You are on page 1of 15

Fail Meja Guru KHB

1.0 LATAR BEGuru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dalamLAKANG Mereka adalah nadi

Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana dan iklim sekolah yang kondusif. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka. 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 OBJEKTIF AM Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran OBJEKTIF KHUSUS Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi Merealisasikan hala tuju SMK.UMAS-UMAS TAWAU. 1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana dan iklim sekolah yang kondusif. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka. 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 OBJEKTIF AM Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran OBJEKTIF KHUSUS Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi Merealisasikan hala tuju SMK.UMAS-UMAS TAWAU.

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN

05. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN ( KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU)

a. Memiliki , memahami

dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan

kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran KHB b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran KHB serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan. c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan

menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan dan aktiviti yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan. h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah. j. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah. k. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. l. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

m. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. n. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas dan bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat SumbMematuhi arahan Pengetua. 06. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Tugas Pegawai Yang Ada hubungan Guru Mata Pelajaran Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

Memiliki, memahami danArahan Pengetua menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Mematuhi pekeliling dan arahanArahan Pengetua berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai. Arahan Pengetua Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar. Arahan Pengetua Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P. Arahan Pengetua Memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya. Arahan Pengetua Menjalankan ujian, penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya. Arahan Pengetua Mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya. Arahan Pengetua Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran.

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Yang Ada hubungan

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas PegawaiPegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

Menghadiri mesyuarat panitiaArahan Pengetua serta mematuhi dan melaksanakannya. Arahan Pengetua 10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD. Arahan Pengetua 11. Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Arahan Pengetua Negeri. 12. Mengguna bertanggungjawab BBM. dan terhadapArahan Panitia Ketua

13. Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalamArahan Pengetua kelas. Arahan GPK 14. Membantu mengurus bank soalan. Arahan Pengetua 15. Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin. 16. Bekerja sebagai team work.

7. FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN ( Kemahiran Hidup Bersepadu )


7.1 Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini. 7.2 Menyediakan Rancangan mengajar tahunan dan harian. 7.3 Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan. 7.4 Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar. 7.5 Membuat pentaksiran mengikut modul yang ditetapkan. 7..6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya. 7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN (Kemahiran Hidup Bersepadu) 7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen/Undang-

Meluluskan

Undang/Peraturan

Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

GPK/GKMP

Memastikan sukatan adalah yang terkini.

yang

didapati

Ketua Panitia

Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran.

GPK/Ketua Panitia

Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan. Melaksanakan P & P di dalam kelas.

GPK/Ketua Panitia

5.

Guru Mata Pelajaran

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa yang diambil

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Menulis rancangan pelajaran harian

30 minit

2 3 4 5 6 7

Masuk kelas mengikut jadual Ucap salam Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Set induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya. Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar

40 minit 1minit 2 minit 2 minit 5 minit 2 minit

8 9 10

30 minit 5 minit 10 minit

untuk tindakan selanjutnya 11 12 Memberi latihan tambahan dan kerja rumah Diakhiri dengan penutupan sosial/ penutupan kognitif 5 minit 1 minit

7.4. MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Ketua Panitia Seksyen/Undangundang/peraturan

Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketua Panitia

Ketua Panitia

Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan GKMP/Ketua Panitia BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

GKMP/Ketua Panitia

5 6

Membuat Bahan Bantu mengajar Menyerah kepad disemak/cek/dipantau KP

GKMP/Ketua Panitia untuk GKMP/Ketua Panitia

Menggunakannya dalam P & P

GKMP/Ketua Panitia

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa ya ng diambil

Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Menghadiri mesyuarat panitia

60 minit

Menerima arahan daripada ketua Panitia

20 minit

Memilih tajuk-tajuk yang perlukan BBM

60 minit

Memilih bahan-bahan untuk BBM 4 60 minit

Menggunakannya dalam P & P 5 40 minit

7.5. MENGADAKAN KELAS PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Undang-undang Peraturan

Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

Membuat penilaian

Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

Mengadakan penambahbaikan jika perlu

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang diambil

Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

40 minit

Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

80 minit

Membuat penilaian

30 minit

Post Mortem dari semasa ke semasa untuk

melihat keberkesanan program

60 minit

Mengadakan penambahbaikan jika perlu

60 minit

7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Undang-undang Peraturan

Menerima takwim peperiksaan setiausaha peperiksaan

daripada

GPK

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian)

Menaip dan menyerahkannya kepada GKMP untuk disahkan

Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan

Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja)

Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan

Memeriksa analisis

kertas

jawapan dan

membuat

Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

Tindakan susulan jika berkaitan

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan(/)

1.

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan Menggubal soalan menggunakan

2.

susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian)

3.

Menaip dan menyerahkannya kepada GKMP untuk disahkan

4.

Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan diperbanyakkan Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan

5.

menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja)

6.

Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan Memeriksa kertas jawapan dan

7.

membuat analisis 8. Menghadiri mesyuarat post moterm

untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

9.

Tindakan susulan jika berkaitan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan seminggu

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan

10 minit

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (jadual spesifikasi ujian )

2 hari

Menaip dan menyerahkannya kepada GKMP untuk disahkan

80 minit

Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan diperbanyakkan

10 minit

Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja)

60 minit

Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan

40 minit

Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

2 hari

Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

30 minit

Tindakan susulan jika berkaitan

40 minit

7.7. MELAKSANAKAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KERJA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

Menerima pekeliling dan menghadiri taklimat penataran daripada PPD/ PPG

GPK Akademik

Menubuhkan jawatankuasa pelaksana

GPK Akademik

Melaksanakan taklimat penataran Melaksanakan pentaksiran

GPK Akademik Pentaksir Penyelaras Pemantau SU Peperiksaan

Menyelaras pentaksiran Memantau pentaksiran

5.

Mengumpul dan memasukkan skor ke dalam aplikasi Menghantar skor mengikut prosedur penskoran dan penghantaran yang ditetapkan

6.

SU Peperiksaan

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Tempoh Pelaksanaan

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

Menerima pekeliling dan menghadiri taklimat penataran daripada PPD/ PPG

Januari

2.

Menubuhkan jawatankuasa pelaksana

Januari

Melaksanakan taklimat penataran

Januari

Melaksanakan pentaksiran

Januari-Ogos

Menyelaras pentaksiran

Mac-Julai

Memantau pentaksiran

Mac-Ogos

Mengumpul dan memasukkan skor ke dalam aplikasi

Ogos

Menghantar skor mengikut prosedur penskoran dan penghantaran yang ditetapkan

Ogos

8.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Periods) oleh Guru-guru. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secara maksima dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Kemahiran Hidup Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000 Pelaksanaan Sebutan Bahasa Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah. 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000

Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas. 9. LAMPIRAN

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH :

BILTUGAS SAYA HARI INI

CATATAN