You are on page 1of 4

:u :n:W nn 1v 1aivu auu :u :n:W nn 1v 1aivu auu :u :n:W nn 1v 1aivu auu :u :n:W nn 1v 1aivu auu

uu uu uu uu 1 n au ::n:W nn 1aivu au.a n au ::n:W nn 1aivu au.a n au ::n:W nn 1aivu au.a n au ::n:W nn 1aivu au.a
n:Wiuo:uauau::uivu1u uuu u1u1o1H ainaa.11u:u:iau iWu:una:ouioa:u aua.
o:a:W u:u1uPhotoshop iu:uu1ou:1 Blending Mode ua.:u uun:Curve a:a
u:aa:u:n:u uoiauu.ou

uu uu uu uu 2 Blending Layer

u:u:o:ui:1a u blending Mode uau


u.o uBlending Mode iuu1vuoWiouuu1v
i:a:u:nuauaa:n:Wu auuu uau
1o :iaiuaWiouu a.u auu:vuo17uuuu1u
:1 Blending Mode 1vi:oa uioa:vu:u
a:uivauuuLayer Paletteo:1uuu2 ::
iuauuuua:Blending Mode a.uuanaLayer u
i::a:u:::uauiu:u u a:v u1uuuo:uuuu
a.1u aau:1Blending Mode u:vuoa.1
iWu:niouoa Luminosity :
iuu Blending Mode 1ua:o uaou:u au
Blending Mode auq a1v 1uaa:1 uo u.
ouv a1uo:vu:n:u1a:aa.u:aauo u
auo:a: Curve uu a.iuuo:a:u11u:
u uo:o:ui ua:ua:(Tonal Range) ua.
Color Balance : a.ivu au u:1
o:a:Level ua. Color Balance un:a.u
u.aus n:Wo:oaa:u:nuuo:1o1uu
:a:ua:ua.a :o:a:Color Balance ua.
Level a.uau1vi:u uun:uoo :Hilights
,Midtonesua.Shadows iu:uu
1u:iuo1oa.a au aCurve uuu:1o1ou
:oau Image>Adjust>Curve.. o:1u u
u3 ua.a.1o1oa.aau ao :1u uu4

1u1oa.a au aCurve a.uo :a:n::qo :u

Channel

uu uu uu uu 3 :iu o1oa.aaua :iu o1oa.aaua :iu o1oa.aaua :iu o1oa.aaua Curve



uu uu uu uu 4 1oa.a au a 1oa.a au a 1oa.a au a 1oa.a au a Curve
oaiWaiaa:a.u uo:1v uua
u Channel 1vu vaa.1vu uauu
Channel ::u uCurve ua:u:n1 1o uu
q1vuoa o:uuChannel n::qa.iuauu1un:u
1vuoa:n:W

Input & Output
u1iW auao:o:o:uiuua:1uuna.W iaa:
n:WInput vu:un :o:o:ui uua: au:u u
Output vu:un:o:o:uiuua:iua1ou::
u uun:ua :uao:iu unia uni:a:u:nu
a. 1o: o:ui uuuao:iu un iau uuo:u
iuu:o1vu1ouo1o uunuo:uiuu::o:u
uuuauua.uun :a::H :o:Input a.
uao:ouunuuuuauOutput a.uao:ouunu
uun : a:vu1uauuiu u:Hu::u ua::
o:u:ua.iu u:i::(Shadows) 1u:a::a.
iuua Midtones ua.1u:u uuu:a.iuu
o:aa:: ( Hilights ) ua.i:a:u:nu uu:o
Grid 1oou:oAlt uaoa a:1uuu:H
u:oa:Grid a.iaa: iuana::1v a u
iuuivu auio u1vu::unauioua o:auuu
auq u un:uo:uvu:u uuLoad a.iu u:
1vaoia:Preset uu:1 ua.u ivuiu u uvaao
vuoau uvu:un::iWuo:uiu1u:
Shadows, Midtones ua.Hilights a:1uun:W
iau1ou1voauvaaovuoaua u:1uoa un:W
n:W a.iuauuuua:n:uu uui:o
1ouuuu:::uu aiu u:iWu Shadows u un:a::iuu:iW u Midtones uuu:::u aao
iuu:iW uHilights auuuuiuuu:H uouaau uuuu:Hvu:un: :ia a:a.
u uiuauu:H1ouoau uin1o1o uuia u:HuaDrag iu:a1un:uau1au u uouaa
vu:un :::o:Hia:iau v:i:na::::a1un:Wu un: uia u:H:1vu1vi:o
Ctrl ua oa1uuun:Wu:Ha.ioaouu: :i:a.u:u:au uauun:1vua::H
iWaua.1ou::u uau::a.iauo :aouiouuu:Hu a.i ouuChannel u:a:ia aau
iu:uu unv:n a::1viou uu qChannel 1vi:ou uShift + Crt uaoa iuai:
na::1viau:Hiuauuuua:uuuia au1uu :unu1u1ao1oa ovu: 1vi:ou uShift uaoa
a:1uuuia u:Ha.ioaoaiva uuao:uuu:H i:a.:vuoao ao1oua.iu ai:u::
u uia u:H aouoaoui:iaa1ousua.iaau1uWauq uua.a uW us u
uu u:n :unau1u:u:n:W nn1v1aivuauuua.o u aua un a:u uau::u au 2 u
1ouuuiuuBackground 1 uua. uua.u:uua1 uun a:u2 uiW:. ::1
Blending Mode uun a::Layer au::u au2 Layer iWaua.u::uaua u.v::Layer u:
aa:u u uaa:u uui:a.u:uuuun a:iuuuu uua:i::1unia:oua u un u.inuun:W
:nuu ua.1ua:u:nu:1oiW:.1u uua:i::u aua: iuai:uuuaa.1oiWu:n:Wu1u :ua:
iu:uu iuai:1o uua u:a:u au: uiauouiua::iuauuBlending Mode 1viu uuuu
Luminosity :iuaiuauuuaa.ivu:ua:i:ua un.1u:ua: o:uu5

uu uu uu uu 5 iuaiua uu iuaiua uu iuaiua uu iuaiua uuBlending Mode 1v iuuuuu 1v iuuuuu 1v iuuuuu 1v iuuuuuLuminosity

a:u u1vu::iuo1oa.a auaCurve uau::uun:unuo au1o uuWa1aa:v u:


u uCurve u uoa.u u1v 1oo:uu6 un:u uuuuuiu u:u uuuua::q:a.1ouaaWs
o:uu7 su:vuouiWu:iu:u a.o u::u1uua . iWu:uounauuo 2 unauiu:u 1ouu
ivu auu aa: Wu:ua a.ivu:iWu:uoi:uo:u Wu:uuau :u:u.un1iu:u uia: :
iuououuuuu u Filter v aPlug-ins 1uuo u: aa:ia uou.o u aa:uoaa:nuaa:aa.1o
iuouo1vuqiu ua:nia:ia:ou

uu uu uu uu 6 6 6 6:i :i :i :i u u u uCurve Curve Curve Curve




uu uu uu uu 7 7 7 7n:Wu 1oa::uu n:Wu 1oa::uu n:Wu 1oa::uu n:Wu 1oa::uuCurve Curve Curve Curve