“Kellõ energiaháttér nélkül, az UFO-hit bizony csak egy mánia - de a térenergia ismerettel együtt már tudomány.

” /Ismeretlen szerzõ/ A Vasárnapi Blikk egy nagyon is találó idézetével indítjuk mondanivalónkat. A cikk G. N. aláírással a lap szept. 24-i számában a Tények és titkok rovatban jelent meg, Évszázadokig járják az ûrt a jövõ csillagközi cirkálói címmel. Íme az idézet: Arra a kérdésre, hogyan hajtsák meg a végtelen messzeségekbe induló ûrhajókat, még nem sikerült választ találni. Nos, mi vesszük a bátorságot, és elõállunk egy lehetséges válasszal. Szeretnénk bevezetni kedves olvasóinkat egy meglehetõsen izgalmas, itthon méltatlanul mellõzött tudományágba. Elõzetes megnyugtatásul megígérjük: NEM fogjuk borzolni az idegeiket semmiféle tudományos nagyképûsködéssel, érthetetlen szakzsargonnal és magasröptû matematikai zsonglõrködéssel! Ugyanakkor vállaljuk, hogy mindig a tényszerû ismeretterjesztés határán belül maradunk. Az igazi UFO-hívõkben már a kezdet kezdeteitõl fogva felmerült az az alapkérdés, hogy ugyan honnan merítik ezek a fényévnyi távokat áthidalni képes repülõ szerkezetek a hatalmas hajtóenergiájukat. Hiszen valamilyen vegyi hajtóanyagú rakétáról szó sem lehet! Így ugyanis akkora lenne az induló tömege, hogy azzal fel sem tudna emelkedni anyabolygója földjérõl. De még bármilyen ion- vagy fotonrakéta mûködtetéséhez is akkora üzemanyag-tömegre lenne szüksége, ami örökre odaragasztaná a talajhoz. Igen, az energiaforrás az igazi, meghatározó alapkérdés! Nos, a válasz magában a világtérben rejlik! A térben magában van az az irdatlan, kimeríthetetlen, mindenhol létezõ energiasugárzás, ami az egész világtér anyagrészecskéi szüntelen rezgésébõl táplálkozik, és a Nagy Bumm, az õsrobbanás legelsõ másodpercei óta minden irányból, azonos sûrûséggel ránk záporozik! Ez az energiasugárzás teljesen egyen-sûrûségû, és minden irányból jövõ, kifejezetten nagy frekvenciájú elektromágneses sugárzás. A nagyobb rezgésszámok tartománya felé haladva egyre nagyobb energiájú. És akkor hol a gond? Hát ott, hogy ennek igába hajtásához nem elég ám egy kifeszített drótszál, antenna! Ez az energiafajta egy igazi, cseles rejtõzködõ. E fejezet második részét szánjuk a legnagyobb tudományos koponyák tanításainak színes, olvasmányos ismertetésére, s ezzel a rejtõzködõt elõcsaljuk búvóhelyérõl. Elöljáróban ezekrõl annyit, hogy mekkora is ez az energiatömeg? Milyen sûrûségû? Nos, a különbözõ tudományok egyöntetû véleményû az, hogy elképesztõen sûrû és végtelen. Egybehangzó becsléseik szerint a megközelítõ energiasûrûség valahol sok millió gramm tömeg-egyenértékû köbcentiméterenként! S ha ezt a nevezetes Einstein tömeg-energia képlettel átszámoljuk, akkor pokolian nagy energiasûrûséget kapunk. Az egész világképüket át kell emiatt értelmeznünk. Így nem a sûrû anyagszigetek úszkálnak a véghetetlenül ritka vákuumban, a nagy üres semmiben, hanem épp ellenkezõleg, egy mérhetetlenül

ha a buborékot egy picit menetközben elkezdjük összelapítani.sûrû energiatengerben lubickol a ritka anyag. és így köztük nincs sugárnyomás. hogy õ merészelt egy filozófiát is kanyarítani a mérései mellé. ez az a bizonyos térenergia! Na persze ezt így õ nem fogalmazta meg. mint ahogy a levegõmolekulák is hiába bombáznak minket állandóan. mert a minden irányból jövõ lökdösõdésük. a világtér minden pontján a rendelkezésükre álló energiatengerbõl meríthetnek. De hát akkor hol bujkál a nagy trükk? Itt. hogy ezúttal egy kvázikörfolyamat is kialakítható. csak leközölte a neves szaklapokban magukat a puszta tényeket és a méréseit. róla tiszteletbõl elnevezett hatás. mert minden irányból teljesen azonos mértékbõl zúdul ránk. a Philips mûvek kutatási igazgatója lévén igencsak bõvében volt mindenféle kondenzátorszerkezeteknek. tökéletesen kiegyenlíti egymást. hogy ez az erõ bizony a térbõl jön. . pontosan az alaptulajdonságainál megragadva. s akkor mûködnie kell a dolognak. a közvetlen közelünkben! A hajánál fogva kell megcsípni ezt az energiaforrást. akkor egy semmi mással nem rokonítható erõ ellenállhatatlanul összetolja azokat. Steven barátunk még egy nagyon fontos. Ráadásul egy kis rásegítéssel. Ez a dolog úgy mûködik. Az eltérés ott és abban volt. hogy ez esetben a gömböcskéken belül a sokszoros visszaverõdés miatt megnõ a sugárnyomás. hogy ha nagyon sík. Mégpedig ez így mûködik. amíg el nem pukkad. ez az erõ odaátról jön! A nagy semmi munkálkodik itt. Nevezetesen azt. 1995-96-ban a legkorszerûbb. Õ nemrég. Több követõje is akadt az elmúlt évek során. akkor egy adott térrészt el kell választani a többitõl. aminek semmi köze az eddig ismertekhez. hogy a nagy semmibõl megfelelõ körülmények közül elõ lehet csalogatni egy erõhatást. Így és itt is hat a Casimir-effektus. No. és ott mindenben bejött mindaz. azok egy kimeríthetetlen és örökös. igen jó minõségû kondenzátorlapokat nagyon közel tesz egymáshoz. Bizony-bizony. Steven Lamoreaux is. nagyon párhuzamos. Ez az erõ tologatja össze a kondenzátorlemezeket. Ezt is cselekedte egy nagy koponya 1948-49-ben. egészen addig. de miért nem nyom. A másik ok pedig az. és semerre se mozdít el minket. amibõl mi magunk is vagyunk. vákuumenergia megnyilvánulása. Tehát felfedezte. amit Casimir meghatározott. s ez tolja össze azokat. nullponti. amelyeknek már sikerült ennek a sugárzó energiaforrásnak a titkát megfejteni és igába is fogni. hanem apró gömböcskékkel. alkalmas megoldással. máig sem csillapodó tudományos vihart kavart. míg kívülrõl csak a szimpla mûködik. így nem tudunk vele rezonanciába kerülni. s az egyik kísérleténél azt tapasztalta. úgy. Így például a Los Alamos National Laboratory neves kutatója. a csillagok közötti hatalmas távolságokat is átugorhatják. így hát közvetlenül egyáltalán nem is érzékeljük! Azok a távoli civilizációk. hogy nem csak sík vezetõ felületekkel lehet operálni. De hát ezzel is meglehetõsen nagy. zúz minket agyon ez az eszméletlen sûrû energiatenger? Azért. szabad-. Ez az igazi energetikai magyarázata annak. akkor azt a Casimir-erõ ingyen teljesen összelapítja… A többi kutató ezt a stafétabotot megragadva továbbvitte a Casimir-elvet. hogy ez az energiasugárzás. messzire mutató megállapítással is gazdagította a térenergiakutatást: arra is rájött. név szerint Hendrich Casimir! Õ. hogy a minden irányból ránk zúduló nagy frekvenciájú sugárözönt a két közel tett sík kondenzátorlemez lehatárolja. a Casimir-effektus és a Casimir-erõ. digitális méréstechnikával megismételte a nagy elõd kísérleteit. s maradt a puszta lét: a késõbb. buborékokkal is. amíg kívülrõl szabadon hat. ha kell. oda se hederítünk rájuk. Ha már egyszer minden irányból egyszerre hat. Rögtön kizárta a lehetséges elektrosztatikus és egyéb hatásokat a kísérletei során. és maga a tér-. Valahogy úgy. különösen a nagy energiatartományokban meglehetõsen magas rezgésszámú. hogy az ufonauták képesek fényévnyi távolságok áthidalására. Ezért a buborék felfúvódik.

mágneses. Pedig csak tized wattos szerkentyûkkel dolgozhattak! Hát akkor egy kozmikus ûrjármû mûködtetéséhez elegendõ teljesítményû mamut térgenerátor közelében természetes. s ebben leírja azt. Õ is letette voksát a térenergia mellett – 1910-ben leközölt egy tanulmányt L. amivel ki lehet fognia rejtõzködõnek titulált térenergiasugárzáson. hogy váratlanul leállt a gépkocsijuk. vákuum-energia meglétét. ami szerint. Ez az írás A hõsugárzás elmélete néven járta be a tudományos berkeket. Hoppffal közösen. Efféle mûködõ szerkezet létezik. egy messzi-messzi galaxisban felfedezhették. telefonjuk. hogy igaz. amennyit csak akarnak. hogy a gépek közelében megváltozik a térszerkezet.Az ufonauták a rém nagy eszükkel ezt már réges-rég. hogy megbolydul a környezõ tér! Na de mit is tanítanak e kérdésrõl legnagyobb koponyáink? Vegyük például Max Planckot. P. hogy léteznie KELL egy . de az sem ritka. még akkor is marad egy hatalmas sugárzóenergia tömeg. Boyer egyébként az egyik legismertebb alak a modern kvantumfizikában. és oda repülhetnek. Nagy hiba lenne kihagyni a nagy nevek közül Albert Einsteint. A feltalálójának sejtelme sem volt semmiféle Casimir-effektusról. ha már minden energiasugárzást kisöprünk a térbõl.H. ahová csak óhajtanak! Ezen az elven már felépült egy földi berendezés is. Teljesen tapasztalati úton jutott el találmánya megvalósításáig. amely a kvantumfizika nagy építményébe bele nem illeszthetõ tégla. már akkor is feltártuk: a mi kis trükkjeinkkel is lehet a térbõl energiát kicsikarni. akkor gondoljunk csak bele: az õ sokkal fejlettebb koponyájuk még hányféle és milyen megoldást dolgozhatott ki.G. majd mindenrõl a maga idején és helyén! Beszéljünk inkább a másik trükkrõl. Nos. nagyon egyszerû konstrukció. Õ több tanulmányban tett kísérletet Planck elméletének igazolására. hogy sajátos fényjelenségeket tapasztaltak. ha csupán erre a két nagyon szerény megoldási példára gondolunk. A megrögzött konzervatívak Planck mûvét úgy értékelték. Õ 191013-ban publikálta híres találmányát. Mindenesetre ma már nemigen akad olyan. A lehetõség felfedezése két zseniális fiatalember. ez a másik is a sugárzás sajátos tulajdonságát cselezi ki. Ennek a történetnek van egy kissé humoros vonatkozása is. a tudomány nagy egységében zavaró kivétel. Az egyik a sugárözön elhatárolása volt. Az UFO-találkozások átélõi ismételten beszámolnak arról. amivel ellátják a jármûveiket a szükséges energiával? Tegyünk egy kis kerülõt. elektromágneses rendellenességek állnak elõ. A hívek sorában pedig ott található T. hát a mi kis embrió térenergia-gépeink alkotóinak is az a tapasztalata. az új gondolatokra nyitott tudós. és keltett máig sem csituló vihart – ádáz kritikusokat és fanatikus híveket szült.C. aki hevesen tagadná a tér-. s az ilyen vagy hasonló berendezéseikkel annyi energiát csapolhatnak a világtérbõl. akkor kicsikarhat némi energiatöbbletet a térbõl. elnémult a rádiójuk. Na de ne vágjunk a dolgok elébe. a neve egypólusú generátor (errõl bõvebben a harmadik részben). Õk a hetvenes évek elején kimutatták. Térjünk vissza az alapgondolathoz: mivel is hajthatják az UFO-kat? Nos. Ilyen gyorsuló mozgásfajta lehet akár a gyors forgatás is. bravúros matematikai fegyverzettel. Ha az ufonauták valóban eljutottak hozzánk. Errõl bõvebbet majd e fejezet végén szólunk. hanem erõteljesen gyorsuló mozgású. de ez csak egy. Így aztán meghajthatják csillagjáróikat. Davies és W. Boyer. hogy ha az energiacsapda nem egyenletesen mozgó. Unrruh nevéhez fûzõdik.

odaátról jön. Lamoreaux ezen felbátorodva magyarázatot. Thomas Valone. Trobly Kahn. és mibõl keletkezik? És ha van. Tehát a homopolároknál a többletenergia. a következõ urak mindegyike így állapította meg ezt: Michael Faraday. csak nem tanítják (legalábbis nálunk nem tanítják. A kérdés nyitott: honnan ez a többlet? E kérdésre a tanított fizika képtelen érdemi választ adni . ha lemérjük a meghajtó és kapott teljesítményt. Ezt nagy csend követte. Ezt követõen a tudós társadalom elnevezte e jelenséget Casimir-effektusnak. cáfolhatatlan bizonyítékok! Homopolar. Persze ez a pozitív energiamérleg nem túl nagy. Az eredmény változatlan. de õ kommentárokat nem fûzött hozzá. tudományfilozófiát is adott. A térenergia máshol is bedugja a fejét a mi világunkba. ami kár. de azt leterhelve. Lásd: általános iskolai fizika. Arra jött rá. 7-8.mert nem akar! Pedig megvan a válasz. január 25-én közölt egy recenziót Vákuumban mozgó hab vagyunk címmel. mert nem kéne érte messzire menni: a rejtély kulcsa ott figyel a Davies & Unruh elvben. USA a színhely. Ennek híre itthonra is eljutott.minden más energiafajtától különbözõ energiasugárzásnak a világtérben! A nagy tekintélyekre való hivatkozást le is zárhatjuk azzal. miközben a tengelyére és a henger peremére illesztett keféken igen alacsony feszültséget. Meg is jelent a kommentárja a Journal of Physics 1996-97-es számaiban. mint az elmélet. A gyorsan forgó testek állandó gyorsulást produkálnak. Rome. Van másik. Elõször elektrosztatikus hatásra gyanakodott. mivel a sebességvektor folyamatosan változtatja az irányát s ez vektoréknál gyorsulásnak minõsül. A Physical Review-ban publikálta is ezeket a kísérleteket (1948–49). Georgia. Íme a kézzelfogható. Ez akkor megdöbbentõ. és nem a mértéke a döntõ. vállalat tulajdonosa. Ez a többlet nem egyszeri tapasztalat. egészen 1995-96-ig. ekkor az ifjú titán. hogy az ellenkezõk a továbbiakban vitatkozzanak csak velük. hogy ez az erõ a vákuumtérbõl. osztály…. hogy a lemezeit egy semmi mással nem rokonítható erõ keményen összetolja. aki (a saját pénzébõl) a fent említett kísérleteket reprodukálta. Ez leegyszerûsítve úgy fogalmazható meg. ahogy a zenebohóc mondta egykor. hiszen házon belül bõven talált ilyesmit. megvalósult szerkezetekrõl. Ejtsünk néhány szót a konkrét. a nagy semmibõl jön. 1946-47 tájékán az eindhoveni Philips mûvek igazgatója. azaz egypólusú generátor. akár az igazság. párhuzamos vezetõ felületeket tett közel egymáshoz – ezt elég könnyen megtehette. Pharashama Tewary. hogy a kapott bizony nagyobb – ezzel vérig sértjük a jó öreg Lentz törvényt. Bruce DePalma. de a puszta megléte. a mi fizikobürokratáink). Ezt hatalmas vita követte. a titokzatos erõt pedig Casimir-erõnek. jókora áramot kapunk. vagy pedig kis hazánkban Gál Ferenc. de az ismételt kísérletekkel ezt jogerõsen kizárta. az itt mûködõ Hydro Dinamics Inc. hogy lehetne igába fognunk? Érdekes módon a megoldás elõbb született meg. Hendrick Casimir igen sík. a Népszabadság washingtoni tudósítója 1997. Ennek lényege. Jim Griggs szivattyúkonstruktõr-mérnök . Az alapvetõ kérdés: honnan van az erõ. azt találjuk. Steven Lamoreaux elõvette a Casimir-témát. Nikola Tesla. és a legmodernebb digitális méréstechnikával reprodukálta a nagy elõd kísérleteit. amit tengelyirányú erõs mágneses térbe helyezve jó alaposan megpörgetünk. hogy minden gyorsuló mozgással mozgó rendszer képes a térbõl energiát kicsikarni. ha úgy tetszik. Az alaptípusa egy tömör vashenger.

már egyáltalán nem szégyellnek kiállni a nagy nyilvánosság elé kutatásaikkal. Végül is ez az egész emberiség jövõjét alapvetõen meghatározó kutatási terület. akkor mégis miért nem? Most kénytelenek leszünk kedves olvasóinkat néhány számszerû adattal is untatni. no meg elegendõ türelme a barkácsoláshoz. Egy adott feladatnál az az ötlete támadt. véleményükkel. A résbe folyamatosan vizet vezetett. hogy apró buborékok keletkeznek. ami már kilóra mérhetõen is megjelent és megjelenik. hogy a gravitációnak hitt hatás az. amelyeket azután a Casimir-erõ felfúj. és meg is jelentek a nagy térenergia-guruk. mégpedig úgy. Itt ezres nagyságrendre rúg az ezzel foglalkozó megszállott kutatók száma. Sõt. majd kipukkaszt – innen a többletenergia. némi kudarctûrési képességgel vegyítve.rengeteget mérgelõdött az üveg-kemény bronz szivattyúlapátjait is tönkretevõ gravitációs hatás miatt. a forgás megindulását azonnal követõen forró víz és némi gõz szabadult ki. hogy egy hirtelen szûkülõ rés álljon elõ. Ráadásul már a legélenjáróbb kutatók. Puthoff és a Rutherford Institute-tól Frank Close vezetõ kutatók. Konstruált egy olyan szerkezetet. Ma külhonban kb. egyesület. az Institute for Advanced Studies at Austintól Harold E. azt excentrikusan beletette egy álló hengerbe úgy.és kimenõ teljesítményét. sportcentrumok. kórházak. miközben jól megpörgette a dobot. A döbbenet akkor jött. Õk aztán miszlikbe szedve és tüzetesen megvizsgálva a szerkezetet. Az elsõ magunknak feltett kérdésre egy kimerítõ válasz. ami egy szivattyútervezõnek még a rémálmában se jönne elõ: vett egy perforált forgódobot. iskolák. könyv és publikáció. s ezek mind elmélyülten búvárkodnak a térenergia-kutatásban. hogy mintegy 115-125 százalékos pozitív energiamérlegû a gép! A dolognak híre ment. Griggs nekilátott e gyors melegvíz-termelõ gépezet sorozatgyártásának és forgalmazásának. a végén egyértelmûen kimutatták. hogy megkísérli ezt a hátrányt elõnnyé változtatni. egyetemek jelentetnek meg nagy ívû tanulmányokat és cikkeket. hogy szégyen-e külföldön térenergia-kutatással foglalkozni? S ha igen. de még a jövõ évi teljes lapszámot is megtöltené! Hatalmas mennyiségû az a rendszeresen napvilágot látó közlemény. és emiatt a szerkezet kilépõ ágán. 200-300 olyan intézmény. Bárki produkálhat ilyeneket. A szûk résbe bezsúfolódó víz nagy gravitációs hatást produkált. A többször is megismételt mérés mindig kimutatta. Tehát immár van két vitathatatlan térenergia gépünk. az összes ez évi. hogy itt bizony a Casimir-effektus munkálkodik. A vevõi: laktanyák. vagy akár egyetemi szintû szervezet is dolgozik e tudományágban. Álljon itt egy korántsem teljes felsorolás a leghíresebb intézményekrõl! INE = Institute for New Energy NESEA = North-East Sustainable Energy Association FIC = Fusion International Center AFC = Academy for Future Science ITS = International Tesla Society TBC = Tesla Book Company . amikor lemérték a Hydrosonic Pump System (becenevén: vízdaráló) nevû gép be. Mára teljesen idõszerûtlen az a kérdés. a legnevesebb intézmények. mint pl. Ma már kifejezetten dicsõség ezzel az elõremutató tudományággal behatóan foglalkozni. akinek ideje és pénze van rá.

New Energy News. Tehát itt és ebben egyáltalán nem követjük az ottani minden másban olyannyira csodált és majmolt trendet. sorozatos kudarcba fulladtak. Igencsak imponáló a rendszeresen tartott konferenciák nagy száma is. mint pl. (Ezt igyekszünk megvilágítani a kis keretes írásunkban) E kis. s olyan helyeken. Tehát nem szabad kiöntenünk a fürdõvízzel együtt a gyereket. Ezért azután a nem kevés hazai erõfeszítések. Úgyhogy itt is az óvatosság a legjobb fék. a nyíltan az energiatételt sértõ találmányok megítélését illetõen. természetesen talán túlzottan is termékenyítõen hat az ilyen tárgyú találmányok s az ezt követõen megadott szabadalmak születésére. hatalmas. hogy a szívós és kitartó kutatómunkának egyszer csak eljön az eredménye. folyóiratok.és még tucatnyi ehhez hasonló kiadvány.. Fusion Facts. Ide tartozik egy bántó szabadalom-joggyakorlati anomália. Csak néhányat nevezünk meg: Journal of New Energy. hogy kis hazánkban a haladó Nyugat (Kelet) szabadalomjogi gyakorlatától eltérõen teljesen elutasító a hivatalos álláspont e témakörre nézve. Electrifying Times. Infinite Energy. de a jövõ szempontjából nagyon is fontos kitérõ után térjünk vissza a létezõ szabadalmak problémakörére.. Cold Fusion Times. Úgy is összefoglalhatjuk az álláspontunkat. amelyek az ilyen szabadalmak mégoly nagy odafigyeléssel és precizitással történõ reprodukálását célozták volna. Ha már itt tartunk. akkor essen szó arról a szabadalomdömpingrõl is. ebbõl a hatodikat rendezték szûk egy évtizeden belül. Mára már az évi ezres közleményszám a jellemzõ. Ez jól lemérhetõ az említett kiadványok évrõl évre növekvõ cikkanyagaiból is. s ott is a legelegánsabb hotelekben. Hawaii. Egyszóval az általánosítás itt sem hatékony gyakorlat. . Ugyanis folyamatosan fennáll a veszélye. Persze azért nem szabad eleve elutasítanunk minden ilyen térenergiagép-kitalálmányt. ami elvezet minket az UFO-kat is végtelen téren áthozó. hogy mára a térenergia-kutatás már teljesen kinõtte az áltudomány szégyenköntösét. Az a viszonylagos szabadság. ami elárasztja a világ haladóbb részét. Puthoff) A térenergiával elmélyülten foglalkozó írásmûvek. Fusion Technology. már a harminckettediket rendezték! ICCF = International Conference on Cold Fusion. ami körülveszi a külföldi gyakorlatot. sajnálatosan. az a hõn várt.TEBA = Tesla Engines Builders Association ISA = Istitute for Advanced Studies at Austin (ennek Európában is elhíresült elnöke: Harold E. méltó helyet. Egyre inkább elfoglalja a tudományban az õt megilletõ. Na persze az azokban lefektetett elõnyök sajnos nemegyszer csupán a lázasan kutató feltalálók reményeiben léteznek. Azt kell szóvá tennünk. akárcsak a közlekedésben. az USA-beli Honolulu.. néhány megszállott részvételével. Mégpedig nem valami eldugott helyeken. hanem bizony ezres látogatottsággal. Ez is kiválóan jellemzi a térenergia-kutatás elõretörését – külföldön. periodikák a nagyvilágban elérik a százas nagyságrendet. kimeríthetetlen energiatitok megfejtéséhez. például: Intersociety Energyconversion Engineering Conference. 21st Century Science & Technology.

A tény az. Mindezek ellenére teher alatt növekszik a pálma mondást igazolandó. küzdelmeit. meg meglehetõsen nagyobbacska. Ezek egyik legkiválóbb képviselõje az elmúlt hét év alatt egymaga nyolc ilyen gépezetet hozott létre. miszerint ezek a konstrukciók képesek halálra sérteni a Lentz-törvényt. Sajnálatos tény. azok farvizén evezgetve nagy hangoskodva nyomulnak a Háry Jánosok. rosszul! A szomorú igazság az. hanem maga a mérték volt a döntõ. Éppen teljesen (energia)törvényesen mûködõ gépezetek. minden külsõ energiapótlás nélkül. a kemény energo-sarlatánok is! A honi hivataloséknak ezzel bõven adnak muníciót az igazhitûek elleni harchoz. és többet tudnak energiában szolgáltatni. létezik és terebélyesedik a hazai térenergia-kutatás. és nézzünk körül honi berkeinkben: hogyan is áll – így szó szerint – itthon a térenergia-kutatás? Az elpestiesült válasszal: köszönjük. Úgyhogy a sarlatánjaink teljesen tudatosan hiteltelenítik a becsületes kutatók törekvéseit. A lényeg az volt. a mi laboratóriumunk határa szó szerint a csillagos ég + 1 cm.és másodfajú megvalósítását tiltja. Igen ám. Ezért azután a mi térenergia-gépeink egyáltalán nem is örökmozgók. ami önmagát látná el a mûködését fenntartó energiával. Tehát a teljes világtér összenergia-sugárzására vadászunk. külföldi kutatók eredményeit reprodukálva. Noha a termodinamika nevezetes három fõ tétele lényegében nem is igazán mond ellent a térenergia létezésének. A legsikeresebbek ezek közül a hazai egypólusú generátorépítõk. hanem kirúgva a terem oldalát. A külhoni kirándulásunk után térjünk csak haza. . hogy egybõl-élbõl áltudománynak meg merõ sarlatanizmusnak bélyegzik. aki megtalálja nekünk azt a kulcsot. s így az bekerül a mi zárt rendszerünk határába. többnyire az egyikbõl a másikba alakította át a masináit.Egy közismert szlogent átalakítva: A térenergia élt. mint amit beléjük vezetnek. Mégpedig a sérthetetlen energiatörvények alapján. hogy nálunk a hivatalos tudomány merev álláspontja a teljes elutasítás. hogy valóban igen gondos. amibe a villanydrótunk csatlakozik. Csakhogy a mi konnektorunk. hogy csak a saját filléreikbõl. él és élni fog. hogy azok a gépek mutattak anomáliajelenséget. de mi is épp ezt valljuk! Csakhogy nem egyetlen kis laborasztalkára szûkítjük le a vizsgált rendszerünket. egy kissé odaát van. Csupán az örökmozgó elsõ. hogy máris közöttünk és jár – persze lehet hogy még csak az óvodába – az az ember. mármint ennek pejoratív értelmezése szerint. és ahogy mondják. ha nem is túl sok többletenergia. a képviselõiket pedig kitagadják a fennkölt tudományok családjából. Az igaz. ami az örök energiakincset elzáró titokszekrényt nyitja. Na persze csak úgy piano-moderato. Pontosabban fizikai képtelenség olyan zárt rendszert megvalósítani. amelyek a szabálytalan konstrukciójukkal tértek el a rendes villamos gépekétõl. Egészen biztosak lehetünk abban. pincegarázs laboratóriumokban küszködnek a hazai kutatók. Így ezután mi sem tudunk 100%nál nagyobb hatásfokú szerkezeteket építeni. számítógépekkel támogatott mérésekkel kimutatta. Az említett kísérleteknél az volt az újszerû. hogy egyáltalán keletkezett bárminemû. de hát nem a puszta érték. hogy az elkötelezett és õszinte térenergia-hívõk mellett. Költségeit kímélendõ. A hazai hivatalos fogadtatása az ilyen teres próbálkozásoknak az.

hogy az óvatosság a legjobb fék. a Budapesti Újság legutóbbi. Ahogy Bródy Jancsi dalszerzõnk mondta egykor: “A helyzet jó. Eme sötét. Idézzük: “A kõolaj nem megújuló energiaforrás. filmje. rögtön mutatványpénzt is kér. Ha egy nemzeti színû UFO jelenne meg. ami jelentõs energiamennyiséget. Kérjük kedves olvasóinkat. A Levegõ Munkacsoport. A szakértõk szerint a világ kõolaj-kitermelése 2005 körül éri el a csúcspontját. Mint ahogy az elsõ részben hivatkoztunk rá. némi nagyzoló túlzással figyeljék a pesti eget. Ez a Casimir-effektust kiaknázó szerkezetek csoportjába tartozik. Nemhogy a mi világunk jövõje. Hiszen az olajkutatás mindig talál újabb és újabb. hanem 100 év múlva is. alkalomszerûen e lap hasábjain rendre be fogunk számolni. akik már egyetlen kanna benzinért is képesek gyilkolni a túlélés néhány napos reményében. hát. õszi számában a “Válasz az olajválságra” címmel meglehetõsen sötét. Ez az energiafajta itt van körülöttünk. Elõször is nézzünk szembe a jelenlegi energiaháztartásunk jövõjével. de a vég azért mégiscsak egyszer kikerülhetetlenül elérkezik. Tehát itt sem szabad fejjel. de nem reménytelen!” Épen ezért alaposan össze kell kapni magunkat ahhoz. ezek a buborékos rendszerek. Azután folyamatosan csökkenni fog. mûködõ minta alapján egy hazai gépépítés. azt az elsõ magyar térenergia-gép hajtja meg. és így igen sok olyan honlapra bukkannak. Igen sokan ülnek fáradhatatlanul éjjel a számítógépeiket faggatva. hogy megfelelõ energiaforrásokat tárjunk fel az energiakollapszus (összeomlás) kivédésére. Ennek várható eredményérõl. mit is mondjunk? Meglehetõsen rövid idõ! No persze bõven vannak ennél sokkal optimistább elõrejelzések is. Van ezek között természetesen olyan adatárus. Vissza-visszatérõ kedvenc sci-fi témája az erre szakosodott rendezõknek az “új õskor” elénk vetített képe. pláne nem nyitott bankszámlával a falnak rohanni. de bekövetkezik az energiacsõd. A leírtak sorába tartozik egy másik masina is. No persze itt is érvényes az. Az egyéb megoldások megtalálásához és megvalósításához legfeljebb 10 év áll rendelkezésre” Hát. de sajnos nem irreális képek után térjünk vissza az indító kérdésünkhöz. mint mutatványszámért. akik szívósan dolgoznak valamilyen teres szerkezet létrehozásán. amelyek a spontán.Az említetten kívül van még országunkban számos elkötelezett hívõ. kiaknázható forrásokat. fõleg kavitációs hatásokon alapuló megoldásokat favorizálják. A térenergia-titok megfejtése a puszta létkérdésen túl forradalmian megváltoztatná egész világunk . Persze ez ne szegje a kedvünket. Ilyen például George Miller: Mad Max c. és akkor mégnem 10. fõleg egy ûrjáróhoz szükséges lenne képes szolgáltatni. De igaz képet vetített elénk. valamint a honlapokon vagy a szakfolyóiratokban felbukkanó új térenergiagéphírekrõl. Épp most folyik egy ilyen. csak meg kell tudnunk ragadni. amelyek eléggé részletesen ismertetnek különféle konstrukciójú térenergia-gépeket. hanem az emberi faj puszta fennmaradása függ attól. hogy sikerül-e történelmileg igencsak rövid idõ alatt új energiaforrásokat feltárnunk a kimerülõ olaj és gáz helyett. kísérjék figyelemmel Horizont rovatunkat! Sõt. Mindenesetre az igazság kedvéért le kell szögeznünk: ma még nincs olyan masina a világon. amelyik a részletesebb rajzokért. amikor a végleg kifogyott energiahordozók maradékáért folyik az öldöklõ marakodás a vándorbandák között. nagyrészt amerikai.

Ráadásul a világ olajkincse döntõen olyan régiókban fekszik. Így bárhol és bármikor megoldható lehetne akár a saját családi otthon tetõteraszáról is a fel-és leszállás. Eddig még meg sem álmodott csodamasinákat találhatnának ki a feltalálók. hogy a ma olyannyira felkapott sci-fi szerzõink bizony akkorra már csak esti mese íróknak lennének jók. s ezzel alapvetõen. A másik önmagunknak feltett kérdés: hogyan formálná át az egész tudományos világképünket a térenergia tudományos bevonulása? Ez szorosan összefügg elsõ kérdésünkkel. megszûnhetne a sok ronda távvezeték. hogy a térenergia kiaknázása segítségével a világûri távrepülések is hétköznapivá válhatnának.és narancskertek virulnának. egy egységes világtávfûtési hálózatot is megvalósíthatnánk. ami egy csapásra elérhetetlenné teheti ennek az oly döntõ energiahordozónak az elérhetõségét! Tehát a térenergia sikeres kiaknázása a legnagyobb biztonságot. a piszkos. A legmacerásabb le-és felszállási manõvereket örökre el lehetne felejteni. víz.jövõképét. A totális hûtõ-fûtó-légkondícionáló rendszer is kézközelbe kerülhetne.és légjáró személyjármû. kis légugrókkal lehetne menetközben fel. csalakozása a már hosszú ideje folyó nemzetközi kutatási áramlatokhoz. jó szándékú koponyák felzárkózása. Minden családnak meglenne a kis “házi erõmûve”. ahol az állandósult instabilitás a “stabil” politikai állapot! Bármikor kirobbanhat egy forró válság. azután a közlekedésben a mindentjáró: föld-. Mint ahogy azt már elsõ fejezetünkben leszögeztük: a nagy távolságú. Megszûnhetne az állandó függõségünk a szeszélyes. A mindennapi életünkbe is betörne ez az “omnienergia”. az egész világunk biztos jövõjét! Most csapongjunk egy kicsit! Mondjuk ma még tökéletes utópia az utcafûtés: télen-nyáron fûtötthûtött járda és úttest. rapszodikus és idegbajos olajpiactól. A térenergia bevonulása a mi energiavilágunkba annyira felforgatná a mi jövendõ valóságunkat. mint a kukoricaszemek a csöves kukoricához. a minden élõlénynek életet adó légkörünk folyamatos mérgezésétõl. Termõre fordíthatnánk a Szaharát és az Antarktiszt. Talán a legfontosabb változás az lesz. A növénytermesztésben is varázslatos csodákat élhetnénk át. Egyrészt a zsugorodó idõ és az élet is sürgeti azt a világméretû összefogást a térenergia sikeres honosításáért. A kis légugrók úgy tapadnának a non-stop légi jármûhöz repülés közben. s az ott lakó gyerekek boldogan majszolhatnák óvodába menet az ananászt is. tartós ûrrepülések elképzelhetetlenek a meghajtó energiaforrásnak az ûrszerû és nagyszerû megoldása nélkül. hiszen az élet és a belõle kisarjadó tudomány egyetlen szerves egész! Az egyik nem létezhet a másik nélkül. A légiszálításban beindulhatna a non-stop rendszer. stabilitást hozhatná el. A villanyt mindenki önmaga állkíthatná elõ. . Az csak természetes. Ehelyett a folyamatosan repülõ égi gigantokra. hogy végleg megszabadulunk a saját környezetünk öngyilkos rombolásától. A hordozható. A Déli-sarkon banán. A térenergiahajtotta mindenjármû mindannyiunk teraszán parkolhatna. kormos olaj. 100 ezer évekre meghatározhatá a teljes emberiség. gáz és szén helyett. Egy szupertiszta energiaforrást használhatnánk. Ezért is múlhatatlanul szükséges a hazai.és leugrani az utazni vágyóknak. A lakásfûtési gondoknak mindörökre búcsút mondhatnánk. Sõt. hétköznapi eszközök terén is kitörne a forradalom.

erre a kérdésre adható válasz legalább olyan súlyú. ha felszabadulhatunk a napi gondjaink kényszere alól? Igen. új emberi faj. Az utolsó kérdésünk: Mit jelentene az egyének. de egy nagyon szellemes megközelítését feltétlenül szóvá kell tennünk! A “legkedveltebb napilapunk” november 11-i. az ûrkutatás atyja mondotta: “Az emberiség bölcsõje a Föld. mint egyenrangú testvért. Az összes energiaigényes kutatás hatalmas változáson mehetne át. Így meglódulna például az antianyaggyártás. Kialakulhatna egy hihetetlenül gyönyörû. szombati egyik fõcíme: “Büntetlenül nem lehet túlterhelni a Földet” A cikk szerzõje. befogadhatnának minket. és nem kevésbé a felsõoktatásra. Nem vétenénk tovább a saját környezetünk ellen. Persze azért még nyitott maradna egy örök kérdés: vajon jobbak leszünk-e azáltal. Ez lehetõvé tenné az energiatárolás korlátlan megvalósítását. arra hívja fel a figyelmünket. hogy a Természetvédelmi Világalap (WWF) az egyik legutóbbi. mint önmagát erõsítõ szellemi folyamat. hogy a térenergia elterjedése legtöbbet az egyéneknek és a családoknak nyújtaná. amit ne tudnánk megvalósítani. Ez lenne a kimeríthetetlen forrás a tudomány folyamatos újjászületése korszakában. A világtér lakói. az élõ civilizációk nagy családjába végre bekerülhetnénk. Mint ahogy Cialkovszkij. Ez visszahatna az egész társadalomra. ha gazdagabbak leszünk? A bennünk lakozó eredendõ “rossz” vajon legyûrhetõ-e akkor. A tudományos világképünk szó szerint a kozmikus végtelenig tágulhatna. mint a térenergiatitok megfejtése önmagában! Van egy fontos vonatkozása a térenergia bevonulásának a mindennapi életünkbe. Akár még a családi ûrakéták is elérhetõ közelségbe kerülnének. amit ugyan már ittott futólag érintettünk. Az ész uralma vehetné át a napi anyagi létért folyó robotjának kényszerét. és egy csodálatos szellemi korszak köszönhetne ránk. Egyszerûen nem lenne olyan tudományos vágyálmunk. és kitörhetne a kozmosz végtelenje felé. H. “Living Planet Report 2000” c. Az emberiség végleg elhagyhatná bölcsõjét. ahol a gondolat szabad szárnyalása és értéke lehetne a meghatározó törvény. így az egyén szellemi-anyagi fejlõdése valóban a csilagokig érhetnének. de nem lehet örökké a bölcsõben élni!” A fejlõdésünk ezúttal eljuthatna a nagy kozmikus kapcsolatok kétoldalú felvételéig. Elsõsorban az atomés részecske kutatásban számíthatnánk ugrásszerû fejlõdésre. Végleg történelemmé válhatna a most még dúló környezetromboló.M. jelentésében bevezeti a nagyon jól hangzó ökológiai . atomfizika eddig csak délibábként elõttünk és tudósaink elõtt lebegõ fantáziaképei egy csapásra mindnnai valósággá válhatnának. Az egyén végleg lerázhatná a napi önfenntartási gondjait. a Földet. A részletesebb válaszunk erre a zárókérdésünkre az. A mai földhözragadt energiagondjaink teljesen köddé válnának. A fizika.A tudományos kutatások az örök térenergiakincs birtokában hihetetlen és mesébe illõ fejlõdést élhetnének át. ezen belül az oktatásra. családok életében a térenergia megjelenése? Erre a kérdésre lényegében itt-ott már meg is adtuk a választ. önsorsrontó folyamatos öngyilkolásunk.

alkalmas eszközzel. legelõ. de már ismerni véljük azokat a titokzárat nyitó kulcsokat. ígéretünk szerint máris beszámolhatunk egy 3. Igen ám.2 hektár/fõ volt. Nos. amivel meghatározható 1-1 ország vagy régió életmódjának. Igen ám.lábnyom fogalmát. s ezután végre eljuthatunk az Oz a csodák csodája kék országútján az “Igaz mesék a térenergiáról” feliratú zászlónk alatt a megvalósult térenergia korszakába. Ez az ökológiai lábnyom pl az USA-ban 12. Ezzel elérkeztünk cikksorozatunk végéhez. hogy ezzel a számítástechnikával összehasonlíthatóan kimutatható. teres folyóirat. de a vizet. míg az EU-ban 6. Ez egy számításmód. hogy a lineárisan ható energiamezõket és erõket. Az egyik a sugárzó energia megfogása a “lezárt tér” trükkel. amelyekkel majd egyszer csak-csak felnyithatjuk az örök energia titokzárát. amely képes õket fenn. 85 hekárt! Tehát túlfogyasztunk! Így például egy átlagos európai család. másrészt végsõsoron magát a földi életet is veszélyezteti. és jelenleg is vannak reményt keltõ próbálkozások. levegõt. életvezetésének az élettérre való számszerûsíthetõ hatása. Siker esetén elsõkként a Színes UFO olvasótáborát ígérjük megörvendeztetni! A külföldi. ez ügyben ithon is voltak. azaz mekkora az az életterület. at Electrifying Times-ban megjelent közleményt. Köszönjük türelmüket és figyelmüket. konstrukcióval folyamatos körforgás generálására kényszerítsük.és eltartani? A világátlag 1996-ban 2. természeti környezethez közelebb élõ embercsoportok elõl. hogy a térenergia sikeres kutatása és bevezetése mennyire szó szerint létkérdésünk! Így ezután mind az egyén. egyben az emberi faj következõ évezredekre történõ fennmaradásának záloga!” Tesla itt is ezzel a permanens mágnesekben konzervált energia kicsalogatási lehetõségét jósolta meg. a másik a gyorsuló mozgású szerkezeteken alapuló energiacsapda. fejezetben emlegetett. az autójával. háztartási gépeivel.28 hektár. tenger.2 hektár. fûtési rendszereivel annyi életteret köt le így. ilyen tárgyú hírek közül említésre méltónak tartjuk a már a 2. Az elõzõ 2 fejezetben beszámoltunk arról a 2 fõirányról. A lényege az. mint egy kisebb afrikai falu teljes lakossága. Ez a jövõ energetikai alapja. ami járna neki! Ez a kis újszerû megvilágítás is rávezeti a figyelmünket arra. növényzetet nem lehet büntetlenül és következmények nélkül túlhasználni. ami képes volt az ott élõk létét biztosítani. A térenergia csodája ma még továb rejtõzködik elõlünk. azaz ennyi volt az a termõterület: termõföld. amivel a titokkaput feszegetik a kutatóink. fõirányról! Nikola Tesla emlékezetes jóslata. kialakult gyakorlatának. erdõ. Ezzel a civilizáltabb régiók elszívják az életteret a fejletlenebb. mind a családok életében döntõ változást hozhat az örök és kimeríthetetlen energiaforrás megvalóstása. hogy mekkora lábon is élnek az ottlakók. Így az ökológiai lábnyomunk kozmikus dimenziójúvá fejlóõdhetne. s ezúttal csatlakozhatunk a világûr egyéb fennálló civilizációihoz. Ebben Sir John Searl mágneskutató . Ez a káros gyakorlat egyrészt mások elõl vesz el életlehetõséget. de mára ez a mérõszám a fejlettebb területeken elérte a 2. jövendölése: “El kell érnünk. Nos. amivel végigjárták velünk ezt a korántsem lezárt utat. Magyarország a maga kereken 5 hektárjával közel a kétszeresét használja fel annak.

ha nem fogják le. A lényege: mágneses hengerekbõl állít össze egy forgószerkezetet. még el is száll. ami (lelke rajta!) többletenergiát képes szolgáltatni. A szerkezet erõsen UFO alakú és kinézetû.találmányát írták le. ezzel. hogy a mágnesbe zárt energia kicsalható. mégpedig antigravitációs mellékhatással. állítja Sir Searl. sõt. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful