 70.7 24.0 90.5 5.3 10.48 24.6 79.0 307.9 15.2 43.8 39.3 107.0 4.0 566.0 1170 1436 1764 C 34.69 3.0 354.70 11.

44 1.59 1.47 0.16 2.67 1.52 1.80 5.32 0.78 2.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a C OZNAKA L axaxs mm 20x20x 25x25x 30x30x 35x35x 40x40x 45x45x 50x50x 78 55x55x r1 r2 DIMENZIJE I MASA A G e w v1 mm 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 5 3.72 0.70 1.45 0.11 2.92 1.93 0.30 1.57 2.77 0.03 1.41 1.88 1.87 2.49 1.78 2.68 0.08 3.13 1.71 1.43 1.80 1.57 3.39 3.61 1.69 6.5 2 5 2.33 6.51 1.40 0.21 0.91 1.50 5.47 1.29 1.98 0.5 6 3 7 3.24 6.15 4.70 0.48 5.57 0.19 3.73 0.23 1.42 1.11 1.52 1.7 28.30 1.50 0.47 4.48 0.34 1.91 1.68 3.18 1.31 0.30 0.5 8 4 e x v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 1.89 0.28 3.77 1.21 1.83 9.3 17.04 1.1 25.10 1.12 1.88 0.75 0.60 2.85 0.70 1.04 2.86 1.57 0.41 1.18 0.77 2.73 0.71 0.94 2.16 0.35 1.01 1.33 1.47 2.88 3.70 0.04 1.68 5.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.80 0.63 4.49 1.74 3.49 4.64 0.85 3.24 1.27 1.97 2.2 17.92 1.1 23.86 1.26 1.5 2 3.10 2.57 0.52 1.16 1.90 1.24 1.71 1.75 1.16 2.70 0.52 1.70 0.12 1.6 16.76 1.18 3.30 5.90 1.4 14.64 1.05 1.18 0.06 3.69 0.48 3.07 .82 6.92 0.96 0.46 3.74 0.57 1.27 2.49 1.04 1.18 1.58 0.81 1.77 1.87 7.25 1.41 1.59 5.84 0.09 5.85 3.12 1.95 0.19 1.2 12.20 1.43 2.89 0.09 8.25 3.96 1.95 1.42 1.45 1.56 1.15 0.73 4.14 1.97 11.48 0.56 4.47 0.18 1.65 0.08 1.07 1.97 3.44 0.4 14.67 6.78 1.36 0.52 1.47 2.09 0.27 1.61 4.57 1.9 14.89 4.63 6.93 0.4 8.76 0.48 1.35 0.96 0.89 0.15 0.32 2.36 1.96 3.42 2.36 1.84 0.49 1.39 0.47 1.21 1.91 1.45 4.96 0.80 2.04 0.40 1.B3.36 1.12 2.36 1.19 0.18 1.77 4.05 2.61 1.00 1.91 0.7 0.47 5.02 6.24 5.88 1.66 0.90 0.14 1.50 1.32 1.43 7.12 1.77 1.33 1.83 4.20 3.90 1.91 2.5 5 2.34 1.04 1.5 16.40 1.04 1.77 1.78 0.47 0.74 0.24 1.06 1.22 2.87 0.52 2.35 3.05 3.31 2.3 0.76 0.58 0.53 1.05 1.83 3.26 1.24 2.23 1.11 0.43 6.81 2.97 1.79 1.56 7.67 3.14 3.41 3.64 9.51 1.88 1.59 0.0 12.56 1.52 1.45 1.74 2.86 3.77 0.89 0.60 3.31 1.00 4.18 1.5 7 3.68 0.45 7.84 2.87 1.98 2.58 0.15 5.60 0.95 1.67 2.75 1.85 2.28 1.04 2.53 1.08 1.86 2.82 1.87 0.18 1.87 2.4 23.68 5.40 1.37 0.4 20.07 1.98 0.88 1.58 1.89 1.29 2.67 0.41 8.54 3.87 0.45 1.38 4.61 0.36 1.37 0.28 0.85 2.79 4.35 1.45 1.62 0.21 2.69 1.20 1.16 10.68 0.8 14.78 0.87 0.58 1.98 10.

5 11.2 72.66 11.21 2.23 10.61 2.35 11.11 2.3 17.48 2.54 7.89 1.3 6.82 1.44 2.4 65.07 3.26 2.29 6.44 2.35 9.48 2.95 5.1 12.01 2.28 4.41 2.8 15.6 61.6 11 5.76 79 .05 2.95 4.6 13.97 2.68 2.82 2.2 8.36 2.62 1.1 7.82 1.62 2.32 2.1 1.7 26.38 9.15 8.13 9.49 9.55 2.6 12.82 8 4 6.44 1.67 11.47 1.94 9.65 2.3 48.7 10.72 6.17 1.13 3.37 1.16 1.24 2.93 3.03 11.25 1.88 2.63 2.25 1.79 4.1 13.91 2.50 2.56 1.08 2.35 1.31 3.23 2.8 34.0 59.83 2.9 42.24 3.3 10 5 15.85 1.9 43.12 3.46 7.30 6.5 29.39 2.8 12.44 2.39 2.91 9.80 1.12 2.45 1.29 2.1 46.02 2.62 4.97 2.90 4.45 5.46 1.3 8.64 1.4 22.0 26.85 1.2 6.95 2.36 3.4 37.1 13.34 11.26 1.30 5.0 13.26 2.25 2.1 10.9 12.57 5.70 9 4.79 3.78 1.27 1.55 1.31 8 4 8.2 20.21 3.13 2.03 9.85 2.47 2.36 2.88 8.2 C 1.0 18.4 64.06 1.95 1.4 30.46 3.1 55.57 1.13 2.8 45.54 1.6 52.0 48.1 5.03 4.80 1.9 1.64 1.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.50 2.85 2.30 3.3 8.87 2.9 4.25 10.8 11.28 2.4 58.06 3.67 2.09 8.18 8.1 34.1 83.5 14.4 52.43 2.89 2.73 8.3 87.84 6.7 8.04 10.83 2.5 18.13 9.2 83.42 7.9 21.46 2.6 22.31 2.89 2.32 4.51 6.9 29.34 2.1 10 5 11.15 1.11 2.94 1.50 2.66 3.1 17.9 14.10 2.21 7.5 67.5 15.0 13.6 15.57 4.1 26.00 2.29 2.32 2.1 97.63 2.40 5.60 6.13 2.B3.74 27.09 2.48 9.53 8.6 43.40 9 4.2 17.8 36.5 13.2 33.00 2.74 5.85 11.6 93.4 29.96 1.8 16.07 1.36 1.6 72.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a OZNAKA L axaxs mm 6 55x55x 8 10 5 6 60x60x 8 10 6 7 65x65x 8 9 11 6 7 70x70x 9 11 6 7 75x75x 8 10 12 7 8 80x80x 10 12 14 90x90x 8 r1 r2 mm e x DIMENZIJE I MASA A G e w v1 v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 6.03 11.95 6.41 2.89 2.1 3.20 5.17 17.65 3.89 2.28 2.97 1.38 7.3 113 130 102 115 139 161 181 166 2.28 2.3 53.4 82.43 12.9 12.4 65.45 7.26 1.11 9.94 1.9 71.64 6.5 41.60 2.31 7.5 9.5 102 115 104 4.6 35.68 2.1 46.7 36.83 7.27 8.1 24.53 2.6 17.01 3.9 20.91 6.22 2.90 3.1 8.54 1.62 10.69 5.03 3.27 5.41 3.43 10.41 6.37 1.3 22.96 3.71 2.77 1.2 15.97 4.14 2.93 1.4 58.42 2.69 1.1 16.84 5.00 1.4 34.26 2.47 2.29 2.08 2.6 12.64 2.73 2.17 1.59 8.53 1.8 41.8 29.64 1.24 9.8 7.45 1.53 1.1 16.07 1.06 2.17 2.30 2.72 1.87 7.3 19.66 1.1 14.55 10.93 2.67 2.73 2.75 10.21 2.46 2.7 8.82 2.9 14.

36 3.6 3.64 3.89 3.54 5.80 3.72 2.7 51.21 4.3 43.7 78.0 12.6 36.97 2.33 5.1 29.21 3.97 3.5 14 7 15 7.45 3.5 16 8 e x v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 15.27 4.72 3.5 42.25 4.2 65.8 20.7 26.93 2.7 29.18 3.4 17.7 52.59 3.07 6.1 2.45 4.4 58.6 23.93 3.54 2.8 19.93 2.3 86.54 2.19 9.56 5.1 19.83 5.3 111 135 98.74 3.7 39.1 65.96 4.2 33.98 4.1 29.57 4.52 2.9 79.66 5.10 4.70 2.3 52.31 5.36 5.3 37.1 20.7 45.17 3.7 41.76 1.32 4.93 3.99 4.06 3.54 184 218 250 294 230 280 328 372 413 487 379 444 505 541 584 625 705 750 857 959 1010 1150 1170 1340 1430 1510 1670 3.2 30.2 22.98 3.2 98.36 6.0 58.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.6 29.9 30.81 3.6 23.34 4.96 1.77 3.70 47.75 1.38 116 138 158 186 145 177 207 235 262 311 239 280 319 341 368 394 446 472 540 605 638 723 737 845 898 949 1050 18.31 4.87 3.21 4.38 5.5 37.90 2.35 2.75 4.40 3.76 5.2 25.92 4.0 39.86 4.7 21.60 4.5 12 6 12 6 13 6.3 31.0 45.60 3.34 2.54 4.1 59.60 4.58 4.7 42.52 3.80 3.27 4.6 33.5 31.67 4.7 26.2 83.23 4.95 2.2 21.95 6.5 29.06 3.6 27.18 4.9 73.32 3.65 3.96 5.29 4.71 3.97 3.8 63.29 3.24 3.1 17.85 3.74 5.34 3.7 47.3 61.94 1.00 4.15 5.7 46.1 35.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a C 80 OZNAKA L axaxs mm 9 11 90x90x 13 16 8 10 12 100x100x 14 16 20 10 110x110x 12 14 11 12 120x120x 13 15 12 130x130x 14 16 13 140x140x 15 12 14 150x150x 15 16 18 r1 r2 DIMENZIJE I MASA A G e w v1 mm 11 5.51 3.04 3.5 31.36 7.34 5.66 3.49 9.74 2.0 34.9 40.6 116 133 140 152 162 186 194 223 251 262 298 303 347 370 391 438 13.56 4.36 3.0 1.2 14.69 2.37 5.0 21.62 4.95 1.80 5.44 3.5 18.70 3.0 34.63 3.00 4.02 3.25 4.9 27.3 15.3 29.3 19.34 2.93 .95 1.7 12.80 4.5 50.7 22.4 25.8 57.1 30.8 40.6 25.73 1.82 2.21 4.4 15.2 29.20 3.63 3.07 3.73 2.2 28.5 19.59 4.B3.60 4.74 2.9 21.94 5.24 4.3 72.74 2.9 24.0 40.9 15.99 5.6 64.66 4.8 35.4 71.3 35.6 19.39 3.8 22.94 3.8 26.3 2.53 2.3 26.21 3.4 46.6 33.5 88.82 3.16 2.62 2.54 3.92 4.57 3.7 17.4 16.00 2.2 15.07 7.7 33.29 5.6 23.15 2.01 6.15 3.26 4.90 10.4 27.81 2.5 18.0 25.5 37.3 67.41 3.94 2.0 23.53 4.7 30.4 27.7 99.14 2.78 8.93 1.77 5.64 3.4 21.0 52.74 1.34 3.97 4.26 5.63 4.12 4.93 2.35 2.66 3.

44 2040 160 5.65 16 55.44 6.67 1100 95.02 POVR[INA POPRE^NOG PRESEKA.80 7.1 8.58 5.91 3.28 5.57 11.2 4.7 4.1 4.0 5.1 54.1 36.8 48.50 3.91 3.8 40.8 95.44 16 61.41 1150 109 4.92 7.84 57.70 1230 108 4.68 6.9 48.B3.52 7.7 7.18 22 74.41 1870 145 5.5 5.57 477 453 506 558 679 757 830 918 943 1050 1160 1380 1580 76.13 200x200x 20 18 9 76.35 5.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a OZNAKA L axaxs mm r1 r2 mm DIMENZIJE I MASA A G e w v1 x v2 e y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 150x150x 20 16 8 56.4 43.5 45.90 6.75 7.33 6. DIN 1028.96 6.47 20 68.09 2340 162 6.3 5.47 2210 174 5.2 4.10 7.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.44 10.11 6.13 3.4 53.73 1350 118 4.6 71.49 3.0 71.10 6.28 3780 270 6.51 15 46.13 6.6 5.6 4.2r22) Podaci su uzeti iz DIN standarda.1 5.15 18 69.99 8.4 59.50 3.47 7.26 7. RA^UNATA JE PO OBRASCU: P = 2as .04 7.90 3.22 6.3 78.64 7.88 160x160x 17 17 8.89 81 .49 18 9 180x180x 12.s2 + 0.86 7.49 3.5 51.90 3.72 7.3 6.39 1680 130 5.89 3.06 28 105 82.11 24 90.93 6.60 7.3 84.21 3330 235 6.5 5.7 58.49 6.6 6.12 2600 181 6.3 44.7 5. oktobar 1963.84 8.12 3.78 7. 1820 1750 1950 2140 2690 2970 3260 3510 3740 4150 4540 5280 5990 5.14 3.9 5.15 2850 199 6.26 7.5 105 113 123 121 133 144 167 186 C 2.68 14.2146 (r12 .46 5.51 18 61.86 19 6.15 6.02 7.6 5.

2 31.53 1.6 10.4 Wy cm3 y-y iy sy ey cm cm cm 0.2 8.0 12.05 8.7 15 16 11 17.72 3.75 19.4 11.30 2.3 18.9 27.87 3.8 31.47 2.16 6.6 248 39. s t r1 r2 A G mm mm mm mm cm2 kg/m 30 x 15 30 40 x 20 40 50 x 25 50 50 60 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 a 140 160 160 a 160 180 180 a 180 200 200 200 a 220 220 a 220 240 240 240 a 260 270 280 300 300 320 330 350 360 380 400 400 30 30 40 40 50 50 50 60 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 270 280 300 300 320 330 350 360 380 400 400 15 33 20 35 25 38 32 30 36 42 40 45 46 50 52 55 58 62 60 64 68 65 70 74 70 75 76 80 82 87 80 85 90 95 90 95 95 100 100 100 105 100 110 102 110 115 4 5 5 5 5 5 4.01 1.0 513 61.16 8.75 5.91 4.5 13 10 10.73 2.3 17.78 2.46 7.1 13.7 28.5 7 6 7 7 6 7.84 1.3 28.20 2.5 139 24.0 14.0 105 20.58 14.0 15.9 63.45 6.51 2.4 8 7.8 21.2 11.44 1.80 2.89 8.5 14 10.33 1.59 2.0 114 22.4 22.7 9.73 10.24 7.0 20.5 6 4.4 6 4.91 1.74 2.25 1.92 2.3 399 57.5 5.3 15.5 8 5 8.37 1.56 1.6 60.4 93.9 10.75 4.08 1.6 254 37.5 8 7 8.14 2.4 91.68 2.1 16.7 41.75 1.7 262 37.7 9.0 113 20.30 2.75 .8 570 75.1 19.44 1.59 10.10 2.87 1.8 37.5 3 4.0 25.07 12.2 24.2 15.1 5.21 5.90 7.5 4 4 7 4.3 13.2 50.9 7 5 5 7.8 48.5 10.85 1.4 13.8 37.99 10.5 14 8 Oznaka C 82 4.86 6.5 9.3 8.48 9.0 197 33.16 0.15 8.7 846 102 642 73.81 2.5 10.8 16.70 8.8 4.5 6 4 4 4 4 6.37 1.42 6.67 1.5 89.4 12.7 14 10.5 13 10.5 15.1 71.66 6.07 5.5 8.7 22.8 23.5 5.21 2.6 10 6 10 10 6.4 103 116 121 132 150 191 152 167 192 212 245 300 242 265 371 308 448 535 387 679 484 734 601 829 1020 761 1.42 2.1 10.4 106 174 206 304 364 491 545 605 747 823 925 1090 1190 1350 1910 1520 1670 2110 2330 2690 3600 2900 3180 4820 4160 6280 8030 5810 10870 7980 12840 10820 15760 20350 15220 1.4 33.42 10.9 15.5 13.8 46.36 2.3 35.2 23.5 13 16 14 16 18 15 2 3.23 6.6 48.9 4.6 57.3 86.87 2.6 29.8 46.42 2.1 21.92 1.87 4.5 77.3 Stati~ke vrednosti Jx cm4 x-x Wx cm3 ix cm Jy cm4 2.5 7.5 7 5 7 6 7 6 6 6 7.6 25.47 1.00 1.21 2.3 11 11.92 7.5 36.2 5.07 1.4 5.60 1.4 6.6 597 80.5 6 4.14 2.5 6.69 4.99 8.67 2.18 2.8 86.9 14.4 80.49 21.5 3.52 3.7 70.50 1.68 3.0 32.8 18.51 9.4 9.7 16 12.84 5.8 78.42 2.09 7.4 85.21 7.0 20.67 1.0 10.32 6.5 5.5 9.7 22.8 327 43.19 1.5 13.5 24.0 11.49 1.52 1.141 / DIN 1026 / GOST 8240 y xM nagib*) h xM r1 ey x sx s c = b za h £ 300 2 c = b-s za h > 300 2 *) nagib za h > 300mm: 5% *) nagib za h £ 300mm: 8% *) nagib po GOST-u 10% t r2 c y b PODACI U OSEN^ENIM POLJIMA OZNA^AVAJU GOST STANDARD Dimenzije U h mm b mm Povr{.9 0.5 3 3 5 3.1 16.6 208 31.6 16 18 13.39 7.8 7 4.5 3.2 495 67.38 2.5 5.60 2.2 151 25.5 15 16 12 17.52 2.14 0.0 57.5 5.6 32.3 13.22 9.4 25.37 2.70 2.65 8.59 4.84 1.12 3.2 28.3 18.90 2.5 34.2 14.5 4.B0.8 13.42 1.78 4.5 3.33 0. pres.48 9.5 60.5 7.01 2.5 10 10 12.8 16.1 187 30.7 10 8.86 5.6 8.0 25.84 1.5 8.99 0.3 62.4 18.13 1.75 1.31 0.5 20.4 19.5 75.4 5.5 2.5 61.3 16.7 12.55 1.46 2.5 7 5.97 2.8 41.4 9 9.8 26.84 9.8 63.5 6.5 1.38 0.95 0.64 8.2 53.2 12.8 9 8.0 22.3 18.5 2.5 3 3.5 11.89 2.95 7.04 2.5 9 8 8 10 8.33 2.42 0.40 2.08 1.5 4 3 4.9 48.5 13.73 9.1 45.6 410 51.1 12.3 53.68 1.02 2.1 5.68 14.27 2.7 0.65 2.46 29.2 7.4 26.23 2.0 14 7.1 32.4 26.79 7.71 1.61 2.39 5.10 3.56 2.08 2.6 31.6 9.1 8.1 8 8.4 42.5 9.35 2.5 10.60 2.5 7.77 3.2 77.3 17.0 17.59 1.5 14 7.53 2.0 10.0 17.2 26.4 6.31 1.53 6.99 3.5 7.45 1.0 9.54 2.13 0.2 5.5 9 9 11 11.5 4 2.03 8.05 6.94 2.70 1.0 14.66 5.04 3.36 20.84 2.2 317 47.07 2.6 5.26 3.5 3.52 43.62 5.3 30.12 6.16 3.24 1.21 4.44 3.4 22.8 40.5 3 2.07 8.7 14.4 148 27.7 615 78.6 41.70 3.74 4.5 4.81 1.49 6.04 0.6 17.8 59.9 13.U .3 58.7 5 8 6 8 9 6 2.92 2.60 5.98 11.9 11.54 1.PROFILI PREMA JUS C.

02 182 4.61 6.54 1.41 10.7 7.2 18.0 20.90 3.91 Povr{ina Masa Obim Masa preseka A G O G cm2 kg m2/m kg 198 350 572 873 1290 1840 2550 3460 5010 7590 9800 7080 12510 9840 15700 19610 13380 24010 29210 19062 45850 27695 68740 39727 99180 55962 139000 76805 77.5 8.0 9.4 818 516.9 4.9 53.2 31.2 1260 15.1 4.8 11.0 4.0 118.2 143 145 13.5 6.9 33.0 149 13.9 18.0 199.0 7.5 46.6 9.1 125 135 10.5 19.80 71.4 5.0 24.8 27.8 6.15 1.0 203 2480 1043.4 9.3 6.71 0.2 4.80 9.7 17.91 1.58 0.4 115.3 117 162 221 288 Jy cm4 STATI^KE VREDNOSTI 371 542 11.5 3.0 14.64 0.5 8.5 31.9 36.0 13.55 1.3 42.1 10.2 451 337.1 3.9 27.7 9.0 179.09 3.9 7.0 254.9 54.00 8.8 21.1 8.0 30.5 140 137 12.7 5.7 6.3 4.0 72.8 131 11.5 9.6 55 64 73 81 90 100 110 115 b 6.40 7.0 3.5 9.2 54.8 68.1 8.5 5.20 4.01 4.2 5.67 59.6 5.20 8.0 5.02 2.57 10.2 12.5 1.0 100.0 674 98.2 5.2 21.7 13.0 11.3 7.42 8.5 35.0 114 975 131 1160 667.1 2.2 17.8 46.0 8.0 61.69 2.5 r1 15.9 41.80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 270 280 300 320 330 340 360 380 400 450 500 550 600 3.0 33.9 117 161 214 278 354 442 x-x Wx cm3 vrednosti u osen~enim poljima predstavljaju vrednosti po GOST standardu DIMENZIJE U (mm) b/4 OZNAKA 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 33 34 36 38 40 45 50 55 60 r2 y b x t h y s h 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 r1 x I .20 2.4 19.0 166.72 11.B3.0 2.0 147.78 0.0 1460 953 15.4 16.5 1090 743 14.2 12.34 11.8 19.5 2.0 11.0 97.3 7.0 4.59 10.2 15.7 3.0 84.0 24.2 10.0 6.0 0.71 1.0 76.0 69.63 78.1 61.1 36.0 16.06 4.27 2.4 125 119 10.9 2.0 118.5 10.0 7.57 7.07 2.9 26.3 6.5 11.0 14.0 27.02 86.94 8.4 21.23 3.88 2.6 4630 2560 23.72 151 4.1 3.7 9.5 7.7 155 155 14.0 434 6.0 1.5 10.39 3.9 782 12.3 17.8 7.2 1.9 6.5 14.88 7.3 12.0 92.7 9.0 18.5 40.0 18.0 13.6 1.4 3.0 5.1 41.9 5.2 12.07 1.3 2.3 7.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 Jx cm4 37.8 8.5 34.32 3.48 66.38 1.97 1.6 14.7 81.37 0.7 6.2 41.4 39.33 57.5 19.3 21.4 20.2 54.0 0.6 14.5 8.73 6.1 14.1 8.2 7.30 0.1 14.03 1.70 1.8 4.7 109 143 184 232 289 3.9 77.0 6.6 34.03 3.28 9.0 17.7 8.9 58.0 200 180 19.1 653 472 11.3 13.55 1.43 123 3.80 99.30 41.4 170 160 16.3 86.1 19.1 5.PROFILI PREMA JUS C.2 555 84.92 108.1 5.7 15.9 4.2 107.4 26.8 4.7 419.8 30.0 9.56 2.2 185 170 18.84 0.0 13.0 12.5 y-y Wy cm3 260 364 61.9 21.5 8.50 0.4 14.1 5.49 8.8 7.3 10.97 ix cm 17.2 6.0 47.4 8.2 16.0 10.5 6.27 1.29 12.5 20.6 6.2 18.9 5.2 22.6 9.7 2750 1589 19.21 48.5 16.7 2040 1231 17.23 1.45 49.0 7.88 5.89 2.37 iy cm 2.0 4.6 7.22 1.09 0.6 34.13 101 3.5 1.7 597 923 13.0 3.7 58.0 14.7 14.1 53.5 3.54 2.9 21.0 16.0 8.1 28.0 138.1 15.0 4.8 23.3 11.7 7.6 115 157 198 3.5 12.9 2.5 18.4 23.5 4.0 7.6 1.5 4.131 / DIN 1025 / GOST 8239 C 83 .40 1.5 5.0 27.0 10.4 s t 3.9 7.79 2.9 7.87 2.0 12.0 141.6 82.0 212.0 349 4670 1725.81 5.0 11.7 81.5 4.44 0.7 13.0 149 1730 808.2 18.5 5.0 8.6 3610 2035 21.13 9.4 81.8 10.4 11.8 26.1 84.0 32.0 17.2 61.5 13.0 215 190 21.0 8.0 268 3490 1356.46 11.6 r2 72.2 23.7 51.2 13.

565 0.02 1.345 0.98 2.204 0.61 6.90 2.10 5.942 0.71 5.26 2.51 1.471 0.989 1.85 3.060 1.130 1.69 2.02 5.879 0.14 6.32 1.94 3.65 8.306 0.314 0.20 1.77 4.26 1.33 1.01 3.16 2.89 4.209 1.173 0.597 0.102 0.26 1.23 1.275 0.43 1.76 1.04 2.04 2.942 1.50 5.65 2.659 0.565 0.801 0.12 2.165 0.71 5.42 10.157 0.98 3.45 2.942 1.75 2.12 1.84 1.51 2.981 1.746 0.29 1.534 0.57 3.47 1.18 3.612 0.07 1.30 2.05 6.471 0.57 1.18 3.408 0.18 1.65 6.188 0.824 0.086 0.314 0.07 2.30 5.377 0.26 1.10 1.53 3.785 0.45 3.10 1.26 1.267 0.440 0.76 1.60 1.20 2.50 4.76 3.20 2.95 4.85 4.34 1.43 1.32 1.47 2.28 7.188 0.32 1.33 1.19 9.59 4.83 3.81 1.099 1.722 0.44 1.801 0.04 5.91 7.36 2.53 3.93 6 0.64 2.32 1.20 2.24 4.41 1.75 3.21 10.18 1.30 3.707 0.63 1.589 0.13 1.597 0.40 3.377 0.518 0.14 5 0.044 1.18 1.96 2.53 3.542 0.06 3.08 4.59 2.96 2.123 1.20 1.28 9 0.628 0.51 1.918 0.63 7.99 2.B3.47 2.036 1.021 1.07 10 0.02 3.769 0.27 1.099 1.88 2.094 0.12 2.40 4.19 1.59 4.88 2.01 2.18 1.502 0.157 0.70 1.41 1.036 1.21 1.934 0.98 1.23 1.785 0.52 2.59 5.785 0.895 0.75 2.49 1.565 0.57 1.377 0.12 6.181 0.36 4 0.589 0.707 0.75 2.345 0.659 0.20 2.078 0.864 0.81 1.16 2.895 0.298 0.36 2.51 2.64 9.65 6.08 4.471 0.41 1.79 7.424 0.77 1.942 0.14 3.89 8.110 0.88 1.93 4.57 1.64 2.45 3.57 3.10 5.126 0.816 0.70 1.53 2.94 2.14 2.903 0.361 0.87 1.330 0.236 0.16 8.55 1.510 0.30 3.204 0.534 0.824 0.07 1.77 4.95 5.628 0.502 0.49 1.251 0.25 2.942 1.88 2.283 0.816 0.48 1.53 1.707 0.17 2.65 1.864 0.021 1.036 1.76 1.10 0.879 0.021 1.353 0.12 4.42 1.01 1.754 0.400 0.26 1.37 1.87 1.141 0.83 3.659 0.75 5.30 3.864 0.707 0.24 4.63 1.14 7.154 1.48 9.604 0.83 3.88 2.63 1.69 6.71 7 0.589 0.19 1.51 1.83 3.393 0.27 3.518 0.24 4.550 0.118 0.471 0.060 1.94 3.628 0.23 1.134 0.298 0.53 3.283 0.55 2.330 0.353 0.083 1.99 .950 1.12 6.36 2.99 2.86 3.848 0.440 0.879 0.67 2.39 2.714 0.942 1.989 1.73 1.92 2.13 1.942 1.89 4.550 0.864 0.785 2 0.54 8.48 7.785 0.77 4.36 7.43 1.549 0.32 4.754 0.45 2.667 0.236 0.57 1.13 1.659 0.314 0.754 0.77 1.20 3.236 0.04 2.510 0.848 0.74 3.32 1.79 1.73 1.65 6.51 2.08 2.73 1.220 0.471 0.09 1.18 5.393 0.754 0.30 1.14 2.707 0.14 3.777 0.59 2.612 0.86 2.06 3.41 1.85 11 12 13 14 0.28 3.^ELI^NE TRAKE mase u kg/m s JUS C.38 1.691 0.60 1.88 2.550 0.40 2.84 1.61 6.393 0.196 0.432 0.005 1.54 1.178 1.432 0.267 0.471 0.65 1.41 1.07 7.38 1.64 1.77 1.707 0.691 0.58 3.26 2.31 1.989 1.42 2.65 1.65 1.47 3.14 3.54 1.09 2.55 2.942 1.32 4.41 1.24 6.36 2.12 2.74 1.71 5.21 1.824 0.50 8 0.79 1.37 1.07 7.77 8.33 1.628 0.149 0.26 1.173 0.025 DIN 174 b [irina C 84 mm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 Debljina s u mm 1 0.59 7.57 3 0.36 2.53 1.25 2.55 1.88 4.00 1.07 2.02 3.89 6.251 0.95 5.83 3.40 4.408 0.35 2.220 0.495 0.65 1.447 0.41 1.18 5.259 0.628 0.

03850 0.27 6.78 8.8 5.49 4.8 26.06 Masa G kg/m 0.48 7.230 2.6 615.222 0.09860 0.245 0.375 0.142 3.470 2.6 2.617 0.0 28.5 49.187 0.210 1.76 5.5 44.10 19.4 25 490.1 2.8 4.17300 Pre~nik Povr{ina profila A mm2 d (mm) 5.8 104 121 139 C 85 .00617 0.0 3.7 16 201.5 2.83 5.8 1.0 38.021 DIN 668.9 2.347 0.0 63.01780 0.02720 0.524 4.835 3.329 0.8 660.03 12 113.7 14 153.207 0.04830 0.4 18.5 44.5 33.02230 0.605 7.92 6.04170 0.2 26.3 4.90 9.2 1.621 11.15400 0.3 Povr{ina A mm2 0.580 1.1 13 132.0 5.042 9.02470 0.0 50.8 36.155 4.545 2.740 2.01580 0.040 1.4 22 380.27 8.260 3.7 22.6 88.31 6.720 2.8 2.767 2.980 3.13 7.909 5.445 0.42 6.5 4.5 15.3 1.01040 0.746 0.17 4.18 6.0 18 254.2 3.4 1.05550 0.0 4.63 22.1 23 415.309 5.52 15.9 55.5 23.9503 1.550 3.34 12.464 3.62 9.85 7.2 21 346.4 2.12500 0.7 2. 671 d Pre~nik profila d (mm) 1 1.9 3.32 7.9 Masa G kg/m 0.3 2.17 6.726 6.390 1.7 1.1 1.327 1.03260 0.8 47.54 11 95.00888 0.270 2.9 15 176.B3.158 6.556 0.449 0.7 74.9 572.7854 0.000 2.5 24 452.01390 0.OKRUGLI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.011 2.01210 0.3 41.08900 0.801 4.285 0.02980 0.260 0.19 5.02000 0.131 1.05190 0.6 61.06310 0.395 0.5 3.6 1.14200 0.57 14.55 7.0 30.03550 0.3 31.2 34.539 1.00746 0.11400 0. 669.5 1.99 8.55 5.2 2.18 7.71 7.5 56.9 755 804 855 908 962 1020 1134 1257 1590 1964 2376 2827 3318 3848 4418 5027 5674 6362 7088 7854 9503 11310 13273 15394 17671 Masa G kg/m 4.302 0.888 1.5 70.07550 0.5 19 283.069 8.1 17 227.5 706.7 39.75 9.86 12.04490 0.90 18.88 10 78.5 20 314.0 2.850 Pre~nik profila d (mm) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 Povr{ina A mm2 530.

196 0.533 6.530 1.130 94.269 2.206 0.962 155 81.489 0.283 0.570 13.656 38.327 1.066 123.870 0.122 0.066 95 30.535 63.267 3.275 0.340 220.223 130 57.985 82.153 4.328 8.716 49.496 258.799 4.998 3.435 0.596 4.834 3.596 163.481 3.059 3.307 5.499 1.498 9.069 0.435 12.636 0.896 16.869 24.625 153.385 0.625 152.018 200.950 1.476 86.765 0.361 80 21.581 6.162 13.723 6.B3.0 12.916 4.411 0.798 1.543 2.193 7.036 165 92.0 11.961 7.235 226.198 180 110.046 142.679 190 122.435 70 16.170 5.956 5.118 6.544 8.0 6.891 135 61.332 0.154 6.298 2.240 78 20.491 5.861 36.203 2.010 2.237 0.5 6.949 143.474 26.877 11.0 21.859 8.848 19.0 14.746 26.332 1.330 5.906 0.542 213.5 5.462 3.625 22.247 145 71.312 73 18.285 6.174 10.645 1.767 14.341 18.611 17.5 7.075 9.465 33.031 0.899 140 66.065 7.719 2.478 2.246 0.709 283.755 50.846 61.666 232.157 4.061 0.0 24.454 2.042 0.5 8.992 12.817 10.428 11.823 0.509 7.355 100 33.144 0.086 18.249 2.549 9.118 90 27.960 174.680 47.040 97.666 0.126 41.983 105 37.665 188.382 0.442 0.253 298.747 11.502 0.385 15.260 31.908 5.0 23.167 0.665 114.0 mm 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 55 58 60 63 mm 65 14.602 7.951 110 41.218 0.996 6.0 19.405 4.929 4.190 13.112 122.551 0.164 4.126 0.085 0.0 17.560 13.614 0.446 132.124 0.5 10.954 103.191 0.596 3.979 1.156 38.340 10.0 16.290 3.653 4.096 20.166 28.120 44.361 33.565 22.982 .051 23.0 13.718 36.0 9.934 150 76.717 6.785 0.138 0.336 268.099 240.149 1.0 20.0 5.259 115 44.071 0.958 2.298 31.548 10.825 125 53.714 5.515 15.335 11.0 7.161 8.130 1.307 0.101 1.522 4.406 208.982 1.0 18.360 1.307 9.759 41.017 15.509 85 24.523 16.103 0.245 0.471 175 104.237 13.B3.865 196.677 70.948 113.585 55.5 4.860 133.096 0.991 78.481 176.656 106.5 9.0 3.439 5.282 11.024 DIN 178 S C 86 JUS C.0 15.287 0.965 2.574 0.883 7.403 7.702 3.0 8.716 185.038 8.505 0.907 120 48.500 67.832 8.616 10.663 16.407 28.083 0.109 0.333 0.054 0.665 2.723 68 15.OSTALI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.0 4.766 2.0 22.265 185 116.859 3.996 19.708 0.026 DIN 176 S S S S S mm 3.170 0.740 1.680 0.816 89.491 0.084 170 98.240 43.418 195 129.329 160 87.385 245.847 14.253 75 19.546 74.0 25.132 254.227 1.559 56.940 12.340 0.467 165.811 9.159 0.140 3.198 15.567 0.539 1.

79 204.47 1257.72 195.87 740.B3.73 295.71 449.69 490.13 164.85 149.59 1142.66 460 719.47 2640.63 375.34 1074.97 142.19 2289.94 397.06 1982.88 416.44 391.67 930.50 1451.25 329.04 1133.14 1884.12 2041.B3.03 229.OSTALI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.07 803.32 348.73 571.24 2374.36 881.06 459.59 2366.06 465.81 314.99 276.06 1438.69 2826.01 C 87 .82 187.84 696.58 408.17 854.63 832.62 552.20 490.76 2131.12 2122.36 1256.19 571.00 1087.10 637.81 683.26 530 954.40 1319.09 424.66 551.63 510.90 346.01 1193.15 370.44 271.52 452.50 611.66 615.63 1376.92 706.89 422.26 1661.87 379.15 591.52 172.63 2056.08 1519.62 305.16 359.41 415.33 392.70 299.52 470 750.33 490 816.61 1384.40 961.026 DIN 176 S S S S S mm 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 mm 285 290 295 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 mm 440 658.024 DIN 178 S JUS C.38 2550.47 2208.85 326.46 257.38 135.24 2732.95 590 1183.53 1017.99 1034.54 981.64 1566.76 1632.16 1808.27 500 849.82 2205.07 1909.90 157.06 266.74 480 783.24 520 919.00 2447.66 754.79 1962.45 221.67 517.87 1734.22 628.28 550 1028.45 530.79 1768.03 212.50 1699.93 285.04 344.64 1838.41 495.46 785.94 570 1104.74 1199.87 660.79 440.16 471.81 362.08 179.76 1316.48 560 1065.78 238.06 1501.76 580 1143.27 572.57 510 884.49 600 1223.64 540 991.15 450 688.74 2286.27 594.12 532.57 477.00 329.79 599.60 514.49 314.79 2461.94 907.33 1589.02 543.19 285.27 433.39 653.

0 55.0 4.19 4.270 0.0 5.389 0.0 19.327 0.0 0.112 0.0 12.0 5.223 0.193 0.01 9.37 1.132 0.278 0.0 19.30 27.728 0.0 2.106 0.20 22.76 3.0 24.848 21.0 18.0 1.846 1.136 9.16 9.771 0.0 0.62 6.053 5.39 45.43 2.90 32.199 0.26 3.238 0.D3.50 6.320 0.123 0.05 1.0 0.257 12.0 0.0 3.212 11.211 0.0 22.52 4.323 0.40 3.0 0.99 22.11 11.40 d=S mm 0.116 0.0 0.45 9.0 7.0 10.0 70.21 3.55 10.55 7.0 0.024 0.252 0.0 0.5 0.0 45.660 0.220 0.357 0.0 30.74 0.589 0.0 13.0 27.378 0.0 55.064 6.01 1.78 0.059 0.933 1.493 0.721 0.0 0.31 1.0 60.0 8.30 5. 131 C 88 Cu d=S d=S mm mm 3.0 15.0 5.0 1.0 25.0 30.0 21.0 8.0 2.57 2.50 25.51 2. Al i Ms mase u kg/m d S S Al Ms Cu JUS C.75 8.91 32.0 22.24 2.0 25.63 70.17 36.13 2.082 0.570 0.0 10.50 23.0 17.0 32.447 0.699 0.0 4.465 0.62 2.0 36.73 4.043 0.79 3.PUNI PROFILI OD Cu.31 5.78 2.0 32.975 1.94 7.142 0.080 0.29 0.076 7.30 5.436 0.0 0.456 0.172 10.0 9.0 13.43 1.342 0.0 27.0 16.030.69 2.687 19.624 0.89 9.60 13.069 0.520 Al JUS C.06 11.13 6.0 30.0 5.0 1.37 7.953 1.0 14.0 60.0 4.097 0.607 0.30 16.0 9.0 12.173 0.21 2.0 0.0 20.50 1.529 0.543 17.0 20.0 0.42 60.0 7.92 4.22 1.0 0.0 14.0 20.233 0.034 5.0 16.29 50.97 2.10 .5 6.0 15.75 40.0 50.063 0.0 18.182 0.10 17.890 1.104 8.422 0.0 5.0 6.0 14.0 11.17 9.0 25.219 0.0 40.79 0.416 15.20 14.16 8.00 26.72 3.38 3.0 0.08 1.19 3.0 10.068 0.C3.00 19.0 22.534 0.566 0.0 70.262 0.0 36.0 50.03 24.0 18.0 24. 031.065 0.0 7.30 1.28 2.019 4.175 0.165 0.31 6.49 8.269 0.20 3.20 34.799 0.56 1.30 55.43 18.0 21.44 6.0 45. 130.30 23.0 16.0 40.881 1.0 0.305 13.5 6.0 11.0 17.28 1.11 2.80 32.70 4.30 26.11 1.63 3.0 0.33 27.13 3.

0 13.2 260 28 85.5 10.0 17.0 200 22 71.0 8.6 207.0 8.5 14.4 220 24 75.0 12.UKRAJANJE LIMOVA PREMA KONTURI "U" .5 7.2 152.8 237.5 36.2 242.0 16.0 18.4 161.0 11.5 7.6 115.2 218.0 260.0 274.6 280 30 90.0 9.8 51 65 8 39.6 199.4 120 14 53.5 171.4 8.4 224.8 142.5 15.8 97.6 7.0 10.2 122.PROFILA d c f g h b/45o C a DIMENZIJE U (mm) a b c d f g h 6.5 10.7 10.0 16.5 11.0 85 100 12 48.6 80 10 44.0 13.9 133.5 13.4 10.0 12.1 8.6 180 20 66.0 45.0 9.8 240 26 80.8 12.0 14.0 20.5 9.8 7.2 7.0 15.2 255.2 60.8 9.0 300 89 .8 140 16 57.3 188.5 9.2 160 18 62.5 79.5 13.0 181.4 65.6 104.6 11.0 11.

8 94.0 78.2 111.431 22.0 679.5 35.35 1.875 16.0 inch 15/16 1 1 1/16 1 1/8 masa za100 kom t 5.4 195.0 100.0 54.0 132.85 9.0 142.0 623.6 Al 10.68 6.50 16.11 7.63 23.1 7.5 43.0 21.8 9.93 4.0 12.5 89.0 257.55 11.0 35.70 26.525 10.0 10.5 7.5 4.5 1.0 62.5 3.0 514.19 2. ^ Al Cu-Ms 35.2 1.5 22 172.70 17.10 9.35 16.70 3.05 4.0 80.5 1.2 13.5 311.74 7.47 9.0 39.5 ^ 3.0 8.969 4.8 2.55 27.4 70 549.0 2.144 7.27 4.9 16.8 16 125.794 1.8 53.494 inch 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 15/32 1/2 17/32 masa za1000 kom kg 882 1030 1130 1410 1500 1740 2060 2100 2520 2660 3000 3550 4110 4430 5470 5640 6200 6930 7100 7960 8420 9030 10000 pre~nik kugle mm 13.5 59.812 24.0 108.3 6.0 80.97 pre~nik kugle mm 23.5 14.0 70.5 12 94.0 26.9 55.5 62.2 18.3 27.0 4.38 4.20 17.25 26.0 14.5 32.65 1.1 13.762 5.0 1.0 32.0 13.019 inch 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16 23/32 3/4 25/32 13/16 27/32 7/8 29/32 masa za100 kom t 1.16 2.0 55.0 60.5 12.52 4.50 2.0 25.0 7.0 17.5 60 471.462 18.0 22.0 374.86 5.0 32.0 20.39 1.319 11.90 88.8 40.MASE LIMOVA (kg/m2) MASE ^ELI^NIH KUGLI (kg/kom) C deblj.5 11.0 .0 23.2 30 235.5 124.26 0.906 12.0 18.78 14.6 18 141.8 45 353.2 Cu-Ms deblj.5 0.06 4.0 90.02 9.52 1.20 141.400 26.5 5.6 249.2 2.58 22.41 1.02 2.08 8.68 13.51 0.0 40 314.0 534. ^ 4.0 28.42 11.41 2.5 81.0 210.5 162.23 8.6 24.5 16.669 17.12 8.112 11.638 21.575 30.0 15.75 8.3 28 219.0 3.6 50 392.0 40.9 21.02 17.0 pre~nik kugle mm 6.11 0.0 11.1 35 274.4 37.5 400.7 10.556 inch 1/32 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 masa za1000 kom kg 0.0 445.256 19.84 3.13 1.3 0.0 2.4 4.938 8.3 67.96 4.0 31.0 3.8 1.5 222.27 19.0 ^ELI^NE KUGLE pre~nik kugle 90 mm 0.0 702.050 19.4 0. 0.68 1.381 2.42 6.1 20 157.0 1.0 356.81 4.5 135.30 37.94 6.0 5.0 267.225 23.90 10.5 28.15 deblj.80 19.40 67.40 2.588 2.0 178.350 6.5 64.2 71.8 12.71 6.0 263.5 15.00 1.0 25.28 7.29 3.10 13.731 9.0 446.13 15.5 7.0 8.7 0.5 189.62 3.8 75.2 1.70 31.20 1.5 3.0 6.0 300.700 13.0 70.4 25 196.88 1.175 3.0 45.5 8.91 2.6 0.48 Al 1.0 133.3 5.0 44.0 31.0 55.40 51.0 177.0 16.0 9.00 4.081 15.5 3.24 3.34 7.2 14 109.5 0.6 0.3 48.0 34.0 106.62 2.40 5.3 121.6 160.2 40.10 12.45 5.0 411.988 27.228 15.9 15 117.0 50.55 5.0 47.844 20.45 Cu-Ms 4.

........102 ..................................117 .................................................................................110 .. 99 ..............................Klinovi.... 92 ..... 98 .............................spolja{nji...................................116 .........................Elasti~ne podlo`ne plo~ice.................................. 96 ................Trapezni navoji...........................................123 ........................Metri~ki ISO navoji..Prstenasti usko~nici ..101 ................................Osigura~i za navrtke sa urezima na obodu MB...............Klinaste remenice..............................unutra{nji....................O`lebljena vratila..........Snage kod klinastih remena..............................Pre~nici rupa za vijke..Vijci......118 ...................................................103 ....113 .....................Vitvortov fini navoj.........Lan~anici............ 97 ........Vitvortov cevni navoj..........Sredi{nja gnezda..............................................................Filcani prstenovi i `ljebovi..........Radijalni kugli~ni le`ajevi.126 D 91 .....................................................................................O navojima i vijcima................122 ...........................Pregled vijaka po standardima..104 .........................106 ......114 ........................100 ..124 ........Konstruisanje zubaca lan~anika................Odre|ivanje osnovnog pre~nika lan~anika.................... 94 ........115 .......Ravne podlo`ne plo~ice...............................Navrtke sa urezima na obodu KM..........................................105 ....Nagibi (konusi)...............................Prstenasti usko~nici .....................deo D MA[INSKI ELEMENTI .......................107 ..............@ljebni spojevi sa pravim bokovima...........................125 ....

767 0.45 2.773 5.406 0.850 3.0.917 6.162 0.180 0.64953P d3 = d .135 0.B0.793 0.026 1.45 1.350 1 6.368 0.863 d d2 P d3 R D D2 D1 H 4 H 2 Vijak R = 0.2 2.153 0.460 0.244 0.466 7.3 1.8 2 2.86603P H1 = 0.5 9.036 0.917 5.010 H 2 H 8 Navrtka h3 H1 H 60o H 6 D1 = d .433 0.217 0.764 2.387 2.2H1 d2 = D2 = d .180 0.087 0.677 0.580 3.189 0.325 0.541 0.613 0.110 0.75 10.693 0.647 7.376 9.893 0.106 0.491 0.METRI^KI ISO NAVOJI STANDARDNI NAVOJI OD M1 DO M12 JUS M.184 0.058 0.929 1.25 1.170 1.208 0.065 0.75 4.466 6.25 0.217 0.5 3 3.54127P h3 = 0.541 0.276 0.074 0.812 0.675 0.920 1.036 0.4 1.075 1.271 0.729 0.1 1.677 0.938 0.648 1.567 1.767 0.5 4 4.215 0.245 0.2 1.032 1.215 0.144 0.5 5 6 7 8 9 10 11 92 D = 0.026 1.115 0.307 0.4 1.153 0.25 0.25 7.188 1.6 3.013 0.144 0.379 0.647 8.6 1.35 1.829 0.838 0.373 0.253 .376 9.276 0.688 4.036 0.509 1.065 0.242 3.108 0.8 4.459 2.244 0.421 1.141 3.101 0.5 10.051 0.013 2.072 0.812 0.051 0.25 8.948 2.371 1.205 0.22687P D Nazivni pre~nik navoja Korak Srednji pre~nici pre~nici d = D P red 1 red 2 red 3 mm d2 = D2 1 1.188 1.480 1 5.35 1.135 0.153 0.019 4.038 0.920 0.613 0.947 Radijus R mm 0.189 0.545 0.773 4.740 0.573 0.5 2.160 8.350 1.135 0.160 9.853 10.217 0.7 3.713 1.043 0.221 1.429 0.908 0.1.61343P 12 0.134 4.14434P = H 6 Pre~nici d3 D1 mm mm Visine navoja h3 H1 mm mm 0.

B0.14434P = H 6 Visine navoja h3 H1 mm mm 1.794 0.5 5.933 16.54127P h3 = 0.374 3.639 11.794 0.933 20.835 15.727 30.624 1.5 4 4 4.361 0.211 29.64953P d3 = d .083 1.505 d D D2 D1 R H 6 H 4 H 2 Vijak R = 0.5 3.067 3.479 41.681 1.211 31.129 40.505 0.727 33.505 0.681 3.706 2.701 16.294 19.61343P Nazivni pre~nik navoja Korak Srednji pre~nici pre~nici d = D P red 1 red 2 red 3 mm d2 = D2 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 2 2 2.5 2.319 25.METRI^KI ISO NAVOJI STANDARDNI NAVOJI OD M1 DO M12 JUS M.454 2.722 0.294 20.977 2.86603P H1 = 0.701 14.639 60.103 Pre~nici d3 D1 mm mm 11.289 0.534 1.840 2.010 H 2 H 8 Navrtka h3 H1 H 60o d2 d3 P D1 = d .051 27.376 22.505 61.760 3.752 52.083 1.374 3.670 34.227 1.534 1.428 56.361 0.376 20.752 26.103 64.252 53.294 17.147 2.5 6 6 12.670 37.752 48.933 18.577 0.319 23.077 42.376 18.248 3.227 1.5 4.129 42.650 0.093 36.577 0.866 93 .5 2.835 13.046 57.436 2.866 49.5 3 3 3.752 23.248 Radijus R mm D 0.433 0.067 3.428 60.650 0.624 1.706 2.436 2.046 54.147 2.894 2.353 1.894 1.706 28.1.587 46.361 0.866 45.546 13.479 39.353 1.534 1.402 39.353 1.093 34.722 0.252 56.0.402 36.760 2.454 2.165 2.051 25.866 0.077 44.706 31.289 0.546 14.5 5 5 5.165 2.433 0.587 50.977 3.2H1 d2 = D2 = d .840 1.22687P D = 0.

25 0.30 22.5 3.5 36.5 0.25h t2 = 0.5 28.5 5.5 2.5 1.5 55.5 78.25 4.97 27.33 25.5 48.5 70.5 0.5 72.5 2.47 20.75 2 1.5 50.5 10.5 50.5 82.5 88.03 21.78 37.75 4.5 25.25 0.5 Srednji pre~nik d2 Pre~nik navoja cm2 Pre~nik otvora d1 Unutra{nji pre~nik navoja Srednji pre~nik d t2 1.5 3 3.5 0.5 62.5 10.5 45.25 0.5 60.75 5.5h + 2a .b t1 = 0.5 44.5 5.89 16.5 3.866h T = 0.98 23.5 53.33 8.5 11.25 1.75 1.25 0.25 0.5 Povr{ina preseka r t = 1.43 15.25 3.5 0.67 35.5 1.25 7.5 18.5 6 7 8 9 10 11 12 VIJAK Korak Povr{ina preseka 94 Pre~nik stabla D NAVRTKA Pre~nik navoja VIJAK t1 1.25 3.5 14.5 12.75 0.5 11.5 57.5 85.75 5.6 20.5 1.5 57.5 9.25 0.5 1.28 44.75 3.53 14.5 9.5 22.71 32.5h + a .75 6.5 14.5 30.5 42.16 41.5 20.5 7.75 0.5 0.94 29.5 23.5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 T 1.5 0.25 0.75 0.5 18 20 22 24 25 27 29 31 32 34 36 38 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 37.5 4.5 41.5 h r 0.5 9.5 48.25 2.5 NAVRTKA Pre~nik otvora 8.5 0.5 1.5 0.5 0.5 52.25 0.5 16.25 0.25 13.5 24.5 Korak 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 a 0.5 72.5 40.75 2.5 0.50 2.5 27 29 31 33 34.75 3.5 13.5 0.5 75.5 60 63 65 67 70 73 75 77 79 82 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 46.5 71.11 27.25 2.5 64.5 32.5 61.5 10.5 59.5 38.5 5.B0.5 67.5 34.30 34.5 75.5 16.57 9.5 69.35 36.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.46 b 0.5 8.5 1.5 1.25 0.94 40.b h 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 radijus visina navoja Pre~nik stabla d2 d1 d t 2 D t b t2 c t1 t 2 a 30o zazori d1 cm2 d2 h D D1 11.04 12.5 68.5 26.5 43.25 4.5 10.5 8.5 52.5 0.34 25.5 7.25 0.5 1.75 0.5 65.5 38.5 Unutra{nji pre~nik navoja 6.26 18.060 DIN 103 TRAPEZNI NAVOJI h korak visina ga`enja navoja Navrtka T D1 Vijak D D1 d 10.5 36.5 40.04 13.25 6.5 0.75 0.5h + a c = 0.5 12 14 16 18 19.00 2.5 6.75 4.5 7.5 8.5 58.5 0.25 0.75 0.25 0.5 12.14 18.5 21.86 16.65 23.5 0.5 0.5 54.5 39.71 11.5 80.JUS M.31 32.5 4 4.5 9.5 10.77 42 44 46 48 50.5 55.25 0.5 39 41 43 45 47 50 52 54 56 59 61 63 66 69 71 73 74 77 .5 12.5 1.5 12.83 30.81 29.

66 243.5 0.5h + 2a .5 Povr{ina preseka r t = 1.5 0.75 5.44 510.5 NAVRTKA Srednji pre~nik Povr{ina preseka VIJAK Pre~nik stabla NAVRTKA Pre~nik navoja VIJAK t1 1.B0.5 0.5 105.58 216.5 9.75 0.50 2.25 1.75 0.5 116 121 126 131 136 141 151 156 161 166 79 81 84 87 89 94 99 103 108 113 118 123 128 136 141 146 151 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 T 1.5 1.5 12.1 122.64 53.5 95.25 0.25 0.42 222.b t1 = 0.17 49.75 3.75 2.866h T = 0.2 74.25 0.72 138.75 3.5 12.84 404.03 343.5 0.25 6.25 0.25 3.93 149.25 0.75 0.71 551.75 5.060 DIN 103 TRAPEZNI NAVOJI korak visina ga`enja navoja T D1 Vijak t2 1.5 Korak Unutra{nji pre~nik navoja Pre~nik otvora Pre~nik navoja d1 cm2 d2 h D D1 d 90 92 95 98 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 155 160 165 77.5 5.25 4.57 160.75 4.5 13.25 0.07 203.25 3.25 0.b h 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 radijus visina navoja Pre~nik stabla d2 d1 d t 2 D t b t2 c t1 t 2 a 30o zazori Pre~nik otvora Navrtka Unutra{nji pre~nik navoja h D 95 .5 9.75 0.5 0.07 369.46 57.25 0.25 0.75 0.5 0.5 100 105 110 115 120 125 133 138 143 148 47.25 0.00 2.66 78.13 67.5 10.5 0.5 92.25 7.5 1.5 0.5 b 0.54 86.41 60.5 0.75 4.03 103.5 8.5 110.25 4.25 0.5 6 7 8 9 10 11 12 a 0.25 0.25 0.5 1.25 0.5 11.25 0.5 11.5 1.5 7.5 85.5 1.5 0.5 0.71 441.5 79.25 0.5 d1 cm2 d2 h D D1 183.61 172.87 113.5 8.35 162 167 171 176 181 186 191 200 210 220 229 239 249 258 268 278 287 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22 24 24 24 26 171 176 181 186 191 196 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 156 161 164 169 174 179 184 192 202 212 220 230 240 248 258 268 276 153 158 161 166 171 176 181 189 199 209 217 227 237 245 255 265 273 Korak Srednji pre~nik d r 0.5h + a .5 4 4.25 0.25h t2 = 0.75 0.5 10.5h + a c = 0.JUS M.55 585.75 1.03 84 86 89 92 94 99 104 108 113 118 123 128 133 142 147 152 157 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 90.5 97.25 2.15 471.5 98.5 100.5 87.59 95.25 0.5 82.5 92.5 0.5 0.55 311.75 2 1.5 3 3.75 6.5 1.85 196.29 257.5 0.25 2.30 280.

910 R 13/8 44.309 11 r = 0.749 25.479 1.479 1.317 0.030 R 41/2 125.479 1.309 11 135.317 .479 1.201 111.952 2.950 1.184 0.872 2.479 1.728 R 1/4 13.372 2.317 0.662 R 1/2 20.317 0.249 0.640327P Visina navoja H1 0.301 15.365 2.137329P H = 0.631 1.445 1.309 11 160.814 14 24.226 2.VITVORTOV (WHITHWORTH) CEVNI NAVOJ STANDARDNI NAVOJI OD R1/8" DO R6" P= Srednji pre~nik d2 = D 2 9.856 1.249 0.309 11 78.581 0.249 R 11/8 37.317 0.651 162.431 42.501 98.955 R 5/8 22.184 0.117 1.309 11 34.309 11 122.309 11 56.680 R4 113.125 0.479 1.926 2.337 19 14.324 52.479 1.911 26.479 1.309 11 50.291 2.317 0.514 R 21/4 65.309 11 148.309 11 44.072 2.317 0.960491P H1 = 0.793 21.162 1.309 11 62.317 0.351 D2 D1 Spoljni navoj 25.B0.418 40.479 1.656 2.279 29.877 1.722 2.055 86.135 64.856 0.479 1.472 2.803 R 13/4 53.441 R 3/4 R 7/8 30.251 136.814 14 27.479 1.844 46.309 11 84.249 0.845 2.317 0.317 0.705 80.309 11 38.309 11 97.162 1.980 R 31/2 100.201 R1 33.788 2.710 R 21/2 75.897 R 11/4 41.4 z D H/2 d1 96 r H H1 H/6 d d3 D VELI^INA NAVOJA Spoljni pre~nik col (in~) d=D R 1/8 9.317 0.039 31.157 R 3/8 16.147 12.814 14 30.309 11 41.267 58.309 11 103.479 1.566 0.317 0.770 36.162 1.330 R 33/4 106.479 1.534 R3 87.884 R 31/4 93.317 0.317 0.939 2.323 R 11/2 47.430 R 51/2 151.162 1.814 14 20.249 0.172 2.479 1.022 2.479 Radijus r 0.479 1.772 2.317 0.317 0.752 2.907 28 11.576 2.317 0.309 11 91.309 11 72.405 92.231 73.479 1.479 1.806 19.317 0.951 149.309 11 110.479 1.130 R6 163.056 DIN 259 Unutra{nji navoj H/2 H/6 55o P DIMENZIJE NAVOJA U (mm) Pre~nik Korak Broj koraka stabla na 1 col d 1 = D1 P z 8.730 R5 138.337 19 18.587 1.317 0.184 R 23/4 81.551 124.746 R2 59.851 105.830 JUS M.

307 93.014 P 1.436 69.012 50.467 8.254 84.711 2.770 6.131 7.990 11.495 11.645 5.576 23.401 21.912 18.253 3.311 1.575 4.B0.853 60.270 1.066 4.350 4.558 65.005 5.607 0.822 3.479 1.066 4.4 z r = 0.711 3.620 1.086 63.297 114.428 34.918 14.816 8.751 21.175 0.257 7.639 102.899 95.537 7.419 25.101 32.233 4.798 17.388 9.397 19.700 9.182 107.946 41.680 35.441 0.233 5.960491P H1 = 0.629 3.960 2.080 5.876 12.904 1.548 88.837 8.614 20.175 3.104 29.033 2.657 5.804 35.497 5.152 49.304 102.257 7.350 7.625 40.017 1.802 43.789 9.410 89.422 5.724 5.903 78.832 101.556 82.199 47.020 53.349 83.657 5.885 55.324 2.835 8.614 3.253 31.350 6.324 2.VITVORTOV (WHITHWORTH) FINI NAVOJ STANDARDNI NAVOJI OD 1/4" DO 43/4" Unutra{nji navoj D2 Spoljni navoj D1 d1 D H/2 H/6 d d3 VELI^INA NAVOJA col (in~) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 r H H1 H/2 H/6 55o P JUS M.740 Povr{ina Korak Broj Visina Otvor Visina koraka navoja klju~a glave navrtke stabla na 1 col A cm2 0.310 12.422 5.926 29.5 8 9.162 1.915 S 11 14 17 19 22 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 M 5 6 7 8 9 11 13 16 18 20 22 24 27 30 32 34 36 M 5 6.720 3.954 96.502 55.938 6.051 19.187 57.492 8.205 76.080 5.697 73.226 18.333 48.825 114.813 0.807 2.467 8.034 9.760 96.13733P DIMENZIJE NAVOJA U (mm) Spoljni pre~nik Srednji pre~nik Pre~nik stabla d = D d2 = D2 d1 = D1 6.005 5.391 41.355 1.835 9.818 14.816 7.909 71.424 22.894 83.203 66.525 7.814 2.079 28.647 120.629 4.990 108.215 38.335 23.137329P H = 0.604 90.253 3.113 8.295 0.024 44.309 2.959 64.509 11.614 4.277 34.553 72.784 1.452 37.873 24.505 32.588 1.771 38.151 41.645 6.647 5.411 1.398 44.370 59.345 15.540 2.237 z 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 1/2 4 1/2 4 4 3 1/2 3 1/2 3 1/4 3 1/4 3 3 2 7/8 2 7/8 2 3/4 H1 0.951 12.929 26.368 28.647 4.655 108.544 77.051 P = 25.117 2.573 47.640327P r = 0.5 11 13 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 85 90 95 100 105 D 97 .

0323 0. 110 115 120 125 135 140 145 160 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 9 9 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 60 64 68 72 76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 0.0775 0.0184 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 24 26 27 28 30 32 33 35 36 38 39 40 42 45 48 50 52 55 56 58 0.6 2 2.5 2.0536 0.5 2.00016 0.5 13 15 17 19 21 23 Za Masa d2 s vijak kg/kom.5 3 3 3 3 1.3 0.01130 0.0754 0.2 3.830 2.284 0.090 4.425 0.5 JUS M.B2.5 0.0920 0.00114 0.2 2.183 0.5 0.00013 0.7 1.3 0.5 5 6 6.5s Oblik B s Oblik A DIN 125 d2 d1 Oznaka: Podlo`na plo~ica 10.6 1.7 4.748 0.00031 0.3 5.00627 0.6 3 3.00214 0.00003 0.000 3.625 0.710 1.00044 0.00139 0.270 .952 0.458 0.0943 0.995 1.00408 0.431 0.3 6.011 0.770 1.00011 0.133 0.7 2.586 0.00002 0.RAVNE PODLO@NE PLO^ICE JUS M.3 0.135 0.0423 0.130 3.01720 0. d1 Za Masa d2 s vijak kg/kom.130 0.011 D 98 d1 1. d1 4 4.01470 0.5 0.00012 0.220 0.4 10.6 1.310 4.8 3.8 2.5 0.00860 0.0409 0.830 3.3 2.4 7.5 2.470 4.00004 0.00009 0.5 7 7 8 9 10 13 14 17 21 24 28 30 34 37 39 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41 43 46 50 52 54 57 58 60 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72 78 85 92 92 98 105 105 110 62 66 70 74 78 82 87 93 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 0.250 1.7 2 2.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 0.5 0.0437 0.492 0.294 0.230 2.4 8.300 1.330 0.8 1 1.B2.6 1.471 Za Masa d2 s vijak kg/kom.

kg 1 1/4" 32.7 29.1 6.2 14.3 1.1 8.5 40.1 7.5 0.2 32.2 2.5 42.0502 0.5 26.5 36.ELASTI^NE PODLO@NE PLO^ICE JUS M.5 2.8 0.5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 0.2 16.B2.5 2.5 2.3 71.9 1.1 8.7 63.5 0.5 2.110 Oblik B b Oblik A DIN 127 s d1 d2 d2 r r 60o s ELASTI^NA PODLO@NA PLO^ICA A (B) 10.4 4.7 11.1 3.5 1 3/8" 35.2 20.2 1.2 1.73 15.53 3.5 41.120 0.7 73.5 60.2 7.8 0.2 1.4 2.6 4.9 28.3 1.2 20.5 38.5 3. d1 d2 b s r kg M Masa 1000 kom.5 2.112 0.6 1.360 0. M 2 2.7 6.5 2. whitw.5 30.2 1.5 3 3.91 9.2 26.7 3.3 32 33 35 36 38 39 40 42 45 48 50 52 55 56 58 60 64 72 76 80 90 100 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 56.5 66.6 0.9 67.8 1.928 1.5 1 3/4" 45.0332 0.2 18.5 2.9 4.9 1 1 1.4 0.2 27.2 0.5 55.5 0.0546 0.5 0.180 0.60 2.110 Za vijak met. whitw.5 1.2 0.5 33.8 2.5 24. JUS M.5 2.5 27.5 4 4.2 1.01 8.5 2.6 2 2.5 44.5 58.2 1.5 2.5 3 3.2 0.5 2.5 46.5 38.5 3.2 16.2 0.4 0.5 1 5/8" 42.1 5.4 0.6 3 3.1 12.2 17.B2.6 0.5 69.5 49 73 51 75 53 81 2" 56 84 57 85 2 1/4" 59 87 61 89 2 1/2" 65 93 73 101 77 105 81 109 91 119 101 129 46.5 4 4 5 5 5 5 6 0.5 53.2 22.2 28.8 0.5 2.5 59.0 65.5 40.2 10.5 48.1 14.5 D 99 .2 2 2 2 2 2 Masa Za vijak Dimenzije u mm 1000 met. kom.5 1 1/2" 39.5 2.82 6.3 2.5 26.2 12.5 4 5 6 7 8 10 12 1/2" 14 5/8" 16 18 3/4" 20 7/8" 22 24 26 1" 27 28 30 1 1/8" Dimenzije u mm d1 d2 b s r 2.2 111 117 123 127 182 190 193 198 203 218 240 251 262 290 318 0.1 2.7 5.2 34.831 0.5 28.3 70.2 23.

603 70.4200" o 2.365 o 16.77188784o 3.7249" 1.989 6 52'2.7946" 2.994 5 43'29.289 120 90o 0.500 34'22.97511668o 3.90968228o 1.86133184o 2.596 80o 60o 0.950 11o25'16.5 0.2201" 6.866 20o 2.000 38.14587739o 0.18 30 1o54'34" 1o8'46" 50 100 34'22" k 2 POLOVINA h .652 7o37'41.za TA^NE VREDNOSTI UGLOVA NAPOMENA UGLA k=100mm 60o 45o 40o 30o 22o30' 15o 10o 9o27'44" 7o7'30" 5o42'38" 4o48'49" 3o48'51" 3o26'1" 2o51'45" 2o23'9" 1o54'33" 1o47'24" 1o25'56" 1o29'27" 1o25'43" 1o25'50" 1o26'16" 1o29'15" 1o30'26" 1o29'36" 57'17" 34'23" 17'11" 86.25003120o 11.7962" 3.331 3o49'5.630 3 0'52.305 9o31'38.62814944o 6.499 2o51'51.3380" o 5.279 50.1123" 9.81830472o 3.57295300o MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE 0 1 2 3 4 5 6 .3173" 4.047 2o51'26" 2o51'40" 20.866 45o 1.509 2o52'31.403 14o15'0.1586" 0.333 5o43'30" 10 12 4o46'18" 3o49'6" 15 3o34'48" 16 2o51'52" 20 2o58'54" 19.NAGIBI (KONUSI) 1 /2 DIN 254 D h dimenzije i oznake x Konus 1 : x = D : k = 2tg NAGIB (KONUS) D 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : UGAO NAGIBA o 0.836 18o55'28" 3 4 14o15'0" 11o25'16" 5 9o31'38" 6 7o37'42" 7.000 1o8'45.123 3o34'47.020 2o52'32" 19.0913" o 2.42118612o 9.596 2o58'30.8672993o 5.01455396o 2.4449" 2.163 4o46'18.52728336o 7.7112" 12.602 2 58'53.72481036o 4.86419204o 2.440 18 55'28.493 2o51'26.254 3o0'52" 19.882 17.57982092o 2.922 2o58'30" 19.207 30o 1.666 1o54'34.87540136o 2.8258" 2.8970" 3.002 2o59'12" 19.98161828o 2.9378" 2.711 64.212 20.268 25.85748272o 2.8562" 1.6308" 18.98659024o 1.3943" o 2.92464200o 14.497 2o51'40.1357" o 4.606 2 59'11.3553" 2.5 6o52'2" 8.2700" 8.

20 17.0 18.3 2.8 5.5 18..5 4.2 8.0 2..0 10.0 8.0 0.210 Dimenzije u (mm) Nazivni Dimenzije u (mm) pre~nik l1 R R d2 d3 min.0 3.5 16.5 16.15 4.3 5.0 6.0 25.9 1.70 2.5 29.211 DIN 332 o 60 d2 d1 120o d1 d1 R d2 60o d3 B d2 60o A R l1 l1 Nazivni pre~nik l1 d1 min.A5.30 6.. d2 d3 min.70 8.15 4.50 10.3 10.0 3.0 25.5 13.1 3.3 1.0 12.210.25) 1.5 1.0 6.0 20.4 28.1 12.0 12.0 12.5 3.0 2.35 4.5) (0.0 10.5 D Vrednosti u zagradama.6 2.0 (1.6 2. Pre~nik D 25.0 21.0 10.5 3.15 4.mera za mesto reza na predmetu na kome ne sme ostati gnezdo 101 .32 1. JUS M.160 d1 3 5 8 d2 9 13 22 Dimenzije u d3 l1 12. max.0 5.A5.100 100.15 JUS M. (0.15 (5.3 8.60 13.8) 1.0 1.0 6. 63 63.SREDI[NJA GNEZDA JUS M.0 5..63) (0.0 8. po mogu}stvu treba izbegavati 120o d2 90o d3 D d1 90o d2 d1 D 90o l l1 l1 a Gnezda sa srednjim uglom 90o (JUS M.A5.9 5.0 6.1 1.25 3.8 0.0 10.0 11.0 2.3 8.12 2.65 3.6 1.0 (mm) l2 l 5.0 a* 8 11 18 a* ..0 20. max.5 l1 Primer ozna~avanja: SREDI[NJE GNEZDO B 3.0) 4.211) upotrebljavaju se za delove sa masom ve}om od 100kg i pri obradi sa ve}im silama rezanja.A5..0) 6.0 22.5 16. d1 min.0 6.0 31.0 (8. 1.

003 M d Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik navoja burgije navoja burgije navoja burgije navoja burgije navoja burgije M d M d M d M d M d M 1.6 a (±1o) 90o 60 d1 H12 2.6 2.6 2.6 2.6 2.0 M 1.6 2.6 2..6 3 3..0 4.5 M 1.6 2.5 M 52 47. 700 600 .6 2.90 M 10 8.8 400 6.6 2.B1.6 2.6 2.6 2.6 2.0 M 45 40.. 370 HV 330 .0 0.2 M 27 24.6 d3 H12 2.6 2.0 M 33 29.6 2. 300 HV 280 .6 2.4 +0.. 215 HB 400 500 302 302 170 .6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2..6 2.5 M 22 19..9 900 12. 800 800 .B1.4 1.6 2.5 M 1.1600 Izdu`enje % 14 20 10 16 8 12 12 9 8 7 Tvrdo}a Razred ~vrsto}e ^vrsto}a Tvrdo}a HV Oznaka 4 5 N/mm2 110 ..6 2.6 2.2 0.95 M 3.5 M 36 32..6 2.05 M 8 6..6 2.B1.6 2..6 2.6 2.6 2...0 M 48 43.6 2. 510 HV 8 10 12 14 800 1000 1200 1400 302 353 353 380 .3 +0.8 M 20 17.00 M 14 12.0 10.8 640 10... 170 HB 140 .6 2.6 2. 550 500 .85 M 2.75 M 7 6.028 102 Razred Naprezanje ~vrsto}e te~enja Ro Rp Oznaka N/mm2 4.50 M 9 7..5 M 42 37.9 540 8..6 2.6 2.6 2..0 2.5 M 1.10 M 3.6 2.0 M 30 26..6 2..9 1080 14.60 M 6.6 t2 +0.6 2..6 2.6 2.6 2.6 360 6.6 2.6 2.6 1.6 2.1000 1000 .75 M 2.9 1260 Zatezna ~vrsto}a Rm 2 N/mm 400 ..20 M 12 M 2.6 t1 2.6 300 5.2 +0.6 2.O NAVOJIMA I VIJCIMA PREPORU^ENI PRE^NICI BURGIJE ZA RUPE PRE NAREZIVANJA NAVOJA prema JUS M.5 2.6 2.6 2.6 2..30 M 11 9.6 2..6 2.0 M 1.6 2.6 2.6 2.45 M 5.6 2.1 +0.6 d2 H13 2.8 480 6.1 0.6 2.6 2...6 2.6 2.5 fino (F) D t1 t1 t2 srednje (S) KVALITETNI VIJCI I NAVRTKE JUS M.. 440 HV 400 .6 t1 2.0 3.0 RUPE ZA VIJKE SA UKOPANOM GLAVOM o 90o d3 a( ) d2 fino (F) d1 DIN 75 d1 srednje (S) za vijak M 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1200 1200 ..0 M 16 14.6 2. 245 HB 6 600 302 225 .0 5.1400 1400 .6 2.6 2.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 d1 H13 2.6 o 2..6 2.5 M 39 35.2 1.6 2.8 320 5.25 M 4.6 2.0 1.023 JUS M.8 M 18 15.8 1.5 M 24 21.6 2.6 2.6 2.

3 2.7 1.1 3.5 2.6 1.2 3.3 5.2 2.9 4.1 4.2 2.5 1.8 10 12 15 17 19 21 24 26 28 Pre~nik vijka mm 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 90 100 110 120 125 130 140 150 fina mm 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 93 104 114 124 129 134 144 155 Pre~nik rupe srednja mm 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66 70 74 78 82 86 96 107 117 127 132 137 147 158 gruba mm 32 35 38 42 45 48 52 56 62 66 70 74 78 82 86 91 101 112 122 132 137 144 155 165 D 103 .7 7.8 3.6 7.2 1.4 1.6 3 3.7 2.0 2.5 6.3 1.2 3.8 2.4 3.6 4.8 2.7 2 2.3 1.8 6.8 1.5 1.4 2.5 2.4 7.6 2.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 fina mm 1.9 2.8 5.4 1.1 1.5 5.3 6.5 13 15 17 19 21 23 25 Pre~nik rupe srednja mm 1.9 3 3.4 8.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 gruba mm 1.6 1.9 3.PRE^NICI RUPA ZA VIJKE d2 d1 DIN 69 Pre~nik vijka mm 1 1.7 4.2 1.4 10.7 2.

74 2.52 12.79 3.40 15.70±0.45 50.21 63.45±0.30 48.24 21.88 15.54 2.00 12.70 8.16 15.40 31.54 2.60±0.08 Du = Dp .69 47.80 63.10 2.90 53.26 88.88 18.75 25.16 42.08 14.06 4.10 24.08 13.70 15.00 8.80 29.12 4.21 106. lanca rolne 12.80 54.30±0.36 59.84 23.97 16.97 6.20±0.76 0.75 108.88 25.15 5.52 9.50 x x DIMENZIJE PRESEKA ZUBA U (mm) L h b c R r 4.76 0.10 7.15 35.00 10.03 2.50±0.08 2.03 2.60 148.35 35.76 0.80 21.76 0.52 25.05 15.30±0.03 11.25 88.50 225.80±0.52 9.62 55.75 8.70±0.40 157.00 9.30 3.00 177.20 134.72 6.40±0.27 1.03 2.75 16.54 5.70 8.90±0.92 11.51 12.98 104.16 15.25 23.06 4.40 25.12 25.95 7.54 2.40 43.70 10.95 6.05 31.5 × d + 6 Ds .00 5.10 5.53 6.99 8.94 9.88 36.92 9.50 2.60 63.52 2.46 47.35 9.LAN^ANICI N M L Dp L L r R b h c R b h c R b h c Ds M r r Du x D 104 LANAC P d korak pre~.83 5.37 76.53 6.94 7.40±0.unutra{nji pre~nik Dp .60 179.16 3.56 58.76 1.10 3.45 27.30 146.80 72.52 1.10 44.15 10.20±0.00 13.88 15.94 13.30 76.80 Ds = Dp + 2h Ds = Dp + 0.95 5.43 18.08 9.20 18.29 91.76 0.18 16.08 5.05 4.35 9.12 8.60 57.75 38.81 27.65 91.54 2.19 4.00 5.45 48.35 29.25±0.50±0.03 2.27 2.94 5.79 2.76 0.05 25.50±0.18 49.60 0.88 10.95 5.20±0.90 101.70 12.10 8.78 31.90±0.12 10.27±0.90±0.30 29.94 50.30 180.08 5.27 1.60 31.90±0.76 0.40 44.d Du .70 7.spoljni pre~nik .17±0.19 4.20 88.53 8.18 11.75 87.27 1.54 2.16 11.16 15.55 77.10±0.00 5.30 3.90 15.16 2.10 30.20 120.92 1.90±0.80±0.56 63.88 19.27 1.70±0.89 10.00±0.76 0.30 1.50 50.54 3.43±0.90±0.69 19.08 4.64 10.75 39.81 4.40 19.podeoni pre~nik d .88 12.51 12.88 25.07 19.50 39.50 79.65 7.pre~nik rolne M N x 8.

podeoni pre~nik p .0660 41.2438 23.0640 34.5224 45.0231 49.1529 18.3925 6.3800 20.6528 21.3815 13.0625 27.8802 24.5620 23.6131 2.3346 21.9306 44.7458 34.8554 35.2441 16.4275 33.3355 28.7588 6.9717 15.5650 37.2940 43.6102 36.4127 32.6138 8.1531 25.7892 19.8877 52.7006 35.1078 26.5201 10.3843 41.4939 4.0172 28.6597 49.8347 18.4341 54.3865 48.0682 48.2457 37.7916 12.9757 43.7929 40.6507 28.0176 14.7500 48.9329 51.2060 52.9736 36.8426 53.7072 D 105 .9260 16.7975 54.8637 4.ODRE\IVANJE OSNOVNOG PRE^NIKA LAN^ANIKA Dp = Dp .1093 33.5694 51.4746 39.1585 46.9238 3.2023 10.3414 49.1609 53.2361 3.2892 22.0619 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 20.9780 50.7896 26.2445 30.5494 3.1112 40.4295 40.7048 49.0266 7.2511 51.9710 22.7851 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 47.1545 32.1073 19.2491 9.8381 39.5198 38.4737 11.8814 31.6982 21.8380 11.7530 55.8845 10.5622 16.6123 43.4710 18.6613 7.2919 36.0200 42.6164 50.2898 15.7443 27.4275 12.4260 26.6536 14.2488 44.2962 8.4768 46.2037 45.5180 31.3823 34.8403 46.0706 55.3391 42.2963 50.1158 54.7095 7.5166 17.7478 41.6574 42.9267 30.0188 35.9314 9.1997 31.3807 27.7026 42.5668 9.1134 47.4317 47.9285 37.4792 53.korak lanca z .7910 33.3889 55.9787 8.9719 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 29.0755 6.4422 5.9256 23.7445 13.1558 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 11.5243 52.5671 44.6995 14.2902 29.4255 19.1786 4.3371 35.1985 24.1258 5.4713 25.8854 45.8833 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 38.6084 29.8097 5.0630 13.8349 25.6074 22.6079 15.6990 28.5632 30.8362 32.7437 20.2015 38.broj zuba 1 o × P sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2.1984 17.3438 7.5167 24.8803 17.1564 39.3356 14.1096 12.0164 21.

KONSTRUISANJE ZUBACA LAN^ANIKA
r2

h
hs

u

r1

r1

u

e
a a

D

g

Ds

Dp

t - korak lanca (tabela standardnih koraka ispod teksta)
hs = 0,25 × t
h = (0,07 ¸ 0,145) × t
t = D × sina
r2 = (0,8 ± 0,2) × t za z £ 40 odnosno r1 = r2 za z > 40
o
o
g = 19o +3,5
za v > 12m/s
-3,0 za v > 8m/s, odnosno g = 15 ± 2
Me|uosno rastojanje:
Amin = 0,6 × (D1 + D2) + (3 ¸ 5) cm
gde su D1 i D2 pre~nici lan~anika u cm
Maksimalno me|uosno rastojanje je Amax = 80 × t.
Lanac radi pod povoljnim uslovima ako je A = (30 ¸ 50) × t

D

o

o

t
b
d

106

korak t
"
mm inch
1/2
12,7
5/8
15,87
3/4
19,05
7/8
22,2
25,4 1
25,4 1
25,4 1

b
mm
7,75
9,65
16,81
12,7
7,75
12,7
17,02

d
mm
8,51
10,16
12,07
15,88
8,51
14
15,88

korak t
"
mm inch
31,7 1 1/4
31,7 1 1/4
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
41,4 1 5/8
41,4 1 5/8
44,4 1 3/4
50,8 2

b
mm
9,65
19,56
11,68
15,24
17,02
19,05
25,4
25,4
20,5
22,2
30,99
17,02

d
mm
10,16
19,05
12,07
22,2
30
12,07
22,2
25,4
17
15,24
27,94
15,88

JUS M.C1.820

korak t
"
mm inch
50,8 2
57,1 2 1/4
63,5 2 1/2
63,5 2 1/2
63,5 2 1/2
76,2 3
76,2 3
76,2 3
88,9 3 1/2
88,9 3 1/2
101,6 4
101,6 4

b
mm
30,99
57,1
19,56
19,56
38,1
11,68
25,4
45,75
30,99
53,34
30,99
53,34

d
mm
29,21
34,3
19,05
39,37
29,37
25,4
25,4
48,26
27,94
53,98
29,21
53,98

PRSTENASTI USKO^NICI - spolja{nji
JUS M.C2.401
nezategnut
za d = 4 - 9

za d = 10 - 165

d4

za d = 170 - 300

d

n1

d4

a

d3

n
a

d1

d2

d2

b

m

Oznaka: prstenasti usko~nik 45, JUS M.C2.401
dimenzije u (mm)

Pre~nik
vratila
d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

n

a

b

d1

d2

d3

d4

m

n1

masa
kg/kom

0,4
0,5
0,7
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,8
2,2
2,6
2,8
2,8
3
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3

0,7
1,1
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1

3,8
4,8
5,7
6,7
7,6
8,6
9,6
10,5
11,5
12,4
13,4
14,3
15,2
16,2
17
18
19
20
21
22,9
23,9

3,7
4,7
5,6
6,5
7,4
8,4
9,3
10,2
11
11,9
12,9
13,8
14,7
15,7
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
22,1
23,2

8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34

2
2,5
2,8
3,2
3,2
3,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2
2
2
2
2
2

0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,000023
0,000066
0,000084
0,000121
0,000158
0,00030
0,00034
0,00041
0,00050
0,00053
0,00064
0,00067
0,00070
0,00082
0,00111
0,00122
0,00130
0,00142
0,00160
0,00177
0,00190

D

107

PRSTENASTI USKO^NICI - spolja{nji
JUS M.C2.401
nezategnut
za d = 4 - 9

za d = 10 - 165

d4

za d = 170 - 300

d

n1

d4

a

d3

n
a

d1

d2

d2

b

m

Oznaka: prstenasti usko~nik 45, JUS M.C2.401
dimenzije u (mm)

D

108

Pre~nik
vratila
d
26
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
56
58
60
62
63

n

a

b

d1

d2

d3

d4

m

n1

masa
kg/kom

1,2
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2
2
2
2
2
2
2
2

4,4
4,6
4,7
4,8
5
5,3
5,4
5,4
5,6
5,8
6,2
6,3
6,5
6,7
6,8
7
7
7,1
7,2
7,2
7,3

3,1
3,1
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4,5
4,5
4,5
4,8
4,8
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
5,5

24,9
26,6
27,6
28,6
30,3
32,3
33
34
36
37
39,5
42,5
45,5
47
49
52
53
55
57
59
60

24,2
25,9
26,9
27,9
29,6
31,5
32,2
33,2
35,2
36,5
38,5
41,5
44,5
45,8
47,8
50,8
51,8
53,8
55,8
57,8
58,8

35
38
39
40
43
45
46
47
50
53
55
58
62
64
66
70
71
73
75
77
78

2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,00195
0,00292
0,00320
0,00332
0,00354
0,00380
0,00400
0,00500
0,00562
0,00603
0,00650
0,00750
0,00792
0,0102
0,0111
0,0114
0,0118
0,0126
0,0129
0,0143
0,0159

4 6.0840 0.6 9 9.9 8.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.2 8.0218 0.5 2.5 3.15 4.5 2.9 12.5 180.150 0.4 8.160 0.15 4.2 12.5 2.0866 0.0262 0.15 4.8 63.5 2.5 2.5 91.8 10 10.5 11.3 11 11 11 11.65 2.5 10.65 3.0364 0.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.9 12.15 4.5 86.4 7.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 masa kg/kom 0.5 70.5 2.15 4.4 7.0820 0.5 101 106 111 116 121 126 131 136 141 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 204 214 224 234 244 252 262 272 282 292 60.15 4.5 2.5 2.65 2.5 165.5 2.5 170.15 5.5 2.5 84.15 5.1 6.5 98 103 106 113 118 123 128 133 138 142 145 151 155.0537 0.65 2.0220 0.200 0.15 4.5 10.0273 0.5 67.1 9.290 0.5 9.5 185.15 3.5 160.5 2.7 9.0445 0.15 4.5 81.5 2.5 82.5 9.335 0.15 5.5 78.8 11.6 12.3 10.15 3.0312 0.0182 0.5 2.15 5.15 4.dimenzije u (mm) Pre~nik vratila d 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 2.5 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 62 65 67 69 72 75 76.0246 0.9 13.3 8.15 5.5 94.5 3.15 5.5 3.4 6.15 4.5 190.15 4.15 3.4 7 7 7.5 13.5 65.5 76.170 0.15 4.310 0.5 2.9 11.5 89.210 0.0490 0.15 5.398 0.15 5.0900 0.15 2.65 2.190 0.65 2.375 0.230 0.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7.8 7.4 8 8 8 8.15 4.0225 0.220 0.355 0.6 8.120 0.9 13.5 2.5 3.5 175.5 198 208 218 228 238 245 255 265 275 285 81 84 86 88 92 95 97 99 103 106 108 114 119 125 131 137 143 148 154 159 164 170 175 181 186 192 197 202 208 213 219 224 229 239 249 259 269 279 293 303 313 323 333 2.5 2.110 0.5 3.4 7.3 11.15 4.8 7.15 4.5 79.0800 0.265 0.418 0.5 2.5 2.65 2.440 D 109 .15 4.5 2.5 96.8 12.2 12.5 3.15 4.65 2.5 84.15 4.5 73.5 74.104 0.15 3.6 11.115 0.3 12.135 0.5 2.5 9.1 8.5 3.15 5.9 7.5 3.180 0.7 12.15 5.15 4.100 0.5 11.0412 0.248 0.15 4.

300 Oznaka: prstenasti usko~nik 45.9 30.6 1.5 20.2 1.5 1.9 27.2 1.6 1.5 2.5 25.7 16.2 5.7 35.000740 0.1 4.5 1.6 4.5 1.1 16.4 36.5 1.C2.5 1.000420 0.3 1.5 1.2 1.5 10.5 2 2 0.7 5.1 1.8 19 20 21 22 23 25.00320 0.5 1.000370 0.5 2.00354 .5 1.3 4.00110 0.2 1.000650 0.6 3.5 1.8 17.5 3.5 1.4 4.5 2.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.1 1.00221 0.000830 0.00160 0.7 1.1 1.7 3.1 32.1 15.2 1.000900 0.1 1.unutra{nji JUS M.3 19.5 1.5 1.3 1.1 3.00206 0.00100 0.3 1.00180 0.8 11.2 1.5 2.2 5.6 1.7 1.000600 0.1 1.000560 0.5 1.5 2.5 13.4 33.1 1.6 15.2 17.4 11.7 1.5 2.4 12.400 n d1 d a d2 d3 b n1 m za d = 170 .00150 0.1 1.8 13 14.5 21.5 1.6 2 2 2 2 2 2 2.2 27.1 1.2 1.C2.2 1.5 3 3 3 3 3.8 4 4 4 4.3 1.5 1.8 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 15 16 16 18 20 21 23 24 1.1 1.6 14.5 1.1 1.00142 0.5 2.2 26.5 1.7 37 10.3 18.5 1.7 1.5 3.2 3.1 1.5 1.2 29.5 1.PRSTENASTI USKO^NICI .1 4.6 3.400 dimenzije u (mm) D 110 Pre~nik vratila d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 35 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 masa kg/kom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.5 1.1 34.4 37.4 31.3 1.5 1. JUS M.000180 0.000520 0.6 4.2 1.3 1.9 26.000310 0.5 3.5 22.5 3.5 23.3 3.

2 66.5 4 4 4 4.5 2.85 1.2 10.85 1.8 38 39 40 42.15 4.1 5.2 72.15 3.00540 0.0790 0.0370 0.5 6.5 50.75 1.15 2.2 59.1 5.0720 0.15 3.8 9 9.6 1.5 48.5 2.2 5.5 2.5 2.8 10.5 44.5 5.65 2.0240 0.0770 0.6 7 7 7 7.5 2.15 2.65 2.15 4.0820 0.2 6.5 76.65 2.0560 0.2 10.00870 0.5 49.85 1.5 47.5 2.0111 0.5 3.5 2.5 85.2 56.15 4.15 4.7 8.1 5.1 5.15 4.5 45.5 6 6 6.0645 0.5 87.65 2.5 2.85 2.5 3.0181 0.0350 0.3 8.5 6.85 1.9 6.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5.9 8.65 2.5 1.0930 D 111 .5 5.0204 0.6 7.5 1.5 103.3 8.8 39.75 1.5 2.5 1.0280 0.15 4.5 2.5 2.15 4.15 4.5 74.5 2.9 8.0745 0.15 2.0550 0.5 88.5 50.00370 0.6 6.4 7.0253 0.0117 0.5 2.5 4.7 11 11 11 3.8 6.15 4.dimenzije u (mm) Pre~nik vratila d 36 37 38 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 112 115 120 125 130 135 140 145 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 1.15 3.5 10.0320 0.5 53 55 58 59 61 63 65 66 68 71 73 75 78 81 83.5 2.1 6.65 3.2 8.15 4.5 6.4 7.5 2.1 9.5 2.5 3.5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 masa kg/kom 0.5 98.5 82.5 95.00820 0.5 103.75 1.0220 0.2 69.15 3.8 43.0600 0.00390 0.5 2.15 2.6 8 8 8.4 7.00610 0.2 60.65 2.5 1.2 5.5 2.5 2.0105 0.0112 0.2 5.15 2.75 1.5 93.5 95.5 10 10 10.2 62.5 2.0165 0.6 1.3 8.15 2.0840 0.00670 0.9 8.5 2.5 2.5 5.5 100.3 8.5 2.65 2.0188 0.2 64.5 2.2 10.9 8.15 3.5 4.5 2.5 106 109 112 114 116 119 124 129 134 139 144 149 38.6 1.6 6.5 2.7 5.5 2.8 5.5 85.00374 0.0143 0.0875 0.5 5.0380 0.5 101.5 2.5 8.15 4.5 2.5 2.00830 0.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.2 67.5 4.5 91.15 2.00730 0.15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.8 10.0160 0.5 3.5 2.5 51.15 4.00470 0.5 54.5 108 112 115 117 119 122 127 132 137 142 147 152 25 26 27 28 30 33 34 35 37 39 41 42 44 46 48 49 50 53 55 57 60 62 64 66 69 71 73 74 77 80 82 83 86 87 89 90 94 98 103 108 113 118 123 2.6 6.0310 0.5 93.5 2.8 6.5 90.5 79.8 8 8 8 8 8.9 9.8 40.7 10.9 6.5 9.15 2.00600 0.5 3.5 105.9 7 7.5 2.5 97.5 2.5 2.5 2.15 3.7 10.

5 3.15 4.5 13.15 4. JUS M.15 5.15 5.5 199.5 179.5 11.15 4.5 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 216 226 236 246 256 268 278 288 298 308 158 164 169 174.15 4.195 0.8 11.415 0.5 3.330 0.15 4.107 0.105 0.163 0.110 0.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.15 4.125 0.PRSTENASTI USKO^NICI .270 0.150 0.5 209.5 3.435 .300 Oznaka: prstenasti usko~nik 45.C2.8 12.140 0.15 4.170 0.15 5.400 dimenzije u (mm) D 112 Pre~nik vratila d 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a b d1 d2 d3 d4 m n1 masa kg/kom 11.15 4.15 5.5 184.15 5.183 0.5 189.15 5.C2.5 222 232 242 252 262 275 285 295 305 315 126 130 134 139 145 149 153 157 162 167 171 181 191 201 211 221 227 237 247 257 267 3.unutra{nji JUS M.400 n d1 d a d2 d3 b n1 m za d = 170 .15 5.15 4.5 13.5 12 12 12 12.345 0.5 13 13.7 11.5 194.315 0.5 204.5 12.400 0.15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0.175 0.15 4.360 0.15 5.15 5.15 5.388 0.375 0.

5 3 4 5 t 5 6 8 10 12 16 18 20 22 27 32 40 dm* 22 32 45 63 90 125 180 212 250 355 500 710 36o 50 71 100 140 200 280 400 475 560 800 1120 1600 34o 22 32 45 63 90 125 180 212 250 355 500 710 D h PROFIL I MASE KLINASTIH REMENA PO DU@NOM METRU U (kg/m) a JUS G.981 1.5 1.5 10 3 13 4 17 5 20 6 22 7 25 8 32 10 40 12 50 16 *) .245 0.563 113 .390 0.dm minimalni e r2 dm t D = dm + 2c t r2 dm D = dm + 2c c r1 a b e f uglovi a* dimenzija remenica u (mm) e 6 7 8 10 12 15 18 20 22 27 34 42 podeoni f 6 8 10 12 16 20 24 26 30 38 46 58 pre~nici n 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 8 r1 0.5 1 1 1.180 0.253 DIN 2217 REMENICE a b r1 n c {irina remena b c 5 1.5 1.301 0.059 0.C1.5 6 2 8 2.5 0.628 0.5 14 16 20 25 32 0.5 0.E2.5 0.5 2 2 2.5 2 2 2.023 0.039 0.110 0.053 DIN 2215 b b h M 6 8 10 13 17 20 22 25 32 40 50 4 5 6 8 11 12.JUS M.5 r2 0.5 1 1 1 1.

48 5.72 3.01 7.05 0.15 6.02 0. ravnomeran rad kratkotrajna optere}enja.01 2.89 0.9 14.60 32 1.07 5.19 0.32 0.19 5.64 0.26 0.18 0.74 0.20 0.41 8.03 5.86 8.23 4.98 1.08 0.92 0.36 0.07 0.51 5.76 8.98 0.20 7.94 3.00 4.81 1.14 0.31 3.23 3.82 0.3 12.26 4.D1 2A du`ina kai{a: Dp Dp L = 1 (180-2b) + 2 (180+2b) + 2Acosb 360 360 Dm {irina kai{a v= 10 0.22 0.11 0.91 1.78 0.84 2.15 0.96 0.44 8.75 180 22 0.41 0.27 0.7 12.92 5.08 0.6 11.95 0.11 0.9 9.16 9.08 0.07 5.21 3.58 - uslovi rada laki uslovi rada.03 1.81 1.73 5.88 6.5 710 90o 80o 70o 1 0.10 2.51 0.38 0.45 5.89 4.47 63 90 17 0.72 5.53 3.53 3.1 19.06 0.63 4.9 31.86 0.53 0.82 4.SNAGA KOD KLINASTIH KAI[EVA .8 10.88 0.82 13.03 6.88 0.81 0.5 26.5 28.14 0.9 20.8 19.7 500 50 4.21 0.40 0.76 1.2 17.56 212 25 1.22 4.31 3.84 1.7 30.62 1.03 0.66 13 0.55 355 40 2.18 0.63 0.41 3.10 2.31 0.07 0.10 6.13 22 32 45 n ×D n1×dm = 2 m (m/s) 19100 19100 b= D2 .40 0.65 2.6 32.78 4.98 1.8 19.2 16.64 7.40 2.69 1.7 16.14 0.5 14.16 3.41 10.38 3.91 1.2 23.1 18.69 2.5 11.07 0.96 1.42 6.88 6.6 23.62 7.6 19.47 1.03 0.76 3. promenom smera koeficijent k3 = D1 / Dmin korisna snaga Nk Nk = k1 × k2 × k3 × N .06 0.27 0.16 0.80 0.6 12.3 31.51 0.88 0.25 1.40 1.19 0.1 27.5 12.88 250 obvojni ugao 180o 170o 160o 150o 140o 130o 120o 110o 100o b koeficijent k1 114 koeficijent k2 0.70 0. ~esta uklju~ivanja ma{ine sa jakim udarima ma{ine sa naglim udarima.40 0.04 6 0.07 0.81 0.2 12.73 0.15 5.57 7.84 5.06 8 0.91 0.09 10.15 5.35 0.74 1.45 3.4 16.68 0.74 0.28 2.65 125 20 0.49 3.6 30.ZA OBVOJNI UGAO OD 180o - a a b v n1 n2 dm A brzina kai{a u m/s o snaga N u kW za obvojni ugao b=180 D dm min b 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 5 0.

KLINOVI
- KLINOVI SA NAGIBOM
JUS M.C2.020 - DIN 6883
oblik A

klin sa nagibom
nagib 1:100

b

d1-t1
d1+t2

d 1 d2

oblik B
h

t1

h

t2
t2+x

- RAVNI KLINOVI
JUS M.C2.060/061 - DIN 6885
b

l

OZNAKA: KLIN 14x9; JUS M.C2.060
PRE^NIK
OSOVINE

d1
izn.
6
8
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
150
170
200
230
260
290
330
380
440

do
8
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
150
170
200
230
260
290
330
380
440
500

Dimenzije klinova i `ljebova u (mm)
RAVNI KLINOVI
KLINOVI SA NAGIBOM
klin dubina `ljeba u klin dubina `ljeba u
tolerancije
P9
N9
os. glav~ini
osov. glav~. zazor
odstupanja
za
b h t1 t2+x t2 b h t1
t2
t1 i t2 gornje donje gornje donje
2 2 1,2 1
0,5
-0,009 -0,034
0 -0,025
3 3 1,8 1,4 0,9
4 4 2,5 1,8 1,2
+0,1
5 5 3 2,3 1,7
-0,012 -0,042
0 -0,030
6 6 3,5 2,8 2
8 7 4 3,3 2,4 8 5 1,3
3,2
-0,015 -0,051
0 -0,036
3,7
10 8 5 3,3 2,4 10 6 1,8
12 8 5 3,3 2,4 12 6 1,8
3,7
14 9 5,5 3,8 2,9 14 6 1,4
4
-0,018 -0,061
0 -0,043
16 10 6 4,3 3,4 16 7 1,9
4,5
18 11 7 4,4 3,4 18 7 1,9
4,5 +0,2
20 12 7,5 4,9 3,9 20 8 1,9
5,5
22 14 9 5,4 4,4 22 9 1,8
6,5
-0,022 -0,074
0 -0,052
25 14 9 5,4 4,4 25 9 1,9
6,4
28 16 10 6,4 5,4 28 10 2,4
6,9
32 18 11 7,4 6,4 32 11 2,3
7,9
36 20 12 8,4 7,1 36 12 2,8
8,4
40 22 13 9,4 8,1 40 14 4,0
9,1
-0,026 -0,088
0 -0,062
45 25 15 10,4 9,1 45 16 4,7 10,4
50 28 17 11,4 10,1 50 18 5,2 11,7
56 32 20 12,4 11,1
+0,3
63 32 20 12,4 11,1
-0,032 -0,106
0 -0,074
70 36 22 14,4 13,1
80 40 25 15,4 14,1
90 45 28 17,4 16,1
-0,037 -0,124
0 -0,087
100 50 31 19,5 18,1

D

115

O@LEBLJENA VRATILA
JUS M.C1.410

DIN 5461

d1

b

d2

unutra{.
pre~nik
d1

D

116

11
13
16
18
21
23
26
28
32
36
42
46
52
56
62
72
82
92
102
112

laki red
broj
`ljebova

d2

srednji red
b

broj
`ljebova

6

6

8

10

26
30
32
36
40
46
50
58
62
68
78
88
98
108
120

6
6
7
6
7
8
9
10
10
12
12
12
14
16
18

8

10

d2
14
16
20
22
25
28
32
34
38
42
48
54
60
65
72
82
92
102
112
125

te{ki red
b
3
3,5
4
5
5
6
6
7
6
7
8
9
10
10
12
12
12
14
16
18

broj
`ljebova

10

16

20

d2

b

20
23
26
29
32
35
40
45
52
56
60
65
72
82
92
102
115
125

2,5
3
3
4
4
4
5
5
6
7
5
5
6
7
6
7
8
9

@LJEBNI SPOJEVI SA PRAVIM BOKOVIMA
JUS M.C1.420

- laka izrada -

DIN 5462

b
profil `leba na vratilu

profil `leba u glav~ini

d

o

45

g

e

f

r

d1

k
o

d1

broj naleganje
`leb.

6

8

10

unutra{nje

unutra{nje
ili
bo~no

unutra{nje
ili
bo~no

d

45

d2

dimenzije u (mm)
e
f
max.
1,25
3,54

d

d1

b

23

26

6

d2
max.
22,1

26

30

6

24,6

1,84

3,85

28

32

7

26,7

1,77

4,03

32

36

6

30,42

1,89

2,71

36

40

7

34,5

1,78

3,46

42

46

8

40,4

1,68

5,03

46

50

9

44,62

1,61

5,75

52

58

10

49,7

2,72

4,89

56

62

10

53,6

2,76

6,38

62

68

12

59,82

2,48

7,31

72

78

12

69,6

2,54

5,45

82

88

12

79,32

2,67

8,62

92

98

14

89,44

2,36

10,08

102

108

16

99,9

2,23

11,49

112

120

18

108,8

3,23

10,72

g
max.

k
max.

r
max.

0,3

0,3

0,2

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

D

117

92 603 59000 69000 2.8 2.6 62000 3.3 0.7 d1 4.8 3 4 5 6 6 7 7 UGRADNJA r 0.6 12.5 10.0 606 38000 44000 8.0 D1 5.9 17.1 12.4 11.9 15.8 d1 7.5 605 43000 51000 6.35 601.5 3 4 5 6 7 8 9 D 6 7 8 9 12 14 17 19 22 24 B 2.5 1.3 0.0 623 624 625 626 627 628 629 . obrt.5 10.0 37000 17.3 0.5 14.1 604 50000 58000 3.2 17.4 0.4 5.72 602.8 9.3 0.9 21.5 0.0 607 34000 40000 12.5 2 2.7 4.5 10.1 12.2 13.5 0.6 7.0 PODMAZIVANJE MASA OZNAKA mast 65000 53000 46000 39000 35000 32000 29000 ulje gr 76000 1.9 17.8 46000 8.4 PODMAZIVANJE MASA OZNAKA br.3 7 9.5 2.5 0.5 D1 3 3.54 602 83000 97000 0.5 0.3 6.2 6.9 19.6 14.1 56000 4. (max) ulje gr mast 120000 140000 0.3 0.LE@AJEVI d1 D1 D d r r .0 608 31000 37000 14.5 0.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - B RED 60 DIMENZIJE u (mm) D d 1.6 13.4 0.9 8.1 41000 13.5 97000 114000 0.0 609 RED 62 DIMENZIJE u (mm) d 3 4 5 6 7 8 9 118 D 10 13 16 19 22 24 26 B 4 5 5 6 7 8 8 UGRADNJA r 0.1 5 6.5 0.8 12.0 33000 20.5 0.5 74000 86000 0.

160 1.160 3.5 1.192 0.590 1.5 1.5 3.5 0.5 3.5 2.5 1 1 1.022 0.030 0.300 10.890 1.LE@AJEVI d1 D1 D d r r . (max) ulje mast 30000 37500 25400 31700 22000 27500 18800 23500 17200 21500 13900 17300 11900 14800 10000 12500 8900 11100 8000 10000 7300 9100 6600 8200 6000 7500 5600 7000 5200 6500 4800 6000 4400 5500 4200 5200 4000 5000 3800 4700 3600 4500 3400 4200 3200 4000 2900 3600 2700 3300 2500 3100 2300 2800 2200 2700 2000 2500 1900 2300 1700 2100 1600 2000 MASA OZNAKA gr 0. B DIMENZIJE u (mm) d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 26 28 32 35 42 47 55 62 68 75 80 90 95 100 110 115 125 130 140 145 150 160 170 180 200 210 225 240 260 280 290 310 B 8 8 9 10 12 12 13 14 15 16 16 18 18 18 20 20 22 22 24 24 24 26 28 28 33 33 35 38 42 46 46 51 UGRADNJA r 0.5 3.5 0.5 3 3 3 3 3 3.245 0.5 D1 13 16 19 20 21 26 30 36 41 47 52 57 63 68 72 79 84 96 102 107 111 118 124 137 151 161 172 183 197 209 219 232 d1 23 26 29 32 38 43 50 57 63 70 75 83 88 94 102 107 116 121 130 135 143 148 157 163 180 190 203 217 234 251 261 278 PODMAZIVANJE br.5 0.5 1.116 0.5 2.960 2. obrt.435 0.070 3.415 0.900 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 D 119 .080 0.039 0.850 0.5 1.385 0.019 0.638 0.155 0.800 13.5 3.920 10.602 0.210 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 60.050 7.080 5.250 1..350 4.261 0.5 3.069 0.

470 9.400 1.180 1.5 1.000 28.5 2 2 2 2 2.5 4 4 4 4 5 5 5 5 D1 15 17 19 22 27 31 38 44 50 54 59 66 74 79 84 89 94 102 108 114 121 128 135 147 159 174 189 203 216 224 237 252 d1 26 28 31 36 43 47 55 63 70 76 82 90 100 107 113 119 127 137 143 152 161 168 177 188 201 217 232 247 264 276 293 308 PODMAZIVANJE br.700 4.5 2.783 0.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 62.065 0.288 0.5 3.140 3.032 0.5 2.150 2.106 0.199 0.620 3.990 1.LE@AJEVI d1 D1 D d r r . obrt.300 17.037 0. B DIMENZIJE u (mm) D 120 d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 250 270 290 310 320 340 360 B 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42 45 48 52 52 55 58 UGRADNJA r 1 1 1 1 1.300 23.5 3 3 3 3.5 3.200 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 .5 3.407 0.820 7.790 2.463 0.045 0.5 1.128 0.410 14.500 18.5 2.607 0.366 0. (max) ulje mast 26100 32600 25000 31200 21000 26200 18900 23600 16000 20000 13000 16200 10800 13500 9000 11200 8000 10000 7200 9000 6500 8100 5900 7300 5400 6700 5000 6200 4600 5700 4300 5300 4000 5000 3700 4600 3500 4300 3300 4100 3100 3800 2900 3600 2800 3500 2600 3200 2300 2800 2100 2600 1900 2300 1800 2200 1700 2100 1600 2000 1500 1800 1400 1700 MASA OZNAKA gr 0.070 1.150 5.5 3..5 2.360 5.

08 2.05 9.053 0.115 0.52 3.00 8.8 55.1 18.0 34.5 2.060 0.082 0.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 63.23 4.91 5.5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 D1 17 18 22 25 28 35 42 46 53 60 67 73 79 83 91 98 104 110 117 123 131 140 150 163 176 188 204 217 228 243 257 269 d1 29 32 37 40 45 53 62 70 78 89 98 107 117 122 130 139 147 157 165 174 186 190 204 217 234 253 267 284 303 318 334 352 PODMAZIVANJE br.232 0.633 0.5 3 3 3.5 1.5 3.5 3.346 0.59 4.5 3..5 3.07 1.2 29.457 0.37 1.3 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6324 6326 6328 6330 6332 6334 6336 6338 6340 D 121 .LE@AJEVI d1 D1 D d r r . (max) ulje mast 23400 29200 19900 24800 16800 21000 15000 18700 13000 16200 10800 13500 9100 11300 8000 10000 7200 9000 6500 8300 5800 7200 5300 6600 4900 6100 4500 5600 4200 5200 3900 4800 3600 4500 3400 4200 3200 4000 3000 3700 2800 3500 2600 3200 2500 3100 2300 2800 2100 2600 1900 2300 1800 2200 1600 2000 1500 1800 1400 1700 1300 1600 1200 1500 MASA OZNAKA gr 0. B DIMENZIJE u (mm) d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 35 37 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 B 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 55 58 62 65 68 72 75 78 80 UGRADNJA r 1 1.70 2.4 48.4 15.5 2. obrt.54 12.5 42.144 0.833 1.5 1.02 3.5 26.5 2 2 2 2.67 7.

09 521.5 92 97 102 112 117 127 137 142 152 162 172 182 d4 31 38 43 48 53 58 67 72 77 82 89 94 99 104 111 116 125 135 140 154 164 173 183 193 203 213 f 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 .86 383.58 351.89 279.5 7.FILCANI PRSTENOVI I @LJEBOVI 14o f b d4 d1 Æd d2 d3 OZNAKA FI D 122 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 OSOVINA Æd mm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 125 135 140 150 160 170 180 PRSTEN d1 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 125 135 140 150 160 170 180 d2 30 37 42 47 52 57 66 71 76 81 88 93 98 103 110 115 124 134 139 153 163 172 182 192 202 212 b 4 5 5 5 5 5 6.5 81.5 86.50 552.39 113.10 128.31 314.5 8.68 468.5 6.92 584.16 345.51 160.75 @LJEB d3 21 26 31 36 41 46 51 56 61.5 66.5 7. du`ina l 75.93 197.63 229.5 71.5 7.19 263.34 615.92 213.34 248.5 6.5 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 razv.27 398.5 7.60 295.22 175.98 436.5 76.10 490.81 144.5 8.5 6.54 97.

K kg 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 20 20 24 24 8.2 16.5 1.75 1.75 1.5 6 1.5 154 157.25 1.34 71.25 1.65 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 44 48 52 56 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 220 240 260 280 Dimenzije u (mm) Ds Da s E F 145 154 159 164 170 175 185 192 202 205 212 217 222 232 242 252 262 292 312 342 362 126 133 137 138 148 149 160 160 172 171 182 182 193 193 203 214 226 250 270 300 320 1.8 15.5 7 1.4 14.5 5 1.25 1.7 26.75 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Masa za 100 kom.64 27.6 52.192 13.5 2.5 8 3.5 164 174 184 194 213 233 253 273 Masa za 100 kom. K kg MB d Oznaka Oznaka d F 8.4 10.78 32.5 10 6.5 2.5 8 4.5 10 6.5 11.5 1.8 27.3 14.25 1.5 1.5 8 3.04 37.8 29.24 86.313 18.64 81.5 6 1.5 3 0.9 24.35 23 5 0.75 1.5 6 1.5 4 0.8 11.5 2.23 91.26 9.75 1.5 2.5 7 2.5 4 0.5 20.5 2.5 7 2.5 8 5.253 15.3 40 40 60 60 D 123 .5 4 0.8 10.25 1.23 42.7 96.5 5 0.9 22.53 62.25 1.5 3 0.5 17 21 24 26 32 38 44 50 56 61 67 73 79 85 90 95 102 108 113 120 1 1 1 1 1 1.5 110.5 2.5 105.52 47.9 66.5 115 120 125 130 135 140 145 147.75 1.5 3 3 3 3 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 24 24 28 28 100.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.ZA NAVRTKE SA UREZIMA NA OBODU s K E Ds Da F 25o Dimenzije u (mm) MB d Ds Da s E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 28 32 36 42 49 57 62 69 74 81 86 92 98 104 112 119 126 133 142 13.OSIGURA^I .131 10.25 1.5 1.56 76.96 57.5 10 7.1 24.

5 13 14.. 220 78 84 97 23 29 55 60.200mm b = 2d + 12mm za l ³ 200mm b = 2d + 25mm e D 124 Nazivni Normalne Du`ine Dimenzije pre~nik du`ine stabla navoja vijka *) glave vijka i navrtke Md l b b1 b2 h m s e M5 20 .VIJCI b m l h NAZIVNE DU@INE TELA VIJKA DU@INE NAVOJA JUS M...44 M 42 120 .. 200 26 32 7 8 17 18.5 6.03 M 24 60 ...B1.17 M 18 55 . 220 42 48 61 12 15 27 29.. 220 54 60 73 15 19 36 39. 220 34 40 9 11 22 23.88 M 14 45 . Du`ine navoja b: za l £ 125mm b = 2d + 6mm za l = 125....B1.5 220 3 (7) 14 (28) 45 75 (105) 140 8 16 30 50 80 110 (9) (18) (32) 55 85 (115) 160 150 Po`eljno je izbegavati du`ine vijaka u zagradi....B1.053/055. 50 16 3. 220 102 115 28 36 70 77.63 M6 25 .85 M 33 100 .......B1.09 M 45 140 .. 220 60 66 79 17 22 41 45... 220 72 78 91 21 26 50 55. 220 46 52 65 13 16 30 32.20 M 30 80 ....057/060 . 220 116 129 33 42 80 89. 220 50 56 69 14 18 32 35.050/052......55 M 27 70 ...56 M 20 60 . 220 90 96 109 26 34 65 72.Vijci sa {estostranom glavom klase izrade A . 220 66 72 85 19 24 46 50. 100 22 5..95 M 22 60 .74 M 48 180 ..5 4 8 8.019 s d 2 200 2.89 M8 30 .04 *) .72 M 12 40 .39 M 52 180 . 220 84 90 103 25 31 60 66.... 220 30 36 8 10 19 20..JUS M.37 M 36 100 .79 M 39 100 .... Vijci sa navojem po celoj du`ini JUS M.20 M 10 35 .. 220 38 44 57 10 13 24 26. 220 108 121 30 38 75 83. Vijci sa finim navojem JUS M.91 M 16 50 . 80 18 4 5 10 10..

836 938.660 DIN 546 JUS M.601 DIN 431.262 DIN 833.B1.118 DIN 7986 JUS M.144 DIN 88.B2.604 JUS M.051 JUS M. DIN 960 DIN 70613 JUS M. 939 i 940 JUS M.B2.151 JUS M.B1. 914 i 916 JUS M.B1.B1.650 DIN 917 JUS M.B1. 012 i 013 JUS M.B1.B1. 934 6330.B1.B1.052 DIN 931.B1.011.B1.053 JUS M.B1.B1.B2.VIJCI OBLIK I KLASIFIKACIJA PO STANDARDIMA JUS M.135 DIN 63.110 DIN 127 JUS M.103 DIN 84 JUS M.071 DIN 561 JUS M.290 DIN 438.B1.B1.603 JUS M.261 JUS M.B1.B2.210 DIN 913.B1.300 D 125 .B1. 439.680 JUS M.B1.120 JUS M. 551 i 553 JUS M.260 JUS M.B2. 70615 i 70616 JUS M. 835.054 DIN 933.163 JUS M.171 JUS M. DIN 961 DIN 70614 JUS M. 87 i 7987 JUS M.B1.B1.B1.B1.B1.117 DIN 85 JUS M.631 DIN 935 i 937 JUS M.B1.B1. 91 i 7988 JUS M.125 DIN 912 JUS M.151 DIN 464 i 465 JUS M.

5 3.03 2.5 2.845 0.242 0.965 1.556 0.203 0.043 0.658 0.174 0.5 M 35 x 1.5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 Masa kg 0.5 3.397 0.5 2.19 1.8 2.7 Osigura~ MB MB 0 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20 MB 21 MB 22 MB 23 MB 24 MB 25 MB 26 MB 27 MB 28 MB 29 MB 30 MB 31 MB 32 MB 33 .287 0.56 1.451 0.5 3 3 3 3.5 M 55 x 2 M 60 x 2 M 65 x 2 M 70 x 2 M 75 x 2 M 80 x 2 M 85 x 2 M 90 x 2 M 95 x 2 M 100 x 2 M 105 x 2 M 110 x 2 M 115 x 2 M 120 x 2 M 125 x 2 M 130 x 2 M 135 x 2 M 140 x 2 M 145 x 2 M 150 x 2 M 155 x 3 M 160 x 3 M 165 x 3 Dm 18 22 25 28 32 38 45 52 58 65 70 75 80 85 92 98 105 110 120 125 130 140 145 150 155 160 165 175 180 190 195 200 210 210 Dimenzije u (mm) b1 Da m 4 13.5 M 50 x 1.25 1.75 M 12 x 1 M 15 x 1 M 17 x 1 M 20 x 1 M 25 x 1.710 m Da Dm Mdxt n b1 30 o D 126 Oznaka KM KM 0 KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8 KM 9 KM 10 KM 11 KM 12 KM 13 KM 14 KM 15 KM 16 KM 17 KM 18 KM 19 KM 20 KM 21 KM 22 KM 23 KM 24 KM 25 KM 26 KM 27 KM 28 KM 29 KM 30 KM 31 KM 32 KM 33 Navoj Mdxt M 10 x 0.007 0.55 1.019 0.01 1.59 2.005 0.B1.5 M 45 x 1.698 0.5 3 4 17 3 5 21 4 5 24 4 6 26 4 7 32 5 7 38 5 8 44 5 9 50 6 10 56 6 11 61 6 11 67 7 11 73 7 12 79 7 12 85 8 13 90 8 15 95 8 16 102 8 16 108 10 17 113 10 18 120 10 18 126 12 19 133 12 19 137 12 20 138 12 21 148 12 21 149 12 22 160 14 22 160 14 24 171 14 24 171 14 25 182 16 25 182 16 26 193 16 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2.013 0.119 0.148 0.3 2.5 3.158 0.5 M 30 x 1.01 0.025 0.053 0.5 M 40 x 1.NAVRTKE SA UREZIMA NA OBODU JUS M.08 1.085 0.

.. 011.....primeri obele`avanja {avova prema JUS C........zavarivanje .128............. 132 127 .....deo E E ZAVARIVANJE ..... T3.

{av 8 1/2 V . Dopunski znaci Simbol broj Obja{njenje Znak 1 Provaren koren 2 V .ZAVARIVANJE .OBELE@AVANJE [AVOVA Red.{av sa potkorenom 3 trakom 2 4 Y .{av 9 K .{av 3 Kontinualan ugaoni {av 5 X . Osnovni znaci broj Naziv {ava 1 I .{av 6 U .{av 4 Isprekidan ugaoni {av 5 Ravno lice ugaonog {ava 6 Ispup~eno lice ugaonog {ava 11 Ugaoni {av 7 Udubljeno lice ugaonog {ava 12 Dvostruki ugaoni {av Ugaoni {av zavaren po 8 celoj konturi 7 Dvostruki U .{av Obra|eno: lice ili koren {ava V .{av E 13 [av na uglu e OZNAKE ZA KONTROLU [AVOVA BEZ RAZARANJA Vrsta ispitivanja prilikom kontrolisanja Radiografsko RK Penetracijom PK S -RK Obra|ena povr{ina {ava provar Obra|ena povr{ina {ava 128 Vrsta ispitivanja prilikom kontrolisanja Magnetsko MK Ultrazvuk UK .{av Red.{av 10 J .

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA -

X
4-565

4 ili 4-3165 ili 4

A
Y

4-2350

B

4-1000

4-565

4-1540
4
4-1000

D
A
4

B
Presek C - D

9 9
2

E

Detalj X
15

4-250

15

2

4

2

C

4 16

Presek A - B

Detalj X

15

4-2080

4-250
Primer obele`avanja {avova osnovnim i dopunskim znacima. U primeru su
unete samo one mere koje su potrebne za odre|ivanje dimenzija {ava; sve ostale
npr. konstruktivne mere, razmere, pozicije pojedinih delova i sl. su izostavljene,
radi preglednosti crte`a.

129

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA OPIS

Predstavljanje na crte`u
Presek
Izgled
Napomena
V

V - {av, vidljiv sa strane korena
10
V - {av, vidljiv sa strane lica;
S - kvaliteta; ozna~ena i vrsta
kontrole - radiografska kontrola

3,2

15

3,2

S, RK
S, RK

I-UK 50%

X - {av, sa provarenim korenom
I - kvaliteta; prozra~en 50%
ultrazvukom

20
S

Dvostruki U - {av , S - kvaliteta
40
K - {av, provaren koren. Obrada
`ljeba: visina a=10mm, dubina
b=7mm, kontinualni {av
I=2000mm

10/7-2000

Ugaoni {av, vidljiv; debljina
a=5mm, du`ina I=1000mm,
kontinualan
Ugaoni {av, nevidljiv; debljina
a=5mm, du`ina I=1000mm,
kontinualan

130

5

5

U preseku se mo`e
predstaviti i ovako

5 - 1000

5 - 1000

5-1000

5-1000

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA -

Dvostruki ugaoni {av, debljine
a=8mm, du`ine l=500mm, lice
vidljivog {ava udubljeno

Obostrano dupli ugaoni {avovi;
debljine a=5mm, du`ine
l=800mm, skroz

Predstavljanje na crte`u
Presek
Izgled
Napomena
U preseku se mo`e
predstaviti i ovako

5

8 - 500
8-500

5

8
Isprekidani ugaoni {av;
du`ina l=200mm,
me|urazmak e=100mm,
prednji {av a=8mm,
zadnji {av a=6mm

5

5 - 800

6-200 100
8-200 100

6

200 200
100 100 100

OPIS

E
4

Ugaoni {av debljine a=4mm
po celoj konturi; lice {ava
konkavno (udubljeno)
Preklopni spoj sa ugaonim {avovima, debljine a=4mm.
Strelica pokazuje pravac iz
kojeg se spoj vidi.

4
4

131

10 /2 /2 1 .. 40 4 2 2 2 50 /2 25 ..3 1... 50 2 ... 6 2 /2 OZNAKA VARA DEBLJINA LIMA (mm) OBLICI I DIMENZIJE @LJEBOVA ZA ZAVARIVANJE DEBLJINA IZGLED I IZGLED I LIMA DIMENZIJE DIMENZIJE (mm) 6 22° 2 /2 60° 30 i vi{e 2 /2 2 2 22° 2 50° 2 2 2 22° 45° 2 30 i vi{e 2 2 12 . 10 2 22° /2 2 40 ° 2 2 /2 30 i vi{e 20 .. 25 2 40° 50° 20° 30° 30° 30 i vi{e 2 /2 8 . 30 132 /2 8 ..ZAVARIVANJE OBLICI @LJEBOVA ZA ZAVARIVANJE OZNAKA VARA 50° 15 60° 45° /2 12 ..2 8 ....... 15 2 2 3 3 ... 30 2 /2 15 . 20 /2 30 i vi{e 8 . 6 /2 /2 /2 8 ........ 30 2 2.

...prokroni........148 ......140 ..............146 .........C dijagram.............................................................Fe ........VE[TA^KI MATERIJALI ......172 133 .......................OBOJENI METALI ..166 ...........155 ............................Obojeni metali .144 .........................................136 ......^elici za automate...........165 .....legure aluminijuma..156 .......Legirani alatni ~elici za rad u vru}em stanju..^elici za cementaciju .........................161 ....................................deo F MA[INSKI MATERIJALI ..............................^elici za raznu upotrebu........................Drvo kao tehni~ki materijal.........Obojeni metali ..........................................legure bakra............Obele`avanje ~elika.Posebni ~elici ........147 .Nelegirani alatni ~elici...............TERMOPLASTI ....................................................................................DRVO F ...................................134 .......................................149 ...............Posebni ~elici.Tvrdi metali..................................................................^ELICI .......Legirani alatni ~elici za rad u hladnom stanju....143 ...141 .......................................145 ..Konstruktivni ~elici...................................142 ...........Sitnozrnasti konstrukcioni ~elici.termoplasti...............138 .............158 ..............Tablice za izra~unavanje zapremnine oble gra|e.......................................Ve{ta~ki materijali .......^elici za pobolj{anje.......................................Oznake ~elika raznih proizvo|a~a.....

000 tabela II 0 .690 700.simbol na drugom mestu: desetrostruka vrednost maksimalnog procenta ugljenika zaokru`ena na desetine.B0.9% C je 9 .) ^ELICI SA NEGARANTOVANIM SASTAVOM ^.390 400..360 370.simbol na prvom mestu je 1 .002 Oznaka ~elika sastoji se od tri dela: ^...X Slovnog simbola ^ Osnovne oznake od ~etiri broj~ana simbola Dopunske oznake od jednog ili dva broj~ana simbola a... 44 ugljeni~ni ~elici sa negarantovanom ~isto}om i ~elici trgova~kog kvaliteta 44 . brojni simbol za 0....490 500.0XXX Simbol na prvom mestu je 0 Simbol na drugom mestu ozna~ava grupu minimalne zatezne ~vrsto}e (tabela I) Simbol na tre}em i ~etvtom mestu ozna~ava redni broj ~elika (tabela II) Simbol 0 1 2 3 4 5 6 7 tabela I ^vrsto}a 2 N/mm 000..^ELICI OBELE@AVANJE ^ELIKA JUS C.330 340.) UGLJENI^NI I LEGIRANI ^ELICI SA GARANTOVANIM SASTAVOM Simboli na prvom i drugom mestu: *) . 89 ugljeni~ni ~elici sa garantovanom ~isto}om 90 ...... 99 (slobodno) F 134 b.590 600..XXXX.KOD UGLJENI^NIH ^ELIKA . npr......

~elici sa posebnim fizi~kim svojstvima 70 . 135 ... 19 ...~elici za pobolj{anje 40 .simbol na drugom mestu je oznaka drugog (po redu) najuticajnijeg legiraju}eg elementa (tabela lll).hemijski otporni i vatrostalni ~elici 80 .obra|en po posebnim uputstvima Ove se oznake odnose samo na poluproizvode i ne unose se u crte`e.simbol na prvom mestu je oznaka najuticajnijeg legiraju}eg elementa (tabela lll) .. 49 ..lju{ten ili bru{en 3 .... 79 ..pobolj{an 1 ..002 **) ..slobodno 90 .^ELICI OBELE@AVANJE ^ELIKA JUS C. Element: Faktor vrednosti: Si Mn Cr Ni W Mo V Co Ti Cu tabela IIl Al drugi 1 4 7 17 20 30 1 1 1 4 14 30 Ako vi{estruko legirani ~elici imaju vi{e elemenata sa istim proizvodom. 29 .normalizovan 9 . 99 ..ugljeni~ni i niskolegirani alatni ~elici 50 . za jednostruko legirane ~elike brojni simbol je 1.~elici za automate F Dopunska oznaka ozna~ava stanje ~elika 0 ...`aren 5 . Element: Oznaka: C 1 Si 2 Mn 3 Cr 4 Ni 5 W 6 Mo 7 tabela IIl drugi 9 V 8 Pod najuticajnijim legiraju}im elementom podrazumeva se onaj kome pripada najve}i proizvod sadr`aja elementa (%) u ~eliku i faktora vrednosti (tabela IV). 89 .hladno deformisan 2 .. ra~una}e se najuticajniji onaj element kome oznaka ima ve}i broj.meko `aren 6 . Simboli na tre}em i ~etvrtom mestu ozna~avaju redni broj ~elika: 00 .KOD LEGIRANIH ^ELIKA .B0.bez odre|ene termi~ke obrade 4 . 59 .~elici za cementaciju 30 . 39 ..~elici koji nisu namenjeni za termi~ku obradu 20 .visokolegirani alatni ~elici 60 . 69 ..

delove izlo`ene niskim temperaturama (t<30°C). ru~ice.^ELICI KONSTRUKTIVNI ^ELICI JUS C. zavareni delovi mogu biti izlo`eni ve}im temperaturnim promenama ali ne i ni`im temperaturama. Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije izlo`ene stati~kom i dinami~kom optere}enju ali ne i niskim temperaturama.0545 ^.720 700 .5 3.540 520 .5 3.5 3.0460 ^. klinove.5 3.5 3.0462 ^. .850 Mehani~ke karakteristike granica te~enja izdu`.450 440 .5 3.5 3.0463 ^.5 3.0745 zatezna ~vrsto}a2 N/mm 330 .500 340 .0563 ^.5 +20 Valjani ~elik za konstrukcije sa zakovicama i manja stati~ka optere}enja zavarenih konstrukcija.0481 ^.5 3.540 520 .500 440 .620 370 .0362 ^. vratila.5 3.5 3.500 420 .0561 ^.420 370 .0000 ^.450 420 . pritiskom i smicanjem.500 340 .540 520 .0482 ^.0461 ^.0562 ^.B0.420 340 .0261 ^. zbog nagomilanih {avova zaostali naponi mogu biti visoki.620 370 .450 370 .600 620 .500 440 .5 3. delovi sa visokim stepenom iskori{}enja. 28 28 25 25 22 22 22 22 25 22 22 22 25 22 22 22 20 15 10 3.0645 ^.0371 ^. vretena.0370 ^.5 3.500 F 136 Oznaka ~elika JUS ^. Za odgovorne otkivke i druge elemente u ma{inogradnji. za delove konstrukcija optere}ene pritiskom.0361 ^.620 500 .450 420 .450 420 .0483 ^.5 3.0363 ^.450 420 . jako napregnute osovine.0271 ^.0270 ^. za sve vrste naprezanja. Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije izlo`ene stati~kom i dinami~kom optere}enju.5 3.0471 ^. `ilavost N/mm2 % °C 210 240 260 210 210 240 240 260 260 290 360 240 260 290 360 240 260 290 360 300 340 370 200 230 250 200 200 230 230 250 250 280 350 230 250 280 350 230 250 280 350 290 330 360 190 220 242 190 190 220 220 240 240 270 340 220 240 270 340 220 240 270 340 280 320 350 Smernice za upotrebu 28 25 3. zup~anike.420 370 .5 +20 +20 +20 +20 +20 +20 0 +20 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije kod kojih ne postoji opasnost od kratkog loma.

007 RSt 42-2 VSt4ns 0.170 0.0363 ^.060 USt 37-1 0.050 0.007 St 52-3 0. AFNOR UNI GOST 0.045 0.050 0. Italija AISI B.0645 ^.0563 ^.009 St 37-3 St3MoSt 0.009 St 37-3 St3MoSt 0.050 St 60-2 St6 0.045 0.050 0.0745 Hemijski sastav % C Si Mn P S N Nema~ka DIN Uporedne oznake standarda Rusija SAD V.045 0.060 0.060 RSt 42-1 MSt 4 0.220 0.0000 ^.060 0.050 St 70-2 St7 F 137 .050 0.045 0.^ELICI KONSTRUKTIVNI ^ELICI JUS C.050 0.300 0.060 0.0370 ^.B0.009 St 42-3 0.150 0.0371 ^.170 0.045 0.045 0.200 0.060 0.050 0.050 0.200 0.045 0.0481 ^.0462 ^.200 0.250 0.007 USt 42-2 VSt4Kn2 0.045 0.0561 ^.050 0.050 0.050 0. Franc.0270 ^.0463 ^.045 0.045 0.009 St 46-3 0.55 1.007 USt 37-2 VSt3kn2 0.050 St 50-2 VSt5Sn2 0.007 USt 34-2 VStKn2 0.0271 ^.5 0.400 0.200 0.050 0.009 St 52-3 0.045 0.250 0.050 0.0361 ^.007 RSt 34-2 VSt2ns2 0.0483 ^.0562 ^.009 St 46-3 0.200 0.500 0.0460 ^.55 1.007 St 42-3 0.0261 ^.050 0.220 0.045 0.55 1.0482 ^.060 0.050 0.050 0.S.0471 ^.045 0.007 RSt 46-2 0. Brit.5 0.050 0.150 0.170 0.050 0.200 0.060 USt 34-1 0.220 0.170 0.045 0.0545 ^.045 0.007 RSt 37-2 VS3ns2 0.0461 ^.5 0.0362 ^.045 0.500 Oznaka ~elika JUS ^.170 0.009 St 52-3 0.200 0.

23 0.40 0.23 0.1...30 0. 16 16) .30 0.10......90. 460 .90.040 0.. 630 500 .. 730 610 .50..18 0.40 0. 280 ..30 0.70...40 0. ^ RV ..45 0.) pri debljini (mm) . 50 250 250 240 280 280 270 310 310 300 350 350 340 380 370 360 420 410 400 460 450 440 500 480 470 ^vrsto}a N/mm2 pri debljini do 50 mm 360 ..60.035 0..18 0.40 0.50 0...040 0.16 0. 650 530 .osnovni ~elici ^RV...40 0.30 0...5a 3.040 0.5a 3... 510 440 .22 0..40 0.30 0.5a 2a 3a 2.040 0..40.30 0.035 0. 380 .40 0..40 0...22 0..035 0..040 0.5a 2a 2a 2..40 0.50 0.18 0....5a 2. 35 35) ..16 0....20 0. 560 490 .40 0.30 0.50 0.040 0.1..1. ^ RN .50 0.0.45 0.50..30 0...040 0. 500 Granica razvla~enja N/mm2 (min. 250 .. . 680 560 .60 0.035 0..~elici za niske temperature hemijski sastav (%) Oznaka Kvalitetni ~elici ^ RO 250 ^ RV 250 ^ RN 250 ^ RO 280 ^ RV 280 ^ RN 280 ^ RO 310 ^ RV 310 ^ RN 310 ^ RO 350 ^ RV 350 ^ RN 350 Plemeniti ~elici ^ RV 380 ^ RO 380 ^ RN 380 ^ RV 420 ^ RO 420 ^ RN 420 ^ RV 460 ^ RO 460 ^ RN 460 ^ RV 500 ^ RO 500 ^ RN 500 0.035 0.22 0.1.^ELICI SITNOZRNASTI KONSTRUKCIONI ^ELICI JUS C.1..0... 310 ..5a 3a 4a 3a 4a ...40 0.40 0.035 MEHANI^KA SVOJSTVA (pri temperaturi okoline) F 138 Oznaka ^ RO .. 770 Izdu`enje d3 % 25 24 23 22 20 19 17 16 Savijanje a=180° D uzdu`no popre~no 1a 1a 1.....502 VRSTE: ^RO....035 0.60 0..1..40 0.22 0. 480 390 .B0....30 0.1.040 0.16 0.10.18 0.30 0..035 0.22 0..~elici za visoke temperature ^RN.60... 420 .40 0.1.. 350 ..22 0.

(Pri debljinama do 35mm su pri temperaturama 100 i 150°C. granice razvla~enja ve}e za 10 N/mm2) @ILAVOST ^ELIKA PRI NISKIM TEMPERATURAMA (^ RO.B0.po DVM (J) min. i ^ RN) @ilavost .502 GRANICA PLASTI^NOSTI ^ELIKA ZA VISOKE TEMPERATURE (^ RV) Oznaka ~elika Granica razvla~enja (N/mm2)* pri temperaturi (°C) 100 150 200 250 300 350 400 ^ RV 250 220 200 190 170 140 120 110 ^ RV 280 240 230 210 190 160 140 120 ^ RV 310 260 240 230 210 180 160 140 ^ RV 350 290 270 250 230 220 200 170 ^ RV 380 320 300 280 260 240 220 190 ^ RV 420 350 330 310 280 260 230 210 ^ RV 460 390 360 340 310 290 260 230 ^ RV 500 410 380 360 330 310 280 250 *) .^ELICI SITNOZRNASTI KONSTRUKCIONI ^ELICI JUS C. pri debljini do 50mm Oznaka Smer u normalizovanom stanju pri temperaturi °C ~elika ispitivanja -60 -40 -20 0 +20 ^ RO 250 ^ RO 280 uzdu`no 48 62 62 ^ RO 310 ^ RO 350 popre~no 34 41 41 ^ RO 380 ^ RO 420 uzdu`no 55 62 48 ^ RO 460 popre~no 38 41 34 uzdu`no 48 55 55 ^ RO 500 popre~no 34 38 41 ^ RV 250 ^ RV 280 uzdu`no 55 48 62 ^ RV 310 ^ RV 350 popre~no 41 41 ^ RV 380 ^ RV 420 uzdu`no 45 51 58 ^ RV 460 popre~no 41 41 uzdu`no 41 48 55 ^ RV 500 popre~no 41 41 ^ RN 250 ^ RN 280 uzdu`no 34 41 55 62 62 ^ RN 310 ^ RN 350 popre~no 24 31 38 45 45 ^ RN 380 ^ RN 420 uzdu`no 51 38 58 62 31 ^ RN 460 popre~no 34 27 41 45 24 uzdu`no 48 62 27 34 55 ^ RN 500 popre~no 31 41 24 27 38 F 139 . ^ RV.Pri debljini epruvete do 50mm.

502 dok se po hemijskom sastavu od njih razlikuju.40 0.735 18 popre~.20 0. 2a 41 Nionicral 40 popre~. V i Al) stvaraju sitnu srnatost ~ime se pove}ava granica plasti~nosti.50 0.637 20 popre~. Neznatni dodaci legiraju}ih elemenata (Nb. a . Ovi ~elici odgovaraju po strukturi i mehani~kim svojstvima ~elicima po JUS C..14 Si Mn 0.50 0.40 0.18 0.19 0.debljina epruvete Oznaka F 140 @ilavost VDM (J) 0 +20 48 55 27 34 41 45 27 31 41 48 27 34 41 41 41 41 41 41 41 41 103 103 69 69 42 42 °C 10 10 10 20 20 30 30 40 40 .35 0...50 0.834 18 69 4a uzdu`.50 1. Oznaka @elezare Jesenice Niobal 43 Nioval 47 Nioval 50 Nionicral 40 Nionicral 45 Nionicral 60 Je-Kor 35 C max.B0. 2.030% osim ~elika Nionicral 60.05 0.20 0.50 1. Razvl.04 0. 34 3a Nionicral 45 popre~.45 1...40 Cr Sastav (%) Ni Cu Mo Nb 0.. ~vrsto}a a=180° Ispitiv.40 Al + + + + + + + MEHANI^KE KARAKTERISTIKE Savij.45 0.50 0. 422 3.5a 41 Niobal 43 539.5a 24 uzdu`. 103 3a Nionicral 60 popre~.686 20 34 4a uzdu`.15 0...50 0. 588 686. 392 490. 0.^ELICI POSEBNI ^ELICI MIKROLEGIRANI KONSTRUKCIONI ^ELICI Mikrolegirani konstrukcioni ~elici su sitnozrnasti ~elici za limove za zavarene konstrukcije.50 0.05 0. 2a Je-Kor 35 490.04 0.ugao savijanja...06 0.637 20 3a 34 uzdu`.30 0. Zatezna Smer Gran. otpornost prema krtom lomu i pri niskim temperaturama. Svi navedeni ~elici imaju S<=0.35 V 0.735 17 popre~.70 0. 490 4a 24 uzdu`.pre~nik pritiskiva~a.40 0. D . 3a 34 Nioval 50 608.40 0...15 0.686 19 popre~. 441 539.90 0.. 461 4a 24 uzdu`.40 0. Izdu`.45 1.030% i P<=0.2 % -20 N/mm N/mm2 D uzdu`.20 0.45 0. 3a 34 Nioval 47 559.40 0.60 2. 343 3a a .

1190 ^.06-0.25 45 MF 4 45 S 20 0. vu~eno i normaliz.1290 ^.20-0.750 580 750 .07max 1.25 35 S 20 35 MF 4 0.1490 ^.50 0.950 320 650 .4590 ^.15 7 8 11 6 7 9 6 7 9 5 6 8 8 10 Izdu`enje % 860-890 840-870 650-700 Normalizac.1190 ^. vu~eno i meko `areno Debljina Granica Zatezna Izdu`enje mm razvla~.3990 ^.045 0.18-0.60-0.70-1.26 10 S 20 0.1290 ^.25 18..750 300 500 .32-0.15 0.1590 ^.00 0.B0.40 0.2 ~vrsto}a2 N/mm N/mm 400 550 .18-0.20 0.42-0.90 0.050 18 12 18 .4790 Oznaka ~elika po JUS .25 0.10-0.12-0.0 9.40 X 12 Cr Mo S17 hl. hl.15-0.1290 ^.07 0.3990 ^.12 0.1590 ^. 0.90 0.3990 ^.650 420 530 .800 Hladno vu~eno Granica Zatezna razvla~.90 0.10-0.850 300 500 .04 0.4590 ^ELICI ^ELICI ZA AUTOMATE JUS C.14-0.10-0.u 350min 550min 25min Debljina mm iznad do 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 30 30 80 500 .780 370 520 .750 250 400 .3990 ^.700 600 .1590 ^.18-0.07 0.700 500 650 .2 ~vrsto}a2 % iznad do N/mm N/mm 10 220 370 25 210 370 25 10 30 200 370 25 30 80 10 240 380 23 230 380 23 10 30 220 380 23 30 80 10 300 500 17 10 30 290 500 17 280 500 17 30 80 10 340 600 13 10 30 340 600 13 30 80 340 600 13 10 30 300 400 20 30 80 250 400 20 10 240 10 30 230 30 80 220 MEHANI^KA SVOJSTVA Si C Oznaka ~elika po JUS ^.60-0.1490 ^.00 0.1590 ^.09 0.15-0.900 400 600 .30 17.07 0.07 0.09 18 .25max 0. 0.850 330 550 .770 350 500 .505 F 141 .0 0.1490 ^.15 0.90 0.40 0.12 0. ¡C 650-700 Meko `arenje ¡C 1000-1050 840-870 u vodi 830-860 850-880 u ulju Termi~ka obrada Kaljenje 530-670 530-670 Otpu{tanje ¡C HEMIJSKI SASTAV (%) UPORE\IVANJE SA DRUGIM STANDARDIMA P Nema~ka SAD Francuska Italija RUSIJA Mn max S Cr Ni Mo ostali DIN AISI AFNOR UNI GOST 0.26-0.3190 ^.32 12 MF 4 9 S Mn 28 2.15-0.0 +Zr X 12 Cr Ni S Z 10 CNF X 10 Cr Ni S max.50max 0.770 280 420 .60-0.51 0.1490 ^.4790 ^.10-0.40 0.18 0.1190 ^.1290 ^.3190 ^.3190 ^.07 0.60-0.40 0.10-0.60-0.15 ^.1190 ^.1000 450 700 .00 max.40 0.0.26 15 S 20 15 F 2 0.700 10 .90 0.

4571 660 550 480 450 440 410 1150-750 ^..0 13.700 45 hemijska.850 @arenje °C 750.700 16 vodene turbine i op{ta ma650..750 35 ma{inogradnja i {iroka 500.50 25.4572 11 specijal 0.0 9.0 550 ^....850 800. razvl...08 13.0 2.0 450 ^..50 16.1100 postojan do 1200°C stabilan .750 35 doma}instv...0 11.950 14 800.7 24...4583 1150-750 @arenje Kaljenje 750-800 950-1000 750-800 980-1030 758-800 950-1030 660-700 1000-1050 Otpu{t.0 Mo +Nb 225 Cr Zatezna izdu`enje ~vrsto}a % N/mm2 550.650 550.4578 Prokron 19 ^.720 450.07 18..20 13..4571 11 0...0 10. 700-750 700-750 650-700 630-720 VATROOTPORNI ^ELICI F Oznaka JUS Prokron C Si Sastav (%) Mn Cr ^.0 Granica razvla~. 500.4583 12 Nb 0.4170 1150-750 ^..0 1.5 12.20 0..4972 ^.700 40 industrija celuloze i papira 500..800 1150.850 Ga{enje °C Upotreba postojan u vatri do 1200°C podnosi temperature postojan u vatri do 1000°C stabilan 1500.4574 12 specijal 0..0 2.0 35..5 +Ti 205 ^.0 205 ^.750 35 bilje.. guma..4171 750 700 650 600 550 500 340 240 65 1150-750 ^. ind...0 10..4970 Prokron 10 ^..4570 2 specijal 0.2 Mo N/mm ^..4573 12 0.800 16 {inogradnja 800. tekstilna.0 400 ^.0 Mo +Ti 225 ^.0 Ni Al 1..4579 Prokron 20 0.5 1.^ELICI POSEBNI ^ELICI . `ivotne nam.4578 ^.15 13..0 +Nb 205 ^.0 20.4579 Kovanje °C 1100.4171 2 0.4972 X10 Cr Al13 ^..5 12. dobro se vari ^vrsto}a i termi~ka obrada 2 Oznaka ^vrsto}a N/mm p..0 1..08 17.08 18.750 35 industrija celuloze i papira 500..20 17..750 1100.800 Izdu`enje % 10 15 30 30 Termi~ka obrada i upotreba 142 Oznaka JUS ^.950 14 brodogradnja 500.°C JUS 20 100 200 300 400 500 600 700 800 Kovanje ^.0 1.5 2.4582 11 Nb 0..3 1.4570 750 700 650 600 550 500 340 240 65 1100-750 ^.15 1. N/mm2 280 250 230 230 Zatezna ~vrsto}a N/mm2 520...750 35 potro{nja 500.PROKRON ^ELICI OTPORNI NA HEMIJSKE UTICAJE Sastav i mehani~ka svojstva Oznaka JUS PROKRON C Sastav (%) Ni Si Gran..4172 1150-750 ^.0 12. ost..5 2....10 18.12 0.i.10 18...0 600 ^.10 18.4970 ^.12 0.0 Mo 205 ^.4170 1 0.0 2.850 1100..1100 austenitni ~elik ne podnosi temperature 1500. ure|aji za 500.4172 3 0.08 17.0 185 ^.800 550.4580 11 extra 0.

1600 1300.5 1...05 1..0210 ^..46 0..21 0.B0 507 Sastav (%) Mn Cr 0.2331 ^.50 1.09 0.C.65 0..4) 0.3160 0.95 0.4811 C 0..65 1.95 @arenje Tvrdo}a Granica HB razvla~.25 0..50 0.3134 ^..2 1.55 0.25 0.1700 1350. N/mm2 V (0...50 1.10 Granica razvla~enja N/mm2 220 220 250 300 350 350 500 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm 400 400 460 550 600 620 700 Izdu`enje (%) 30 30 25 22 22 22 17 F 143 .austenitni ~elik ^.21 Si trag 0.51 0. 1400 800 .05 1.B0.10 0...07 0.25 0.05 217 230 230 235 240 240 240 240 235 235 0.1500 1500.65 0.25 0.58 1.20 0.65 0.65 1.30 1. max..ga{enje u ulju ** .4230 ^..2132 ^.30 0.65 1.1500 1400.60 0.15 JUS.45 1.700 Normalizacija °C 830.09 0.42 0.25 0.67 0.1500 1300..830 u Odpu{tanje °C 480.2130 ^.21 0..45 0.50 0.2330 ^.50 1.850 Kaljenje* °C 790.C...3160 gasi se u vodi na 1050 °C ^ELICI ZA LANCE Oznaka ^.^ELICI ^ELICI ZA RAZNU UPOTREBU ^ELICI ZA OPRUGE Oznaka C ^.10 Pobolj{ano Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enj....85 0.3112 ^.2133 ^..90 1.1400 1300.51 0..30 0.65 1.3134 ^.0 Stanje ~elika Granica razvla~enja N/mm2 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enje % pobolj{ano ga{eno 1050 350 1200 .3811 ^.3160** Kovanje °C 1050..65 0...1500 1300.23 0.50 0..2134 ^.1500 1300.4830 ^.05 0...1700 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1050 1100 1100 1100 1200 1100 1100 1350 1200 1350 ^ELICI OTPORNI NA HABANJE Oznaka Sastav % C Mn ^.38 0.850 @arenje °C 600.4831 JUS.0211 ^.05 Ni V 0.60 0.2131 ^..0411 ^.8 12.85 0.3111 ^.65 1.85 1.1700 1350.25 0... 1000 7 30 TERMI^KA OBRADA Oznaka ^.14 0.520 u . % 1200.19 0...551 Sastav prose~ne vrednosti % Si Mn Cr 0.850 1050..

42 0.05 1.48 223 500 700 15 F ^.50 0.4730 ^.55 0.20 0.5430 ^.05 0.1430 183 370 590 19 1100-850 ^.4181 ^.46 0.22 1.Gran.55 0.Odpu{tanje posle kaljenja pri 550.28 1.65 207 420 670 16 1100-850 ^.75 ^.45 156 300 500 22 1100-900 ^.15V 0.65 0.50 0.045%a za sve ostale ~elike po 0.05 1.50 1. ^.navedene su prose~ne vrednosti .4738 ^.4184 ^.05 1.Vrednosti za mehani~ka svojstva va`e za debljine materijala 16. Za manje debljine.90 0.65 0.3139 0.1580 ^..3230) imaju jo{ oko 0..021 Sastav % 1) @areno Pobolj{ano 2) Termi~ka obrada 3) Oznaka Tvrdo.56 0.4781 ^.1430.30 0..22 0.75 0.65 0.65 0. ~vrst.1530.1330. Izdu.30 0.34 0. }a razvl.4180 ^.4130 ^.22 0.45 1.1630 i ^.1730 po 0.42 0.22 0.30Ni 0.4782 ^. 144 .22 0.42 0. Zatez. vrednosti za granicu razvla~enja i ~vrsto}u su ve}e a za izdu`enje .75 0.05 1.22 0.4132 ^.1780 13 ^.40 0.05 1.05 1.95 0.34 0.33 0.1730 ^.22 0.38Si 217 550 800 14 1100-850 ^.05Ni 0.Kovanje JUS C Mn Cr Mo drug.^ELICI ^ELICI ZA POBOLJ[ANJE JUS C.05 1.22 1.35 0.55 0.05 1.38 0.40 0. ^.25 0.1731 0.38 0.1330 0.46 0.1530 ^.4133 ^.05 1.55 2.65 0. 3) .75 241 500 800 14 1050-850 ^.1331 0.1631 0.manje.05 1.035%.15V 0.3130 i ^.65 0.65 0.05 1..4733 ^.4134 ^.61 0.38 0.4731 ^.65 0.600 °C.35% Si 2) .1431 0.65 0..05 2.40mm.0.1630 229 470 750 14 1050-850 ^.25.32 0.36 0..55Ni 0.4131 ^.00 0.22 0.05 1.Pmax i Smax su za ~elike ^.40 2.05 1.50 3.4732 ^.75 0.75 0. `enje HB N/mm2 N/mm2 % °C ^.65 0.45 ^.34 0.51 0. 4) .5432 0.5431 ^.00Ni 217 600 800 217 680 900 207 450 700 207 550 800 217 640 800 217 600 800 217 680 900 217 640 800 212 600 800 217 680 900 217 780 1000 235 800 1000 248 1050 1250 248 1050 1250 217 680 900 217 780 1000 235 800 1000 217 800 1000 235 900 1100 248 1050 1250 14 12 15 14 13 14 12 13 14 12 11 10 9 9 12 11 10 11 10 9 1050-850 1050-850 1100-850 1100-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1100-900 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 Meko `arenje °C 650-700 650-700 Normalizacija °C 880-910 880-910 Pobolj{anje 4) Kaljenje u vodi °C 860-890 860-890 Kaljenje u ulju °C 870-900 870-900 650-700 860-890 840-870 850-880 650-700 840-870 820-850 830-860 650-700 830-860 805-835 815-845 650-700 820-850 800-830 810-840 650-700 680-720 680-720 650-700 650-700 680-720 680-720 850-880 850-890 840-880 850-880 840-870 845-885 850-890 820-850 830-860 820-850 830-860 820-850 825-855 830-860 830-860 840-870 830-860 840-700 830-860 835-865 840-870 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 650-700 650-700 650-700 840-880 845-835 860-900 850-890 840-880 840-880 860-900 880-920 850-890 840-880 840-880 850-880 850-880 850-880 820-850 825-855 840-870 830-860 820-850 820-850 840-870 830-860 835-865 850-880 840-870 830-860 830-860 850-880 860-900 840-870 830-860 830-860 830-860 830-860 830-860 830-860 820-850 820-850 820-850 1) .4830 ^.1680 ^.42 0.1480 ^.4734 ^. ^.22 0.45 156 300 500 22 1100-900 ^.3130 0.B9.svi ~elici (osim ^.1331 0.65 0.33 0.

.45 Mo 217 700 1000 .25 Mo 217 800 1100 .. ^.020 @ARENO JEZGRO KALJENO Granica Zatezna Izdu`enje Tvrdo}a razvla~enja ~vrsto}a C Mn Cr ostali 2 2 % HB N/mm N/mm ^.. 1200 9 ^. 1300 8 ^.50 1.4320 0.25 0...1120 0. hla|enje: p.15 0.. 1300 8 ^. ^elici ^. 950°C.7420 0...40 0..7480..65 0.18 0.55 147 450 700 .20 1.20 0. 210 F Kovanje pri 1100 ...95 1..1281 0. 0.4120 ^.15 0.B9. 830 u.. u.4382 ^.95 Ni 235 800 1200 .50 1.15 .15 217 700 1000 .55 1.26 0.. 1300 8 ^. 850°C.1120 i ^.. ^.50 1. z..4520.7421 0... v..1220 0. 210 170 .45 Mo 217 700 1000 . 870 u...4321 0...45 146 360 600 .. 920 v.. 900 v. k. 1400 7 ^.15 0..Navedene su prose~ne vrednosti.45 131 300 500 . 180 850 .10 0....45 131 300 500 .21 1. 1100 10 ^. k 150 . Cementiranje (dodavanje ugljenika) pri 900 ..75 0.. ^.15 0.7481 ^.30 Mo 1..15 0.15 217 700 1000 .. 1100 10 ^. 1400 7 ^.4381.1221 ^.4120 0.035% Si.. k 890 .na vazduhu.16 0...045%.75 0...20 1.05 1..4321 ^..1121 ^..25 0.1120.45 146 360 600 . 210 800 . 145 . svi ostali ~elici imaju Pmax=0.7421 ^.7480 0.1220 imaju Pmax=0.45 146 360 600 .26 0. ^....1220..20 1.. 0..4381 0.45 Mo 207 600 800 .....75 0.92 207 600 800 .1221 0.5421 Kaljenje jezgra °C Me|u`arenje °C Kaljenje povr{ine °C Popu{tanje °C 890 ..u sonoj kupki na 160 .. 250°C... 1100 10 ^.75 0.7420. 800 14 ^. k 170 . 650 p.10 0.4520 0. 180 870 .16 1.35% Si. 800 14 ^.^ELICI ^ELICI ZA CEMENTACIJU JUS C. legirani 0. ^..50 0..u pe}i.45 Mo 207 600 800 . k 150 .4781 0.1281 ^. 800 14 ^.1121 0.25 1.25 1.50 0. 1450 7 *) . 650 16 ^. ga{enje: v.. 880 u.u vodi.4382 0.u ulju. ^..50 0. 1300 8 ^. k 630 ... 1100 10 ^. Oznaka JUS TERMI^KA OBRADA Oznaka JUS ^..05 1.17 1....55 Ni 229 800 1100 . 840 170 .4721 0. 1350 8 ^..7481 0.4721 ^.15 0...5420 0.. ^.15 .045% i Smax=0.20 0.15 0.55 Ni 217 650 900 .40 0. 900 11 ^.40% Si.5420. z 810 .4320. 920 840 ...95 207 600 800 .25 Mo 217 800 1100 . ^.4781 ^. Svi nelegirani ~elici imaju jo{ 0.. 650 16 ^..5421 0.

tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1.80%C. sekire. UPOTREBA: Za dleta za rad sa mekim metalima. makaze za papir. Koristi se i kao konstrukcioni ~elik za pobolj{anje. KOSE UPOTREBA: ^elik se upotrebljava isklju~ivo za izradu kosa. sloja prema tro{enju. tvrdo}a: 68-57 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. Mala dubina prokaljivosti. matrice za presovanje. tvrdo}a: 64-50 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0.65%C. no`evi za makaze za rezanje mekih metala.1531 Ck 45 F 146 . no`eve. ^.1731 Velika tvrdo}a povr{ine i dobra `ilavost jezgra. ^. tvrdo}a posle `arenja: 190 HB max KALJENJE: 780-810¼C ulje. graverski alati. vu~eni prstenovi. pera za pisanje itd. UPOTREBA: Za ~eki}e i alate za kovanje. ^. alati za obradu srednje tvrdog i tvrdog kamena. d`epni no`evi. naro~ito za alate i konstrukcione delove koji pored tvrdo}e zahteOC 100 vaju i visoku `ilavost jezgra kao npr. Najvi{e se koristi kao konstrukcioni ~elik za pobolj{anje. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a posle `arenja: 180 HB max KALJENJE: 790-820¼C voda. pera za pisanje itd.30%C. Zato se OCP 135 upotrebljava za izradu naro~ito tvrdih malih i srednjih turpija.0%C. mesarski no`evi. Poseb. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. kaljenja i `arenj.1740 jezgro. seka~e za gravere. tvrdo}a posle `arenja: 175 HB max KALJENJE: 780-810¼C voda. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 350-450¼C.20%C. probija~e za papir i ko`u. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo ^.1948 zgro i max. KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. tvrdo}a: 67-56 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jez.80%C. Mala dubina prokaljivosti. ~elik za turpije. probija~i. burgije za drvo. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo ^. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 150-350¼C. tvrdo}a posle `arenja: 175 HB max KALJENJE: 780-810¼C voda. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C. tvrdo}a posle kaljenja: cca 61 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C. turpije za drvo. UPOTREBA: Alati za rezanje navoja.1840 zgro. tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. extra KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C. UPOTREBA: Najtvr|i nelegirani alatni ~elik. burgije za kamen. UPOTREBA: Za srpove. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a: 68-57 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1.1944 UPOTREBA: Za jednostavne frezere.20%C. no`evi za OC 100 drvo. tvrdo}a posle `arenja: 197 HB max KALJENJE: 820-850¼C voda. brojevi za markiranje. pe~are. pa`nja kod kovanja. klje{ta. extra KOVANJE: 950-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C.0%C. Mala dubina prokaljivosti. KOVANJE: 1100-850¼C MEKO @ARENJE: 650-700¼C. KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 150-350¼C. razvrta~e. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jez. alat za obradu drveta. ~eki}i za razbijanje kamena. KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo je^. razni ru~ni alat. tvrdo}a posle `arenja: 200 HB max KALJENJE: 760-800¼C voda. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. alate za urezivanje navoja. no`evi poljoOC 70 privrednih ma{ina. frezeri za drvo. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-790¼C voda. turpije. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-780¼C voda sa NaCl. testere za drvo. alate za urezivanje navoja. KOVANJE: 1050-850¼C MEKO @ARENJE: 650-700¼C.1940. tvrdo}a: 60-48 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. turpije. alati za poljoprivredu. Mala dubina prokaljivosti. turpije. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-790¼C voda. UPOTREBA: Dr`a~i za alat od brzoreznih ~elika i tvrdih Ck 60 metala.1943 UPOTREBA: Za jednostavne frezere.1940 za se~enje. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a posle kaljenja: cca 54 HRc POPU[TANJE: 100-130¼C. pneumatske i ru~ne seka~e za OC 120 tvrde metale. matrice za novac. tvrdo}a posle kaljenja: cca 63 HRc POPU[TANJE: 150-300¼C. tvrdo}a: 66-53 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0.ALATNI ^ELICI NELEGIRANI UGLJENI^NI ALATNI ^ELICI Nelegirani alatni ~elik sa 0.1841 jezgro. mala osetljivost na pukotine kod kaljenja. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jezgro ^. alati za se~enje i bu{enje srednje tvrdog kamena. ~eki}e i drugi ru~ni alat. tvrdo}a posle `arenja: 231 HB max KALJENJE: 800-930¼C voda. razvrta~i.45%C. otpornost povr{. klipovi za pneumatske ~eki}e. pneumatske i ru~ne seka~e za OC 120 tvrde metale. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo je^.1941 UPOTREBA: Za iste svrhe kao ^. alat ^. tvrdo}a posle kaljenja: cca 65 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C ^. seka~e za gravere. razvrta~e. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C.70%C. tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. Srednje velika tvrdo}a povr{ine i uop{teno dobra `ilavost. OC 80 ~elik za turpije. alat za obradu tvrdog kamena.

4 0. za presovanj.. vel.4141 OCR 1 ^.5 1. dinami~.0 0. rezni alati. za liv.6440 Merilo extra ^. burgije.0 0.4756 OA-2 ^. Al ili Ms. z-vazduh) 1050 800 250 830 980-1020u 65 isto kao ^. mase.4742 UTOP N ^.7 1. spir. 800 760 max max 780-840u 66 burg.3 1. 850 880 max max ulje 1050 840 250 1000-1020 63 ma{. Meko `arenje C Si Mn Cr Ni W Mo V 1. masa itd. 1050 720 230 760 860-900v 64 za alate izlo`.7 0.8140 145 V 33 ^. za staklo.9 0. instrumenti 850 800 max max u ili z 1100 770 225 750 950-1020 58 rez.55 0.15 0.3 12 0.0 0.0 2.4150 OCR 12 ^. merni alati.5 1. 1050 720 230 760 780-820v 65 isto kao ^.90 1. alata 1050 700 220 750 770-800v 66 za razne udarne alate za rad u hlad.2 0.20 0.45 0. 850 870 max max 1100 800 250 830 1000-1040 58 alati sa vel.5840 85 NiV 4 ^.4 0.3 1.6443 850 750 max max 1050 720 250 840 860-900u 61 razne vrste ind.0 0.3 0. merni pribor.0 max 0.4757 UTOP Mo 4 ^.55 5. instrum. filca itd. burgije 1050 720 230 760 780-820 65 no`evi za drvo.5 1. za pres.30 0.3 0.4755 CRV-2 ^.1 1. 850 850 max max vazduh 1080 700 230 760 840-870u 56 livenje pod pritiskom i prerada plast.0 max 1.1 0. 850 800 max max u ili z 1050 760 225 750 990-1020 53 kalupi za plast.3 0.0 0. no`eva za rad u hlad. 850 750 max max 1050 690 220 740 760-800u 65 za nav.45 1.4173 + crta}i pribor.25 0.4650 OCR 12 spec.53 0.3 12 0.4 0.3 1. alati od makaza i no`eva do hir.25 0. Ms. u-ulje. rezne alate koji su jako optere}eni u hladnom stanju.0 0.0 2. valjci izlo`.. medicinski instrumenti itd.20 1. hir.35 0.35 0. 850 840 max max 960-999z 65 Cu.1 1. kru`ni no`evi itd.6441 850 750 max max 820-860u 64 1050 720 270 910 800-830v 66 za spec.3 0. ma{.2 1.9 0.0 0.7 1.3 1. grupe OCR 12 ili OSIKRO 850 870 max 1050 840 250 999-1020u 63 isto kao ^. ^.2 0. kao ~el.3 0. gravurama. turpije 1000 720 220 740 770-810v 66 isto kao ^.4150 + kru`ni no`evi za lim ispod 5mm debljine. `ilavo{}u. masa 850 800 max max u ili z F 147 .4143 OCR 3 ^.6840 OW 1 ^. trnovi.6 0. matr.0 0. dinami~kom optere}enju 850 750 max max 890-930u 59 za prob. alat i merila.25 0.35 0.0 max 0.00 0. brz.0 max 1. frezere itd.6 5. kartona 1050 800 250 830 940-980u 66 isto kao ^.6443 Osikro 2 ^. no`evi optere}.20 0.10 0. matr. za vu~.0 3. matrice.2 0. Ni.65 0.05 0.20 0.4 0. no`evi itd. mermer.3 12 0. {tanc alati za rad u hladnom i vru}em stanju 850 830 max max vazduh 1080 830 250 830 1000-1040 63 valjci za hlad.6840 a naro~ito za burgije 850 850 max max 800-840u 66 ve}ih dimenzija 1000 720 220 740 770-810v 66 za obradu mekog gvo`|a pri mal. 850 800 max max u ili z 1100 770 250 830 950-1020 60 isto kao ^.5 1. no`evi.3 0. razvrta~e. 1050 720 240 800 860-900u 64 isto kao ^. razvrta~i. duvana.35 1. ko`e. matrice za zakovice 1100 770 220 740 950-1020 53 matr.4754 850 870 max 1020-1040v 62 1050 830 250 830 940-980z 65 matrice.6 0.30 5.3 10 1.6 0.0 0.4758 UTOP Mo 6 ^. i habanju 850 800 max max 820-860u 66 matrice. 850 720 max max 180-200k 65 se skuplja i savija 1050 720 230 760 790-830u 66 alat za merenje i kalibre.4859 OCR 12 VM ^.5 0. hir.2 0.65 0.08 0.1 1.3 0. ureznice. alati za dub.6850 OW 5 ^.5 0.0 1.25 2.15 0. prit. valjanje.0 1. no`evi za rez.5 2.25 0.0 0.2 1.4750 OCR 12 extra ^.35 1.0 1. ~vrst.40 0.3 0.4 8. °C °C HB N/mm2 °C HRc 1050 720 230 760 760-820v 65 burgije. instr.0 0.4 0.20 0. frez za drvo 850 840 max max 1050 840 230 780 1000-1040 64 trnovi.6441 OW 3 ^.25 0. frezere. ^vrst.50 0.1 0.0 1. ve{t. alate.3 0.40 1. alat za utiskivanje sa 900 760 max max 840-950u 64 plitk. alati u ind. i na povi{enim temperaturama 850 750 max max 1050 1050 220 740 780-820v 66 isto kao ^. izvla~.0 max 1.1 0.30 0.50 1.4754 CRV ^.0 max 0.3 12 2.1 1. {tanc alati 800 740 max max 1100 720 230 780 800-880v 64 ma{. nareznice 850 750 max max 800-840u min probija~i.4153 800 760 max max 1050 760 225 760 790-820v 67 ekscentri. i sl.05 0. visokooptere}.4 Kaljenje UPOTREBA Tvrd. seka~e isl.6445 Osikro spec.4173 Prokron 4 ^.4 1.4770 Prokron 5 Kov. plast.4145 OCR 4 extra ^.85 0.15 1. Tvrd. 850 750 max max 800-840k 66 alat za navoje.60 1. alati za obradu drveta 1050 800 250 830 940-980u 66 {tanc alati za tanke limove od ^. alati za utiskivanje.25 0.3 0.5 0. {tanc alati. ^.3 0.4172 Prokron 3 ^. {tanc.6842 OW specijal ^.0 0.0 0.0 0. ^. burgije-najmanj.0 2.9 1. {tanc alati.9 0.4175 Prokron 4 ext.25 1.5 1.2 0.10 1.5 4.6444 Osikro 4 ^. gume.5 0.25 0. tableta ili dugmad matr. 850 750 max max 800-860 64 papira.3840 Merilo ^.10 1.4149 OCR 3 extra ^.72 1.2 13 13 13 14 0.25 0. zubar. rezni i {tanc alati.2 1. opter.ALATNI ^ELICI LEGIRANI ALATNI ^ELICI ZA RAD U HLADNOM STANJU Pribli`an hemijski sastav u % OZNAKA ^.8 0.0 1.4 1.4150 850 840 max max 960-999z 66 (kaljenje v-voda.5 1. kartona. 850 710 max max 860-900z 54 masa.

0 2. probija~i itd. ~eljusti.5 0. ako temperatura alata znatno ne prekora~uje 500°C ^.7 0. ^.6450 UTOP1 0.6 1.0 5.5742 0. Alati se upotrebljavaju pobolj{ani od 900-1400 N/mm2 i vi{e.4 1.6 0.0 1.3 0.55 0.5741 UTOPEX 1 0. ~eljusti.4753 UTOPMO2 0. zakovica.1 1050-850 670-700 250max 830max 830-870 ulje 61 UPOTREBA: Za izradu utopa i matrica svih vrsta. i za alate za livenje ubrizgavanjem lakih metala posebno bakra i bakarnih legura.0 0. `igovi. alati za industriju vijaka. matrice u proizvodnji vijaka. ~eljusti.5 1050-900 780-830 250max 830max 1010-1060 ulje 54 1010-1060 vazduh 47 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje bakra i bakarnih legura i legura od lakih metala. Alati se upotrebljavaju pobolj{ani od 900-1400 N/mm2 i vi{e. matica.6 0. matica.0 4.0 1. matica.0 1100-850 800-830 250max 830max 1000-1030 ulje 56 1000-1030 vazduh 55 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura. ^.2 1050-850 720-750 240max 800max 860-900 ulje 60 UPOTREBA: Alati za se~enje. alati za industriju vijaka. ^.4 1. probija~i itd.1 1050-850 UTOPEX 2 Meko `arenje Kaljenje Tvrdo}a ^vrsto}a 2 °C °C HB N/mm 670-700 250max 830max 830-870 vazduh 860-900 ulje Tvrd HRc 58 62 UPOTREBA: Za izradu najkvalitetnijih kova~kih alata.3 0.3 3.7 1.0 0. `igovi. trnovi.0 3. probija~i itd.3 0. pe~ate itd.0 1. obrezivanje koji su izlo`eni normalnim uslovima rada u vru}em stanju i dinami~kim optere}enjima.0 5.ALATNI ^ELICI LEGIRANI ALATNI ^ELICI ZA RAD U VRU]EM STANJU Pribli`an hemijski sastav u % Kovanje OZNAKA C Si Mn Cr Ni W Mo V °C ^. trnovi. alati za industriju vijaka. za matrice. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje u hladnom i vru}em stanju.7 0.7450 UTOP33 0. `igove. ^.3 1. matrice. probija~i itd. ako temperatura alata znatno ne prekora~uje 500°C kao i za alate za livenje ubrizgavanjem lakih metala.55 0. zakovica itd. zakovica itd. utopa i matrica svih vrsta. matica.2 1100-850 740-760 250max 830max 1000-1040 ulje 960-1000 voda 50 53 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njigovih legura.5 9. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje u hladnom i vru}em stanju kod veoma visokih temperatura. kao i za livenje i presovanje drugih lakih metala i njihovih legura. ^. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje ~elika kao i svih drugih metala u hladnom i vru}em stanju. `igovi.0 3. Gotovi alati se mogu pobolj{ati od 13001700 N/mm2 i vi{e. matrice.4 1100-900 800-830 250max 830max 980-1030 ulje 56 1000-1050 vazduh 55 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura. trnovi.32 3.4751 UTOPMO1 0.0 0.0 0. matrice. matica. ~eljusti. alati za industriju vijaka.6451 UTOP2 0. zakovica. zakovica.0 1. isto tako i oblikovanje pri izradi vijaka.7 1. ^.3 2. zakovica. matrice.5 1. ^. kovanje.5 1080-800 Co 800-840 250max 830max 1020-1060 ulje 53 1020-1060 vazduh 46 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura.6444 OSIKRO4 0. trnovi.9750 UTOPCO2 F 0. 148 .4 1100-900 780-810 250max 830max 1130-1160 ulje 53 1130-1160 vazduh 47 UPOTREBA: Za izradu utopa i matrica svih vrsta.0 0. `igovi.

0145 ^.0271 ^.0211 ^.0363 ^. R St 13 RR St 14 U ST 35-2 R St 35-2 U St 36-1 (6P 10) (U7 S10) U St 36-2 U10 S6 R St 34-2 UQ St 36-2 U St 34-1 U St 34-2 R St 36-2 U St 38-1 U St 38-2 R St 37-2 St 37-3 (St 37-3) UQ St 38-2 U St 37-1 U St 37-2 R St 38-2 R-St 44-2 (6 P 20) R St 42-1 R St 42-2 JUS ^.0246 ^.0265 ^.0446 ^.0275 ^.0146 ^.0445 ^. R St 12 U St 13.0370 ^.0460 ^.0270 ^.0371 ^.DIN St 00 St 10 U St 12.0261 ^.0365 ^.0148 ^.0257 ^.0245 ^.0362 ^.0210 ^.0247 ^.0255 ^.0355 ^.0375 ^.0345 ^.0461 WERKSTOFF M St 4 V St 4 ns V St 3 Kn 2 V S 3 ns 2 St 3 MoSt St 3 MoSt V St Kn 2 V St 2 ns 2 GOST AISI UNI BS AFNOR SANDIVIK POLDI OSTALI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 149 .0361 ^.0000 ^.0147 ^.

1430 150 DIN C 1023 ~C 1023 C 1034 "35" 0501 XC 10C XC 10f AFNOR (En 2B) XC 15C En 2B XC 11f En A2 BS AB2 1757 CDS 105 ~XC 35c AB1 1757 ~En 2D ~XC 18e C 20 En 2C C 15 C 1015 "20" ~20 ~C 15 ~C 1015 0402 1151 C 10 "15" ~15 ~C 10 C 1010 UNI ~C 1010 0561 1141 AISI 0536 1121 V St 5 Sn 2 V St 4 Kn 8 GOST St 6 St 7 "10" 08 Kp WERKSTOFF F JUS 3S ~3 LS 2L SANDIVIK EVAR VAR W8 W8 POLDI Ck 10 OSTALI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .0561 ^.1214 ^.0645 ^.1220 ^.St 42-3 (St 42-3) U St 42-2 R St 46-2 St 46-3 St 46-3 St 50-2 St 52-3 St 52-3 St 52-3 St 60-2 St 70-2 C 10 Ck 10 (10 S 20) Hl H ll H lll St 35-4 St 45-4 St 35-8 St 45-8 C 15 Ck 15 Cm 15 15 S 20 C 22 Ck 22 St 55-4 C 35 ^.1330 ^.1120 ^.0483 ^.1290 ^.1190 ^.0562 ^.1121 ^.1331 ^.1402 ^.0463 ^.0563 ^.0462 ^.0745 ^.0545 ^.0482 ^.1212 ^.1204 ^.1215 ^.1221 ^.1206 ^.1213 ^.0471 ^.1202 ^.1281 ^.0481 ^.

1531 ^. K1 Ocp 135 ~2518 ESL ^ESL KH Sv ESH KH su W5H ~W 5 H ~11 L 45 S 8 48 S8.1630 ^.1944 ^.1590 ^.1941 ^.1631 ^.1948 ^.1741 ^.2133 ^.1731 ^.2330 ^.2331 ^.1740 ^.1580 ^.1943 ^.1840 ^.3100 JUS Ck 35 Cm 35 35 S 20 C 45 Ck 45 (C45 W3) Cm 45 45 S 20 C 55 Ck 55 Cm 55 C 60 Ck 60 (C 67 W3) (C 67 W3) (C 80 W1) (C 105 W1) 100 W1 (C 125 W) (C 125 W) (C 110 W2) (C 135 W2) (38 Si 7) 46 Si 7 51 Si 7 55 Si 7 66 Si 7 (60 Si Mn 5) (65 Si 7) St 52-4 DIN 0902 0903 0904 5028 0908 0909 1630 1640 2833 1650 1550 (1650) 1660 0601 1221 1620 1210 0503 1191 1181 WERKSTOFF ~50 C2 50 S2 55 sg 65 S2 60 sg 60 S 2A 48 410 F U 11-12 U 11A.40 ~CDS 051 UNI ~C 1045 ~C 1034 AISI ~35 GOST ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 151 . 50 S5 ^14 S 2 65 Si7 11 S2 (XC 65) XC 55-65 W 6H ~W 6H POLDI ^9L 9L SANDIVIK En 16c En 46 (En 40) En 45 AB4 1757 En9 ~En 9 C 60 C 1060 ~C 1060 ^XC45e XC 42f ~XC 35f AFNOR 48 S 7 50 S5 52 S8 AB3 1757 ~C50 C 1045 "45" ~45 BS C 30 .1431 ^.1730 ^.^.2132 ^.1490 ^.2131 ^.2134 ^.1530 ^.1480 ^.1541 ^.1940 ^. U 12A ~U 11 U 11 "60" ~60 217 "65" 9260 ^ 9255 9255 ^ 9261 ~11 S2 ~En 45 En 45A ~60 S 7 (60 S 8) 20 11 L 13 12 15 17 17 VDT 20 OSTALI P-6 T5P P-5 OC-85 P-4 OC 100 EZH P-3 OC 120 F Sex T65 OC 120ex K2 Ocp 110 K0.1680 ^.1946 ^.2130 ^.

4172 ^.3130 ^.4140 ^. 410 420 E 52100 5115 5132 5140 15 H 35 HA 40 HA 7015 7033 7035 H9 ~HG [H 9 ~1340 35 SG 35 HG3A 3401 5122 5223 C 1039 C 1036 ~C 1053 AISI ~1340 40 g 30 g2 50 G GOST (00.4173 ^.4120 ^.3139 ^.4141 ^.4130 ^.4171 ^.4170 ^.4143 ^. 3 H 13 3 H 13.4142 ^.3132 ^.152 140 Cr3 100 Cr 6 100 Cr 6 (140 Cr 2) X 210 Cr 12 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 X 20 Cr 13 (X 40 Cr 13) X 42 Cr 13 115 CrV 3 19 Mn S 40 Mn 4 30 Mn 5 ~53 MnSi 4 17 Mn4 50 Mn7 28 Mn6 (X120 Mn 12) 37 MnSi5 42 MnV 7 90 MnV 8 9 SMn 28 15 Cr 3 34 Cr 4 41 Cr 4 38 Cr 2 46 Cr 2 DIN 4001 4021 4027 4034 ~H 09.4150 ^. 85 HF 2056 2210 2109 2005 2067.4175 JUS 10 C 13 10 C 13 100 C 6 15 Cr 3 35 CM 4 40 C 4 X120Mn12 35 Ms 5 C 50 UNI 100 C 6 15 C 3 32 C 4 38 C 4 Z120 M12 35 MS 5 4 M4 32 M5 ~XC 48 AFNOR En 56 A Z 10 C 13 En 56 C Z 20 C 13 En 31 Enl 18 D ~En 18B En 207 ~En 16B DTD 138A En 14B En 43A ~En 15B BS 2 C 27 4 CV 7 ~4 C 27 ~6 C 27 (7 C 27) 17 C 13 17 T 4 3C2 7 MC 2 ~8 LM SANDIVIK AKI AK 2 S ~AK 2.CR 1 DS special ORI 1 EXTRA KLZ AUTO-R Prokron 1 Prokron 2 Prokron 3 Prokron 4 Prokron 5 OCR OCR 1 OCR 2 OCR 3 OCR 4 EC 60 VC 130 VC 140 CE ~L-ROL 12 Mn VMS 135 VMV 175 2 Mn T VM 100 VM 125 AJAX OSTALI HS 2518 MV 4 SCM 2514 T2 POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .4144 ^.4145 ^. S ~AK 3 S AK 5 CR .3160 ^.3134 ^.3105 ^.4132 ^.4133 ^.3840 ^. 3505 1 H 13 2 H 13 2 H 13.3131 ^.3133 ^.43) 5038 5066 ~5141 WERKSTOFF F ^. 4 H 13 4 H 13 403.3990 ^.4131 ^.3230 ^.4149 ^.3830 ^.

4578 ^.4320 ^.4321 ^.4574 ^.4588 ^.4731 7218 7220 2436 4571 2731 4821 4841 4864 4057 4818 4541 7130 ~7130 4718 7131 7147 WERKSTOFF 431 302B 321 316 343 327 310 311 X 17 H 2 1X18H9 1X18H9T GA8H12M2T 4 H 14 H 25 CD 4 35 CD 4 CDS 12 En 19 25 CD 4 35 CD 4 5 C2 Mo 7 C2 Mo 4125 E4132 30XMA 35XMA 1R8 3R14 OR3 40T13 X8CND17/12 En 58 B Z10CNDT18/8 X50CNW14-14 En 54 Z40CNWS14 Z20CN25-05 Z15CN25-20 X15CN 24-20 X25CN 15-23 DTD316 Z10NC 36-18 2C 34 2R2 1R4 X 12M H25H20C2 X 43 CS 8 En 52 16 MC 5 20 MC 5 5120 6120 SANDIVIK ~14 S1 C1 60 Si 7 ~14 S1 C1 ~Z40 CS 10 16 MC 5 3 MC 2 20 MC 5 ~60 SC 7 AFNOR X20CN 16 En 57 Z10CN 17 X10CN18/8 En 58 A Z12CN18/08 X10CNT18/8 En 58 C Z10CNT18/10 ~ 52 SC 5 ~En 48 52 SC 5 ~En 48 9262 ~9262 60 C2 XA X9C2 ~204 20 HG BS ~60 C 2 XA UNI AISI GOST Prok.4572 ^.4579 ^.4575 ^. Prok.4270 ^.4382 ^.4576 ^. PER 1 PER 1 Prokron 5M EC 80 EC 100 OSTALI AK 1B AKVN AKVS CE 2 CE 4 ~SCH SCH 702 D POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 153 .4180 ^.4730 ^.4650 ^.4580 ^.4570 ^.2 sp. Prokron 13 Prok.4230 ^.12. OCR12 sp.11sp.4581 ^.4573 ^. Prokron 11 Prok.4721 ^.4520 ^.4531 ^.4582 ^.4571 ^.4583 ^.4231 ^.DIN 34 CrS 4 41 CrS 4 37 CrS 4 67 SiCr 5 ~67 SiCr 5 X 45 CrSi 9 3 16 MnCr 5 20 MnCr 5 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 17 CrNiMo 6 34 CrAlNi 7 X 22 CrNi 17 X 12 CrNiMo 18 8 X 10 CrNiTi 18 9 X5CrNiMo 18 10 X10CrNiMOTi1810 X45 CrNiW 58 52 X20 CrNiSi 24 4 X15 CrNISI 25 20 X12 CrNiSi 36 16 X 5 CrNi 18 9 X80 CrNiSi 20 X10 CrNiNb 18 9 X10CrNiMoNb1810 X53 CrMnNiN 21 9 X210 CrW12 20 CrMo 5 25 CrMo 4 34 CrMo 4 JUS ^.4181 ^.4381 ^. AS Prokron 19 Prokron 20 AKV extra AKR AKX 12 AKC ANTOXID CM 3 ECM 3 VCMo 125 VCMo 135 2002 SPEC.sp.4184 ^.

4753 ^.6443 ^.4734 ^. HPS UTOP spec ~BEV 2 Al 16 2002M OSTALI POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .5420 ^.5432 ^.4738 ^.5436 ^.5421 ^.4750 ^.5425 ^.5431 ^.5439 ^.5438 ^.5433 ^.5434 ^.5427 ^.5422 ^.4739 ^.4737 ^.4733 ^.6444 ^.14 NiCr 10 14 NiCr 14 14 NiCr 18 36 CrNiMo 4 34 CrNiMo 6 30 CrNiMo 8 VCN 15 w VCN 15 h VCN 25 w VCN 25 h VCN 35 w VCN 35 h VCN 45 45 WCrV 7 60 WCrV 7 X 30WCrV 4 1 X 30WCrV 9 3 42 CrMo 4 50 CrMo 4 50 CrMoV 9 31 CrMoV 9 32 CrMo 12 32 AlCrMo 4 X 165 CrMoV 12 X 38 CrMoV 5 1 X 40CrMoV 5 1 15 CrNi 6 18 CrNi 8 ^.5430 ^.4751 ^.6453 154 DIN 6511 6582 6590 5710 5710 5736 5736 5754.6451 ^. 5755 5755 5864 2542 2550 2564 2581 5732 5752 5919 5920 7225 7228 7707 8519 7228 8507 2601 2343 WERKSTOFF F JUS 4540 20 HH 3A 30 HH 3A 3H2V8 4 HV 2S 64V 2S. 5HNT 3130 3155 3135 4337 3215 3316 4158 4140 4150 AISI 40 HHA 12 HS 3A 12H 2H 3MA 35 HM JyA 40 HGMA GOST BS AFNOR 35 NC 9 15 NC 11 18 NC 13 18 NC 6 38NCD4 35NCD7 20 NC 8 18CND 6 16 NC 11 14 NC 12 ~16 NC 6 3N1C2 8 C 2 Mo SANDIVIK 6T8 2N 3C 1 3N 4C 2 En 36 En 39 A ~En 110 ~35NCD 4 En 24 8MN1C2Mo 30 NCD 8h En 18A 25 NC 6 En 111 35 NC 6 8N1C2 30 NC 11 1 N2 C2 35 NC 11 2 N3 C10 En 23 En 23 30 NC 12 3 N 3 C 1 En 30A 40 NC 17 6 N 4 C 2 En 320 ~19 CN 5 ~En 353 ~En 355 38 CD 4 En 19 A 42 CD 4 En 19 C 30 CD 4 En 40 B 30 CD 12 ~30C10 En 19 C ~30 CD 12 30 CD 4 En 19 C En 41 A CAD6-12 UNI VCMo140 VCMo150 VCMo230 NCMo VCMo240 NCAl OCR 12 ext.5 ECNMo200 ECN 25 ECN 35 TEM ECN 45 TEI ~BOZ VCNMo100 VCNMo150 VCNMo200 B03 B04 VCN15h VCN25w VCN 25h CNSW VCN35w CNS VCN35h VCN 45 TENAX N OSIKRO 2 TENAX NB OSIKRO 4 "425" UTOP 1 "212" RW100ext.4732 ^.5437 ^.5435 ^.6450 ^.5426 ^. UTOP Mo 1 ECVZ KM 2 KMV ECNA50 ECN 200 Aquila Ex.

. cp i cs .06 4...otopina. l . ledeburit 850 perlit 700 .ferit.perlit Strukturni sastojci u sistemu gvo`|e ugljenik: ferit je kristalni oblik a-gvo`|a je rastopinski kristal g-gvo`|a i ugljenika (0 .C DIJAGRAM 1534 A H B 1500 J 1400 1390 N D' t 1300 t+a 1200 a 1100 T t+ Cp C' E' E F' 1153 C F 1147 1000 900 800 a+cs a+f K' 738 Os 768 700 f 600 l+ Cp l+a+cs 910 G S p+f 500 0. 2. 300 90 austenit 750 210 cementit. f .03 cementits 3 4 4.06%C) austenit je kristalni oblik gvo`|e karbida Fe3C (6.69%C) cementit ledeburit je eutektik u sistemu gvo`|e-cementit (4..06 2.ugljenik: ^vrsto}a (N/mm2) Sastav Tvrdo}a (HV) ferit 250 .69 s 2 2.02 0 p+c 0..25 ferit cementit p perlit 0 K 723 l+ Cp l+p+cs 0. a .69 t . 900 220 grafit 20 - F Izdu`enje (%) 35 60 10 - 155 .69 4.80%C) perlit je kristalni oblik ugljenika C grafit mehani~ka svojstva strukturnih sastava u sistemu gvo`|e .^ELICI Fe .primarni i sekundarni cementit.80 1 0.austenit..30%C) je euktoid gvo`|a i cementita (0.30 %C 6.ledeburit.80 ledeburit 2.30 5 100% 6% C 6. p .

M 40 ..A9.020) OZNAKA F UPOTREBA P 01 . stakla. tvrdog ~elika. manja `ilavost. ali su krti i veoma osetljivi na udarce.velika otpornost prema habanju.7m/s (100m/min) sa posmakom od 0. ali sa smanjenom `ilavo{}u.. LIVENI TVRDI METALI Najpre su se pojavili u USA pod nazivom stelit. SINTEROVANI TVRDI METALI Nastali su Nema~koj (Krupp. K 30 . Njihova je `ilavost tako|e znatna (~vrsto}a na savijanje iznosi 2500 .) pod nazivom widia.Struganje i odvajanje ~estica na automatima malom brzinom ali sa velikim presekom strugotine. P 10 .za iste alate kao i G 30. M 30 . oblikuju se samo livenjem odnosno sinterovanjem i bru{enjem. P 50 . kovanje. matrice za izradu cevi.alat za preoblikovanje i odvajanje ~estica.1 mm/obrt. ve{ta~kih materijala. papira.Odvajanje ~estica sa tvrdog i sivog liva (iznad 220 HB). Obrada negvozdenih legura. keramike. profilisane matrice. Upotrebljavaju se za navarivanje.5%C. vo|ice G 20 ..za iste alate kao i G 50. uko~enih drvenih plo~a itd. malom brzinom ali sa velikim presekom strugotine.Odvajanje ~estica malom brzinom sa ve}im presecima strugotine. 1. god. 156 .Odvajanje ~estica velikom brzinom s malim presekom strugotine. posebno na automatima. matrice za izvla~enje. legura Al i Cu. 1750 HV. opada do 1000°C tek za 10%. P 40 . kaljenog ~elika. K 01 .17%) s pribli`no 0.otporne prema habanju i dovoljna `ilavost. M 20 . za matrice i merila G 10 ... Kasnije je Co zbog visoke cene zamenjen sa Fe.Odvajanje ~estica sa ~elika male ~vrsto}e. Sinterovani metali sa TiC jo{ su na 700°C znatno tvr|i od brzoreznog ~elika pri temperaturi okoline. MoC) i Co kao veziva..A9.Odvajanje ~estica sa tvrdog i sivog liva ve}e tvrdo}e (do 60HRC). K 10 .. Cr(25.. K 20 .32%) i W(6.Odvajanje ~estica sa ~elika {estostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa najmanjim posmacima do 1mm/obrt. 2.odvajanje ~estica sa drveta.65%).Struganje i odvajanje strugotine na automatima. za matrice. Bitno su uticali na razvoj tehnike obrade..Najfinije struganje i bu{enje ~elika velikom brzinom do 1. P 20 . P 30 . G 30 . K 40 . Sastavljeni su na bazi Co (33. Obrada tvrdog Mn ~elika.. porculana itd. Sinterizovani tvrdi metali oblikuju se u plo~ice koje se sinteruju. savijanje. ve{ta~kih materijala. Sastoje se od kristala WCi TiC (TaC. Obrada austenitnih ~elika. aluminijumskih legura sa silicijumom.Odvajanje ~estica sa sivog liva (iznad 220HB).Odvajanje ~estica sa ~elika ~etverostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa osrednjim posmacima do 2 mm/o.. G 40 . Svoju prirodnu tvrdo}u zadr`avaju do visokih temperatura (pri 750¼C jo{ mogu imati tvrdo}u od 750HV). presovanje (u hladnom i toplom stanju) G 60 . keramike i kamenja (udarne burgije) M 10 .025) OZNAKA UPOTREBA G 05 . vlaknastih materijala. Obrada tvrdog Mn ~elika.Odvajanje ~estica sa ~elika dvostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa ve}im posmacima do 3 mm/obrt. Tvrdi metali nisu ~elici i njihova struktura ne mo`e se menjati nikakvom termi~kom obradom. Veoma su otporni na habanje. Njihova tvrdo}a. Ne mogu se kovati ni valjati. ali sa pove}anom `ilavo{}u. keramike i kamenja.. ali sa pove}anom `ilavo{}u G 50 .Odvajanje ~estica osrednjom brzinom i osrednjim presekom strugotine. koja iznosi od 1400 . legura aluminijuma sa silicijumom.alat za odvajanje ~estica. za no`eve u {tanc ma{inama i za pe~atiranje. TVRDI METALI ZA ALATE ZA ODVAJANJE ^ESTICA (JUS K. 1926. plasti~nih masa. TiC je tvr|i od WC.TVRDI METALI TVRDI METALI Tvrdi metali sastavljeni su od jednog ili vi{e karbida kao nosilaca tvrdo}e i kobalta koji slu`i kao vezivo.otpornost prema habanju. 1250 N/mm2) TVRDI METALI ZA ALATE ZA PREOBLIKOVANJE (JUS K.Odvajanje ~estica sa sivog liva i ~elika manje tvrdo}e.

OSTALI TEHNI^KI MATERIJALI F 157 .

0 .2 Al Cu 4 Mg 1 3.1 do 0.35 do Al Cu 2 Mg 2. 1..4 0. polutvrdo 100 120 5 6 35 dobro se zavaruje tvrdo 120 150 42 3 4 Al Mg 2 meko `areno 80 180 13 15 45 Otporna prema koroziji polutvrdo 140 230 7 8 55 (morska voda) tvrdo 180 280 65 3 4 Al Mg 3 meko `areno 80 180 14 16 42 polutvrdo 140 230 8 9 65 3 4 tvrdo 180 260 75 Ve}a otpornost prema koroziji (i u morskoj vodi) Al Mg 4 meko `areno 100 230 14 16 52 sa porastom % Mg polutvrdo 160 270 7 9 72 smanjuje se sposobnost 3 4 tvrdo 220 310 85 zavarivanja Al Mg 5 meko `areno 130 240 14 16 65 polutvrdo 200 340 7 8 90 Al Si 1 Mg meko `areno 50 110 14 17 35 tvrdo 150 170 3 4 55 Dobro se kali.5 .0 0.2 0.4 do 0..7 do 0.25 do Al Si 1 Mg do 0.. 0.h 100 200 11 13 60 koroziji kaljeno .1 1.4 do 0.6 ..2 do 0.35 do Al Mg 4 do 0. 0.6 do 0.5 do 0.3 .7 do 0. 3..2 0... 1.0 0.2 0.5 do 0.3 .7 do 0. 1.2 *) . Al Mg 2 Mn.15 .5 do 0. 0. 1.15 .2 do 0.2 .4 do 0..3 .5 do 0.0 .15 0.5...5 do 0.2 .5 do 0.brojevi u kolonama zna~e grani~ne vrednosti sadr`aja **) . 1.35 do Al Mg 5 do 0. 0.7 do 0.25 do 0.5 .2 do 0..7 do 0.2 1.5 do 0.7 0.35 do Al Mg 3 Mn do 0.9 0.. ~vrsto}a HB d 10 d5 N/mm2 N/mm2 Al Mn 1 meko `areno 40 90 18 20 22 Otporna prema koroziji..4 do 0..t 210 290 8 10 80 Al Cu 4 Si Mg meko `areno 80 180 10 12 70 Vrlo dobro se kali.C2.5 do 0.4 .2 do 0.2 0.h .5 .05 . 0..2 0. 5....5 ..2 do 0.1 do Al Mg 1 do 0.8 0. 0. 1.7 do 0... 4.5 do 0.. otporna kaljeno .5 do 0... 5.4 .5 do 0.. 1.8 ..3 .4 ..8 do 0...2 0. 1...6 do 0.8 ..0 do 0.2 0.35 do Al Mg Si 0.. 0.1 do Al Mn 1 Cu 0.8 .5 ..5 do 0. 4.. 1..2 do 0..1 3.g 320 450 2 3 120 g-hladno gnje~eno .1 do 0. 1...2 0.0 do 0. 1..2 0.3 do 0...8 do 0.1 do Al Mg 1 Si Cu 0.h 260 400 10 12 100 h-stareno hlad..6 do 0.. Al Cu Pb Bi..5 do 0.. prema tvrdo 220 280 2 3 75 koroziji neotporna kaljeno . 3.4 0..2 0..8 do 0.. toplo kaljeno .8 .2 do 0.35 do Al Mg 3 do 0.1 do Al Cu 4 Mg Si 3. 0.6 do 0.5 do 0.3 .5 do 0. 1.2 do 0.. Al Zn 5 Mg 1 i Al Zn 5 Mg 3 Cu 1.8 do 0..0 ..2 0. Po JUS-u su odre|ene jo{ i legure: Al Mg 0..5 do 0.1 2..100 Oznaka ISO ** Cu Mg Si Sastav (%)* Al + Fe Zn Mn Cr T + Zr Al Mn 1 do 0.5 do 0.1 4. 1..1 2.2 0..2 Al Cu 4 Si Mg 3.5 do 0.1 0.3 do 0...5 do 0..2 0..6 . 1.2 0.7 .7 do 0.3 .8 do 0.. 0.4 ... 3.2 .6 .5 do 0.5 do 0. t-star.2 0.OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA GNJE^ENJE JUS C.2 MEHANI^KA SVOJSTVA NEKIH ALUMINIJUMSKIH BRONZI ZA GNJE^ENJE F 158 Mehani~ka svojstva Granica Zatezna Izdu`enje (%) Tvrdo}a Preporuke za upotrebu Oznaka Stanje razvla~.2 0.1 do Al Mg 2 do 0.uzete su u obzir legure koje su odre|ene po ISO.6 do 0. 2. 1. 0.2 do 0.8 1..2 do 0.1 0.2 0.5.5 0.2 do 0.2 0.7 do 0.2 0..

20 0.50 1.00 1.50 Al Si 10 Mg Cu K 0.50 0.0 1.50 0.20 5.00 Al Si 6 Cu 4 K 0.00 1.20 0.30 0.60 0.50 6.02 0.00 (%)* Cr Ni Ti 0.00 P 0.50 Al Si 12 Ni 2 Cu Mg K 1.00 P 0.20 2.00 P 4.30 5.30 0.50 Al Si 9 Mg K 0.C2.60 4.50 11.30 0.50 1.00 Al Cu 10 Mg K 0.50 0.10 5.00 1.20 0.30 0.OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA LIVENJE JUS C.00 0.30 4.00 0.50 Al Si 5 Mg K 0.40 7.00 3.50 11.10 0.20 8.00 4.00 P 1.50 5.80 6.20 8.50 4.60 6.00 Al Si 5 Cu 1 K 0.15 4.00 Al Cu 4 Ti K 5.gornje i donje **) .50 0.20 9.50 2.0 2.50 11.30 13.70 K Al Si 12 Cu 2 Fe 13.0 1.50 13.00 3.50 2.10 4.50 Al Mg 5 K 0.00 0.50 11.50 P 0.00 Al Zn 5 Mg 1 Cr K 1.5 P 0.300 SASTAV ALUMINIJUMSKIH LEGURA ZA LIVENJE U PESKU ILI KOKILAMA Al + Oznaka JUS ** Mn Mg Si Cu Fe Zn P 0.10 Al Si 12 Cu K 0.00 Al Si 10 Mg K 0.00 P 0.50 P 0.75 0.00 5.50 P 0.70 11.00 0.60 0.10 11.00 P 0.00 Al Cu 4 Mg Ti K 0.10 0.40 0.50 1.0 0.50 6.20 9.30 P 0.0 Al Si 12 K 0.50 9.00 0.60 *) .00 P 0.05 0.20 11.10 0.50 P 0.Slova "P" i "K" iza oznake ozna~avaju legure koje se liju u pesku ili kokilama 159 .20 F 0.Gornji i donji brojevi ozna~avaju grani~ne vrednosti .00 1.70 Al Si 6 Cu 2 K 0.30 P 0.10 Al Mg 3 K 0.50 13.

100 odlivci ve}e ~vrsto}e 5 ... 1 5 . 1 260 4 .... 95 85 . 60 50 . 0... 1 3 .... ......5 90 .... 55 .. .samokaljivo pri prirodnom starenju... 55 .. 100 90 .. 90 105 ... 115 50 ...3 80 ... otpornost ve}a optere}enja.... 0.. .. 2 75 ...... ...... . ...5 2 .. 2 3 ....... 2 8 .. 115 otpornost prema 4 ... 3 8 ........ 4 6 .... . 80 85 .. .....300 Stanje* Granica razvla~enja N/mm2 OZNAKA Al Si 12 Cu 70 90 80 90 Al Si 12 Cu 2 Fe K 0 160 270 . . 110 udarnim optere}enjima 4 .. 320 Al Si 5 Mg P K P K P K P K 0 0 44 44 44 44 44 44 100 120 180 200 170 200 170 200 140 160 240 250 220 280 200 240 Al Si 12 Ni 2 Cu Mg K 41 180 180 ........ . 44 ... 3 9 . 1 55 . ..... 1. . .... 150 4 ..C2. 70 70 . 220 0.0 . 2 8 .. 220 8 ..kaljeno ga{enjem i ve{ta~kim starenjem 160 ... 80 70 . .bez termi~ke obrade... 100 80 . 120 100 .... 1 85 .. 0.... 110 85 ... 105 95 . 115 vibracijama 3 . 1 2 ... .... 80 odlivci ve}e ~vrsto}e uop{teno antikorozivni odlivci klipovi za motore velika ~vrsto}a samokaljivost. 3 do 1 do 1 8 .. 3 240 10 . 115 5 ...... 75 odlivci za motore i vozila otporni prema 4 ....... . 0. . 70 60 ....... 1 80 .. . 41 .. . 6 220 4 . 110 100 ....5 85 .OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA LIVENJE JUS C... nepropusnost delovi automobilskih 5 . . .. 3 5 .... 100 motora 3 . ... ... 70 4 ....... 120 60 .....5 . 3 8 .. 2....... Upotreba 0 0 0 0 Al Si 10 Mg 170 200 150 160 Izdu`enje Tvrdo}a HB d5 % P K P K Al Si 12 F Zatezna ~vrsto}a N/mm2 70 80 65 75 80 . . . 1 85 ..... 120 60 ...... 3 6 ..5 8 . ...... 2 180 200 300 320 280 340 300 320 260 350 200 220 280 300 190 280 190 250 200 200 360 400 400 420 220 260 srednja optere}enja.. dobra hem. 4 55 . .. dobra hemijska otpornost *) . .5 85 .... 110 cilindri za motore P K P K P K P K P K P K P K P K P K 0 44 0 0 44 44 0 0 0 0 0 0 44 44 44 44 41 41 120 230 100 110 170 200 80 90 90 90 140 140 200 220 210 230 130 140 180 300 160 170 210 230 140 210 160 170 170 180 290 330 300 330 180 220 Al Si 9 Mg Al Si 10 Mg Cu Al Si 6 Cu 2 Al Si 6 Cu 4 Al Si 5 Cu 1 Al Mg 3 Al Mg 5 Al Cu 10 Mg Al Cu 4 Ti Al Cu 4 Mg Ti Al Zn 5 Mg 1 Cr ... ... 55 ..... 60 55 .. 1 60 .

5 1.5 ostatak 0. `i~ane 5 6 115 opreme 45 48 60 najva`nija legura za hladno 25 28 75 oblikovanje (vu~enje.1 0.5 ostatak 0. 30 70 instalacioni delovi za 15 90 procesnu industriju 40 45 50 30 32 70 vrlo dobar za hladno obli18 20 90 kovanje.oznaka samo prema JUS .1 0.1 0.5 do 81.38 Cu Zn 15 84.0 ostatak 0.1 0.3 0. ukrasni predmeti 30 70 15 90 40 55 cevi za manometre.1 0.0 ostatak 0.5 ostatak 0.38 Cu Zn 37 62. 15 17 95 gnje~enje.0 ostatak Cu Sastav (%) Ne~isto}e (max) Zn Fe Pb ost.u m . 0.0 do 65.1 0.5 do 71.00 m p t m p t m p t m p t m p t m p t m p t m p t 250 320 400 250 320 400 260 330 420 250 320 380 260 340 430 280 380 500 290 350 410 340 410 480 Izdu`enje Preporuke za upotrebu d 10 d 5 % % 40 55 30 70 15 90 instalacioni delovi za elektro40 55 tehniku. N/mm2 BAKARNE LEGURE ZA GNJE^ENJE LEGURE BAKRA SA CINKOM .100 F *) .1 0.D2.1 0.2 0. istiskivanje) 30 33 70 za toplo i hladno oblikovanje.meki p .5 ostatak 0. mo`e se presvla~iti 40 45 52 ~elikom.1 0.38 Cu Zn 30 68.1 0.38 Cu Zn 33 65. 24 26 80 12 14 100 40 45 55 pove}ana sposobnost za 15 18 90 hladno oblikovanje.38 Cu Zn 28* 71.0 do 86.0 ostatak 0. 15 18 95 delovi za presovanje u toplom 10 12 125 stanju Tvrdo}a HB Oznaka JUS i ISO Stanje legure Zatez. cevi.1 0.0 do 91. ~vrst.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA Cu Zn 10 89.MESING JUS C.0 do 62.65 Cu Zn 40 59.1 0.5 do 68.5 0.0 do 73. duboke posude (sudovi) itd.polutvrdi t .38 Cu Zn 20 78.tvrdi 161 .

0..0 0.5 ost.40 1..1 Fe.50 0.0.0 1..0 2.30 Cu Zn 36 Pb 3 60.40 Oznaka JUS i ISO konstrukcioni materijal..0 ost..65 370 440 510 340 410 480 Izdu`enje d 10 d 5 % % 25 10 5 30 15 10 Tvrdo}a HB Oznaka JUS i ISO Stanje legure Zatez.40 1. 3.00 .meko. 0.. 0.ne~isto}e (max. 0.70 .3 ostalo .20 .62. 2.0 2....As i / ili Sb..5 . ~vrst.80 ...80 .0.2 .0 0.59. velike `ilavosti. N/mm2 LEGURE BAKRA SA CINKOM I OLOVOM JUS C..0 .D2. 2.. 10. 0..50 69.1 Pb..50 0.80 .. cevi i sl..5 0. 61.08As* tora i izmenjiva~a toplote 0. t . 1. za sita za manometarske cevi za opruge. 2.80 p t ... 63..40 Upotreba Cu ostatak F LEGURE BAKRA SA KALAJEM . otp.5 Cu Zn 36 Pb 2 61. 0.30 59. 1..5 Fe 0.0 m ..3 Cu Zn 38 Pb 1 59.0..KALAJNA BRONZA JUS C.60.D2.08As* za cevi i delove kondenza0. 1.0 ostatak ostatak Cu Zn 39 Pb 2 57..0 Mn ostatak Sastav (%) Cu Sn Al 76. 0.. za elektri~ki provodljive opruge za opruge.101 Cu Zn 21 Al 2 Cu Zn 28 Sn 1 Cu Zn 38 Sn 1 0... Mn.7 0..00 .0 .0 1.00 .30 0.... delovi za presovanje u 12 125 toplom stanju m .0 0. 73..100 Preporuke za upotrebu presovani tanki profili 28 75 najva`nija legura za obliko12 105 vanje odvajanjem ~estica 6 125 razni delovi ma{ina 33 70 za toplo i hladno oblikova18 95 nje...0.102 za vijke i opruge.tvrdo POSEBNE LEGURE BAKRA SA CINKOM JUS C... 2.63. p . 5. 1.. 0.5 0..90 . 0. 79.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA Sastav (%) ne~isto}e Cu Pb Zn Fe ost. 1.40 Cu Sn 7 5.0 1.30 0..polutvrdo.0 .20 0.40 Cu Sn 9 7.... ~vrsto}e.... prema uticaju atmosfere *) . Cu Zn 40 Pb 3 56. P 162 Oznaka JUS i ISO Sn Sastav * (%) P Cu Sn 5 3..) %: 0... 7.0 . 0..50 . 0. 0.64. 3.02 0...0 0..0 Preporuke za upotrebu Fe.00 .50 Cu Zn 39 Al Fe Mn 56.20 p t m .35 0..D2.5 Cu Zn 40 Pb 59.02 0.8 ost. ve}e otpornosti prema habanju i koroziji *) ..5 ost. As Zn 0.2 ..5 Zn.63..0. osred.50 .

5 *** ostatak Cu Ni 18 Zn 20 *) .. 0.1Fe..samo oznaka JUS. 4. ***) .0 Cu ostatak ostatak Upotreba za manometarske cevi i opruge za klizne le`ajeve *) .0 Sastav ** (%) Upotreba Al Mn Ni Fe Cu .0 0 ... 48... 11.0 . upotreba za unutra{nju arhitekturu za finu mehaniku i optiku.5 4.0 0 .0 . ***) .0 ... 63.0 0 . "Kinesko srebro" je posrebreno novo srebro... 0. 1..4As LEGURE BAKRA SA NIKLOM I CINKOM .. 0...0 0 . prigu{iv..5 8.0 .. 7.5 0 ..0 8..0 ... **) . 5. 0.7 sposobnost oblikovanja.0 2..dodatak 0 . 2. 19. i sir}.0 0 ..0 8.0 .2.vodi .D2.1. i morsk. 66..D2.0 ..5 .1Pb....0 ...0 ..3.. 64. 0.. u Cu Al 5 Cu Al 8 i Cu Al 9 Mn 2: 0. 9... 0. 19.... 56..CRVENI METAL JUS C. **) .) %: 0.5Pb ..0 0 .3 ostalo LEGURE BAKRA SA ALUMINIJUMOM .0 ...NOVO SREBRO JUS C. 0.0 ..ne~isto}e (max.ALUMINIJUMSKA BRONZA JUS C. 0.5 8.5 ostatak Oznaka JUS i ISO Cu Al 5 Cu Al 8 Cu Al 8 Fe 3 Cu Al 10 Fe 3 Cu Al 10 Fe 5 Ni 5 Cu Al 9 Mn2 * *) . argentan itd..0 .5 Cu Ni 10 Zn 27 61...5 ..... za op{tu upotrebu Cu Ni 18 Zn 19 Pb 59..0Zn).prema JUS-u tako|e: Cu Ni 15 Zn 20. 0.0 . 6..0 3. 5.... otpornost prema koroziji i kiselinama...OBOJENI METALI LEGURE BAKRA LEGURE BAKRA SA CINKOM I KALAJEM .) %..0 11.0.. 1.. 0.6 otpor.. 1.7 sposobnost oblikovanja. za ukrasne predmete Cu Ni 18 Zn 27 53.5Pb.. 5.D2.0 0 .0 0 ..0 ...0 1. morskoj vodi . 6. oscilacija .... 5. 3.2Fe..0 1. 0.0.0 ..ne~isto}e (max..104 Oznaka JUS i ISO Cu Sastav * (%) Ni Mn Upotreba Zn 60.0 . 65.. 10..kis.7 ** Cu Ni 10 Zn 45 44. 11..8 0 .0 ..0 7..5 0 .0 0 .......0 17.5 uop{teno Cu Ni 12 Zn 24 62. 11. za pribor za jelo dobro se lije i presuje.0 17.0 .5 8.0 .. F 163 . 11.. 8. 13.0 Cu Sn 4 Zn 4 Cu Sn 4 Pb 4 Zn 4 3... 0. 0. 5..0 .. 0. 19.0 temperaturi)..0 2..0 0 .. za opruge.104 4.0 3...poznati trgova~ki nazivi za novo srebro: alpaka.5 )*** za ko~ione pojaseve. za klju~eve dobro se presuje i kuje.0 8. 2.8 .0 17.5 velika ~vrsto}a (i na pove}anoj .5Zn (u Cu Al 9 Mn 2 1. pri Cu Sn 4 Zn 4: 0.0 3.5 0 .5 0 .prema sump.102 Sastav * (%) Oznaka JUS i ISO Sn Zn Pb 3.

0...05 . 9.50 % Fe 0..0 Sn 9.4 0.0 . dobro klizi meka bronza.11. P..0 Ni 1. Cu Sn 14 Granica razvla~enja N/mm2 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enje d5 Tvrdo}a HB LEGURE BAKRA SA KALAJEM .5 2.0 .0 0.5 Ne~isto}e Zn 1.0 .50 0.0 ..5 Sn 3.0 9.25 0.0 8.01 Si P..13..D2. Oznaka JUS i (ISO)* Cu Pb 5 Sn 10 Cu Pb 10 Sn 10 Cu Pb 15 Sn 8 Cu Pb 20 Sn 5 Cu Pb 25 Cu 84....OBOJENI METALI LEGURE BAKRA ZA LIVENJE Oznaka JUS i ISO ostatak Sastav % Sn P Cu Ne~isto}e 1. 87. 11.0 78..0 1. P..50 0.0 2.20 Mn C.05 0.70 P . Cu Sn 14 13..za livenje u pesku MEHANI^KE OSOBINE I UPOTREBA F Oznaka JUS i (ISO)* P.01 Al P.. 79..0 ..0 .. P.0. 5. Cu Sn 10 9..20 Sb N.0 3.15 As 0..50 Zn 0. pritiska 80 95 pu`evi i pu`ni to~kovi 95 60 delovi pumpi i turbina 85 P .. P..0.4 0..0 7.0 72.0 Sastav % Pb 4..5 1.0 22.0 ...) Sb 0. 6.10 0.305 P. 17.05 0.05 0.0 69..10 S 0.302 140 130 150 150 120 130 200 240 280 280 250 270 3 7 5 5 12 7 Upotreba 85 klizni le`ajevi.0 0.OLOVNO-KALAJNA BRONZA ZA LIVENJE JUS C..0 (max..20 Fe P..D2.0 0. 82. Cu Cu Cu Cu Cu Pb Pb Pb Pb Pb 5 Sn 10 10 Sn 10 15 Sn 8 20 Sn 5 25 Granica Zatezna Izdu`enje Tvrdo}a razvla~enja ~vrsto}a2 % HB N/mm2 N/mm 110 200 14 70 80 180 7 65 80 160 5 60 60 150 4 45 30 P . 11.za livenje u pesku.0 .0 13.0 3..0 ..25 0.0 . P.5 . odli~no klizi za nalivene le`ajne {oljice P 0. 78.0.za neprekidno livenje LEGURE BAKRA SA OLOVOM I KALAJEM .0 18.15.za livenje u pesku 164 Upotreba polutvrda bronza za le`aje polumeka bronza za le`aje meka bronza.. P.00 Pb 0. Cu Sn 12 11. armature visok.0 . P.5 .50 0. Cu Sn 12 0. P. 23. 11.0 3. C . 77..5 2.25 0.KALAJNA BRONZA ZA LIVENJE JUS C.. Cu Sn 12 0. N ..za centrifugalno livenje.0 75..0 .0..00 Ni P.2 1.0 3.0.35 0. 28.25 0....

62 0. 3 30 . Sa pove}anjem procenta vlage u drvetu.. bademovo drvo Vrsta drveta Gustina kg/m3 meko drvo tvrdo drvo jasen.47 0... grab. topola.. 10 700 .. bukva... 70 4 ...86 0.. 300 440 350 500 450 420 80 70 70 80 90 90 Ja~ina na pritisak daN/cm2 maksimalna dozvoljena 500 560 600 500 620 650 100 90 90 100 110 110 Uobi~ajena podela drveta prema tvrdo}i je na: polutvrdo..75 Ja~ina na pritisak daN/cm2 maksimalna dozvoljena 280 280 280 350 350 380 .. smreka lipa.. brest bagrem. .. jela.. 900 50 ..57 0. . ...... vrba ^vrsto}a (N/mm2) istezanje uzdu`no popre~no pritisak uzdu`no popre~no 500 . 80 10 Na vazduhu osu{eno drvo ima oko (10) 12 .. 15 (20) % vlage. 180 2 .... 200 4 .. 7 40 .NEMETALI DRVO MEHANI^KE KARAKTERISTIKE NEKIH VRSTA DRVETA Suvo drvo bez mana Zapreminska masa t / m3 Bor Smreka Jela Ari{ Hrast Bukva 0.. 600 40 . hrast bor. meko i tvrdo drvo Tvrdo drvo Polutvrdo drvo Meko drvo abonos {im{ir. .. .56 0... ~vrsto}a se znatno smanjuje. F 165 ...

. mlinovima i sl. Sumiraju}i ekonomske rezultate. smanjenjem zastoja u ciklusu proizvodnje i u{tede u radnoj snazi.podru~je obi~ne . remenice. usipnih korita na transporterima itd. ne samo da nema grane ili podru~ja ma{inogradnje u kojoj se oni ne primenjuju. Osnovne u{tede se posti`u produ`enjem veka trajanja. prednosti primene plasti~nih masa.).podru~je udarnog optere}enja (prenos snage na valjaoni~kim ma{inama.termoplasti nailaze na vrlo {iroku primenu u ma{inogradnji. na osnovu kojih su i primenjeni. 01 166 Ta razlika u ceni materijala ne samo da nije jedina.podru~je spre~avanja abrazivnog habanja (oblaganje bunkera. mala specifi~na masa (1.) i . visoka `ilavost i elasti~nost. 01 dat je dijagram odnosa cena po jedinici zapremine u odnosu na kalaj i bakar kao materijale za klizne le`ajeve. 90 F cena po jedinici zapremine 80 70 60 50 40 30 20 10 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 godine primene Sl. ve} naj~e{}e i nije najve}a ekonomska prednost kod primene termoplasti~nih masa. klizanja (le`ajevi. vrlo ~esto i po nekoliko puta u odnosu na. jednostavnost u vrstama obrade. Usled tako {irokih mogu}nosti primene nije prakti~no vr{iti podelu s tog stanovi{ta. elementi spojnica itd. uvek su jeftiniji od ostalih materijala i po nekoliko puta.).podru~je trenja. a u svim tim slu~ajevima prednost im daje i niska cena. . . ve} je mnogo prakti~nije podeliti podru~je primene prema svojstvima tih materijala. u`etnja~e. do danas poznate klasi~ne materijale. otpornost na koroziju.). Kod pojedinih vrsta primene. komora za peskarenje.1) jednostavnost podmazivanja (voda je vrlo dobro sredstvo za podmazivanje) a mogu raditi i bez podmazivanja. do{lo se u praksi do znatnih u{teda u ceni 2 do 3 puta i u veku trajanja 1. Na sl. prednost nad drugim (uobi~ajenim) materijalima daju im razli~ita svojstva.. kai{nici.5 do 4 puta. U tom slu~aju njihova se primena mo`e grubo podeliti na slede}a podru~ja: . danas. drobilicama. npr. vo|ice itd.op{te primene (zup~anici.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI TERMOPLASTI^NI MATERIJALI U MA[INOGRADNJI Termoplasti~ni materijali . ve} prakti~no nema ma{ine ili ure|aja u kome se ne bi mogli primeniti.

Nepovoljno uti~e i na elektro-izolaciona svojstva. imaju visok koeficijent linearnog rastezanja kod zagrevanja. u podru~ju habanja abrazijom. Da bi se to postiglo. Termoplasti su materijal koji daje dobre rezultate. ipak se njime u krajnjem slu~aju mogu re{iti gotovo svi problemi. 4. koji je jo{ uvek najrasprostranjeniji materijal u izradi ma{ina. termoplasti se ne primenjuju tamo gde je neophodna visoka dinami~ka ~vrsto}a ili tvrdo}a. Primenom adekvatnih konstrukcionih zahvata i pravilnim izborom tipa termoplasta za odre|enu namenu. odnosno materijal koji u odre|enim slu~ajevima ima prednosti nad ostalim materijalima. ~esto se ti nedostaci mogu pretvoriti u prednosti. . . tamo gde je potrebna izrazita sposobnost na habanje. vrlo su lo{i provodnici toplote. 3. F PRIBLI@AN PRORA^UN I DIMENZIONISANJE KLIZNOG LE@AJA Ve}ina proizvo|a~a i prera|iva~a termoplasta. tamo gde se javljaju strana tela (pra{ina. Kako je vidljivo iz ove grube podele podru~ja primene. neophodno je poznavanje svih svojstava tih materijala koja mogu biti presudna za pona{anje elemenata koje `elimo uraditi. odnosno u podru~ju suvog trenja. za preuzimanje udarnog optere}enja. 4.p . Mada to nije ~elik. izuzimaju}i imide. ili zahtevaju odre|ene konstrukcione zahvate. tj. a pove}ava `ilavost i negativno uti~e na koeficijent trenja. predla`u dimenzionisanje le`ajeva prema p i v krivama na osnovu empirijskih obrazaca. 6. u nameri da pomognu u pro{irenju primene ovog materijala. 2.srednji pritisak u le`aju u daN/cm2. Termoplasti imaju i svojih nedostataka. smanjuje ~vrsto}u i tvrdo}u.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI UOP[TENO O KONSTRUKCIONIM SVOJSTVIMA TERMOPLASTA Termoplasti kao materijal za izradu ma{ina. procenat upijene vlage osim {to izaziva promenu dimenzija (prirast) izaziva i promenu mehani~kih svojstava.brzina klizanja u le`aju u m/s. {to stvara odre|ene pote{ko}e kod elemenata sa trenjem klizanja. To je i razumljivo. koji primenu ipak omogu}avaju. koja u izvesnim slu~ajevima ~ine prepreku za njihovu dalju primenu. Termoplasti koji su za sada u {iroj primeni. tamo gde je potrebna otpornost na koroziju usled vlage ili pojedinih agresivnih medija. 167 . te se kao prioritetan primenjuje u slede}im slu~ajevima: 1. pesak i sli~ne grube ne~isto}e). slabiji su za oko 200 puta od jednog niskougljeni~nog konstrukcionog ~elika. opiljci. Osim visine radne temperature javljaju se i slede}a svojstva kao nedostaci termoplasta: 1.v . Dalju primenu ograni~ava postojanost na vi{im temperaturama. podnose maksimalnu radnu temperaturu do 150oC ali kratkotrajno. visina radne temperature. ve}ina termoplasta je higroskopna. 2. a kod upijanja vlage menjaju se dimenzije (dolazi do bubrenja). primenjuju se pod odre|enim uslovima jer to nije materijal koji zadovoljava sve uslove rada. jer su ta svojstva osetno ni`a od svojstava klasi~nih materijala. iako su poliamidi po prekidnoj ~vrsto}i najbli`i metalima od svih nemetala. kod trenja sa smanjenim podmazivanjem. za oko 6-7 puta ve}i nego kod nelegiranih ~elika s niskim sadr`ajem ugljenika. koja se nikakvim konstrukcionim zahvatima ili re{enjima ne mo`e re{iti. 5. 3. dok trajna radna temperatura se kre}e do 100oC.

osim ~inioca optere}enosti O = p × v (daN/cm2) × (m/s) jo{ i debljina zida i du`ina ~aure.4 0. .5 0.8 0.5 1 0.12) Sl. n .sila kojom je optere}en le`aj i (daN).3 Sl. 02 . Kako se mo`e primetiti ovakav na~in dimenzionisanja je prili~no nepotpun. jedan od najve}ih proizvo|a~a u Evropi.2 m8 um a d zi 6 5 ljina deb 4 3 2 1 0. 04. brzina klizanja u (m/min) 300 200 100 10 8 6 5 4 3 50 40 30 20 10 2 0 0.2 0. a dosta drugih proizvo|a~a prihvatilo.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pre~nik le`aja u (mm) 168 0.p × v krive za poliamid 6 + MoSo2 u zavisnosti od vrste podmazivanja zazor u le`aju z u (mm) F 0. 03 Dijagram je ra|en za du`ine ~aure do 100mm a preporu~uje se da odnos pre~nika i du`ine bude u podru~ju l/d = (1 do 3) iz ~ega proizilazi da se dijagram mo`e koristiti do pre~nika manjih od 100mm {to je potvr|eno i dijagramom na sl. 04 .5 0.35) podmazivanje s ma{}u (m=0. 02.6 0. Srednji pritisak u dijagramu ra~unat je po obrascu: P D×p×n p= daN/cm2 a brzina v = m/s d×l 100 × 60 gde je: P .broj obrtaja (min-1).VE[TA^KI MATERIJALI MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA Jedan takav dijagram prikazan je na sl. U ovom slu~aju je obuhva}en. Osetno kompletniju podlogu ~ine uputstva uz dijagram koji je preporu~io BASF (sl.3 0.4 0.6 0.Preporu~ena zavisnost debljine zida kliznog le`aja i zazora u le`aju 1 2 3 4 debljina zida u (mm) 5 6 10 10 20 30 40 60 10 100 20 30 40 60 100 7 suvo trenje (m=0.5 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 srednji pritisak u daN/cm2 Sl. 03).pre~nik le`aja u (cm).1 0 0.09) podmazano pri ugradnji (m=0.aktivna du`ina le`aja u (cm). l . d .

omogu}eno je blago zaokretanje klizne ~aure u smeru obrtanja osovine. 06 1 .3mm Klizne {ine. 1 . nastoji se da se ona usmere i rasporede onako kako najvi{e odgovara konstruktivnim zahtevima. Ovo je postignuto tako {to su vijci u sredini sa normalnim rupama dok su ostali otvori za vijke prorezani uzdu`no ({licovani).1)% L ^aura je po du`ini rase~ena i {irina reza r je 2% od obima ~aure. najvi{e se uspelo sa "plivaju}im" kliznim le`ajem prikazanim na sl. Na sl. ugao razreza je ve}i i obrnuto. L Sl. F 169 . 07.5mm 1 . Kako ova izdu`enja nije mogu}e spre~iti. Tako|e. pa usled zagrevanja i dilatacije usled zagrevanja dolazi do znatnih izdu`enja. 05 Sl. 15o-30o r E8/h9 C11/h9 zazor (0. Kod manje du`ine ~aure. Od svih poku{aja. a ~esto i vo|ice.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI Pri konstruisanju ko{uljica le`ajeva od termoplasta vr{eni su poku{aji da se umanji njihov nedostatak u pogledu nestabilnosti dimenzija (termi~ke dilatacije) i tako pove}a njihova nosivost.5 . Ako se kliza~i {ine podmazuju. Ovo se radi da ne bi o{tre ivice delovale kao brisa~i maziva. 06 prikazan je kliza~ na kome su vijci tako raspore|eni da dilataciono rastezanje usmeravaju od sredine prema krajevima. 05.3mm Sl. i izvodi se pod uglom od 15o do 30o. onda o{tre ivice treba zaobliti ili im ivice blago oboriti. su obi~no dugi elementi. Ovakav na~in nije preporu~ljiv za tanje kliza~e ali je bilo slu~ajeva da su se polurazrezi radili i na debljinama od 6mm. 07 Ako je iz raznih razloga neprihvatljiv gornji na~in izrade. mogu se kompenzacioni razrezi uraditi na na~in kao {to je prikazano na sl.

40 750 (650) (720) (22000) (7 .3 500 300 Poliamid 12 1.2 150 190 4000 14 320 400 NAPOMENA: Vrednosti u zagradama.94 270 480 900 bez loma 470 600 Polipropilen 0.09 Poliamid 11 1.6) 15000 bez loma (950) 600 (130) 250 Visokomolekularni polietilen 0.6 1.istezanje - Svojstvo materijala Specifi~na masa MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA DIN 53455 53371 DIN 53452 DIN 53371 DIN 53453 VDE 0302 DIN 53455 53371 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 cm daN daN/cm2 cm2 (800) (940) (32000) (3 . a pre upijanja vlage. a to jo{ uvek ne predstavlja njihovu zasi}enost vlagom.02 480 550 11000 10 650 150 Poliamid 6 sa MoS2 1. navedene za poliamide odnose se na suvi materijal odmah nakon proizvodnje.04 550 600 10200 4.VE[TA^KI MATERIJALI MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA Jedinica mere F 170 Granica razvla~enja .5) (1000) 570 500 17000 20 .905 345 430 10400 >7 580 .10 1.650 650 Poliformaldehid 1. .43 700 1000 3500 8 1500 40 Politetrafluoretilen .teflon - 2. Vrednosti izvan zagrada izmerene su posle 4 meseca normalizacije na vazduhu 20oC i 65% relativne vlage.14 Poliamid 6.10) (750) 550 360 13000 bez loma 650 % (130) 250 (40) 170 (40) 100 Poliamid 6 1.14 Poliamid 6. Istezanje do prekida Ispitivano prema Granica razvla~enja .6) (950) 450 270 15000 bez loma 600 (850) (1100) (34000) (3 .14 (800) 450 (940) 270 (32000) (3.savijanje - Modul elasti~nosti Dinami~ka `ilavost Tvrdo}a posle 10sec.

28 0.6 0.4 0. klizne vo|ice Ko{uljice le`aja sa visokim pritiskom Zup~anici za hemikalije.6 F 171 . vis.12 0.5 1.8 0.4 0.3 2 0.07 Podmazivanje bez podmaz. u`etnja~e. Visokomol.10 Poliamid 6.7 2 0.3 0.lo{e podmazivanje UPIJANJE VLAGE KOD POJEDINIH POLIAMIDA I NJIHOVO IZDU@ENJE USLED TOGA Jedin. klizni elementi Ko{uljice. vrlo otp.6 sa molib.11 0. to~kovi Ko{uljice u le`ajima Zup~anici. kardanski ulo{ci.4 0.2 0.6 + MoS2 Poliamid 11 Sadr`aj vlage % 9 7.6 Poliamid 6. in`injerstvo.4 0. trenja Poliamid 6 Poliamid 6. mere Pri potpunoj zasi}enosti materijala Pri zasi}enosti kod 20oC i 65% vla`nosti Poliamid 6 Poliamid 6. na udare Elementi u hemikalijama Primena kod visokih temperatura Hem.4 Du`insko izdu`enje % 0. sa vodom o ulje <60 ulje >60o Oznaka Pritisna ~vrsto}a TERMOPLASTI o o o + o + o o + + + + + + + + o + + + + + + o o o + Upotreba + + + + o + Zup~anici. Polipropilen Polifenilen oksid Politetrafluoretilen 140 150 180 140 250 20 60 100 7 0. poliaetil.VE[TA^KI MATERIJALI Dinami~ki koef.5 3-4 7.vlak.8 Du`insko izdu`enje % 2. i niske temperature + dobro podmazivanje o srednje podmazivanje . Poliacetol Poliacetol + LX Poliacetol + st.

88247 0.47411 1.07548 0.34782 1.26677 1.20763 1.37393 0.09359 1.05309 0.67929 0.73898 0.81713 0.04155 0.11220 1.22062 0.91609 0.04524 0.18823 1.79078 1.49017 0.62860 1.18857 0.40715 0.43138 1.70882 0.31172 0.05683 1.08553 0.75430 0.76977 0.98520 1.45267 1.34212 0.00287 1.86590 0.38929 1.00950 0.15904 Pre~nik stabla cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Zapremina 3 m 0.52810 0.13854 0.01767 0.30698 1.47784 0.69717 1.15205 0.14990 1.10752 0.32732 1.02011 0.50266 0.93313 0.04909 0.11946 0.39591 0.22902 0.41026 1.19635 0.09079 0.07513 Pre~nik stabla cm 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Zapremina m3 1.53938 1.24690 1.43008 0.18096 0.01131 0.14522 0.32170 0.38485 0.33183 0.17349 0.29225 0.41854 0.60821 0.65130 1.60606 1.44179 0.49571 1.54106 0.36317 0.30191 0.56145 1.55418 0.16619 0.28274 0.13097 1.84949 0.27340 0.74366 1.22718 1.13203 0.12566 0.69398 0.45365 0.59447 0.25518 0.03464 0.51530 Pre~nik stabla cm 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Zapremina 3 m 0.83853 .16899 1.58367 1.02070 1.76714 1.28680 1.66476 0.03801 0.03869 1.36848 1.02835 0.01539 0.08042 0.02545 0.35257 0.11341 0.80118 0.23758 0.46566 0.72383 0.01327 0.78540 0.89920 0.26421 0.72033 1.51746 1.06158 0.05726 0.96769 0.95033 0.21237 0.65039 0.81458 1.58088 0.24630 0.03140 0.06605 0.62211 0.07069 0.20428 0.TABLICE ZA IZRA^UNAVANJE ZAPREMINE OBLE GRA\E m3/m' Pre~nik stabla cm F 172 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Zapremina 3 m 0.10179 0.02270 0.00785 0.56745 0.83323 0.09621 0.67415 1.63673 0.

deo G RAZNO G 173 .

.. 2'. 2.1". itd.krug.) spoje se u jednu liniju (isto to uradi se i sa ta~kama sa gornje strane) ~ime se dobija baza kosog preseka cilindra.. Dobijene prave 1' . 12. Iz tih ta~aka. Normalni presek cilindra na njegovu osu je krug (ravan p . 1).a (sl. 2'.1" sa druge strane razvijenog stanja dobija se kosi cilindar.4.p do 1' sa donje strane linije i od prave p . Savijanjem i spajanjem izvodnica 1' . su izvodnice kosog cilindra u pravoj veli~ini. Na limu se povu~e prava a . 1 7 4 4" p 2' 3' 6 6' 7 7' 8 8' 9 10 11 12 1 a Sl. 2 9' 10' 11' 12' 1' Na slici je prikazan cilindar odse~en dvema paralelnim ravnima r . Sve ta~ke sa donje strane prave a . Iz svake ta~ke. 1". otvorom {estara. Taj krug se podeli na 12 jednakih delova ({estarom. 3 .1" sa izvodnicom 1' . 2' . sl.2".a koje u ta~kama preseka obele`imo brojevima 1. broj podela mo`e da bude i ve}i ~ime se dobija ta~nije razvijeno stanje. 2) na koju se nanose delovi kru`ne linije 1 .3. vuku se prave paralelne sa osom cilindra tako da seku jednu i drugu paralelnu ravan u ta~kama 1'.3" itd.2.p). 3' itd. 4. 3' . 1. 3. prenose se rastojanja od prave p .a (1'. 2 .RAZVIJANJE LIMOVA KOSI CILINDAR A G p r D p H p a g 11 12 1 r 10 9 8 2 3 5" 6" 7" 8" 9" 1" 2" 5 6 10" 11" 12" 1" 3" A a B 1 2 3 4 5 5' 4' 1' G 174 Sl. iz kojih treba izvu}i normale na pravu a . Razvijeni omota~ cilindra se nalazi tako {to se normalni presek cilindra (krug) okrene i projektuje prikazuju}i pravu veli~inu preseka .p do 1" sa gornje strane.r koje su pod uglom prema osi cilindra. 2" itd.

pertlovanjem i lepljenjem. ovaj krug predstavlja samo jednu polovinu omota~a dok je druga polovina identi~na prvoj i podeoci na toj polovini nosi}e brojeve od 7 do 12. Kroz svaki podeok se povu~e normala na osnovicu mre`e. Du`ina izvodnica se odre|uje tako {to se produ`e izvodnice sa crte`a kolena do preseka sa izvodnicama na razvijenoj mre`i (normale na osnovicu razvijenog omota~a cevnog kolena. G 175 . Na jednom kraku kolena se nacrta polukrug sa sedi{tem u osi simetrije. Linija 1 . Naravno.1 du`ine koja je jednaka obimu kruga cevnog kolena (O = D p). Broj podeoka mo`e biti proizvoljan ali je te`nja da broj podela bude ve}i jer se time dobija ta~nija podela. Dovoljno je nacrtati jedan deo dok je drugi deo potpuno jednak (ako se du`ina cilindri~nog dela menja. U istom pravcu sa osnovicom cevnog kolena. sastavljeno iz dva jednaka dela. povu~e se prava linija 1 . Spajanjem svih preseka izvodnica na mre`i dobija se lemljenjem. Ovaj krug se podeli na 6 jednakih delova (30o) i obele`i brojevima od 1 do 7. potrebno je za tu vrednost pove}ati ravnu du`inu kolena). I i II.RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO 90o D II I Omota~ I 7 1 6 2 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Dp 9 10 11 12 1 3 Na slici je prikazano cevno koleno.1 je osnovica razvijenog stanja omota~a i treba je podeliti na 12 odnosno isti broj delova na koji je podeljen krug. Iz svakog podeoka na krugu se izvu~e izvodnica paralelna sa osom kolena do preseka sa drugim delom cevnog kolena a zatim se izvodnice prenesu i na ovo koleno paralelno sa njegovom osom.

RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO IZ VI[E SEGMENATA 1 B 2 Sl. 3 su unutra{nji segmenti koji su me|usobno jednaki dok su na sl. Na krajnjem segmentu (sl. Iz svake ta~ke povuku se izvodnice cevnog kolena paralelne osi kolena. 1 B Dp 12 A 1 B B Na sl. Polukrug predstavlja zaokrenutu projekciju polovine preseka cevnog kolena. Po{to je osa izlomljena prava linija. 3 a A 3 3 4 4 5 5 6 6 7 C D D 7 D 8 8 9 9 10 B 10 11 11 Sl. 2. 4 krajnji segmenti koji ~ine polovinu unutra{njih segmenata. 2 12 1 C G 176 D A 1 2 Dp Sl. Ova prava se podeli na 12 jednakih delova i dobijene ta~ke se obele`e brojevima od 1 do 12. Mre`a poz. odnosno spoj sa kolenom II. Mre`e segmenata I i II srtaju se posebno. koje se radi na isti na~in. I crta se tako {to se povu~e prava linija du`ine koja odgovara obimu kruga. Dobijene ta~ke se spoje linijama koje predstavljaju kosi presek kolena I. . Polukrug se podeli na 6 jednakih delova (druga polovina je simetri~na) i svaki se obele`i brojem od 1 do 7. to su i izvodnice izlomljene prave linije. 1 prikazano je cevno koleno sastavljeno iz vi{e segmenata. Na sl. sl. pomo}u razmernika ili {estara nanose se du`ine izvodnica sa cevnog kolena. 2) nacrta se polukrug sa sredi{tem u preseku ose simetrije i ~eone povr{ine. Kroz svaku ta~ku se povu~e normalna prava. Na ovim pravama. 4 12 Sl.

1 je prikazan prelazni deo konusnog oblika. Spajanjem dobijenih ta~aka dobija se mre`a predmeta. Na osi Oy se nanose iz prve projekcije zvodnice 1A. Kru`na strana se podeli na 12 jednakih delova i obele`i brojevima od 1 do 12. 2A. {to se nacrta linja OA' paralelna osi predmeta.5 4 5 C A 10 8 7 D B. 1 1 12 A D A. G 177 .C A' O 2'3' 1'4' y PRELAZNI DEO IZ KVADRATNOG PRESEKA U KRU@NI Na sl.12 4 9 1.6 3.11 11 10 9 12 8 2 6 1 3 B 8.7 7 2. {to se sa poznatim stranicama u pravoj veli~ini konstrui{u trouglovi DAB1.D 11 10 9. nesimetri~ni oblici itd. Mre`a se crta tako. Iz svake ta~ke se vuku izvodnice do odgovaraju}ih temena kvadrata A. D2B3 itd. To se radi tako. B. Metodom obrtanja nalaze se prave veli~ine izvodnice. DB2. Spajanjem ovih ta~aka sa A' dobijaju se izvodnice u pravoj veli~ini. 3A i 4A. Prelaz se vr{i iz kvadratnog oblika u kru`ni.RAZVIJANJE LIMOVA PRELAZNI OBLICI C 7 6 5 4 B 3 2 Sl. Na sli~an na~in rade se prelazni oblici iz pravougaonika u krug. C i D u obe projekcije.

G koji predstavlja vertikalnu projekciju konusa. Sl.RAZVIJANJE LIMOVA ZARUBLJENI KONUS OMOTA^ ZARUBLJENOG KONUSA Omota~ konusa se dobija tako {to se na limu nacrta trapez C. D. 1 d F O G a/2 H C x D b/2 R a/2 a b Sl. Iz prese~nih ta~aka du`ine obima i luka povuku se prave do ta~ke O.J OK = ÖOI2-IK2 sin a/2 = CE/R CE = D/2 R = CE/sin a/2 AB = L = 2 × R × sin b/2 IJ = 2 × r × sin b/2 OI = R . Produ`e se pravci F. 3 Iz trougla O.B Iz trougla O. G.E Iz trougla O. F. D do preseka O iz koga se povuku lukovi kroz ta~ke C. 2 G B A x C E D Dp L Sl.I.C.FC . C i G. 2 tg a/2 = x/H G 178 FC = x/sin a/2 Sl.A. 3 b/2 h J I K D F Sl. U preseku lukova i ovih prava dobija se omota~ zarubljenog konusa. Na ve}em luku se nanese du`ina O = D p. D i F.

npr. Spajanjem dobijenih ta~aka dobija se mre`a . Omota~ u razvijenom obliku se nalazi tako {to se obim osnove podeli na 12 jednakih delova. 3' 4' 5' 6' 7' 9 8 12 s 1 7 6 2 3 5 4 1" 1" 2" 12" 3" 11" 4" 10" 5" 9" 6" 7" 8" G 179 . jedan do drugog po principu crtanja trouglova ~ije su tri strane poznate. 4' itd. 3. S" itd. 2. 1 y s x O 11 1' 10 2' Na sl.RAZVIJANJE LIMOVA ZARUBLJENA KOSA KUPA Sl. S (po{to se luk 1-2 vidi u horizontalnoj projekciji u pravoj veli~ini). Spajanjem ta~aka 2'.donja kriva osnove. D2. 3'. Na ovaj na~in smo dobili sve tri strane trouglova. D1. 2. sa S dobijaju se prave veli~ine izvodnica. S". 1 prikazana je zarubljena kosa kupa. Sve prave ovako dobijene su izvodnice kupe koje su u prvoj i drugoj projekciji u skra}enoj veli~ini. Prava veli~ina izvodnica se dobija tako {to se na OXY sistemu nanose projekcije izvodnica. Na OX se nanose du`ine iz horizontalne (prve) projekcije a na OY iz vertikalne (druge) projekcije. Na isti na~in se crta i gornja kriva. Svaka ta~ka obima osnove se spaja sa vrhom kupe S koji se dobija u produ`etku krajnjih izvodnica. Mre`a se crta tako {to se crtaju trouglovi D1.

10 11.RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO PRAVOUGAONOG OBLIKA 2 4 3 3. 1.4 1 1. 12. 11. 2. 3. Tako se dobijaju ta~ke 5.2 O I a 7. 10. 4. Otvorom {estara se iz vertikalne projekcije nanose polovine izvodnica na jednu i na drugu stranu.12 1 2 5 6 3 4 1 I 5 7 7 5 8 8 6 5 II x 1 9 2 3 10 180 1 x 9 11 G 4 12 Na slici je prikazano cevno koleno. 3. pravougaonog preseka.1. odnosno 1 . Segment I je polovina segmenta II. 2. Normalni presek svakog segmenta je 1.8 5.6 II 9. a na segmentu se povu~e prava x . Sve bo~ne ivice segmenta vidljive su u pravoj veli~ini na vertikalnoj projekciji kolena. 7. 8. Svaki segment je prizma odse~ena dvema kosim ravnima.x simetri~no postavljeno u odnosu na ivice segmenta. 6. Na ovu crtu se nanesu normalna rastojanja izvodnica iz normalnog preseka. Spajanjem ta~aka dobija se razvijen omota~ segmenta broj II. 9. Na limu se povu~e X . sastavljeno od limenih segmenata. 4. .X.

razvijena du`ina unutra{njeg pre~nika spirale b r r= o×b .RAZVIJANJE LIMOVA SEGMENT PU@A Sl.razvijena du`ina spolja{njeg pre~nika spirale o = Ö d2 × p2 + t2 Razvijeno stanje segmenta o . 1 t 7 b 8 6 9 5 D d 10 4 11 3 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 O o t D×p t d×p 1 2 O = Ö D2 × p2 + t2 O .R=r+b O-o R o G O 181 .

. cink Bronza Duraluminijum 1 do 5 do 1 1 do 5 do 1 do 1 preko 5 preko 5 do 2 2 do 5 iznad 5 Debljina materijala s u (mm) do 0..5 4 7 3 2 4 3 4 4 5 1 0 2 1 2 2 3 8 11. 1200 Temperatura oC 300 .024 1.radijus savijanja.019 1..012 1. s .018 1..025 Temperature zagrevanja razli~itih materijala za obradu plasti~nom deformacijom G 182 Materijal Konstrukcioni ~elik Alatni ~elik Legirani ~elik Temperatura oC Materijal 700 . 1 VELI^INA UGLA ISPRAVLJANJA MATERIJALA POSLE SAVIJANJA LIMA POD UGLOM a = 90o Materijal R s ~elik do se = 35 daN/mm2 ~elik se = 35 daN/mm2 ~elik se = 35 ..40 daN/mm2 ~elik se = 40 .debljina materijala Koeficijent linearnog izdu`enja materijala l. pri zagrevanju temperatura o 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 C koeficijent izdu`enja l 1..8 ..50 daN/mm2 ~elik iznad se = 55 daN/mm2 Aluminijum.013 1.016 1.8 0.022 1. 500 360 .SAVIJANJE LIMOVA j Sl.021 1. 450 .009 1. 1000 Aluminijum 750 ... 1000 Duraluminijum 1000 .015 1.2 preko 2 5 4 6 5 7 6 8 2..010 1. 1 a + + a a a+j j UGAO ISPRAVLJANJA PRI SAVIJANJU LIMOVA Sl.5 19 r .

490 0.510 0.42 0.00 3.34 0.20 1.50 7.43 0.80 1.00 9.540 0.47 0.36 0.25 0.35 0.60 0.32 0.SAVIJANJE LIMOVA IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE s a rn r L2 L1 L Razvijena du`ina lima se obavezno izra~unava po neutralnoj liniji savijanja.00 1.00 0.10 0.00 5.37 0.41 0.38 0.00 10.50 2.00 6.530 0.45 0.00 11.35 0.500 0.485 6.00 0.50 0.44 0.00 4.39 0.00 preko 12.48 0.46 0.550 G 183 .70 0. Polupre~nik rn neutralne linije izra~unava se po obrascu: rn = r + k × s Koeficijent k uzima u obzir odstupanje neutralne linije savijanja od srednje linije i on se odre|uje tabelarno u zavisnosti od odnosa radijusa savijanja i debljine lima: k=r/s Vrednosti koeficijenta k date su u tabeli: Vrednosti koeficijenta polo`aja neutralne linije savijanja r/s k r/s k r/s k 0.45 0.30 0.00 8. a ne po srednjoj liniji kako je to do sada bilo uobi~ajeno.40 0.31 0.20 0.520 0.30 1.29 0.40 0.495 0.00 12.23 0.

SAVIJANJE LIMOVA IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE SAVIJENOG DELA U ZAVISNOSTI OD DIMENZIONISANJA a r s a rn L=a+b+ rn × p × j 180o L=a+b+ rn × p × j .2ctg a (r + s) 180o 2 L=a+b+ rn × p × j .2(r + s) 180o b L a) a r a rn s b L b) a r G 184 a rn b L c) s .

ozna~ava mesta oslanjanja Samopode{avaju}i oslonac Pode{avaju}i oslonac Pomo}ni oslonac (sa strane) Osnovni oslonac (u ravni) Vrsta oslonca G 185 .TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena .

ozna~ava mesta oslanjanja Oslanjanje u prizmi Pode{avaju}a prizma 186 a .TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Vrsta oslonca Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Kombinovani oslonac (u ravni) .duga~ka b b G Napomena a b a a .kratka b .

TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena Kombinovani oslonac (u ravni) Vrsta oslonca Pode{avaju}a prizma Oslanjanje u prizmi D G 187 .

G 188 Stezna plo~a za centriranje (planska plo~a) Stezna glava sa 4 ~eljusti Pode{ljivi ~ep (centra` za alat) Stezna glava sa 2 ~eljusti TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Vrsta oslonca Simbol planska plo~a Realizacija Primer Shematski prikaz planska plo~a Napomena .

Kombinovani stezni element sa jednog mesta Stezanje na vi{e mesta Stezanje na jednom mestu Centriranje .ozna~ava broj mesta dejstva sile G 189 .stezanje izme|u {iljaka Vrsta oslonca Simbol Stezna plo~a za centriranje (planska plo~a) TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI planska plo~a Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena planska plo~a .

5 2.2 1.2 1.5 13.8 2.0 1.3 1.5 2.0 1.6 4.6 3.25 M 6 5.6 s=0.8 s=2 s=2.0 9.5 1.7 12.5 11.2 2.2 5 6 7 7.0 0.8 1.95 M 4 3.9 1.8 1.0 9.55 M 3.9 3.2 d1 d2 D s 0.3 11.5 2.7 2.5 s=1.8 2.7 5.5 14 15 17 18.1 M 3 2.8 5.8 M 2.1 1.7 2 2.5 s=3 s=4 s=5 s=6 s=8 s=10 s=12 s=10 s=10 s=10 r b r h 250 360 330 310 290 630 590 550 520 490 460 410 990 920 860 800 760 710 640 590 540 1420 1320 1230 1160 1090 1030 930 840 770 660 550 1800 1700 1600 1440 1310 1200 1030 850 720 2560 2330 2130 1830 1510 1280 3330 2860 2350 2000 .8 3.9 3.4 3.7 3.4 4.RUPE URA\ENE PROBIJA^EM ZA METRI^KI NAVOJ U LIMOVIMA DEBLJINE OD 0.1 M 8 6.6 3.0 2.4 1.8 3.2 1.5 7.8 6.5 8.5 20 24 29 35 6.9 2.6 h s M 2.0 2.5 2.6 h 1.6 5.3 1.1 1.2 s=1.85 M 10 8.2 2.5 5.8 7.0 4.1 POTREBNA SILA SAVIJANJA LIMA U (KN/m) G 190 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 140 170 200 1.9 5.2 1.8 105 s=1 s=1.0 d2 1.4 13 16 20 23 26 29 32 36 39 42 45 49 52 55 58 65 71 78 91 110 130 41 65 95 145 210 260 55 80 120 175 215 335 60 90 130 160 250 360 b 75 105 130 200 290 520 h 8 1.5 4.5 40 s=0.6 5.7 3.4 D 2.9 4.5 2.8 10.0 4.5 4.0 4.5 2.8 11.2 1.8 2.2 20 55 80 115 180 85 105 160 230 410 640 140 190 340 540 770 170 300 460 660 150 260 400 580 1030 230 360 520 910 210 320 300 270 460 420 390 820 750 690 1280 1170 1070 s 4 0.6 2.5 3.0 3.1 1.8 1.4 1.5 2.35 M 5 4.8 2.5 1.5 5.0 2.6 4.8 1.8 DO 4mm PREMA DIN 7952 NAVOJ Dimenzije u (mm) d1 1.5 9 10 10.

8 2 13.5 4 0.3 82.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.0 4 3.5 2.1 88.3 150 2.5 4 0.060 M16 178 48 18 3 8 18.5 4 0.326 M10 40 30 12 2 5 11.3 20 26.5 2.3 108 139.7 125 159.4 38 48.5 107.3 44.376 M10 50 32 14 2 6 11.B6. G 191 .6 2.0 8 4.0 8 4.5 54.240 M16 202 48 18 3 8 18.2 33 43.3 2 2.5 2.770 M16 n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.0 4 4.3 57 76.6 10 17.161 DIN 2631 h1 d2 h Æd R Nominalni pritisak NP 6 Æ D3 Æ D4 Æ Dk ÆD Nazivni pre~nik NO 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.6 2.161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.3 16 22.2 3.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.1 39.5 51 70.720 M12 M16 148 45 16 3 8 18.9 114.0361 za temperature do 300oC.9 3.161 ^.0 4 1.6 2.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.0 4 0.0 4 1.B6.0 2.2 14 21.9 25 33.7 133 168.B1.0 4 1.745 M10 70 35 14 2 6 14.591 M10 60 35 14 2 6 11.930 M12 80 38 14 3 6 14.690 4 2.310 M12 110 128 38 42 14 3 6 14.0 16 3 8 18.3 21 28.9 3 2.7 30 42.3 159 1.5 25 37.6 4 4.5 4 NP-6 D Dk 75 50 80 55 90 65 100 75 120 90 130 100 140 110 160 190 130 150 210 170 240 200 265 225 D3 26 22 30 28 38 35 42 40 55 50 62 58 74 70 88 102 130 122 155 148 184 172 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature do 120oC 6 Rupe za vijke d n do 300oC 5 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 35 28 12 2 5 11.5 4 0.5 60.1 100 131.140 M12 h1 R 90 38 14 3 6 14.

1 39.7 133 168.250 M12 78 40 16 2 8 18.610 M16 88 42 16 3 8 18.5 25 37.440 M16 122 138 45 50 18 3 20 3 8 18.0 4 0.0 4 2.310 M16 188 55 22 3 10 18.3 2 2.0 4 1.7 30 42.770 M16 102 45 18 3 8 18.5 51 70.3 150 2.0 4 0.5 2. .B6.9 3.3 20 26.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.0 8 18.5 107.7 125 159.0 4 1.2 3.0 4 0.1 100 131.6 2.5 NP-16 D Dk 90 60 95 65 105 75 105 85 140 100 150 110 165 125 185 200 145 160 220 180 250 210 285 240 D3 28 22 31 30 40 38 46 42 56 64 60 75 70 90 105 131 125 156 150 184 175 Rupe za vijke d n do 300oC 13 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 40 35 14 2 6 14.060 M20 h1 R n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.6 2.3 82.942 M12 65 38 16 2 8 14.9 114.2 14 21.3 159 1.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.0 8 7.020 M16 212 55 22 3 10 23.B6.3 108 139.9 25 33.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.6 4 4.0 2.5 2.0 8 6.0 8 4.5 54.161 ^.8 2 13.5 4.161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.0 4 4.647 M12 58 38 16 2 8 14.0 4 1.0361 za temperature do 300oC.2 33 43.000 M16 M16 158 52 20 3 8 18.3 44.6 10 17.9 3 2.567 M12 45 35 14 2 6 14.4 38 48.B6.3 57 76.5 60.1 88.5 2.163 DIN 2633 h1 d2 h Æd R Æ D4 Æ Dk ÆD 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 G 192 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature Nominalni pritisak NP 16 Æ D3 Nazivni pre~nik NO do 120oC 16 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.6 2.3 16 22.030 8 4.0 4 3.3 21 28.

1 88.5 107.B6.6 10 17.020 M16 102 48 20 3 8 18.810 M16 88 45 18 3 8 18.3 108 139.5 2.739 M12 58 40 18 2 8 14.B6.0 24 3 10 18.3 150 2.7 125 159.0 8 10.1 100 131.3 159 1.960 M20 188 68 26 3 10 27.700 M24 h1 R n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.3 57 76.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.0 4 1.5 4.3 20 26.6 2.4 38 58.0 4 4.0 8 8.650 M16 162 65 24 3 10 23.3 82.5 51 70.6 2.3 2 2.0 4 0.2 14 21.7 30 42.0 4 0.161 ^.750 M16 122 138 52 58 22 3 10 18.3 44.350 M24 218 75 28 3 12 27.5 2.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.9 114.2 33 43.5 54. D G 193 .0 8 3.0 4 2.5 NP-25/40 D Dk 90 60 95 65 105 75 115 85 140 100 150 110 165 125 185 200 145 160 235 190 270 220 300 250 D3 28 25 32 30 40 38 46 42 56 52 64 60 75 72 90 105 134 128 162 155 192 182 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature do 120oC 40 Rupe za vijke d n do 300oC 32 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 40 35 16 2 8 14.6 2.1 39.6 4 4.9 3 2.050 M12 68 40 18 2 8 14.8 2 13.0361 za temperature do 300oC.0 2.0 4 1.2 3.B6.3 16 22.659 M12 45 38 16 2 8 14.5 25 37.610 M16 8 4.5 2.9 3.9 25 33.3 21 28.7 133 168.5 60.240 M12 78 42 18 2 8 18.165 DIN 2635 h1 d2 h Æd R Nominalni pritisak NP 40 Æ D3 Æ D4 Æ Dk ÆD Nazivni pre~nik NO 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.0 4 1.0 4 2.0 8 5.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.

450 8. a kod naizmeni~ne struje "svetli" razmak izme|u paketa >0.400 0.450 2.670 5.340 4.900 10. obojeni provodnici broj provodnika broj provodnika broj provodnika broj provodnika N 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mm2 I II III II II I II III II II I II III II II I II III II II 15x 3 20x 3 25x 3 30x 5 40x 5 40x10 50x 5 50x10 60x 5 60x10 75x 6 80x 5 80x10 100x 5 100x10 120x10 0.560 2.560 7.8a a a a n=2 s G 194 s h h n=3 b b {irina x debljina hxs mm Masa po metru kg/m Trajna struja A ^vrsto} Jednosmerna i naizmeni~na struja 162/3Hz Naizmeni~na struja do 60Hz goli provodnici obojeni provodnici goli provodnici mat.120 4.680 370 370 370 370 370 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 187 237 287 447 573 850 697 1020 826 1180 1000 1070 1500 1300 1810 2110 316 394 470 760 952 1470 1140 1720 1330 1960 1800 1680 2410 2010 2850 3280 381 454 525 944 1140 2000 1330 2320 1510 2610 2500 1830 3170 2150 3720 4270 2580 2010 2950 2310 3290 3200 2830 3930 3300 4530 5130 162 204 245 379 482 715 583 582 688 985 282 348 412 672 836 1290 994 1510 1150 1720 361 431 498 896 1090 1770 1260 2040 1440 2300 885 1240 1080 1490 1740 1470 2110 1730 2480 2860 1750 2790 2050 3260 3740 2280 1920 2600 2210 2900 187 237 287 448 576 865 703 1050 836 1230 316 394 470 776 966 1530 1170 1830 1370 2130 387 162 463 204 536 245 950 380 1160 484 2000 728 1370 588 2360 875 1580 2060 696 2720 3580 1020 282 348 414 676 848 1350 1020 1610 1190 1870 365 437 506 897 1100 1880 1300 2230 1500 1970 2570 3390 2720 3450 3190 3980 4500 1090 1590 1340 1940 2300 1770 2730 2160 3310 3900 1990 3420 2380 4100 4780 1530 2380 1810 2890 3390 1890 3240 2270 3900 4560 2570 4490 3080 5310 6260 902 1310 1110 1600 1890 2460 4280 2960 5150 6010 .534 0. [irina provodnika je uspravna.ELEKTROMA[INSTVO TRAJNE STRUJE PLJOSNATIH BAKARNIH PROVODNIKA od E-Cu u pokrivenim prostorijama uz temperaturu okoline T=35oC i temperaturu provodnika t=65oC.780 3.010 3. razmak provodnika u paketu = debljini materijala s.667 1.225 4.335 1.

2 52 15 11 11 6.8 13 Gustina kg/m3 Ta~ka paljenja o C 720 875 940 977 884 794 <120 <350 >350 218 80.08987 1.0 8 .. . 60 0 .0 8 1.7 1..8 0.GORIVA PREGLED GORIVA ^VRSTA GORIVA Vrsta goriva Drvo prosu{eno Mrki ugalj Kameni ugalj Koks C 50 70 85 97 H 6 7 5 0...5 Sastav % (u 1 kg) S O N Pepeo 0 43. 16700 20100 34100 30300 TE^NA GORIVA Vrsta goriva Benzin Plinsko ulje Lo` ulje Naftalin C10H8 Benzol C6H6 Alkohol C2H5OH Sastav % (u 1 kg) H C 85 86 87 93.0 2 ...668 10790 12620 36080 63500 92970 121800 G 195 . 7 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 14700 8400 27200 27800 .356 2.3 7.0 20 1.1 < 0.... 10 1..5 78...... 10 1 ..7168 1.9 0.250 0.019 2. 20 12 . 12 0.5 2.. .0 3 .3 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 42700 41900 41200 38850 40270 26750 GASOVITA GORIVA Vrsta goriva Vodonik Ugljen monoksid Metan Etan Propan Butan H2 Sastav % (u 1 kg) CO CH4 C2H4 CO2 H2 CO CH4 C2H6 C2H8 C4H10 N2 Gustina kg/m3 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 0. . 10 Vlaga 10 .....7 92..

LITERATURA: 196 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful