You are on page 1of 2

SV: Phm Th Cm T

Lp: 35K01.1

GVHD: Trn Vn Nghip

ti: Xut khu go ca Vit Nam- C hi v thch thc.

Ph lc
Li m u
CHNG 1: C s l lun
1.1 Vai tr ca xut khu qua cc l thuyt
1.1.1 L thuyt li th tuyt i
1.1.2 L thuyt li th so snh
1.1.3 Hc thuyt HECKCHER- OHLIN
1.2 Cc hnh thc xut khu ch yu
CHNG 2: c im go xut khu, tnh hnh th trng go th gii v v tr go Vit Nam
2.1 Vi nt v go
2.1.1 Miu t
2.1.2 Phn loi
2.1.3 Lch s
2.1.4 Vai tr, cng dng

2.2 Tnh hnh sn xut v cung cp go trn th gii


2.2.1 Tnh hnh sn xut go qua cc nm
2.2.2 Cc nc sn xut ln
2.2.2.1 Thi Lan
2.2.2.2 Vit Nam
2.2.2.3 M
2.2.2.4 Pakistan
2.2.2.5 n
2.2.2.6 T chc cc quc gia xut khu go OREC (Organization of Rice Exporting
Countries)

2.3 Nhu cu go trn th gii


2.3.1

Qui m
2.3.2 Cc th trng ln

2.3.2.1
2.3.2.2

Nhm nc nhp khu ti xut


Nhm nc nhp khu tiu dng

2.4 V tr go Vit Nam


2.4.1 Trong khu vc
2.4.2 Trn th gii
CHNG 3: Tnh hnh xut khu go ca Vit Nam
3.1 Li th ca Vit Nam trong xut khu go
3.2 Tnh hnh sn xut
3.2.1 Phn phi a im sn xut

SV: Phm Th Cm T
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Lp: 35K01.1

GVHD: Trn Vn Nghip

Qui m, nng lc sn xut


Ngun nguyn liu
Cc n v sn xut
Cc thng hiu ni ting

3.3 Tnh hnh xut khu go ca Vit Nam


3.3.1 Cc loi go xut khu
3.3.2 Tnh hnh xut khu qua cc nm
3.3.2.1 Sn lng v kim ngch xut khu
3.3.2.2 Th trng xut khu
3.3.2.3 Con ng go Vit Nam ra th trng th gii
3.3.2.4 Gi c xut khu
3.4 Vai tr ca Chnh ph, B v Hip hi i vi xut khu go Vit Nam thi gian qua
CHNG 4: Thch thc v c hi i vi xut khu go ca Vit Nam khi Vit Nam tr thnh
thnh vin WTO
4.1.Thch thc
4.2.C hi
Kt lun