You are on page 1of 25

Biodata

Biodata MEJ. (PA) HJ. CHE ROSLAN Kelulusan Akademik  Diploma Perhutanan (UPM)  B.S. Perhutanan (UPM)

MEJ. (PA) HJ. CHE ROSLAN

Kelulusan Akademik  Diploma Perhutanan (UPM)  B.S. Perhutanan (UPM)  Master LARM (UPM) Pengalaman Kerja
Kelulusan Akademik
Diploma Perhutanan (UPM)
B.S. Perhutanan (UPM)
Master LARM (UPM)
Pengalaman Kerja
Pen. Pemelihara Hutan – Trg (1988)
Pen. Pegawai Daerah (Tanah) – Phg (1998)
Pen. Ketua Program Tanah – INSTUN (2001)
Pen. Pengarah Pengambilan Tanah – JKPTGKn (2002)
Pen. Pengarah Pengambilan Tanah – JKPTG HQ (2004)
Ketua Pen. Pengarah – JKPTG WPKL (2005)
Ketua Pen. Pengarah Pengambilan – JKPTG HQ (Jan. 2008)
Ketua Pen. Setiausaha Bhg. Pemb. Perhutanan, NRE (Okt. 2008)
Pengarah - JKPTG(P) Selangor (Ogos 2009 hingga kini)

TAKLIMAT

PROSES PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1) (b) atau

(c) APT 1960.

JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (P) NEGERI SELANGOR

AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

PENGENALAN

Akta Pengambilan Tanah 1960.

Akta Parlimen di bawah Perkara 76(4) (Perlembagaan Persekutuan) Persamaan undang-undang dan dasar.

Berkuatkuasa mulai 13 Oktober 1960, 8 Enakmen Negeri mengenai pengambilan tanah telah dibatalkan dan digantikan dengan Akta Pengambilan Tanah 1960.

PENGENALAN (Samb.)

Mengikut Perlembagaan Persekutuan (PP) item 2 (d) Senarai Negeri, Jadual ke Sembilan, tanah adalah

perkara negeri dan menjadi kuasa eksekutif Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun Perkara

76(4) membenarkan Parlimen mengubal satu undang- undang tanah dengan tujuan untuk keseragaman antara

negeri.

Justeru APT 1960 telah telah digubal oleh

Parlimen, akan tetapi kuasa-kuasa eksekutif di dalamnya masih lagi dipegang oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN)

PENGENALAN (Samb.)

76(4)

Parliament

may,

for

the purpose only of

ensuring uniformity of law and policy, make laws

with

respect

to

land

tenure,

the relations

of

landlord

and

tenant, registration of titles and

deeds relating to land, transfer of land, mortgages,

leases and charges in respect of land, easements

and other

rights

and

interests

in

land,

compulsory acquisition of land, rating and valuation of land, and local government; and Clause(1)(b) & (3) shall not apply to any law relating to any such

matter.

PENGENALAN (Samb.)

Bagi negeri Sabah dan Sarawak, Perkara 76(1)(b) dan 76(4) Perlembagaan Persekutuan tidak boleh

 
 

digunapakai. Perkara 95D Perlembagaan Persekutuan.

95D

In relation to the State of Sabah and

Sarawak, Clause(4) of Article 76 shall not apply, nor shall paragraph (b) of Clause(1) of that Article enable Parliament to make laws with

respect to any of the matters mentioned clause(4) of that Article.

in

HAK KE ATAS HARTA

PERKARA 13 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang- undang.

Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau

menggunakan harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.

KUASA UNTUK MENGAMBIL TANAH

Pihak Berkuasa Negeri (PBN) Raja atau Yang Dipertua Negeri mengikut mana yang dikehendaki

TUJUAN PENGAMBILAN

Seksyen 3 Akta Pengambilan Tanah 1960 :

3(1)

PBN boleh mengambil mana-mana tanah yang

diperlukan :

kepada pembangunan ekonomi Malaysia atau

mana-mana bahagiannya atau kepada orang awam

amnya atau mana-mana kumpulan orang awam; atau

 • c) bagi maksud perlombongan atau bagi kediaman, pertanian, perniagaan, perindustrian atau maksud- maksud rekreasi atau mana-mana gabungan daripada maksud-maksud tersebut.

Bagaimana Menentukan Perenggan 3(1) (a) atau (b) atau

(c) ?

<a href=B a g a i m a n a Menentukan Perenggan 3(1) (a) atau (b) atau (c) ? ?????? " id="pdf-obj-9-15" src="pdf-obj-9-15.jpg">

??????

TANAH YANG BOLEH DIAMBIL

Tanah berimilik (mengikut takrifan KTN).

Tanah yang diduduki mengikut hak di sisi adat (tanah yang diduduki oleh orang asli tidak termasuk kawasan rayau).

Tanah yang diduduki dengan harapan mendapat

hakmilik (A.A. atau Surat Akuan)

Tanah yang diduduki oleh kerana ada catatan dalam Daftar Pegangan (RoH) dibawah Akta

(kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

Tanah yang tidak boleh diambil

melalui APT 1960

Tanah di bawah Sijil Melombong atau

Pajakan Melombong Tanah Milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) Tanah Kerajaan Negeri (Stateland) Tanah-Tanah Kedutaan

PERMOHONAN

Permohonan dibuat secara bertulis kepada PT dengan menggunakan Borang 1.

Permohonan disertakan dengan :

 • b) Susun

Pelan

Atur

dan

pelan

pengambilan

tanah;

 • c) Laporan awal penilaian tanah oleh JPPH; dan

 • d) Fee dan deposit seperti yang ditentukan dalam Jadual Kedua (Kaedah 4) Kaedah- Kaedah Pengambilan Tanah (KKPT) 1998 (PU(A)

70/98 dan dipinda oleh PU(A) 413/2000

 • e) Memorandum dan perkara-perkara persatuan

DEPOSIT

Deposit 125% daripada anggaran harga pasaran tanah yang ditentukan oleh JPPH dalam bentuk bank draft:

 • a) 50% dikemukakan bersama-sama dengan permohonan; dan

 • b) 75% dikemukakan apabila pemohon menerima terma-terma dan syarat-syarat kelulusan yang dikenakan oleh PBN.

PERANAN PENTADBIR TANAH (PT)

Jika PT berpuashati permohonan adalah teratur, kemukakan bersama-sama dokumen-dokumen

berkenaan kepada UPEN/Jawatankuasa WPKL.

[Seksyen 3(4]

PT boleh menolak permohonan yang tidak mematuhi peraturan.

[Seksyen 3(5)]

Jika tanah yang hendak diambil terdapat kelulusan pembangunan dan tujuan pengambilan bukan untuk kemudahan awam, PBN tidak akan menimbangkan permohonan tersebut dan PT hendaklah menolaknya.

PERANAN UPEN/JAWATANKUASA WPKL

Menimbangkan permohonan berdasarkan kepada aspek-

aspek:

 • b) Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah;

 • c) Daya maju projek; dan

 • d) Kelulusan pembangunan yang telah di beri kepada

tuanpunya tanah berdaftar.

Jika kelulusan pembangunan telah diberi dan tujuan pengambilan tanah untuk kemudahan awam, UPEN/Jawatankuasa WPKL hendaklah menentukan sama ada sesuai bagi tuanpunya tanah mengambil bahagian dalam projek yang melibatkan pengambilan tanahnya.

-Seksyen 3A(2)

Jika UPEN/Jawatankuasa WPKL berpuashati bahawa sesuai bagi tuanpunya tanah mengambil bahagian, UPEN/Jawatankuasa WPKL mengarahkan pemohon dengan menggunakan Borang 3 dalam tempoh 6 minggu dari tarikh terima permohonan daripada PT, supaya berunding dengan tuanpunya tanah.

Jika perundingan antara pemohon dan tuanpunya tanah berjaya, UPEN/Jawatankuasa WPKL memberhentikan urusan pengambilan tanah dan PT membayar balik deposit yang telah dibayar, tanpa bayaran faedah, dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permintaan daripada pemohon.

-Seksyen 3A(5) dan Kaedah 9

Jika gagal atau tidak mencapai sebarang keputusan dalam tempoh yang ditetapkan,

UPEN/Jawatankuasa WPKL boleh menimbangkan

permohonan dan membuat perakuan yang

difikirkan sesuai

UPEN/Jawatankuasa WPKL, setelah menimbangkan setiap permohonan, mengemukakannya dengan dokumen-dokumen

berkenaan dan laporan perundingan, jika ada,

bersama-sama dengan perakuan kepada :

a) JKPT negeri dengan menggunakan Borang 4 dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan perundingan, dalam kes di negeri; atau

 • b) PBN, dalam kes di WPKL.

J/KUASA KHAS PENGAMBILAN TANAH

(JKPT) Negeri

JKPT negeri menilai kesesuaian permohonan dan mengemukakannya kepada PBN dalam tempoh tidak melebihi 2 bulan dari tarikh terima permohonan daripada UPEN, bersama-sama dengan perakuan yang difikirkan

sesuai.

Perakuan JKPT negeri kepada PBN boleh, jika berkaitan, termasuk penetapan syarat-syarat dan sekatan kepentingan keatas tanah.

PBN

Jika PBN meluluskan permohonan pengambilan tanah, PBN hendaklah memberitahu PT mengenai kelulusan

tersebut, terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan

dan PT dalam tempoh 14 hari memberitahu pemohon

dengan menggunakan Borang 5.

-Seksyen 3E(3)dan Kaedah 10(1)

Setelah menerima Borang 5, pemohon hendaklah memberi jawapan kepada PT dalam tempoh 30 hari untuk mengesahkan penerimaannya keatas terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan dan membayar baki 75% deposit. Jika pemohon gagal berbuat demikian, pemohon dianggap telah menarik permohonannya.

PENGISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 8

Pengambilan yang dicadangkan.

Luput jika Borang G tidak dikeluarkan dalam tempoh 2 tahun.

Semua prosiding yang telah atau sedang diambil

adalah tamat dan tidak berkuatkuasa.

(mulai 21 Jan. 1984).

- Seksyen 8(4)

CARTA ALIR PBT SEKSYEN 3(1)(b) ATAU 3(1)(c) APT 1960 Pemohon mengemukakan Borang 1 kepada Pentadbir Tanah
CARTA ALIR
PBT SEKSYEN 3(1)(b) ATAU 3(1)(c)
APT 1960
Pemohon mengemukakan Borang 1 kepada Pentadbir Tanah dengan disertakan :
A.
Bayaran Fee.
B.
Bayaran Deposit sebanyak 50% daripada nilaian JPPH.
C.
Kertas Cadangan Projek (berdasarkan PIB).
D.
Pelan Susun atur dan Pelan Pengambilan.
E.
Laporan Awal Penilaian Tanah oleh JPPH.
F.
Memorandum dan Perkara – Perkara Persatuan.
Sekiranya kelulusan pembangunan
ada dikeluarkan di atas tanah
Pentadbir Tanah akan menyemak Borang 1 bersama dokumen yang
dilampirkan dan memastikan sama ada permohonan tersebut sesuai
diletakkan di bawah Seksyen 3 (1)(b) atau 3(1)(c), dan sama ada kelulusan
pembangunan ada dikeluarkan kepada tuan tanah tersebut atau tidak.
tersebut dan maksud pengambilan
bukan untuk kemudahan awam,
Pentadbira Tanah akan menolak
permohonan tersebut.
Sekiranya kelulusan pembangunan tidak dikeluarkan atau sekiranya
dikeluarkan, maksud pengambilan itu adalah untuk Projek Kemudhan Awam,
maka Pentadbir Tanah akan mengemukakan permohonan bersama dokumen-
dokumen berkenaan kepada UPEN.
Jika kelulusan pembangunan tidak
Setelah menerima permohonan (Borang I) dan dokumen-dokumen yang berkaitan,
UPEN akan menyemak sama ada permohonan meliputi 4 aspek berikut :
dikeluarkan, UPEN akan
empertimbangkan
setiap
permohonan dengan memberi apa-
A.
Kepentingan Awam.
apa perakuan
yang difikirkan
B.
Kemampuan dan keupayaan pemohon (berdasarkan PIB).
C.
Daya maju projek. (berdasarkan PIB).
D.
Kelulusan pembangunan yang dikeluarkan kepada tuan
tanah.
sesuai dan mengemukakan
permohonan tersebut bersama
perakuan yang dibuat dan lain-lain
dokumen kepada JKPT melalui
Borang 4.
Jika ada kelulusan pembangunan, UPEN akan menentukan sama ada sesuai atau tidak tuan tanah melibatkan diri

Jika ada kelulusan pembangunan, UPEN akan menentukan sama ada sesuai atau tidak tuan tanah melibatkan diri dalam projek yang dicadangkan.

Jika ada kelulusan pembangunan, UPEN akan menentukan sama ada sesuai atau tidak tuan tanah melibatkan diri

Jika UPEN berpuas hati bahawa penglibatan tuan tanah sesuai, dalam masa 6 minggu dari tarikh terima Borang 1, UPEN akan mengarahkan pemohon berunding dengan tuan punya tanah melalui Borang 3.

Pemohon hendaklah mengemukakan laporan lengkap mengenai keputusan perundingan kepada UPEN dalam tempoh seperti yang ditetapkan dalam

Pemohon hendaklah mengemukakan laporan lengkap mengenai keputusan perundingan kepada UPEN dalam tempoh seperti yang ditetapkan dalam Borang 3.

Pemohon hendaklah mengemukakan laporan lengkap mengenai keputusan perundingan kepada UPEN dalam tempoh seperti yang ditetapkan dalam

Jika perundingan tidak berjaya, UPEN boleh menimbangkan permohonan berkenaan dengan memberikan apa-apa perakuan yang difikirkan sesuai.

Pemohon hendaklah mengemukakan laporan lengkap mengenai keputusan perundingan kepada UPEN dalam tempoh seperti yang ditetapkan dalam

UPEN akan mengemukakan permohonan tersebut bersama perakuan yang

dibuat, laporan perundingan diantara pemohon dengan tuan tanah dan lain-

lain dokumen kepada JKPT melalui Borang 4 dalam masa 14 hari selepas mnenerima perundingan tersebut.

Jika ada kelulusan pembangunan, UPEN akan menentukan sama ada sesuai atau tidak tuan tanah melibatkan diri

JPPH Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri

Harta

JKPT

Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah

PIB

Projek Implementation Brief.

Jika

perundingan

antara

pemohon

dan

tuan

tanah

berdaftar

berjaya,

UPEN

akan

memberhentikan

urusan

pengambilan

tanah

dan

Pentadbir Tanan aklan

membayar

balik

deposit

yang

telah dibayar dalam tempoh 3

bulan

dari

tarikh

terima

permintaan daripada pemohon.

Setelah menerima permohonan

 

daripada UPEN, JKPT akan

menilai

kesesuaian

permohonan

dan

mengemukakannya kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh tidak melebihi 2 bulan dari tarikh terima permohonan

mengemukakannya kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh tidak melebihi 2 bulan dari tarikh terima permohonan

daripada UPEN.

 
 
Setelah menerima permohonan daripada UPEN, JKPT akan menilai kesesuaian permohonan dan mengemukakannya kepada Pihak Berkuasa Negeri

Pihak

Berkuasa

Negeri

boleh

 

meluluskan

permohonan

atau

menolaknya.

JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (P) NEGERI SELANGOR
JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (P) NEGERI SELANGOR

JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (P) NEGERI SELANGOR