You are on page 1of 2

GRAF

JAWAB SEMUA SOALAN. 1.Nyatakan cara-cara untuk mengumpulkan data. a)________________________________________ b)________________________________________ c)________________________________________ d)________________________________________ Soalan 2 dan 3 berdasarkan jadual di bawah. Jenis kenderaan yang dinaiki oleh murid tingkatan 1 Cemerlang ke Sekolah Jenis Kenderaan Van Kereta Basikal Motosikal Bas Sekolah Jumlah Bilangan Murid 10 5 8 2 9 34

2. Lukis sebuah graf bar mudah bagi menunjukkan jenis kenderaan yang dinaiki oleh murid tingkatan 1 cemerlang untuk ke sekolah. Lengkapkan graf tersebut dengan tajuk dan label yang sesuai. Kertas graf di belakang soalan.

3. Berdasarkan jadual dan graf yang telah dilukis,jawab soalan-soalan berikut. a) Namakanjenis kenderaan yang banyak dinaiki oleh murid tingkatan 1 Cemerlang? i)______________________ ii)______________________ iii)______________________

b) _______________________ ialah kenderaan yang paling kurang digunakan oleh murid tingkatan 1 Cemerlang.

c) Sebanyak _____________ peratus murid tingkatan 1 Cemerlang ke sekolah dengan menaiki basikal.

d) Jumlah murid tingkatan 1 Cemerlang adalah seramai _____________________.