You are on page 1of 23

BI 10: GII THIU V WIMAX (Introduction to WiMAX)

ng L Khoa Email:danglekhoa@yahoo.com dlkhoa@fetel.hcmuns.edu.vn

Facuty of Electronics & & Telecommunications, HCMUNS Facuty of Electronics Telecommunications, HCMUNS

Ni dung trnh by
Tng quan M hnh s dng WiMAX Tng vt l chun 802.16d (WiMAX c nh)

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

Phm vi hot ng ca cc mng

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

Bng so snh:
Chun 802.16a 802.16c 802.16d 802.16e 802.11a 802.11b 802.11g EDGE CDMA Bluetooth Bng thng knh truyn 2-11Ghz 10-16Ghz 2-11Ghz 1.25-20Mhz 5.8 GHz 2.4GHz 2.4 GHz 200kHz 1.25MHz 2.4 GHz Tc d liu ti a Up to 75 Mbps Up to 75 Mbps Up to 75 Mbps 5, 7, 8.5, 10Mbps 54Mbps 1, 2, 5.5, 11Mbps 54Mbps 384kps 2Mbps 1-2 Mbps 30 feet
4

Khong cch 3-5 miles 3-5 miles 3-5 miles


1-3 miles(~1500ft)

300ft 300ft 300ft

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

WiMAX l g?
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) l cng ngh cho php truy cp mng khng dy bng thng rng. WiMAX c pht trin trn c s k tha nhng cng ngh tin tin nht hin c. Trong WiMAX, ta c th xy dng mt m hnh mang khng dy rng khp.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

WIMAX-Gii php cho mng c nh & di ng

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

Tnh hnh pht trin WiMAX


Vit Nam Tin hnh th nghim WiMAX ti Lo Cai ng th su cc s kin, xu hng CNTT-TT nm 2007 Th gii Nhiu nc hng u nghin cu ng dng cng ngh WiMAX nh Thy in, M, Australia, France Cc cng ty, tp on Intel nghin cu cc chip chuyn dng trong WiMAX Fujitsu nghin cu cc mch thch hp trong WiMAX
Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

Cc chun ca WiMAX
802.16
(Dec 2001)

802.16c
(2002)

802.16a
(Jan 2003)

802.16REVd (802.16-2004) (Oct 2004)

ng truyn c nh trong dy 10-66HGz (802.16c). Thit b cm tay v truyn thng khng dy trong dy 211GHz (802.16a v 802.16d). Truyn dn v tuyn cho di ng trong dy 2-6 GHz (802.16e).

802.16e
(802.16-2005) Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS (Dec 2005)
8

Chun 802.16d v 802.16e


Chun 802.16d Chun ny nhm ti vic cung cp mt kt ni Internet bng thng rng cho nhng ngi s dng ti nh. Hot ng ca trm thu bao chun ny s dng anten trong nh v gii hn di ng cho php truyn dn khng dy di 11 GHz. Chun 802.16e Chun cho php cc trm thu bao truy cp khng dy bng thng rng bt c u v bt c lc no k c khi trm v ngi di chuyn tc 125 Km/h.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

Kin trc ca WiMAX

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

10

Cc loi tng vt l ca chun 802.16d


Chun 802.16d s dng 5 loi tng vt l cho cc mc ch v di tn khc nhau. Wireless MAN-SC v Wireless MAN SCa s dng 1 sng mang. Wireless MAN-OFDM, WirelessMAN-OFDMA v Wireless HUMAN s dng nhiu sng mang, dng k thut OFDM

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

11

S dng OFDMA
WiMAX h tr phng php truyn song cng FDD v TDD s dng k thut truy nhp TDMA/OFDMA. u im ca phng php ny l n cho php linh ng thay i rng bng tn ln hoc xung ch khng phi l c nh nh trong ASDL hay CDMA. K thut iu ch v m ho thch nghi l mt trong nhng u vit ca OFDM v n cho php ti u ho mc iu ch trn mi knh con. Trong cng ngh a truy nhp OFDMA, cc thu bao c phn chia ti nguyn v tuyn thng qua vic truy nhp vo cc sng mang ph khc nhau.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

12

Tng vt l

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

13

Ngu nhin ha (Randomization)


Ngu nhin ha c thc hin trn tng symbol (burst) data DL v UL. i vi OFDM symbol c phn knh, ngu nhin ha c thc hin trn tng knh nh. Thanh ghi dch ca b randomizer s c khi to li sau mi khi data a thc to chui ngu nhin PRBS (pseudo-random binary sequence) l 1 + X14 + X15

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

14

M ha sa sai
B m ha sa sai c s dng l b kt hp hai loi m ha Reed-Solomon ngoi v Convolutional Code vi tc tng ng trong, c gi l RS-CC (Concated Reed-Solomon-Convolutional code), s dng c Uplink v Downlink. Cc loi m Turbo: BTC v CTC (Block Turbo Code v Convolutional Turbo Code) c gi s dng nhng cha bt buc trong chun. M RS-CC tc 1/2 s lun c s dng khi yu cu truy cp mng vi chui FCH (Frame Control Header) (ngoi tr trong tnh hung c phn knh subchannelization, m c s dng l CC 1/2).

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

15

Cu trc CC 1/2

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

16

B an xen (Interleaver)
Interleving c s dng chng li cc li sai dng chui (burst error). Vic an xen cho php chuyn sai s dng chui tr thnh cc li sai dng n l v d dng c sa sai sau . B interleaver c nh ngha l php hon v (permutation) 2 bc. + Bc u tin hon v cc m bit k nhau sao cho m bo chng khng nm trn cc subcarrier k nhau. + Bc th hai hon v cc m bit sao cho m bo cc bit m lin tip c nh x vo cc bit c ngha (less or more significant bits) lun lun thay i trnh trng hp xy ra cc chui bit di ging nhau.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

17

iu bin d liu (Data)


Cc cch iu bin c s dng l BPSK, v QPSK, 16-QAM, 64-QAM theo m Gray. Data sau khi mapping s c chun ha li bng cch chia cho 1 h s c (indicated factor) cc cch iu bin khc nhau u c cng mc nng lng trung bnh

BPSK(c=1)
Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

QPSK(c= 1/ 2 )
18

16-QAM, 64-QAM

16QAM(c= 1/ 10 )

64QAM (c= 1/ 42 )
19

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

iu bin Pilot
Cc pilot subcarrier s c thm vo trong mi data burst v s c iu bin ty theo v tr ca chng trong OFDM symbol. Thanh ghi to chui bit gi - ngu nhin sau c s dng to ra cc bit ca pilot.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

20

To tn hiu OFDM
Dng bin i IFFT bn u pht v FFT bn u thu Trc khi truyn tn hiu ra ra bn ngoi, ta cng thm vo Cyclic Prefix

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

21

Mt s im ni bc ca WiMAX
Dung sai a ng v s t giao thoa rng bng thng knh Scalable Truy cp a hp lin kt trc giao H tr hiu qu ph TDD Biu chn la tn s Cht lng dch v tt K thut anten tin tin

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

22

Trin vng ca WiMAX


Ph sng trong phm vi rng, tc truyn tin ln, h tr ng thi nhiu thu bao v cung cp cc dnh v nh VoIP, Video m ngay c ADSL hin ti cng cha p ng c. WiMax vi kh nng ph sng rng, khp mi ng ngch thnh th cng nh nng thn. L mt cng c h tr c lc trong cc lc lng cng an, lc lng cu ho hay cc t chc cu h khc c th duy tr thng tin lin lc trong nhiu iu thi tit, a hnh khc nhau.

Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS

23