ÎNFIINŢAREA, NATURA, TRĂSĂTURILE ŞI COMPETENŢELE COMUNITĂŢILOR ŞI UNIUNII. STRUCTURA LOR INSTITUŢIONALĂ. PROCESUL DECIZIONAL 1.1.

Constituire, obiective, principii, evoluţie numerică Cele 3 Comunităţi, şi anume Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.), Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A), au fost create prin tratate - acte de drept internaţional – încheiate şi ratificate de state suverane, conform procedurilor prevăzute deopotrivă de dreptul internaţional şi de dreptul constituţional al statelor membre, ele fiind astfel subiecte de drept internaţional public (organizaţii sau asociaţii de state). Aceste tratate sunt: Tratatul de la Paris din 1951 (intrat în vigoare în 1952) de înfiinţare a C.E.C.O. şi Tratatele de la Roma din 1957 (1958) de înfiinţare a C.E.E. şi C.E.E.A. Statele fondatoare sunt: Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania şi Italia. În ce priveşte evoluţia Comunităţilor din punctul de vedere al numărului lor de membri, ulterior au mai aderat următoarele state: • 1972 (1974) Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda • 1979 (1981) Grecia • 1985 (1986) Spania şi Portugalia • 1994 (1995) Austria, Suedia şi Finlanda • 2003 (2004) Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Cipru şi Malta • 2005 (2007) România şi Bulgaria Obiectivele (finale) pe care şi le propuneau Comunităţile erau: • realizarea unităţii europene, mai întâi economice şi mai apoi politice, între statele care împărtăşesc aceleaşi valori • asigurarea progresului economic şi social al popoarelor membre, ridicarea nivelului lor de trai, expansiunea economică stabilă şi concurenţa loială, convergenţa economiilor şi reducerea decalajelor dintre regiuni • deschiderea economiilor membre spre economia mondială, prin realizarea de schimburi libere în cadrul organizaţiilor mondiale de comerţ Atingerea obiectivelor menţionate urma să se realizeze prin instituirea unei pieţe comune (obiectiv imediat). Piaţa comună este un spaţiu economic între două sau mai multe state, în care persoanele, produsele, serviciile şi capitalurile circulă liber pe baza regulilor economiei de piaţă (zonă de liber schimb), spaţiu administrat şi gestionat de instituţii comune prin intermediul unor politici comune (legislaţie comună). Libera circulaţie presupune eliminarea barierelor de orice natură (în primul rând a celor fizice care sunt frontierele, a celor sanitar-veterinare, fiscale, profesionale, ecologice, tehnice etc.), directe sau indirecte, discriminatorii sau nediscriminatorii; cele discriminatorii directe nu sunt admisibile în nici o situaţie şi trebuie eliminate prin aplicarea regulii tratamentului naţional pentru cetăţenii, produsele, serviciile etc. străine, cele discriminatorii indirecte şi cele nediscriminatorii, în măsura în care sunt obiectiv necesare pentru satisfacerea unui interes general, nu trebuie eliminate dar trebuie şi pot fi neutralizate prin adoptarea de reguli comune sau prin armonizarea sau coordonarea legislaţiilor statelor membre. Mijloacele de atingere a obiectivelor stabilite erau şi sunt: • libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor • stabilirea unui tarif vamal comun şi a unei politici comerciale exterioare comune • stabilirea unei politici comune agricole • stabilirea unei politici comune în transporturi • stabilirea unei politici comune a concurenţei comunitare

coordonarea politicilor economice ale statelor armonizarea şi apropierea legislaţiilor lor crearea unui fond social european, destinat ridicării nivelului de trai al salariaţilor şi ameliorării posibilităţilor de a găsi de lucru • crearea unei Bănci Europene de Investiţii (B.E.I.), destinate să susţină expansiunea economică prin credite pentru investiţii Ca orice persoane juridice, Comunităţile erau guvernate de principiul specialităţii; specialitatea stabilită iniţial era: sectorul cărbunelui şi oţelului pentru C.E.C.O., sectorul energiei atomice pentru C.E.E.A., economia în ansamblul ei + o parte din sfera socialului pentru C.E.E.. Având în vedere că Tratatul de înfiinţare a C.E.C.O., încheiat pentru 50 de ani, a ajuns la termen în anul 2002 iar statele membre au convenit ca el să nu fie reînnoit, această Comunitate a încetat să mai existe începând cu anul 2002, toate fondurile sale fiind transferate prin Tratatul de la Nisa C.E.. Vom prezenta pe scurt şi structura instituţională stabilită de tratatele fondatoare, pentru a înţelege mai bine modificările care au urmat. Este de precizat că instituţiile erau aceleaşi – nu unice! - pentru toate cele trei Comunităţi, dar atribuţiile lor erau diferite de la o Comunitate la alta şi aşa au şi rămas de-a lungul timpului. Astfel, Consiliul (numit în C.E.C.O. "Consiliul special de miniştri") se compunea din reprezentanţi ai statelor la nivel de ministere, deci din membri ai guvernelor, preşedinţia deţinând-o statele membre prin rotaţie. Comisia (numită în C.E.C.O. "Înalta Autoritate") se compunea din funcţionari independenţi numiţi comisari, cetăţeni ai statelor membre, numiţi prin acordul guvernelor pentru un mandat de 4 ani (se prevedea că din fiecare stat este numit cel puţin un membru şi cel mult doi; s-a stabilit ca din Franţa, Italia şi Germania să fie numiţi doi comisari iar din celelalte state câte unul); preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ei erau numiţi din rândul comisarilor, după aceeaşi procedură şi cu consultarea celorlalţi membri, pentru jumătate din durata mandatului Comisiei. Adunarea (numită în C.E.C.O "Adunarea comună") era compusă din delegaţi ai parlamentelor naţionale; Curtea de Justiţie era compusă din judecători şi avocaţi generali numiţi prin acordul statelor membre. În afară de instituţii existau şi organe consultative, acestea fiind Comitetul economic şi social în C.E.E. şi C.E.E.A. şi Comitetul Consultativ în C.E.C.O., ai căror membri erau numiţi de Consiliu din rândul diferitelor categorii economico-sociale, şi Comitetul ştiinţific şi tehnic în C.E.E.A., ai cărui membri erau experţi numiţi de Consiliu; în C.E.E. şi C.E.E.A. mai exista comisia de control, pentru controlul financiar asupra cheltuielilor comunitare, alcătuită din cenzori numiţi de Consiliu. În cadrul C.E.E. Consiliul era instituţia legislativă, instituţie de coordonare a politicilor economice ale statelor şi în general vorbind instituţia principală de decizie a Comunităţilor, având însă şi atribuţii executive în cazuri specifice; Comisia era instituţie de iniţiativă, instituţie de control administrativ al respectării tratatelor şi instituţie executivă principală – cu atribuţii executive proprii şi delegate de Consiliu -, gestionară a diverselor fonduri comunitare şi a bugetului; Adunarea era instituţie consultativă şi de control politic asupra celorlalte instituţii; în fine, Curtea era însărcinată cu interpretarea şi aplicarea dreptului comunitar în cazuri expres prevăzute. În cadrul C.E.E.A. instituţiile şi organele aveau în linii mari aceleaşi atribuţii, doar că: Consiliul era instituţie de coordonare a acţiunilor statelor între ele şi cu ale Comunităţii, precum şi instituţie de decizie în general; acordurile internaţionale erau încheiate de Comisie cu aprobarea Consiliului, prin excepţie cu informarea lui, mai puţin acordurile de asociere, care erau încheiate de Consiliu cu consultarea Adunării; de asemenea, tratatele de aderare erau încheiate de Consiliu cu consultarea Comisiei iar procedura de revizuire se deschidea printr-un aviz al Consiliului, emis cu consultarea Adunării şi, eventual, a Comisiei. În cadrul C.E.C.O., în schimb, instituţia principală de decizie era Înalta Autoritate (având şi atribuţiile de iniţiativă, executive şi de control); Consiliul special de miniştri avea rolul de a da fie avize facultative, fie avize conforme, şi numai prin excepţie avea putere de decizie; astfel, printre altele, procedura de revizuire se deschidea printr-un aviz al Consiliului iar aderarea era decisă tot de Consiliu, cu consultarea Înaltei Autorităţi; Adunarea

• • •

comună era doar instituţie de control. În ce priveşte adoptarea actelor în Consiliu, este de menţionat că, deşi conform tratatelor regula o constituia majoritatea membrilor Consiliului (numită majoritate simplă), cele mai multe decizii se adoptau cu unanimitate, urmată de majoritate calificată, datorită multitudinii cazurilor de excepţie. 1.2. Evoluţie structurală Tratatele constitutive au fost ulterior modificate de nenumărate ori, prin alte tratate sau prin decizii ale Consiliului. Modificările mai importante sunt reprezentate de următoarele documente: • 1957 (1958) Convenţia referitoare la unele instituţii comune anexată Tratatului C.E.E. şi Tratatului C.E.E.A. (prevedea o Adunare, o Curte de Justiţie şi un Comitet Economic şi Social unice, acesta din urmă înlocuind şi Comitetul Consultativ din C.E.C.O.) • 1965 (1967) Tratatul de fuziune (instituia o comisie de control financiar şi în cadrul C.E.C.O.; prevedea un Consiliu, o Comisie şi o comisie de control unice) (atât Convenţia cât şi Tratatul de fuziune nu unificau prerogativele instituţiilor şi organelor menţionate, ci doar denumirea, structura, compunerea, personalul şi bugetul lor, după cum nu unificau nici cele 3 Comunităţi; ele au fost înlocuite de art.9 al Tratatului de la Amsterdam) • 1970 (1971) Decizia Consiliului de creare a resurselor proprii ale Comunităţilor • 1970 (1971) Tratatul care modifică unele dispoziţii bugetare (acorda Adunării dreptul de a propune modificări oricăror cheltuieli bugetare) • 1975 (1977) Tratatul care modifică unele dispoziţii financiare (acorda Adunării dreptul formal de adoptare a bugetului şi dreptul de a aduce amendamente cheltuielilor neobligatorii; a creat Curtea de Conturi) • 1976 (1978) Decizie a reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu de alegere directă a membrilor Parlamentului european + Actul anexat • 1986 (1987) Actul Unic European (tratat) • 1992 (1993) Tratatul de la Maastricht (Tratatul asupra Uniunii Europene) • 1997 (1999) Tratatul de la Amsterdam • 2001 (2003) Tratatul de la Nisa • 2004 (neintrat în vigoare) Tratatul ce instituie o Constituţie pentru Europa • 2007 (2009) Tratatul de reformă de la Lisabona Vom analiza pe scurt unele aspecte ale celor mai importante dintre aceste acte modificatoare, alte aspecte urmând a fi menţionate în celelalte capitole ale lucrării, în funcţie de problema abordată. 1.2.1. Actul Unic European (A.U.E.) Acest tratat a fost denumit astfel deoarece încorporează în acelaşi document domeniile de competenţă comunitară şi cooperarea în materie de politică externă (domeniu de competenţa statelor membre). Inovaţiile cele mai importante pe care le aduce sunt: - instituţionalizează cooperarea în materie de politică externă, ceea ce înseamnă coordonarea politicilor externe ale statelor, această cooperare urmând a se desfăşura obligatoriu într-un cadru comunitar; mai precis, statele au obligaţia de a se consulta înainte de a lua atitudine într-o problemă ce interesează Comunităţile, chiar dacă nu ajung la o poziţie comună, de a evita să aibă o poziţie care să dăuneze intereselor comunitare şi de a evita să împiedice formarea unui consens, obligaţii valabile atât pentru reuniunile ce au loc între statele membre cât şi pentru cele de pe plan internaţional

Tratatul asupra U. ale Uniunii. De asemenea. este introdus avizul conform al Parlamentului pentru unele acte juridice.introduce noţiunea de “spaţiu fără frontiere interne”. aceasta urmând să aplice deciziile militare luate în comun de ea şi de Uniunea Europeană. dreptul de a alege şi de a fi ales pentru organele colectivităţilor locale ale statului de reşedinţă. Se prevede crearea prin decizie a Consiliului a unei noi instanţe de judecată . terorism. prin stabilirea unei politici comune a dreptului de azil şi a vizelor pentru cetăţenii statelor nemembre. în acest sens. pe care o denumeşte Justiţie şi Afaceri Interne.instituie recomandarea de cooperare în materie monetară.S. pe care Adunarea şi-o atribuise neoficial dinainte (din 1962). Pentru prima dată se folosesc noţiunile de “cetăţean european” şi de “cetăţenie europeană”. În cadrul procesului decizional se introduce procedura de cooperare. sunt adăugate noi competenţe sau sunt dezvoltate cele existente. nu i s-au precizat însă şi atribuţiile. trafic de fiinţe umane. Consiliul nu poate decide decât cu unanimitate. entitate complexă ale cărei componente sunt cele trei Comunităţi (primul pilon).) şi a controlului imigraţiei ilegale. fiind denumită Politica Externă şi de Securitate Comună. Statutul cetăţeanului european conţine următoarele drepturi: dreptul de liberă circulaţie pe tot teritoriul Uniunii. deci. În acest sens.2. fiind de natură exclusiv politică.E.E. piraterie etc. cea mai importantă este politica monetară cu crearea monedei unice euro. dar ele rezultă indirect din tratat. Cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate a statelor este dusă mai departe.E. vezi mai jos) şi Justiţie şi Afaceri Interne (J.. anul 1992 este fixat ca şi scadenţă (cu titlu orientativ) pentru realizarea unei Uniuni Europene . se preconizează utilizarea structurii militare a Uniunii Europei Occidentale.. alcătuit din şefii de stat sau de guvern şi din preşedintele Comisiei. Politica Externă şi de Securitate Comună (P. dreptul de a se adresa Mediatorului numit de Parlamentul European. de asemenea vezi mai jos). Din punct de vedere instituţional. Tratatul asupra U. Actul Unic consacră pentru Adunare denumirea de “Parlament European”. prin aceasta ea nu dobândeşte însă un caracter comun. în vederea combaterii criminalităţii internaţionale (trafic de droguri şi arme. este oficializat Consiliul European. în C. al treilea pilon. dreptul la protecţia diplomatică şi consulară . şi schimbă numele C.I. instanţă de decizie politică care apăruse neoficial încă din 1961.viitorul Tribunal de Primă Instanţă -.E. Sfera majorităţii calificate este în mod substanţial lărgită. dacă Parlamentul se opune unui proiect de act normativ. de a efectua acţiuni comune pe baza unor decizii prealabile adoptate în cadru unional şi de a aplica şi individual aceste decizii.E.C. în care libera circulaţie să fie extinsă la toate sferele şi categoriile sociale. dreptul de petiţionare la Parlamentul European.A.introduce noi politici pentru C. al doilea pilon. Pentru C. care să preia o parte din atribuţiile Curţii. În acest sens se instituie obligaţia statelor de a ajunge la o poziţie comună.E. (Tratatul de la Maastricht) Acest tratat creează Uniunea Europeană. 1. procedură însemnând că nu se poate adopta o decizie în Consiliu dacă avizul este negativ. Instituţiile comunitare devin şi instituţiile celorlalţi doi piloni şi. în reuniunile dintre ele şi în cele internaţionale. Tratatul stipulează principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii ca principii ce guvernează exerciţiul competenţelor comunitare. ci rămâne deocamdată o competenţă statală care se exercită într-un cadru comun şi care este prevăzută a deveni o politică comună.E. care constă în esenţă în aceea că. dreptul de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul european pe teritoriul statului de reşedinţă.E. instituţionalizează şi cooperarea în materie de politică internă şi justiţie.E. a-şi stabili poziţii comune şi a desfăşura acţiuni comune.2. în perspectiva creării unei Uniuni Economice şi Monetare .. statele urmând a se consulta şi informa reciproc.

În procesul decizional sunt implicate şi parlamentele naţionale. este creată Banca Centrală Europeană (B. În plus. care trebuie motivate în cuprinsul actului adoptat sau al poziţiei comune exprimate. 1. ceilalţi membri fiind desemnaţi tot de guverne cu consultarea preşedintelui. Tribunalul de Primă Instanţă este preluat de tratat. De asemenea. organul de emisiune şi gestiune a monedei unice. trebuie să treacă un interval de cel puţin 6 săptămâni. Comisia este apoi aprobată în integralitatea ei de către Parlament iar pe baza votului de aprobare este numită de guvernele statelor membre.E. persoană fizică numită de Parlament. În plus. în statele federale sau care au regiuni/zone autonome.3. tratatul nu face decât să consfinţească jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie. se prevede ca parlamentelor naţionale să li se comunice toate documentele de consultare ale Comisiei (cărţi albe. Sunt aduse modificări instituţionale importante. Dreptul de azil nu li se aplică cetăţenilor statelor membre în raporturile cu alte state .E. ca principii generale ale dreptului.din partea altui stat membru decât al său. parlamentele neavând posibilitatea legală să se opună adoptării unui act juridic. Comisiei şi Parlamentului European. Modificările instituţionale mai însemnate sunt: preşedintele Comisiei este desemnat de guvernele statelor cu aprobarea Parlamentului iar ceilalţi membri cu aprobarea preşedintelui desemnat. este lărgită sfera avizului conform al Parlamentului. Consiliul de Miniştri devine Consiliul. şi i se transferă şi alte competenţe ale Curţii. restul rămânând neschimbat. violarea lor masivă şi persistentă de către un stat membru dă Consiliului posibilitatea de a-i suspenda acelui stat anumite drepturi (inclusiv dreptul de vot). Comisia îşi exercită mandatul pe baza orientărilor stabilite de preşedintele ei.şi prevede că respectul de către statele terţe al drepturilor şi libertăţilor fundamentale este o condiţie de aderare la Uniune. fie în vederea exprimării unei poziţii comune în cadrul procedurilor de cooperare sau de codecizie. în privinţa lui se permite ca şi miniştrii locali. precizează şi regrupează competenţele existente ale C. Procedura de codecizie este simplificată iar procedura de cooperare menţinută doar într-un singur domeniu. între transmiterea de către Comisie a unei propuneri către Consiliu şi Parlament şi înscrierea ei pe ordinea de zi a Consiliului.C. Sunt unificate procedurile de aderare la cele trei Comunităţi (de fapt procedura din C. să poată reprezenta statul respectiv. cărţi verzi. prin care un act este adoptat în comun de Consiliu şi Parlament. Sunt precizate atribuţiile Consiliului European.2. Tratatul prevede că Uniunea respectă drepturile omului aşa cum sunt ele garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 şi de tradiţiile constituţionale ale statelor. În materie de drepturi Tratatul adaugă două drepturi noi ale cetăţeanului european dreptul de a avea acces la documentele Consiliului. Astfel. respectiv dreptul de a scrie instituţiilor/organelor Uniunii în oricare din limbile ei oficiale şi de a primi răspuns în aceeaşi limbă . celelalte domenii din sfera ei fiind transferate în sfera primeia. fără însă ca rolul acestora să fie hotărâtor sau măcar să îngreuneze luarea deciziilor pe plan comunitar. În cadrul procesului decizional este introdusă procedura de codecizie. comunicări). În privinţa Comisiei se prevede că preşedintele ei este desemnat de guvernele statelor cu consultarea Parlamentului. Se prevede instituirea unui Mediator european. Astfel.. dobândind astfel o bază juridică în acesta.E.E. în cazuri de urgenţă. în prealabil însă Consiliul – European va trebui să constate această violare. este extinsă la celelalte două) şi se prevede că aderarea va avea loc la U. deci puterea centrală. ulterior acestei numiri ea poate numi vice-preşedinţi din rîndurile membrilor ei. Această luare la cunoştinţă de către parlamente a propunerilor legislative nu are însă decât un scop informativ. Tratatul de la Amsterdam Dezvoltă. sunt posibile excepţii în sensul unui termen mai scurt. precum şi propunerile legislative ale acesteia. fie în vederea adoptării unui act juridic. echivalent al Ombudsmanului din unele state sau al Avocatului Poporului din România.).

Danemarca şi Irlanda). Pentru prima dată Comisia se compune dintr-un singur cetăţean din fiecare stat membru şi se prevede că pe viitor ea va avea un număr mai mic de membri decât numărul de state. Tratatul de la Nisa Dezvoltă sau precizează competenţele existente ale C. să nu afecteze “acquis”-ul. vicepreşedinţii sunt numiţi de către preşedinte. Tratatul prevede transferul din J. după caz.A..4. şi aceasta putând fi ulterior transferată în C. tratatul introduce majoritatea calificată pentru unele acte juridice şi se extinde şi aici regula comunitară că abţinerea nu împiedică luarea unei decizii pentru care se cere unanimitate. având în vedere transferul de care am vorbit mai sus..E. acesta urmând a fi numit de Consiliu ori de câte ori se consideră necesar.I.E. Se prevede că Curtea va controla respectarea de către instituţiile comunitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale tot ca principii generale ale dreptului O inovaţie o reprezintă aşa-numita “cooperare întărită” (consolidată): în situaţia în care unele state doresc să aplice prevederile tratatelor. în acest sens. imigraţie (sunt dispensate de a participa la activităţile desfăşurate în aceste materii Marea Britanie.E. este integrat Uniunii (mai precis J. cu autorizarea Consiliului sau a Comisiei. Se creează “troïka” europeană. la sugestiile statelor.E. Consiliul urmează să stabilească numărul concret de membri şi modalităţile rotaţiei. cum ar fi suprimarea controlului la frontierele interne.S.C. nu în numele Uniunii. care va fi ocupată de secretarul general al Consiliului. acţionând separat de restul statelor membre dar numai în cadrul instituţiilor şi cu respectarea procedurilor Uniunii.E.C. acord de drept internaţional încheiat de state membre în afara Uniunii. Ea trebuie să fie necesară atingerii obiectivelor Uniunii. devenind parte a “acquis”-ului. Cooperarea întărită este posibilă numai în domeniile de competenţă împărţită a C. dar nu reuşesc să atingă pragul de vot cerut pentru luarea deciziilor.E. Deciziile adoptate şi acordurile încheiate în cadru restrâns li se vor aplica doar statelor participante la cooperarea întărită.A. La ea pot adera ulterior şi alte state. păstrează doar cooperarea poliţienească şi judiciară propriu-zisă.A. Comisia este numită de Consiliul după aprobarea ei de către Parlament. Este suprimată procedura de cooperare şi lărgită sfera celei de codecizie. deci să atingă obiectivele fixate de acestea. În privinţa P. vize. Este necesar ca ea să fie dorită de cel puţin jumătate din state.2. Se prevede crearea de instanţe specializate anexe ale Tribunalului de Primă Instanţă. se dă posibilitatea oricărui stat care invocă motive naţionale importante de a opune un veto la luarea deciziilor pentru care este suficientă majoritatea calificată. Se creează funcţia de înalt reprezentant al P. în acest sens Acordul de la Schengen. în numele statelor membre. în C. ele pot alcătui o Uniune mai redusă.E. căruia i se transferă şi alte competenţe ale Curţii.I. . precum şi în J. Modificări instituţionale mai importante sunt: preşedintele Comisiei este desemnat de Consiliul şefilor de stat sau de guvern iar ceilalţi membri de către Consiliu (de Miniştri).membre. în schimb. şi trebuie autorizată de Consiliu. fie prin decizia statelor participante de a-i pune capăt. alcătuită din preşedintele Consiliului. nici drepturile şi obligaţiile rezultând din tratate pentru statele participante la ea şi pentru celelalte. şi de reprezentant special.I.I. secretarul general al acestuia şi preşedintele Comisiei. azil. în ambele cazuri cu majoritate calificată.S. este de menţionat că.C. În privinţa J.A. atât pe plan intern cât şi extern. cu unele excepţii. ale căror decizii să fie atacate cu recurs la acesta. în aceleaşi condiţii ca şi la P. şi încetează fie prin aderarea tuturor celorlalte state. a unor materii ce ţin de libera circulaţie a străinilor. Se introduce majoritatea calificată pentru unele acte juridice dar orice stat poate opune un veto la luarea deciziilor pentru care este suficientă majoritatea calificată. cu convenţiile ulterioare de aplicare şi de colaborare cu state terţe. Şi aici pot fi încheiate acorduri internaţionale de către Consiliu. să nu le afecteze.S. acestea urmând să-şi propună cetăţenii prin rotaţie..). Se prevede posibilitatea încheierii de acorduri cu terţii de către Consiliu în numele statelor membre. 1.

Ca o consecinţă logică. şi J. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.E. precum şi statutul şi finanţarea partidelor politice europene vor fi reglementate la nivel de Uniune. şi Tratatul asupra funcţionării U.C.5. fiind mai bine precizate. cel al democraţiei reprezentative.C. şi al unei mai mari democratizări în luarea deciziilor. Tratatul de la Lisabona Acest tratat suprimă C.A. În privinţa P.S.2.S. cel al iniţiativei legislative cetăţeneşti. inspirată din Constituţiile statelor şi din Convenţia Drepturilor Omului din 1950. în comparaţie cu Tratatul de la Amsterdam implicarea parlamentelor naţionale în procesul decizional ordinar este . pe de o parte. Carta este un acord interinstituţional. respectarea procedurilor este controlată de Curtea de Justiţie.A. cu excluderea chestiunilor cu implicaţii militare sau legate de apărare. poate cere Comisiei să facă propuneri. În privinţa J. Comisia şi Parlamentul au adoptat. cooperarea întărită este introdusă şi în P. Banca Centrală Europeană devine instituţie.care se simplifică. Se prevede că statutul parlamentarilor europeni. 1.E. aceasta din urmă dobândeşte personalitatea juridică pe care n-o avea până acum.. cel al participării parlamentelor naţionale la procesul decizional şi la alte activităţi ale Uniunii.. în acest sens el audiază statul respectiv. el trebuie să verifice periodic motivele care au determinat constatarea. şi. Tot în aceeaşi materie Consiliul poate constata că există un risc clar de violare a lor de către un stat membru. îi poate face recomandări adecvate şi poate cere unor personalităţi independente să prezinte un raport asupra situaţiei. cu rolul de a contribui la apropierea legislaţiilor penale ale statelor (de exemplu prin prescrierea de reguli minimale referitoare la definirea infracţiunilor menţionate şi la sancţiunile aplicabile acestora).E. se prevede că acordurile încheiate de Consiliu cu terţii leagă (obligă) şi instituţiile Uniunii. Sunt aduse modificări ce reformează structura instituţională în sensul unei mai mari eficienţe în luarea deciziilor. (de la Maastricht).I. separat de ea. căruia jurisprudenţa nu i-a recunoscut însă valoare juridică. C. provenind dintr-un număr semnificativ de state.E.. organelor şi organismelor ei.. unitate alcătuită din magistraţi sau poliţişti cu atribuţii echivalente. Astfel.E. păstrând doar U. numărul de state menţionat şi alte condiţii de exercitare a iniţiativei urmând să fie stabilite prin decizie a Consiliului. Se creează EUROJUST.E.E. sunt de remarcat crearea funcţiei de preşedinte al Consiliului European – deţinută de o persoană independentă .. Sunt menţionate principiile democratice pe care se întemeiază Uniunea: cel al egalităţii tuturor cetăţenilor ei în faţa instituţiilor. În materie de drepturi ale omului este de menţionat faptul că Consiliul.E. care presupune reprezentarea cetăţenilor în Parlamentul European şi a statelor membre în Consiliu şi în Consiliul European. devine Tratatul asupra funcţionării U. cu modificările ulterioare. tot cu modificările ulterioare.E.S. pe de altă parte. iar principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii sunt uşor reformulate. Tribunalul de Primă Instanţă devine Tribunalul.E. P. acordurile încheiate cu terţii leagă de asemenea instituţiile Uniunii. Sunt prevăzute în mod expres atât principiul atribuirii competenţelor Uniunii cât şi cel al atribuirii competenţelor instituţiilor. conform căruia cel puţin 1 milion de cetăţeni.şi a funcţiei de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate – deţinută de vicepreşedintele Comisiei însărcinat cu relaţii externe.A. astfel că Uniunea va avea de acum înainte la baza sa două tratate: Tratatul asupra U. În materie de cooperare întărită se prevede că este necesar un număr de cel puţin opt state doritoare să participe şi se precizează că “acquis”-ul şi drepturile celorlalte state membre trebuie respectate.C. politicile comunitare şi cele desfăşurate în cadrul celorlalţi doi piloni menţionaţi devin astfel politici ale Uniunii. Sub acest ultim aspect.I ca entităţi distincte. În plus..E. Tratatul C. cu ocazia reuniunii Consiliului European de la Nisa şi în paralel cu Tratatul de la Nisa.

în privinţa statului membru de cetăţenie sau de reşedinţă. fie Parlamentul decide singur. ceea ce atrage preeminenţa Convenţiei asupra tratatelor şi a Cartei şi preeminenţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra celei a Curţii de Justiţie a Uniunii. prin intermediul statului membru căruia îi aparţine parlamentul respectiv. în care fie Consiliul. va coopera cu Reţeaua judiciară europeană. În plus. Actele de procedură vor fi însă îndeplinite de agenţii naţionali competenţi. Pornind de la EUROJUST. De asemenea. la definirea infracţiunilor şi la stabilirea sancţiunilor în alte domenii. în plus. se prevede că Uniunea va adera la Convenţia Europeană. procedura de codecizie devine procedura legislativă ordinară. În cadrul unei forme de cooperare întărită Consiliul poate extinde majoritatea calificată la cazuri în care se aplică unanimitatea. actualmente se prevede că cererea de azil depusă într-un alt stat membru de un cetăţean sau un rezident al Uniunii nu va fi considerată manifest nefondată dacă Consiliul a constatat. falsificarea mijloacelor de plată. socială sau teritorială. în strânsă legătură şi cu acordul autorităţilor acestuia din urmă. parlamentele naţionale sau camerele lor vor avea posibilitatea de a introduce acţiune în anulare împotriva unui act al Uniunii care nu respectă principiul subsidiarităţii. trafic ilicit de arme. pe baza unei evaluări a activităţii acestuia. dacă este necesar pentru aplicarea unei politici a Uniunii şi dacă acele domenii au făcut obiectul unei armonizări. precum şi . -. cu posibilitatea pentru ele de a împiedica adoptarea unor acte juridice legislative. Cooperarea întărită presupune un număr de cel puţin 9 state doritoare să participe. criminalitate informatică. Creşterea rolului parlamentelor naţionale mai este ilustrată şi de dispoziţiile conform cărora Curtea de Conturi le transmite şi lor raportul ei anual. va putea coordona urmărirea respectivă. Legat de aceasta. trafic de persoane. la drepturile victimelor criminalităţii etc. la drepturile procesuale ale persoanelor. Avizul conform al Parlamentului devine aprobare. Se prevede posibilitatea adoptării de acte normative ale Uniunii care să prescrie reguli minimale în materie penală substanţială şi procesuală (referitor la definirea infracţiunilor şi la stabilirea sancţiunilor în domeniul criminalităţii deosebit de grave şi cu dimensiuni transfrontaliere – terorism. trafic ilicit de droguri. criminalitate organizată etc. Spre deosebire de regimul juridic anterior al dreptului de azil în raport cu statele membre. procedura bugetară suferă şi ea modificări în modul ei de desfăşurare. dobândeşte valoarea juridică a tratatelor odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. de regulă pe baza unui acord între Uniune şi statul doritor. adică prin intermediul guvernului. în scopul facilitării recunoaşterii reciproce a hotărârilor penale şi în scopul facilitării cooperării poliţieneşti şi judiciare penale. la admisibilitatea reciprocă a probelor între state.). Se precizează că ea nu poate afecta piaţa internă. precum şi procedura legislativă ordinară la cazuri în care se aplică una legislativă specială în care unic autor este Consiliul. că nu poate constitui o barieră în calea schimburilor între statele membre şi că nu trebuie să provoace distorsiuni de concurenţă între ele. corupţie. parlamentele sunt implicate şi în procesul de revizuire a tratatelor şi în cel de aderare a noi state. cu unele modificări. mai ales pentru infracţiuni care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii. exceptând deciziile cu implicaţii militare sau din domeniul apărării. Pentru prima dată este reglementată expres posibilitatea retragerii din Uniune. Autorităţile represive competente dintr-un stat vor putea interveni pe teritoriul altui stat. În materia drepturilor omului Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor. adoptată în 2000 şi adaptată în 2007. Consiliul va putea înfiinţa Parchetul European.mult crescută. sunt sporite competenţele EUROJUST: acesta va putea declanşa sau cere declanşarea urmăririi penale de către autorităţile naţionale competente. şi se instituie proceduri legislative speciale. spălare de bani. va putea soluţiona conflicte de competenţă între organele de urmărire penală (unităţi de poliţie sau parchete). existenţa unui risc clar de violare a drepturilor omului sau existenţa unei violări masive şi persistente a drepturilor omului. pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a autorilor şi complicilor infracţiunilor menţionate mai sus. coeziunea economică. Tot legat de cooperarea în materie penală.

funcţionarea. de a participa la reuniuni internaţionale. fiind reglementată exclusiv de dreptul unional şi de dreptul internaţional.. precum şi modalităţile de control asupra activităţii sale de către Parlamentul European vor fi stabilite ulterior. prin tratatul menţionat. ele acţionând în numele acestora şi nu în nume propriu (excepţie fac B. aflaţi în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. se prevede că EUROPOL contribuie la întărirea şi sprijinirea cooperării între serviciile de poliţie şi alte servicii represive naţionale. Consiliul va stabili nu numai organizarea. În fine. ea presupune: dreptul de a încheia contracte. în vederea luptei împotriva criminalităţii grave cu dimensiuni transfrontaliere şi a criminalităţii care afectează un interes ce face obiectul unei politici a Uniunii. şi B.S. în raport cu statele şi organizaţiile terţe. respectiv săvârşirea de fapte juridice. Competenţa Parchetului European va putea fi extinsă şi la criminalitatea gravă cu dimensiuni transfrontaliere. şi J. care deţineau personalitate şi când existau Comunităţile). exceptând cazurile în care este vorba de chestiuni legate de atribuţiile unei instituţii sau ale unui organ. Dacă până la Tratatul de la Lisabona Uniunea nu avea personalitate juridică (evident. Personalitatea externă se exercită în plan internaţional.A.E. . adică conducătorii lor. atribuţia reprezentării internaţionale a Uniunii îi revine Comisiei în orice alt domeniu decât politica externă şi de securitate. nici cele două domenii de cooperare P. Conform Tratatului de la Lisabona.E. rămâne separată de Uniune. şi a faptului că C. EUROPOL nu va putea însă lua măsuri de constrângere. Personalitatea juridică este guvernată de principiul specialităţii. Atribuţiile care o compun se exercită în principiu de către Comisie.pentru exercitarea acţiunii publice în faţa instanţelor naţionale competente. respectiv obiect al recunoaşterii din partea unor state.A.3.C.E.E. organizarea. Personalitatea internă se exercită pe teritoriul statelor membre şi implicit al Uniunii. respectiv săvîrşite prin intermediul reprezentanţilor legali ai acestor structuri. cele care guvernează admisibilitatea probelor şi cele care guvernează controlul judiciar asupra actelor adoptate de el. Personalitatea juridică poate fi internă şi externă. domeniile de acţiune şi sarcinile sale. Personalitate juridică Personalitatea juridică reprezintă capacitatea structurilor colective de a dobândi şi de a exercita drepturi.E. funcţionarea şi statutul Parchetului European. adică prin încheierea de acte juridice. respectiv de a asuma şi îndeplini obligaţii. respectiv Înaltului Reprezentant în domeniul menţionat. actele şi faptele juridice sunt încheiate.E.I. de a primi reprezentanţi ai statelor şi organizaţiilor terţe (legaţie pasivă) şi de a trimite reprezentanţi pe lângă acestea (legaţie activă). doar cele două Comunităţi deţinând-o. cu regim diplomatic dar integraţi în acelaşi timp sistemului instituţional unional. ca urmare a dispariţiei C. Structurile colective care au dobândit personalitate juridică se numesc persoane juridice. prin participarea la raporturi juridice. 1.C. de a participa la mecanisme de soluţionare a diferendelor pe plan internaţional. dreptul de a sta în justiţie ca reclamant sau pârât etc. nu puteau avea). prin regulament al Consiliului şi Parlamentului. În schimb. când respectiva instituţie sau respectivul organ urmează să reprezinte Uniunea Nu există reprezentanţi ai Uniunii pe lângă statele membre dar acestea au reprezentanţi pe lângă Uniune. fiind reglementată atât de dreptul unional cât şi de legislaţiile naţionale. în raporturile cu statele şi cu persoanele fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia acestora. privilegii şi imunităţi pentru funcţionarii Uniunii. de a fi subiect al recunoaşterii unor state. Ea presupune: dreptul de a încheia tratate şi acorduri. ci şi regulile de procedură aplicabile activităţii acestuia. instituţiile şi organele Uniunii nu o au. aceasta din urmă dobândeşte şi ea personalitate juridică. în sensul că o persoană juridică nu poate dobândi decât acele drepturi şi obligaţii care sunt necesare realizării obiectului ei de activitate.I. de a participa la organizaţii internaţionale ca membru sau observator.

Actualmente. nici în subsidiar. deci la Uniune. În ceea ce priveşte condiţiile de aderare.Răspunderea juridică este un aspect al personalităţii juridice.N. Practica a impus în plus următoarele condiţii: oportunitatea pentru Uniune de a primi noi membri (din punct de vedere economic şi politic). 1. în sensul că pot adera şi alte state la ea dar că ea se limitează la Europa. Suspendarea din Uniune .5.A. 1. Tratatul de la Lisabona reglementează expres. respectiv faptele juridice săvârşite de reprezentanţii ei în exerciţiul funcţiunii şi cu respectarea atribuţiilor lor. era posibilă din punct de vedere juridic o aderare distinctă.E. adică se putea adera numai la una sau la două din ele. În plus. este luată însă în calcul şi ipoteza în care nu se ajunge la un acord sau acesta nu este ratificat de una dintre părţi. de aceea se consideră că în general este imposibilă juridic. deşi condiţiile şi procedura sunt aceleaşi. ceea ce presupune şi posibilitatea retragerii. care este de regulă negociată între Uniune şi statul doritor. tratatele constitutive nu cereau decât calitatea de stat şi pe cea de stat european. cel la autodeterminare.E.E. Totuşi.7. prevăd că aceasta respectă identitatea naţională a statelor. posibilitatea retragerii. separată. aderarea va avea loc separat la Uniune şi la C. Nu echivalează cu o ieşire încetarea printr-un tratat de revizuire a aplicării Tratatului C. dreptul de retragere în mod unilateral dintr-o organizaţie sau de la un tratat nu există dacă n-a fost prevăzut expres şi nici nu rezultă din intenţia părţilor.6. Tratatul asupra U. acceptarea fără rezerve a “acquis”-ului. dat fiind că C. aceasta nefiind un stat suveran ci o provincie autonomă în cadrul Danemarcei. Ea presupune că Uniunea răspunde faţă de terţi pentru actele juridice încheiate. Înainte de crearea U.4.E. respectul democraţiei şi al drepturilor omului. 1. pentru cele trei Comunităţi. însemnând suportarea consecinţelor prevăzute de lege pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin convenţie sau impuse de lege. dar prevede şi că aderarea va avea loc simultan la toate cele trei Comunităţi şi la domeniile de cooperare. Conform Convenţiei de la Viena asupra tratatelor. a rămas în afara Uniunii.A. Excluderea din Uniune. or. chiar de bunăvoie. în ceea ce priveşte acordurile încheiate de Uniune cu terţii statele răspund faţă de partenerii Uniunii pentru propriile lor acte şi fapte de nerespectare a acordurilor. la teritoriul Groenlandei (în 1985). Ea nu este prevăzută expres de tratate.. iar dreptul la autodeterminare se impune tuturor statelor şi organizaţiilor. Uniunea răspunde faţă de partenerii de acorduri şi pentru actele şi faptele statelor ei membre de nerespectare a acordurilor. Tratatul de la Maastricht nu numai că unifică procedurile. această identitate poate fi afectată de apartenenţa la o organizaţie care implică transferuri substanţiale de competenţe suverane. 1. Carta O. Statele membre nu răspund nici în paralel. Aderarea la Uniune Uniunea are un caracter relativ deschis. Retragerea din Uniune Până la Tratatul de la Lisabona ea nu era prevăzută expres de tratate. De asemenea. stabilind o procedură unică. pentru actele şi faptele Uniunii În schimb. aşa cum am văzut.E. nefiind admisibil ca un stat să se lege pe veşnicie.E. un nivel economic acceptabil al statului candidat şi o economie funcţională de piaţă.E.U. stipulează un drept fundamental.E. retragerea având oricum loc.

8. Astfel. specifică. Aceste consideraţii şi trăsăturile pe care le vom releva mai jos sunt valabile şi pentru actuala. un stat care violează grav şi persistent drepturile fundamentale ale omului poate fi suspendat din calitatea sa de membru al Uniunii. Curtea şi Tribunalele). deoarece conţin normele fundamentale care guvernează raporturile sociale sub aspectele lor esenţiale şi furnizează mijloacele de aplicare a acestor norme. el îşi poate anula sau modifica decizia. fie împreună. cu toate acestea. mai mult chiar.. În cadrul acestei structuri instituţiile şi organele de tip interguvernamental (Consiliul şi Consiliul European) coexistă cu cele de tip supranaţional (Comisia. cele mai multe instituţii şi organe nu exercită o funcţie exclusivă. Pe de altă parte există şi o repartiţie verticală. el fiind implicat şi în numirea membrilor altor instituţii. stabilirea orientării şi a priorităţilor politice generale ale Uniunii îi revine Consiliului European. tratatele de revizuire şi cele de adeziune sunt rezultatul unor proceduri care îmbină mecanismele dreptului internaţional cu cele pur unionale. mai precis îi pot fi suspendate unul sau mai multe drepturi de către Consiliu. structura instituţională alcătuieşte o originală separaţie a puterilor. B. ambele instituţii exercitând astfel de puteri fie singure.numărul de membri fiind diferit de la un stat la altul -. Acest aspect este relevat de instituţii care gestionează piaţa comună prin politici comune. ele având o putere autonomă de decizie: actele lor îşi produc efectele pe teritoriile statelor membre. Comunităţile erau considerate organizaţii internaţionale sau asociaţii de state.E. Ele sunt autonome atât faţă de dreptul internaţional cât şi faţă de dreptul intern al statelor. suspendarea drepturilor nu influenţează obligaţiile pe care le are statul respectiv faţă de Uniune 1. obiectul lor îl constituie raporturile sociale şi nu raporturile dintre state. de Banca Centrală Europeană. actele lor au forţă juridică superioară actelor adoptate de state. nici compoziţia lor nu se bazează pe egalitate între state . Pe de o parte există o repartiţie orizontală a puterilor: legislativul este reprezentat de Consiliu (legitimitatea interguvernamentală) şi Parlament (legitimitatea democratică). de Consiliu şi. Deci. joacă rolul unor constituţii. respectiv ale Uniunii faţă de alte subiecte ale dreptului internaţional Dat fiind că au fost înfiinţate prin tratate internaţionale. Uniune. inclusiv prin aplicarea lui judiciară. ordine internă a Uniunii şi nu ordine internaţională. Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei Publice (legitimitatea jurisdicţională). în materie monetară. Deşi distinctă şi autonomă faţă de ordinea statelor membre. ele prezentau trăsături care le diferenţiau de orice altă structură internaţională. puterea judiciară este constituită din instanţe judecătoreşti specifice. respectiv între Uniune şi statele membre. deci printr-o legislaţie comună. bazată pe ierarhia normelor în vârful cărora se află ele. că aceste tratate sunt modificabile tot prin tratate iar aderarea la ele se face tot prin tratate. tratatele. executivul este reprezentat de Comisie. ordinea juridică unională este totuşi integrată acesteia şi superioară ei. după cum cele mai multe funcţii nu sunt exercitate de o singură instituţie sau de . deosebită de cea existentă în statele membre şi în alte organizaţii internaţionale. fără a avea nevoie de vreo aprobare din partea organelor competente ale statelor. În prealabil însă este necesar ca violarea să fie constatată tot de către Consiliu. Parlamentul. acestea din urmă fiind asociate la puterea legislativă în cazul directivelor. Trăsături specifice ale fostelor Comunităţi. nouă. nici luarea deciziilor nu se bazează pe unanimitate ca regulă. adică supranaţională. dacă se schimbă împrejurările. În fine. mai precis cele constitutive şi cele de revizuire. dar competenţa lor este limitată la cazurile expres prevăzute de tratate. creând o ordine juridică proprie. şi fiind principalele autorităţi însărcinate cu executarea dreptului unional în ansamblul său. În orice caz. Apoi.Conform Tratatului de la Amsterdam. Din acest motiv tratatele Uniunii nu mai sunt exclusiv documente de drept internaţional. ca şi pentru vechea. faţă de acestea şi faţă de persoanele fizice/juridice aflate sub jurisdicţia lor. mai precis Curtea de Justiţie. Acesta trebuie să ţină cont de consecinţele unei suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor particularilor. deoarece au rolul de a le transpune prin acte normative.C. instituţiile unionale fiind implicate deopotrivă cu cele naţionale.

care rămâne neschimbată. Uniunea nu reprezintă. d) proporţionalitatea În orice domenii de competenţă a lor Uniunea nu intervine mai mult decât este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite. adică ea este determinată de tratatele constitutive şi de cele ulterioare de revizuire. dealtfel). ci şi un principiu care le guvernează.E. dar nu poate fi considerată nici stat. nici o simplă organizaţie de cooperare interstatală. respectarea ierarhiei normelor stabilite de tratate iar pe de altă parte controlul jurisdicţional al legalităţii actelor adoptate de instituţiile. şi pot fi atinse mai bine la nivelul Uniunii. actele juridice ale instituţiilor nu pot depăşi limitele competenţelor Uniunii/CEEA stabilite prin tratate. Celelalte principii ce guvernează competenţele Uniunii sunt: a) specialitatea Aceasta nu este decât o altă faţetă a caracterului atributiv al competenţei. cu atât mai mult nici doar o zonă de liber schimb. deci.9. pe cea a fostei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi pe cea a celorlalţi doi piloni. la nivel central. b) cooperarea loială între state şi Uniune În ce priveşte statele. În acest sens. este una de atribuire. care nu poate fi încadrată în nici o categorie existentă a dreptului internaţional. să le ajute să treacă peste dificultăţile inerente şi să nu impieteze asupra exercitării de către state a competenţelor proprii. originală. ele trebuie să asiste şi să sprijine statele în îndeplinirea sarcinilor pe care li le atribuie dreptul unional. regional sau local.). ele trebuie să ia toate măsurile generale sau specifice pe care le impune îndeplinirea obligaţiilor lor care rezultă atât din tratate cât şi din acte ale Uniunii. Aceasta înseamnă că tot ceea ce nu le este atribuit prin tratate rămâne în competenţa statelor membre. procesul decizional bazându-se pe colaborarea funcţională a diferitelor instituţii şi organe şi pe echilibrul dintre ele. c) subsidiaritatea (numai în Uniune) În domeniile de competenţă împărţită Uniunea nu intervine decât dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi atinse. ca a oricărei persoane juridice..A. Consideraţii generale Competenţa Uniunii (şi a fiecărei instituţii.un singur organ. formal ea este considerată organizaţie de integrare sau supranaţională. atât în conţinutul ei cât şi în formă. În ceea ce priveşte specialitatea Uniunii. pe de o parte. facilitând astfel îndeplinirea de către acestea a misiunii lor. precum şi să se abţină de la orice măsură care ar periclita atingerea obiectivelor stabilite de tratate. e) legalitatea Ea presupune. Repartizarea competenţelor între Uniune şi statele membre 1.E. nu pe independenţa lor. existenţa controlului de legalitate înseamnă Uniune de drept.U. organele şi organismele Uniunii. Aceasta înseamnă că acţiunea Uniunii trebuie să fie proporţională cu scopul urmărit. toate menţionate în capitolul anterior.1. 1.9. Atribuirea nu este numai o caracteristică a competenţelor unionale. sub aspectul dimensiunii sau efectelor ei. dar de fapt are o natură sui generis.N. o organizaţie poate avea şi o vocaţie universală (O. nepresupunând deci neapărat o vocaţie sectorială (aşa cum are Uniunea). de o manieră satisfăcătoare de către state. . ea înglobează specialitatea fostei Comunităţi Europene. În ce priveşte Uniunea. Am menţionat de asemenea specialitatea C.

constau în coordonarea acţiunilor statelor în domeniul nuclear. Competenţele exprese indirecte apar în cazurile în care tratatele stabilesc un obiectiv pentru Uniune dar nu prevăd şi mijloacele (juridice) pentru atingerea lui.reducerea autonomiei de acţiune a statelor membre. fie atâta timp cât Uniunea nu-şi exercită competenţele (competenţă reziduară a statelor). într-un mod compatibil cu dreptul Uniunii şi cu obligaţiile decurgând din apartenenţa lor la Uniune Competenţele C. a integrităţii teritoriale şi a sănătăţii publice. completare sau coordonare a acţiunilor statelor în alte domenii decât cele menţionate Competenţele exclusive se caracterizează prin faptul că statele nu mai pot adopta acte normative obligatorii. este ireversibilă atâta timp cât un stat îşi păstrează calitatea de membru şi sub rezerva unei revizuiri de fond a tratatelor în sensul reatribuirii către state. prevăzând în schimb că respectivele mijloace vor fi stabilite de Uniunea însăşi. care însă trebuie coordonate la nivel de Uniune. împărţite cu Uniunea sau coordonate de Uniune. din cauza principiului subsidiarităţii).competenţa de a desfăşura acţiuni de sprijinire. ceea ce înseamnă că ele diferă de la un domeniu la altul iar în cadrul aceluiaşi domeniu ele diferă în funcţie de obiectiv. Aceasta înseamnă că competenţele pierdute nu mai pot fi recuperate de către state. fie ea parţială sau integrală într-un anumit domeniu. mai mare sau mai mică în funcţie de amploarea atribuirii . în funcţie de modalitatea în care ele sunt prevăzute de tratate se pot distinge competenţe exprese directe şi competenţe exprese indirecte.E. fie ele primare sau secundare.E.Atribuirea de competenţe către Uniune. ele nu pot avea ca obiect armonizarea .competenţe împărţite temporar cu statele membre .competenţe împărţite permanent cu statele membre . În ceea ce priveşte intervenţia Uniunii prin acţiuni de sprijinire. actele juridice obligatorii unionale nu pot prevedea armonizarea legislaţiilor naţionale. a securităţii naţionale.competenţa de a stabili modalităţile în care statele îşi coordonează politicile economice. în ultimul caz exerciţiul acestei competenţe fiind facultativ pentru Uniune . Statele rămân însă competente pentru protecţia ordinii publice. Competenţele împărţite temporar pot fi exercitate de state prin acte normative obligatorii sau prin acorduri internaţionale fie până la expirarea termenului de tranziţie prevăzut în tratate (competenţă tranzitorie a statelor).obligaţia statelor de a-şi exercita competenţele rămase. exceptând cazurile în care sunt împuternicite de Uniune sau în care aplică actele juridice ale Uniunii. statele pot avea şi politici externe proprii. După intensitatea cu care ele sunt exercitate competenţele exprese sunt: . Competenţele Uniunii nu sunt omogene. politicile locurilor de muncă şi politicile sociale. Competenţele împărţite permanent presupun că atât statele cât şi Uniunea au dreptul să adopte acte normative şi să încheie acorduri internaţionale (deşi nu egal. completare sau coordonare a acţiunilor statelor. este exclusă adoptarea de acte legislative unionale.A. În ceea ce priveşte domeniul politicii externe şi de securitate comune. şi că nu mai pot încheia acorduri internaţionale. Consecinţele atribuirii sunt: .competenţa de a defini şi pune în aplicare o politică externă şi de securitate comună. fie de când Uniunea decide să nu-şi mai exercite competenţele. În acest sens.competenţe exclusive . fie ele exclusive. deoarece tratatele Uniunii nu-şi încetează efectele prin neaplicarea lor vreme îndelungată. inclusiv o politică de apărare comună . atât între ele cât şi între ele şi Comunitate.

participarea la organizaţii internaţionale de profil. încheierea de acorduri de asociere. de cooperare pentru dezvoltare şi ajutor umanitar. sunt: încheierea de acorduri tarifare şi comerciale. protecţia consumatorilor. concurenţa la nivel unional. comerţul exterior. Domenii prevăzute de Tratatul C.9. acorduri. turismul. sănătatea. formarea profesională. spaţiul de libertate. care a recurs la principiul “efectului necesar”. la dezvoltarea lor pe plan intern a contribuit şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie. educaţia. cooperarea pentru dezvoltare şi ajutorul umanitar. Competenţele prevăzute de Tratatul C. sfera socialului care are legătură cu piaţa comună. turismul. educaţia. cooperarea administrativă.9. spaţiul cosmic. comerţul exterior. sfera monetară. sfera muncii (sub aspectul locurilor de muncă).E.: energia. libera circulaţie a străinilor. Domenii de competenţă împărţită permanent: cercetarea şi dezvoltarea tehnologică. sfera socială (sub unele aspecte). Domenii adăugate sau dezvoltate de Tratatul de la Amsterdam: sfera socială. securitate şi justiţie. coeziunea economicosocială. distingem între competenţele exprese directe şi cele exprese indirecte. industria. Domenii în care Uniunea sprijină. completează sau coordonează acţiunile statelor într-o finalitate europeană: protecţia şi ameliorarea sănătăţii umane. coeziunea economică. reţelele transeuropene. Domenii adăugate de Actul Unic: cercetarea şi dezvoltarea tehnologică. Competenţa externă Ea se exercită în principal prin încheierea de tratate. 1. pescuitul. socială şi teritorială. convenţii cu alte state şi organizaţii internaţionale.E. Aşa cum am mai arătat. transporturile. pescuitul (exceptând aspectul de mai sus).. sănătatea publică (sub anumite aspecte). Actul Unic şi Tratatul asupra U. sfera socială (sub aspectul combaterii excluderii sociale şi al modernizării sistemelor de protecţie socială. cultura. economia în ansamblul ei. în lipsa unor . au adăugat: acorduri în materie monetară. conservarea resurselor biologice marine în cadrul pescuitului. libera circulaţie.2.legislaţiilor naţionale în domeniile în care tratatele o exclud şi nu pot fi utilizate în domeniul politicii externe şi de securitate comune. Domenii adăugate sau dezvoltate de Tratatul asupra U. sfera monetară (pentru statele din zona euro). încheierea de acorduri de cooperare economică globală. fiind însă excluse aspectele legate de salarizare. 1. protecţia consumatorului. de mediu.E. de dreptul de asociere. formarea profesională. de dreptul angajatorului de a închide întreprinderea sau o parte a ei din cauza unei greve. protecţia mediului. serviciile de interes general. comerţul exterior.E. protecţia mediului. de armonizarea legislaţiilor naţionale şi de definirea principiilor fundamentale ale sistemelor de protecţie socială). Şi aici distingem între competenţe exprese directe şi competenţe exprese indirecte. protecţia consumatorilor. acorduri de cercetare. sfera socială (printre altele sub aspectul libertăţii de circulaţie). În ceea ce priveşte competenţele exprese indirecte. de Tratatul de la Amsterdam sau de Tratatul de la Nisa au fost la origine competenţe indirecte.E. Domenii adăugate sau dezvoltate de Tratatul de la Nisa: comerţul exterior. sfera socială (sub aspectul libertăţii de circulaţie). de dreptul la grevă. Competenţa internă Ea se exercită prin adoptarea de acte juridice de către instituţiile Uniunii. agricultura. sănătatea. mediul înconjurător. cultura.E. Domenii de competenţă împărţită temporar: piaţa internă. Domenii de competenţă exclusivă: uniunea vamală. conform căruia normele exprese dintr-un tratat le implică şi pe cele fără de care primele ar fi inaplicabile la modul rezonabil sau util (clauze subînţelese). tineretul şi sportul. protecţia civilă. În ceea ce priveşte competenţele indirecte. transporturile interne şi externe.: agricultura. de Tratatul asupra U.E. Numeroase competenţe introduse de Actul Unic.3. energia.

financiară şi tehnică cu state terţe. Banca Centrală Europeană.2. Comitetul economic şi social.prevederi specifice în tratate ele au fost consacrate de jurisprudenţa Curţii. în timp ce organele nu au o astfel de autonomie. acestea beneficiază de o anumită autonomie juridică. Consideraţii generale Structura instituţională este aceeaşi pentru Uniune şi pentru C.E.1. Structura instituţională este guvernată de următoarele principii: . a fost creată de tratate şi nu de o instituţie. Comunităţi şi pentru cele două domenii de cooperare P. Comisia.cooperarea interinstituţională. fie este necesară pentru exercitarea competenţelor acesteia. apoi două. Tratatul de la Lisabona prevede că.echilibrul instituţional. care rămân diferite în Uniune şi în C.I. acelaşi lucru se poate spune azi despre Tribunal. Prin excepţie. încheierea de acorduri internaţionale într-un domeniu aparţine exclusiv Uniunii dacă fie ea este prevăzută într-un act legislativ al acesteia. Consiliul Compunere .C. Parlamentul.S. fie este susceptibilă să afecteze reguli comune sau să le denatureze efectele.10. fie este prevăzută într-un act juridic obligatoriu al Uniunii.A. în materie de cooperare pentru dezvoltare. şi J.10. 1. chiar dacă condiţiile menţionate sunt îndeplinite. Curtea de Justiţie. Am amintit anterior originalitatea acestei structuri. Comitetul regiunilor etc. în numirea Comisiei şi a Băncii Centrale Europene intervin hotărâtor Consiliul European. adică dreptul instituţiilor de a încheia acorduri între ele (tot în limitele primului principiu) şi în acelaşi timp obligaţia lor de loialitate unele faţă de altele 1. avea şi când era un organ.E. Consiliul şi Parlamentul. fie este susceptibilă să afecteze reguli comune sau să le denatureze efectele. bugetul şi statutul funcţionarilor lor sunt aceleaşi. Curtea de Conturi nu are putere de decizie. Structura instituţională a Uniunii 1. aşa cum anterior era aceeaşi pentru cele trei. membrii instituţiilor sunt numiţi de state (în măsura în care nu au de drept această calitate) în timp ce membrii organelor sunt numiţi de instituţii. B. aceasta nu înseamnă însă decât că denumirea.E.10. instituţiile au putere de decizie în timp ce organele nu o au. Indiferent că este vorba de competenţe directe sau indirecte.C.C.A. Curtea de Conturi. membrii Parlamentului sunt aleşi de cetăţenii statelor prin vot universal. când era un organ.autonomia instituţională. care trebuie însă exercitată în limitele principiului anterior şi ale repartiţiei competenţelor între Uniune şi state . nu şi atribuţiile. de cooperare economică. îşi recrutează personalul.E. administrativă şi financiară. îl pun în aplicare.. tot atât de indispensabile ca şi acestea pentru atingerea obiectivelor stabilite. odată ce el a fost adoptat. de ajutor umanitar. Tradiţional se face distincţia între instituţii şi organe: instituţiile sunt create de tratate iar organele de instituţii. în afară de cazul în care există dispoziţii specifice în acest sens (adică în materia respectivă). Exemple de instituţii: Consiliul.. îşi estimează bugetul de venituri şi cheltuieli şi.E. Tribunalul Funcţiei Publice.E. apărând ca o prelungire logică şi necesară a celor interne. Consiliul European. Se pot remarca însă numeroase excepţii de la distincţia menţionată: B.E. Uniunea mai este competentă să încheie acorduri internaţionale şi în cazurile în care încheierea fie este necesară pentru realizarea obiectivelor stabilite de tratate în cadrul politicilor Uniunii. competenţa de a încheia acorduri este împărţită între Uniune şi state în materie monetară. semnificând respectarea de către fiecare instituţie a competenţelor ce i sau atribuit . în baza căreia ele îşi adoptă propriul regulament interior. Exemple de organe: Tribunalul.. organizarea şi funcţionarea instituţiilor.A.

necesitatea existenţei unui Consiliu general. Consiliul European. politică a problemelor. Acest rol l-a jucat iniţial tot Consiliul miniştrilor afacerilor externe. din punct de vedere practic există mai multe formaţiuni. mandat incompatibil cu orice mandat naţional. fie naţionale. care sunt stabilite de tratate. pentru un mandat de 2 ani şi jumătate reînnoibil o dată.Consiliul este alcătuit din reprezentanţii executivelor statelor membre (reprezentanţi având statut diplomatic şi nu de funcţionari unionali). fiind consideraţi că au împuternicire în acest sens. s-a impus de la început.asigură coerenţa între lucrările tuturor formaţiunilor. din preşedintele Comisiei şi din preşedintele său. având deci o voinţă distinctă de cea a statelor membre şi adoptând acte juridice de drept unional. aşa cum am arătat. în funcţie de problemele care se discută. El asigura deci unitatea în diversitate. aceasta fiind o conferinţă diplomatică ce se ţine într-un cadru unional. Din acest motiv rolul său a fost preluat de o altă instituţie politică. componentele statelor federale sau regionalizate. asigurând concilierea intereselor naţionale între ele şi cu interesele unionale. la un nivel inferior. la început sporadic şi mai târziu periodic (din 1961). Consiliul afacerilor generale – compus tot din miniştrii de externe ai statelor . Consiliul Este alcătuit din reprezentanţii ministerelor. rezultă că el este o instituţie interguvernamentală şi nu supranaţională. conform Tratatul de la Lisabona însă. pregăteşte lucrările Consiliului European şi le asigură continuitatea împreună cu preşedintele acestuia şi cu Comisia. tratarea globală. fie împreună cu o formaţiune tehnică (Consilii reunite). Acesta din urmă este ales de Consiliul European cu majoritate calificată. Această instituţie nu era prevăzută de tratatele constitutive. şefii de stat sau de guvern se reuneau iniţial în conferinţe diplomatice. fie locale (în privinţa statelor de tip federal sau cu structuri teritoriale autonome). lista formaţiunilor specializate este stabilită de Consiliul European. Având în vedere inexistenţa unei ierarhii între formaţiuni şi posibilitatea adoptării unor decizii contradictorii. în unele domenii. conform unor proceduri specifice. componente care erau competente în acele domenii până la transferul respectivelor competenţe către Comunitatea Europeană. actele adoptate în cadrul ei îmbracă forma unor decizii ale Consiliului dar nu au şi regimul acestora. miniştrii locali angajează guvernul central prin deciziile la luarea cărora ei participă în Consiliu. dar în acelaşi timp nu este o conferinţă diplomatică. Din punct de vedere juridic Consiliul este o singură instituţie. care se reunea fie singur. A nu se confunda Consiliul cu reuniunea reprezentanţilor statelor membre în cadrul Consiliului. îi revine din nou Consiliului miniştrilor afacerilor externe redenumit Consiliu Afaceri Generale sarcina asigurării coerenţei între lucrările diferitelor formaţiuni ale Consiliului şi. Consiliul European Este alcătuit din şefii de stat sau de guvern. conform liniilor directoare date de Consiliul European. şi asigură coerenţa acţiunilor externe ale Uniunii din toate domeniile. iar Consiliul afacerilor externe elaborează acţiunea externă a Uniunii în domeniul politicii externe şi de securitate. Din punct de vedere al compunerii lui trebuie distins între Consiliu – fostul Consiliu de Miniştri – şi Consiliul European. cu caracter şi rol politic. . cu excepţia Consiliului afacerilor generale şi a Consiliului afacerilor externe. fără însă să existe o ierarhie între el şi formaţiunile tehnice (deoarece tratatele nu o prevedeau). tratează probleme generale ale Uniunii – la un nivel inferior celui al Consiliului European -. în timp ce soluţionarea celor aflate în suspensie la nivelul formaţiunilor Consiliului şi tratarea politică a problemelor la un nivel superior îi rămân Consiliului European. Posibilitatea de a avea în componenţa Consiliului şi miniştri locali a fost justificată de necesitatea de a asocia la procesul de elaborare a actelor juridice comunitare.

în cazul în care o abţinere este însoţită de o declaraţie formală în acest sens iar statele care fac o astfel de declaraţie constituie 1/3 din totalul statelor şi 1/3 din populaţia Uniunii. aceeaşi situaţie o regăsim în Tratatul asupra U. decizia nu se mai ia. într-un capitol distinct însă de al celorlalte instituţii. de asemenea. Nici unul din cele două tratate nu prevedea însă vreo ierarhie între el şi Consiliu. care pregăteşte lucrările celor două Consilii şi poate lua unele decizii în anumite condiţii Trebuie precizat că există numeroase comitete care au parţial compoziţia unui COREPER (adică sunt alcătuite din reprezentanţi ai statelor) şi parţial compoziţia unui comitet consultativ (adică sunt alcătuite din experţi sau din reprezentanţi ai diferitelor categorii sociale). asigurându-le astfel continuitatea. în plus. Acesta din urmă numeşte Consiliul European “organul suprem al Uniunii”. Din punct de vedere al funcţionării Consiliul se reuneşte ori de câte ori este necesar. în cazul Consiliului European ea este deţinută de o persoană fizică aleasă de el. pentru a-i sublinia rolul exclusiv politic. • COREPER (Comitetul reprezentanţilor permanenţi. când Consiliul nu statuează la propunerea prealabilă a unuia din cei doi iniţiatori de mai sus. când Consiliul decide la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant. şi anume: unanimitatea. ceea ce nu era cazul pentru miniştrii de externe. Organizare şi funcţionare Indiferent că este vorba de Consiliul sau de Consiliul European. ea se compune din minim 72% din state şi din . graţie ierarhiei politice existente pe plan naţional între şeful statului sau primul-ministru şi miniştri. alcătuit din ambasadorii pe lîngă Uniune ai statelor membre. structura sa organizatorică se compune din: • preşedinţie. Unanimitatea se consideră întrunită şi când sunt abţineri. chiar în lipsa vreunei ierarhii juridice între Consiliul European şi diferitele formaţiuni ale Consiliului. pentru stabilirea proiectului ordinii de zi la şedinţe şi. nu există cvorum de prezenţă în tratate dar regulamentul intern al Consiliului cere majoritatea membrilor săi. Tratatul de la Lisabona face din Consiliul European o instituţie propriu-zisă şi prevede expres că el nu exercită funcţie legislativă. în cazul Consiliului. pentru decizia de a se trece la vot în lipsa unei cereri în acest sens din partea vreunui membru. Cvorumul de vot este de mai multe tipuri. în frunte cu secretarul general. în acest ultim caz asumându-şi rolul de Consiliu general şi substituindu-se Consiliului miniştrilor de externe. Actul Unic din 1986 consacră oficial Consiliul European. nu însă şi atunci când unii membri sunt absenţi şi nereprezentaţi.pentru a discuta în primul rând probleme de politică externă dar şi probleme comunitare. ea se compune din minim 55% din state (sau din membrii Consiliului). tot în acest domeniu. din minim 15 state şi din minim 65% din populaţia Uniunii. la întâlnirea la vârf de la Paris. Acest lucru s-a putut realiza. Ele vor fi abordate în secţiunea destinată organelor Uniunii. Majoritatea calificată constituie regula în toate celelalte domenii. reprezentarea externă a Uniunii în domeniul politicii externe şi de securitate • secretariat. preşedintele Consiliului European asigură.E. majoritatea calificată şi majoritatea simplă. la un nivel superior. în acest ultim caz ea este şi preşedinţia organelor auxiliare. ea reprezintă regula în domeniul politicii externe şi de securitate. ele au parţial atribuţiile unui COREPER (adică pregătirea lucrările Consiliului) şi parţial atribuţiile unui comitet consultativ (adică emiterea de avize consultative). din cîte un adjunct de ambasador pentru fiecare stat membru şi din înalţi funcţionari din toate ministerele din fiecare stat membru). în cazul Consiliului afacerilor externe de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate iar în cazul celorlalte formaţiuni prin rotaţie de fiecare stat membru tot la şase luni. pentru pregătirea şedinţelor. preşedinţia este competentă pentru rezolvarea treburilor curente între şedinţele celor două Consilii. tocmai pentru că el nu avea atribuţia de a adopta acte juridice ci doar acte politice. Denumirea de Consiliu European şi-a atribuit-o în 1974.

după cum el trebuie să asigure publicitatea documentelor emise în cadrul procedurilor legislative. populaţie etc). luarea deciziei în Consiliu în acest caz fiind pur formală.I. Înainte de luarea deciziei Consiliul consultă sau informează diferite instituţii sau organe. regulamente. pe baza dispoziţiilor tratatelor. care presupune că s-a ajuns la un acord în cadrul COREPER. mai puţin (din punctul de vedere al publicităţii) acelea care conţin bugetul sau prin care sunt încheiate acorduri internaţionale.2014.04. dacă un stat invocă motive naţionale de o importanţă vitală. Comitetul Economic şi Social.2017. majoritatea calificată se compune din: minim 255 de voturi.03. până la 31. COREPER poate lua decizii de procedură sau alte decizii limitate la raporturile lui cu Consiliul. Comitetul Regiunilor etc. la cererea unui stat. Regulile sale de funcţionare sunt cuprinse în propriul regulament intern. De asemenea. respectiv unor organe etatice sau private. În mod excepţional Consiliul poate încredinţa atribuţii de gestiune şi/sau administrare unor organe ale Uniunii. Preşedintele Consiliului European şi cel al Comisiei nu au drept de vot. aceasta înseamnă că o decizie ţinând de resortul unei formaţiuni a Consiliului poate fi luată de o altă formaţiune (de exemplu. precum şi administraţiile naţionale prin intermediul COREPER. decizia pentru care este aplicabilă majoritatea calificată nu se mai ia. în cazuri expres prevăzute de regulamentul intern. minim 51% din state şi. dacă într-un anumit termen nu se aduc obiecţii la proiectul unui act. prin excepţie – la cererea unui stat membru – începând cu 1. majoritatea calificată are aceeaşi compoziţie. În afara votului clasic. şi poate primi delegaţie să redacteze textul unui act adoptat în Consiliu. Se prevede că atunci când adoptă acte legislative Consiliul este obligat să delibereze şi să voteze în public. Diferitele cvorumuri de vot sunt definite la fel ca în cazul Consiliului. se poate aplica procedura scrisă simplificată constând în aceea că. La lucrările Consiliului European participă şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de .minim 65% din populaţia Uniunii. se aplică dispoziţiile din tratatele anterioare.. a COREPER-ului sau a preşedinţiei Consiliului având acordul celorlalţi membri.2014 şi 31. Preşedinţia este ţinută să deschidă procedura de vot dacă un membru sau Comisia o cere iar majoritatea membrilor Consiliului este de acord. minim 2/3 din state şi.11. la iniţiativa Consiliului însuşi. dar raportată la numărul de state participante. directive. la iniţiativa preşedinţiei. se poate aplica procedura scrisă constând în aceea că votul se dă în scris. Prevederile privind majoritatea calificată au fost introduse de Tratatul de la Lisabona şi se aplică de principiu începând cu 1. În cadrul acestui sistem fiecărui stat îi este alocat un număr diferit de voturi.2014.10. şi decizii. minim 62% din populaţia Uniunii.11. când Consiliul statuează la propunerea Comisiei. De regulă el se pronunţă prin consens. fiind cele în care el adoptă. el se reuneşte în mod obişnuit de două ori pe semestru. Conform acestora. sub controlul şi responsabilitatea lui. cum ar fi Parlamentul European. În cazuri de urgenţă. minim 255 de voturi. exceptând cazul în care este vorba de alegerea primului. În ce priveşte Consiliul European. adică cu dezbateri (sau vot la punctul B). în afară de cazurile în care tratatele dispun altfel. Majoritatea simplă este majoritatea membrilor Consiliului (deci cel puţin 51%) şi este utilizată doar pentru decizii de procedură. respectiv între 1. De asemenea. când preşedintele Comisiei trebuie să-şi dea acordul. cvorumul de prezenţă este de două treimi din membrii săi.. cu acordul Comisiei dacă Consiliul a fost sesizat de aceasta. la cererea unui stat. În ipoteza în care nu toate statele au dreptul să participe la vot (şi nu în cea în care nu sunt efectiv prezenţi reprezentanţii lor). respectiv la populaţia statelor participante. dar în calculul lui nu intră preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei. mai există şi votul fără dezbateri (sau vot la punctul A). acesta este considerat adoptat.B. minim 62% din populaţia Uniunii. Cazurile în care Consiliul acţionează ca legiuitor sunt stabilite atât de tratate cât şi de regulamentul său interior. când Consiliul nu statuează la propunerea Comisiei. o decizie din domeniul agriculturii poate fi luată de Consiliul miniştrilor transporturilor). în funcţie de mai multe criterii (P. în cazuri prevăzute de regulamentul intern al acestuia. În domeniul politicii externe şi de securitate.2017. mai puţin numărul minim de state menţionat mai sus.

printre care şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate. în care nu se adoptă acte legislative). el rezolvă problemele rămase în suspensie la nivelul diferitelor formaţiuni ale Consiliului şi participă la numirea/desemnarea membrilor altor instituţii. cu respectarea principiului egalităţii statelor şi a diversităţii geografice şi demografice a Uniunii. ea reprezentând exclusiv interesele acestora. Cât priveşte numărul membrilor săi. la sugestiile statelor membre.10. Consiliul European are rolul de a da Uniunii impulsurile necesare dezvoltării sale şi de a le defini orientările şi priorităţile politice generale. regula urmând să se aplice abia Comisiei care intră în funcţie posterior acestui moment. vot pe baza căruia ea va fi numită de Consiliul European.A. în cazuri de urgenţă se poate aplica procedura scrisă. decide sprijinirea. Consiliul European urmând să stabilească modalităţile concrete ale rotaţiei. incluzându-i şi pe vice-preşedinţi. Compunere şi desemnare Comisia este o instituţie colegială alcătuită din funcţionari cetăţeni ai statelor membre (comisari). Atât Consiliul European cât şi Consiliul decid cu majoritate calificată. participă la dcesemnarea/numirea membrilor unora din celelalte instituţii.aspect reflectat în compoziţie şi atribuţii -. lista celorlalţi membri.). Prin derogare de la această regulă. La fel ca şi în Consiliu.2014 acesta este de un comisar pentru fiecare stat. urmează votul de aprobare a întregii Comisii de către Parlamentul European.Securitate. instituţie principală decizională în sensul larg al cuvântului (de exemplu negociază acordurile Uniunii în cazuri specifice.3. completarea sau coordonarea acţiunilor statelor.E. într-o astfel de situaţie comisarii vor fi propuşi de state prin rotaţie.E. Vice-preşedinţii. instituţie principală decizională în sens larg. după această dată el va fi de 2/3 din numărul de state membre dacă Consiliul European nu va fixa un alt număr. în această atribuţie intrând şi bugetul şi actele de încheiere a acordurilor internaţionale ale Uniunii. coordonator al politicilor economice. (exceptând domeniul politicii externe şi de securitate. instituţie executivă (în cazuri specifice). Atribuţii În Uniune Consiliul este instituţie legislativă singur sau împreună cu Parlamentul. este stabilită de Consiliul împreună cu preşedintele ales. Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate este numit de Consiliul European cu acordul preşedintelui ales al Comisiei. având în frunte un preşedinte şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi (în funcţie de numărul de membri ai Comisiei). este instituţia supranaţională a Uniunii . până în 31. alături de Comisie. Comisia Comisia Europeană îşi are sediul la Bruxelles şi. ţinându-se cont de rezultatele alegerilor parlamentare şi după consultările adecvate. Desemnarea se face în felul următor: preşedintele este propus de Consiliul European şi ales de Parlamentul European. el este instituţia legislativă principală (deşi numai prin excepţie pentru acordurile internaţionale ale Comunităţii). spre deosebire de Consiliu. În C. al politicilor locurilor de muncă şi al politicilor sociale ale statelor. mai puţin Înaltul Reprezentant. la iniţiativa preşedintelui şi cu acordul celorlalţi membri.10. de asemenea. . 1. decide suspendarea unui stat membru etc. instituţie de coordonare a politicilor nucleare ale statelor. mai puţin vice-preşedinţii. sunt numiţi de preşedintele Comisiei dintre membrii ei. fiecare stat nou începând cu al 27-lea va avea dreptul să propună un membru pentru Comisia aflată în funcţie în momentul aderării sale.

notifică destinatarilor actele adoptate. el numeşte vicepreşedinţii şi poate obliga. ea fiind obligată să vegheze exclusiv asupra intereselor Uniunii. el decide orientarea generală şi organizarea internă a Comisiei. iar statele sunt datoare să se abţină de la a încerca să-i influenţeze.pe plan internaţional în domeniul politicii externe. Astfel. asigură – la un nivel inferior celui al Consiliului afacerilor externe . care sunt secondaţi de cîte un director general pentru o direcţie. exceptându-l pe Înaltul Reprezentant. pune în aplicare această politică în calitate de mandatar al Consiliului. de demitere pronunţată de Curte şi al cazului în care Consiliul decide să nu înlocuiască un membru obişnuit demisionar sau decedat. înlocuirea unui membru se face de către Consiliu cu acordul preşedintelui ales şi cu consultarea Parlamentului. de asemenea. un secretariat şi diverse direcţii generale. primeşte scrisorile de acreditare din partea reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Uniune Vice-preşedintele care este şi Înalt Reprezentant înaintează propuneri în domeniul politicii externe şi de securitate. până la expirarea lui. În ceea ce-l priveşte pe Înaltul Reprezentant. Preşedintele a dobândit puteri considerabile prin penultimele două tratate. cu excepţia cazului de deces. nici un membru al ei nu poate accepta instrucţiuni sau indicaţii de la nimeni. comisarii îşi exercită atribuţiile sub autoritatea sa. stabileşte ordinea de zi.coerenţa acţiunilor externe din toate domeniile Uniunii. reînnoibil. prezidează Consiliul afacerilor externe. reprezintă Uniunea . Mandatul membrilor săi poate înceta prin: expirarea termenului. demisia colectivă a Comisiei în urma unei moţiuni de cenzură adoptate de Parlamentul European. servicii şi oficii. conduce delegaţiile Uniunii din statele terţe şi de pe lângă organizaţiile internaţionale. Comisia răspunde politic exclusiv în faţa Parlamentului European. la sugestia aceluiaşi stat membru. comisarii (inclusiv preşedintele) rămân în funcţie până la înlocuirea lor. decădere pronunţată exclusiv de Curtea de Justiţie. semnează procesele-verbale de şedinţă şi actele adoptate. În cadrul atribuţiilor administrative şi de protocol preşedintele convoacă Comisia în şedinţe pe care tot el le prezidează. . direcţii. chiar după încetarea funcţiei ei sunt ţinuţi de o datorie de “cinste” şi “loialitate” în acceptarea altor funcţii sau avantaje. Înlocuirea preşedintelui se face cu aceleaşi formalităţi ca şi la alegerea iniţială. Statut Comisia are un statut de independenţă faţă de orice altă instituţie a Uniuniişi faţă de statele membre. ca şi funcţionarii oricărei organizaţii internaţionale. nerespectarea acestei datorii atrage decăderea din dreptul la pensie. cu acordul celorlalţi membri. propune suspendarea aplicării unui acord internaţional din acelaşi domeniu. demisie individuală.la un nivel inferior celui al preşedintelui Consiliului European . pe oricare membru să-şi prezinte demisia. nemaiavând astfel numai funcţii de protocol sau administrative limitate. În plus. remunerată sau nu. fiecare direcţie generală fiind atribuită unuia sau mai multor comisari. poate invita funcţionari ai Comisiei pentru a participa la şedinţe şi a lua cuvântul. şi se bucură de privilegii şi imunităţi pe teritoriul statelor membre şi al statelor terţe. Organizare internă Comisia are un preşedinte. demitere pronunţată de Curtea de Justiţie la propunerea Consiliului sau a Comisiei. pentru greşeli grave sau pentru neîndeplinirea actuală a condiţiilor pentru deţinerea funcţiei (inclusiv dobândirea unei funcţii sau profesii incompatibile). noul membru preia mandatul în curs. Membrii Comisiei sunt incompatibili cu orice altă funcţie sau activitate. obligatorie la cererea preşedintelui şi cu aprobarea celorlalţi membri. divizii. recomandă deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord internaţional în domeniul politicii externe. acesta este demis prin decizia Consiliului. vicepreşedinţi. în caz de greşeală gravă sau de împiedicare a exercitării funcţiei. deces. repartizează sarcinile între comisari şi le poate modifica în cursul mandatului. poate fi numit negociator al Uniunii pentru acorduri din acelaşi domeniu.Mandatul Comisiei este de cinci ani. coincizând cu cel al Parlamentului.

fără ca Comisia să fie însă împiedicată să ia o decizie. adoptarea deciziei în şedinţă va avea loc fără dezbateri. b) de gestiune Avizul lor negativ expres are ca efect deferirea către Consiliu a măsurilor preconizate. propuneri care se consideră adoptate dacă într-un anumit termen nu se fac opoziţii.delegarea de semnătură. Procedurile derogatorii sunt: . de precizat că orice membru al Comisiei poate cere. avizul acestor comitete putând fi facultativ sau obligatoriu. propune Consiliului numirea reprezentantului special pentru politica externă şi îndrumă activitatea acestuia. Ele sunt utilizate ori de câte ori nu sunt utilizate celelalte tipuri de comitete. în lipsa unei permisiuni exprese în actul care o conţine. cvorumul de prezenţă şi de vot fiind majoritatea membrilor săi. cele ale Comisiei nu sunt publice sau făcute publice în vreun fel. cu compoziţie interguvernamentală: a) consultative Consultarea lor este obligatorie dar avizul pe care îl dau este facultativ. Avizul lor negativ. să nu se mai aplice.propune stabilirea poziţiei de luat în cadrul organelor create prin astfel de acorduri. să se pronunţe contra măsurii propuse de Comisie. Procedura simplificată constă în reuniunea pregătitoare a şefilor de cabinet ai comisarilor. adică în şedinţă. De asemenea. asemănător cu ceea ce se petrece în Consiliu la punctul A. în cadrul competenţei sale executive delegate Consiliul îi poate impune următoarele tipuri de comitete. deci pur formal. printre altele. coordonează Serviciul european de acţiune externă. în cadrul căreia orice membru poate face propuneri în scris. dezbaterea ei în şedinţă .procedura scrisă. În exercitarea atribuţiilor ei de iniţiativă Comisia poate consulta diverse comitete cu compoziţie economico-socială create de ea. după cum poate fi obligată de tratate să consulte administraţiile naţionale sau comitete de oficiali sau de experţi reprezentând interesele statelor şi numite de ele. sub controlul şi răspunderea ei. dacă se realizează un acord la acest nivel. pot primi atribuţia de a adopta acte preparatorii pentru o hotărâre ulterioară. Comisia poate însă amâna aplicarea ei până la pronunţarea Consiliului. diferite organisme unionale sau private pot primi în aceleaşi condiţii competenţe de gestiune sau administrare Delegarea de putere este interzisă. are ca efect deferirea către Consiliu a măsurilor preconizate şi suspendarea adoptării lor de către Comisie. fie. de asemenea. conform actului legislativ însuşi. dacă a fost deja luată. Consiliul având posibilitatea ca într-un anumit termen să aleagă între trei variante: să adopte el măsura de execuţie pe care o doreşte. înainte ca propunerea să fie considerată adoptată. adaptează sau actualizează elemente neesenţiale din acesta. amendamentele nu au acest efect dar trebuie să aibă acordul iniţiatorului proiectului). Spre deosebire de şedinţele Consiliului (în cazurile menţionate). care să intervină într-un anumit termen. de asemenea. c) de reglementare Acest tip de comitet intervine. caz în care aceasta poate săşi modifice propunerea iniţială sau să declanşeze procedura pentru adoptarea unui nou act . rezerve sau amendamente la ele (în timp ce primele două împiedică luarea deciziei. atribuţia de a aplica actele juridice adoptate de Comisie prin măsuri de execuţie materială şi atribuţia de a redacta textul unui act care a fost adoptat în formaţie colegială. în cazul măsurilor de execuţie cu caracter general care fie aplică elemente esenţiale din actul legislativ. expres sau tacit (prin nepronunţare). în cadrul căreia membrii sau anumiţi funcţionari ai Comisiei pot primi competenţe de gestiune sau de administrare clar definite. Hotărârile se iau de regulă în formaţie colegială. Funcţionare Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână şi în rest ori de câte ori este necesar. ea trebuie infirmată de o decizie diferită a Consiliului. existând însă o procedură simplificată şi două proceduri derogatorii. delegarea nu poate face obiectul unei subdelegări. Pentru ca decizia Comisiei.

Dacă el consideră că o măsură preconizată de Comisie depăşeşte competenţele ei executive în cazul actelor legislative adoptate prin procedura legislativă ordinară. recomandările Consiliului sunt adoptate la propunerea Comisiei în cazurile în care tratatele prevăd adoptarea de acte juridice de către Consiliu la propunerea ei. de asemenea. ceea ce-i dă Comisiei dreptul de a adopta măsurile preconizate iniţial. Actul legislativ poate prevedea că în caz de urgenţă. care trebuie să se pronunţe într-un anumit termen. chiar dacă în mod normal este suficientă majoritatea calificată în acea materie. până la adoptarea altor măsuri. fie prin nepronunţare. dar cvorumul de vot în Consiliu depinde de atitudinea lui faţă de propuneri: dacă le amendează este necesară unanimitatea. Ambele instituţii se pot opune măsurilor preconizate. măsurile de execuţie cu care comitetul este de acord pot fi adoptate şi puse imediat în aplicare de către Comisie. Astfel. la cererea Consiliului. să nu se pronunţe în nici un fel. Regula este că actele legislative sunt adoptate la propunerea Comisiei. d) de reglementare cu control Acest tip de comitet se aplică în cazul în care un act legislativ adoptat prin procedura legislativă ordinară prevede posibilitatea ca actul normativ de execuţie adoptat de către Comisie să modifice elemente neesenţiale ale primului. dacă le preia în integralitatea lor este suficientă majoritatea calificată. Parlamentul este informat de către Comisie de lucrările oricărui comitet. nu este totuşi nelimitat. chiar dacă urmează a fi supuse Consiliului şi Parlamentului. din anumite raţiuni. ceea ce impune un control sporit din partea Consiliului şi a Parlamentului. Parlamentul este informat şi el despre măsurile preconizate de Comisie pentru aplicarea unui act legislativ adoptat prin procedura legislativă ordinară. indiferent dacă avizul comitetului este pozitiv sau negativ (nepronunţarea fiind asimilată unui aviz negativ). deşi regula este că Comisia are un drept discreţionar de a face propuneri. îi comunică Consiliului această poziţie. bugetul şi regulamentul financiar plurianual. dacă consideră că respectivele măsuri depăşesc competenţele executive ale Comisiei. Comisia este obligată să-şi reexamineze proiectul de măsuri. modificările neputând fi radicale dacă nu au acceptul . Opoziţia oricăreia din celor două instituţii atrage obligaţia Comisiei de a abroga măsurile. dacă termenele nu pot fi respectate. proiectul de măsuri este supus Consiliului şi Parlamentului. Distinct de rolul jucat în cadrul procedurii comitetului de reglementare şi a celei a comitetului de reglementare cu control. Dacă cele două instituţii sunt de acord. dacă tratatele nu cer unanimitatea în acea materie. dacă şi Consiliul este de aceeaşi părere. putând să-l menţină. inclusiv să le suprime sau să le adauge alte elemente neesenţiale. în cazurile menţionate ea este obligată să le facă. chiar cu unanimitate. ea putând însă să-l supună din nou Consiliului. Dreptul Consiliului de a modifica propunerile Comisiei. Propunerile Comisiei nu sunt obligatorii. excepţie de la această regulă fac anumite etape din cadrul procedurii legislative ordinare. fie în mod expres. în cazul în care avizul comitetului este negativ.legislativ. putându-le însă menţine cu titlu provizoriu. caz în care Comisia nu le va mai adopta. după cum el poate hotărî să adopte actul cu alt conţinut decât propunerea prealabilă. a unui stat membru sau a Parlamentului. îi face cunoscută poziţia sa Comisiei iar aceasta este obligată să-şi reexamineze proiectul de măsuri. în sensul că Consiliul nu este obligat să le dea curs. Tocmai de aceea. să-l modifice sau să supună Consiliului şi Parlamentului o nouă propunere de act legislativ. acesta având obligaţia corelativă de a le lua în dezbatere. Atribuţii a) Iniţiativa (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) Acest drept constă de regulă în înaintarea de propuneri de acte juridice către Consiliu. în timp ce actele nelegislative sunt adoptate astfel numai dacă tratatele dispun aceasta. Comisia va putea adopta proiectul de măsuri.

cvorumul de vot în Consiliu nu diferă în funcţie de atitudinea lui faţă de o recomandare sau de o cerere. În unele materii iniţiativa se materializează în recomandări. prin excepţie. în altele în cereri. în limitele acestora din urmă. Comisia nu se poate descărca în favoarea altor instituţii sau a statelor membre de competenţele executive pe care le-a primit. în cadrul ei Comisia este însărcinată cu gestionarea diferitelor fonduri ale Uniunii (ea nu deţine însă monopolul execuţiei bugetare. consecinţa retragerii fiind că Consiliul nu mai poate statua în acele cazuri în care are nevoie de o propunere la baza actelor sale. În cadrul primelor ea aplică actele legislative pe bază de delegaţie acordată de acestea.E.E. în cadrul celor proprii ea aplică fără delegaţie actele legislative sau. Actele.adoptarea de regulamente de aplicare în materie de concurenţă . neputând deroga de la ele. este vorba deci de o atribuţie delegată şi de o delegaţie de putere. statele au dreptul să controleze exercitarea competenţelor de execuţie de către Comisie. fie ele normative sau individuale. Actul de aplicare trebuie să conţină menţiunea “executiv”. Delegaţia trebuie să fie expresă şi clară şi dată pentru fiecare caz în parte. În acest monopol au apărut câteva breşe în sensul că: în materie monetară Consiliul poate statua din oficiu iar statele membre au şi ele dreptul de a face propuneri.Comisiei. Regimul juridic al recomandărilor şi al cererilor nu este însă acelaşi cu cel al propunerilor: existenţa lor nu este obligatorie pentru Consiliu. cele mai frecvente fiind comitetele de diverse tipuri (vezi anterior). Actele legislative trebuie să stabilească . deşi limitat şi exercitabil doar prin intermediul Comisiei (a se vedea ulterior). evident. Competenţele executive proprii sunt următoarele: . Până la luarea vreunei hotărâri de către Consiliu Comisia poate să-şi retragă sau să-şi modifice propunerea. Comisia deţinea un monopol în materie de iniţiativă. respectiv B.excepţia.C. dispoziţiile tratatelor. ceea ce face ca retragerea lor înainte de luarea unei decizii să nu aibă nici un efect. pentru care Comisia răspunde în faţa Parlamentului. Un caz specific de iniţiativă este cel în care Comisia elaborează şi prezintă proiectul de buget al Uniunii (a se vedea ulterior procedura bugetară). în cadrul procedurii legislative ordinare Parlamentul are şi el un drept de iniţiativă. b) Executarea legislaţiei unionale. adoptate pentru aplicarea actelor legislative trebuie să se menţină. c) Completarea sau modificarea actelor legislative (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea ca actele legislative să confere Comisiei dreptul de a completa sau modifica elemente neesenţiale ale lor prin acte nelegislative. Competenţele executive se pot exercita atât prin acte normative cât şi individuale. Consiliul nu este obligat să le ia în dezbatere. Consiliul având şi el unele atribuţii în materie). Consiliul putând de asemenea primi astfel de competenţe prin actele legislative. Comisia nu este însă singura instituţie executivă. Până la Tratatul asupra U. dreptul de a face recomandări. indiferent cine este autorul lor. a tratatelor Uniunii şi a acordurilor lor internaţionale (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) În calitate de instituţie executivă Comisia are două tipuri de competenţe: delegate – regula – şi proprii . atât obligatorii cât şi facultative. De asemenea. Delegaţia acordată Comisiei poate prevedea modalităţi de aplicare a actelor legislative.executarea bugetului Uniunii. Ea trebuie conţinută în însuşi actul care trebuie executat.adoptarea de recomandări adresate statelor în materie de monopoluri comerciale .adoptarea de regulamente de aplicare în privinţa dreptului de a rămâne (de şedere permanentă) pe teritoriul altui stat membru . în cazuri bine justificate (exceptând două cazuri prevăzute de tratate).

dacă are calitatea de negociator al unui acord internaţional. aşa cum am văzut. respectiv ambele instituţii. caz în care Comisia este obligată să ducă negocierile în consultare cu acesta. Excepţie de la această procedură fac acordurile modificatoare ale acordurilor existente. actul adoptat de Comisie pe baza delegaţiei intră în vigoare numai dacă într-un anumit termen Consiliul sau Parlamentul. fie doar cu informarea acestuia. Comisia este consultată de Consiliu. în mod logic. şi posibilitatea modificării acordurilor. în Uniune Comisia. nu exprimă obiecţii în privinţa lui.clar. poate doar încheia acorduri modificatoare ale unui acord existent. dacă aceasta este desemnată negociator.A. cu delegaţie de la Consiliu dată cu ocazia încheierii respectivului acord. aceasta negociindu-le fără delegare şi fără vreo imixtiune din partea Consiliului. chiar dacă ea nu i-a făcut acestuia nici o recomandare în acest sens sau i-a făcut o recomandare negativă. şi reprezintă regula. obiectivele. Parlamentul sau Consiliul. în plus.A. în strânsă coordonare cu statele membre sau chiar în exclusivitate. În cazurile de excepţie în care Consiliul negociază el însuşi Comisia este asociată pe deplin la negocieri. Evident că o atare atribuţie include. mai ales când procesul decizional nu s-a declanşat la iniţiativa ei sau când puterea de decizie nu-i aparţine ei. Comisia nu poate refuza să poarte negocieri dacă Consiliul a decis astfel. dacă ele sunt încheiate de către Comisie. conţinutul. explicit. Acordurile mixte sunt negociate de Comisie. d) Consultarea (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) În cazurile expres prevăzute de tratate. dacă statele îi dau mandat Comisiei să o facă şi în numele lor. Atribuţia de a încheia prima dată acorduri internaţionale există numai în C.E. În C. respectiv ambele instituţii. deşi aceasta este o atribuţie proprie şi nu delegată. avizul său fiind unul facultativ. Comisia negociază acordurile de regulă conform directivelor Consiliului. e) Încheierea şi modificarea acordurilor Uniunii cu terţii (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) Aceasta este o atribuţie de tip legislativ.E. după caz. după caz.E. prin excepţie negocierea poate avea loc doar cu informarea Consiliului. avem de-a face tot cu o atribuţie delegată. comitetul special este obligatoriu în domeniul politicii comerciale comune. acordurile fiind încheiate fie cu aprobarea Consiliului. Delegaţia de negociere poate prevedea directive şi institui un comitet special. Actul adoptat astfel trebuie să poarte menţiunea “delegat”. întinderea şi durata delegaţiei. aceasta deoarece ea a primit oricum delegaţie anticipată pentru efectuarea lor. decizie care conţine şi delegaţia adresată Comisiei. g) Controlul administrativ (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) . Negocierile se deschid printr-o decizie a Consiliului. delegaţia fiind acordată de Consiliu şi în acelaşi timp obligatorie pentru acesta deoarece cazurile în care poate negocia el însuşi sunt stabilite de tratate. au dreptul să revoce delegaţia acordată. când acesta prevede necesitatea modificării lui pe cale simplificată. f) Negocierea acordurilor Uniunii cu terţii (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) În Uniune această atribuţie îi revine exclusiv Comisiei în domeniul politicii comerciale comune iar în celelalte domenii numai dacă ea a fost desemnată ca negociator de către Consiliu. În schimb.E.

astfel că alegerile se desfăşoară pe baza procedurilor naţionale. de a stabili perioada de timp în care ele se aplică.) a agenţilor economici. fiind numită “păzitoare” a tratatelor.E. ele fiind: • egalitatea alegătorilor (fiecare alegător are dreptul la un singur vot) • egalitatea între bărbaţi şi femei • caracterul personal al votului (interdicţia procurii) • vârsta minimă de 18 ani • calendar electoral identic (de joi până duminica aceleiaşi săptămâni) • dreptul de a alege şi de a fi ales pe teritoriul statului de reşedinţă altul decât cel de cetăţenie Validarea mandatelor parlamentare în Parlamentul European are loc exclusiv pe baza incompatibilităţilor stabilite de reglementările Uniunii Statutul parlamentarilor . deciziile de sancţionare cu amendă şi cele de retragere a materiilor prime nucleare sunt executorii . 1. aşa cum am mai arătat. de a supraveghea statele în aplicarea lor şi de a decide încetarea lor. cu precizarea că este obligatoriu scrutinul de tip proporţional. în acest scop. stabileşte legături cu organizaţiile internaţionale şi participă la lucrările acestora. modificat printr-o decizie a Consiliului din 2002 (aplicabilă începând cu 2004). Parlamentul Şi Parlamentul este o instituţie cu caracter supranaţional. retragerea materiilor prime nucleare.dreptul de informare şi verificare la faţa locului asupra posibilelor încălcări ale dreptului unional de către agenţii economici. dreptul de supraveghere îi revine Comisiei chiar şi atunci când Consiliul este cel care a autorizat asemenea măsuri sau care a decis încetarea lor h) Reprezentarea internaţională a Uniunii (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) Preşedintele Comisiei reprezintă Uniunea pe plan internaţional în orice alt domeniu decât politica externă şi de securitate: primeşte reprezentanţi ai statelor terţe. respectiv trimite reprezentanţi în statele terţe. pentru anumite încălcări ale dreptului Uniunii (inclusiv refuzul de a da informaţiile menţionate mai sus sau de a permite verificările). respectarea dreptului unional. el reprezentând popoarele statelor membre şi interesele lor.10.dreptul (neexclusiv) de a autoriza statele să adopte măsuri derogatorii de la dreptul unional (clauze de salvgardare). nu s-a reuşit însă şi adoptarea unei proceduri electorale unice. a unei întreprinderi. retragere a asistenţei tehnice sau a ajutorului financiar.4.dreptul de a acţiona în faţa jurisdicţiilor Uniunii împotriva statelor sau a altor instituţii . în C.dreptul de a da avize terţilor (state sau particulari). atât statele cât şi persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei toate informaţiile şi documentele necesare. prin Decizia din 1976 a reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu şi prin Actul anexat la ea.E. iar statele au obligaţia de a-i da concursul în caz că verificările întâmpină opunere . mai există şi alte reguli comune minimale care trebuie respectate. Compunere şi desemnare Membrii lui sunt aleşi prin vot universal de către cetăţenii statelor membre. acest lucru fiind stabilit. ca şi Curtea de Justiţie dar prin alte mijloace. pe termen limitat. În plus. punerea sub administrare specială.În calitate de instituţie de control Comisia asigură. În cadrul atribuţiei sale de control intră: .dreptul de sancţionare cu amendă (în Uniune) sau în alte modalităţi (avertisment. reprezintă Uniunea în organele create prin acorduri. la cererea lor .A.

dreptul de a circula fără niciun fel de restricţii pe teritoriul oricărui stat membru când sunt în exerciţiul funcţiunii. deputaţii se bucură pe teritoriul statului propriu de imunitatea aplicabilă parlamentarilor naţionali iar pe teritoriul altor state membre de dreptul de a nu face obiectul niciunui fel de măsură de deţinere sau de urmărire judiciară. cu cea de Mediator. legislaţiile naţionale pot stabili şi alte incompatibilităţi. deosebit de căile judiciare pe care le au la dispoziţie. deces. El se exercită personal (altfel spus. retragerea sau suspendarea mandatelor elective deţinute în cadrul Parlamentului.În cazul parlamentarilor europeni statutul se referă doar la condiţiile generale de exercitare a mandatului. în structura sa intră: un preşedinte vicepreşedinţi chestori un birou un secretariat general grupuri politice conferinţa preşedinţilor comisii permanente pe specialităţi comisii temporare comisii de anchetă . înlocuire din oficiu în caz de incompatibilitate sau de condamnare penală. bineînţeles. deputaţii sunt liberi şi independenţi. deci. Împotriva acestor sancţiuni deputaţii pot face recurs la biroul Parlamentului. Din punctul de vedere al dreptului Uniunii calitatea de parlamentar european este incompatibilă cu cea de membru al guvernelor naţionale. dreptul de acces la documentele deţinute de Parlament. cu cea de parlamentar naţional şi cu orice altă activitate remunerată. pentru faptele comise fără legătură cu exerciţiul mandatului şi pe durata sesiunilor parlamentare. demisie. nu prin procură). nu şi la condiţiile de candidatură (care sunt stabilite de legislaţiile naţionale). retragerea temporară a indemnizaţiei de şedinţă. cu cea de funcţionar al Uniunii. mandatul lor este. În caz de incompatibilitate parlamentarul trebuie să demisioneze. în materie de control vamal şi de control al schimburilor ei trebuie să se bucure din partea statelor membre de aceleaşi facilităţi ca şi cele acordate înalţilor funcţionari aflaţi în misiune oficială. nefiind legaţi de niciun fel de instrucţiuni şi neputând primi un mandat imperativ. Deputaţii au dreptul de iniţiativă. Organizare • • • • • • • • • • Parlamentul European este unicameral. pentru voturile şi opiniile emise în exerciţiul mandatului lor deputaţii nu pot fi deţinuţi sau urmăriţi nicicând şi pentru niciun fel de răspundere. Conform acestor două documente. pe durata a cinci ani. altfel este înlocuit din oficiu. cu cea de membru al oricărei instituţii. precum şi pe timpul deplasării la şi de la Parlament. exceptând flagrantul delict şi cazurile în care imunitatea este ridicată de Parlament Sancţiunile care pot fi aplicate deputaţilor pentru nerespectarea obligaţiilor lor sunt: blamul. instituţie sau organism al Uniunii. atât când se deplasează din statul propriu în alt stat cât şi invers. dreptul de a se organiza în grupuri politice şi dreptul la indemnizaţii şi alte prestaţii sociale. Actualmente el este reglementat de o decizie a Parlamentului din 2005 (în vigoare din 2009) şi de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene anexat la tratate (iniţial Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţii Economice Europene. retragerea dreptului de a lua cuvântul şi excluderea din sala de şedinţă. Mandatul încetează prin: expirarea termenului. apoi ale Comunităţilor Europene). suspendarea participării la toate sau numai la unele activităţi ale Parlamentului sau ale organelor sale. de tip reprezentativ.

ei îl înlocuiesc şi atunci când preşedintele le deleagă exerciţiul unor atribuţii. cu state terţe. acesta din urmă făcând parte din organigrama secretariatului general al Parlamentului. organizate pe specialităţi. după cum ei pot să fie independenţi. mai mult chiar. aplicând hotărârile biroului în materie. Comisiile de anchetă întocmesc un raport asupra cazului anchetat. care le vizează direct şi personal. de asemenea. Conform regulamentului intern în vigoare actualmente (adoptat în martie 2009) nu mai este posibilă formarea unui grup politic numai de către parlamentari aleşi în acelaşi stat. de stabilirea compoziţiei şi competenţelor diverselor comisii şi delegaţii ale Parlamentului. Vicepreşedinţii. sunt aleşi la fel cu preşedintele şi vicepreşedinţii şi au aceeaşi durată a mandatului. abuzive. financiare şi de organizare legate de deputaţi. Grupurile politice sunt entităţi compuse din deputaţi cu afinităţi politico-ideologice. vicepreşedinţi şi chestori. aceleiaşi coaliţii politice sau mai multor partide care au afinităţi politice. Chestorii. cu organe şi organisme ale Uniunii. Evident. preşedintele conduce Parlamentul şi organele acestuia. cu organe şi organisme ale Uniunii. rolul lor este acela de a-l înlocui pe preşedinte într-o situaţie dată. când acesta este absent sau împiedicat să-şi îndeplinească o atribuţie. ceea ce înseamnă că respectivii deputaţi pot să aparţină aceluiaşi partid politic. se ocupă cu întocmirea de avize sau rapoarte asupra actelor juridice care urmează a fi adoptate. cu parlamentele naţionale. Grupurile dispun de proprii lor preşedinţi şi vicepreşedinţi. Biroul este alcătuit din preşedinte. Preşedintele este ales pentru un mandat de 2 ani şi jumătate. al căror număr variază de la o legislatură la alta. Sarcinile Conferinţei sunt legate de organizarea lucrărilor Parlamentului şi de stabilirea ordinii de zi a perioadelor de sesiune. Ei sunt însărcinaţi cu probleme administrative şi financiare.conferinţa preşedinţilor de comisii Mediatorul european delegaţii interparlamentare conferinţa preşedinţilor de delegaţii La modul general. de organele acestuia şi de secretariatul general. de relaţiile Parlamentului cu alte instituţii. semnează toate actele Parlamentului şi reprezintă Parlamentul în relaţiile cu alte instituţii. precum şi ale organelor statelor membre când acţionează în sfera competenţelor unionale. care nu are însă drept de vot. • • • • . de Parlament. deputaţii independenţi îşi deleagă şi ei un reprezentant. Conferinţa preşedinţilor se compune din preşedintele Parlamentului şi din preşedinţii grupurilor politice din Parlament. sunt excluse activităţile care fac obiectul unui dosar aflat pe rolul unei jurisdicţii. deputaţii au dreptul şi nu obligaţia să formeze sau să adere la un grup politic. de asemenea mai mulţi. menţionat mai sus. de moment. ultimii având doar vot consultativ. iar comisiile temporare au aceeaşi atribuţie dar pentru o problemă specială. În linii mari biroul se ocupă de chestiuni administrative. stabileşte organigrama secretariatului general. cu instituţii şi organe aparţinând unor organizaţii internaţionale sau create prin acorduri ale Uniunii. Secretarul general asistă biroul în îndeplinirea sarcinilor sale. prezidează şedinţele Parlamentului. Comisiile de anchetă se ocupă cu cercetarea reclamaţiilor persoanelor fizice/juridice împotriva activităţilor ilegale. ale instituţiilor/organelor/organismelor unionale. conform principiului independenţei deputaţilor. membrii unui grup trebuie să fie din cel puţin o cincime din statele membre. este numit de birou şi conduce secretariatul general. El numeşte secretarul general. de propriul lor birou şi de propriul lor secretariat. cu statele terţe şi cu organizaţiile internaţionale. sunt aleşi în acelaşi mod cu preşedintele iar durata mandatului lor este aceeaşi cu cea a mandatului preşedintelui. Evident. cu statele membre. reglează problemele financiare şi administrative ale angajaţilor Parlamentului şi elaborează anteproiectul bugetului Parlamentului. Comisiile permanente.

un partid politic trebuie să fie reprezentat. Parlamentul ia măsurile care intră în competenţele sale sau sesizează instituţiile corespunzătoare. Parlamentul European şi parlamentele naţionale ale statelor membre cooperează în cadrul Conferinţei organelor parlamentare specializate în afaceri ale Uniunii. Conferinţa promovează schimbul de informaţii şi de bune practici între parlamentele naţionale şi Parlamentul European. Mediatorul caută la început o reglementare amiabilă a problemei. inclusiv între comisiile lor specializate. Mediatorul prezintă Parlamentului rapoarte anuale şi asupra fiecărui caz în parte. pentru a fi considerat de nivel european. acesta stă la baza raportului pe care Mediatorul îl înaintează Parlamentului cu eventuale recomandări. fără a solicita şi primi instrucţiuni de la nimeni. cel puţin 3% din voturile exprimate în fiecare din aceste state la ultimele alegeri pentru Parlamentul European (se subînţelege: ultimele precedând constituirea şi înregistrarea partidului). de parlamentari europeni. agenţii lor fiind obligaţi să depună mărturie sau să facă declaraţii. ale căror scopuri le servesc prin activităţi apolitice). în cel puţin un sfert din statele membre. ilegale. alianţele politice şi fundaţiile politice la nivel european (fundaţiile sunt persoane juridice fără scop lucrativ legate de partidele europene. fie activităţi care denotă doar neglijenţă) din partea instituţiilor/organelor/organismelor unionale. forma. de asemenea. comisii parlamentare mixte. cazurile de proastă administrare (fie activităţi abuzive. în cel puţin un sfert din statele membre. Consiliul şi Parlamentul au adoptat în 2003 şi în 2007 două regulamente. care se compune din membri ai Parlamentului şi din membri ai respectivului parlament naţional. Mediatorul european este o persoană fizică aleasă de Parlament. În ce priveşte finanţarea partidelor politice europene. În esenţă Mediatorul are acelaşi rol ca şi comisiile de anchetă: cercetează fie la plângere . Conferinţa preşedinţilor de delegaţii îi grupează pe preşedinţii tuturor delegaţiilor interparlamentare. acesta stabilindu-i statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiei. De asemenea.adresată direct sau printr-un parlamentar -. Toate instituţiile şi organele naţionale şi unionale sunt obligate să-i pună la dispoziţie Mediatorului informaţiile necesare. exercitându-şi funcţia în interesul Uniunii şi al cetăţenilor acestora. atât prin programul cât şi prin acţiunile sale. să respecte.raport pe care îl supun spre dezbatere Parlamentului. în caz de eşec el îi adresează instituţiei/organului/organismului recomandări. compuse din membri ai Parlamentului şi din membri ai respectivului parlament naţional. să se înregistreze ca persoană juridică în statul în care îşi stabileşte sediul. la cererea Parlamentului. se stabileşte că. la care ea trebuie să răspundă printr-un aviz circumstanţiat. ea face Conferinţei preşedinţilor propuneri legate de organizarea lucrărilor comisiilor şi de stabilirea ordinii de zi a perioadelor de sesiune. indiferent de natura acestora. există câte o delegaţie pentru relaţia cu fiecare parlament naţional. În fine. . Conferinţa preşedinţilor de comisii îi grupează pe preşedinţii tuturor comisiilor Parlamentului. ca o garanţie a independenţei. principiile pe care se întemeiază Uniunea. cu toate acestea el este independent. el poate fi demis doar de Curtea de Justiţie. să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European sau să-şi fi exprimat intenţia în acest sens. fie din proprie iniţiativă. dacă a comis greşeli grave sau nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de funcţie. Ea face Conferinţei preşedinţilor propuneri legate de organizarea lucrărilor delegaţiilor. fiind excluse acele activităţi care sunt pe rolul justiţiei. Aceste două acte vizează partidele politice. ele pot face recomandări instituţiei/organului/organismului sau statului membru anchetat. ea poate organiza conferinţe interparlamentare pe teme particulare şi poate supune instituţiilor Uniunii orice sugestie care i se pare utilă. Parlamentul European poate. cu parlamentele statelor asociate cu Uniunea sau în curs de aderare la Uniune. Delegaţiile interparlamentare sunt organe permanente care dau expresie colaborării dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale din state terţe. dar sugestiile ei nu leagă parlamentele naţionale şi nu anticipează poziţia lor. naţionali sau regionali sau să fi obţinut.

în domeniul politicii externe şi de securitate.C. regula o constituie cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate. Parlamentul îi dă descărcare Comisiei pentru execuţia bugetului. Atribuţii a) Controlul politic Parlamentul îşi exercită controlul. Curtea de Conturi. Comisia. după caz. ai Consiliului European sau ai Comisiei. ca şi a investigaţiilor comisiei de anchetă a Parlamentului. la cererea Consiliului. membrii săi sînt numiţi şi ei cu consultarea Parlamentului. Parlamentul se poate întruni oricând este necesar în afara perioadelor menţionate. b) Iniţiativa În ceea ce priveşte procesul decizional obişnuit. procedura fără amendamente şi dezbateri. În fine. aşa cum am văzut mai sus. după audierea raportului Curţii de Conturi şi a Comisiei însăşi. asupra mai multor instituţii şi organe unionale: Consiliul.Funcţionare În cursul unui mandat de cinci ani Parlamentul se reuneşte în mod obişnuit în sesiuni (anuale). Înaltul Reprezentant trebuie. Dezbaterile în plen sunt precedate de lucrările în comisii şi la ele pot asista. Parlamentul îi poate pune întrebări scrise sau orale. a Comisiei sau a unui număr de deputaţi. poate introduce în justiţie acţiuni de diverse tipuri împotriva Comisiei. se exercită doar asupra Comisiei: alegerea preşedintelui ei se face de către Parlament şi întreaga Comisie primeşte votul de aprobare din partea acestuia.. în cursul mandatului Comisia îi prezintă Parlamentului rapoarte anuale privind activitatea trecută şi viitoare a Uniunii. ai Consiliului European şi ai Consiliului pot fi audiaţi de Parlament. să-l consulte sau să-i adreseze rapoarte. vicepreşedintele şi cei 4 membri ai săi sînt numiţi cu consultarea Parlamentului. acesta fiind stabilit prin regulamentul intern al Parlamentului (actualmente este de 1/3). În afară de procedura normală. De asemenea. poate destitui Comisia printr-o moţiune de cenzură. cu dezbateri. Votul este exclusiv personal şi se exercită de regulă prin ridicarea mâinilor. o formă de control putând fi considerată şi participarea la numirea sau desemnarea membrilor lor. poate fi aplicată. să-l informeze. când Consiliul European stabileşte . Controlul direct.E. în perioade de sesiune (lunare) şi în şedinţe. preşedintele. petiţiilor. care presupune posibilitatea Parlamentului de a sancţiona el însuşi. consultărilor. direct sau indirect. în mod excepţional. este obligată să prezinte rapoarte anuale Parlamentului cu privire la activitatea sa. Asupra altor instituţii Parlamentul exercită un control prin intermediul informărilor. la care ea este obligată să răspundă. Ca şi Consiliul. Membrii Comisiei.C. Parlamentul nu dispune de un drept propriu-zis de iniţiativă decât în rare cazuri (de exemplu când Consiliul constată existenţa unui risc clar de violare a drepturilor omului într-un stat membru. la cererea preşedintelui Parlamentului. Astfel. Curtea de Conturi elaborează un raport referitor la executarea bugetului de către Comisie.E. Parlamentul deliberează în public când este vorba de acte legislative şi trebuie să asigure publicitatea documentelor emise în cadrul procedurilor legislative. Tratatele nu prevăd nici un cvorum de prezenţă. În ceea ce priveşte cvorumul de vot. rapoartelor. Consiliul şi. comisiei de anchetă şi acţiunilor în justiţie. precum şi al participării la numirea sau desemnarea membrilor lor. Parlamentul având dreptul de a le pune întrebări şi de a le adresa recomandări. ocazie cu care ea depune jurământul în faţa lui şi îşi prezintă programul de activitate. B. după cum este obligat să le consulte în cazurile prevăzute de tratate. activitatea ei poate face obiectul unor petiţii adresate de particulari Parlamentului. în anumite condiţii. membri ai Consiliului. Parlamentul poate consulta Comitetul economic şi social sau Comitetul regiunilor când consideră necesar. B.

. Această jurisprudenţă nu mai este valabilă în materie de acorduri internaţionale ale Uniunii. când stabileşte. În schimb. la stabilirea unei cooperări întărite într-un domeniu supus procedurii legislative ordinare. dacă nu luăm în considerare şi cazurile în care Parlamentul este chiar instituţia decizională sau una din instituţiile decizionale. în cazul primului după primirea propunerii Comisiei. în ultimă instanţă însă Consiliul decide în mod suveran. în cadrul unei comisii de concertare alcătuite din membrii Consiliului şi o delegaţie parlamentară. în cadrul procedurii legislative ordinare Parlamentul poate aduce. amendamente la poziţia adoptată de Consiliu în cea de-a doua lectură iar acesta este obligat să se pronunţe asupra lor.consultarea Ea poate fi obligatorie sau facultativă. în termen de trei luni trebuie să se ajungă la o apropiere a poziţiilor Consiliului şi Parlamentului. condiţiile de exercitare a dreptului de anchetă de către comisia corespunzătoare a Parlamentului). în sensul că decizia nu poate fi luată în lipsa ei.aprobarea (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) Spre deosebire de avizul facultativ aprobarea este obligatorie. de asemenea. în unele cazuri de revizuire simplificată a tratatelor. se impune reconsultarea. în cadrul procedurii de revizuire simplificată a tratatelor care vizează adoptarea unei proceduri electorale uniforme Parlamentul dispune de un drept de iniţiativă directă. în domeniul politicii externe şi de securitate. chiar dacă acesta a primit un termen pentru a se pronunţa iar termenul a fost depăşit fără ca el să se fi pronunţat. la încheierea de tratate de aderare cu state terţe. . pentru care se prevede posibilitatea Consiliului de a decide dacă Parlamentul nu se pronunţă în termenul acordat. Consiliului şi Parlamentului (acord interinstituţional). Ea este cerută în unele cazuri în care se aplică o procedură legislativă specială având ca unic autor Consiliul. fiind deci vorba de o autoiniţiativă (de exemplu când stabileşte statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiei membrilor săi.numărul de membri ai Parlamentului. d) Participarea la procesul legislativ (mai puţin în domeniul politicii externe şi de securitate) . şi a fost instituită printr-o declaraţie comună din 1975 a Comisiei. în care Parlamentul poate face recomandări Consiliului sau Înaltului Reprezentant).concertarea Ea reprezintă de fapt o prelungire a consultării. când stabileşte statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiei Mediatorului european. prin intermediul Comisiei. de către Înaltul Reprezentant a unui aviz facultativ. Parlamentul dispune doar de un drept de iniţiativă indirectă şi limitată: el are dreptul de a cere Comisiei să înainteze Consiliului propuneri de acte juridice iar aceasta este obligată în principiu să dea curs cererii. în domeniul politicii externe. deoarece se aplică în cazurile de consultare obligatorie a Parlamentului. de comun acord cu Comisia şi Consiliul. adică impusă sau nu de tratate. urmând ca apoi Parlamentul să fie reconsultat. Procedura se declanşează numai dacă Parlamentul cere expres acest lucru cu ocazia emiterii avizului său iar Consiliul şi Comisia apreciază deopotrivă că actul ce urmează a fi adoptat cade sub incidenţa acestei proceduri. şi constă în solicitarea de către Consiliu sau. În rest. dacă textul asupra căruia Parlamentul a fost consultat iniţial a fost adoptat cu modificări radicale iar aceste modificări provin de la Consiliu sau de la Comisie. c) Asocierea la procesul decizional sub următoarele forme: . în cazul în care se constată că într-un stat există un risc clar de violare a drepturilor omului sau că s-au produs astfel de violări în mod masiv şi persistent. În cazul consultării obligatorii Curtea de Justiţie a statuat următoarele: Consiliul nu poate decide înainte de a fi primit avizul Parlamentului. mai precis atunci când Consiliul nu înţelege să ţină cont de avizul Parlamentului la actele cu consecinţe financiare importante (dacă adoptarea acestora nu este impusă de tratate sau de un act superior de drept derivat).

şi C. a încorporat Tribunalul de Primă Instanţă în dispoziţiile sale. ulterior Tratatul asupra U. auxiliare ale Tribunalului. rolul acestora fiind îndeplinit la nevoie de judecători.5. Tribunalul se compune actualmente din 27 de judecători (numărul lor nu este limitat la maxim de tratate. Consiliul şi Parlamentul pot crea şi alte instanţe specializate. Curtea de Justiţie.E. în ceea ce priveşte Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei Publice. De asemenea. La cererea Curţii şi cu consultarea Comisiei sau la propunerea Comisiei şi cu consultarea Curţii.E. Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei Publice Cele trei jurisdicţii au rolul de a asigura aplicarea şi interpretarea uniformă a dreptului unional. Compunere Curtea este compusă dintr-un număr de judecători egal cu numărul de state membre şi din opt avocaţi generali.E. iar celelalte două instanţe au fost unice încă de la crearea lor. el fiind fixat prin Statutul Curţii. e) Funcţia politică În cadrul ei Parlamentul dezbate diferite probleme ale Uniunii şi adoptă rezoluţii. Tribunalul Funcţiei Publice se compune din 7 judecători. Cel mai adesea este doar informat cu privire la principalele probleme dezbătute de Consiliu.Această atribuţie o exercită fie împreună cu Consiliul în cadrul procedurii legislative ordinare..E. funcţionarea şi compunerea sunt asemănătoare pentru toate cele trei instanţe. sunt propuşi de fiecare stat şi numiţi prin acordul tuturor statelor. tot pentru 6 ani. Curtea a devenit unică pentru cele trei Comunităţi încă din 1957. procedură prin care un act legislativ este adoptat de ambele instituţii. Tot o procedură legislativă specială este cea prin care se adoptă bugetul. 1. pentru un mandat de şase ani reînnoibil nelimitat. Organizarea. Tribunalul fiind un organ auxiliar al ei iar Tribunalul Funcţiei Publice un organ auxiliar al Tribunalului. din punct de vedere formal bugetul este adoptat printr-un act al Parlamentului.E. astfel că acesta din urmă devine un organ creat de tratate. deşi acesta este rezultatul acordului dintre Consiliu şi Parlament. Numai Curtea este instituţie propriu-zisă. judecătorii Tribunalului Funcţiei Publice îşi prezintă singuri candidatura şi sunt numiţi de Consiliu. împreună cu Curtea de Justiţie).A. Pentru judecătorii tuturor celor trei . el nu are (deocamdată) avocaţi generali. de Statutul Curţii de Justiţie (conţinut într-un protocol anexat tratatelor). judecătorii Curţii şi ai Tribunalului. el are posibilitatea de a pune întrebări şi de a adresa recoamndări Consiliului şi Înaltului Reprezentant. fie singur în cadrul unei proceduri legislative speciale. În cadrul politicii externe şi de securitate comune Parlamentul nu mai are drept de iniţiativă şi nu participă la luarea deciziilor. şi de deciziile Consiliului de înfiinţare a celor două Tribunale. Consiliul putând mări însă numărul acestora la cererea Curţii. Curtea a fost înfiinţată odată cu Comunităţile. el dispune doar de simpla posibilitate de a face propuneri şi câteodată este asociat la luarea deciziilor sub forma consultării. de regulamentele lor de procedură (adoptate de ele cu aprobarea Consiliului şi. sunt valabile cele spuse mai sus în legătură cu Tribunalul. Judecătorii tuturor celor trei instanţe trebuie să fie cetăţeni ai statelor membre şi jurişti cu o competenţă notorie sau persoane care îndeplinesc în ţara lor condiţiile pentru a fi magistraţi. în ceea ce priveşte avocaţii-generali. precum şi avocaţii generali ai Curţii. fiind reglementate de tratate. dar trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de state membre).10. prin Convenţia anexată Tratatelor C. Tribunalul (numit atunci Tribunalul de Primă Instanţă) a fost înfiinţat printr-o decizie a Consiliului din 1988 adoptată în baza Actului Unic iar Tribunalul Funcţiei Publice printr-o decizie a Consiliului din 2004 adoptată în baza Tratatului de la Nisa.

demitere pronunţată de Curte (inclusiv pentru judecătorii celor două Tribunale). de către marele complet sau de către un complet compus dintr-un număr mai mare de judecători decât completele obişnuite. ai Tribunalului Funcţiei Publice. Preşedinţii lor au atribuţii de protocol (de reprezentare). judecata trebuie să aibă loc în plen sau în marele complet. În cadrul Tribunalului repartizarea cazurilor între plen. aceşti membri sunt numiţi de Consiliu. concluzii orale şi motivate asupra dosarelor în curs de judecată. cu rezerva că. trebuie menţionat că cele trei jurisdicţii pot judeca şi în plen în anumite cazuri. de cazul expirării termenului pentru care au fost numiţi. Judecătorul Tribunalului sau cel al Tribunalului Funcţiei Publice care a îndeplinit rolul de avocat general într-un proces nu mai poate fi judecător în acelaşi proces. dacă statele sau instituţiile unionale părţi în proces o cer. complete şi judecătorul unic se face pe aceleaşi criterii. Statut Atât judecătorii cât şi avocaţii generali se bucură de independenţă. care este citit în şedinţa instanţei. În cadrul Curţii plenul judecă doar cazuri excepţionale. celelalte două jurisdicţii au aceeaşi organizare. În cadrul Tribunalului Funcţiei Publice repartizarea cazurilor între plen. Mandatul lor încetează prin deces. se poate judeca şi în formulă de judecător unic în anumite cazuri. În ceea ce priveşte completele. remunerată sau nu. în afară. marele complet. eventual. în plus. judecata trebuie să aibă loc în marele complet. însoţită de aprecierea judecătorului raportor asupra necesităţii măsurilor pregătitoare. ei au misiunea de a prezenta. de diferite privilegii şi imunităţi. de replica reclamantului şi de cea a pârâtului. celelalte cazuri vor fi repartizate de Curte între marele complet şi complete pe criteriul importanţei. garantată de inamovibilitate pe durata mandatului. la fel. pentru a ajuta instanţa să le soluţioneze. asupra necesităţii procedurii orale. . de asemenea. urmată de întâmpinarea pîrîtului. precum şi decăderea din dreptul la pensie sau din alte avantaje a membrilor Comisiei şi a judecătorilor celor trei instanţe. judecătorii fiecărui complet îl aleg pe preşedintele lui. şi faza măsurilor pregătitoare (a instrucţiei). ele sunt competente să judece orice fel de acţiuni. Faza scrisă începe cu depunerea cererii la grefier. plen) căreia ar trebui să i se repartizeze cazul. precum şi asupra necesităţii concluziilor avocatului general. de asemenea. cu independenţă şi imparţialitate. toate comunicate reciproc. asupra formaţiunii (complet. Judecătorii fiecărei instanţe îl aleg pe preşedintele ei. demiterea membrilor Curţii. totuşi. ai Comisiei. bineînţeles. marele complet şi complete se face pe aceleaşi criterii. ai Tribunalului. Organizare şi funcţionare Curtea are un preşedinte. o grefă în frunte cu grefierul. cu rezerva că statele sau instituţiile părţi pot cere judecarea cauzei de către plen. dintre membri ai instanţelor naţionale supreme (numai pentru judecătorii de la Curte şi Tribunal) şi dintre jurişti cu o competenţă recunoscută. În ceea ce priveşte avocaţii generali. apoi.) şi jurisdicţionale (pronunţă ordonanţe preşedinţiale). Procedura scrisă este urmată de raportul preliminar al judecătorului raportor. ai Curţii de Conturi şi a Mediatorului. poate exista. cu precizarea că în cadrul lor se poate judeca şi în formulă de judecător unic. demisie. dau termene etc. dintre care unul propus de Parlament (numai pentru judecătorii de la Curte şi Tribunal). Măsurile pregătitoare pot consta în audieri de martori. Procedura în faţa jurisdicţiilor unionale are de regulă două faze: una scrisă şi una orală. al dificultăţii sau al circumstanţelor lor particulare. de incompatibilitatea cu orice altă funcţie sau activitate.instanţe numirea se face cu consultarea unui comitet special. dacă statele sau instituţiile părţi în proces o cer. mai multe complete şi un mare complet. mare complet. mai cuprinde diversele documente şi înscrisuri anexate ca probe la dosar. administrative (repartizează judecătorii pe complete. compus din 7 personalităţi selectate dintre foşti membri ai Curţii şi ai Tribunalului. raportul cuprinde o prezentare a cazului. care se intercalează între celelalte două menţionate.

în audieri de experţi, în interogarea părţilor sau a agenţilor lor, în efectuarea unei expertize de către un expert numit de instanţă, în cercetare la faţa locului, în cereri de informaţii, în depunerea de înscrisuri etc. Faza orală cuprinde pledoariile avocaţilor, agenţilor sau consilierilor părţilor şi concluziile avocatului general; în timpul pledoariilor judecătorii pot pune întrebări avocaţilor, agenţilor sau consilierilor părţilor. Tribunalul Funcţiei Publice caută în orice stadiu al procesului să ajungă la o soluţionare amiabilă a litigiului. Persoanele fizice trebuie totdeauna asistate de avocaţi; persoanele juridice sunt prin natura lor reprezentate de consilieri sau de agenţi. Deliberarea este secretă, la ea participând doar judecătorii, dar pronunţarea soluţiei are loc în şedinţă publică. Atribuţii Jurisdicţiile unionale nu sunt jurisdicţii de tip internaţional public: chiar şi atunci când ele judecă comportamentul unui stat la sesizarea altui stat, conflictul nu există între interesele celor două state ci între interesele Uniunii, reprezentate de statul reclamant, şi interesele statului pârât; litigiul este judecat pe baza dreptului unional şi nu a dreptului internaţional public; jurisdicţia Curţii este exclusivă şi obligatorie pentru părţi; hotărârile ei sunt obligatorii, ceea ce nu este cazul pentru o jurisdicţie de tip internaţional. În general vorbind, în limitele competenţei atribuite jurisdicţia Curţii şi a celor două Tribunale este obligatorie şi exclusivă: ele nu au nevoie de consimţământul părţilor ca să judece, aşa cum se întâmplă în dreptul internaţional public şi uneori în cel internaţional privat, după cum alte instituţii sau organe nu pot fi în acelaşi timp competente pentru aceleaşi cazuri, cum se poate întâmpla în dreptul internaţional privat şi uneori în cel intern. Hotărârile lor sunt obligatorii şi, acolo unde este cazul, executorii pentru părţi. În fine, participarea particularilor este de neconceput, în principiu, pe planul dreptului internaţional în faţa jurisdicţiilor acestuia; or, accesul jurisdicţiilor unionale le este deschis, chiar dacă cu unele limitări. În schimb, este exact că Curtea şi Tribunalul îndeplinesc rolul mai multor tipuri de jurisdicţii, mai precis pot fi jurisdicţii de tip constituţional, de tip administrativ sau de tip regulator (adică unificatoare ale jurisprudenţei naţionale în materie unională), după caz. Tribunalul Funcţiei Publice este doar o jurisdicţie de tip administrativ, deoarece judecă numai litigiile dintre Uniune şi funcţionarii lor. Sub toate aspectele însă jurisdicţiile unionale sunt jurisdicţii interne ale Uniunii şi astfel asemănătoare celor naţionale. Jurisdicţiile unionale au o competenţă de atribuire, în sensul că tot ceea ce nu le este conferit expres de tratate sau, prin excepţie, de legislaţia unui stat membru rămâne în competenţa jurisdicţiilor naţionale. Este vorba de acea competenţă reglementată de dreptul unional, adică de competenţa de a judeca litigiile care cad obligatoriu sub incidenţa dreptului unional; în ceea ce priveşte litigiile reglementate de dreptul internaţional public sau privat (exemple: convenţii încheiate între state membre, acorduri între state membre şi terţi, contracte încheiate de Uniune cu state sau particulari, contracte între state şi particulari din alte state, contracte între particulari din state diferite, acorduri între state terţe etc.), competenţa instanţelor unionale este guvernată de regulile acestor ramuri de drept, în sensul că aceste instanţe vor fi competente dacă li se atribuie dreptul de a judeca prin tratatul/acordul/contractul în legătură cu care s-a născut litigiul sau printrun acord separat; în aceste cazuri, într-adevăr, instanţele Uniunii, mai precis Curtea şi Tribunalul, funcţionează ca jurisdicţii de drept internaţional public, respectiv privat. Domeniul politicii externe şi de securitate este sustras competenţei instanţelor Uniunii reglementată de dreptul acesteia, aşa cum era sustras şi când constituia pilonul P.E.S.C. – domeniu de drept internaţional public -, exceptând două situaţii: punerea în aplicare a politicii externe şi de securitate nu poate afecta procedurile şi atribuţiile instituţiilor din celelalte domenii de competenţă ale Uniunii, după cum punerea în aplicare a politicilor din celelalte domenii nu poate afecta procedurile şi atribuţiile instituţiilor din domeniul politicii externe şi de securitate; deciziile care instituie măsuri restrictive pentru particulari, ele putând fi atacate cu acţiune în anulare. În ceea ce priveşte spaţiul de

libertate, securitate şi justiţie – fostul pilon J.A.I. -, chiar şi înainte, când aparţinea dreptului internaţional public, Tratatul de la Amsterdam a extins competenţa obligatorie a instanţelor comunitare şi asupra lui, excluzând măsurile luate de state pentru protecţia ordinii publice şi a securităţii interne (sub aspectul legalităţii şi al proproţionalităţii lor), această competenţă exercitându-se însă în condiţii mai restrictive decât în Comunităţi; prin Tratatul de la Lisabona spaţiul de libertate, securitate şi justiţie dobândeşte regimul de drept comun al competenţei instanţelor Uniunii pe măsură ce actele juridice adoptate în fostul J.A.I. sunt transformate în regulamente, directive şi decizii de drept unional, dar nu mai târziu de 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În fine, în cazul suspendării drepturilor unui stat pentru violări ale drepturilor fundamentale ale omului, ca şi în cazul constatării că există un risc clar de acest gen din partea unui stat, controlul jurisdicţional se va limita în primul caz la verificarea îndeplinirii de către Consiliu a obligaţiei de a ţine cont de consecinţele deciziei sale asupra drepturilor şi obligaţiilor particularilor, iar în al doilea caz la verificarea respectării procedurii. Delimitarea competenţelor în primă instanţă între Curte şi cele două Tribunale are loc în felul următor: Curtea este competentă pentru chestiunile preliminare (cu posibilitatea ca Statutul ei să i le atribuie şi Tribunalului, în materii specifice), pentru acţiunile Uniunii şi ale statelor membre contra statelor membre, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de state membre împotriva Consiliului – cu excepţiile prevăzute pentru Tribunal -, împotriva Comisiei în materie de cooperare întărită şi împotriva Parlamentului, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de instituţiile unionale unele împotriva altora, pentru contenciosul sancţiunilor (în măsura în care este distinct de cel de anulare, adică este de plină jurisdicţie), pentru acţiunile în anulare introduse de guvernatorii de bănci centrale naţionale sau de Consiliul guvernatorilor al B.C.E. împotriva deciziilor de revocare din funcţie a guvernatorilor naţionali; de asemenea, pentru actele fostului J.A.I., atâta timp cât ele nu sunt transformate în acte de drept unional şi pentru o perioadă de maximum 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este competentă pentru diferendele născute între state membre în legătură cu interpretarea şi aplicarea actelor adoptate de Consiliu, respectiv între state membre şi Comisie în legătură cu interpretarea şi aplicarea convenţiilor încheiate între state membre. Tribunalul poate fi competent pentru chestiuni preliminare, în materiile precizate expres în Statutul Curţii (putând însă trimite dosarul la Curte dacă apreciază că ar putea fi afectate unitatea şi coerenţa dreptului unional) şi este competent pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de particulari şi de state străine, pentru acţiunile în reparaţie extracontractuală, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de state membre împotriva Comisiei – exceptând cazurile de mai sus -, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de state membre împotriva Consiliului în materie de ajutoare de stat şi de apărare comercială şi împotriva Consiliului ca instituţie executivă, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de state membre împotriva Băncii Centrale Europene, a organelor şi organismelor Uniunii, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de organe şi organisme unele împotriva celorlalte, pentru acţiunile în anulare şi în carenţă introduse de organe şi organisme împotriva instituţiilor şi de acestea din urmă împotriva organelor şi organismelor, precum şi pentru contenciosul proprietăţii industriale (acţiunile de anulare a deciziilor date de completele jurisdicţionale ale Oficiului de armonizare a pieţei interne, în materie de mărci, desene şi modele industriale). Tribunalul Funcţiei Publice este competent pentru acţiunile funcţionarilor publici unionali contra Uniunii Această delimitare este stabilită prin Statutul Curţii; mai pot interveni modificări ulterior, prin decizii ale Consiliului şi Parlamentului, în urma creării altor instanţe specializate sau în urma altor transferuri de competenţe de la Curte la Tribunal. În ceea ce priveşte competenţa în căile de atac numite de reformare (recursul pentru acţiunile directe, reexaminarea pentru chestiunile preliminare şi pentru deciziile pronunţate în recurs de Tribunal), ea aparţine Curţii pentru deciziile Tribunalului şi Tribunalului pentru deciziile Tribunalului Funcţiei Publice, hotărârile Curţii neputând fi, evident, atacate cu asemenea căi.

Conflictele de competenţă, ce apar în cazurile în care nici una din cele trei jurisdicţii nu se consideră competentă, ele trimiţându-şi reciproc dosarul, sau în cazurile în care două sau toate trei se consideră competente, reţinându-şi dosarul spre judecare, sunt rezolvate totdeauna de Curte, hotărârile ei în acest sens fiind obligatorii pentru cele două Tribunale. Atât Curtea cât şi cele două Tribunale aplică exclusiv dreptul unional (evident, în ipostaza lor de jurisdicţii unionale), inclusiv când acesta este încorporat în dispoziţii de drept naţional şi exceptând cazul în care dreptul unional însuşi trimite expres la alte sisteme de drept. Tehnici şi metode de interpretare folosite În ceea ce priveşte tehnicile şi metodele de interpretare folosite de jurisdicţiile unionale în activitatea lor, mai ales de Curte, ele sunt preluate din dreptul naţional al statelor dar selectiv, în măsura în care sunt necesare şi compatibile cu dreptul unional. Trei metode sunt utilizate cu precădere: a) metoda literală sau gramaticală Ea constă în a da textului sensul rezultând din limbajul folosit. În cadrul ei Curtea interpretează noţiunile care nu sunt prea clare fie prin prisma dreptului comparat (adică dreptul din care au fost preluate acele noţiuni sau ansamblul sistemelor juridice ale statelor membre), fie prin cea a versiunilor oficiale mai bine elaborate. Această metodă joacă un rol limitat, din cauza existenţei mai multor versiuni oficiale ale textelor (cu aceeaşi valoare juridică), care nu sunt perfect corespondente, din cauza redactărilor adesea defectuoase, precum şi când, în ciuda literei clare a textului, interpretarea bazată pe ea ar conduce la consecinţe absurde sau ar face norma inutilă, inaplicabilă. b) metoda sistemică sau sistematică Ea constă în a da textului sensul rezultând din corelarea lui cu alte texte din acelaşi act juridic sau cu alte acte juridice (cel puţin egale ca valoare cu actul în discuţie), eventual cu echitatea. c) metoda teleologică sau finalistă Ea constă în a da textului sensul ce rezultă din analiza obiectivelor pe care textul le stabileşte; în cadrul ei sunt folosite regula “efectului util”, regula “efectului necesar” şi regula salvgardării funcţionării Uniunii Prima presupune că o normă trebuie să fie interpretată astfel încât să aibă un înţeles şi nu astfel încât să nu aibă nici unul, adică astfel încât să fie aplicabilă şi nu inaplicabilă; cea de-a doua presupune că normele exprese dintr-un tratat trebuie completate cu cele implicite, subînţelese, fără de care ele ar fi inaplicabile la modul rezonabil sau util; cea de-a treia presupune interpretarea unei norma astfel încât Uniunea să poată funcţiona, să-şi poată atinge obiectivele. Metoda teleologică este considerată ca fiind cea mai adecvată caracteristicilor Uniunii Utilizarea ei este favorizată de dezavantajele menţionate ale metodei literale, de caracterul dinamic şi evolutiv al construcţiei unionale şi de lentoarea procesului decizional unional 1.10.6. Curtea de Conturi În ciuda denumirii sale ea nu este o instanţă jurisdicţională, după cum nu are nici putere de decizie deşi Tratatul asupra Uniunii Europene a ridicat-o la rangul de instituţie. Ea a fost creată în 1975, fiind legată de introducerea resurselor proprii ale Comunităţilor, înlocuind Comisia de control unică.

Compunere Curtea se compune dintr-un cetăţean din fiecare stat membru, membrii săi trebuind să fie persoane cu calificare adecvată (financiar-contabilă) sau care au mai exercitat în ţara lor astfel de funcţii; lista lor este adoptată de Consiliu cu consultarea Parlamentului, la propunerile statelor membre, pentru un mandat de şase ani. Statut Membrii Curţii se bucură de independenţă în exerciţiul atribuţiilor lor, neputând fi demişi decât de Curtea de Justiţie la cererea instituţiei; sunt incompatibili cu orice altă activitate, remunerată sau nu, şi se bucură de privilegii şi imunităţi. Organizare Curtea poate înfiinţa în sânul ei complete specializate pentru anumite categorii de probleme. Ea îşi adoptă propriul regulament interior, cu aprobarea Consiliului. Atribuţii Curtea este instituţia de control financiar al veniturilor şi cheltuielilor Uniunii, precum şi al celor ale organismelor create de Uniune dacă actul de înfiinţare nu exclude acest control, în privinţa legalităţii şi regularităţii lor, asigurându-se de buna gestionare a finanţelor unionale; în acest sens Curtea poate face investigaţii şi controale atât asupra documentelor cât şi la faţa locului, iar statele, celelalte instituţii, organismele care gestionează venituri sau cheltuieli ale Uniunii şi particularii care beneficiază de fonduri unionale sunt obligaţi să îi pună la dispoziţie documentele cerute. De asemenea, Curtea este consultată de Consiliu în cazurile expres prevăzute de tratate şi emite avize şi în alte cazuri, la cererea altor instituţii. Curtea mai poate introduce acţiuni în justiţie împotriva altor instituţii, pentru apărarea prerogativelor sale. În exercitarea atribuţiilor ei Curtea întocmeşte, anual şi în urma controalelor efectuate special, rapoarte pe care le supune Consiliului, Parlamentului şi parlamentelor naţionale, împreună cu observaţiile instituţiilor controlate, precum şi o declaraţie de asigurare a fiabilităţii conturilor Uniunii, la încheierea exerciţiului bugetar (deci anual). 1.10.7. Banca Centrală Europeană (B.C.E.; în Uniune) Ea a intrat efectiv în funcţie la 1.01.1999, atunci când a fost introdusă efectiv pe piaţă şi moneda unică. Împreună cu băncile centrale naţionale ea formează aşa-numitul Sistem European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.). Alături de B.E.I. ea este singura entitate cu personalitate juridică. Compunere şi organizare Organele de conducere ale B.C.E. sunt: - Consiliul guvernatorilor, organ deliberativ alcătuit dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, patru membri şi guvernatorii băncilor centrale din statele participante la moneda unică; preşedintele, vicepreşedintele şi cei patru membri sunt cetăţeni ai statelor membre, numiţi pentru opt ani de Consiliul European cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului, cu consultarea Parlamentului şi a Consiliului guvernatorilor - Directoratul, organ executiv, alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi cei 4 membri menţionaţi

- Consiliul general, alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi guvernatorii băncilor centrale din toate statele membre, având în principal rolul de a indica statele care pot participa la moneda unică după intrarea ei în vigoare şi de a fi consultat de către Consiliul guvernatorilor Statut Toţi cei care intră în componenţa B.C.E., inclusiv guvernatorii de bănci centrale naţionale, sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor; în acest sens, preşedintele, vicepreşedintele şi cei patru membri nu pot fi demişi decât de Curtea de Justiţie, pentru neîndeplinirea actuală a condiţiilor cerute pentru exercitarea funcţiei sau pentru greşeli grave, la cererea celui interesat, a Consiliului guvernatorilor sau a Directoratului, iar guvernatorii de bănci centrale naţionale, deşi pot fi demişi în statul lor pentru aceleaşi motive, au – ca şi Consiliul Guvernatorilor - dreptul să atace decizia de demitere la Curtea de Justiţie; toţi sunt incompatibili cu orice altă funcţie şi activitate, remunerată sau nu; nu pot primi instrucţiuni şi indicaţii de la nimeni. Mandatul guvernatorilor naţionali trebuie să fie de cel puţin cinci ani. Deşi sunt independenţi, membrii B.C.E. pot fi audiaţi de comisiile de specialitate ale Parlamentului, la cererea lor sau a acestuia. Atribuţii B.C.E. are competenţa exclusivă de emisiune şi gestiune a monedei unice, în sensul că volumul total de masă monetară şi cel alocat fiecărei bănci centrale este stabilit de ea, atât pentru bancnote cât şi pentru monede; numai ea autorizează băncile centrale naţionale să emită bancnote, acestea putând fi însă emise şi de ea; în schimb, monedele pot fi emise de statele membre fără autorizare. În materie monetară ea este principala instituţie executivă şi de iniţiativă, în această din urmă calitate făcând recomandări de Consiliului. De asemenea, în calitate de instituţie de control în materie ea poate sancţiona agenţii economici din statele membre, în anumite condiţii, şi poate introduce în justiţie acţiuni împotriva altor instituţii unionale, pentru apărarea prerogativelor sale, precum şi acţiuni împotriva băncilor centrale naţionale pentru nerespectarea dreptului unional. B.C.E. este consultată în probleme monetare de către Consiliu în cazurile prevăzute de tratate, precum şi de statele membre în anumite condiţii. În exercitarea atribuţiilor sale B.C.E. emite: - regulamente şi decizii, acte obligatorii pentru agenţii economici - avize, fie în cadrul consultării obligatorii, fie la cerere (a altor instituţii unionale, a autorităţilor naţionale, a unor terţi) - recomandări, adresate fie Consiliului în cadrul dreptului de iniţiativă al Băncii, fie agenţilor economici ca prescripţii neobligatorii - rapoarte anuale asupra acţiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale şi asupra politicii monetare prezente şi viitoare a Uniunii, prezentate Consiliului Ministerial, Consiliului European, Comisiei şi Parlamentului. 1.10.8. Organe În Uniune şi în C.E.E.A. există diferite organe cu rol consultativ, create de tratate sau de instituţiile unionale, având de regulă compunere economico-socială sau tehnică. Acestea sunt: a) Comitetul Economic şi Social Membrii săi sunt desemnaţi la propunerile organizaţiilor diferitelor categorii economicosociale, mai ales cele ale producătorilor, agricultorilor, comercianţilor, transportatorilor,

Membrii săi sunt numiţi de către statele membre. c) Comitetul politic şi de securitate (în Uniune) Acesta asistă Consiliul în domeniul politicii externe şi de securitate.meşteşugarilor. de către Comisie şi de către Banca Centrală Europeană. la rândul său consultă partenerii sociali. Este consultat de Consiliu sau de Comisie şi emite avize şi din proprie iniţiativă. b) Comitetul regiunilor (în Uniune) Membrii săi sunt desemnaţi la propunerile colectivităţilor regionale şi locale. elaborarea de rapoarte către Consiliu şi Comisie. de Comisie sau de Parlament. i) Comitetul Fondului Social European (în Uniune) . salariaţilor. emiterea de avize. cu autorizarea Consiliului. Ei sunt numiţi tot de Consiliu şi tot pentru 5 ani. securitate şi justiţie (în Uniune) Creat în cadrul Consiliului. Comitetul este consultat de Consiliu. el are sarcina de a pregăti lucrările Consiliului în materie. . h) Comitetul protecţiei sociale (în Uniune) Membrii săi sunt numiţi parţial de Comisie şi parţial de statele membre. la cerere sau din proprie iniţiativă. care îl consultă ori de câte ori o consideră necesar. g) Comitetul consultativ în transporturi (în Uniune) Se compune din experţi numiţi de statele membre şi funcţionează pe lângă Comisie. consumatorilor. şi adoptarea de decizii privind controlul politic şi conducerea strategică a unei crize. la cererea Consiliului. precum şi ale organizaţiilor care promovează interesul general. profesiilor liberale. având ca atribuţii emiterea de avize consultative pentru Consiliu. a Comisiei sau din proprie iniţiativă. trebuind să fie titulari ai unui mandat electoral în sânul unei asemenea colectivităţi sau responsabili din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese într-o astfel de colectivitate. în aceleaşi condiţii. având ca atribuţii: pregătirea lucrărilor Consiliului în materie. e) Comitetul economic şi financiar (în Uniune) Acesta a fost instituit în materie monetară. Este consultat de aceleaşi instituţii ca şi comitetul precedent. Este consultat de Consiliu sau de Comisie şi consultă la rândul său partenerii sociali. d) Comitetul din domeniul spaţiului de libertate. Aceşti membri sunt numiţi de Consiliu pentru 5 ani. f) Comitetul locurilor de muncă (în Uniune) Membrii săi sunt numiţi parţial de state şi parţial de Comisie. el are rolul de a coordona acţiunile serviciilor competente ale statelor membre în materie. În plus.

10. Comisie.I. şi cel de revizuire a tratatelor. adică cel prin care se adoptă acte legislative. cu consultarea Parlamentului şi cu aprobarea Comisiei.. Procesul decizional în Uniune Acesta poate fi considerat de două feluri: cel ordinar sau legislativ.E.E. rolul instituţiilor unionale cu cel al instituţiilor naţionale. l) Comitetul ştiinţific şi tehnic (în C. în baza tratatelor (inclusiv bugetul şi actele de încheiere a acordurilor internaţionale).E.E.Acesta este compus din reprezentanţi ai statelor membre şi ai organizaţiilor sindicale şi patronale. fiind coordonat de acesta. procedura prin care Consiliul şi Parlamentul adoptă împreună acte legislative se numeşte procedura legislativă .A. principiu fundamental al ordinii juridice a Uniunii şi al structurii instituţionale a Uniunii Sistemul decizional este unul “în reţea”. El asistă Comisia în îndeplinirea sarcinii ei de administrare a Fondului. combinând rolul celor trei instituţii ale Uniunii . 1. normative sau individuale.întâlnită în organismele de tip interguvernamental . care sunt statele membre. pentru nerespectarea obligaţiilor decurgând din Statutul ei.Consiliu. adoptate de Consiliu. respectiv cu produse finite. Se compune din funcţionari din serviciile competente ale secretariatului general al Consiliului şi al Comisiei şi din personal detaşat din serviciile diplomatice naţionale.. Banca poate introduce acţiuni în justiţie împotriva statelor membre. care îi numeşte organele de conducere şi îi dă directivele necesare desfăşurării activităţii. rolul Băncii fiind acela de a acorda credite pentru investiţii în vederea susţinerii creşterii economice. a pieţei energiei nucleare atât interne – adică a Comunităţii .) Este constituită ca şi B. de aderare la tratate (deci la Uniune) a unor state terţe şi de retragere de la tratate (deci din Uniune) a unor state membre.cât şi externe. deţinând un capital repartizat între statele membre şi Comunitate şi având un scop nelucrativ. actele legislative sunt actele. Parlament -.9.întâlnită în organismele de tip supranaţional. Procesul decizional se sprijină pe echilibrul dintre instituţii. Rolul ei este acela de a asigura aprovizionarea cu materii prime. precum şi metoda cooperării . 1. m) Agenţia de aprovizionare (în C. de Parlament. În ceea ce priveşte procesul legislativ. Cu toate acestea scopul ei este nelucrativ. el funcţionează pe lângă Comisie dar membrii săi sunt numiţi de Consiliu cu consultarea Comisiei.cu cea unională propriu-zisă .A. Banca este constituită pe baze comerciale în sensul că deţine un capital repartizat între membrii săi. k) Serviciul european pentru acţiune externă (în Uniune) El are menirea de a sprijini acţiunile Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate.I.) Alcătuit din experţi în domeniu. j) Banca Europeană de Investiţii (B. Este sub controlul Comisiei. Rolul său este acela de a fi consultat de Comisie în cazurile expres prevăzute de tratat şi în toate cazurile în care Comisia consideră necesar. Organizarea şi funcţionarea lui sunt stabilite prin decizie a Consiliului. în Uniune) Dotată cu personalitate juridică.E. Are personalitate juridică.E. pentru un mandat de 5 ani. dispunând şi de un drept de veto asupra deciziilor ei şi a contractelor încheiate de ea. la propunerea Înaltului Reprezentant. Aşa cum am mai arătat. de Consiliu şi Parlament împreună.

ordinea de zi a şedinţelor Consiliului şi rezultatele acestor şedinţe. acesta şi avizul parlamentelor naţionale sunt înaintate legiuitorului (adică Consiliului şi Parlamentului European). hotărâtor. în cazul sistemelor cu parlamente locale sau regionale care dispun de puteri legislative. dacă cel puţin 55% din membrii Consiliului şi cel puţin 51% din voturile exprimate în Parlamentul European sunt în acelaşi sens cu avizul negativ al parlamentelor naţionale. recomandare. printre altele. deci şi atunci când el aparţine Consiliului sau Parlamentului. În cazul unei proceduri legislative speciale avizul negativ trebuie să reprezinte cel puţin 1/3 din voturile parlamentelor naţionale. Iniţiatorul ţine cont de un aviz negativ. trebuie să treacă un termen de 10 zile între înscrierea proiectului pe ordinea de zi provizorie şi adoptarea unei poziţii asupra lui. Prin excepţie. adică un aviz în sensul că nu a fost respectat principiul subsidiarităţii. se prevede că parlamentele statelor membre au dreptul. pentru ca iniţiatorul să aibă obligaţia de a-şi reexamina proiectul.E. respectiv 1/4 în cadrul spaţiului de libertate. în timp ce procedurile prin care Consiliul sau Parlamentul adoptă acte legislative se numesc proceduri legislative speciale. Aşa cum am arătat anterior. să fie informate asupra proiectelor de acte legislative şi să vegheze la respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. De asemenea. care examinează respectarea principiului subsidiarităţii înainte de finalul primei lecturi. .E. poziţiile Parlamentului şi Consiliului în cadrul procedurii legislative ordinare. În ceea ce priveşte rolul instituţiilor naţionale în acest proces. precum şi. deoarece informarea are ca scop tocmai verificarea modului în care instituţiile europene respectă principiile menţionate. aceste două atribuţii sunt strâns legate între ele. în privinţa proiectelor legislative. el putând să-şi menţină proiectul. (cerere). în cazul în care iniţiatorul decide menţinerea proiectului. În cazuri specifice iniţiativa poate aparţine unui grup de state membre.ordinară. Avizul motivat al parlamentelor naţionale se comunică Consiliului. Abia după trecerea acestui termen proiectul poate fi înscris pe ordinea de zi provizorie a Consiliului. după caz – cu cvorumul menţionat mai sus – să nu mai poată continua dezbaterea lui. Parlamentele naţionale au la dispoziţie un termen de 8 săptămâni pentru a da un aviz motivat. Tratatul de la Lisabona le atribuie un rol important şi. (recomandare). în acelaşi timp cu Consiliul şi cu Parlamentul European. inclusiv procesele-verbale. orice proiect legislativ indiferent de autorul lui. soluţia îi aparţine însă. el trebuind să-şi reexamineze proiectul. respectiv pentru ca Parlamentul sau Consiliul. deşi bugetul reprezintă acordul de voinţă al ambele instituţii.) de către subiecţii dreptului de iniţiativă În unele cazuri această fază lipseşte. Etapele procesului legislativ sunt: a) înaintarea către legiuitor şi către parlamentele naţionale a unei iniţiative (propunere. să şi-l modifice sau să şi-l retragă. rezoluţiile legislative ale Parlamentului European. în cazul sistemelor bicamerale fiecare cameră dispune de un vot din cele două. Până la adoptarea actului propus iniţiatorul îşi poate retrage sau modifica proiectul. În cadrul procedurii legislative ordinare avizul negativ trebuie să reprezinte cel puţin 51% din voturile parlamentelor naţionale pentru ca iniţiatorul să aibă obligaţia de a-şi reexamina proiectul. Parlamentului. cerere etc. îi revine fiecărui parlament naţional sarcina de a consulta respectivele parlamente locale/regionale. precum şi iniţiatorului proiectului dacă acesta este altul decât Comisia sau Parlamentul European. În acest scop parlamentele primesc.C. orice modificare a unui proiect legislativ. şi parlamentelor naţionale. fiecare parlament naţional dispune de 2 voturi.I. procedura prin care este adoptat bugetul este tot o procedură legislativă specială. Comisiei şi Parlamentului European. de regulă actele legislative sunt adoptate la propunerea Comisiei. Curţii de Justiţie (cerere). examinarea respectivului proiect nu mai poate continua. securitate şi justiţie. B. fiind şi aici posibile excepţii în cazuri de urgenţă motivate corespunzător. deoarece Consiliul sau Parlamentul pot statua pe bază de autosesizare. În scopul exprimării avizului menţionat. sub anumite aspecte. dacă până acum erau implicate hotărâtor doar guvernele statelor membre. Astfel. fiind posibile excepţii în cazuri de urgenţă motivate în actul însuşi sau în poziţia Consiliului. B.

Comisia – mai ales dacă procesul nu s-a declanşat la iniţiativa ei -. diferite organe menţionate anterior. dacă Consiliul nu este de acord cu toate amendamentele.A. Comisia este competentă pentru acordurile internaţionale. plecând de la poziţia Consiliului în prima lectură şi de la amendamentele propuse de Parlament. el urmează la rândul lui să-şi exprime poziţia. aceleaşi cu cele de mai sus sau altele. dar nu se mai consideră că Consiliul statuează pe baza propunerii ei ci pe . Legiuitorul nu este obligat în principiu să adopte decizia.a doua lectură în Parlament: acesta trebuie să se pronunţe asupra poziţiei Consiliului. Avizul conform este dat de Curtea de Justiţie în cazul acordurilor Uniunii cu terţii. Consiliul poate adopta actul conform iniţiativei.) sunt autorii actelor legislative.a doua lectură în Consiliu: dacă acesta este de acord cu toate amendamentele. fie de Consiliu când Parlamentul (în Uniune) sau Comisia (în C. cel de-al doilea cu aprobarea sau cu consultarea primului. un comitet de conciliere . acestea sunt transmise Consiliului şi. dacă Consiliul nu este de acord cu toate amendamentele.C. dacă poziţia parlamentară este favorabilă dar cu amendamente iar Consiliul este de acord cu toate. ea decizând fie cu aprobarea Consiliului.E. comunicându-i-l în paralel şi Parlamentului. dacă Parlamentul nu s-a pronunţat sau poziţia sa este favorabilă fără amendamente. dacă el nu se pronunţă sau aprobă poziţia ca atare. i se comunică obligatoriu şi Comisiei .E. fie Parlamentul.E.prima lectură în Consiliu: acesta se pronunţă şi el asupra iniţiativei şi asupra poziţiei Parlamentului. actul se consideră neadoptat.iniţiatorul înaintează Consiliului un proiect de act legislativ. B. care trebuie să-şi exprime propria poziţie asupra lor printr-un aviz . el poate adopta actul conform iniţiativei astfel modificate. precum şi în situaţia în care poziţia parlamentară este negativă. c) luarea deciziei de către legiuitor În Uniune de regulă Consiliul şi Parlamentul decid împreună. respectiv a unui aviz conform din partea unor instituţii/organe unionale Consultarea poate fi obligatorie sau facultativă iar subiecţii consultaţi pot fi Parlamentul.A. primul întotdeauna cu aprobarea celuilalt. compus din membrii Consiliului şi un număr egal de membri ai Parlamentului. .prima lectură în Parlament: acesta trebuie să exprime o poziţie asupra iniţiativei . I. Aprobarea este dată fie de Parlament când Consiliul este autorul actelor legislative (în Uniune). instituţia legislativă este de regulă Consiliul. pe care o transmite Parlamentului . în privinţa compatibilităţii lor cu tratatele unionale. are ca misiune întocmirea unui proiect comun care să fie acceptat de cele două instituţii. Comisia poate participa şi ea la lucrările comitetului. încercând să apropie poziţiile celor două instituţii. dacă iniţiativa i-a aparţinut Comisiei. care decide întotdeauna cu consultarea Parlamentului. fie cu informarea lui. acesteia. cu acordul Parlamentului. dacă aceasta ia forma unei propuneri. în cadrul procedurii legislative ordinare şi în cadrul procedurii bugetare. el va convoca. dacă proiectul îi aparţine altui subiect decât Comisia. În C. prin excepţie.E.E.comitetul de conciliere. actul va fi considerat adoptat astfel (în cazul unei iniţiative a Comisiei cvorumul de vot în Consiliu este cel obişnuit în raport cu propunerea Comisiei). dar. este obligat să o ia în discuţie.b) consultarea unor instituţii/organe unionale sau solicitarea aprobării. Procesul decizional ordinar Procedura legislativă ordinară Se derulează în felul următor: . fie Consiliul decide singur. dacă o aprobă cu amendamente. actul este considerat adoptat conform ei.în aceeaşi situaţie -. dacă o respinge. adică să dea curs iniţiativei. În cazurile expres prevăzute de tratate în care este aplicabilă o procedură legislativă specială alta decât cea bugetară.

dacă însă Consiliul nu este de acord cu amendamentele. decizia de încheiere a . dimpotrivă. ea îşi poate da din proprie iniţiativă avizul în orice stadiu al procedurii şi i se poate cere avizul. bugetul este considerat adoptat conform lui. urmând ca ulterior să adopte. dacă ambele instituţii îl aprobă sau nu se pronunţă. în acest sens.E. proiectul comun este supus aprobării celor două instituţii. dacă ambele instituţii resping proiectul comun. (în materie monetară) sau a Comisiei (în orice alt domeniu decât politica externă). consultând Comisia ori de câte ori înţelege să se îndepărteze de el. de către Parlament sau Consiliu. Din punct de vedere formal bugetul este adoptat printr-o decizie a Parlamentului. În Uniune există o procedură normală şi una simplificată de încheiere a acordurilor. dacă. apoi îl transmite Parlamentului European. el va convoca un comitet de conciliere. acesta este supus aprobării Consiliului şi Parlamentului. actul este de asemenea considerat neadoptat Comisiei i se comunică obligatoriu şi poziţiile Parlamentului şi Consiliului în cele două lecturi anterioare fazei de conciliere.E. Comisia va prezenta un alt proiect. Parlamentul îşi poate reconfirma total sau parţial amendamentele care au dus la declanşarea procedurii de conciliere. bugetul este considerat adoptat conform acestuia. dacă Parlamentul aprobă proiectul comun iar Consiliul îl respinge. cu consultarea sau cu aprobarea Parlamentului (exceptând domeniul politicii externe). elaborat pe baza estimărilor de venituri şi cheltuieli întocmite de fiecare instituţie a Uniunii Consiliul adoptă o poziţie asupra proiectului. bugetul va fi considerat adoptat conform proiectului astfel modificat. respectiv în Parlament: dacă s-a reuşit elaborarea unui proiect comun. Astfel. decizia Consiliului stabileşte negociatorul sau şeful echipei de negociatori.A. Nu se prevede soluţia pentru ipoteza în care Parlamentul respinge proiectul iniţial. respectiv dacă Parlamentul îl respinge iar Consiliul îl aprobă. ceea ce face ca retragerea propunerii iniţiale să fie fără efect iar cvorumul de vot în Consiliu să fie liber . cu persoane fizice/juridice din state terţe. Dacă Parlamentul nu se pronunţă sau aprobă proiectul ca atare. se reuşeşte în acest sens. Dacă comitetul nu reuşeşte să elaboreze un proiect comun. care sunt negociate întotdeauna de Comisie. cu aceeaşi compunere şi acelaşi rol ca şi comitetul din cadrul procedurii legislative ordinare. la recomandarea Înaltului Reprezentant (în domeniul politicii externe). în orice stadiu al procedurii.baza propriei poziţii. tot la propunerea negociatorului. dacă una îl respinge iar celalaltă nu se pronunţă.C. respectiv conform proiectului comun modificat cu amendamentele reconfirmate şi conform poziţiei Parlamentului din cadrul comitetului de conciliere. De menţionat că bugetul trebuie să respecte cadrul financiar plurianual. a B. exceptând acordurile în domeniul politicii comerciale comune. eventual. respectiv dacă una îl aprobă iar cealaltă nu se pronunţă. respingerea lui de către una din instituţii face ca actul să fie considerat neadoptat. În cadrul procedurii solemne negocierile sunt deschise printr-o decizie a Consiliului. în caz de reconfirmare parţială.a treia lectură în Consiliu. Procedura încheierii acordurilor internaţionale ale Uniunii Este vorba de acordurile încheiate de Uniune cu state nemembre sau cu organizaţii internaţionale şi de acordurile încheiate de C. Dacă nu s-a reuşit în acest sens. care este stabilit printr-un regulament al Consiliului. aplicarea sa provizorie. în fine. Comisia va prezenta un alt proiect. bugetul urmând a fi considerat adoptat conform proiectului comun modificat cu aceste amendamente. în ambele ipoteze competenţa aparţinând de regulă Consiliului.E. în caz de reconfirmare totală. la propunerea negociatorului Consiliul decide semnarea acordului şi. Dacă Parlamentul aduce amendamente iar Consiliul este de acord cu acestea. Procedura bugetară Comisia supune Consiliului un proiect de buget.

ea adoptă prin consens o recomandare. anexat la tratate. sub unele aspecte. fie nu sunt supuse acestei aprobări (lipsind atât faza Conferinţei cât şi cea a aprobării). În C. extinderea de către Consiliu a procedurii legislative ordinare la aspectele de dreptul familiei cu incidenţă . dacă se întruneşte. putând proveni de la orice stat membru. a Comisiei. Procedura ordinară se finalizează cu un tratat şi se desfăşoară în felul următor: orice iniţiativă în acest sens. negociatorul poate fi împuternicit de Consiliu. cu ocazia încheierii unui acord. care la rândul lui o transmite Consiliului European şi o notifică parlamentelor naţionale. fără ca prin aceasta să-i poată fi extinse competenţele. să încheie un acord modificator al celui existent. extinderea de către Consiliul European a majorităţii calificate în Consiliu la adoptarea cadrului financiar plurianual. există o procedură ordinară şi mai multe proceduri simplificate.A. stabilirea de către Consiliu a resurselor proprii ale Uniunii. fiind emisă doar decizia de împuternicire a semnării. ale Consiliului European sau ale Consiliului şi Parlamentului.. Convenţia. în ipoteza unei revizuiri de mică amploare.E. cu consultarea Parlamentului.E. convocarea prealabilă a unei Convenţii. extinderea de către Consiliul European a procedurii legislative ordinare la cazuri în care tratatul prevede o procedură legislativă specială având ca unic autor Consiliul. este transmisă Consiliului. Acordurile mixte sunt negociate de instituţiile Uniunii şi în numele statelor membre.E. adoptarea de către Consiliu a unei proceduri electorale uniforme. Din prima categorie fac parte următoarele cazuri: completarea de către Consiliu a drepturilor cetăţeanului european. iar încheierea lor are loc exclusiv prin decizie a Consiliului. se compune din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale. fie fără nici o coordonare dacă instituţiile sunt împuternicite de state în acest sens. eventual a B.E. de către Consiliul European a dispoziţiilor referitoare la politicile şi acţiunile interne ale Uniunii.acordului. fie decide. modificarea de către Consiliu a Statutului S.C. II. în ambele ipoteze Conferinţa decide tot prin consens. Procedurile simplificate presupun decizii ale Consiliului. fiind însă necesară ratificarea din partea organelor competente ale statelor.E. Prin excepţie. în ipoteza unei revizuiri de mare amploare. direct convocarea unei Conferinţe a reprezentanţilor guvernelor statelor membre.B. prin excepţie acordurile a căror execuţie nu necesită intervenţia Consiliului sunt negociate şi încheiate de Comisie doar cu informarea Consiliului iar acordurile de asociere sunt încheiate de Consiliu cu consultarea Parlamentului. cu consultarea sau aprobarea altor instituţii sau a unor organe. extinderea de către Consiliul European a majorităţii calificate în Consiliu la domenii sau cazuri în care tratatul prevede unanimitatea (exceptând deciziile cu implicaţii militare sau din domeniul apărării). ultimele nefiind aplicabile în C. În cadrul procedurii simplificate semnătura ţine loc de încheiere. pe care o adresează Conferinţei reprezentanţilor statelor membre. Procesul decizional special Procedura de revizuire a tratatelor În ceea ce priveşte revizuirea tratatelor Uniunii. cu aprobarea Parlamentului. printr-un tratat care trebuie semnat de toate statele membre. dacă acesta prevede necesitatea modificării lui pe cale simplificată. adoptate la iniţiativa a diferiţi subiecţi. fie decide. ai Parlamentului european şi ai Comisiei. tratatul trebuie apoi ratificat de toate statele membre pentru a intra în vigoare. crearea de către Consiliul European a unei apărări comune europene.E. Din a doua categorie fac parte: modificarea. decizii care fie sunt supuse aprobării statelor membre (lipsind deci faza Conferinţei interguvernamentale). care în mod normal se adoptă cu unanimitate. dacă Consiliul European consideră că e cazul unei revizuiri. fie în strânsă coordonare cu acestea. acordurile sunt negociate de Comisie după directivele Consiliului şi încheiate de regulă de Comisie cu aprobarea Consiliului.C. totală sau parţială. modificarea de către Consiliu a Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii sub unele aspecte. de la Parlament sau de la Comisie. înlocuirea de către Consiliu a protocolului privind deficitele excesive.A. prevederile revizuibile şi conţinutul revizuirii. ai şefilor de stat/de guvern ai statelor membre.

care teoretic se desfăşoară între statul candidat şi statele membre iar practic între statul candidat şi instituţiile unionale (respectiv Consiliul prin preşedintele său ori. modificarea de către Consiliu a Statutului B. la măsurile vizând condiţiile de muncă ale cetăţenilor statelor terţe aflaţi legal pe teritoriul Uniunii şi la acte adoptate în cadrul unei cooperări întărite (exceptând deciziile cu implicaţii militare sau din domeniul apărării). ea se finalizează cu un tratat căruia i se anexează un Act de aderare. modificarea de către Consiliu şi Parlament a Statutului S. modificarea de către Consiliu şi Parlament a Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii sub unele aspecte. urmează negocierea condiţiilor concrete ale aderării. cu consultarea Comisiei şi aprobarea Parlamentului. prin decizie adoptată cu aprobarea Parlamentului. Se studiază însă şi . termenul putând fi prelungit de Consiliul European cu acordul statului respectiv. statul respectiv nu participă la luarea deciziilor în Consiliul European şi în Consiliu în ceea ce-l priveşte.C.I. cazuri cărora în mod normal li se aplică o procedură legislativă specială având ca unic autor Consiliul. Comisia). statul care doreşte să se retragă îi notifică Consiliului European intenţia sa.. Astfel. în cazul adoptării dispoziţiilor necesare atingerii unui obiectiv fixat de tratate Comisia trebuie să informeze parlamentele naţionale. De asemenea. tratatele Uniunii încetează să-i mai fie aplicabile statului respectiv în momentul intrării în vigoare a acordului de retragere. Dacă acesta nu este ratificat sau dacă nu se ajunge la un acord. împiedicând astfel adoptarea ei. Teoretic aceste proceduri sunt obligatorii pentru statele membre. sub unele aspecte. prin care se stabilesc modalităţile concrete ale retragerii. în acest termen orice parlament se poate opune deciziei. precum şi armonizarea legislaţiilor naţionale acolo unde tratatele o exclud).B. Evident. adoptarea de către Consiliu a dispoziţiilor necesare atingerii unui obiectiv prevăzut de tratate. Astfel. în urma cererii adresate de statul candidat Consiliului acesta emite cu unanimitate. Procedura de aderare la tratate În ce priveşte procedura de aderare la Uniune.E. acordul trebuie apoi ratificat de organele competente ale statului respectiv. în condiţiile în care acestea nu le prevăd (exceptând domeniul politicii externe şi de securitate comune. stabilirea de către Consiliul European a numărului de membri ai Comisiei. o decizie care stabileşte admisibilitatea candidaturii potrivit criteriilor fixate de tratate. la măsurile de protecţie a salariaţilor în caz de reziliere a contractului de muncă. Procedura de retragere de la tratate Procedura de retragere din Uniune se finalizează cu un acord între Uniune şi statul doritor. parlamentele statelor membre sunt informate şi ele asupra cererii de aderare. fără să aibă însă posibilitatea de a exprima o poziţie cu valoare juridică. dacă Consiliul decide astfel. ordinea juridică a Uniunii este ansamblul organizat şi structurat al izvoarelor formale ale dreptului unional.transfrontalieră. care au la dispoziţie un termen de 6 luni înainte de luarea unei decizii. pe baza orientărilor Consiliului European Consiliul încheie în numele Uniunii.E. acest tratat trebuie apoi ratificat de către toate statele semnatare. conform regulilor lor constituţionale. Este de menţionat că în cazul extinderii majorităţii calificate şi a procedurii legislative ordinare Consiliul European trebuie să informeze parlamentele naţionale. negociere finalizată printr-un tratat semnat între statul candidat şi statele membre. adică al actelor normative unionale. acestea nemaiputându-se însă opune respectivelor măsuri. aplicabilitatea tratatelor Uniunii încetează după 2 ani de la notificarea intenţiei de retragere. ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE Global vorbind. la măsurile vizând apărarea şi reprezentarea intereselor colective ale salariaţilor şi angajatorilor. deci la tratate. un acord cu statul respective.

În timp ce Tratatul C. apartenenţa celor trei.actele individuale ale Uniunii. Tratatele nu îşi încetează efectele prin caducitate. comunitatea de inspiraţie.E. anterior Tratatului de la Lisabona.S. putând fi aplicat direct în cea mai mare parte.O. în timp ce Tratatul C.A. de asemenea. dacă diferenţierile sunt clare şi exprese. şi Tratatul C. avea un caracter mai detaliat. În comparaţie cu ordinea de drept internaţional public cea a Uniunii este ierarhizată. mai precis al dispoziţiilor comune celor trei piloni şi al dispoziţiilor referitoare la P. – fostul Tratat C.O. Tratatul asupra funcţionării U. după cum exclude din sfera ei unele porţiuni din teritoriile statelor membre.E. şi C. dată de următorii factori: similitudinea structurilor şi complementaritatea obiectivelor. -. respectiv nu au derogat de la ele. sub rezerva unor cazuri particulare pe care le stabileşte el însuşi. Tratatul asupra funcţionării U. având aceeaşi valoare cu ele • Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. fiind astfel similară celei a statelor.E. pe durată nedeterminată.E. -. Categorii de acte juridice 2. Tratatul C.E. dată fiind importanţa lor.C. precum şi pentru că este primul din punct cronologic şi al forţei juridice. adaptat în 2007 şi intrat în vigoare odată cu Tratatul de la Lisabona În ceaa ce priveşte caracteristicile tratatelor. instituţiile interguvernamentale şi cele supranaţionale contrabalansându-se reciproc. Uniunea vamală prezintă un regim particular.A.. protocoalele şi documentele anexe la tratate.E.E.E. Tratatul asupra U. dacă diferenţierile erau doar implicite (adică dacă respectivul tratat tace sub un aspect). în schimb. San Marino -. de la el derivă unele din celelalte categorii de acte unionale.(E.)E. avea un mai accentuat caracter supranaţional. În ceea ce priveşte aplicarea în timp a tratatelor. În ceea ce priveşte aplicarea lor în spaţiu. lăsând la latitudinea acestora din urmă să stabilească la care părţi din teritoriul lor se aplică şi în ce măsură. subiecte originare ale dreptului internaţional.E.C. Tratatul asupra U.A. În ceea ce priveşte Carta drepturilor fundamentale.E.C.E.1. viza.C.I.)E.. şi Tratatul C.1. ea va fi studiată la ultimul curs.O. Autonomia lor este însă contrabalansată de interdependenţă.E. celelalte au o structură instituţională mai echilibrată. sunt tratate-cadru. Tratatele C. respectiv vizează expres teritoriile europene ale statelor membre şi teritoriile autonome pe care statele membre le reprezintă în relaţiile externe. în sensul că se întinde şi la state terţe care sunt în uniune vamală cu state membre . 2.. Nu existau prevederi privind câmpul teritorial al Tratatului asupra U. document semnat în 2000 de Consiliu. aşa cum se întâmplă cu tratatele internaţionale obişnuite.E.C. – ca şi fostul Tratat C. interpretarea unuia din ele nu se poate baza pe reguli cuprinse în celelalte două. apoi două. aşa cum este regula în dreptul internaţional. precum şi principiile generale ale dreptului degajate de jurisprudenţa unională. şi J. adică prin neaplicarea lor o lungă perioadă de timp.1. pe el se fundamentează acestea şi îl aplică.E.(E.O. Monaco. necesitând acte de aplicare din partea instituţiilor sau a statelor.E.Andorra. a fost încheiat pe cincizeci de ani iar Tratatul asupra funcţionării U. Drept consecinţă. Intră aici: • tratatele constitutive • tratatele şi deciziile de revizuire • tratatele de aderare • acordurile de retragere • convenţiile. Comunităţi la Uniunea Europeană. acelaşi aparat instituţional. prevede că se întinde la teritoriile autonome menţionate şi la statele membre. consecinţa fiind că: cele posterioare nu le-au abrogat pe cele anterioare.A. ele sunt autonome unele faţă de altele. Dreptul originar sau primar Se numeşte astfel pentru că reprezintă manifestarea de voinţă a statelor.E. Comisie şi Parlament. . în caz de lacune sau dispoziţii obscure Curtea interpreta adesea un tratat prin prisma celorlalte două.E.

Ele trebuie motivate şi trebuie să conţină referiri la formalităţile la care s-a recurs pentru adoptarea lor. adică din momentul publicării.U.). Comisie. De asemenea. precum şi să îndeplinească condiţia ca în joc să fie un scop de interes general care nu poate fi atins altfel.C. Consiliul însuşi sau B. b) Directivele (mai puţin în cadrul politicii externe şi de securitate) Ele sunt acte cu caracter individual. Regulamentele pot fi emise de Consiliu. ele nefiind supuse acestor restricţii. regulamentele posterioare trebuie să respecte principiul încrederii legitime şi drepturile câştigate definitiv şi cu bună-credinţă. tratatele de revizuire sunt rezultatul procedurii ordinare de revizuire.C. Şi dreptul derivat face parte. respectiv şi de secretarul general al Consiliului în cazul regulamentelor acestuia) şi.E.Aşa cum am văzut. ele trebuie autentificate (semnate de preşedintele instituţiei emitente. iar deciziile de revizuire sunt rezultatul unor proceduri simplificate. jurisprudenţa a decis că şi intrarea imediată în vigoare. în această ultimă privinţă eventualele acte de execuţie trebuie să fie strict necesare şi strict conforme cu regulamentele. în mod excepţional. de către Consiliu. retroactivitatea trebuie să fie expresă şi motivată. de către Comisie). respectiv legislative (acte normative sau individuale adoptate.O. Dreptul derivat sau secundar Se numeşte astfel pentru că reprezintă manifestarea de voinţă a Uniunii. destinate numai statelor. de către Parlament. mai ales dacă regulamentul respectiv suprimă sau modifică drepturi sau facilităţi acordate de regulamentul anterior. a) Regulamentele (mai puţin în cadrul politicii externe şi de securitate) Acestea sunt acte normative şi obligatorii sub toate aspectele. fac excepţie regulamentele care aduc modificări de procedură şi de competenţă. să fie adoptate în termenul fixat de ea şi să fie . Parlament. să determine clar şi precis drepturile şi obligaţiile particularilor. precum şi regulamentele care înlocuiesc regulamente anulate pentru vicii formale.1. fiind emis pe baza şi în aplicarea acestuia. şi pot fi atât legislative cât şi de execuţie.E. B. regulamentele pot fi retroactive atât prima dată cât şi atunci când modifică sau abrogă regulamente existente dar. evident. 2. fiind obligatorii doar în privinţa rezultatului ce trebuie atins deoarece mijloacele (actele de aplicare) sunt lăsate la latitudinea statelor destinatare. Actele care-l compun pot fi normative sau individuale. de asemenea. este posibilă doar dacă răspunde unui imperativ de eficacitate şi de necesitate. Actele de aplicare trebuie să fie cele mai adecvate dreptului unional.E. din “acquis”. să o transpună fidel. în orice caz.. instituţia competentă are posibilitatea de a-l alege ea. dacă este cazul. cu respectarea principiului proporţionalităţii şi a procedurii prevăzute. pentru a intra în vigoare. În ceea ce priveşte aplicarea lor în timp. Evident.2. publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J. având în vedere că tratatele prevăd că de regulă intrarea în vigoare a unui regulament are loc la douăzeci de zile de la publicare.) sau sui generis (acte normative sau individuale adoptate pe baza dispoziţiilor tratatelor de către orice altă instituţie decât Consiliul şi Parlamentul). în cazul în care legislaţia anterioară acorda drepturi sau facilităţi. pe baza şi în aplicarea dispoziţiilor tratatelor. de execuţie (acte normative sau individuale adoptate pe baza şi în aplicarea actelor legislative de către Comisie. să fie apte să atingă obiectivul fixat de directivă şi. În cazul în care tratatele nu prevăd tipul de act care trebuie adoptat într-o situaţie dată. neputându-le adăuga sau modifica şi neputând deroga cu nimic de la ele. şi pentru că el derivă din dreptul originar. Consiliu şi Parlament. dreptul originar face parte din “acquis”. de către Consiliu şi Parlament şi. mai precis acte normative cu caracter obligatoriu şi cu cea mai mare valoare juridică. subiecte derivate ale dreptului internaţional.

E. şi anume: deciziile purtând asupra intereselor şi obiectivelor strategice ale Uniunii. dar acestea trebuie să fie de strictă conformitate. destinate atât statelor cât şi particularilor. În ceea ce priveşte aplicarea în timp. în plus. pentru directivele supuse publicării sunt de făcut aceleaşi precizări ca la regulamente. precum şi cele care modifică sau revocă directive ilegale care acordau drepturi. De asemenea. . Pentru a intra în vigoare directivele legislative şi cele adresate tuturor statelor trebuie publicate în J. celelalte sunt notificate destinatarilor. a unor proceduri administrative sau a unor proceduri jurisdicţionale.C.: decizii care stabilesc poziţii comune. d) Avizele şi recomandările (mai puţin în cadrul politicii externe şi de securitate) Este vorba de avizele şi recomandările adresate statelor. dacă nu au un destinatar. decizii şi decizii care stabilesc măsuri de aplicare a celor de dinainte şi a convenţiilor dintre state. indiferent că directivele anterioare acordau drepturi sau impuneau obligaţii. Pentru a intra în vigoare deciziile trebuie fie publicate. Deciziile pot fi emise de oricare dintre instituţiile menţionate la regulamente. deciziile ce definesc acţiunile şi poziţiile Uniunii şi deciziile ce stabilesc modalităţile de punere în aplicare a celor imediat anterioare. cele notificate intră în vigoare din momentul primirii lor. recomandarea este o prescripţie de conduită care poate fi normativă sau individuală. regulamentele. aici se încadrează şi deciziile adoptate în fostul pilon J.E. În privinţa retroactivităţii şi a efectelor pentru viitor sunt valabile precizările de la directive. c) Deciziile (mai puţin în cadrul politicii externe şi de securitate) Sunt acte individuale. avizele emise. avizele pot fi emise şi de Curtea de Conturi şi de diferitele comitete cu rol consultativ.U. fie notificate destinatarului.comunicate Comisiei. directivele şi deciziile care completează sau modifică acte legislative. particularilor sau instituţiilor. nu au aceleaşi caracteristici şi deci nici acelaşi regim juridic. pentru a nu prelungi incertitudinea juridică.A..O. Ele trebuie motivate şi pot fi legislative sau de execuţie. deşi poartă denumirea unora din cele de mai sus. Atât avizele cât şi recomandările sunt acte cu caracter neobligatoriu şi pot fi emise de oricare din instituţiile arătate la regulamente. mai puţin de B. Deciziile pot impune adoptarea de acte naţionale de execuţie.. obligatorii sub toate aspectele. De asemenea. decizii-cadru. revocarea sau modificarea cu efect retroactiv trebuie să intervină într-un termen rezonabil (adică cât mai scurt). e) Actele atipice (sau sui generis) şi actele nenumite Actele atipice sunt cele care. în acest ultim caz în afara procesului decizional. Directivele pot fi emise de instituţiile menţionate anterior. Tot acte atipice sunt deciziile adoptate în domeniul politicii externe şi de securitate. În ceea ce priveşte momentul intrării în vigoare. al unei proceduri administrative sau al unei proceduri jurisdicţionale etc. pot fi retroactive doar directivele care înlocuiesc directive anulate pentru vicii de formă. Chiar şi înainte de expirarea termenului de aplicare statele au obligaţia de a nu adopta măsuri sau norme incompatibile cu directiva şi de a nu face nimic de natură să compromită atingerea obiectivului fixat de ea. în acest ultim caz cu condiţia să se ţină cont de drepturile dobândite definitiv şi cu bună-credinţă şi de principiul încrederii legitime iar revocarea sau modificarea să fie justificate de un interes public imperativ. cum ar fi: regulamentele interne ale instituţiilor. şi pot fi legislative şi de execuţie. Avizul reprezintă o opinie. în plus. chiar directivele care modifică sau revocă cu efect neretroactiv directive existente o pot face cu condiţia ca acestea din urmă să fie ilegale.I. Ele trebuie motivate. recomandările făcute şi directivele date în cadrul procesului decizional.

acordurile încheiate de state cu terţi şi la care Uniunea s-au substituit statelor. decizii ale reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu (din punct de vedere formal) etc. respectiv privat.E. se publică în J. comunicări ale Comisiei. de drept al Uniunii şi de drept internaţional public. 2. alături de actele de încheiere a acordurilor. Exemple: rezoluţii ale Consiliului. al unei proceduri administrative sau al unei proceduri jurisdicţionale. acordurile interinstituţionale. . în măsura în care nu se regăsesc în niciun document scris. principii de drept internaţional public şi. iar după încheiere ele se depun la Consiliu.E.A. principii commune statelor membre. c) Deciziile reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu Ele sunt de fapt convenţii între toate statele membre încheiate în formă simplificată.) fără a se confunda însă cu acestea şi fără a avea regimul lor juridic. 2..E. De asemenea. toate fac parte integrantă din dreptul Uniunii din momentul intrării lor în vigoare.A. exceptând directivele emise în cadrul procesului decizional. Dreptul complementar sau convenţional Este numit fie complementar. intră în vigoare la fel ca actele a căror denumire o poartă. Toate tipurile de acorduri. acordurile mixte. fie convenţional. Deşi aparţin dreptului internaţional public în toate cazurile.E. principii nescrise. reprezintă o creaţie a practicii. în privinţa Uniunii şi a C. care iau forma unor decizii ale Consiliului (uneori sunt adoptate după aceeaşi procedură şi sunt publicate în J. Actele nenumite sunt cele nemenţionate de tratate. declaraţii făcute de către Consiliu sau Comisie cu ocazia adoptării unui act în Consiliu. concluzii ale Consiliului European.I.U.U. rezoluţii ale Parlamentului.O. Aici intră: a) Acordurile încheiate de Uniune cu terţi.1. drepturile fundamentale ale omului. Consiliul şi Comisia intervin în stadiul iniţierii şi al negocierii lor. deoarece el constă în convenţii (acorduri). mai precis în Consiliu. aici intră şi cele din fostul J. şi fac parte din “acquis” în virtutea primei naturi menţionate.Directivele şi deciziile atipice. deşi sunt acte de drept internaţional public.1. în privinţa C.. cât şi persoanele fizice sau juridice din state terţe. încheierea lor are loc adesea în cadrul unional. b) Convenţiile încheiate între state membre Pot fi încheiate în cazurile în care Uniunea nu are o competenţă externă exclusivă sau în care statele au fost împuternicite de aceasta.4. deoarece completează dreptul unional fără să-i aparţină sau fără să-i aparţină integral.3. precum şi actele adoptate de organele create prin acorduri. Fac parte din “acquis“. ceea ce nu înseamnă că nu sunt permise. principii inerente oricărui sistem juridic organizat.A.O.E. Ele au o dublă natură. Principiile generale ale dreptului Principiile generale ale dreptului. dacă este vorba de convenţii încheiate între toate statele membre iar aceste convenţii au tangenţă cu obiectivele tratatelor. joacă un rol important în completarea lacunelor pe care le prezintă dreptul scris.E. precum şi actele adoptate de organele create prin acorduri Prin terţi se înţeleg atât statele nemembre şi organizaţiile internaţionale. Ele se împart în câteva subcategorii: principii conţinute în tratatele unionale. menţionate anterior.

stipulând că Uniunea respectă drepturile omului aşa cum sunt garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. unificări etc. conferindu-i în acelaşi timp. ceea ce înseamnă că Uniunea va avea două izvoare de drept scris: Carta şi Convenţia. libertatea de expresie. de asemenea. el prevede că Uniunea va adera la Convenţia Europeană. neretroactivitatea legii penale. face o referire generală la drepturile şi libertăţile fundamentale. Tratatul de la Amsterdam prevede şi el că Curtea va controla respectarea de către instituţiile unionale a drepturilor şi libertăţilor ca principii generale ale dreptului.E. cu condiţia să fi dobândit o valoare europeană sau universală şi să fie cele mai adecvate exigenţelor ordinii juridice unionale. respectarea secretului afacerilor. până la Tratatul de la Lisabona ele au făcut parte numai din categoria principiilor generale ale dreptului. Tratatul asupra U. egalitatea bărbaţi-femei. proporţionalitatea. fie în tratate/acorduri la care Uniunea nu este parte. buna credinţă în exercitarea drepturilor. existenţa controlului jurisdicţional asupra actelor statului. acord interinstituţional lipsit de valoare juridică. Comisia şi Parlamentul au semnat un document denumit “Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene”. accesul la justiţie. care rezultă indirect din dispoziţiile tratatelor. Drepturile cel mai des invocate şi menţionate în jurisprudenţa Curţii până acum sunt următoarele: dreptul de proprietate. fiind suficient să fie comune doar câtorva sau. respectarea încrederii legitime (adică a posibilităţii subiecţilor de drept de a prevedea apariţia unei noi reglementări). existenţa unor drepturi ale statelor în marea liberă etc. pe teritoriile statelor. egalitatea în general în faţa legii. dreptul la justiţie. să caracterizeze doar un singur stat. Exemple: abrogarea tratatului anterior de către cel posterior încheiat între aceleaşi state părţi. ierarhia actelor juridice. ele exprimă intenţia autorilor acestora. ca principii generale ale dreptului. libertatea sindicală etc. Exemple: neîmbogăţirea fără justă cauză. respectarea drepturilor apărării. este vorba doar de cele implicite. drepturile care nu se regăsesc în niciunul din aceste documente. interdicţia pentru un stat de a refuza propriilor cetăţeni intrarea şi şederea pe teritoriul său. obligaţia autorului unui act de a-l respecta atât timp cât este în vigoare. acest tratat face o trimitere la Carta din 2007. succesiunea statelor la tratate sau în organizaţii internaţionale în cazuri de dezmembrări. libertatea religioasă. distincţia între impozite şi taxe. efectul direct şi superioritatea dreptului unional. În ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. făcând referire la documentele internaţionale şi europene în materie şi la tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. Deşi nici în Tratatul de la Lisabona nu există un catalog de drepturi. legalitatea (în sens larg). Cu ocazia Consiliului European de la Nisa din decembrie 2000 Consiliul. publicitatea actelor. acordarea de privilegii şi imunităţi. libera iniţiativă. răspunderea autorităţilor publice pentru prejudiciile cauzate particularilor. acest document a fost adaptat în 2007. respectarea domiciliului şi a corespondenţei. continuitatea serviciului public. în rândul cărora Curtea le-a integrat relativ târziu. dreptul la un proces echitabil. respectarea vieţii private şi familiale. neretroactivitatea actelor administrative. aşa cum am mai arătat. valoarea dreptului primar.În ceea ce priveşte principiile conţinute în tratatele unionale. în mod excepţional. obligaţia statelor de a respecta şi aplica tratatele pe care le-au încheiat. materializată în obiectivele stabilite. Principiile dreptului internaţional public sunt cele conţinute fie în cutume internaţionale. Exemple de principii inerente oricărui sistem juridic organizat: respectarea de către legiuitor a drepturilor dobândite cu bună credinţă prin legi anterioare. De aceea la ele se recurge cu prioritate. funcţionarilor organizaţiilor internaţionale. Principiile comune statelor membre nu trebuie să fie comune absolut tuturor statelor membre. diminuarea obligaţiilor sau scutirea de ele a părţilor unui tratat în caz de schimbare a împrejurărilor existente la încheierea lui. vor fi respectate în continuare ca principii generale ale dreptului. În plus. dreptul statelor de a aplica sancţiuni economice altor state. Exemple: aplicabilitatea imediată. .. dar care rezultă din tradiţiile constituţionale ale statelor membre. echitatea. Confirmând jurisprudenţa stabilită.

aceste acorduri urmând a avea astfel regimul juridic al acordurilor Uniunii Acordurile posterioare pot fi încheiate în aceleaşi cazuri ca şi convenţiile dintre state membre. statele membre având însă obligaţia de a depune eforturi pentru a elimina eventualele incompatibilităţi şi. b) acordurile încheiate între state membre şi terţi Acordurile anterioare creării Comunităţilor/Uniunii sau aderării la ele rămân în vigoare chiar dacă sunt în contradicţie cu tratatele unionale. obligaţia de a nu reînnoi acordurile. Ierarhizarea actelor juridice unionale Neexistând nici o prevedere explicită în tratate în acest sens. celor ale Parlamentului. respectiv celor ale Consiliului şi Parlamentului. acordurile la care Uniunea s-au substituit statelor membre + actele adoptate de organele create prin acorduri Problema care se pune pentru ele este aceea a sancţiunii ce urmează a li se aplica în caz de contradicţie cu categoriile cărora li se subordonează. acordurilor la care Uniunea s-au substituit statelor.dreptul derivat se subordonează categoriei formate din dreptul originar. numai pentru partea Uniunii). c) acordurile încheiate de Uniune sau de acestea şi state membre cu terţi. 2.actele individuale se subordonează actelor normative . precum şi actelor adoptate de organele create prin acorduri. şi tratatele de aderare pe de altă parte. Regimul juridic al acordurilor statelor membre cu terţii îl au şi actele adoptate de organele create prin astfel de acorduri.actele de execuţie şi cele nelegislative de completare sau modificare se subordonează actelor legislative . trebuind oricum să fie compatibile cu dreptul unional în ansamblul său. Aceste cazuri sunt: a) convenţiile încheiate între state membre Convenţiile anterioare creării Comunităţilor/Uniunii sau aderării la ele sunt abrogate de tratatele unionale în măsura în care sunt în contradicţie cu acestea. convenţiile posterioare sunt posibile numai în cazurile arătate anterior.2. Curtea a fixat următoarele criterii: . atât în drepturi cât şi în obligaţii. acestea din urmă nu le pot modifica pe celelalte ci le pot doar adapta sub aspect tehnic. nicidecum invers.dreptul derivat se subordonează celorlalte principii generale ale dreptului. Există şi cazuri particulare. când sunt adoptate în aplicarea lor În cadrul dreptului originar există de asemenea o ierarhie între tratatele constitutive. din principiile conţinute în acesta. iar acestea din urmă se subordonează la rândul lor categoriei menţionate mai sus . ceea ce rămâne însă în vigoare din ele în acest caz sunt obligaţiile statelor membre faţă de terţi şi drepturile acestora faţă de statele membre. în caz de nereuşită. conform dreptului internaţional. tratatele şi deciziile de revizuire. dacă nu au fost supuse controlului preventiv (vezi ulterior). conform regulilor din dreptul internaţional. în ordinea menţionată . din principiile fundamentale de drept internaţional public şi din drepturile şi libertăţile fundamentale (care constituie principii generale ale dreptului) . Este posibilă o substituire a statelor membre de către Uniune la asemenea acorduri.3.C. Raporturile dreptului unional cu dreptul naţional al statelor membre . în măsura impusă de intrarea în Uniune a unui nou stat. pe de o parte.dreptul derivat se subordonează acordurilor încheiate de Uniune sau de acestea şi state cu terţii (în cazul acordurilor mixte. se subordonează actelor Consiliului.E.2.actele Comisiei şi B. toate aceste acorduri şi acte se subordonează la rândul lor categoriilor menţionate mai sus.

Primul presupune că tratatele internaţionale se integrează automat în sistemul juridic al statelor părţi din momentul intrării lor în vigoare. adică. cel de-al doilea exclude aplicabilitatea lor imediată. Aplicabilitatea imediată este deci un aspect formal. În ceea ce priveşte acordurile unionale încheiate cu terţi. Efectul direct presupune că un act juridic unional creează drepturi şi obligaţii nu numai pentru state şi Uniune ci şi pentru persoanele fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia statelor. aplicabilitatea imediată fiind caracteristica lui principală. pentru dreptul internaţional aplicabilitatea imediată este o excepţie. pe când aplicabilitatea imediată a unui act unional îşi are fundamentul în ansamblul dispoziţiilor tratatelor unionale. conţinutul acestuia. adică voinţa chiar implicită a autorilor lor. obiectul lor fiind în general acela de a reglementa relaţii între state sau între state şi organizaţii internaţionale. dat fiind că ele sunt parţial acte de drept internaţional efectul direct trebuie demonstrat de la caz. în schimb. deoarece ea implică posibilitatea legală ca un act să beneficieze de ea. problema aplicabilităţii lor immediate ca acte internaţionale se pune în raport cu dreptul unional şi nu cu dreptul naţional.dacă este vorba de acte de drept derivat. deoarece nu statele membre ale Uniunii sunt părţi la ele ci Uniunea. actele de drept unional au de regulă menirea de a se adresa particularilor (chiar şi atunci când par că se adresează statelor. existenţa unei prevederi în acest sens fie în însuşi textul actului. pe când în sistemul monist ordinea internaţională se integrează în cea naţională (fără a-şi pierde însă autonomia). ordinea juridică naţională şi cea internaţională sunt radical separate şi independente. ceea ce se aplică în plan intern fiind tratatul ca atare. respectiv fără a avea nevoie de acte naţionale de aprobare a lui . în timp ce în dreptul unional propriu-zis. de acte naţionale de recepţionare sau de introducere a lui în dreptul intern – dacă este vorba de tratate -. fie în Constituţiile statelor. În raport cu dreptul unional nu mai poate exista în principiu decât orientarea monistă. deci. juridic. În ceea ce priveşte aplicabilitatea imediată. de exemplu directivele). dar. adică din conţinutul actului să rezulte că le atribuie şi particularilor drepturi şi obligaţii. fără a mai avea nevoie. recepţionarea se poate realiza fie printr-un act care preia. În ceea ce priveşte efectul direct. în dreptul internaţional efectul direct trebuie să reiasă din intenţia explicită a autorilor tratatelor. pe când dreptul unional nu cunoaşte decât o relativă excepţie. în general vorbind. se ia în considerare nu numai voinţa expresă a părţilor ci şi cea implicită. indiferent de prevederile Constituţiilor statelor membre. efectul direct este presupus. În acest sens. Astfel. deoarece excepţiile nu se presupun. aplicabilitatea imediată a unui tratat internaţional nu îşi găseşte fundamentul în propriile sale dispoziţii ci în Constituţiile statelor. apoi. şi aici există deosebiri între dreptul internaţional şi dreptul unional: în timp ce numai prin excepţie tratatele internaţionale creează drepturi şi obligaţii pentru particulari. În sistemul dualist. În ceea ce priveşte acordurile unionale cu terţi şi actele organelor create prin acorduri. ele devin acte de drept unional din momentul intrării lor în vigoare şi în această calitate ele devin şi acte de drept intern al statelor.3. Aplicabilitatea imediată şi efectul direct al dreptului unional Aplicabilitatea imediată înseamnă că un act juridic unional se integrează de drept în sistemul statelor membre. în afară de actul de ratificare. de asemenea. fie într-un act . tehnic. relativa excepţie menţionată fiind integrarea tratatelor unionale în statele dualiste. eventual cu modificări permise de tratatul însuşi. dat fiind că ele sunt şi acte de drept unional. exprimată fie în acordul însuşi. dreptul unional se deosebeşte esenţial de dreptul internaţional. deoarece presupune posibilitatea materială ca un act să beneficieze de el. atât în relaţiile lor cu statele şi Uniunea cât şi între ele. în dreptul internaţional se cunosc două orientări: monismul şi dualismul.2.1. adică originar şi derivat. ceea ce se aplică în cadrul primeia fiind actul de introducere şi nu tratatul ca atare. tratatele trebuind recepţionate (sau introduse) în sistemul juridic al statelor prin intermediul unor acte juridice naţionale (care nu se confundă cu actele de ratificare). criteriul îl constituie obiectivele şi finalităţile tratatelor. efectul direct este un aspect material. fie printr-un act care conţine o clauză în acest sens. în acest sens.

În ceea ce priveşte caracterul clar şi precis. faptul că cetăţenii contribuie la luarea deciziilor prin intermediul a diferite instituţii şi organe. efectul direct urmând să se producă la expirarea termenului. textul este considerat necondiţionat. dacă o prevede. Efectul direct se produce însă cu particularităţi şi cu excepţii pentru diversele categorii deacte juridice unionale. clar şi suficient de precis în sensul atribuirii de drepturi şi obligaţii către particulari. complet) şi se produce în ambele sensuri. dincolo de guvernele naţionale. O primă categorie se compune din regulamente. efectul direct urmând să se producă la expirarea termenului respectiv. În sensul celor spuse până acum există trei categorii de dispoziţii unionale care au sau pot avea efect direct şi o categorie care nu are niciodată un asemenea efect. ca atare. Jurisprudenţa Curţii le-a extins şi la celelalte acte unionale. Atât aplicabilitatea imediată cât şi efectul direct sunt prevăzute expres în tratate numai cu privire la regulamente.în raporturile dintre particulari cât şi vertical . în Hotărârea Van Gend en Loos din 1963. prezumţia este restabilită însă dacă dispoziţiile acordului sunt preluate într-un act unional de aplicare sau dacă acesta trimite la ele. efectul lor direct este necondiţionat. constituind o nouă ordine juridică. deci de loialitatea cu care ele şi-ar îndeplini obligaţiile asumate. dacă actele de aplicare nu au fost adoptate sau sunt necorespunzătoare. Aceste particularităţi depind de conţinutul actului – criteriul folosit. fie de adoptarea de acte de aplicare de către state/instituţii unionale/organe create prin acorduri. aplicarea lor este frecvent condiţionată fie de un termen de tranziţie. la fel se consideră şi dacă textul prevede un termen la expirarea căruia el urmează să se aplice (termen de tranziţie). precis şi necondiţionat. în plus. caz în care efectul direct se produce. deci. decizii adresate particularilor şi principiile generale ale dreptului. statele sau instituţiile nu au o putere discreţionară în privinţa conţinutului drepturilor/obligaţiilor sau a condiţiilor esenţiale de exercitare a lor. O a doua categorie cuprinde tratatele unionale. aplicabilitatea imediată şi efectul direct reprezintă o necesitate pentru dreptul unional. la fel se consideră şi atunci când textul îşi subordonează aplicarea atât unui termen cât şi adoptării unor acte în cursul acestuia. acte ce presupun o competenţă obligată sau o competenţă discreţionară ce vizează doar modalităţile procedurale de exercitare a drepturilor/obligaţiilor. care îi priveşte direct pe justiţiabilii Uniunii. fie de ambele. este de menţionat doar că gradul de precizie nu trebuie să fie complet. aşa cum am arătat mai sus. aşa cum am arătat.în raporturile particularilor cu statele sau cu instituţiile unionale. existenţa procedurii chestiunii preliminare. total (integral. pentru a stabili dacă o anume dispoziţie are sau nu efect direct. Caracterul necondiţionat presupune că textul nu prevede necesitatea adoptării unor acte de aplicare a lui de către state sau instituţii sau. total înseamnă că el se produce atât orizontal . Mai concret. Deci. în fine. aşa cum a arătat Curtea de Justiţie. eventual. iar în ambele sensuri înseamnă că textul poate stabili atât drepturi cât şi obligaţii pentru particulari. ai cărei subiecţi sunt nu numai Uniunea şi statele ci şi persoanele aflate sub jurisdicţia acestora. Prin intermediul primeia dreptul unional se integrează în dreptul naţional al statelor membre. faptul că preambulul tratatelor se adresează popoarelor.de aplicare a lui. textul putând avea nevoie de interpretări judiciare fără ca prin aceasta să-şi piardă efectul direct. dacă actele de aplicare presupun o competenţă obligată a autorilor lor sau o competenţă discreţionară care priveşte doar modalităţile procedurale de exercitare a drepturilor/obligaţiilor. important este ca el să nu aibă nevoie de interpretări din partea organului legislativ sau executiv. aceasta ar însemna că existenţa actelor unionale în ordinea juridică a statelor ar depinde de introducerea lor de către state. cu următoarele argumente: instituirea obiectivului constând în crearea unei pieţe comune. toate având prin natura lor un conţinut clar. faptul că respectarea şi aplicarea uniformă a dreptului unional în ansamblul său ar fi compromise dacă el nu s-ar aplica decât în relaţiile dintre state şi dintre acestea şi instituţiile unionale. Rezultă . La acestea conţinutul nu este totdeauna de natură a fi aplicat direct particularilor. printr-o interpretare teleologică şi sistemică a tratatelor. acordurile unionale cu terţii şi actele emise de organele create prin acorduri. conţinutul trebuie să fie necondiţionat.

ele putând fi acţionate în faţa jurisdicţiilor unionale. statele destinatare nu sunt dispensate de a aplica corespunzător directivele şi eventual deciziile în termenele prescrise. Deciziile care prevăd drepturi pentru state nu au efect direct. el este divizibil. o a treia consecinţă constă în obligaţia jurisdicţiilor naţionale de a aplica dreptul unional întocmai ca pe dreptul propriului lor stat. Invocabilitatea presupune liberul acces la justiţie. ele nu produc efect direct. ele putând fi acţionate în faţa jurisdicţiilor unionale. pentru apărarea drepturilor conferite de dreptul unional. O a treia categorie cuprinde directivele şi deciziile adresate statelor membre. prin excepţie. fie pentru a beneficia de drepturile care le sunt conferite. el este de regulă total (sunt însă şi excepţii). în lipsa efectului direct. după cum pot fi ţinuţi de aceleaşi autorităţi să-şi execute obligaţiile care le revin din dreptul unional. În plus. . ele aplicându-se doar în raporturile statelor cu instituţiile unionale. unele dispoziţii din acelaşi act putând avea acest efect iar altele nu. în comparaţie cu categoriile anterioare el este restrâns (parţial. aşa cum sunt obligate să asigure. aceste reguli trebuie să fie eficace. şi se produce în ambele sensuri. pe care statele sunt obligate să-l asigure. În ceea ce priveşte invocabilitatea de interpretare. acestora din urmă revenindu-le obligaţiile corelative. uneori chiar şi obligaţiile impuse prin decizii sunt aplicabile numai la expirarea unui anumit termen. Şi aici efectul direct este divizibil. interpretarea conformă (numită şi efect indirect) poate viza atât actele de aplicare (dacă este cazul). ele fiind prin natura lor acte destinate statelor. deoarece de regulă. eventual. cât şi ansamblul legislaţiei statului respectiv. Trebuie precizat că posibilitatea ca efectul direct să se producă nu dispensează statele/instituţiile unionale/organele create prin acorduri de obligaţia de a adopta actele de aplicare prevăzute.că aici efectul direct este condiţionat. în funcţie de cum îndeplinesc condiţiile cerute. a actelor de drept unional în ordinea lor juridică. De asemenea. efectul direct neputându-se astfel produce. aşa cum am arătat. dar nu poate fi cerută în defavoarea particularilor şi în folosul statului. precum şi reguli de procedură echivalente cu cele existente pentru apărarea drepturilor conferite de legislaţia naţională. În fine. ca la prima categorie. apoi. adică să nu facă imposibilă sau dificilă apărarea drepturilor unionale. care prin natura lor necesită acte de aplicare cu caracter normativ.în raporturile particularilor cu statele – iar într-un singur sens înseamnă că textul impune numai statelor obligaţii în favoarea particularilor. Deci. constituie o aparentă excepţie. adoptarea de acte normative este posibilă dacă este prevăzută de actul unional însuşi sau dacă este absolut necesară iar actele de aplicare sunt strict conforme cu actul unional şi compatibile cu dreptul unional în ansamblul său. limitat) şi se produce numai într-un singur sens. nediscriminarea între cetăţenii lor şi cei ai altor state membre. respectiv de aprobare. O primă consecinţă a aplicabilităţii imediate şi a efectului direct constă în aceea că: în cazul aplicabilităţii imediate statele nu au dreptul să adopte acte de recepţionare. O a doua consecinţă: particularii pot invoca actele de drept unional în faţa autorităţilor naţionale. restrâns înseamnă că el se produce numai vertical . de regulă. În fine. pentru a obţine reparaţie de la stat în caz de neconformitate a legislaţiei lui cu dreptul unional (invocabilitate de reparaţie) sau pentru a fi înlăturată legislaţia naţională incompatibilă cu dreptul unional (invocabilitate de excludere). fie. decât după expirarea termenului şi numai dacă nu s-au adoptat acte de aplicare sau ele sunt inadecvate. specificul directivelor este că ele prevăd un termen în care statele trebuie să adopte acte de aplicare. în privinţa directivelor şi a deciziilor adresate statelor ea poate fi cerută în principiu şi în raporturile de tip orizontal. De asemenea. nu şi invers. mai precis deciziile care stabilesc obligaţii în sarcina acestora din urmă. pentru a obţine o interpretare a legislaţiei naţionale conformă cu dreptul unional (invocabilitate de interpretare). iar în cazul efectului direct ele nu au dreptul să adopte acte de aplicare cu caracter normativ ci doar acte cu caracter individual sau măsuri tehnice. Directivele. şi aici efectul direct este condiţionat. susceptibil de a se aplica particularilor. Conţinutul acestui tip de acte nu este. în plus. în plus.

nu poate exista vreun raport. să existe legătură de cauzalitate dintre violare şi prejudiciu. fundamentul superiorităţii pentru un act de drept internaţional se găseşte în Constituţiile statelor. Superioritatea dreptului unional constă. în Hotărârea "Costa/E. asumarea benevolă şi reciprocă de către state a unor obligaţii. deci. reparaţia poate fi cerută în următoarele condiţii: beneficiarii şi conţinutul drepturilor să poată fi determinaţi pe baza dispoziţiilor actului unional în discuţie. condiţiile în care se manifestă superioritatea sunt prevăzute tot de Constituţii pentru actele de drept internaţional. fie el de superioritate. în timp ce pentru dreptul unional el rezultă din acesta." din 1964. permisă statelor de tratate în anumite condiţii. prin simplul fapt al incompatibilităţii lor cu dreptul unional. transferul ireversibil de competenţe. Răspunsul este că dreptul unional. el va beneficia de superioritate numai prin excepţie şi cel mult asupra legilor. nu şi asupra Constituţiilor.N. respectiv simplă pentru cazul unei competenţe obligate a statelor. ci devin doar inaplicabile. actele de aplicare.În ceea ce priveşte invocabilitatea de reparaţie. Astfel. În ceea ce priveşte invocabilitatea de excludere. Nu prezintă importanţă care organ al statului în discuţie se face vinovat de încălcarea dreptului unional. În ambele ipoteze actele juridice naţionale nu sunt abrogate sau anulate de drept. O singură excepţie există. pe de o parte.3.în cazurile de competenţă exclusiv unională. prevalează faţă de dreptul naţional. Dreptul unional se deosebeşte şi sub acest aspect de dreptul internaţional public.E. în imposibilitatea pentru statele membre de a invoca acte juridice proprii incompatibile în conţinut cu dreptul unional .L. noţiunile de “piaţă comună” şi de “Comunitate”. Prin urmare. să existe un prejudiciu. el primează şi faţă de Constituţiile naţionale. respectiv de el însuşi pentru dreptul unional. 2.în cazurile de competenţă împărţită -. dacă un act de drept internaţional beneficiază totuşi de aplicabilitate imediată şi chiar de efect direct. Superioritatea dreptului unional nu este afirmată expres în tratate. indiferent de ceea ce ar prevedea acestea. însă jurisprudenţa Curţii a dedus-o din natura şi ansamblul dispoziţiilor lor. posibilitatea unor derogări de la dreptul unional. dar ea este prevăzută de tratatele unionale însele: este vorba de acordurile încheiate de state membre cu terţi înainte de crearea Comunităţilor/Uniunii sau de aderarea la acestea. care implică o datorie de . dacă au fost prevăzute sau sunt necesare. Preeminenţa dreptului unional asupra dreptului naţional al statelor membre Problema locului pe care-l ocupă în sistemul juridic al unui stat un act adoptat într-un alt sistem juridic se pune numai dacă acel act are aplicabilitate imediată în sistemul statului în discuţie. indiferent de natura şi originea actelor care-l compun şi indiferent de faptul că acestea au sau nu efect direct. Netranspunerea unei directive sau neexecutarea unei hotărâri a Curţii care constată încălcarea unui stat sunt considerate de drept violări grave. indiferent de natura şi originea actelor care-l compun pe acesta. între actele juridice adoptate în cadrul fiecăruia. particularii pot cere înlăturarea legislaţiei neconforme cu actele unionale lipsite de efect direct doar dacă respectiva legislaţie a fost adoptată special în aplicarea respectivelor acte unionale. prin acelaşi tip de interpretare ca şi pentru aplicabilitatea imediată şi efectul direct. argumentele erau în linii mari aceleaşi: obiectivele pe care tratatele le fixează. în lipsa acestei aplicabilităţi cele două sisteme rămân radical separate şi. de inferioritate sau de egalitate. având în vedere aplicabilitatea imediată a dreptului unional. putându-se însă aplica la alte materii şi redevenind eventual aplicabile în momentul în care actele juridice unionale cu acelaşi obiect îşi încetează valabilitatea. să existe o violare a dreptului unional. apoi. în fine. gravă pentru actele de aplicare ce lasă statelor o putere discreţionară. se pune întrebarea ce loc ocupă actele sale în ierarhia juridică a statelor membre. Altfel spus. iar pe de altă parte în imposibilitatea pentru state de a invoca acte juridice proprii pe care ele nu mai sunt competente să le adopte . să nu fi fost adoptate în termen sau să fie necorespunzătoare. existenţa aplicabilităţii imediate însăşi.2.

respectiv statul care nu adoptă actele juridice necesare aplicării dreptului unional.3. Dreptul unional care se substituie produce efect direct. în cadrul aceluiaşi domeniu. în cadrul anumitor proceduri. Le vom analiza pe rând. caz în care ea operează treptat. se pot distinge următoarele tipuri de relaţii: substituirea. ca măsură provizorie. aplicarea actelor juridice naţionale care par neconforme cu dreptul unional. astfel. în cadrul anumitor proceduri. pentru a beneficia de drepturile conferite de dreptul unional. coordonarea şi coexistenţa. după cum au obligaţia de a le impune acestora respectarea dreptului unional. pentru încălcarea dreptului unional. căi de reparaţie şi sancţiuni în aceleaşi condiţii de fond şi de procedură ca şi pentru încălcarea dreptului naţional.3. 2. jurisdicţiile naţionale au obligaţia şi dreptul de a înlătura din oficiu actele naţionale incompatibile. În al treilea rând. ei au dreptul de a cere de la statul vinovat de încălcarea dreptului unional reparaţie pentru prejudiciile cauzate. dealtfel) au obligaţia de a interpreta legislaţia naţională în lumina dreptului unional. Superioritatea are şi ea consecinţe practice. independent de faptul că actele unionale invocate au sau nu efect direct. revocare. căile de reparaţie trebuie să fie eficace. în funcţie de gradul de dezvoltare a dreptului unional. a) Substituirea Aceasta corespunde competenţelor exclusive ale Uniunii. iar sancţiunile trebuie să fie eficace şi proporţionale. în faţa jurisdicţiilor unionale. Intervenţia Uniunii diferă de la un domeniu la altul şi chiar în cadrul aceluiaşi domeniu. Rezultă deci că superioritatea este pentru dreptul unional o necesitate la fel de mare ca şi aplicabilitatea imediată. Moduri de relaţionare a dreptului unional cu dreptul naţional al statelor membre Relaţiile dintre sistemele juridice ale statelor şi sistemul juridic unional nu se reduc la un singur tip. are loc. În primul rând. În acelaşi timp particularii au obligaţia de a respecta dreptul unional. ele au obligaţia de a repara prejudiciile cauzate particularilor prin acte neconforme şi obligaţia de a asigura accesul la justiţie al particularilor. particularii au dreptul de a cere o interpretare a legislaţiei naţionale conformă cu dreptul unional. Substituirea poate fi totală sau parţială. De asemenea. posibilitatea ca actele unionale să producă efect direct nedispensând statele de această obligaţie. statul care elaborează sau menţine acte juridice neconforme cu dreptul unional sau pe care nu mai are competenţa să le adopte. anulare etc.loialitate şi de solidaritate şi un drept uniform şi omogen aplicat. indiferent de prevederile contrare ale legislaţiei naţionale în acest sens şi fără a aştepta acest lucru de la alte organe ale statului (de exemplu prin abrogare. respectiv restituirea sumelor nedatorate. De asemenea. competenţele lor materializându-se în acte juridice cu regim juridic diferit şi deci cu efecte diferite asupra dreptului naţional al statelor. în funcţie de domeniu şi uneori. dreptul de a adopta norme în domeniile respective fiind în principiu transferat Uniunii. În fine. există mai multe posibilităţi. ei au dreptul de a cere autorităţilor naţionale înlăturarea actelor naţionale neconforme adoptate sau nu în aplicarea actelor unionale invocate. care să prevadă. Astfel. Statele au obligaţia de a scoate din vigoare actele neconforme sau pe care nu mai au competenţa să le adopte.). armonizarea. instituţiile unionale pot acţiona în judecată. În al doilea rând. ele (ca şi celelalte organe ale statelor. putându-se distinge mai multe modele în funcţie de rolul jucat de fiecare sistem şi de influenţa pe care o are cel de-al doilea asupra primelor. Astfel. Particularii mai au dreptul de a cere instanţelor naţionale. Legat de această obligaţie jurisdicţiile pot suspenda. realizându-se o . în plus. o substituire a dreptului naţional cu dreptul unional. luarea unor măsuri provizorii cum ar fi suspendarea aplicării legislaţiei naţionale ce pare incompatibilă cu dreptul unional. În ceea ce îi priveşte pe particulari. în acest sens statele trebuie să adopte o legislaţie adecvată. adică să nu facă dificilă sau imposibilă obţinerea reparaţiei.

Ca mijloace juridice sunt utilizate mai ales directivele. Executarea dreptului unional Din ceea ce am arătat până acum rezultă că la executarea dreptului unional concură atât instituţiile unionale cât şi statele membre. dacă directivele cer. c) Coordonarea Ea corespunde atât competenţelor împărţite permanent cât şi celor coordonate de Uniune. căci în acest caz nu există nici un fel de raport între cele două sisteme. Diferenţa ar consta în faptul că. acte jurisdicţionale sau operaţiuni materiale. pentru ca indivizii care cad sub incidenţa mai multor legislaţii să nu fie prejudiciaţi de disparităţile dintre ele. Dat fiind că rolul instituţiilor a fost studiat. d) Coexistenţa Nu este vorba. căci cadrul (sau nivelul) unional îl înglobează în mod necesar pe cel naţional. care reprezintă numitorul comun. legislaţiile naţionale rămânând să se aplice exclusiv activităţilor anticoncurenţiale ale căror efecte nu depăşesc graniţele unui stat. coordonarea lasă neatinse respectivele disparităţi dar dirijează în acelaşi sens efectele legislaţiilor. acte normative.4. Am putea spune că sunt înlăturate disparităţile dintre efectele legislaţiilor naţionale. în timp ce dreptul naţional reglementează concurenţa pe teritoriul unui singur stat. permiţând doar acte individuale . Exemplul cel mai relevant îl constituie dreptul concurenţei. acte individuale. nici să le coordoneze. evident. în funcţie de împrejurări şi de natura actului unional în discuţie. Directivele reprezintă prin excelenţă mijlocul de armonizare. trebuind să se adapteze unor exigenţe impuse la nivel unional. În asemenea situaţii se face aplicarea principiului superiorităţii dreptului unional. în funcţie de cât de aproape sau de departe de modelul impus este fiecare sistem. rămâne de văzut cel al statelor.integrare juridică a statelor membre. de ipoteza în care dreptul naţional şi dreptul unional reglementează domenii diferite sau au un obiect diferit. sistemele naţionale dobândesc o anumită omogeneitate şi coerenţă. fiind mai "slabă" decât armonizarea. aceasta pentru simplul fapt că el are ca obiect doar concurenţa la nivel unional. b) Armonizarea Ea corespunde competenţelor împărţite. fiecare stat trebuie să atingă un anumit model. prin natura lor. regulamentele şi deciziile interzic în principiu actele normative. dispoziţiile sale reglementând şi sancţionând acele activităţi ale căror efecte anticoncurenţiale depăşesc cadrul unui stat. chiar dacă ele nu se produc pe întreg teritoriul Uniunii. ipoteză în care dreptul naţional continuă să reglementeze un domeniu dar nu-şi mai poate determina singur finalităţile. ele căzând deci şi sub incidenţa legislaţiilor naţionale (mai precis a acelora pe teritoriul cărora se produc efectele). 2. Acestea din urmă pot fi chemate să aplice dreptul unional prin acte normative. în timp ce armonizarea implică atenuarea disparităţilor dintre legislaţii în măsura necesară atingerii unui standard comun. ci de ipoteza în care ele au acelaşi obiect dar îl reglementează în cadre sau dimensiuni diferite. Dar aceasta nu a împiedicat existenţa unor dificultăţi de coexistenţă. Astfel. Regulamentele şi deciziile adresate particularilor corespund pe deplin acestui mod al dreptului unional de a se raporta la dreptul naţional. Tocmai pentru că finalităţile sunt stabilite de dreptul unional. Adaptarea sistemelor naţionale cunoaşte grade diferite. dreptul unional corespunzător nesubstituindu-se cu nimic legislaţiilor naţionale în domeniu şi nepropunându-şi nici să le armonizeze. ceea ce înseamnă că distorsiunile de concurenţă produse pe plan unional sunt în acelaşi timp şi distorsiuni produse pe plan naţional (mai precis pe planul a cel puţin state).

în al doilea posterior. Curtea poate fi sesizată în primul caz de către state. deoarece Uniunea nu dispune de aparatul administrativ necesar în acest sens şi nici de forţa de constrângere. aceasta chiar dacă competenţa comunitară în materie era exclusivă. La fel. prin excepţie. a superiorităţii şi a aplicării uniforme a dreptului unional. actualmente existând o prevedere expresă în acest sens în tratate. Executarea de către state se bazează pe următoarele principii: cel al cooperării loiale şi cel al autonomiei instituţionale. actele unionale stabilesc conduita de urmat iar actele statelor stabilesc sancţiuni penale. În ceea ce priveşte executarea prin acte jurisdicţionale. în al . aceasta îşi exprimă prima poziţia asupra acordurilor şi. la cererea anumitor subiecţi. Deci. Nu sunt susceptibile de o astfel de executare deciziile instituţiilor care stabilesc obligaţii băneşti în sarcina statelor. avizul are caracter conform: dacă el este negativ acordul nu mai poate fi încheiat ca atare. dacă are obiecţii în privinţa compatibilităţii lor cu tratatele unionale iar statele. alte hotărâri cu caracter bănesc. de Parlament sau de orice stat membru asupra compatibilităţii cu tratatele unionale a acordurilor ce urmează a fi încheiate de Uniune cu terţii.sau operaţiuni materiale (măsuri tehnice). în cadrul căilor de atac exercitate împotriva ei. de procedură şi de fond prevăzute de legislaţiile naţionale. deciziile prin care se dispune în CEEA retragerea de la o întreprindere a materiilor brute sau a materiilor fisile speciale. CONTENCIOSUL UNIUNII EUROPENE 3. (unde avizele numesc deliberări) Curtea poate fi consultată asupra compatibilităţii cu tratatele unionale a acordurilor ce urmează a fi încheiate de state membre cu terţi şi a acordurilor încheiate de persoane fizice/juridice din state membre cu terţi. cele de constatare a carenţei şi alte hotărâri de acelaşi tip. de Comisie. impunându-se renegocierea lui sau revizuirea tratatelor. Actele unionale susceptibile de executare silită sunt: deciziile instituţiilor care stabilesc drepturi sau obligaţii băneşti în favoarea. chiar şi înainte însă statele erau considerate principalii actori ai executării dreptului unional. având în vedere principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. în Uniune Curtea poate fi consultată de Consiliu. cele de anulare a unui act. Atribuţiile consultative ale Curţii de Justiţie În afară de atribuţiile jurisdicţionale propriu-zise Curtea mai are şi atribuţii de tip consultativ. Ultimul presupune că executarea are loc conform regulilor de competenţă.E. deoarece nu exista şi nu există un paralelism între competenţa legislativă şi cea executivă. am arătat anterior că instanţele naţionale sunt instanţele de drept comun în aplicarea contencioasă a dreptului unional. a efectului direct.1. respectiv particularii părţi la acorduri nu-i împărtăşesc obiecţiile. fie de jurisdicţiile unionale în cadrul anumitor proceduri. Astfel.E. Suspendarea executării (aplicării) unui act emis de o instituţie sau de un organ unional este posibilă doar la cerere. În fine. suspendarea executării silite a unei hotărâri judiciare unionale este posibilă tot numai la cerere. statele pot adopta şi în cazul lor acte normative. care constau în emiterea de avize în cazuri expres prevăzute de tratate. execuţia materială a dreptului unional le incumbă de asemenea aproape exclusiv statelor. dacă acestea sunt prevăzute de actele unionale însele sau dacă sunt obiectiv necesare (de exemplu. hotărârile Curţii prin care sunt condamnate statele la amenzi sau daune cominatorii. Executarea prin acte normative le revine de regulă statelor. Autorităţile naţionale au dreptul să verifice doar autenticitatea actului unional supus executării. în primul caz avizul este dat în prealabil. respectiv în sarcina particularilor. fiind obligate să ordone punerea lui în executare. hotărârile Curţii prin care sunt condamnate băncile centrale ale statelor la amenzi sau daune cominatorii. deşi consultarea este facultativă.A. dacă dreptul unional nu fixează alte reguli de procedură şi sub rezerva respectării obiectivelor tratatelor. În ambele cazuri însă Curtea se pronunţă doar în subsidiar faţă de Comisie. acestea excedând competenţelor unionale). fiind decisă fie de autorul actului. inclusiv ordonanţe preşedinţiale. În C.

avizul este dat sub forma unei hotărâri. o pun jurisdicţiilor unionale privitor la semnificaţia exactă a actelor unionale aplicabile în acele procese. Acest lucru era necesar deoarece. Competenţa preliminară (prejudicială) . ea semnificând conformitatea.chestiunea preliminară (prejudicială) Atribuţiile preliminare constau în soluţionarea unei chestiuni ridicate în cursul unui litigiu în faţa instanţelor naţionale. pe de o parte. de a anula hotărârile acestora.2. sesizate de părţi sau din oficiu în cadrul proceselor aflate înaintea lor. aceste acţiuni se introduc în anumite termene şi condiţii şi nu pot avea ca obiect actele statelor adoptate pe baza actelor unionale. prin acest tratat Tribunalul poate fi şi el competent dacă Statutul Curţii îi atribuie această competenţă în cazuri specifice. chestiunea preliminară în interpretare constă în întrebarea pe care jurisdicţiile naţionale. Atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de Justiţie. cu dreptul derivat superior actului în discuţie. Tocmai fiindcă este vorba de o cooperare. celelalte sunt competente să soluţioneze chestiunea prealabilă. Comisia. Legalitatea sau validitatea se apreciază în raport cu dreptul originar. iar pe de altă parte în scopul asigurării unui control indirect al legalităţii actelor de drept unional. Din punct de vedere procedural nu există termene de sesizare a Curţii. ceea ce include şi efectele lui în timp. riscul fiind astfel supravieţuirea unor acte unionale şi. 3.1.2. aviz prin care constată că statul membru sau persoana fizică/juridică parte la respectivul acord a intenţionat astfel să se sustragă de la obligaţiile decurgând din tratat. cu un act superior. în spaţiu şi asupra persoanelor. naţionale ilegale. sunt citaţi. Motivele de nevaliditate (nelegalitate) sunt cele de la acţiunea în anulare (vezi ulterior). Validitatea este identică cu legalitatea. de ea depinzând soluţia litigiului. ca în cadrul atribuţiilor jurisdicţionale propriu-zise. statele membre. Interpretarea vizează semnificaţia exactă a actului unional în discuţie. deci. pe de o parte. avocatul general poate pune concluzii. după caz. pentru a-şi prezenta observaţiile. iar pe de altă parte controlul legalităţii actelor unionale nu poate fi realizat integral numai prin mecanismul acţiunilor introduse direct la jurisdicţiile unionale. De asemenea. ceea ce i-ar compromite dreptului unional eficacitatea şi unitatea. nu există nici o legătură de subordonare între puterea judiciară din Uniune şi cea a statelor. pentru a-i asigura aplicarea uniformă pe tot teritoriul Uniunii. cu acordurile unionale cu terţii şi cu actele organelor create prin acorduri. Parlamentul. este desemnat un judecător raportor. deoarece Uniunea nu reprezintă o structură de tip federal şi. ale Tribunalului şi ale Tribunalului Funcţiei Publice 3. Există deci două variante ale chestiunii preliminare: chestiunea preliminară în interpretarea dreptului unional şi chestiunea preliminară în aprecierea validităţii dreptului unional. chestiune numită prealabilă (preliminară) deoarece soluţionarea ei trebuie să aibă loc în prealabil. efectul direct şi aplicarea dreptului unional de către statele membre pot duce la diferenţe de interpretare de la un stat la altul. eventual. Consiliul. iar chestiunea preliminară în aprecierea validităţii constă în întrebarea pe care jurisdicţiile naţionale o pun privitor la validitatea actelor unionale aplicabile în procesele aflate înaintea lor. precum şi cu toate principiile generale ale dreptului degajate de jurisprudenţa unională. Până la Tratatul de la Nisa Curtea avea monopolul chestiunilor preliminare. dacă este cazul. atât formală cât şi materială.doilea de către Comisie. Curtea şi Tribunalul nu au posibilitatea de a controla respectarea hotărârilor lor de către jurisdicţiile naţionale şi. Aceasta presupune un mecanism de cooperare între jurisdicţiile naţionale şi cele unionale competente (adică Curtea şi eventual Tribunalul): primele sunt competente să soluţioneze litigiul propriu-zis. precum şi efectul direct şi superioritatea lui. Atribuţiile prejudiciale sunt conferite de tratate jurisdicţiilor unionale în scopul interpretării dreptului unional. cu posibilitatea pentru el de a trimite dosarul la Curte dacă există riscul să fie . Aşadar. Curtea poate da un aviz şi în situaţia în care un acord din cele menţionate mai sus a fost încheiat între momentul semnării şi cel al intrării în vigoare a tratatului.

în acest sens fiind excluse jurisdicţiile unor zone sau regiuni autonome. faptul că aplică dreptul pozitiv. organelor şi organismelor unionale. convenţiile şi deciziile conţinând măsurile de aplicare a deciziilor de dinainte Obiectul chestiunii în aprecierea validităţii . în categoria jurisdicţiilor mai intră. chiar în cadrul altui tip de procedură. Caracterul naţional presupune deopotrivă situarea jurisdicţiei pe teritoriul european al unui stat membru şi apartenenţa organizatorică şi funcţională la sistemul judiciar al acelui stat. d) principiile generale ale dreptului e) actele din fostul J. faptul că dă hotărâri obligatorii în urma unei proceduri în principiu contradictorii. în cazul procedurii în interpretare. indiferent că au caracter normativ sau individual.A.: deciziile-cadru. de asemenea. neinteresând deci denumirea dată de legislaţia statelor. eventual. caracterul său independent şi imparţial. chiar şi în acest caz însă procedura nu este obligatorie pentru instanţele ce iau măsuri provizorii. Procedura în ambele sale variante este în principiu facultativă. extraordinară. în caz contrar procedura fiind exclusă.A. singurele lor opţiuni fiind să aplice actul. hotărârile Curţii de Justiţie şi ale celor două Tribunale pot face obiectul unei asemenea proceduri c) acordurile unionale cu terţii şi actele organelor create prin acorduri În cazul acordurilor mixte.. care este prezumat valid până la proba contrară. că sunt numite. Obiectul chestiunii în interpretare a) dreptul originar în ansamblul său b) actele juridice ale instituţiilor. obligatoriu sau facultativ. care prezintă particularităţi decurgând din acea autonomie. competenţa preliminară a Curţii şi a Tribunalului trebuie acceptată expres de către state printr-o declaraţie. aşa cum am mai arătat. în toate cazurile procedura fiind însă facultativă. caracterul său permanent şi obligatoriu. dar sunt excluse organele de arbitraj. că au sau nu efect direct. faptul că este prevăzut sau instituit printr-un act al statului. în acest ultim caz dacă au atribuţii jurisdicţionale şi numai când îşi exercită competenţele disciplinare. dar le include pe cele comune mai multor state membre. De asemenea. Trebuie făcută însă precizarea că instanţele naţionale nu pot invalida un act unional. statele pot atribui dreptul de a înainta o chestiune preliminară tuturor jurisdicţiilor lor sau numai celor ale căror hotărâri nu mai sunt atacabile. în cadrul spaţiului de libertate. organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale şi cele aparţinând organismelor profesionale obligatorii. cu excepţia cazului în care litigiul este judecat de o instanţă ale cărei hotărâri nu mai sunt susceptibile de a fi atacate pe plan intern cu nici o cale ordinară şi.I. În acest sens. dar nu mai târziu de 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. precum şi când chestiunea a primit deja un răspuns de la Curte. în ceea ce priveşte actele adoptate până acum în fostul pilon J.afectate unitatea şi coerenţa dreptului unional. de asemenea. când chestiunea nu este pertinentă sau când. sau să declanşeze procedura preliminară. deciziile lui vor putea fi atacate la Curte din aceleaşi motive. ceea ce exclude atât jurisdicţiile statelor terţecât şi pe cele internaţionale.I. faptul că membrii săi sunt numiţi de stat. atipice sau nenumite. Noţiunea de jurisdicţie a fost definită de Curte pe baza unor criterii ca: natura sau competenţa jurisdicţională a organului respectiv. Trebuie precizat. obiect al interpretării pot fi teoretic doar acele dispoziţii care ţin de competenţele unionale. securitate şi justiţie Curtea nu poate controla măsurile luate de state pentru protecţia ordinii publice sau a securităţii interne. în afară de instanţele judecătoreşti. pe calea reexaminării. dispoziţiile actului unional aplicabil sunt foarte clare. deciziile. că până la transformarea lor în regulamente şi directive. dacă au îndoieli cu privire la validitatea actului. Procedura nu poate fi declanşată decât de o jurisdicţie naţională a unui stat membru.

procedura în faţa Curţii sau a Tribunalului nu ia sfârşit în principiu ci este doar suspendată la cererea instanţei naţionale care a declanşat-o. că au sau nu efect direct. este liber în privinţa formulării întrebărilor. doar dacă decizia de trimitere este anulată de o instanţă superioară procedura va lua sfârşit sau. aceleaşi cu cele de la acţiunea în anulare. Judecătorul naţional este absolut liber în a înainta chestiunea. când acesta are un caracter artificial. indiferent că au caracter normativ sau individual. respectiv Tribunalul poate însă invoca din oficiu motivele susceptibile de a fi invocate astfel. indiferent de eventualele prevederi contrare ale legislaţiei naţionale. în lipsa unei clauze în ele sau a unui acord separat în acest sens.sau asupra validităţii actului naţional – când validitatea lui depinde de validitatea actului unional pe baza căruia a fost adoptat -. în schimb. jurisdicţia unională nu poate face aprecieri asupra pertinenţei chestiunii pentru soluţia procesului. Cererea instanţei naţionale se comunică de către jurisdicţia unională Comisiei. . Procedura chestiunii preliminare Jurisdicţia naţională poate trimite chestiunea la jurisdicţia unională în orice fază a procesului. statelor membre şi părţilor în litigiu. de asemenea. hotărârile Curţii de Justiţie şi ale celor două Tribunale nu pot fi atacate pe o asemenea cale. În cadrul procedurii în interpretare actul unional incident este analizat sub toate aspectele. dar poate refuza să răspundă atunci când dreptul unional în general este manifest inaplicabil. precum şi Consiliului.A. precum şi actele organelor create prin astfel de acorduri dar. abstract. întrucât nu este vorba de un proces.C.: deciziile-cadru. tot instanţei naţionale revenindu-i acest rol. dacă una din aceste instituţii este autoarea actului implicat.I. hotărârea lor nu va mai putea fi luată în considerare la soluţionarea litigiului. când este evident că întrebarea nu are nici o legătură cu litigiul. instanţei naţionale revenindu-i în exclusivitate acest rol. pentru ca toţi aceştia să-şi prezinte observaţiile. pentru ele existând căi specifice b) actele din fostul J. o parte a doctrinei le exclude. Procedura nu poate avea ca obiect dreptul naţional. procedura ia sfârşit dacă procesul încetează din voinţa părţilor.a) actele obligatorii ale instituţiilor. cu excepţia cazului în care pertinenţa depinde de înţelesul dispoziţiei în cauză. şi nici contracte. cu excepţia cazului când există o clauză în ele sau un acord separat în acest sens. sau când întrebarea are un caracter ipotetic. în sensul că nu e ţinut de cererea părţilor şi nu poate fi împiedicat de vreo cerere sau de vreo înţelegere a acestora. dar ei nu sunt propriu-zis părţi. Dar jurisdicţia unională nu poate face aprecieri directe asupra compatibilităţii unui act naţional cu actul unional implicat – când compatibilitatea primului depinde de interpretarea dată celui de-al doilea . Curtea. fictiv. având în vedere caracterul lor convenţional şi apartenenţa lor parţială la dreptul internaţional public. la fel. ea nu poate avea ca obiect acte de drept complementar din categoria celor care sunt exclusiv de drept internaţional (convenţii între state membre sau între state membre şi state terţe). cu excepţia cazului când aceste contracte trimit la dispoziţii de drept unional sau le încorporează.E. Chiar dacă împotriva deciziei de trimitere se exercită o cale de atac internă. cu excepţia cazului când acesta trimite la dispoziţii de drept unional sau le încorporează. De asemenea. statelor terţe părţi la un acord unional dacă în discuţie e un astfel de acord. a ordinii acestora şi a aprecierii pertinenţei lor pentru soluţionarea litigiului. Parlamentului sau B. Curtea sau Tribunalul sunt şi ele libere să dea răspunsul fără a ţine seama de formularea sau de ordinea întrebărilor. organelor şi organismelor unionale. în timp ce la procedura în aprecierea validităţii se analizează numai motivele invocate de judecătorul naţional. de asemenea. în caz că Tribunalul sau Curtea s-au pronunţat deja. deciziile şi deciziile conţinând măsurile de aplicare a deciziilor şi a convenţiilor Jurisprudenţa Curţii pare să considere că trebuie incluse şi diversele acorduri unionale.

posibilitatea de a lua astfel de măsuri este independentă de eventualele dispoziţii ale legislaţiei naţionale care ar interzice-o sau ar limita-o. întinderea sau consecinţele hotărârilor lor. instanţelor superioare care judecă acelaşi proces în cadrul căilor de atac. propunerea trebuie făcută în termen de o lună de la pronunţarea hotărârii iar Curtea trebuie să decidă tot în termen de o lună dacă este cazul să reexamineze sau nu hotărârea Tribunalului. întinderea sau consecinţele acestor hotărâri. bineînţeles. atât judecătorul care le-a solicitat cât şi instanţele care judecă ulterior pe baza aceluiaşi act vor putea invoca alte motive de nelegalitate. Actul unional a cărui nevaliditate este invocată nu poate fi însă suspendat de instanţa naţională. în nici un caz însă ele nu vor mai putea da actelor de drept unional o interpretare proprie. ci şi toate actele naţionale adoptate pe baza lui. fie de la data adoptării pentru toţi cei care au introdus reclamaţii administrative sau acţiuni judiciare înainte de pronunţarea hotărârii. În ceea ce priveşte hotărârile date în aprecierea validităţii. la propunerea avocatului general. aceste limitări având la bază consideraţii economice sau de protecţie a drepturilor dobândite definitiv şi cu bunăcredinţă. până la adoptarea altuia valid. cele care confirmă prezumţia de validitate a actului unional au autoritate generală de lucru judecat în limita motivelor invocate. excepţiile putând fi decise de instanţa unională pentru oricare din motivele menţionate mai sus sau. Autoritatea şi efectele în timp ale hotărârilor date de Curte. deci. cu posibilitatea pentru instanţa unională de a decide că ele se vor produce fie pentru toţi de la data pronunţării hotărârii. jurisdicţiile naţionale pot totuşi cere lămuriri cu privire la sensul. Curtea sau Tribunalul mai pot decide ca statele să aplice şi pe viitor un regulament invalidat. judecătorul fiind obligat să ia în calcul şi interesele unionale. respectiv să-l înlocuiască cu altul legal. putând cel mult să ceară Curţii sau Tribunalului lămuriri cu privire la sensul. dacă judecătorul care a cerut interpretarea nu mai are altă opţiune decât aceea de a o aplica. dacă statele au adoptat cu bună credinţă măsuri de aplicare a actului unional invalidat. răspunsurile Tribunalului la chestiunile preliminare ridicate îşi vor produce efectele doar de la data expirării termenului în care se poate cere reexaminarea. ea decurgând logic din superioritatea dreptului unional. dacă acesta estimează că există riscul să fie afectate unitatea şi coerenţa dreptului unional. după cum şi statele au aceeaşi obligaţie în legătură cu actele adoptate de ele pe baza actului unional invalidat. în acest ultim caz însă este necesar să existe o urgenţă iar reclamantul să rişte un prejudiciu grav şi ireparabil. Dar. după înaintarea chestiunii preliminare şi până la primirea răspunsului de la Curte sau Tribunal. În caz de deschidere a . hotărârile care invalidează un act au autoritate generală. Este vorba deci de o autoritate generală de lucru interpretat. instituţia autoare a actului este obligată să-l scoată formal din vigoare. judecătorul naţional poate lua măsuri provizorii constând în suspendarea efectelor actelor juridice naţionale care par incompatibile cu actul unional a cărui interpretare s-a cerut sau în suspendarea efectelor actelor juridice naţionale adoptate pe baza actului unional a cărui nevaliditate este invocată. De asemenea. pentru a putea fi menţinute respectivele măsuri. în cazul în care Curtea nu a dat curs propunerii. De asemenea. ci şi altor instanţe care judecă litigii în care este implicat acelaşi act unional. Hotărârile date de Tribunal pot fi reexaminate de către Curte. respectiv să ridice o nouă întrebare dacă se pune o problemă nouă de drept sau apar noi elemente de apreciere. fie de la data adoptării doar pentru părţile din procesul în care s-a ridicat chestiunea. respectiv de Tribunal Hotărârile date în interpretare se impun nu numai judecătorului care le-a cerut şi. Efectele în timp ale acestor hotărâri se produc în principiu retroactiv. Instanţele naţionale trebuie să înlăture din proces nu numai actul declarat ilegal. adică de la data adoptării actului în discuţie.În cursul procesului. Tocmai pentru că există posibilitatea unei reexaminări. instanţele care judecă ulterior vor putea să declanşeze o nouă procedură de acest gen dacă apreciază că jurisprudenţa unională ar trebui schimbată. Efectele în timp ale hotărârilor de invalidare se produc de regulă tot retroactiv. ci numai de jurisdicţiile unionale în cadrul acţiunii în anulare.

statele membre. De precizat că . normative sau individuale. şi care trebuie să fie personal. Sunt de precizat următoarele: prin “stat” se înţelege numai puterea centrală.A. Competenţa de judecată .I. nu şi cea locală. respectiv existenţa unei asemenea violări. căile de atac Ea vizează acţiunile şi procedurile declanşate direct în faţa jurisdicţiilor unionale.I. reclamanţi pot fi numai Comisia şi statele membre.şi cei obişnuiţi . pentru actele Consiliului de Administraţie al B.A.I. în funcţie de soluţia dată acesteia. actele preparatorii. Obiect . nu se prevedea şi nu se prevede nimic în acest sens. Având acelaşi rol ca şi chestiunea preliminară în aprecierea validităţii. căci sunt prezumaţi că apără legalitatea unională.2.A.actele juridice obligatorii ce produc efecte faţă de terţi. dar B. reclamanţi pot fi numai Comisia şi statele membre iar pentru actele Consiliului Guvernatorilor al B. instituţiile unionale. Pentru actele din fostul J. organele şi organismele Uniunii . actual şi prezent pe tot parcursul procesului. pentru actele Consiliului şi ale Consiliului European care constată existenţa unui risc clar de violare a drepturilor omului.E. Pentru actele adoptate în fostul J.. răspunsurile date de Tribunal la chestiunile preliminare ridicate îşi vor produce efectele de la data finalizării procedurii sau. Sunt excluse deci avizele şi recomandările. un stat membru poate introduce acţiunea şi în numele parlamentului său naţional sau al unei camere a acestuia. 1) Acţiunile directe a) Acţiunea în anulare Ea se exercită împotriva actelor emise de instituţiile şi organele unionale. Celor privilegiaţi nu li se cere un interes de a acţiona.I. numai Comisia. precum şi actele normative care îi privesc direct şi care nu comportă măsuri de execuţie. dimpotrivă. conform delimitării menţionate anterior. 3. Reclamanţi Ei se împart în două categorii: cei privilegiaţi . actele confirmative.C. în ce priveşte Comitetul Regiunilor. numite.I. măsurile administrative şi organizatorice cu caracter pur intern.2.E. Banca Centrală şi Comitetul Regiunilor .deciziile-cadru şi deciziile din fostul J.E. acela de a înlătura ilegalităţile existente în ordinea juridică unională. Reclamanţilor obişnuiţi li se cere să aibă un interes. care poate fi material sau moral.particularii (persoane fizice şi juridice) şi statele străine. reclamant poate fi doar statul care face obiectul constatării. pentru ca actualmente să fie în sensul controlării numai a actelor de încheiere a acordurilor. pentru respectarea principiului subsidiarităţii. dacă se invocă nerespectarea principiului subsidiarităţii. în plus. statele membre şi Consiliul de Administraţie. alte proceduri.procedurii de reexaminare. Jurisprudenţa Curţii a admis iniţial şi diversele acorduri unionale şi actele organelor create prin acorduri. Curtea de Conturi şi Comitetul Regiunilor nu pot acţiona decât pentru apărarea prerogativelor lor şi. emise de instituţiile.acţiunile directe. ei nu pot ataca decât actele individuale care le sunt destinate sau care care îi privesc direct şi individual. ea este supusă însă unor condiţii de termene şi de calitate procesuală activă. în scopul anulării lor dacă se consideră că ele au fost adoptate cu încălcarea unor prevederi superioare. nenumite sau atipice. vor fi înlocuite cu răspunsurile Curţii.

prin excepţie. care se referă la repartiţia competenţelor între Uniune şi state. Motivele de nulitate prevăzute de tratate a) necompetenţa Este vorba atât de cea absolută (externă). mai precis încălcarea unor reguli superioare de natură materială În noţiunea de drept unional intră în acest caz dreptul originar. indicarea bazei juridice. notificarea sau luarea la cunoştinţă a actului. lipsa interesului public sau prezenţa unuia greşit. acordurile Uniunii cu terţii şi actele organelor create prin acorduri. ea poate viza acte afectate de deturnare de putere. Acest motiv se întâlneşte în cazul puterii discreţionare. acordurile încheiate de state anterior creării Comunităţilor/Uniunii sau aderării la ele. aplicarea greşită a acestuia din urmă d) deturnarea (abuzul) de putere El înseamnă urmărirea unor obiective diferite de cele prevăzute în tratate. Termenul de introducere a acţiunii Acesta este de două luni de la publicarea. eroarea asupra bazei juridice aplicabile. în ambele variante ea putând fi materială. adică atunci când îi afectează direct situaţia juridică.. respectiv de o lună de la constatarea existenţei unui risc de violare a drepturilor omului sau a existenţei unei asemenea violări. Acest motiv de nulitate vizează lipsa oricărei baze juridice. de exemplu autentificarea actului (existenţa datei şi a semnăturii preşedintelui instituţiei). cât şi de cea relativă (internă). Un act îl priveşte direct pe reclamant când are acelaşi efect asupra lui ca şi când reclamantul ar fi însuşi destinatarul actului. adică imposibilitatea aplicării lui c) violarea dreptului unional. ascunderea unor mobiluri inacceptabile în spatele obiectivelor afişate (dacă ele au avut un rol hotărâtor în adoptarea actului). Un act îl priveşte individual pe reclamant atunci când îl afectează în virtutea unor însuşiri care îi sunt proprii sau a unei situaţii de fapt care îl caracterizează în raport cu alţii şi care îl individualizează ca şi cum ar fi destinatarul actului. lipsa notificării sau notificarea neregulată către destinatar. dreptul derivat superior actului atacat. precum şi acte în care mijloacele de atingere a scopului sunt disproporţionate sau inadecvate. teritorială sau temporală (în acest ultim caz când Uniunea acţionează înainte de a fi expirat termenul de tranziţie prevăzut de tratate sau când o instituţie acţionează înainte de începerea sau după expirarea mandatului său) b) violarea formelor substanţiale Este vorba de încălcarea regulilor de formă prescrise de tratate sau de regulamentul intern pentru adoptarea unui act. dacă au rămas în vigoare. în schimb. nepublicarea sau publicarea neregulată atrage doar inopozabilitatea actului. inapte în raport cu el. procedura de vot. care se referă la repartiţia competenţelor între instituţiile unionale. Nu este însă prescris un termen pentru actele inexistente. menţionarea consultării altor instituţii sau organe. toate principiile generale ale dreptului consacrate de jurisprudenţă. motivarea. . acte în care aprecierea instituţiei este manifest eronată deşi s-a bazat pe fapte existente şi exacte. acte în care aprecierea instituţiei s-a bazat pe fapte manifest inexacte sau inexistente. după caz. Acţiunea nu poate viza decât legalitatea şi nu aprecierea situaţiei de fapt sau oportunitatea adoptării unui act. menţionarea propunerilor prealabile.actele de creare a unor organe şi organisme ale Uniunii pot prevedea condiţii specifice de atacare de către particulari a actelor emise de respectivele organe şi organisme. Primele două motive pot fi invocate şi din oficiu de către instanţă. obligaţia de a asculta persoana împotriva căreia urmează a se lua o sancţiune etc. neconformitatea de conţinut cu actul superior.

precum şi.E. interesul de a se evita repetarea ilegalităţii în acte cu obiect similar). iar în cazul actelor generale este obligată să scoată din vigoare toate actele anterioare şi ulterioare intervenite în aceeaşi materie şi anulabile din aceleaşi motive. are obligaţia de a repara prejudiciul cauzat reclamantului. respectiv de acte cu efect obligatoriu sau facultativ pentru state şi instituţii unionale. Neadoptarea semnifică aici nepronunţarea. a unui act juridic la care le obligă tratatele sau un act juridic superior (inclusiv o hotărâre a Curţii sau a Tribunalelor). deci pentru că actul este găsit legal. este exclus refuzul. actul devenind inaplicabil la modul general. evident legal. până la adoptarea unuia nou. eventual. actul putând fi contestat pentru alte motive. pe cea de a adopta un act nou. dacă acţiunea este respinsă ca nefondată. de a modifica sau abroga un act. Motivele . motivul de ilegalitate constatat.E. Refuzul expres sau implicit poate fi atacat doar dacă actul însuşi ar fi fost şi el atacabil sub aspectul calităţii procesuale sau al termenului. Anularea se produce în principiu retroactiv. tratatele dând totuşi instanţei dreptul de a decide menţinerea unora sau a tuturor efectelor actului anulat. valabil. Reclamanţi Se împart ca şi la acţiunea în anulare. de exemplu. actele pot fi normative sau individuale. Autoritatea şi efectele în timp ale hotărârilor Hotărârea prin care este anulat total sau parţial un act unional are autoritate absolută sau generală. de asemenea. să facă la fel cu actele de aplicare şi cu cele de confirmare a actului anulat – în aceste două ultime cazuri cu respectarea condiţiilor de revocare a actelor individuale -. fie el expres sau tacit. pentru a proteja drepturile câştigate cu bună credinţă pe baza lui. b) Acţiunea în carenţă (împotriva omisiunii de a acţiona) Ea se exercită împotriva neadoptării de către instituţiile şi organele Uniunii/C. să evite. de asemenea. de asemenea. el putând fi atacat eventual tot cu acţiune în anulare. eventual cu efect retroactiv.Chiar dacă actul atacat este retras/abrogat de instituţia emitentă în cursul procedurii sau încetează să mai producă efecte. Pe de altă parte. refuzul expres al adoptării putând fi atacat cu acţiune în anulare. instanţa poate permite aplicarea în continuare a unui act normativ anulat. de către acelaşi reclamant sau de către alţii. Un act anulat pentru violarea formelor prescrise poate fi refăcut cu respectarea lor. Instituţia autoare a actului anulat este obligată să-l scoată din vigoare. Obiect Constă în neadoptarea de acte cu efect obligatoriu pentru reclamanţii particulari. dacă actul atacat este înlocuit în cursul procedurii cu altul deopotrivă anulabil pentru aceleaşi motive sau pentru altele. cu aceleaşi precizări pentru reclamanţii persoane fizice/juridice. cu ocazia adoptării actului destinat să-l înlocuiască pe cel anulat. în funcţie de motivul respingerii. hotărârea va avea tot autoritate generală dar numai în limita motivelor invocate. nu este necesară introducerea unei noi acţiuni împotriva acestui din urmă act. acţiunea poate fi judecată în continuare dacă există un interes pentru reclamant (de exemplu. printr-o altă acţiune în anulare sau pe alte căi (de exemplu excepţia de ilegalitate. tăcerea instituţiei. Hotărârea prin care se respinge o acţiune în anulare are o autoritate variabilă. procedura chestiunii preliminare în aprecierea validităţii).

a actelor superioare de drept derivat. retragerea unor avantaje speciale (asistenţă financiară sau tehnică). Termenul de introducere a acţiunii este de două luni de la primirea răspunsului sau. în C. dacă nu există nici o prevedere în acest sens în regulamentul cadru al Uniunii care instituie sancţiunile.E. chiar dacă este obligatoriu să se ceară în primul rând anularea amenzii pentru a ne afla în cadrul contenciosului sancţiunilor. după cum poate adresa şi ordine instituţiilor.A. a acordurilor unionale de diverse tipuri şi a actelor emise de organele create prin acorduri.E.C.E. acţiunea.E. la care nu se pune problema vreunei executări). Aceste consideraţii sunt valabile şi pentru C. punerea întreprinderii sub administrare specială pentru maximum 4 luni sau retragerea materiilor brute sau a materiilor fisile speciale. Dimpotrivă.E. Procedură şi termene Acţiunea poate fi introdusă doar după o invitaţie prealabilă adresată instituţiei/organului/organismului respectiv într-un termen rezonabil. a hotărârilor Curţii sau Tribunalelor de anulare a unui act sau de constatare a unei carenţe. de constatare a carenţei. dacă actul este adoptat după ce acţiunea a fost deja introdusă dar înainte de pronunţarea hotărârii.A. i-a sancţionat cu amendă pentru diferite încălcări ale dreptului unional. deoarece nu există prevederi în tratate. unde nu există nicio prevedere în tratat. fie refuzând expres adoptarea lui. exceptând avertismentul.A. va fi respinsă ca inadmisibilă. c) Acţiunile agenţilor economici contra sancţiunilor (contenciosul sancţiunilor) Este vorba de acţiunile agenţilor economici împotriva deciziilor prin care Comisia sau B. se apreciază că acţiunea trebuie introdusă în termenul acţiunii în anulare. Autoritatea hotărârilor Hotărârea dată într-o astfel de acţiune are caracter constatativ. sancţiunile fiind dealtfel stabilite direct de tratat.E. În cursul procesului instanţa poate lua măsuri provizorii. dacă reclamantul este ameninţat de un prejudiciu grav şi ireparabil. Instituţia/organul/organismul responsabil are obligaţia de a emite actul necesar. Dacă instituţia adoptă actul chiar după expirarea termenului în care trebuia să răspundă dar înainte de introducerea acţiunii şi în termenul acesteia.Ele constau în încălcarea tratatelor. în lipsa unei prevederi în acest sens.A. Instituţia/organul/organismul este ţinut să răspundă în termen de două luni.E.E.E. cu avertisment. fie adoptând actul care i se cere. acţiunea va fi respinsă ca lipsită de obiect. dacă se prevede astfel în regulamentul cadru care instituie sancţiunile. acţiunea este suspensivă (bineînţeles. În Uniune. numai o acţiune în anulare este deschisă împotriva deciziilor de sancţionare. Caracterul de plină jurisdicţie înseamnă că instanţa poate dispune anularea deciziei sau modificarea ei.) . unde acţiunea în instanţă nu suspendă executarea sancţiunii. dar instanţa poate da indicaţii privind modul de executare a hotărârii ei. dacă este totuşi introdusă. competenţa instanţei este una de plină jurisdicţie. Spre deosebire de Uniune. de la expirarea termenului menţionat anterior. termen care se apreciază de către instanţă de la caz la caz. în caz de nepronunţare. în caz de neconformare va putea fi introdusă o nouă acţiune de acest tip. în C.E. competenţa este astfel în mod necondiţionat.E. în Uniune cu amendă sau cu daune cominatorii. în materia titlurilor de proprietate industrială (numai în C.A. Nu se prevede în tratate nici un termen de sesizare a instanţei. d) Acţiunile agenţilor economici sau ale statelor împotriva Comisiei. precum şi acordarea de despăgubiri în ambele variante. în C..

în vederea stabilirii condiţiilor în care aceasta trebuie să acorde licenţe (dacă Comunitatea este titulară a dreptului) sau sublicenţe (dacă Comunitatea este ea însăşi beneficiara unor licenţe) asupra brevetelor. de aceea. de asemenea.care i-ar privi direct şi personal. cererea trebuie introdusă la AIPN iar aceasta are la dispoziţie un termen de patru luni pentru a răspunde.adică agent. Acest tip de acţiuni este reglementat exclusiv de Statutul funcţionarilor unionali. caracterul rezonabil fiind apreciat de la caz la caz.).Este vorba de acţiunile introduse de agenţii economici sau de statele membre împotriva Comisiei. modelelor de utilitate sau cererilor de brevete. de neadoptarea ilegală a unui act sau de o măsură ilegală. dacă au produs un prejudiciu . titlurilor de protecţie provizorie. fie că se cere adoptarea unui act . Nici aici nu se prevede un termen de sesizare a instanţei.impusă de tratate sau de un act superior . precum şi foştii funcţionari . fie că se cere anularea sau modificarea unui act care îi priveşte direct şi personal (de exemplu o decizie de eliberare din funcţie. fie răspunsul tacit sau expres (evident. în cazul în care nu s-a ajuns la un acord în acest sens între Comisie şi reclamant. Pârât(ă) într-o astfel de acţiune poate fi orice instituţie. Noţiunea de funcţionar include atât persoana care a fost numită prin act administrativ adică funcţionar în sens restrâns -.neadoptarea ilegală a unui act obligatoriu. fie caracter general pur intern (inclusiv statutele. negativ) la cererea de reparare a prejudiciului. respectiv adoptarea unui act. Interesul poate fi şi moral. mai jos acţiunea contra statelor). dar trebuie să fie cert şi actual. fie că se cere repararea unui prejudiciu cauzat lor de un act ilegal. este obligatorie (apoi) (şi) o reclamaţie prealabilă adresată AIPN şi având ca obiect fie actul adoptat în prima şi în cea de-a treia ipoteză. celelalte se limitează la anularea actului.pensionaţi sau aflaţi în alte activităţi . Litigiile de natură bănească sunt de plină jurisdicţie. respectiv la cererea de adoptare a unui act. Indiferent însă că se impunea sau nu cererea iniţială.şi la candidaţii la o funcţie unională. e) Acţiunile funcţionarilor Uniunii contra acesteia (contenciosul funcţiei publice) Ele constau în orice fel de litigiu născut în legătură cu serviciul între funcţionarii Uniunii şi “Autoritatea investită cu puterea de numire” (AIPN. având fie caracter individual destinat reclamantului sau destinat altuia. în cea de-a treia ipoteză. reclamaţia trebuie introdusă în termen . În acest caz tratatul acordă în mod necondiţionat o competenţă de plină jurisdicţie Curţii de Justiţie. în acest ultim caz dacă îl afectează direct şi personal pe reclamant. similar cu alte categorii de acţiuni de acelaşi tip. care sunt supuşi legislaţiei statului în care se află instituţia şi pentru care sunt competente jurisdicţiile naţionale. ea include nu numai titularii unui post ci şi stagiarii. deşi pentru organe ele sunt adoptate de instituţii). cât şi persoana angajată cu contract de muncă sau de alt tip asimilat . adoptat prin regulament al Consiliului şi Parlamentului. Obiect . sunt însă excluşi agenţii locali. deoarece reclamantul trebuie să ceară repararea prejudiciului. de sancţionare disciplinară etc. fapte) ilegale prejudiciabile . care poate fi instituţia în care lucrează reclamantul sau o alta). dacă neadoptarea este prejudiciabilă Acţiunea trebuie precedată de o cerere în ultimele două ipoteze. în cea de-a doua ipoteză. poate fi aplicată orientarea Curţii de Justiţie în sensul că termenul trebuie să fie unul rezonabil. act cu caracter individual care ar fi fost destinat reclamantului sau care ar fi fost destinat altuia dar l-ar fi privit direct şi personal pe reclamant.actele ilegale obligatorii. organ sau organism unional.măsurile (în sens de operaţiuni materiale. respectiv la constatarea carenţei. pentru care nu se prevăd termene (a se vedea mai sus acţiunea în carenţă.

de asemenea în cazul în care reclamantul s-a înşelat cu privire la actul prejudiciabil. dacă se cer măsuri provizorii. instituţia este obligată să răspundă la reclamaţie în termen de patru luni. Este vorba. după cum poate fi chemat. cu alte cuvinte dacă se vizează .C. ea are ca obiect repararea prejudiciilor cauzate. pentru a nu fi ocolite termenele acţiunilor în anulare/carenţă. nici pe cea de a anula sau modifica actul adoptat.C. poate constata neadoptarea ilegală a unui act. Răspunderea Uniunii este antrenată pentru orice instituţie. poate acorda despăgubiri în toate cazurile. dacă agenţii sunt nişte angajaţi oarecare. Instanţa poate anula sau modifica actele ilegale. Prejudiciul poate fi cauzat de un act ilegal. în lipsa unui contract.de trei luni de la publicarea. deci. cu excepţia deciziilor de sancţionare disciplinară care nu pot fi decât anulate (sau menţinute). negativ) sau implicit. Ea poate face recomandări privind modul de executare a hotărârii. organ sau organism. şi trebuie introdusă în termen de trei luni de la notificarea lui sau de la expirarea termenului în care instituţia era ţinută să răspundă. fie de către Uniune pentru instituţiile/organele/organismele ei. totuşi. respectiv pentru agenţii (funcţionarii) ei în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. unor persoane fizice sau juridice sau unor state (membre sau nu). respectiv de la notificarea răspunsului sau de la expirarea termenului în care instituţia era ţinută să răspundă cererii iniţiale. fie el expres (evident. bineînţeles. Este de subliniat că în cadrul unei asemenea acţiuni victima poate atrage în justiţie doar Uniunea/B. fie pentru fapta proprie. În primele două ipoteze persoana prejudiciată nu este obligată să folosească în prealabil acţiunea în anulare sau în carenţă. Dacă tăcerea este urmată de un răspuns expres (care poate consta într-un act sau în refuzul de a adopta un act) după expirarea celor patru luni dar în termenul de trei luni de introducere a acţiunii. precum şi pentru BEI. numai Consiliul singur. de o răspundere extracontractuală. Reclamaţia nu este necesară în cazul în care AIPN nu are nici puterea de a adopta actul în locul instituţiei sau organului în care lucrează funcţionarul (dacă este distinctă de acestea). reclamaţia fiind îndreptată împotriva altui act. Se apreciază că instituţia culpabilă are obligaţia să scoată din vigoare actul anulat. Cu toate acestea. în calitate de angajator. Dacă actul juridic generator al prejudiciului a fost adoptat de Consiliu la propunerea Comisiei. precum şi când reclamantul introduce o a doua acţiune care face corp comun cu prima. instituţiile delegante vor avea calitatea de pârâte. dacă organele delegatare nu sunt autonome.. deşi aceasta are personalitate juridică. aceasta poate fi chemată în judecată alături de Consiliu. de constatare a carenţei sau când s-a cerut doar acest lucru. fie de către B. reclamantul are la dispoziţie un nou termen de trei luni pentru a ataca răspunsul expres. fie pentru fapta altuia. respectiv să adopte actul impus de dispoziţii superioare.E. f) Acţiunea în răspundere extracontractuală a Uniunii Numită şi acţiune în indemnizare sau în reparaţie. acţiunea în reparaţie trebuie precedată de o acţiune în anulare/carenţă sau trebuie introdusă în termenul acesteia dacă reparaţia ar consta tocmai în anihilarea efectelor unui act ilegal sau în adoptarea unui act. răspunderea îi va reveni totuşi acestuia dacă el acţionează autonom. în măsura în care este vorba de atribuţiile lor administrative. Calitatea de pârât într-o acţiune îndreptată împotriva Uniunii o are instituţia/organul/organismul care a cauzat sau al cărei (cărui) agent a cauzat paguba . dacă în cauză este un organ delegatar. nefiind posibilă chemarea în judecată şi/sau numai a agentului care a cauzat paguba. dacă agenţii autori efectivi ai prejudiciului sunt reprezentanţii legali ai instituţiilor/organelor/organismelor respective. deci în caz de anulare. Acţiunea în faţa instanţei vizează răspunsul dat reclamaţiei. notificarea sau luarea la cunoştinţă a actului. de neadoptarea ilegală a unui act sau de o măsură ilegală (faptă juridică). Cu toate acestea. inclusiv pentru Curte şi cele două Tribunale.chiar dacă răspunderea aparţine Uniunii.E. pentru ea sau pentru agenţii ei în exerciţiul atribuţiilor lor. iar aceasta nu a fost încă introdusă. după caz. sesizarea instanţei poate fi făcută înainte de expirarea celor patru luni.

de la data luării lui la cunoştinţă. indiferent că se vizează sau nu acelaşi rezultat. dacă a fost cauzat de un act normativ emis în cadrul unei puteri discreţionare. sub rezerva a ceea ce am spus mai sus. este de cinci ani şi curge de la data producerii faptului generator al prejudiciului sau. deoarece obiectul acţiunii constă aici în anularea refuzului de a i se acorda reparaţie sau în obligarea la adoptarea unei decizii prin care să i se acorde reparaţie. de asemenea. într-o asemenea ipoteză termenul acţiunii curge fie de la darea unui răspuns (care trebuie să aibă loc în termenul prevăzut la acţiunea în carenţă). nici reducerea reparaţiei nu este neapărat proporţională cu gradul de contribuţie a victimei sa a terţului. să fie personal şi. prejudiciul poate fi prezent sau viitor. este suficient ca ea să fi avut o contribuţie mai serioasă la producerea lui iar partea imputabilă Uniunii să nu întrunească condiţiile unui prejudiciu anormal. În cazul actelor juridice culpa nu poate consta decât în ilegalitatea lor. prin care pretinde repararea prejudiciului. Termenul de introducere a acţiunii. în ipoteza prejudiciului cauzat de un act nelegal. deoarece oricum nu se poate cere reparaţie pentru un act legal sau pentru neadoptarea legală a unui act. pentru actele individuale şi operaţiunile materiale este suficientă o ilegalitate uşoară. dacă reclamantul n-a avut cunoştinţă de acel fapt decât după expirarea termenului de cinci ani. este special atunci când îl individualizează pe reclamant. Prejudiciul trebuie să fie direct. să aibă o existenţă certă. Daunele plătite vor putea fi recuperate de instituţie de la funcţionarul vinovat numai în caz de culpă gravă a acestuia. iar dacă acestea sunt adoptate în cadrul unei puteri discreţionare se cere ca ilegalitatea să constea într-o “necunoaştere gravă şi manifestă de către instituţie a limitelor impuse puterilor sale de apreciere”.obţinerea aceluiaşi efect ca şi în cazul introducerii unei acţiuni în anulare/carenţă. evident. în caz contrar acţiunea va fi respinsă ca inadmisibilă. după caz. nu este necesar ca fapta victimei sau a terţului să fi fost cauza exclusivă a prejudiciului. De asemenea. material sau moral. chiar dacă acţiunea în anularea unui act normativ a fost admisă. De asemenea. să fie anormal şi special. sa aibă un cuantum determinat sau determinabil. Un caz particular îl reprezintă cel în care prejudiciul a fost cauzat de activitatea combinată a Uniunii şi a unuia sau a mai multor state membre. dacă în cadrul ei se interpune fapta victimei sau fapta unui terţ (inclusiv forţa majoră) reparaţia va fi redusă sau nu va fi acordată. când se pune problema care este jurisdicţia . Prejudiciul este anormal atunci când depăşeşte riscurile normale inerente activităţii economice din domeniul de activitate al victimei. adică când îl afectează pe el anume sau când afectează un grup restrâns şi delimitat (identificabil) din care face parte şi reclamantul. De precizat că. adică ipoteza în care statul şi Uniunea desfăşoară în comun activităţi. fie de la expirarea termenului în care instituţia trebuia să răspundă. reparaţia nu poate fi cerută pentru prejudiciul efectiv cauzat dacă instanţa a hotărât menţinerea efectelor lui sau aplicarea lui provizorie în continuare şi dacă reparaţia ar avea exact acelaşi rezultat ca în cazul aplicării retroactive a hotărârii de anulare (se poate cere însă indemnizarea beneficiului nerealizat). Dacă victima introduce o reclamaţie sau o cerere prealabilă la instituţia corespunzătoare. De precizat că este indemnizabil numai prejudiciul adus drepturilor sau intereselor legitime ale victimei. Trebuie precizat însă că. În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate dintre actul/faptul ilicit şi prejudiciu. Acţiunea trebuie respinsă ca nefondată în cazul în care acţiunea în anulare/carenţă a fost la rândul ei respinsă ca nefondată. Se indemnizează atât prejudiciul efectiv cauzat cât şi beneficiul nerealizat. Răspunderea Uniunii este condiţionată de existenţa culpei (vinovăţiei). pentru ca cererea de indemnizare să fie respinsă. reparaţia se acordă numai dacă prejudiciul nu este considerat reparat prin anularea actului care l-a cauzat sau prin declararea ilegalităţii acestuia (ceea ce constituie o reparare în natură). dar nu orice ilegalitate valorează culpă: ea trebuie să fie gravă şi evidentă pentru actele normative. în consecinţă Uniunea nu răspunde pentru suprimarea unei favori sau a unui avantaj ilicit. operaţiuni materiale. ea trebuie să introducă apoi acţiunea în termenul prevăzut pentru acţiunea în anulare sau în carenţă.

indicându-i totodată şi măsurile de urmat. deciziile reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu (dacă statele acţionează în sfera competenţelor unionale). hotărârile Curţii şi ale celor două Tribunale. nici eventualul efect direct al directivelor. pentru ca acestea să condamne statul pentru partea lui. pentru a-şi justifica comportamentul. pentru ca acestea să condamne Uniunea pentru partea ei şi. Statele răspund şi pentru colectivităţile locale. Procedura este următoarea: din proprie iniţiativă sau sesizată de un alt stat sau de orice particular. lipsa lui putând face obiectul unei acţiuni în carenţă. în care Comisia putea sancţiona ea statul vinovat. nici lipsa prejudiciului cauzat altora. cu posibilitatea pentru acesta de a contesta la Curte atât decizia de constatare a vinovăţiei sale cât şi decizia de sancţionare. dacă acordul nu este posibil. precum şi pentru organismele private care au primit de la ele însărcinări specific statale şi acţionează sub tutela şi controlul lor.O. în care ea va stabili aceste aspecte. că competenţa jurisdicţiilor unionale este subsidiară faţă de cea a instanţelor naţionale. nici particularităţile organizării lor judiciare sau administrative. nici faptul că legislaţia naţională incompatibilă sau care nu putea fi adoptată nu este aplicată sau nu este aplicată frecvent sau nu are efecte asupra funcţionării pieţei comune. Statele nu vor putea invoca. acţiunea va putea fi introdusă direct la justiţia unională în cazul în care căile procedurale naţionale nu există sau sunt insuficiente pentru a asigura repararea prejudiciului. Comisia îi adresează statului în discuţie o notificare prin care îi aduce la cunoştinţă ceea ce i se reproşează şi îi solicită observaţiile asupra situaţiei. este obligatorie dacă procedura s-a declanşat la iniţiativa unui alt stat. repararea lui urmând să aibă loc într-o fază ulterioară. Emiterea avizului motivat. Prin drept unional se înţelege. pentru diferenţa de prejudiciu rămasă nereparată pe plan naţional. nici dificultăţile lor obiective dacă acestea nu reprezintă o imposibilitate absolută de executare a dreptului unional (caz de forţă majoră). fără a împiedica însă sesizarea Curţii de către statul .E. în trei luni de la sesizarea Comisiei. nici caracterul neclar al obligaţiei impuse. acţiunea va cuprinde doar prima fază în cazul în care prejudiciul are caracter viitor şi nu poate fi încă evaluat. neconform cu dreptul unional şi cu obligaţiile ce decurg din el. Comportamentul poate fi activ. spre deosebire de C. această fază se închide printr-un un aviz motivat prin care Comisia constată abaterea (comportamentul neconform) sau lipsa ei şi în prima ipoteză îi dă un termen pentru a îndrepta lucrurile. eventual. deci. La fel. al statelor membre. ilegalitatea actelor unionale individuale adresate lor (decizii şi directive) şi pe care nu le-au atacat în termen. g) Acţiunea Uniunii contra statelor Ea se exercită de către Uniune împotriva comportamentului. după care ea va fi introdusă la jurisdicţiile unionale. nici lipsa de intenţie în încălcarea dreptului unional. constând în adoptarea sau menţinerea de acte incompatibile cu dreptul unional sau pe care statele nu mai aveau dreptul să le adopte. sau în desfăşurarea unor operaţiuni materiale. trimiţând apoi părţile să se înţeleagă între ele cu privire la evaluarea şi stabilirea daunelor. nici comportamentul ilegal în general al instituţiilor unionale. se ajunge la a doua fază în faţa instanţei.competentă să acorde reparaţia: cea naţională sau cea unională? Curtea a stabilit că acţiunea se introduce de regulă în primul rând în faţa jurisdicţiilor naţionale. acordurile unionale cu terţii şi actele organelor create prin ele. pentru organele lor autonome sau independente. în Uniune se parcurge în mod normal o fază administrativă şi o fază judiciară. toate principiile generale ale dreptului (dacă statele acţionează în sfera competenţelor unionale). De regulă acţiunea în reparaţie se judecă în două faze: în prima fază instanţa constată răspunderea Uniunii şi existenţa obligaţiei de reparare. Din punct de vedere al procedurii care trebuie urmate. nici lipsa reciprocităţii. constând în neadoptarea de acte sau măsuri necesare. dreptul derivat. prin excepţie. dreptul originar.C. Rezultă. Poate fi invocată însă ilegalitatea actelor unionale generale. în acest caz. respectiv pasiv.

când abaterea invocată de Comisie constă în necomunicarea măsurilor de transpunere. Dacă ne referim la aspectul teritorial. dacă Comisia emite aviz pozitiv.E. căci ea nu este opozabilă şi altor state. h) Acţiunile Comunităţii contra particularilor (numai în C. este executorie. acelaşi comportament al statului în cauză putând fi pus în discuţie ulterior pentru alte motive. nici măcar statelor care au intervenit în proces alături de statul pârât. împotriva băncilor centrale naţionale. măsuri provizorii constând în ordine adresate statului de a suspenda aplicarea respectivelor acte. dacă procedura s-a declanşat la iniţiativa ei şi ea a emis aviz pozitiv (de constatare a abaterii). să scoată din vigoare dispoziţiile naţionale neconforme sau care nu mai puteau fi adoptate şi să repare pe orice cale prejudiciile cauzate sau alte efecte produse. cu excepţia cazului când a fost sesizată de alt stat. dintre acestea cele mai importante sunt: acţiunea B. Hotărârea prin care Curtea dă o interpretare în drept are autoritate generală. Curtea nu adresează ordine statului a cărui abatere a constatat-o. a urgenţei şi a riscului unui prejudiciu grav şi ireparabil. iar particularii pot invoca această hotărâre dacă normele unionale corespunzătoare au efect direct. Executarea cu întârziere – adică după sesizarea Curţii de către stat a obligaţiilor ce-i revin nu atrage respingerea acţiunii. De asemenea. Comisia poate cere ca statul să fie obligat la plata unei amenzi sau a unor penalităţi de întârziere.E. Comisia putând avea interesul ca situaţia să primească o interpretare de principiu. la cererea Comisiei şi în condiţiile existenţei unui dubiu serios asupra validităţii actelor contestate. imediat. atunci hotărârea are doar autoritate relativă.E. amenda sau penalităţile nu sunt însă executorii. pentru nerespectarea reglementărilor obligatorii emise de ea. numai statul care a sesizat iniţial Comisia.) . Comisia şi statul care a sesizat-o iniţial. apreciat de la caz la caz. ci i le sugerează doar. De asemenea. În cadrul acestor acţiuni Consiliul de administraţie al BEI şi Consiliul guvernatorilor al B. Dacă statul în discuţie nu se conformează în termenul stabilit.A.E. nu este însă obligatorie în această ipoteză fixarea unui termen de remediere a situaţiei. Comisia va putea declanşa o nouă acţiune de acelaşi tip. el poate fi chemat în faţa Curţii de Justiţie de către următorii reclamanţi: Comisia în exclusivitate. Comisia poate sesiza Curtea pentru ca statul să fie condamnat la o amendă sau la penalităţi de întârziere.care a făcut sesizarea iniţială. dacă aceasta nu a emis nici un aviz sau a emis un aviz negativ. dar sesizarea trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil. nici sesizarea Curţii de către oricare din reclamanţi nu este obligatorie.E. valabilă şi în alte cazuri. Nu este prevăzut în tratate vreun termen de sesizare a Curţii. şi acţiunea B. nici nu îi indică direct măsurile pe care trebuie să le ia.C. De menţionat că amenda la care este condamnată o bancă centrală naţională la cererea B. dar reparaţia poate fi cerută de particulari în justiţie numai dacă au introdus acţiuni judiciare sau reclamaţii administrative înainte de pronunţarea hotărârii Curţii. după cum nici Comisia nu este obligată să dea curs (auto)sesizării iniţiale.I. În cursul procedurii Curtea poate dispune. sau să fie stabilită eventuala răspundere materială a statului pentru prejudiciile aduse altor state. urmând aceeaşi procedură. se bucură de aceleaşi prerogative ca şi Comisia în cadrul procedurii normale. Hotărârea Curţii prin care se constată abaterea are autoritate de lucru judecat absolută întrun anumit sens: toate autorităţile statului respectiv sunt obligate ca în termenul cel mai scurt. în neluarea măsurilor de transpunere sau în luarea unor măsuri incomplete de transpunere a unei directive cu caracter legislativ. unor particulari sau Uniunii. Hotărârea prin care se respinge acţiunea are autoritate relativă de lucru judecat.C. În caz de neconformare într-un termen rezonabil. împotriva statelor membre.C. cu aceeaşi valoare ca una pronunţată în cadrul unei proceduri preliminare. Proba comportamentului neconform revine reclamantului. Există şi proceduri speciale derogatorii de la procedura descrisă.E. Oricum. pentru nerespectarea obligaţiilor decurgând din statutul ei.

în legătură cu un proces.E. c) Ordonanţa preşedinţială Aceasta este o cale rapidă prin care se pot lua. Particularii nu pot interveni însă în litigiile dintre statele membre.care nu face obiectul acţiunii dar pe care se sprijină acesta. fie măsuri provizorii cum ar fi suspendarea executării unei hotărâri a Curţii sau a celor două Tribunale. deci inclusiv de către cei care nu puteau ataca direct actul. ca în cazul procedurii preliminare. Nici aici nu este prevăzut un termen de sesizare a Curţii. încălcarea comisă iar statul nu s-a conformat. Din prevederile tratatului rezultă că hotărârea Curţii are un caracter constatator. în termenul stabilit de ea. organ sau organism al Uniunii . ca şi în cazul acţiunilor contra statelor. 2) Alte proceduri a) Excepţia de nelegalitate Aceasta este un mijloc de apărare în cadrul unei acţiuni directe în faţa jurisdicţiilor unionale. din proprie iniţiativă. se poate cere pe această cale şi un mandat de inspectare a întreprinderilor cu activităţi nucleare de către inspectorii trimişi de Comisie. constând în invocarea nelegalităţii unui act unional general – emis de orice instituţie. Suspendarea actelor instituţiilor/organelor/organismelor poate fi cerută fie de reclamanţii în acţiuni în anulare contra acelor acte. fie de cei care sunt supuşi executării silite în cazul actelor cu caracter pecuniar. sau suspendarea actelor statelor membre. între acesta şi obiectul acţiunii. Ea prezintă utilitate în măsura în care prin intermediul ei se exercită un control indirect al legalităţii. ierarhică. fie măsuri de acordare a unei sume de bani ca garanţie pentru viitor etc. în plus. Din aceleaşi motive pe care le-am amintit la acţiunea în anulare. Comisia se poate adresa Curţii de Justiţie numai după ce în prealabil a invitat statul sub a cărui jurisdicţie cade persoana sau agentul economic respectiv să sancţioneze. în scopul susţinerii poziţiei părţilor. celelalte tipuri de măsuri pot fi cerute de orice parte la proces.. fie măsuri conservatorii (de exemplu sechestrul). Curtea poate menţine şi în procesul respectiv actul a cărui ilegalitate a fost invocată. se apreciază însă că instituţiei/organului care l-a emis îi revine obligaţia de a-l scoate formal din vigoare şi de a nu-l mai utiliza ca bază juridică.E. Intervenţia este deci voluntară şi accesorie. în litigiile dintre acestea şi instituţiile unionale sau în litigiile dintre instituţiile unionale. nelegalitatea fiind menţionată doar în motivare. mai puţin B. Condiţiile unei astfel de proceduri sunt: să nu se anticipeze fondul . prin comparaţie cu obligaţia identică pe care o are în cazul anulării unui act. neexistând termene.Este vorba despre acţiunile introduse de Comisie împotriva agenţilor economici sau a persoanelor fizice. pentru încălcarea dreptului unional de către aceştia în cazurile în care Comisia nu-i poate sancţiona ea însăşi. dacă inspecţia întâmpină opunere. Hotărârea dată nu are. deoarece actul nu dispare din ordinea de drept ci este doar inaplicabil în procesul respectiv. iar suspendarea hotărârilor jurisdicţiilor poate fi cerută doar de cei supuşi executării silite în cazul hotărârilor cu caracter pecuniar.C. în principiu. în orice tip de acţiune directă. în privinţa excepţiei. avantajele ei fiind că poate fi ridicată în tot cursul procesului.A. cu condiţia să vizeze un act general şi să existe o legătură directă. fie măsuri de restabilire a situaţiei anterioare. în C. consideraţiile de mai sus referitoare la acţiunile particularilor contra sancţiunilor fiind valabile şi aici. suspendarea actelor instituţiilor/organelor/organismelor unionale.E.. decât autoritate relativă. şi de către orice parte la proces. Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată. b) Intervenţia altor persoane în proces În orice acţiune directă în faţa jurisdicţiilor unionale pot interveni şi terţi.

Din prima categorie fac parte: lipsa motivării. b) Reexaminarea Această cale de atac. evident. Dacă Curtea admite propunerea de reexaminare. mai este supusă aprecierii instanţei de recurs constatarea existenţei faptelor. ca şi recursul. dacă ea este manifest inexactă în raport cu probele din dosar. Hotărârea dată în recurs poate fi: de respingere a recursului. denaturarea elementelor de probă. adică cele ţinând de încălcarea dreptului unional. Trebuie precizat că primelor două categorii. de admitere a lui cu reţinerea cauzei spre rejudecare de către instanţa de recurs. Instanţa pune în balanţă interesele celor două părţi. În acest ultim caz instanţa inferioară este ţinută de soluţia dată de instanţa de recurs problemelor de drept. precum şi chestiunile care sunt în acelaşi timp de fapt şi de drept. eventual plata unei cauţiuni din partea reclamantului. respectiv de două săptămâni de la comunicare pentru hotărârile prin care s-a respins o cerere de intervenţie. respectiv a regulamentului în discuţie. nerespectarea regulilor referitoare la sarcina probei şi la administrarea probelor. Recursul nu suspendă de drept executarea hotărârilor atacate. să existe riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil pentru cel care cere măsura. motivele greşite fiind înlocuite cu cele corecte. din cea de-a doua fac parte: obţinerea nelegală a probelor. în timp ce statele şi instituţiile beneficiază de un fel de prezumţie că apără legalitatea unională.problemei dar în acelaşi timp cererea să nu fie manifest nefondată. cu excepţia recursului exercitat împotriva unei hotărâri de anulare a unui regulament. atât în cazul regulii cât şi în cazul excepţiei poate fi cerută însă suspendarea executării hotărârii. instanţa de recurs îl va respinge ca inadmisibil (dacă recursul nu fusese încă introdus) sau ca lipsit de obiect (dacă recursul fusese deja introdus). statele şi instituţiile unionale care nu au fost părţi şi nici nu au făcut cerere de intervenţie (exceptând hotărârile pronunţate în acţiuni ale funcţionarilor publici contra Uniunii). trimite dosarul înapoi la Tribunal. Interesul trebuie să existe pe tot parcursul procesului. respectiv la acesta din urmă împotriva hotărârilor de acelaşi tip pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice. Reexaminarea este. insuficienta motivare sau motivarea contradictorie a hotărârii. dacă sunt persoane fizice sau juridice. limitată la chestiuni de drept. dându-i prioritate celui mai important. Cei care pot introduce recurs sunt: părţile din proces. are la dispoziţie două soluţii: fie statuează definitiv. fie. inclusiv în cazul în care motivele sunt greşite dar dispozitivul este corect.. greşita aplicare a normei juridice corespunzătoare la faptele stabilite (greşita calificare juridică a faptelor). ţinut de . viciile de procedură (dacă au afectat partea) etc. Ordonanţa Tribunalului este atacabilă cu recurs la Curte iar cea a Tribunalului Funcţiei Publice cu recurs la Tribunal. dacă soluţia litigiului decurge exclusiv din constatările de fapt făcute de prima instanţă. Recursul poate avea ca obiect numai chestiunile de drept. excepţională şi nesuspensivă. li se cere un interes în acest sens iar părţilor interveniente li se cere în plus ca hotărârea dată să le afecteze direct. terţii cărora li s-a respins de principiu o cerere de intervenţie. Ordonanţa preşedinţială este de competenţa instanţei care judecă şi acţiunea principală şi este executorie de drept. 3) Căi de atac a) Recursul Se exercită la Curte împotriva hotărârilor care soluţionează fondul şi a celor care prescriu o măsură provizorie sau conservatorie pronunţate de Tribunal. de admitere a lui cu trimitere spre rejudecare la instanţa inferioară (în cazul unor vicii de procedură). în termen de două luni de la comunicarea lor. în caz că ulterior pronunţării hotărârii survine un fapt nou care face recursul lipsit de interes. acesta fiind. prin ordonanţă preşedinţială. se exercită împotriva deciziilor pronunţate de Tribunal în recursul introdus împotriva deciziilor instanţelor specializate (actualmente doar Tribunalul Funcţiei Publice). necompetenţa. în caz contrar. să existe urgenţă şi interes. De asemenea.

tot în acest ultim caz Curtea indică efectele deciziei Tribunalului care rămân definitive faţă de părţi. statele sau instituţiile unionale care n-au fost părţi dar care justifică un interes. dar nu suspendă de drept executarea hotărârii atacate.statuările ei asupra chestiunilor de drept. Ea poate fi introdusă doar de părţile din proces. Este de competenţa aceleiaşi instanţe. Nu poate avea ca obiect ordonanţele preşedinţiale. Termenul este de două luni de la comunicarea hotărârii. Consideraţii generale . în termen de două săptămâni în prima ipoteză. e) Revizuirea Se exercită în situaţia în care se descoperă un fapt existent anterior dar ignorat la modul absolut de părţi şi de instanţă înainte de pronunţarea hotărârii. c) Opoziţia Se exercită împotriva hotărârilor Curţii sau ale celor două Tribunale pronunţate în lipsa părţii legal citate. este de competenţa aceleiaşi instanţe. fapt susceptibil să influenţeze decisiv hotărârea. respectiv doar de acestea din urmă dacă sunt în discuţie hotărâri ale celor două Tribunale. în cadrul ei se pot pune în discuţie atât chestiuni de drept cât şi chestiuni de fapt. În cadrul ei se pot pune în discuţie atât chestiuni de drept cât şi chestiuni de fapt. La fel. d) Terţa opoziţie Se exercită împotriva hotărârilor Curţii sau ale celor două Tribunale pronunţate în lipsa terţilor care nu au putut interveni în proces din motive obiective. pentru cele care au lipsit cerându-se condiţia să fi expirat termenul de opoziţie. dar nu mai târziu de zece ani de la descoperirea faptului în discuţie. nu înţeleg sensul şi efectele hotărârii date. iar în cea de-a doua exclusiv la cerere. cu condiţia ca intervenţia lor să fi fost legal admisibilă şi ca hotărârile pronunţate să le prejudicieze drepturile. Revizuirea este de competenţa aceleiaşi instanţe şi trebuie introdusă în termen de trei luni de la comunicarea hotărârii. şi nu suspendă de drept executarea hotărârii atacate. nici hotărârile date în opoziţie. În prima ipoteză instanţa statuează fie la cererea uneia dintre părţi. este de competenţa aceleiaşi instanţe. În cea de-a doua ipoteză trebuie să fie vorba doar de un capăt izolat de cerere sau de cheltuielile de judecată (deoarece în caz contrar trebuie exercitat recursul propriuzis). g) Recursul pentru rectificarea erorilor materiale sau a omisiunii de a statua Se introduce la aceeaşi instanţă. Hotărârile celor două Tribunale pot fi atacate cu revizuire indiferent că au rămas sau nu definitive.1. f) Recursul pentru interpretarea hotărârii Se exercită în cazul în care părţile dintr-o acţiune directă. fie din oficiu. Termenul de introducere a ei este de o lună de la comunicarea hotărârii. respectiv de o lună în cea de-a doua. DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 4.

Carta urmează să se aplice atât Uniunii. Dacă un drept este preluat din tradiţiile constituţionale ale statelor. şi că nu conţine un catalog complet de drepturi fundamentale ci numai pe acelea care sunt specifice apartenenţei la Uniune. şi anume dreptul de a vota şi de a candida pentru Parlamentul European. el exercitându-se însă doar în statul de cetăţenie. el va fi interpretat în armonie cu respectivele tradiţii. anterior Tratatul asupra UE. Am menţionat şi Carta drepturilor fundamentale din 2000. Cetăţenia europeană nu o exclude pe cea a statelor ci i se suprapune şi este dependentă de ea. Dacă un drept se regăseşte şi în Convenţia Europeană din 1950. aplicându-se în limitele acestora. Dispoziţiile de principiu vor fi puse în aplicare prin acte ale instituţiilor. în sensul că conţine numai drepturi. Carta grupează drepturile în 6 mari categorii: demnitate. Cetăţenia europeană este însă una incompletă.E. după cum o persoană care are o astfel de cetăţenie este automat şi cetăţean al Uniunii. Este de menţionat faptul că drepturile introduse de tratatele anterioare şi care sunt specifice cetăţenilor Uniunii continuă să figureze şi în Tratatul asupra funcţionării UE. în cazurile în care statele aplică dreptul Uniunii. organismelor sau organelor Uniunii sau. drepturile omului ca izvor nescris de drept unional. respectiv a persoanelor. primul drept existând de fapt în scopul exercitării celui de-al doilea. dar nu vor putea fi invocate în faţa instanţelor judecătoreşti decât în scopul . impunând astfel respectul lor de către instituţiile comunitare. dreptul de intrare şi sejur şi cel de a exercita o activitate profesională. Actul Unic şi Tratatul asupra U. atribuie libertăţii de circulaţie a persoanelor un caracter mai general. Orice limitare a exerciţiului drepturilor ce figurează în Cartă trebuie să fie prevăzută de lege. Astfel. cetăţenie şi justiţie. Pe de altă parte. Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa introduc noi drepturi şi prevăd măsuri efective de protejare a drepturilor omului în general. solidaritate. ele se vor exercita în condiţiile şi limitele prevăzute de acesta. De asemenea. toate însă cu caracter şi scop economic: ele trebuie să favorizeze crearea “pieţei comune”. cât şi statelor membre atunci când aplică dreptul Uniunii. în interpretarea Cartei instanţele unionale şi naţionale vor ţine seama şi de explicaţiile elaborate de prezidiul Convenţiei care a elaborat Carta (este vorba de Convenţia care a elaborat şi Tratatul constituţional). lărgeşte aria drepturilor cetăţenilor statelor membre şi introduce noţiunea de “cetăţean european”. Aşa cum am mai arătat. organelor şi organismelor ei. Prin Decizia din 1976 a reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu se consacră un al doilea drept pentru cetăţenii statelor membre. adică să fie necesară şi să răspundă efectiv (deci să fie aptă) unor obiective de interes general recunoscute de Uniune sau nevoii de protejare a drepturilor altora. care a dobândit valoarea dreptului primar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. să nu afecteze substanţa (conţinutul esenţial) drepturilor şi să fie proporţională. precum şi de legislaţiile şi practicile naţionale acolo unde Carta trimite la ele. sensul şi întinderea lui vor fi cele conferite de Convenţie (aşa cum rezultă din interpretarea Curţii de la Strasbourg). prin acte ale statelor.Tratatele constitutive nu fac nici o menţiune despre drepturile omului sau despre drepturile cetăţenilor statelor membre. Curtea de Justiţie a consacrat. ea nu face decât să confere drepturi suplimentare cetăţenilor statelor membre şi nu să suprime drepturile decurgând din cetăţenia naţională. nu este relevant momentul dobândirii cetăţeniei unui stat membru. serviciilor. mărfurilor şi capitalurilor. de aceea. cu condiţia ca aceasta să nu fie mai restrictivă decât dreptul Uniunii. erau strâns legate. În afară de drepturi Carta conţine şi dispoziţii de interpretare şi aplicare a ei. adaptată în 2007. libertăţi. stabilind doar patru mari libertăţi de circulaţie. egalitate. două componente principale ale libertăţii de circulaţie. Tratatul asupra UE. de scop în sine şi nu de mijloc. primul stabilind ca obiectiv lărgirea categoriilor de persoane care beneficiază de ea iar al doilea făcând din ea un drept al cetăţeanului european. adică instituţiilor. astfel că o persoană care nu are cetăţenia unui stat membru nu poate fi cetăţean al Uniunii. Ea nu creează competenţe noi pentru Uniune şi nu le modifică pe cele existente. nu şi obligaţii. pentru a beneficia de drepturile conferite de cetăţenia europeană. Trebuie menţionat că. pe lângă menţiunea generală că Uniunea Europeană respectă drepturile omului aşa cum sunt ele garantate şi consacrate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 şi de tradiţiile constituţionale ale statelor membre.

4. dreptul la viaţă presupune interdicţia pedepsei cu moartea. de conştiinţă şi de religie. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. prin învăţământ. dreptul de a-şi manifesta religia sau convingerile individual sau colectiv. expulzare şi extrădare. dreptul la educaţie (incluzând şi accesul la formarea profesională şi continuă). Astfel. Libertatea de întrunire şi de asociere presupune caracterul paşnic al întrunirilor. fiind menţionat cu titlu exemplificativ domeniul politic. în privinţa medicinei şi al biologiei. libertatea de iniţiativă (sau de a întreprinde).decât dispoziţiile conţinute în oricare dintre tipurile de documente menţionate. persoana are dreptul de acces la propriile sale date şi dreptul de a obţine rectificarea lor. interdicţia practicilor eugenice. Dreptul la educaţie presupune dreptul de a urma gratuit învăţământul obligatoriu.1.2. este recunoscut şi dreptul la obiecţia de conştiinţă. de asemenea. Carta nu va putea fi interpretată ca aducând atingere sau limitând drepturile conferite de alte dispoziţii din dreptul Uniunii sau de dispoziţii din dreptul internaţional. este consacrată interdicţia abuzului de drept: nicio dispoziţie din Cartă nu va putea fi folosită în scopul distrugerii drepturilor recunoscute de ea sau în cel al aducerii unor limitări mai ample decât cele permise de ea. . dreptul de azil.2. libertatea de gândire. Libertăţi Aici intră: dreptul la libertate şi siguranţă (subînţeles: individuală). Numai unele dintre ele conţin precizări. dreptul la căsătorie şi la a întemeia o familie. Libertatea ştiinţelor şi artelor presupune respectarea libertăţii academice. şi dreptul unei persoane de a crea. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene 4. libertatea de expresie şi de informare. Libertatea de religie presupune dreptul de a-şi schimba religia sau convingerile. Dreptul la integritate presupune. în public sau în privat. pe de o parte. Libertatea de expresie şi de informare presupune respectarea independenţei şi a pluralismului mijloacelor mass-media. libertatea artelor şi a ştiinţelor. dreptul la viaţă. libertatea profesională şi dreptul la muncă. printre altele. respectarea acestor reguli trebuie controlată de o autoritate independentă. dreptul la viaţă privată şi familială (incluzând şi domiciliul şi corespondenţa). interdicţia de a face din corpul uman o sursă de profit şi interdicţia clonării umane în scop reproductiv. sindicate sau de a se afilia la sindicate pentru a-şi apăra interesele. de asemenea. se vor aplica întotdeauna dispoziţiile mai favorabile. prin cult. aceasta înseamnă că. sindical şi civic. în scopuri determinate şi cu consimţământul persoanei în discuţie sau pe baza altui fundament legitim prevăzut de lege. prin practici şi prin îndeplinirea de ritualuri. din convenţii internaţionale la care sunt părţi Uniunea sau statele ei membre (toate sau numai unele) – mai ales din Convenţia Europeană . Demnitate Această categorie cuprinde dreptul la demnitate. interdicţia muncii forţate şi a sclaviei. libertatea de întrunire şi de asociere.sau din constituţiile statelor. dacă Carta este mai restrictivă – în privinţa unui anume drept . dreptul de proprietate (inclusiv intelectuală). obligativitatea consimţământului liber şi dat în cunoştinţă de cauză al persoanei care urmează să fie supusă unei intervenţii pe corpul ei. mai ales a celor care au ca scop selecţia persoanelor. interdicţia torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 4. dreptul de a înfiinţa instituţii de învăţământ. dreptul la protecţie în caz de îndepărtare de pe teritoriu. această libertate se poate exercita la toate nivelurile şi în orice domeniu. Interdicţia sclaviei şi a muncii forţate presupune şi interdicţia comerţului cu fiinţe umane.interpretării sau verificării legalităţii actelor de aplicare. Datele cu caracter personal trebuie tratate cu bună credinţă. sunt menţionate partidele politice europene ca fiind expresia voinţei politice a cetăţenilor Uniunii. dreptul la integritate fizică şi psihică.2.2. În fine. libertatea de informare constă în dreptul de a primi şi comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără frontiere.

sunt interzise expulzările colective. interdicţia muncii copiilor şi protecţia tinerilor în muncă. religioasă şi lingvistică. 4. limbii. culorii. dreptul de a căuta de lucru. filozofice şi pedagogice. caracteristicilor genetice. naşterii. dreptul la protecţia vieţii familiale în scopul concilierii ei cu cea profesională. Persoanele vârstnice au dreptul să ducă o viaţă demnă şi independentă şi să participe la viaţa socială şi culturală. . 4. Dreptul de proprietate presupune dreptul de a poseda. utilizarea bunurilor poate fi reglementată de lege în scop de interes general. Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare bunăstării lor. sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante. În ceea ce priveşte protecţia în caz de expulzare sau extrădare. drepturile persoanelor cu handicap. dreptul de acces la servicii de interes economic general. în afară de cazul în care aceasta contravine interesului lor. sexului. precum şi expulzările şi extrădările spre state în care există un risc serios ca persoanele să fie supuse pedepsei cu moartea.3. Solidaritate Aici intră: dreptul la informare şi consultare al salariaţilor. de a dispune de şi de a lăsa moştenire bunurile dobândite legal. drepturile persoanelor vârstnice.şi acţiuni colective (subînţeles: de protest. dreptul la condiţii de muncă juste şi echitabile. Egalitate Aceasta cuprinde: egalitatea în drept (în faţa legii). Dreptul la condiţii de muncă juste şi echitabile vizează sănătatea. dreptul de a nu fi privat de bunurile sale decât pentru cauză de utilitate publică. convingerilor. unui handicap. apartenenţei la o minoritate naţională. sănătatea. la relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi. precum şi împotriva oricărei munci care le-ar pune în pericol securitatea. nediscriminarea pe criteriul rasei. vârstei. Persoanele cu handicap au dreptul la măsuri care să le asigure autonomia. Dreptul la muncă şi libertatea profesională include dreptul de a exercita o profesie liber aleasă sau acceptată. de a se stabili (profesional) şi de a furniza servicii pe tot teritoriul Uniunii şi dreptul cetăţenilor statelor terţe care sunt autorizaţi să lucreze în statele membre de a beneficia de condiţii de muncă echivalente celor de care beneficiază cetăţenii Uniunii. diversitatea culturală. la exprimarea liberă a opiniei lor în orice problemă care îi priveşte – opinie care va fi luată în considerare în funcţie de vârsta şi de gradul lor de maturitate-.4. se include greva). securitatea şi demnitatea salariatului şi presupune limitarea duratei maximale a muncii. religiei. săptămânală şi anuală (în acest din urmă caz sub formă de concediu plătit). opiniilor politice sau oricăror altor opinii. orientării sexuale şi cetăţeniei. Egalitatea între bărbaţi şi femei nu exclude măsuri în favoarea sexului mai slab reprezentat într-un domeniu (aşa-numita discriminare pozitivă). admiţându-se derogări limitate şi prevederi mai favorabile Protecţia tinerilor în muncă presupune ca ei să beneficieze de condiţii adaptate vârstei lor şi să fie protejaţi împotriva oricărei exploatări economice. dreptul la securitate socială şi la ajutor social. dreptul la protecţia sănătăţii. drepturile copilului. de a lucra. originii etnice sau sociale. dreptul la protecţie al consumatorului. torturii. de a folosi.dreptul părinţilor de a asigura educaţia şi învăţătura copiilor lor conform convingerilor lor religioase. dreptul la negocieri – care aparţine şi angajatorilor . integrarea socială şi profesională şi participarea la viaţa Uniunii. dreptul la protecţie împotriva concedierilor nejustificate. vârstă care nu poate fi inferioară celei la care încetează obligaţia de a frecventa şcoala. averii. egalitatea între bărbaţi şi femei. dreptul la protecţia mediului. precum şi dreptul la odihnă zilnică. în orice act juridic interesul lor va prima asupra oricărui altul. în condiţiile şi cazurile prevăzute de lege şi în schimbul unei indemnizaţii juste în timp util.2. dreptul de acces la servicii gratuite de plasare a forţei de muncă. Interdicţia muncii copiilor presupune fixarea unei vârste minime de la care copiii pot fi angajaţi în muncă.2.

Nu pot fi aleşi în statul de reşedinţă cei consideraţi ineligibili după legislaţia oricăruia din cele două state.1996. dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe tot teritoriul Uniunii. Dreptul la securitate socială presupune dreptul la prestaţii pentru caz de maternitate. cu precizarea că nu sunt afectate dispoziţiile din legislaţia statului de reşedinţă care instituie durate minime de reşedinţă pe teritoriul anumitor circumscripţii sau colectivităţi locale. posedă cetăţenia statului lor de tot atâta timp îndeplinesc această condiţie. avem: dreptul de vot şi de candidatură pentru Parlamentul European în statul membru de reşedinţă. mai precis în cel de reşedinţă. dreptul de vot şi de candidatură pentru organele locale ale statului membru de reşedinţă. dacă pentru a fi eligibil este cerută o durată minimală de reşedinţă pe teritoriul statului respectiv. modificată prin Directiva 96/30 din 13. accident de muncă. va fi tratat într-o secţiune distinctă.). protecţia sănătăţii este avută în vedere în orice acţiune şi politică a Uniunii. Cetăţenie Aici intră toate drepturile existente în tratatele nemodificate de Tratatul de la Lisabona. el este recunoscut oricărei persoane care domiciliază şi se deplasează legal în interiorul Uniunii. dreptul la o bună administrare. dreptul la protecţie diplomatică şi consulară din partea altui stat decât al său. boală. ele trebuie să respecte în toate privinţele principiul nediscriminării cetăţenilor altor state . precum şi unele noi. Astfel. morală şi mentală sau le-ar compromite educaţia. Menţionăm că dreptul de liberă circulaţie. Sub acest ultim aspect. stabileşte drepturile şi obligaţiile statelor în acest sens. Dreptul la protecţia sănătăţii presupune atât dreptul la măsuri de prevenţie cât şi dreptul de a beneficia de tratament şi îngrijiri. Directiva Consiliului 94/80 din 19. în ceea ce priveşte incapacitatea. bătrâneţe. cu precizarea că.1994. respectiv funcţia de membru în organele deliberative ale unor astfel de colectivităţi şi funcţiile executive (primar.5. în sensul că statul de reşedinţă poate cere o durată minimă de reşedinţă de maxim cinci ani pentru a vota. adică decăderea din dreptul de vot. dependenţă. conform legislaţiei acestuia.05. care se poate exercita fie în statul propriu. protecţia acesteia din urmă presupune dreptul de a nu fi concediat pentru un motiv legat de maternitate. dreptul de petiţionare. Cel de-al doilea drept electoral vizează comunele urbane şi rurale ale statului de reşedinţă. dreptul de a se adresa Mediatorului European. se va considera că cetăţenii altor state membre care. nu mai au dreptul. Este posibil şi un regim derogatoriu pentru statele în care cetăţenii cu drept de vot ai altor state membre depăşesc 20% din ansamblul populaţiei cu drept de vot.2. fie într-un alt stat membru. pentru această ultimă ipoteză el este reglementat prin Directiva Consiliului 93/109. dreptul de acces la documentele instituţiilor. 4. unele sunt – cum erau şi înainte – recunoscute oricărei persoane cu domiciliul/sediul pe teritoriul Uniunii. În ceea ce priveşte primul drept electoral. în ciuda denumirii grupei. directiva lasă la latitudinea statului de reşedinţă să decidă dacă îi privează de acest drept pe cetăţenii altor state membre care sunt incapabili conform legislaţiei statului lor. Sunt interzise dublul vot şi dubla candidatură adică atât în statul propriu cât şi în cel de reşedinţă . această condiţie nu poate fi cerută cetăţenilor altor state membre care. primar adjunct etc.dezvoltarea fizică. În scopul concilierii vieţii profesionale cu cea familială. până în momentul alegerilor. socială.12. organelor şi organismelor Uniunii. dacă pentru a fi eligibil este cerută o durată minimală de posesie a cetăţeniei statului de reşedinţă. din cauza stabilirii sau a duratei reşedinţei lor în afara statului de origine. totuşi. să voteze sau să fie aleşi pe teritoriul său. se va considera că cetăţenii altor state membre care au domiciliat timp de aceeaşi durată într-un alt stat membru îndeplinesc această condiţie.şi sunt interzise discriminările în ce priveşte condiţiile de vot şi de alegere. dreptul la concediu de maternitate plătit şi dreptul la concediu parental cu ocazia naşterii sau adoptării unui copil. dreptul la ajutor social (incluzând şi ajutorul pentru locuinţă) este recunoscut persoanelor care nu dispun de resurse sifuciente pentru a duce o viaţă demnă. respectiv de maxim zece ani pentru a fi ales. Astfel. dată fiind amploarea problematicii. şomaj.

condiţia unei durate minime de reşedinţă. în condiţiile stabilite prin Regulamentul 1049/2001 al Consiliului şi Parlamentului. Parlamentul are obligaţia de a răspunde. sunt excluse activităţile jurisdicţionale ale celor trei instanţe unionale. Documentele vizate nu sunt numai cele elaborate de instituţii. Dreptul la o bună administrare presupune ca problemele oricărei persoane să fie tratate în mod imparţial. cu respectarea confidenţialităţii şi a secretului afacerilor. statele membre pot cere respectivelor instituţii să nu comunice nimănui fără acordul lor documente emanând de la ele. audio.membre faţă de propriii cetăţeni. indiferent de răspuns. organelor şi organismelor Uniunii în oricare dintre limbile ei oficiale şi de a primi răspuns în aceeaşi limbă. politici financiare. indiferent de suportul său (hârtie. statele pot impune cetăţenilor altor state. Dreptul de a se adresa Mediatorului numit de Parlament aparţine de asemenea oricărei persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul stabil în Uniune. electronic. organele şi organismele Uniunii. activităţile vizate trebuie îl(i) afecteze direct pe petiţionar(i) iar acesta(aceştia) trebuie să poată fi identificat(ţi). dar statul de cetăţenie poate. activităţile trebuie să-l(i) vizeze direct pe petent(ţi). aleşi direct sau indirect. organelor şi organismelor Uniunii . care vizează activităţile Uniunii. monetare şi economice ale Uniunii şi ale statelor. ci şi cele primite de ele. după epuizarea unor demersuri administrative pe lângă instituţia/organul în cauză. până la darea unei soluţii asupra lor. dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de instituţiile sau de agenţii ei în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. de a motiva clasarea unei petiţii şi de a acţiona în . Dreptul de petiţionare vizează Parlamentul European şi aparţine de asemenea oricărei persoane fizice sau juridice cu domiciliul. statul de reşedinţă poate exclude de la dreptul de a fi alese persoanele ineligibile după legea statului lor de cetăţenie. nu este exclus de principiu dublul vot. dreptul de acces la propriul dosar. Regulamentul menţionat prevede că noţiunea de document se referă la orice conţinut. respectiv sediul stabil pe teritoriul Uniunii. cele de investigaţii sau de control (exceptând situaţia în care este implicat un interes public). Aceste excepţii pot fi invocate doar într-un termen de 30 de ani şi în mod excepţional peste acest termen. adică în statul de cetăţenie şi în cel de reşedinţă. respectiv îi pot exclude de la dreptul de a alege electorii sau membrii şi de a fi aleşi ca electori sau membri într-o adunare parlamentară naţională (este vorba de acele adunări care se compun din reprezentanţi. Dreptul de acces la documentele instituţiilor. El include: dreptul de a fi ascultat înainte de a se lua o măsură defavorabilă împotriva sa. dreptul la motivarea deciziilor administraţiei. dacă persoana a ales să voteze şi/sau să candideze în alt stat. respectiv sediul stabil în Uniune. dreptul de a scrie instituţiilor. deşi activităţile pot fi nu numai ale instituţiilor ci şi ale unui stat membru sau ale unui stat terţ. inclusiv drepturile de autor. ai colectivităţilor locale). Petiţiile pot viza numai domeniile de activitate ale Uniunii. procedurile judiciare.). activităţile altor instituţii care fac obiectul unui dosar aflat în faţa jurisdicţiilor unionale. prin derogare. precum şi cele care sunt în curs de a fi examinate de Parlament ca urmare a unor petiţii. să o priveze de dreptul de a alege şi de a fi ales pe teritoriul său. Sunt excluse aceleaşi activităţi cu cele menţionate mai sus. Plângerile trebuie adresate în cel mult doi ani de la luarea la cunoştinţă a activităţilor criticate. tocmai de aceea. video etc. Parlamentul a decis chiar să examineze şi petiţiile adresate de persoane străine cu domiciliul/sediul în afara Uniunii. chestiuni militare şi de apărare.regula transparenţei – aparţine oricărei persoane fizice sau juridice cu domiciliul. Cazuri de excepţie: securitatea publică. în cazul în care cetăţenii cu drept de vot ai altor state membre depăşesc 20% din totalul populaţiei cu drept de vot a colectivităţii locale în discuţie. interesele comerciale ale persoanelor fizice sau juridice. care trebuie să poată fi identificat(ţi) şi care îi pot adresa Mediatorului plângerea direct sau printr-un parlamentar. atât pentru a vota cât şi pentru a fi aleşi în funcţiile executive sau în funcţia de membru în organele de conducere ale organelor deliberative. echitabil şi într-un termen rezonabil de către instituţiile. dacă este vorba de o problemă ce interesează Uniunea. În exerciţiul acestui drept colectivităţile locale sunt asimilate particularilor.

dreptul la o instanţă imparţială. Pentru aceste documente provizorii este prevăzut un model uniform. arestare/deţinere. împotriva activităţilor ilegale. Dreptul la protecţia diplomatică şi consulară din partea altui stat membru decât al său vizează situaţia în care o persoană fizică se află pe teritoriul unui stat terţ iar acesta nu are relaţii diplomatice sau consulare cu statul al cărui cetăţean este persoana. Tot în cadrul acestui tip de protecţie intră şi dreptul statelor de a elibera documente provizorii de călătorie. Asistenţa în caz de deces. ceea ce nu împiedică judecarea şi condamnarea unei persoane pentru o faptă considerată la momentul comiterii ei criminală de către principiile generale recunoscute de ansamblul naţiunilor. precum şi ale organelor statelor membre acţionând în sfera competenţelor unionale. Dreptul la prezumţia de nevinovăţie presupune că orice acuzat este considerat nevinovat până la stabilirea vinovăţiei sale în conformitate cu legea. echitabil şi într-un termen rezonabil de către o instanţă independentă. ci obligaţia autorităţilor de a-i numi unul din oficiu în caz de imposibilitate din partea acuzatului). accident grav. imparţială şi înfiinţată în prealabil de lege.2. 4. legalitatea pedepselor presupune. orice persoană are dreptul de a fi consiliată. dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit penal de două ori pentru aceeaşi infracţiune. Tot aici putem încadra şi reclamaţiile adresate de particulari. cu excepţia cazurilor de urgenţă. presupune ca orice cauză să fie judecată public. adică de a lua el măsurile corespunzătoare sau de a sesiza instituţiile competente în acest sens. acţiune) efectiv şi de acces la o instanţă imparţială. pedepsele trebuie să fie proporţionale cu infracţiunile pentru care sunt aplicate. de asemenea. . persoanele care nu dispun de resurse suficiente pentru a-şi valorifica dreptul la recurs efectiv sau dreptul de acces la o instanţă pot beneficia de un ajutor jurisdicţional. boală gravă. care determină crearea unei comisii de anchetă a Parlamentului. a activităţilor jurisdicţionale ale jurisdicţiilor unionale. distrus sau temporar nedisponibil. iar pe de altă parte că este obligatorie aplicarea legii care prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care exista la data comiterii infracţiunii. dreptul la prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare. pe de o parte. în conformitate cu regulile dreptului internaţional. repatriere şi ajutor în situaţii de dificultate sau altele poate fi financiară sau de alt tip. violenţă gravă. cu precizarea că. abuzive ale instituţiilor şi organelor unionale.6. documentul normal de călătorie trebuie să fi fost pierdut. Acest drept este reglementat de Deciziile 553/ 1995 şi 409/1996 ale reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu. apărată şi reprezentată. Protecţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor statului respectiv. în acest ultim caz până se dă o hotărâre asupra lor. furat. principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor.limitele competenţelor sale. este necesar şi acordul statului terţ. cea financiară nu poate fi acordată fără consimţământul statului de cetăţenie. Legalitatea infracţiunilor presupune că o persoană nu poate fi condamnată pentru o faptă care nu era incriminată de dreptul naţional sau internaţional la data comiterii ei. consimţământul statului de cetăţenie este necesar iar documentul provizoriu este valabil numai pe durata minimală a călătoriei pe care beneficiarul trebuie să o efectueze şi numai pentru călătoria spre statul de cetăţenie. deoarece în ultimă instanţă acesta rambursează statului de asistenţă cheltuielile făcute. cu excluderea deciziilor pur politice. în acest scop. Dreptul la un recurs efectiv priveşte orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi garantate la nivel de Uniune au fost încălcate. Justiţie Aici intră: dreptul la un recurs (în sens de procedură. oricărui acuzat i se garantează dreptul de a fi apărat (ceea ce presupune nu numai o simplă libertate de a-şi alege un avocat. strâns legat de cel anterior. care îi vizează direct şi personal pe reclamant(ţi). că o persoană nu poate fi condamnată la o pedeapsă mai severă decât cea care exista la data comiterii infracţiunii. precum şi a acelor activităţi care fac obiectul unui dosar aflat în faţa jurisdicţiilor unionale.

de asemenea. reînnoibilă din oficiu. lucrătorii independenţi. care sunt. sunt salariaţi ai unui angajator care beneficiază de libertatea de a presta servicii (în aceste două cazuri dreptul lor fiind accesoriu). În privinţa cetăţenilor statelor terţe trebuie precizat că dreptul de a circula liber nu li se aplică totdeauna integral şi sub toate aspectele. pensionarii şi alţi inactivi. precum şi ascendenţii aflaţi în întreţinerea titularului/soţului/soţiei/ partenerului de viaţă (exceptând categoria studenţi/elevi). nu mai poate fi urmărită şi condamnată pentru aceeaşi faptă. care înglobează toate actele anterioare ce reglementau diferite aspecte şi diferiţi beneficiari ai liberei circulaţii. în conformitate cu legea. În toate aceste cazuri însă nu este vorba de un drept propriu-zis. care la rândul lor pot fi lucrători care îşi instalează activitatea la modul permanent şi prestatori de servicii. indiferent de durata lor. categoriile principale de beneficiari pe care le vizează acest drept sunt: salariaţii. a şederii nu este afectată de absenţele temporare de maxim 6 luni/an. sunt aplicate prin Directiva 38/2004 a Consiliului şi Parlamentului.1. care. Dreptul de liberă circulaţie Dispoziţiile din tratate privind dreptul de liberă circulaţie. precum şi cetăţenilor unor state terţe aflaţi în următoarele ipoteze: sunt cetăţeni ai unor state legate de Uniune prin acorduri de asociere sau de cooperare. deoarece aici nu avem de-a face cu un nou proces ci cu un alt ciclu procesual privind aceeaşi faptă. Validitatea cărţii de şedere sau. descendenţii titularului/soţului/soţiei/partenerului de viaţă care au sub 21 de ani sau se află în întreţinerea titularului/soţului/soţiei/partenerului de viaţă. Aceste dispoziţii se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii (cu unele excepţii). precum şi obligaţia autorităţilor statului de intrare de a elibera un atestat de înregistrare pentru cetăţenii Uniunii. statele se angajează să favorizeze admiterea pe teritoriul lor şi a altor membri de familie decât cei menţionaţi. boală gravă. În plus. fie starea lor gravă de sănătate impune îngrijirea lor de către titular. membru sau nemembru). dacă înregistrarea este prevăzută de legislaţia sa. detaşare profesională în alt stat. studii. studenţii şi elevii. inclusiv procedura de urmat. 4. Din punct de vedere economico-social.Principiul "non bis in idem" se referă la faptul că o persoană care a fost condamnată sau achitată printr-o hotărâre penală definitivă. de exemplu revizuirea. nici de absenţele de maxim 12 luni consecutive justificate de alte motive importante (exemple: sarcină. formare profesională. 4. La aceste categorii se adaugă următorii membri de familie ai titularului dreptului.3. fiind suficientă prezentarea unui act de identitate valabil sau a unui paşaport (acte pe care statul de cetăţenie este obligat să le elibereze). precum şi dreptul de a beneficia de condiţii normale de viaţă Primele trei aspecte presupun obligaţia statelor de a suprima viza de ieşire şi/sau de intrare şi/sau orice alte formalităţi speciale. pe baza unor date noi. respectiv cartea de şedere pentru membrii familiei cetăţeni ai unui stat terţ. după caz. naştere. nici obligaţia cetăţenilor statului respectiv de a comunica . Aceasta nu înseamnă imposibilitatea exercitării unei căi extraordinare de atac. Componentele dreptului la liberă circulaţie a) Dreptul de ieşire din statul de cetăţenie sau din altul. fie trăiesc sub acelaşi acoperiş şi gospodăresc împreună cu el. finalizată cu o altă soluţie. indiferent că au cetăţenia unui stat membru sau a unui stat terţ: soţul/soţia/partenerul de viaţă. să ducă la o nouă judecată. atestată legal.3. dreptul de intrare pe teritoriul oricărui alt stat membru şi dreptul de şedere. în acest ultim caz dacă parteneriatul este înregistrat şi dacă în statul de primire el echivalează cu o căsătorie. nici de absenţele justificate de îndeplinirea serviciului militar în statul de cetăţenie. dacă fie ei sunt în întreţinerea titularului. sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii. nici obligaţia străinilor de a se prezenta la autorităţi pentru a fi luaţi în evidenţă. în principiu. de efect direct. statele vor favoriza şi admiterea partenerului de viaţă cu care titularul are o relaţie durabilă. Aceste drepturi nu exclud însă controlul la frontiere.

susceptibil de a da naştere la aplicări abuzive care ar fi subminat dreptul de liberă circulaţie. Dreptul de şedere se exercită cu privire la întregul teritoriu al statului de primire. Directiva 38/2004 menţionată stabileşte nişte reguli de interpretare a lor şi reguli minimale de procedură. în caz că ei au cetăţenia unui stat terţ. dacă aceştia îndeplinesc condiţiile menţionate anterior (calitatea de lucrători. nemaifiind accesoriu dreptului titularului. Dreptul de şedere despre care vorbim este limitat la durata activităţii desfăşurate. prin acordul părinţilor sau prin decizie judiciară. cum ar fi protecţia locurilor de muncă. cu condiţia ca instanţa să fi apreciat că vizitele trebuie să aibă loc în statul de primire şi atâta timp cât ele sunt necesare. De asemenea.). despre care vom vorbi ulterior. mai beneficiază de dreptul de şedere. membrii de familie cetăţeni ai unui stat terţ beneficiază de dreptul de şedere şi după decesul titularului. indiferent de cetăţenia lor. Dreptul de intrare şi/sau şedere poate fi limitat pe baza următoarelor motive: • ordinea publică • securitatea naţională • sănătatea publică. În fine. beneficiază de dreptul de şedere în statul de primire şi după decesul sau plecarea titularului dreptului de liberă de circulaţie.. dacă locuiesc de 5 ani fără întrerupere în statul de primire şi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor menţionate mai sus. Limitările pot consta. din care cel puţin 1 an în statul de primire. de studenţi sau de elevi sau să dispună de venituri suficiente şi de asigurare de sănătate). divorţul. Primele două motive sunt definite. această din urmă măsură fiind accesorie penultimei măsuri. în principiu. după decesul sau plecarea titularului. cetăţeni ai Uniunii. dar statul respectiv este obligat să le faciliteze obţinerea ei.. Copiii. Membrii de familie menţionaţi. în plus. Având în vedere însă caracterul nedefinit şi imprecis al noţiunilor menţionate. Continuitatea şederii este întreruptă de orice decizie de expulzare executată valabil împotriva persoanei în discuţie. eventual şi părintele căruia îi sunt încredinţaţi. în refuzul reînnoirii acestor documente. părintelui care nu e cetăţean al Uniunii. De asemenea.identitatea străinilor pe care îi găzduiesc. anularea căsătoriei sau desfacerea parteneriatului înregistrat nu afectează dreptul de şedere al membrilor de familie. şi în cazul în care sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ. limitările pentru aceste considerente nu pot fi utilizate de state pentru alte scopuri. de legislaţiile naţionale. Controlul la frontiere a fost suprimat abia prin Acordul de la Schengen. dacă locuiesc de 5 ani fără întrerupere în statul de primire şi dacă fie căsătoria/parteneriatul a durat cel puţin 3 ani înainte de desfacerea/anularea sa. fie existenţa unor situaţii deosebit de dificile cer menţinerea dreptului de a rămâne (de exemplu violenţa domestică declanşată înainte de desfacerea căsătoriei/parteneriatului). dacă locuiau cu acesta cu cel puţin 1 an înainte de decesul său. a serviciului prestat. în îndepărtarea de pe teritoriu sau în interzicerea pentru viitor a intrării pe teritoriu. fie copiii au fost încredinţaţi. eventualele limitări teritoriale trebuind să fie identice cu cele existente în privinţa cetăţenilor statului respectiv. în refuzul admiterii pe teritoriu. În toate aceste ipoteze dreptul membrilor familiei dobândeşte un caracter principal. Astfel. Nu li se poate pretinde înregistrare. în refuzul eliberării cărţii de şedere sau a cărţii de şedere permanente. pentru membrii de familie cetăţeni ai unui stat terţ se poate cere viză de intrare. celor care se deplasează pentru cel mult trei luni. părintele care nu e cetăţean al Uniunii beneficiază de un drept de vizită pentru copiii minori. posesia unei cărţi de şedere valabile îi scuteşte însă de cerinţa unei vize. prin acordul părinţilor sau prin decizie judiciară. după caz. sub rezerva îndeplinirii condiţiilor cerute acestuia (să aibă calitatea de lucrători de orice fel. respectiv carte de şedere. a studiilor sau a vizitei turistice. fiind deci un drept temporar deşi cu o durată nedeterminată. nici dreptul autorităţilor statului de a face controale în interiorul teritoriului pentru a verifica existenţa respectivelor acte şi îndeplinirea formalităţilor cerute pentru şedere. .

persoana are dreptul să ceară ridicarea măsurii de interzicere a teritoriului după maxim 3 ani de la executarea ei. respectiv de către familia lor. limitările colective şi cele preventive (vizând o ameninţare viitoare şi/sau potenţială). sunt excluse. reale şi suficient de grave din partea ei.protecţia agenţilor economici naţionali de concurenţa străină. dacă nu se opun motive ţinând de securitatea naţională. integrarea ei socială şi culturală în statul de primire. iar statul trebuie să răspundă în maximum şase luni la cererea de eliberare a cărţii de şedere sau a cărţii de şedere permanente. invocând schimbarea circumstanţelor care au dus la respectiva măsură. persoana are dreptul la un termen de cel puţin 1 lună de părăsire a teritoriului. acesta nu mai poate controla nici deţinerea atestatului de înregistrare sau a cărţii de şedere de către cetăţenii altor state membre.. ele nu se pot baza decât pe comportamentul individual. deci. persoana vizată a avut anterior acces la o altă cale de atac sau expulzarea a fost decisă în baza unei hotărâri judiciare. neîndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru străini nu o justifică deloc. condamnările penale. respectiv pentru a cere eliberarea cărţii de şedere. de refuz de reînnoire a acestora sau de expulzare. autoritatea administrativă care judecă în căile de atac trebuie să fie diferită de cea care a luat măsura iar persoana are dreptul să fie prezentă personal. dacă măsura îndepărtării de pe teritoriu era de natură administrativă. Sancţiunile pentru nerespectarea regulilor referitoare la deţinerea atestatului de înregistrare sau a cărţii de şedere trebuie să fie aceleaşi cu cele aplicate de către statul de primire propriilor cetăţeni pentru nerespectarea regulilor referitoare la deţinerea actului de identitate. situaţia ei familială şi economică. exceptând cazurile în care expulzarea este fondată pe motive imperioase de securitate publică. persoana are dreptul la aceleaşi căi judiciare sau administrative de atac împotriva măsurii ca şi cetăţenii statului respectiv iar căile de atac trebuie să permită aprecierea legalităţii. a oportunităţii şi a caracterului proporţional al măsurii. dacă măsura era de natură penală – însoţind o pedeapsă cu închisoarea -. să fie asistată de avocat şi să ceară suspendarea executării măsurii. În ceea ce priveşte garanţiile procedurale. protecţia sistemului de asistenţă sau de securitate socială etc. persoana are la îndemână un termen de cel puţin 3 luni pentru a se înregistra. măsura expulzării nu poate fi executată dacă s-a cerut suspendarea ei. intensitatea legăturilor ei cu statul de origine etc. dacă deţinerea unui act de identitate nu este impusă cetăţenilor săi de legislaţia statului de primire. cu deosebirea că în această ultimă ipoteză statul de primire nu poate lua şi măsura interzicerii teritoriului pentru viitor. recurgerea la sistemul de asistenţă socială al statului de primire nu justifică automat expulzarea de pe teritoriu a altor categorii decât lucrătorii şi nu justifică deloc expulzarea lucrătorilor sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi cu o şansă reală de a fi angajate. atunci când sunt comise de cetăţenii săi. ci şi pentru măsurile similare luate în caz de neîndeplinire a condiţiilor de fond cerute pentru exerciţiul acestui drept. de refuz al acordării cărţii de şedere sau a cărţii de şedere permanente. fie el trecut sau prezent. al persoanei în discuţie şi presupun existenţa unei ameninţări prezente. Ca exemplu. cu excepţia cazurilor în care prezenţa persoanei ar provoca tulburări grave ale ordinii publice sau ale securităţii publice şi a cazurilor în care măsura constă în refuzul admiterii pe teritoriu. respectiv după 2 ani. ele nu pot depăşi ceea ce este necesar pentru protecţia ordinii publice/securităţii naţionale şi nu pot fi aplicate pentru fapte pe care statul respectiv nu le combate prin măsuri represive sau de altă natură. dar nu are dreptul de a intra pe teritoriu în timpul examinării cererii sale. Statul care ia o măsură de expulzare trebuie să ia în considerare aspecte ca: durata şederii persoanei pe teritoriul său. nu justifică prin ele însele limitarea dreptului de intrare şi şedere. până la pronunţarea unei hotărâri în acest sens. ele sunt valabile nu numai pentru măsurile de limitare a dreptului de liberă circulaţie pe temeiurile amintite. vârsta acesteia. trecute sau actuale. Statul de primire este obligat să-i comunice persoanei motivele care au stat la baza măsurii de refuz de admitere pe teritoriu. exceptând cazurile de urgenţă. starea ei de sănătate. expirarea actului de identitate sau a paşaportului nu constituie un motiv suficient pentru expulzarea unei persoane şi nu poate constitui deloc un motiv pentru interzicerea intrării în viitor pe teritoriul statului de primire. statul trebuie să .

agricultură. b) Dreptul de a desfăşura o activitate aducătoare de venituri (profesională) Acest drept se referă atât la activităţile economice (producţie. arhitectură. la cererea statelor Noţiunea de funcţie publică sau de activitate ce implică exerciţiul autorităţii este definită în principiu de legislaţiile naţionale. presupunând că nu întreaga profesie implică aceasta. c) Dreptul de a efectua studii Acest drept se referă la studiile cu caracter profesional în sens larg. Excepţiile de la dreptul de a desfăşura o activitate aducătoare de venituri sunt: • activităţile/funcţiile. după cum nu mai au dreptul să instituie prioritatea pieţei naţionale a forţei de muncă sau s-o restabilească temporar. poliţiştii. general. În ceea ce priveşte dreptul de a beneficia de condiţii normale de viaţă. nu şi obligaţia de a le exclude • activităţile independente cu caracter de monopol de stat. servicii.). Este de menţionat că sunt excluse din cadrul unui post sau al unei profesii doar acele activităţi ce implică (fie şi ocazional) exerciţiul autorităţii. ca şi clauză de salvgardare (ea semnificând prioritatea naţionalilor de a ocupa un post sau de a exercita o profesie). precum şi alte boli infecţioase sau parazitare contagioase dacă ele fac obiectul unor măsuri de protecţie faţă de cetăţenii statului de primire. de vârsta beneficiarului şi de nivelul formaţiei. independent. întrucât acest drept este deţinut în virtutea prevederilor tratatelor şi nu a legislaţiilor naţionale. învăţământ privat etc. adică la cele care după terminare dau dreptul şi posibilitatea (nu şi obligaţia) practicării unei profesii sau meserii. comerţ propriu-zis. executorii judecătoreşti etc. el va fi analizat odată cu libertatea de circulaţie pe categorii de beneficiari. pot fi aduse pe aceleaşi motive ca şi la dreptul de intrare şi şedere. dacă ele constituie un tot detaşabil de restul activităţilor. statele nu au nici un drept de apreciere în acest sens. nu contează tipul de raport juridic dintre angajator şi angajat sau statutul acestuia din urmă. respectiv al eliberării cărţii de şedere. educativ. medicină. menite să împiedice statele de a eluda prevederile tratatelor: nu contează denumirea sau tipul de instituţie ci caracteristicile şi modalităţile exercitării activităţii. atât la persoanele fizice cât şi la cele juridice. în refuzul reînnoirii cărţii de şedere sau a cărţii de şedere permanente sau în expulzarea persoanei. sunt deci excluse studiile cu caracter exclusiv sau preponderent cultural. dacă boala sau infirmitatea survin după 3 luni de şedere. atât la munca salariată cât şi la cea desfăşurată pe cont propriu. indiferent de natura acesteia.răspundă la cerere în termen de 6 luni iar în ipoteza a doua este obligat să examineze din oficiu schimbarea circumstanţelor. piscicultură etc. militarii. deci. În ce priveşte cel de-al treilea motiv.). cu aceleaşi precizări. nu şi în refuzul eliberării cărţii de şedere permanente. bolile şi infirmităţile care pot justifica limitarea libertăţii de circulaţie sunt cele potenţial epidemice definite ca atare de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. care implică exerciţiul direct sau indirect al autorităţii publice (de exemplu magistraţii. d) Dreptul de a rămâne (dreptul permanent de şedere) . notarii. silvicultură. Limitarea nu poate consta decât în refuzul admiterii pe teritoriu. fie ele sub forma instalării sau a prestării serviciilor. salariate sau independente. de asemenea. Statele nu mai au dreptul să instituie permisul de muncă. restrictive.) cât şi la profesiile liberale (avocatură. Limitările aduse dreptului de a exercita profesii independente. aceeaşi precizare • activităţile stabilite de Consiliu ca fiind excluse. statele au posibilitatea. dar Curtea de Justiţie a stabilit şi aici interpretări proprii.

Evident. în lipsa unui drept la pensie. membrii de familie menţionaţi beneficiază de dreptul de a rămâne odată ce titularul l-a dobândit. dacă au lucrat cel puţin în ultimele 12 luni şi domiciliază neîntrerupt de mai mult de 3 ani. se cere fie ca el să fi domiciliat continuu de cel puţin 2 ani în momentul decesului. alte întreruperi independente de voinţa persoanei. Dacă membrii de familie nu au cetăţenia Uniunii şi nu pot beneficia de dreptul permanent de şedere în virtutea situaţiilor de mai sus. cu atât mai mult nu constituie discriminări măsurile obiective impuse tuturor şi justificate de un interes general. El poate fi limitat doar pentru motive grave de ordine publică sau de securitate publică. Statul de primire este obligat să elibereze cetăţenilor Uniunii un document atestând dobândirea dreptului permanent de şedere. dacă au locuit efectiv cu acesta şi dacă el îndeplinea în momentul decesului condiţiile cerute. în acest ultim caz cu excepţia situaţiei în care expulzarea este în interesul minorului. fără necesitatea de a îndeplini alte condiţii. dacă persoana vizată domiciliază în statul respectiv de mai puţin de 10 ani. lucrătorii – salariaţi sau independenţi – dobândesc un drept de şedere permanent înainte de trecerea celor 5 ani în situaţiile în care: fie ating vârsta de pensionare completă sau anticipată sau. dacă titularul nu le îndeplinea în acel moment. El presupune tratament identic în situaţii identice. chiar . orice cetăţean al Uniunii care domiciliază de 5 ani neîntrerupt pe teritoriul altui stat membru decât al său beneficiază de dreptul de a rămâne în acel stat. cu condiţia însă ca exigenţele impuse străinilor să urmărească un scop de interes general şi să fie proporţionale. fără a fi în acest caz în prezenţa unei discriminări: străinul se află. respectiv doar pentru motive imperioase de securitate publică. accident. dacă persoana respectivă domiciliază în acel stat de 10 ani sau este minoră. fie ca decesul său să se datoreze unui accident de muncă sau unei boli profesionale. în calculul duratei minime de activitate intră şi perioadele de boală. dacă au lucrat şi au domiciliat neîntrerupt timp de 3 ani şi continuă să vină zilnic sau o dată pe săptămână în statul în care vor să-şi păstreze dreptul permanent de şedere. adică să nu constituie o piedică în calea liberei circulaţii. Dreptul de şedere permanent se pierde în caz de absenţe mai mari de 2 ani consecutivi din statul de primire. d) Dreptul de a beneficia de regula tratamentului naţional sau a nediscriminării în raport cu cetăţenii statului de reşedinţă Acesta este de fapt un drept şi în acelaşi timp un principiu care guvernează toate celelalte componente. respectiv cu condiţia să domicilieze neîntrerupt de mai mult de 2 ani în toate celelalte cazuri. cetăţeanul. sunt valabile precizările făcute la dreptul de şedere. în situaţii în care nu se poate afla. În calculul duratei minime de rezidenţă intră şi absenţele menţionate în legătură cu validitatea cărţii de şedere. dar încă lucra. ei pot dobândi acest drept cu titlu principal dacă se încadrează în una din categoriile principale de beneficiari ai dreptului de liberă circulaţie şi dacă domiciliază neîntrerupt de 5 ani pe teritoriul statului de primire. ei beneficiază însă de acest drept şi în caz de deces al titularului. de asemenea.De regulă. deci nu dobândise dreptul permanent de şedere. dacă locuiesc împreună cu acesta. fie ca soţul/partenerul supravieţuitor să fi pierdut cetăţenia statului de primire în urma căsătoriei cu titularul. fie îşi încetează activitatea din cauză de incapacitate permanentă de muncă. fără vreo condiţie de rezidenţă când incapacitatea rezultă dintr-un accident de muncă sau o boală profesională şi dă astfel dreptul la o prestaţie din partea statului. dacă soţul/partenerul înregistrat este cetăţean al statului de primire sau şi-a pierdut cetăţenia acestui stat în urma căsătoriei. obiectiv vorbind. În ce priveşte eventualele limitări teritoriale. şomaj involuntar legal constatat. lucru care exclude tratamentul naţional în situaţii diferite. indiferent de cetăţenia lor. conform Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului din 1989. respectiv o carte de şedere permanentă membrilor de familie care sunt cetăţeni ai unui stat terţ. Prin derogare. prin însăşi calitatea sa de străin. fie îşi transferă activitatea în alt stat membru. vârsta de 60 de ani. În ipoteza pensionării şi a incapacităţii permanente de muncă nu se mai cere condiţia duratei minime de activitate şi nici cea a duratei minime de rezidenţă neîntreruptă.

este suficient să fie cetăţean al unui stat membru. Cele deghizate sunt reglementările care urmăresc să-i afecteze mai mult sau numai pe străini. în fine. nu marginală şi accesorie. cea ocazională sau cea cu contract pe durată determinată). precum şi de a rămâne după încetarea activităţii. deşi teoretic aplicabile tuturor. în acest sens noţiunea include şi persoanele care lucrează cu jumătate de normă. persoanele condamnate cu executare la locul de muncă. dacă legile li se aplică tuturor. Nu se cere ca locul efectiv de muncă să fie situat pe teritoriul Uniunii pentru ca persoana să cadă sub incidenţa prevederilor referitoare la libera circulaţie. la expirarea contractului cu durată determinată de mai puţin de 1 an sau în timpul primelor 12 luni de la intrarea în statul de primire. indiferent de tipul contractului sau de statutul persoanei. chiar dacă nu-i afectează totdeauna efectiv şi deşi nu s-a urmărit aceasta. 4. să îndeplinească această condiţie (cazul detaşării). frecventarea unui curs de formare profesională. nu pot fi considerate discriminări prin ele însele disparităţile legislative dintre state. publice sau private. nu se cere ca salariatul să-şi aibă domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru. legal înregistrat. De asemenea. condiţiile de ocupare a unui loc de muncă. dacă urmăresc un scop de interes general. chiar dacă nu este singura sau principala ocupaţie a titularului. şomaj involuntar. Discriminările pot fi: directe.şi. regimul juridic al salariaţilor se aplică şi unor persoane ai căror angajatori nu desfăşoară o activitate profitabilă. Activitatea trebuie să fie efectivă şi reală. deşi pot constitui o piedică în calea liberei circulaţii. exceptînd cazul şomajului involuntar. În acest sens. este suficient ca sediul angajatorului. ele sunt admisibile. cum ar fi sportivii profesionişti. în condiţiile menţionate anterior. dar nu şi cele săvârşite de persoane fizice.. în schimbul şi în scopul unei remuneraţii. Sub incidenţa dreptului unional cad nu numai discriminările provenind de la autorităţile publice ci şi cele provenind de la orice alte persoane juridice. de aceea nu sunt nicicând admisibile. cu condiţia ca exigenţele impuse să fie proporţionale şi adecvate (apte) acelui scop. chiar dacă nu îi afectează efectiv. El are dreptul de a beneficia de regula nediscriminării în ce priveşte ocuparea unui loc de muncă (cu excepţiile menţionate anterior). dar nu se aplică unor persoane care desfăşoară o activitate remunerată ca mijloc de reinserţie socială (de exemplu persoanele eliberate din executarea unei pedepse cu condiţia de a munci. evident. Salariatul are dreptul de a domicilia pe teritoriul statului respectiv atâta timp cât este încadrat în muncă. chiar dacă remuneraţia nu este în bani ci în produse sau servicii şi chiar dacă remuneraţia se situează sub nivelul minim stabilit de legea statului respectiv pentru acordarea asistenţei publice sau a întreţinerii din partea familiei. Categoriile principale de beneficiari ai liberei circulaţii a) Lucrătorii salariaţi Noţiunea de salariat se referă la persoana care desfăşoară o activitate sub direcţia şi controlul altei persoane şi în condiţiile stabilite de aceasta. legal înregistrat. preoţii misionari etc. sunt susceptibile să-i afecteze mai mult sau numai pe străini. şomaj involuntar. provenienţa diplomei etc. Cele indirecte sunt reglementările care. naţionalitatea persoanei juridice.2. condiţiile . cele care prestează o muncă sezonieră şi cele aflate în căutarea unui loc de muncă. Calitatea de salariat se păstrează şi în următoarele situaţii: incapacitate temporară de muncă rezultând dintr-o boală sau un accident. după o perioadă de muncă de mai mult de 1 an. persoanele condamnate la o muncă în folosul comunităţii).3. indirecte şi deghizate.dacă pot fi un obstacol la libera circulaţie. dacă există o legătură între acest curs şi activitatea desfăşurată anterior. provenienţa produsului. deci locul de unde este dirijată activitatea. . în acest ultim caz cu condiţia să existe şansa reală de a găsi de lucru într-un termen rezonabil. Cele directe sunt reglementările bazate pe un element de extraneitate – cetăţenia sau domiciliul persoanei fizice. fără distincţie. chiar dacă nu are caracter permanent (de exemplu munca sezonieră. contractul dintre angajator şi angajat să fie supus legii unui stat membru sau salariatul să fie supus obligaţiei de plată a impozitului pe venit într-un stat membru. nu sunt admisibile în nici o situaţie.

de a crea sedii secundare. în organismele profesionale etc. fie că este creat prima dată. într-un alt stat membru. dacă pentru instalarea sediului principal al activităţii. se ia în considerare evenimentul indiferent de statul în care s-a petrecut. este însă exclus cumulul prestaţiilor de aceeaşi natură cuvenite pentru aceeaşi perioadă. ci doar coordonarea lor. agenţii. asigurările de sănătate. sunt vizate toate activităţile aducătoare de venituri. accesul la învăţământ. presupunând că ele ar fi acordate de legislaţiile tuturor statelor implicate. ca şi când el ar fi avut loc pe teritoriul statului plătitor al prestaţiei. Indiferent de categorii.. dreptul persoanelor juridice cu sediul real. în funcţie de modul de desfăşurare a activităţii sau de exercitare a profesiei. în comitetele de întreprindere. arhitecţi etc. formarea profesională. dacă timpul lucrat este o condiţie pentru a beneficia de o prestaţie. birouri etc. indemnizaţiile de maternitate. respectiv al persoanelor fizice cu domiciliul şi cu sediul real. drepturile civile.. într-un stat membru. de accidente de muncă şi boli profesionale. indiferent care stat plăteşte prestaţia. activitatea de prestare de servicii poate avea şi un caracter aleatoriu. pensiile de urmaş. aceasta nu înseamnă nici substituirea unui regim unional regimurilor naţionale. b) Lucrătorii independenţi Această categorie are la rândul ei două subdiviziuni. adică echivalarea efectelor pe care le produc evenimentele asigurate. precum şi transferul prestaţiilor în caz de părăsire a statului plătitor. Pentru prima subcategorie libertatea de circulaţie presupune: dreptul persoanelor fizice de a crea şi administra persoane juridice în alt stat (de exemplu societăţi comerciale). fie . ajutoarele de deces. respectiv deplasarea putând chiar lipsi. dreptul la a fi indemnizat din bugetul public pentru daune aduse integrităţii corporale etc. respectiv categoria celor care îşi instalează permanent activitatea în alt stat şi categoria celor care prestează servicii în alt stat fără a-şi muta activitatea din statul în care sunt instalaţi. principal sau secundar. filiale. concedierea. dacă survenirea unui eveniment este o condiţie pentru a beneficia de o prestaţie. reintegrarea profesională. în al doilea determinată.). într-un stat membru. Pentru ca libera circulaţie să devină efectivă. în primul caz durata fiind nedeterminată. fie el în bani sau în natură. Cum operează echivalarea efectelor? Astfel. promovarea. reprezentanţe. inclusiv dreptul de a fi ales în organele de conducere ale sindicatelor. Nediscriminarea în privinţa condiţiilor de ocupare a unui loc de muncă. nici armonizarea lor. alocaţiile familiale etc.). burse de studiu pentru copii. protecţia şi securitatea muncii.de muncă (remuneraţia. prestaţii de asistenţă socială – exceptând persoanele care îşi caută de lucru şi pe cele care se stabilesc pentru cel mult 3 luni -. dreptul persoanelor juridice cu sediul real sau statutar într-un stat membru şi cu naţionalitatea unui stat membru de aşi transfera sediul într-un alt stat membru. fie ele economice sau nu (vezi anterior). ceea ce înseamnă că ele se desfăşoară ca regulă în schimbul unui câştig. Diferenţele între cele două subcategorii constau în principal în durata deplasării şi eventual în caracterul ei. cu sau fără personalitate juridică. reduceri de impozite pentru existenţa unor membri de familie în întreţinere. a condiţiilor de muncă şi a drepturilor şi avantajelor sociale în sens larg îi vizează şi pe cei ce ocupă funcţii de autoritate publică. De precizat că. sunt excluse însă prestaţiile de asistenţă socială (ajutoare sociale de orice tip). de invaliditate. de şomaj. dreptul persoanelor fizice de a-şi crea centre de activitate sau de a-şi transfera activitatea în alt stat fără a crea persoane juridice (de exemplu cabinete de medici. sucursale. se iau în considerare perioadele lucrate în orice stat unional. reduceri pe transportul în comun. afilierea sindicală.). vechimea în muncă. Această coordonare vizează toate prestaţiile sociale legate de exercitarea profesiei: pensia de vârstă. pentru ca salariaţii să-şi păstreze toate drepturile dobândite sau în curs de dobândire. toate acestea atrăgând alte diferenţe. din moment ce au fost admişi în ele. pe plan unional s-a realizat o coordonare a regimurilor de securitate socială din statele membre. principal sau secundar. drepturile şi avantajele sociale naţionale nelegate direct de exercitarea profesiei (de exemplu înscrierea pe listele de locuinţe sociale. facilităţi pentru cumpărarea de locuinţe. avocaţi.

telex. atât la persoanele juridice cât şi la cele fizice. în timpul primelor 12 luni. Statul de prestare nu poate impune prestatorilor aceleaşi exigenţe ca cele necesare unei instalări. Calitatea de lucrător independent se păstrează şi în următoarele situaţii: incapacitate temporară de muncă rezultând dintr-o boală sau un accident. condiţiile de acces într-o profesie. constituirea şi funcţionarea diferitelor tipuri de organisme profesionale etc. la anumite drepturi civile. condiţiile de exercitare a ei. înscrierea într-un organism profesional etc. referindu-se la condiţiile de prestare a serviciului. Nediscriminarea în privinţa condiţiilor de acces într-o profesie. respectiv sediul real pe teritoriul unui stat membru şi. la anumite drepturi şi avantaje sociale. armonizarea condiţiilor de acces şi de exercitare a unei profesii. să-şi transfere activitatea sau să-şi creeze un alt centru de activitate în alt stat membru. printre altele. Ca şi în cazul salariaţilor. Nu sunt considerate discriminări exigenţele de acces în profesie sau de exercitare a ei impuse tuturor întrun scop de interes general. De asemenea. armonizarea legislaţiei ce guvernează diferite categorii de persoane juridice etc. fax. fac excepţie exigenţele specifice profesiei şi impuse tuturor . cei care se deplasează pentru îngrijiri medicale.. respectarea dreptului de autor. Pentru cea de-a doua subcategorie libertatea de circulaţie presupune fie o deplasare a prestatorului limitată la durata prestaţiei. fie lipsa deplasării prestatorului şi deplasarea în schimb a prestaţiei (de exemplu serviciile prestate prin telegraf. după o perioadă de muncă de mai mult de 1 an. dacă există o legătură între acest curs şi activitatea desfăşurată anterior. drepturile civile (aceleaşi ca şi pentru salariaţi). astfel. legal înregistrat. certificatelor. În scopul asigurării efective a libertăţii de circulaţie s-a procedat la coordonarea regimurilor de securitate socială şi la armonizarea sau coordonarea reglementărilor privind învăţământul. În categoria destinatarilor de servicii se includ. şomaj involuntar.că este transferat. turiştii pe cont propriu aflaţi sau nu în vizită la cineva. strict necesară desfăşurării activităţii respective. poştă. cei care efectuează călătorii de afaceri sau de studii. respectarea unor reguli de deontologie profesională. în cazul persoanelor juridice. dar statul de primire este obligat ca. diversele profesii. să aibă naţionalitatea unui stat membru. fiindcă nu le poate impune nici să-şi instaleze activitatea. securităţii naţionale sau sănătăţii publice. se urmăreşte echivalarea/recunoaşterea reciprocă.. a condiţiilor de exercitare a unei profesii şi a drepturilor şi avantajelor sociale în sens larg îi vizează şi pe cei ce exercită activităţi de autoritate publică. înainte de a impune respectarea oricărei exigenţe. exceptând cazul şomajului involuntar. pentru sedii secundare. Se admite ca prestatorul să-şi creeze în statul de prestare a serviciului o anumită bază materială. Regula nediscriminării priveşte: accesul la profesie (cu limitările şi excepţiile menţionate). să se asigure că statul de origine nu a luat el măsuri pentru protecţia interesului general urmărit. de exemplu posesia unei diplome. şomaj involuntar. în sensul că pot fi create nenumărate astfel de centre. Dreptul de a crea alte centre de activitate este nelimitat. lucrătorii independenţi care se stabilesc pentru maxim 3 luni nu au dreptul la prestaţii de asistenţă socială din partea statului de primire. a diplomelor. atestatelor şi altor titluri de învăţământ. statul de instalare poate pretinde o prezenţă stabilă. turiştii care se deplasează prin agenţii. nici persoanele juridice cu sediul pe teritoriul său şi având naţionalitatea sa. De asemenea. echivalarea/recunoaşterea diferitelor calificări profesionale. sucursale. drepturile şi avantajele sociale nelegate direct de profesie (cu aceleaşi precizări ca şi la salariaţi pentru prestaţiile de asistenţă socială). legal înregistrat. promovarea de teste sau examene. frecventarea unui curs de formare profesională. în scopuri profesionale şi nu academice. cu condiţia să privească numai exerciţiul profesiei şi nu accesul în ea. statul de origine nu poate împiedica persoanele fizice având cetăţenia sa. Internet etc. cu respectarea regulilor ce guvernează diversele profesii sau activităţi.) sau a destinatarului prestaţiei (în acest ultim caz tot pe durata prestaţiei). Regula nediscriminării are un conţinut mai restrâns. Prestatorii de servicii trebuie să-şi aibă domiciliul. din moment ce li s-a permis să le exercite. sunt considerate licite reglementările aplicabile doar străinilor şi adoptate pentru protecţia ordinii publice. armonizarea condiţiilor de şcolarizare şi de formare profesională. filiale şi alte forme de acest tip cerinţa menţionată nu mai poate exista.

precum şi. La Acord au aderat ulterior şi alte state membre. altele în 1986 -. 4. efectuarea studiilor. ele trebuie să dispună de o pensie sau de alt tip de venituri în cuantum suficient (vezi mai sus) şi de asigurare de sănătate.A. Acordul de la Schengen şi dispoziţiile unionale în materia liberei circulaţii a străinilor Aşa cum am amintit. bineînţeles. în scopul facilitării liberei circulaţii mai ales pentru cetăţenii unionali. Danemarca. iar studentul sau elevul trebuie să posede venituri suficiente pentru a se întreţine şi să aibă asigurare de sănătate. Italia. Belgia şi Luxemburg şi intrat în vigoare în mod diferenţiat . statele Uniunii care de la început nu sunt părţi la Acord rămân în continuare dispensate de a participa la el (Marea Britanie şi Irlanda). cooperare judiciară şi poliţienească ca şi corolar al celor menţionate. c) Elevii şi studenţii Pentru ei dreptul la liberă circulaţie a fost introdus. fiind însă suficient să facă o declaraţie în acest sens. semnată tot în 1990 şi intrată în vigoare în 1997. tot în 1990. Finlanda. Acordul are ca obiect suprimarea controalelor la frontierele interne. Dreptul de şedere este limitat la durata studiilor. Şi în această situaţie există dispoziţii de coordonare. Grecia. o politică comună sau cel puţin o coordonare în materie de vize. sejur. la origine el era un act de drept internaţional public care completa dreptul unional. Acestea vizează: a) Suprimarea controalelor la frontierele interne (dintre statele părţi) .3. prin intermediul unor convenţii cu statele member părţi la Acord. Olanda. este exclus deci dreptul la protecţie socială şi la avantaje sociale în sens larg. în 1990.unele prevederi imediat. Prin venituri suficiente se înţeleg cele aflate deasupra nivelului minim sub care statul de reşedinţă acordă asistenţă socială sau o pensie minimală de securitate socială. în măsura în care legislaţia conţine aceleaşi exigenţe. cu condiţia însă ca aceste avantaje să nu aibă ca scop tocmai accesul la învăţământ. şi prin Convenţia de la Dublin. precum şi dreptul la avantaje specifice categoriei. respectiv Spania. Din punctul de vedere al conţinutului Acordul cuprinde patru categorii de prevederi. aceasta din urmă având ca părţi toate statele membre ale Comunităţilor. dacă acesta nu poate fi atins prin mijloace mai puţin restrictive şi prin supunerea prestatorului faţă de legislaţia statului în care este instalat. pentru şederile ce depăşesc trei luni. Acordul de la Schengen.. respectiv de armonizare a regimurilor de securitate socială şi a legislaţiilor naţionale din diverse domenii de activitate. Suedia. pentru şederile ce depăşesc trei luni. drepturi civile. printr-o directivă emisă în baza Actului Unic şi înlocuită în 1993. Regula nediscriminării vizează accesul la învăţământ. Regula nediscriminării exclude şi aici dreptul la protecţie socială şi la avantaje sociale în sens larg. el a fost completat prin Convenţia de aplicare de la Schengen. semnată în 1990 şi intrată în vigoare în 1995. mai precis în J.I. Tratatul de la Amsterdam integrează în Uniunea Europeană.într-un scop de interes general . tratatele constitutive permiteau libertatea de circulaţie la această categorie pentru perioadele de maximum trei luni de deplasare. fiind o convenţie încheiată între statele membre. Germania. control al imigraţiei .3. Aici intră persoanele care din diferite motive şi-au încetat activitatea în statul lor şi se deplasează în alt stat membru.instalarea putând fi una dintre ele -. Semnat în 1985 de Franţa. Portugalia. state terţe cum ar fi Islanda şi Norvegia. d) Pensionarii şi alţi inactivi Pentru această categorie dreptul la liberă circulaţie a fost introdus.aspecte care îi vizează pe cetăţenii statelor terţe -. Deci.

cu excepţia traficului de frontieră (local şi cotidian) şi a traficului maritim constând în navigaţia de plăcere şi în pescuitul de coastă. în măsura în care există contradicţie între dispoziţiile ei şi cele ale Acordului. Dispoziţiile privind politica vizelor au ca obiect numai vizele de scurt sejur . dacă sunt mai multe astfel de state.de maximum cinci zile -. Norvegiei şi Liechtensteinului. în lipsa vizei.şi vizele de tranzit . în caz de urgenţă. Trecerea frontierelor interne se face deci prin orice loc şi oricând. o viză eliberată de un stat fiind . se va aplica Convenţia. în caz de respingere a unei cereri. Acordul instaurează o procedură de examinare a cererilor de azil care să evite depunerea. simultană sau succesivă. trecerea frontierelor externe ale spaţiului Schengen se face prin punctele desemnate de statul căruia îi aparţine respectiva parte de frontieră şi la orele stabilite de el. permisul de şedere. Au fost fixate următoarele criterii de stabilire a statului competent: . ci şi mărfurile şi bunurile de uz personal. iar în ceea ce priveşte transportul rutier profesional el a intrat în vigoare în 1986. aeriene sau maritime. dacă o consideră indezirabilă din mai multe motive. fie ele terestre. statul pe teritoriul căruia persoana a intrat prima dată. Beneficiarii acestor dispoziţii sunt toate persoanele care intră pe teritoriul statelor Schengen. evident numai pentru statele părţi la ambele acte. tot prin excepţie. după informarea ulterioară a celorlalte state părţi. Acordul se inspiră din reglementările internaţionale.În ceea ce priveşte transportul rutier cu vehicule de turism Acordul a intrat în vigoare imediat.de maximum trei luni/semestru . unul sau mai multe din celelalte state o pot examina şi admite. prin intermediul Convenţiei de aplicare.în lipsa celor de mai sus. menţionate dealtfel chiar în Acord. Prin excepţie.statul care a eliberat viza sau. Oricare stat poate restabili în mod excepţional şi limitat aceste controale. dar aceasta va avea efect numai pentru teritoriul lor. pentru toate celelalte aspecte el s-a aplicat definitiv abia ulterior. în caz de acceptare a unei cereri de azil. din motive de ordine publică sau securitate naţională. Ele prevăd recunoaşterea reciprocă a vizelor. conform regulilor de drept internaţional public.dacă. Teritoriilor la care se aplică Acordul sunt teritoriile europene ale statelor părţi şi enclavele spaniole din Africa de Nord (Ceuta şi Mellila). statul pe teritoriul căruia a fost semnalată prima dată prezenţa persoanei Convenţia de la Dublin are ca obiect acelaşi aspect. de cereri în două sau mai multe state membre: în principiu un singur stat Schengen este competent să examineze o cerere. Obiectul acestor dispoziţii nu îl constituie numai persoanele. indiferent că au cetăţenia Uniunii sau a unui stat terţ. în acest ultim caz indiferent de tipul vizei de sejur. rezultatul impunându-se tuturor celorlalte state. adică din Convenţia de la Geneva din 1958 referitoare la statutul refugiaţilor şi din Protocolul de la New-York din 1967 care o modifică. Suprimarea controalelor înseamnă de fapt desfiinţarea posturilor de frontieră. indiferent că intrarea a avut loc legal sau nu . după consultarea prealabilă sau. nu se pot cunoaşte locul şi data intrării. precum şi teritoriile Islandei. de asemenea. unul sau mai multe din celelalte state părţi îi pot totuşi refuza persoanei accesul pe teritoriul lor. c) Controlul imigraţiei şi politica vizelor Liberalizarea circulaţiei prin suprimarea controalelor la frontierele interne a făcut necesară o armonizare a legislaţiei statelor părţi privind admiterea pe teritoriu. pe baza unor criterii clar stabilite. controlul efectuat la admitere şi chiar statutul străinilor în general. cel care a eliberat documentul cu scadenţa cea mai îndepărtată . b) Controlul imigraţiei şi dreptul de azil În ceea ce priveşte dreptul fundamental de azil. în caz de intrare ilegală.

. De asemenea. tocmai pentru că. Cooperarea judiciară constă în simplificarea procedurilor de transmitere a documentelor. în aplicarea principiului după care o persoană nu poate fi judecată sau pedepsită de două ori pentru aceeaşi faptă penală (cu condiţia ca persoana să fi executat pedeapsa. securitatea naţională sau relaţiile internaţionale ale unuia dintre statele părţi Pentru vizele de tranzit condiţiile sunt aceleaşi.valabilă şi pentru celelalte. sunt: . Doar în mod excepţional valabilitatea unei vize va putea fi limitată la teritoriul statului care a eliberat-o.prezentarea. dacă este cazul. Poliţiile statelor părţi îşi acordă reciproc asistenţă şi fac schimb de informaţii. statele sunt libere să ceară viză şi cetăţenilor altor state decât cele aflate pe listă. în transmiterea hotărârilor penale de condamnare în vederea executării lor în alt stat. Viza-tip a fost stabilită tot printr-un regulament. Criteriile de formă pe baza cărora se eliberează viza de sejur sau. statul în care persoana intră prima dată. Conform prevederilor regulamentului. elaborarea unei liste comune a statelor terţe ai căror cetăţeni au nevoie de vize şi introducerea unei vize-tip comune (vigneta). În ceea ce priveşte lista comună.nefigurarea în sistemul informatizat Schengen ca persoană indezirabilă . dacă nu este necesară viza. în simplificarea procedurilor de extrădare. mai puţin a doua şi a treia din cele menţionate. în caz că documentul nu este valabil decât pentru unele state. Pentru viza de tranzit este competent.posesia unui document de călătorie (paşaport) valabil pentru toate statele Schengen. statul prin care are loc tranzitul. Condiţiile de fond de eliberare a vizelor (adică cele de oportunitate a acordării lor) urmează a fi stabilite de Comitetul executiv al Acordului. ea a fost adoptată printr-un regulament. atât pentru durata şederii cât şi pentru întoarcere sau pentru tranzitul printr-un stat terţ. un stat îşi asumă răspunderea pentru toate celelalte state părţi. care condiţionează accesul pe teritoriul unui stat. Controlul la frontierele externe se face în condiţiile stabilite prin Acord. d) Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală cooperării poliţieneşti a fost creat Sistemul Informatizat Schengen (SIS). după cum. controlul efectuat în cursul şederii în interiorul statelor se supune unor condiţii minimale stabilite tot prin Acord. în plus. în caz că aceasta nu poate fi determinată. viza sau accesul pe teritoriu vor fi limitate la acestea . să fie în curs de executare a ei sau executarea să nu mai fie posibilă conform legii statului de condamnare). evident.dispunerea de mijloace de trai suficiente. pot acorda scutiri cetăţenilor unor state din cele aflate pe listă. fiecare stat parte este obligat să ofere informaţii necesare celorlalte state părţi şi să acţioneze atunci când i se cere. sau prezentarea de garanţii că aceste mijloace pot fi legal obţinute . în de a o interpela în condiţiile stabilite de Acord. din aceleaşi motive. admiţând un străin pe teritoriul său.neconsiderarea ca persoană care pune în pericol ordinea publică. de documente care să justifice scopul şi condiţiile şederii . Competenţa pentru eliberarea vizei de sejur aparţine statului care constituie destinaţia principală sau. în cazuri particulare şi în baza cutumelor sau a normelor scrise de drept internaţional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful