You are on page 1of 25

FORMAT KERTAS SOALAN SAINS RENDAH UPSR

BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B


Disampaikan oleh
JERITA GARA GURU BESAR

SK NANGA MELUAN
JULAU.

FORMAT PEPERIKSAAN UPSR SAINS RENDAH 2010


NAMA KERTAS : SAINS RENDAH KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM 15 MINIT

APA YANG DIUJI 1. BAHAGIAN A 30 SOALAN OBJEKTIF Menguji Pengetahuan, kefahaman dan aplikasi Sains berdasarkan objektif Huraian Sukatan Pelajaran. 2. BAHAGIAN B 4-5 SOALAN Menguji Kemahiran Proses Sains.

KEMAHIRAN PROSES SAINS


YANG DIUJI DALAM BAHAGIAN B
1. MEMBUAT INFERENS 2. MENTAFSIR DATA 3. MERAMAL

4. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
5. MEMBUAT HIPOTESIS

TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR


BAHAGIAN A : Masa dicadangkan 30 minit
1. Fahami soalan.

2. Dapatkan maklumat daripada jadual, graf, gambarajah dan pernyataaan dalam soalan.
3. Cari kata kunci dalam soalan. Kenalpasti tajuk. 4. Asingkan jawapan betul dengan yang salah. 5. Pilih jawapan dan tandakan pada ruang jawapan yang sepadan dengan nombor soalan. 6. Jawab soalan yang mudah dahulu

TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR


BAHAGIAN B : Masa dicadangkan 45 minit 1. Fahami soalan. 2. Dapatkan maklumat daripada jadual, graf, gambarajah dan pernyataaan dalam soalan.

3. Cari kata kunci dalam soalan. Kenalpasti Kemahiran Proses / tajuk.


4. Jawapan haruslah pendek, jelas dan tepat. 5. Jawab soalan yang mudah dahulu

2. MEMBUAT INFERENS

Membuat Kesimpulan Awal ( membuat kenyataan yang rasional ) untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian.

Kesimpulan awal itu mungkin betul atau tidak.

INFERENS

=
PEMERHATIAN + SEBAB

PEMERHATIAN : Daun berlubang / Daun rosak INFERENS : Daun rosak kerana dimakan serangga

Contoh membuat inferens:

Pemerhatian:
Inferens :

3. MERAMAL Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan data yang boleh dipercayai atau pemerhatian yang lalu. 1.Meramal berdasarkan fenomena, jadual, graf.. dll 2.Membuat pengunjuran / Sisipan

Contoh:
Masa (minit) Suhu (C) 3 6 9 12 18

28

32

36

40

1. MEMERHATI

Menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena.

4. MENTAFSIR DATA
Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, pola dari maklumat yang dikumpul. Maklumat boleh dikumpul daripada objek, fenomena, graf, jadual dll. Contoh soalan yang diuji mentafsir data ialah corak perubahan/corak pertambahan/corak pengurangan, hubungan dua pembolehubah, tujuan/tajuk penyiasatan dan membuat kesimpulan/rumusan.

Contoh soalan yang uji mentafsir data 1. Corak / pola perubahan/corak pertambahan/corak pengurangan, 2. hubungan dua pembolehubah, 3. tujuan/tajuk penyiasatan

4. membuat kesimpulan/rumusan.

ISTILAH-ISTILAH CORAK / POLA :


1. MENAIK / SEMAKIN BANYAK / BERTAMBAH

2. MENURUN / SEMAKIN KURANG / BERKURANG


3. MENDATAR / MALAR / TETAP / TIDAK BERUBAH

Corak pertambahan/corak pengurangan


Lihat kadar pertambahan / kadar pengurangan dalam Pembolehubah dimanipulasikan dan kadar pertambahan/pengurangan dalam pemboleubah bergerakbalas

Contoh:
BOLA Tinggi Tinggi dilepaskan ( cm ) lantunan( cm ) A 150 60 B
C D

120
90 60

50
38 24

30

Contoh graf : ( Corak / pola gabungan )


60 50 40 30 20 10 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 suhu masa

5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Pembolehubah ialah sebarang kuantiti fizik yang boleh diukur / dikenalpasti dalam skop sesuatu penyiasatan spt: masa, suhu, jarak, isipadu, luas, berat, saiz dll. ).

Dalam sesuatu penyiasatan, satu pembolehubah dimanipulasi / diubah-ubah untuk memerhati hubungannya dengan pembolehubah yang bergerakbalas. Pada masa yang sama, pembolehubah yang lainnya dimalarkan.

Mengenal pasti pemboleh ubah


Pembolehubah boleh dikenalpasti dengan melihat maklumat-maklumat berikut:

1. Paksi X- ( mendatar ) : Pem. Dimanipulasi


Paksi Y- ( Menegak ) : Pem. Bergerakbalas

2. Lajur dan Baris dalam Jadual.

Contoh graf : ( Corak / pola gabungan )


60 50 40 30 20 10 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

suhu mas

Contoh: Jadual Jenis Baris


Baris 1 : Pem. Dimanipulasi

Masa (minit) Suhu (C)

3 28

6 32

9 36

12 40

Baris 2 : Pem. Bergerakbalas

Contoh: Jadual Jenis Lajur


Pem. Dimanipulasi Berat Baja ( gram) Ketinggian Pokok ( cm )

5
10 15 20

3.0
3.5 4.0 4.5

Pem.
Bergerakbalas

CONTOH 1
BOLA Tinggi Tinggi dilepaskan ( cm ) lantunan( cm ) A 150 60 B
C D

120
90 60

50
38 24

30

6. MEMBUAT HIPOTESIS

Membuat suatu kenyataan umum yang menghubungkan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah yang bergerakbalas dan boleh diuji melalui penyiasatan.

Kadangkala ia merupakan suatu kenyataan umum yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.

Kenyataaan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.

HIPOTESIS =

(kata penghubung) pola p.m + (kata penghubung) + pola p.b Kata Penghubung : Spt:semakin, jika, maka, sekiranya dll. Contoh : 1.Semakin lama masa pemanasan, semakin tinggi suhu air. 2. Ayam makan dedak lebih besar saiz telurnya daripada ayam yang memakan jagung.