K.3.7.9.

Bu kısım; dip, bordalar, güverteler ve iki gövdeli teknelerin bağlantı güvertesinde yer alan ana taşıyıcı elemanlarla ilgilenmektedir. Ana taşıyıcı elemanlar (döşekler, postalar, kemereler) devamlı enine çerçeveyi oluşturur. Takviyeli (derin) posta arası *mm+, aşağıdaki değeri aşamaz: 1200 + 10 · L bu değer, 2 m. den fazla olamaz. Bazı durumlarda teknenin belirli kısımlarında (örneğin; makina mahalli, puntellerin altları), ana taşıyıcı elemanların yukarıda belirtilenden daha fazla açıklıklı düzenlenmesi gerekebilir. Normal stifnerler tarafından iletilen dizayn basıncının taşınması amacıyla gerekli olan W kesit modülü *cm3] ve At kesme alanı *cm2+, aşağıdaki formüllerde verilmiştir.(aşağıda formul olacak kopyalayamadım) Ana taşıyıcı elemanların kesit modülü, TLtarafından belirlenen kriterlere göre, bağlı oldukları kaplama(Çelik stifnerler, Alüminyum stifnerler) ile birlikte hesaplanacaktır. K.3.7.9.2 Tek dipteki döşekler ve kirişler Döşekler, borda ve güvertedeki derin elemanlarla aynı hizada olacaktır. Nihayetlerinden yeterli bir şekilde bağlanmaları koşulu ile ara döşekler de konulabilir. Makina dairesinde, genel olarak, her postada bir döşek konulacaktır. Ayrıca, makina ve punteller civarına ilave stifnerler konulacaktır. Kirişe, döşeklerin üstünde yer alan devamlı bir alın laması konulacaktır. K.3.7.10 Punteller K.3.7.10.1 Çelik punteller Her puntel, mümkün olduğu kadar, altında ve üstünde yer alan puntellerle aynı hizada bulunacaktır. Puntellerin nihayetlerine etkin yük dağılımı sağlayan stifnerler konulacaktır. Özel hallerde, puntellerin egsantrik yükleri taşıması halinde, yükün kaçıklığı nedeniyle oluşan eğilme momentini karşılamak üzere puntelin boyutları yeterince arttırılacaktır. Puntellerin, iç dipte, döşeklerle kirişlerin kesiştiği bölgeye konulmaması halinde, iletilen yükü taşımak üzere kısmi döşek veya kirişler veya diğer elemanlar konulacaktır. Genel olarak, tanklara dolu veya açık-kesitli punteller konulacaktır. Bu husus, patlayıcı gaz çıkarma olasılığı bulunan ürünlerin bulunduğu mahallerdeki punteller için zorunludur. Boru veya kapalı kesitli puntellerin kalınlığı, genel olarak, nominal çapın veya kesitin daha büyük ölçüsünün 1/35'inden az olmayacaktır. Bu kalınlık, hiçbir surette 3 mm. den az olamaz. K.3.7.10.2 Alüminyum alaşımlı punteller Puntellerin aynı hizada olmaları halinde, Q bası yükü *kN+, söz konusu puntel tarafından taşınan yük ile üstte yer alan punteller tarafından taşınan yüklerin toplamının, yük

katsayısı ile çarpımına eşittir. K.3.7.11 Tank perdeleri Oluklu profillerin tank cidarı olarak veya tutuşabilir sıvıtanklarında kullanılmasına müsaade edilmez. Levhaların gerekli kalınlığı *mm+, aşağıdaki formülden elde edilir.(kopyalanması gerek) K.3.7.12 Bölmeleme perdeleri Puntel görevi görmeyen su geçirmez olmayan perdelerin levhalarının kalınlığı, çelik perdeler için 2 mm. den alüminyum alaşımlı perdeler için 3 mm. den az olamaz. Bu perdelerin düşey stifnerlerinin aralığı 900 mm. den fazla olamaz. Puntel görevi gören su geçirmez olmayan perdelerin levhalarının kalınlığı, çelik perdeler için 2 mm. den alüminyum alaşımlı perdeler için 3 mm. den az olamaz. Bu perdelerin düşey stifnerlerinin aralığı 750 mm. den fazla olamaz. Ayrıca, her düşey stifner, genişliği perde levhası kalınlığının 50 katına eşit olan kaplama ile birlikte, K.3.7.10'da punteller için verilen istekleri sağlamalıdır. Taşınan yük de aynı maddenin koşullarına göre hesaplanır. K.3.7.14 Bağımsız prizmatik tanklar Bağımsız tankların takviyeli tekne yapılarına bağlantıları, tankın ağırlığı ve teknenin av ivmesi (K.3.3'e bakınız) nedeniyle oluşan dinamik yüklere karşı koyabilmelidir. Sıvının aşırı derecede hareketini önleyecek şekilde takviye levhalarının düzenlenmesi tavsiye edilir.

K.3.8 Elyaf Takviyeli Plastik Tekneler
Bu kısım tekne yapısal elemanlarının (kaplamalar, stifnerler, ana taşıyıcı elemanlar) boyutlandırılması ile ilgilidir. Üst yapı ; teknenin bir bordasından diğerine uzanan veya yan kaplaması, teknenin bordasından itibaren o kısımdaki tekne genişliğinin %4'ünden daha fazla içeride yer almayan ve en üst devamlı güvertenin üzerinde yer alan güverteli bir yapıdır. K.3.8.3 Boyuna mukavemet Bu maddede, boyları 24 m. den büyük olan tek gövdeli teknelerin boyuna mukavemet hesaplarında kullanılacak kriterler verilmektedir. Çok gövdeli tekneler için, boyuna eğilme, enine eğilme ve burulma ile ilgili mukavemet, TL tarafından ayrıca incelenecektir. Boyları 65 m. den büyük olan tek gövdeli teknelerin boyuna mukavemeti kontrol edilecektir. Genel olarak, mukavemet güvertesi; en üst devamlı güverte veya -varsa- boyuna mukavemete katılan en üst, üst yapı güvertesidir.