You are on page 1of 24

Lekcija br.

31 RELIGIJA, MISTICIZAM I OKULTIZAM U NATALNOJ KARTI


Re religija potie od korena rei religare to znai ponovo povezati (gl. ligare - povezivanje). Ideja o nastanku religije je primarno nastala iz potrebe za povezivanjem sa Celinom, Univerzumom, Bogom. Religija je primarno vezana za 9. kuu iz dva razloga: - U broju 9 sadrani su svi ostali brojevi - on sadri celinu. Ako se saberu svi brojevi od 1 do 8, to je zemaljski put oveka (1, 2, 3... 8) i sve to je na zemlji - ispod neba nalazi se od 1 do 8 - zakljuno sa smru, dobija se broj 36 koji daje numeriki broj 9. U broju 9 je sadrana vrednost celine sa kojom se natus povezuje. - Religija nastaje kao prirodna potreba da se poveemo sa neim kada doivimo kraj. Ako na nekom putu (od 1 do 8) natus doe do 8, on ne zna ta je dalje, njemu treba neto to e ga povezati, to e nastaviti krug dalje, to e rei da postoji neto iza. Natus ima potrebu da se ponovo povee. Prva potreba oveka je bila da se ponovo povee sa svojim roakom, tradicijom, poreklom ili precima. Devet je odseak neba koji povezuje 8. i 10.kuu a ovek to hoe da povee preko religije (religare). Osma kua su oni koji su umrli a 10. je tradicija, istorija koja ima jake veze sa 4. kuom jer iz 10. kue ovek dobija svoju priu o tradiciji, o linom poreklu, o onom to je ostalo u seanju. ovek eli da ima vezu sa onima koji su bili - koji su umrli, i na taj nain ovek dobija oseaj da iza smrti postoji neto, da postoji neki tok, neka celina u kojoj je sadrano sve jer je u prirodi broja 9 dato da se tu nalazi celina. Sve religije polaze od ideje da e ovek na nebu dobiti sve to je radio tokom ivota jer je u broju 9 sadrano sve to se sabere od 1 do 8. Devet je jednosemena forma - celina svega. Svaka porodica ima svoje pretke i povezuje se u vremenu, ljudi zavravaju ivot, ali postoji kolektivno seanje koje je vezano za njih i tako se stvara njihova povezanost sa celinom - oni ostaju da ive u seanjima kolektivnog nesvesnog i tako porodica ima oseaj da nisu otili i napustili svet. ovek mora da radi i za ono to e mu biti nakon ivota i u zavisnosti kako neto uradi, tako e mu biti na nebu nakon smrti. U svim religijama i kultovima je uvek bilo isto - religija nastaje da bi prevazila smrt. Smrt je oduvek bila ljudima najvei problem. Stvarajui 9. kuu, ovek stvara nain da preskoi 8. kuu (smrt), jer kada nema 9, smrt izgleda kao bezdan. Zato ovek, u svim sistemima i religijama, bilo da su one zasnovane na ideji ponovnog roenja ili ne, definie 9 kako bi prevaziao smrt. Obzrom da je 8. kua reka, ovek stvara sistem u kojem je sa druge strane reke obala.
1

Deveta kua je vrlo znaajna jer ona je vie od obinog broja, ona u sebi sadri sve druge brojeve i celinu, te ima posebnu vrednost. Jedan kolektiv, jedna porodica, zemlja, nacija sve ono to je predstavljeno 4. kuom poreklo, ima svoju istoriju i trajanje u vremenu. Svo kolektivno nesvesno je zabeleeno u 10. kui i osa 4/10 je osa porekla natusa, preci e se gledati kroz 4. kuu ali i kroz 10, jer je jedan od roditelja predstavljen 10. kuom. Kada govorimo na nivou nacije, kolektivni preci i ideje svih ljudi koji su iveli na nekom prostoru koji pripadaju jednom miljeu kolektivnih uverenja, stvaraju kolektivno nesvesno i dravu koja se formira preko 10. kue i koja je potpuno podrana od 12. od sebe a to je 9. kua. Iz jednog neba i jedne ideje, iz celine koja povezuje iz jedne religije (to je 9. kua), stvara se drava - neto to podrava tradiciju zato to je 10. kua stvar tradicije koja je vezana za natusa jer je to Saturnova kua. Religija nastaje kao jedan sistem koji je u uskoj vezi sa tradicijom (9 podrava 10. - na kraju 9 nalazi se 10), bilo da je to porodina ili nacionalna tradicija. Na nivou porodice to moe biti lini svetac, a u irem smislu to je itava religija. Deveta kua je pria o onome ta govori religija, ona predstavlja vezu izmeu tradicije i kolektivnog uverenja te tradicije i natusa. Ona je uvek deo kolektivnog nesvesnog i ti zakoni koji su definisani religijom funkcionitu na nivou kolektivnog nesvesnog, to nema veze sa realnom konekcijom na univerzum. To je vaan princip za povezanost natusa sa kolektivom i zakonitostima koje tu postoje jer ako 9 daje dobru podrku, tada on doivljava veliku podrku prirode. Ideja religije nije isto to i duhovnost. Kako svaka derivatna 12. kua stvara onu pre nje i ini njen temelj, tako i 8. kua (kao 12. od 9.) ini temelj 9. kue, te strah od smrti i konanosti daje potrebu da se nae neto to prevazilazi smrt, da se nae neki smisao ili neto to postoji iza smrti. Deveta kua sadri, spaja i ponovo povezuje 8. i 9. kuu, to je praktino ideja nastanka neega to bi se zvalo sistem religija, ali nema puno veze sa verom na linom nivou natusa koja je definisana 12. kuom. Ono u ta natus veruje je predstavljeno 12. kuom ali ono u ta kolektivno nesvesno i tradicija veruju je definisano 12. kuom od 12. a to je 9. kua. Sutina vere je u onome koliko natus moe da se osloni na neto to ne vidi, to je nepoznato i nevidljivo, to se nalazi u 12. kui - iza njegovih lea. Da bi natus imao svoju linu veru mora imati sposobnost da se ne boji i da moe da se opusti u mranoj sobi kada ne zna da li ima nekoga iza njega, i da veruje kada mu neko kae da slobodno moe da padne jer e ga neko doekati. Ako moe u to da veruje i kada ne vidi, on ima veru, ali ako nema hrabrosti da se pusti znai da tu postoji strah i da vera nije dovoljno jaka. To je duhovnost i osnova sposobnosti natusa da bude kao linost veoma snaan i uvek je povezano sa sposobnou natusa da toliko veruje da sme da se pusti... U veri ima neeg naivnog zato to u Neptunu ima neeg naivnog, ali to je znak vere. Svaka religija je nastala tako to je neko u startu verovao a kasnije je od toga nastao sistem i postao kolektivno uverenje i vera velikog bia. Ona treba da bude ista i jaka da bi imala realnu snagu, i podrku na nivou kolektivnog. Za svakog oveka je poverenje i sposobnost da osoba veruje drugim ljudima i da veruje u ivot uopte njegova sutinska potreba, dok je religija ista
2

potreba izraena na masovnom nivou. Za nekoga je kolektivna pria dobra dok neko drugi mora da radi na tome da razvije sopstvenu snagu a najbolje i najjae je kada moe i jedno i drugo. I danas je religija vera kolektivnog nesvesnog (9. kua je 12. od 10. kolektivno nesvesno). Sve to je Saturn to je kolektivni kod u kome su definisani preci natusa, i svaka religija egzistira tako to podrava kolektivni mit, i na taj nain se pripadnici jedne zajednice (11. kua) kroz svoju porodinu i nacionalnu tradiciju, a to je i kolektivno nesvesno to je sve 10. kua, oseaju povezani preko verskog sistema (9. kua). Ovo su kue drutvenog sistema, i ako natus ima povezane ove serije imae sreen drutveni ivot. Natus koji je podran iz 9. kue, podran je iz ugla celine a to se zasluuje tradicijom i precima koji su inili dobre stvari jer je 9. kua 12. od 10. Deveta kua se dobija roenjem, u njoj se vidi svrha i ako je natus zasluio i dobio dobru 9. kuu, on ima izuzetnu sreu, priliku, dobru osnovu i podrku prirode. Ako natusa ne podrava 9. kua znai da nosi karmu pretka koji nije inio sjajna dela, tako da u ovom ivotu mora imati vere za obojicu, a to znai da mora imati jaku 12. kuu kako bi popravio 9. kuu. Konana snaga u duhovnom je 12. kua. Ako natus ima jaku 12. kuu, moe da otplati sve ono to nije dobio iz 9. kue. Ali ako ona nije snana, snaga natusa mora biti izraena i on mora raditi na svom duhovnom kako bi negde nekom uinio neto dobro, da bi sebi i potomcima ostavio dobru priu koja e se videti iz 9. kue. Natus ne moe da promeni ugroenu 9. kuu, ali moe da promeni veru, da se venanjem ubaci u drugi kolektivni kod, da se prebaci u drugu priu, drugo kolektivno uverenje, da ue u potpuno drugu tradiciju, da ne bude u istoj porodici uverenja i da iz nje ima novu religiju. Zato kljuna simbolika svake religije jesu Jupiter i Saturn, spoj 9 i 10, pri emu Jupiter daje nadu, a Saturn svest o tradiciji, o tome koliko je religija stara. Religija je jako povezana sa tradicijom tako da ni hrianstvo nije nastalo odmah kada se Isus pojavio ve 300 godina kasnije, da bi postalo sistem moralo je da ima neku starost i istorijsku distancu. Neke religije su mnogo vie vezane za prirodu Jupitera, druge su isto nacionalne i nemaju nikakvu drugu bitnu stvar osim nacionalnog jedinstva, stoga su vezane za prirodu Saturna. Uvek je opseg religije od Jupitera do Saturna, to je od vrha (Jupiter) do kraja 9. kue (Saturn), i religije mogu imati vie saturijansku (vie su vezane za tradiciju) ili vie jupiterijansku priu (vie je naglaen elemenat koji je povezan sa nadom i oseajem irine). Sve to dalje nastaje od neke religije je 3. kua od 9, to je 11. kua (druga religija). Ova kua je i ono to se nazivalo jeres ili sekta. To je i druga vera koju natus uzme (usled promene religijske pripadnosti), onaj mit kojim se karmiki vezuje za tradiciju jedne zemlje. To je alternativna duhovnost koja nije deo njegove tradicionalne (porodine ili nacionalne) svesti. Ako se natus vena za partnera koji je iz neke druge tradicije on nesvesno prihvata tu veru zbog kolektivnog porodinog jedinstva. Meutim, ako natus po sopstvenoj volji odabere novu veru, da bi bio zaetnik jedne nove tradicije neophodno je da bude veoma snaan. Tada on pravi diskontinuitet sa renim koritom kojim ga vodi njegova genetika, on ne ide istim putem (ako je porodica osa 4/10, sada kao da je postala osa 6/12) i tada on mora da zapone novo, da promeni celu
3

priu, ime, prezime i da ima mogunost da bude novi i bitan osniva loze a za tako neto je potrebna ogromna snaga i to moe vrlo mali broj ljudi. Natusu, zbog ugla celine, uvek treba 9. kua. On moe da je otplati ili da je poniti a za bilo koju opciju treba mu snaga. Veina ljudi ne radi nita i zato su pod jaim uplivom sudbine, jer ako 9. kua pordrava, natus ima mnogo vie snage i svi prirodni zakoni koji su zapisani u 9 rade za njega. Prirodni zakoni uvek postoje u nekoj religiji, oni su uvek vani, realni i funkcioniu zato to postoji kolektivna svest koja definie svoju prirodu, to je kolektivni kod. Religija je konekcija na kolektivno nesvesno, ona se bavi ouvanjem tradicije i dela predaka koja danas podravaju natusa i to nema veze sa univerzumom. Postoje dva ubeenja natusovo duboko verovanje to bi bilo predstavljeno 12. kuom, i drugo - kolektivno nesvesno, predstavljeno 10. kuom (sudbina). Preko ovog principa tradicije i kolektivnog nesvesnog definie se primarna sudbina natusa koja je podrana datom religijom kojoj pripada njegova porodica. Ukoliko je dolazilo do greaka predaka u odnosu na data pravila kolektivnog uverenja (religije) natus e u svom ivotu imati odreene posledice. Jedino to moe da pomogne da se natus rei eventualnih nepovoljnih poloaja je 11. kua. To moe biti druga religija, ona nosi simboliku oslobaanja. To je ansa koju svako ima za promenu i izlazak iz kolektivnog nesvesnog a nain za to je buenje - to je proces. Kakvu korisnu informaciju moe pruiti natalni horoskop u vezi sa religijom natusa, i u koju svrhu se ona moe upotrebiti? 1. Moe se dobiti informacija kojoj religiji osoba pripada - povezanost osobe sa religijom terena na kome ivi se vidi kroz povezanost serije 4 i serije 9. Na astrologu je da proceni u kojoj meri je natus pozitivno ili negativno povezan sa religijom iz koje potie. 2. Da li je odreena religija dobra za osobu moe se videti kroz povezanost serija 9 i 4 sa Ascendentom, to e opisati koliko se osoba dobro osea u toj veri. 3. Potrebno je ipak pogledati osu vorova, i nikada ne treba ii u simboliku planete koja je u kvadratu sa ovom osom. Planeta koja je u loem aspektu sa vorovima (posebno ako je dodatno aflikovana neim is serije 12) upozorava da osoba nikako ne treba da ide tim putem, iako e ona imati jaku nesvesnu potrebu da se usmeri ba tom stazom patnje i autodestrukcije. Vrlo esto je to negativan put i osoba e imati tekoe da napreduje jer ne dobija porku prirode. Meutim, osim u sluaju nekih veoma retkih pojedinaca, veina ljudi nije u stanju da prati taj teak put, i treba tragati za planetom koja ima dobru podrku sa osom vorova, ili planetama iz serije 12. Najbolje je kada natusa podrava vladar 12. kue u dobrom aspektu sa osom vorova jer je to put kojim natus evoluira a 12. kua odgovara duhovnoj podrci i dobro je da je povezana sa serijom 9 jer se onda dobija jaka duhovna podrka. Vrh 12. kue je kosmiko ja - kosmiki Ascendent natusa, a 9. kuom se konektuje na celinu ivota koji
4

ivi na Zemlji, povezano sa snagom kolektivnog nesvesnog, koju je dobio od predaka. Prva, 5 i 9 su line kue natusa, 9. kua su proli preci, 1. kua je sam natus, a 5. kua su njegova deca. Prva kua je 5. od 9. natus je dete tih predaka a 5. kua su njegova deca. Kada osoba ima dobre pretke i dobru priu koju nosi od njih, ima i dobru 9. kuu, koja joj uz dobru 12. kuu daje mogunost da poleti i da se oslobodi. Natus koji nema dobru podrku vrlo teko e se osloboditi. Generalno, da bi se ovek prosvetlio, potrebne su bar dve inkarnacije, jedna u kojoj e napraviti dobra dela, da bi uao u dobru porodicu i da bi imao dobre genetske kodovem, i druga da napravi seriju 12. Ako ovek hoe duhovno da napreduje uvek je mnogo lake da ima neku osobu - uitelja koji e joj biti vodi, da ne bi zalutao. U duhovnom smislu je to vodi, to su dobri duhovi, a u svetovnom smislu to su okolnosti.

Kodovi za vere i religije


U savremenom drutvu najei pokazatelj duhovne usmerenosti je pripadnost nekoj verskoj zajednici, a ta pripadnost e naravno biti uoljiva i u samom horoskopu. Hrianstvo je vezano za devetu kuu i Neptuna (12). Sama era hrianstva je poela onda kada je poela era Riba. Po precesiji, era Riba je poela u 3 v.n.e. a hrianstvo je zvanino postalo religija u 4. v.n.e. Katolianstvo e dati veza Neptuna (12) i Jupitera, zato to Jupiter daje vee bogatstvo i vie obrazovanje. Pravoslavlje e odrediti veza Neptuna (12) i Saturna, zato to Saturn nosi veu patnju, rtvu i siromatvo. Katolianstvo ima iri pogled na svet, ima veu dominaciju u svetu, vee bogatstvo (postoji vatikanska banka), svetenici su obrijani i esto imaju plave mantije (Jupiter) za razliku od pravoslavnih koji su u crnom i nose bradu (Saturn). Vano je proceniti koja je od ovih postavki u horoskopu bolja, jer veroispovest je zapravo pripadnost kolektivnom nesvesnom, tako da loa postavka signifikatora za neku od njih moe zapravo naglasiti problem koji osoba ima. Na primer, ako osoba ima Neptuna u separacionom kvadratu sa Jupiterom i aplikacionom trigonu sa Saturnom jasno je da ako pripada katolikoj prii (Jupiter kvadrat Neptun) treba da ue u pravoslavlje jer je Jupiter u trigonu sa Saturnom i to je za nju dobra pria, na taj nain se menja pria kolektivne karme. Obrnuto bi bilo kada bi Neptun bio u loem separacionom aspektu sa Saturnom, a u dobrom aplikacionom sa Jupiterom, onda zakljuujemo da e osoba napustiti ovu vrstu religije i da e otii u zapadno hrianstvo Jupiter u aplikacionom trigonu sa Neptunom. Aplikacija i separacija govore o glavnim tendencijama u vremenu da bi mogli da procenimo kako e se stvari razvijati. Ovo jesu mundani aspekti ali su esencijalni kodovi i vrlo su vani kada su u linom horoskopu povezani sa serijom 4 i 9. Ako je, na primer, vladar 4. kue loe aspektovan u 9. kui, to je neto to je veoma lino i astrolog e zakljuiti da ta porodina religija nosi dug nekog pretka i da se natus
5

kai na dela pretka. Ako je to povezano sa serijom 7, moe se zakljuiti da e osoba da se vena za partnera druge veroispovesti i da e da promeni svoju tradiciju to moe biti dobro za nju. Tako, na primer, za osobu koja ima Neptuna u separacionom kvadratu sa Jupiterom i aplikacionom trigonu sa Saturnom, a roena je u katolikoj porodici, bi bilo bolje da promeni veru, da pree u pravoslavlje, jer e se na taj nain prikljuiti kolektivnom nesvesnom koje njoj vie odgovara. Da bismo utvrdili da li osoba treba da nastavi sa istom veroispovesti kao i njeni preci posmatraemo koliko su dobro povezane serija 4 i serija 12 sa serijom 1. Dobar odnos ukazae na to da je porodina tradicija ono to je najbolje za osobu. 12. kua je duhovnost i najbolje je kada je serija 1 - natus povezan sa svojim kosmikim ja, jer to je lino iskustvo koje ne zna za tradiciju i ako je dobro povezano sa serijom 4. onda tradicija daje da se natus dobro povezuje na 12. Onaj ko se dobro povee sa 12. on je iznad zakona tradicije on je iznad sudbine a to je pravi cilj svake religije. Ukoliko, naprotiv, postoji ''svaa'' meu njima, ukoliko se vladar 4. kue nalazi u 9. i u loem aspektu sa vladarem 12, a dispozitor odlazi u 8. kuu, onda e lako doi do promene porodine vere. Svaka promena religije se tipino vidi kada se serija 8 umea sa serijom 9, Pluton u 9, vladar 8 u 9, ak i korpion na vrhu 9. kue iako je to slabiji znak. Ukoliko serija 4, a posebno Mesec nisu ukljueni u priu o religiji govoriemo o religijama koje su manje line. Jupiter Saturn je mundani aspekt i ako ove planete nemaju vezu sa 4. kuom i sa Mesecom to ne dodiruje osobu i nije deo njene tradicije i kolektiva. Poloaj Saturna u 4. kui, na poslednjem 29. stepenu znakova Riba ili Device, ukazuje na jaku sliku da osoba u svojoj genetici sigurno ima pretke koji su bili monasi ili svetenici. Devica i Ribe su dva opozitna znaka, Devica je ritual, slubenik u ceremoniji, sveteniki ivot je skroman i nema ivotnih radosti, nebo je ono to on priziva i stvara, dok su Ribe otvorene, i ako je u duhovnom svetu to je medijum. Devica je znak pravih monaha jer je tu Venera u padu, dok je u Ribama Venera egzaltirana. Ukoliko je na istim stepenima poloen Jupiter, ovo e vie govoriti o katolikoj veri. Ako posmatramo sa naeg prostora, Saturn na poslednjem stepenu zna da ukae na pravoslavnog monaha u porodici a Jupiter na katolikog.

Primer 1 Rm 10.12.1939. u 5.15, Beograd, Asc 24 korpiona

Ovaj natus ima pretka koji je zavrio teologiju Jupiter na 29. stepenu Riba u 4. kui, ali nije radio kao katoliki svetenik (u suprotnom ne bi imao decu) ve je iveo svetovni ivot. Ascendent je korpion a jedan od vladara Ascendenta je snaan Pluton koji se nalazi na vrhu 9. kue, tako da natus ima naklonost religiji, ali ima i potrebu da neto promeni. Vladar 9. kue je Sunce koje je otilo u 1. kuu u 9. znaku. Sunce je prelo preko Meseca koji dolazi iz 8. kue, to znai da osoba moe da nae neku svoju religiju ali kroz neku posebnu promenu, kroz neto to je drugaije i nije uobiajeno. Pluton iz 9. kue ima trigon sa Mesecom koji je vladar 8. kue a nalazi se na 8. stepenu Strelca - to moe biti u inostranstvu. Da bi neto promenio on mora da ima ili svoj duhovni poriv ili da se oeni. U ovom sluaju je naglaena veza 1 i 9, tako da e on biti taj koji e se interesovati da krene drugim putem. Ako posmatramo 12. kuu - njegovo duhovno iskustvo, njen vladar je takoe taj Pluton ali i Mars koji se nalazi na vrhu 4. kue u Ribama. Mars aplicira 4. kuu, to znai da se njegovo duhovno iskustvo nalazi u svai sa njegovom 4. kuom, i ima kvadrat sa Suncem koje je vladar 9. kue, to znai da e njegovo duhovno iskustvo da bude drugaije od onoga to mu tradicija nalae jer je vladar 12. i 1. kue (Mars) u kvadratu sa vladarem 9. kue.

Mars je u dobrom aspektu sa Venerom koja dolazi iz 11. kue, kao i sa Uranom. Ako gledamo drugu religiju, onda gledamo 11. kuu iji je vladar Venera koja se nalazi u Jarcu i ima sekstil sa Marsom sa njegovim duhovnim iskustvom. Mars se nalazi na fiksnoj zvezdi Ahernar koja je jupiterovskog karaktera i vezana je za duhovne stvari a ukazuje da je osoba na kraju puta, to znai da e ta osoba da zavri porodinu tradiciju, da je poslednja u lozi. Venera je u sekstilu sa Marsom ali i u trigonu sa Uranom. Ovo je stara, moderna religija, ak sa elementima trenda jer ima Urana. Hindu varijanta uvek ide sa Jarcem. Ova osoba je sledbenik Sai Babe i ve osam godina svake godine ide u Indiju. Saturn na 24. stepenu Ovna je dosta spiritualan, u konjunkciji je sa Junim vorom i ima trigon sa Suncem koje je vladar 9. kue. Dispozitor Saturna i Junog vora je Mars na Ahernaru i ima sekstil sa Venerom, on mora da ue u svoj Juni vor da neto negde zavri, to je stvar kojoj se on vraa jer verovatno ima neku karmiku priu vezanu za Indiju. Primer 2 Rw 04.10.1969. u 16.55, Beograd, Asc 04 Ovna

Ovo je erka prethodnog natusa koja ivi u Americi. U ovom horoskopu, vrh 4. kue je u Raku a vladar je Mesec u Raku, koji je jak i ima trigon sa Neptunom, to znai da nju podrava tradicija i da ima dedu koji je bio duhovni lik svetenik, koji je ostavio trag u porodici. Vladar 9. kue je Jupiter u Vagi u
8

konjunkciji sa Suncem u padu, i u stelijumu sa Uranom, to je sve vrlo promenljiva pria, iako ima izuzetno jak kanal koji joj je deda svetenik ostavio Neptun je u 8. kui u 8. znaku, to govori da je sklona da neto promeni. Vladar 8. kue je Pluton koji ima sekstil sa Mesecom koji je jak ali trai bitnu promenu. Ako govorimo o religiji ovo nee biti njena tradicionalna religija. Uran je vladar 12. kue koja poinje u Vodoliji. Uran je u konjunkciji sa Merkurom koji je retrogradan, a dispozitor je Venera koja je otila u Devicu i ima trigon sa Saturnom koji je vladar 11. kue (nova religija). Merkur je svojom dispozicijom otiao skoro na sam stepen svoje egzaltacije. Ona e napraviti novu religioznu priu to je budizam. Budizam je kljuno vezan za Devicu jer je sam Buda na kraju svog ivota rekao: Nikada nita nemojte verovati, sve proveravajte. Budizam je neemotivna pria i zato ima mnogo od Urana, i dosta od Device jer je Venera tu u padu. On nosi jaku analizu (Devica) i ima puno filozofskih naela i sve je vezano za neto to veliki broj intelektualno orijentisanih ljudi moe da prihvati. Zasnovan je na mentalnim i filozofskim postavkama ivota i obraa panju na detalje. Budisti govore da Buda nije Bog. Ateizam Kada su naglaeni Jupiter i Saturn govorimo o religijskoj pripadnosti, o veri koja podrazumeva neki sistem. Tipian poloaj za odbacivanje ideje o bilo kakvoj religiji bi se tumaio najee kroz poloaj Urana u 9. polju. Kada je Uran povezan sa serijom 9 i to u loem odnosu (Uran u 9, aflikcija vladar 9. kue ili dispozitor vladara 9. kue ili Jupiter) govorimo o pobuni, odbacivanju verskih sistema, crkve, jer slobodu (Uran) gui bilo ta je vezano za seriju 9, zato ovo najee daje ateiste. Uran je opta ideja osloboenja od obaveza predaka i natus hoe da zapone neto novo. Mi smo u vezi sa delima predaka i oni se vide u horoskopu kroz optu podrku prirode a podravamo ih kroz religioznu tradiciju to je sistem 9, 10. Uran je Merkur Mars i on svojom inteligencijom i logikom hoe neto da napravi. Ovde se vidi odbojnost prema prihvatanju same tradicije u polju religije. Ukoliko je Uran uz lou seriju 9, u dobrom odnosu sa serijom 12, dae alternativne religije. To je slobodni vid neke line duhovnosti koje se nazivaju pogrdnim nazivima ili sektama. To je uvek stvar 11. i 12. kue - alternativa i lino iskustvo. To nije religija sve dok ne postane tradicija koja se prenosi kroz generacije. isto fiziki Uran dae osobu koja veruje u nauku. Ona trai logiku jer Uran je uvek Mars Merkur (ja logika). U Uranu ne ivi Jupiter, pa je stoga, maksimum koji samo Uran moe da prui zapravo pripadnost nekom udruenju, organizaciji... neto to e dati liberalan sistem. Uran je udruenje - 11. kua i tu se osoba udruuje na osnovu slobodne volje, bez jakih sistema, obaveza i prejakih zakona. To je Uranova potreba. ak i kada se govori o budizmu kao ideji, Uran tu postoji kao potreba osloboenja. Budisti kau da Buda nije Bog i da nije ljubomoran, i dozvoljava da osoba bude bilo gde - i u jednom i u drugom sistemu.
9

Primer 3 Rm 06.08.1966. u 14.58, Sarajevo, Asc 11 Strelca

Ovaj natus je mu osobe iz prethodnog primera. On je dupli doktor nauka, izuzetno inteligentan ovek i kae da je jedino ega se plai da mu dete ne bude religiozni fanatik. Saturn se nalazi na 29. stepenu Riba u trigonu sa Jupiterom njegov deda je bio pravoslavni svetenik, a on se oenio sa enom iji je deda bio katoliki svetenik (u horoskopu njenog oca Jupiter se nalazi na 29. stepenu Riba). Uran u 9. kui mu daje irinu i otvorenost za najrazliitije koncepte i on veruje u nauku. Njegov predak je predstavljen Saturnom na 29 Riba, a njegov dispozitor je Neptun u konjunkciji sa Junim vorom. Dete je 5. kua vladar 5. kue je Venera koja se nalazi u 8. kui u Raku i koja je i vladar Severnog vora, u egzaktnom trigonu sa Neptunom. Njegovo dete nee biti religiozni fanatik ali e biti vrlo posebno. Venera ima konjunkciju sa Marsom ali od njega odlazi i ide ka Jupiteru koji se nalazi u Raku u znaku svoje egzaltacije i ima trigon sa Neptunom. Venera je u Raku u trigonu sa Neptunom, a u horoskopu njegove ene Mesec se nalazi u Raku na vrhu 5. kue u trigonu sa Neptunom dete e biti devojica, vrlo spiritualna zahvaljujui dobrom poreklu.

10

Budizam Budizam je astroloki prikazan kroz simboliku Merkura i znaka Device, ree Blizanca. Devica je uvek dublja i intelektualnija a Blizanci su radoznali i brzi ali nemaju tu kategoriju strpljivosti i sklonosti odricanju na monaki nain koji dolazi od Device. Jupiter i Neptun u jakim, dobrim aspektima preko 9. kue, a nepovezani sa serijom 4 dae budizam. Ako su povezani sa 4. kuom, u naim krajevima to se povezuje sa primarnom tradicionalnom verom sa hrianstvom. Sigurno je da e u ovu priu biti ukljuen i Merkur. Jer ako nema Merkura onda e postojati samo irina ali bez mogunosti da se u tome bude budan. Zanimljivo je da se Merkur na sanskritu kae bud. Ukoliko je u ovu kombinaciju ukljuen i Uran onda je u pitanju zenbudizam. Za svaki budizam treba da bude naglaena Devica ili Merkur a da po dispoziciji ili po aspektu postoji i Uran jer on uvek ide kao osloboenje. Jo jedan tipian poloaj kod Budista je dispozicija prvo je u pitanju Merkurovska pria koja dispozitorom vodi ka Uranu, jer je to uvek tenja ka prosvetljenju. Cela tenja budizma je da se oslobodi od svake ideje i religij i kolektivnog nesvesnog, da pree 9, 10 i da ode u 11. Zato budizam nije religija ve neto to oveka oslobaa od neminovnosti koja se dobija kroz pripadnost kolektivu. Za budiste, standardni osnovni poloaji u natalnom horoskopu su snano postavljen Merkur i jako naglaen znak Device. esto na ovu privrenost ukazuje i Venera u Devici, jer ovek voli neto to je jasno njegovom umu, ili znak Device u 9 kui. Pored tipine Device, na isto mogu ukazati i neto drugaiji poloaji, kao to su naglaeni Blizanci ili snaan Merkur. Sutina Budinog uenja je srednji put, to bi u astrolokoj simbolici bilo simbolizovano Uranom. Uran je opozicija, dranje dve suprotne strane - ii srednjim putem jer svako preterivanje vodi u suprotnost, natusa odnosno njegove potomke. Ovo je religija ili filozofija u koju prelazi veliki broj naunika, intelektualaca, uopte ljudi naglaeno uranovskog tipa. Danas mnogo ljudi prelazi u budizam kao sistem koji je potreba ovog doba i to je jai Uran to e biti vie ljudi koji idu na tu stranu zato to je manje optereujui i manje ulazi u sukob sa bilo im. Wicca (Vika - vetiarenje) i stare paganske religije Postoje ljudi koji su imali potpuno drugaiji poriv, potpuno drugu potrebu da veruju da mogu da menjaju stvari, da upravljaju. Oni bi morali imati jaku veru iz 12. kue i prema 8 (menjanje, transformacija), i esto dobar aspekat prema 2. kui, to je upravljanje nad moima prirode kao to je wicca. Kada osoba moe da osea prirodu, da bude u skladu sa prirodom, da menja stvari lei, isceljuje, upoznaje bilje i stvara neto drugo, stvara ivot, podrava prirodu, ona ima naglaenu prirodu wicca-e. Te vetice su bile spaljivane u srednjem veku jer su imale drugaiji koncept od hrianskog.
11

Kod wicca je naglaen enski princip i klanjanje Boginji, uvek je jaka Venera koja se obino nalazi u uglu horoskopa. Tipini su faktori vezani za 8. i 12. kuu, bilo da su to Mars i Neptun ili sile koje dolaze odatle, jer je 8. kua ona koja daje moi a 12 je lino iskustvo natusa. Wicca uvek ima naglaenu kategoriju 2. kue jer je to Bik zemlja, gde je Mesec egzaltiran i Venera jaka. Wicca je bila osoba koja se bavi magijom, a osnovni smisao magije je poznavanje ciklusa prirode, povezivanje sa silama prirode (kao to je na primer dolazak prolea), Meseeve mene i funkcionisanje u skladu sa tim. Znanje o tim moima jeste magijsko znanje zato to su to sile koje dolaze iz 8. i 12. kue i koje nemaju veze sa priom iz 9. To su sile koje su odbaene kao loe jer dolaze iz 8. kue. Smatra se da je 8. kua loa jer je to smrt, ali je ona veoma bitna za sutinu ivota, za regeneraciju i obnavljanje jer je tu reka, tu se nalazi ogromna snaga iz koje wicca izvlai svoju mo. Dobra kombinacija 8. i 12. kue daje velike moi i jak oseaj da osoba osea prirodu, tokove i da moe da isceljuje. Svako leenje je oseaj koji dolazi odatle. Obzirom da je ovek u osnovi povezan sa prirodom, postoji jaka povezanost wicca sa 8. kuom zato to su to bile ene koje su isceljivale. One su bile poznate po tome to su sjajno poznavale bilje. To bi bio izraen kult Boginje ali i Boga. Kult Boginje je nestao tokom srednjeg veka jer je osnovni koncept hrianstva da se ena stavi u podreen poloaj. Obino je u natalnom horoskopu ovih ljudi, pored 8. kue, jako naglaena 2. kua i znak Bika, u kome je egzaltiran Mesec. Sve to mora biti povezano sa 12. kuom, da bi to postojalo lino uverenje jer osoba mora imati svoj lini oseaj prema prirodi, mora imati znanje da razgovara sa biljem i oseaj za prirodu. Dvanaest je ono to oivljava, to je cela kosmika energija koja oivljava ogromno polje energije iz 8, odakle neto moe da se promeni, i 2 to su priroda i Venera koja naglaava ivot. Ako su ove serije loe postavljene onda je to nepovoljna sila i osoba nije dobro usklaena sa prirodom i moe da ne kanalie pravilno energije sile. Aspekti tipini za wicca-e: - Venera postavljena u 7, 10. ili 12. kui (eventualno u 2.). - Aspekt Mesec - Neptun, kao i Mars Neptun, naroito ako su u konjunkciji ili u povoljnom aspektu. Ovde postoji potreba da se osea priroda i osea energija. Mars Neptun je tipian aspekt za upravljanje silama 8. i 12. kua. Ako su ove planete u nepovoljnom aspektu, energija moe da se koristi kao negativna magijska praksa. - Mars Saturn je tipian aspekat koji se pojavljivao kod wicca. Ovo je vrlo nezgodan aspekt i svi oni koji ne vole wicca-e takoe imaju lo aspekt Marsa i Saturna. Oni su spaljivali vetice i zato one privlae taj aspekt. Osobe koje imaju ovaj aspekt, energijom koju on nosi, dolaze u direktan sukob sa tradicijom ili neim i moraju da rade na tome da ga isprave. - Pria o okultizmu u negativnom smislu se najjasnije moe videti kroz poloaj Meseca i Plutona, ili Marsa i Neptuna u loim aspektima (kvadratu i opoziciji), gde je ovek moda i bio vet u tome, ali je tu vetinu iskoristio za
12

neto loe. Ovo su i dalje te sile ali mogu da se iskoriste za loe, strasti mogu da budu prejake i da povuku osobu da u datom trenutku uini loe. Takvi ljudi i danas mogu imati odreene slike (vizije, tarot) ali strahuju da se priblie takvim stvarima, jer vide i uju vie nego to bi eleli. Gde god je oteeno neto iz serije 12 tu je otvorena aura, i na osobu se moe delovati. Oteena serija 12 je zapravo ono to ini oteenu psihu i to moe da oteti unutranje stanje. Takvi ljudi mogu da kau da su pod uplivom loe magije, ali sutina je da nema bolesti ve postoji samo bolesnik, ako imuni sistem padne osoba moe da strada i od obine kijavice. Ako natus ima lou seriju 12, njega e loa misao ili najmanja energija da pogodi jer on je otvoren ka tome. Da bi mogla da ima slobodu od svih loih upliva ili oseaja, osoba mora imati dobru 12. kuu i dobar psihiki unutranji sistem, mora imati mir - to je Tihi okean. Kada osoba ima npr. Neptun u 12, lo sa neim, on osea, ima slike i vizije ali se toga boji. To je kao kontakt koji ide kroz njega. Strahovi dolaze iz 12. kue i to moe oveka dosta da oteti. Generalno odnos 12 i 8, odnosno Marsa i Neptuna, je ono to je okultno, pa ukoliko su oni loe postavljeni ili loe aspektovani, to se najee smatra kao iskustvo nepravilnog/negativnog korienja magijskih sila. Osoba je to dobila iz nivoa gde neto nije zavreno i da bi astrolog procenio na koji nain e se to reiti, treba gledati dispozitore. Ukoliko su serija 8, serija 12, Mars i Neptun u povoljnoj varijanti, ovek ima izuzetno snaan magnetizam i sposobnost da te sile transfromacije koristi za dobro. To opisuje upravljanje moima, ali je u osnovi jako znaajno da se proceni koja je to taka koja natusu daje najveu podrku iz serije 12. To je sutina linog kontakta sa kosmosom odakle se dobija prava duhovnost.

13

Primer 4 Rw 02.03.1946. u 18.30, Boston, Asc 23 Device

Ova osoba ima Uran u 9. kui to govori da je ateista po pitanju svih religija. Vladar 12. kue je Sunce u Ribama, blizu Ahernara, u aplikacionom trigonu sa vladar 8. kue Marsom u Raku to je jaka energija koju ona osea. Venera je veoma jaka, egzaltirana, u Ribama, i nalazi se u konjunkciji sa vrhom 7. kue. Trei faktor je konjunkcija Marsa i Saturna. Vladar Ascendenta je Merkur u Ribama, na stepenu egzaltacije Venere, to znai da je vrlo okrenuta silama prirode. Druga kua je jaka, a vladar 2. kue je egzaltirana Venera na vrhu 7. kue, Jupiter se nalazi u 2. kui i pravi egzaktan trigon ka Severniom voru to e biti njen sistem to je jedna tradicija wicca. Najvanije je to su jake 8. i 12. kua - to je kod. Ova osoba sa Uranom u 9. kui ne moe da uzme religiju koja je oficijelna.

14

Primer 5 Rw 06.01.1952. u 09.00, Hartford, Asc 14 Vodolije

Vladar 12. kue je Saturn i nalazi se u Vagi u 8. kui. Mars i Neptun su u konjunkciji, to je jedan od kodova za wicca-e. Venera je egzaktno na vrhu 10. kue, kod svih wicca dominira Venera jer ona simbolizuje prirodne cikluse. Mars i Saturn su izraeni jer su praktino u konjunkciji preko Neptuna sa kojim ine stelijum u 8. kui. Mesec je egzaltiran i nalazi se u Biku u 3. kui. Druga kua je jaka jer se tu nalazi Jupiter koji ima snaan trigon sa Venerom koja je egzaktno na MC-u.

15

Primer 6 Rw 04.11.1964. u 08.51 ikago, Asc 09 Strelca

Vladar 8. kue je Mesec u korpionu u konjunkciji sa Neptunom i nalazi se vrlo blizu vrha 12. kue. Osoba ima stelijum Sunce, Mesec, Neptun i Merkur u korpionu koji naglaava prirodu vetica. I ovde je Venera snano izraena i nalazi se u 10. kui. Mars je u opoziciji sa Saturnom. U njenoj 9. kui se vidi da ona ima potpuno drugi sistem i da nema nita to bi tradicija i drutvo podrali. Cela ideja je da se ivi sa silama prirode, da se one osete, da priroda bude kao ivo bie i da se sa prirodom komunicira, da se stvara ivot i odrava tok, da se znaju zakoni metafizikog sveta.

16

Primer 7 Rw 13.06.1918. u 10.40, ikago, Asc 09 Device

U ovom horoskopu vladar 8. kue je Mars koji je otiao u 1. kuu u Devicu i ima kvadrat sa Suncem koje je vladar 12. kue. Dispozitor Marsa i Sunca je Merkur koji se nalazi na vrhu 10. kue. Venera se nalazi u Biku i jeste jaka ali je otila u 9. kuu i ima egzaktan kvadrat sa Saturnom na vrhu 12. kue. Ovo je slaba i loa vetica.

17

Primer 8 Rw 13.11.1943. u 08.30, Frankfort, Asc 01 Strelca

Vladar 8. kue je Mesec koji ima egzaktan sekstil sa Plutonom koji je vladar 12. kue. Mesec ima trigon sa Venerom koja je jaka i nalazi se u Vagi u 10. kui, u konjunkciji sa Neptunom. Osoba je Venera u konjunkciji sa Neptunom ona je arobnica! Ona je prava vetica i zavodnica. Venera je u trigonu sa Uranom sa kojim je Mesec u konjunkciji -to je slobodna ljubav na sve mogue naine. Na vrhu 9. kue ima Plutona to je njen put, i njeni potomci e biti vetice Sunce koje vlada 9. kuom, nalazi se u 12. kui u korpionu i u konjunkciji sa Merkurom. Merkur se nalazi na fiksnoj zvezdi Unukalhai, to znai da e ti potomci biti iscelitelji. Hinduizam Ako nema povezanosti serije 9 sa serijom 4 sigurno nema povezanosti natusa sa religijom domaeg terena. Ukoliko se u horoskopu vidi da je u pitanju neka religija Saturna a nije povezana sa serijom 4, onda to nije domaa religija ve moe da bude hindu religija jer je ona jako vezana za Saturna. Ako su Saturn, Jupiter i Neptun vezani za 9. i 12. kuu, a nemaju kontakte sa serijom 4, govorimo o hinduizmu.

18

Islam Najee se sa ovom religijom povezuje snano poloen Pluton i naglaen znak korpiona, u vezi sa serijom 9. Primer 9 Rm 24.11.1955. u 05.02, Sarajevo, Asc 09 korpiona

Emir Kusturica je bio musliman, ali je promenio veru i preao u pravoslavlje, ak je promenio i ime, sada se zove Nemanja. Uran koji predstavlja pobunu protiv vere je vladar 4. kue i nalazi se u 9. kui. Vladar 9. kue je Mesec koji se nalazi u Ribama, vrlo blizu Ahernara koji opisuje poslednjeg u nekoj lozi, i ima egzaktan kvadrat sa osom vorova to ukazuje da nee biti religija njegovih predaka. Verovatno e on biti poslednji u toj lozi, u toj veri (9. kua) jer je Mesec vladar 9. kue (preci) i nalazi se na vrhu 5. kue (potomci). Kada se gledaju njegovi potomci, vladar 5. kue je Jupiter koji se nalazi na 0 Device to oznaava poetak neeg novog, i u konjunkciji je sa Plutonom. Jupiter je preao preko Plutona, preko neke reke, to ukazuje na promenu vere, religije. Sledea religija je 11. kua, vladar je Merkur i nalazi se u korpionu, u 1. kui u vrlo jakoj konjunkciji sa Saturnom on uzima pravoslavlje. Ova konjunkcija ima trigon sa Mesecom. Dispozitor Meseca je Neptun na 29. Vage to je poslednji stepen i ukazuje na neto poslednje. Dispozitor Severnog vora je Jupiter, tako da on zapoinje novu religiju.
19

Judaizam Ovo je jedna od najstarijih religija predstavljena je kombinacijom Jupitera, Saturna i Meseca. Mesec je uvek u kombinaciji jer je ovo jaka tradicija i ide preko enske linije. Kombinacija Jupitera i Meseca je jaka zbog egzaltacije Jupitera u znaku Raka, to je bogatstvo, trigon Saturn je istorija, oni nemaju drugu istoriju osim Biblije, zato je ovo jaka tradicionalna pria. Fiksne zvezde povezane sa duhovnou 11 19' Device ZOSMA (Dekl: 20 N 32'; Magnituda: 2.6; Priroda: Saturn - Venera) U natalnoj karti Isusa Hrista fiksna zvezda Zosma se nalazi na vrhu 4. kue, i govori o njegovoj majci. Ovo je fiksna zvezda koja je tipina za hrianstvo i jako je naglaena u velikom broju horoskopa ljudi koji su imali vizije Bogorodice, gde se esto nalazi na samom Asc, u konjunkciji sa vladarom Asc ili sa nekom linom planetom. Ovo je jako duhovno mesto, aktivna je u horoskopima izuzetno duhovnih ljudi. U svim drevnim civilizacijama ova zvezda je, zajedno sa Koks-om (Coxa), bila potovana kao zvezda mudrih, proroka ili, ak, kod Sumera kao zvezda Boga Kakkab Kua, to u prevodu sa sumerskog znai Bog konstelacije Riba, to objanjava povezanost ove dve zvezde sa duhovnou iako su to zvezde iz konstelacije Lava koji nije posebno povezan sa duhovnou. Opti uticaj zvezde: Sposobnost proricanja, ali i postajanje rtvom i na taj nain dobit ili slava. Orbis za fiksne zvezde se uzima u zavisnosti od prirode planete koja se na njoj nalazi - najvie do 2. Fiksna zvezda ima vei znaaj ako se nalazi na uglovima nego na vrhovima kua. 13 25' Device KOKSA (COXA) (Dekl: 15 N 26'; Magnituda: 3.4; Priroda: Saturn - Venera) Slino je dejstvo kao kod Zosme. Ovo je pria o osobi koja e podneti neku rtvu i po njoj postati veoma poznata. 15 19' Riba AHERNAR (ACHERNAR) (Dekl: 57 S 14, Magnituda: 0.46; Priroda: Jupiter) itava ova osa 15 Device/15 Riba je okrenuta spiritualnosti jer je Ahernar u opoziciji sa Koksom. Povezano je sa iskustvima gubitka, bliske smrti, gubitka voljene osobe ili ponekad teke bolesti. Zvezda Ahernar je poslednja zvezda iz konstelacije Eridanus (Podzemna reka). Sve zvezde iz Eridanusa su saturnovske prirode, jedino je Ahernar jupiterovske prirode i ukazuje na kraj neega, izlazak iz Podzemne reke, a sve zvezde pre nje ukazuju na neku greku,
20

ili neki porodini tok, ta reka je zapravo loza i tu natus ide kroz neku porodinu priu. Ahernar je najbolje mesto jer govori o izlasku iz podzemne reke, simbolizuje proienje, i da nakon pada osoba izlazi i konano spoznaje isto plutonovsko poimanje sveta. Sazvee: Eridanus (Podzemna reka). Zvezda na kraju Podzemne reke. Njeni simboli su Aneo i Ma. Opti uticaj zvezde: Srena zvezda, koja naglaava duboka duhovna iskustva, a opisuje visoko sveteno lice filozofa ili pravnika. Ukazuje na daleka putovanja, kako u prostoru, tako i u Duhu, te ova zvezda razvija nepregledni filozofski um. Kako je ona kraj Podzemne reke, tako i svo znanje koje predstavlja dolazi iz krajnje dubine nesvesnog koje se ovde izliva, te predstavlja pogled iz onostranog na svekoliki ivot. Ovo je u svojoj krajnjoj manifestaciji isto znanje koje dolazi iz sfere Plutona (Podzemne reke, zar ne?). Ovo je zvezda uskrsnua, jer nakon boravka u mranim prostranstvima podzemnog sveta (Pluton) konano dolazi svetlo, koje znai sreu i ispunjenje. Ovo je zvezda koja pokazuje da ima Boga i da e osoba biti spaena, odnono izvuena iz mrtvila i besmisla dotadanjeg ivota. Ba zato je est sluaj sa ovom zvezdom da natus najpre proe kroz neko iskustvo mraka, beznaa i straha, da bi se konano u ivotu osobe pojavilo svetlo. No, sa benefikom na ovoj zvezdi, kao i dobrom dispozicijom, taj period mraka bie znatno umanjen vie kao podsetnik na nekadanja iskustva osobe. Sav taj mrani period koji prethodi ovoj zvezdi, koliki god on bio mora se zavriti najdalje do 29. godine natusa (odnosno, do kraja prvog ciklusa Saturna). Kao to se natus tokom prvog Saturnovog ciklusa podsea na sve svoje pretodne inkarnacije i nakon toga kree u novo, tako i sa Ahernarom natus izlazi, ali treba pogledati koja se planeta tu nalazi i ta radi dispozitor. Stoga je ovo zvezda ispunjenih nadanja, a u nekim sluajevima i povratka iz mrtvih. U prostoru, ovo je slika ua svake reke, a najtipinije reke koja se uliva u okean... 06 57' korpiona KAMBALIA (KHAMBALIA) (Dekl: 13 S 21'; Magnituda: 4.6; Priroda: Merkur/Mars) Ova zvezda je prirode Merkur/Mars i simbolizuje posedovanje tajnih znanja. esto se pronalazi u horoskopima okultista ali i svih ljudi koji su okrenuti ka tajnim znanjima i saznanjima. Rama Krina ovde ima Saturna u 9. kui. Opti uticaj zvezde: Ova zvezda oznaava dubok intelekt koji je sposoban za otkrivanje tajni ali je bitna i za duhovni deo kod natusa.

21

04 39' Strelca DABAH (JABBAH) (Dekl: 19 S 27'; Magnituda: 4.3; Priroda: Merkur/Mars) Ova zvezda se vezuje za ljude koji istupaju iz crkve i ele da neto promene, u svoje doba smatrani su jereticima. Opti uticaj zvezde: Njen uticaj je srodan uticajima Izidis-a i Akraba-a, budui da se sve tri zvezde nalaze u elu korpiona i veoma su blizu jedna drugoj. Ova zvezda naglaenije od ostalih govori o tajnim, kao i zabranjenim znanjima, pa je stoga veoma povezana sa jeresi u srednjem veku. Aktivna je u horoskopu Martina Lutera, koji je eleo da prevede Bibliju na narodni jezik, kako bi svi ljudi mogli da je razumeju, a ne da imaju potrebu da odu u crkvu, i sluaju tumaenje svetenika. Primer 10 Rm 10.11.1483. u 22.46, Eisleben, Nemaka, Asc 24 Lava

Martin Luter je Ascendent Lav, Sunce je na 27 korpiona gde je u to vreme bila fiksna zvezda Dabah (koja se danas nalazi na 4 Strelca). Vladar 9. kue je Mars koji se nalazi na poetku korpiona to simbolizuje menjanje neega, i blizu Junog vora kraj neega i poetak neeg novog. Jupiter je egzaktno na Junom voru on je bio svetenik katolike crkve koji je hteo da prevede Bibliju na nemaki jezik ali je proglaen jeretikom.
22

Martin Luter je prevaziao staru religiju i odrekao je se. Vrh 9. kue je u Ovnu, Severni vor i Mesec su takoe u Ovnu u 9. kui - on osniva novu religiju, posebno za Nemce (Ovan), na ta ukazuje i vladar Severnog vora Mars koji je na poetku korpiona. Merkur je vladar 11. kue (nova religija) koji je otiao u 4. kuu (narodna) u Strelca - 9. znak, na 9. stepen, u egzaktnu konjunkciju sa Neptunom. Merkur i Neptun imaju trigon sa Mesecom. Protestantizam bi mogao da se definie Jupiterom i Neptunom kao zapadna tradicija, a mogu se dodati i principi Merkura sa Neptunom, (Luter ima konjunkciju) jer je intelektualan i vezan je za prevoenje Biblije. Tri vane zvezde iz sazvea Cetusa ili Kita su: 02 35' Ovna DENEB KAITOS (Difda) (Dekl: 17 S 59; Magnituda: 2.2; Priroda: Saturna rep Kita) 21 57' Ovna BATEN KAITOS (Dekl: 10 S 20; Magnituda: 3.9; Priroda: Saturna - stomak Kita) 14 19' Bika MENKAR (Minhar. Mekab) (Dekl: 04 N 04; Magnituda: 2.8; Priroda: Saturna) Navedene zvezde generalno ukazuju na prethodno neugodno iskustvo, moda blisko smrti - neka katarza ili klinika smrt i eventualnom duhovnom razvoju koji sledi nakon toga. Propovedanje i irenje znanja, poduavanje. To se desilo sa Sai Babom i Rama Krinom koji su imali kliniku smrt. Mit o Joni je vezan za ove zvezde. U horoskopu gde je Neptun bez Jupiterovog ili Saturnovog upliva, a u zavisnosti od njegovog poloaja (npr. Neptun u 11. kui) govorimo o udruenju meditanata i meditaciji. Neptun u korpionu dae sklonost ezoteriji, isceljivanju. Ovi ljudi trae posebne linosti koje mogu da ih inspiriu. Neptun u konjunkciji sa Suncem ili Mesecom daje potrebu za nalaenjem odreene osobe od koje osoba prima duhovnost. Kada Pluton igra duhovnu ulogu (u vezi je sa 12 i podrava 1. kuu) osoba ima jake duhovne pomonike koji su povezani sa okultnim silama, ima talenat da upravlja stvarima oko sebe, ima jaku mo. Kanalisanje seksualne energije i korienje iste u okultne svrhe. Kada se Pluton i Uran nau u seriji duhovnosti, a povezani su sa linim kuama, govorimo opet o okultnom, ali o konkretnoj primeni ove sile kroz odreene tehnike (napr. pravljenje talismana). Duhovnost nikada nije povezana sa bliskim, linim planetama koje opisuju svakodnevni ivot, ve se uvek vezuje za planete koje su u sferi od Jupitera pa nadalje. Duhovnost je nebo - 9, 10, 11 i 12 Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. to su dalje planete, vea je i mogunost da iskoristimo najvee dubine nesvesnog u cilju razvoja duhovnosti.
23

Pripadnost nekoj veroispovesti nije nita drugo do prilagoavanje nesvesnim silama u nama koje su definisane genetskim kodom, tradicijom. Duhovni rad je vie od prilagoavanja, vie od samo pripadanja nekoj verskoj zajednici. Duhovni rad je prevazilaenje nesvesnih sila u nama, i njihovo pozitivno usmeravanje.

Domai zadatak br. 31


Rw 17.06.1932. u 17.00, Dubrovnik, Asc 27 korpiona Da li je ova osoba zadrala svoju religiju, ako jeste zato i da li je to dobro, a ako nije zato i da li je to dobro za nju? Da li je napravila neku promenu u veri, i ako jeste, o emu se radi?

24