You are on page 1of 34

Loi

Sn xut
Kinh doanh
Tiu dng

Hnh thc s dng Ch s trc Ch s sau in tiu th Tin in Tin cng t


Sn xut
0
500
500
250000
5000
Kinh doanh
0
200
200
160000
10000
Tiu dng
0
150
150
75000
5000
Sn xut
0
600
600
300000
5000
Tiu dng
0
101
101
50500
5000
Tiu dng
0
50
50
25000
5000
Kinh doanh
0
300
300
240000
10000

S h

Tin
2
2
3

560000
420000
165500

Tng s tin in phi tr ca tn


350000
300000
Tng s tin

1
Stt
Ch h
1 Vn
2 Bnh
3 Khnh
4 Doanh
5 Lan
6 Thu
7 Qung

250000
200000
150000
100000
50000
0
1

3
Ch h

Tng s tin
255000
170000
80000
305000
55500
30000
250000

s tin in phi tr ca tng h

Series1

4
Ch h

2
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tn
Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

Ngy sinh
1/30/1978
8/21/1974
11/21/1970
8/16/1977
12/5/1976
9/18/1977
4/23/1968
5/1/1973
2/26/1971
5/12/1975

Tui
34
37
41
34
35
34
44
39
41
36

GT
Nam
N
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N

Ton

Tin
4
6
8
9
5
5
9
3
6
10

7
8
9
10
8
4
6
5
7
8

Trung bnh Xp th
5.8 TB
7.2 Kh
8.6 Gii
9.6 Xut sc
6.8 Kh
4.4 Km
7.2 Kh
4.2 Km
6.6 Kh
8.8 Gii

Xp loi
8
4
3
1
6
9
4
10
7
2

Hc bng
-100
0
50
100
0
-100
0
-100
0
50

Loi
Km
TB
Kh
Gii
Xut sc

S lng im TB
2
1
4
2
1

3
TT
1
2
3
4
5
6
7

Loi H
Chi
Thu
Thu
Chi
Chi
Thu
Chi

Loi Ngoi t
S tin
T gi
Quy ra VN
USD
100
14000
1400000
DM
1500
10000
15000000
FR
3000
6000
18000000
DM
1000
10000
10000000
FR
4000
6000
24000000
USD
500
14000
7000000
DM
500
10000
5000000

Loi Ngoi t
Loi ha n
S tin
Quy ra VN
USD
Thu
500
7000000
USD
Chi
100
1400000
FR
Thu
3000
18000000
FR
Chi
4000
24000000
DM
Thu
1500
15000000
DM
Chi
1500
15000000

4
TT
1
2
3
4
5
6

M
B2
A1
D1
C2
A2
B1

Tn hng Ngy nhp Ngy bn


Giy
5/12/1998 5/15/1998
Vi bng
1/7/1998 4/17/1998
Xi mng
7/30/1998 9/28/1998
Gch
2/1/1998 12/1/1998
Vi hoa
7/30/1998 9/28/1998
Ba
5/12/1998 5/15/1998

M u
A
B
C
D

Bng h s thu
M th 2
1
2
1.50%
1%
6%
5%
10%
8%
15%
12%

Nhn xt S lng n gi
Thnh tin
Bn chy
100
5
500
Bn chm
200
10
2000
Bn c
300
20
6000
Bn chm
120
15
1800
Bn c
400
15
6000
Bn chy
50
10
500

Thu
25
30
900
144
60
30

Gi thnh
525
2030
6900
1944
6060
530

Ngy
8/20/1998
9/3/1998
8/29/1998
9/4/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/30/1998
9/3/1998
9/3/1998
9/4/1998

Nhn vin
Hng
Nga
Lan
Vn
Chi
Nga
Vn
Chi
Lan
Chi

Ca hng
S 1
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
S 2
S 1
S 1
S 1

Sn phm Tin
Ko
Ko
Bnh
Bnh
Bnh
Mt
Ko
Bnh
Ko
Mt

Nhn vin S ln bn Tin


Chi
3
Nga
2
Vn
2
Lan
2

80
35
60
55

Ca hng S ln bn Tin
S 1
6
S 2
4

155
95

Thng
20
20
10
35
40
15
25
30
45
10

2
1
1
1.75
4
0.75
1.25
3
4.5
1

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tn
Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

GT
Nam
N
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N

Ton

Anh vn

Tin
4
6
8
9
5
5
9
4
6
10

7
8
9
10
8
4
6
10
7
8

6
7
5
4
8
6
7
9
5
5

Trung bnh Xp loi Hc bng


5.8 Trung bnh
0
7.2 Kh
100
8 Kh
100
8.7 Gii
0
7 Kh
100
4.7 Km
0
7.2 Kh
100
7.8 Kh
0
6.3 Trung bnh
0
8.2 Kh
100

Xp loi S lng
Km
1
Trung bnh
2
Kh
6
Gii
1
Xut sc
0

Hc bng
0
0
500
0
0

Ngy
8/20/1998
9/3/1998
8/29/1998
9/4/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/30/1998
9/3/1998
9/3/1998
9/4/1998

Nhn vin
Hng
Nga
Lan
Vn
Chi
Nga
Vn
Chi
Lan
Chi

Ca hng
S 1
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
S 2
S 1
S 1
S 1

Sn phm Tin
Ko
Ko
Bnh
Bnh
Bnh
Mt
Ko
Bnh
Ko
Mt

Thng
200
200
100
350
400
150
250
300
450
150

Ca hng Thng thngThng


8
thng 9
S 1
25
39
S 2
6.5
21.5

Loi hng Tin thng 8Tin thng 9


Bnh
500
650
Mt
150
150
Ko
450
650

4
4
1
17.5
20
1.5
5
15
22.5
1.5

Tin
0
100
200
300

Thng
0
1%
2%
5%

S TT
1
2
3
4
5
6

Tn khch
Long
Chi
Tun
H
Minh
Bch

M phng Ngy n
Ngy i
S tun n gi tun
n gi ngy
S ngy
C1
12/7/1998
12/17/1998
1
50
10
3
B3
12/1/1998
12/29/1998
4
65
10
0
A2
11/20/1998
11/25/1998
0
90
16
5
B1
7/30/1998
8/30/1998
4
75
15
3
A1
7/30/1998
8/30/1998
4
100
20
3
B2
7/30/1998
8/30/1998
4
70
12
3

Phng
A
B
C

Tng 1

n gi tun
n gi ngy
Tng 2
Tng 3
Tng 1
Tng 2
100
90
80
20
16
75
70
65
15
12
50
45
40
10
8

Tin phi tr
60
75
106
90
120
82
n gi ngy
Tng 3
14
10
6

TT
1
2
3
4
5
6
7

Ch h
Vn
Bnh
Khnh
Doanh
Lan
Thu
Qung

Hnh thc SD
Sn xut
Kinh doanh
Tiu dng
Sn xut
Tiu dng
Tiu dng
Kinh doanh

Ch s trcCh s sau in tiu th


Tin in
0
500
500 1000000
0
200
200
160000
0
150
150
75000
0
600
600 1200000
0
101
101
50500
0
50
50
25000
0
300
300
240000

Hnh thc SD
Sn xut
Kinh doanh
Tiu dng

S h
2
2
3

Tin in
2200000
400000
150500

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tn
Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

Ton

Anh vn

Tin
4
6
10
9
5
5
9
6
5
10

7
8
9
10
9
4
6
5
9
8

5
6
9
7
8
6
7
7
5
9

im TB
5.7
7
9.3
9.2
7.5
4.7
7.2
5.7
7
8.8

Xp th
TB
Kh
Gii
Gii
Kh
Km
Kh
TB
Kh
Gii

Xp loi

Hc bng
8 Khng
6
50
1
100
2
100
4
50
10 Khng
5
50
8 Khng
6
50
3
100

TT
1
2
3
4
5
6
7

Loi H
Chi
Thu
Thu
Chi
Chi
Thu
Chi

VN
1,400,000
15,000,000
18,000,000
10,000,000
24,000,000
7,000,000
5,000,000

Loi ngoi t
USD
USD
FR
FR
DM
DM

Loi tin cn i ra
USD
DM
FR
DM
FR
USD
DM

S tin i ra c
100
1500
3000
1000
4000
500
500

Loi ha n
Thu
Chi
Thu
Chi
Thu
Chi

S lng ha n

S tin i ra c
500
100
3000
4000
1500
1500

TT
1
2
3
4

M
B2
A1
D3
C2

Tn hng Ngy nhp Ngy bn S lng n gi


Thnh tin Thu
Giy
5/12/1998 5/15/1998
100
5
500
25
Vi
7-Jan 4/17/2998
200
10
2000
20
Xi mng
7/30/1998 9/28/1998
300
20
6000
600
Gch
2/1/1998 12/1/1998
120
15
1800
126

Thng Gi thnh
10
535
40
2060
120
6720
36
1962

Ngy
8/20/1998
9/3/1998
8/29/1998
9/4/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/10/1998
9/3/1998
9/4/1998

Nhn vin
Hng
Nga
Lan
Vn
Chi
Nga
Vn
Chi
Lan
Chi

Ca hng
S 1
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
S 2
S 1
S 1
S 1

Mt hng Tin nhp Ph ph


Tin bn
Ko
200
6
206
Ko
100
3
103
Bnh
400
8
408
Bnh
500
10
510
Bnh
100
2
102
Mt
200
2
202
Ko
500
15
515
Bnh
300
6
306
Ko
600
18
618
Mt
100
1
101

Bng k tin thu phng thng 11-12/1998


S TT
1
2
3
4

Tn khch
Long
Chi
Tun
H

Loi phng
C
B
A
B

Ngy n
Ngy i
S tun Tin tnh theo tun
12/7/1998
12/25/1998
12/1/1998
12/29/1998
2-Nov
11/29/1998
7/30/1998
8/30/1998

S ngy l

Tin tnh theo ngy l

Thnh tin

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tn
Tun
Nga
Qunh
Vn
Chi
Nga
Sn
Hin
Lan
Long

M CV
G
PG
TP
PP
NV
TP
NV
PP
BV

Tin 1 ngyS ngy LV Ph cp CV


Lng
Thu nhp
50,000
28
200,000
1,700,000 1,900,000
40,000
25
15,000
1,000,000 1,015,000
35,000
27
100,000
1,085,000 1,185,000
30,000
24
80,000
720,000
800,000
20,000
25
0
500,000
500,000
20,000
27
100,000
620,000
720,000
32,000
26
0
896,000
896,000
20,000
25
80,000
500,000
580,000
28,000
23
30,000
644,000
674,000
15,000
28
30,000
510,000
540,000

Kt qu thi cui k lp Tin hc


TT
Tn
GT
1 Hng
Nam
2 Bnh
N
3 Vn
N
4 Bnh
Nam
5 Doanh
Nam
6 Loan
N
7 Anh
Nam
8 Thu
N
9 Khnh
Nam
10 Ngn
N

Ton

Tin
4
6
8
9
5
5
9
4
6
10

7
8
9
10
8
4
6
10
7
8

o c
D
A
B
A
D
C
A
B
C
B

Tng im Xp loi Hc bng


10
9
0
15
5
100
17.5
3
100
20
1
100
12
8
0
9
10
0
16
4
100
14.5
6
0
13
7
0
18.5
2
100

Bng tnh tin in thng 12-1998


TT
Ch h
M SD
Mc
S c
1 Vn
SX
150
2 Bnh
KD
150
3 Khnh
TD
100
4 Doanh
SX
200
5 Lan
TD
100
6 Thu
TD
100
7 Qung
KD
150

0
0
0
0
0
0
0

S mi
in tiu th Gi in trong Mc
500
500
1000000
600
600
480000
150
150
75000
600
600
1200000
80
80
40000
300
300
150000
120
120
96000

M SD
SX
KD
TD

Tin trong Mc Gi tin vt Mc Tin vt Mc


Tin phi tr
150000000
500
1166.7
150001166.7
72000000
600
1800
72001800
7500000
150
75
7500075
240000000
600
1200
240001200
4000000
80
-16
3999984
15000000
300
600
15000600
14400000
120
-24
14399976

S h
2
2
3

Tin phi tr
390002366.7
86401776
26500659

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tn
Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

GT
Nam
N
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N

Ton

Anh vn

Tin
4
6
10
9
5
5
9
6
5
10

7
8
8
10
9
4
6
5
9
8

5
6
9
7
8
6
7
7
5
9

im TB Xp th
5.7
8
7
6
8.8
2
9.2
1
7.5
4
4.7
10
7.2
5
5.7
8
7
6
8.8
2

Xp loi
TB
Kh
Gii
Gii
Kh
Km
Kh
TB
Kh
Gii

Hc bng
0
50
100
100
50
0
50
0
50
100

TT
1
2
3
4
5
6
7

Loi H
Chi
Thu
Thu
Chi
Chi
Thu
Chi

VN
1400000
1500000
1800000
1000000
2400000
7000000
5000000

Loi tin cn i ra
USD
DM
FR
DM
FR
USD
DM

Loi Ngoi t
Loi ha n
USD
Thu
USD
Chi
FR
Thu
FR
Chi
DM
Thu
DM
Chi

S tin i ra c
100
150
300
100
400
500
500

S lng ha n

S tin i ra c

TT
1
2
3
4

M
B2
A1
D3
C2

Tn hng Ngy nhp Ngy bn


Giy
5/12/1998 5/15/1998
Vi
1/7/1998 4/17/1998
Xi mng
7/30/1998 9/28/1998
Gch
2/1/1998 12/1/1998
Cng

Nhn xt Thnh tin Thu


Thng
Bn chy
500
25
10
Bn chm
2000
20
0
Bn c
6000
600
60
Bn chm
1800
126
0

Gi thnh
535
2020
6660
1926

Ngy
8/20/1998
9/3/1998
8/29/1998
9/4/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/30/1998
8/10/1998
9/3/1998
9/4/1998

Nhn vin
Hng
Nga
Lan
Vn
Chi
Nga
Vn
Chi
Lan
Chi

Ca hng
S 1
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
S 2
S 1
S 1
S 1

Mt hng Tin nhp Ph ph


Tin bn
Ko
200
6
206
Ko
100
3
103
Bnh
400
8
408
Bnh
500
10
510
Bnh
100
2
102
Mt
200
2
202
Ko
500
15
515
Bnh
300
6
306
Ko
600
18
618
Mt
100
1
101

Bng lng thng 9-1999


TT
Tn
M CV
1 Tun
G
2 Nga
PG
3 Qunh
TP
4 Vn
PP
5 Chi
NV
6 Nga
NV
7 Sn
TP
8 Hin
NV
9 Lan
PP
10 Long
BV

Tin 1 ngy S ngy LV Ph cp CV


50,000
28
200,000
40,000
25
150,000
35,000
27
100,000
30,000
24
80,000
20,000
25
0
20,000
27
0
32,000
26
100,000
20,000
25
0
28,000
23
80,000
15,000
28
30,000

Lng
1,700,000
1,000,000
1,085,000
720,000
500,000
620,000
896,000
500,000
644,000
510,000

Thu nhp
1,900,000
1,150,000
1,185,000
800,000
500,000
620,000
996,000
500,000
724,000
540,000

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tn Nhn vin
S NC
Ngyn Ln
Trn Minh
Nguyn Lan Anh
Phm Vn Sn
Trn Thy Hin
L Anh c
Phm Chuyn
Nguyn Nm
V Ngc Qunh
L c Vit
inh Tun Anh
Hong Vn Qu
Nguyn Vn Ton
V Thu H
Trnh Ngc Lan

9
25
24
15
23
26
25
24
15
23
26
25
24
26
20

M KT
A
B
C
C
B
A
B
C
C
B
B
B
B
A
B

Thng

S ngy cng(NC)
A
B
C
Di 10
100000
80000
50000
T 10 n 19 200000
100000
70000
T 20 tr ln 300000
150000
100000