You are on page 1of 2

Frekans Modlasyonu (FM)

FREKANS MODLASYONU:
Frekans modlasyonu, Genlik modlasyonuna gre yeni kuak bir teknolojidir. FM ksaltmas ile gsterilir ve hemen hemen herkes FM ksaltmasna Radyolardan ainadr. Genlik modlasyonunun iletim srasndaki grltlerden ok fazla etkilenmesi ve tanmak istenen sinyallerin bozulmas neticesinde Frekans modlasyonu gelitirilmitir. Frekans modlasyonu TAIYICI sinyalin frekansnn, BLG sinyalinin genliindeki deimelere bal olarak belirlenmi bir merkez frekans etrafnda arttrlmas ve azaltlmasdr. Frekans modlasyonunda TAIYICI frekansn sinyali MERKEZ frekans olarak adlandrlr. Frekanstaki deiimler ise YAN BAND olarak adlandrlr. Modlasyon srasnda ka tane yan band olaca MODLASYON INDEXi ile belirlenir. Merkez frekansnn altndaki frekanslara ALT BAND , stndeki frekanslara ise ST BAND ad verilir.

Alternans Bilgi Sinyali sins dalgas eklindeir. Sins dalgasnn salnmlar POZTF ve NEGATF alternans ol arak adlandrlr. Frekans modlasyonunun temelinde bu alternanslar kullanlr. A ile gsterilen pozitif alternans blgesinde; TAIYICI sinyalin frekans, BLG sinyalinin genlii arttka Merkez olarak belirlenen frekansn zerinde deerler almaya balar. MAX noktasna gelindiinde (MAximum Frekans Deeri), TAIYICI sinyalin frekans azalmaya balar. BLG sinyalinin genlii 0 (sfr) olduunda TAIYICI frekans kendi merkez frekansna dnm olur. Bilgi Sinyali sins dalgas eklindeir. Sins dalgasnn salnmlar POZTF ve NEGATF alternans ol arak adlandrlr. Frekans modlasyonunun temelinde bu alternanslar kullanlr. A ile gsterilen pozitif alternans blgesinde; TAIYICI sinyalin frekans, BLG sinyalinin genlii arttka Merkez olarak belirlenen frekansn zerinde deerler almaya balar. MAX noktasna gelindiinde (MAximum Frekans Deeri), TAIYICI sinyalin frekans azalmaya balar. BLG sinyalinin genlii 0 (sfr) olduunda TAIYICI frekans kendi merkez frekansna dnm olur.

B ile gsterilen negatif alternans blgesinde; TAIYICI sinyalin frekans, BLG sinyalinin genlii arttka Merkez olarak belirlenen frekansn altnda deerler almaya balar. MAX (Minimum Frekans deeri) noktasna gelindiinde, TAIYICI sinyalin frekans artmaya balar . BLG sinyalinin genlii 0 (sfr) olduunda TAIYICI frekans kendi merkez frekansna dnm olur. Yukarda bahsettiim gibi Modlasyon indexi frekans modlasyonundaki kodlama iinde ka adet yan band kullanlacan belirler. rnein Modlasyon indexi 5 olarak seilirse ; 8 adet yan band oluacaktr. st ve Alt bant frekanslarna ait deerlerin en yksek ve en dk deerleri Merkez frekanstan eit uzaklktadr.( http://uyduhaberlesme.com/frekansmodulasyonu-fm/)
Frekans Modlasyonunun zellikleri:

1. Modlasyon annda, taycnn frekans deiir, genlii ise sabittir. 2. Modlasyon annda ok sayda kenar bandlar oluur. 3. BW, modlasyon faktryle deiir. 4. F-M vericiler, A-M vericiler gibi ok gl deildir. 5- F-M 'de nemli olan sesin bozulmadan en uzak mesafelere gnderilmesidir. Sesin kalitesi yksektir, stereo yayn yaplabilir. 6- F-M yaynlar almak iin bir antene ihtiya vardr. 7- F-M alclarda ara frekans deeri 10,7 MHz.dir. 8- Modlasyon faktr genellikle l 'den byktr. 9- Modlasyon sinyal frekansnn ykselmesi, tayc frekansnn deime hzn arttrr. 10- Modlasyon sinyal genliinin bymesi, taycnn frekans deime snrn geniletir.( http://www.silisyum.net/htm/modulasyon/frekans_modulasyonu.htm)

Demodlasyon: Demodlasyon, asl sinyalin yeniden elde edilmesi iin uygulanan ve modlasyonun tersi olan bir ilemdir. Burada FM sinyal frekansndaki bir deime, k geriliminde de deiiklie neden olacak biimde ileme uratlr. Kullanlan tekniklerden biri, merkez tayc dalga frekansna ayarlanabilen indktr-kondansatr devresinin kurulmasdr. Bu devre, modle edilmemi bir FM sinyaliyle (yani, deimez tayc frekans) beslendiinde, sinyale uyumlu olarak salnm yapan bu titreimler, en st genliktedir. Buna karlk, modle edilmi FM sinyalinin frekans, indktr - kondansatr devresinin frekansndan biraz farkl olacak, dolaysyle de devre, daha kk genliklerle titreim yapacaktr. Bir DORULTMA ve bir alak gerilimli FLTRE yardmyla, bu genlik deiiklikleri alglanp, asl sinyal elde edilir.( http://www.nuveforum.net/1035-fizikkuramlari/61574-frekans-modulasyonu-modulasyon-gereksinimi-fm-karsilastirilmasidemodulasyon/)