You are on page 1of 2

K.3.7.9.

Bu ksm; dip, bordalar, gverteler ve iki gvdeli teknelerin balant gvertesinde yer alan ana tayc elemanlarla ilgilenmektedir. Ana tayc elemanlar (dekler, postalar, kemereler) devaml enine ereveyi oluturur. Takviyeli (derin) posta aras *mm+, aadaki deeri aamaz: 1200 + 10 L bu deer, 2 m. den fazla olamaz. Baz durumlarda teknenin belirli ksmlarnda (rnein; makina mahalli, puntellerin altlar), ana tayc elemanlarn yukarda belirtilenden daha fazla aklkl dzenlenmesi gerekebilir. Normal stifnerler tarafndan iletilen dizayn basncnn tanmas amacyla gerekli olan W kesit modl *cm3] ve At kesme alan *cm2+, aadaki formllerde verilmitir.(aada formul olacak kopyalayamadm) Ana tayc elemanlarn kesit modl, TLtarafndan belirlenen kriterlere gre, bal olduklar kaplama(elik stifnerler, Alminyum stifnerler) ile birlikte hesaplanacaktr. K.3.7.9.2 Tek dipteki dekler ve kiriler Dekler, borda ve gvertedeki derin elemanlarla ayn hizada olacaktr. Nihayetlerinden yeterli bir ekilde balanmalar koulu ile ara dekler de konulabilir. Makina dairesinde, genel olarak, her postada bir dek konulacaktr. Ayrca, makina ve punteller civarna ilave stifnerler konulacaktr. Kirie, deklerin stnde yer alan devaml bir aln lamas konulacaktr. K.3.7.10 Punteller K.3.7.10.1 elik punteller Her puntel, mmkn olduu kadar, altnda ve stnde yer alan puntellerle ayn hizada bulunacaktr. Puntellerin nihayetlerine etkin yk dalm salayan stifnerler konulacaktr. zel hallerde, puntellerin egsantrik ykleri tamas halinde, ykn kakl nedeniyle oluan eilme momentini karlamak zere puntelin boyutlar yeterince arttrlacaktr. Puntellerin, i dipte, deklerle kirilerin kesitii blgeye konulmamas halinde, iletilen yk tamak zere ksmi dek veya kiriler veya dier elemanlar konulacaktr. Genel olarak, tanklara dolu veya ak-kesitli punteller konulacaktr. Bu husus, patlayc gaz karma olasl bulunan rnlerin bulunduu mahallerdeki punteller iin zorunludur. Boru veya kapal kesitli puntellerin kalnl, genel olarak, nominal apn veya kesitin daha byk lsnn 1/35'inden az olmayacaktr. Bu kalnlk, hibir surette 3 mm. den az olamaz. K.3.7.10.2 Alminyum alaml punteller Puntellerin ayn hizada olmalar halinde, Q bas yk *kN+, sz konusu puntel tarafndan tanan yk ile stte yer alan punteller tarafndan tanan yklerin toplamnn, yk

katsays ile arpmna eittir. K.3.7.11 Tank perdeleri Oluklu profillerin tank cidar olarak veya tutuabilir svtanklarnda kullanlmasna msaade edilmez. Levhalarn gerekli kalnl *mm+, aadaki formlden elde edilir.(kopyalanmas gerek) K.3.7.12 Blmeleme perdeleri Puntel grevi grmeyen su geirmez olmayan perdelerin levhalarnn kalnl, elik perdeler iin 2 mm. den alminyum alaml perdeler iin 3 mm. den az olamaz. Bu perdelerin dey stifnerlerinin aral 900 mm. den fazla olamaz. Puntel grevi gren su geirmez olmayan perdelerin levhalarnn kalnl, elik perdeler iin 2 mm. den alminyum alaml perdeler iin 3 mm. den az olamaz. Bu perdelerin dey stifnerlerinin aral 750 mm. den fazla olamaz. Ayrca, her dey stifner, genilii perde levhas kalnlnn 50 katna eit olan kaplama ile birlikte, K.3.7.10'da punteller iin verilen istekleri salamaldr. Tanan yk de ayn maddenin koullarna gre hesaplanr. K.3.7.14 Bamsz prizmatik tanklar Bamsz tanklarn takviyeli tekne yaplarna balantlar, tankn arl ve teknenin av ivmesi (K.3.3'e baknz) nedeniyle oluan dinamik yklere kar koyabilmelidir. Svnn ar derecede hareketini nleyecek ekilde takviye levhalarnn dzenlenmesi tavsiye edilir.

K.3.8 Elyaf Takviyeli Plastik Tekneler


Bu ksm tekne yapsal elemanlarnn (kaplamalar, stifnerler, ana tayc elemanlar) boyutlandrlmas ile ilgilidir. st yap ; teknenin bir bordasndan dierine uzanan veya yan kaplamas, teknenin bordasndan itibaren o ksmdaki tekne geniliinin %4'nden daha fazla ieride yer almayan ve en st devaml gvertenin zerinde yer alan gverteli bir yapdr. K.3.8.3 Boyuna mukavemet Bu maddede, boylar 24 m. den byk olan tek gvdeli teknelerin boyuna mukavemet hesaplarnda kullanlacak kriterler verilmektedir. ok gvdeli tekneler iin, boyuna eilme, enine eilme ve burulma ile ilgili mukavemet, TL tarafndan ayrca incelenecektir. Boylar 65 m. den byk olan tek gvdeli teknelerin boyuna mukavemeti kontrol edilecektir. Genel olarak, mukavemet gvertesi; en st devaml gverte veya -varsa- boyuna mukavemete katlan en st, st yap gvertesidir.