VLADA REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA PROJEKT „PODUZETNIŠTVO U KULTURI“ ZA 2011.

GODINU

1. DAVATELJ DRŢAVNE POTPORE I KATEGORIJA DRŢAVNE POTPORE
Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi nadzor nad Projektom. Državna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.

2. CILJ PROJEKTA
Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata u kulturi. Područja u kulturi koja se potiču ovim Projektom su sljedeća: glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjiga i nakladništvo, likovne umjetnosti, nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, kulturno-umjetnički amaterizam, investicije, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejsko-galerijska djelatnost te filmska djelatnost.

3. KORISNICI I UVJETI DRŢAVNE POTPORE
Korisnici državne potpore po ovom Projektu su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09). Uvjeti državne potpore za korisnike državne potpore po ovom Projektu su sljedeći:  pozitivno posluju (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine)  imaju sjedište na području Republike Hrvatske,  imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija),  poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva,  imaju upis novog obrta s početkom rada,  imaju podmirene obveze prema državi,  imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,  namjenski su opravdali bespovratna sredstva iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva ukoliko su dobivena prethodnih godina. Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.

internetski marketing . te multimedijalna oprema.novčane kazne.porezi. Povjerenstvo u svoj rad može uključiti vanjske suradnike.ulaganja u znanja za stručno usavršavanje.carinske i uvozne pristojbe. uključujući nove tehnologije u kulturi (tečajevi. ili bilo koje druge naknade. ministar kulture i Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. . Deželića 7. 5. ministar gospodarstva.ulaganja u marketing kulturnih projekata (promidžbeni materijal. Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova.nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata. rada i poduzetništva i ministar kulture.operativni troškovi. . . NAMJENA DRŢAVNE POTPORE Projektom se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova za: . a najviše do 100.bankovne naknade. troškovi jamstava i slični troškovi.kreiranje i nadogradnja internetske stranice. 10 000 Zagreb. s pripadajućom dokumentacijom.zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova. Rad Povjerenstva određen je Poslovnikom o radu Povjerenstva kojeg donose Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. .4. a koje smatraju irelevantnim za ciljeve odnosnog projekta ili nepotrebnim u svrhu njegove provedbe. uključujući poreze na dodanu vrijednost (odnosi se na pravne i fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a i koje nisu u sustavu PDV-a).) . Ministarstva kulture ili Hrvatske agencije za malo gospodarstvo o statusu prije provedbe stavke ili radnje. naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun. rada i poduzetništva.000 kuna. .). . .troškovi pretvaranja. U slučaju postojanja nedoumica o prihvatljivosti određene stavke ili radnje. potrebno je zatražiti pojašnjenje Ministarstva gospodarstva. financijske kazne i troškovi parničenja. istraživanje tržišta.sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta). seminari. . PROVEDBA PROJEKTA Zahtjevi za potpore podnose se na propisanom obrascu – PuK/11 Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo Gj. Ministarstvo gospodarstva. izložbi i sl. Povjerenstvu koje imenuje ministar gospodarstva. .troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora. . kreiranje brenda. rada i poduzetništva. Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi po ovom Projektu: . . radionice i sl. zavisno o posebnosti zahtjeva kojeg rješava.pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi. . banner oglasi). Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadržavaju pravo odrediti da i neke druge stavke nisu prihvatljive. rada i poduzetništva. uključivo informatička oprema i programi.ne odnosi se na zakup prostora od državnih institucija ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

uz uvjete državne potpore i dokumentaciju.detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje.popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11). 5. tema.) ili opis tvrtke/zadruge (kulturna djelatnost kojom se tvrtka/zadruga bavi. 6. 10 000 Zagreb. .preslik Rješenja o upisu u sudski registar. rada i poduzetništva i ministru kulture.potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana). Prijedlog Povjerenstva dostavlja se Predsjedniku Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. . ministar gospodarstva. . . terminski plan realizacije i financiranja. Pri razmatranju zahtjeva Povjerenstvo će. Broj godina poslovanja Broj zaposlenih Područje posebnog državnog interesa Projekt/program ili opis kulturne djelatnosti Karakter poduzetničkog kulturnog projekta Namjena projekta/programa a) 4 i više b) do 3 godine a) 4 i više b) do 3 c) nema zaposlenih a) da b) ne a) projekt/program b) opis kulturne djelatnosti a) međunarodni b) domaći c) projekt nije priložen a) razvoj inovativnih kulturnih projekata b) razvoj kreativnih industrija c) održavanje kulturnih programa d) projekt nije priložen Broj bodova 4 2 3 1 0 2 0 4 3 3 2 0 4 3 2 0 6. DOKUMENTACIJA Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo Gj. suradnici s osnovnim referencama i sl. 2.). .potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima.BON 2 ne stariji od 30 dana. koristiti sljedeće kriterije: KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA 1.obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku .preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec. 4. . . godinu ovjerene od porezne uprave. sljedeću dokumentaciju: a) trgovačko društvo i zadruga . struktura.Deželića 7. 3. .popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. . .preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010. navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve i donosi prijedlog za odobrenje sredstava u skladu s raspoloživim sredstvima.

ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih. . suradnici s osnovnim referencama i sl. .BON 2 ne stariji od 30 dana.potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana). .preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010.detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje.popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. godinu ovjerenu od porezne uprave. terminski plan realizacije i financiranja. .popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.). . . . .akt o osnivanju ustanove.potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana). struktura. godinu ovjerene od porezne uprave. c) ustanova .BON 2 ne stariji od 30 dana. suradnici s osnovnim referencama i sl. navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl. tema.popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11). .preslik Rješenja o upisu u sudski registar ustanova.) ili opis ustanove (kulturna djelatnost kojom se ustanova bavi.potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana). terminski plan realizacije i financiranja.popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010.) ili opis umjetničke organizacije (kulturna djelatnost kojom se umjetnička organizacija bavi.popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11).ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih. suradnici s osnovnim referencama i sl. .b) obrt . struktura. .detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje. . struktura.potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima. . godinu ovjerene od porezne uprave. . . .preslik Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (ukoliko postoji takvo rješenje). d) umjetnička organizacija . . tema.detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje. . . . .preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec ili preslik radne knjižice ako je vlasnik/ca samozaposlen/a u obrtu.).preslik obrtnice. .preslik Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.) ili opis obrta (kulturna djelatnost kojom se obrt bavi. navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl. . .preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec.preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010. .).ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih. tema. navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11). . terminski plan realizacije i financiranja.

nastali nakon objave Javnog poziva po Projektu Poduzetništvo u kulturi za 2010. terminski plan realizacije i financiranja. sc.popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. dostavljene tražene dokumentacije.potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana). Sredstva potpore ne mogu se odobriti gospodarskim subjektima koji nisu pravdali odobrena sredstva iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetništva ukoliko su dobivena u prethodnim godinama. Javni poziv 2. rada i poduzetništva. ). bez iznosa PDV-a. ukoliko nisu korišteni za pravdanje sredstava potpore iz prethodne godine. Poslovnik o radu povjerenstva 3. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti MINISTAR GOSPODARSTVA.ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.godinu (22.detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje. . RADA I PODUZETNIŠTVA mr. Đuro Popijač KLASA: 311-01/10-01/60 URBROJ:526-11-01-04/ 11-1 Zagreb. Obrazac Zahtjeva PuK/11 5. priznavat će se troškovi.) ili opis kulturne djelatnosti kojom se samostalni/a umjetnik/ca bavi (navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl. Odluka o imenovanju članova povjerenstva 4. ožujka 2010. . 7.preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od strukovne umjetničke udruge koje je član.). Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11). 18. Sredstva se odobravaju na temelju zahtjeva. Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadržavaju pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ministarstvo gospodarstva. Prilikom pravdanja utroška sredstava potpore. ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Projekt realizirat će se tijekom 2011. suradnici s osnovnim referencama i sl.e) samostalni umjetnici . tema. . godinu ovjerenu od porezne uprave. . Sastavni dijelovi ovog Projekta su: 1.preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010. uvjeta državne potpore te kriterija za dodjelu sredstava. . . . godine.02. struktura.2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful