You are on page 1of 4

Thng t Lin tch S 10/1999/TTLT-BLTBXH-BYT ngy 17/3/1999 ca Lin tch B Lao ng - Thng binh v X hi - B Y t Hng dn thc hin ch bi dng

g bng hin vt i vi ngi lao ng lm vic trong iu kin c yu t nguy him, c hi

Cn c iu 104 ca B lut Lao ng v iu 8 ca Ngh nh s 06/CP ngy 20/01/1995 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca B lut Lao ng v an ton lao ng, v sinh lao ng. Sau khi c kin ca B Ti chnh ti Cng vn s 511CT/CSTC ngy 30 thng 1 nm 1999, ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v cc c quan c lin quan, lin B Lao ng Thng binh v X hi - Y t hng dn thc hin ch bi dng bng hin vt i vi ngi lao ng lm vic trong iu kin c yu t nguy him, c hi nh sau: I. i tng v phm vi p dng i tng c bi dng bng hin vt l ngi lao ng k c hc sinh, sinh vin thc tp hay hc ngh, tp ngh lm vic trong cc doanh nghip, c quan, t chc sau: - Cc doanh nghip nh nc; - Cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t khc; - Cc t chc, c nhn c s dng lao ng tin hnh hot ng sn xut, kinh doanh; - Cc doanh nghip c vn u t nc ngoi, cc doanh nghip trong khu ch xut, khu cng nghip, khu cng ngh cao; - Cc c quan, t chc nc ngoi, t chc quc t ti Vit Nam c s dng lao ng l ngi Vit Nam; - Cc n v s nghip, sn xut, kinh doanh, dch v thuc c quan hnh chnh, s nghip, t chc chnh tr, x hi, on th nhn dn, lc lng qun i nhn dn, cng an nhn dn; - C quan hnh chnh, s nghip; - Cc c quan t chc chnh tr, x hi, on th nhn dn; - Ngi nc ngoi lm vic trong cc doanh nghip, t chc v c nhn trn lnh th Vit Nam u thuc phm vi p dng Thng t ny, tr trng hp iu c quc t m nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam k kt hoc tham gia c quy nh khc. II. iu kin v mc bi dng 1. iu kin bi dng hin vt: Ngi lao ng lm vic thuc cc chc danh ngh, cng vic c hi, nguy him theo danh mc ngh, cng vic c bit nng nhc, c hi, nguy him v nng nhc, c hi, nguy him c Nh nc ban hnh m c cc iu kin sau y th c xt hng ch bi dng bng hin vt: a) Mi trng c mt trong cc yu t nguy him, c hi khng t tiu chun v sinh cho php theo quy nh ca B Y t: + Nhm yu t vt l: Vi kh hu, n, rung, p sut, in t trng, nh sng, bc x ion v khng ion, laze...;

+ Nhm cc yu t ho hc: Ho cht c, hi c, kh c, bi c... b) Trc tip tip xc vi cc ngun ly nhim bi cc loi vi sinh vt gy bnh cho ngi. 2. Mc bi dng: Bi dng bng hin vt c tnh theo nh sut v c gi tr bng tin tng ng theo cc mc sau: Mc 1, c gi tr bng 2.000 ng; Mc 2, c gi tr bng 3.000 ng; Mc 3, c gi tr bng 4.500 ng; Mc 4, c gi tr bng 6.000 ng; III. Nguyn tc 1. Vic chm lo sc kho, phng chng bnh ngh nghip trong qu trnh lao ng cho ngi lao ng l trch nhim ca ngi s dng lao ng, ch yu bng cc bin php k thut ci thin iu kin lao ng, tng cng cc thit b an ton v v sinh lao ng. Do cha khc phc c ht cc yu t c hi, ngi s dng lao ng phi t chc bi dng bng hin vt cho ngi lao ng ngn nga bnh tt v bo m sc kho cho ngi lao ng. 2. Vic t chc bi dng bng hin vt phi thc hin trong ca lm vic, m bo thun tin v v sinh; khng c tr bng tin; khng c a vo n gi tin lng. Trng hp do t chc lao ng khng n nh, khng th t chc bi dng tp trung ti ch c nh lm vic lu ng, phn tn, t ngi,... ngi s dng lao ng phi cp hin vt cho ngi lao ng ngi lao ng c trch nhim t bi dng theo quy nh. Trng hp ny, ngi s dng lao ng phi thng xuyn kim tra vic thc hin ca ngi lao ng v ng k vi S Lao ng - Thng binh v X hi a phng. 3. Ngi lao ng lm vic trong mi trng c yu t nguy him, c hi t 50% thi gian tiu chun tr ln ca ngy lm vic th c hng c nh sut bi dng, nu lm di 50% thi gian tiu chun ca ngy lm vic th c hng na nh sut bi dng. Trong trng hp phi lm thm gi, ch bi dng bng hin vt cng c tng ln tng ng vi s gi lm thm. 4. Ngi lao ng lm vic trong cc ngnh, ngh c th c hng ch n nh lng ban hnh km theo Quyt nh s 611/TTg ngy 24/9/1996 ca Th tng Chnh ph s khng hng cc mc bi dng theo Thng t ny. 5. i vi cc chc danh ngh, cng vic trc y c B Lao ng - Thng binh v X hi tho thun theo quy nh ca Thng t s 20/TTLB ngy 24/9/1992 ca lin B Lao ng - Thng binh v X hi v B Y t th thc hin chuyn i mc nh sau: Mc 1 c sang mc 1 mi; Mc 2 c sang mc 2 mi; Mc 3, 4 c sang mc 3 mi; Trong khi thc hin chuyn i t mc c sang mc mi, nu c trng hp bt hp l th gi vn bn ngh B Lao ng - Thng binh v X hi v B Y t xem xt v tho thun theo

quy nh ti im 2 mc IV. - Mc 4 mi ch p dng i vi cc ngh, cng vic m mi trng lao ng c cc yu t c bit c hi, nguy him. 6. Chi ph bi dng bng hin vt i vi n v sn xut, kinh doanh... c hch ton vo gi thnh sn phm hoc ph lu thng; i vi c quan hnh chnh s nghip tnh vo chi ph thng xuyn; i vi cc i tng l hc sinh, sinh vin thc tp, hc ngh, tp ngh... thuc c quan no qun l th c quan cp kinh ph. IV. T chc thc hin 1. Trch nhim ca ngi s dng lao ng trong cc n v, doanh nghip: a) Gio dc, tuyn truyn mc ch ngha ca ch bi dng bng hin vt, ph bin ni dung Thng t v quy nh ca n v v vic thc hin ch ny n ngi lao ng. b) Y t c s cn c vo kt qu o mi trng lao ng hng nm ca cc ngh, cng vic c th c trch nhim gip ngi s dng lao ng quy nh c cu hin vt dng bi dng ph hp vi vic thi c v tng cng sc khng ca c th nh: ng, sa, trng, ch, hoa qu, bnh... ng vi cc mc bi dng quy nh ti khon 2 mc II ni trn. c) T chc chu o vic bi dng, m bo ngi lao ng c hng mc bi dng y ng ch . 2. Trch nhim ca cc B, ngnh v a phng: a) T chc hng dn trin khai cc quy nh ca Thng t n cc n v, doanh nghip thuc trch nhim qun l. b) Cn c vo vn bn ngh ca cc n v, doanh nghip thuc quyn qun l v kt qu o, nh gi cc yu t nguy him, c hi ti ni lm vic hng nm ca c quan y t, tng hp cc chc danh ngh, cng vic cn thc hin ch bi dng hin vt gi B Lao ng Thng binh v X hi, B Y t xem xt, quyt nh theo quy nh sau: - Biu mu tng hp cc chc danh ngh, cng vic cn thc hin ch bi dng bng hin vt ca ngnh, a phng theo mu ca Thng t ny (ph lc). - Kt qu o mi trng lao ng hng nm c cc yu t nguy him, c hi ti ni lm vic ca Trung tm y t d phng tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v cc c quan c B Y t chp thun. i vi cc ngh, cng vic trc tip tip xc vi cc ngun ly nhim nh quy nh ti khon b, mc 1, phn II th khng phi km theo kt qu o mi trng. 3. S Lao ng - Thng binh v X hi v S Y t phi hp vi Lin on Lao ng cc a phng c trch nhim t chc trin khai v kim tra, thanh tra vic thc hin Thng t ny n cc n v, doanh nghip ng trn a bn theo chc nng, thm quyn. 4. Thng t ny c hiu lc sau 15 ngy k t ngy k ban hnh v thay th Thng t s 20/TTLB ngy 24/9/1992 ca lin B Lao ng - Thng binh v X hi v B Y t; cc quy nh khc tri vi quy nh ca Thng t ny u bi b. Trong qu trnh thc hin, nu c vng mc, ngh cc B, ngnh, a phng phn nh v B Lao ng - Thng binh v X hi (V Bo h lao ng) v B Y t (V Y t d phng) nghin cu, gii quyt. KT. B trng B Y t Th trng KT. B trng B Lao ng-TBXH Th trng

L Ngc Trng k

L Duy ng k