. ·)3e]nfulienuper in
mari ]ndico repente


. ·)3e]nfulienuper in
mari ]ndico repente

i!)c]nfulis nuprr {nucnne
Epiftola Chrinokri Colom (cui ttU nofita
tum dcbt:t:de I nfulis in mOIti Indico nupu
ris : ad quas perquirendas oltauo antu mtnfe :aw:
fpkils & inuitlilTimi Fernandi H ifp:miarü Res
gis mUTus fuer:u)ad Magnificû dominû Raphaeoo
lem Sanxis:eiufdem (ertnilTimiRegis T hefaurari
um mifTa : quam Robilis aciittHatus vit Aliander
deCofc o: ab H i(pano ideomate:in latinum
uerde: cuda Kalendas MaU.M .ecce. xciil.Pontifi,.
catus Al cxandri Sexti Anno primo.
Voni.:un fufceprf prouincizrem partll:i
me confccutû fuilf.c :grlltum tiblfore(cio .
as conniN! cxararc:quz tcvniufcuiufq;
rei in hoc nofuo lfintregdlrinuitNi aclmoncat .
T ricd imottrcÎo"die poilS Gad,busdifccfTi :in ma
t e Indicu puueni:vbi plurimas IuCulas tnnumcris
hahitatas homimbus rtpC';ri :quarii omnium JI fCC"
IicitTimo Rege nofl:ro: przconio ccltbrato 1& vexiL
lis exttnÎLs:couadicentt,ntmine polTeffi oni acce"
pi. tarum :diui Saluatoris nome impofui.
cuius fretus auxilio: um ad hancq ad ({teras alias
pucnimus.Eam vero Indi Guanahanyn vocant.
A1ia"" edam vnaquanq; nouo nomine nücupaui •
Quippt aliam Infulam MariF Conccptio:c
nis. alÎam Fernandinam.ali.lm H yfabcllam. alil
, -
1
I ohânaml& Ci, de reliquis appellarliurrr. Qu:ipri
mum in cam Inful.am( quam dudum I ohanna '0'0"
(:tri dixi)appulimus:iuxta dus I!ttus o«:ldt nti ver
fus aliquantulum procdTI:tâq; cam magnam nul ",
10 r(perto fine Înucni:ut non InCula.m:red cORrinlE"
tcm Chatay .puinciam elre crcdiduim :nulla ramé
vidcns oppidalmunicfpiauc in maritimis lita conG
rubus: fi tcr aliquos vÎres &: prr:dia miliea: di quo!Jo!
incolis loqui ncquibâ :quarc IImul acnos vidcbant
(urripiebanr fugam .Progredicbar vi tU : cxifl:imas
aliquam me vrbem villas VI': inucnturü .Deni,!, vi"
dcns QI longe admodii progrcffis :nihil Roui emer"
gcbat :&huiuCrnodi vianosad Scptitrionun der,
rebat (quod 'pc rugere cxoptabii :tc:rris ctcnim te"
gnôlbatbruma)ad auJlrumqlcrat in votocôtendcs
fI!: : nec minus venti fl'agirantlbus fucccdeba t.
lUi alfosnool?lrÎ fuccdfus: &(icretro«dës:ad por
lUm quendi (quem Ggnaucram) fum rtunfus: vn
deduos homint5 exnoftris in terra m1fi:qui inut'"
ftigarent:effuneRu in ta prouinda l
qUa!. H i pertres diesambularunt: inuentriitqJ
numnospopulos &habltationes! paruastamë &:
abfql vllo rtglmint: quapropter rcd ;erunt. 1 nterea
ego jam intellexeram a quibufdam Indis: quos Ibi
dem fufceperam:quomodohuiufmodl prouincia
Infula q uidi erat. & Ge perrex! oriitem vur us: dus
feml? ftringens littora "r" ad miharia .cccxxij. "bl
ipfius infula: {unt extrema: hine allam Infulam ad
orientcm profpexi:dill-antem'ab hacIohanna .
liat,bus .lJiij .qua protinus H ifpanam dixi: in tii lli
conctffi: 8( dircxi irer: quafr pa qui'
admodum in loh anna ad orienté: m.liaria .dlxuii.
quz di8:aIoha na l5l ollie ibidcm li ferrihJIi"
mt txinunt. HZ( muids .trqJtutiffimis atlaris:ntC
aliis quos vnq. viderim comp.uandis ponibus: dl:
cirCllnc! ata .mu.ltimaxlml &; (.llubres hanc in(CrAu
unt fluuii. mult. quo" & emmtntifi'imÎ in ta funt
morts. Omnes he infult! funrpulcurrime St v:lr1is
dillind'e Ilguris:pcruie:&:maximaarborum vouic=
tate fidcra lambentium plene: ql.la.s pri
uad credo: quippe vidicas ita v!J'ites 3.c<p dccoras:
ccu menre Maio in H ifpania laIent dfe:qu3.1't :die
fl oritcs:alie fruduofe:a.l ie ln alio (l-atu :fecundum
vniufcuiufq; qualitatcm vIgebant: garriebatph.lo
mena: &: aJü paffun varii ac innumeri :mlmfe
uembris quo iprepueas
UI'"('J in dida. lnful.llohannJ : rC"pttrn vd oll:'o p.:ill
marum genua: qu:.:proœritate al pulchritudine .
(quéadmodumceure omnes arbores ! hrrbel
ltufql Cno!1:ras facile cxuperant • Sunt &: mirabiles
pm' /agri/ & prata vdl:ifTima/varir aues /varia me!
la lvariaqt mctalla:frrro excrpto .In ea.autrm qua
H ifpa natn fupra. diximus nucup:m : maximL funt
montes ae pulchri: vaf1:alfuralnrmoralcapi fcradf
firni/(c:ri fpJdfeJ &eodédis rdiffo'rs .1priiTlmi. 'Pot ;:
tuum in hae lnfula eomodit as: &. prn:ll:antia flumi
"

num copia falubritatc admixtabominü: quœnifi
quis vidcrit :crcdul itatlm fupcrat. Huius u born
pafcua &: (rué1us 1 multü ab 11lts rohant: difhri'it •
H:rc przterca H ifpana diuufo aromatisgcnuc'
auro metallifqJ abundar.cuiu$ quidem SC omnium
aliarum quas ~ g o vidi : & quarum t ognitioncm
ba.hco mcolf vtriuf!f{u.w :nudi {unp in«dune:

quëadmodü'cdunl in luc(m .pr3:ttt aliquas
nas. qu folio fronde Ut ahqua :aut bambicino VC'"
10: pudenda operiunt :quod iprf Id negodi
parant. Carcnthi omnes(vrfupradîxl ) quocunql
genete ktn .carent & atmis: " [pote fibi Ignatis. nec
ad ca Cunt apti .non propmcorporisdeformirui :
(cum IInt bene formati )fedquia funùlnlidi :le pte
ni formidine .ge!l:ant ramen oP armis 3TUndines fo
le perufbs:in radicihus:haflile quoddam Ir-
gneum ficcum &inmucronem atrenuatum figür:
m:q; his audent lugitrr vti:nam f:rpe cil
ferim duos vd tris homines ex ad al/ cluas vil.:
l as : vt cum carum loquuenl Încolis;eJ(il fTc .1gmen
gl omerarum u Indis: &. vlli noftros appropi nqua
fie vidcbant:fug:un cderiter arripuiffe: d eCpretis a
p.urelilxris /& econtra.& hoc non qo cuipll m tO\J!
damnum aliquod vtJ iniuria iII.at:âunÎt :unmo ad
quofcunqfappulî: &quibuscü vnbum fuctrtpo-:o
tui :quiequid habebam Cum c1argitus :plnnfl
ql pmulta:nulla mibi f.!da vtrfura ; (td (untnam
ra pauidi ae timidi. Cfttrum vhi[e ctrnunt euros :
omni repulfo : funtadmodu flmplictS:le
nf fidtl: &: in omnibus quae haht nt : J O
gand Çjl pulTidet inficiacmncmo : quin ip[1 nos ad
id po[cendum inuicanc.Ma.ximum trga ornnn a::
rnori prf[tftrur:danrqufqf magna oP paruis.mini
ma licet rt lnihil out cottnti :cgo :lwl,phihui ne ri
minima nullius preciihifcc.d.auntur ; vt [u n [Ian-:o
u ij
cis Ipara pfidum 1 \/tiriq; fragnl tn ta II ttm claui Il igu
It /quan9. fi hoc poterant adipifti: videbaf cis
am'ma mundi polTide« ÎocaJ.ia . Acadie cni quea::
dam nauÎtam : tiifUrn auri pondus hahulffe.p vna
ligub.:quat ifunc cres aurtifohdi: &ficalios ,p aliis
minons pttcii :przftrtim oP blanquis nouis :&:
bu(d;trn nummis 2.uteîs:.p quibus habendis dabâr
quicqui d vrnditor:puu \lndam eum dint!:
dia & duas auri:: vel [rigînez &quadraginta bôbi"
cis podo: qua ipfiii Rouerat.Item arcuii/ampho=
re llu'drit ld oliiqJ fragmenta: bombicc: & aura tan,;;
qui bdl:iç comparabanr:quod quia îniquum fane
crat:vuui:dediq; fis mrra pulcra &: grata :quç me
eum tulcnrn nullo interueniente J:lre:mio:vtt"os mi
hi facilius conciliarem:6erétq; cht.lli,ole: &: \/e finc
proni in amoTCnt c.-gaRl'gun reginam principcfq;
noftros III vniuttfasgmtcs H ifpaniz : :l.e ftudunt
perquirue 8(. e:oaeeruare:caq; nohfs tradere qu,b9
Ipli :l.fflunr & nos magnopcrc Nullam
hi, norune ydolatria:immo fitmiffime'crcdüt om:s
nem vim:omni pountiam:omnia dcni<.)lbona cf"
fe in eœlo:rneq. inde eum his nauibus 8(. nautis de:s
fcédifTe:at(}!hoe animo vbifui fufeeptus pofiÇi me
cumrrpulerant . Nec funt fegnes autrudts : quin
fumm! ae pfpicaeis mgcnii: 8(.homies qui rranffre:s
tantmarcillud :nô fine admirariôe vniureuiufql rd
ranonem reddu?t.: {ed nu.nq: viderürgcnrcs vefri#
ras n(qI naÛ(5 h(ulUfmodl.Ego fbnm :l.t'il ad ma"

rc mud perutnire:primaInfula quofda Indos vio
lenrer arripui:quÎ cdirccret a nobis : &; nos pamEr
Qocertnu.1 :quorû ipll in h,fcr panlbus
nemhabebant.&u voto ruccdiit :nam breui nos
Ipfos:& hioos:rum gdN Ole fign!s : tli. vuhÎs
lutrut: magnaql nobt's fûnc emolumito. vernüc
modo mtcü umi:quifcmp putatrnc dcfiluiffe e ('
ccel o g.uis diu nohifcü verfat! fuerint: hodie"vcl<:
fen l. &. h i crant primi: qui id quodâi." appellaba"
muS nundabant:alii dcinctps alÎls d ,ua voee dici"
tes. V enitc venire 8lvidcbiris géres cthtnas .Qui
obrent t:l.m femine viri:tam impubtrcs 9: ;adulti:
tam luucncs g;rcnes:dtpoGta fonnidmtl pauloan
tc conctpta. :nos ctrtatÎm vifebiit magna ittr fup"'"
te caKrua 1 alüs cihumjaIüspotumalhritibus :ma
xlmo eum amorl!: ac bminolenria incredJbtli. Ha'"
bu vnaqueqr Tnfula: Inrus féaphas folidiligni:&
fi anguf1:as:longitudinc ramen at forma hi
J'cmlbusflmilcs:curfu aure vdocÎorc$. Rcgunf l'CS
mis tantümodo:Hatum
dam p:aruç;:qucdam in mediQ con(i{\ut."Pluus cv.
men hirem i q uç; remigit duodeuiginn cranlttis ma
iotts:cum quibus ln omnuilfas Înnll
merl' func:traiicÎtur cunq;his (uam mercaturam ex
ercit: & intcreoscomenia fïunt'.Aliquasego
birtmium feu fcapharum vidi:qu{ vehellic feptua
ginta & o{}uaginra remiges.ln omibus his Infu ..
lisnulla dl diuetfitas inter gentis eftJgiu . nulla in.
ccii;'
,

moribus atqt loqucla:quin omnes re mtclligüt ad ..
ru putilîs eR: ad id : quod rcrcnitrimi'i.
Regtm nofttum cxopral'f: prfâpu, rcor: (cllicet co
rum ad fanéb.m chrifti fidcm couetfioné . cui qui"
de", quantumintelligen potui fac.1imi funt &pro
ni.Dixi quëadmodum fum progrdfus antca Infll
lam ptr rcélum ttamittll'l oc:cafusinoti"
-- ..
\
-
en.ttm mmaria rtcundum quam viam-at
intcruallü idnrris : po(fum dictrt: hanc l ohanam
elfe maiortm Anglia al. S,oria Gmul :naqJ vitra di"
da,cccxxii .paffuum milia:in ta pam: qUf ad occi
dmtem profpcll:at: duc( quas no pecii) fuperCunc
prouinde: q ullrum a1ttram Indi Anan VOtant :
lUS a,ccole caudan nafcuntur. T cnduntur in long'o<
(Udine ad millaria.dxxx. \/ t ab his quos veho me,.
eum Indis pcrccpi:quiomnis has callent In(ulas.
H ifpanc vero ambitus maior ca t ot a H ifpania li;
( ologu vfq;ad fontcm rabidum. H incqI fadle al"
guicu rC}' qUllftü cius latus quod {pre per !cél:am
ncam o((idenris in orÎentcm traicci :miliariaconti,.
ncc.d"I. Hœc In(ula dl: affd.h nda & alfcébc;l no
fpcrncnda in qua &ft altarum omnium ·vr dixi pro
Inuiéb'lTImo RegI' nofrro folmnÎtcr polTcUlonem
accepi: tarumql impcriii dl(:l:o Regi penitu5 com "
' minitur : in oporruniorf tamenloco : atq; omni lu ,
cro ,&: commcnio condC'ccnd: cuiuf dam vil o<
If: cuÎ NatÎultatÎs d omini dedlmus: polTtr
fiontm pC'culiariur acCt:pi.ibiqJ u ctm quand;i erù
gert n:.templo iulrl :quf modo iam dtbt:t tlTt
a8:.l :in qua homÎnC's neceffarii runt viCi : eum
ni umorum ge:nt rc : &: vitra annum vith! oportu 0<
no reliqlli . Item quandam caraucllam: &: pro aliis
coftrucndis tam in hacur( g: in cC'reris periros : ae
cÎufdcm Regiserga. nos bcnÎuolcndam &: fa
incredibll cm • Sunt coim gites
,,,.
ce III]
'b
Muadmodum &btnigne": to QI Rex ·przdiau.
me (ratrem Cuum di" gforiabarur .Erfi anÎmum te
uoarcnt :&hisqui in an;t man(trur noeut vclint :
nequcunt:quia.annis cuent:nudi Înctdunt:
mium rimidi . idto difum arctm rem.nu:s:
xatpolTunrtoramum înCub.m nullu abi immini"
t e difcrimint {dlimodo Itges quas dedimus ae; tc:::
gimen non exccdant )bcilederinere. In omnihus
hili Infulis vt intdlexi:quuqI vni tanNm côiugi <lC;-
q uiercir:pr::ctr:r princiIXsauttt>gcs : quibus viginti
habtrc licer. Ff:mlnzmagîs ii vin lahor:tre videnf:
nec bene porui inttlligcrc an habea r bona pro pria
vidi (mm quod VOUS habcbu aliis impan lri: pfer,:
tirn dapulobfonial &huiufmodi . Nulillm apud
cosmonlhum ceperi: vrplcri" exiftimabanr: [cd
h omines arC}! benignos. Nee runt
nigri vel ut erhiopcs. habic crines pianos ac demlf",
fos : nô degunt ybi ruliorum (olans tmicaralor.
pt rmagnananql hic dlfo!is ythemit la; ,ppttrta
abtquinod:illli !inta dinat (vbi v{clef) gradus fex
& viginti Ex monaû acumÎn{b' maximu quoqJ vi
gtt fligus:ftd id quidi modtranf Indi :tû loci con
futtudine: t û rerû calidiffimalJl quib' frequittr &
luxunoft ytfronf piidio.Itup mallu aliq nô vidi:
n tql to!J.: a1icubî habui cognitioni:txctpta quadi
Infula Charis nûcupara:qua': fecûda ex Hifpa na
in Indiam ttanffreratibusexiflit .quam gens qUt '"
dam a finitÎmis habita ferodor J {neolit • hl came:
,
humana vc(cuntut . H abcnt prcdilli bÎrtmiü gtAr
ra plurima:quibus in omnn Indîc3SInfulu traiici
uncldcpudant/furripiu.nrq, qUtcunqi porrunt. Ni.
h i] ab aliis dilUrü.t :nIG gCfüt more ftmiMo Ion
gOI crines. vtunturarcubus &: fpiculisarundintis :
fixis (vt diximus) in gromori parte artenuans hv
ftillbus.idcocp habtnturfuocts : quart q:ttri lndi
inexhaull:o mttu plell:untur:fed ho, ego mhlli
cio plus §:a1ios. H i funtquÎ COtunt eum quibufdi
fcminis :quzfole: Infulà Marheunin prima ex. H i"
[pan,;: inlndi.:un traHcientlbuS habitant. H e
fcmine: nullum fui (exus opus (xcrectU: vtunl.cnirn
ucubus III (pieulî! Geuti de: urum côiugibus dixi:
mun{Ut fcfc laminisrncis: quarum maxima apud
us copiauifiit .Aliam mihi Infulam affirmant(u
p radill:a,H.. fpana m;uon:m :CiU5 Înco\ecartt pil is.
auro" inter alias poriffimum uuberat . H uius In
rul e '" aliarum(quas vtdi)hol1'lines mecum porto:
qui horum quaedixi ullimonium ptthibtnt. De ...
ni" v [ nolhi difcdfus Bi: celeris reuerGonis
dÎum :acemolumentum brtuibus afiringa hoc pol
ficeor:me no11:rîs Rtgîbus Înuiéliffimis paruo
fulrom auxilio :tirom auri darurum quantü eil fu,.
trit opus.tanrum vero arom:uum.bombids. m.l"
ruol{ q uf a pud Chium duntaxat inuenif)ta n tÜqJ
ligni aloes.tanrum (eruom hydrophtlatorü :quan
rum t'orum m.tte{l".:u voJut'rir exigut' .Ium Ttubar
barum '" aliaarom:uù gcntra:qua:hii quos ln
éta:LtCc reliqui l lam inutnilTe:acq; inuéruros l'xiC1:i
mo.quadoquidcm ego null ihi magis fum moratus
niG quamulnc cocgcrD.t vcnri:prztcrClin vIlla Na
tiuitatis :dü arccm condue & tura omnia cITe ,puj"
di. Quz&fïmaxlma&inaudÎta (unt : mulro ramé
m:r.iora forit Il naues mihi ( \I r ratio t",gil) rubue"
nilTent. V Cf;! mulrüac mirabllc hoc:ncc nonris me
t itis corrc(p6dcns: fcd CanélfChrlllianf fidcÎ: no"
firoruq; Regum pietat! ac religionÎ. quia quod hu.
manus con((quÎ non potcrat intcll dl:us:id huma"
nisconcdlït diuinus ,Soler cnim dtus (eruos(uos:
qUÎq; (u:!. prœccpta diligunc : cria in impoŒbiltbus
cxaudirc: \Ir nobls in pra:rc:ntiacontigit : qUI eJ.
{tcuri Cumus :quf haél:cnus morr aliulIl vires mini"
me au igeranr.nam fi hri Inrubrü quicpia aliqui
Cmprerunt autlocut i funr:omnu amb.r.gu& co
iell:uru/ncmo fe taS vidilTe afTenr:vnde,ppe vidc
barur fa.bula.IgîCRex &:: Reginal principe" aceo,.
rum regna fœliciffima :c:unlta:q! al Îz Chriftianoru
i' uindf: Saluarori domino noftro Icfu chrifto aga
mus gratias: qui tara. nosviltoria munerl'qJ dona"
ur [: cel ebren tu r prouffiones: pc ragan C [ol(nnla fa
cra.f\;f1: aql fronde vdenturdd,ubra. Exul ter Chr,"
fius in rerris:qui a.dmodu in cœlis cxulta.t:cum rot
popolorum perditas a.ntl' hac animas falua.nlm iri
pt\,=uidu. Lftemur &nos: tum,ppter cxaltationi
nofha:6dti .rum .pptcr terll tempotal,ii Înctemi"
u. :quorii nô vniunfa Chrill-ia:;
nitas dl fututa pticeps. H,c vt funt Ge
ttrenarrata. V ale. Vhfbonr/prldic ydllSMarcii.
OninoforusColom daffis
Epigrama.R. L .deCorbaria EpUeopi Motif"
plÙufii.
Ad Inuitliffimü Regem H l!' •
bm nulla H ifpanis ttllus addenda triumphis:
Atqlparum tantis virihus/orbis trat.
Nunc longe Eois regio deprenCa Cub vndis:
Aulharaefl: titulos magne tuOI.
V nde r(perrori merito referenda Columba
Gratia:Ced Cummo (fi: maior habendadeo:
Qui vmccnda parat nouaregnal tibiql libiql:
T eqllimul fomm przfl:at & efTe piwn.
'tI,
,
ln taudem
ml Ftrdinandi ugi, j
(% &: rtgni Gramtt:r/obGdio 1 villonal &:
triiiphuSI Et de Infulisln mari Indico
, '
nupu muenas
,

,
Kolumbus
Columbus, Christophorus: Epistola de insulis nuper
inventis.
(Beigefügt an:) Verardus, Carolus: Historia Baetica.
- Basel: Johann Bergmann von Olpe, 1494. - 36 Bl., 6 Holzschnitte; 19,2 x 14,6 cm

Als Kolumbus im März 1493 von den neuentdeckten
"indischen" Inseln zurückkehrte und in Lissabon an Land ging,
sandte er einen Rechenschaftsbericht an den Schatzmeister des
spanischen Königspaares, das seine Expedition finanziert hatte.
Darin bestätigte er, daß das von ihm gefundene Land allen
Hoffnungen und Erwartungen, die man mit der ebenso
wagemutigen wie kostspieligen Entdeckungsfahrt verbunden
hatte, entsprach. Er schilderte eine paradiesische Natur,
Reichtümer an Gold und freundliche Eingeborene, die
unschwer zu guten Christen und gefügigen Arbeitskräften zu
erziehen seien. Schon die zweite Reise, die Kolumbus 1493-
1496 unternahm, sollte freilich den Traum von friedlicher
Zusammenarbeit (oder vielmehr: Ausbeutung) zerstören.
Der Kolumbus-Brief wurde bereits im April 1493 in Barcelona
gedruckt. Die europäische Öffentlichkeit erfuhr von der
Entdeckung durch eine lateinische Übersetzung des Briefs, die
noch im selben Jahr in Rom, Antwerpen, Paris und Basel
erschien. In der Baseler Ausgabe traten zum Text erstmals
Illustrationen hinzu. Die Holzschnitte, die vom Meister des
Haintz Narr geschaffen wurden, geben die spanischen
Karavellen recht genau wieder, vermitteln von den karibischen
Inseln und ihren Bewohnern aber nur eine schematische
Vorstellung.
Prosa die Eroberung Granadas, der letzten Bastion der Mauren auf der iberischen Halbinsel, durch die
"katholischen Könige" Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien (seine Gemahlin) feiert. Diese
szenische Darstellung wurde im April 1492, drei Monate nach der Wiedergewinnung der einstigen Hauptstadt der
römischen Provinz Baetica, in Rom im Palast des Kardinals Raffaele Riario aufgeführt. Wie groß die Begeisterung
über den Doppeltriumph der spanischen Monarchie allgemein war, bezeugt das unsere Ausgabe einleitende
Glückwunschgedicht des oberrheinischen Humanisten Sebastian Brant (1457-1521), das König Ferdinand als
Vorkämpfer der Christenheit rühmt.
Das Mannheimer Exemplar des außerordentlich seltenen und kostbaren Drucks stammt aus der Sammlung des
gelehrten französischen Jesuiten François-Joseph Desbillons (1711-1789), der 1764 durch Kurfürst Karl Theodor
im Mannheimer Jesuitenkolleg ein Asyl für sich und seine Bücher gefunden hat.
http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/kolumbus.html [24/04/2012]
Der vorliegende zweite Baseler Druck von 1494 vereint mit dem Kolumbus-Brief ein Festspiel, das in lateinischer
Kolumbus
http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/kolumbus.html [24/04/2012]
Inhalt
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Mail an MATEO
Heinz Kredel, E-mail: kredel@rz.uni-mannheim.de
Wolfgang Schibel, E-mail: Schibel@bib.uni-mannheim.de
Emir Zuljevic, E-mail: zuljevic@rummelplatz.uni-mannheim.de
Mannheim, 8. März 1996
MATEO: Herzlich Willkommen
http://www.uni-mannheim.de/mateo/ [24/04/2012]

Hom e
Publ i k at i onen
MARABU
CAMENA
Wi r über uns
Li nk s
Herzlich Willkommen bei MATEO
MATEO (= MAnnheimer TExte Online) publiziert wissenschaftliche Arbeiten und
Primärquellen im World Wide Web. MATEO umfasst zwei Bereiche mit jeweils
eigenem Profil:
MATEO/Verlag enthält wissenschaftliche Arbeiten und Datenbanken bis 2004 im
WWW oder auf CD-Rom. Neuere elektronische Publikationen der Universität
Mannheim werden über den Hochschulserver MADOC oder über Mannheim
University Press veröffentlicht.
MATEO/Altes Buch publiziert Primärquellen der Frühen Neuzeit im
Faksimileabbild und/oder als maschinenlesbaren Volltext. Der Bereich umfasst
zwei Editionsreihen:
MARABU (= MAnnheimer Reihe Altes BUch, bis Juli 2000 "Editio
Theodoro-Palatina" genannt) gibt ausgewählte alte Drucke und
Handschriften aus den wertvollen historischen Buchbeständen der
Universitätsbibliothek Mannheim im digitalen Faksimilebild wieder. Diese
"Reprints" sind durch Einführung und Inhaltsverzeichnis erschlossen.
Schwerpunkte der Reihe sind Porträtwerke, Emblem- und Fabelbücher,
Schriften gelehrter Frauen und kurpfälzische Geschichtsquellen.
CAMENA (= Corpus Automatum Manhemiense Electorum Neolatinitatis
Auctorum) stellt alte Ausgaben neulateinischer Dichtung Deutschlands als
Seitenabbild und strukturierten Volltext ins WWW. Das 1999 angelaufene
DFG-Projekt, das auf den Erfahrungen von MARABU aufbaut, erprobt
Verfahren der Markierung literarischer Texte (TEI) und der Verbundedition,
die Text- und Bilddateien kombiniert.


Diese Seit e wurde 133547 Mal aufgerufen. ( seit 22. April 1998)
MATEO - editio theodoro-palatina online
http://www.uni-mannheim.de/mateo/epo.html [24/04/2012]

Hom e
CAMENA
Li nk sMARABU
MAnnheimer Reihe Alt es BUch
I llust riert e
Bücher
Frühe Ausgaben
berühmt er Werke
Handschrift en und
Rarissima
Quellen zur
Geschicht e der
Kurpfalz
Frauen des
Humanismus
Anfang 1996 begann die Universit ät sbibliot hek Mannheim,
ausgewählt e Seit en alt er Drucke und Handschrift en für die
Präsent at ion in MATEO zu scannen. Damit sollt e ein Schaufenst er der
wert vollen hist orischen Buchbest ände der Bibliot hek geschaffen
werden. Bald bemerkt en wir, daß einige bedeut ende, schöne oder
merkwürdige Drucke, die sich bei uns finden, noch nicht im Nachdruck
vorliegen. Deshalb gingen wir dazu über, ganze Bücher in
hochwert igen Farbscans online
Bei manchen Werken scheint die digit ale Publikat ion den Nut zen eines
konvent ionellen Nachdrucks zu übert reffen. Wird ein Buch in
Bilddat eien, die einzelne Seit en wiedergeben, segment iert und durch
I ndexierung ent sprechend aufgeschlüsselt , werden seine spezifischen
I nhalt e für die Online- Recherche und die Verknüpfung mit relevant en
weit eren Dokument en verfügbar. So kann z. B. ein Kupferst ichport rät
mit einem biographischen Art ikel oder die eine Version eines Emblems
( einer Fabel) mit einer anderen verknüpft werden.
I nhalt liche Schwerpunkt e der Reihe MARABU bilden graphische Werke
mit Port rät s, Emblemen, Fabeln, Kart en u. a. , lat einische Schrift en
gelehrt er Frauen sowie Quellen zur kurpfälzischen Geschicht e.
MATEO - editio theodoro-palatina online
http://www.uni-mannheim.de/mateo/start2.html[24/04/2012 18:47:11]
I l l ust r i er t e Bücher
[ CAMENA ] [ Frühe Ausgaben berühmt er Werke ] [ Handschrift en und Rarissima] [ Quellen zur Geschicht e
Mannheims und der Kurpfalz ] [ Frauen des Humanismus]
Col umbus, Chr i st ophor us: Epi st ol a de i nsul i s nuper i nvent i s.
Basel: Bergmann, 1494. 16 S. ( Teilreprodukt ion von Carolus Verardus: Hist oria
Baet ica)
Fünf Holzschnit t e, die dem Bericht des Kolumbus von seiner erst en
Ent deckungsreise beigegeben sind, zeigen dem europäischen Leser erst mals die
Neue Welt im Bild. Sie st ammen von dem Baseler Meist er des "Haint z Narr".
Aesopus: Esopi appol ogi si ve my t hol ogi , cum qui busdam car mi num et
f abul ar um addi t i oni bus Sebast i ani Br ant .
Basel: Jacob Wolff von Pforzheim, 1501; 404 S. ; 340 I ll. ( VD 16: A 435)
Dieses von der Forschung bisher kaum beacht et e Werk des berühmt en Aut ors des
"Narrenschiffs" wird hiermit erst mals allgemein zugänglich gemacht . Die
vollst ändige Reprodukt ion wird durch ein ausführliches I nhalt sverzeichnis und
durch Resümees aller 140 St ücke des 2. Teils erschlossen. Dieser ist eine von
Brant neu zusammengest ellt e Sammlung von Fabeln, Schwänken und anderen
unt erhalt sam- belehrenden Text en, während der 1. Teil eine Reprise des
berühmt en "Ulmer Äsop" ( um 1476) von Heinrich St einhöwel darst ellt .
Vosmeer , Mi chi el : Pr i nci pes Hol l andi ae et Zel andi ae, Domi ni Fr i si ae. Cum
genui ni s i psor um i coni bus.
Ant werpen: Plant in, Galle, 1578. 87 S.
Auf dem Höhepunkt des Konflikt s der aufst ändischen Niederlande mit der
spanischen Herrschaft st ellt ein Anhänger der let zt eren die lange "Reihe der
Fürst en von Holland und Seeland und Herren von Friesland" in Text und Bild vor -
wohl um die Unt ert anen Philipps I I . an ihre Loyalit ät spflicht zu erinnern. Den
Kupferst ichen von Philipp Galle nach Zeichnungen Willem Thibaut s st ehen
chronikart ige Merkverse gegenüber.
Mi k r ok osmos = Par vus mundus.
Embleme, graviert von Gèrard de Jode, mit begleit enden Versen von Laurent ius
Goidt senhoven [ Laurent ius Goidt senhoven] .
MATEO - editio theodoro-palatina online
http://www.uni-mannheim.de/mateo/start2.html[24/04/2012 18:47:11]
- Ant werpen: de Jode, 1579. - [ 157] S. ; Tit elill. , 74 Embleme. 4° - Mit
handschrift l. Übers. ins Franz.
Mit ihrem "Mikrokosmos" haben Gerard de Jode ( 1509/ 1517- 1591) und Laurent ius
van Goidt senhoven ( Laurent ius Haecht anus, 1527- 1603) ein ebenso erbauliches
wie unt erhalt sames Werk geschaffen. Sie nut zen die St rukt ur des Emblems, also
die regelmäßige Abfolge von Überschrift , Bild, Epigramm und Erläut erung, um
Lebensweisheit en anschaulich zu vermit t eln. Dabei beziehen sie neben
Sinnbildern, wie sie für die emblemat ische Gat t ung t ypisch sind, auch
myt hologische und hist orische Exempla, Anekdot en, Apopht hegmat a und
Sprichwört er ein.
Or t el i us, Abr aham: Aur ei saecul i i mago, si ve Ger manor um vet er um vi t a,
mor es, r i t us et r el i gi o.
Ant werpen: Galle, 1596. 12 Bl. , 2 S.
"Ein Bild des goldenen Zeit alt ers" nennt der berühmt e Kart ograph und
Alt ert umskundler Abraham Ort elius aus Ant werpen die kleine Schrift , in der er
zusammenfaßt , was die ant iken Schrift st eller über die Lebensweise der alt en
Germanen mit get eilt haben. Der bedeut ende Kupferst echer Philipp Galle hat das
für die Jugend best immt e Werkchen illust riert .
Hey ns, Peet er : Le mi r oi r du monde, ou Epi t ome du Théât r e d' Abr aham
Or t el i us.
Amst erdam: Z. Heyns, 1598. 82 Bl.
Dieser kleine Welt at las beruht auf dem großen "Theat rum orbis t errarum" ( zuerst
Ant werpen 1570) des Abraham Ort elius. Die Kurzfassung wurde von Peet er Heyns
geschrieben und von Philipp Galle gest ochen. Der koloriert e Druck dokument iert
die enge Zusammenarbeit von Gelehrt en, Künst lern und Verlegern in den reichen
Handelsst ädt en der Niederlande.
Cust os, Domi ni cus: At r i um her oi cum Caesar um, r egum, ... i magi ni bus ...
i l l ust r at um. Par s 1 - 4.
Augsburg: Manger, Praet orius, 1600- 1602. 195 Bl. ; 169 ( von 171) Port rät s.
I n den wirklichkeit sget reuen und zugleich repräsent at iven Kupferst ichport rät s von
Fürst en, Heerführern, Hofleut en sowie Angehörigen der Familie Fugger
manifest iert sich das I nt eresse des 16. Jahrhundert s am I ndividuum und an
dessen Fort leben im Gedächt nis der Nachwelt .
Kar l < Pf al z, Kur f ür st > : Phi l ot hei Sy mbol a Chr i st i ana.
Frankfurt a. M. : Zubrod, 1677. 5 Bl. , 204 S.
MATEO - editio theodoro-palatina online
http://www.uni-mannheim.de/mateo/start2.html [24/04/2012]
Das Emblembuch, das der pfälzische Kurprinz Karl zusammen mit seinem Lehrer
Paul Hachenberg schuf, ist frommer Erbauung abseit s j eden welt lichen Treibens
gewidmet . Es verbindet Sinnbilder mit einer Aufschrift , einer epigrammat ischen
Auslegung und einem Prosakomment ar.
Boi ssar d, Jean - Jacques; Br y , Theodor de:
Bi bl i ot heca chal cogr aphi ca, hoc est Vi r t ut e et er udi t i one cl ar or um Vi r or um
I magi nes.
Heidelberg: Clemens Ammon, 1669. Part es 1- 5: 1669. - Pars 6: Frankfurt a. M. :
Johann Ammon, o. J. - Pars 7: Frankfurt a. M. : Clemens Ammon, 1669. - Pars 8:
Frankfurt a. M. : Johann Ammon, 1652. - Pars 9: Heidelberg: Johann Ammon,
1664. 4
Diese Port rät galerie mit 438 Kupferst ichen von Humanist en und Reformat oren
spiegelt den Ernst und das Selbst bewußt sein der gelehrt en Elit e der frühen
Neuzeit .
Or at i ones duae, De r i t u et modo deposi t i oni s beanor um.
St raßburg: Dolhopff, 1680. 56 S. , 18 Kupfert afeln ( Teilreprint : 19 S. + 18 I ll. )
I n der frühen Neuzeit dokument iert e sich der Sonderst at us der Universit ät en auch
in einem Aufnahmerit us, den die Neuimmat rikuliert en nicht ohne Grund
fürcht et en: Ält ere St udent en t rieben ihnen auf handgreifliche Weise ihre
angebliche t ierische Dummheit und kindische Einbildung aus. Die I llust rat ionen
des vorliegenden Werks geben die derben Bräuche in drast ischem St il wieder.
Del gado y Gál v ez, José: Taur omaqui a o ar t e de t or ear á cabal l o y á pi e:
obr a escr i t a por el cel ebr e pr of esor Josef Del gado ( vul go) Hi l l o; cor r egi da
y aument ada con una not i ci a hi st ór i ca sobr e el or i gen de l as f i est as de
t or os en España; ador nada con t r ei nt a l ámi nas que r epr esent an l as
pr i nci pal es suer t es. Por un af i ci onado.
Madrid: Vega, 1804. - [ 4] Bl. , 103 S. , XXX Bl. : I ll. ; 8 Signat ur: Mf s 068
1796 legt e der berühmt e Mat ador José Delgado in der Schrift ' Tauromaquia o art e
de t orear á caballo y á pie' die Regeln seiner Kunst dar. Er warb damit für eine
damals neue Form des St ierlaufs ( corrida) , die sich schließlich durchset zt e und
noch heut e als ' fiest a nacional' begangen wird. Die 2. Auflage der Schrift ( 1804)
wurde von einem St ierkampfbegeist ert en überarbeit et und mit 30 handkoloriert en
St ichen versehen. 1957 illust riert e Pablo Picasso das klassische Werk.
[ CAMENA ] [ Frühe Ausgaben berühmt er Werke ] [ Handschrift en und Rarissima] [ Quellen zur Geschicht e
MATEO - editio theodoro-palatina online
http://www.uni-mannheim.de/mateo/start2.html[24/04/2012 18:47:11]
Mannheims und der Kurpfalz ] [ Frauen des Humanismus]
[ Zurück zur edit io t heodoro- palat ina online- Homepage] [ Nachricht an MATEO]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful