You are on page 1of 2

Borang kolaborasi

Nama Pelajar No. Matrik : AUGUSTINE ANAK SINGGA : 921016-13-5927

Kumpulan / semester : PISMP MATEMATIK/ SEMESTER 1 Mata Pelajaran Pensyarah Tarikh 9.2.2012 : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA : PUAN SAADIAH HAJI HARON Perkara Yang Dibincangkan Menerima soalan tugasan. Taklimat daripada pensyarah mata pelajaran Puan Saadiah Haji Haron Catatan Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya pada 26 feb. 2012 T / Tangan

9.2.2012

Memahami kehendak soalan tugasan ---- perbincangan dengan 3 ahli kumpulan

Membuat agihan tugas Membuat jadual kerja

10.2.2012 Hingga 13.2.2012

Mencari maklumat dari internet / pusat sumber dan pelbagai sumber

Cetatakan maklumat internet Nota ringkas Catatan bibliografi

Menyediakan draf bersama ahli kumpulan 14.2.2012 hingga 17.2.2012

Menyuruh kawan-kawan

Menyusun maklumat Menganalisis malumat berdasarkan kehendak tugasan Membuat huraian Menaip draf Membetulkan

18.2.2012 hingga 22.2.2012

menyemak tugasan dan membuat perbincangan

ejaan Menyusun maklumat

23.2.2012 hingga 25.2.2012

Bertanya kepada pensyarah tentang huraian tugasan

Membetulkan komen daripada pensyarah

26.2.2012

Menghantarkan hasil tugasan kepada pensyarah

Tugasan telah dijilidkan dengan kemas Segala maklumat telah lengkap Diterima dan direkod

27.2.2012

Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah