COD PENAL SPANIOL

Legea 10/1995, 23 noiembrie Actualizată la data de 16 martie 2004 Direcţia Generală de Politică Legislativă şi Cooperare Juridică Internaţională

Subdirecţia Generală de Politică Legislativă

Ministerul Justiţiei Legea Organică 10/1995, din 23 noiembrie, din Codul Penal (publicată în B.O.E. - Buletinul Oficial Spaniol - nr.281, 24 noiembrie)

Legislaţia prin care se modifică anumite legi: Legea Organică 2/1998, din 15 iunie, prin care se modifică Codul Penal şi Legea Instrucţiei Criminale (BOE nr.143, din 16 iunie). - Legea Organică 7/1998, din 5 octombrie, prin care se modifică Legea organică 10/1995, din 23 noiembrie, din Codul Penal, prin care se elimină pedepsele închisorii şi amenzii pentru cazurile de neîndeplinire a serviciului militar obligatoriu şi prestarea substitutivă în serviciul social şi se reduc pedepsele decăderii pentru aceste cazuri (BOE N R.239, 6 OCTOMBRIE). Legea Organică 11/1999, din 30 aprilie, prin care se modifică Titlul VIII din Partea a Il-a a Codului Penal, aprobat prin Legea Organică 10/1995, din 23 noiembrie (BOE NR.104, 1 mai). - Legea Organică 14/1999, din 9 iunie, prin care se modifică Codul Penal din 1995, în materie de protecţie a victimelor supuse relelor tratamente şi Legea Instrucţiei Criminale (BOE nr.138, 10 iunie). Legea Organică 2/2000, din 7 ianuarie, prin care se modifică Legea Organică 10/1995, din 23 noiembrie, Codul Penal, în materie de interzicere a dezvoltării şi folosirii armelor chimice (BOEnr.8, 10 ianuarie). Legea Organică 3/2000, din 11 ianuarie, prin care se modifică Legea Organică 10/1995, din 23 noiembrie, Codul Penal, în materie de luptă împotriva coruperii agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale (BOE nr.10, 12 ianuarie). Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea socială a acestora (BOE nr.10, 12 ianuarie). Legea Organică 5/2000, din 12 ianuarie, prin care se reglementează Responsabilitatea Penală a Minorilor (BOE nr.l 1, 13 ianuarie).

1

Legea Organică 7/2000, din 22 decembrie, cu modificarea din 7 ianuarie, prin care se modifică Legea Organică dinlO/1995, din 23 noiembrie, Codul Penal şi Legea Organică 5/2000, din 12 ianuarie, prin care se reglementează Responsabilitatea Penală a Minorilor cu privire la delictele de terorism (BOE nr.307, 23 decembrie). Legea Organică 8/2000, din 22 decembrie, prin care se reformează Legea Organică 4/1000, din 11 ianuarie,privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea socială a acestora (BOE nr. 307, 23 decembrie). Legea Organică 3/2002, prin care se modifică Legea Organică dinlO/1995, din 23 noiembrie, Codul Penal şi Legea Organică 13/1985, din 9 decembrie, Codul Penal Militar în materie de delicte privind serviciul militar şi prestarea substitutivă socială (BOE nr.l23, 23 mai). Legea Organică 9/2002, din 10 decembrie, prin care se modifică Legea Organică din 10/1995, din 23 noiembrie, Codul Penal şi Codul Civil referitor la sustragerea de minori (BOE nr.296, 11 decembrie). Legea Organică 1/2003, din 10 martie, privind garantarea democraţiei în Primării şi a siguranţei Consilierilor (BOE nr.60, 11 martie). Legea Organică 7/2003, din 30 iunie, privind măsurile şi reformele pentru executarea integrală şi efectivă a pedepselor (BOE nr.156, 1 iulie). Legea Organică 11/2003, din 29 septembrie, privind măsurile concrete în materie de siguranţă a cetăţeanului, violenţă domestică şi integrare socială a străinilor (BOE nr.234, 30 septembrie). Legea Organică 15/2003, din 25 noiembrie, prin care se modifică Legea Organică 10/1995, din 23 noiembrie, din Codul Penal (BOE nr.283, 26 noiembrie). Legea Organică 20/2003, din 23 decembrie, prin care se modifică Legea Organică a Puterii Judecătoreşti şi Codul Penal (BOE nr. 309, 26 decembrie).

CODUL PENAL EXPUNERE DE MOTIVE TITLUL PRELIMINAR PARTEA I - Dispoziţii generale privind delictele şi culpele, persoanele răspunzătoare, pedepsele, măsurile de siguranţă şi alte consecinţe ale infracţiunii penale (art.l -137) TITLUL I. - INFRACŢIUNEA PENALĂ CAPITOLUL I. Delicte şi culpe CAPITOLUL II. Cauzele care exonerează de răspunderea penală CAPITOLUL III. Circumstanţele care atenuează răspunderea penală CAPITOLUL IV. Circumstanţele care agravează răspunderea penală

2

CAPITOLUL V. Circumstanţa mixtă a înrudirii CAPITOLUL VI. Dispoziţii generale TITLUL II. Persoanele răspunzătoare penal de delicte şi culpe TITLUL III. Pedepse CAPITOLUL I. Pedepse, clasificarea şi efectele acestora SECŢIUNEA 1. PEDEPSELE ŞI CLASIFICAREA LOR SECŢIUNEA 2. PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE SECŢIUNEA 3. PEDEPSE PRIVATIVE DE DREPTURI SECŢIUNEA 4. PEDEAPSA AMENZII SECŢIUNEA 5. PEDEPSE ACCESORII SECŢIUNEA 6. DISPOZIŢII COMUNE CAPITOLUL II. Aplicarea pedepselor SECŢIUNEA 1. REGULI GENERALE PENTRU APLICAREA PEDEPSELOR SECŢIUNEA 2. REGULI SPECIALE PENTRU APLICAREA PEDEPSELOR CAPITOLUL III. Formele substituţi ve ale executării pedepsei privative de libertate SECŢIUNEA 1. SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE SECŢIUNEA 2. SUBSTITUIREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE SECŢIUNEA 3. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ SECŢIUNEA 4. DISPOZIŢII COMUNE TITLUL IV. Măsuri de siguranţă CAPITOLUL I. Măsuri de siguranţă generale CAPITOLUL II. Aplicarea măsurilor de siguranţă SECŢIUNEA 1. MĂSURI PRIVATIVE DE LIBERTATE SECŢIUNEA 2. MĂSURI NEPRIVATIVE DE LIBERTATE TITLUL V. Răspunderea civilă derivată din comiterea de delicte şi culpe şi cheltuielile de judecată

3

CAPITOLUL I. Răspunderea civilă şi extinderea acesteia CAPITOLUL II. Persoanele responsabile civil CAPITOLUL III. Cheltuielile de judecată TITLUL VI. Consecinţele accesorii TITLUL VII. Stingerea responsabilităţii penale şi efectele sale CAPITOLUL I. Cauzele care sting răspunderea penală CAPITOLUL II. Anularea antecedentelor penale PARTEA a Il-a - Delicte şi pedepsele acestora (art.138-616) TITLUL I. Delretulţşi formele acestuia TITLUL II. Avortul TITLULUI. Vătămarea TITLUL IV. Vătămarea fetusului

TITLUL V. Delicte privind manipularea genetică TITLUL VI. Delicte împotriva libertăţii CAPITOLUL I. Reţinerile ilegale şi sechestrările CAPITOLUL II. Ameninţarea CAPITOLUL III. Constrângerea TITLUL VII. Torturile şi alte delicte împotriva integrităţii morale TITLUL VIII. Delicte împotriva libertăţii şi indemnităţii sexuale CAPITOLUL I. Agresiunile sexuale CAPITOLUL II. Abuzurile sexuale CAPITOLUL III. Hărţuirea sexuală CAPITOLUL IV. Delicte privind exhibiţionismul şi provocarea sexuală CAPITOLUL V. Delicte privind prostituţia şi coruperea de minori CAPITOLUL VI. Dispoziţii comune Capitolelor anterioare TITLUL IX. Omiterea îndatoririi de a acorda ajutor TITLUL X. Delicte împotriva intimităţii, dreptului la propria imagine şi inviolabilităţii domiciliului CAPITOLUL I. Descoperirea şi divulgarea de secrete CAPITOLUL II. Violarea de domiciliu, al sediului persoanelor juridice şi localurilor deschise pentru public

Delicte împotriva demnităţii CAPITOLUL I. starea sau condiţia minorului CAPITOLUL III. DELICTE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ SECŢIUNEA 2. ÎNCĂLCAREA ÎNDATORIRILOR DE CUSTODIE ŞI DETERMINAREA MINORILOR DE A Ş I ABANDONA DOMICILIUL SECŢIUNEA 2. DELICTE PRIVIND PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ SECŢIUNEA 3. Dispoziţii comune Capitolelor anterioare CAPITOLUL XI. ESCROCHERIA SECŢIUNEA 2. DELICTE PRIVIND PIAŢA ŞI CONSUMATORII 5 . Suspiciunea privind naşterea şi alterarea paternităţii. Dispoziţii generale TITLUL XII. piaţa şi consumatorii SECŢIUNEA 1. Delicte împotriva patrimoniului sau împotriva ordinii socio-economice CAPITOLUL I. Furtul CAPITOLUL III. Calomnia CAPITOLUL II. ÎNSUŞIREA NECUVENITĂ SECŢIUNEA 3. Injuria CAPITOLUL III. Uzurparea CAPITOLUL VI. Sustragerea CAPITOLUL II. Delicte privind proprietatea intelectuală şi industrială.TITLUL XI. Delicte împotriva relaţiilor familiale CAPITOLUL I. Extorsiunea CAPITOLUL IV. Delicte împotriva drepturilor şi îndatoririlor familiale SECŢIUNEA 1. FURTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI A ALTOR FLUIDE ANALOGE CAPITOLUL VII. Căsătoriile ilegale CAPITOLUL II. Insolvabilitatea punibilă CAPITOLUL VIII. Furtul şi sustragerea de vehicule CAPITOLUL V. AL MINORILOR SAU A PERSOANELOR CU HANDICAP TITLUL XIII. Daune CAPITOLUL X. Fraudele SECŢIUNEA 1. Alterarea preţurilor în cadrul concursurilor şi licitaţiilor publice CAPITOLUL IX. ABANDONUL FAMILIEI.

INCENDIILE ÎN ZONELE NEFORESTIERE SECŢIUNEA 4. INCENDIILE DE PĂDURI SECŢIUNEA 3. Falsul CAPITOLUL I. Delicte împotriva drepturilor muncitorilor TITLUL XV BIS. Delicte privind patrimoniul istoric CAPITOLUL III. Delicte cu risc catastrofal SECŢIUNEA 1. Delicte împotriva drepturilor cetăţenilor Străini TITLUL XVI. Delicte împotriva siguranţei colective CAPITOLUL I. DELICTE PRIVIND INCENDIILE SECŢIUNEA 2. INCENDIILE LA BUNURILE PROPRII SECŢIUNEA 5. Tăinuirea şi alte delicte similare TITLUL XIV. DELICTE PRIVIND ENERGIA NUCLEARĂ ŞI RADIAŢIILE IONIZANTE SECŢIUNEA 2. DISPOZIŢII COMUNE SECŢIUNILOR ANTERIOARE CAPITOLUL XII. Delicte împotriva Finanţelor Publice şi împotriva Asigurărilor Sociale TITLUL XV. FALSIFICAREA DE DOCUMENTE PUBLICE. Delicte privind sistematizarea teritoriului şi protecţia patrimoniului istoric şi a mediului CAPITOLUL I. DISPOZIŢII COMUNE CAPITOLUL III. Delicte privind sistematizarea teritoriului CAPITOLUL II. ALTE DELICTE CU RISC PROVOCATE DE ALŢI AGENŢI CAPITOLUL II.SECŢIUNEA 4. Delicte împotriva sănătăţii publice CAPITOLUL IV. Incendiile SECŢIUNEA I. Delicte privind protecţia florei şi faunei CAPITOLUL V. Falsificarea de monede şi efecte timbrate CAPITOLUL II. DISTRUGERI SECŢIUNEA 3. Delicte împotriva siguranţei în trafic TITLUL XVIII. Falsificarea de documente SECŢIUNEA 1. Delicte societare CAPITOLUL XIV. Sustragerea de bunuri de utilitate socială sau culturală CAPITOLUL XIII. OFICIALE ŞI COMERCIALE ŞI A . Dispoziţii comune TITLUL XVII. Delicte împotriva resurselor naturale şi a mediului CAPITOLUL IV.

Negocierile şi activităţile interzise funcţionarilor publici şi abuzul în exercitarea funcţiei CAPITOLUL X. Fraude şi impuneri ilegale CAPITOLUL IX. Abandonarea postului şi neglijarea îndatoririi urmării delictelor CAPITOLUL III. Neglijarea îndatoririi de a împiedica delictele sau promovarea urmăririi acestora CAPITOLUL III. Delictele de corupţie în tranzacţiile comerciale internaţionale TITLUL XIX bis. Uzurparea de funcţii publice şi practicare ilegală TITLUL XIX. Delapidarea CAPITOLUL VIII. Insubordonarea şi refuzul acordării de ajutor CAPITOLUL IV. FALSIFICAREA DE DOCUMENTE PRIVATE SECŢIUNEA 3. Tăinuirea CAPITOLUL IV. Delicte împotriva Administraţiei din Justiţie CAPITOLUL I. Dispoziţii generale CAPITOLUL IV. Mita CAPITOLUL VI. Exercitarea arbitrară a dreptului propriu CAPITOLUL V. încălcarea îndatoririi CAPITOLUL II. Acuzarea şi denunţurile false şi . Traficul de influenţă CAPITOLUL VII. Delictele de corupţie în tranzacţiile comerciale internaţionale TITLUL XX. Neloialitatea în custodierea documentelor şi violarea secretului CAPITOLUL V. încălcarea statutului funcţionarului public şi alte comportamente incorecte CAPITOLUL II.INFORMAŢIILOR TRANSMISE PRIN SERVICIILE DE TELECOMUNICAŢII SECŢIUNEA 2. Uzurparea stării civile CAPITOLUL V. FALSIFICAREA DE CERTIFICATE CAPITOLUL III. Delicte împotriva Administraţiei Publice CAPITOLUL I.

Mărturia mincinoasă CAPITOLUL VII. Delicte împotriva Coroanei CAPITOLUL III. DELICTELE COMISE ÎMPOTRIVA LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ. Delicte împotriva Instituţiilor statului şi separarea puterilor SECŢIUNEA 1. Delicte împotriva Constituţiei CAPITOLUL I. DELICTELE COMISE CU OCAZIA EXERCITĂRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE ŞI LIBERTĂŢILOR PUBLICE GARANTATE DE CONSTITUŢIE SECŢIUNEA 2. DELICTE COMISE DE FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA LIBERTĂŢII INDIVIDUALE SECŢIUNEA 2. Rebeliunea CAPITOLUL II. A SENTIMENTELOR RELIGIOASE ŞI A RESPECTULUI DATORAT MORŢILOR CAPITOLUL V. Delicte împotriva Administraţiei din Justiţie a Curţii Penale Internaţionale TITLUL XXI. Delicte privind exercitarea drepturilor fundamentale şi libertăţilor publice SECŢIUNEA 1. UZURPAREA DE ATRIBUŢII CAPITOLUL IV. DELICTE COMISE DE 8 .simularea delictelor CAPITOLUL VI. DELICTE ÎMPOTRIVA INSTITUŢIILOR STATULUI SECŢIUNEA 2. DELICTE COMISE DE FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA INVIOLABILITĂŢII DOMICILIULUI ŞI A CELORLALTE GARANŢII PRIVIND INTIMITATEA SECŢIUNEA 3. Obstrucţionarea Justiţiei şi neloialitatea profesională CAPITOLUL VIII. încălcarea condamnării CAPITOLUL IX. Delicte comise de funcţionarii publici împotriva drepturilor constituţionale garantate SECŢIUNEA 1.

Dispoziţii comune cu delictele . Delicte împotriva ordinii publice CAPITOLUL I. DEŢINEREA. Infracţiuni contra umanităţii CAPITOLUL III. Infracţiuni de genocid CAPITOLUL II bis. Delicte contra persoanelor TITLUL II. MUNIŢII ŞI EXPLOZIBILI SECŢIUNEA 2. Dispoziţii comune PARTEA a IH-a Delictele si pedepsele lor (art. Delicte de trădare CAPITOLUL II. TRAFICUL ŞI DEPOZITAREA DE ARME. a agenţilor săi şi a funcţionarilor publici şi opunerea de rezistenţă şi nesupunerea CAPITOLUL III. Infracţiuni contra drepturilor omului CAPITOLUL II. Dezordinea publică CAPITOLUL IV. muniţii sau explozibili şi delicte de terorism SECŢIUNEA 1. Descoperirea şi divulgarea de secrete şi informaţii privind apărarea naţională TITLUL XXIV. Delicte de trădare şi delicte împotriva păcii sau independenţei statului şi delicte privind apărarea naţională CAPITOLUL I.FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA ALTOR DREPTURI INDIVIDUALE CAPITOLUL VI. Infracţiuni contra persoanelor şi a bunurilor protejate în caz de conflict armat CAPITOLUL IV. Delicte contra interesului general TITLUL IV. Dispoziţii comune Capitolelor anterioare CAPITOLUL V. Delicte contra împotriva patrimoniului TITLUL III. Atentatele împotriva autorităţii. Infracţiuni contra Comunităţii Internaţionale CAPITOLUL I. Ultrajul în Spania TITLUL XXII. Răzvrătirea CAPITOLUL II. Delicte care pun în pericol pacea sau independenţa statului CAPITOLUL III. traficul şi depozitarea de de arme. Deţinerea.617-639) TITLUL I. Delicte contra ordinii publice TITLUL V. DELICTE DE TERORISM TITLUL XXIII.

Plecând de la anumite intenţii de reformă finalizate de la instaurarea regimului democratic. LEGEA 10/1995. DIN 25 NOIEMBRIE. nu fără temei. aşadar. din secolul trecut. ocupă un loc preeminent în ansamblul codului de legi. pe cât posibil. In această versiune. în ţara noastră. economic şi politic. în consecinţă. toate cifrele referitoare la durata pedepselor sau la cantităţile monetare se scriu cu litere. textul în vigoare datează. în primul rând. până într-atât încât. deşi acestea se pot cu uşurinţă deduce din lectura textului. cel al adaptării pozitive a noului Cod penal la valorile constituţionale. în pofida profundelor schimbări de ordin social. Guvernul a elaborat proiectul. Codul penal defineşte delictele şi culpele care constituie motivele aplicării formei supreme pe care o poate îmbrăca puterea coercitivă a statului: pedeapsa penală. Axul acestor criterii a fost. după reformele operate în anul 2003. criteriile pe care se bazează. se poate înţelege cu uşurinţă importanţa Codului penal în orice societate civilizată. în mod logic. a fost considerat un fel de "Constituţie negativă". totuşi. se propune o reformă totală a actualului sistem de pedepse. includeau pentru prevederile modificate scrierea cifrelor cu litere dacă erau mai mici de zece şi cu cifre dacă erau mai mari de zece. pe care îl supune dezbaterii şi aprobării Camerelor. în ceea ce s-ar putea considera nucleul său esenţial. Sistemul propus simplifică. A CODULUI PENAL EXPUNERE DE MOTIVE Dacă s-a definit codul juridic de legi ca un ansamblu de norme care reglementează folosirea forţei. Necesitatea reformării sale nu poate fi . dar merită să scoatem în evidenţă câteva dintre acestea. pe care Constituţia le desemnează. Modificările pe care le introduce în această direcţie prezentul proiect sunt nenumărate. fie şi în mod succint. obiectivele de resocializare. trebuie să se schimbe şi el. astfel încât să fie posibil să se atingă. trebuie expuse. De aceea. Codul penal trebuie să tuteleze valorile şi principiile fundamentale ale convieţuirii sociale. Când aceste valori şi principii se schimbă. pe 10 .Dispoziţii adiţionale (1-3) Dispoziţie derogatorie unică Dispoziţii finale (1-7) Notă: în această versiune Codul penal s-a omogenizat în ceea ce priveşte scrierea cifrelor care. pusă în discuţie.

cu aceasta. ca delicte speciale atenuate în mod nejustificat şi de neînţeles. încercând să se îndeplinească atribuţiile conferite. introduce modificări privind pedepsele pecuniare. În al treilea rând. onestitatea femeii. în acelaşi timp. În al cincilea rând. se acordă cetăţeanului o protecţie mai puternică faţă de tortură şi. dar eliminând. trebuie menţionată noua reglementare a delictelor împotriva libertăţii sexuale. s-a confruntat cu antinomia existentă între principiul intervenţiei minime şi necesităţile crescute de tutelă într-o societate tot mai complexă. în acelaşi timp.de o parte. 11 . trebuie să dispară. protejarea specifică a integrităţii morale şi. nu Codul penal este instrumentul cel mai important pentru îndeplinirea acestor atribuţii. dar. Desigur. apărute în lupta împotriva tâlhăriei. în acest sens. s-a încercat să se avanseze pe drumul egalităţii reale şi efective. în al patrulea rând şi în consonanţă cu scopul protejării şi referitor la drepturile fundamentale. s-a acordat o atenţie specială protejării drepturilor fundamentale şi s-a încercat să se recurgă cu moderaţie la instrumentul punitiv acolo unde este în joc exercitarea unuia dintre ele: de exemplu. Poate va surprinde noutatea tehnicilor punitive utilizate. pe de altă parte. în afara cazurilor permise de lege. posibilităţile de a le substitui cu altele care să afecteze aspecte juridice mai puţin importante şi. lăsând loc aplicării regulilor generale. în al doilea rând. Sub tutela onestităţii femeii se ascundea o intolerantă şi gravă situaţie. ci libertatea sexuală a tuturor. adoptând sistemul de zile-amendă şi adaugă munca în folosul comunităţii. lărgind. poate contribui la aceasta. Aşadar. în afară de normele care asigură o protecţie specifică faţă de activităţile care tind spre discriminare. cum istoric se considera. merită menţionată introducerea delictelor împotriva ordinii socio-economice sau noua reglementare a delictelor privind sistematizarea teritoriului şi a resurselor naturale. îndepărtarea de tradiţie pare un succes. pe de o parte. care nu mai este. reglementarea pedepselor privative de libertate. totuşi. adecvarea tipurilor penale la bunul juridic protejat. în primul rând. la configurarea delictelor împotriva onoarei. în acest caz. se acordă libertăţii de exprimare întreaga relevanţă pe care un regim democratic poate şi trebuie să o recunoască. noua reglementare a delictelor împotriva onoarei. s-a eliminat regimul de privilegii de care până acum s-au bucurat ingerinţele nelegitime ale funcţionarilor publici în drepturile şi libertăţile cetăţenilor. intrarea şi înregistrarea la domiciliu realizate de autorităţi sau de către funcţionari. în ceea ce priveşte protejarea specifică a integrităţii morale. adăpostind cu prudenţă noile forme de delincventă. se propune ca deţinerile. dispariţia formelor complexe de furt cu violenţă şi intimidarea persoanelor care. să fie tratate ca forme agravate ale delictelor comune corespunzătoare şi nu cum au fost considerate până acum. formele infracţionale care şi-au pierdut raţiunea de a fi. eliminând reglementările care constituie un obstacol pentru realizarea acestora sau introducând măsuri de protecţie faţă de situaţiile discriminatorii. Se doreşte. în al doilea rând. pe care reglementarea propusă o elimină în totalitate. pe de altă parte. de Constituţie puterii publice.

exemple caracterizate printr-un comportament similar. prin situaţia specială a celorlalte coduri de legi sau prin însăşi natura lucrurilor. în cadrul unui constituţionalism flexibil. în consecinţă. Astfel. aceasta este tradiţia noastră şi nu lipsesc.Părăsind cadrul principiilor şi îndreptându-se spre cel al tehnicilor de elaborare. dacă tendinţa către universalitate este inerentă conceptului de Cod. S-a operat cu ideea că acest Cod penal se constituie într-o reglementare completă a puterii punitive a statului. Tribunalul Constituţional a cerut ca. starea jurisprudenţei şi opiniile doctrinei ştiinţifice. fie că vrem sau nu. Inutilă. fiind un lucru cert faptul că există materii care cu dificultate pot fi introduse în el. In cadrul acestor schimburi. în ţările din jurul nostru. să se adopte garanţii care să nu pară proprii unui Cod penal. Aceeaşi tehnică s-a folosit pentru normele de reglementare privind scoaterea de sub răspunderea penală a întreruperii voluntare a sarcinii. în acesta şi în alte cazuri asemănătoare s-a optat ca reglementarea penală a respectivelor materii să se facă prin trimiterea la legile speciale corespunzătoare. cu delictele privind controlul schimburilor. Proiectul s-a finalizat plecând de la ideea. să respecte principiile constituţionale. în afară de aceasta. astăzi. ci şi datorită existenţei unui control jurisdicţional al constituţionalităţii. hotărârea Consiliului General al Puterii Judecătoreşti. Totuşi. în configurarea acestor cazuri. s-ar putea deduce că nu este vorba de norme incriminatoare. ci. pentru că opţiunea specifică secolului al XlX-lea în favoarea Codului penal şi împotriva legilor speciale se baza pe faptul incontestabil că legiuitorul. altui tip de normă. la elaborarea Codului. această stabilitate şi durabilitate să fie imposibile. La elaborarea proiectului au contribuit numeroasele le dezbateri parlamentare din anul 1992. apar astfel de delicte. pentru că este de netăgăduit faptul că un Cod nu ar merita această denumire dacă nu ar conţine cea mai mare parte a normelor penale şi. lucru care nu se întâmpla sau se întâmpla într-o mică măsură. prezentul proiect diferă de cele anterioare prin revendicarea caracterului universal. că Codul penal trebuie să fie al tuturor şi. Realizarea acestei idei pleca deja cu un deficit. trebuie 12 . modificarea constantă a condiţiilor economice şi a contextului normativ în care. s-a dovedit inutilă şi perturbatoare. din raţiuni de transcendenţă socială. acesta era un argument de o importanţă deosebită pentru fundamentarea caracterului universal absolut al Codului. atât Codul penal cât şi legile speciale sunt subordonate ierarhic Constituţiei şi sunt obligate să se supună acesteia. existând domenii în care. mai degrabă. Aşadar. în acest caz. la fel sunt şi cele privind stabilitatea şi durabilitatea. dar. nu numai datorită acestei ierarhii. profund percepută. de exemplu. se recomandă să situăm normele penale în acest context şi să le lăsăm în afara Codului: de altminteri. ci de norme care reglementează cazurile de neincriminare. dată fiind importanţa pe care o are în ţara noastră puterea de a sancţiona a Administraţiei. în cazul unei legi particulare. principiile fundamentale informatoare ale întregii reglementări. Perturbatoare. era constrâns. Aşa se întâmplă. desigur.

Articolul 3. nici în alte circumstanţe decât cele exprimate în textul legii. o consideră sancţionabilă. 1. Numai dacă toţi dorim să avem un Cod penal mai bun şi contribuim la realizarea lui se va putea atinge un obiectiv a cărui importanţă pentru convieţuire şi pentru a ne bucura în linişte de drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţie cu greu va putea fi considerată o exagerare. anterior comiterii acesteia. Nu pretindem că s-a realizat o lucrare perfectă. 1. 2. De asemenea. Guvernul nu are în acest caz ultimul cuvânt. prin acest proiect. pur şi simplu. să invite toate forţele politice şi pe toţi cetăţenii să colaboreze la perfecţionarea acestuia. 1. o lucrare utilă. are cunoştinţă de vreo acţiune sau omisiune care. 2. ci doar primul. se va abţine de la 13 . Totuşi. Articolul 2. fără să fie pedepsită de lege. TITLUL PRELIMINAR Garanţiile penale şi aplicarea legii penale Articolul 1. 2. în cazul în care un Judecător sau un Tribunal.ascultate toate opiniile şi să se opteze pentru soluţiile cele mai rezonabile. vor avea efect retroactiv acele legi penale care favorizează învinuitul. sunt lipsite de efect retroactiv legile care stabilesc măsuri de siguranţă. Articolul 4. ci. Executarea pedepsei sau a măsurii de siguranţă se va face sub controlul Judecătorilor şi al Tribunalelor competente. Nu va putea executa pedeapsa şi nici măsura de siguranţă sub altă formă decât cea prescrisă de lege şi reglementările de aplicare. chiar dacă la intrarea în vigoare s-a pronunţat sentinţa definitivă şi subiectul îşi execută pedeapsa. 2. 1. Legile penale nu se vor aplica cazurilor diferite de cele conţinute în mod expres în acestea. deci. Măsurile de siguranţă se vor putea aplica când concură supoziţiile stabilite în prealabil prin lege. Nu va fi pedepsită nici o acţiune sau omisiune care nu este prevăzută ca delict sau culpă de lege. anterior comiterii acesteia. în exercitarea jurisdicţiei sale. Se limitează. conform legilor procedurale. adică pentru acelea pe care toată lumea ar trebui să le poată accepta. Nu va putea executa pedeapsa şi nici măsura de siguranţă decât în temeiul sentinţei definitive pronunţate de Judecător sau de Tribunalul competent. Nu va fi pedepsit nici un delict sau culpă cu o pedeapsă care nu este prevăzută de lege.

de preferinţă. se va suspenda executarea acesteia până la rezolvarea cererii formulate. această subsidiaritate fiind fie declarată în mod expres. 4° în cazul imperfecţiunii criteriilor anterioare.orice procedură referitoare la aceasta şi va expune Guvernului motivele pentru care consideră că respectiva acţiune sau omisiune ar putea constitui obiectul unei sancţiuni penale. după opinia Judecătorului sau a Tribunalului. iar Judecătorul sau Tribunalul a considerat. Pentru determinarea legii penale aplicabile în timp. 2° Prevederea subsidiară se va aplica numai în cazul în care prevederea principală este imperfectă. fie aceasta se deduce în mod tacit. ţinând cont de răul cauzat de infracţiune sau de circumstanţele personale ale acuzatului. 3. Articolul 8 Faptele susceptibile de a fi calificate în baza a două sau mai multe prevederi ale acestui Cod şi necuprinse în art. Măsurile de siguranţă se fundamentează pe periculozitatea penală a subiectului căruia se aplică aceste măsuri. 2. 14 . demonstrată de comiterea unui fapt prevăzut ca delict. că. atunci când aplicarea riguroasă a dispoziţiilor legale conduce la pedepsirea unei acţiuni sau a unei omisiuni care. nici să depăşească limita necesară pentru a preveni pericolul reprezentat de făptuitor. Măsurile de siguranţă nu pot fi nici mai grave. desigur fără a aduce atingere executării sentinţei. se vor pedepsi respectând următoarele reguli: 1° Prevederea specială se va aplica. în acelaşi mod. Articolul 6 1. 3° Prevederea penală mai amplă sau mai complexă le va absorbi pe acelea care pedepsesc infracţiuni conţinute în aceasta. în baza unei rezoluţii întemeiate. 4. teoretic.73 . sub aspect general. se aplică faptei comise. se poate încălca dreptul la un proces fără amânări inutile. nici de o durată mai mare decât pedeapsa care. prin executarea pedepsei. delictele şi culpele se consideră comise în momentul în care autorul realizează acţiunea sau ascunde acţiunea ce a fost obligat să o realizeze. prevederea penală mai gravă le va exclude pe cele care pedepsesc fapta cu o pedeapsă mai mică. nu ar trebui pedepsită sau când pedeapsa este evident excesivă.77. se va adresa Guvernului pentru a expune motivele care pledează pentru derogarea sau modificarea prevederii sau pentru acordarea graţierii. Dacă se mediază cerere de graţiere . Articolul 5 Nu există pedeapsă fără fraudă sau fără neglijenţă.

o ocazie de risc pentru bunurile juridice protejate. PERSOANELE RĂSPUNZĂTOARE. se vor considera comise prin omisiune numai când neevitarea acestuia. 2. se poate include. cu cauzarea acestuia. când se încalcă o îndatorire juridică specială a autorului. 4. având un caracter suplinitor. Celelalte dispoziţii ale acestui Cod se vor aplica. Sunt culpe infracţiunile pe care legea le pedepseşte cu pedepse uşoare. conform textului de lege.Dispoziţiile din acest Titlu se vor aplica delictelor şi culpelor care sunt pedepsite de legi speciale. PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELICTELE ŞI CULPELE. Când pedeapsa. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ŞI CELELALTE CONSECINŢE ALE INFRACŢIUNII PENALE TITLUL I Infracţiunea penală CAPITOLUL I Delicte şi culpe Articolul 10. b) Cânt autorul omisiunii a creat. Articolul 14 15 . PEDEPSELE. echivalează. în acest scop. Articolul 9 Dispoziţiile din acest Titlu se vor aplica delictelor şi culpelor care sunt pedepsite de legi speciale. delictul se va considera. Sunt considerate delicte sau culpe acţiunile sau omisiunile frauduloase sau imprudente pedepsite de lege. 3. prin extinderea ei. în cazurile neprevăzute în mod expres în legile speciale. Celelalte dispoziţii ale acestui Cod se vor aplica. Articolul 11 Delictele sau culpele care constau în producerea unui rezultat. printre cele menţionate la primele două numere ale acestui articol. printr-o acţiune sau o omisiune precedentă. Articolul 12 ± Acţiunile sau omisiunile imprudente se pedepsesc numai când legea dispune aceasta în mod >. Articolul 13 1. având un caracter suplinitor. în orice caz. în cazurile neprevăzute în mod expres în legile speciale. Sunt delicte mai puţin grave infracţiunile pedepsite de lege cu pedepse mai puţin grave. Sunt delicte grave acele infracţiuni pedepsite de lege cu pedepse grave. grav. omisiunea va fi echivalată cu acţiunea: a) Când există o obligaţie specifică legală sau contractuală de a acţiona. în acelaşi timp.

acestea nu se produc din motive independente de voinţa autorului. excepţie făcând cele îndreptate împotriva persoanelor sau patrimoniului. Nu va răspunde penal pentru tentativă. vor fi exoneraţi de responsabilitatea penală acel sau aceia care renunţa să execute acţiunea deja începută şi împiedică sau au intenţia să împiedice în mod hotărât consumarea faptei. se va aplica o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade. Delictul consumat şi tentativa se pedepsesc. Articolul 18 16 . Dacă eroare. Când în comiterea unei fapte intervin mai mulţi subiecţi. Eroarea de netăgăduit privind o faptă care constituie infracţiune penală exclude răspunderea penală. fără ca aceştia să fie exoneraţi de responsabilitate pentru faptele comise. 2. dacă acestea au întrunit deja elementele constitutive ale altui delict sau culpă. ţinând cont de circumstanţele faptei şi cele personale ale autorului nu este de netăgăduit. infracţiunea va fi pedepsită. Complotul şi propunerea pentru a comite o faptă infracţională se vor pedepsi numai în cazurile speciale prevăzute de lege. Eroarea ne netăgăduit privind caracterul ilicit al faptei care constituie infracţiune penală exclude răspunderea penală. fără ca aceasta să fie exonerată de responsabilitate pentru faptele comise. fie renunţând la executarea acţiunii deja începute.1. Există tentativă când autorul începe să făptuiască delictul în mod direct prin fapte exterioare. Articolul 17 1. dacă acestea au întrunit deja elementele constitutive ale altui delict sau culpă. 3. 3. ca neglijenţă. fie împiedicând producerea efectului. Articolul 16 1. 2. în mod obiectiv. Dacă eroarea nu este de netăgăduit. Există complot când două sau mai multe persoane se înţeleg să comită un delict şi procedează la înfăptuirea acestuia. 3. ar trebui să producă efectele şi . persoana care evită în mod voluntar să înfăptuiască delictul. Propunerea există atunci când cel care a hotărât să comită un delict atrage o altă sau alte persoane în acţiunea infracţională. Culpele se vor pedepsi numai când au fost consumate. 2. Eroarea privind o faptă calificată ca infracţiune sau privind o circumstanţă agravantă. 2.totuşi. Articolul 15 1. va împiedica aprecierea acesteia. realizând toate sau o parte din actele care. după caz.

stupefiante. se va pedepsi ca determinare a comiterii faptei. substanţe psihotrope sau alte substanţe care produc efecte analoge. în timpul comiterii infracţiunii penale. suferă de tulburări grave privind percepţia realităţii. nu poate înţelege caracterul ilicit al faptei sau nu poate acţiona conform acestei înţelegeri a caracterului faptei. la comiterea unui delict. de idei sau doctrine care elogiază crima sau proslăvesc pe autorul acesteia. din cauza unei anomalii sau alterări psihice. este în stare avansată de intoxicare datorită consulului de băuturi alcoolice. persoanele cu vârste de până la 18 ani nu răspund penal. Instigarea se va pedepsi exclusiv în cazurile prevăzute de lege. din cauza unor alterări de percepţie congenitale sau care au apărat în copilărie. Agresiunea ilegitimă. din cauza dependenţei de astfel de substanţe.1. Articolul 20 Sunt exoneraţi de responsabilitatea penală: 1° Persoana care. atunci când nu a provocat această stare cu scopul de a comite fapta sau nu a prevăzut comiterea acesteia . 2° Persoana care. Dacă instigarea a fost urmată de înfăptuirea delictului. 2. 4° Persoana care acţionează în apărarea persoanei sau drepturilor proprii sau străine. prin intermediul materialelor tipărite. Există instigare când se incită în mod direct. şi care pune în pericol grav de 17 . conform dispoziţiilor legii care reglementează responsabilitatea penală a minorului. atunci când sunt îndeplinite următoarele cerinţe: /. fapt ce-1 împiedică să înţeleagă caracterul ilicit al faptei sau să acţioneze conform acestei înţelegeri. Se consideră apologie. expunerea. CAPITOLUL II Cauze care eximă de răspunderea penală Articolul 19 Conform acestui Cod. în cazul apărării de bunuri. radiodifuziune sau orice alt mijloc cu efect similar. cu efectele stipulate în acest Cod. în timpul comiterii infracţiunii penale. ceea ce constituie delict sau culpă. sau se află sub influenţa sindromului de abstinenţă. Tulburarea mentală tranzitorie nu-1 va scuti pe făptaş de responsabilitate când aceasta a fost provocată de făptuitor cu scopul de a comite delictul sau când a prevăzut sau a trebuit să prevadă comiterea faptei. Când un minor comite o faptă infracţională va putea să răspundă în faţa legii. 3° Persoana care. în faţa unui grup de persoane sau prin orice alt mijloc de difuzare. droguri toxice. sau în faţa unui grup de persoane. se va considera agresiunea ilegitimă atacul asupra acestora. care facilitează publicitatea.

5° Când învinuitul procedează la repararea daunei provocate victimei sau la diminuarea efectelor acesteia. în cazul apărării casei sau a dependinţelor acesteia. CAPITOLUL III Circumstanţele atenuante ale responsabilităţii penale Articolul 21 Sunt circumstanţe atenuante: 1° Cauzele expuse în Capitolul anterior. 1. 2° Când învinuitul acţionează datorită consumului de substanţele menţionate la nr. 6° Oricare alte circumstanţe cu semnificaţie analogă celor anterioare. 2. măsurile asigurătorii prevăzute de acest Cod. atunci când sunt îndeplinite următoarele cerinţe: /. prin profesia sau funcţia sa. ///. 6° Dacă persoana acţionează sub imperiul sentimentului de nestăpânit de frică. 3 se vor aplica.distrugere sau de pierdere iminentă. obligaţia de a se sacrifica. //. CAPITOLUL V Circumstanţe agravante ale răspunderii penale Articolul 22 18 . 5° Persoana care. în cazurile menţionate la nr. 3° Când învinuitul acţionează din cauze sau stimuli atât de puternici încât îşi pierde controlul sau se produce o tulburare mentală sau orice altă stare pasională similară. Răul cauzat să nu fie mai mare decât cel care se încearcă să se evite. profesii sau funcţii.2 al articolului anterior. pentru a evita un rău propriu sau străin. 7° Dacă persoana acţionează pentru a îndeplini o îndatorire sau pentru exercitarea legitimă a unei îndatoriri. Autorul să nu aibă. se va considera agresiune ilegitimă intrarea nepermisă incinta acestora. în orice moment al procedurii şi anterior încheierii judecării orale . Absenţa provocării din partea apărătorului. 4° Când învinuitul îşi mărturiseşte fapta în faţa autorităţilor. Necesitatea raţională a mijlocului folosit pentru a împiedica intrarea în locuinţă sau pentru a alunga făptuitorul. când nu sunt îndeplinite toate cerinţele necesare pentru a fi exonerat de responsabilitate în cazurile respective. lezează un bun juridic al altei persoane sau încalcă o îndatorire. Situaţia de necesitate nu a fost provocată intenţionat de autor. III. //. înainte de a lua cunoştinţă despre consecinţele juridice ale faptei sale. după caz.

antisemite sau alt tip de discriminare cu privire la ideologia. Nu vor fi considerate recidivă antecedentele penale anulate sau care ar trebui să fie astfel. CAPITOLUL V Circumstanţe mixte referitoare la legăturile de rudenie Articolul 231 Este circumstanţa care poate atenua sau agrava responsabilitatea. 5° Să mărească. în momentul înfăptuirii faptei infracţionale. 8° Dacă este recidivist. CAPITOLUL VI Dispoziţii generale Articolul 24 19 . fără ca pentru persoana sa să existe vreun risc cauzat de apărarea părţii vătămate. Există recidivă când. 6° Realizarea faptei cu abuz de încredere. 2° Realizarea faptei prin deghizare. de timp sau de ajutorul altor persoane. cu abuz de superioritate sau profitând de circumstanţele de loc. au menirea să asigure realizarea faptei. suferinţa victimei. folosind în comiterea faptei mijloace.Sunt circumstanţe agravante: 1° înfăptuirea cu premeditare a faptei. 3° Executarea faptei pentru o sumă de bani. boala sau handicapul de care suferă victima. 7° Dacă învinuitul se prevalează de caracterul public pe care îl are. recompensă sau promisiune. sau este ascendent sau descendent sau frate natural sau prin adopţie al făptuitorului sau al soţului acestuia sau concubinului. motivele şi efectele delictului. etnia. în funcţie de natura. care slăbesc capacitatea de apărare a părţii vătămate sau facilitează nepedepsirea făptuitorului. religia sau convingerile victimei. în mod direct şi în mod special. 4° Comiterea delictului din motive rasiste. sexul sau orientarea sexuală. când natura infracţiunii este aceeaşi. în mod deliberat şi inuman. cauzându-i acesteia suferinţe inutile pentru înfăptuirea delictului. rasa sau naţionalitatea căreia îi aparţine. învinuitul a fost condamnat cu executarea pedepsei pentru un delict cuprins în acelaşi titlu al prezentului Cod. Există premeditare când învinuitul comite oricare din delicte împotriva persoanei. moduri sau forme care . când este sau a fost vătămat soţul sau persoana care este sau a fost legată de făptuitor într-o formă stabilă printr-o relaţie de a afectivitate similară.

Autorii la care se referă art. vor fi consideraţi autori: a) Persoanele care determină direct o altă persoană sau alte persoane să realizeze fapta. Articolul 25 în temeiul acestui Cod. în delictele şi culpele care se comit utilizând mijloace sau suporturi de difuzare mecanice nu vor răspunde penal nici complicii. de asemenea. se consideră persoană cu handicap orice persoană. participă la realizarea faptei prin acţiuni anterioare sau simultane. tribunal sau organ membru al unui colegiu are mandat în acest sens sau exercită jurisdicţia proprie. exclusiv şi subsidiar conform următoarei ordini: 20 . nici persoanele care i-au favorizat personal sau în mod concret. TITLUL II Persoanele responsabile penal pentru delicte şi culpe Articolul 27 Sunt responsabile penal pentru delicte şi culpe autorii şi complicii acestora. fapte sau expuneri cu efect probatoriu sau orice alt tip de relevanţă juridică. Articolul 30 1. Se va considera. De asemenea. Va fi considerată autoritate cu atribuţii în domeniul penal persoana care prin ea însăşi sau ca membru al unei corporaţii. Sunt complici. care suferă de o boală cu caracter persistent care o împiedică să-şi conducă existenţa sau bunurile în mod independent. autoritate funcţionarii Ministerului Public. b) Persoanele care cooperează la realizarea faptei printr-o acţiune fără de care nu s-a putea realiza fapta. 4. împreună sau prin intermediul altei persoane pe care o foloseşte ca instrument. vor fi consideraţi autoritate membrii Congresului Deputaţilor. Articolul 26 în temeiul acestui Cod.28 vor răspunde eşalonat.1. ai Senatului. persoanele care fiind prevăzute în articolul anterior.declarată sau nu astfel. Se va considera funcţionar public orice persoana care prin dispoziţia legii sau prin alegerea sau numirea de către o autoritate competentă participă la exercitarea funcţiilor publice. Articolul 28 Sunt autori persoanele care realizează o faptă personal. 2. ai Adunărilor Legislative ale Comunităţilor Autonome şi ai Parlamentului European. în orice caz. se consideră document orice suport material care exprimă sau cuprinde date.

în aceste cazuri. TITLUL III Pedepsele CAPITOLUL I Pedepsele. Sunt pedepse grave3: a) închisoarea pe o durată mai mare de 5 ani. sunt privative de libertate. 4° Directori ai întreprinderilor de înregistrare. fie cu caracter principal. mai puţin grave şi uşoare. dacă astfel de circumstanţe există la entitatea sau persoana în numele căreia acţionează. d) Suspendarea activităţii sau a îndatorii publice pe o perioadă mai mare de 5 ani e) Privarea de dreptul de a conduce vehiculul cu motor sau ciclomotoare pe o perioadă mai mare de 8 ani. PEDEPSELE ŞI CLASIFICAREA ACESTORA Articolul 32 Pedepsele ce pot fi aplicate conform acestui Cod. persoana juridică în al cărui nume acţionează sau pe care o reprezintă va fi responsabilă de plata acesteia în mod direct şi solidar. în funcţie de natura şi durata lor. de reproducere sau de imprimare. de emitere sau de difuzare. f) Privarea de dreptul de a deţine arme sau dreptul de port armă pe o perioadă mai mare de 8 ani. calităţile sau relaţiile caracteristice necesare pentru a fi subiect activ al delictului. privative de alte drepturi şi amenda. clasificarea şi efectele acestora SECŢIUNEA 1. va răspunde personal. procedura se va îndrepta către persoanele menţionate la numărul imediat următor. inclusiv declaraţia de revoltă sau rezidenţa în afara Spaniei. Când din orice motiv distinct privind stingerea răspunderii penale. fie cu caracter accesoriu. Persoana care acţionează ca administrator. 3° Directori ai întreprinderilor de editare. 2° Directorii de publicaţii sau de programe în cadrul cărora s-a difuzat materialul. b) Decăderea absolută c) Decăderi speciale pentru o perioadă mai mare de 5 ani. chiar dacă nu întruneşte condiţiile. în fapt şi în drept. 2. 3. al unei persoane juridice sau în numele sau ca reprezentant legal al altei persoane. nu poate fi urmărită nici una din persoanele cuprinse într-unui din numerele paragrafului anterior.1° Cei care în mod concret au redactat textul sau au produs însemnul în cauză şi cei care i-au determinat să realizeze fapta. 21 . pedepsele se clasifică în grave. Articolul 33 1. dacă prin sentinţă autorul faptei este pedepsit cu amendă. Articolul 312 1. 3.

b) Privarea de dreptul de a deţine arme sau dreptul de port armă pe o perioadă de la 3 luni la un an 22 . h) Interdicţia de a se apropia de victimă o de acei membrii ai familiei sau de alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. f) Privarea de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa în acele locuri. pe o perioadă de la 6 luni la 5 ani. pe o perioadă de la 6 luni la 5 ani.g) Privarea de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa în acele locuri. g) Interdicţia de a se apropia de victimă o de acei membrii ai familiei sau de alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. e) Privarea de dreptul de a deţine arme sau dreptul de port armă pe o perioadă de la 1 an şi o zi până la 8 ani. c) Suspendarea activităţii sau a îndatorii publice pe o perioadă de până la 5 ani. i) Interdicţia de a comunica cu victima o cu acei membrii ai familiei sau cu alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. 4. oricare ar fi cuantumul acesteia. b) Decăderi speciale până la 5 ani. pe o perioadă de la 6 luni la 5 ani. pe o perioadă mai mare de 5 ani. Sunt pedepse uşoare5: a) Privarea de dreptul de a conduce vehiculul cu motor sau ciclomotoare pe o perioadă de la 3 luni la un an. h) Interdicţia de a comunica cu victima o cu acei membrii ai familiei sau cu alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. pe o perioadă mai mare de 5 ani. j) Amenda proporţională. d) Privarea de dreptul de a conduce vehiculul cu motor sau ciclomotoare pe o perioadă de la 1 an şi o zi până la 8 ani. i) Amenda mai mare de două luni. k) Munca în folosul comunităţii de la 31 la 180 de zile. Sunt pedepse mai puţin grave4: a) închisoarea de la 3 luni la 5 ani. pe o perioadă mai mare de 5 ani. 3.

25 noiembrie. pe o perioadă o lună la mai puţin de 6 luni. Articolul 34 Nu se consideră pedepse: 1. 5 6 23 . când nu este cazul delictelor de terorism menţionate la Secţiunea 2 din Capitolul V al Titlului XXII din Partea a Il-a a acestui Cod. art. după audierea Ministerului Public. d) Interdicţia de a se apropia de victimă or de acei membrii ai familiei sau de alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. a Instituţiilor Penitenciare şi a celorlalte părţi. se aplică subordonaţilor sau factorilor care le exercită. Pedepsele accesorii vor avea durata o are pedeapsa principala respectivă. în baza unei evaluări prealabile individualizate şi favorabile reintegrării sociale şi evaluând. modificat prin Legea Organică 15/2003. 5. 25 noiembrie. modificat prin Legea Organică 7/2003. SECŢIUNEA 2. g) Localizarea permanentă h) Munca în folosul comunităţii de la 1 la 30 de zile. în mod întemeiat. 8 Articolul 36. modificat prin Legea Organică 15/2003. modificat prin Legea Organică 15/2003. sau comise în cadrul unor organizaţii criminale. după caz. clasificarea condamnatului la gradul al treilea de tratament penitenciar no se va putea efectua până la executarea a jumătate din pedeapsa aplicată. 25 noiembrie.23. Pedeapsa închisorii va avea o durată mai minimă de 3 luni şi maximă de 20 de ani. pe o perioadă mai mică de 6 luni. îndeplinirea acesteia obligă pe condamnat să nu părăsească domiciliul sau locul determinat stabilit de judecător prin sentinţă. în exercitarea atribuţiilor de ordine publică sau disciplinare.Amenzile şi celelalte de corecţii care. aplicarea regimului general de executare. va putea acorda. circumstanţele personale ale acuzatului şi evoluţia acestuia în programul de reeducare. 30 iunie. 10 Articolul 37. modificat prin Legea organică 15/2003. Paragraful 4. Când durata pedepsei închisorii aplicată este mai mare de 5 ani. 2. modificat prin Legea Organică 15/2003.c) Privarea de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa în acele locuri. articolul 36. localizarea permanentă şi responsabilitatea personală subsidiară prin neplata amenzii. Judecătorul de supraveghere. Localizarea permanentă va avea o durată de până la 12 zile. Privarea de drepturi şi sancţiunile reparatoare stabilite de legile civile sau administrative. art. 3. PEDEPSELE PRIVATIVE DE LIBERTATE Sunt pedepse privative de libertate închisoarea. excepţie făcând cazurile prevăzute în mod expres de acest Cod6. f) Amenda de la 10 zile de două luni. pe o perioadă de la o lună la mai puţin de 6 luni. afară de cazurile prevăzute în mod excepţional de prezentul Cod. 9 Alineatul 1. Paragraful 6. Articolul 3710 1.23.9 2. 25 noiembrie. Articolul 368 1. e) Interdicţia de a comunica cu victima o cu acei membrii ai familiei sau cu alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. 25 noiembrie 7 Articolul 35. Reţinerea şi arestul preventiv şi celelalte măsuri preventive de natură penală.

SECŢIUNEA 4. tutelă. b) Decăderea specială dintr-un post sau o funcţie publică. Munca în folosul comunităţii. curatelă. dreptul de sufragiu pasiv sau oricare alt drept.2. h) Interdicţia de a comunica cu victima sau cu acei membrii ai familiei sau cu alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. modificat prin Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie 24 . d) Privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotoare. meserie. Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va proceda conform dispoziţiilor articolului 468. 5 6 Paragraful 4. e) Privarea de dreptul de a deţine şi dreptul de port armă. f) Privarea de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa către acestea. Pedeapsa privativă de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotoare şi cea privativă de dreptul de a deţine şi dreptul de port armă vor avea o durată de la 3 luni la 10 ani. Când acuzatul este închis. Articolul 38 1. art. Când condamnatul nu este închis. g) Interdicţia de a se apropia de victimă sau de acei membrii ai familiei sau de alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. Pedeapsa decăderii absolute va avea o durată de la 6 la 20 de ani. PEDEPSE PRIVATIVE DE DREPTURI Articolul 3911 Sunt pedepse privative de drepturi: a) Decăderea absolută.24. c) Suspendarea din postul sau funcţia publică. 2. de la 3 luni la 20 de ani. art. durata pedepselor va începe de la data depunerii acestuia la penitenciar pentru executarea pedepsei. 3. i) j) 1. Dacă condamnatul solicită şi circumstanţele sunt favorabile. Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va putea dispune ca pedeapsa să se execute în zilele de sâmbătă şi duminică sau în formă necontinuată. 3. profesie.24. Dacă condamnatul nu execută pedeapsa. durata pedepselor va începe de la data rămânerii definitive a sentinţei. modificat prin Legea organică 15/2003. Paragraful 6. industrie sau comerţ sau alte activităţi prevăzute în acest Cod sau din drepturile de autoritate paternă. iar suspendarea din post sau funcţia publică de la 3 luni la 6 ani. decăderea specială. 25 noiembrie. după audierea Ministerului Public.

incapacitatea de a obţine acest post sau altele analoge. pe perioada condamnării. pe durata condamnării. în sentinţă va trebui să se specifice posturile. 11 Articolul 39. în plus. păstrarea sau luarea sub protecţie. Articolul 44 Decăderea specială pentru dreptul de sufragiu pasiv îl privează pe condamnat. posturile şi funcţiile publice a celui căruia se aplică. Judecătorul sau Tribunalul va putea dispune această pedeapsă cu privire la totuşi sau la unii dintre minori care sunt în îngrijirea condamnatului. Articolul 4213 Pedeapsa decăderii speciale pentru postul sau funcţia publică produce privarea definitivă de postul sau funcţia a celui căruia se aplică. Durata fiecăreia din aceste pedepse va fi cea prevăzută în alineatele anterioare. de dreptul de a fi ales în funcţii publice. 4. Articolul 43 Suspendarea din postul sau funcţia publică îl privează pe condamnat de exercitarea acesteia. în plus. îl privează pe condamnat de drepturile inerente ale celei dintâi şi presupune stingerea celorlalte. tutela. îl privează pe condamnat de atribuţia de a le exercita. Interdicţia de a se apropia de victimă sau de membrii ai familiei sau de alte persoane sau de a comunica cu aceştia va avea o durată de la o lună la 10 ani. pe durata condamnării. Articolul 47 Aplicarea pedepsei privative de dreptul de a conduce vehicule cu motor şi coilomotoare va decădea condamnatul din exercitarea ambelor drepturi. Produce. industrie sau comerţ sau din oricare alt drept. chiar dacă este ales . Pedeapsa privată de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa la acestea va avea o durată de până la 10 ani. 25 . modificat prin Legea Organică 15/2003. pe durata stabilită în sentinţă. precum şi incapacitatea de a obţine numirea pentru aceste atribuţii pe perioada condamnării. Aplicarea pedepsei privative de dreptul de a deţine arme şi din dreptul de port armă va decădea condamnatul din exercitarea acestui drept. şi incapacitatea de a fi ales într-o funcţie publică. Articolul 45 Decăderea specială din profesie. chiar dacă sunt elective. Articolul 41 Pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică produce privarea definitivă de toate onorurile. 25 noiembrie. funcţii sau posturi publice. pe durata stabilită în sentinţă. Produce. cu excepţia cazurilor prevăzute în mod excepţional de prezentul Cod. pe perioada condamnării.3. pe durata condamnării. luându-se în considerare circumstanţele cazului în speţă.Pedeapsa prestării de muncă în folosul comunităţii va avea o durată de la o zi până la un an. 5. Articolul 4614 Decăderea specială din exercitarea autorităţii paterne. pronunţată în mod expres şi întemeiat în sentinţă. incapacitatea de a le obţine pe acestea sau oricare alte onoruri. curatela. funcţiile şi onorurile asupra cărora se aplică decăderea.

dacă condamnatul: a) Lipseşte de la muncă cel puţin două zile lucrătoare. Durata zilnică nu va putea depăşi 8 ore şi condiţiile vor fi următoarele: 1°. la locul de muncă al acestora şi oricare alt loc frecventat de aceştia. va cere Administraţiei. modificat prin Legea Organică 15/2003. comunicarea şi şederea care. raportat la delicte de acelaşi tip ca cel comis de condamnat. 25 noiembrie. 4° Se va bucura de protecţia acordată condamnaţilor de legislaţia penitenciară în materie de Asigurări sociale. dacă sunt diferite. entităţilor publice sau asociaţiilor de interes general unde condamnatul prestează servicii rapoarte despre desfăşurarea activităţii. 11 Articolul 39. 6° Serviciile sociale penitenciare.1. Articolul 4916 Munca în folosul comunităţii. când se presupune un refuz voluntar din partea sa în executarea pedepsei. în munci de reparare a daunelor provocate sau de acordare de ajutor sau asistenţă victimelor. 2" Nu va atenta la demnitatea condamnatului. în oricare loc s-ar afla. rămânând suspendate. prin orice mijloc de comunicare sau mijloc informatic sau telematic. 3" Munca în folosul comunităţii va fi facilitată de Administraţie. Executarea se va desfăşura sub controlul Judecătorului de Supraveghere Penitenciară.vor comunica Judecătorului de Supraveghere Penitenciară problemele relevante privind executarea pedepsei şi. îl împiedică pe condamnat să se apropie de aceştia. împiedică pe condamnat să stabilească con aceştia. după caz. 2. 3. cu privire la copii. 26 .1nterdicţia de a se apropia de victimă sau de membrii familiei sau de alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. care vor putea consta. 5° Nu se va supune obţinerii de interese economice. care. îl obligă pe acesta să presteze munci neretribuite în anumite activităţi de utilitate publică. Interdicţia de a comunica cu victima sau cu membrii ai familiei acesteia sau cu alte persoane stabilite de Judecător sau de Tribunal. verbal sau vizual. precum şi să se apropie de domiciliul lor. care nu va putea fi aplicată fără consimţământul condamnatului. contact scris. în acest scop. după efectuarea verificărilor necesare. a fost recunoscut în sentinţa civilă până la executarea totală a acestei pedepse. Privarea de dreptul de a locui în anumite locuri sau de a se deplasa în acele locuri îl împiedică pe condamnat să locuiască sau să se deplaseze la locul unde s-a comis infracţiunea sau la locul unde locuieşte victima sau familia acesteia. mai ales. regimul de vizite. care poate stabili convenţii oportune în acest scop.

când se fixează durata pe luni sau pe ani. Cota zilnică va fi de minimum 2 EUR şi de maximum 400 EUR. Pedeapsa amenzii se va aplica. c) Se opune sau nu îndeplineşte. în mod întemeiat. în mod repetat şi manifest. prin sistemul zile-amendă. prin comportamentul său. trimiterea condamnatului pentru a-şi executa pedeapsa la alt centru sau va hotărî că acesta şi-a executat pedeapsa.Cuantumul minim va fi de 10 zile iar cel maxim de 2 ani 4. având în vedere. 3. zilele de muncă pierdute nu se vor calcula la lichidarea pedepsei. în acest caz. 7° Dacă condamnatul va lipsi de la muncă din motive întemeiate. exclusiv situaţia economică a acuzatului. fie integral sau în ratele determinate. se va proceda conform articolului 468. obligaţiile şi îndatoririle familiale şi celelalte circumstanţe personale ale acestuia. Tribunalul. în mod similar. extinderea pedepsei în cadrul limitelor stabilite pentru fiecare delict şi în funcţie de reglementările din Capitolul II al acestui Titlu. în care trebuie luate în consideraţie zilele efectiv lucrate din totalul de zile de muncă impus. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va hotărî executarea pedepsei în acelaşi centru. în caz de neexecutare. La efectuarea calculului. O dată evaluat raportul. SECŢIUNEA 4. Judecătorii sau Tribunalele vor determina. nu se va considera că acesta a abandonat activitatea. neplata a două dintre acestea va determina scadenţa celor restante19. randamentul său este sensibil inferior randamentului minim cerut. se vor stabilite în sentinţă sumele acestor cote. 6. 18 5. dedusă din patrimoniul său. d) Din oricare alt motiv. Pedeapsa amenzii va consta în aplicarea condamnatului o sancţiune pecuniară. se va înţelege că lunile sunt de 30 de zile iar anii de 360 de zile. dacă legea nu prevede altfel. în acest sens.b) In ciuda cerinţelor responsabilului centrului de muncă. PEDEAPSA AMENZII Articolul 50 1. va putea să autorizeze plata amenzii într-un termen care să nu depăşească doi ani de la rămânerea definitivă a sentinţei. instrucţiunile date de responsabil cu privire la desfăşurarea activităţii. Totuşi. din motive întemeiate. Articolul 5120 27 . 2. 1-a determinat pe responsabilul centrului să refuze să-1 menţină la centrul de muncă.

2. amenda aplicată. Paragraful 3. în nici un caz. articolul 50. chiar dacă situaţia condamnatului se îmbunătăţeşte" . la determinarea cuantumului. va putea reduce suma amenzii în limitele prevăzute de lege pentru delictul în cauză sau autoriza plata acesteia în rate stabilite. Judecătorul sau tribunalul. 25 noiembrie. dispoziţiile articolelor anterioare şi când Codul prevede astfel. după pronunţarea sentinţei.Dacă. în acest caz. Dacă condamnatul nu va plăti. cu acordul prealabil al condamnatului. care. situaţia economică a condamnatului se înrăutăţeşte. fiecare zi de privare de libertate va echivala cu o zi lucrătoare de muncă. în cazul amenzii proporţionale. în acest caz. 25 noiembrie. un an. articolul 50. va putea dispune ca responsabilitatea subsidiară să se execute prin prestarea de muncă în beneficiul comunităţii. In 22 acest caz. va putea fi executată prin localizare permanentă. De asemenea. Judecătorul sau tribunalul. Dacă. Această răspundere subsidiară nu se va aplica condamnaţilor la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. articolul 53. Articolul 51. va putea dispune ca responsabilitatea subsidiară să se execute prin prestarea de muncă în beneficiul comunităţii. Judecătorul sau tribunalul va putea să stabilească. articolul 53. modificată prin Legea Organică 15(2003. modificat prin Legea Organică 15/2003. Paragraful 52. Executarea răspunderii subsidiare stinge obligaţia de plată a amenzii. nu se vor aplica limitele a căror durată este stabilită în articolul 37. 28 . 22 23 Paragraful 1. De asemenea. 25 noiembrie. articolul 50. ci şi. Paragraful 6. în fiecare caz. 25 noiembrie. 3. Judecătorul sau tribunalul. Paragraful 4. Judecătorul sau Tribunalul. amenda se va stabili în raport de prejudiciul cauzat. ca aceasta să fie executată prin prestarea de muncă în folosul comunităţii. în mod excepţional şi după verificarea acestei situaţiei. a cărei durate nu va putea depăşi. Articolul 53 1. De asemenea. în principal. nu numai circumstanţele atenuante şi 17 18 19 20 21 Paragraful 3. fiind considerată vină. 3. voluntar sau prin constrângere. agravante. în mod excepţional şi după verificarea situaţiei. responsabilitatea personală subsidiară. se va supune responsabilităţii personale subsidiare de o zi de privare de libertate pentru fiecare două cote zilnice neplătite. modificat prin Legea Organică 15/2003. modificat prin Legea 15/2003. cât şi termenele de plată. în aceste cazuri. după pronunţarea sentinţei. modificat prin Legea organica 15/2003. situaţia economică a condamnatului s-a schimbat. modificat prin Legea Organica 15/2003. judecătorii şi instanţele vor aplica amenda în limitele stabilite pentru fiecare delict. 25 noiembrie. modificat prin Legea Organică 15/2003. 2. cu acordul prealabil al condamnatului. va putea modifica atât suma cotelor periodice. Articolul 5221 1. de valoarea obiectului delictului sau beneficiul reportat prin acesta.1 din acest Cod . luându-se în considerare. 25 noiembrie. 25 noiembrie. Judecătorii şi Tribunalele vor stabili. situaţia economică a învinuitului.Totuşi. cu acordul prealabil al condamnatului. 23 4.

legea stipulează că alte pedepse le conţin. profesii. 25 26 Articolul 56. dacă delictul a fost grav sau 5 ani. 2. modificat de Legea Organică 15/2003. dacă condamnatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii şi Judecătorul sau Tribunalul a dispus aplicarea uneia sau a mai multor din aceste interdicţii. contra libertăţii. pedeapsa închisorii şi interdicţiile citate anterior vor fi executate de condamnat simultan. Articolul 55 Pedeapsa închisorii egală sau mai mare de 10 ani va atrage după sine decăderea absolută pe perioada condamnării. dreptului la propria imagine şi la inviolabilitatea domiciliului. patrimoniului şi ordinii socio-economice. în cazul delictelor de omucidere. ca pedepse accesorii. In acest caz. vătămări. Articolul 5726 1. 25 noiembrie. între 1 şi 10 ani.Articolul 54 SECŢIUNEA 5. împotriva intimităţii. luând în considerare gravitatea delictului. fără să se aducă atingere aplicării prevederilor articolului 579 al acestui Cod. dacă delictul a fost grav şi între 1 şi 5 ani. Articolul 57. 25 noiembrie. Cu toate acestea. Prevederile acestui articol se înţelege fără a se aduce atingere aplicării dispoziţiilor altor prevederi ale acestui Cod cu privire la aplicarea acestor pedepse. vor putea dispune în sentinţele pe care le pronunţă aplicarea uneia sau a mai multor interdicţii prevăzute în articolul 48. această legătură. luând în considerare gravitatea faptelor sau pericolul pe care îl prezintă delincventul. acesta le va îndeplini pentru o perioadă mai mare. Judecătorii sau Tribunalele vor aplica. pentru o perioadă care să nu depăşească 10 ani. trebuind să se determine în mod expres. 2° Decăderea specială pentru dreptul de sufragiu pasiv pe durata condamnării. dacă delictul a fost mai puţin grav. în sentinţă. dacă delictul a fost mai puţin grav. modificat de Legea Organică 15/2003. libertăţii şi cele de umilire sexuală. onoarei. Articolul 5625 1. PEDEPSELE ACCESORII Pedepsele de decădere sun accesorii în cazurile în care. In cazul pedepselor cu închisoarea mai mici de 10 ani. împotriva integrităţii morale. activitate industrială sau comercială sau orice alt drept. afară dacă aceasta este prevăzută ca pedeapsă principală pentru cazul în speţă. Judecătorii sau Tribunalele. nefiind impuse în mod special. decât durata pedepsei închisorii aplicată prin sentinţă. dacă acestea au avut o legătură directă cu delictul comis. 29 . 3° Decăderea specială pentru posturi sau funcţii publice. delicte de tortură. una sau unele din următoarele: 1° Suspendarea din postul sau funcţia publică.

de către Judecătorul de Supraveghere Penitenciară din jurisdicţia de care aparţine centrul penitenciar în care se află condamnatul. sau asupra unei persoane integrată. sau împotriva ascendenţilor sau descendenţilor sau fraţilor naturali sau prin adopţie sau afinitate. SECŢIUNEA 6. privărilor de drepturi dispuse colateral. modificat de Legea Organică 15/2003. cu verificarea prealabilă dacă nu a fost dedusă în altă cauză. sau împotriva minorilor sau persoanelor cu handicap care convieţuiesc cu el sau care se află sub autoritatea lor paternă. în toate cazurile. prin relaţiile existente. pentru comiterea unei infracţiuni calificate ca vină împotriva persoanelor menţionate în articolele 617 şi 620. Articolul 59 Când măsurile colaterală dispuse şi pedeapsa aplicată sunt de natură diferită. 3. 25 noiembrie. 30 . tutelă. Articolul 57. pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni. pe o perioadă care nu va depăşi 10 ani dacă delictul a fost grav sau 5 ani dacă delictul a fost mai puţin grav. aplicarea pedepsei prevăzute la paragraful 2 din articolul 48. în cazul delictelor menţionate în primul alineat al paragrafului 1 din acest articol. Se va proceda la deducerea închisorii provizorii suferite în altă cauză. Perioada de privare de libertate suferită provizoriu va fi dedusă de către Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa pentru executarea pedepsei sau pedepselor aplicate în cauza în care respectiva privare a fost aplicată. 2. Articolul 60 25 26 Articolul 56. comise împotriva oricărei persoane.Articolul 54 2. 4. protecţie sau îngrijire a soţului sau concubinului. de asemenea. când această măsură colaterală este posterioară faptelor infracţionale care au motivat pedeapsa pentru care se doreşte să se facă deducerea. în nucleul familial. curatelă.Regulile anterioare se vor aplica. 3. cu audierea prealabilă a Ministerului Public. modificat de Legea Organică 15/2003.Deducerea închisorii provizorii într-o cauză distinctă de cea pentru care s-a dispus se va face din oficiu sau la cererea condamnatului. 25 noiembrie. DISPOZIŢII COMUNE 1. aparţinând lui sau soţului acestuia sau concubinului. Judecătorul sau Tribunalul va dispune se execute pedeapsa aplicată în acea parte pe care o apreciază compensată. se vor putea aplica interdicţiile prevăzute în articolul 48.De asemenea. fără să se aducă atingere dispoziţiilor celui de-al doilea alineat al paragrafului anterior. precum şi împotriva persoanelor care. se află în custodia lor sau în îngrijire în centrele publice sau private se va dispune. datorită vulnerabilităţii lor deosebite. sau împotriva soţului sau a unei persoane care a fost legată de condamnat printr-o relaţie similară de afectivitate chiar fără convieţuire.

modificat de Legea Organică 15/2003. va suspenda executarea. calităţile sau relaţiile personale care fundamentează culpabilitatea autorului. Când. 31 . Dacă este cazul despre o pedeapsă de altă natură Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va evalua dacă situaţia condamnatului îi permite să cunoască sensul pedepsei şi. luând în considerare pericolul inerent al intenţiei şi gradul de executare a faptei. 30 27 Articolul 58. REGULI GENERALE PENTRU APLICAREA PEDEPSELOR Articolul 61 Când legea stabileşte o pedeapsă. aplicând măsurile asigurătorii pe care le consideră necesare. CAPITOLUL II Aplicarea pedepselor SECŢIUNEA 1. 2. 3.29 2. în măsura în care executarea pedepsei se dovedeşte inutilă sau contraproductivă. următoarea stingere a pedepsei sau măsura asiguratorie aplicată. din motive de echitate. doar vor agrava sau atenua responsabilitatea celor care au avut cunoştinţă de ele în momentul acţiunii sau al cooperării pentru înfăptuirea delictului. Cele care constau în executarea materială a faptei sau în mijloacele folosite pentru a realiza fapta. garantând să primească asistenţă medicală. 1. mai gravă decât pedeapsa substituită. se înţelege că o aplică autorilor infracţiunii consumate. 25 noiembrie. după pronunţarea sentinţei definitive. Articolul 62 Autorilor tentativei de infracţiune li se va aplica pedeapsa cu unu sau două grade mai mică decât ceva menţionată în lege pentru infracţiunea consumată. Circumstanţele agravante sau atenuante care există în orice cauza de natură personală vor agrava sau vor atenua responsabilitatea numai a acelora care concură. în care scop va putea dispune aplicarea unei măsuri asigurătorii privative de libertate prevăzute în acest Cod. După restabilirea sănătăţii mintale a condamnatului. conform dispoziţiilor prevăzute în prima dispoziţie adiţională a acestui Cod. Judecătorii sau Tribunalele vor putea aplica pedeapsa de un grad mai mic decât cea prevăzută de lege pentru infracţiunea în cauză. în nici un caz. Articolul 64 Regulile anterioare nu se vor aplica în cazurile în care tentativa şi complicitatea sunt special pedepsite de lege. care nu va putea fi.Articolul 5827 1.în mărimea considerată adecvată. dacă pedeapsa nu s-a prescris. cu suficient timp înainte. cu toate că Judecătorul sau tribunalul. Când în cazul făptuitorului sau al complicelui nu concură condiţiile. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va suspenda executarea pedepsei privative de libertate care i-a fost aplicată. se apreciază că condamnatul se află într-o situaţie durabilă de tulburare mentală gravă care îl împiedică să cunoască sensul pedepsei. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va comunica Ministerului Public. după caz. Articolul 63 Complicilor la un delict consumat sau intenţionat li se va aplica pedeapsa mai mică în grad decât cea prevăzută de lege pentru autorii aceluiaşi delict. poată declara stinsă pedeapsa sau reduce durata acesteia. acesta la executa sentinţa.

în cazul delictelor de înşelăciune. fără să se supune regulilor prevăzute în paragraful anterior. se Paragraful 1. 3(1 Paragraful 3. după evaluarea cazului. vor fi evaluate şi compensate judicios pentru individualizarea pedepsei. modificat de Legea Organică 15/2003. completat de Legea Organică 15/2003. 7° Când concură circumstanţe atenuante şi agravante. articolul 65. nu s-ar fi putut comite fapta. In cazul în care persistă un temei calificat de atenuare. de acelaşi tip. Articolul 67 Regulile din articolul anterior nu se vor aplica în cazul circumstanţelor agravante sau atenuante pe care legea le-a avut în vedere când a descris sau a sancţionat o infracţiune. ţinându-se cont de condamnările anterioare. se va aplica pedeapsa în jumătatea superioară a celei stabilite de lege pentru respectiva infracţiune. 25 noiembrie. Judecătorii sau tribunalele vor aplica pedepse. articolul 65 . 5° Când concură circumstanţa agravantă de recidivă cu calificarea că inculpatul . Articolul 6832 27 Articolul 58. nu se vor computa antecedentele penale anulate sau care ar trebui să fie astfel. Dacă se menţine un temei calificat de agravare. se va aplica o pedeapsă în jumătatea inferioară a celei stabilite de lege pentru acea infracţiune. nici agravante. 6° Când nu concură nici circumstanţe atenuante. fusese condamnat cu executare pentru cel puţin trei delicte cuprinse în acest Cod. ţinând cont de circumstanţele personale ale delincventului şi de gravitatea mai mare sau mai mică a faptei. se va putea aplica pedeapsa mai mare în grad decât cea stabilită de lege. 3° Când concură numai una sau două circumstanţe agravante. fără existenţa lor. 32 .Articolul 5827 Articolul 6631 1. în delictele de neglijenţă. în funcţie de circumstanţele agravante sau atenuante. Judecătorii sau Tribunalele vor respecta. 2. 8° Când Judecătorii sau Tribunalele aplică pedeapsa mai mică cu mai mult de un grad. se va aplica pedeapsa inferioară în grad. La aplicarea pedepsei. modificat de Legea Organică 15/2003. precum şi de gravitatea noului delict comis. 2° Când concură două sau mai multe circumstanţe atenuante sau una sau mai multe calificate şi nu concură nici o circumstanţă agravantă. 29 va putea aplica pedeapsa mai mare în grad decât cea prevăzută de lege pentru delictul în cauză. Conform acestei reguli. 25 noiembrie. 31 Articolul 66. următoarele reguli: 1° Când concură numai o circumstanţă atenuantă. 25 noiembrie. modificat de Legea organică 15/2003. se va aplica la pedeapsa stabilită de lege pentru delictul comis. 4° Când concură mai multe circumstanţe agravante şi nu concură nici o circumstanţă atenuantă. se va aplica pedeapsa în jumătatea superioară a acesteia. înjumătăţea sa inferioară. în mărimea adecvată. vor putea să facă acest lucru pe toată extinderea acesteia. nici în cazul acelor circumstanţe inerente delictului care. la comiterea faptei. se va aplica o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea stabilită de lege. ţinându-se cont de numărul şi esenţa acestor circumstanţe atenuante. 25 noiembrie.

la aplicarea regulii nr. pedeapsa superioară în grad depăşeşte limitele maxime prevăzute pentru fiecare pedeapsă în acest Cod. Limita maximă a pedepsei inferioare în grad va fi minimum-ul pedepsei prevăzut de lege pentru delictul în cauză. aceeaşi pedeapsă.Dacă pedeapsa determinată a fost cea a închisorii. Pedeapsa mai mare sau mai mică în grad decât cea prevăzută de lege pentru orice delict va avea mărimea rezultată din aplicarea următoarelor reguli: 1° Pedeapsa superioară în grad se va constitui plecând de la cifra maximă prevăzută de lege pentru delictul în cauză şi mărind-o cu jumătate din cuantumul său. 2° Pedeapsa inferioară în grad se va constitui plecând de la cifra minimă prevăzută de lege pentru delictul în cauză şi deducând din aceasta jumătate din cuantumul său. 4°. rezultatul acestei deduceri constituind limita sa minimă. aceeaşi pedeapsă. Dacă pedeapsa este suspendarea din postul sau funcţia publică. se vor putea aplica dispoziţiile legii care reglementează responsabilitatea penală a minorilor în cazurile şi respectând cerinţele pe care aceasta le prevede. aceeaşi pedeapsă. aceeaşi pedeapsă. ziua sau ziua-amendă. cu clauza că durata maximă va fi de 8 ani. 1° din paragraful 1 al acestui articol. 27 Articolul 58. suma rezultată constituind limita sa maximă. Judecătorii sau tribunalele vor aplica o pedeapsă mai mică cu un grad sau două decât cea stabilită de lege. Articolul 69 Când autorul faptei infracţionale are mai mult de 18 ani şi mai puţin de 21 de ani. 25 noiembrie. Când pedeapsa este de privare de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotoare. 3°. se vor considera ca imediat superioare: l°. 5°. 3. Pentru determinarea jumătăţii superioare sau inferioare ale pedepsei sau pentru a concretiza pedeapsa inferioară sau superioară în grad. modificat de Legea Organică 15/2003.Când pedeapsa este de privare de dreptul de a deţine arme şi de dreptul de port armă. se vor considera indivizibile şi vor acţiona ca unităţi penologice care se adaugă sau se scad. Limita minimă a pedepsei superioare în grad va fi maximum-ul pedepsei prevăzute de lege pentru delictul în cauză. în funcţie de natura pedepsei ce urmează a se aplica. fără a se aduce atingere aplicării articolului 66 din prezentul Cod. cu clauza că durata maximă va fi de 15 ani. 2. cu clauza că durata maximă va fi de 30 de ani. cu clauza că durata maximă va fi de 30 de ani. Articolul 7033 1. 2°. ţinând cont de numărul şi esenţa cerinţelor care lipsesc sau concură şi de circumstanţele personale ale autorului faptei. mărită cu o zi sau cu o zi-amendă.Articolul 5827 în cazurile prevăzute în prima circumstanţă menţionată în articolului 21. 33 . redus cu o zi sau o zi-amendă. după caz. în funcţie de natura pedepsei ce urmează a se aplica. Când. Dacă pedeapsa este de decădere absolută sau specială.

aceeaşi pedeapsă. se va aplica pedeapsa ţinând cont de prejudiciul total cauzat. datorită naturii şi efectelor acestora. fără ca aceasta să presupună scăderea în grad a culpei. fără a se aduce atingere suspendării executării pedepsei în cazurile în care aceasta se aplică. când. 8° Când pedeapsa este de interdicţie de a comunica victima sau cu membrii familiei acesteia sau cu alte persoane desemnate de Judecător sau de Tribunal. la aplicarea pedepsei. In cazul acestor infracţiuni Judecătorul sau Tribunalul va aplica. în realizarea unui plan preconceput sau profitând de o situaţia identică. 9° Dacă pedeapsa este amendă. cu clauza că durata maximă va fi de 20 ani. aceeaşi pedeapsă. 6° Când pedeapsa este de privare de dreptul de a locui în anumite locuri sau de ase deplasa în acele locuri.Articolul 5827 aceeaşi pedeapsă. conform normelor conţinute în acest Capitol.36 2. aceeaşi pedeapsă. se aplică o pedeapsă cu închisoare mai mică de 3 luni. ci. cu clauza că durata maximă va fi de 20 ani. vor putea să le reducă după cum rezultă din aplicarea regulii corespunzătoare. va fi pedepsit ca autor al unei infracţiuni sau culpă continuate cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea cea mai gravă. 25 noiembrie. cu clauza că durata maximă va fi de 20 ani. 7° Când pedeapsa este de interdicţie de a se apropia de victimă sau de membrii familiei acesteia sau de alte persoane desemnate de Judecător sau de Tribunal. aceasta va fi în orice caz substituită conform depoziţiilor Secţiunii 2 din Capitolul III al acestui Titlu. aplicând regulile anterioare. Articolul 7235 Judecătorii sau Tribunalele. Judecătorii sau Tribunalele nu se vor limita la cuantumurile minime prevăzute de lege pentru fiecare tip de pedeapsă. vor motiva în sentinţă gradul şi extinderea concretă a pedepsei aplicate. cu clauza că durata maximă va fi de 30 de luni. La determinarea pedepsei inferioare în grad. putând să ajungă până la jumătatea inferioară a pedepsei superioare în grad. dimpotrivă. în cazul infracţiunilor împotriva patrimoniului. 34 . aceeaşi pedeapsă. Totuşi. REGULI SPECIALE PENTRU APLICAREA PEDEPSELOR Articolul 73 Autorului a două sau mai multor delicte sau culpe i se va aplica toate pedepsele corespunzătoare diferitelor infracţiuni pentru a fi executate simultan. care se va aplica în jumătatea superioară a acesteia. dacă este posibil. pedeapsa superioară cu 27 Articolul 58. realizează o pluralitatea de acţiuni sau omisiuni care lezează una sau mai multe persoane şi încalcă principiul penal sau principii de o natură egală sau asemănătoare. persoana care. modificat de Legea Organică 15/2003. cu clauza că durata maximă va fi de 20 ani. Articolul 74 In ciuda dispoziţiilor articolului anterior. SECŢIUNEA 2. în mod justificat.

Partea a Il-a a acestui Cod şi una din ele este pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani. 36 37 c) De 40 de ani. articolul 74. care nu va putea depăşi 20 de ani. în mărimea pe care o consideră adecvată. 25 noiembrie. b) De 30 de ani. când subiectul a fost condamnat pentru două sau mai multe infracţiuni de terorism prevăzute în Secţiunea 2 din Capitolul V al Titlului XXII. 3. când subiectul a fost condamnat pentru două sau mai multe infracţiuni şi una dintre acestea este pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani. această limită maximă va fi: a) De 25 de ani. cu excepţia celor care se constituie în infracţiuni împotriva onoarei şi libertăţii şi umilirii sexuale care afectează acelaşi subiect pasiv. când subiectul a fost condamnat pentru două sau mai multe infracţiuni. 38 Articolul 76. durata maximă de executare efectivă a pedepsei inculpatului nu va putea depăşi triplul duratei pedepsei celei mai grave dintre cele aplicate. modificat de Legea Organică 15/2003. declarându-se stinse pedepsele când cele deja aplicate acoperă această durată maximă. se va avea în vedere natura faptei şi preceptul încălcat pentru a aplica sau nu 37 continuitatea infracţională.Sunt exceptate de la prevederile paragrafelor anterioare ofensele aduse bunurilor eminamente personale. pe cât posibil. când subiectul a fost condamnat pentru două sau mai multe infracţiuni şi cel puţin două dintre acestea sunt pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani. Paragraful 1.unu sau două grade. se va urma ordinea respectivă de gravitate pentru executarea succesivă. d) De 40 de ani. Articolul 77 35 . 2. modificat de Legea Organică 7/2003. Articolul 75 Când toate sau unele din pedepsele corespunzătoare diferitelor infracţiuni nu pot fi executate simultan de către condamnat. în mod excepţional. dacă fapta comportă o gravitate deosebită şi au fost prejudiciate un număr mare de persoane. Limitarea se va aplica. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. Articolul 7638 în pofida dispoziţiilor articolului anterior. ar putea fi judecate într-un singur proces. în aceste cazuri. 30 iunie. articolul 74. datorită conexiunii acestora sau datorită momentului comiterii. Paragraful 3. deşi pedepsele au fost aplicate în procese diferite dacă faptele.

aplicarea regimului general de executare. precum şi evoluţia acestuia în programul de reeducare. în baza evaluării prealabile individualizate favorabilă reintegrării sociale şi evaluând. circumstanţele personale ale acuzatului. Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va putea dispune ca compensaţiile penitenciare. b) La eliberarea condiţională. întemeiat. când rămâne de executat a opta parte din limita maximă a executării condamnării. 2. 3. infracţiunile se vor sanţiona separat. după audierea Ministerului Public. Dacă este cazul delictelor de terorism prevăzute în Secţiunea 2 din Capitolul V al Titlului XXII. va putea să dispună. fără a putea depăşi pedeapsa reprezentată de suma celor ce s-ar aplica dacă infracţiunile ar fi fost comise separat. b). 30 iunie. Articolul 7839 1. 2. Despoţiile articolelor anterioare nu se aplică în cazul în care o singură faptă constituie două sau mai multe infracţiuni sau când una din ele este pe jumătate necesară pentru comiterea celeilalte. în aceste cazuri. Dacă. 36 . CAPITOLUL III Formele substitutive ale executării pedepsei privative de libertate şi eliberarea condiţională40 SECŢIUNEA 1. pedeapsa ce urmează a fi executată rezultă mai mică decât jumătate din suma totală a pedepselor aplicate. Articolul 79 Ori de câte ori Judecătorii sau tribunalele aplică o pedeapsă care atrage după sine alte pedepse accesorii. a Instituţiilor Penitenciare şi a celorlalte părţi. când rămâne de executat a cincia parte din limita maximă de executare a condamnării.1. Judecătorul de Supraveghere. ca urmare a limitărilor stabilite în paragraful 1 al articolului 76. Această dispoziţie va fi aplicabilă în cazurile prevăzute la literele a). Când pedeapsa astfel calculată depăşeşte această limită. se vor condamna în mod expre condamnatul a acestea din urmă. 3. SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE Articolul 78. când pedeapsa ce urmează a fi executată este mai mică decât jumătate din suma totală a pedepselor aplicate. posibilitatea anterioară va fi aplicabilă numai: a) La al treilea grad penitenciar. c) şi d) din paragraful 1 al articolului 76 al acestui Cod. după caz. modificat de Legea Organică 7/2003. In aceste cazuri se va aplica pedeapsa în jumătatea ei superioară pentru infracţiunea cea mai gravă. permisul de ieşire. clasificarea în gradul al treilea şi calcularea duratei pentru eliberare condiţională să se refere la totalitatea pedepselor aplicate în sentinţă. Partea a Il-a a acestui Cod sau comise în cadrul unor organizaţii criminale şi ţinând cont de pedepsele aplicate.

vor fi necesare următoarele condiţii: 1°. 30 iunie. 25 noiembrie. constantă imposibilitatea totală sau parţială ca condamnatul să facă faţă acestora. articolul 81. nici antecedentele penale care au fost anulate sau care ar trebui să fie. articolul 80. Suspendarea executării pedepsei nu se va extinde asupra răspunderii civile derivate din delictul sau culpa pedepsite. Perioada de suspendare va fi de la doi la cinci ani pentru pedepsele privative de libertate mai mici de doi ani şi de la trei luni la un an pentru pedepse uşoare şi vor fi dispuse de către Judecători sau Tribunale. nu vor fi luate în considerare condamnările anterioare pentru delicte de neglijenţă. de gradul de periculozitate penală al inculpatului. Responsabilităţile civile cauzate să fie îndeplinite. modificat de Legea Organică 15/2003.42 3°. modificată de Legea Organică 15/2003. după audierea celor interesaţi şi a Ministerului Public. luând în considerare circumstanţele personale ale delincventului. 4. Pedeapsa sau pedepsele aplicate sau suma celor aplicate să nu fie mai mare de doi ani. fără 41 42 Paragraful 1. Astfel. Articolul 81 Pentru suspendarea executării pedepsei. 37 . Condiţia 2. în principal.1. în această rezoluţie se va ţine cont. precum şi de existenţa altor proceduri penal împotriva acestuia41 2. în baza unei rezoluţii întemeiate. Judecătorii sau tribunalele vor putea suspenda executarea pedepselor privative de libertate nu mai mari de 2 ani. 25 noiembrie. 2°. Articolul 8243 Articolul 78. modificat de Legea Organică 7/2003. afară dacă Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa. cu audierea prealabilă a părţilor. 3. a include în acest calcul pedeapsa derivată din neplata amenzii. Judecătorii şi Tribunalele care au pronunţat sentinţa vor putea acorda suspendarea oricărei pedepse aplicate fără a se supune nici unei condiţii în cazul în care condamnatul suferă de o boală incurabilă foarte gravă. afară dacă în momentul comiterii infracţiunii avea deja o altă pedeapsă suspendată din acelaşi motiv. Condamnatul să fie la prima infracţiune. conform dispoziţiile articolului 136 din acest Cod. caracteristicile faptei şi durata pedepsei.

printre care: 1° Interzicerea de a se deplasa în anumite locuri. 25 noiembrie. să: a) înlocuiască regula de conduită impusă cu alta diferită. fără autorizarea Judecătorului sau Tribunalului.2 din acest Cod. în nici un caz. Dacă subiectul va încălca . Judecătorul sau Tribunalul care pronunţa sentinţa. Articolul 83 1. modificată de Legea Organică 15/2003. dacă consideră necesar. 2. cu informarea prealabilă a acestuia. culturale. să condiţioneze suspendarea de îndeplinirea obligaţiilor sau îndatoririlor care au fost stabilite. 38 . Suspendarea executării pedepsei va fi întotdeauna condiţionată de faptul ca condamnatul să nu comită altă infracţiune în termenul stabilit de Judecători sau Tribunal. Judecătorii sau Tribunalele se vor pronunţa cu cea mai mare urgenţă în privinţa acordării sau nu a suspendării executării pedepsei. de educaţie rutieră. să poată depăşi cinci ani. sexuală şi altele similare. la fiecare trei luni cel puţin. conform articolului 80. 2° Interdicţia de a se apropia de victimă sau de membrii familiei acesteia sau de alte persoane determinate de Judecător sau tribunal sau de a comunica cu aceştia. 4° Să se prezintă personal în faţa Judecătorului sau a Tribunalului sau a serviciului Administraţiei pe care acesta a desemnat-o. dacă neîndeplinirea acestora este repetată. cu audierea prealabilă a părţilor. Dacă subiectul comite o faptă infracţională în termenul de suspendare stabilit. va putea. 6° Să îndeplinească celelalte îndatoriri pe care Judecătorul sau Tribunalul le consideră oportune pentru reabilitarea socială a condamnatului. pentru a informa în legătură cu activităţile sale şi să le justifice. 3° Interdicţia de a lipsi. de asemenea. în cazul delictelor prevăzute în articolele 153 şi 173.44 2. în legătură cu respectarea regulilor de conduită impuse. în termenul de suspendare.2 al acestui Cod.După rămânerea definitivă a sentinţei şi fiind îndeplinite cerinţele stabilite în articolul anterior. fără ca. de muncă. Judecătorul sau tribunalul va revoca suspendarea executării pedepsei. de la locul de domiciliul. Serviciile din cadrul Administraţiei competente vor informa Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa. în cazul în care pedeapsa suspendată a fost cu închisoarea. Judecătorul sau Tribunalul va condiţiona în orice caz suspendarea îndeplinirii obligaţiilor sau îndatoririlor prevăzute de regulile 1° şi 2° din acest paragraf. Judecătorul sau Tribunalul va putea. obligaţiile sau îndatoririle impuse. Articolul 84 1. b) Prelungească termenul de suspendare. 5° Să participe la programele formative. c) Revoce suspendarea executării pedepsei. Articolul 82. dacă nu atentează la demnitatea sa ca persoană.

în momentul în care se decide suspendarea. cu condiţia ca să se certifice suficient. Articolul 82. de către centrele sau serviciile publice sau private acreditate sau omologate. După încheierea termenului de suspendare stabilit fără ca subiectul să fi comis altă infracţiune şi fiind îndeplinite regulile de conduită stabilite de Judecător sau Tribunal. prin rezoluţie întemeiată. se va dispune executarea pedepsei. 25 noiembrie. înainte de a acorda beneficiile suspendării executării pedepsei. va putea acorda suspendarea executării pedepselor privative de libertate nu mai mari de cinci ani condamnaţilor care au comis fapta infracţională din cauza dependenţei lor de substanţele menţionate la numărul 2 din articolul 20. că condamnatul nu mai este dependent de aceste substanţe sau este supus unui tratament. în acest scop. 2. 3. 25 noiembrie. în cazul în care condamnatul se află în tratament de dezintoxicare. în cazurile în care pedeapsa suspendată a fost cea a închisorii pentru delictele prevăzute în articolele 153 şi 173. 44 45 Paragraful 1. Articolul 87 1.2 din acest Cod. pe reprezentantul acesteia. Chiar când nu concură condiţiile 1° şi 2° prevăzute în articolul 81. care va fi de la trei la cinci ani. Judecătorul sau Tribunalul. după caz. articolul 84. 2. articolul 83. oportunitatea de a acorda sau nu beneficiul suspendării executării pedepsei. 4. Judecătorii şi Tribunalele va audia partea prejudiciată şi. completat de Legea Organică 15/2003. Paragraful 3. cu audierea părţilor. în cazul în care condamnatul este recidivist. neîndeplinirea de către condamnat a obligaţiilor sau îndatoririlor menţionate la numerele 1 şi 2 al primului paragraf din articolul 83 al acestui Cod va determina revocarea suspendării executării pedepsei.3. Judecătorul sau tribunalul va solicita în orice caz raportul medico-legal cu privire la probleme t ■ 46 expuse anterior. Articolul 86 în cazul delictelor ce pot fi puse în mişcare numai în baza unui denunţ prealabil sau a unei plângeri făcută de partea prejudiciată. acesta va dispune reabilitarea de drept. suspendarea executării pedepsei de continuare tratamentului până la sfârşit.45 Articolul 85 1. 25 noiembrie.Suspendarea executării pedepsei va fi întotdeauna condiţionată de faptul că condamnatul nu trebuie să comită altă faptă infracţională în perioada de încercare determinată. de asemenea. luând în considerare circumstanţele faptei şi cele ale autorului. modificată de Legea Organică 15/2003. Judecătorul sau Tribunalul va estima. modificat de Legea Organică 15/2003. 39 . După revocarea suspendării. se va condiţiona.

Judecătorii sau Tribunalele vor putea substitui cu amendă sau amenzi şi zile de muncă în beneficiul comunităţii. modificările survenite. şi niciodată cu o periodicitate mai mare de un an. 40 . modificatele Legea Organică 15/2003. dacă s-a dovedit că acesta nu mai este dependent sau continuă tratamentul. evoluţia sa. închisoare cu două cote de amendă sau cu o zi de muncă. în aceeaşi sentinţă. pe motive întemeiate. natura faptei. când circumstanţele faptei şi ale învinuitului presupun că executarea acestora ar frustra scopul lor de prevenţie şi de reintegrare socială. modificat de Legea Organică 15/2003. înainte de începerea executării . 5. pedepsele închisorii care nu depăşesc doi ani pentru condamnaţii neobişnuiţi. 25 noiembrie. modificată de Legea Organică 15/2003. SUBSTITUIREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE Articolul 88 48 1. în acest caz va putea acorda. O dată încheiat termenul de suspendare. în special. pedepsele cu închisoarea care nu depăşesc un an cu amendă sau cu prestarea de muncă în folosul comunităţii. substituirea se va face în baza aceloraşi cerinţe şi în aceeaşi termeni şi module de conversie stabilite în paragraful anterior pentru pedeapsa cu amendă. informaţii precisa pentru a se dovedi începerea acestuia. în aceste cazuri. substituindu-se fiecare zi de 47 48 Paragraful 4. efortul de a repara dauna cauzată recomandă acest lucru. 25 noiembrie. pe o durată care nu va putea depăşi durata pedepsei substituite. Judecătorii sau Tribunalele vor putea înlocui. în aceste cazuri. chiar dacă legea nu prevede aceste pedepse pentru delictul în cauză. SECŢIUNEA 2. afară de cazul în care. precum şi pentru a cunoaşte. după examinarea rapoartelor corespunzătoare. sau ulterior. precum şi finalizarea acestuia47. fără ca condamnatul să fi comis altă faptă infracţională. Altfel. când circumstanţele personale ale acuzatului. dacă în sentinţă nu au fost stabilite ca pedepse. Judecătorul sau Tribunalul va revoca suspendarea executării pedepsei dacă condamnatul nu îndeplineşte oricare din condiţiile stabilite. Judecătorul sau tribunalul va dispune reabilitarea de drept. va dispune executarea acesteia. o prelungire a termenului de suspendare pentru o perioadă nu mai mare de doi ani. articolul 87. în mod excepţional. 25 noiembrie. periodic. consideră necesară continuarea tratamentului. când nu este vorba de infractori obişnuiţi. conduita sa şi. prin încheiere motivată. cu audierea prealabilă a părţilor. Articolul 82. Judecătorul sau Tribunalul va putea impune condamnatului respectarea uneia sau a mai multor obligaţii sau îndatoriri prevăzute în articolul 83 al acestui Cod. Articolul 88.Centrele sau serviciile responsabile de efectuarea acestui tratament vor fi obligate să faciliteze Judecătorului sau Tribunalului care a pronunţat sentinţa. în termenele fixate.

cu audierea prealabilă a Ministerului Public. afară dacă Judecătorul sau Tribunalul. In cazul neexecutării.în cazul în care acuzatul a fost condamnat pentru delicte specificate în articolul 173. In mod similar.2 din acest Cod. la cererea Ministerului Public. respectarea obligaţiilor sau a îndatoririlor prevăzute la numerele 1 şi 2 din primul paragraf al articolului 83 al acestui Cod. Judecătorii sau Tribunalele. se va proceda la executarea pedepsei privative de libertate dispusă iniţial sau a perioadei de condamnare restante. în cazul în care se acceptă ca aceasta să se producă în al treilea an de detenţie în penitenciar sau după ce se execută trei pătrimi din condamnare. 29 septembrie. 2 şi 3. în plus. afară dacă. în aceste cazuri. articolul 89. Expulzarea astfel dispusă va fi însoţită de documente privind orice procedură administrativă care ar avea drept scop autorizarea pentru rezidenţă sau muncă în Spania. vor dispune în sentinţă expulzarea de pe teritoriul naţional a cetăţeanului străin nerezident legal în Spania condamnat la pedeapsa închisorii egală sau mai mare de 6 ani. Expulzarea se va realiza fără să se aplice dispoziţiile articolelor 80. după caz. în afara de încadrarea în programe specifice de reeducare şi tratament psihologic. în nici un caz nu se vor putea substitui pedepse care sunt substitutive ale altora.87. modificate de Legea Organică 11/2003. apreciază că natura delictelor justifică executarea pedepsei într-un centru penitenciar din Spania. pedeapsa închisorii va putea fi substituită numai prin pedeapsa prestării de muncă în beneficiul comunităţii. 3. 41 . partea de timp echivalentă cotelor îndeplinite. Judecătorul sau Tribunalul vor dispune. şi 88 din Codul Penal. în cazul în care. Pedepsele privative de libertate mai mici de 6 ani aplicate unui străin nerezident legal în Spania vor fi Paragrafele 1. 2. a pedepsei substitutive. substituite în sentinţă prin expulzarea de pe teritoriul spaniol. conform regulii de conversie stabilită în paragraful precedent. Articolul 8949 1. scăzând. pedeapsa închisorii aplicată iniţial va fi executată. aceasta nu poate fi îndeplinită. în mod excepţional şi întemeiat. fiind dispusă substituirea pedepsei privative de libertate prin expulzare. nu se apreciază că natura delictului justifică executarea condamnării într-un centru penitenciar din Spania. total sau parţial. în mod excepţional şi întemeiat.

sau pentru delicte comise în cadrul organizaţiilor criminale. integral. Dispoziţiile prevăzute în paragrafele anterioare nu se vor aplica cetăţenilor străini care au fost condamnaţi pentru comiterea delictelor la care fac referire articolele 312. se va înţelege că există prognosticul de reintegrare socială când condamnatul demonstrează. organizaţie sau grup terorist. Nu se va înţelege îndeplinită circumstanţa anterioară dacă condamnatul nu a îndeplinit responsabilitatea civilă derivată din delict în cazurile şi conform criteriilor stabilite în articolul 72. Partea a Il-a a acestui Cod. realmente. 318 bis. 3. într-o manieră de netăgăduit. Capitolul V. 4. cu mediul şi cu activităţile de asociere şi colective ilegale şi colaborarea sa cu autorităţile. 42 . b) S-au ispăşit trei pătrimi din condamnarea aplicată. fapt menţionat în raportul final prevăzut în articolul 67 din Legea Organică Generală a Penitenciarelor. un prognostic individualizat favorabil privind reintegrarea socială. Cetăţeanul străin care va încerca să încalce o decizie judiciară de expulzare şi interdicţie de intrare la care face referire paragrafele anterioare va returnat de către autoritatea guvernamentală. în plus. în orice caz. Titlul XXII. începând de la data expulzării sale şi. capturarea şi trimiterea în judecată a persoanelor responsabile de delicte teroriste. că a abandonat scopurile şi mijloacele activităţii teroriste şi. nu mai are nici o legătură cu organizaţia teroristă . ELIBERAREA CONDIŢIONATĂ 1.5 şi 6 din Legea Organică Generală a Penitenciarelor. fie pentru a împiedica producerea altor delicte de către bandele înarmate. în cazul persoanelor condamnate pentru delictele de terorism menţionate în Secţiunea 2. calculându-se. cu privire la condamnat. 515. fie pentru identificarea. Cetăţeanul străin nu se va putea întoarce în Spania timp de 10 ani. fie pentru a atenua efectele delictului său. ceea ce s-ar putea demonstra printr-o declaraţie expresă de repudiere a activităţilor infracţionale şi de abandonare a violenţei şi o cerere expresă de iertare adresată victimelor delictului său.2. Se stabileşte eliberarea condiţionată în pedepsele privative de libertate pentru acei condamnaţi la care concură următoarele circumstanţe: a) Se află în al treilea an de tratament penitenciar. 517 şi 518 din Codul penal. precum şi prin rapoarte tehnice care să ateste că arestatul. c) S-a constatat o conduită bună şi că există. un nou termen de interdicţie de intrare. până când nu se prescrie pedeapsa.6°. pentru obţinerea de probe sau pentru a împiedica acţiunile sau dezvoltarea organizaţiilor sau asociaţiilor din care a făcut parte sau cu care a colaborat.50 SECŢIUNEA 3. De asemenea. a colaborat activ cu autorităţile.

Capitolul V. Titlul XXII acestui Cod sau comise în cadrul organizaţiilor criminale. după caz. 2. în plus. Acelaşi criteriu se va aplica când. va înainta dosarul de eliberare condiţionată.cu excepţia cazului în care a ispăşit trei pătrimi din aceasta. vor putea obţine acordarea eliberării condiţionate. condamnaţii care au îndeplinit vârsta de 60 de ani sau o împlinesc în timpul ispăşirii pedepsei şi îndeplinesc condiţiile stabilite. In pofida dispoziţiilor articolelor anterioare. a) şi c). Articolul 9152 1. judecătorul de supraveghere penitenciară. fiind îndeplinite circumstanţele de la lit. când nu când nu este vorba de delictele de terorism menţionate în Secţiunea 2. Această măsură se referă la faptul că condamnatul trebuie să fi desfăşurat permanent activităţile indicate în paragraful anterior şi să se dovedească. în mod întemeiat.2. paragraful 1. două treimi. conform raportului medical. respectarea uneia sau a mai multor reguli de conduită sau măsurile prevăzute în articolele 83 şi 96. 2. judecătorul de supraveghere penitenciară va putea înainta. Instituţiilor penitenciare şi a celorlalte părţi. participarea efectivă şi favorabilă la programele de reparare a daunelor cauzate victimelor sau la programele de tratament sau dezintoxicare. va putea acorde eliberarea condiţionată condamnaţilor cu pedeapsa privativă de libertate care au ispăşit două treimi din pedeapsă. Constatând Administraţia penitenciară că condamnatul se află în oricare din cazurile prevăzute în paragrafele anterioare. articolul anterior. va putea impune. Partea a Il-a a acestui Cod sau comise în cadrul organizaţiilor criminale. Judecătorul de supraveghere. 43 . când merită acest beneficiu prin desfăşurarea continuă de activităţi de muncă. până la un maximum de 90 de zile pentru fiecare an de executare efectivă a pedepsei. La propunerea Instituţiilor penitenciare şi cu informarea prealabilă a Ministerului Public şi a celorlalte părţi. în regimul de urgenţă pe care îl impune cazul. fiind îndeplinite circumstanţele de la lit. când dispune eliberarea condiţionată a condamnaţilor. sau. acordarea eliberării condiţionate în termenul prevăzut în paragraful anterior.3 din prezentul Cod. culturale sau ocupaţionale. după caz. în mod excepţional. Capitolul V. 1. este vorba de bolnavi care suferă de boli grave incurabile. a) şi c) din paragraful 1 al articolului anterior şi când nu este vorba de delictele de terorism menţionate în Secţiunea 2. Titlul XXII. cu informarea prealabilă al Ministerului Public. după ispăşirea a jumătate din pedeapsă.

2. Articolul 93. Capitolul V.. din cauza bolii sau din cauza vârstei înaintate. Titlul XXII. dificultatea de a comite infracţiuni şi periculozitatea scăzută a subiectului. libertate condiţională. Articolul 9354 1. condamnatul comite infracţiuni. nu respectă regulile de conduită sau nu îndeplineşte condiţiile care i-au permis să acceadă la eliberarea condiţionată. după soluţionare. Judecătorul de supraveghere penitenciară va revoca eliberarea condiţionată iar condamnatul va fi încarcerat în perioada şi în anul penitenciar corespunzător. judecătorul de supraveghere penitenciară va revoca eliberarea acordată. Partea a Il-a a acestui Cod. alături de circumstanţele personale. modificat de Legea Organică 157/2002. Perioada de libertate condiţionată va cuprinde toată perioada de timp care-i lipseşte subiectului pentru a executa pedeapsa. modificat de Legea Organică 7/2003. fără a se aduce atingere calculului timpului petrecut în Articolul 92. Judecătorul de supraveghere va putea autoriza eliberarea condiţionată fără alte formalităţi decât să ceară centrului penitenciar raportul cu prognosticul final. judecătorul de supraveghere penitenciară va putea solicita rapoarte care să-i permită să dovedească că subzistă condiţiile care să permită obţinerea eliberării condiţionate. în cazul condamnaţilor pentru delictele de terorism menţionate în Secţiunea 2. fiind dovedit prin raportul medico-legal şi de serviciile medicale ale stabilimentului penitenciar. pierzând perioada petrecută în libertate condiţionată. Dacă în această perioadă de libertate condiţionată. SECŢIUNEA 4. Dacă pericolul pentru viaţa subiectului. Dacă în această perioadă condamnatul va comite infracţiuni sau nu va respecta regulile de conduită impuse. aceasta fără a aduce atingere urmăririi şi controlului prevăzute în articolul 75 din Legea organică Generală a Penitenciarelor. 30 iunie.în cazul prevăzut în paragraful anterior. 3. condamnatul va executa perioada restantă din pedeapsa aplicată.Articolul 92" Judecătorului de Supraveghere penitenciară care. pentru a putea face evaluarea la care se referă paragraful anterior. iar condamnatul se va reîntoarce în închisoare în perioada şi anul penitenciar corespunzător. 25 noiembrie. va evalua. 3. DISPOZIŢII COMUNE Articolul 9455 44 . este evident.

momentul posibilei suspendări sau substituiri a pedepsei. se va considera. într-o perioadă nu mai mare de 5 ani şi au fost condamnaţi pentru acestea. data comiterii acelor delicte care fundamentează şi conferă condamnatului atributul de "obişnuit". 45 . Pentru a efectua acest calcul. se consideră inculpaţi obişnuiţi cei care au comis trei sau mai multe delicte cuprinse în acelaşi capitol. conform articolului 88 şi.Articolul 92" Conform prevederilor cuprinse în Secţiunea 2 din acest capitol. pe de o parte. pe de altă parte.

2° Expulzarea de pe teritoriul naţional a cetăţenilor străini nerezidenţi legal în Spania. cu informarea prealabilă corespunzătoare. In acest caz. Măsurile asigurătorii ce se pot aplica conform acestui Cod sunt privative de libertate şi neprivative de libertate. 25 noiembrie. Persoana care se supune acestei măsuri va fi în îngrijirea şi supravegherea radei desemnate şi care acceptă custodia. 6° Custodia familială. 3 Obligaţia de a locui într-un loc determinat. Sunt măsuri neprivative de libertate: 1° Neexercitarea profesiei. de a merge la spectacole sportive sau culturale. 2° Din fapta şi circumstanţele personale ale subiectului să se deducă un prognostic de comportament viitor care să releve posibilitatea comiterii altor infracţiuni.56 Articolul 9657 1.subiectul va fi obligat să declare domiciliul ales şi schimbările care intervin. pe care o va exercita în relaţie cu Judecătorul de Supraveghere Penitenciară şi fără lezarea activităţilor şcolare sau de muncă ale persoanei custodiate. modificat de Legea Organică 15/2003. 3. Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va putea dispune numai una sau unele din măsurile prevăzute în articolul 96. articolul 95.TITLUL IV Măsurile de siguranţă CAPITOLUL I Măsurile de siguranţă generale Articolul 95 1. 2.° Internarea într-un centru special de educare. Măsurile de siguranţă se vor aplica de către Judecător sau de Tribunal. 25 noiembrie. persoanelor care se află în cazurile prevăzute în capitolul următor al acestui Cod. 2. Articolul 96. 4° Interdicţia de a locui într-un loc sau pe un teritoriu determinat. 5° Interdicţia de a se deplasa în anumite locuri sau teritorii. 2° Internarea într-un centru de dezintoxicare. 46 . când concură următoarele circumstanţe: 1° Subiectul a comis o faptă prevăzută ca delict.3. Când pedeapsa care a fost aplicată pentru delictul comis nu a fost privativă de libertate. 56 57 Paragraful 2. Sunt măsuri privative de libertate: 1° Internarea într-un centru psihiatric. 3. modificat de Legea Organică 15/2003. sau de a vizita localuri unde se servesc băuturi alcoolice sau de jocuri.

7°Privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotoare. modificat de Legea Organică 15/2003. Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va adopta. substituire sau suspendare a măsurii asigurătorii a pedepsei privative de libertate aplicată. modificat de Legea Organică 15/2003. o propunere de menţinere. c) înlocuirea unei măsuri asigurătorii cu alta care se consideră mai potrivită. 47 . d) Suspendarea executării măsurii asigurătorii. profesional. în cazul în care a fost aplicată substituirea şi subiectul a evoluat nefavorabil. de educaţie sexuală şi altele similare. 25 noiembrie. 12° Participarea la programe de tip formativ. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va trebui să evalueze rapoartele emise de factorii facultativi şi profesionali care-1 asistă pe cel supus măsurii asigurătorii şi. revenind la aplicarea măsurii substituite. având în vedere rezultatul deja obţinut prin aplicarea acesteia. pentru o perioadă nu mai mare decât cea restantă până la maximum-ul menţionat în sentinţă prin care s-a aplicat. cultural. una din următoarele decizii: a) Menţinerea executării măsurii asigurătorii impuse. 25 noiembrie. Articolul 9959 dacă se va demonstra din nou oricare din în centre medicale externe sau stabilimente cu caracter socio- 56 57 Paragraful 2. b) Decretarea încetării oricărei măsuri asigurătorii impuse. încetare. după caz. 11° Urmarea unui tratament sanitar. substituirea va rămâne fără efect. Articolul 96. printr-un procedeu contradictoriu. 8° Privarea de dreptul de a deţine sau dreptul de port armă. dintre cele prevăzute pentru cazul în speţă. 10° Interdicţia de a comunica cu victima sau cu membrii familiei acesteia sau cu alte persoane desemnate de Judecător sau Tribunal. Articolul 98 Pentru a formula propunerea la care se referă articolul anterior. în acest scop. Suspendarea va fi condiţionată de faptul că subiectul nu trebuie să comită infracţiuni în perioada termenului fixat şi-şi va înceta efectele circumstanţele prevăzute în articolul 95 din acest Cod. rezultatul celorlalte demersuri dispuse în acest scop. 9° Interdicţia de a se apropia de victimă sau de membrii familiei acesteia sau de alte persoane determinate de Judecător sau Tribunal. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară va fi obligat să înainteze. cel puţin o dată pe an. cât timp nu există periculozitatea penală a subiectului. educativ. cu propunerea prealabilă a Judecătorului de Supraveghere Penitenciară. articolul 95. Articolul 9758 în timpul executării sentinţei.

Internarea nu va putea depăşi durata pedepsei privative de libertate. Judecătorul sau Tribunalul va putea dispune substituirea măsurii încălcate cu cea a internării. Judecătorul sau tribunalul va dispune îndeplinirea măsurii. sau oricare altă măsură prevăzută la paragraful 3 al articolului 96. MĂSURILE PRIVATIVE DE LIBERTATE Articolul 101 1. măsura de internare pentru tratament medical sau educaţie specială într-un stabiliment adecvat tipului de anomalie sau alterare psihică a acestuia sau oricare alta din măsurile prevăzute în paragraful 3 al articolului 96.Persoana care se supune acestei măsuri nu va putea abandona stabilimentul fără autorizarea Judecătorului sau Tribunalului care a pronunţat sentinţa. 1.în cazul altor măsuri. Judecătorul sau Tribunalul va dispune în sentinţă acea limită maximă. 3. conform prevederilor articolului 97 al acestui Cod. Internarea nu va putea depăşi durata pedepsei privative de libertate. în consecinţă. 25 noiembrie. să suspende executarea restului de pedeapsă pentru o perioadă nu mai mare decât durata acesteia sau să aplice una din măsurile prevăzute în articolul 96. dacă prin executarea pedepsei s- au pus în pericol efectele obţinute prin aceasta. dacă este necesar. Articolul 96. în acest scop.în cazul în care concură pedepse şi măsuri asigurătorii privative de libertate.Subiectului care este declarat exonerat de responsabilitatea penală. modificat de Legea Organică 15/2003. în cazul încălcării unei măsuri asigurătorii de spitalizare. 56 57 Paragraful 2.3. i se va putea aplica. dacă subiectul a fost declarat responsabil şi. dacă aceasta a fost prevăzută în cazul în speţă şi dacă încălcarea îşi demonstrează necesitatea. Judecătorul sau Tribunalul va stabili în sentinţă limita maximă. dacă subiectul a fost declarat responsabil şi. CAPITOLUL II Aplicarea măsurilor de siguranţă SECŢIUNEA 1. 2. 1° din articolul 20. Judecătorul sau Tribunalul va putea. 25 noiembrie. 10060 1. modificat de Legea Organică 15/2003. Judecătorul sau Tribunalul va dispune reinternarea subiectului în acel centru de unde a evadat sau în altul adecvat stării sale. măsura de internare în centre publice sau private de dezintoxicare acreditate sau omologate. care se va deduce din executarea pedepsei. articolul 95. li se va aplica. conform nr. 2. în ambele cazuri Judecătorul sau Tribunalul va aduce dovezi pentru încălcare. dacă este necesar. Persoanelor exonerate de responsabilitate penală conform nr. O dată înlăturată măsura asiguratorie.2° din articolul 20. 48 .

2. Persoana căreia i se aplică această măsură nu va putea abandona stabilimentul fără autorizarea Judecătorului sau a Tribunalului care a pronunţat sentinţa, conform prevederilor articolului 97 al acestui Cod. Articolul 103 1. Persoanelor care au fost exonerate de răspundere conform nr. 3° al articolului 20, li se va putea aplica, dacă este necesar, măsura de internare într-un centru de educare special sau oricare altă măsură prevăzută în paragraful 3 al articolului 96. Internarea nu va putea depăşi durata pedepsei privative de libertate, dacă subiectul a fost declarat responsabil şi, în acest scop, Judecătorul sau Tribunalul va stabili în sentinţă limita maximă. 2. Persoana căreia i se aplică această măsură nu va putea abandona stabilimentul fără autorizarea Judecătorului sau a Tribunalului care a pronunţat sentinţa, conform prevederilor articolului 97 al acestui Cod. 3. în acest caz, propunerea la care face referire articolul 97 al acestui Cod va trebui să se facă la terminarea fiecărui curs sau an de învăţământ. Articolul 104 în cazurile de eximare incompletă raportate la nr.l0, 2° şi 3° din articolul 20, Judecătorul sau Tribunalul va putea aplica, în afara pedepsei corespunzătoare, măsurile prevăzute în articolul 101, 102 şi 103. Totuşi, măsura de internare se va putea aplica numai când pedeapsa impusă este cea privativă de libertate şi durata acesteia nu va putea depăşi durata pedepsei prevăzută în acest Cod pentru respectiva infracţiune. Pentru aplicarea ei se vor respecta dispoziţiile articolului 99. SECŢIUNEA 2. MĂSURILE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE Articolul 10561 în cazurile prevăzute în articolele 101 - 104, Judecătorul sau Tribunalul, la aplicarea măsurii privative de libertate sau în timpul executării acesteia, va putea dispune, fundamentat, obligaţia ca persoana căreia i s-a aplicat respectiva măsură să respecte una sau mai multe din următoarele măsuri: 1. Pentru o perioadă nu mai mare de 5 ani: a) Să se supună tratamentului într-un centru medical extern sau în stabilimente cu caracter socio-sanitar. b) Obligaţia de a locui într-un loc determinat. c) Interdicţia de a locui într-un loc sau teritoriu desemnat. în acest caz, subiectul va fi obligat să-şi declare domiciliul ales şi schimbările care intervin. d) Interdicţia de a se deplasa în locuri sau teritorii determinate să meargă la spectacole sportive sau culturale sau să viziteze localuri unde se consumă băuturi alcoolice sau săli de joc.
Articolul 100, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

49

e) Custodia familială. Persoana care se supune acestei măsuri va fi în îngrijirea şi supravegherea rudei desemnate şi care acceptă custodia, pe care o va exercita în relaţie cu Judecătorul de Supraveghere Penitenciară şi fără lezarea activităţilor şcolare sau de muncă ale persoanei custodiate. f) încadrarea în programe de tip formativ, cultural, educativ, profesional, de educaţie sexuală şi altele similare. g) Interdicţia de a se apropia de victimă sau de membrii familiei acesteia sau de alte persoane determinate de Judecător sau Tribunal sau de a comunica cu aceştia. 2. Pentru o perioadă de până la 10 ani: a) Privarea de dreptul de a deţine sau dreptul de port armă. b) Privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotoare. Pentru a dispune obligaţia de a respecta una sau unele din măsurile prevăzute în acest articol, Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va trebui să evalueze rapoarte emise de factori facultativi sau profesionali însărcinaţi să asiste subiectul supus măsurii asigurătorii. Judecătorul de Supraveghere Penitenciară sau serviciile Administraţiei corespunzătoare vor informa Judecătorul sau tribunalul care a pronunţat sentinţa. Articolul 106 în cazurile prevăzute în articolul anterior, Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa va dispune ca serviciile de asistenţă socială competente să acorde ajutorul sau îngrijirea necesară şi legală celui supus măsurilor de siguranţă neprivative de libertate. Articolul 107 Judecătorul sau Tribunalul va putea dispune, întemeiat, măsura decăderii din exercitarea unui anumit drept, profesie, meserie, industrie sau comerţ, funcţie sau post, pe o perioadă de la unu la cinci ani, când subiectul a comis, cu abuz în exercitarea acestora sau având legătură cu această exercitare, o faptă infracţională şi când, din evaluarea circumstanţelor concurente, se poate deduce pericolul de a comite din nou acelaşi delict sau altele asemănătoare, când nu este posibil să i se aplice pedeapsa corespunzătoare din cauză că se află într-una din situaţiile prevăzute la numerele 1°, 2° şi 3° din articolul 20.

1. Dacă subiectul este cetăţean străin nerezident legal în Spania, Judecătorul sau tribunalul va dispune în sentinţă, cu audierea prealabilă a acestuia, expulzarea de pe teritoriul naţional ca măsură substitutivă a măsurilor asigurătorii ce i-au fost aplicate, afară dacă Judecătorul sau tribunalul, cu avizul prealabil a Ministerului Public,
Articolul 100, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

50

Articolul 108ftZ

în mod excepţional şi întemeiat, nu apreciază că natura delictului justifică executarea acesteia în Spania. In cazul în care, după aplicarea măsurii asigurătorii de expulzare, aceasta nu va putea fi finalizată, se va proceda la executarea măsurii asigurătorii impusă iniţial. 2.Cetăţeanul străin nu va putea reveni în Spania timp de 10 ani, de la data expulzării sale. 3. Cetăţeanul străin care încearcă să încalce o hotărâre judecătorească de expulzare şi interdicţia de a intra în ţară la care se referă paragrafele anterioare va fi returnat prin autoritatea guvernamentală, calculându-se, integral, un nou termen de interdicţie de a intra. TITLUL V Răspunderea civilă derivată din infracţiuni şi culpe şi cheltuielile de judecată CAPITOLUL I Răspunderea civilă şi extinderea sa Articolul 109 1. Realizarea unei fapte descrise de lege ca infracţiune sau culpă impune obligaţia reparării, în termenii prevăzuţi de lege, a daunelor şi prejudiciilor cauzate de făptuitor. 2. Persoana prejudiciată va putea opta, în orice caz, să ceară Jurisdicţiei Civile răspunderea civilă. Răspunderea stabilită în articolul anterior cuprinde: 1 0 Restituirea. 2° Repararea daunei. 3° Despăgubiri materiale şi morale. Articolul 111 1. Va trebui restituit, când acest lucru este posibil, acelaşi bun, cu compensarea pentru deteriorările şi daunele pe care Judecătorul sau Tribunalul le determină. Restituirea se va face chiar dacă bunul se află în posesia unui terţ şi acesta 1-a achiziţionat legal şi de bună credinţă, având dreptul la acţiune în repetiţie împotriva celor responsabili şi, după caz, dreptul de a fi despăgubit de partea responsabilă civil pentru delict sau culpă. 2. Această dispoziţie nu se aplică atunci când terţul a achiziţionat bunul în forma şi în condiţiile stabilite de lege pentru a-1 face revendicabil. Articolul 112 Repararea daunei va putea consta în obligaţia de a da, a face sau de a nu face ceea ce Judecătorul sau Tribunalul va stabili, ţinând cont de natura acesteia şi de circumstanţele personale şi patrimoniale ale învinuitului, determinând dacă acestea pot fi îndeplinite prin el însuşi sau pot fi realizate pe cheltuiala lui. Articolul 113

62

Articolul 108, modificat de Legea organică 11/2003, 29 septembrie.

51

Articolul 108ftZ

Despăgubirea pentru prejudicii materiale şi morale va cuprinde nu numai prejudiciile cauzate persoanei prejudiciate, ci şi cele cauzate membrilor familiei acestuia sau terţilor. Articolul 114 Dacă victima a contribuit, prin comportamentul său, la producerea daunei sau prejudiciului suferit, Judecătorii sau tribunalele vor putea modera suma reparaţiei sau a despăgubirii. Judecătorii şi Tribunalele, atunci când stabilesc existenţa responsabilităţii civile, vor stabili, întemeiat, în sentinţele date, bazele pe care fundamentează cuantumul daunelor şi despăgubirilor, putând să-1 stabilească în aceeaşi rezoluţie sau în momentul executării acesteia. CAPITOLUL II Persoanele răspunzătoare civil Articolul 116 1. Orice persoană răspunzătoare penal pentru un delict sau culpă este, de asemenea, răspunzătoare civil, dacă din fapta comisă decurg daune sau prejudicii. Dacă sunt doi sau mai mulţi responsabili pentru un delict sau culpă, Judecătorii sau tribunalele vor determina cota de răspundere de care se face răspunzător fiecare dintre ei. 2. Autorii şi complicii, vor fi răspunzători în solidar cu cotele corespunzătoare şi, în subsidiar, cu cele corespunzătoare celorlalţi responsabili. Responsabilitatea subsidiară va deveni efectivă: mai întâi, la bunurile autorilor şi apoi la bunurile complicilor. Atât în cazurile în care se realizează efectiv responsabilitatea solidară, cât şi cea subsidiară, cel care a plătit poate recurge la acţiunea în repetiţie împotriva celorlalţi pentru cotele corespunzătoare fiecăruia. Articolul 117 Asigurătorii care şi-au asumat riscul responsabilităţilor pecuniare derivate din folosirea sau exploatarea oricărui bun, întreprindere, industrie sau activitate, când, ca urmare a unei fapte prevăzute în acest Cod, se produce un eveniment care determină riscul asigurat, vor fi direct responsabili civili până la limita despăgubirii legal stabilite sau înţelegerii convenite, fără a se aduce atingere dreptului la acţiune în repetiţie contra celor răspunzători. 1. Exempţiunea răspunderii penale prevăzute la numerele 1°, 2°, 3°, 5° şi 6° din articolul 20, nu cuprinde exempţiunea răspunderii civile, care va deveni efectivă conform următoarelor reguli: 1° în cazurile de la numerele 1°, şi 3°, sunt, de asemenea, responsabile pentru faptele comise persoanele declarate exonerate de răspunderea penală care îi au sub autoritatea lor sau în îngrijire legal sau în fapt, când au

62

Articolul 108, modificat de Legea organică 11/2003, 29 septembrie.

52

când dauna s-a produs cu asentimentul autorităţii sau a agenţilor săi. vor răspunde. reviste. responsabili civil. în mod echitabil. dacă acesta este estimabil sau. după caz. datorită persoanelor care le conduc sau administrează sau a angajaţilor. vor fi răspunzători civil direcţi persoanele în favoarea cărora s-a prevenit răul. 29 septembrie. pentru delicte sau culpe comise prin utilizarea mijloacelor ai căror titulari sunt. Judecătorii sau Tribunalele vor Stabili. 2° Persoanele fizice sau juridice titulari de edituri. Când cotele de care este răspunzător cel interesat nu sunt desemnate echitabil de către Judecător sau tribunal. când au partea lor de vină sau neglijenţă. cei care au cauzat frica şi. proporţional cu prejudiciul care a fost evitat în favoarea lor. apreciind existenţa uneia din cauzele de exempţiune citate. aflate sub autoritatea paternă sau tutelă şi care locuiesc împreună . ziare. nici măcar cu aproximaţie. 2°. care au vârsta de 18 ani. în cazul prevăzut la nr. după o atentă evaluare. răspunzătoare persoanele în stare de ebrietate sau intoxicate. Articolul 120 Sunt. de asemenea. de asemenea. s-au încălcat reglementările 62 Articolul 108. va proceda la stabilirea responsabilităţii civile. fără a se aduce atingere răspunderii civile directe care ar putea corespunde celor răspunzători. afară dacă s-a făcut rezerva expresă a acţiunilor pentru a fi reclamate pe calea corespunzătoare. 53 . cei care au realizat fapta. când. conform deciziei Judecătorului sau Tribunalului. modificat de Legea organică 11/2003. staţii de radio sau de televiziune sau orice alt mijloc de difuzare scrisă. măsură în care trebuie să răspundă cu bunurile lor fiecare dintre aceşti subiecţi. vor fi responsabili civil autorii faptei. fără a se aduce atingere dispoziţiilor prevăzute în articolul 212 din acest Cod. 4° în cazul prevăzut la numărul 6°. Articolul 119 în toate cazurile prevăzute în articolul anterior. se va acorda. în principal. orală sau vizuală. 2° Sunt. 3° Persoanele fizice sau juridice. în orice caz. sau când responsabilitatea se extinde asupra Administraţiilor Publice sau asupra celei mai mari părţi a unei populaţii şi. în cazul prevăzut în articolul 14. Judecătorul sau tribunalul care pronunţă sentinţa de achitare. în absenţa acestora. 3° în cazul prevăzut la numărul 5°. altfel. în cazul delictelor sau culpelor comise în stabilimentele ai căror titulari sunt.Articolul 108ftZ mediat culpa sau neglijenţa. pentru daune şi prejudicii cauzate prin delicte sau culpe comise de persoanele majore. 2. în absenţa celor responsabili penal: 1° Părinţii sau tutorii. o despăgubire în forma stabilită de lege şi de reglementările speciale.

conform normelor de procedură administrativă şi fără ca. după caz. în nici un caz. este obligată să restituie lucrul sau să despăgubească dauna până la cuantumul beneficiului. Articolul 122 Persoana care. provincia. CAPITOLUL IV îndeplinirea responsabilităţii civile şi celelalte responsabilităţi pecuniare Articolul 125 Când bunurile responsabilului civil nu sunt suficiente pentru a se achita. va putea fracţiona plata acesteia. Articolul 126 1. 5° Persoanele fizice sau juridice titulare de vehicule susceptibile de a crea riscuri pentru terţi. CAPITOLUL III Cheltuieli de judecată Articolul 123 Cheltuielile de judecată se înţeleg impuse de lege responsabililor penal ai oricărui delict sau culpă. Comunitatea Autonomă.Articolul 108ftZ poliţieneşti sau dispoziţiile autorităţii referitoare la fapta comisă. beneficiat de efectele unui delict sau culpă. 54 . pentru delicte sau culpe comise prin utilizarea acestora de către subalterni sau reprezentanţi sau persoane autorizate. răspund. când aceştia sunt autoritate. de daunele cauzate de cei responsabili penal pentru delicte de fraudă sau de culpă. să se poată da dublă despăgubire. Plăţile efectuate de condamnat sau de partea responsabilă civil în subsidiar se vor aplica în ordinea următoare: 62 Articolul 108. modificat de Legea organică 11/2003. pentru delicte sau culpe comise de angajaţi. determinând. cu audierea prealabilă a părţi prejudiciate. când lezarea este o consecinţă directă a funcţionării serviciilor publice care le-au fost încredinţate. fără a se aduce atingere responsabilităţii patrimoniale derivată din funcţionarea normală sau anormală a acestor servicii. Statul. de responsabilităţile pecuniare. municipiul şi celelalte entităţi publice. cu titlu lucrativ. după o judicioasă evaluare şi ţinând cont de necesităţile părţii prejudiciate şi de posibilităţile economice ale persoanei responsabile. în subsidiar. insula. reprezentanţi sau gesturi în desfăşurarea obligaţiilor de serviciu. 29 septembrie. într-o singură tranşă. subalterni. Judecătorul sau tribunalul. perioada şi suma tranşelor. Articolul 124 Cheltuielile vor cuprinde taxele şi indemnizaţiile ocazionate de procedurile judiciare şi întotdeauna vor include onorariul avocatului acuzării particular în delictele acţionate în justiţie numai la cererea părţii. agenţi şi angajaţi ai acestora sau funcţionari publici în exercitarea sarcinilor sau funcţiilor. astfel încât aceasta nu s-ar fi produs fără respectiva infracţiune. 4° Persoanele fizice sau juridice care activează în orice fel de industrie sau comerţ.

modificat de Legea organică 11/2003.Când delictul a fost dintre cele care pot fi puse în urmărire numai la cererea părţii. Şi unele şi altele vor fi confiscate. se vor distruge. Articolul 128 Când aceste bunuri şi instrumente provin din comerţul licit şi valoarea lor nu este proporţională cu natura sau gravitatea infracţiunii penale sau au fost îndeplinit complet responsabilităţile civile. dacă nu aparţin unui terţ de bună credinţă care nu este responsabil de delictul şi care le-a dobândit legal. oricare ar fi transformările suferite. precum şi câştigurile provenite din delict sau culpă. 4° Pentru celelalte cheltuieli de judecată.Dacă din orice motiv nu este posibilă confiscarea bunurilor menţionate în paragraful anterior. Bunurile confiscate se vor vinde. Articolul 129 62 Articolul 108. chiar dacă nu se aplică pedeapsa nici unei persoane. produsul destinat fiind destinat să acopere responsabilitatea civilă a condamnatului dacă legea nu prevede altfel. 2. 55 . dacă provin din comerţul licit. se va dispune confiscarea altor bunuri de o valoare echivalentă care aparţin părţilor răspunzătoare penal pentru fapta comisă. prin apărător din oficiu. 29 septembrie. iar dacă nu provin din comerţul licit li se va da destinaţia conform reglementărilor şi. 3° Pentru costurile acuzatorului particular sau privat. când plata acestuia a fost dispusă în sentinţă. în acest ultim caz trebuind să fie demonstrată situaţia patrimonială ilicită. în absenţa acestora. 4. se vor achita costurile pentru acuzatorul privat. Orice pedeapsă aplicată pentru un delict de fraudă sau culpă va atrage după sine pierdere bunurilor care provin din aceste delicte şi bunurile. TITLUL VI Consecinţele accesorii Articolul 12763 1. inclusiv cele ale apărării inculpatului. datorită faptului că este exonerată de responsabilitate penală sau că pedeapsa s-a stins. 5° Pentru amendă. 3. Judecătorul sau tribunalul va putea dispune confiscarea prevăzută în paragrafele anterioare ale acestui articol. mai cu seamă cele privind despăgubirea statului. Judecătorul sau tribunalul va putea să nu dispună confiscarea sau să dispună confiscarea parţială. 2. 2° Pentru despăgubirea statului pentru suma reprezentând cheltuielile efectuate de acesta în cauză. mijloacele sau instrumentele cu care s-a pregătit sau realizat.Articolul 108ftZ 1° Pentru repararea daunei cauzate şi despăgubirea prejudiciilor.

d) Interdicţia de a realiza în viitor activităţile. cu audierea prealabilă a Ministerului Public şi a titularilor sau reprezentanţilor săi legali va putea să impună. operaţiunile comerciale sau comerţ din clasa celor în exercitarea cărora s-a comis.Articolul 108ftZ 1.şi fără a se aduce atingere prevederilor articolului 31 al acestuia. Această interdicţie va putea avea caracter temporar sau definitiv. c) Suspendarea activităţilor societăţii. Judecătorul sau Tribunalul. 29 septembrie. termenul de interdicţie nu va putea depăşi 5 ani. 56 . următoarele consecinţe: a)Inchiderea întreprinderii. întreprinderii.închiderea temporară prevăzută în subparagraful a) şi suspendarea menţionată în subparagraful c) al paragrafului anterior. Dacă are caracter temporar. favorizat sau s-a acoperit delictul. TITLUL VII Stingerea responsabilităţii penale şi efectele sale CAPITOLUL I Cauzele care sting răspunderea penală Articolul 13065 Responsabilitatea penală se stinge: 1° Prin moartea condamnatului. întemeiat. 3° Prin încetarea definitivă a pedepsei. fundaţiei sau asociaţiei pe o perioadă ce nu va putea depăşi 5 ani. vor putea fi dispuse de Judecătorul de Instrucţie şi în timpul instrumentării cauzei. 4° Prin graţiere.2 din prezentul Cod. asociaţiei sau fundaţiei. în cazurile prevăzute în acest Cod. Consecinţele accesorii prevăzute în acest articol vor fi orientată spre prevenirea continuităţii activităţii infracţionale şi efectelor acesteia. 62 Articolul 108. 3. conform dispoziţiilor articolului 85. modificat de Legea organică 11/2003.64 2. localurilor sau stabilimentelor. închiderea temporară nu va putea depăşi 5 ani. b) Dizolvarea societăţii. temporar sau definitiv. e) Intervenţia întreprinderii de a salvgarda drepturile muncitorilor sau ale creditorilor pe durata necesară şi fără să depăşească o durată maximă de 5 ani. 2° Prin executarea condamnării.

cu audierea Ministerului Public. dispunând continuarea procedurii. 25 noiembrie. 57 . când pedeapsa maximă prevăzută pentru delict este închisoarea de 15 ani sau peste. modificat de Legea Organică 15/2003. Paragraful e). vor putea respinge eficienţa iertării acordate de reprezentanţii acestora. precum şi în cazul infracţiunilor care cer habitualitate. Delictele de calomnie şi injurie se prescriu după un an. 7° prin prescrierea pedepsei sau a măsurii asigurătorii. când pedeapsa maximă prevăzută de lege este decăderea pe o perioadă mai mare de 10 ani sau închisoarea pe o perioada mai mare de 10 ani şi mai mică de 15 ani. când legea prevede astfel.66 2. 25 noiembrie. când pedeapsa maximă prevăzută de lege este închisoarea sau decăderea pentru o perioadă mai mare de 3 ani şi care să nu depăşească de 5 ani. Judecătorul sau Tribunalul va trebui să audieze din nou pe reprezentantul minorului sau a persoanei cu handicap. Delictele care lezează umanitatea şi cele de genocid şi delictele împotriva persoanelor şi bunurilor protejate în caz de conflict armat.5 Prin acordarea iertării de către persoana ofensată. aceste termene se vor calcula respectiv începând din ziua în care s-a comis ultima infracţiune. Articolul 131 1.Când pedeapsa stabilită de lege a fost compusă. După 15 ani.Culpele se prescriu la 6 luni. 4. Articolul 130. Termenele prevăzute în articolul precedent se vor calcula din ziua în care s-a comis infracţiunea punibilă. cu intervenţia Ministerului Public. infracţiune permanentă . de când s-a înlăturat situaţia ilicită sau de când a încetat comportamentul infracţional. nu se prescriu în nici un caz. modificat de Legea Organică 15/2003.67 Articolul 132 1. în care scop Judecătorul sau Tribunalul care pronunţă sentinţa va trebui să audieze persoana prejudiciată de delictul comis. se va considera pedeapsa care necesită perioada cea mai mare pentru prescriere. Delictele se prescriu: După 20 de ani. Pentru respingerea iertării la care face referire paragraful anterior. După 5 de ani. pentru aplicarea regulilor cuprinse în acest articol. 3. în delictele sau culpele împotriva minorilor sau persoanelor cu handicap. înainte de a pronunţa sentinţa. când pedeapsa maximă prevăzută de lege este închisoarea sau decăderea pentru o perioadă mai mare de 5 ani şi care să nu depăşească 10 ani. 6° Prin prescrierea delictului. In cazurile de infracţiune continuată. sau executarea condamnării. Judecătorii sau Tribunalele. Iertarea va trebui acordată în mod expres înainte de a se pronunţa sentinţa. articolul 120. După 10 de ani. După 3 ani pentru celelalte delictele mai puţin grave.

25 noiembrie. dacă îndeplinirea acesteia a început.în tentativa de omucidere şi în delictele de avort neconsimţit. 2. pentru închisoarea pe o perioada de 15 ani sau peste. Articolul 135 1.Pedepsele aplicate prin sentinţă definitivă se prescriu: După 30 de ani. nu se prescriu în nici un caz. După 25 ani. cele cu închisoarea de peste 20 de ani. intimităţii. După 10 ani. începând de la data decesului. libertăţii şi indemnităţii sexuale. dacă a decedat înainte de a împlini această vârstă. termenele se vor calcula din ziua în care aceasta a împlinit vârsta majoratului şi. când victima este minoră. începând să curgă din nou termenul de prescriere de când se blochează procedura sau se încheie fără condamnare.Perioada de prescriere se va calcula de la data rămânerii definitive a rezoluţiei prin care s-a aplicat măsura sau. 2. articolul 120. vătămare. pedepsele mai puţin grave. După 5 ani. termenul se va calcula de la stingerea acesteia. 58 . Dacă executarea unei măsuri asigurătorii a fost posterioară executării unei pedepse. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 130. modificat de Legea Organică 15/2003. cele pentru decădere pentru o perioadă mai mare de 6 ani şi care nu depăşesc 10 ani şi cele cu închisoarea pentru o perioadă mai mare de 5 ani şi mai mică de 10. Articolul 13369 1 . articolul 131. dacă au fost privative de libertate mai mari de 3 ani şi după 5 ani dacă au fost privative de libertate egale sau mai mici de 3 ani sau au avut alt conţinut. După 15 de ani. de la data începerii executării. Măsurile asigurătorii se prescriu după 10 ani. când procedura este îndreptată împotriva învinuitului. După 20 de ani. Articolul 134 Prescrierea pedepsei se va calcula de la data rămânerii definitive a sentinţei sau de la data revocării condamnării. fără să depăşească 20 de ani. celelalte pedepse grave.Pedepsele aplicate pentru delicte care lezează umanitate şi de genocid şi pentru delicte împotriva persoanelor şi bunurilor protejate în caz de conflict armat. dreptului la propria imagine şi inviolabilităţii domiciliului. împotriva libertăţii. După un an. 68 2. rămânând fără efect timpul scurs. Paragraful e). 3. 25 noiembrie. cele pentru decădere pentru o perioadă mai mare de 10 ani şi cele cu închisoarea pentru o perioadă mai mare de 10 ani şi mai mică de 15. de tortură şi contra integrităţii morale. 67 Paragraful 4. pedepsele uşoare. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie.Prescrirea se va întrerupe. în cazul executării succesive.

dar dacă aceasta s-a întâmplat prin suspendare condiţionată.CAPITOLUL II Anularea antecedentelor penale Articolul 136 1. 2. cu excepţia cazurilor de insolvabilitate declarată de Judecătorul sau Tribunalul care a pronunţat sentinţa. afară dacă nu s-a îmbunătăţit situaţia economică a condamnatului. se va calcula din ziua următoare celei în care ar fi fost executată pedeapsa dacă nu s-ar fi bucurat de acest beneficiu. termenul. trei ani pentru celelalte pedepse mai puţin grave. Condamnaţii care a căror răspundere penală s-a stins. fără ca învinuitul să fi comis alte infracţiuni. 3. doi ani pentru pedepsele care nu depăşesc 12 luni şi cele aplicate pentru delicte de neglijenţă. în cazul prevăzut în articolul 125 va fi suficient ca condamnatul să fie la zi cu plăţile fracţionate care i-au fost stabilite de Judecător sau Tribunalul care pronunţă sentinţa şi prezintă. cu avizul prealabil al 70 Judecătorului sau Tribunalului care a pronunţat sentinţa. şi cinci ani pentru pedepsele 71 grave. 2° Să se fi scurs. următoarele termene: şase luni pentru pedepsele uşoare. 59 . suficiente garanţii privind plata sumei restante. după opinia acestora. Pentru recunoaşterea acestui drept trebuie îndeplinite următoarele cerinţe indispensabile: 1° Să fi îndeplinit responsabilităţile civile rezultate din infracţiune. au dreptul să obţină de la Ministerul Justiţiei. din oficiu sau la cererea părţii. în pofida dispoziţiilor paragrafului anterior. o dată obţinută încetarea definitivă. Aceste termene se vor calcula începând din ziua următoare celei în care pedeapsa s-a stins. anularea antecedentelor sale penale.

articolul 136. înregistrarea antecedentelor penale în diferite Secţiuni ale Registrului Central al Condamnaţilor şi Inculpaţilor judecaţi în lipsă nu vor fi publice. conspirarea şi propunerea de a comite delictele prevăzute în ultimele trei articole. pentru asasinat. cauzează moartea altuia. în ciuda îndeplinirii cerinţelor stabilite în acest articol pentru anulare. 60 . se vor elibera numai certificate cu limitările şi garanţiile prevăzute în normele specifice şi în cazurile stabilite de lege. ziua următoare • • 72 celei acordării suspendăm. în cazurile stabilite de lege. fie ca se referă sau nu la înregistrări anulate. mărind deliberat şi inuman suferinţa victimei. Judecătorul sau Tribunalul. Pe durata valabilităţii lor. Articolul 140 Când la comiterea unui asasinat concură mai mult de una din circumstanţele prevăzute în articolul anterior. va fi pedepsită pentru omor din culpă. se va considera ca dată iniţială pentru calculul duratei pedepsei. 73 Paragraful 5. menţionându-se în mod expres dacă există această ultimă circumstanţă. 4. în cazurile în care. cu pedeapsa închisorii de la 101a 15 ani. va dispune anularea şi nu va ţine cont de aceste antecedente. 25 noiembrie. cu pedeapsa închisorii de la unu la patru ani. se vor elibera cele solicitate de Judecători sau tribunale.Persoana care. se va aplica pedeapsa cu închisoarea de la 20 la 25 de ani. 25 noiembrie. persoană când concură una din următoarele circumstanţe: 1 0 Cu premeditare. pentru omor. PARTEA a Il-a Infracţiunile şi pedepsele acestora TITLUL I Omuciderea şi formele acesteia Articolul 138 Persoana care ucide o altă persoană va fi pedepsită. 2° Pentru o sumă de bani. Va fi pedepsită cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 20 de ani.în acest caz. vor figura numai în certificatele eliberate de Registru pentru Judecători sau Tribunale sau autorităţi administrative. va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea menţionată în articolele anterioare. modificat de Legea Organică 15/2003. în orice caz. aceasta nu s-a produs. articolul 136. printr-o gravă neglijenţă. fie prin cererea celui interesat. 4. recompensă sau promisiune. îndeplinite fiind aceste circumstanţe. până atunci. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 141 Provocarea.73 Articolul 137 Consemnările privind măsurile asigurătorii impuse conform dispoziţiilor acestui Cod sau ale altor legi penale vor fi anulate după executarea sau prescrierea respectivei măsuri. persoana care va ucide o altă 72 Paragraful 3. 3° Cu cruzime. Articolul 142 1. fie din oficiu la cererea Ministerului Justiţiei.

la cererea expresă a acesteia din urmă. în plus. Se va aplica pedeapsa închisorii de la doi la cinci ani persoanei care cooperează prin acţiuni necesare la sinuciderea altei persoane. meseriei sau funcţiei pe o perioadă de la trei la şase ani. stabilimente sau cabinete medicale de ginecologie. ameninţare sau înşelătorie. Persoana care cauzează sau cooperează cu acţiuni necesare şi directe la moartea altei persoane. Articolul 145 1. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani şi cu decăderea specială din exercitarea oricărei profesii sanitare sau de prestare de servicii de orice fel în clinici. Articolul 146 73 Paragraful 5. cu consimţământul femeii obţinut prin violenţă. 4. modificat de Legea Organică 15/2003. pedeapsa de decădere specială pentru exercitarea profesiei. Când omorul a fost comis din neglijenţă profesională. se va aplica. 61 . formulată în mod serios şi expres. 3. şi respectiva pedeapsă de privare de dreptul de a conduce vehicule cu motor şi ciclomotoare sau de dreptul de a deţine arme şi dreptul de port armă. TITLUL II Avortul Articolul 144 Cel care produce avortul unei femei. publice sau private. 7. se va aplica.2. fără consimţământul acesteia. de la unu la şase ani. Când omorul din culpă este comis datorită utilizării unui vehicul cu motor. 5. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la patra la opt ani. cu consimţământul acesteia. Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanei care practică avortul . va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu un grad sau două decât cele menţionate la numerele 2 şi 3 ale acestui articol. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la şase la zece ani. 6. dacă cooperarea sa merge până la punctul de realizare a morţii. în afara cazurilor permise de lege. publice sau private. articolul 136. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi cu decăderea specială din exercitarea oricărei profesii sanitare sau de prestare de servicii de orice fel în clinici. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 6 la 20 de luni. pe o perioadă de la 1 la 6 ani. Persoana care îndeamnă o alta la suicid. Persoana care produce avortul unei femei. un ciclomotor sau o armă de foc. în plus. în afara cazurilor permise de lege. 25 noiembrie. 2. în cazul în care victima suferă de o boală gravă care ar conduce în mod inevitabil la moartea sa sau care produc suferinţe grave şi imposibil de suportat. stabilimente sau cabinete medicale de ginecologie. Femeia care îşi provoacă avortul sau consimte ca o altă persoană să i-1 provoace. pe o perioadă de la 3 la 10 ani.

a realizat de patru ori 75 acţiunea descrisă în articolul 617 al acestui Cod. în mod obiectiv. Simpla supraveghere sau urmărirea facultativă a cursului evoluţiei leziunii nu se consideră tratament medical. provoacă un avort. ţinând cont de rezultatul cauzat sau riscul produs: 1° Dacă în comiterea agresiunii s-au folosit arme. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită persoana care. modificat de Legea organică 15/2003. în decurs de un an. 29 septembrie. articolul 147. articolul 136. din neglijenţă gravă. 25 noiembrie. metode sau forme care. instrumente. Articolul 14977 73 Paragraful 5. Articolului 149. modificat de Legea organică 15/2003. avându-se în vedere mijlocul folosit sau rezultatul produs. TITLUL III Vătămările Articolul 147 1. în mod concret. Totuşi. fapta descrisă în paragraful anterior va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 12 luni. 2° Dacă s-a făcut cu cruzime. prin orice mijloc sau procedeu. se va aplica. tratament medical sau chirurgical. obiecte.76 Articolul 148 Vătămările prevăzute în paragraful 1 al articolului anterior vor putea fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani. va fi pedepsită pentru delictul de vătămare cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea profesiei.Persoana care. . 62 Alineatul 2 al articolului 146. în afara unei prime asistenţe facultative. pe o perioadă de la 1 la 3 ani. 3. 3° Dacă victima are mai puţin de 12 ani sau prezintă un handicap. Persoana care. modificat de Legea Organică 15/2003.74 Când avortul a fost comis din neglijenţă profesională. Paragraful 2. pentru vindecare. când este de gravitate mai mică. cauzează alteia leziuni care afectează integritatea corporală sau sănătatea fizică sau mentală a acesteia. 25 noiembrie. modificat de Legea organică 11/2003. meseriei sau funcţiei. 25 noiembrie. potrivit conţinutului acestei prevederi. mijloace. de asemenea. Femeia însărcinată nu va fi pedepsită. cu condiţia ca leziunea să necesite. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 luni sau amendă de la 6 la 10 luni. au pus în pericol viaţa sau sănătatea fizică sau psihică a celui vătămat.

se va aplica.1. dacă judecătorul consideră că aceasta este în interesul minorului sau a persoanei cu handicap. articolul 136. de asemenea. o deformare gravă sau o boală somatică sau psihică gravă. Persoana care cauzează alteia o mutilare genitală în oricare din manifestările ei va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani. 2. a unui simţ. în cazul vătămările de la articolul 147.78 2. sterilitate. 25 noiembrie. Articolul 151 Provocarea. un ciclomotor sau o armă de foc. de asemenea. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 ani. şi. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani. conspirarea şi propunerea de a comite delictele prevăzute în articolele precedente ale acestui Titlu va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea pentru delictul corespunzător. Articolul 15380 73 Paragraful 5. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea profesiei. Când faptele la care face referite prezentul articol au fost comise utilizând un vehicul cu motor. Persoana care cauzează altei persoane. pe o perioadă de la 1 la 4 ani. 63 . pe o perioadă de la 4 la 10 ani. pierderea sau inutilitatea a unui organ sau membru principal. complotarea sau propunerea de a comite delictele prevăzute în articolele precedente din acest Titlu. prin orice mijloc sau procedeu. provoacă una din vătămările prevăzute în articolele anterioare va fi pedepsită: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni. respectiv. Articolul 152 Provocarea. îngrijire sau protecţie. Dacă victima este minoră sau cu handicap. pedeapsa privării de dreptul de a conduce vehicule cu motor şi ciclomotoare sau de 79 dreptul de a deţine arme şi dreptul de port armă. din neglijenţă gravă. în cazul vătămările de la articolul 149. meseriei sau funcţiei. pe o perioadă de la 1 la 4 ani. Persoana care cauzează alteia pierderea sau inutilitatea unui organ sau membru ne principal sau o deformare. tutela. Când vătămările au fost comise din neglijenţă profesională. în cazul vătămările de la articolul 150.1 2° Cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. se va aplica. 3° Cu pedeapsa închisorii de la 6 la 2 ani. Articolul 152 1. modificat de Legea Organică 15/2003. impotenţă. se va pedepsi cu pedeapsa mai mică cu un grad sau două decât cea pentru delictul corespunzător. curatelă.se va aplica pedeapsa de decădere specială din exercitarea autorităţii paterne. 3. Persoana care.

sau ameninţă uşor o altă persoană cu arma şi alte instrumente periculoase. liber. în delictele de vătămare. modificat de Legea organică 15/2003. articolul 152.25 noiembrie. cu privarea de dreptul de a deţine arme şi dreptul de port armă de la 1 la 3 ani. consimţământul valabil liber. pentru o perioadă de la 6 luni la 3 ani. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau cu m prestarea de muncă în folosul comunităţii de la 31 la 80 de zile şi. vor fi pedepsite pentru participarea lor la încăierare cu pedeapsa Articolul 153. modificat de Legea Organică 11/2003. atacându-se cu înverşunare. modificat de Legea organică 15/2003. spontan şi expres exprimat de persoana vătămată.Articolul 150 Persoana care. Paragraful 2. 81 Articolul închisorii de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 6 la 24 de luni. 64 . înlătură responsabilitatea penală în cazurile de transplant de organe efectuat conform dispoziţiilor legale. sau va lovi sau maltrata cu fapte altă persoană fără a o vătăma. când în toate aceste cazuri persoana prejudiciată este una din persoanele la care face referire articolul 173. când Judecătorul sau Tribunalul consideră că este în interesul minorului sau persoanei cu handicap. tutelei curatelei. 25 noiembrie. conştient şi exprimat în mod expres. modificat de Legea organică 11/2003. Articolul 156 în pofida dispoziţiilor articolului anterior. 29 septembrie. cu decăderea specială din exercitarea autorităţii paterne. prin orice mijloc sau procedeu. Pedepsele se vor aplica în jumătatea lor superioară când delictul se comite în prezenţa minorilor sau utilizând arme sau are loc la domiciliul comun sau la domiciliul victimei sau se realizează încălcând una din pedepsele menţionate în articolul 48 al acestui Cod sau o măsură cautelară sau asiguratorie de aceeaşi natură. precum şi .2. îngrijirea sau protecţia. dacă s-a comis cu consimţământul valabil. Articolul 15481 Persoanele care se încaieră între ele. articolul 152. 154. în orice caz. de Paragraful 1. Nu va fi valabil consimţământul dat de un minor sau de o persoană cu handicap. 29 septembrie. şi utilizând mijloace sau instrumente care pun în pericol viaţa sau integritatea persoanelor. se va aplica pedeapsa mai mică cu unu sau două grade. cauzează alteia un prejudiciu psihic sau o vătămare nedefinite ca infracţiuni în acest Cod.

Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau de exterminare a speciei umane. afară dacă obţinerea consimţământului nu a fost viciată sau s-a obţinut pentru o sumă de bani sau recompensă sau dacă acesta a fost dat de un minor sau de o persoană cu handicap. prin orice mijloc sau procedeu. comite faptele descrise în articolul anterior. cauzează unui făt o vătămare sau o boală care prejudiciază grav dezvoltarea sa normală. 65 . pe o durată de la 2 la 8 ani. profesie sau meserie de la 7 la 10 ani persoanele care. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 7 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. profesie sau meserie de la 1 la 3 ani. a fost autorizat de Judecător. din neglijenţă gravă. în acest caz nu va fi valabil nici consimţământul dat de reprezentanţii legali ai acestora. 2. manipulează gene umane astfel încât se alterează genotipul. fie chiar în procedura de stabilire a incapacităţii. cu avizul a doi specialişti. profesie sau meserie de la 7 la 10 ani. fie într-un dosar de jurisdicţie voluntară. stabiliment sau cabinet medical de ginecologie. TITLUL V Delicte privind manipularea genetică Articolul 159 1. când acest lucru. a Ministrului Public şi cu investigarea prealabilă a persoanei cu handicap. Totuşi. luându-se în considerare ca criteriu director cel de maxim interes pentru acestea. public sau privat. TITLUL IV Vătămarea fătului Articolul 157 Persoana care. Persoana care. Vor pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. nu va fi pedepsită sterilizarea persoanelor cu handicap care suferă de grave deficienţe psihice. pedeapsa va fi de amendă de la 6 la 15 luni şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi cu decăderea specială în exercitarea profesiei sanitare sau de a presta servicii în orice fel de clinică. Dacă alterarea genotipului s-a produs din neglijenţă gravă. sau provoacă acestuia o gravă tară fizică sau psihică.Articolul 155 sterilizări şi chirurgie transsexuală realizate facultativ. cu alt scop decât acela de a înlătura tarele sau bolile grave. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 luni sau amendă de la 6 la 10 luni. Articolul 16083 1.

autoritatea judiciară va putea aplica una sau unele din consecinţele prevăzute în articolul 129 al acestui Cod. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. Cu aceeaşi pedeapsă se va pedepsi crearea de fiinţe umane identice prin clonare sau alte procedee îndreptate spre selecţia rasei. va putea. în primele trei zile de la reţinerea sa. se va aplica o pedeapsă de un grad inferior. fără să fi atins scopul propus. fără consimţământul acesteia. va fi absolut necesar denunţul persoanei prejudecate sau al reprezentantului său legal. privând-o de libertate. să facă denunţ la Ministerul Public. Persoana care practică reproducere asistată la o femeie. Pentru punerea în mişcare a acţiunii juridice pentru acest delict. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 4 la 6 ani. de asemenea. Articolul 16285 în cazul delictelor menţionate în acest Titlu. Când aceasta este minoră. 2. profesie sau meserie de la 6 la 10 ani persoanele care fecundează ovule umane cu oricare alt scop decât acela al procreării umane. 3. TITLUL VI Delicte împotriva libertăţii CAPITOLUL I Reţinea ilegală şi sechestrarea Articolul 163 1. 66 . 1. 2. profesie sau meserie de la 1 la 4 ani. prezintă handicap sau este invalidă. când învinuitul face parte dintr-o societate. Dacă învinuitul pune în libertate pe cel închis sau reţinut. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. fie şi numai temporar.Articolul 155 2. Persoana particulară care închide sau reţine pe alta. desfăşoară astfel de activităţi. 3. organizaţie sau asociaţie care. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 5 la 8 ani dacă victima a fost închisă sau reţinută mai mult de 15 zile.

cu decăderea absolută pe o perioadă de la 8 la 12 ani. în respectivele cazuri. Articolul 161. chiar dacă nu este ilicită. Articolul 167 Autoritatea sau funcţionarul public . se va aplica pedeapsa inferioară în grad. se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. Articolul 166 Acuzatul de reţinere ilegală sau sechestrare care nu face cunoscut locul unde se află persoana reţinută. în plus. CAPITOLUL II Ameninţarea Articolul 169 Persoana care ameninţă pe alta cauzându-i acesteia. 67 . torturi şi împotriva integrităţii morale. în afara cazurilor permise de lege. dacă reţinerea ilegală sau sechestrarea s-a făcut cu simularea autorităţii sau funcţiei publice sau dacă este minoră sau cu handicap sau este funcţionar public în exerciţiul funcţiunii.3. după caz. şi fără a interveni în cauza datorită delictului. iar dacă se îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 163. 25 noiembrie. modificat de Legea organică 15/2003. 25 noiembrie. comite una din faptele descrise în articolele anterioare va fi pedepsită cu pedepsele respective prevăzute în acestea. modificat de Legea organică 15/2003. Persoana particulară care. în afara cazurilor permise de lege. în jumătatea lor superioară şi. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 6 luni. Articolul 164 Sechestrarea unei persoane. familiei sale sau altor persoane cu care aceasta este strâns legată un rău care constituie infracţiune de omor. afară dacă nu a pus-o în libertate. Articolul 168 Provocarea. Articolul 165 Pedepsele prevăzute în articolele următoare se vor aplica în jumătatea superioară. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 la 10 ani. libertăţii sexuale. şi învinuitul şi-a atins scopul. Articolul 162. dacă ameninţarea se face pentru a obţine o sumă de bani sau pentru a impune o altă condiţie. cu pedepse superioare în grad decât cele menţionate în articolele anterioare ale acestui Cod. avort. Dacă sechestrarea implică circumstanţa prevăzută în articolul!63. prinde o persoană pentru a o de îndată în faţa autorităţilor. va fi pedepsită astfel: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. onoarei. se va aplica pedeapsa superioară în grad. cu impunerea vreunei condiţii pentru punerea în libertate a acesteia. va fi pedepsit.Articolul 161M 4. Dacă nu-şi atinge scopul. patrimoniului şi ordinii socio-economice. împotriva libertăţii. conspirarea şi propunerea de a comite delictele prevăzute în acest Capitol vor fi pedepsite cu pedeapsa mai mică cu un grad sau două decât cea prevăzută pentru delictul în cauză. vătămare.2. intimităţii.

2. Articolul 17086 1. 1. în acest ultim caz. pentru a facilita pedepsirea infracţiunii de ameninţare. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani. Dacă o persoană cere de la alta o sumă de bani sau o recompensă sub ameninţarea de da la iveală sau de a răspândi fapte referitoare la viaţa sa privată sau la relaţiile familiale care nu sunt public cunoscute şi care îi pot afecta reputaţia. 4. în acelaşi scop şi cu aceeaşi gravitate. Ministerul Public va putea. 68 . 3. Dacă ameninţările cu un rău care constituie infracţiune au avut ca scop inducerea sentimentului de spaimă în rândul locuitorilor unei comunităţi. să se abţină de a formula acuzaţia pentru delictul a cărui dezvăluire a făcut obiectul ameninţării. Apartado 2. dacă nu-şi atinge scopul. 15 iunie. afară dacă acesta nu se pedepseşte cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani. organizaţii sau grupări teroriste. Ameninţările cu un rău care nu constituie infracţiune vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 6 la 24 de luni. cultural sau religios sau grup social sau profesional şi au avut gravitatea necesară pentru a atinge acest scop. i se va aplica pedeapsa în jumătatea ei superioară. Articolul 170. fără să fie în mod legitim autorizată. Dacă fapta descrisă în paragraful anterior constă în ameninţarea de a da la iveală sau de a denunţa comiterea vreunui delict. articolul 170. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. 2° Cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. fie just sau nu. modificat de Legea organică 2/1998. împiedică altă persoană. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 12 la 24 de luni. când ameninţarea nu a fost condiţionată. prin telefon sau prin orice mijloc de comunicare sau de reproducere sau în numele unor entităţi sau grupări reale sau ipotetice. să facă ceea ce legea nu interzice sau o sileşte să facă ceea ce nu vrea. Dacă învinuitul şi-a atins scopul. grup etnic. în funcţie de gravitatea constrângerii sau a mijloacelor folosite.Pedepsele menţionate în paragraful anterior se vor aplica în jumătatea lor superioară dacă ameninţările s-a făcut în scris. persoanele care . 15 noiembrie. anunţă public comiterea de aţinui violente de către bande înarmate. când ameninţarea a fost condiţionată iar condiţia nu a fost una acceptabilă. CAPITOLUL III Constrângerea Articolul 17289 Persoana care. Judecătorul sau tribunalul va putea să micşoreze sancţiunea cu unu sau două grade. se vor aplica pedepsele superioare în grad celor prevăzute în articolul anterior. modificat de Legea organică 15/2003. ţinând cont de gravitatea şi circumstanţele faptei. prin violenţă. prestigiul sau interesul.

afectându-i grav integritatea morală. tutelei.Persoana care. chiar dacă nu convieţuiesc. 69 . 3. tutela. cu decăderea specială din exercitarea autorităţii paterne. precum şi asupra persoanelor care. după caz. cu privarea de dreptul deţinerii de arme şi de dreptul de port armă de la 2 la 5 ani şi. Pedepsele se vor aplica în jumătatea lor superioară când unul sau unele din actele de violenţă se înfăptuiesc în prezenţa minorilor sau utilizând arme. Pentru a se aprecia măsura în care violenţa era exercitată în mod obişnuit. TITLUL VII Tortura şi alte infracţiuni împotriva integrităţii morale Articolul 17390 1. de regulă. exercită violenţă fizică sau psihică asupra oricui sau asupra soţului sau asupra unei persoane legată de aceasta printr-o legătură de afectivitate analogă. ori o interdicţie de aceeaşi natură. sau asupra descendenţilor. fără a se aduce atingere pedepselor corespunzătoare pentru delicte sau culpe înfăptuite prin acte de violenţă fizică sau psihică. sau asupra minorilor sau persoanelor cu handicap care locuiesc cu aceasta sau care se află sub autoritatea lor paternă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. se va avea în vedere numărul de acte de violenţă dovedite. se vor aplica pedepsele în jumătatea lor superioară. modificat de Legea Organică 15/2003. protecţia sau îngrijirea în fapt a soţului sau a concubinului. sau asupra unei persoane care. îngrijirii sau protecţiei pe o perioadă de la 1 la 5 ani. când Judecătorul sau Tribunalul consideră că este în interesul minorului sau al persoanei cu handicap. 2. afară dacă în alte prevederi ale acestui Cod nu este prevăzută o pedeapsă mai mare pentru fapta în cauză. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. prin deosebita lor vulnerabilitate sunt în custodia sau în îngrijire în centre publice sau private. la care face referire paragraful anterior. ai săi sau ai soţului sau ai concubinului.Când constrângerea exercitată a avut ca scop împiedicarea exercitării unui drept fundamental. 25 noiembrie. curatela. la adăpostul oricărei alte relaţii. curatelei. sau au loc la domiciliul comun sau la domiciliul victimei sau se realizează încălcându-se o pedeapsă din cele prevăzute în articolul 48 al acestui Cod sau o măsură cautelară sau asiguratorie. este integrată în nucleul de convieţuire familială. Persoana care aplică alteia un tratament degradant. precum şi frecvenţa acestora. ascendenţilor sau fraţilor naturali sau prin adopţie sau afinitate. 9(1 Articolul 173.

pedeapsa decăderii absolute de la 8 la 12 ani91. suprimă sau diminuează facultăţile de cunoaştere . Articolul 17993 9(1 Articolul 173.independent dacă violenţa s-a exercitat asupra aceleiaşi victime sau asupra altora din cele menţionate în acest articol şi dacă actele de violenţă făcut fost sau nu obiectul unor acţiuni judiciare anterioare. 2.190 . TITLUL VIII Infracţiuni împotriva libertăţii şi indemnităţii sexuale CAPITOLUL I Agresiunile sexuale Articolul 178 Persoana care atentează la libertatea sexuală a altei persoane. faptele vor fi pedepsite separat cu pedeapsa corespunzătoare delictelor sau culpelor comise. sau pentru orice alt motiv întemeiat pe vreun tip de discriminare. libertatea sexuală sau bunurile victimei sau ale unui terţ. integritatea fizică.articolele 178 . autorului. cea a decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 4 ani. prin violenţă sau intimidare. 70 92 93 Titlul şi Capitolele I . în orice caz. discernământul sau de decizie sau care. Articolul 177 Dacă la comiterea delictelor descrise în articolele precedente. 25 noiembrie. interni sau arestaţi actele la care face referire paragraful anterior. se va aplica. atentează la integritatea sa morală. învinuitul de tortură va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani. se produce vătămări sau daune care pun în pericol viaţa. sănătatea.ale Titlului VIII modificate de Legea Organică 11/1999. durata sau alte circumstanţe. modificat de Legea Organică 15/2003. abuzând de funcţia saşi în afara cazurilor cuprinse în articolul anterior. neglijând îndatoririle funcţiei sale. în afară de pedepsele menţionate. Articolul 176 Se vor aplica respectivele pedepse prevăzute în articolele precedente autorităţilor sau funcţionarului care. în afara pedepselor menţionate. va fi pedepsită ca răspunzătoare de agresiune sexuală cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. 30 aprilie. afară de cazul când delictul este special pedepsit de lege. Articolul 175 Autoritatea sau funcţionarul public care. Se va aplica. 25 noiembrie . dacă atentatul a fost grav şi de închisoare de la 1 la 3 ani dacă nu a fost. Articolul 174 1 .Comite tortură autoritatea sau funcţionarul public care. o supune unor condiţii sau procedee care. abuzând de funcţia sa şi în scopul de a obţine o mărturie sau o informaţie de la orice persoană sau pentru a o pedepsi pentru orice faptă comisă sau care se bănuieşte că a comis-o. Articolul 179. permite ca alte persoane să execute faptele prevăzute în acestea.V . modificat de Legea Organică 15/2003. atentează la integritatea morală a unei persoane va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani dacă atentatul a fost grav şi cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani dacă nu a fost grav. prin natura lor. în orice caz. cu privire la deţinuţi.Aceleaşi pedepse se vor aplica autorităţii sau funcţionarului din instituţiile penitenciare sau din centrele de protecţie de corecţie pentru minori care comite. în orice alt mod. îi provoacă acesteia suferinţe fizice sau mentale. în afară de atentatul la integritatea morală.

persoana responsabilă s-a prevalat de o relaţie de superioritate sau de rudenie. descendent sau frate natural sau prin adopţie. în orice caz. 1 . persoana responsabilă va fi pedepsită pentru viol cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani. datorită vârstei. sau prin afinitate cu victima. 25 noiembrie. bolii sau situaţiei şi.Comportamentele anterioare vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 4 la 10 ani pentru agresiunile prevăzute în articolul 178 şi de la 12 la 15 ani pentru cele prevăzute în articolul 179. când aceasta este mai mică de 13 ani. cu pedeapsa privativă de libertate de a 1 la 3 ani sau amendă dela 18 la 24 de luni. pentru înfăptuirea delictului. când concură una din următoarele circumstanţe: 1° Când violenţa sau intimidarea exercitată îmbracă forme deosebit de degradante sau umilitoare. fără violenţă sau intimidare şi fără consimţământul victimei. 9(1 Articolul 173. 5° Când autorul face uz de obiecte periculoase. 2.Persoana care. realizează acte care atentează la libertatea sexuală sau indemnitate sexuală. pedepsele prevăzute în acest articol se vor aplica înjumătăţea lor superioară. 3° Când victima este deosebit de vulnerabilă. este ascendent. CAPITOLUL II Abuzul sexual Articolul 181 1 . 2° Când faptele sunt comise prin participarea a două sau mai multor persoane. Dacă concură două sau mai multe din circumstanţele anterioare. anală sau bucală sau introducerea de membre corporale sau obiecte pe una din primele două căi. modificat de Legea Organică 15/2003. 4° Când. susceptibile de a provoca moartea sau una din vătămările prevăzute în articolele 149 şi 150 ale acestui Cod. 71 . va fi pedepsită.Când agresiunea sexuală constă în accesul carnal pe cale vaginală. ca răspunzător de abuz sexual. fără a se aduce atinge pedepsei care s-ar putea aplica pentru moartea sau vătămările cauzate.

Articolul 182 Lin toate cazurile menţionate în articolul anterior. anală sau bucală sau introducerea de membre corporale sau obiecte pe una din primele două căi. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. articolul 182.1 al acestui Cod. se consideră abuzuri sexuale neconsimţite acelea care se înfăptuiesc asupra minorilor cu vârste de până la 13 ani. 2.1 al acestui Cod 95. ostilă sau umilitoare. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni.2. continuă şi frecventă şi cu un astfel de comportament provoacă victimei o situaţie obiectivă şi de intimidare gravă. 4. Conform paragrafului anterior. 3. asupra persoanelor aflate fără conştiinţă sau de a căror tulburare mentală se abuzează. Paragraful 2. 2. Când abuzul sexual constă în accesul carnal pe cale vaginală. Cel care solicită favoruri de natură sexuală. 72 . răspunzătorul va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 4 la 10 ani 94. când abuzul sexual constă în accesul carnal pe cale vaginală. din cele prevăzute în paragraful 1 al articolului 180 al acestui Cod. Dacă învinuitul de hărţuire sexuală a comis fapta prevalându-se de o situaţie de superioritate existentă în relaţiile de muncă. Aceeaşi pedeapsă se va aplica când autorul obţine consimţământul victimei prevalându-se de situaţia sa de superioritate evidentă. pentru el sau pentru un terţ. Pedeapsa menţionată în paragraful anterior se va aplica în jumătatea ei superioară când concură circumstanţa 3° sau 4° din cele prevăzute în articolul 180. Pedepsele menţionate în acest articol se va aplica în jumătatea lor superioară dacă concură circumstanţa 3° sau 4°. modificat de Legea Organică 15/2003. articolul 183. cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 luni sau cu amendă de la 6 la 10 luni. anală sau bucală sau introducerea de membre corporale sau obiecte pe una din primele două căi. 25 noiembrie. de învăţământ sau de prestări de servicii. pedeapsa va fi aplicată în jumătatea ei superioară dacă concură circumstanţa 3° sau 4° din cele prevăzute în articolul 180. în cadrul unei relaţii de muncă. prin amăgire. de învăţământ sau ierarhică sau cu anunţul expres sau tacit de a cauza victimei un rău legat de speranţele legitime pe care aceasta le poate avea în cadrul respectivei relaţii. comite un abuz sexual asupra unei persoane mai mare de 13 ani şi mai mică de 16 ani. Articolul 183 1 Persoana care. va fi pedepsit. limitându-i libertatea victimei. ca autor al hărţuirii sexuale. 2. CAPITOLUL III Hărţuirea sexuală Articolul 18496 1. pedeapsa va fi de închisoare de la 5 la 7 luni sau amendă de la 10 la 14 luni. 94 95 Paragraful 1.

datorită vârstei. bolii sau situaţiei. articolul 183. 73 . Persoana care determină. 94 95 Paragraful 1. modificat de Legea Organică 15/2003.3. articolul 182. se va aplica pedeapsa decăderii absolute persoanei care înfăptuieşte aceste fapte prevalându-se de poziţia sa de autoritate. 25 noiembrie. CAPITOLUL V Infracţiuni de prostituţie şi corupere de minori Articolul 187 1. vinde. Persoana care. să exercite prostituţia sau să continue să o practice. 3. Paragraful 2. agent ai acesteia sau funcţionar public. în plus. care desfăşoară astfel de activităţi. când învinuitul aparţine unei organizaţii sau asociaţii. Se vor aplica pedepsele superioare în grad decât cele prevăzute în paragrafele anterioare pentru respectivele cazuri. favorizează sau facilitează prostituarea unei persoane minore sau cu handicap. promovează. 25 noiembrie. fie şi numai temporar. Articolul 188" 1. folosind violenţa. modificat de Legea Organică 15/2003. Se va aplica pedeapsa închisorii. Articolul 188. pedeapsa va fi de închisoare de la 5 la 7 luni sau amendă de la 10 la 14 luni în cazurile prevăzute în paragraful 1 şi cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 10 la 14 luni în cazurile prevăzute în paragraful 2 ale acestui articol. Cu aceeaşi pedeapsă Articolul 186. în jumătatea ei superioară şi. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. modificat de Legea Organică 15/2003. Persoana care induce. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau cu amendă de la 12 la 24 luni. Când victima este deosebit de vulnerabilă. 29 septembrie. răspândeşte sau expune material pornografic printre minori sau persoane cu handicap. intimidarea sau înşelătoria. modificat de Legea Organică 11/2003. 2. 25 noiembrie. prin orice mijloc direct. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau cu amendă de la 12 la 24 de luni. care este o persoană majoră. CAPITOLUL IV Infracţiunea de exhibiţionism şi provocare sexuală Articolul 18597 Persoana care înfăptuieşte sau determină pe altul să înfăptuiască acte de exhibiţie sexual-obscenă în faţa minorilor sau a persoanelor cu handicap. sau abuzând de situaţia de superioritate sau necesitate sau de vulnerabilitate a victimei.

vinde. chiar când victima consimte acest lucru. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 6 luni la 2 ani. b) Când faptele îmbracă un caracter deosebit de degradant sau umilitor. 4. 100 în paragraful 1 al acestui articol. agent al acesteia sau funcţionar public. răspunzătorului i se va aplica pedeapsa superioară în grad decât cea corespunzătoare prevăzută în paragrafele anterioare. Pedepsele menţionate se vor aplica în respectivele cazuri fără a aduce atingere celor corespunzătoare pentru agresiune sau abuz sexual comis asupra persoanei care se prostituează. c) Când faptele au un caracter deosebit de grav având în vedere valoarea economică a materialului pornografic. d) Când materialul pornografic prezintă copii sau persoane cu handicap care sunt victime ale actelor de violenţă fizică sau sexuală. prin orice mijloc. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani: a) Persoana care foloseşte minori sau persoane cu handicap cu scopuri sau în manifestări exhibiţioniste sau pornografice.va fi pedepsită persoana care câştigă. b) Persoana care produce. materiale pornografice în realizarea cărora au fost folosiţi minori sau persoane cu handicap sau le are în posesie în acest scop. 3. prezintă sau difuzează. pentru uzul său personal. modificat de Legea Organică 15/2003. 2. posedă material pornografic pentru cărui realizare au fost folosiţi minori sau persoane cu handicap. 3. Persoana care. pe orice fel de suport sau care finanţează oricare din aceste activităţi. 2. distribuie. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani persoanele care realizează acţiunile prevăzute următoare: a) Când sunt folosiţi copii mai mici de 3 ani. pedeapsa decăderii absolute de Ia 6 la 12 ani persoanelor care realizează faptele descrise în paragraful anterior prevalându-se de condiţia lor de autoritate. 25 noiembrie. chiar dacă materialul a fost produs în străinătate sau dacă nu se cunoaşte provenienţa sa. exploatând prostituarea altei persoane. Se vor aplica pedepsele corespunzătoare în jumătatea lor superioară şi. când concură una din circumstanţele Articolul 189. Sau pentru a realiza orice fel de material pornografic. în plus. pentru a începe sau pentru a continua prostituţia. Dacă faptele menţionate se răsfrâng asupra unui minor sau unei persoane cu handicap. atât publice cât şi private. Articolul 189100 1. 74 .

curator. Persoana care determină un minor sau a o persoană cu handicap să participe la manifestări de natură sexuală care prejudiciază dezvoltarea personalităţii acesteia. organizaţie sau asociaţie. 6. 100 Articolul 189. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. In cazurile prevăzute în paragrafele anterioare. fie şi temporar. Persoana care are în autoritate paternă. Pentru punerea în mişcare a acţiunii pentru infracţiunile de agresiune. materiale pornografice în care. fie şi temporar. are în îngrijire. tutelă. îngrijire sau protecţie un minor sau o persoană cu handicap şi care. al responsabililor săi legali sau reclamaţia formulată de Ministerului Public. modificat de Legea Organică 15/2003. fără să fie folosiţi. hărţuire sexuală. 4. minori sau persoane cu handicap. Articolul 190 Condamnarea dispusă de un Judecător sau un Tribunal străin. 7. prin orice mijloc. este absolut necesar denunţul persoanei prejudiciate. CAPITOLUL VI Dispoziţii comune capitolelor anterioare Articolul 191 1. vinde. Va fi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 6 luni la 2 ani persoana care produce. aplicată pentru delictele cuprinse în acest Capitol va fi comparată cu sentinţele date de Judecătoriii sau Tribunalele spaniole pentru aplicare circumstanţelor agravante de recidivă. distribuie. în mod direct. a persoanei care manifestă unul din comportamentele descrise în paragraful anterior. profesor. 5.e) Când învinuitul face parte dintr-o organizaţie sau asociaţie. nu face tot ce este posibil pentru a împiedica continuarea acestei stări sau nu se adresează autorităţilor competente în acelaşi scop şi este lipsită de mijloace pentru a păstra custodia minorului sau a persoanei cu handicap. 25 noiembrie. f) Când persoana responsabilă este ascendent. care desfăşoară astfel de activităţi. expune sau facilitează. care va acţiona evaluând interesele legitime ale acesteia. minorul sau persoana cu handicap. se vor putea aplica măsurile prevăzute în articolul 129 al acestui Cod. se foloseşte vocea lor sau imagini alterate sau modificate. sau orice altă persoană care are în sarcina sa. tutelă. tutor. îngrijirea sau protecţia familială. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau cu amenda de la 6 la 12 luni. 75 . 8. după caz. care desfăşoară astfel de activităţi. în fapt sau în drept. Ministerul Public va promova acţiuni pertinente având ca scop privarea de autoritatea paternă. când învinuitul face parte dintr-o societate. cunoscând starea lor de prostituţie sau corupţie.

TITLUL IX Omiterea îndatoririi de a acorda ajutor Articolul 195 1. va putea fi. profesorii sau orice altă persoană care are în sarcina sa. 2. când poate să o facă fără să-şi pună în pericol propria persoană sau pe terţi. în plus. Articolul 193 Sentinţele de condamnare pentru delicte împotriva libertăţii sexuale. un minor sau o persoană cu handicap. când în realizarea acţiunilor se utilizează stabilimente sau localuri. iar dacă accidentul s-a produs din neglijenţă. înjumătăţea ei superioară. pedeapsa va fi de închisoare de la 6 luni la 4 ani. nu cere de urgenţă ajutor altora. 3. deschise sau nu publicului. care participă ca autori sau complici în realizarea faptelor cuprinse în acest Titlu. este o persoană cu handicap sau invalidă.101 Articolul 196 100 Articolul 189. cei care au în îngrijire. tutorii. trebui să conţină. se va putea dispune în sentinţa de condamnare închiderea temporară sau definitivă a acestora. în fapt sau în drept. 2. de asemenea. In cazul acestor delicte. pedeapsa va fi de închisoare de la 6 luni la 18 luni. acordarea iertării de către persoana prejudiciată sau reprezentantul său legal. Nu se va aplica această regulă când circumstanţa conţinută în aceasta este menţionată în mod expres de categoria penală în cauză. 25 noiembrie. modificat de Legea Organică 15/2003. este suficient denunţul Ministerului Public. 1. 76 . curatelă. în afară de rezoluţiile privind responsabilitatea civilă. după caz. închiderea temporară. Aceleaşi pedepse se vor aplica celui care. Judecătorul sau Tribunalul va putea aplica. curatorii. din postul sau funcţia publică sau din exercitarea profesiei sau meseriei. nu stinge acţiunea penală şi nici responsabilitatea pentru această categorie de infracţiuni. îngrijire.Când victima este minora. Dacă victima este din cauza unui accident produs întâmplător de cel care nu acordă ajutor. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 12 luni. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea drepturilor de autoritate paternă. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa corespunzătoare. dispusă cu caracter cautelar. rezoluţii cu privire la filiaţie şi la stabilirea pensiei de întreţinere. care nu va putea fi mai mare de 5 ani. Persoana care nu acordă ajutor alteia aflată fără protecţie şi într-un pericol grav evident. Articolul 194 în cazurile specificate în Capitolele IV şi V din acest Titlu. tutelă. neputând să acorde ajutor. pe o durată de la 6 luni la 6 ani. Ascendenţii. 2.

pe o perioadă de la 6 luni la 3 ani. TITLUL X Delicte împotriva intimităţii. Aceleaşi pedepse vor fi aplicate persoanelor care. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni persoana care. 77 . se va aplica acestora pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani . fără să fie autorizate. se dezvăluie s-a se dau terţilor datele sau faptele descoperite sau imaginile captate la care fac referire paragrafele anterioare. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani dacă se difuzează. la acestea şi care le modifică sau le utilizează în dauna titularului datelor sau în dauna unui terţ. mesaje conţinute în poşta electronică sau orice alt fel de documente sau efecte personale sau interceptează convorbirile telefonice ale acesteia. iau în posesie. suporturilor informatice. cunoscând originea ilicită a acestora şi fără a lua parte la descoperirea lor. arhivelor sau registrelor. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. se cedează sau se dezvăluie datele rezervate. 100 Articolul 189. 2. ia în posesie acte. în dauna unui terţ. iar dacă se difuzează. refuză să acorde asistenţă sanitară. pentru a descoperi secrete sau pentru a încălca intimitatea alteia. fiind obligat să acorde ajutor. li se va aplica pedeapsa înjumătăţea ei superioară. când din acest refuz sau din abandon se pune în pericol grav sănătatea persoanelor. Persoana care. 4. înregistrare sau reproducere a sunetului sau imaginii sau al oricărui alt semnal de comunicare. sau utilizează mijloace tehnice de ascultare. electronice sau telematice. utilizează sau modifică. 3. va fi pedepsit cu pedepsele prevăzute în articolul precedent în jumătatea lor superioară şi cu decăderea specială din exercitarea profesiei sau a funcţiei publice. prin orice mijloace. scrisori. date cu caracter personal sau familial ale altuia înregistrate în fişiere sau suporturi informatice. acceptă. modificat de Legea Organică 15/2003. dreptului la propria imagine şi la inviolabilitatea domiciliului CAPITOLUL I Descoperirea şi dezvăluirea secretelor Articolul 197 1.Personalul medical care. fără să fie autorizate. Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanelor care. Dacă faptele descrise în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol sunt realizate de persoane însărcinate sau responsabile de păstrarea fişierelor. 25 noiembrie. fără consimţământul acesteia. electronice sau telematice sau în orice alt fel de arhivă sau înregistrare publică sau privată. se comportă conform alineatului anterior.

6. în jumătatea lor superioară şi. Acordarea iertării de către persoana prejudiciată sau a reprezentantului său legal. Când aceasta este un minor. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. când faptele descrise în paragrafele anterioare afectează date cu caracter personal care dezvăluie ideologia. se vor aplica pedepsele prevăzute. originea rasială sau viaţa sexuală. va fi necesar denunţul persoanei prejudiciate sau a reprezentantului său legal. pedeapsa aplicată va fi de închisoare de la 4 la 7 ani. în plus. fără a se aduce atingere dispoziţiilor alineatului al doilea al numărului 4° din articolul 130. cu excepţia dispoziţiilor conţinute în alte prevederi ale acestui Cod.realizează oricare dintre faptele descrise în articolul anterior. sunt afectate datele menţionate în paragraful 5. Articolul 198 Autoritatea sau funcţionarul public care. sau victima este un minor sau o persoană cu handicap. în jumătatea lor superioară. Persoana care dezvăluie secrete ale alteia. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. în afara cazurilor permise de lege. 2. Dacă. Articolul 199 1. o persoană cu handicap sau invalidă. 25 noiembrie. va fi pedepsit cu respectivele pedepse prevăzute în acelaşi articol. Articolul 201 1. modificat de Legea Organică 15/2003. în mod identic. neîndeplinindu-şi aceste obligaţii. Nu este necesar denunţul cerat în paragraful anterior pentru punerea în mişcare a procedurii. fără consimţământul reprezentanţilor acestora. înjumătăţea lor superioară. în plus. credinţele. 78 . dezvăluie sau cedează date rezervate ale persoanelor juridice. cu decăderea absolută pe o perioadă de la 6 la 12 ani. fără să medieze cauza legală pentru o infracţiune şi prevalându-se de funcţia sa. religia. nici când comiterea delictului afectează interesele generale sau o pluralitate de persoane. denunţul va putea fi formulat de Ministerul Public. prin profesia sa are obligaţia să ţină sub sigiliul sau rezervă datele şi care. Persoana care. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din respectiva profesiei pe o durată de la 2 la 6 ani. 100 Articolul 189. 2.5. se vor aplica pedepsele prevăzute în paragrafele 1 şi 4 ale acestui articol. divulgă secretele altei persoane. despre care are cunoştinţă prin natura profesiei sau a relaţiilor de muncă. Pentru a pune în mişcare procedura juridică pentru infracţiunile prevăzute în acest Capitol. Articolul 200 Dispoziţiile cuprinse în acest Capitol vor fi aplicabile persoanei care descoperă. sănătatea. după caz. 3. Dacă faptele se realizează în scop lucrativ. stinge acţiunea penală sau pedeapsa aplicată. pentru faptele descrise în articolul 198 al acestui Cod.

79 . CAPITOLUL II Injuria 100 şi în dispreţul total Articolul 189. modificat de Legea Organică 15/2003. în afara orelor de program. Articolul 206102 Calomnia va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni. comite oricare din faptele descrise în articolele anterioare. dacă se propagă cu publicitate şi. TITLUL XI Delicte împotriva demnităţii CAPITOLUL I Calomnia Articolul 205 Este calomnie învinuirea de un delict făcută cunoscându-se falsitatea acestui fapt faţă de adevăr. împotriva voinţei titularului. Va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani persoana care. va fi pedepsit cu pedepsele prevăzute pentru acestea. intră sau rămâne. 25 noiembrie. 2. Articolul 207 Persoana acuzată de delictul de calomnie va fi exonerată de întreaga vină. 2. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. Articolul 204 Autoritatea sau funcţionarul public care. în jumătatea lor superioară şi cu decăderea absolută pe o perioadă de la 6 la 12 ani. Articolul 203 1. cu amendă de la 6 la 12 luni. intră într-o locuinţă străină sau rămâne în ea împotriva voinţei locatarului. prin violenţă sau intimidare. local comercial sau local deschis publicului. birou profesional. al sediului persoanelor juridice şi localurilor deschise pentru public Articolul 202 1. dacă probează fapta penală care a fost imputată. împotriva voinţei titularului. în domiciliul unei persoane juridice. publice sau private. pedeapsa va fi de închisoare de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. în domiciliul unei persoane juridice. local comercial sau local deschis publicului. Dacă fapta a fost comisă cu violenţă sau intimidare. publice sau private. fără să locuiască în ea. altfel. în afara cazurilor permise de lege şi fără să medieze o cauză legală pentru infracţiune. Va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 1 an şi amendă de la 6 la 10 luni persoana care intră. Persoana particulară care. birou profesional.CAPITOLUL II Violarea de domiciliu.

25 noiembrie. Tribunalul va aplica. va fi responsabil civil în solidar persoana fizică sau juridică proprietară a acelui mijloc de informare prin intermediul căruia s-a propagat calomnia sau injuria. efecte şi circumstanţe. Judecătorul sau tribunalul în faţa căruia s-a făcut recunoaşterea va dispune înmânarea persoanei prejudiciate a dovezii de retractare şi. Articolul 214 Dacă persoana acuzată de calomnie sau injurie recunoaşte în faţa autorităţii judecătoreşti falsitatea sau incertitudinea faptelor imputate şi le retractează. sunt considerate. când acestea sunt îndreptate împotriva funcţionarilor publici şi se referă la fapte privind exercitarea funcţiei sau la comiterea de culpe penale sau infracţiuni administrative. pedeapsa de decădere specială prevăzută în articolele 42 şi 45 ale prezentului Cod. ca fiind grave. altfel. va dispune publicarea în acelaşi mijloc prin care s-a făcut calomnia sau injuria. cu excepţia cazului în care au fost proferate cunoscându-se caracterul lor fals şi în dispreţul total faţă de adevăr. în mod public. modificat de Legea Organică 15/2003. cu amendă de la 3 la 6 luni. în afara pedepselor prevăzute pentru delictele în cauză. Articolul 215 100 Articolul 189. Vor constitui infracţiune numai injuriile care. o recompensă sau o promisiune. dacă aceasta solicită. radiodifuziune sau prin orice alt mijloc cu eficienţă similar.Articolul 208 Este injurie acţiunea sau expresia care lezează demnitatea altei persoane. Articolul 212 în cazurile la care face referire articolul anterior. 80 . nu vor fi considerate grave. în spaţiul identic sau similar celui în care s-a produs difuzarea şi în termenul stabilit de Judecătorul sau Tribunalul care a dat sentinţa. prejudiciindu-i prestigiul sau atentând la propria opinie despre sine. pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. Judecătorul sau Tribunalul la aplica pedeapsa imediat inferioară în grad şi va putea să nu aplice pedeapsa decăderii stabilită în articolul anterior. Articolul 213 Dacă calomnia sau injuria a fost comisă pentru o sumă de bani. prin natura lor. CAPITOLUL III Dispoziţii generale Articolul 211 Calomnia şi injuria se vor considera făcute cu publicitate când se propagă prin mijloace scrise. Articolul 210 Persoana acuzată de injurie va fi exonerată de responsabilitate dacă probează veridicitatea faptelor imputate. Injuriile care constau în învinuirea de fapte. Articolul 209 Injuriile grave făcute cu publicitate se pedepsesc cu amendă de la 6 la 14 luni şi.

Persoana care. starea sau condiţia minorului Articolul 220 1. TITLUL XII Delicte împotriva relaţiilor familiale CAPITOLUL I Căsătoriile ilegale Articolul 217 Persoana care se căsătoreşte a doua oară sau. 81 . pe cheltuiala condamnatului pentru aceste delicte. căsătoria a fost validată. Articolul 218 1.Persoana răspunzătoare va fi scutită de pedeapsă dacă. 25 noiembrie.Nimeni nu va putea să intenteze în justiţie o acţiune de calomnie sau injurie fără licenţa prealabilă a Judecătorului sau Tribunalului. ulterior. pentru a prejudicia celălalt contractant al căsătoriei. 3. CAPITOLUL II Suspiciunea privind naştere şi denaturarea paternităţii. în timpul şi forma pe care Judecătorul sau Tribunalul le consideră adecvate în acest scop. Articolul 216 în delictele de calomnie sau injurie se consideră că repararea prejudiciul cuprinde. autorităţii sau a unui agent al acesteia privind fapte legate de exercitarea atribuţiilor lor.103 2. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. 2. pe o perioadă de 2 la 6 ani. ştiind că este legală căsătoria anterioară. înlocuirea unui copil cu altul va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. Nimeni nu va fi pedepsit pentru calomnie sau injurie decât în baza plângerii persoanei prejudiciate sau a reprezentantului legal al acesteia. 100 Articolul 189. fără a se aduce atingere dispoziţiilor celui de-al doilea alineat al numărului 4° al articolului 130 din prezentul Cod. de asemenea. 2. pedeapsa va fi de suspendare din postul sau funcţia publică pentru o perioadă de la 6 luni la 2 ani. modificat de Legea Organică 15/2003. Se va pune din oficiu în mişcare acţiunea judecătorească când ofensa este îndreptate împotriva unui funcţionar public. Persoana vinovată de calomnie sau injurie va fi exonerată de responsabilitatea penală prin acordarea iertării de către persoana prejudiciată sau de reprezentantul legal al acesteia. încheie căsătorie nevalabilă. Dacă cauza de nulitate a fost dispensabilă.1. Articolul 219 1. ulterior. 3. după audierea părţilor. de mai multe ori. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani.Aceeaşi pedeapsă se va aplica celui care ascunde sau dă terţilor unui copil pentru a denatura sau modifica filiaţia sa. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. Persoana care autorizează căsătoria în care concură vreo cauză de nulitate cunoscută sau denunţată în dosar. 2.Suspiciunea unei naşteri va fi pedepsită con pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. publicarea sau difuzarea sentinţei de condamnare.

profesie sau ocupaţie.Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită persoana care primeşte copilul şi intermediarul. eludând procedura legală de încredinţare. după caz. cu scopul de a stabili o relaţie analogă celei de filiaţie. scoli sau alte localuri sau stabilimente destinate copiilor. în exercitarea profesiei sau a funcţiei. 3. cu decăderea specială din dreptul de autoritate paternă pe care o aveau asupra copilului sau descendentului presupus. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. luarea în îngrijire sau adopţie. cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. descendent sau orice minor chiar dacă nu există o relaţie de filiaţie sau de rudenie. personalul sanitar şi orice altă persoană care realizează o activitate sanitară sau socio-sanitară. naturali sau prin adopţie. CAPITOLUL II Delicte împotriva drepturilor şi îndatoririlor familiale SECŢIUNEA 1 ÎNCĂLCAREA ÎNDATORIRILOR DE CUSTODIE ŞI DETERMINAREA MINORILOR DE A Ş I ABANDONA DOMICILIULUI 100 Articolul 189. perioada nu va putea depăşi 5 ani. în plus.Persoanele care. chiar dacă predarea minorului s-a făcut în străinătate. vor fi pedepsite cu pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi decăderea specială din exercitarea dreptului de autoritate paternă. care comit faptele descrise în ultimele trei paragrafe vor putea fi pedepsiţi. în afara pedepselor menţionate în acestea. realizează faptele descrise în articolele anterioare. persoana facultativă. autoritatea sau funcţionarul public care. 2. Articolul 221 1. curatelă sau încredinţare pe o perioadă de la 4 la 10 • 104 ani. modificat de Legea Organică 15/2003.4. în cazul închiderii temporare. Dacă faptele se comit folosind grădiniţe. ascuns. moaşele. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. în plus. termenul " persoană facultativă" cuprinde medicii. va fi pedepsit. Substituirea unui copil cu altul care se produce în centre sanitare sau socio-sanitare prin neglijenţa gravă a celor responsabili cu identificare şi custodia acestuia. dau altei persoane un fiu. în spiritul acestui articol. Ascendenţii. 25 noiembrie. tutelă. se va aplica persoanelor vinovate pedeapsa decăderii speciale din exercitarea respectivelor activităţi pe o perioadă de la 2 la 6 ani şi se va putea dispune închiderea temporară sau definitivă a stabilimentelor. 5. dat sau substituit şi. Articolul 222 Educatorul. 82 . asupra restului copiilor sau descendenţi pe o perioadă de 4 la 10 ani. în schimbul unei compensaţii economice.

îşi sustrage copilul minor va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani şi cu decăderea specială din exercitarea dreptului de autoritate paternă. Părintele care. având în sarcină custodia unui minor sau a unei persoane cu handicap. sau absenţa nu a fost mai mare decât acest interval de 24 de ore. fără un motiv întemeiat. 4. în mod legal. pedeapsa menţionată în paragraful 1 se va aplica în jumătatea ei superioară. cu obligaţia de a-1 returna imediat după expirarea acestui termen.Articolul 223 Persoana care. modificat de Legea Organică 15/2003. sănătatea. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. 2. se consideră sustrageri: 1° Deplasarea unui minor de la locul său de domiciliu fără consimţământul părinţilor cu care convieţuieşte sau al persoanelor sau instituţiilor cărora le-a fost încredinţat sau dat în custodie. SECŢIUNEA 2. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit părintele care determină pe fiul minor să încalce regimul de custodie stabilit de autoritatea judiciară sau administrativă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. 2° Reţinerea unui minor prin încălcarea gravă a îndatoririi stabilite prin rezoluţie judecătorească sau administrativă. dacă locul unde se află minorul sau al persoana cu handicap a fost comunicat părinţilor. 3. cruzimii sau vreunei fapte infracţionale şi nici nu i-a fost pusă în pericol viaţa. libertatea sexuală. Când minorul este deplasat în afara Spaniei sau a fost impusă condiţie pentru restituirea acestuia. 100 Articolul 189. Când părintele care sustrage minorul a comunicat celuilalt părinte sau aceluia care îl are. este exonerat de pedeapsă. tutorilor sau celor care îl are în îngrijire.105 Articolul 225106 Când persoana responsabilă de delictele prevăzute în ultimele două articole restituie minorul sau persoana cu handicap la domiciliul sau locuinţa acesteia sau îl depune într-un loc cunoscut şi sigur. fără a se aduce atingere pedepsei aplicate când faptele constituie alt delict mai grav. nu o prezintă părinţilor săi sau celor care o au în îngrijire. 25 noiembrie. în îngrijire locul unde acesta se află . 83 . Articolul 224 Persoana care determină un minor sau o persoană cu handicap să-şi abandoneze domiciliul familial sau locul unde locuieşte cu consimţământul părinţilor. tutorilor acestora sau persoanelor care îi au în îngrijire sau dacă absenţa nu a fost mai mare de 24 de ore. în 24 de ore de la data sustragerii. SUBSTRAGEREA DE MINORI107 Articolul 225 bis 1. Conform acestui articol. fapta va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 6 la 24 de luni. pe o perioadă de la 4 la 10 ani. integritatea fizică. când aceştia o cer. fără să fi fost supusă umilirii.

Ministerul Fiscal va putea formula denunţul. Când persoana este un minor. îngrijire sau protecţiei familiale sau de a acorda asistenţa necesară legal stabilită pentru întreţinerea descendenţilor său. 25 noiembrie. întemeiat.8 3. proces de filiaţie sau proces de stabilire a pensiei alimentare pentru copii. articolul 227. Repararea daunei cauzate de delict comportă. fără să facă comunicarea la care face referire alineatul anterior. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită persoana care încetează să plătească orice prestaţie economică stabilită în formă cumulată sau unică în cazurile prevăzute în paragraful anterior. tutelă. Aceste termene se calculează de la data denunţului de sustragere. Persoana care nu-şi îndeplineşte îndatoririle legale de asistenţă inerente autorităţii paterne. tutelei. plata cuantumului corespunzător. articolul 226.109 2 Judecătorul sau Tribunalul va aplica. întotdeauna. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 227 1. ascendenţilor minorului şi rudelor părinţilor până la al doilea grad de rudenie sau afinitate care se fac vinovate de faptele descrise anterior. se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. AL MINORILOR ŞI PERSOANELOR CU HANDICAP108 Articolul 226 1. 84 . înainte de modificarea efectuată de Legea Organică 9/2002. 11. divorţ. Articolul 229 100 Articolul 189. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 6 la 24 de luni. '10 Paragraful 1. ascendenţilor sau soţului aflaţi în dificultate.Dacă restituirea o face. în termen de 15 zile din ziua următoare sustragerii. 25 noiembrie. în mod identic. declararea nulităţii căsătoriei. 109 Paragraful 1. Persoana care nu plăteşte timp de două luni consecutiv sau de patru luni neconsecutiv orice fel de prestaţie economică în favoarea soţului sau a copiilor săi. se va pune în mişcare acţiunea judecătorească numai în baza denunţului prealabil al persoanei prejudiciate sau a reprezentantului său legal. 25 noiembrie. modificat de Legea organică 15/2003. Pedepsele menţionate în acest articol se vor aplica. îngrijire sau luare sub protecţie familială pe o perioadă de 10 ani. SECŢIUNEA 3. modificat de Legea organică 15/2003. 5. era Secţiunea 2. învinuitului pedeapsa de decădere specială din exercitarea dreptului de autoritate paternă. 10 decembrie. o persoană cu handicap sau invalidă.110 2. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau cu amendă de la 6 la 12 luni. stabilită legal sau prin hotărâre judecătorească în cazurile de separare legală. Articolul 228 Pentru delictele prevăzute în articolele anterioare. ABANDONUL FAMILIAL.

în scopul celor la care face referire paragraful anterior. prin circumstanţele abandonului. curatelă sau protecţie familială. având în sarcina sa creşterea sau educarea unui minor sau a unei persoane cu handicap. se va aplica pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. Abandonarea unui minor sau a unei persoane cu handicap de către cel însărcinat cu îngrijirea acesteia. va putea aplica vinovaţilor de infracţiunile prevăzute în articolele 229 . Articolul 230 Abandonarea temporară a unui minor sau a unei persoane cu handicap va fi pedepsită. li se aplică tratamente violente sau de intimidare sau dacă li se administrează substanţe vătămătoare pentru sănătatea lor. în mod concret. pe o durată de la 2 la 6 ani. Articolul 231 1. chiar dacă aceasta se face sub o formă acoperită. după caz. se face trafic cu minori sau persoane cu handicap. 85 . 2. fără consimţământului celui care i 1-a încredinţat sau al autorităţii. 100 Articolul 189. Dacă cel vinovat deţine îngrijirea minorului prin condiţia sa de funcţionar public. în pericol viaţa. îl încredinţează unui terţ sau unui stabiliment public. 3. Persoanele care utilizează minorii sau persoanele cu handicap pentru a practica cerşetoria.va fi decăzut din dreptul special din postul sau funcţia publică. în absenţa acestuia. 25 noiembrie. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani. sănătatea. Judecătorul sau Tribunalul. 3. cu pedepse inferioare în grad decât cele prevăzute în articolul anterior. tutori sau cei desemnaţi legal spre a-i îngriji. Dacă abandonul a fost înfăptuit de părinţi. Persoana care. Articolul 232 1. fără a se aduce atingere pedepsirii corespunzătoare a faptei când aceasta constituie alt delict mai grav. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 12 luni. 2. se va aplica pedeapsa închisorii de 18 luni la 3 ani. în pericol viaţa. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. în orice caz. sănătatea. modificat de Legea Organică 15/2003. tutelă. Articolul 233 1. 2. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani când. pe o perioadă de la 4 la 10 ani. în mod concret. Dacă. Ministerul Public va cere autorităţii competente să ia măsurile pertinente pentru custodia şi protecţia minorului. 2. s-a pus. se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. Dacă prin această încredinţare s-a pus.1.232 pedeapsa decăderii speciale din exercitarea autorităţii paterne sau din drepturile de îngrijire. integritatea fizică sau libertatea sexuală a minoailui sau a persoanei cu handicap. integritatea fizică sau libertatea sexuală a minorului sau a persoanei cu handicap. dacă consideră necesar având în vedere circumstanţele minorului.

2. CAPITOLUL II Furtul cu folosirea forţei 100 Articolul 189. modificat de Legea Organică 15/2003. completat de Legea organică 11/2003. sustrage acel bun de la cel care îl are în posesie în mod legitim. culturală sau ştiinţifică. când valoarea acelui bun depăşeşte 400 EUR. având în vedere valoarea bunurilor sustrase sau când s-au produs prejudicii considerabile. pentru a obţine un beneficiu. dacă sustragerea provoacă un grav prejudiciu acestuia sau provoacă încetarea furnizărilor. dacă suma cumulată a infracţiunilor este mai mare decât valoarea minimă prevăzută în articolul 623. 111 I 12 Va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 12 luni persoana care. 4.65. 25 noiembrie. dacă cuantumul lucrurilor sustrase depăşeşte 400 EUR. 25 noiembrie. Când se sustrag lucruri de valoare artistică. istorică. Când se sustrag lucruri de primă necesitate sau destinate unui serviciu public. 29 septembrie.1 al prezentului Cod. Când pune victima sau familia acesteia într-o gravă situaţie economică sau când fapta s-a realizat abuzând de circumstanţele personale ale victimei.112 Articolul 235 Furtul va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani: 1. 16 martie 2004.1 al acestui Cod. Erata în BOE nr. Alineatul articolului 234. prejudiciindu-1 pe acesta sau un terţ. modificat de Legea Organică 15/2003. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit cel care în decurs de un an înfăptuieşte de patru ori acţiunea descrisă în articolul 623.TITLUL XIII Delicte împotriva patrimoniului şi împotriva ordinii socio-economice CAPITOLUL I Furtul Articolul 2341A1 Persoana care. 25 noiembrie. Articolul 236. Articolul 236 113 Articolul 234. 3 Când comportă un grad special de gravitate. 86 . ia bunuri mobile străine fără încuviinţarea proprietarului acestora. modificat de Legea organică 15/2003. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 la 18 luni. fiind proprietarul unui bun mobil sau acţionând cu consimţământul acestuia.

2. chiar dacă. curţile. se consideră chei cartelele magnetice sau perforate şi comenzile sau instrumentale folosite pentru deschiderea de la distanţă. 3° Oricare alt instrument neutilizate de proprietar pentru a deschide încuietoarea forţată de infractor. Vinovatul de furt cu violenţă sau intimidarea persoanelor va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani. comunică cu interiorul casei şi constituie împreună cu casa o unitate fizică. în scopul obţinerii unui beneficiu. Se consideră casă locuită orice acoperământ care constituie locuinţă pentru una sau mai multe persoane. 2° Cheile originale pierdute de proprietar sau obţinute printr-un mijloc care constituie faptă penală. 5° Scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă şi pază. folosind forţa pentru a accede la locul unde acestea se găsesc sau violenţa sau intimidarea asupra persoanelor. în sensul acestui articol. Articolul 242 1. a acoperişului sau a podelei sau a uşilor sau ferestrelor. Articolul 241 1. Articolul 239 Se consideră chei mincinoase: 1° Şperaclul sau alt instrument similar. 3° Spargerea dulapurilor a caselor de bani sau a altor tipuri de mobilier sau obiecte închise sau sigilate sau forţarea încuietorilor sau descoperirea cifrului pentru a sustrage conţinutul acestora fie la locul faptei fie în alt loc.Articolul 237 Sunt vinovaţi de infracţiunea de furt cei care. 4° Folosirea de chei mincinoase. 113 87 . Articolul 238 Sunt vinovaţi de infracţiunea de furt cu folosirea forţei cei care comit fapta. Se consideră dependinţe ale casei locuite sau al clădirii sau localului deschis pentru public. când concură una din următoarele circumstanţe: 1 ° Escaladarea 2° Spargerea pereţilor. garajele şi celelalte încăperi sau locuri închise şi aflate în vecinătatea clădirii . Articolul 240 învinuitul de furt cu folosirea forţei va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. întâmplător. lipsesc din respectiva locuinţă când se comite furtul. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani când concură una din circumstanţele prevăzute în articolul 235 sau când furtul se comite într-o casă locuită. fără a se aduce atingere pedepsei care sar putea aplica pentru actele de violenţă fizică înfăptuite. iau în posesie bunuri mobile străine. 3.

fără intenţia de a şi-I însuşi. 29 septembrie. să realizeze sau să nu realizeze o acţiune sau o demers juridic în prejudiciul patrimoniului său sau al unui terţ. în nici un caz. direct sau indirect. 115 2. fără autorizare.2. Când fapta s-a comis folosind în mai mică măsură violenţa sau intimidarea şi. un vehicul cu motor sau un ciclomotor străin. CAPITOLUL IV Furtul şi sustragerea de vehicule în vederea utilizării Articolul 244 1. va fi pedepsită cu pedeapsa prestării de muncă în folosul comunităţii de la 31 la 90 de zile sau amendă de la 6 la 12 luni dacă îl restituie. 25 noiembrie. 3. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei 114 115 Alineatul articolului 244. Persoana care sustrage sau utilizează.65. 88 .2 al acestui Cod. fără a se aduce atingere pedepselor ce s-ar putea aplica pentru actele de violenţă fizică înfăptuite. fără ca. evaluând celelalte circumstanţe ale faptei. într-un termen nu mai mare de 48 de ore. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. 16 martie 2004. modificat de Legea Organică 15/2003. pedeapsa aplicată să poată fi egală sau mai mare decât cea corespunzătoare dacă şi-ar fi însuşit definitiv vehiculul. Pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară când infractorul a făcut uz de arme sau de alt mijloc la fel de periculos. prin violenţă sau intimidare. Alineatul articolului 244. dacă suma cumulată a infracţiunilor este mai mare decât valoarea minimă la care se face referire în acest articol pentru respectivul delict. în scopul obţinerii unui beneficiu. pe care 1-a folosit fie când a comis infracţiunea sau pentru a asigura fuga şi când infractorul a atacat pe cei care au venit în ajutorul victimei sau a celor care îl urmăresc. în plus. CAPITOLUL III Extorcarea Articolul 243 Persoana care. obligă pe altul. Dacă fapta a fost comisă prin folosirea forţei. Erata în BOE nr. se va putea aplica o pedeapsă mai mică în grad decât cea prevăzută în paragraful 1 al acestui articol. completat de Legea Organică 11/2003. a cărui valoare depăşeşte 400 EUR.114 Cu aceeaşi pedeapsă se va pedepsi cel care în decurs de un an realizează de patru ori acţiunea descrisă în articolul 623.

fără autorizarea necesară. CAPITOLUL VI Frauda SECŢIUNEA 1. Persoana care ocupă. 4. cu scopul de a obţine beneficii. ESCROCHERIA Articolul 248 1. care se va stabili ţinând cont de utilitatea obţinută şi de dauna cauzată. Dacă fapta s-a comis cu acte de violenţă sau intimidare asupra persoanelor. ocupă un bun imobil sau uzurpă un drept real imobiliar care aparţine altuia. Persoana care. în toate cazurile. Comit escrocherie cei care. cu amendă de la 6 la 18 luni. Dacă restituirea nu s-a făcut în termenul menţionat. 89 . pedepsele prevăzute în articolul 242. va fi pedepsită. CAPITOLUL V Uzurparea Articolul 245 1. atât aparţinând domeniului public cât şi celui privat. în afara pedepselor pentru violent exercitată. un imobil sau clădire străine care nu constituie locuinţă sau rămâne în acestea împotriva voinţei titularului. sustrage apa de râu de folosinţă publică sau privată sau din lacul său de acumulare natural sau artificial. după caz. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 6 luni. fără să fie autorizat. prin violenţă sau intimidarea persoanelor. folosesc înşelătoria într-un grad suficient încât să inducă în eroare pe altul. Articolul 247117 Persoana care. 3.superioară. va fi pedepsit cu amendă de la 3 la 6 luni dacă beneficiul obţinut depăşeşte 400 EUR. fapta se va pedepsi ca furt sau furt cu folosirea forţei. va fi pedepsită cu pedeapsa cu amendă de la 3 la 18 luni. se va aplica. determinându-1 să realizeze o acţiune în prejudiciul său sau al altuia. dacă beneficiul obţinut sau pretins depăşeşte 400 EUR. Articolul 246116 Persoana care modifică liniile de demarcaţie sau hotarele unei localităţi sau ale unei proprietăţi sau orice fel de semne sau pietre de hotar destinate stabilirii limitelor unei proprietăţi sau demarcaţii ale proprietăţilor agricole învecinate.

3. de fapt. La stabilirea pedepsei se vor avea în vedere suma fraudei. deja şi-a exercitat-o. Se consideră. mijloacele folosite de acesta şi orice alte circumstanţe care servesc pentru evaluarea gravităţii infracţiunii. 2° Se realizează prin simularea unui proces sau folosind altă fraudă procesuală. Articolul 249119 învinuitul de escrocherie va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani.Aceeaşi pedeapsă se va aplica celor care fabrică. fie pentru că nu a avut-o niciodată. care. dosar.Infracţiunea de escrocherie va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 6 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. dacă cuantumul fraudei depăşeşte 400 EUR. fie pentru că. având-o.2. când: 1° Afectează lucruri de primă necesitate. posedă sau facilitează programe 118 de calculator specifice destinate comiterii escrocheriilor prevăzute în acest articol. ascunzând sau distrugând . se vor aplica pedepse cu închisoarea de la 4 la 8 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. un proces. 25 noiembrie. în scopul de a obţine beneficii şi folosind diverse manevre informatice sau artificiu asemănător obţine transferul neconsimţit al oricărui activ patrimonial în prejudiciul unui terţ. 6° Comportă o gravitate deosebită. protocol sau document public sau oficial de orice fel. 2. atribuindu-şi în mod fals. 4° Se înfăptuieşte abuzând de semnătura altuia sau sustrăgând. cambie în alb sau negociere cambială fictivă. 119 Articolul 249. 25 noiembrie. completat de Legea Organică 15/2003. total sau parţial. Articolul 250 1 . cambie. esenţa prejudiciului şi situaţia economică în care rămâne victima sau familia acesteia. modificat de Legea Organică 15/2003. capacitatea de a dispune. relaţiile existente între aceasta şi inculpat. în legătură cu un bun mobil sau imobil. ca urmare a fraudei. înstrăinează. 118 Paragraful 3. locuinţe sau alte bunuri de utilitate socială recunoscută. 3° Se realizează printr-un cec. Articolul 251 Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani: 1° Persoana care. articolul 248. cultural sau ştiinţific. 7° Se abuzează de relaţiile personale existente între victimă şi infractor sau când acesta profită de credibilitatea impresarială sau profesională a victimei. prejudiciind victima sau un terţ. vinovaţi de escrocherie cei care. istoric. 5° Afectează bunuri aparţinând patrimoniului artistic. prejudiciul economic cauzat persoanei prejudiciate. îi lipseşte. grevează sau închiriază altuia acel bun. Dacă concură circumstanţele 6° şi 7° con circumstanţa 1° de la numărul anterior. introduc. de asemenea. având în vedere valoarea fraudei. 90 .

valoarea bunului însuşit depăşeşte 400 EUR. neagă că 1-a primit sau. istorice. 3° Folosind orice alte mijloace clandestine. pentru o valoare mai mare de 400 EUR. bani sau alt bun mobil. culturale sau ştiinţifice. cauzându-i acestuia un prejudiciu mai mare de 400 EUR. 25 noiembrie. va fi pedepsită cu pedeapsa de amendă de la 3 la 12 luni. 2° Alterând cu răutate înregistrările sau contoarele. Articolul 253121 Vor fi pedepsiţi cu amendă de la 3 la 6 luni cei care. pedeapsa va fi închisoarea de la 6 luni la 2 ani. cu scopul de a obţine un beneficiu. după caz. 3° Persoana care. energia sau fluide străine. Articolul 254m Va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 6 luni persoana care. gazul. dovedită greşeala. 122 Articolul 259. 91 . nu-1 returnează. cei care. când cuantumul bunului primit depăşeşte 400 EUR. ÎNSUŞIREA NECUVENITĂ Vor fi pedepsiţi cu pedepsele prevăzute în articolul 249 sau 250.2° Persoana care dispune de un bun mobil sau imobil ascunzând existenţa oricărei sarcini de care este grevat respectivul bun sau acela care. îşi însuşesc un bun pierdut sau cu proprietar necunoscut. încheie un contract simulat. când cuantumului bunului însuşit depăşeşte 400 EUR. modificat de Legea Organică 15/2003. din greşeala expeditorului. înstrăinându-1 fiind liber de sarcini. fără consimţământul titularului acestuia. 25 noiembrie. Articolul 253. 25 noiembrie. 119 Articolul 249. apa. SECŢIUNEA 3. prin unul din mijloacele următoare:123 Articolul 252. modificat de Legea Organică 15/2003. dacă. valori sau orice alt bun mobil sau activ patrimonial pe care le-au primit pentru depozitare. SECŢIUNEA 2.primind în mod necuvenit. telecomunicaţiile sau alt element. în prejudiciul altuia. utilizând energia electrică. modificat de Legea Organică 15/2003. efecte. 12() 121 1° Folosind mecanisme instalate pentru a realiza frauda. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. îşi însuşesc sau sustrag bani. administrare sau alte însărcinări sau cu alt titlu care implică obligaţia de a le încredinţa sau returna sau cei care neagă că le-au primit. Această pedeapsă se va aplica în jumătatea ei superioară în cazul depozitării necesare. prejudiciind pe altul. în prejudiciul acestuia sau un terţ. FRAUDAREA FLUIDULUI ENERGETIC SAU A ALTORA ANALOGE Articolul 255 Va fi pedepsită cu pedeapsa de amendă de la 3 la 12 luni persoana care fraudează . Articolul 256124 Persoana care a făcut uz de orice echipament terminal de telecomunicaţie. În cazul operelor artistice. în ambele cazuri. îl grevează sau îl înstrăinează din nou înainte de transmiterea definitivă către cumpărător.

după comiterea ei. Articolul 260126 119 Articolul 249. . cu acelaşi scop. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. 3. modificat de Legea organică 15/2003. extrajudiciară sau administrativă iniţiată sau a cărei iniţiere este previzibilă. Persoana răspunzătoare de orice faptă infracţională care. în afara cazurilor permise de lege. nici de către administratorii cesiunii şi. realizează orice act de dispoziţie patrimonială sau generator de obligaţii. 25 noiembrie. obstrucţionează sau împiedică eficienţa unui sechestru sau a unei proceduri executorii sau de constrângere. Articolului 256. fără a fi autorizat în acest scop nici pe cale judecătorească. cesiunea bunurilor debitorului. o dată admisă solicitarea de cesiune a bunurilor. destinat plăţii unui sau unor creditori.oricare ar fi natura sau originea obligaţiei sau a datoriei a cărei îndeplinire sau a cărei plată se încearcă a se eluda. s-a început o executare prin Primul alineat al articolului 255. modificat de Legea Organică 15/2003. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 luni: 1° Persoana care falimentează fraudulos. 25 noiembrie.CAPITOLUL VII Insolvabilitatea punibilă Articolul 257 1. 25 noiembrie. 92 125 Articolul 259. judiciară. 2. Articolul 259125 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni.Această infracţiune va fi acţionată în justiţie chiar când. după comiterea acesteia şi cu scopul de a eluda îndeplinirea responsabilităţii civile care decurge din aceasta. realizează orice alt act de dispoziţie patrimonială sau generator de obligaţii care tergiversează. modificat de Legea POrganică 15/2003. Dispoziţiile prezentului articol se vor aplica . debitorul care. inclusiv drepturile economice ale muncitorilor şi independent dacă creditorul este persoană fizică sau juridică. 2° Cel care. devenind parţial sau total insolvabil. 25 noiembrie. prejudiciindu-şi creditorii. publică sau privată. realizează acte de dispoziţie sau contractează obligaţii care diminuează patrimoniul său. modificat de Legea organică 15/2003.

în suma totală. dreptul de a încheia contracte cu Administraţii publice pe o perioadă de la 3 la 5 ani. organizaţie sau asociaţie. Judecătorul sau Tribunalul va putea aplica una sau unele din consecinţele prevăzute în articolul 129 dacă învinuitul face parte din vreo societate. date false privind situaţia contabilă. când situaţia de criză economică sau insolvabilitatea a fost cauzată sau agravată. cu bună ştiinţă. de către debitor sau de persoana care acţionează în numele său. modificat de Legea POrganică 15/2003. 93 . vor putea fi acţionaţi în justiţie fără a aştepta concluziile procesului civil şi fără a se daduce atingere continuării acestuia. calificarea de insolvabilitate în procesul civil nu determină jurisdicţia penală. comise de debitor sau de persoana care a acţionat în numele său. Persoanele care solicită cadouri sau promisiuni pentru a nu participa la un concurs sau o licitaţie publică.Articolul 258 1. în plus. Acest delict şi delictele singulare care au legătură cu acesta. modificat de Legea POrganică 15/2003. nemeritat. 2. 3. care desfăşoară astfel de activităţi. după caz. declararea falimentului. 25 noiembrie. 126 Articolul 260. numărul acestora şi situaţia economică. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. 25 noiembrie. precum şi cu decăderea specială din dreptul de a participa la licitaţii judiciare pe o perioadă de la 3 la 5 ani. persoanele care se pun de acord între ele să denatureze preţul ofertei sau care . anulează sau abandonează licitaţia. Suma răspunderii civile derivată din aceste infracţiuni va trebui inclusă. prin înşelăciune. în cazul concursurilor sau licitaţiilor organizate de Administraţii sau entităţi publice. se va avea în vedere cuantumul prejudiciului adus creditorilor. Persoana declarată în faliment va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani şi amendă de la 8 la 24 de luni. agentului şi persoanei sau întreprinderii reprezentate de acesta i se va aplica. 4. CAPITOLUL VIII Denaturarea preţului în cadrul concursurilor şi licitaţiilor publice Articolul 262128 1. fie şi temporar. 2. în nici un caz. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. Articolul 261127 Persoana care. persoanele care încearcă să îndepărteze licitanţii . în procedura de faliment prezintă. în mod fraudulos. promisiuni sau orice alt artificiu. prin ameninţări. cu scopul de a obţine. Pentru gradarea pedepsei. cadouri. 127 Articolul 261. fiind obţinută adjudecarea. pedeapsa decăderii speciale care va cuprinde. în orice caz.

au contribuit sau pot contribui la executarea sau aplicarea legilor sau dispoziţiile generale. 3° Să se folosească substanţe otrăvitoare sau corozive. vase de război. fie împotriva persoanelor fizice care. 2° Să se producă prin orice mijloc infectarea sau contagierea turmelor. Articolul 265 Persoana care distrage. lucrări. stabilimente sau instalaţii militare. aprovizionare sau alte mijloace sau resurse afectate Armate sau al Forţelor şi Corpului de Securitate.Aceeaşi pedeapsă se va aplica celui care. 94 . deteriorează sau sub orice altă formă provoacă daune datelor. programelor sau documentelor electronice străine conţinute în reţea. modificat de Legea Organică 15/2003. 5° Să ruineze persoana prejudiciată sau să-1 aducă într-o situaţie economică gravă. suporturi sau sisteme informatice. distrug. ca martori sau sub orice alt mod. dacă acesta depăşeşte 400 EUR. avându-se în vedere situaţia economică a victimei şi cuantumul daunei. 4° Să efectueze bunuri din domeniul sau de uz public sau comunal. Articolul 264 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni persoana care va cauza daunele menţionate în articolul anterior. fie că se comite delictul împotriva funcţionarilor publici. 2. prin orice mijloc.Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani persoana care comite daunele prevăzute în articolul 263 printr-un incendiu sau provocând explozii sau utilizând orice alt mijloc cu o putere distructivă similară. în oricare din circumstanţele menţionate în paragraful anterior. 2. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 24 de luni. material de război. 129 Articolul 263. mijloace de transport sau din serviciul Forţelor transmisie militară. 25 noiembrie.CAPITOLUL IX Daune Articolul 263129 Persoana care provoacă daune în proprietatea altuia necuprinse în alte titluri ale acestui Cod. dacă concură una din următoarele ipoteze: 1° Să fie realizate pentru a împiedica libera exercitare a autorităţii sau ca răzbunare pentru deciziile acesteia. va fi pedepsită con pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani dacă prejudiciul cauzat depăşeşte cincizeci de mii de pesete. Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani persoana care comite daunele prevăzute în articolul 264. alterează. provoacă daune grave sau face inutilizabile pentru funcţionare. aeronave militare. sau punând în pericol viaţa sau integritatea persoanelor. fie şi numai temporar. Articolul 266130 l.

Ministerul Public. 4. Primul alineat al articolului 267. 2. dacă nu concură violenţa sau intimidarea. 25 noiembrie. în cazul incendierii se vor aplica dispoziţiile articolului 351. fără a se aduce atingere dispoziţiilor în al doilea alineat al nr. în plus. persoană cu handicap sau invalidă. 25 noiembrie. Sunt exonerate de responsabilitate penală şi supuse numai responsabilităţii civile soţii care nu sunt despărţiţi legal sau în fapt sau care sunt în proces de separare.13' Infracţiunile la care face referire prezentul articol vor fi acţionate în justiţie numai în baza denunţului prealabil al persoanei prejudiciate sau a reprezentantului său legal. vor fi pedepsite cu pedeapsa mai mică cu unu sau două grade decât cea aplicată pentru delictul respectiv.4° din articolul 130 al prezentului Cod. In aceste cazuri.3. în oricare din circumstanţele menţionate în paragraful 1 al prezentului articol. complotarea şi propunerea de a comite delicte de furt. modificat de Legea Organică 7/2000. CAPITOLUL XI 129 Articolul 263. 323 şi 560. asemenea. Articolul 267 Daunele cauzate din neglijenţă gravă al căror cuantum este mai mare de 80. 22 decembrie. acordarea iertării de către persoana prejudiciată sau de reprezentantul său legal va stinge pedeapsa sau acţiunea penală. divorţ sau de nulitate a căsătoriei şi ascendenţii. escrocherie sau însuşirea de bunuri necuvenite. pentru infracţiuni patrimoniale cauzate între ei. Articolul 269 Provocarea. Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani persoana care comite daunele prevăzute în articolele 265. descendenţii şi fraţii naturali sau prin adopţie sau alianţă de gradul întâi.pedeapsa se va aplica înjumătăţea ei superioară. extorsiune.132 CAPITOLUL X Dispoziţii comune Capitolelor anterioare Articolul 268 1.000 EUR. 95 . de Articolul 266. ţinând cont de importanţa acestora. învinuitul va fi pedepsit cu amendă de la 3 la 9 luni. In oricare din cazurile prevăzute în paragrafele anterioare. dacă locuiesc împreună. când se cauzează daune în care concură provocarea de explozii sau utilizând alte mijloace cu o putere distructivă similară şi. va putea formula denunţ când persoana prejudiciată este un minor. modificat de Legea Organică 15/2003. Această dispoziţie nu se aplică persoanelor străine care participă la comiterea infracţiunii. modificat de Legea Organică 15/2003. s-a pus în pericol viaţa sau integritatea persoanelor.

interpretarea sau realizarea artistică fixată pe orice tip de suport şi comunicată prin orice mijloc. fie şi numai temporar. b) Faptele să aibă un grad ridicat de gravitate. 96 . sau transformarea acesteia.Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni persoana care. DELICTE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ Articolul 270133 l. 25 noiembrie. când concură una din următoarele circumstanţe: a)J3eneficiul obţinut să posede o transcendenţă economică deosebită. fără autorizarea titularilor drepturilor corespunzătoare de proprietate intelectuală sau a cenzorilor lor. total sau parţial. care au ca obiect realizarea de activităţi infracţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Articolul 271134 Se va aplica pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. d) Să folosească minori sub 18 ani pentru a comite aceste infracţiuni. cu aceeaşi pedeapsă persoana care fabrică. ţinând cont de valoarea obiectelor produse ilicit sau de importanţa specială a prejudiciilor cauzate. Va fi pedepsită. pe o perioadă de la 2 la 5 ani. importă. plagiază. exportă sau depozitează exemplare ale operei. c) învinuitul să facă parte dintr-o organizaţie sau asociaţie. 3.Delicte privind proprietatea intelectuală şi industrială. de asemenea. fără autorizarea menţionată. piaţa şi consumatorii SECŢIUNEA 1. pune în circulaţie sau deţine orice alt mijloc specific destinat facilitării suprimării neautorizate sau a neutralizării oricărui dispozitiv tehnic care a fost utilizat pentru a proteja programele de calculator sau oricăror alte opere. producţiilor sau realizărilor la care face referire paragraful anterior. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din profesia care are legătură cu delictul comis. în scopul obţinerii de beneficii şi în dauna unui terţ. distribuie sau comunică public.Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni cel care. modificat de Legea Organică 15/2003. 2. artistică sau ştiinţifică. 129 Articolul 263. interpretare sau realizare în termenii prevăzuţi în paragraful 1 al prezentului articol. în mod intenţionat. o operă literară. reproduce.

în scop industrial sau comercial. în acelaşi fel. utilizează şi oferă utilizarea unui procedeu obiect al unui brevet. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni persoana care. 2. sau posedă. DELICTE PRIPIND PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ Articolul 273 1.Articolul 272 1. sau utilizează produsul direct obţinut prin procedeul brevetat. 2. importă. fără consimţământului titularului unui patent sau al unui model de utilitate şi. în favoarea terţilor. importul acestor produse dintr-un stat din Uniunea Europeană nu va fi punibil. Mărimea responsabilităţii civile derivată din delictele comise menţionate în articolele anterioare se va stabili în baza dispoziţiilor Legii Proprietăţii Intelectuale referitoare la încetarea activităţii ilicite şi la despăgubirea pentru daune şi prejudicii. articolul 273. 25 noiembrie. reproduce. într-un periodic oficial. fără consimţământul la care s-a făcut referire. în cazul în care există sentinţă de condamnare. oferă. utilizează. Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni cel care.. Judecătorul sau tribunalul va putea dispune publicarea acesteia. constituie o infracţiune împotriva drepturilor exclusive ale titularului acestora. fabrică. concurând aceleaşi circumstanţe privind obiectele protejate. fără consimţământul titularului dreptului de proprietate industrială înregistrat conform legislaţiei mărcilor şi cunoscând că aceasta este înregistrată. 135 Paragraful 1. posedă. aceste produse. activităţi sau stabilimente pentru care dreptul de proprietate industrială este înregistrat. chiar în cazul produselor importate din străinătate. cu bună ştiinţă posedă pentru comercializare sau comercializează produse sau servicii cu însemne distinctive care. Articolul 274 1. totuşi. introduce în comerţ. când acestea au fost achiziţionate direct de la titularul drepturilor din statul respectiv sau cu consimţământul acestuia. modificat de Legea Organică 15/2003. în scop industrial sau comercial. SECŢIUNEA 2. pe cheltuiala infractorului. printr-un model sau proiect industrial sau artistic sau topografia unui produs semiconductor. conform paragrafului 1 al prezentului articol. pentru a distinge aceleaşi produse sau similare. 97 . fie că au o origine licită sau ilicită în ţara de provenienţă. 135 oferă sau introduce în comerţ obiecte protejate de astfel de drepturi. 3. fi pentru aceleaşi scopuri.Se va pedepsi cu aceeaşi pedeapsă cel care realizează oricare din actele menţionate în alineatul întâi al prezentului articol. 136 2. servicii. modifică sau utilizează în oricare alt mod însemnul emblemei identic sau care se poate confunda cu acesta. în mod intenţionat. în mod similar. cunoscând că este înregistrat. Aceleaşi pedepse se vor aplica celui care.Aceleaşi pedepse se vor aplica celui care. imită. se va aplica aceeaşi pedeapsă persoanelor care importă.

pentru oricare din scopurile menţionate. pentru comiterea acestor infracţiuni. 25 noiembrie. fără consimţământul titularului unui titlu de obţinere de material vegetal şi cunoscând înregistrarea acestuia. 25 noiembrie. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit cel care realizează oricare din actele descrise în paragraful anterior utilizând. c) învinuitul face parte dintr-o organizaţie sau asociaţie. articolul 273. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din exercitarea profesiei care are legătură cu infracţiunea comisă. sau posedă. fie şi numai temporar. completat de Legea Organică 15/2003. reproduce. articolul 274. în mod intenţionat şi fără să fie autorizat în acest sens. care are ca scop desfăşurarea de activităţi infracţionale împotriva drepturilor de proprietate industrială. articolul 274. având în vedere valoarea obiectelor produse în mod ilicit sau importanţa deosebită a prejudiciilor cauzate. utilizează în traficul economic o denumire originală sau o indicaţie geografică reprezentativă pentru o anumită calitate protejată pentru a distinge produsele protejate. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 276139 Se va aplica pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. material vegetal de reproducere sau înmulţire care nu aparţine acestei varietăţi. Paragraful 3. 4.Articolul 272 3. modificat de Legea Organică 15/2003. sub orice formă. Articolul 277 135 Paragraful 1. material vegetal de reproducere sau înmulţire a unei varietăţi vegetale protejate de legislaţia privind protejarea obţinerii de material vegetal. oferă spre vânzare. completat de Legea Organică 15/2003. 98 . Aceleaşi pedepse prevăzute în articolul anterior se vor aplica celor care. 25 noiembrie. face amenajări privind producerea sau reproducerea. în scop agricol sau comercial. produce. exportă sau importă. ' Paragraful 1. vinde sau comercializează. d) Foloseşte minori sub 18 ani. 25 noiembrie. Paragraful 4. b) Faptele sunt de o deosebită gravitate. sub denumirea unei varietăţi vegetale protejate. când concură una din următoarele circumstanţe: a) Beneficiul obţinut are o consecinţă economică deosebită. cunoscând existenţa acestei protejări. pe o perioadă de la 2 la 5 ani. articolul 274. Va fi pedepsit cu aceeaşi pedeapsă cel care.

Dispoziţiile prezentului articol se vor înţelege fără a se aduce atingere pedepselor care ar putea aplicate pentru însuşirea sau distrugerea suporturilor informatice. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. Articolul 281 1. legal sau contractual. dezvăluirea sau cedarea unui secret de serviciu efectuată de persoana care. astfel încât pot cauza un prejudiciu grav şi evident consumatorilor. DELICTE PRIVIND PIAŢA ŞI CONSUMATORII Articolul 278 1. şi fără să fi luat parte la descoperirea acestuia. are obligaţia păstrării confidenţialităţii. se dezvăluie sau se cedează terţilor. în mod intenţionat. a divulgat invenţia care constituie obiectul unei cereri de brevet secret. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni dacă secretele descoperite se răspândesc. în ofertele lor sau în publicitatea pentru produse sau servicii. realizează una din faptele descrise în articolele anterioare. suporturi informatice sau alte obiecte similare. 2. Articolul 279 Difuzarea. cunoscând originea ilicită. prin orice mijloc. Persoana care. Se va aplica pedeapsa superioară în grad. pentra a descoperi un secret întră.Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 6 luni la 24 de luni. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. SECŢIUNEA 3. de a forţa o denaturare a preţurilor sau de a prejudicia grav consumatorii. 3. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. documente scrise sau electronice. în posesia de date. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare ce se poate aplica pentru comiterea altor infracţiuni. 2. dacă fapta se realizează în situaţii de gravă necesitate sau catastrofale. Dacă secretul va fi folosit în folos propriu. Articolul 280 Persoana care. Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni fabricanţii sau comercianţii care. sau foloseşte unul din mijloacele sau instrumentele menţionate în paragraful 1 al articolului 197. aduc argumente false sau relevă caracteristici incerte ale acelor produse. în contravenţie cu dispoziţiile legislaţiei brevetelor. persoana care. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. 99 . pedepsele se vor aplica în jumătatea lor inferioară. când aceasta este în dauna apărării naţionale. Persoana care sustrage de pe piaţă produse de primă necesitate cu intenţia de a împiedica aprovizionarea unui sector cu respectivul produs.

141 cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. 2° Beneficiul obţinut este de importanţă excepţională. Articol 286143 1 . 25 noiembrie. ameninţarea sau înşelăciunea sau utilizând informaţii privilegiate. direct sau prin persoane interpuse.Articolul 275 Articolul 283 Se vor aplica pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 1 an şi amendă de la 6 la 12 luni persoanelor care. Articolul 285142 1. încasează sume mai mare pentru produse sau servicii ala căror cost sau preţ este calculat de aparate automate. Articolul 284. 2. modificat de Legea Organică 15/2003. amendă echivalentă cu beneficiul obţinut sau favorizat şi care poate fi până la triplul acestui beneficiu şi decăderea specială din exercitarea profesiei sau activităţii de la 2 la 5 ani . sau furnizează accesul condiţionat la acestea. serviciilor sau oricărui bun mobil sau imobil care face obiectul unui contract. oficial sau recunoscută astfel. fără consimţământul prestatorului de servicii şi în scopuri comerciale. la care a avut acces rezervat prin exercitarea activităţii profesionale sau impresariale. prin următoarele mijloace: Articolul 276. va fi pedepsită 140 Articolul 282. 3° Se aduc grave prejudicii intereselor generale.000 EUR sau cauzând un prejudiciu de valoare identică. mărfurilor. în dauna consumatorului. uzează de vreo informaţie relevantă pentru a cota orice fel de valori sau instrumente negociate într-o piaţă organizată. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. prin alterarea sau manipularea acestora. sau o furnizează obţinând pentru sine sau pentru un terţ un beneficiu economic mai mare de 600. facilitează accesul inteligibil al unui serviciu de radiodifuziune sonoră sau de televiziune. încearcă să altereze preţurile care ar putea rezulta din libera concurenţă a produselor. amendă echivalentă cu beneficiul obţinut sau favorizat şi care poate fi până la triplul acestui beneficiu şi decăderea specială din exercitarea profesiei sau activităţii de la 2 la 5 ani. titlurilor de valoare. Persoana care. la serviciile interactive prestate la distanţă pe cale electronică. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare ce s-ar putea aplica pentru alte infracţiuni comise. răspândind ştiri false. când concură una din următoarele circumstanţe: l°Autorii se ocupă în mod obişnuit cu astfel de practici abuzive. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 284141 Se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 an şi amendă de la 12 la 24 luni persoanelor care. considerat ca serviciu independent. folosind violenţa. 100 . Se va aplica pedeapsa închisorii de la 4 la 6 ani. 25 noiembrie.Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 6 la 24 de luni persoana care.

Persoana care utilizează echipamente sau programe care permit accesul neautorizat la servicii cu acces condiţionat sau echipamente de telecomunicaţii. furnizează informaţii unui grup de persoane despre modul în care se realizează accesul neautorizat la un serviciu sau utilizarea unui dispozitiv sau program. pe cheltuiala condamnatului. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit cel care. 4. Articolul 288 In cazurile prevăzute în articolele anterioare se va dispune publicarea sentinţei în periodicele oficiale şi.1° Fabricarea. dacă persoana prejudiciată solicită. dintre cele menţionate în paragraful 1. Nu este necesar denunţul cerut în paragraful anterior când comiterea delictului prejudiciază grav interesele generale sau o pluralitate de persoane. fără scopul de a obţine un beneficiu. neautorizat în alt stat membru al Uniunii Europene. 2° Instalarea.144 2. va fi pedepsită cu pedeapsa prevăzută în articolul 255 al acestui Cod. modifică sau face un duplicat după numărul de identificare a echipamentului de telecomunicaţii sau comercializează echipamente care au suferit modificări frauduloase. Pentru începerea acţiunii judiciare pentru delictele prevăzute în Secţiunea 3 a acestui Capitol va fi necesar denunţul persoanei prejudiciate sau a reprezentantului său legal. 101 . proiectând sau adaptând pentru a face posibil respectivul acces. fără scopul de a obţine un beneficiu. 2. închirierea sau posedarea oricărui program sau echipament sau program informatic. Când aceasta este un minor. va putea adopta măsurile prevăzute în articolul 129 din prezentul Cod. incitând în acest sens. sau prin intermediul unei comunicaţii publice. Ministerul Public va putea formula denunţul. o persoană cu handicap sau invalidă. Judecătorul sau Tribunalul va putea dispunerea reproducerea totală sau parţială a acesteia în orice alt mijloc de informare. punerea la dispoziţie pe cale electronică. 3. Celui care. indiferent de cuantumul fraudei. distribuirea. facilitează terţilor accesul descris în paragraful 1. In plus. comerciale sau nu. Judecătorul sau Tribunalul ţinând cont de circumstanţele cazului. i se va aplica pedeapsa cu amendă prevăzută în paragraful menţionat. importarea. vânzarea. SECŢIUNEA 4. DISPOZIŢII COMUNE SECŢIUNILOR ANTERIOARE Articolul 287 1. menţinerea sau substituirea echipamentelor sau programelor informatice menţionate în alineatul 1 °.

Articolul 292 Pedeapsa menţionată în articolul anterior se va aplica persoanelor care au impus sau au profitat pentru sine sau pentru un terţ. dacă constituie altă infracţiune. care falsifică conturile anuale sau alte documente care trebuie să reflecte situaţia juridică sau economică a unităţii. în fapt sau în drept. deteriorează sau prejudiciază un bun propriu de utilitate socială sau culturală. Articolul 291 Persoanele care. prin orice mijloc. de un acord vicios adoptat de o majoritate fictivă. sau la subscrierea preferenţială de acţiuni recunoscute de lege. sub o formă menită să cauzeze un prejudiciu economic acesteia. în dauna societăţii sau ai vreunui asociat. prevalându-se de poziţia majoritară în Consiliul acţionarilor sau organul administrativ ai oricărei societăţi constituite sau în curs de constituire. vor fi pedepsiţi cu amendă de la 6 la 12 luni. unui asociat al acesteia sau unui terţ. de a participa la gestionarea sau controlul activităţii sociale. modificat de Legea Organică 15/2003. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul obţinut până la triplul acestui beneficiu.Articolul 275 CAPITOLUL XII Sustragerea unui bun public de utilitate socială sau culturală Articolul 289145 Persoana care. legal. Articolul 294 Articolul 276. distruge. refuză sau împiedică un asociat să-şi exercite dreptul de a se informa. sau în orice mod îl sustrage de la îndeplinirea îndatoririlor legale impuse în interesul comunităţii. ai unei societăţi constituite sau în curs de constituite. nu au acest drept. Articolul 293 Administratorii în fapt sau în drept ai oricărei societăţi constituite sau în curs de constituire care. astfel. prin refuzul ilicit al exercitării acestui drept de către cei care au acest drept recunoscut de lege sau prin orice alt mijloc sau procedeu asemănător şi fără a se aduce atingere pedepsirii faptei cu pedepsele corespunzătoare. CAPITOLUL XIII Delictele societare Articolul 290 Administratorii. 25 noiembrie. obţinută prin abuz de semnătură în alb. se vor aplica pedepsele în jumătatea lor superioară. prejudiciindu-i. pe ceilalţi asociaţi. Dacă se ajunge la cauzarea prejudiciului economic. 102 . vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni.au impus acorduri abuzive în scopul obţinerii de beneficii pentru sine sau pentru altul. fără un motiv legal. prin atribuirea necuvenită a dreptului de vot unor persoane care. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani sau amendă de la 6 la 10 luni.

fundaţie. în beneficiul propriu sau al unui terţ. pentru îndeplinirea obiectivelor sale.Persoanele care. casă de economii. un prejudiciu economic considerabil asociaţilor săi. nici ca complice. se va aplica. Persoana care. CAPITOLUL XIV Recepţia şi alte fapte similare Articolul 298 1. să formuleze denunţul. Această pedeapsă se va aplica în jumătatea ei superioară celui care primeşte. supusă sau care activează în pieţe supuse supravegherii administrative. în plus. activează în mod permanent pe piaţă. Articolul 297 In sensul acestui Capitol. vor putea fi acţionate în justiţie numai în baza denunţului persoanei prejudiciate sau a reprezentantului său legal. ţinând cont de gravitatea faptei şi de circumstanţele personale ale delincventului. Când aceasta este un minor. valorilor sau capitalului pe care le administrează. cauzând. în mod fraudulos. ajută pe cei răspunzători să profite de aceste bunuri sau primeşte. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni. o persoană cu handicap sau invalidă. Dacă traficul se face utilizând un stabiliment sau local comercial sau industrial. acestuia i se va putea 103 . va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. cu scopul de a obţine beneficii şi având cunoştinţă de comiterea unei infracţiuni împotriva patrimoniului sau a ordinii socio-economice. ca administratori în fapt sau în drept ai oricărei societăţi constituite sau în curs de constituire. 1. de asemenea. depozitarilor sau titularilor bunurilor. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 4 ani sau amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul obţinut până la triplul acestui beneficiu. organelor sau entităţilor de inspecţie sau supraveghere. Nu va fi necesar denunţul cerut în paragraful anterior când comiterea delictului afectează interesele generale sau o pluralitate de persoane. entitate financiară sau de credit. se înţelege prin societate orice cooperativă. Ministerul Public va putea. de bunurile unei societăţi sau contractează obligaţii în sarcina acesteia. In aceste cazuri Judecătorii sau Tribunalele. societate comercială sau orice altă entitate de acelaşi fel care. Articolul 295 Administratorii în fapt sau în drept ai oricărei societăţi constituite sau în curs de constituire care. dispun. Faptele descrise în prezentul Capitol. 2. în mod direct. de ajutor reciproc. achiziţionează sau ascunde aceste bunuri pentru a face trafic cu ele. refuză sau împiedică acţiunile persoanelor. la care nu a participat nici ca autor. pedeapsa cu amendă de la 12 la 24 de luni. abuzând de funcţia lor. 2. achiziţionează sau ascunde aceste bunuri.

afară dacă pentru infracţiunea tăinuită nu este prevăzută o pedeapsă egală sau mai mică decât aceasta în acest caz. Dacă primeşte. de asemenea. In aceste cazuri Judecătorii sau Tribunalele. acestuia i se va putea aplica. Persoana care. pedeapsa cu amendă de la 12 la 24 de luni. Articolul 301 1. în nici un caz nu se va putea aplica o pedeapsa privativă de libertate mai mare decât cea menţionată pentru infracţiunea tăinuită. Dacă închiderea localului este temporară. 25 noiembrie. de asemenea. iar dacă traficul se face într-un local deschis publicului. 146 Articolul 299147 1. acestuia i se va putea aplica. ştiind că acestea provin din comiterea unei infracţiuni. achiziţionează aceste bunuri pentru a face trafic cu ele. modificat de Legea Organică 15/2003. se va aplica pedeapsa pentru acea infracţiune înjumătăţea ei inferioară. nu va putea depăşi 5 ani. a participat la comiterea infracţiunii sau infracţiunilor pentru a eluda consecinţele legale ale acţiunii lor. 2. a fost exonerat de pedeapsă. articolul 298. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară . de asemenea. personal. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 6 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea bunurilor până la triplul acestei valori. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea profesiei sau a activităţii industriale. Persoana care transformă sau transmite bunuri. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. pe o perioadă de la 2 la 5 ani şi aplicarea măsurii închiderii temporare sau definitive a stabilimentului sau localului. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea profesiei sau a activităţii industriale. sau realizează o altă acţiune para tăinui originea lor ilicită sau pentru a ajuta persoana care 146 Apartado 3. în mod obişnuit profită sau îi ajută pe vinovaţi să beneficieze de bunurile acesteia. 104 . Dacă aceasta a fost pedepsită cu o pedeapsă de altă natură. pe o perioadă de la 1 la 3 ani şi aplicarea măsurii închiderii temporare sau definitive a stabilimentului sau localului. se va aplica. pe o perioadă de la 1 la 3 ani şi aplicarea măsurii închiderii Articolul 276. în aceste cazuri Judecătorii sau Tribunalele. ţinând cont de gravitatea faptei şi de circumstanţele personale ale delincventului. în plus. pedeapsa privativă de libertate va fi înlocuită cu amendă de la 12 la 24 de luni. ţinând cont de gravitatea faptei şi de circumstanţele personale ale delincventului. pedeapsa decăderii speciale din exercitarea profesiei sau a activităţii industriale. în scopul obţinerii unui beneficiu şi având cunoştinţă despre comiterea faptelor care constituie culpă împotriva proprietăţii.Articolul 275 aplica. Articolul 300 Dispoziţiile acestui Capitol se vor aplica chiar dacă autorul sau complicele faptei din care provin bunurile de care s-a profitat este iresponsabil sau a fost. modificat de Legea Organică 15/2003. 3.25 noiembrie.

Cu aceeaşi pedeapsă se va sancţiona. destinaţii. una din măsurile următoare: a) Aplicarea oricăreia din măsurile prevăzute în articolul 129 al prezentului Cod. după caz tăinuirea sau ascunderea adevăratei naturi. Dacă închiderea localului este temporară. chiar dacă infracţiunea din care provin bunurile sau acţiunile punibile menţionate în paragrafele anterioare au fost comise. total sau parţial. 4. în străinătate. administratorilor sau persoanelor cu atribuţii în aceste organizaţii li se va aplica o pedeapsă superioară în grad. 25 noiembrie. modificatele Legea Organică 15/2003. ştiind că provin de unul din delictele menţionate în paragraful anterior sau dintr-un act de participare la acestea. completat de Legea organică 15/2003. mişcări sau drepturile privind bunurile sau proprietatea acestora. acestea vor fi confiscate. Judecătorii sau Tribunalele vor aplica. conform reglementărilor din articolul 127 al acestui Cod. 5. articolul 301. Pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară când bunurile provin din comiterea unuia din delictele privind traficul de droguri. b) Pierderea posibilităţii de a obţine subvenţii sau ajutoare publice şi pierderea dreptului de a se bucura de beneficii sau stimulente fiscale sau de Asigurări Sociale pe durata de timp a celei mai mari pedepse privative de libertate aplicate. nu va putea depăşi 5 ani. 2. 105 . menţionate în articolele 368 şi 374 ale prezentului Cod.în cazurile prevăzute în articolul anterior se vor aplica pedepsele privative de libertate în jumătatea lor superioară persoanelor care fac parte dintr-o organizaţie a cărei activitate se dedică obiectivelor menţionate în aceste cazuri.în aceste cazuri. pedeapsa decăderii speciale a învinuitului din exercitarea profesiei sale sau a activităţii industriale pe o perioadă de la 3 la 6 ani. 3. provenienţe. iar conducătorilor. 25 noiembrie. articolul 301. în afara pedepselor corespunzătoare.148 2. Dacă învinuitul a obţinut beneficii.învinuitul va fi pedepsit identic. Articolul 303 105 Paragraful 5.temporare sau definitive a stabilimentului sau localului. amplasări. Dacă faptele se realizează din neglijenţă gravă. de asemenea. confiscarea bunurilor care au făcut obiectul infracţiunii şi a produselor şi beneficiilor obţinute direct sau indirect din acţiunea infracţională şi va putea dispune. stupefiante sau substanţe psihotrope . pedeapsa va fi de închisoare de la 6 luni la 2 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul obţinut până la triplul acestui beneficiu. 149 148 Paragraful 1. l.

printr-o acţiune sau omisiune. 106 . eludând plata taxelor. cea a decăderii speciale din postul sau funcţia publică. profesor sau educator. Provocarea. în comiterea fraudelor.Dacă faptele prevăzute în articolele anterioare au fost comise printr-un impresar. b) Consecinţa deosebită şi gravitatea fraudei ţinând cont de suma fraudată sau existenţa unei structuri organizate care afectează sau ar putea afecta o pluralitate de persoane obligate la plata taxelor. se va considera că frauda este comisă în fiecare perioadă impozitabilă sau de declarare. profesia sau meseria. a sumelor reţinute sau care ar fi trebuit reţinute sau veniturile în contul retribuţiilor în natură. concură una din următoarele circumstanţe: a) Utilizarea unei persoane sau a unor persoane interpuse în aşa fel încât să rămână ascunsă identitatea celui cu adevărat obligat la plata taxelor. venituri în contul restituirilor. profesiei sau meseriei. dacă cuantumul cotei de care s-a beneficiat. autonome sau locale. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi cu amendă începând de la suma echivalentă până la de şase ori suma menţionată. fraudează Finanţele Publice de stat. Pentru determinarea cuantumul menţionat în paragraful anterior. 106 Paragraful 5. se va aplica acestora. veterinari. persoane care deţin titluri sanitare. cuantumul se înţelege raportat la fiecare concept în parte pentru cele în care o faptă impozabilă este susceptibilă de lichidare. în afara pedepsei corespunzătoare. cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade. se înţelege prin persoane facultative medici. în afara pedepselor menţionate. lucrător social. sanitar. al sumei neîncasate din reţineri sau al veniturilor în contul restituirilor sau beneficiilor fiscale necuvenite sau de care s-a profitat depăşeşte 120. completat de Legea organică 15/2003. TITLUL XIV Delicte împotriva Finanţelor Publice şi împotriva Asigurărilor Sociale Articolul 305 1 . pe o perioadă de la 3 la 6 ani. funcţionar public. dacă este vorba de taxe. se va aplica persoanei răspunzătoare pierderea posibilităţii de a obţine subvenţii sau ajutoare publice şi a dreptului de a se bucura de beneficii sau de stimulente fiscale sau de Asigurări Sociale. în acest sens. suma fraudată se va referi la anul calendaristic.Persoana care. In celelalte cazuri. de la 3 la 10 ani. psihologi. iar dacă aceste perioade sunt mai mici de 12 luni. în timpul exercitării funcţiei.000 EUR. 25 noiembrie. 2.151 2. Se va aplica pedeapsa decăderii absolute de la 10 la 20 de ani. periodice sau cu declarare periodică. când aceste fapte au fost realizate de o autoritate sau un agent al acesteia. reţineri. activitatea industrială sau comercială. articolul 301. farmacişti şi subalternii lor. complotarea şi propunerea de a comite infracţiunile prevăzute în articolele 301 -303 se va pedepsi. obţinând în mod necuvenit restituiri sau profitând de beneficii fiscale sub aceeaşi formă. intermediar din sectorul financiar. corespunzător.Pedepsele menţionate în paragraful anterior se vor aplica în jumătatea lor superioară când .

154 2. prin acţiuni sau omisiuni. sau folosind fondurilor obţinute în alt scop decât cel pentru care au fost destinate. eludând plata 152 Paragraful 3. exclusiv în raport de datoria reprezentând taxele ce fac obiectul regularizării. să depună plângere sau denunţ împotriva acestuia sau când Ministerul Public sau Judecătorul de Instrucţie realizează acţiuni care îi permit cunoaşterea formală a începerii demersului. 152 4. 107 Paragraful 5. înainte ca Ministerul Public. fraudează bugetele generale ale Comunităţii Europene sau altele administrate de aceasta. fraudează Asigurările Sociale eludând plata cotelor de asigurări şi încasările globale. în raport de datoriile la care se referă primul paragraf al acestui articol. Articolul 306153 Persoana care.000 EUR. Avocatul Poporului sau reprezentantul judiciar al Administraţiei autonome sau locale în cauză. în cazul în care astfel de acţiuni nu s-au produs. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă începând de la echivalentul cuantumului până la de şase ori cuantumul menţionat. articolul 301. 25 noiembrie. Persoanele menţionate în paragraful anterior se vor aplica în jumătatea lor superioară când în frauda se comisă concură una din circumstanţele următoare: a) Utilizarea unei persoane sau a unor persoane interpuse în aşa fel încât să rămână ascunsă identitatea celui cu adevărat obligat la plata Asigurărilor Sociale. înainte de notificarea Administraţiei taxelor cu privire la începerea acţiunii de dovedire cu privire Ia determinarea datoriilor ce decurg din taxele ce fac obiectul regularizării sau. 107 . articolul 305. de asemeni necuvenite. în cuantum mai mare de 50.000 EUR. sumelor ce trebuie încasate. completat de Legea organică 15/2003. Exonerarea de răspunderea penală menţionată în paragraful anterior se va aplica şi celui care. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă începând de la echivalentul cuantumului până la de şase ori cuantumul menţionat.000 EUR. prin acţiuni sau omisiuni. obţinând în mod necuvenit restituirea acestora sau beneficiind de deducerile sub orice formă. când cuantumul cotelor fraudate sau a restituirilor sau deducerilor necuvenite depăşeşte 20. Pentru determinarea cuantumului menţionat în paragraful anterior. c) Consecinţa deosebită şi gravitatea fraudei ţinând cont de suma fraudată sau existenţa unei structuri organizate care afectează sau ar putea afecta o pluralitate de persoane obligate la plata Asigurărilor Sociale.Va fi exonerat de răspunderea penală cel care îşi reglează situaţia privind taxele. acesta le-ar fi putut comite anterior regularizării situaţiei sale privind taxele. 25 noiembrie. modificatele Legea organică 15/2003.Persoana care. când cuantumul fraudat depăşeşte 50. prin posibile nereguli contabile sau alte falsuri pe care. Articolul 307 1.3. Aceleaşi pedepse se vor aplica când faptele descrise în paragraful 1 al acestui articol se comit împotriva Finanţelor Publice ale Comunităţii Europene.

se va considera că frauda este comisă la fiecare lichidare.000 EUR. 25 noiembrie. înainte de a i se face notificare referitor la începerea acţiunii de inspecţie sau control cu privire la aceste subvenţii. 4. 108 . denaturând substanţial scopurile pentru care a fost acordată subvenţia. articolul 308.155 2. privind subvenţiile. Exonerarea de răspunderea penală menţionată în paragraful anterior se va aplica şi celui care. Avocatul Poporului sau reprezentantul Administraţiei Paragraful 1.156 3. 25 noiembrie. în afara pedepselor menţionate. nu îndeplineşte condiţiile stabilite. acesta le-ar fi putut comite anterior regularizării situaţiei sale. Va fi exonerat de răspunderea penală cel care îşi reglează situaţia privind Asigurările sociale. restituire sau deducere. completat de Legea organică 15/2003. în cazul în care astfel de acţiuni nu s-au produs. în cazul în care astfel de acţiuni nu s-au produs. înainte de notificarea cu privire la începerea acţiunii de inspecţie pentru determinarea acestor datorii sau. 154 108 Paragraful 5. suma fraudată referindu-se la anul calendaristic când ele corespund unei perioade sunt mai mici de 12 luni.Persoana care obţine o subvenţie. articolul 301. scutiri sau ajutoare sau. Articolul 308 1. Va fi exonerat de răspunderea penală. modificat de Legea organică 15/2003. prin posibile falsuri instrumentale pe care. în desfăşurarea activităţii subvenţionate cu fonduri de la Administraţiile publice a căror sumă depăşeşte 8. persoana răspunzătoare va pierde posibilitatea de a obţine subvenţii sau ajutor publice şi dreptul de a beneficia de stimulente fiscale sau privind Asigurările sociale pe o perioadă de la 3 la 6 ani. în raport de datoriile la care se referă primul paragraf al acestui articol. scutirile sau ajutoarele la care fac referire primul şi al doilea paragraf al acestui articol persoana care restituie sumele primite. din momentul în care a primit respectivele sume.000 EUR falsificând condiţiile cerute pentru acordarea acestora sau ascunzându-le pe acelea care ar fi împiedicat acordarea acestora. înainte ca Ministerul Public.Aceleaşi pedepse se vor aplica celui care. o scutire sau ajutorul Administraţiilor publice mai mare de 8. 3. exclusiv în raport de datoria ce face obiectul regularizării. Avocatul Asigurărilor sociale să depună plângere sau denunţ împotriva acestuia. la care se adaugă o dobândă anuală echivalentă cu dobânda legală mărită cu două puncte procentuale. înainte ca Ministerul Public . va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă începând de la echivalentul sumei până la de şase ori valoarea acesteia.

240. 25 noiembrie. al creditelor omise sau falsificate să depăşească. acţiuni. impun muncitorilor aflaţi în serviciul lor condiţii de muncă sau de asigurări sociale care prejudiciază. referindu-se la aceeaşi activitate şi exerciţiu economic.000 EUR pentru fiecare exerciţiu economic. ascund sau simulează adevărata situaţie economică a întreprinderii. c) Nu a înregistrat în caietele obligatorii operaţiuni comerciale. falsificând condiţii le cerute pentru acordarea acestora sau ascunzându-le pe acelea care împiedică acordarea respectivelor fonduri. b) Ţine dublă contabilitate care. va fi exonerată de răspunderea penală menţionată în paragraful anterior persoana care. să aibă caiete sau registre fiscale: a) încalcă cu desăvârşire această obligaţie în regim de estimare directă a bazei de impozitare. prin posibile falsuri instrumentale pe care. TITLUL XV Delictele împotriva drepturilor muncitorilor Articolul 311 Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni: 1° Persoanele care. exclusiv în legătură cu datoria care face obiectul regularizării. în general. Articolul 310158 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 5 la 7 ani persoana care. iar cuantumul.autonome sau locale în cauză să depună plângere sau denunţ împotriva sa. completat de Legea organică 15/2003. în cuantum mai mare de 50. articolul 301. 109 . înlătură sau restrâng drepturile care le sunt recunoscute prin dispoziţiile legale. Pentru a fi considerate delicte cazurile la care fac referire paragrafele c) şi d) anterioare. în plus sau în minus. Articolul 309157 Persoana care obţine în mod necuvenit fonduri din bugetele generale ale Comunităţii Europene sau altele administrate de aceasta. fără compensaţie aritmetică între ele. d) A înregistrat în caietele obligatorii date contabile fictive. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă începând de la echivalentul cuantumului până la de şase ori acest cuantum. fiind obligat de Legea taxelor să ţină evidenţa contabilă. 109 Paragraful 5. trebuie să se fi omis declaraţiile de impunere sau ca cele prezentate să reflecte contabilitatea falsă. în mod identic.000 EUR. le-ar fi putut comite anterior regularizării situaţiei sale. operaţiuni sau. contracte colective de muncă sau contracte individuale. prin înşelăciune sau abuzând de o situaţie de necesitate. tranzacţii economice sau le-a înregistrat cu cifre distincte decât cele adevărate.

prin orice mijloc. se vor aplica pedepse superioare în grad. împiedică sau limitează exercitarea libertăţii sindicale sau a dreptului la grevă. sau uzând de alt mijloc înşelător asemănător.2° Persoanele care. modificat de Legea organică 15/2003. Articolul 313 1. Persoana care promovează sau favorizează. Vor pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. simulând un contract sau angajare. Articolul 309. în mod ilegal. Articolul 314160 Persoanele care produc o gravă discriminare în angajarea. sex. boală sau handicap prevalându-se de reprezentanţa legală sau sindicală a muncitorilor. 3° Dacă faptele menţionate în paragrafele anterioare sunt realizate prin violenţă sau intimidare. imigrarea clandestină de muncitori în Spania. 25 noiembrie. rasă sau naţiune. în cazul transmiterii întreprinderii. contracte colective de muncă sau contracte individuale. 2. menţin aceste condiţii impuse de altul. Articolul 315 1. 2. Cu aceeaşi pedeapsă vor fi pedepsiţi cei care recrutează persoane sau le determină să-şi abandoneze locul de muncă oferind locuri de muncă sau condiţii de muncă înşelătoare sau false. Prin înşelăciune sau abuzând de o situaţie de necesitate. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 de luni persoanele care. reparând daunele economice produse. Dacă faptele menţionate în paragraful anterior se realizează prin forţă. împotriva unei persoane din motive de ideologie. 110 . se vor aplica pedepse superioare în grad. modificat de Legea organică 15/2003. determină sau favorizează emigrarea vreunei persoane în altă ţară. 25 noiembrie. religie sau credinţe. apartenenţa la o etnie. având cunoştinţă de procedeele descrise în paragraful anterior. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită persoana care. violenţă sau intimidare. publică sau privată. Articolul 310. orientare sexuală. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni. precum şi cei care folosesc cetăţeni străini fără permis de muncă în condiţii care prejudiciază. înlătură sau restrâns drepturile care sunt recunoscute prin dispoziţii legale. Articolul 312 1. cu mâna de lucru. situaţia familială. de înrudirea cu alţi muncitori din întreprindere sau făcând uz de una din limbile oficiale în interiorul statului spaniol şi nu restabilesc situaţia de egalitate în faţa legii după somaţie sau sancţiunea administrativă.159 2. va fi pedepsită cu pedeapsa prevăzută în articolul anterior. persoanele care fac trafic.

Cu aceleaşi pedepse menţionate în paragraful anterior şi. 25 noiembrie. nu pun la dispoziţie mijloacele necesare pentru ca muncitorii să-şi desfăşoare activitatea respectând măsurile de siguranţă şi de igienă adecvate. în plus. încălcând normele de prevenire a riscurilor în muncă şi . vor fi pedepsite persoanele care comit aceste fapte prevalându-se de condiţia lor de autoritate. se va impune pedeapsa menţionată pentru administratori sau persoane cu atribuţii în serviciu care au fost răspunzători pentru acestea şi care. Articolul 318161 Când faptele prevăzute în articolele acestui Titlu se atribuie persoanelor juridice. înşelăciunea sau abuzând de o situaţie de superioritate sau de vulnerabilitatea deosebită a victimei. Dacă scopul traficului ilegal de persoane sau imigraţia clandestină este exploatarea sexuală a persoanelor. punând astfel în pericol grav viaţa. In aceste cazuri autoritatea judiciară va putea dispune. Aceleaşi pedepse menţionate în paragraful 2 se vor aplica persoanelor care. acţionând în grup sau individual dar în acord cu alţii. pedepsele se vor aplica în jumătatea lor superioară. 3. Articolul 317 Când infracţiunea la care face referire articolul anterior se comite din neglijenţă gravă. cu decăderea absolută de la 6 la 12 ani. pedeapsa va fi de închisoare de la 5 la 10 ani. agent al acesteia sau funcţionar public. direct sau indirect. pedeapsa aplicată va fi mai mică în grad. intimidarea.deşi sunt obligaţi de lege. Articolul 316 Persoanele care. favorizează sau înlesneşte traficul ilegal sau imigraţia clandestină pe persoane din. TITLUL XV BIS Delicte împotriva cetăţenilor străini162 Articolul 318 bis163 1. promovează. modificat de Legea organică 15/2003. sănătatea sau integritatea fizică a acestora. în plus. 4.3. 111 . 2. nu au adoptat măsuri în acest sens. Persoanele care comit faptele menţionate în oricare din paragrafele anterioare în scopul obţinerii de beneficii sau folosind violenţa. în tranzit sau către Spania. una sau unele din măsurile prevăzute în articolul 129 al prezentului Cod. 160 Articolul 314. sănătatea sau integritatea fizică a persoanelor. constrâng alte persoane să declanşeze sau să continue o grevă. va fi pedepsită cu pedeapsă închisorii de la 4 la 8 ani. deşi au avut cunoştinţă de ele şi au putut să le remedieze. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. Persoana care. sau victima este minoră sau o persoană cu handicap sau punând în pericol grav viaţa.

TITLUL XVI Delicte privind sistematizarea teritoriului şi protecţia patrimoniului istoric şi a mediului înconjurător CAPITOLUL I Delicte privind sistematizarea teritoriului Articolul 319 1. zonelor verzi. In cazul conducătorilor. bunurilor din domeniul public sau pe locuri care au. 112 . promotorilor. din aceleaşi motive. decăderea specială din profesie. istorică sau culturală sau care. demolarea construcţiei. Articolul 320 1. au fost considerate ca fiind protejate în mod special. din punct de vedere legal sau administrativ. constructorilor sau tehnicienilor cu funcţii de conducere care realizează o construcţie neautorizabilă pe terenuri neurbanizabile. 2. una sau unele din măsurile prevăzute în articolul 129 al acestui Cod. pentru cazurile respective. a avizat favorabil proiecte de construcţie sau acordarea de licenţe contrare normelor urbanistice în vigoare. va putea aplica pedeapsa inferioară cu un grad faţă de respectiva pedeapsă menţionată.4 ale acestui articol. In cazurile prevăzute în acest paragraf. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe durata de la 6 luni la 3 ani. autoritatea judiciară va putea dispune. când vinovatul face parte dintr-o organizaţie sau asociaţie. ocupaţie.5. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. în plus. care se va putea ridică la cea imediat superioară în grad. ecologică. activitate industrială sau comercială pe durata condamnării. Judecătorii sau tribunalele. în plus. artistică. fie şi numai temporar. modificat de Legea organică 15/2003. In orice caz. Se vor aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. Autoritatea sau funcţionarul public care. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe durata de la 6 luni la 3 ani. sunt recunoscute pentru valoarea lor peisagistică. Tribunalele. vor putea dispune. 25 noiembrie. promotorilor. şi. fără a se aduce atingere despăgubirilor cuvenite terţilor de bună credinţă. constructorilor sau tehnicienilor cu funcţii de conducere care realizează o construcţie neautorizată pe terenuri destinate drumurilor. administratorilor sau persoanelor cu atribuţii în cadrul acestor organizaţii sau asociaţii. pe cheltuiala autorului faptei. ţinând cont de gravitatea faptei şi de circumstanţele acesteia. cunoscând că nu este permis. 3. va fi pedepsit cu pedeapsa 160 Articolul 314. întemeiat. de persoana inculpatului şi de scopul urmărit de acesta. care desfăşoară astfel de activităţi. acestora li se va aplica pedeapsa înjumătăţea ei superioară. Se vor aplica pedepse superioare în grad faţă de cele prevăzute în paragrafele 1 . 6.

va fi pedepsit. cabinet ştiinţific. provoacă daune. cabinet ştiinţific. personal sau ca membru al unui organism afiliat unui Colegiu. Autoritatea sau funcţionarul public care. cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni.artistică. în acest caz. întemeiat. restaurarea sau reconstruirea edificiului. cunoscând injusteţea faptei. artistică. Articolul 323 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni persoana care provoacă daune unei arhive. registru. ştiind că acest lucru nu este permis. instituţii analoge sau unor bunuri de valoare 160 Articolul 314. pe cheltuiala autorului daunei. CAPITOLUL II Delicte privind patrimoniul istoric Articolul 321 Cei care distrug sau deteriorează grav edificii protejate în mod special pentru valoarea lor istorică. Articolul 322 1. prin neglijenţă gravă. amendă de la 12 la 24 de luni şi. 2.prevăzută în articolul 404 al prezentului Cod şi. Articolul 324164 Persoana care. ştiinţifică. modificat de Legea organică 15/2003. unei arhive. a dat o rezoluţie favorabilă sau a votat favorabil. în afara pedepsei prevăzute în articolul 404 al acestui Cod. în plus. cunoscând că acest lucru nu este permis. a avizat favorabil proiecte de dărâmare sau prin care se deteriorează edificii protejate în mod special. prin ea însăşi sau ca membru al unui organism afiliat Ia un Colegiu a dat rezoluţie favorabilă sau a votat favorabil. muzeu. cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani sau amendă de la 12 la 24 de luni. în orice caz. centru de învăţământ. bibliotecă. bibliotecă.Cu aceleaşi pedepse va fi pedepsită autoritatea sau funcţionarul public care.cu decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe o perioadă de la I la 5 ani. în măsura posibilului. 2.000 EUR. precum şi zăcămintelor arheologice. în cuantum mai mare de 400. centru de învăţământ. a bunului vătămat. culturală sau monumentală. Judecătorii sau tribunalele vor putea dispune. instituţii analoge sau unor bunuri de valoare istorică. pe cheltuiala autorului faptei. fără a se aduce atingere daunelor cuvenite terţilor de bună credinţă. 25 noiembrie. muzeu. Judecătorii sau tribunalele vor putea dispune adoptarea de măsuri pentru restaurarea. In toate orice caz. registru. culturală sau monumentală vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. 113 . Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită autoritatea sau funcţionarul public care.

deversări. pământ sau în apele maritime. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 4 ani. emite sau introduce radiaţii ionizante sau alte substanţe în aer. S-a produs o extracţie ilegală de ape în perioadele de restricţie. 25 noiembrie. pedeapsa închisorii se va aplica înjumătăţea ei superioară. extracţii sau excavaţii. injecţii sau depozite.istorică. ştiinţifică. Dacă s-a produs un risc grav care a prejudiciat sănătatea persoanelor. vibraţii. precum şi captări de ape care pot prejudicia grav echilibrul sistemelor naturale. fără a avea autorizaţie sau aprobare administrativă pentru instalaţiile existente. în cantităţi care produc moartea sau îmbolnăvirea unei persoane care. în atmosferă. modificat de Legea Organică 15/2003. CAPITOLUIL III Delicte împotriva resurselor naturale şi a mediului înconjurător Articolul 325165 1. în afară de primul ajutor medical. cu incidenţă inclusiv în spaţiile transfrontaliere. amendă de la 8 la 24 de luni şi decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe o perioadă de la 1 la 3 ani persoana care. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 18 luni. precum şi zăcămintelor arheologice. direct sau indirect. emisii. continentale. provoacă sau realizează. 114 . modificat de Legea Organică 15/2003. când în comiterea oricăreia dintre faptele descrise în articolul anterior concură una din circumstanţele următoare: a) Unitatea industrială sau activitatea respectivă funcţionează clandestin. Articolul 324. contravenind legilor sau altor dispoziţii generale privind protejarea mediului înconjurător. c) d) e) f) Articolul 327 Au falsificat sau au ascuns informaţii privind aspectele referitoare la mediu ale acesteia. b) Au încălcat dispoziţiile exprese ale autorităţii administrative de remediere sau suspendare a activităţilor specificate în articolul anterior. în sol sau subsol sau în apele terestre. necesită tratament medical sau chirurgical sau produce sechele ireversibile. culturală sau monumentală. Articolul 325. maritime sau subterane. prin înşelăciune. va fi pedepsită. tasări. ţinând cont de importanţa daunelor. radiaţii. fără a se aduce atingere pedepselor ce s-ar putea aplica în baza prevederilor prezentului Cod. 2. zgomote. Persoana care. superficiale sau subterane. Articolul 326 Se va aplica o pedeapsă superioară în grad. 25 noiembrie. A produs un risc de deteriorare ireversibilă sau catastrofal. cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani. în afară de pedeapsa corespunzătoare daunei provocate persoanelor. artistică. A obstrucţionat activitatea de control a Administraţiei.

2. modificat de Legea Organică 15/2003. cauzând un grav prejudiciu mediului înconjurător. smulge. 25 noiembrie. Autoritatea sau funcţionarul public care. calcă. Articolul 330 Persoana care. Articolul 329 1. au trecut sub tăcere încălcarea legii sau a dispoziţiilor normative cu caracter general care reglementează respectivele activităţi. Articolul 325. a dat rezoluţie favorabilă sau a votat favorabil. Articolul 328166 Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 5 la 7 luni şi amendă de la 10 la 14 luni persoanele care depozitează sau deversează deşeuri sau reziduuri solide sau lichide toxice sau periculoase şi care pot prejudicia grav echilibrul sistemelor naturale sau sănătatea persoanelor. taie. 25 noiembrie.în toate cazurile prevăzute în articolele anterioare. Judecătorul sau Tribunalul va putea dispune una din măsurile prevăzute la literele a) sau e) din articolul 129 al prezentului Cod. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 luni la 2 ani sau amendă de la 8 la 24 de luni. modificat de Legea Organică 15/2003. cu bună ştiinţă. Articolul 331 Faptele prevăzute în acest Capitol vor fi sancţionate. după caz. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. cu pedeapsa inferioară în grad aplicabilă respectivelor cazuri. când s-au comis din neglijenţă gravă. va fi pedepsită cu pedeapsa stabilită în articolul 404 al acestui Cod şi. a dat aviz favorabil acordării de licenţe în mod evident ilegale prin care se autorizează funcţionarea unităţilor industriale sau desfăşurarea de activităţi contaminante la care fac referire articolele anterioare sau care. culege sau face trafic ilegal cu una din speciile sau subspeciile de floră pe cale de dispariţie sau distruge sau alterează grav habitatul său natural. Articolul 333169 Articolul 324. ştiind că acest lucru nu este permis. prin ea însăşi sau ca membru al unui organism afiliat la un Colegiu. Cu aceleaşi pedepse va fi pedepsită autoritatea sau funcţionarul public care. CAPITOLUL IV Delicte privind protejarea florei. 115 . în urma inspecţiilor efectuate. provoacă daune grave unui element datorită căruia respectivul spaţiu a fost calificat astfel. faunei şi animalelor domestice Articolul 332168 Persoana care . cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă de la 8 la 24 de luni. în plus. într-un spaţiu natural protejat.

6. Articolul 333. se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi decăderea specială din exercitarea dreptului de a vâna sau pescui pe o perioadă de la 2 la 5 ani. contravenind legilor sau dispoziţiilor generale privind protecţia speciilor din fauna silvestră.Persoana care introduce sau răspândeşte specii de floră sau faună neautohtone. supuse unui regim cinegetic special. comercializează sau face trafic cu acestea sau cu resturile acestora. 4. Articolul 336172 116 . 167 Alineat modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. 168 169 17(1 3. 25 noiembrie. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 luni la 2 ani sau amendă de la 8 la 24 de luni şi. va fi pedepsită amendă de la 4 la 8 de luni şi cu decăderea specială din exercitarea dreptului de a vâna sau pescui pe o perioadă de la 1 la 3 ani. modificat de Legea Organică 15/2003. Persoana care vânează sau pescuieşte speciile la care face referire paragraful anterior al acestui articol pe terenuri publice sau private străine. Pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară în cazul speciilor sau subspeciilor catalogate în pericol maxim de dispariţie. Se va aplica pedeapsa în jumătatea ei superioară când faptele menţionate în acest articol sunt realizate de grupuri de trei sau mai multe persoane sau utilizând unelte de pescuit sau mijloace interzise de lege sau de regulamente. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 luni la 2 ani sau amendă de la 8 la 24 de luni. în afară de pedepsele care i s-ar putea aplica. cu decăderea specială din exercitarea dreptului de a vâna sau pescui pe o perioadă de la 2 la 4 ani. 5. în orice caz. Persoana care capturează specii pe cale de dispariţie. modificat de Legea Organică 15/2003. contravenind legilor sau dispoziţiilor generale privind protecţia speciilor de floră sau faună. comiterea infracţiunii prevăzute în paragraful 1 al acestui articol. desfăşoară activităţi care împiedică sau obstrucţionează reproducerea sau migraţia. când acest lucru este strict interzis de normele specifice privind vânătoarea şi pescuitul. Persoana care vânează sau pescuieşte alte specii decât cele menţionate în articolul anterior. 170 2. astfel încât prejudiciază echilibrul biologic. va fi pedepsită amendă de la 8 la 12 de luni şi cu decăderea specială din exercitarea dreptului de a vâna sau pescui pe o perioadă de la 2 la 5 ani.articolul 334. Dacă faptele anterioare au produs grave daune patrimoniului cinegetic al unui teren supus regimului cinegetic special.. după caz. fără permisiunea necesară a titularului. Articolul 334 1. 25 noiembrie. Paragraful 1. 25 noiembrie Articolul 332. modificat de Legea Organică 15/2003.

CAPITOLUL V Dispoziţii comune Articolul 338 Când faptele definite în acest Titlu afectează un spaţiu natural protejat. măsurile menite să conductă la restaurarea echilibrului ecologic perturbat. în orice caz. Articolul 342 117 . profesia sau ocupaţia pe o perioadă de la 10 la 20 de ani. se va aplica pedeapsa închisorii menţionată mai sus în jumătatea ei superioară.3. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an şi decăderea specială de la 1 la 3 ani din exercitarea profesiei. cu decăderea specială din exercitarea dreptului de a vâna sau [71 Articolul 335. Articolul 339 Judecătorii sau Tribunalele vor putea dispune. în sarcina autorului faptei. deşi nu se produce nici o explozie. 25 noiembrie. Judecătoriile sau Tribunalele îi vor aplica o pedeapsă inferioară în grad decât cea prevăzută pentru respectivele cazuri. TITLUL XVII Delictele împotriva siguranţei colective CAPITOLUL I Delictele de risc catastrofal SECŢIUNEA 1. se vor aplica pedepse superioare în grad faţă de cele prevăzute pentru respectivele cazuri. precum şi să adopte orice altă măsură cautelară necesară pentru protecţia bunurilor menţionate în acest Titlu. foloseşte pentru vânătoare sau pescuit otravă. fără să fie autorizată legal. ocupaţiei sau activităţii comerciale care are legătură cu animalele. modificat de Legea Organică 15/2003. Dacă dauna cauzată a fost de maximă importanţă. Articolul 340 Dacă autorul oricăreia dintre faptele menţionate în acest Titlu a acţionat voluntar pentru repararea daunelor cauzate. întemeiat. mijloace explozive sau alte instrumente sau metode cu un efect destructiv similar pentru faună. pescui pe o perioadă de la 1 la 3 ani. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 luni la 2 ani sau amendă de la 8 la 24 de luni şi. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. Persoana care. Articolul 337173 Persoanele care maltratează cu cruzime şi nejustificat animale domestice provocându-le moartea sau provocându-le leziuni care reduc capacitatea fizică a acestora. DELICTE PRIVIND ENERGIA NUCLEARĂ ŞI RADIAŢIILE IONIZANTE Articolul 341 Cel care degajează energie nucleară sau elemente radioactive care pun în pericol viaţa persoanelor sau bunurile acestora.

va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 de ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. profesia sau ocupaţia pe o perioadă de la 6 la 10 de ani. 2. provocând explozii sau orice alt mijloc de potenţial distructiv similar. localuri publice. perturbarea gravă a oricărui tip sau mijloc de comunicare. dinamitarea podurilor. sănătatea sau bunuri ale acestora. Persoanele care. perturbează funcţionarea unei instalaţii nucleare sau radioactive sau perturbă desfăşurarea de activităţi în care se manipulează materiale sau echipamente generatoare de radiaţii ionizante. când au fost comise din neglijenţă gravă. modificat de Legea Organică 15/2003. sustrage sau utilizează deşeurile acestora sau face uz de izotopi radioactivi. Dacă sustragerea s-a făcut folosind forţa asupra obiectelor. clădiri. 1. profesia sau ocupaţia pe o perioadă de Ia 6 la 10 de ani. electricitate sau alte resurse naturale fundamentale. 118 . Persoana care deţine materiale nucleare sau elemente radioactive. Articolul 337. DISTRUGERILE Articolul 346174 1. Aceeaşi pedeapsă se va aplica celui care. căi de comunicaţie. inundaţie. fără să fie menţionată în articolul anterior. distrugerea dramurilor publice. fără a avea autorizaţia necesară. cauzează distrugeri de aeroporturi. când distragerile au pus în pericol viaţa sau integritatea persoanelor. facilitează. perturbarea sau întreruperea alimentării cu apă. porturi. va fi sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. depozite de materiale inflamabile sau explozive.mijloace de transport în comun sau scufundarea sau eşuarea navelor. integritatea. 3. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. schimbarea cu rea intenţie a semnalelor folosite în serviciul feroviar pentru siguranţa mijloacelor de transport. Dacă fapta s-a comis folosind violenţa sau intimidarea. gări. vinovatul va fi pedepsit cu o pedeapsă superioară în grad. se va aplica pedeapsa în jumătatea ei superioară. primeşte. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 la 10 de ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. explozia unei mine sau a unei instalaţii industriale. creând o situaţie de pericol grav pentru viaţa sau sănătatea persoanelor. chiar fără scopul obţinerii de beneficii.Persoana care. Articolul 343 Persoana care expune una sau mai multe persoane la radiaţii ionizante care pun în pericol viaţa. înlăturarea şinelor de cale ferată. face trafic cu acestea. transportă sau posedă materiale radioactive sau substanţe nucleare. SECŢIUNEA 2. Articolul 344 Faptele prevăzute în articolele anterioare vor fi sancţionate cu pedeapsa inferioară în grad decât cea prevăzută pentru respectivele cazuri. 25 noiembrie.

Articolul 347 Persoana care. 119 . s-au produs vătămări privind viaţa. baraje. SECŢIUNEA 3. 3. profesie sau ocupaţie. integritatea fizică a persoanelor sau mediul înconjurător. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. în mod concret. deţinerii sau comercializării de materiale explozive. transportului.2. punând în pericol . viaţa. pe o perioadă de la 3 la 6 ani. cu pedeapsa corespunzătoare delictului comis. în mod concret. integritatea fizică sau sănătatea persoanelor sau mediul înconjurător. vor fi pedepsite cu pedepsele prevăzute în articolul anterior persoanele care. substanţe inflamabile sau corozive. din neglijenţă gravă. modificat de Legea Organică 15/2003. Când nu concură un astfel de pericol. în pericol viaţa. punând în pericol. toxice şi asfixiante sau orice alte materii. canalizări sau altele analoge sau în conservarea acestora. amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. aparate sau mijloace care pot cauza distrugeri. Când nu este pusă în pericol viaţa sau integritatea fizică a persoanelor. integritatea fizică sau sănătatea persoanelor. faptele se vor pedepsi. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. în construirea sau demolarea de clădiri. în acţiunile de deschiderea de puţuri sau excavaţii. Articolul 349 Persoanele care în timpul manipulării. în afară de pericol. separat. amenajarea sau întreţinerea lor. încalcă normele de securitate stabilite a căror nerespectarea poate produce rezultate catastrofale şi pun. Dacă. viaţa. DELICTE DE RISC PROVOCATE DE ALŢI AGENŢI Articolul 348 Persoanele care în timpul fabricaţiei. transportului sau deţinerii de organisme contravin normelor de securitate stabilite. CAPITOLUL II Incendierile SECŢIUNEA 1.faptele vor fi pedepsite ca daune prevăzute în articolul 266 al prezentului Cod. contravin normelor de securitate stabilite. 25 noiembrie. Articolul 350 Fără a se aduce atingere prevederilor articolului 316. faptele vor fi pedepsite Articolul 337. integritatea fizică sau sănătatea persoanelor sau mediul înconjurător. profesie sau ocupaţie. a provocat un delict de distrugere. manipulării. pe o perioadă de la 3 la 6 ani. în mod concret. DELICTELE DE INCENDIERE Articolul 351 Persoanele care provoacă un incendiu care comportă un pericol pentru viaţa sau integritatea fizică a persoanelor vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Judecătorii sau Tribunalele vor putea aplica o pedeapsă inferioară în grad ţinând cont de importanţa mai mică a pericolului cauzat şi de celelalte circumstanţe ale faptei. amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani.

175

ca daune prevăzute în articolul 266 al prezentului Cod. SECŢIUNEA 2. INCENDIEREA PĂDURILOR Articolul 352 Persoanele care incendiază munţi sau mase forestiere, vor fi pedepsite cu pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. Dacă a s-a pus în pericol viaţa sau integritatea fizică a persoanelor, fapta se va pedepsi conform dispoziţiilor prevăzute în articolul 351, aplicându-se, în orice caz, pedeapsa cu amendă de la 12 la 24 de luni.

Al doilea paragraf al articolului 351, completat de Legea Organică 7/2000 , 22 decembrie.

1 .Pedepsele menţionate în articolul anterior se vor aplica în jumătatea lor superioară când incendiul atinge o gravitate deosebită, avându-se în vedere existenţa uneia din următoarele circumstanţe: 1° Să afecteze o suprafaţa considerabilă. 2° Să aibă drept consecinţă efecte deosebit de mari sau grave privind eroziunea solului. 3° Să altereze în mod semnificativ condiţiile de viaţă a animalelor şi a vegetaţiei sau să afecteze vreo spaţiu natural protejat. 4° în orice caz, când provoacă deteriorări grave sau distrugeri ale resurselor afectate. 2. De asemenea, se vor aplica aceste pedepse în jumătatea lor superioară când autorul acţionează pentru a obţine un beneficiu economic din efectele derivate din incendiu. Articolul 354 1. Persoana care incendiază munţi sau mase forestiere fără ca incendiul să ajungă să se propage, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an şi amendă de la 6 la 12 luni. 2. Fapta prevăzută în paragraful anterior va fi exonerată de răspundere, dacă incendiul nu se propagă datorită intervenţiei voluntare şi pozitive a autorului. Articolul 355 în toate cazurile prevăzute în această Secţiune, Judecătorii sau Tribunalele vor putea stabili că în zonele afectate de un incendiu forestier solul se va putea reface într-o perioadă de până la 30 de ani. De asemenea, vor putea stabili că se limitează sau se elimină exploatărilor din zonele afectate de incendiu, precum şi intervenţia administrativă privind lemnul ars provenit din incendiu.

Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

120

SECŢIUNEA 3. INCENDIEREA ZONELOR NEFORESTIERE Articolul 356 Persoana care incendiază zone de vegetaţie neforestiere prejudiciind grav mediul natural, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 6 la 24 de luni. SECŢIUNEA 4. INCENDIEREA BUNURILOR PROPRII Articolul 357 Incendiatorul bunurilor proprii va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani, dacă a intenţionat să fraudeze sau să prejudicieze pe terţi, dacă a cauzat fraude sau prejudicii, a existat pericolul de propagare la clădiri, arbori sau plantaţii ale altora sau dacă a prejudiciat grav condiţiile de viaţă silvestră, pădurile sau spaţiile naturale. SECŢIUNEA 5.DISPOZIŢIE COMUNĂ Articolul 358 Persoana care, din neglijenţă gravă, comite unul din delictele de incendiere pedepsite în Secţiunile anterioare, va fi pedepsită cu o pedeapsă inferioară în grad faţă de pedepsele respective prevăzute pentru fiecare caz. CAPITOLUL III Delicte împotriva sănătăţii publice Articolul 359 Persoana care, fără să fie autorizată, produce substanţe nocive pentru sănătate sau produse chimice care pot cauza distrugeri sau le expediază sau livrează sau le comercializează, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din profesia sau activitatea industrială, pe o durată de la 6 luni la 2 ani. Articolul 360 SECŢIUNEA 3. INCENDIEREA Persoana care, fiind autorizată pentru traficul de substanţe sau produse la care face referire articolul anterior, le expediază sau le livrează fără să îndeplinească formalităţile prevăzute în legile şi reglementările respective, va fi pedepsită cu pedeapsa cu amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea din profesie sau ocupaţie pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. Persoanele care vând sau pun în circulaţie medicamente deteriorate sau expirate sau care nu îndeplinesc exigenţele tehnice privind compoziţia acestora, stabilitatea şi eficienţa lor sau substituie unele cu altele, punând, astfel, în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani, amendă de la 6 la 18 luni şi decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. Articolul 362 1. Vor pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani, amendă de la 6 la 18 luni şi decăderea specială din profesie sau ocupaţie pe o perioadă de la 1 la 3 ani:

Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

121

1° Persoana care alterează, în procesul fabricaţiei sau al producerii sau într-un moment posterior, cantitatea, doza sau compoziţia genuină, care trebuie să fie conform celor autorizate şi declarate, a unui medicament, privându-1 total sau parţial de eficienţa terapeutică, punând, astfel, în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor. 2° Persoana care, cu scopul de a le vinde sau de a le folosi sub orice formă, imită sau simulează medicamente sau substanţe cu efecte benefice asupra sănătăţii, dându-le o aparenţă de veridicitate şi punând, astfel, în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor. 3° Persoana care, cunoscând contrafacerea acestora şi în scopul de a le vinde sau de a le destina uzului altor persoane, depozitează, face cunoscut sau face publicitate, oferă, prezintă, vinde sau utilizează sub orice formă respectivele medicamente, punând, astfel, în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor. 2.Pedepsele de decădere prevăzute în acest articol şi în cele anterioare vor fi de la 3 la6 ani, când faptele sunt comise de farmacişti sau de directorii tehnici de laboratoare autorizate legal, acţionând în numele şi ca reprezentanţi ai acestora. 3. în cazurile de maximă gravitate, Judecătorii şi Tribunalele, ţinând cont de circumstanţele personale ale autorului şi de cele ale faptei, vor putea aplica pedepse superioare în grad decât cele menţionate anterior. Articolul 363 Vor pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani, amendă de la 6 la 12 luni şi decădere specială din profesie, ocupaţie, activitate industrială sau comercială pe o perioadă de la 3 la 6 ani, producătorii, distribuitorii sau comercianţii care pun în pericol sănătatea consumatorilor: 1 .Oferind pe piaţă produse alimentare cu omiterea sau denaturarea cerinţelor stabilite de legile sau reglementările privind expirarea sau compoziţia acestora. 2.Fabricând sau vânzând băuturi sau alimente destinate consumului public care sunt nocive pentru sănătate. 3. Punând în circulaţie produse alterate. 4. Elaborând produse a căror folosire nu este autorizată şi este dăunătoare pentru sănătate sau comercializând aceste produse. 5. Ascunzând sau sustrăgând produse destinate a fi distruse sau dezinfectate pentru a le comercializa. Articolul 364 1. Persoana care denaturează, cu ajutorul aditivilor sau a altor agenţi neautorizaţi, susceptibili de a cauza daune asupra sănătăţii persoanelor, alimente, substanţe sau băuturi destinate comerţului de alimente, va fi pedepsită cu pedeapsa menţionată în articolul anterior. Dacă învinuitul este proprietarul sau responsabil de producţie într-o fabrică de produse alimentare, se va aplica, în plus, pedeapsa decăderii speciale din profesia, ocupaţia, activitatea industrială sau comercială , pe o perioadă de la 6 la 10 ani. 2.Se va aplica aceeaşi pedeapsă persoanei care realizează oricare din următoarele condiţii:
Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

122

1° Administrează animalelor a căror carne este destinată consumului uman substanţe nepermise care generează riscuri pentru sănătatea persoanelor, sau în doze mai mari sau în alte decât cele autorizate. 2° Sacrifică animale sau destinează produsele acestora consumului uman, ştiind că li s-a administrat substanţele menţionate la numărul anterior. 3° Sacrifică animale cărora li s-a aplicat tratament terapeutic cu substanţele menţionate în paragraful 1°. 4° Pune în circulaţie pentru consumul public carne sau produse din carne ale animalelor fără a se respecta perioadele de aşteptare prevăzute de regulamente. Articolul 365 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani persoana care otrăveşte sau alterează, cu substanţe infecţioase sau altele care pot fi foarte nocive pentru sănătate, apa potabilă sau substanţele alimentare destinate uzului public sau consumului unei colectivităţi de persoane. Articolul 366 în cazul articolelor anterioare, se va putea aplica măsura închiderii stabilimentului, fabricii, laboratorului sau localului pe o perioadă de până la 5 ani, iar în cazurile deosebit de grave va putea dispune închiderea definitivă , conform prevederilor articolului 129. Articolul 367 Dacă faptele prevăzute în toate articolele anterioare au fost realizate din neglijenţă gravă, se vor aplica respectiv, pedepse inferioare în grad. Articolul 368 Persoanele care cultivă, elaborează sau fac trafic sau, în orice alt mod, promovează, favorizează sau facilitează consumul ilegal de droguri toxice, stupefiante sau substanţe psihotrope, sau le deţin în aceste scopuri, vor fi pedepsite cu închisoare de la 3 la 9 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea drogului în cauză până la triplul acesteia, în cazul substanţelor sau produselor care cauzează daune grave sănătăţii, şi de închisoare de la 1 la 3 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea drogului în cauză până la dublul acesteia, în celelalte cazuri. Articolul 369176 1. Se vor aplica pedepse superioare în grad faţă de cele menţionate în articolul anterior şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea drogului în cauză până la de patru ori valoarea acestuia, când concură una din următoarele circumstanţe: 1° Vinovatul este o autoritate, funcţionar public, persoană facultativă, lucrător social, profesor sau educatori a acţionat exercitându-şi atribuţiile, funcţia, profesia sau ocupaţia. 2° Vinovatul face parte dintr-o organizaţie sau asociaţie, fie şi temporar, care are ca scop difuzarea de astfel de substanţe sau produse, chiar şi numai ocazional. 3° Vinovatul participă la alte activităţi organizate sau a cărei desfăşurarea facilitează comiterea de infracţiuni. 4° Faptele au fost realizate în stabilimente deschise publicului de către responsabilii sau angajaţii acestora.
Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

123

9° Vinovatul foloseşte violenţa sau arată sau face uz de arme în comiterea faptei. 2° Sunt implicaţi conducătorii. 3° şi 4° din paragraful anterior al acestui articol.5° Substanţele la care face referire articolul anterior sub distribuite persoanelor sub 18 ani. sechestrarea bunurilor care au constituit obiectul infracţiunii şi a produselor şi beneficiilor directe sau indirecte ale acţiunii infracţionale şi. sau este vorba de reţele internaţionale dedicate acestui tip de activităţi. sau faptele au fost realizate simulând operaţiuni de comerţ internaţional între întreprinderi. sau când concură trei sau mai multe din circumstanţele prevăzute în articolul 369. 7° Aceste substanţe se denaturează. 6° Este foarte importantă cantitatea acestor substanţe. crescând riscul de a prejudicia sănătatea. 2. asociaţiei sau persoanei titulare a stabilimentului o amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea drogului în cauză până la triplul acesteia. Articolul 370177 Se va aplica o pedeapsă mai mare cu unu sau două grade decât cea menţionată în articolul 368 când: 1° în comiterea acestor infracţiuni. 10° Vinovatul introduce sau scoate ilegal aceste substanţe sau produse de pe teritoriul naţional sau favorizează realizarea unor asemenea fapte. celor cu deficienţe fizice sau persoanelor supuse unui tratament de dezintoxicare sau de reabilitare. în penitenciare sau în centre de dezintoxicare sau de reabilitare sau în apropierea acestora. se va aplica organizaţiei. care constituie obiectul infracţiunilor la care se referă articolul anterior. se folosesc persoane sub 18 ani sau cu deficienţe fizice. 2° Aplicarea măsurilor prevăzute în articolul 129 al prezentului Cod. 124 . modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. Se consideră de extremă gravitate cazurile în care cantitatea de substanţe la care se referă articolul 368 depăşeşte în mod considerabil pe cea considerată de importanţă deosebită sau au fost utilizate vapoare sau aeronave ca mijloc de transport specific. localuri sau unităţi militare. manipulează sau se amestecă între ele sau cu altele. autoritatea judiciară va putea dispune una din următoarele măsuri: 1° Pierderea posibilităţii de a obţine subvenţii sau ajutoare publice şi a dreptului de a beneficia de stimulente fiscale sau de Asigurări sociale. administratorii sau persoane cu atribuţii ai organizaţiilor la care se referă circumstanţele 2° şi 3° din paragraful 1 al articolului anterior. în plus. în centre.1. 3° Faptele menţionate în articolul 368 au fost de o extremă gravitate. în cazurile prevăzute în circumstanţele 2°. pe durata celei mai mari pedepse privative de libertate aplicate. 8° Faptele menţionate în articolul anterior au loc în centre de învăţământ. Articolul 337.

Articolul 374179 1.2. lucrător social. încheiată la Viena la data de 20 decembrie 1988. intermediar din sectorul financiar. administratori sau persoane cu atribuţii în cadrul acestor organizaţii sau asociaţii. transportă.în cazurile de la numerele 2° şi 3° anterioare. farmaciştii şi subalternii lor. în afară de pedeapsa corespunzătoare. modificat de Legea Organică 15/2003. vor fi pedepsite cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea corespunzătoare faptelor menţionate în prevederile anterioare. stupefiantele şi substanţele psihotrope vor fi distruse de autoritatea administrativă sub a cărei custodie se află. pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Persoana care fabrică. distribuie. funcţionar public. Se va aplica pedeapsa menţionată înjumătăţea ei superioară când persoanele care realizează faptele menţionate în paragraful anterior fac parte dintr-o organizaţie dedicată scopurilor menţionate în acest paragraf şi pedeapsa superioară în grad când vinovaţii sunt conducători. sau pentru aceste scopuri. instrumentele şi câştigurile supuse dispoziţiilor articolului 127 al prezentului Cod şi următoarelor norme speciale: 1° Drogurile. persoanele care posedă un titlu sanitar. în afară de pedepsele corespunzătoare delictului comis. profesia sau ocupaţia. stupefiante sau substanţe psihotrope. în plus. precum şi bunurile. se va aplica vinovaţilor. decăderea specială a vinovatului din exercitarea profesiei sau activităţii industriale. în timpul exercitării funcţiei. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea produselor sau a efectelor acestora până la triplul acesteia. facultativ (sanitar). Articolul 373 Provocarea. Judecătorii sau Tribunalele vor aplica. amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea drogului în cauză până la triplul acesteia.372. Se va aplica decăderea absolută de la 10 la 20 de ani. In acest sens. după întocmirea Articolul 337. 125 . profesor sau educator. 25 noiembrie. complotarea şi propunerea de a comite infracţiunile prevăzute în articolele 368 -372. vor fi confiscate drogurile toxice. alineatul 2 şi 368 . când aceste fapte au fost realizate de o autoritate sau de un agent al acesteia. comercializează sau deţine echipamente. ştiind că vor fi folosite pentru a fi cultivate. echipamentele. în delictele prevăzute în articolele 301. se înţelege că sunt facultativi: medicii. materialele şi substanţele la care face referire articolul 371. mijloacele. stupefiantele sau substanţele psihotrope.1. în exercitarea funcţiei sale. psihologii.178 Articolul 372 Dacă faptele prevăzute în acest Capitol au fost realizate de un angajat. veterinarii. decăderea specială din postul. 2. se va aplica acestora. în aceste cazuri. materiale sau substanţele menţionate în Tabelul I şi Tabelul II din Convenţia Naţiunilor Unite. privind traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi orice alte produse menţionate în această Convenţie sau care sunt incluse în alte Convenţii ulterioare similare. profesiei sau ocupaţiei. în afară de pedeapsa corespunzătoare. ratificate de Spania. activitatea industrială sau comercială. Articolul 371 1. pentru producerea sau fabricarea ilicită de droguri toxice. pe o perioadă de la 3 la 6 ani şi celelalte măsuri prevăzute în articolul 369.

3. b) Când păstrarea lor poate fi periculoasă pentru sănătatea sau siguranţa publică sau care pot avea drept consecinţă recucerea considerabilă a stării de sănătate a persoanelor sau a siguranţei publice. grevat sau modificat titularitatea reală sau drepturile privind bunurile şi efectele menţionate în paragrafele anterioare. Se vor considera incluse cele care. mijloacele. după deducerea cheltuielilor de orice natură care au fost făcute. După rămânerea definitivă a sentinţei se va proceda la distrugerea mostrelor prelevate sau la distrugerea integrală a acestora. inclusiv cele de origine licită. modificat de Legea Organică 15/2003. provizoriu. 4. ca urmare a respectivului proces legal. 2. cu avizul prealabil al celui interesat. 3° Autoritatea judiciară va putea dispune ca. Suma rezultată din înstrăinare.care nu vor putea fi folosite pentru acoperirea răspunderii civile derivate din comiterea delictului şi nici pentru acoperirea cheltuielilor de judecată. va fi depusă. fie din oficiu. 5° Când bunurile. instrumentele şi câştigurile sechestrate definitiv prin sentinţă. bunurile. mijloacele. în următoarele cazuri: a) Când proprietarul le-a abandonat în mod expres. cu garanţiile necesare pentru păstrarea acestora şi în timp ce se pregătesc procedurile privind sechestrul. Avocatului Poporului sau a reprezentanţelor judecătoreşti din cadrul comunităţilor autonome. fără a se aştepta rămânerea definitivă a sentinţei. instrumentele şi câştigurile provenite din delict au dispărut din patrimoniul prezumtivilor răspunzători. vor fi adjudecate integral de stat. de Poliţia Judiciară însărcinată cu represiunea traficului ilegal de droguri. din orice motiv. Bunurile confiscate vor putea fi înstrăinate. 4° Dacă. 2° în scopul garantării eficienţei confiscării. fără să sufere deteriorări materiale. în delictele la care fac referire paragrafele anterioare. care aparţin răspunzătorilor. încă din momentul îndeplinirii primelor formalităţi. se depreciază în timp. 25 noiembrie. dacă provin din comerţ licit. se va putea dispune sechestrarea altor bunuri de o valoare echivalentă. mijloacele. Bunurile. Când concură aceste ipoteze. care se va face pe orice cale legală prevăzută. afară dacă autoritatea judiciară competentă nu a dispus păstrarea integrală a acestora. entităţilor locale sau altor entităţi publice. se va putea dispune confiscarea altor bunuri echivalente ca valoare.rapoartelor analitice pertinente şi după prelevarea de mostre suficiente din acestea. în cazul în care organul judiciar a dispus păstrarea lor. instrumentele şi câştigurile vor putea fi luate sau sechestrate şi depuse în depozite de către autoritatea judiciară. autoritatea judiciară va dispune înstrăinarea. judecătorii şi tribunalele care cunosc cauza vor putea declara nulitatea actelor sau a negocierilor juridice în virtutea cărora s-au transmis. fie la cererea Ministerului Public. sechestrarea bunurilor şi efectelor menţionate în paragraful anterior nu a fost posibilă. 126 . Articolul 337. să poată fi utilizate.

4° Pentru acuzatorului particular sau privat. inclusiv pentru apărarea celui judecat. în sentinţă. refuză să se supună probelor stabilite legal pentru dovedirea faptelor menţionate în articolul anterior. prevăzută în articolul 556 al prezentului Cod. Judecătorii sau Tribunalele.372. Articolul 380 Conducătorul de vehicule cu motor sau ciclomotoare care. stupefiantelor. demonstrează cu temeinicie că a terminat cu succes un tratament de dezintoxicare. Articolul 337. va fi pedepsit ca autor al infracţiunii de nesupunere gravă. dacă subiectul a abandonat voluntar activităţile infracţionale şi dacă a colaborat activ cu autorităţile sau cu agenţii acestora fie pentru a împiedica producerea infracţiunii. modificat de Legea Organică 15/2003. cu privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau un ciclomotor pe o perioadă mai mare de un an până la 4 ani. Judecătorii sau Tribunalele. cu prestarea de muncă în folosul comunităţii de la 31 la 90 de zile şi.372 din prezentul Capitol îşi vor produce efectele de recidivă. 5° Pentru celelalte cheltuieli de judecată. în orice caz. fiind dependent de droguri în momentul comiterii faptei. 3° Pentru amendă. conform dreptului spaniol. stupefiante sau substanţe psihotrope nu a fost de importanţă deosebită sau de gravitate extremă. vor putea aplica. fie pentru a se obţine probe decisive pentru identificarea sau capturarea altor persoane răspunzătoare sau pentru a împiedica activitatea sau dezvoltarea organizaţiilor sau asociaţiilor din care a făcut parte sau cu care a colaborat. 2° Pentru despăgubirea statului pentru suma reprezentând cheltuielile efectuate în cauză. dacă cantitatea de droguri toxice. vor putea aplica pedeapsa inferioară cu unu sau două grade făptuitorului care. 127 . afară dacă antecedentele penale nu au fost anulate sau pot fi. Articolul 376180 în cazurile prevăzute în articolele 368 . când plata acestora sunt prevăzute în sentinţă. De asemenea. după caz.Articolul 375 Condamnările pronunţate de Judecătorii sau Tribunalele străine pentru infracţiuni de aceeaşi natură care cele prevăzute în articolele 368 . Plăţile pe care trebuie să le achite condamnatul pentru una sau mai multe din infracţiunile la care fac referire articolele 368 . substanţelor psihotrope sau a băuturilor alcoolice va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 12 luni şi. se vor imputa în ordinea următoare: 1° Pentru repararea daunei cauzate şi despăgubirea pentru prejudicii. pedeapsa inferioară cu unu sau două grade decât cea menţionată în lege pentru delictul în cauză. la cererea agentului autorităţii. în cazurile prevăzute în articolele 368 . 25 noiembrie.372. CAPITOLUL IV Delicte împotriva siguranţei traficului Articolul 379181 Persoana care conduce un vehicul cu motor sau un ciclomotor sub influenţa drogurilor toxice.372.

fără a se supune regulilor prevăzute în articolul 66. Articolul 382 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 12 la 24 de luni persoana care provoacă un risc grav pentru circulaţie. în orice caz. completat de Legea Organică 15/2003. deversarea de substanţe alunecoase sau inflamabile. comite fapta descrisă în articolul 381. 128 . pedeapsa închisorii va fi de la 1 la 2 ani. Când nu a fost pusă. modificat de Legea Organică 15/2003. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. manifestând dispreţ pentru viaţa celorlalţi. când are obligaţia să o facă. în pericol viaţa sau integritatea persoanelor. amendă de la 6 la 12 luni şi privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau ciclomotor. Judecătorii şi Tribunalele vor proceda. oricare ar fi gravitatea acesteia. se va considera instrument al infracţiunii. La aplicarea pedepselor stabilite în articolele citate.se va considera că există imprudenţă evidentă şi pericol concret pentru viaţa şi integritatea persoanelor în cazurile de conducere sub efectul băuturilor alcoolice cu un conţinut ridicat de alcool în sânge şi cu un exces de viteză disproporţionat faţă de limitele stabilite. 2° Nu restabileşte siguranţa drumului. imparţial. sau prin orice alt mijloc. au ca rezultat vătămarea. mutarea sau deteriorarea semnalizărilor. Articolul 337. la despăgubiri în răspunderea civilă ce decurge din infracţiune. menţinându-se restul pedepselor. persoana care. punând. în afară de riscul menţionat. 25 noiembrie. în mod concret. Articolul 385 Vehiculul cu motor sau ciclomotorul utilizat în faptele prevăzute în articolul anterior. judecând Al doilea alineat al articolului 381. conform articolului 127 al prezentului Cod. Articolul 383 Cînd acţiunile sancţionate în articolele 379. Judecătorii şi Tribunalele vor aprecia numai infracţiunea cea mai gravă pedepsită. modificat de Legea Organică 15/2003. în orice caz. într-una din formele următoare:183 1° Perturbând siguranţa traficului prin amplasarea pe drumurile publice de obstacole imprevizibile. 381 şi 382. în pericol viaţa sau integritatea fizică a persoanelor. 25 noiembrie.Persoana care conduce un vehicul cu motor sau un ciclomotor cu evidentă imprudenţă. pe o perioadă mai mare de 6 ani până la 10 ani. 25 noiembrie. condamnând. Primul alineat al articolului 382. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi cu privarea de dreptul de a conduce vehicule cu motor sau un ciclomotor pe o perioadă mai mare de un an până la 6 ani. în mod concret.

se vor echivala cu moneda naţională monedele din celelalte ţări ale Uniunii Europene şi cele străine. a introdus sau a exportat moneda. cu cel care a denaturat. va fi pedepsită în pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. Persoana care achiziţionează. ştiind că este falsă. le distribuie sau le utilizează pentru o sumă mai mare de 400 EUR. 25 noiembrie. în înţelegere cu falsificatorul. Deţinerea de monede false pentru a fi trimise sau distribuite va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade. cunoscând că sunt false. sau le introduc în Spania. precum şi cecurile de călătorie. în acelaşi sens. 129 . timbre poştale sau efecte timbrate şi care. Articolul 389186 Persoana care falsifică sau pune în circulaţie. De asemenea. Dacă vinovatul face parte dintr-o organizaţia sau asociaţie. dacă valoarea aparentă a monedei este mai mare de 400 EUR. modificat de Legea Organică 15/2003. afară dacă antecedentele penale nu au fost anulate sau ar putea fi. Articolul 337. Aceeaşi pedeapsă se va aplica celui care. 3° Persoana care transportă. în înţelegere cu falsificatorul. ţinând cont de valoarea acestora şi gradul de complicitate cu autorii menţionaţi la numerele anterioare. va fi echivalată cu sentinţele pronunţate de Judecătorii sau Tribunalele spaniole cu privire la recidivă. 25 noiembrie. Articolul 387185 în sensul acestui articol. vinde sau distribuie. se înţelege prin monedă moneda din metal sau din hârtie din circuitul legal. dacă valoarea aparentă a monedei este mai mare de 400 EUR. Articolul 388 Condamnarea unui Tribunal străin pentru un delict de aceeaşi natură ca cele cuprinse în acest Capitol. 2° Persoana care introduce în ţară sau exportă monedă falsă sau denaturată. 185 Articolul 387.TITLUL XVIII Falsul CAPITOLUL I Falsificarea de monede şi efecte timbrate Articolul 386184 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 8 la 12 ani şi amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea aparentă a monedei până la de 10 ori valoarea acesteia: 1 ° Persoana care denaturează sau fabrică monedă falsă. dedicată desfăşurării unor astfel de activităţi. ştiind că sunt false. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 24 luni. se va considera monedă cărţile de credit. Persoana care a primit. Judecătorul sau Tribunalul va putea aplica una sau unele din consecinţele prevăzute în articolul 129 al acestui Cod. de bună credinţă. fiind de bună credinţă. modificat de Legea Organică 15/2003. cele de debit şi celelalte cartele care se pot utiliza ca mijloc de plată. o monedă falsă şi o vinde sau o pune în circulaţie după ce a constatat că este falsă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 12 luni. timbre poştale sau efecte timbrate. fie şi numai temporar. achiziţionează moneda în scul de a o pune în circulaţia. conform dreptului spaniol.

cu privire la acte şi documente care pot produce efecte asupra stării persoanelor sau în ordinea civilă. Persoana particulară care comite într-un document public.CAPITOLUL II Falsificarea de documente SECŢIUNEA 1. sau atribuind persoanelor care au intervenit în respectivul document declaraţii sau puncte de vedere diferite de cele reale. 2. amendă de la 6 la 24 de luni şi decăderea specială pe o perioadă de la 2 la 6 ani. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 12 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 1 an. face uz de comunicarea falsificată pentru a prejudicia pe altul. în exercitarea funcţiei sale. modificat de Legea Organică 15/2003. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. 4° Ascunzând adevărul în relatarea faptelor. nu a existat. va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică în grad decât cea prevăzută pentru falsificatori. va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică în grad decât cea prevăzută pentru falsificatori. 25 noiembrie. care. care falsifică o comunicare telegrafică sau alta specifică acestor servicii. OFICIALE ŞI COMERCIALE ŞI A COMUNICĂRILOR TRANSMISE PRIN SERVICIILE DE TELECOMUNICAŢII Articolul 390 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 ani. SECŢIUNEA 2. FALSIFICAREA DE DOCUMENTE PUBLICE. Autoritatea sau funcţionarul public însărcinat cu serviciile de telecomunicaţii. ca să prejudicieze pe altul. comite falsuri: 1° Modificând un document într-unui din elementele sale sau cerinţe cu caracter esenţial. 130 . va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani şi decăderea specială de la 2 la 6 ani. face uz de unul din documentele falsificate cuprinse în articolele precedente. astfel încât să inducă în eroare cu privire la autenticitatea acestuia. oficial sau comercial. comite unul din falsurile prevăzute în articolul anterior sau face posibil ca altul să le comită. Persoana care. ştiind că este falsă. 2. ştiind că sunt falsificate. Articolul 393 Persoana care. autoritatea sau funcţionarul public care. 2° Simulând un document. de fapt. unul din falsurile descrise în primele trei numere din paragraful 1 al articolului 390. prezintă în cauză sau. FALSIFICAREA DE DOCUMENTE PRIVATE Articolul 395 Articolul 337. Va fi pedepsită cu aceleaşi pedepse menţionate în paragraful anterior. Articolul 391 Autoritatea sau funcţionarul public care. Articolul 394 1. 3° Menţionând într-un act intervenţia unor persoane. persoana cu atribuţii de responsabilitate în orice confesiune religioasă comite una din faptele descrise în numerele anterioare. total sau parţial. din neglijenţă gravă.

substanţe. psihologi . va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 12 luni. Articolul 399 1. materiale. pentru a prejudicia pe altul. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 12 luni. care eliberează certificate false. în mod ilegitim. prezintă în cauză sau. angajaţi şi orice alte persoane care au legătură cu domeniul sanitar). va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. ştiind că sunt falsificate. Articolul 403 Persoana care exercită acţiuni proprii unei profesii fără a avea titlul universitar corespunzător eliberat sau recunoscut în Spania. face uz de unul din documentele falsificate cuprinse în articolul anterior. comite într-un document privat unul din falsurile prevăzute în primele trei numere din paragraful 1 al articolului 390. Aceeaşi pedeapsă se va aplica celui care. 25 noiembrie. programe de calculator sau aparate specifice. conform legislaţiei în vigoare. CAPITOLUL V Uzurparea din funcţii publice şi practicarea ilegală Articolul 402 Persoana care. Articolul 398 Autoritatea sau funcţionarul public care eliberează certificate false va fi pedepsită cu suspendare de la 6 luni la 2 ani. 131 . cu bună ştiinţă. CAPITOLUL III Dispoziţii generale Articolul 400 Fabricarea sau deţinerea de obiecte. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. se vor pedepsi cu pedeapsa prevăzută autorilor faptei pentru fiecare caz. Persoana particulară care falsifică un certificat din cele desemnate în articolele anterioare va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 6 luni. 2. SECŢIUNEA 3. Articolul 396 Persoana care. maşini. CAPITOLUL IV Uzurparea stării civile Articolul 401 Persoana care uzurpă starea civilă a altuia. exercită acţiuni proprii unei autorităţi sau unui funcţionar public.Persoana care. instrumente. destinate comiterii infracţiunilor prevăzute în Capitolele anterioare. ca să prejudicieze pe altul. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. modificat de Legea Organică 15/2003. Dacă activitatea Articolul 337. va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică în grad decât cea prevăzută pentru falsificatori. atribuindu-şi un caracter oficial. FALSIFICAREA DE CERTIFICATE Articolul 397 Persoana facultativă (medici. face uz de certificate false.

va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 8 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. fără a fi îndeplinite cerinţele legale stabilite. aptă să exercite respectiva profesie. va fi pedepsita cu decăderea specială din postul sau funcţia publică. TITLUL XIX Delicte împotriva Administraţiei publice CAPITOLUL I încălcarea datoriei de către funcţionarii publici şi alte conduite neadecvate Articolul 404 Autoritatea sau funcţionarul public care. din punct de vedere legal. se va aplica pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. încălcând obligaţiile ce-i revin prin funcţia pe care o are. urmărirea infracţiunilor despre care are ştiinţă sau a persoanelor răspunzătoare de acestea. Articolul 405 Autoritatea sau funcţionarul public care. în afară de aceasta. Autoritatea sau funcţionarul public care părăseşte postul cu scopul de a nu împiedica sau nu a urmări oricare din infracţiunile cuprinse în Titlurile XXI. în exercitarea competenţei sale. modificat de Legea Organică 15/2003. fără să deţină. propune. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. 2. vinovatul îşi atribuie public calitatea profesională atribuită de acest titlu. dă o rezoluţie arbitrară într-o problemă administrativă. Dacă părăsirea s-a făcut pentru a nu împiedica sau a nu urmări oricare alt delict. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 5 luni.profesională desfăşurată necesită un titlu oficial care să acrediteze că are capacitatea necesară şi că este. Articolul 409 Articolul 337. aplicate de autoritatea judiciară competentă. XXII. acest titlu. CAPITOLUL II Părăsirea postului şi neglijarea datoriei de urmărire a infracţiunilor Articolul 407 1. acesta va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. în mod intenţionat. XXIII şi XXIV va fi pedepsită pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi decăderea absolută din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 10 ani. de fapt. Dacă. 25 noiembrie. ştiind că este ilegal. Aceleaşi pedepse se vor aplica. Articolul 406 Aceeaşi pedeapsă se va aplica persoanei care acceptă propunerea numirea sau acceptă dreptul de a exercita o sarcină publică. numeşte sau dă dreptul pentru exercitarea unei anumite sarcini publice o persoană. ştiind că este incorect. când părăsirea are ca scop neexecutarea pedepselor corespunzătoare acestor infracţiuni. 132 . nu promovează. Articolul 408 Autoritatea sau funcţionarul public care. pe o perioadă de la 7 la 10 ani.

va fi pedepsită cu amendă de la 12 Ia 18 de luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o durată de la 1 la 3 ani. 2. vor fi pedepsiţi cu amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. la cererea autorităţii competente.Autoritatea sau funcţionarul public care promovează . nu prestează acest ajutor. vor fi pedepsiţi cu amendă de la 8 la 12 luni. date în domeniul competenţelor sale şi care sunt legale. în pofida dispoziţiilor paragrafului anterior. nu se supun ordinelor superiorilor săi şi nu le execută după ce aceştia au ridicat suspendarea. 133 . CAPITOLUL III Nesupunerea şi refuzarea ajutorului Articolul 410 1. nu vor răspunde penal Autorităţile sau funcţionarii publici care nu îndeplinesc un mandat care constituie o infracţiune evidentă. sănătăţii sau libertăţii persoanelor. parte la părăsirea colectivă şi evident ilegală a unui serviciu public esenţial şi cu grave prejudicii aduse acestuia sau comunităţii. dirijează sau organizează părăsirea colectivă şi evident ilegală a unui serviciu public. va fi pedepsită cu amendă de la 18 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o durată de la 3 la 6 ani. vor fi pedepsiţi cu amendă de la 3 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. 3. fiind suspendat din oricare motiv care nu este menţionat în paragraful 2 al articolului anterior. se vor aplica pedepse cu amendă de la 12 la 18 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o durată de la 2 la 3 ani. va fi pedepsită cu amendă de la 8 la 12 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. conducător sau persoană cu responsabilităţi în cadrul unei forţe publice sau un agent al respectivei autorităţi. Articolul 412 1. Autorităţile sau funcţionarii publici care refuză în mod deschis să ducă la îndeplinire rezoluţiile judiciare sau ordinele autorităţii superioare. Articolul 337. Articolul 411 Autoritatea sau funcţionând public care. solicitat de o persoană particulară să acorde ajutor la care este obligat prin atribuţiile funcţiei pentru a evita comiterea unei infracţiuni împotriva vieţii persoanelor. 2. Funcţionând public care. Dacă delictul este împotriva integrităţii.Dacă cel căruia i s-a cerut ajutorul este o autoritate. pur şi simplu. 25 noiembrie. va fi pedepsit cu amendă de la 3 la 12 de luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. libertăţii sexuale. clară şi categorică a unei prevederi legale sau a oricărei alte dispoziţii generale. Autorităţile sau funcţionarii publici care au luat. nu acordă ajutorul necesar pentni Administraţia din Justiţie sau alt serviciu public.Dacă autoritatea sau funcţionarul public care. modificat de Legea Organică 15/2003.

pedeapsa va fi de amendă de la 3 la 12 de luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o durată de la 6 luni la 2 ani. distruge sau deteriorează mijloacele care au rolul de a împiedica acest acces sau consimte ca acestea să fie distaise sau deteriorate. cu bună ştiinţă şi fără autorizarea necesară. care. cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o durată de la 1 la 3 ani.1n cazul secretelor unei persoane particulare. Dacă din dezvăluirea la care se referă alineatul anterior rezultă daune grave pentru cauza publică sau pentru terţi. prin atribuţiile funcţiei lor. sustrage. amendă de la 12 la 18 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. Articolul 414 1. 2. total sau parţial. Articolul 417 1. pedeapsa va fi închisoarea de la 1 la 3 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 5 ani. i s-a încredinţat custodia de documente la care autoritatea competentă a restrâns accesul şi care. 2. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 18. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. documente a căror custodie le este încredinţată prin atribuţiile funcţiei. Persoana particulară care distruge sau deteriorează mijloacele la care face referire paragraful anterior. accede sau permite accesul la documente secrete a căror custodie le este încredinţată prin atribuţiile funcţiei sale. Autoritatea sau funcţionarul public căruia. 25 noiembrie. persoanele particulare însărcinate ocazional cu custodia documentelor de către Guvern sau de autorităţile sau funcţionarii publici cărora le-au fost încredinţate. amendă de la 7 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 6 ani.în cazul această solicitare s-a făcut pentru a se evita orice alt delict sau altă daună. distruge. în orice caz. cu bună ştiinţă. Articolul 415 Autoritatea sau funcţionarul public. Autoritatea sau funcţionarul public care dezvăluie secrete sau informaţii despre care are cunoştinţă prin natura profesiei sau a sarcinilor pe care le are şi care nu trebuie divulgate. Articolul 418 Articolul 337. cu bună ştiinţă. prin atribuţiile funcţiei sale. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni sau 1 an sau amendă de la 6 la 24 de luni şi. nemenţionat în articolul anterior. 134 . deteriorează sau ascunde. CAPITOLUL IV Neloialitatea în custodierea documentelor şi violarea secretului Articolul 413 Autoritatea sau funcţionarul public care. Articolul 416 Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii sau cu amenda imediat inferioară respectivelor pedepse menţionate în cele trei articole anterioare. pedepsele vor de închisoare de la 2 la 4 ani. va fi pedepsit cu amendă de la 12 la 18 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. va fi pedepsit cu va fi pedepsit cu amendă de la 6 Ia 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o durată de la 1 la 3 ani. modificat de Legea Organică 15/2003. care comit faptele menţionate în acestea.

de asemenea. pretinde sau primeşte. 25 noiembrie. modificat de Legea Organică 15/2003. pedeapsa va de închisoare de la 1 Ia 6 ani. prin oferirea de cadouri sau promisiunea că le vor oferi. Persoanele satisfac solicitările autorităţilor sau funcţionarilor publici. o acţiune injustă care nu constituie delict şi realizează această acţiune. Persoanele care. va fi pedepsită cu amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul obţinut sau facilitat până la triplul acestuia. în beneficiul propriu sau al unui terţ. vor fi pedepsite cu aceleaşi pedepse ale închisorii şi amendă ca cei care au fost corupţi. personal sau prin interpuşi. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 6 ani. 135 . primit sau promis are ca scop ca autoritatea sau funcţionarul public să se abţină de la o acţiune pe care ar trebui să o realizeze în exercitarea funcţiei sale. dacă nu realizează respectiva acţiune. cadouri sau promisiunea oferirii lor pentru a realiza. în exercitarea funcţiei sale. juraţilor. cu amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea cadoului până la triplul acesteia şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 7 la 12 ani. o acţiune sau o omisiune care constituie infracţiune. în beneficiul propriu sau al unui terţ. Dacă rezultă un prejudiciu grav pentru cauza publică sau pentru un terţ. Articolul 420 Autoritatea sau funcţionarul public care. arbitrilor. Când cadoul solicitat. pretinde sau primeşte. pedepsele vor fi de amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea cadoului până la dublul acesteia şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. în exercitarea funcţiei sale. se va aplica. corup sau intenţionează să corupă autorităţile sau funcţionarii publici. personal sau prin interpuşi. în plus.Persoana particulară care foloseşte pentru sine sau pentru un terţ secretul sau informaţia privilegiată obţinută de la un funcţionar public sau o autoritate. amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea cadoului până la triplul acesteia. vor fi pedepsite cu pedeapsa inferioară în grad celei prevăzute în paragraful anterior. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 9 ani şi cu închisoarea de la 1 la 2 ani şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 6 ani. Articolul 423 1. Articolul 422 Dispoziţiile conţinute în articolele precedente se vor aplica. In ambele cazuri. experţilor sau oricăror persoane care iau parte la exercitarea funcţiei publice. Articolul 424 Articolul 337. 2. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare delictului comis în raport de darul sau promisiunea respectivă. cadouri sau acceptă oferirea acestora sau promisiunea oferirii lor pentru a realiza. CAPITOLUL V Coruperea Articolul 419 Autoritatea sau funcţionarul public care.

în plus. prevalându-se de orice situaţie derivată din relaţia sa personală cu acesta sau cu alt funcţionar sau autoritate pentru a obţine o rezoluţie care poate genera. fiind oferită de soţ sau de o altă persoană cu care acesta are o legătură stabilă printr-o relaţie de afectivitate analogă sau de un ascendent. în cazul recompensei pentru o acţiune deja realizată. Autoritatea sau funcţionarul public care solicită cadouri sau admite oferirea acestora sau promisiunea că vor fi oferite pentru a realiza o acţiune proprie funcţiei sale sau ca recompensă pentru o acţiune deja realizată. prin adopţie sau prin alianţă de acelaşi grad. un beneficiu economic pentru sine sau pentru un terţ. prevalându-se de exercitarea atribuţiilor funcţiei sale sau de orice altă situaţie derivată din relaţia sa personală sau ierarhică cu acesta sau cu alt funcţionar sau autoritate pentru a obţine o rezoluţie care poate genera. se va aplica. 2. Articolul 427 Va fi exonerat de pedeapsă pentru delictul de corupere. un beneficiu economic pentru sine sau pentru un terţ. Dacă beneficiul urmărit este obţinut. amendă de la 6 la 10 luni şi decăderea specială din postul sau funcţie pe o perioadă de la 10 la 15 ani. se va aplica mituitorului pedeapsa cu amendă de la 3 la 6 luni. modificat de Legea Organică 15/2003. descendent sau frate natural.Când mita intervine într-o cauză penală în favoarea inculpatului. dacă aceasta constituie un delict. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. direct sau indirect. pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. 25 noiembrie. Articolul 430 Articolul 337. amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul urmărit sau obţinut până la dublul acestuia şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 6 ani. Articolul 426 Autoritatea sau funcţionarul public care admite cadouri care le-au fost oferite datorită funcţiei sau ca o consecinţă a unei acţiuni neinterzise de lege. Articolul 425 1. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară. va fi pedepsit cu amendă de la 3 la 6 luni. dacă nu au trecut mai mult de 10 zile de la data comiterii faptelor. înainte de deciderea procedurii corespunzătoare. va fi pedepsit cu amendă începând de la suma echivalentă cu valoarea cadoului până la triplul acesteia şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 3 ani. persoana particulară care a dat curs ocazional solicitării de cadouri formulate de autoritatea sau funcţionarul public şi denunţă fapta la autoritatea însărcinată să procedeze la verificarea acesteia. direct sau indirect. Dacă beneficiul urmărit este obţinut. 136 . Articolul 429 Persoana particulară care influenţează un funcţionar public sau o autoritate. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an şi amendă începând de la suma echivalentă cu beneficiul urmărit sau obţinut până la dublul acestuia. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară. CAPITOLUL VI Traficul de influenţă Articolul 428 Funcţionarul public sau autoritatea care influenţează pe alt funcţionar public sau autoritate.

Articolul 431 în toate cazurile prevăzute în acest Capitol şi în cel anterior. se va aplica pedeapsa cu amendă mai mare de 2 luni până la 4 luni.187 Articolul 433 Autoritatea sau funcţionarul public care destinează pentru uz străin funcţiei publice fondurile sau efectele de care răspunde prin atribuţiile funcţiei sale va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 12 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 3 ani. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 ani şi decăderea absolută pe o perioadă de la 6 la 10 ani. cadourile vor fi confiscate. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani şi decăderea absolută pe o perioadă de la 10 la 20 de ani. întreprinderii. solicită de la terţi cadouri sau orice altă remuneraţie sau acceptă oferirea de cadouri sau promisiunea de a fi oferite. autonome sau locale sau unui organism care funcţionează pe lângă una din acestea. Aceleaşi pedepse se vor aplica dacă bunurile delapidate au fost declarate valori istorice sau artistice sau dacă sunt bunuri destinate ajutorării în cazul unei calamităţi publice. pe o perioadă de la 6 luni la 3 ani. 25 noiembrie. venituri sau efecte ale Administraţiilor publice. se va aplica acestuia pedepsele prevăzute în articolul anterior. modificat de Legea Organică 15/2003. sub orice formă. 2° Asupra persoanelor particulare legal desemnate ca depozitare de fonduri sau efecte publice. în scopul obţinerii de beneficii. Autoritatea sau funcţionarul public care. Articolul 434 Autoritatea sau funcţionarul public care. dacă delapidarea este de o gravitate deosebită având în vedere valoarea sumelor sustrase şi dauna sau blocajului produs serviciului public. cu fonduri. în scopul obţinerii de beneficii pentru sine sau pentru un terţ. Articolul 337.000 EUR. 2. autoritatea judiciară va putea. Când sustragerea nu depăşeşte suma de 4. cu acelaşi scop. sustrage sau consimte ca un terţ . organizaţiei sau biroului şi închiderea anexelor acestora deschise publicului. 3. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 6 ani. în oricare din cazurile la care face referire prezentul articol. Articolul 435 Dispoziţiile acestui Capitol se extind: 1° Asupra celor însărcinaţi. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. închisoare de la 6 luni la 3 ani şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de până la 3 ani. a dat o întrebuinţare privată bunurilor mobile sau imobile care aparţin oricărei Administraţii sau Entităţi de stat. de asemenea. să sustragă fonduri sau efecte publice pe care le deţin datorită atribuţiilor funcţiei sale. CAPITOLUL VII Delapidarea Articolul 432 1. Să aplice suspendarea activităţilor societăţii. Dacă vinovatul nu restituie suma sustrasă în termen de 10 zile de la data intentării procesului. oferindu-se să realizeze faptele descrise în articolele anterioare.Cei care. 137 .

3° Asupra administratorilor sau depozitarilor de bani sau bunuri confiscate, sechestrate sau depozitate de autoritatea publică, deşi aparţin unor persoane particulare. CAPITOLUL VIII Fraude şi impozite ilegale Articolul 436 Autoritatea sau funcţionarul public care, participând prin atribuţiile funcţiei sale la orice acţiune de încheiere de contracte publice sau de lichidare de efecte sau bunuri publice, se înţelege cu cei interesaţi sau face uz de orice alt artificiu pentru a frauda orice entitate publică, va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 10 ani. Articolul 437 Autoritatea sau funcţionarul public care , direct sau indirect, taxe, tarife sau onorarii necuvenite sau cu o valoare mai mare decât cea stabilită legal, va fi pedepsit, fără a se aduce atingere restituirilor la care va fi obligat, cu amendă de la 6 la 24 de luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 4 ani. Articolul 438 Autoritatea sau funcţionarul public care , abuzând de funcţia sa, comite o infracţiune de escrocherie sau însuşire necuvenită, va fi pedepsit cu pedepsele respective prevăzute pentru acestea, înjumătăţea lor superioară, şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 6 ani. CAPITOLUL IX Tratative şi activităţi interzise funcţionarilor publici şi abuzul în exercitarea funcţiei Articolul 439 Autoritatea sau funcţionarul public care, trebuind să fie informat, prin atribuţiile funcţiei, în legătură cu orice fel de contract, afacere, operaţiune sau activitate, profită de această circumstanţă pentru a forţa sau a facilita orice formă de participare, directă sau prin interpuşi, la astfel de tratative sau acţiuni, va fi pedepsită cu amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică, pe o perioadă de la 1 la 4 ani. Articolul 440 Experţii, arbitrii care comit faptele prevăzute în articolul anterior cu privire la bunurile sau lucrurile de a căror evaluare, împărţire sau adjudecare se ocupă şi tutorii, curatorii sau executorii testamentari cu privire la bunurile aparţinând pupilelor sau moştenitorilor, vor fi pedepsiţi cu amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică, pe o perioadă de la 3 la 6 ani. Articolul 441 Autoritatea sau funcţionarul public care, în afara cazurilor permise de lege sau de regulamente, realizează, direct sau prin interpuşi, o activitate profesională sau asistenţă, permanent sau ocazional, sub subordonarea sau în serviciul unei entităţi private sau al unor persoane particulare, în afaceri în care trebuie să se implice sau s-a implicat prin atribuţiile funcţiei sale sau în cele care se derulează sau se rezolvă la biroul sau la centrul directiv de care
Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

138

depinde, va fi pedepsit cu amendă de la 6 la 12 luni şi suspendarea de postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani. Articolul 442 Autoritatea sau funcţionarul public care face uz de un secret de care are cunoştinţă prin atribuţiile funcţiei sale sau de o informaţie privilegiată, în scopul obţinerii de beneficii economice pentru sine sau pentru un terţ, va fi pedepsit cu amendă începând de suma echivalentă cu beneficiul urmărit, obţinut sau înlesnit, până la triplul acesteia şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 4 ani. Dacă obţine beneficiul urmărit, pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară. Dacă rezultă un grav prejudiciu pentru cauza publică sau pentru un terţ, pedeapsa va fi de închisoare de la 1 la 6 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 7 la 10 ani. In sensul acestui articol, se înţelege prin informaţie privilegiată orice informaţie cu caracter

concret care se deţine exclusiv datorită atribuţiilor meseriei sau funcţiei publice şi care nu a fost notificată, publicată sau difuzată. Articolul 443188 1. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani şi decăderea absolută din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 12 ani, autoritatea sau funcţionarul public care face propuneri sexuale unei persoane care, pentru ea sau pentru soţ sau pentru altă persoană de care este legată printr-o relaţie stabilă de afectivitate analogă, ascendent, descendent, frate natural, prin adopţie sau prin alianţă de acelaşi grad, are revendicări a căror rezolvare depinde de rezoluţia acestuia sau în legătură cu care trebuie să informeze sau să consulte pe superiorul său. 2. Funcţionarul Instituţiilor penitenciare sau ai centrelor de protecţie sau de corecţie

pentru minori care face propuneri sexuale unei persoane aflată sub paza sa va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi decăderea absolută din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 12 ani. 3. Aceleaşi pedepse se vor aplica când persoana căreia i s-au făcut propunerile sexuale este ascendent, descendent, frate natural, prin adopţie sau prin alianţă de acelaşi grad, al celui care îl are în îngrijire. Aceste pedepse se vor aplica, de asemenea, când persoana căreia i s-a făcut propunerea este soţul persoanei pe care o are în îngrijire sau de care este legată printr-o relaţie stabilă de afectivitate analogă. Articolul 444189 Pedepsele prevăzute în articolul anterior se vor aplica, fără a se aduce atingere celor corespunzătoare pentru delictele împotriva libertăţii sexuale comise efectiv.

Articolul 337, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

139

CAPITOLUL X Delicte de corupţie în tranzacţiile comerciale internaţionale190 Articolul 445 1. Persoanele care, prin cadouri, diferite oferte sau promisiuni, corup sau intenţionează să corupă, direct sau prin interpuşi, autorităţile sau funcţionarii publici străini sau ai organizaţiilor internaţionale, în exercitarea funcţiei lor, în beneficiul propriu sau al terţilor, sau care ţin cont de solicitările acestora în acest sens, cu scopul de a acţiona sau de a se abţine de a acţiona, în exercitarea funcţiei publice, pentru a obţine sau a menţine un contract sau alt beneficiu necuvenit din realizarea activităţilor economice internaţionale, vor fi pedepsite cu pedepsele prevăzute în articolul 423, pentru respectivele cazuri. 2. Dacă vinovatul face parte dintr-o societate, organizaţie sau asociaţie, fie şi numai temporar, dedicată realizării unor astfel de activităţi, Judecătorul sau Tribunalul va putea aplica una sau unele din consecinţele prevăzute în articolul 129 al prezentului Cod. TITLUL XIX bis Delicte de corupţie în tranzacţiile comerciale internaţionale191 Articolul 445 bis 1. Persoanele care, prin cadouri, diferite oferte sau promisiuni, corup sau intenţionează să corupă, direct sau prin interpuşi, autorităţile sau funcţionarii publici străini sau ai organizaţiilor internaţionale, în exercitarea funcţiei lor, în beneficiul propriu sau al terţilor, sau care ţin cont de solicitările acestora în acest sens, cu scopul de a acţiona sau de a se abţine de a acţiona, în exercitarea funcţiei publice, pentru a obţine sau a menţine un contract sau alt beneficiu necuvenit din realizarea activităţilor economice internaţionale, vor fi pedepsite cu pedepsele prevăzute în articolul 423, pentru respectivele cazuri. TITLUL XX Delicte împotriva Administraţiei din Justiţie CAPITOLUL I încălcarea datoriei Articolul 446 Judecătorul sau magistratul care, cu bună ştiinţă, pronunţă o sentinţă sau o rezoluţie nedreaptă, va fi pedepsit: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani dacă sentinţa nedreaptă dată împotriva inculpatului într-o cauză penală pentru infracţiune nu a fost executată, şi cu aceeaşi pedeapsă în jumătatea ei superioară şi amendă de la 12 la 24 de luni dacă sentinţa a fost executată. în ambele cazuri se va aplica, în plus, pedeapsa decăderii absolute pe o perioadă de la 10 la 20 de ani.
Articolul 443, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie. Articolul 444, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

140

2° Cu amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 10 ani, dacă sentinţa nedreaptă a fost dată împotriva inculpatului într-o cauză din culpă. 3° Cu amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 10 la 20 ani, când pronunţă orice altă sentinţă nedreaptă. Articolul 447 Judecătorul sau magistratul care, din neglijenţă gravă sau ignoranţă inadmisibilă, pronunţă o sentinţă sau o rezoluţie evident nedreaptă, va fi pedepsit cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 6 ani. Articolul 448 Judecătorul sau magistratul care refuză să judece, fără a argumenta cauza legal, sau sub pretextul neclarităţii, insuficienţei sau tăcerii legii, va fi pedepsit cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 luni la 4 ani. Articolul 449 1. Cu aceeaşi pedeapsă menţionată în articolul anterior va fi pedepsit judecătorul, magistratul sau grefierul vinovat de întârzierea, cu rea credinţă, provocată în Administraţia din Justiţie. Se va înţelege prin rea credinţă întârzierea provocată pentru a se obţine o finalitate ilegitimă. 2. Când întârzierea este imputabilă unui funcţionar diferit de cei menţionaţi în paragraful anterior, se va aplica acestuia pedeapsa indicată, în jumătatea ei inferioară. CAPITOLUL II Omiterea îndatoririi de a împiedica comiterea de infracţiuni sau de a promova urmărirea acestora Articolul 450 1. Persoana care, putând să intervină imediat şi fără risc propriu sau al altora, nu împiedică comiterea unei infracţiuni care afectează viaţa persoanelor, integritatea sau sănătatea, libertatea sau libertatea sexuală a acestora, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani, dacă delictul a fost împotriva vieţii, şi amendă de la 6 la 24 de luni, în celelalte cazuri, afară dacă delictului neîmpiedicat nu îi corespunde o pedeapsă egală sau mai mică, caz în care se va aplica pedeapsa mai mică în grad decât cea pentru respectivul delict. 2. Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanelor care, putând să o facă, nu se adresează autorităţii sau agenţilor acesteia pentru a împiedica un delict din cele prevăzute în paragraful anterior şi despre a căror imediată sau actuală comitere are cunoştinţă. CAPITOLUL III Tăinuirea

Articolul 443, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie. Articolul 444, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

141

Articolul 452 în nici un caz nu se va aplica pedeapsa privativă de libertate care să fie mai mare decât cea prevăzută pentru delictul tăinuit. descendenţi. se va aplica. a Reginei consoarte sau a consortului Reginei. modificat de Legea Organică 15/2003. caz în care se va aplica vinovatului pedeapsa pentru acel delict. de la ascendenţi. având cunoştinţă de comiterea infracţiunii şi fără să fi participat la aceasta ca autor sau complice. în acest caz. fraţi naturali. fără scopul dobândirii unui profit propriu. genocid. a oricăruia din ascendenţii sau descendenţii săi. în afara pedepsei privative de libertate.3 al articolului 454. Articolul 454 Sunt exoneraţi de pedepsele aplicate tăinuitorilor.cei care au aflat de faptă de la soţ sau de la persoana de care este legată printr-o relaţie stabilă de afectivitate analogă.Articolul 451 Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani persoana care. cu amendă de la 6 la 24 de luni. denaturând sau deteriorând corpul. intervine ulterior comiterii faptei într-unui din următoarele moduri: 1° Ajutând autorii sau complicii să beneficieze de profitul. împotriva persoanelor şi a bunurilor protejate în caz de 192 conflict armat. prin Articolul 443. terorism sau omor. efectele sau instrumentele unui delict. modificat de Legea Organică 15/2003. modificat de Legea Organică 15/2003. 3° Ajutând pe responsabilii prezumtivi ai unui delict să eludeze cercetările autorităţilor sau a agenţilor ei sau să se sustragă căutării sau prinderii. pentru a împiedica descoperirea lui. exonerat de pedeapsă. pedeapsa privativă de libertate va fi înlocuită 192 Litera a) din nr. b) Persoana care a favorizat a acţionat abuzând de funcţii publice. personal. uciderea Regelui. 25 noiembrie. Dacă acesta a fost pedepsit cu o pedeapsă de altă natură. în jumătatea ei inferioară. 25 noiembrie. 142 . rebeliune. Articolul 444. 2° Ascunzând. dacă delictul tăinuit a fost grav. delictul de lez umanitate. dacă delictul tăinuit a fost mai puţin grav şi cea a decăderii absolute pe o perioadă de la 6 la 12 ani. cea a decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 4 ani. a Regentului sau a oricărui membru al Regenţei sau al Principelui moştenitor al Coroanei. produsul sau preţul delictului. Articolul 453 Dispoziţiile acestui Capitol se vor aplica chiar dacă autorul faptei tăinuite este răspunzător sau este. când concură următoarele circumstanţe: a) Fapta tăinuită constituie trădare. 25 noiembrie. afară dacă delictul tăinuit nu are prevăzut o pedeapsă egală sau inferioară acesteia.

începerea acţiunii judiciare împotriva denunţătorului sau acuzatorului. Articolul 457 Persoana care. dacă pentru intimidare sau violenţă s-a făcut uz de arme sau alte obiecte periculoase. în baza denunţului prealabil al persoanei prejudiciate. 25 noiembrie. va fi pedepsită cu amendă de la 6 la 12 luni. CAPITOLUL IV Realizarea arbitrară a dreptului propriu Articolul 455 1. 143 . dacă se impută un delict mai puţin grav. dacă se impută un delict grav. în faţa unuia din funcţionarii menţionaţi în articolul anterior.adopţie sau prin alianţă de acelaşi grad. din oficiu. impută unei persoane fapte care. de asemenea. 1° al articolului 451. Aceştia vor dispune. dacă ar fi adevărate. Nu se va putea începe acţiunea judiciară împotriva denunţătorului sau acuzatorului decât după rămânerea definitivă a sentinţei sau a hotărârii judecătoreşti de neurmărire sau după ce Judecătorul sau Tribunalul a luat cunoştinţă de infracţiunea imputată. dacă se o vină. acţionând pe căi nelegale. a faptei. foloseşte violenţa sau forţa asupra lucrurilor. CAPITOLUL VI Mărturia mincinoasă Articolul 458 Articolul 443. simulează că este răspunzătoare sau că este victima unei infracţiuni penale sau denunţa una inexistentă. vor fi sancţionate: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni. având cunoştinţă despre falsitatea acestora şi în dispreţ faţă de adevăr. Articolul 444. modificat de Legea Organică 15/2003. 2° Cu amendă de la 12 la 24 de luni. 25 noiembrie. pentru a realiza un drept propriu. fără a se aduce atingere urmăririi. când din cauza principală rezultă suficiente indicii privind falsitatea faptelor imputate. va fi pedepsită cu pedeapsa amenzii de la 6 la 12 luni. 3° Cu amendă de la 3 la 6 de luni. CAPITOLUL V Acuzaţiile şi denunţurile false şi simularea delictelor Articolul 456 1. cu singura excepţie a tăinuitorilor care sunt menţionaţi în cazul de la nr. modificat de Legea Organică 15/2003. ar constitui infracţiune penală. 2. Persoanele care. Se va aplica o pedeapsă superioară în grad. provocând demersuri judiciare. Persoana care. 2. dacă această imputare s-ar face în faţa unui funcţionar judiciar sau administrative care are îndatorirea de a proceda la verificarea acestora.

sau mărturia mincinoasă este realizată prin depoziţia făcută în Spania. după caz. după ce Legea Organică 15/2003. cu bună ştiinţă. exercită competenţe derivate din aceasta. se vor aplica pedepsele corespunzătoare inferioare în grad. Articolul 460 Când martorul. Dacă persoana răspunzătoare pentru acest delict este avocat. va fi pedepsit cu aceleaşi pedepse prevăzute pentru ei în articolele anterioare. Articolul 459 Pedepsele prevăzute în articolele precedente se vor aplica în jumătatea lor superioară experţilor sau interpreţilor care ascund adevărul cu rea voinţă în rapoartele de expertiză sau în traduceri.Dacă mărturia mincinoasă se face împotriva inculpatului în cauza penală pentru infracţiune. pronunţarea sentinţei în procesul în cauză. Persoana care prezintă. s-a produs privarea de libertate. Articolul 461 1. pe o perioadă de la 6 la 12 luni. declarând adevărul. ca urmare a mărturiei mincinoase. profesie sau ocupaţie. Aceleaşi pedepse se vor aplica. pedepsiţi cu decăderea specială din profesie sau activitate. pedepsele vor fi cu închisoarea de la 1 la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. va fi pedepsit cu amendă de la 6 la 12 luni şi. depunând o mărturie mincinoasă într-o cauză penală. se vor aplica pedepse superioare în grad. Articolul 444. se va aplica. fără a schimba în mod esenţial adevărul. Dacă.Martorul care ascunde adevărul în mărturia sa într-o cauză judiciară. în baza Tratatelor ratificate conform Constituţiei spaniole. 3. pe o perioadă de la 2 la 4 ani. o retractează în timp util. Articolul 443. dacă mărturia mincinoasă a fost făcută în faţa instanţelor internaţionale care. articolul 461. sentinţa pronunţată a fost de condamnare.va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 3 la 6 luni. 2. a eliminat paragraful 2 anterior. 2. îl denaturează prin reticenţe. în fiecare caz. pentru ca aceasta să-şi producă efectele înainte de m Fostul paragraf 3. pedeapsa în jumătatea ei superioară şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. expertul sau interpretul. modificat de Legea Organică 15/2003. 193 profesia sau ocupaţia. care vor fi. Articolul 462 ~ Va fi scutită de pedeapsă persoana care. de la 6 luni la 3 ani. inexactităţi sau trecând sub tăcere fapte sau date relevante pe care le cunosc. lucrător social sau reprezentant al Ministerului Public. modificat de Legea Organică 15/2003. 25 noiembrie. 25 noiembrie. procuror. în exercitarea profesiei sau în exercitarea funcţiei. ca urmare a mărturiei mincinoase. Dacă.1. prin comisia rogatorie formulată de o instanţă străină. martori mincinoşi sau experţi sau interpreţi mincinoşi. post sau funcţie publică. 25 noiembrie. în plus. 144 . cu suspendarea din postul sau funcţia publică.

se va aplica pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 24 de luni şi. 2. procuror. Pedeapsa cu amendă de la 6 la 10 luni se va aplica celui care. Articolul 444. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 24 de luni. abuzând de funcţia sa. face acest lucru pentru a doua oară într-o cauză penală fără inculpat arestat. distruge. 25 noiembrie. libertăţii. expert.195 Articolul 464 1 .Persoana care. fiind avertizat. în exercitarea profesiei sau în exercitarea funcţiei. pentru acţiunea lor în procedura judiciară. intervenind într-un proces ca avocat sau procuror. Aceleaşi pedepse se vor aplica celor care realizează orice acţiune care constituie atentat împotriva vieţii. în orice caz. se va aplica pedeapsa în jumătatea ei superioară şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. decăderea specială pe o perioadă de la 2 la 4 ani. direct sau indirect. deteriorează sau ascunde documente sau dosare pe care le-a primit în calitatea sa. în cazul menţionat în paragraful 1 al acestui articol. amendă de la 7 la 12 luni şi decăderea specială din profesia. citată legal. 145 . procuror sau reprezentant al Ministerului Public. Persoana care. ca urmare a neprezentării judecătorului sau a unui membru al instanţei sau a persoanei care exercită atribuţiile de grefier. prin violenţă sau intimidare. în mod voluntar nu se prezintă. se va aplica pedeapsa înjumătăţea ei superioară. a provocat sau nu suspendarea. modificat de Legea Organică 15/2003. la o judecătorie sau un tribunal într-un proces penal cu inculpatul în stare de arest preventiv. încearcă să influenţeze. pe o perioadă de la 3 la 6 ani. 25 noiembrie. 2. pe denunţător. libertăţii sexuale sau bunurilor. ca represalii împotriva persoanelor citate în paragraful anterior. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 24 de luni. fără o motivaţie adevărată. Articolul 466 Articolul 443. pedeapsa va fi amendă de la 3 la 6 luni. parte sau învinuit. Dacă suspendarea s-a produs. pe o perioadă de la 2 la 4 ani. profesia sau ocupaţia. avocat.194 2. Dacă autorul faptei îşi atinge scopul. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 465 1.CAPITOLUL VII Obstrucţionarea Justiţiei şi neloialitatea profesională Articolul 463 1. postul sau funcţia publică. interpret sau martor într-o procedură pentru a-şi modifica acţiunea procesuală. Dacă faptele descrise în paragraful 1 al acestui articol au fost realizate de o persoană particulară. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare infracţiunii constituită de aceste fapte. sănătăţii. 3. provocând suspendarea dezbaterilor orale. Dacă persoana răspunzătoare pentru acest delict este avocat. Persoana care. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani.

Articolul 444.1. fiind însărcinat să asiste sau să apere sau să reprezinte o persoană. în jumătatea lor superioară. 146 . modificat de Legea Organică 15/2003. în celelalte cazuri. pe o perioadă de la 1 la 4 ani. profesia sau ocupaţia. Avocatul sau procurorul care. apără sau reprezintă în aceeaşi chestiune pe cineva care are interese contrare. 3. caz în care se va aplica pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau cea a prestării de muncă în folosul comunităţii dela 90 la 180 de zile. se va aplica pedeapsa cu amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din profesie. fără consimţământul acesteia. 25 noiembrie. se va aplica pedeapsa cu amendă de la 12 la 24 de luni. CAPITOLUL VIII încălcarea condamnării Articolul 468196 1. prejudiciază în mod evident interesele ce le-au fost încredinţate. Dacă dezvăluirea acţiunilor declarate secrete a fost făcută de un Judecător sau un membru al Tribunalului. afară dacă nu s-au încălcat interdicţiile la care face referire paragraful 2 al articolului 57 din prezentul Cod. Avocatul sau procurorul care dezvăluie acţiuni procesuale declarate secrete de către autoritatea judiciară. va fi pedepsit cu amendă de la 12 la 24 luni şi decăderea specială din postul. închisoarea. prin acţiune sau omisiune. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei inferioară. reprezentant al Ministerului Public. pe o perioadă de la 2 la 4 ani. Avocatul sau procurorul care. 2. pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. Articolul 469 Articolul 443. dacă sunt privaţi de libertate. va fi pedepsit cu amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din profesie. funcţia publică. Articolul 467 1. 25 noiembrie. se vor aplica pedepsele prevăzute în articolul 417. măsura asiguratorie. Persoanele care încalcă condamnarea. va fi pedepsit cu amendă de la 12 la 24 luni şi decăderea specială din profesie. modificat de Legea Organică 15/2003. Dacă faptele au fost comise din neglijenţă gravă. Grefier sau orice funcţionar în serviciul Administraţiei din Justiţie. măsura cautelară sau custodia vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. 2. Dacă fapta descrisă în paragraful 1 a fost realizată de orice alt particular care intervine în proces. pe o perioadă de la 1 la 4 ani. 2.

Judecătorul sau Tribunalul putând. distruge sau denaturează probe sau le interferează în procedura cu probe în faţa Curţii Penale Internaţionale. va fi condamnată cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an şi amendă de la 12 la 24 de luni. intenţionat. intenţionat. dacă vinovatul este un funcţionar public însărcinat cu transportul sau custodia unui condamnat. 1. va fi pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. fie de la locul de detenţie. în celelalte cazuri. obstrucţionează prezenţa sau mărturia acestuia în faţa Curţii Penale Internaţionale sau se implică în aceste fapte. 3. se pronunţă o hotărâre judecătorească de condamnare. 147 . Articolul 471 Se va aplica o pedeapsă superioară în grad. fie în timpul transportului său. Persoana care prezintă probe în faţa Curţii Penale Internaţionale. conform normelor statutare şi regulilor de procedură şi Curtea Penală Internaţională probează acest lucru. vor fi condamnaţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 4 ani. dacă evadatul a fost condamnat prin sentinţă executorie. făcând uz de violenţă sau intimidare sau aplicând forţa asupra lucrurilor sau luând parte la o revoltă. va fi pedepsită cu pedepsele menţionate în paragraful anterior al acestui articol. Funcţionarul va fi pedepsit. ştiind că sunt false sau că au fost falsificate. pedeapsa va fi de închisoare de la 6 luni la 4 ani.Condamnaţii sau arestaţii care evadează de la locul de detenţie. Martorul care. Persoana particulară care propune evadarea unui condamnat. 2. Persoana care corupe un martor. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 24 luni. 2. în cazurile respective. se va aplica pedeapsa închisorii de la 4 la 5 ani. în acest caz. Dacă acest lucru se produce prin folosirea violenţei sau intimidării persoanelor. 25 noiembrie. Dacă. 4. a forţei asupra lucrurilor sau prin mită. arestat sau reţinut. se va aplica acestora pedeapsa cu amendă de la 3 la 6 luni. modificat de Legea Organică 15/2003. Dacă în cauză sunt persoanele citate în articolul 454. să aplice numai pedepsele corespunzătoare daunelor provocate sau ameninţărilor sau violenţei exercitate. Articolul 468. şi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 3 la 6 ani. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 7 la 12 luni. cu decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 10 ani. 3. fiind obligat să spună adevărul. ascunde adevărul în mărturia făcută în faţa Curţii Penale Internaţionale. Dacă mărturia mincinoasă se face în potriva acuzatului. pedeapsa va închisoare de la 2 la 4 ani. arestat sau reţinut. Persoana care. în plus. ca urmare a mărturiei mincinoase. CAPITOLUL IX Delictele împotriva Administraţiei din Justiţie din cadrul Curţii Penale Internaţionale 197 Articolul 471 bis 1.

va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 24 luni. vor fi pedepsiţi cu Articolul 468. persoana care pune obstacole unui funcţionar al Curţii. 6. au promovat sau susţinut rebeliunea şi pe principalii conducători ai acesteia. a Congresului Deputaţilor. a Constituţiei. Persoana care solicită sau acceptă mită în calitate de funcţionar al Curţii Penale Internaţionale şi datorită atribuţiilor sale oficiale. îl corupe sau îl intimidează. total sau parţial. Senatului sau a oricărei Adunări Legislative a unei Comunităţi Autonome. Persoanele care. delibera sau rezolva. 3° împiedicarea liberei desfăşurări a alegerilor pentru funcţiile publice. cei care exercită o comandă ca subaltern. smulgerea unei rezoluţii sau sustragerea vreunei atribuţii sau competenţe. împiedicarea acestora de a se întruni. 6° înlocuirea cu altul a Guvernului Naţiunii sau a Consiliului Guvernului al unei Comunităţi Autonome. total sau parţial. suspendarea sau modificarea. Articolul 473 1. 5° Declararea independenţei a unei părţi a teritoriului naţional. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani şi amendă începând de la valoarea echivalentă solicitate sau acceptate până la triplul acesteia. 148 . Persoana care va face represalii asupra unui funcţionar al Curţii Penale Internaţionale în legătură cu atribuţiile pe care le-a îndeplinit el sau un alt funcţionar. 25 noiembrie. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsită persoana care va face represalii asupra unui martor pentru mărturia făcută în faţa Curţii Penale Internaţionale. 4° Dizolvarea Cortesurilor Generale. sau folosirea sau exercitarea atribuţiilor pentru sine sau deposedarea de atribuţii a Guvernului Naţiunii sau a Consiliului Guvernului al unei Comunităţi Autonome sau a oricăror membri cu astfel de atribuţii sau împiedicarea sau restrângerea exercitării libere a atribuţiilor sau obligarea oricăruia dintre aceştia să execute acte contrarea voinţei lor. TITLUL XXI Delicte împotriva Constituţiei CAPITOLUL I Rebeliunea Articolul 472 Sunt acuzaţi de delictul de rebeliune persoanele care se ridică cu violenţă şi în mod public pentru oricare din următoarele scopuri: 1° Derogarea. de prerogativele şi atribuţiile sale a Regelui sau Regentului sau a membrilor Regenţei sau obligarea acestora de a executa un act contrar voinţei lor. modificat de Legea Organică 15/2003. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani şi decăderea absolută pe aceeaşi perioadă. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 24 luni. pentru a-1 obliga sau a-1 determina să nu-şi îndeplinească atribuţiile sau să le îndeplinească într-un mod incorect.5. determinându-i pe rebeli. 7. 2° Destituirea sau deposedarea.

închisoarea de la 10 la 15 ani şi decăderea absolută pe o perioadă de la 10 la 15 ani, iar simplii participanţi cu închisoare de la 5 la 10 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică, pe o perioadă de la 6 la 10 ani. 2. Dacă s-au folosit arme sau dacă s-au dus lupte între forţele rebele şi sectoarele loiale autorităţii legitime sau rebeliunea a provocat folosirea armelor pe proprietăţi publice sau private, a întrerupt comunicaţiile telegrafice, telefonice, pe calea undelor, feroviare sau de alt fel, folosind violenţe grave asupra persoanelor, cerând contribuţii sau deturnând fondurile publice de la investirea lor legitimă, pedepsele închisorii vor fi, respectiv de la 25 la 30 de ani pentru primele infracţiuni, de la 15 la 25 de ani pentru cele de a doua şi de la 10 la 15 ani pentru ultimele. Articolul 474 Când rebeliunea nu a ajuns să se organizeze, astfel încât să existe conducători cunoscuţi, se vor considera ca atare cei care în fapt conduc pe ceilalţi sau sunt purtătorii lor de cuvânt sau semnează înscrisuri eliberate în numele lor sau exercită alte acte asemănătoare de conducere sau reprezentare. Articolul 475 Vor fi pedepsite ca rebeli cu pedeapsa închisorii de la 5 la 10 ani şi decăderea absolută pe o perioadă de la 6 la 12 ani, persoanele care ademenesc sau strâng trupe sau orice al fel de forţe armate pentru a comite infracţiunea de rebeliune. Dacă rebeliunea îşi produce efectul, se în articolul 473. Articolul 476 1. Militarul care nu foloseşte mijloacele pe care le are pentai a opri rebeliune din cadrul forţelor pe care le conduce, va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani şi decăderea absolută de la 6 la 10 ani. 2. Va fi pedepsit cu aceleaşi pedepse prevăzute în paragraful anterior, în jumătatea lor inferioară, militarul care, având cunoştinţă de faptul că se va comite infracţiunea de rebeliune, nu informează imediat superiorilor săi vor considera promotori şi vor fi pedepsiţi cu pedeapsa menţionată

sau autorităţile sau funcţionarii care, prin atribuţiile funcţiei au obligaţia de a urmări delictul. Articolul 477 Provocarea, conspirarea şi propunerea de a comite rebeliune va fi pedepsită, în afară de decăderea prevăzută în articolele anterioare, cu pedeapsa închisorii mai mică cu unu sau două grade decât pentru delictul corespunzător. Articolul 478 în cazul în care cel care comite oricare din delictele prevăzute în acest Capitol se constituie în autoritate , pedeapsa decăderii prevăzută pentru fiecare caz va fi înlocuită cu decăderea absolută pe o perioadă de la 15 la 20 de ani, afară dacă circumstanţa nu este menţionată în mod expres în categoria penală în cauză. Articolul 479 După şi să se retragă. Dacă răzvrătiţii nu se conformează imediat după somaţie, autoritatea va face uz de forţa de care dispune pentru a-i dispersa. Nu va fi necesară somaţia din momentul în care rebelii au deschis focul. Articolul 480
Articolul 468, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

ce rebeliunea s-a declanşat, autoritatea guvernamentală va soma răzvrătiţii să se disperseze imediat

149

1. Va fi exonerat de pedeapsă cel care, implicat într-o infracţiune de rebeliune,o dezvăluie în timp util pentru a se evita consecinţele acesteia. 2. Simplilor executanţi care depun armele înainte de a face uz de ele, supunându-se autorităţilor legitime, li se va aplica pedeapsa închisorii inferioară în grad. Aceeaşi pedeapsă se va aplica dacă rebelii se dispersează sau se supun autorităţii legitime înainte de somaţie sau ca urmare a acesteia. Articolul 481 Delictele particulare comise în timpul unei rebeliuni sau ca urmare a acesteia, vor fi pedepsite, corespunzător conform dispoziţiilor prezentului Cod. Articolul 482 Autorităţile care nu s-au opus rebeliunii, vor fi pedepsite cu pedeapsa decăderii absolute de la 12 la 20 de ani. Articolul 483 Funcţionarii care continuă să-şi îndeplinească atribuţiile sub comanda răzvrătiţilor sau care, fără să le fie admisă demisia, le abandonează când există pericolul de rebeliune, vor fi pedepsiţi cu decăderea specială din postul sau funcţia publică de la 6 la 12 ani. Articolul 484 Persoanele care acceptă folosirea de către rebeli, vor fi pedepsite cu pedeapsa decăderii absolute de la 6 la 12 ani. CAPITOLUL II Delicte împotriva Coroanei Articolul 485 1. Persoana care va ucide pe Rege sau pe oricare din ascendenţii sau descendenţii acestuia, pe Regina consoartă sau pe consortul Reginei, pe Regent sau pe oricare alt membru al Regenţei sau pe Prinţul moştenitor al Coroanei, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 20 la 25 de ani. 2. Tentativa aceluiaşi delict va fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu un grad. 3. Dacă în delict concură două sau mai multe circumstanţe agravante, se va aplica pedeapsa închisorii de la 25 la 30 de ani. 1.Persoana care va cauza Regelui sau oricăruia din ascendenţii sau descendenţii acestuia, Reginei consoarte sau consortului Reginei, Regentului sau oricărui alt membru al Regenţei sau Prinţului moştenitor al Coroanei vătămări din cele prevăzute în articolul 149, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani. In cazul uneia din vătămările prevăzute în articolul 150, pedeapsa va fi de închisoare de la 8 la 15 ani. 2. Persoana care cauzează oricare altă vătămare, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 de ani. Articolul 487
Articolul 468, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

150

Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani, persoana care privează de libertate pe Rege sau pe oricare din ascendenţii sau descendenţii acestuia, pe Regina consoartă sau pe consortul Reginei, pe Regent sau pe oricare alt membru al Regenţei sau pe Prinţul moştenitor al Coroanei, afară dacă faptele nu sunt pedepsite cu o pedeapsă mai mare în alte prevederi al prezentului Cod. Articolul 488 Provocarea, conspirarea sau propunerea pentru comiterea delictelor prevăzute în articolele anterioare, fi pedepsită cu o pedeapsă mai mică cu un sau două grade decât cea pentru respectivele pedepse. Articolul 489 Persoana care, folosind violenţa sau intimidarea grave, obligă persoanele la care fac referire articolele anterioare să execute un act împotriva voinţei lor, fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 8 la 12 de ani. In cazul prevăzut în alineatul anterior, dacă violenţa sau intimidarea nu au fost grave, se va aplica o pedeapsă mai mică în grad. 1. Persoana care, folosind violenţa sau intimidarea, violează domiciliul oricăreia din persoanele menţionate în articolele anterioare, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 de ani, 2. Persoana care ameninţă oricare din persoanele menţionate în alineatul anterior, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 de ani. 3. Persoana care calomniază sau aduce injurii Regelui sau oricăruia din ascendenţii sau descendenţii acestuia, Reginei consoarte sau consortului Reginei, Regentului sau oricărui alt membru al Regenţei sau pe Prinţului moştenitor al Coroanei, în exercitarea funcţiei sau în baza acestora, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 de ani., dacă calomnia sau injuria a fost gravă şi cu amendă de la 6 la 12 luni dacă nu a fost gravă. Articolul 491 1. Calomniile sau injuriile aduse oricăreia din persoanele menţionate în articolul anterior şi în afară de cazurile prevăzute în acesta, vor fi pedepsite cu pedeapsa amenzii de la 4 la 20 de luni. 2. Se va aplica pedeapsa amenzii de la 6 la 24 de luni persoanei care foloseşte imaginea Regelui sau oricăruia din ascendenţii sau descendenţii acestuia, Reginei consoarte sau consortului Reginei, Regentului sau oricărui alt membru al Regenţei sau pe Prinţului moştenitor al Coroanei, sub orice formă care poate dauna prestigiului Coroanei. CAPITOLUL III Delicte împotriva Instituţiilor statului şi separarea puterilor SECŢIUNEA 1. DELICTE ÎMPOTRIVA INSTITUŢIILOR STATULUI Articolul 492 Persoanele care, când Coroana devine vacantă sau când Titularul acesteia nu poate să-şi exercite autoritatea, împiedică Cortesurile Generale să se întrunească pentru a numi Regenţa sau pe tutoral Titularului minor, vor fi va

Articolul 468, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

151

pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 10 la 15 ani şi decăderea absolută pe o perioadă de la 10 la 15 ani, fără a se aduce atingere pedepsei care s-ar putea aplica pentru comiterea altor infracţiuni mai grave. Articolul 493 Persoanele care, fără să se răzvrătească public, invadează cu forţă, violenţă sau intimidare sediile Congresului Deputaţilor, Senatului sau al unei Adunări Legislative a Comunităţii Autonome, dacă sunt reunite, vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani. Articolul 494 Vor pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni, persoanele care promovează, conduc sau prezidează manifestări sau alt fel de adunări în faţa sediilor Congresului Deputaţilor, Senatului sau al unei Adunări Legislative a Comunităţii Autonome, când sunt reunite, tulburând funcţionarea acestora. Articolul 495 1. Persoanele care, fără să se răzvrătească public, purtând arme sau alte instrumente periculoase, încearcă să pătrundă în sediile Congresului Deputaţilor, Senatului sau al unei Adunări Legislative a Comunităţii Autonome, pentru a prezenta personal sau în grup petiţii ale lor, vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani. 2. Pedeapsa prevăzută în paragraful anterior se va aplica în jumătatea ei superioară celui care promovează, conduce sau prezidează grupul. Articolul 496 Persoana care aduce injurii grave Cortesurilor Generale sau unei Adunări Legislative a unei Comunităţii Autonome, aflată în sesiune, sau uneia din Comisiile sale în actele publice în care le reprezintă, va fi pedepsită cu pedeapsa amenzii de la 12 la 18 ani. Făptuitorului injuriilor descrise în alineatul anterior va fi exonerată de pedeapsă, dacă există circumstanţele prevăzute în articolul 210. 1. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an persoanele care, fără a fi membre ale Congresului Deputaţilor, Senatului sau a unei Adunări Legislative a unei Comunităţi, perturbă grav ordinea în timpul sesiunii acestora. 2. Când perturbarea ordinii în timpul sesiunii la care face referire paragraful anterior nu este gravă, se va aplica pedeapsa amenzii de la 6 la 12 luni. Articolul 498 Persoanele care folosesc forţa, violenţa ,intimidarea sau ameninţarea gravă pentru a împiedica un

membru al Congresului Deputaţilor, Senatului sau a unei Adunări Legislative a unei Comunităţi să participe la întrunirile acestora sau, prin aceleaşi mijloace, limitează libera exprimare a opiniilor sau exprimarea votului acestuia, vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani. Articolul 499 Autoritatea sau funcţionarul public care încalcă inviolabilitatea Cortesurilor Generale sau a unei Adunări Legislative a unei Comunităţi Autonome, va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia

Articolul 468, modificat de Legea Organică 15/2003, 25 noiembrie.

152

în plus. ascunde adevărul în mărturia sa. vor fi pedepsite ca acuzaţi de delictul de nesupunere. Cu aceleaşi pedepse se va pedepsi autoritatea sau funcţionarul care obstrucţionează investigarea făcută de Avocatul Poporului. fiind îndeplinite cerinţele legale şi fiind avertizate. Persoanele care. afară dacă faptele nu reunesc elementele constitutive ale altei infracţiuni mai grave. prin violenţă sau intimidare. prin orice alt mijloc. în afară de cazurile şi fără cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare. decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 12 de ani. suspendarea din post sau din funcţia publică. 3. modificat de Legea Organică 15/2003. pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. Persoana care. 153 . Curtea de Conturi sau organe echivalente ale Comunităţilor Autonome. 25 noiembrie. nu se prezintă în faţa unei Comisii de cercetare a Cortesurilor Generale sau a unei Adunări Legislative a unei Comunităţi Autonome. refuzând sau tergiversând nepermis de mult trimiterea rapoartelor solicitate de aceştia sau îngreunând accesul acestora la dosare sau documente administrative necesare cercetării. Articolul 501 Autoritatea judiciară care inculpă sau cheamă în judecată pe un membru al Cortesurilor sau al unei Adunări Legislative al unei Comunităţi. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni 198. împiedică libertatea Guvernului reunit în Consiliu sau a membrilor unui Guvern al unei Comunităţi Autonome. fără a se aduce atingere care s-ar putea aplica. Articolul 468.publică pe o perioadă de la 10 la 20 de ani. Articolul 502 1. dacă fapta ar constitui alt delict mai grav. în plus. reunit în Consiliu. convocată în faţa unei comisii parlamentare de cercetare. 2. Dacă acuzatul este o autoritate sau un funcţionar public. i se va aplica pedeapsa înjumătăţea superioară şi. fără îndeplinirea cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare. sediul unde este constituit Consiliul de Miniştri sau un Consiliu Guvernamental al Comunităţii Autonome. Articolul 500 Autorităţii sau funcţionarului public care reţine un membru al Cortesurilor Generale sau al unei Adunări Legislative a unei Comunităţi Autonome. 2° Persoanele care limitează sau. se va aplica. Articolul 503 Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani 1° Persoanele care invadează. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică de la 10 la 20 de ani.

Autoritatea sau funcţionarul public care. Vor fi pedepsite cu pedeapsa amenzii de la 12 la 18 luni persoanele care Calomniază. constrâng sau ameninţă pe membrii corporaţiilor locale. 2. fără a fi membri ai corporaţiei locale. fără să realizeze convocarea sau autorizarea la care face referire paragraful anterior. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani şi decăderea absolută pe o perioadă mai mare între 3 şi 5 ani decât durata pedepsei privative de libertate aplicate. tulbură grav ordinea plenului. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. 10 martie. calomniază sau aduce injurii. pe o perioadă de la 6 la 12 luni. competenţele sau atribuţiile necesare.Articolul 50415* 1. violenţa sau intimidarea pentru a împiedica membrii acestor organisme să participe la respectivele întruniri. vor fi pedepsite cu amendă de la 12 la 18 luni. promovează sau asigură procesul alegerilor generale. corespunzător. Autoritatea sau funcţionarul public care. autonome sau locale sau consultări populare pe calea referendumului în oricare din modalităţile prevăzute în Constituţie. vor fi pedepsite cu o pedeapsă de un grad superior decât cea corespunzătoare infracţiunii comise. în articolele 207 şi 210 ale prezentului Cod. adoptarea de acorduri sau provoacă dezordini care au ca scop manifestarea ajutorului bandelor armate. organizaţiilor sau grupărilor teroriste. Se va aplica pedeapsă închisorii de la 6 luni la 1 an persoanelor care. în mod evident. 2. modificat de Legea Organică 7/2000. Persoanele care aduc injurii sau ameninţă grav Armatei. UZURPAREA DE ATRIBUŢII Articolul 506 Autoritatea sau funcţionarul public care. împiedicând accesul acestora. aduc injurii sau ameninţă grav Guvernul ţării. Claselor sau Corpurilor şi Forţelor de Securitate. Persoana vinovată de injuriile prevăzute în alineatul anterior va fi exonerat de pedeapsă dacă există circumstanţele prevăzute în articolul 210 ale prezentului Cod. Persoana vinovată de calomnie sau injurii conform dispoziţiilor alineatului anterior va fi exonerat de pedeapsă dacă există circumstanţele prevăzute. Consiliul General al Justiţiei. 2. 22 decembrie. Articolul 505. facilitează. emite o dispoziţie generală sau suspendă executarea acesteia. convoacă sau autorizează convocarea alegerilor generale. Persoanele care.fără să aibă. Curtea Constituţională. fără să aibă atribuţii. 154 . SECŢIUNEA 2. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani persoanelor care folosesc forţa. desfăşurarea ordinii de zi prevăzute. sprijinindu-se pe existenţa bandelor armate. Tribunalul Suprem sau Consiliul Guvernului sau Tribunalul Superior de Justiţie au unei Comunităţi Autonome. amendă de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. Articolul 506 bis201 1. Articolul 505200 1. autonome Articolul 504. organizaţiilor sau grupărilor teroriste. modificat de Legea Organică 1/2003.

Persoanele care provoacă la discriminare. Articolul 509 3. în oricare din modalităţile prevăzute în Constituţie. 155 . Autoritatea sau funcţionarul administrativ sau militar care atentează împotriva independenţei judecătorilor sau magistraţilor. CAPITOLUL IV DELICTE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ŞI LIBERTĂŢILE PUBLICE202 SECŢIUNEA 1. apartenenţa Articolul 504. amendă de la 4 la 10 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. în mod evident. amendă de la 3 la 6 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică. pe o perioadă de la 1 la 3 ani. amendă de la 3 la 8 luni şi suspendarea din postul sau funcţia publică. la ură sau la violenţă împotriva grupurilor sau asociaţiilor. va fi pedepsită cu amendă de la 3 la 10 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. situaţia familială.Articolul 50415* sau locale sau consultări populare pe calea referendumului. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. după ce se constată ilegalitatea procesului. sau împiedică exercitarea legitimă a acestora de către cel în drept. Judecătorul sau magistratul care îşi arogă atribuţii judiciare sau împiedică executarea unei rezoluţii dispusă de autoritatea judiciară competentă. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. s-a cerut suspendarea şi care continuă să acţioneze fără să aştepte decizia cu privire la respectivul conflict jurisdicţional. DELICTELE COMISE PRIN EXERCITAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ŞI ALE LIBERTĂŢILOR PUBLICE GARANTATE DE CONSTITUŢIE Articolul 510 1. competenţa sau atribuţiile necesare. în mod legal. garantată de Constituţie. 2. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. nu le are. pe o perioadă de la 1 la 3 ani. pe o perioadă de la 6 luni la 1 an. din motive rasiste. 22 decembrie. Articolul 508 1. autoritatea sau funcţionarul public care. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi decăderea absolută pe o perioadă mai mare între 1 şi 3 ani decât durata pedepsei privative de libertate aplicate. modificat de Legea Organică 7/2000. religia sau convingerile. 10 martie. convocate de autorul care nu are . Judecătorul sau magistratul. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani. Articolul 505. cu excepţia cazurilor permise de lege. de fapt. dându-le instrucţiuni. modificat de Legea Organică 1/2003. Articolul 507 Judecătorul sau magistratul care îşi arogă atribuţii administrative pe care. ordine sau somaţii cu privire la cauzele sau acţiunile pe care le cunosc. antisemite sau altele privind ideologia.

în legătură cu cele prevăzute în nr. modificat de Legea Organică 7/2000. sex. ocupaţiei. religiei sau convingerilor acesteia. boală sau handicap.Articolul 50415* membrilor săi la o etnie sau rasă. Articolul 511 1. originea lor naţională. societăţi sau corporaţii sau împotriva membrilor săi. cunoscând falsitatea lor şi în dispreţ evident faţă de adevăr. în exercitarea activităţii profesionale. rasă. Articolul 505. orientare sexuală. sex sau orientarea sexuală . sex. orientare sexuală. origine naţională. boală sau handicap. situaţie familială. boală sau handicap. din cauza ideologiei. rasă. Funcţionarilor publici care comit una din faptele prevăzute în acest articol. din cauza ideologiei. origine naţională. origine naţională.2° al aceluiaşi articol. sex. prin toate mijloacele de care dispuneau. 3. sau din cauza apartenenţei acesteia la o etnie. circumstanţele menţionate în aceste numere. Articolul 512 Persoanele care. boală sau handicap. religiei sau convingerilor acesteia. modificat de Legea Organică 1/2003. 2° Cele la care participă persoane care deţin arme. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani şi amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani persoanei particulare însărcinate cu o funcţie publică. religia sau convingerile lor.Promotorii sau conducătorii oricărei întruniri sau manifestaţii cuprinsă în nr. li se vor aplica aceleaşi pedepse înjumătăţea lor superioară şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 2 la 4 ani. 10 martie.l° al articolului anterior şi cei care. 2. 156 . sau din cauza apartenenţei acesteia la o etnie. religiei sau convingerilor acesteia. 3. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani şi Articolul 504. apartenenţa membrilor săi la o etnie sau rasă. Vor fi pedepsite cu aceeaşi pedeapsă persoanele care. din cauza ideologiei. situaţie familială. vor fi pedepsite cu decăderea specială din exercitarea profesiei. sau din cauza apartenenţei acesteia la o etnie. rasă. nu au încercat să împiedice. activităţii industriale sau comerciale pe o perioadă de la 1 la 4 ani. 22 decembrie. la cerea aceasta are dreptul. Aceleaşi pedepse sunt aplicabile când faptele se comit împotriva unei asociaţii. difuzează informaţii injurioase referitoare la grupurile sau asociaţiile . orientare sexuală. încărcături explozive sau obiecte contondente sau periculoase în oricare alt mod. Articolul 514 1. să presteze un serviciu unei persoane. care refuză să presteze un serviciu unei persoane. sex. situaţie familială. la cerea aceasta are dreptul. boală sau handicap. Articolul 513 Sunt punibile întrunirile sau manifestaţii ilicite şi sunt considerate astfel: 1° Cele care se desfăşoară cu scopul de a comite un delict. orientare sexuală. fundaţii. origine naţională. cu privire la ideologia.

grupărilor sau asociaţiilor din cauza ideologiei. folosesc. In acest sens. articolul 515. fără a se aduce atingere pedepsei care s-ar putea aplica. a agenţilor acesteia. 5° Cele care promovează discriminarea. 29 septembrie. se vor considera conducători sau promotori ai adunărilor sau manifestaţiilor cei care le convoacă sau le prezidează. 4. Paragraful 4. precum şi cele care au ca scop comiterea sau promovarea comiterii de culpe în formă organizată. completat de Legea Organică 2/1998.15 iunie şi modificat de Legea Organică 15/2003. ţinând cont de antecedentele subiectului. cu ocazia desfăşurării unei adunări sau manifestaţii. Persoanele care. chiar dacă scopul lor este unul licit. articolul 514. 25 noiembrie. religiei sau convingerilor acestora. rasă sau naţiune. apartenenţei membrilor săi sau a unuia dintre ei la o etnie. modificat de Legea Organică 7/2000.204 Articolul 515 Sunt punibile următoarele asociaţiile ilicite: 1p Cele care au ca scop comiterea vreunui delict sau. modificat de Legea Organică 11/2003. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an şi amendă de la 6 la 12 luni. Persoanele care împiedică exercitarea legitimă a libertăţii de întrunire sau de a manifesta sau tulbură grav desfăşurarea adunării sau a manifestaţiei legale. Promotorii sau conducătorii oricărei adunări sau manifestaţii care convoacă. Judecătorii sau Tribunalele. promovează comiterea lor. prin aceasta. pentru a-şi atinge scopul.205 2° Bandele armate. desfăşoară sau încearcă să desfăşoare din nou o adunare sau o manifestaţie care anterior a fost suspendată sau interzisă şi dacă. mijloace violente sau de alterare sau control al personalităţii. 2(15 Nr. sex. 1". 15 iunie. completat de Legea Organică 2/1998. vor fi pedepsite cu pedeapsa corespunzătoare delictului comis. 21)3 204 3° Cele care. ura sau violenţa împotriva persoanelor. persoanelor sau proprietăţilor publice sau private. Articolul 505. 3. vor putea micşora cu un grad pedeapsa menţionată. înjumătăţea ei superioară. după constituire. situaţie familială. 4° Organizaţiile cu caracter paramilitar. încearcă să submineze ordinea constituţională sau să tulbure grav liniştea publică. articolul 514. organizaţii sau grupări teroriste. după caz.203 5. 22 decembrie. orientare sexuală. de circumstanţele cazului şi de caracteristicile armei sau ale instrumentului deţinut. conform paragrafelor precedente. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. dacă s-au comis pe calea faptei sau prin orice alt procedeu ilegitim. dacă faptele s-au realizat cu violenţă şi cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 12 luni. 10 martie. Participanţii la o adunare sau manifestaţie care poartă arme sau alte mijloace la fel de periculoase. coordonată şi repetată. boală sau handicap sau incită la un astfel de comportament. modificat de Legea Organică 1/2003.Articolul 50415* amendă de la 12 la 24 de luni. 2. realizează acte de violenţă împotriva autorităţii. Articolul 504. Paragraful 5. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 3 ani. 157 .

Articolul 504. după caz.Articolul 50415* 206 Articolul 516 în cazurile prevăzute la nr. convocate de o persoană care. 10 martie. pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 14 ani.208 Articolul 519 Provocarea. prin cooperare economică sau de orice altă natură. relevantă în orice caz. Articolul 521 Delictul de asociere ilicită. Articolul 505. Articolul 517 ÎN cazurile prevăzute la numerele 1° şi 3° . vor dispune dizolvarea asociaţiilor ilicite şi. 158 . amendă de la 12 la 24 de luni. Articolul 520 Judecătorii sau Tribunalele. conspirarea şi propunerea de a comite infracţiunea de asociere ilicită se vor pedepsi cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea respectiv corespunzătoare faptelor prevăzute în articolele anterioare. pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani. directorilor şi preşedinţilor asociaţiilor. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni.6° din articolul 515. se va aplica acestora. în oricare din modalităţile prevăzute în Constituţie. 2° Membrilor activi. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 6 la 12 ani. participă sau facilitează. dacă făptuitorul este o autoritate. în mod evident. promovează sau asigură realizarea acestora. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. în cazurile prevăzute în articolul 515. oricare alta dintre consecinţele accesorii din articolul 129 al prezentului Cod. Articolul 521 bis209 Persoanele care. 2° Componenţilor organizaţiilor citate. 2° al articolului anterior. agent al acesteia sau funcţionat public. organizarea sau activitatea asociaţiilor cuprinse la numărul 1° şi 3° . modificat de Legea Organică 7/2000. Persoanele care.6° din articolul 515 se vor aplica următoarele pedepse:207 lp Fondatorilor. pedepsele închisorii de la 8 la 14 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 8 la 15 ani. se vor aplica următoarele pedepse: lp Promotorilor sau conducătorilor bandelor armate şi organizaţiilor teroriste şi celor care conduc oricare din grupările sale. cea a decăderii absolute de la 10 la 15 ani. pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. nu are competenţa sau atribuţiile necesare pentru aceasta. favorizează înfiinţarea. autonome sau locale sau cu ocazia consultării populare pe calea referendumului. în afara pedepselor menţionate. amendă de la 12 la 24 de luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 4 ani. cu ocazia alegerilor generale. după ce s-a decis ilegalitatea procesului electoral. 22 decembrie. modificat de Legea Organică 1/2003.

vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 luni şi amendă de la 6 la 10 luni. într-un templu. 2° Persoanele care. pe cei care o profesează sau o practică. prin cuvinte sau în scris. modificat de Legea Organică 1/2003. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 6 ani. Articolul 505. întrerupe sau tulbură actele. DELICTE ÎMPOTRIVA ÎNDATORIRII ÎNDEPLINIRII PRESTAŢIEI SOCIALE SUBSTITUTIVE212 Articolul 527213 Articolul 528214 CAPITOLUL V Articolul 504. modificat de Legea Organică 7/2000.Articolul 50415* SECŢIUNEA 2. dogmele. Articolul 523 Persoana care. turbulenţă sau alte căi asemenea. forţează pe altul sau pe alţii să practice sau să participe la serviciile religioase ale unui cult sau rit sau să îndeplinească acte revelatoare legate de practicarea sau nepracticarea unei religii sau schimbarea celei pe care o practică. dacă fapta s-a comis în locul destinat cultului şi cu amendă de la 4 la 10 luni. alterează sau deteriorează urne funerare. 22 decembrie. distrug. Se va aplica pedeapsa amenzii de la 8 la 12 luni persoanelor care. Aceleaşi pedepse se vor aplica celor care batjocoresc public. monumente funerare. lespezi funerare sau nişe. 159 . A SENTIMENTELOR RELIGIOASE ŞI A RESPECTULUI DATORAT MORŢILOR Articolul 522 Vor fi pedepsite cu pedeapsa amenzii de la 4 la 10 luni: lp Persoanele care. 2. panteoane. DELICTE ÎMPOTRIVA LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ. Articolul 525 1. nerespectând memoria datorată morţilor. dacă s-a comis în alt loc. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni. cadavre sau urne funerare sau. împiedică. intimidare. persoanele care nu profesează sau nu practică vreo religie sau credinţă. ameninţare. forţă sau prin orice altă constrângere ilegitimă. Articolul 524210 Persoana care. în scris sau prin orice alt fel de document. funcţiile. riturile sau ceremoniile acesteia sau batjocoresc. profanează mormintele. în scop de ultraj. public. ceremoniile sau manifestările confesiunilor religioase înscrise în registrul public al Ministerului Justiţiei şi Internelor. locul destinat cultului sau în timpul ceremoniilor religioase realizează acţiuni de profanare care ofensează sentimentele religioase tutelate legal. 10 martie. împiedică un membra sau membrii unei confesiuni religioase să practice actele proprii credinţelor lor sau să participe la acestea. credinţele. prin aceleaşi mijloace. SECŢIUNEA 3. prin violenţă. prin violenţă. batjocoresc public prin cuvinte. pentru a ofensa sentimentele membrilor unei confesiuni religioase. Articolul 526211 Persoanele care.

militar sau administrativ. Articolul 532 Dacă faptele descrise în articolele anterioare au fost comise din neglijenţă gravă. arestat sau condamnat. Articolul 533 Articolul 504. 5 octombrie. Articolul 505. 22 mai. DELICTE COMISE DE FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA LIBERTĂŢII INDIVIDUALE Articolul 529 1. Articolul 531 Autoritatea sau funcţionarul public care. dispune. pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. modificat de Legea Organică 15/2003. faptele descrise în articolul anterior se vor pedepsi cu pedepsele prevăzute în articolul 604. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. modificat de Legea Organică 7/2000. execută sau prelungeşte orice privare de libertate a unui reţinut. 214 Derogat prin Legea Organică 7/1998. modificat de Legea Organică 1/2003. Acest articol prevedea următoarele: "Când s-a constatat că obiecţia de conştiinţă s-a argumentat fals. lipseşte o perioadă mai mare de 20 de zile consecutive sau 30 de zile neconsecutive. persoana dovedită că: 1" Chemată să presteze serviciul pentru care are atribuţii. imposibilitatea de a obţine subvenţii. întârziind să se prezinte la serviciu o perioadă mai mare de o lună. încălcând termenele sau celelalte garanţii constituţionale sau legale. 22 decembrie. pe o perioadă de la 4 la 8 ani. acestea vor fi pedepsite cu pedeapsa suspendării din postul sau funcţia publică. Secţiune eliminată de Legea organică 3/2002. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. inculpatul va fi exonerat de îndeplinirea prestaţiei. în plus. nu se prezintă. înjumătăţea lor superioară". se va aplica pedeapsa superioară în grad. refuză în mod explicit sau prin acte concludente să-şi îndeplinească obligaţiile. va fi pedepsit cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. Decăderea va include incapacitatea de a desfăşura orice activitate sau funcţie în serviciul Administraţiilor. arestat sau condamnat. 2" Făcând parte din respectivul serviciu. Articolul 530 Autoritatea sau funcţionând public care. în afară de aceasta. solicită aceasta. Articolul 527 care a fost deja modificat de Legea Organică7/1998. fără un motiv întemeiat. Dacă. 10 martie. 25 noiembrie. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. fără un motiv întemeiat. 2. pe perioada condamnării" După executarea condamnării aplicate. dispune. burse sau ajutoare publice de orice fel. 160 . pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani. entităţilor sau întreprinderilor sau al organismelor sale autonome şi. existând cauza de infracţiune. existând cauza de infracţiune. 3" Făcând parte din respectivul serviciu pentru îndeplinirea prestaţiei sociale substitutive. în mod ilegal. 5 octombrie. transferă persoana deţinutului. încălcând termenele sau celelalte garanţii constituţionale sau legale. 212 213 Delicte comise de funcţionarii publici împotriva garanţiilor constituţionale SECŢIUNEA 1. fără conţinutul din Legea Organică 3/2002. Acest articol prevedea următoarele: "Va fi pedepsit cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 4 la 6 ani.Articolul 50415* 211 Articolul 526. Judecătorul sau magistratul care transferă o cauză penală altei autorităţi sau funcţionar. execută sau prelungeşte lipsa de comunicare a unui reţinut. care.

violând garanţiile constituţionale sau legale. SECŢIUNEA 2. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. DELICTE COMISE DE FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA INVIOLABILITĂŢII DOMICILIULUI ŞI A CELORLALTE GARANŢII PRIVIND INTIMITATEA Articolul 534 1. cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. şi. modificat de Legea Organică 1/2003. documentelor sau bunurilor unei persoane. interceptează orice fel de corespondenţă privată. Articolul 536 Articolul 504. poştală sau telegrafică. documentele şi bunurile înregistrate. se va aplica pedeapsa decăderii speciale. în plus. pe o perioadă de la 2 la 6 ani autoritatea sau funcţionarul public care. Articolul 535 Autoritatea sau funcţionarul public care. existând cauza de infracţiune. şi fără a respecta garanţiile constituţionale sau legale: 1° întră într-un domiciliu fără consimţământul titularului. 2. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare ce s-ar putea aplica pentru însuşire necuvenită. cu ocazia înregistrării licite a actelor. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. va fi pedepsit cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. Dacă nu restituie proprietarului. Autoritatea sau funcţionarul public care. comite fapte de umilire injustă sau daune inutile asupra bunurilor. în jumătatea ei superioară. Articolul 505. pedepsele vor fi cele ale decăderii speciale din postul sau funcţia publică. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică de la 2 la 6 ani. Dacă difuzează sau dezvăluie informaţiile obţinute. 10 martie. afară dacă proprietarul acestora nu şi-a dat consimţământul.intervenind într-o cauză de infracţiune. va fi pedepsită cu pedepsele prevăzute pentru aceste fapte. modificat de Legea Organică 7/2000. 2° înregistrează actele sau documentele unei persoane sau bunurile existente la domiciliul acesteia. pedeapsa amenzii de la 6 la 18 luni. în plus. pe o perioadă de la 6 la 12 ani şi a amenzii de la 12 la 24 de luni. aplicate în jumătatea lor superioară şi. imediat după înregistrarea acestora. actele. 161 . 22 decembrie. Va fi pedepsită cu pedeapsa amenzii de la 6 la 12 luni şi decăderea specială din postul sau funcţia publică.Articolul 50415* Funcţionarul din cadrul penitenciarelor sau al centrelor de protecţie sau corecţie pentru minori care aplică deţinuţilor sau internilor sancţiuni sau privaţiuni necuvenite sau uzează de acestea cu o rigoare exagerată.

SECŢIUNEA 3. cu bună ştiinţă. o asociaţie legal constituită. în exercitarea activităţii lor. în jumătatea ei superioară. şi. transmisie. înregistrare sau reproducere a sunetului. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale. încearcă sau favorizează renunţarea acestuia de a fi asistat de avocat sau nu îl informează imediat şi într-o formă comprehensibilă în legătură cu drepturile sale şi despre motivele reţinerii sale. în afara cazurilor permise de Constituţie şi de legislaţie. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 4 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. Articolul 540 Autoritatea sau funcţionarul public care interzice o adunare paşnică sau o dizolvă în afara cazurilor permise în mod expres de lege. Articolul 541 Autoritatea sau funcţionarul public care expropriază o persoană de bunurile sale în afara cazurilor permise şi fără a îndeplini cerinţele legale. 162 . Articolul 542 Se va aplica pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 4 autorităţii sau funcţionarului public care. 10 martie. funcţionarul public sau agentul acestora care. DELICTE COMISE DE FUNCŢIONARII PUBLICI ÎMPOTRIVA ALTOR DREPTURI INDIVIDUALE Articolul 537 Autoritatea sau funcţionarul public care împiedică sau obstrucţionează dreptul deţinutului sau al arestatului de a fi asistat de avocat. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 8 la 12 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. modificat de Legea Organică 1/2003. pedeapsa amenzii de la 6 la 18 luni. imaginii sau a oricărui semnal de comunicare. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 4 la 8 ani şi amendă de la 6 la 9 luni. modificat de Legea Organică 7/2000. fără existenţa unei rezoluţii judecătoreşti sau fără un motiv legitim împiedică desfăşurarea sesiunilor acesteia. Articolul 539 Autoritatea sau funcţionarul public care dizolvă sau suspendă. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii absoluta de la 6 la 10 ani. intervenind într-o cauza de infracţiune.Articolul 50415* Autoritatea. retrage editarea de cărţi sau periodice sau suspendă publicarea sau difuzarea oricărei emisiuni de radio şi de televiziune. violând garanţiile constituţionale sau legale. CAPITOLUL VI Ultrajul în Spania Articolul 543 Articolul 504. Articolul 505. interceptează telecomunicaţiile sau utilizează dispozitive tehnice de ascultare. 22 decembrie. în plus. va fi pedepsită cu pedeapsa amenzii de la 4 la 10 luni şi a decăderii speciale de la 2 la 4 ani. Articolul 538 Autoritatea sau funcţionarul public care stabileşte cenzura prealabilă sau. împiedică o persoană să-şi exercite alte drepturi civice recunoscute de Constituţie şi de legislaţie.

Judecătorii sau Tribunalele vor micşora cu unu sau două grade pedepsele menţionate în acest Capitol. decăderea absolută pe aceeaşi perioadă. Articolul 546 Dispoziţiile articolului 474 sunt aplicabile în cazul de răzvrătire. Articolul 547 în cazul în care răzvrătirea nu a ajuns să perturbe în mod grav exercitarea autorităţii publice şi nici nu a generat înfăptuirea altor infracţiuni pentru care legea prevede pedepse grave. dacă s-au constituit în autoritate. se răzvrătesc public şi în mod turbulent pentru a împiedica. se va aplică pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică pe o perioadă de la 4 la 8 ani. aplicabile delictului de răzvrătire. Provocarea.484 sunt. Articolul 549 Dispoziţiile articolelor 479 . în afara acestor cazuri. fără să fie incluşi în delictul de rebeliune. de asemenea. caz în care se va pedepsi cu pedeapsa menţionată în primul paragraf al articolului 545. Articolul 545 1. Comunităţilor sale Autonome sau simbolurilor sau emblemelor sale. CAPITOLUL II Atentatele împotriva autorităţii. prin forţă sau pe căi nelegale.Articolul 50415* Ofensele şi ultrajul prin cuvinte. modificat de Legea Organică 7/2000. iar autorii acesteia vor fi consideraţi promotori. In ambele cazuri se va aplica. Persoanele care au determinat. se pedepseşte cu pedeapsa amenzii de la 7 la 12 luni. 22 decembrie. corporaţie oficială sau funcţionar public să-şi exercite în mod legitim atribuţiile sau să ducă la îndeplinire acordurile sau rezoluţiile administrative sau judiciare. aplicarea legii sau orice autoritate. când aceasta nu este organizată astfel încât să existe conducători cunoscuţi. agenţilor săi şi funcţionarilor publici şi opunerea de rezistenţă Articolul 504. afară de cazul când răzvrătirea îşi produce efectele. TITLUL XXII Delicte împotriva ordinii publice CAPITOLUL I Răzvrătirea Articolul 544 Sunt vinovaţi de răzvrătire persoanele care. în scris sau prin fapte aduse Spaniei. 10 martie. modificat de Legea Organică 1/2003. 2. în plus. 163 . făcute cu publicitate. Articolul 505. au susţinut sau au condus răzvrătirea sau au intervenit în aceasta ca principali autori. vor fi pedepsiţi cu pedeapsa închisorii de la 8 la 10 ani şi cu pedeapsa închisorii de la 10 la 15 ani. conspirarea şi propunerea de răzvrătire vor fi pedepsite cu pedepse mai mici cu unu sau două grade decât cele respectiv corespunzătoare prevăzute.

modificat de Legea Organică 1/2003. al Congresului Deputaţilor. prestează un serviciu care. modificat de Legea Organică 7/2000. dacă autoritatea împotriva căreia s-a comis atentatul este membru al Guvernului. când în atentat concură una din circumstanţele următoare: 1° Dacă agresiunea s-a făcut cu arme sau alte mijloace periculoase. purtând uniformă. Atentatele cuprinse în articolul anterior vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani şi amendă de la 3 la 6 luni.215 Se vor aplica pedepse superioare în grad faţă de cele respectiv prevăzute în articolul anterior. Persoana care maltratează cu fapte sau a opus rezistenţă activă gravă forţelor armate în exercitarea atribuţiilor. 164 . al Consiliului General al Puterii Judiciare sau Magistrat al Curţii Constituţionale. se va înţelege prin forţe armate militarii care. Articolul 551 1. conform legii. Articolul 554 1. de asemenea gravă. 22 decembrie. dacă atentatul a fost împotriva autorităţii şi de închisoare de la 1 la 3 ani în celelalte cazuri. pentru cazurile respective. 2° Dacă autorul faptei s-a prevalat de condiţia sa de autoritate. al Consiliilor Guvernului Comunităţilor Autonome. va fi pedepsită cu o pedeapsă inferioară cu unu sau două grade decât cea prevăzută pentru delictul respectiv. la agenţii acestora sau la funcţionari pentru a cere ajutor. se va aplica pedeapsa închisorii de la 4 la 6 ani şi amendă de la 6 la 12 luni. 2. al Senatului sau al Adunărilor Legislative ale Comunităţilor Autonome. va fi pedepsită cu pedepsele stabilite în articolele 551 şi 552. Articolul 555 Pedepsele prevăzute în articolele 551 şi 552 se vor aplica într-un grad inferior. conspirarea şi propunerea de a comite oricare din delictele prevăzute în articolele precedente. agent al acesteia sau funcţionar public. 10 martie. în acest sens. Articolul 505. agenţii acesteia sau funcţionarii publici sau folosesc forţa împotriva lor. Articolul 553 Provocarea. este atribuit Forţelor Armate şi care a fost ordonat în mod regulamentar. îi intimidează grav sau le opun rezistenţă activă. celor care atacă sau intimidează persoanele care apelează la autorităţi. în pofida prevederilor paragrafului anterior. Articolul 556 Articolul 504. al Corporaţiilor locale. în cazurile respective. 2. când aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile sau cu ocazia exercitării acestora.Articolul 50415* şi insubordonarea Articolul 550 Sunt vinovaţi de atentat persoanele care atacă autoritatea.

punând astfel în pericol circulaţia pe respectivele dramuri sau invadând instalaţiile sau clădirile.Articolul 50415* Persoanele care. 2. birou sau local public. opun rezistenţă autorităţii sau agenţilor săi. se va putea aplica. conform altor prevederi ale prezentului Cod. Articolul 558217 Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 la 6 luni sau amendă de la 6 la 12 luni persoanele care tulbură grav ordinea în sala de şedinţe a unui Tribunal sau Judecătorii. tulbură ordinea publică prin comportamente care provoacă sau sunt susceptibile de a provoca riposta sau alte reacţii ale publicului pun în pericol o parte sau pe toţi participanţii. Cu aceeaşi pedeapsă vor fi pedepsite persoanele care. In aceste cazuri. în aceste cazuri. 22 decembrie. acţionând în grup şi în scopul de a atenta la liniştea publică. în exercitarea atribuţiilor lor. fără a se aduce atingere pedepselor corespunzătoare care li s-ar putea aplica. pedeapsa interdicţiei de a fi prezenţi în locurile respective sau de a participa la evenimente sau spectacole de acelaşi fel. tulbură ordinea publică cauzând vătămări persoanelor. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. punând obstacole pe drumurile publice sau pe drumurile de acces către acestea. în interiorul incintelor unde se desfăşoară aceste evenimente. pedeapsa interdicţiei de a participa la evenimente sau spectacole de acelaşi fel. fără a fi menţionate în articolul 550. producând daune asupra proprietăţilor. centra de învăţământ sau cu ocazia desfăşurării de spectacole sportive sau culturale. Articolul 505. colegiu electoral. în actele proprii oricărei autorităţi sau corporaţii. modificat de Legea Organică 7/2000. Articolul 559 Articolul 504. Se va aplica pedeapsa mai mare în grad decât cele prevăzute în paragraful precedent autorilor actelor menţionate în paragraful citat. pe o perioadă cu 3 ani mai mare decât durata pedepsei principale aplicate. de asemenea. pe o perioadă cu 3 ani mai mare decât durata pedepsei principale aplicate. se va putea aplica. CAPITOLUL III Dezordinea publică Articolul 557216 1. sau dovedesc insubordonare gravă. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani persoanele care. modificat de Legea Organică 1/2003. când acestea s-au produs cu ocazia desfăşurării unor evenimente sau spectacole care presupune un mare număr de persoane. 165 . de asemenea. 10 martie.

25 noiembrie. întrerupând sau alterând grav furnizarea respectivului serviciu. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an sau amendă de la 12 la 24 de luni. ţinând cont de alarma sau tulburarea ordinii efectiv produsă. modificat de Legea Organică 15/2003. Articolul 561218 Persoana care. cu intenţia de a atenta la liniştea publică. afirmă fals despre existenţa unor dispozitive explozive sau altele care pot avea acelaşi efect sau substanţe chimice. biologice sau toxice care pot cauza daune pentru sănătate. 166 . Articolul 560 1. împiedică sau întrerup liniile sau instalaţiile de telecomunicaţii sau corespondenţă poştală.Persoanele care tulbură grav ordinea publică în scopul de a împiedica o persoană să-şi exercite drepturile civile. pe o perioadă de la 2 la 6 ani. 216 217 Articolul 557. modificat de Legea Organică 15/2003. vor fi pedepsite cu pedeapsa amenzii de la 3 la 12 luni şi cu decăderea specială din dreptul de sufragiu pasiv. Cu aceeaşi pedeapsă vor fi pedepsiţi cei care produc daune la conductele sau în distribuţia apei. 2. gazului sau electricităţii pentru populaţie. Persoanele care provoacă daune care întrerup. 25 noiembrie. Articolul 558.

se dovedeşte lipsa intenţiei de a folosi armele în scopuri ilicite.dacă sunt arme scurte. când concură una din circumstanţele următoare: 1° Armele nu au marca sau număr de fabricaţie sau sunt deteriorate sau şterse. fără licenţa sau permisul necesar. respectiv. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani. muniţii sau explozibili şi delictele de terorism SECŢIUNEA 1. Articolul 564 1. Persoanele care fabrică. DEŢINEREA. Deţinerea de arme de foc reglementate. TRAFICUL ŞI DEPOZITAREA DE ARME. prind circumstanţele faptei şi ale inculpatului. Delictele prevăzute la numărul anterior se vor pedepsi.CAPITOLUL IV Dispoziţie comună Capitolelor anterioare Articolul 562 In cazul în care autorul oricăruia din delictele descrise în Capitolele anterioare ale acestui Titlu se constituie în autoritate. MUNIŢII SAU EXPLOZIBILI Articolul 563 Deţinerea de arme interzise şi a celor care sunt produsul unei modificări substanţiale a caracteristicilor reglementate de fabricaţie a armelor . cu pedepsele închisorii de la 2 la 3 ani şi de la 1 la 2 ani. traficul şi depozitarea de arme. modificând caracteristicile sale originale. comercializează sau deţin depozite de arme sau muniţii neautorizate de lege sau de autoritatea competentă vor fi pedepsiţi: 167 . când.dacă sunt arme lungi. Articolul 566219 1. afară de cazul în care respectiva circumstanţă nu este menţionată în mod expres în categoria penală în cauză. 2° Cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an. va fi pedepsită: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani. 2. pedeapsa decăderii prevăzută pentru fiecare caz se va înlocui cu pedeapsa decăderii absolute pe o perioadă de la 10 la 15 ani. CAPITOLUL V Deţinerea. Judecătorii sau Tribunalele vor putea reduce cu un grad pedepsele menţionate în articolele anterioare. 2° Au fost introduse ilegal pe teritoriul Spaniei. 3° Au fost transformate.

cu pedeapsa închisorii de la 2 la 4 ani.1° în cazul armelor sau muniţiilor de război sau al armelor chimice sau biologice. Articolul 567 1. promotorii şi organizatorii şi cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani. cuprinde atât cumpărarea cât şi punerea lor in vânzare. în numele sau pe cheltuiala unei asociaţii cu intenţii infracţionale. Se consideră depozit de arme chimice sau biologice fabricarea. 168 . vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani. 3° C u aceleaşi pedepse vor fi pedepsite. Se consideră depozit de arme de foc reglementate fabricarea. vor decide dacă constituie depozit în sensul acestui Capitol. inflamabile. muniţii sau explozibili stabiliţi. comercializarea sau deţinerea de orice fel de astfel de arme. 25 noiembrie. Se consideră arme de război acelea determinate astfel în dispoziţiile de reglementare ale apărării naţionale. în cazul promotorilor sau organizatorilor şi cu închisoare de la 3 la 5 ani pentru cei care au cooperat la înfăptuirea delictului. articolul 567. Se consideră depozit de arme de război fabricarea. de dizolvare a acesteia. Pedepsele menţionate la punctul 1° al paragrafului anterior se vor aplica persoanelor care realizează sau folosesc arme chimice sau biologice sau iniţiază pregătiri militare pentru folosirea lor. chiar dacă se află sub formă de piese componente. cu pedeapsa închisorii de la 5 la 10 ani. incendiare sau asfixiante sau a componentelor lor. 2. comercializarea sau deţinerea acestora. chiar dacă sunt demontate sub formă piese componente. neautorizată de lege sau de autoritatea competentă.25 noiembrie. modificat de Legea Organică 15/2003. 2° în cazul armelor de foc reglementate sau al muniţiilor pentru acestea. Cu privire la muniţii. 2. articolul 567. traficul sau transportul sau livrarea sub orice formă. 4. Judecătorii şi Tribunalele. ţinând cont de cantitatea şi clasa acestora.221 3. vor determina decizia judiciară de nelegalitate şi. cei care au cooperat la comiterea faptei. modificat de Legea Organică 15/2003. Paragraful 1. Articolul 568 Deţinerea sau depozitarea de substanţe sau dispozitive explozive. Se consideră arme chimice sau biologice orice activitatea constând în cercetarea sau studiul cu caracter ştiinţific sau tehnic având ca scop crearea unei noi arme chimice sau biologice sau modificarea uneia preexistente. cei care au cooperat la comiterea faptei. în consecinţă. comercializarea sau existenţa a cinci sau mai multe arme de acest fel. 1 Paragraful 2. Articolul 569 Depozitarea de arme. precum şi fabricarea. promotorii şi organizatorii şi cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. Depozitul de arme. în scopul comercializării. independent de model sau clasă. traficul de arme sau muniţii de război sau de apărare sau de arme chimice sau biologice. după caz.

organizaţiile sau grupările teroriste descrise în articolele anterioare. în afară de pedepsele menţionate. precum şi fabricarea. făcând parte. pedeapsa se va aplica în jumătatea ei superioară. făcând parte. pe o perioadă mai mare cu 3 ani decât durata pedepsei închisorii aplicate. 2. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani. au ameninţat sau au constrâns vreo persoană. 3° Cu pedeapsa închisorii de la 10 la 15 de ani. 2. fără a se aduce atingere pedepsei corespunzătoare. traficul. activează în serviciul sau colaborează cu bandele armate.1. dacă au cauzat orice alte leziuni sau au reţinut ilegal. când aceste fapte sunt comise de persoane care fac parte. SECŢIUNEA 2. organizaţii sau grupări al căror scop este subminarea ordinii constituţionale sau tulburarea gravă a ordinii publice. Articolul 574 169 . incendiare sau asfixiante sau a componentelor acestora. atentează împotriva persoanelor. cu pedeapsa decăderii speciale din exercitarea activităţii industriale sau comerciale. transportul sau livrarea sub orice formă şi simpla amplasare sau folosire de astfel de substanţe sau de mijloace sau dispozitive adecvate. DELICTELE DE TERORISM Articolul 571 Persoanele care. în cazurile prevăzute în acest Capitol se va putea aplica pedeapsa interzicerii dreptului de a deţine arme şi dreptul de port armă. Articolul 572 1. Articolul 573 Depozitarea de arme sau muniţii sau deţinerea sau depozitarea de substanţe sau dispozitive explozive. dacă s-au produs vătămări care au pus în pericol viaţa. organizaţii sau grupări teroriste descrise în articolul anterior. activând în serviciul sau colaborând cu bande înarmate. Persoanele care. ai Forţelor şi Corpurilor de Securitate ale statului. integritatea fizică sau sănătatea persoanelor. dacă delincventul a fost autorizat să fabrice sau să facă trafic cu una sau unele din substanţele. Dacă faptele s-au realizat împotriva persoanelor menţionate în paragraful 2 al articolului 551 sau împotriva membrilor Forţelor Armate. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 la 10 ani. activând în serviciul sau colaborând cu bande înarmate. poliţiei Comunităţilor Autonome sau ai entităţilor locale. va fi pedepsit. armele şi muniţiile menţionate în acelaşi Capitol. inflamabile. pe o perioadă de la 12 la 20 de ani. comit delicte de distrugere sau incendieri specificate în articolele 346 şi respectiv 351. vor fi pedepsite: 1° Cu pedeapsa închisorii de la 20 la 30 de ani. dacă au cauzat moartea vreunei persoane. dacă au cauzat vătămările prevăzute în articolele 149 şi 150 sau au sechestrat vreo persoană. 2° Cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani. în mod identic.

organizaţii sau grupări teroriste. organizaţii sau grupări teroriste. având ca scop unul din cele descrise în articolul 571.Persoanele care fac parte. orice formă echivalentă de cooperare. vor fi pedepsite cu o pedeapsă mai mare în grad decât cea corespunzătoare pentru delictul comis. 2. cu activităţile bandelor înarmate. Articolul 575 Persoanele care. fără a se aduce atingere pedepselor ce se pot aplica. continuă sau succed activitatea acestor partide politice dizolvate sau suspendate. construirea. Articolul 576 bis223 1. cesionarea sau utilizarea de spaţii de locuit sau depozite. se va aplica pedeapsa prevăzută în paragraful 1. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 3 la 5 ani. bunuri sau instalaţii. organizaţiile sau grupările teroriste şi comit orice altă infracţiune. în special. pentru grupuri parlamentare sau grupări de electori care. integritatea fizică. 170 . 1. precum şi pentru partide politice. atentează împotriva patrimoniului. în scopul de a strânge fonduri pentru bandele înarmate. subvenţii sau ajutoare publice de orice fel pentru asociaţii ilegale sau partide politice dizolvate sau suspendate prin rezoluţie judecătorească pentru a-şi atinge obiectivele privind delictele la care se face referire în această secţiune. ajutor sau intervenţie. după caz. obţine sau facilitează orice act de colaborare cu activităţile sau scopurile unei bande înarmate. de fapt. libertatea sau patrimoniul acestora. în jumătatea ei superioară. Va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 5 la 10 ani şi amendă de la 18 la 24 de luni persoana care finalizează. aplicată în jumătatea ei superioară. Autoritatea sau funcţionarul public care strânge fonduri sau bunuri de natură publică. făptuitorul va fi pedepsit ca coautor sau complice. organizarea de practici de întreţinere sau asistenţa acordată pentru acestea şi. organizaţiile sau grupurile teroriste menţionate anterior sau în scopul de a favoriza atingerea scopurilor acestora. persoane fizice sau juridice. organizaţiilor sau grupărilor teroriste menţionate. economică sau de alta natură. în general. entităţi fără personalitate juridică şi. conform dispoziţiilor articolului următor pentru delictul de colaborare. ascunderea sau transferul de persoane care au legătură cu bande înarmate. Când informaţiile sau supravegherea de persoane menţionată în alineatul anterior pun în pericol viaţa. Sunt acte de colaborare informaţiile sau supravegherea de persoane. Dacă riscul îşi produce efectele. activează în serviciul sau colaborează cu bandele armate. vor fi pedepsite cu pedeapsa menţionată pentru delictul respectiv. amenajarea.

în delictele prevăzute în această secţiune. Articolul 580 Articolul 577. dispreţuirea sau umilirea victimelor delictelor de terorism sau a rudelor acestora. de numărul delictelor comise şi de circumstanţele delincventului. incendiare sau asfixiante sau a componentelor acestora.sau deţinerea.Persoanele răspunzătoare de delictele prevăzute în această secţiune. organizaţii sau grupări teroriste. Judecătorul va putea. prin orice mijloc de exprimare publică sau de difuzare a delictelor cuprinse în articolele 571 . 171 .150. în mod proporţional. mărturisind faptele la care a participat şi. să dispună în sentinţă pe perioada pe care el însuşi decide.577 din prezentul Cod sau a persoanelor care au participat la înfăptuirea lor sau la realizarea de acte care atrag după sine discreditarea. fără a se aduce atingere pedepselor corespunzătoarea conform articolelor precedente. în afară de aceasta. 323 sau 560. Articolul 578225 Slăvirea sau justificarea.266. inflamabile. o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea menţionată în lege pentru delictul în cauză. una sau unele din interdicţiile prevăzute în articolul 57 al prezentului Cod.2. 2.în sentinţă. 1. ţinând cont. fabricarea. Judecătorii şi Tribunalele vor putea aplica. depozitarea. au comis omoruri. de asemenea. modificat de Legea Organică 7/2000. conspirarea şi propunerea de a comite delictele prevăzute în articolele 571 -578 se vor pedepsi cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât cea corespunzătoare respectivelor faptelor prevăzute în articolele anterioare. vor fi. Se va aplica pedeapsa mai mare în grad decât cea prevăzută în paragraful anterior pentru autoritatea sau funcţionarul public care continuă activităţile prevăzute în acest articol. ameninţări sau constrângeri împotriva persoanelor. fără să facă parte din bande înarmate. vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani. cu motivarea în sentinţă. 225 Articolul 578. politice sau profesionale. vor fi pedepsite cu pedeapsa corespunzătoare faptei comise în jumătatea ei superioară. să colaboreze activ cu acestea pentru a împiedica producerea delictului sau contribuind eficient la obţinerea de probe decisive pentru identificarea sau capturarea altor responsabili sau pentru a împiedica activitatea sau dezvoltarea bandelor înarmate. după ce s-a cerut pe cale juridică sau administrativă încetarea activităţilor citate. daune dintre cele specificate în articolele 263 . Provocarea. de gravitatea delictului. sau au înfăptuit oricare delict de incendiere. sechestrări. când autorul a abandonat voluntar activităţile infracţionale şi se prezintă în faţa autorităţilor. după caz. transportul sau livrarea de arme. modificat de Legea Organică 7/2000. 22 decembrie. organizaţiilor sau grupărilor teroriste din care a făcut parte sau cu care a colaborat. traficul. distrugere. Articolul 577224 Persoanele care. şi în scopul de a submina ordinea constituţională sau de la tulbura grav liniştea publică sau de a contribui la realizarea acestor scopuri inducând sentimentul de frică locuitorilor unei localităţi sau membrilor unui colectivităţi sociale. muniţii sau substanţe sau dispozitive explozive. 22 decembrie. 3. pedepsite cu pedeapsa decăderii absolute pe o perioadă mai mare între 6 şi 20 de ani decât durata pedepsei privării de libertate aplicate. de asemenea. reţineri ilegale. vătămări dintre cele specificate în articolele 147 .

modificat de Legea Organică 7/2000. organizaţiilor sau grupărilor teroriste. 225 Articolul 578. Articolul 577. 22 decembrie. 172 . condamnarea unui Judecător sau Tribunal străin va fi echivalată cu sentinţele Judecătorilor sau Tribunalelor spaniole în scopul aplicării agravantei de recidivă.în toate delictele legate de activitatea bandelor înarmate. 22 decembrie. modificat de Legea Organică 7/2000.

pe timp de război. Se va aplica pedeapsa superioară în grad celui care acţionează ca promotor sau conducător sau are vreo comandă sau s-a constituit ca autoritate. navă sau aeronavă ale statului sau depozite de intendenţă sau de armament. 2° Cetăţeanul spaniol care determină sau strânge trupe spaniole sau care sunt în serviciul Spaniei. efecte şi muniţii de intendenţă sau armament sau alte mijloace directe şi eficiente pentru a ataca Spania sau favorizează dezvoltarea armelor inamice într-un mod necuprins în articolul anterior. susceptibile de a pune în pericol siguranţa naţională sau apărarea naţională. arme. să dezerteze de sub steag. asociaţie sau organizaţie internaţională să procure. Articolul 585 173 . 3° Cetăţeanul spaniol care recrutează persoane sau furnizează arme sau alte mijloace eficiente pentru a declanşa război în Spania. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani. pentru a trece de partea inamicului sau. va fi pedepsit. 3° Cetăţeanul spaniol care furnizează inamicului planuri ale fortăreţelor. post militar. Articolul 582 Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 12 la 20 de ani: 1° Cetăţeanul spaniol care înlesneşte inamicului intrarea în Spania. să facă inutilizabile sau să dezvăluie informaţii clasificate ca rezervate sau secrete. 2° Cetăţeanul spaniol care furnizează trupelor inamice fonduri. fiind în campanie.TITLUL XXIII Delictele de trădare şi împotriva păcii sau independenţei statului şi delictele privind Apărarea Naţională CAPITOLUL I Delictele de trădare Articolul 581 Cetăţeanul spaniol care determină o putere străine să declare război Spaniei sau în înţelegerea cu aceasta şi cu acelaşi scop. cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani. Articolul 584 Cetăţeanul spaniol care. să falsifice. ca trădător. Articolul 583 Va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 12 la 20 de ani: 1° Cetăţeanul spaniol care ridică arma împotriva Patriei sub steag străin. aeronave. clădirilor sau terenurilor. cu scopul de a favoriza o putere străine. ambarcaţiuni. documente sau informaţii care conduc în mod direct la realizarea aceluiaşi obiectiv. sub steaguri străine. acela de a ataca Spania. împiedică ca trupele naţionale să primească ajutoarele menţionate la numărul 2° sau datele şi informaţiile indicate la numărul 3° din acest articol. sau de a favoriza dezvoltarea armelor inamice. luarea unei pieţe. 4° Cetăţeanul spaniol care.

dispoziţie sau document al unui guvern străin care atentează la independenţa sau siguranţa statului. se opune respectării legilor sau provoacă nerespectarea acestora. Articolul 587 Pedepsele menţionate în articolele anterioare ale acestui Capitol sunt aplicabile celor care comit delictele cuprinse în acestea împotriva unei puteri aliate Spaniei. prin acte ilegale sau care nu sunt autorizate. vor fi pedepsite cu o pedeapsă mai mică cu unu sau două grade decât pedeapsa prevăzută pentru delictul corespunzător. cu excepţia celor stabilite prin Tratate sau prin Drepturile Omului cu privire la funcţionarii diplomatici. Articolul 591 Cu pedepsele menţionate în articolul anterior va fi pedepsit. fără a respecta dispoziţiile Constituţiei. Vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani persoanele care. declară război sau semnează pacea. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 8 la 15 ani dacă este autoritate sau funcţionar şi de la 4 la 8 ani. consulari şi ai Organizaţiilor internaţionale. 2. 174 . Articolul 590 1. respectiv. provoacă sau generează un motiv pentru declararea de război împotriva Spaniei de către altă putere sau expune cetăţenii spanioli la umilinţe sau represalii asupra persoanelor sau bunurilor acestora. Articolul 586 Cetăţeanul străin rezident în Spania care comite vreunul din delictele cuprinse în acest Capitol va fi pedepsit cu o pedeapsă mai mică în grad decât pedeapsa prevăzută pentru acestea. Dacă războiul nu ajunge să se declare şi nici nu se produc umilinţe sau represalii. se va aplica. cel care. organisme sau asociaţii internaţionale sau străine.Persoana care. în cazul în care se află în campanie militară împotriva unui inamic comun. cu scopul de a prejudicia autoritatea statului sau de a compromite demnitatea sau interesele vitale ale Spaniei. conspirarea şi propunerea de a comite oricare din delictele prevăzute în articolele anterioare ale acestui Capitol. pedeapsa imediat inferioară. după caz. întreţin relaţii cu serviciile de informaţii sau relaţii de orice fel cu guvernele străine.Provocarea. CAPITOLUL II Delicte care compromit pacea sau independenţa statului Articolul 589 Persoana care publică sau execută în Spania orice ordin. Se va aplica pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani membrilor Guvernului care. dacă nu este. cu agenţii acestora sau cu grupuri. Articolul 592 1. realizează oricare act care compromite neutralitatea statului sau încalcă dispoziţiile publicate de Guvern pentru menţinerea acesteia. în timpul unui război în care Spania nu participă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani.

fără autorizare legală. Articolul 597 Cetăţeanul spaniol sau străin care. se va aplica pedeapsa închisorii de la 8 la 15 ani. pe timp de război. procură. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 luni. mobilizează taipe în Spania pentru serviciul unei puteri străine. Articolul 594 1. se va considera cuprins în numărul 3° sau numărul 4° din articolul 583. 3.2. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 4 la 8 ani. privind siguranţa naţională sau apărarea naţională sau privind mijloacele tehnice sau sistemele folosite de Forţele Armate sau industriile de interes militar. după caz. pe timp de război şi cu scopul de a compromite pacea. Aceleaşi pedepse se vor aplica celui care înfăptuieşte delictele cuprinse în acest articol. Dacă în corespondenţă se transmit comunicări sau ştiri de care inamicul ar putea profita. Persoana care. va fi pedepsit cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani. fiind pe teritoriul naţional. 2. chiar dacă trimite corespondenţa printr-o ţară prietenă sau neutră. când Guvernul a interzis aceasta. falsifică sau alterează informaţii calificate legal ca rezervate sau secrete. Articolul 595 Persoana care. Persoanele care realizează actele menţionate în paragraful anterior cu intenţia de a provoca război sau rebeliune va fi pedepsită conform articolelor 581. Articolul 593 Se va aplica pedeapsa închisorii de la 8 la 15 ani persoanei care încalcă încetarea ostilităţilor sau armistiţiul încheiat între Spania şi o ţară inimică sau între forţele sale beligerante. Articolul 596 1. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. 473 sau 475 ale acestui articol. pentru a eluda legea. Aceleaşi pedepse se vor aplica cetăţeanului străin care realizează pe teritoriul Spaniei oricare din faptele cuprinse în paragraful anterior. Cetăţeanul spaniol care. dezvăluie. comunică sau înlesneşte circulaţia de ştiri sau zvonuri false destinate să prejudicieze creditul statului sau interesele naţiunii. poartă corespondenţă cu o ţară inamică sau ocupată de trapele sale când Guvernul a interzis acest lucra. trece sau încearcă să treacă într-o ţară inamică. siguranţa sau independenţa statului. CAPITOLUL III 227 Descoperirea şi dezvăluirea de secrete şi informaţii privind Apărarea Naţională Articolul 598 Persoana care. oricare ar fi obiectivul propus sau naţiunea care se intenţionează se atace. fără scopul de a favoriza o putere străină. 2. Articolul 599 175 . va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 1 la 4 ani. Dacă făptuitorul îşi propune să servească inamicul c prin comunicările sau ştirile transmise.

va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. referitoare la apărarea naţională. Persoana care. 2. 176 . încalcă. Articolul 601 Persoana care. Aceeaşi pedeapsă se va aplica cetăţeanului străin care realizează pe teritoriul spaniol oricare dintre faptele cuprinse în alineatul anterior. afară dacă fapta nu are prevăzută în altă lege o pedeapsă mai gravă. deteriorează. pe care le deţine. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani şi decăderea specială din postul sau funcţia publică. publicate sau să le facă să devină inutilizabile. 22 mai. deţine sau cunoaşte oficial obiecte sau informaţii calificate legal ca rezervate sau secrete sau de interes militar. fără autorizaţie expresă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani. fără autorizare. prin funcţia. fără a îndeplini dispoziţiile stabilite în legislaţia în vigoare. datorită funcţiei sau postului ocupat. 2. corespondenţa sau documente calificate legal ca rezervate sau secrete. din neglijenţă gravă. va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an.Pedeapsa prevăzută în articolul anterior se va aplica în jumătatea ei superioară când concură una din circumstanţele următoare: 1° Subiectul activ este depozitarul sau cunoscător al secretului sau informaţiei prin funcţia sau postul pe care îl ocupă. Articolul 595. face posibil ca acestea să fie cunoscute de o persoană neautorizată sau să fie divulgate. referitoare la siguranţa sau apărarea naţională. reproduce planuri sau documentaţii referitoare la zonele. atribuţiile sau postul său. a eliminat şi diviziunea pe secţiuni. modificat de Legea Organică 3/2002. cu privire la siguranţa sau apărarea naţională şi. Articolul 603 Persoana care distruge. Aceeaşi pedeapsă se va aplica persoanei care are în posesie obiecte sau informaţii calificate legal ca rezervate sau secrete. instalaţiile sau materialele militare la care accesul este limitat şi a căror cunoaştere este protejată şi rezervată printr-o 227 Titlul capitolului. informaţie legal clasificată ca rezervată sau secretă. Articolul 600 1. pe o perioadă de la 3 la 6 ani. 2° Dezvăluirea constă în faptul de a da publicităţii secretul sau informaţia într-unui din mijloacele de comunicare socială sau sub o formă care asigură difuzarea ei. dezvăluie sau utilizează informaţii calificate legal ca rezervate sau secrete privind energia nucleară. Articolul 602 Persoana care descoperă. falsifică sau deschide.

1 Rubrica acestui Capitol. pe o perioadă de la patru la şase ani. După executarea pedepsei aplicate. 2. fără un motiv întemeiat. 5 octombrie. în plus. Cel care. va furniza. va fi pedepsit cu închisoarea de la unu la patru ani. pe perioada condamnării. din 22 mai. Dispoziţia tranzitorie nr. modificată prin Legea Organică 3/2002. corespondează cu o ţară inamică sau ocupată de trupele sale. CAPITOLUL III Descoperirea şi destăinuirea de secrete şi informaţii referitoare la Apărarea Naţională1 Articolul 598. declară în mod explicit în dosarul său refuzul de a îndeplinit serviciul menţionat. Decăderea va include incapacitatea de a desfăşura orice atribuţii sau funcţie în serviciul Administraţiei lor. chiar dacă corespondenţa este dirijată către o ţară prietenă sau neutră pentru a eluda Legea.Cel care. condamnatul va fi exonerat de îndeplinirea Serviciului Militar. aflându-se pe teritoriul naţional. va fi pedepsit cu închisoarea de la unu la cinci ani. destăinui. 177 . Acest articol prevedea următoarele: "Persoana care. în legătură cu securitatea naţională sau referitoare la mijloacele tehnice ori la sistemele folosite de Forţele Armate sau industriile de interes militar. securitatea sau independenţa Statului. conform prezentei legi. Aceleaşi pedepse se impun celui care comite infracţiunile cuprinse în acest articol. Prezentul articolul 604. întârziind încorporarea sa cu o perioadă mai mare de o lună sau. burse sau ajutoare publice de orice fel." Cetăţeanul spaniol sau străin care. atunci când acest lucru este interzis de Guvern. nu se prezintă. 22 mai. fără intenţia de a favoriza o putere străină. va fi pedepsit cu pedeapsa amenzii de la şase la douăsprezece luni. va mobiliza în Spania trupe pentai serviciul unei puteri străine. fără autorizare legal acordată. care a eliminat de asemenea divizarea în secţii. va fi pedepsită cu pedeapsa decăderii speciale din postul sau funcţia publică. Dacă în corespondenţă se dau avertizări sau informaţii de care inamicul ar putea profita. trece sau intenţionează să treacă în ţara inamică. imposibilitatea de a obţine subvenţii. oricare ar fi obiectul care propune sau Naţiunea care este atacată. va fi pedepsit cu închisoarea de la patru la opt ani. Cel care. Articolul 596. care deja a fost modificat de Legea Organică 7/1998. Dacă inculpatul îşi propune să-1 servească pe inamic cu avizări şi ştiri. Procesele penale începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi vor urma cursul. citată legal pentru îndeplinirea serviciului militar. când Guvernul a interzis acest lucru. se va aplica pedeapsa închisorii de la opt la cincisprezece ani. în timp de război şi cu scopul de a compromite pacea.l. 1. 3. entităţilor sau întreprinderilor publice sau al organismelor autonome ale acestora şi. fiind încorporat în Forţele Armate. denatura sau utiliza o informaţie legal calificată ca fiind rezervată sau secretă. {această faptă) se consideră cuprinsă în numărul 3 sau numărul 4 al articolului 583. fără nici un motiv legal. exceptând cazul mobilizării pe timp de război". iar conţinutul său a fost eliminat de Legea Organică 3/2002.

fără a îndeplini dispoziţiile stabilite de legislaţia în vigoare. referitoare la securitatea naţională sau la apărarea naţională. va fi pedepsit cu închisoarea de la şase luni la trei ani. va fi pedepsit cu închisoarea de la şase luni la un an. referitoare la securitatea sau la apărarea naţională. alterează sau deschide fără autorizare corespondenţa sau documentaţia legal calificată ca rezervată sau secreta. pe care le are în posesie sa datorită funcţiei sale sau situaţiei.° Când subiectul activ este depozitarul sau cunoscătorul secretului sau informaţiei datorită funcţiei sale sau situaţiei. sustrage sau utilizează informaţii legal calificate ca rezervate sau secrete referitoare la energia nucleară. Articolul 600. Cel care descoperă.Articolul 599 Pedeapsa stabilită în articolul anterior se va aplica în jumătatea sa superioară când concurează una dintre următoarele circumstanţe: 1. şi printr-o imprudenţă gravă ocazionează cunoaşterea acestora de către o persoană neautorizată sau ocazionează divulgarea. va fi pedepsit cu închisoarea de la şase luni la trei ani. 2. Cel care. violează. Articolul 601. divulgă. reproduce planuri sau documentaţii referitoare le zone. publicarea sau utilizarea lor. instalaţii sau materiale militare care sunt de acces restrâns şi a căror cunoaşterea este protejată sau rezervată printr-o informaţie legal calificată drept rezervată sau secretă. Articolul 602. datorită funcţiei. Cel care distruge. 178 . cu excepţia cazului în care pentru această faptă se semnalează o pedeapsă mai gravă în altă Lege. nu utilizează. Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit cel care are în posesie obiecte sau informaţii legal calificate ca rezervate sau secrete. 2° Când revelarea constă în a face public secretul sau informaţia printr-un mijloc de comunicare social sau printr-o formă care să-i asigure difuzarea. are în posesie sau cunoaşte oficial obiecte sau informaţii legal calificate ca rezervate sau secrete sau de interes militar. va fi pedepsit cu închisoarea de la doi la cinci ani şi interzicerea specială a funcţiei sau sarcinii publice pentru o perioadă de la trei la şase ani. 1. Articolul 603. fără autorizare expresă. comisiei sau serviciului său. Cel care. în legătură cu apărarea naţională.

va fi ' Acest articol 604. a cărei redactare fusese deja modificată prin Legea Organică 7/1998. CAPITOLUL II Infracţiuni de genocid 179 . este lăsat fără conţinut prin Legea Organică 3/2002. condamnatul va fi scutit de îndeplinirea Serviciului Militar. din 5 octombrie. 2. Dacă în această faptă concurează două sau mai multe circumstanţe agravante. întârziind încorporarea sa cu o perioadă mai mare de o lună sau. dacă persoana vătămată nu are caracterul oficial menţionat în alineatul anterior. Când pentru infracţiunile cuprinse în acest articol şi în cel anterior nu este semnalată o pedeapsă reciprocă în legile ţării căreia îi corespund persoanele vătămate. 1. va fi pedepsit cu închisoarea de la şase luni la trei ani. în jumătatea lor superioară. reşedinţei particulare sau mijloacelor de transport al acestor persoane. Acest articol prescria următoarele: «Cel care. Orice altă infracţiune săvârşită contra persoanelor menţionate la numerele precedente. 3. cu excepţia unei manevre de mobilizare în caz de război. Articolul 606. va fi pedepsit cu interzicerea specială a funcţiei sau sarcinii publice pentru o perioadă de la patru la şase ani. persoanelor menţionate în alineatul anterior. îşi manifestă explicit în dosar refuzul său de a îndeplini serviciul menţionat fără vreo cauză legală. Cel care va cauza vătămări dintre cele prevăzute la articolul 149. Procesele penale iniţiate înaintea intrării în vigoare a prezentei Legi vor îşi vor continua soluţionările în conformitate cu aceasta. din 22 mai. 1. va fi pedepsit cu închisoarea de la opt la cincisprezece ani. burse sau ajutoare publice de orice fel în timpul perioadei de condamnare. Odată îndeplinită condamnarea impusă.» Prima dispoziţie tranzitorie. va fi pedepsit cu închisoarea de la douăzeci la douăzeci şi cinci de ani. sau contra sediilor oficiale. Dacă este vorba de vreuna dintre vătămările prevăzute de articolul 150. nu se prezintă fără o cauză justificată.» pedepsită cu pedepsele stabilite în acest Cod pentru respectivele infracţiuni. se va aplica pedeapsa închisorii de la douăzeci şi cinci la treizeci de ani. Cel care violează imunitatea personală a Şefului altui Stat sau a altei persoane protejate internaţional printr-un Tratat. şi de la patru la opt ani dacă este vorba de oricare altă vătămare. care se află în Spania. Cel care îl omoară pe Şeful unui Stat străin. în plus. imposibilitatea de a obţine subvenţii. instituţiilor sau întreprinderilor publice sau ale Organismelor sale autonome şi. Interzicerea va include incapacitatea de a desfăşura orice funcţie sau sarcină în serviciul Administraţiilor. neincorporându-se încă în Forţele Armate. va fi pedepsit cu închisoarea de la cincisprezece la douăzeci de ani. 2. se va aplica inculpatului o pedeapsă care este proprie infracţiunii. sau o altă persoană protejată internaţional printr-un Tratat. fiind legal citat pentru îndeplinirea serviciului militare. în conformitate cu dispoziţiile acestui Cod.TITLUL XXIV Infracţiuni contra Comunităţii Internaţionale CAPITOLUL I Infracţiuni contra Drepturilor omului Articolul 605.

culturale. 1.° Cu aceeaşi pedeapsă.° ale acestui alineat. etnic. comiterea unor astfel de fapte: 1. dacă adoptă orice măsură care urmăreşte să împiedice modul lor de viaţă sau de reproducere. rasial sau religios. rasiale. în scopul de a distruge în întregime sau în parte un grup naţional. 180 . 3.° Cu închisoarea de la opt la cincisprezece ani.° Cu închisoarea de la patru la opt ani. dacă duc la îndeplinire deplasări forţate ale grupului sau ale membrilor săi. săvârşesc unul dintre următoare actele. dacă ucid vreun membru al grupului.° Cu închisoarea de la cincisprezece la douăzeci de ani. etnice. se va aplica pedeapsa superioară în grad. dacă supun grupul sau pe oricare dintre indivizii săi. sau pretind reabilitarea de regimuri sau instituţii care protejează practicile generatoare ale acestor infracţiuni. în orice caz. dacă agresează sexual vreun membru al grupului sau îi produc vreuna dintre vătămările prevăzute în articolul 149. dacă produc orice vătămare alta decât cele semnalate la numerele 2. unor condiţii de existenţă care le-ar pune în pericol viaţa sau le-ar perturba grav sănătatea. 2. ca parte a unui atac generalizat sau sistematic contra populaţiei civile sau contra unei părţi din aceasta.° şi 3. cei care săvârşesc faptele prevăzute în alineatul următor.Articolul 607.° Cu închisoarea de la cincisprezece la douăzeci de ani. 4. 2. Sunt acuzaţi de infracţiuni contra omenirii.° în contextul unui regim instituţionalizat de opresiune şi dominare sistematică a unui grup rasial asupra unuia sau mai multor grupuri rasiale şi cu intenţia de a menţine acest regim. se consideră infracţiune contra omenirii. 1. 5. sa pedepseşte cu închisoarea de la unul la doi ani. vor fi pedepsiţi : 1. Dacă la comiterea acestei fapte concurează două sau mai multe circumstanţe agravante. CAPITOLUL II BIS Infracţiuni contra omenirii231 Articolul 607 bis. 2. Cei care. sau când le-ar produce vreuna dintre vătămările prevăzute în articolul 150. Difuzarea prin orice mijloc a ideilor sau doctrinelor care neagă sau justifică infracţiunile încadrate în alineatul anterior al acestui articol.° Din cauza apartenenţei victimei la un grup sau colectivitate urmărită pentru motive politice. sau dacă transferă cu forţa indivizi dintr-un grup în altul. religioase sau de sex ori pentru alte motive universal recunoscute ca inacceptabile în conformitate cu dreptul internaţional.

când comit un viol. prin intermediul expulzării sau al altor acte de constrângere. supunerea unei persoane la suferinţe fizice sau psihice. privându-o de libertate. 8.1. ori abuzând de o situaţie de superioritate sau de nevoia ori vulnerabilitatea victimei. după caz. pentru abuzurile contra drepturilor victimei. cu încălcarea normelor internaţionale privind detenţia. Se aplică pedeapsa superioară în grad când concurează la această faptă una dintre circumstanţele prevăzute în articolul 139. după caz. Când faptele prevăzute în paragraful anterior şi în articolul 188. Se aplică pedeapsa închisorii de la patru la opt ani când săvârşesc una dintre vătămările prevăzute în articolul 147.° Cu închisoarea de la 15 la douăzeci de ani. fără motive autorizate de dreptul internaţional. 4. 5.1 se săvârşesc asupra 181 . 6. când detenţia durează mai puţin de cincisprezece zile.° Cu închisoarea de la patru la opt ani când săvârşesc una dintre faptele referitoare la prostituţie. când săvârşesc o tortură gravă asupra unor persoane pe care le au sub custodie sau control. când forţează ca o femeie să rămână însărcinată cu intenţia de a modifica componenţa etnică a populaţiei. când produc una dintre vătămările prevăzute în articolul 149. şi cu închisoarea de la şase la opt ani în cazurile prevăzute în articolul 188. când reţin o persoană şi refuză să recunoască această privare de libertate sau refuză să informeze cu privire la soarta sau la locul în care se află persoana reţinută. cu scopul exploatării lor sexuale. pentru alte infracţiuni. 3. folosind violenţa. când cauzează moartea vreunei persoane.° Cu pedeapsa de la patru la opt ani de închisoare.1. 7. Se aplică o pedeapsă inferioară în grad. intimidarea sau înşelarea.° Cu închisoarea de la 12 la cincisprezece ani. şi de la patru la şase ani de închisoare dacă fapta constă în oricare altă agresiune sexuală.° Cu închisoarea de la opt la doisprezece ani când reţin o altă persoană.2. 2. ori când le-ar produce vreuna dintre vătămările prevăzute în articolul 150. 9.° Cu închisoarea de la şase la opt ani. în aplicarea acestui articol. Pedeapsa prevăzută la acest număr se aplică fără a aduce atingere pedepselor care corespund. prin tortură se înţelege. fără aduce atingere pedepsei care corespunde. Acuzaţii pentru infracţiuni contra omenirii vor fi pedepsiţi: 1.° Cu închisoarea de la 12 la cincisprezece ani.° Cu închisoarea de la opt la doisprezece ani când deportează sau transferă cu forţa. una sau mai multe persoane în alt Stat sau loc. Se aplică pedeapsa de la şase la opt ani celor care transferă persoane dintr-un loc într-altul. şi cu închisoarea de la opt la doisprezece ani când supun persoanele la condiţii de existenţă care le-ar pune în pericol viaţa sau le-ar afecta grav sănătatea. şi cu închisoarea de la doi la şase ani dacă este mai puţin gravă.° Cu închisoarea de la 12 la cincisprezece ani. cuprinse în articolul 187.

° Personalul Naţiunilor Unite şi personalul asociat. Cel care. protejaţi prin Convenţia privind Securitatea Personalului Naţiunilor Unite şi a Personalului Asociat. Prin sclavie se înţelege situaţia persoanei asupra căreia o alta exercită. CAPITOLUL III Infracţiuni contra persoanelor şi bunurilor protejate în caz de conflict armat Articolul 608. maltratează sau pune pericol grav viaţa.° Orice persoană care are acea condiţie în baza Protocolului al II-lea Adiţional din 8 iunie 1977 sau în baza oricărui alt Tratat internaţional în care Spania este parte. Această pedeapsă se aplică fără a aduce atingere pedepselor care. în circumstanţe medicale 182 . după caz. Articolul 609. corespund pentru concretele abuzuri comise contra drepturilor persoanelor. nici de acord cu normele medicale recunoscute în general pe care Partea responsabilă de procedură le-ar aplica. bolnavii sau naufragiaţii şi personalul sanitar sau religios. 10. sănătatea sau integritatea oricărei persoane protejate.° Prizonierii de război protejaţi prin a IlI-a Convenţie de la Geneva din 12 august 1949 sau prin Primul Protocol Adiţional din 8 iunie 1977. precum cumpărarea ei. îi cauzează mari suferinţe sau o supune la orice alt act medical care nu este indicat pentru starea sa de sănătate. inclusiv în fapt.° Populaţia civilă şi persoanele civile protejate prin a IV-a Convenţie de la Geneva din 12 august 1949 sau prin Primul Protocol Adiţional din 8 iunie 1977. se înţelege prin persoane protejate: 1. protejaţi prin I-a şi a II-a Convenţie de la Geneva din 12 august 1949 sau prin Primul Protocol Adiţional din 8 iunie 1977. ~ 7. o face obiect de tortură sau o supune la tratamente neomenoase. din 9 decembrie 1994. protejaţi prin a Il-a Convenţie de la Haga din 29 iulie 1899.minorilor sau persoanelor legal incapabile. vânzarea.° Parlamentarii şi persoanele care îi însoţesc. 3.° Cu închisoarea de la patru la opt ani când supun o persoană la sclavie sau o menţin în această stare. toate sau unele atribute ale dreptului de proprietate. în sensul acestui Capitol. se impun pedepsele superioare în grad. împrumutarea sau darea în schimb. inclusiv experimente biologice. 4. 2. 5.° Răniţii. 6.° Persoanele din afara luptei şi personalul Puterii Protectoare şi substitutului său protejaţi prin Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 sau prin Primul Protocol Adiţional din 8 iunie 1977. cu ocazia unui conflict armat.

zone sau forţe militare. fără a aduce atingere pedepsei care corespunde pentru rezultatele produse. nave sau aeronave care nu sunt militare ale unei Părţi adverse sau neutre.° Transferă şi aşează în teritoriul ocupat. încălcând normele Dreptului Internaţional aplicabile în conflictele armate. nejustificat de vreo necesitate şi fără a da timp sau fără a adopta măsurile necesare pentru a asigura securitatea persoanelor şi conservarea documentaţiei de bord. sau cel care ordonă să nu se cruţe.' Numărul 6°. fără a aduce atingere pedepsei care poate corespunde pentru prejudiciile produse. din 25 noiembrie. transferă în mod forţat. adăugat prin Legea Organică 15/2003. 4. direct sau indirect. 3. articolul 608.233 Cel care. ia ca ostatic sau reţine ori închide ilegal orice persoană protejată sau o foloseşte pentru a pune la adăpost de atacurile părţii adverse. pentru a rezida acolo în mod permanent.° Obligă un prizonier de război sau o persoană civilă de a servi. propriilor cetăţeni care nu sunt privaţi de libertate." 5. va fi pedepsit cu închisoarea de la zece la cincisprezece ani. pentru 235 a rezida acolo în mod permanent.° Deportează. analoge. 6. fără a aduce atingere pedepsei care corespunde pentru rezultatele produse. va fi pedepsit cu închisoarea de la patru la opt ani. 183 . 7. cu ocazia unui conflict armat: 1. Articolul 610. Va fi pedepsit cu închisoarea de la zece la cincisprezece ani. deplasând anteriorul număr 6 la noul număr 7. în orice fel. 2. în Forţele Armate ale Părţii adverse. transferă în mod forţat. cel care.° Distruge sau dăunează. de durată şi grave mediului natural înconjurător. anumite puncte. populaţia Părţii ocupante. precum cele concepute pentru a cauza sau cele care în mod fundamental prevăd să cauzeze daune extinse. sau îi privează de dreptul lor de a fi judecaţi regulamentar şi imparţial. represalii sau acte ori ameninţări cu violenţa a căror finalitate principală este de-a o teroriza. ia ca ostatic sau reţine ori închide ilegal orice persoană protejată.° Realizează sau ordonă să se realizeze atacuri nediscriminate sau excesive sau face ca populaţia civilă să fie obiectul unor atacuri. compromiţând sănătatea ori supravieţuirea populaţiei.° Transferă şi aşează. cu ocazia unui conflict armat. Articolul 611. utilizează sau ordonă utilizarea metodelor sau mijloacelor de luptă interzise sau destinate să cauzeze suferinţe care nu sunt necesare ori rele inutile.° Deportează. în teritoriul ocupat populaţia părţii ocupante.

din 25 noiembrie. zonelor şi localităţilor sanitare şi de securitate. în acest articol s-a strecurat o eroare. din 25 noiembrie. adăugat prin Legea Organică 15/2003. eliberarea sau repatrierea prizonierilor de război sau a persoanelor civile. bazate în alte distincţii de caracter defavorabil. cel care. 184 . articolul 612. 9. Va fi pedepsit cu închisoarea de la trei la şapte ani. modificat prin Legea Organică 15/2003. articolul 611. 3.2 Articolul 612. aduse la cunoştinţă prin însemne ori 237 semnalizări distinctive corespunzătoare. aprobându-se această modificare ca adăugare a noilor numere 4° şi 5°. ia ca ostatic sau reţine ori închide ilegal orice persoană protejată sau o foloseşte pentru a pune la adăpost de atacurile părţii adverse. fără a aduce atingere pedepsei care corespunde pentru rezultatele produse. represalii sau acte ori ameninţări cu violenţa a căror finalitate principală este de-a o teroriza. taberelor de prizonieri. articolul 611. care antrenează Paragraful 4°. transferă în mod forţat. unităţilor şi mijloacelor de transport sanitar. care deplasau anterioarele 4° şi 7° la noile numere 6° şi 9°.° încalcă în cunoştinţă de cauză. practici de segregaţie rasială şi în plus practici neomenoase şi degradante. 2. din 25 noiembrie. încălcând normele Dreptului Internaţional aplicabile în conflictele armate. modificat prin Legea Organică 15/2003. în acest fel. nejustificat de vreo necesitate şi fără a da timp sau fără a adopta măsurile necesare pentru a asigura securitatea persoanelor şi conservarea documentaţiei de bord. Noile numere 6° şi 9° corespund cu cele anterioare 4° şi 7°. care antrenează un ultraj împotriva demnităţii personale. 7. 6° Realizează. modificat prin Legea Organică 15/2003. bazate în alte distincţii de caracter defavorabil.° Transferă şi aşează.° împiedică sau întârzie. nejustificat.° Obligă un prizonier de război sau o persoană civilă de a servi. fără a aduce atingere pedepsei care corespunde pentai rezultatele produse. ordonă să se realizeze sau să se menţină. cel care. ordonă să se realizeze sau menţine. redactarea corectă a acestei norme ar fi următoarea: «Va fi pedepsit cu închisoarea de la zece la cincisprezece ani. în orice fel. referitor la orice persoană protejată.° Realizează.° Realizează sau ordonă să se realizeze atacuri nediscriminate sau excesive sau face ca populaţia civilă să fie obiectul unor atacuri. 9 Numărul 3°. protecţia corespunzătoare spitalelor. care s-au văzut deplasate odată cu eronata adăugare a celor două noi alineate 4° şi 5°. 235 Paragraful 5°. pentru a rezida acolo în mod permanent. eliberarea sau repatrierea prizonierilor de război sau a persoanelor civile. zonelor neutralizate. nejustificat.° Deportează. direct sau indirect. referitor la orice persoană protejată.» un ultraj împotriva demnităţii personale. în teritoriul ocupat populaţia părţii ocupante. anumite puncte. sau îi privează de dreptul lor de a fi judecaţi regulamentar şi imparţial. practici de segregaţie rasială şi în plus practici neomenoase şi degradante. instalaţiilor. nave sau aeronave care nu sunt militare ale unei Părţi adverse sau neutre. localităţilor neapărate şi zonelor demilitarizate. locurilor de internare a populaţiei civile. 8 Numărul 2°. articolul 612. adăugat prin Legea Organică 15/2003. 7 Numărul 1°. cu ocazia unui conflict armat: 1. din 25 noiembrie.° Distruge sau dăunează. zone sau forţe militare. materialelor. cu ocazia unui conflict armat: 1. când în realitate se dublau noile 4° şi 5° cu anterioarele care se reformau. din 25 noiembrie. articolul 612. 4.° împiedică sau întârzie. în Forţele Armate ale Părţii adverse.8.235 5.

sau bunuri culturale sub protecţie intensivă. în afara cazurilor care fac excepţie în mod expres. sau un membru al Comisiei Internaţionale de Anchetă. bolnav. asupra situaţie sale. insigna sau emblema distinctivă ale Statelor neutre.2. 1.° Jefuieşte de obiectele sale personale un cadavru.° Foloseşte pe nedrept sau în mod perfid însemnele protectoare sau distinctive. cele în care Spania este parte. favoriza. ~ 4. emblemele sau semnalele stabilite şi recunoscute în Tratatele internaţionale. având drept consecinţă distrugeri extinse. Articolul 613. 240 185 . personalul Puterii Protectoare sau substitutul său.° Utilizează pe nedrept şi în mod perfid steagul de parlamentare sau de capitulare. doar dacă astfel de bunuri nu se află situate în imediata apropiere a obiectivelor militare sau nu sunt folosite în sprijinul efortului militar al adversarului. cele în care Spania este parte. ale Naţiunilor Unite sau ale altor State care nu fac parte din conflict sau ale Părţilor adverse. privează sau nu procură alimentele indispensabile sau asistenţa medicală necesară oricărei persoane protejate sau o face obiectul unor tratamente umilitoare sau degradante. cel care. 5. realizează sau ordonă realizarea uneia din următoarele acţiuni: a) Atacă sau face obiect de represalii sau acte de ostilitate contra bunurilor culturale şi locurilor de cult. prevăzute în Tratatele internaţionale. uniforma. Va fi pedepsit cu închisoarea de la patru la şase ani. ori împotriva personalului autorizat pentru a folosi însemnele sau semnalizările distinctive ale Convenţiilor de la Geneva. în special însemnele distinctive ale Crucii Roşii sau ale Semilunii Roşii. prizonier de război sau persoană civilă deţinută. în timpul atacurilor sau pentru a acoperi. fără întârziere justificată şi în mod comprehensiv. rănit. naufragiat.° Utilizează ilegal şi în mod perfid drapelul. în mod clar recunoscute. " 3.° Exercită violenţa asupra personalului sanitar sau religios ori asimilat misiunii medicale sau societăţilor de ajutor. cu ocazia unui conflict armat. prevederi stabilite în tratatele internaţionale în care Spania este parte. şi cărora li s-a conferit protecţie în baza unor acorduri speciale. proteja sau împiedica operaţiunile militare. care constituie patrimoniul cultural sau spiritual al popoarelor.° Aduce injurii grave. în conformitate cu dreptul 238 internaţional. atentează împotriva inviolabilităţii sau reţine ilegal un parlamentar sau pe oricare dintre persoanele care îl însoţesc. 6. omite să o informeze. aplică pedepse colective pentru acte individuale sau încalcă prevederile referitoare la cazarea femeilor şi familiilor sau referitoare la protecţia specială a femeilor şi 239 copiilor. 7.

din 25 noiembrie. protecţia răniţilor. Provocarea. se pedepsesc cu pedeapsa inferioară într-un grad sau două cărora le corespund acestea. Atunci când oricare dintre acţiunile cuprinse în acest Capitol fac parte dintr-un plan sau politică sau se comit la scară largă. în circumstanţele cazului. Articolul 615 bis. cu ocazia unui conflict armat. prejudiciază sau îşi însuşeşte. Articolul 614. se poate aplica pedeapsa superioară în grad. prin urmare. distruge. realizează sau ordonă să se realizeze oricare alte infracţiuni sau acte contrare prevederilor Tratatelor internaţionale în care Spania este parte şi referitoare la conducerea ostilităţilor. d) Atacă sau face obiect de represalii lucrări sau instalaţii care conţin forţe periculoase. sau în situaţiile de extremă gravitate. tratarea prizonierilor de război. Cel care. . fără vreo necesitate militară. se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la doi ani. doar dacă ele nu oferă. protecţia persoanelor civile şi protecţia bunurilor culturale în cazul unui conflict armat. sustrage sau face inutilizabile bunurile indispensabile pentru supravieţuirea populaţiei civile. 2. e) Distruge. lucruri care nu îi aparţin. adăugat prin Legea Organică 15/2003. un avantaj militar definit sau doar dacă aceste bunuri nu contribuie în mod eficient la acţiunea militară a adversarului. 186 241 Articolul 614 bis.3 3 Articolul 615 bis.b) Atacă sau face obiect de represalii sau acte de ostilitate contra bunurilor de caracter civil al Părţii adverse. se aplică pedepsele respective înjumătăţea lor superioară. bolnavilor şi naufragiaţilor. c) Atacă. adăugat prin Legea Organică 15/2003. în afara cazului în care aceste lucrări sau instalaţii se utilizează în sprijinul potrivit. îl obligă pe un altul să i le predea sau realizează oricare alte acte de jaf. important şi direct al operaţiunilor militare şi când aceste atacuri constituie unicul mijloc posibil de a pune capăt unui astfel de sprijin. conspirarea şi propunerea pentru executare a infracţiunilor prevăzute în acest Titlu. când astfel de atacuri pot produce eliberarea acelor forţe şi să cauzeze. în cazul în care este vorba de bunuri culturale sub protecţie specială. cauzând distrugerea lor. pierderi importante în rândul populaţiei civile. din 25 noiembrie. CAPITOLUL IV Dispoziţii comune Articolul 615. în afara cazului în care Partea adversă utilizează aceste bunuri în sprijinul direct al unei acţiuni militare sau exclusiv ca mijloc de subzistenţă pentru membrii forţelor sale armate.

nu mai pune în mişcare urmărirea uneia dintre infracţiunile cuprinse în Capitolele II. II bis şi III ale acestui Titlu.243 Cele dispuse în articolul 20.1. i se va aplica. pe lângă pedepsele semnalate în acestea. Autoritatea sau şeful militar sau cel care acţionează efectiv astfel. Judecătorii sau Instanţele îi vor putea aplica interzicerea specială pentru serviciul sau funcţia publică. care nu adoptă măsurile de care dispune pentru a evita comiterea. de către forţele supuse ordinului sau controlului său efectiv. nu adoptă măsurile de care dispune pentru a evita comiterea de către subordonaţii săi a uneia dintre infracţiunile cuprinse în Capitolele II. In cazul comiterii oricăreia dintre infracţiunile cuprinse în acest Titlu şi în cel anterior. Dacă acţiunea anterioară se realizează printr-o imprudenţă gravă. 2. II bis şi III ale acestui Titlu. despre care are informaţii. II bis şi III ale acestui Titlu. Superiorul care nu adoptă măsurile de care dispune. comise de către persoanele supuse ordinului sau controlului său efectiv. pedeapsa va fi inferioară într-unui sau două grade. Funcţionarul sau autoritatea care. va fi sancţionat cu pedeapsa inferioară în două grade celei aplicată autorilor.7° al acestui Cod nu vor fi în nici un caz aplicabile celor care îndeplinesc ordine de a comite sau participa la faptele incluse în Capitolele II şi II bis ale acestui Titlu. şi lipsind la obligaţia sarcinii sale. interzicerea absolută pentru o perioadă de la zece la douăzeci de ani. II bis şi III ale acestui Titlu. comise de către subordonaţii săi. va fi pedepsit cu pedeapsa inferioară în două grade celei impuse autorilor. care nu adoptă măsurile de care dispune pentru a fi urmărite infracţiunile cuprinse în Capitolele II. 4. va fi pedepsit cu aceeaşi pedeapsă ca şi autorii. II bis şi III ale acestui Titlu. va fi pedepsit cu aceeaşi pedeapsă ca şi autorii. dacă este vorba de o persoană particulară. Superiorul care nu este cuprins în alineatele anterioare şi care. pentru a fi urmărite infracţiunile cuprinse în Capitolele II. 5. 3. Articolul 616 bis. de către o autoritate sau de către un funcţionar public. Autoritatea sau şeful militar sau cel care acţionează efectiv astfel. a vreuneia dintre infracţiunile cuprinse în Capitolele II. 6. fără a comite acţiunile prevăzute în alineatele anterioare. VOLUMUL III Delictele şi pedepsele lor TITLUL I Delicte contra persoanelor 187 . va fi pedepsit cu pedeapsa interzicerii speciale a desfăşurării serviciului sau funcţiei publice pentru o perioadă de la doi la şase ani. în aria competenţei lui. pentru o perioadă de la unu la zece ani. Articolul 616.

Faptele descrise în cele două numere anterioare pot fi urmărite doar printr-un denunţ al persoanei vătămate sau al reprezentantului său legal. când nu sunt în legitimă apărare. Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa localizării permanente de la şase la douăsprezece zile sau cu amendă de la douăsprezece la douăzeci şi patru de zile. 2. găsind abandonat un minor sau o persoană legal incapabilă. constrângere. nu o prezintă autorităţii ori familiei sale sau nu îi acordă. pedeapsa va fi localizarea permanentă de la patru la opt zile. Cel care loveşte sau maltratează pe un altul fără a-i cauza leziuni.° Cei care. în situaţiile de la numărul 2° al acestui articol. din 25 noiembrie. ajutorul pe care circumstanţele îl cer. care este neputincioasă şi depinde de îngrijirile sale. cauzează altuia o vătămare care nu este definită ca infracţiune în acest Cod.246 Vor fi pedepsiţi cu amenda de la zece la douăzeci de zile: 1. şi cu excepţia cazului în care fapta nu constituie o infracţiune. va fi pedepsit cu pedeapsa localizării permanente de la şase la douăsprezece zile sau cu amendă de la una la două luni. cei care. Articolul 618. declaraţie de nulitate a căsătoriei.5 1. Articolul 617. după caz.2. proces de filiaţie sau proces de stabilirea a pensiei de întreţinere în favoarea copiilor săi. Vor fi pedepsiţi cu pedeapsa amenzii de la zece la douăzeci de zile. sau munca în folosul comunităţii de la cinci la zece zile. întotdeauna la un domiciliu diferit şi îndepărtat de cel al victimei. cei care nu acordă asistenţa sau. divorţ. modificat prin Legea Organică 15/2003. 188 . Articolul 620. Cel care nu îndeplineşte obligaţiile familiale stabilite în convenţia aprobată pe cale judecătorească sau în hotărârea judecătorească în situaţiile de separare legală. Cel care. modificat prin Legea Organică 15/2003. unei persoane de vârstă avansată sau având disfuncţii. care nu constituie o infracţiune.° Cei care cauzează altei persoane o ameninţare.Articolul 617. sau le scot într-o dispută. ajutorul pe care îl cer circumstanţele. prin oricare mijloc sau procedură. din 25 noiembrie. ameninţă o altă persoană cu arme sau cu alte instrumente periculoase. va fi pedepsit cu pedeapsa localizării permanente de la două la şase zile sau cu amendă de la zece la treizeci de zile. într-un mod puţin grav. cu excepţia urmăririi cauzelor referitoare la injurii. va fi pedepsit cu amenda de la zece zile la două luni sau cu munca în beneficiul comunităţii de la una la treizeci de zile. atunci când persoana vătămată este una dintre cele la care se referă articolul 173. în aceste cazuri nu se va cere denunţul la care se referă paragraful anterior al acestui articol. 2. injurie sau maltratare de caracter uşor. Articolul 618. Articolul 621. dacă este cazul. 2.4 1.

modificat prin Legea Organică 15/2003. din 10 decembrie. TITLUL II Delicte contra patrimoniului Articolul 623. stabilit de către autoritatea judiciară sau administrativă. modificat prin Legea Organică 15/2003. dacă valoarea lucrului furat nu depăşeşte patra sute de euro. Cei care printr-o imprudenţă gravă cauzează vreuna dintre vătămările prevăzute în alineatul 2 al articolului 147. 6 7 Articolul 622. vor fi pedepsiţi cu amenda de la una la două luni. modificat prin Legea Organică 15/2003. Cei care realizează activitatea descrisă la articolul 236. din 25 noiembrie. vor fi pedepsiţi cu amenda de la una la două luni. Dacă fapta se comite cu un vehicul cu motor sau un ciclomotor. se va putea aplica. 2. articolul 621. Cei care printr-o imprudenţă puţin gravă cauzează moartea altei persoane. 189 . 4. articolul 621. Cei care printr-o imprudenţă puţin gravă cauzează o vătămare constitutivă a unei infracţiuni 247 vor fi pedepsiţi cu amenda de la zece la treizeci de zile. Dacă fapta se comite cu o armă. Articolul 622. se va putea aplica în plus pedeapsa privării de dreptului de a conduce vehicule cu motor şi ciclomotoare pentru o perioadă de 94S la trei luni la un an. modificat prin Legea Organică 9/2002. Articolul 623. din 25 noiembrie. încalcă regimul de custodie al copiilor lor minori.7 Vor fi pedepsiţi cu localizarea permanentă de la patru la douăsprezece zile sau cu amenda de la una la două luni: 1. 3. din 25 noiembrie. vor fi pedepsiţi cu amenda de la una la două luni. 2. doar dacă valoarea lucrului nu depăşeşte patra 247 248 Alineatul 3.6 Părinţii care fără a ajunge să comită o infracţiune contra relaţiilor familiale sau. după caz. încălcările pedepsite în acest articol vor fi urmărite doar în urma unui denunţ al persoanei vătămate sau al reprezentantului său legal.1. de nerespectare. Alineatul 4. Cei care comit un furt. 6. privarea dreptului de a deţine şi purta arme pentru o perioadă de la trei luni la un an. 5. în plus.

modificat prin Legea Organică 15/2003. Articolul 626. modificat prin Legea Organică 15/2003. doar dacă intervine denunţul părţii vătămate. dacă valoarea vehiculului folosit nu depăşeşte patru sute de euro. se va aplica pedeapsa în limita sa superioară.10 Cel care fraudează Finanţele Comunităţii Europene cu mai mult de 4. Va fi pedepsit cu amenda de la zece zile la două luni. Articolul 625. Cel care execută actele cuprinse la articolul 246.000 euro. cel care execută actele cuprinse la articolul 247. apa sau alt element. se va pedepsi conform celor dispuse în articolul 244. din 25 noiembrie.sute de euro. 2. pagube al căror cuantum nu depăşeşte patra sute de euro. cel care cauzează cu intenţie. Articolul 627. dacă utilitatea reportată nu depăşeşte patra sute de euro. din 25 noiembrie. Articolul 624. dacă utilitatea nu depăşeşte patru sute de euro sau nu este estimabilă.9 1. fără intenţia de a şi-1 însuşi. din 25 noiembrie. 4.11 1 2 Articolul 624. modificat prin Legea Organică 15/2003. Va fi pedepsit cu localizarea permanentă de la două la douăsprezece zile sau cu amenda de la zece la douăzeci de zile. din 25 noiembrie. fără autorizaţia corespunzătoare a Administraţie sau a proprietarilor. Se va aplica pedeapsa în jumătatea sa superioară. 3. vor fi pedepsiţi cu localizarea permanentă de la două la şase zile sau de la trei la nouă zile de muncă în folosul comunităţii. sau în echipele terminale de telecomunicaţii. 190 . într-o cantitate ce nu depăşeşte patru sute de euro. Dacă fapta se execută folosind forţa. Cei care comit tâlhării. Dacă se realizează cu folosind violenţa sau intimidarea persoanelor. va fi pedepsit cu amenda de la zece la treizeci de zile. însuşiri ilegale sau fraude privind electricitatea. prin oricare dintre procedeele descrise la articolul 305. Articolul 625. un vehicul cu motor sau cilomotor. dacă pagubele sunt cauzate în locurile sau referitor la bunurile prevăzute în articolul 323 al acestui Cod. Cei care sustrag sau utilizează fără autorizaţia necesară. Articolul 628. Articolul 627. 2. modificat prin Legea Organică 15/2003. gazul. energie ori fluid. va fi pedepsit cu amenda de la una la două luni. Cei care strică bunuri imobile de domeniu public sau privat.8 1.

Stăpânii sau cei însărcinaţi cu păstrarea de animale feroce sau dăunătoare. Cei care maltratează cu cruzime animalele domestice sau oricare alte animale. într-o cantitate mai mare de patru mii de euro. Articolul 631. sau alte instrumente periculoase într-un mod sau în situaţii care ar putea cauza vătămarea persoanelor sau răspândirea de boli. va fi pedepsit cu amenda de la zece la treizeci de zile sau cu munca în folosul comunităţii de la zece la douăzeci de zile. arde. Articolul 631.12 Vor fi pedepsiţi cu localizarea permanentă de la două la opt zile sau cu amenda de la douăzeci la şaizeci de zile cei care. 2. vor fi pedepsiţi cu amenda de la douăzeci la treizeci de zile. 191 . vor fi pedepsiţi cu amenda de la zece la treizeci de zile.13 1. Articolul 630. modificat prin Legea Organică 15/2003. în spectacole neautorizate. Articolul 632. timbre de poştă sau efecte timbrate false.Cel care fraudează bugetelor generale ale Comunităţii Europene. vor fi pedepsiţi cu localizarea permanentă de la şase la zece zile sau cu amenda de la una la două luni. fără un prejudiciu grav pentru mediu înconjurător.14 1. din 25 noiembrie. având cunoştinţă de falsul lor. TITLUL IV Delicte contra ordinii publice Articolul 628. Articolul 632. modificat prin Legea Organică 15/2003. Cel care tunde. vor fi pedepsiţi cu amenda de la douăzeci la şaizeci de zile sau munca în folosul comunităţii de la douăzeci la treizeci de zile. primind de bună-credinţă monede. 2. Cel care abandonează seringi. din 25 noiembrie. va fi pedepsit cu amenda de la una la două luni. Articolul 629. Cei care abandonează un animal domestic în condiţii care îi pot periclita viaţa sau integritatea. smulge. care le lasă libere sau în condiţii de a cauza rău. fără a se afla în situaţiile prevăzute de articolul 337. modificat prin Legea Organică 15/2003. sau în locuri frecventate de minori. modificat prin Legea Organică 15/2003. modificat prin Legea Organică 15/2003. sau altele administrate de aceasta. taie. recoltează vreo specie sau subspecie de floră ameninţată sau propagulele sale. TITLUL III Delicte contra intereselor generale Articolul 629. din 25 noiembrie. în orice caz. bancnote. din 25 noiembrie. din 25 noiembrie. sau obţine ilegal fonduri de la acestea. le expediază într-o cantitate ce nu depăşeşte patru sute de euro. prin procedeele descrise la articolele 306 şi 309.

solemnităţi sau reuniuni numeroase. ordinea în şedinţele unui tribunal sau judecătorii. Cei care arată lipsă de respect şi consideraţie datorate autorităţii şi agenţilor săi. vor fi pedepsiţi cu amenda de la zece la şaizeci de zile.Articolul 633. Articolul 634. sau nu li se supun în situaţii de mică gravitate. în actele publice. Articolul 635. în afara orelor de program. în spectacole sportive sau culturale.16 Va fi pedepsit cu localizarea permanentă de la două la zece zile sau cu amenda de la una la două luni. Articolul 636. modificat prin Legea Organică 15/2003. conducerea vehiculelor cu motor sau ciclomotoarelor. încăpere profesională ori birou sau clădire comercială ori local deschis publicului.15 Cei care perturbă în mod puţin grav. vor fi pedepsiţi cu localizarea permanentă de la două la douăsprezece zile şi cu amenda de la zece la treizeci de zile. Articolul 635.17 Cei care realizează activităţi neavând asigurările obligatorii de răspundere civilă care se cer legal pentru exerciţiul acestora. din 25 noiembrie. Nu se va considera cuprinsă între activităţile la care se referă paragraful anterior. 192 . vor fi pedepsiţi cu amenda de la una la două luni. când aceştia îşi exercită funcţiile. 15 16 17 Articolul 633. modificat prin Legea Organică 15/2003. din 25 noiembrie. din 25 noiembrie. Articolul 636. modificat prin Legea Organică 15/2003. cel care rămâne împotriva voinţei titularului. în domiciliul unei persoane juridice publice sau private.

insigne sau decoraţii oficiale.Cel care foloseşte în public şi ilegal uniforme. cu excepţia situaţiei în care aceasta nu a fost anterior acordată şi. ori acestea au abandonat-o şi nu îşi asumă custodia ei. în aceste delicte. va fi pedepsit cu localizarea permanentă de la două la zece zile sau cu amenda de la zece la treizeci de zile. TITLUL V Dispoziţii comune cu delictele Articolul 638. fără a se limita la regulile articolelor 61-72 ale acestui Cod.° şi 3. Ministerul Public va cere insistent. A doua dispoziţie adiţională. fie sau nu cu voinţa sa. costume. va cere internarea conform normelor legislaţiei civile.° ale articolului 20 din acest Cod. declaraţia de incapacitate în faţa Jurisdicţiei Civile. dacă aceasta este minoră. vor acţiona Judecătorii şi Instanţele. sau când minorul sau persoana legal incapabilă nu are astfel de persoane. în delictele urmărite la cererea persoanei vătămate. dacă este cazul. Prima dispoziţie adiţională. în limitele fiecăreia. cu excepţia celor dispuse în al doilea paragraf de la numărului 4°. însă cu lipsa persoanelor care să exercite asupra ei autoritatea familială sau etico-socială ori de fapt. conform autorităţii lor. ţinând seama de circumstanţele cazului şi de persoana inculpatului. Articolul 639. o persoană legal incapabilă sau neputincioasă. Autoritatea va comunica imediat acest fapt 193 . după caz. al art. Când o persoană este declarată lipsită de răspundere penală prin participarea uneia dintre cauzele prevăzute la numerele 1. Când Autoritatea Guvernamentală are cunoştinţă despre existenţă unui minor sau a unei persoane legal incapabile care se găseşte în situaţie de prostituţie. 130. Absenţa denunţului nu va împiedica practicarea demersurilor de preîntâmpinare. va putea denunţa de asemenea Ministerul Public. iertarea din partea celui vătămat sau a reprezentantului legal va stinge acţiunea penală sau pedeapsa impusă. sau îşi atribuie în mod public calitatea de profesionist în baza unui titlu academic pe care nu-1 posedă. în aplicarea pedepselor indicate în acest Volum.

în viitor conform articolului 100 al Codului Penal care se abrogă şi dispoziţiilor complementare. Directorii locurilor de detenţie vor transmite cu cea mai mare urgenţă. din 25 noiembrie. De asemenea. pentru a acţiona în conformitate cu respectivele lor competenţe. Pentru a determina care este legea cea mai favorabilă se va ţine seama de pedeapsa care corespunde faptei judecate cu aplicarea normelor complete ale unuia sau celuilalt Cod. In oricare dintre cazuri. dacă dispoziţiile acestuia sunt mai favorabile pentru inculpat. relaţii despre condamnaţii deţinuţi în Centrul pe care îl conduc. şi desfiinţarea provizorie a pedepsei în executare. în situaţiile în care Judecătorul sau Instanţa dispune interzicerea specială a exercitării drepturilor părinteşti. A treia dispoziţie tranzitorie. toţi ceilalţi implicaţi în aceleaşi fapte care se consideră vătămaţi. va fi audiat inculpatul. A treia dispoziţie adiţională. se vor aplica acestea. Judecătorilor şi Tribunalelor care au competenţă de a judeca sentinţa executorie. pentru a acţiona în conformitate cu respectivele lor competenţe. intervenind denunţul sau reclamaţia părţii vătămate. modificat prin Legea Organică 15/2003. Când.Articolul 637. după caz. semnalând zilele pe care inculpatul le-a executat prin muncă şi cele pe care le poate executa. instituţiei publice însărcinată cu protecţia minorilor din respectivul teritoriu şi Ministerului Public. Prima dispoziţie tranzitorie. încredinţării. vor putea să se prezinte în demersurile penale care se iniţiază şi să se constituie părţi. Dispoziţiile referitoare la răscumpărarea de pedepse prin muncă vor fi aplicabile doar condamnaţilor conform Codului abrogat şi nu vor putea beneficia de ele cei cărora li se aplică dispoziţiile noului Cod. Infracţiunile şi delictele comise până în ziua intrării în vigoare a acestui Cod. de la publicarea noului Cod Penal. a primirii. va comunica imediat acest lucru instituţiei publice însărcinată cu protecţia minorilor din respectivul teritoriu şi Ministerului Public. Odată intrat în vigoare prezentul Cod. A patra dispoziţie tranzitorie. se iniţiază o procedură penală pentru faptele constitutive ale încălcărilor prevăzute şi pedepsite de articolele 267 şi 621 ale prezentului Cod. vor fi judecate conform corpului legal şi a celorlalte legi penale speciale care se abrogă. Articolul 637. 194 . oricare ar fi cuantumul pagubelor pe care îl reclamă. a dreptului de a fi tutore sau curator.

A cincia dispoziţie tranzitorie. revizuirea sentinţelor definitive dictate înainte de intrarea în vigoare a acestui Cod. corespunde.Judecătorii şi Instanţele menţionate în dispoziţia anterioară vor proceda. se aplica de asemenea în conformitate cu noul Cod. să trebuiască să examineze în prealabil dacă fapta condamnată în aceste sentinţe a încetat să constituie infracţiune sau să poată să i se aplice o pedeapsă mai mică decât cea impusă conform acestui Cod. conform Codului abrogat şi celui nou. chiar dacă se află în curs de executare alte pronunţări ale hotărârii. exclusiv. care în viitor ar putea să le aibă în vedere în caz de recidivă. prevederea alternativă a unei pedepse neprivative de libertate. pentru ca acesta să informeze dacă procedează la revizuirea sentinţei şi. va putea atribui uneia sau mai multor Judecătorii Penale sau Secţii ale Tribunalelor Provinciale care se ocupă în regim de exclusivitate cu executarea sentinţelor penale. în pedepsele privative de libertate nu se va considera mai favorabil acest Cod. atunci când durata pedepsei anterioare. într-un astfel de caz va trebui să se revizuiască sentinţa. Nu vor fi revizuite sentinţele în care pedeapsa este executată sau suspendată. odată primită anterioară desfiinţare de condamnare. în cazul în care se revocă suspendarea şi înainte de a proceda la îndeplinirea efectivă a pedepsei suspendate. Consiliul General al Puterii Judiciare. fără a aduce atingere faptului ca Judecătorul sau Instanţa. aplicând dispoziţia cea mai favorabilă. vor proceda de asemenea la audierea inculpatului. Nu se vor revizui sentinţele în care executarea pedepsei este suspendată. precum şi la transmiterea unei copii Avocatului care 1-a apărat în proces. impusă faptei cu circumstanţele sale. Face excepţie situaţia în care acest Cod conţine pentru aceeaşi faptă. A şasea dispoziţie tranzitorie. la transmiterea unei copii Ministerului Public. De asemenea nu se vor revizui sentinţele în care. în cadrul competenţelor pe care i-le atribuie articolul 98 al Legii Organice a Puterii Judiciare. 195 . pedeapsa amenzii. pentru ca acesta să expună ceea ce consideră mai favorabil pentru inculpat. Aceeaşi regulă se va aplica dacă cel condamnat se află în perioada de liberare condiţionată. După raportul Procurorului. într-un astfel de caz. fără a aduce atingere faptului de a face acest lucru. Aceşti Judecători sau Instanţe vor proceda la revizuirea sentinţelor definitive şi la cele în care condamnatul execută efectiv pedeapsa. considerată în mod precis şi nu prin exerciţiul autorităţii judiciare. (să precizeze) termenii revizuirii. precum şi cele executate în totalitate. comunicându-i termenii revizuirii propuse.

acele infracţiuni prevăzute în Corpul legal care se abrogă şi care au denumirea analoagă şi atacă în acelaşi mod un bun juridic identic. motivele de casaţie la normele noului Cod. este echivalentă a două cote zilnice ale amenzii prezentului Corp legal. părţile vor putea invoca.Articolul 637. modificat prin Legea Organică 15/2003. pentru a aprecia gravitatea sa comparativă. din 25 noiembrie. iar Judecătorul sau Instanţa va aplica din oficiu normele noului Cod. dacă va considera convenabil. se va transmite din nou recurentului. în sentinţele dictate conform legislaţiei care se abrogă şi care nu sunt definitive.° al articolului 9 din Codului Penal care se abrogă. fiind în aşteptarea recursului.° şi 3. continuând soluţionarea conform Dreptului. Articolul 637. în vederea aprecierii circumstanţei agravante de recidivă. dispuse conform Legii de Periculozitate şi Reabilitare Socială. odată introdus recursului de casaţie. că durata privării de libertate este echivalentă cu două zile pentru fiecare sfârşit de săptămână care corespundea a se aplica. Dacă pedeapsa este amenda. din oficiu sau la cererea părţii. se va considera că. în cazurile în care pedeapsa care ar putea corespunde pentru aplicarea acestui Cod este cea de arest la sfârşit de săptămână. b) Dacă este vorba de un recurs de casaţie. nu se vor revizui sentinţele când pedeapsa rezultantă pe care o execută condamnatul este cuprinsă într-un cadra aplicabil inferior faţă de noul Cod. fiecare zi de arest care s-a aplicat sau pe care ar fi putut să o aplice Judecătorul sau Instanţa conform Codului care se abrogă. sau în aplicarea numerelor 1. următoarele reguli: a) Dacă este vorba de un apel. se vor înţelege cuprinse în acelaşi Titlu al acestui Cod. se află în curs de instrucţie. încă neformalizat. A noua dispoziţie tranzitorie. pentru termenul de pot zile. se va considera.° ale articolului 8 sau al numărului 1. se vor respecta. c) Dacă. A opta dispoziţie tranzitorie. vor fi revizuite conform normelor Titlului IV al Volumului I din acest Cod şi regulilor anterioare. Măsurile de siguranţă care se găsesc în executare sau în aşteptarea ei. recurentul va putea semnala încălcările legii bazându-se pe normele noului Cod. odată trecută perioada de vacatio. pentru a adapta. când acestea rezultă a fi mai favorabile inculpatului. iar din recursul astfel modificat se vor instrui părţile interesate. 196 . Procurorul şi Magistratul raportor. în cazurile de graţiere parţială.

cu amenda de Ia una Ia şaizeci de zile. 197 . cu cea de arest de la unu la şase sfârşituri de săptămână. cu pedeapsa sau măsura de siguranţă pe care Judecătorul sau Instanţa o consideră mai corespunzătoare şi de aceeaşi sau de mai mică gravitate. c) Pedeapsa închisorii majore. va ordona imediată sa punere în libertate. f) Pedeapsa amenzii impusă la o sumă mai mare de o sută de mii de peseta indicată pentru fapte pedepsite ca infracţiuni. cu cea a închisorii de la opt la cincisprezece ani. Când trebuie să se aplice Legile penale speciale sau procesuale de către jurisdicţia ordinară. cu clauza de majorare a acesteia la pedeapsa închisorii de la douăzeci la douăzeci şi cinci de ani. nu se va mai aplica. cu pedeapsa amenzii de la două la trei luni. 1. d) Pedeapsa închisorii minime. Dacă nu există sau dacă sunt toate mai grave. cu pedeapsa amenzii de la trei la zece luni. va fi audiat inculpatul. în caz de îndoială. k) Pedepsele privative de drepturi se vor aplica în termenii şi pentru perioadele stabilite de acest Cod. 2. când concurează în faptă două sau mai multe circumstanţe agravante. 1) Oricare altă pedeapsă dintre cele înlocuite în acest Cod. g) Pedeapsa amenzii impuse la o sumă mai mică de o sută de mii de peseta impusă pentru fapte pedepsite ca infracţiuni. se vor înţelege înlocuite: a) Pedeapsa de detenţiune majoră. A unsprezecea dispoziţie tranzitorie.în acele cazuri în care durata maximă a măsurii prevăzute în acest Cod este inferioară timpului pe care l-au îndeplinit efectiv cei supuşi acesteia. i) Pedeapsa minimă de arest. în cazul în care este vorba de o măsură de internare. h) Pedeapsa amenzii impuse pentru fapte infracţionale la o sumă proporţională cu profitul obţinut sau cu paguba cauzată va continua să se aplice în mod proporţional. Judecătorul sau Instanţa va considera terminată această executare şi. j) Pedeapsa amenzii stabilită pentru faptele definite drept delicte. e) Pedeapsa majoră de arest. cu cea de arest de la şase la cincisprezece sfârşituri de săptămână. cu cea a închisorii de la trei la opt ani. cu cea a închisorii de la şase luni la trei ani. cu cea a închisorii de la cincisprezece la douăzeci de ani. b) Pedeapsa de detenţiune minimă.

aprobat prin Decretul din 2 februarie 1956. 417 bis şi a primei şi a doua dispoziţie adiţională a Legii Organice 3/1989. vor fi considerate drept încălcări administrative foarte grave. din 6 aprilie. din 21 iulie.3. regulii l. abrogată prin Legea Organică 5/2000.° al articolului 8. din 15 noiembrie. referitoare la Apărătorul Poporului.2. Articolele 84 şi 90 ale Legii 25/1964.Articolul 637. b) Legea din 17 martie 1908 da condamnare condiţionată. din 25 noiembrie. paragrafului al doilea al articolului 22. e) Normele penale substantive ale următoarelor legi speciale : Legea din 19 septembrie 1896. modificat prin Legea Organică 15/2003. pentru protecţia păsărilor insectivore. din 29 aprilie. fiind sancţionate cu amenda de la cinzeci de mii la cinci sute mii de peseta şi cu retragerea permisului de vânătoare. c) Legea 16/1970. Articolul 54 al Legii 33/1971. din 4 aprilie. A douăsprezecea dispoziţie tranzitorie. 1. din 12 ianuarie. Infracţiunile şi delictele prevăzute în această Lege. 65. cu modificările sale ulterioare. d) Legea din 26 iulie 1878. referitoare la Periculozitate şi Reabilitarea socială. Articolele 65 şi 73 al Regulamentului serviciilor de închisoare. privind Energia Nucleară. Legea din 16 mai 1902. cu modificările sale ulterioare şi dispoziţiile complementare. care nu sunt conţinute în acest Cod. 18 A douăsprezecea dispoziţie tranzitorie. conform Legii 44/1971. Articolul 637. referitoare la pescuitul fluvial. a a articolului 20 în ceea ce priveşte numărul 2. sau a posibilităţii de a-1 obţine. f) Următoarele norme: Articolul 256 al Regulamentului Penitenciar. privind proprietatea industrială. privind Emigrarea. Legea din 23 iulie 1903.18 Dispoziţie unică de abrogare. Legea 1/1970. de interzicere a exerciţiilor periculoase executate de minori. Al doilea paragraf al articolului 24 al Legii Organice 3/1981. 9. privind cerşetoria la minori. din 21 junie. Legea din 31 decembrie 1946. cu excepţia articolelor 8. 198 . cu modificările sale ulterioare şi dispoziţiile complementare. din 14 septembrie. referitoare la vânătoare. Sunt abrogate : a) Textul reelaborat al Codului Penal publicat prin Decretul 3096/1973. aprobat prin Decretul Regal 1201/1981. Legea din 20 februarie 1942. pentru un termen de la doi la cinci ani. din 8 mai. referitoare la pescuitul cu explozive. din 4 august.

» A doua dispoziţie finală. Articolele 29 şi 49 ale Legii 209/1964. atunci când comiterea delictului sau probarea lui au fost relaţionate cu aceştia. referitoare la Prezentarea în faţa Comisiilor de Investigare ale Congresului şi Senatului sau ambelor Camere. privind Perceperea Sumelor Anticipate în Construcţia şi Vânzarea de Locuinţe. mixte sau alternative. referitor la Curtea cu Juri. a Regimului Electoral General.Articolul 2 al Legii Organice 8/1984. Pentru a judeca şi decide în cauzele pentru infracţiuni pentru infracţiuni mai puţin grave. 199 . în cadrul procedurii de judecată prevăzute în alineatul anterior. Termenii «activ şi» ai articolului 137 din Legea Organică 5/1985. sau cu oricare altă pedeapsă de altă natură. din 24 mai. Articolul 4. procedura reglementată în acest Titlu se va aplica judecării infracţiunilor pedepsite cu pedeapsa privativă de libertate mai mică de nouă ani. fie că sunt unice. (va fi competent) Judecătorul Secţiei Penale al circumscripţiei în care a fost săvârşită infracţiunea sau Judecătorul Central al Secţiei Penale în materia care îi este proprie. Trei. din 26 decembrie. Alineatul 2 al articolului 1 din Legea Organică 5/1995. Codul de Procedură Penală va fi modificat în următorii termeni : «Articolul 14. oricare ar fi cantitatea sau durata lor. Fără a aduce atingere celor stabilite pentru celelalte procese speciale. fie sau nu incidentale. Penal şi Procesual ale Navigaţiei Aeriene. Curtea cu Juri va fi competentă să judece şi să decidă în cauzele pentru infracţiunile încadrate în următoarele norme ale Codului Penal: a) Omorul (articolele 138 la 140). precum delictele. imputabile autorilor acestor infracţiuni sau altor persoane.° al Legii Organice 5/1984. din 27 iulie. din 24 decembrie. este redactat în următorii termeni: «2.» «Articolul 779. Sunt de asemenea abrogate toate normele care sunt incompatibile cu cele dispuse în acest Cod. 2. Articolul 6 al Legii 57/1968. din 19 iunie. Prima dispoziţie finală. privind regimul de recursuri în caz de obiecţie de conştiinţă şi regimul său penal.

b) Ameninţările (articolul 169. 2. Articolul 21 al capitolului VII al Legii 35/1988. k). modificat prin Legea Organică 15/2003.» A treia dispoziţie finală. la Intimitate Personală şi Familială şi la Propria Imagine.° 7.° Textul de la litera r) al acestui alineat 2. c) Omisiunea de la datoria de ajutor (articolele 195 şi 196). 1) Neloialitatea în custodia deţinuţilor (articolul 471). din 25 noiembrie.°).B) al articolului 20. Imputarea de fapte sau manifestarea unor judecăţi de valoare prin acţiuni sau expresii care în orice mod lezează demnitatea altei persoane. In orice caz. 2. 1) şi v) ale alineatului 2.Articolul 637. 1. Fraude şi taxe ilegale (articolele 436 la 438). va fi modificat în următorii termeni: 1. va fi modificată în următorii termeni: «Articolul 1.B) se va înlocui cu următorul: «transferul de gârneţi sau preembrioni umani în uterul altei specii animale sau operaţia inversă. din 22 noiembrie.° 2. aducând atingere faimei sale sau atentând contra propriei sale aprecieri. privind Protecţia Dreptului la Onoare.° Sunt suprimate literele a). va deveni articolul 24. 200 . Legea organică 1/1982. Deturnarea de fonduri publice (articolele 432 la 434). referitoare la Tehnicile de Reproducere Asistată. vor fi aplicabile criteriile acestei Legi pentru determinarea răspunderii civile derivate din infracţiune. k) Afaceri interzise funcţionarilor (articolele 439 şi 440). Articolul 637. A patra dispoziţie finală. Caracterul infracţional al intromisiunii nu va împiedica recurgerea la procedura de tutelă judecătorească prevăzută în articolul 9° al acestei Legi.» «Articolul 7. Traficul de influenţă (articolele 428 la 430). d) Violarea de domiciliu (articolele 202 la 204).» A cincia dispoziţie finală. e) f) g) h) i) j) Incendiile forestiere (articolele 352 la 354) Neloialitatea în păstrarea de documente (articolele 413 la 415). din 5 mai. Mita (articolele 419 la 426). referitoare la Tehnicile de Reproducere Asistată.1. ca şi fecundările între gameţi umani şi animali care nu sunt autorizate». Capitolul VI al Legii 35/1998.

Realitatea zilnică şi experienţa arată cum în executarea pedepselor există ample domenii discreţionare. A şaptea dispoziţie finală. conform celei mai bune doctrine. cetăţeanul are dreptul să ştie cu certitudine juridică ce înseamnă infracţiune sau delict şi ce nu. din 30 iunie. va fi de asemenea aplicabilă chiar dacă pagubele. Legea organică 7/2003. stabileşte principiile de legalitate şi încadrare ca fundamente ale codului de legi penale. este dreptul cetăţeanului de a cunoaşte cu siguranţă care este forma în care se vor aplica pedepsele. în ciuda celor expuse anterior. să se stabilească reguli pentru a face un pronostic mai cert al pedepsei de executat. Prezentul Cod va intra în vigoare la şase luni de la publicarea sa completă în «Monitorul Oficial al Statului» şi se va aplica tuturor faptelor punibile care se comit începând de la intrarea sa în vigoare. în definitiv. face excepţie intrarea în vigoare a articolului 19. prin urmare. a da cea mai mare 201 . sunt inferioare sumelor stabilite în articolele menţionate. va fi modificată în următorii termeni: «Exempţiunea de răspunderea penală avută în vedere în al doilea paragraf ale articolelor 305. la care se face o menţiune expresă şi în articolul 9. articolele 193. din 29 iunie. şi 308 alineat 4. Acesta are dreptul să ştie care este pedeapsa care îi corespunde acţiunii încadrate în norma penală ca infracţiune sau delict. 233. să ştie.3 al Constituţiei.A două dispoziţie adiţională a Legii Organice 6/ 1995. privind măsurile de reformă pentru executarea integrală şi efectivă a pedepselor EXPUNERE DE MOTIVE I Constituţia. precum şi prima şi a doua dispoziţie adiţională. cu scopul de a concretiza forma executării pedepselor pentru a ajunge să se ducă la îndeplinire într-un mod total şi efectiv şi. 212. a douăsprezecea dispoziţie tranzitorie şi prima şi a treia dispoziţie finală au caracter de Lege obişnuită. Ambele principii au ca scop garantarea securităţii juridice a cetăţenilor. obiect de reglementare. O consecinţă logică a acestor drepturi şi o condiţie necesară a principiului de securitate juridică care conduce legislaţia noastră.3 şi 272.» A şasea dispoziţie finală. alineat 4. principii pe care jurisprudenţa Tribunalului Constituţional le-a concretizat şi dezvoltat într-un mod foarte clar. domenii variabile în care rezultă oportun. în ce se va traduce în practică pedeapsa ori sancţiunea aplicată. în conformitate cu acestea. Titlul V al Volumului I din acest Cod. 307 alineat 3. în articolele 9. Această Lege Organică urmăreşte să perfecţioneze legislaţia. până când intră în vigoare legea care stabileşte răspunderea penală a minorului la care se referă această normă.3 şi 25.

Aşa cum a semnalat doctrina penală autorizată. astfel că certitudinea unei pedepse. cel care. tocmai pentru acesta. nu se pot face propuneri pe marginea legislaţiei penitenciare. ci dimpotrivă are obligaţia a o asigura. din 25 noiembrie. să rămână foarte departe de executarea efectivă. cea mai mare frână a infracţiunilor nu este duritatea pedepselor. care serveşte drept punte între cod de legi şi penitenciar.Articolul 637. condamnatul nu va putea accede la al treilea grad de tratament penitenciar până ce nu a executat jumătate din pedeapsa impusă. deşi aceasta este moderată. legea urmăreşte un obiectiv clar. are un efect mai mare decât teama de o pedeapsă mai severă alături de speranţa impunităţii sau neîndeplinirii sale. infracţiunile de terorism. înseamnă că în anumite infracţiuni de o anume gravitate. pentru a obţine un final cu totul diferit. în concret. într-adevăr. ci infailibilitatea lor. cele rezultând din crima organizată şi cele care au o mare periculozitate. întotdeauna de la minuţioasa respectare a principiilor conţinute în articolul 25 al Constituţiei. reprezentare principiului de securitate juridică în această materie. modificat prin Legea Organică 15/2003. Societatea cere o protecţie mai eficientă în faţa formelor de delincventă mai grave. deoarece. pe lângă asigurarea acestui drept. Se consideră necesară introducerea acestei forme în legislaţia noastă penală. se reformează articolul 36 al Codului penal pentru a-1 introduce în legislaţia noastă pe cel cunoscut ca perioadă de securitate în alte drepturi europene. se stabileşte în articolul 36 al Codului Penal precizarea că. în momentul determinării proporţionalităţii pedepselor. însă. conform propriei sale naturi penale: acela de a izbuti o luptă mai efectivă contra criminalităţii. sistemul de progresie de grade. condamnatul nu va putea să fie clasificat în al treilea grad până când nu a executat jumătate din pedeapsa Articolul 637. Această reformare provine din propunerile ridicate de comisia tehnică pentru studiul reformei sistemului de pedepse. concreta lor întindere şi adecvare la scopurile de prevenţie generală şi specială. permise. Cu scopul de a rezolva această situaţie. regim deschis şi acordare de liberare condiţionată poate face ca pedeapsa prevăzută în Codul Penal şi stabilită în sentinţă. pe scurt. protecţie pe care Statul de Drept nu doar poate. legislaţia trebuie să evite să se convertească în simple instrumente în serviciul teroriştilor şi al celor mai periculoşi infractori. însă. III în primul rând. Flexibilitatea în executarea pedepselor şi beneficiile penitenciare au o raţiune de a fi în scopul reintegrării şi reeducării infractorului în mod constituţional consacrat. atunci când se aplică o pedeapsă de închisoare mai mare de cinci ani. 202 . cel puţin în ceea ce priveşte infracţiunile de gravitate majoră.

convertindu-se în instrumente pe care teroriştii le folosesc în beneficiul lor. Cu toate acestea. în practică. Reforma presupune lărgirea limitei maxime de executare a pedepselor la patruzeci de ani. clasificare în al treilea grad şi calcularea timpului pentru liberarea condiţionată în cazurile de crime deosebit de grave se referă întotdeauna la totalitatea pedepselor impuse în sentinţe. pedepsite de lege cu mai mult de douăzeci de ani. ca şi prin faptul că pot fi duse la îndeplinire de bande organizate cu unicul scop de a perturba ordinea constituţională. de a altera grav pacea publică sau de a speria în aceste scopuri locuitorii unei localităţi sau membrii unui colectiv social. Totuşi. IV în al doilea rând. recidiva cu care le comit autori lor. unul dintre ele fiind pedepsit cu pedeapsa închisorii mai mare de douăzeci de ani. faţă de aceia care se află în limitele maxime semnalate de articolul 76 al Codului Penal (25. natura bunului juridic vătămat. Este vorba de activarea unui răspuns penal mai efectiv faţă de autorii de crime deosebit de grave. V.impusă. permisele de ieşire. care în plus au comis o pluralitate de infracţiuni. ceea ce corespunde în cazurile în care se comit atentate teroriste cauzând moartea de persoane. mai ales. se utilizează. limita maximă a executării pedepselor în cazurile în care s-au comis două sau mai multe infracţiuni deosebit de grave. cer un răspuns mai concludent al legislaţiei penale. Legea reformează articolul 78 al Codului Penal pentru ca beneficiile penitenciare. se reformează articolul 76 al Codului Penal pentru a modifica limita maximă a îndeplinirii pedepselor ridicându-o la patruzeci de ani pentru cazurile în care se comit două sau mai multe infracţiuni de terorism. De asemenea se ridică la patruzeci de ani. este de asemenea cert că există anumite infracţiuni care prin gravitatea lor specială. principiile constituţionale de executare a pedepselor. pentru a vulnera aceste principii. Mai mult când. politic sau profesional. ar putea priva în unele cazuri de efecte. adică. 30 sau patruzeci de ani de executare efectivă a condamnării la pedeapsa închisorii) şi doar dacă 203 . fie aplicarea regimului general de executare. în constanta lor vulnerare a regulilor şi principiilor Statului de Drept. de la respectarea corectă a principului ca executarea tuturor pedepselor corespunzătoare tuturor infracţiunilor comise de acelaşi autor. se introduce prevederea că judecătorul de supraveghere va putea dispune fie menţinerea sa. regulile pe care Codul penal le-a stabilit cu scopul constituţional de a pune în aplicare principiile generale ale legislaţiei penale.

Articolul 637. infractorul va executa în practică în forma integrală şi efectivă. criteriul satisfacerii răspunderilor civile în cazurile şi termenii prevăzuţi în Legea Organică Generală Penitenciară. judecătorul de supraveghere penitenciară va putea dispune acordarea unui al treilea grad. de asemenea. în acest fel. De asemenea. în Codul Penal se modifică de asemenea. cu scopul de ca în cazul neîndeplinirii condiţiilor şi regulilor de purtare care au permis obţinerea liberării condiţionate. Când ajung să intre în joc aceste limite maxime. trebuie să se menţină pe deplin facultatea de decizie a Judecătorului sau Instanţei menţionate la început. în sfârşit. articolele 90 şi 91 referitoare la liberarea condiţionată. ci trebuie avută în vedere împreună cu celelalte circumstanţe considerate în normă. două sute sau trei sute de ani. se intensifică necesitatea de a estima în ansamblul lor toate circumstanţele la care face referire articolul. înainte de a adopta decizia de a acorda liberarea condiţionată. şi va putea dispune acordarea liberării condiţionate când rămâne de executat o optime din limita menţionată. limita maximă a pedepsei. Cu această modificare se încearcă îmbunătăţirea în mod tehnic a situaţiilor de acordare a acestei liberări şi adaptarea sa la diferitelor modalităţi infracţionale. când este vorba de infracţiunile de terorism. din 25 noiembrie. 204 . In plus. pedeapsa de executat este inferioară jumătăţii sumei totale a celor impuse. Cu această regulă şi faţă de cazurile de condamnări la o sută. doar dacă concurează condiţiile care cu caracter general se precizează în lege. cu o mai mare siguranţă juridică. VII Articolul 637. modificat prin Legea Organică 15/2003. executarea celor trei pătrimi din condamnare nu este unica condiţie determinantă. Se introduce. când rămâne de executat o cincime din limita maximă de executare a condamnării impuse. In cazul infracţiunilor de terorism sau al celor comise în cadrul organizaţiilor criminale. Cu toate acestea se obţine dotarea virtualităţii acestui beneficiu penitenciar. se adaugă se asemenea perioadele minime de executare efectivă a condamnărilor care vor permite accederea la beneficiile penitenciare. se modifică articolul 93 al Codului Penal. Astfel. sunt clarificate de asemenea circumstanţele care trebuie considerate în momentul acordării liberării condiţionate în cazul infracţiunilor de terorism şi crimă organizată. condamnatul execută perioada care rămâne din executarea condamnării cu deducerea timpului petrecut în libertate condiţionată.

din cauza faptului că acuzatul şi-a ascuns patrimoniul. colaborând activ cu autorităţile în lupta contra terorismului. în a căror bază clasificarea sau progresia la al treilea grad de tratament va reclama. separat. ci de la o situaţie de executare de pedeapsă prin hotărâre judecătorească de condamnare care poate să se vadă întreruptă printr-o schimbare în regimul de aplicare a pedepsei. De aceea. deoarece nu se pleacă de la o situaţie de libertate care a fost întreruptă printr-o decizie judecătorească care nu a corespuns pe fond. în care se stabileşte efectul suspensiv al recursului contra hotărârilor în materie de clasificare a condamnaţilor sau de liberare provizorie pentru a evita posibilitatea ca eliberarea să se producă fără intervenţia organului jurisdicţional ad quem. având în vedere că pronosticul favorabil de reintegrare socială care prezidează acordarea acestui grad de tratament. Primul alineat cere satisfacerea răspunderii civile ca o condiţie pentru a atinge al treilea grad. Generală Penitenciară. trebuie să ia în considerare acţiunea efectiv realizată de condamnat în vederea restituirii lucrului sustras. Nu se încalcă cu această prevedere doctrina Tribunalului Constituţional referitor la eficienţa imediată a hotărârilor care acordă eliberarea provizorie. pentru a evita ca o eliberare imediată printr-o decizie de liberare condiţionată să facă ineficientă hotărârea care se poate dicta în baza unui apel. cu scopul de a asigura că efectul suspensiv al recursului durează cât mai puţin posibil. Diferenţa este că în acest caz lipsa de libertate este consecinţa inerentă a pedepsei impuse. Această condiţie se justifică pe deplin în acele infracţiuni care au permis vinovatului să obţină o importantă îmbogăţire ilegală şi nu se satisfac responsabilităţile pecuniare fixate în sentinţă. cazul normat este diferit. se prevede că organul ad quem poate să se pronunţe referitor la punerea în libertate şi că soluţionarea recursului să aibă întâietate şi să fie urgentă. ca cel condamnat să fi satisfăcut răspunderea civilă derivată din infracţiune şi să arate semne neîndoielnice că a abandonat activitatea teroristă. precum şi garanţiile că le satisface cu patrimoniul pe care ar putea să-1 dobândească până când nu şi-a satisfăcut răspunderea. pe lângă condiţiile prevăzute de lege. iar libertatea presupune o eliberare anticipată ca o consecinţă a unei progresii în grad sa a unui acord de liberare condiţionată. Totuşi. pentru infracţiuni contra drepturilor muncitorilor. când deţinutul a fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni contra patrimoniului şi contra ordinii socio-economice care au prezentat o notorie gravitate şi au prejudiciat o majoritate de persoane. se va aplica această normă.Se introduce un alineat în a cincia dispoziţie adiţională a Legii Organice a Puterii Judiciare. Pe de altă parte. în cazurile de infracţiuni grave. VIII In legea Organică 1/1979. pentru infracţiuni de 205 . din 26 septembrie. se introduc două noi alineate în articolul 72. reparării daunei şi despăgubirii prejudiciilor materiale şi morale.

violenţă domestică şi integrare socială a străinilor. în termenii prevăzuţi în Decizia cadru a Consiliului din 13 iunie 2002. termenele şi celelalte condiţii prin care până în acest moment se dirijau condiţiile acestor beneficii. Legea Organică 11/2003. Intre acestea din urmă se punea un accent special pe măsurile dirijate să întărească siguranţa cetăţenilor. Codul stabileşte că acele criterii obiective de acces la beneficiile penitenciare se aplică celor care execută. 206 . ca şi infracţiunile contra Administraţiei Publice cuprinse în Capitolele V şi IX ale Titlului XIX.Articolul 637. pentru infracţiuni contra Ministerului Finanţelor şi contra Asigurării Sociale. în al doilea alineat. procedurile de anchetă patrimonială necesare pentru a arăta rentele şi patrimoniul prezente şi cele pe care le va dobândi în viitor condamnatul până ce nu şi-a satisfăcut responsabilitatea civilă determinată în sentinţă. EXPUNERE DE MOTIVE. volumul II a Codului Penal. după caz. organismelor tributare ale proprietăţilor privilegiate. în acest scop. I. se reformează articolul 989 al Codului de Procedură Penală pentru a dota Administraţia Justiţiei cu mai multe mijloace legale care să-i permită o eficientă executare a sentinţelor. prezentat de Guvern la data de 12 septembrie 2002. în momentul intrării sale în vigoare. modificat prin Legea Organică 15/2003. precum şi să fi abandonat activitatea teroristă şi să fi colaborat activ cu autorităţile pentru obţinerea de probe sau pentru identificarea celorlalţi terorişti. să combată violenţa domestică şi să favorizeze integrarea socială a străinilor. IX în cadrul aceleiaşi filozofii de a garanta securitatea juridică în executarea efectivă a conţinutului sentinţelor penale. clasificarea în al treilea grad penitenciar în cazul condamnaţilor pentru infracţiuni de terorism sau comise în cadrul organizaţiilor criminale. privind măsurile concrete în materie de securitate a cetăţenilor. X. terorism. judecătorii şi instanţele vor putea să încredinţeze Agenţiei Statale de Administraţie Tributară sau. în aceste cazuri. prin dispoziţia tranzitorie unică. în sfârşit. pedepse de închisoare pentru infracţiuni de terorism fără să se modifice. din 29 septembrie. din 25 noiembrie. Articolul 637. referitoare la lupta contra terorismului. avea în vedere un ansamblu de proceduri care includeau măsuri atât organizatorice cât şi legislative. Planul de luptă contra delincventei. cere ca terorişti să-şi fi satisfăcut responsabilitatea civilă în termenii alineatului anterior.

Această Lege Organică vine să completeze ansamblul măsurilor legislative care servesc de desfăşurare acestui plan şi. în acest caz calificată de numărul de infracţiuni comise. nu trebuie să se considere izolat. Atingerea acestor obiective cere abordarea unei serii de reforme în materiile menţionate pentru a reuşi o perfecţionare a legislaţiei juridice. după caz. Pe de altă parte. urmărind un criteriu stabilit deja în doctrina noastră şi în textele noastre legale. în primul rând. infracţiuni care din cauza cantităţii individualizate nu obţin un răspuns penal adecvat. sau ceea ce este acelaşi lucru. Astfel. referitor la leziuni. ca şi gravitatea vătămării şi pericolul pentru bunul juridic produs de noua faptă. 234. referitor la sustragerea de vehicule. se iau măsuri menite să îmbunătăţească aplicarea răspunsului penal la obişnuinţa purtării când faptele care încalcă Codul Penal săvârşite anterior nu au fost încă judecate şi condamnate. şi de asemenea cu măsuri legislative orientate să descurajeze comiterea acestor infracţiuni. în special faţă de agresiunile infracţionalităţii. judecătorul fiind cel care. Se introduce. măsurile îndreptate să dea un răspuns adecvat acelor cazuri în care autorii au fost deja condamnaţi pentru comiterea de activităţi infracţionale. III. ponderând mărimea pedepsei impuse în condiţiile precedente şi numărul acestora. Fenomenul violenţei domestice are o semnificaţie în mod cert pluridisciplinară. cu măsuri de asistenţă şi de intervenire socială în favoarea victimei. Este necesar să îl abordăm cu măsuri preventive. Această circumstanţă de agravare este compatibilă cu principiul de răspundere pentru faptă. Sunt numeroase exemplele acelora care comit infracţiuni mici într-un număr mare de ocazii. prin aceasta. cuantumul să depăşească stabilit cerut pentru infracţiune. o nouă circumstanţă agravantă de recidivă când se dă calificare că inculpatul a fost condamnat executoriu pentru trei infracţiuni. permiţându-se. aplică. II. cu măsuri stimulatoare ale investigaţiei. în acest caz. articolele 144. iar în cazul de furturi sau sustrageri de vehicule cu motor. Realitatea socială a pus în evidenţă că una din principalele probleme la care trebuie să dea un răspuns legislaţia penală. pedeapsa superioară în grad. de aceea. prin aplicarea măsurii agravant de recidivă. doar dacă frecvenţa este de patru acţiuni constitutive de delict în termen de un an. Prezentul text stabileşte. ale cărei elemente esenţiale se expun în continuare. ridicarea pedepsei în grad. stabilesc o pedeapsă de infracţiune pentru reiterarea în comiterea de delicte. 207 . referitor la furt şi 244. infracţionalitatea profesionalizată. ci în ansamblul de iniţiative ale Guvernului pentru a îmbunătăţi protecţia drepturilor cetăţenilor. este cea a infracţionalităţii care îşi comite în mod reiterativ acţiunile.

se va atinge în orice caz pe cale administrativă. se dispune. de a păstra sau de primiri (un minor). în această linie. fiind vorba de persoane care nu domiciliază legal în Spania şi care au comis Articolul 637. când sunt comise în mediul domestic trec a fi considerate infracţiuni. în concret. Răspunsul penal faţă de străinii care nu îşi au rezidenţa legală în Spania şi care comit infracţiuni. fapt cu care se deschide posibilitatea de a aplica pedeapsa închisorii şi. în cazul străinilor care. în al doilea rând. comit o infracţiune pedepsită cu închisoarea mai mică de şase ani. referitor la infracţiunile de violenţă domestică comise în mod frecvent. 2 şi 3 ale articolului 89. Legislaţia noastră juridică furnizează un răspuns şi o protecţie adecvată străinilor care îşi au rezidenţa legală în Spania. privarea dreptului de a deţine şi purta arme şi se deschide posibilitatea ca Judecătorul sau Instanţa care pronunţă sentinţa. Dacă pedeapsa închisorii este egală sau mai mare de şase ani. în toate cazurile. pentru ca tipul infracţional să ajungă la toate manifestările sale şi pentru ca reglementarea sa să-şi îndeplinească obiectivul în aspectele preventive şi represive. De aceea. pe lângă faptul că nu-şi au rezidenţa legală în Spania. modificat prin Legea Organică 15/2003. prin expulzarea sa. în acest fel se obţine o mai mare eficienţă în măsura de expulzare. pentru a da o procedură adecvată la care judecătorul penal să dispună înlocuirea pedepsei impuse străinului care nu-şi are rezidenţa legală în Spania şi care a comis o infracţiune. relaţionat cu reforma Legii referitoare la drepturile şi libertăţile străinilor în Spania şi integrarea lor socială. de a fi tutore sau curator. se aplica. expulzarea. de asemenea ca regulă generală. se lărgeşte cercul posibilelor sale victime. De asemenea a fost sporită în mod coerent şi proporţional pedepsirea sa şi au fost incluse toate acţiunile care pot afecta bunul juridic protejat. în tot cazul. se stabileşte că. să dispună interzicerea drepturilor părinteşti. experienţa acumulată faţă de un fenomen de fiecare dată mai important.Articolul 637. nu putem uita. în primul rând. se dotează cu o îmbunătăţire a modului de sistematizare. regula generală este înlocuirea pedepsei prin expulzare. acţiunile care sunt considerate în Codul Penal drept delicte de vătămare. Totuşi. după ce execută în Spania trei pătrimi din condamnare sau ajunge la al treilea grad de tratament penitenciar. Se introduc schimburi în alineatele 1. din 25 noiembrie. Pentru acest motiv limitează tehnic delictul reglementat în articolul 617. 208 . măsură care. este de asemenea cert că. pedeapsa interzicerii dreptului de a deţine şi purta arme. infracţiunile relaţionate cu violenţă domestică au fost obiect în această reformă al unei atenţii preferenţiale. IV. necesită abordarea unor reforme din diverse perspectiva : 1.

3. lupta contra comerţului cu fiinţe umane.va fi pedepsit cu închisoarea de la patra la opt ani. pragurile pedepselor rezultante satisfac pe deplin obiectivele de armonizare care sunt conţinute în Decizia cadru a Consiliului Uniunii Europene destinată să intensifice cadrul penal pentru represiunea ajutorului de a intra. prezenta reformă realizând o sarcină de consolidare şi perfecţionare a acestora. în paralel se reformează articolul 108 al Codului Penal pentru a stabili. deoarece Tratatul stabileşte. Ca aceasta. pedepsele se agravează când traficul ilegal. este vorba de a evita ca pedeapsa şi executarea să se transforme în modalităţi de a rămâne în Spania încălcând astfel în mod radical logica legislaţiei juridice în ansamblul său. s-a inclus în articolul 318 posibilitatea ca Judecătorii sau Instanţele să impună una sau unele dintre măsurile prevăzute la articolul 129 al Codului Penal. Uniunea Europeană a depus un efort notabil în acest sens. Legislaţia noastră juridică a lua deja măsuri pentru combaterea acestui tip de delincventă.infracţiuni. 209 . între obiectivele atribuite Uniunii. sănătatea sau integritatea persoanelor. aproximând când să acţioneze normele de drept penal ale Statelor membre. expulzarea străinilor care nu-şi au rezidenţa legală în Spania în înlocuirea măsurilor de siguranţă aplicate de Judecătorul sau Instanţa ca urmare a săvârşirii unei infracţiunea. 2. şi s-a concretizat în recentele iniţiative ale Consiliului pentru stabilirea unui cadru penal comun european referitor la lupta contra comerţului cu fiinţe umane şi la lupta contra imigrării clandestine. Existenţa de forme infracţionale rezultate din practici contrare legislaţiei noastre juridica. Răspunsul penal faţă de noile forme de delincventă care profită de fenomenul imigrării pentru a-şi săvârşi infracţiunile. în sfârşit. Modificare articolelor 318 şi 318 bis ale Codului penal (şi necesara adaptare tehnică la acestea a articolului 188) au ca finalitate combaterea traficului ilegal de persoane. In numele unei protecţii efective a persoanelor prin prevenirea acestui tip de acţiuni. sau victima este minoră sau o persoană legal incapabilă. circula şi şedea ilegal. în definitiv. pune în pericol viaţa. cu caracter general. Prioritatea acestei acţiuni s-a reamintit în Consiliul European de la Tampere. între alte situaţii. Noul text conţine o importantă creştere a pedepsei în această privinţă. care împiedică integrarea străinilor în ţara de destinaţie. stabilind că traficul ilegal de persoane -independent de faptul că sunt sau nu muncitori .

modificat prin Legea Organică 15/2003. fără să poată deloc justifica prin motive pretins religioase sau culturale. Astfel. Şi aceasta pentru că mutilarea genitală a femeilor sau fetelor este o practică ce trebuie combătută cu maximă fermitate. Timpul trecut de atunci a arătat că trebuie să se realizeze actualizarea sa pentai a aborda noile necesităţi apărute odată cu experienţa obţinută cu aplicarea sa. detectând problemele pe care le comporta aceasta aplicare. drept pentru care interzicerea specială apare absolut necesară pentru combaterea acestor activităţi şi pentru protejarea fetei de viitoarele agresiuni sau lezări. din 25 noiembrie. o Comisie Articolul 637. în actuala reformă se modifică articolul 149 al Codului Penal. din 25 noiembrie. reforma este expusă de la recunoaşterea faptului că odată cu integrarea socială a străinilor în Spania apar noi realităţi la care legislaţia trebuie să dea un răspunsul adecvat. Această reformă a fost deja expusă în sânul Camerelor legislative printr-o propunere de lege care pretindea introducerea unei clauze interpretative referitor la represiunea mutilării genitale feminine. Pe de altă parte. 210 . Deja în 1998 Congresul Deputaţilor a aprobat o Rezoluţie solicitând insistent Consiliului General al Puterii Judiciare să studieze aplicarea efectivă a Codului Penal. In îndeplinirea acestui angajament în faţa Camerei. părinţii sau rudele directe ale victimei sunt cele care o obligă să se supună acestui tip de mutilări aberante. Se prevede în plus că. în majoritatea ocaziilor. se clasifică infracţiunea de mutilare genitală sau extirpare. a anunţat reformarea procesului penal. De asemenea. din 23 noiembrie. de ademenea ca o noutate de prezentat. pedepsite cu închisoarea de la şase la doisprezece ani. ca o activitate care se încadrează în categoria vătămărilor a acestui articol. în discursul său de învestitură în faţa Congresului Deputaţilor.Articolul 637. Iniţiativa reformatoare a fost expusă în diferite cadre. dacă judecătorul consideră acest lucru corespunzător interesului minorului. menţionând expres în noul săi alineat 2 mutilarea genitală. în cazul în care victima este minoră sau o persoană legal incapabilă. Preşedintele Guvernului. în oricare din manifestările sale. se va aplica pedeapsa interzicerii speciale a exercitării drepturilor părinteşti. din 23 noiembrie. de la data de 25 aprilie 2000. a Codului Penal EXPUNERE DE MOTIVE I Codul Penal în vigoare a fost aprobat prin Legea Organică 10/1995. s-a constituit prin Ordinul Ministrului de Justiţie. Legea organică 15/2003. Consiliu General menţionat a predat un raport la data de 12 iulie 1999 cu analiza acelor aspecte care au ridicat cea mai mare complexitate în aplicarea noului Cod. şi intenţia Guvernului de a încredinţa unei comisii tehnice corespunzătorul studiu prealabil. prin care se modifică Legea Organică 10/1995. din 14 iulie 2000. a sistemului de pedepse şi al controlului executării lor.

îmbunătăţirea modului de sistematizare. cu scopul ca pedeapsa privării de libertate de scurtă durată să-şi poată îndeplini funcţia de prevenţie generală adecvată referitor la infracţiunile de mică importanţă. II. această durată minimă permite structurarea într-o formă mai potrivită a relaţiei existente între delicte şi infracţiuni şi scara de pedepse aplicabilă celor două. şi formularea. cu scopul de a reuşi ca legislaţia penală să dea un răspuns efectiv faţă de realitatea infracţională actuală. a unei propuneri de reformă legală. unitatea şi sistemul Codului Penal din 1995. Reformele cele mai evidenţiate în partea generală a Codului penal sunt următoarele: a. includerea noilor pedepse.Tehnică de Reformă a Sistemului de Pedepse în cadrul Ministerului Justiţiei. Se suprimă pedeapsa de arest de sfârşit de săptămână. Pentru aceasta. s-au respectat structura şi principiile acestuia. reforma Codului Penal pretinde adaptarea tipurilor deja existente şi introducerea unor noi figuri infracţionale. a cărei aplicare practică nu a fost satisfăcătoare. în mod esenţial. pentru a realiza un studiu despre la sistemul de pedepse conţinut în Codul Penal. iar Judecătoriile Penale infracţiunile pedepsite cu pedepse mai puţin grave. durata pedepsei care permite distincţia între pedeapsa gravă de închisoare şi pedeapsa mai puţin gravă. a actualului Cod Penal. regimul pedepselor şi aplicarea sa. In acelaşi timp. după caz. care are ca obiect. b. Alături de această propunere. după caz. gradul său de aplicare şi eficienţă. dar sistematice şi coerente. Propunerea ridicată de această Comisie Tehnică fundamentează multe dintre reformele textului Codului Penal care sunt conţinute în această Lege Organică. prin pedeapsa închisorii de scurtă durată . înlocuindu-se. Durata minimă a pedepsei închisorii trece de la şase la trei luni. Reformele Codului Penal pe cale le conţine această Lege Organică au fost abordate în cadrul unei revizuiri parţiale. c. între altele. în termenii care se desprind din diferitele propunerii parlamentare şi de acord cu cele mai presante preocupări sociale.de la trei luni 211 . fapt cu care se reuşeşte o regularizare armonizată cu distribuţia de competenţe între Judecătoria Penală şi Tribunalul Provincial prevăzută în Codul de Procedură Penală. De aceea. Se stabileşte la cinci ani. în sensul că Tribunalul Provincial va avea competenţa de a judeca infracţiunile pedepsite cu pedepse grave. modificările operate într-un important număr de articole răspund exclusiv la includerea anumitor noutăţi de caracter tehnic cum sunt substituirile denumirilor în peseta prin cele în euro.

Şi. în special. Referitor la aplicarea sa. Articolul 637. înainte în (cazul) infracţiunilor-. în final. fie consecutive sau la sfârşiturile de săptămână. e. Pedeapsa de localizare permanentă este o importantă noutate care încearcă să dea un răspuns penal efectiv la anumite tipuri infracţionale şi care se bazează pe aplicarea unor noi măsuri care să asigure dezvoltarea tehnologiei. Această reformă se face în reglementarea măsurii de securitate echivalentă. care se creează în această Lege Organică. la lupta contra violenţei domestice. g. incluzându-se prevederea executării lor simultan cu pedeapsa închisorii şi inclusiv după încheierea pedepsei. Se Stabilesc separat cele trei modalităţi existente în prezent. d. interzicerea de apropiere de victimă sau alte persoane şi interzicerea de comunicare cu victima sau alte persoane. comunicare şi şedere a copiilor. dacă Judecătorul sau Instanţa care pronunţă sentinţa consideră mai corespunzător acest lucru.Articolul 637. pentru a evita apropierea în timpul permiselor de ieşire sau a altor beneficii penitenciare sau după executarea acesteia. nu doar prin aplicarea sa unui număr mai mare de infracţiuni şi delicte. 212 . Se introduc alte noutăţi precum mărirea duratei maxime a pedepsei de privare a dreptului la deţinerea de arme. dar şi prin încorporarea la Codul Penal a regimului juridic al neîndeplinirii sale. prin muncă în folosul comunităţii sau prin pedeapsa de localizare permanentă. cu scopul de a se putea aplica cea care corespunde adevăratei naturi a infracţiunii: interzicerea de a locui şi a veni în anumite locuri. stabilinduse posibila suspendare a regimului de vizite. Se potenţează şi se îmbunătăţeşte substanţial eficienţa pedepsei de muncă în folosul comunităţii. din 25 noiembrie. Se măreşte durata maximă a pedepselor de îndepărtare şi de neapropiere de victimă. se îmbunătăţeşte tehnic pentru a servi cu mai multă eficienţă la prevenirea şi represiunea infracţiunilor şi. modificat prin Legea Organică 15/2003. Configurarea acestei pedepse permite aplicarea sa cu succes pentru a preveni activităţile tipice constitutive de infracţiuni penale uşoare. ca şi interzicerea comunicaţiilor prin mijloace informatice sau telematice. care trece de la zece la cincisprezece ani. f. sau la clarificarea pedepsei de privare a permisul de a conduce vehicule cu motor în sensul că se specifică faptul că cel condamnat nu va putea să conducă nici vehicule nici ciclomotoare când se aplica a această pedeapsă. se prevede să se execute la domiciliu sau în alt loc semnalat de Judecător sau Instanţă pentru o perioadă de timp care nu poate depăşi douăsprezece zile. în acelaşi în care se evită efectele prejudiciale ale izolării în centrele penitenciare.

Pentru aceasta se extinde confiscarea la bunurile. ca în prezent. pot fi înlocuite prin amendă şi muncă în beneficiul comunităţii. pe lângă faptul că poate fi închisă. din ansamblului pedepsei sau pedepselor impuse. ci nu doar până la trei ani cum se întâmpla până în acum. j. precum şi îmbunătăţirea represiunii infracţiunilor. Pentru aceasta. atunci când se apropie expirarea măsurii de internare pentru tratamentul medical sau educare specială sau de dezobişnuire. precum şi la câştigurile provenite din aceasta. se comunică Ministerului Public pentru a solicita. cu scopul de a potenţa aplicarea acestei ultime modalităţi de pedepsire şi de a obţine un efect clar de resocializare şi reeducare. alcool sau substanţe psihotrope. m. dizolvată sau controlată. stabilindu-se că. în acest scop. se îmbunătăţeşte regimul condiţiilor are trebuie să îndeplinească condamnatul. suspendată din activitatea sa. atunci când se aplică o pedeapsă de amendă administratorului în fapt sau în drept al unei persoane juridice pentai fapte relaţionate cu activitatea sa. în plus. Se abordează răspunderea penală a persoanelor juridice. aceasta va fi răspunzătoare de plată în mod direct şi în solidar. în cazurile de trafic de droguri. declararea de incapacitate în faţa jurisdicţiei civile. stupefiante sau substanţe psihotrope. al tratamentului la care trebuie să se supună şi al supravegherii sale periodice. se introduce noutatea de a exclude. oricare ar fi transformările pe care au putut să le încerce. poate fi privată de dreptul de a obţine beneficii fiscale. în legătură cu înlocuirea pedepselor se include ca o noutate care. dar putând să se ajungă la impunerea pedepsei în gradul superior în jumătatea ei inferioară ţinând cont de circumstanţele infracţiunii. cu excepţia cazului în care 213 . Referitor la suspendarea executării. Se introduc importante măsuri care urmăresc să favorizeze reabilitarea acelora care au comis fapta infracţională din cauza dependenţei lor de droguri. în acelaşi fel. mijloacele şi instrumentele cu care s-a pregătit infracţiunea. cu scopul de a evita ca săvârşirea infracţiunii să poată produce cea mai mică îmbogăţire pentai autorii şi participanţii săi. dacă este posibil. se permite obţinerea beneficiului suspendării când pedepsele impuse sunt până la cinci ani. în sensul că autorul unei infracţiuni sau delicte continuate va putea fi pedepsit cu pedeapsa în jumătatea ei superioară.h. într-o formă coordonată se prevede ca. iar bunurile sale pot fi obiect de confiscare. Se modifică sfera şi anvergura confiscării. k. inclusiv dacă au fost transmise unui terţ. 1. în cazul în care pedepsele nu depăşesc doi ani referitor inculpaţii nespecifici. i. în special al traficului cu narcotice şi a spălării de bani. Se modifică infracţiunea continuată. se prevede posibilitatea ca în cazul în care infracţiunea a fost săvârşită prin intermediul unei societăţi sau organizaţii. cu scopul ca măsura să fie eficientă. pedeapsa derivată din neplata amenzii. aceasta.

şi acele care se referă la tipurile infracţionale noi.Articolul 637. atunci când se referă la fapte ce privesc exerciţiul funcţiei lor. pentru a aplica pedeapsa corespunzătoare. în cazuri concrete. Infracţiunile contra libertăţii şi imunităţii sexuale se modifică pentru a împiedica interpretările care împiedică pedepsirea anumitor acţiuni de o gravitate specială. circumstanţele sociale. având în vedere. în ceea ce priveşte cazurile în care configurează amenda ca o alternativă a închisorii. aşa cum prevede posibilitatea de a dispune acest lucru de către instanţă. care au ca principale obiective coordonare lor cu pedeapsa închisorii. Referitor la infracţiuni. Aceste modificări respectă modelul Codului Penal actual. modificat prin Legea Organică 15/2003. atât în termeni generali. trebuie desprinse următoarele modificări: a. între altele. adaptarea sa la adevărata situaţie economică şi familială a condamnatului şi impunerea sa ţinând seama de adevărata natură a infracţiunii. extinderea răspunderii penale. consecinţa anterioarelor modificări a părţii generală. conceptul de inculpat obişnuit. c. în sfârşit. înăsprind pedepsele. se introduc anumite reforme tehnice care afectează. modificările pot fi structurate în două categorii: cele care se referă la criteriile generale privind pedeapsa ce trebuie impusă în fiecare caz. se introduc diverse modificări. că pot fi urmărite din oficiu. în infracţiunile de injurii şi calomnii contra funcţionarilor publici sau autorităţii administrative ori agenţilor acesteia. b. economice şi culturale. de acord cu un important sector al doctrinei. Primele au fost introduse ţinând seama de principiile de proporţionalitate. s-a stabilit. termenele de prescripţie ale infracţiunilor şi anularea antecedentelor penale. în principal. coerenţă şi respectare a modului de sistematizare care guvernează reforma. 214 . De asemenea se include confiscarea de bunuri prin valoare echivalentă. care sunt. n. In ceea ce priveşte reforma părţii esenţiale a Codul Penal. s-a abordat o importantă reformă a infracţiunii de pornografie infantilă. fi. din 25 noiembrie. inclusiv când nu se aplică pedeapsa vreunuia dintre inculpaţi pentru că este scutit de răspunderea penală. acesta le-a primit legal de bună-credinţă. Articolul 637. îmbunătăţind tehnica în descrierea acţiunilor şi introducând tipuri precum posesia pentru uz propriu a materialului pornografic în care sau folosit minori sau persoane legal incapabile ori cazurile numitei pornografi infantile virtuale. cât şi în ceea ce priveşte proporţionalitatea a două zile de amendă cu o zi de închisoare. în legătură cu amenda. Referitor la infracţiunile privind coruperea de minori.

Se introduc figurile infracţionale relaţionate cu accesul la serviciile de radiodifuziune sonoră sau televizată sau la serviciile interactive prestate la distanţă pe cale electronică. stabilindu-se tipuri specifice şi prevăzându-se impunerea pedepsei pe 215 . Cu aceasta se încearcă să se dea un răspuns la fenomenele infracţionale apărute în jurul fenomenului introducerii masive a tehnologiilor informaticii şi comunicării în toate sectoarele sociale. în toate cazurile. şi lărgirea razei de acţiune a măsurii de confiscare. nu doar acelea care au conţinut economic. în acest ultim caz incluzându-se orice neîndeplinire a obligaţiilor. Infracţiunile contra proprietăţii intelectuale şi industriale sunt obiectul unei agravări a pedepsei şi. în conformitate cu realitatea socială. Infracţiunile contra sănătăţii publice au fost obiectul unei îmbunătăţiri tehnice. se introduce drept delict abandonul de animale. împreună cu consecinţele lor corespunzătoare în pedeapsă. instituţii şi unităţi militare. Maltratarea animalelor domestice se configurează ca infracţiune atunci când acţiunea este gravă. dispare de asemenea condiţia urmăririi acestor infracţiuni la cererea victimei. se menţin şi se include un delict pentru cazul acţiunilor de o gravitate infimă. făcând o minuţioasă reglementare a acţiunilor care atentează direct şi grav contra prestării acestor servicii. In acelaşi timp. f. Perturbările ordinii cu ocazia celebrării unor evenimente sau spectacole cu asistarea unui mare număr de persoane sunt obiectul unei atenţii speciale. în centre. modificânduse descrierea lor. Infracţiunile de neîndeplinire a obligaţiilor derivate din convenţiile judiciar aprobate sau hotărârile judiciare în cazurile de separare legală. şi pedepsind manipularea echipamentelor de telecomunicaţii. determinarea diferitelor circumstanţe agravante sau atenuante. precum şi atunci când vinovatul foloseşte violenţa sau arată sau face uz de arme pentru a comite fapta. e.d. procese de filiaţie sau procese de stabilire a pensiei de întreţinere în favoarea copiilor. g. Se amplifică simţitor proiectarea răspunderii penale asupra persoanelor juridice şi se stabileşte o agravare a pedepsei când acţiunile au loc în centre docente. j. De aceea. declaraţie de nulitate a căsătoriei. în centre penitenciare sau în centre de dezobişnuire sau reabilitare ori în apropierea lor. configurarea tipului infracţional ş repercusiunea sa viaţa economică şi socială. bunuri juridice special protejate şi obiect al unei crescânde preocupări sociale. în sensul că începând de acum se vor putea urmării din oficiu. Se realizează anumite modificări în tipurile infracţionale care afectează mediul înconjurător. h. i. divorţ. menţinându-se delictul doar pentru cazurile uşoare. a unei îmbunătăţiri tehnice a clasificării sale. ca în cazul telefoanelor mobile.

în cadrul competenţelor pe care i le acordă articolul 98 al Legii organice a Puterii Judiciare. aşa cum s-a semnalat. prin pedeapsa de muncă în folosul comunităţii şi pedeapsa închisorii de scurtă durată. aplicând dispoziţia cea mai favorabilă considerată exact şi nu prin exerciţiul arbitrului 216 . 2. dacă dispoziţiile acesteia sunt mai favorabile pentru inculpat. odată intrată în vigoare. Prima dispoziţie tranzitorie. Consiliul General al Puterii Judiciare. înlocuirea pedepsei dispărute de arest de sfârşit de săptămână. Pentru a determina care este legea mai favorabilă se va ţine seama de pedeapsa care corespunde faptei judecate cu aplicarea normelor complete ale Codului actual şi ale reformei conţinute în această Lege. Cu toate acestea. k. Infracţiunile şi delictele comise până la data intrării în vigoare a prezentei Legi.III. Se definesc şi se reglementează infracţiunile care permit coordonarea legislaţiei noastre interne cu competenţele Curţii Penale Internaţionale. 1. 1. Se stabileşte. în materie de delicte. se va aplica această Lege. Acelaşi lucru se întâmplă în legătură cu perturbarea ordinii în actele publice sau spectacole sportive. un delict de maltratare a animalelor. 3. culturale şi în anumite activităţi puţin grave contrare mediului înconjurător. După cum s-a spus deja. atunci când acţiunea are o gravitate foarte uşoară şi nu a avut consecinţele prevăzute pentru infracţiune. pentru un timp superior pedepsei de închisoare impuse. în toate cazurile. privarea de a merge la evenimente sau spectacole de aceeaşi natură ca a acelora în care a intervenit condamnatul . cu până la trei ani. care îşi are originea în vechiul arest la domiciliu. în principal. chiar dacă faptele au fost comise anterior intrării sale în vigoare. se vor judeca conform legislaţiei penale în vigoare în momentul comiterii lor. revizuirea sentinţelor definitive dictate înaintea intrării în vigoare a acestei Legi. va fi audiat inculpatul. această înlocuire s-a realizat prin intermediul noi pedepse de localizare permanentă. Aceşti judecători sau instanţe vor proceda la revizuirea sentinţelor definitive şi la cele în care condamnatul execută efectiv pedeapsă. m. va putea atribui unul sau mai mulţi dintre Judecătorii Secţiei Penale sau secţii ale Tribunalelor Provinciale dedicate în regim de exclusivitate executării de sentinţe penale. reforma a avut ca obiect. A doua dispoziţie tranzitorie.

judiciar. în cazurile de graţiere parţială. De asemenea. nu se vor revizui sentinţele când pedeapsa rezultantă în executarea căreia se află condamnatul este inclusă într-o categorie aplicabilă inferioară celei prevăzute de prezenta lege. în conformitate cu redactarea anterioară a articolelor codului şi a prezentei reforme. următoarele reguli: a) Dacă este vorba de un apel. în pedepsele privative de libertate nu se va considera mai favorabilă această lege atunci când durata pedepsei anterior aplicată faptei cu circumstanţele sale este de asemenea aplicabilă în conformitate cu această reformă a codului. din oficiu sau la cererea părţii pentru un termen de 8 zile pentru. A cincia dispoziţie tranzitorie în sentinţele dictate conform legislaţiei care se abrogă şi care nu sunt definitive fiind atacate cu recurs se vor urmări. fără a aduce atingere faptului de a realiza acest lucru în cazul în care se revocă suspendarea şi înainte de a proceda la executarea efectivă a pedepsei suspendate. se află în curs de instrucţie. nu se vor revizui sentinţele în care. a se adapta. încă ne fomalizat. după declararea recursului de casaţie. Nu se vor revizui sentinţele în care executarea pedepsei este suspendată. să trebuiască să examineze în prealabil dacă fapta condamnată în aceste sentinţe a încetat să constituie infracţiune sau să poată să i se aplice o pedeapsă mai mică decât cea impusă conform acestei legi. în toate cazurile va trebui să se revizuiască sentinţa. Aceeaşi regulă se va aplica şi dacă condamnatul se află în perioada de liberare condiţionată. care în viitor ar putea să le aibă în vedere în caz de recidivă. se va transmite din nou recurentului. b) Dacă este vorba de un recurs de casaţie. că fiecare zi de localizare permanentă este echivalentă cu o zi de închisoare. c) Dacă. recurentul va putea semnala încălcările legii bazându-se pe normele noii legi. dacă acest lucru 217 . fără a aduce atingere faptului ca Judecătorul sau Instanţa. pentru a estima gravitatea sa comparativă. A treia dispoziţie tranzitorie Nu vor fi revizuite sentinţele în care pedeapsa este executată sau suspendată chiar dacă sunt în curs de executare alte pronunţări ale hotărârii precum şi cele deja executate în totalitate. corespunde în exclusivitate pedeapsa amenzii. A patra dispoziţie tranzitorie în cazurile în care pedeapsa corespunzătoare prin aplicarea acestei legi ar fi localizarea permanentă. se va considera. părţile vor putea invoca iar judecătorul sau instanţa va aplica din oficiu normele noii legi când acestea sunt mai favorabile inculpatului. Face excepţie cazul în care această lege conţine pentru aceeaşi faptă prevederea alternativă a unei pedepse neprivative de libertate. odată trecută perioada de vacatio.

printr-o hotărâre motivată. este de cuviinţă. păstrarea şi examinarea acestor mostre să se verifice în condiţii care să garanteze autenticitatea lor fără a aduce atingere celor stabilite în articolul 282. în aceste cazuri nu va fi aplicabilă limita care. în acest scop. i. va putea decide practicarea acelor acte de inspecţie. în special când aceasta este una dintre personale la care se referă articolul 173.» d. procurorul şi magistratul raportor continuând soluţionarea conform dreptului. 508. f. infracţiunile referitoare Ia proprietatea intelectuală şi industrială prevăzute în articolele 270 -277 din Codul penal. g. 509. când concurează circumstanţe care fac să se prevadă 218 . 504. se adaugă un al doilea paragraf la articolul 363 cu următoarea redactare: «De fiecare dată când concurează motive acreditate care să justifice acest fapt. judecătorul de instrucţie va adopta sau ordona poliţie judiciare sau medicului legist să adopte măsurile necesare pentru ca recoltarea.III.3°. j şi k ale acestui alineat vor deveni respectiv paragrafele e. 544 bis şi 801 ale Codului de procedură penală: a. Se introduc următoarele modificări în articolele 282 bis. va putea dispune prelevare de mostre biologice ale suspectului care apar indispensabile pentru determinarea profilului său de ADN. j. sau doi ani dacă pedeapsa privativă de libertate semnalată pentru infracţiune este mai mare de trei ani. referitor la pedeapsă. se adaugă un nou paragraf d al alineatului 4 din articolul 282 bis cu următoarea redactare: «d. în următorii termen: «c) evitarea ca cel condamnat să poată acţiona contra bunurilor juridice ale victimei. se adaugă un al treilea paragraf la articolul 326 cu următorul conţinut: «Când se arată existenţa de urme sau vestigii a căror analiză biologică ar putea contribui la clarificarea faptei investigate. stabileşte numărul 1° al acestui paragraf. Prima dispoziţie finală Unu. i. g. 356. examinare sau intervenţie corporală care sunt adecvate principiilor de proporţionalitate şi rezonabilitate.» c. Se modifică redactarea primului paragraf al alineatului 2 din articolul 504 în următorii termeni: «Când închisoarea provizorie a fost decretată în virtutea celor prevăzute în paragrafele a sau c ale alienatului 1.» Vechile paragrafe d. iar din recursul astfel modificat se vor instrui părţile interesate. b. h. e. şi 1.1. 510. k. motivele de casaţie invocate la normele noii legi. Totuşi. 363.3 sau în alineatul 2 al articolului anterior durata sa nu va putea depăşi un an dacă infracţiunea are semnalată pedeapsa privativă de libertate egală sau mai mică de trei ani. judecătorul de instrucţie. 503.2 al Codului penal.» e. f. h. Se modifică redactarea paragrafului c al articolului 503.

că această cauză nu va putea fi judecată în termenele indicate. din motive medicale. în cazurile în care cel condamnat este supus tratamentului de dezintoxicare sau dezobişnuire de substanţe stupefiante iar intrarea la închisoare ar putea afecta rezultatul acestui tratament măsura arestării preventive va putea fi înlocuită cu internarea într-un centru oficial sau al unei organizaţii legal recunoscute pentru continuarea tratamentului.» f. Judecătorul sau instanţa va putea autoriza ca cel condamnat să părăsească domiciliul său în timpul orelor necesare pentru tratamentul bolii sale. cu măsurile de supraveghere necesare când. Interzicerea comunicării exterioare va dura un timp strict necesar pentru practicarea cu urgenţă a diligentelor orientate să evite pericolele la care se referă alineatul anterior.» g. să altereze sau să distrugă probe relaţionate cu comiterea lor. judecătorul sau instanţa care are competenţa de a judeca această cauză şi respectiv Ministerul Public vor comunica această circumstanţă preşedintelui sălii de guvern şi procurorului-şef al tribunalului corespondent. persoane care se presupune că sunt implicate în faptele investigate. în cazurile în care în cauză se dispune închisoarea pentru unele dintre infracţiunile 219 . în termenele prevăzute la articolul 505. sau de până la 6 luni dacă infracţiunea are semnalată o pedeapsă mai mare sau mai mică de 3 ani. întotdeauna sub supravegherea necesară. soluţionarea procedurii se va bucura de întâietate faţă de toate celelalte. Când durata măsurii arestării preventive depăşeşte două treimi din durata sa maximă. Judecătorul de Instrucţie sau Instanţa va putea dispune în mod excepţional detenţia sau închisoarea cu interzicerea comunicării exterioare a deţinutului. Se modifică redactarea articolului 508 în următorii termeni: «1. în acest caz condamnatul nu va putea ieşi din centru fără autorizaţia judecătorului sau instanţei care a acordat măsura. cu scopul de a se adopta măsurile necesare pentru a imprima procedurilor maxima celeritate. 2.» h. să se ascundă. Se modifică redactarea articolului 509. în următorii termeni: «1. pentru a evita ca acestea să poată acţiona contra bunurilor juridica ale victimei. sau să comită noi fapte infracţionale. judecătorul sau instanţa va putea. Interzicerea comunicării nu va putea să se extindă la mai mult de cinci zile. 2. Judecătorul sau instanţa va putea dispune ca măsura arestării preventive a condamnatului să aibă loc la domiciliul său. Pentru aceasta. Se adaugă un nou alineat 6 la articolul 504 cu următoarea redactare: «6. detenţia ar atrage un grav pericol pentru sănătatea sa. doar dacă faptele care fac obiectul procedurii sunt anterioare începerii sale acestuia. să acorde printr-o decizie o singură amânare de până la doi ani dacă infracţiunea are semnalată o pedeapsă privativă de libertate mai mare de trei ani. pentru a evita să se sustragă de la acţiunea justiţiei.

Articolul 801 ajunge să aibă următoarea redactare: «1. Această a două interzicere a comunicării nu va depăşi în nici un caz trei zile. chiar după ce a fost pus în comunicare. Deţinutul supus măsurii de interzicere a comunicării exterioare. amânarea sa.» j. 220 . Se adaugă un nou alineat 4 la articolul 510. pedeapsa solicitată sau suma pedepselor solicitate să nu depăşească. Ultimul paragraf al articolului 544 bis este redactat astfel: «în caz de neîndeplinire din partea inculpatului a măsurii dispuse de judecător sau instanţă. Totuşi.» k.° Să nu se fi constituit o acuzaţie particulară. pentru dispunerea arestării preventive în termenii articolului 503. judecătorul sau tribunalul competent de a judeca această cauză. va putea ordona ca deţinutul să revină la stadiul interzicerii comunicării. va avea dreptul să fie examinat de un al doilea medic legist desemnat de judecătorul sau instanţa competentă pentru a judeca faptele. interzicerea comunicării exterioare se va putea prelungi printr-un un alt termen nu mai mare de cinci zile. care astfel solicită acest lucru. după caz.III. a mandatului de protecţie prevăzut în articolul 544 tir sau a altei măsuri preventive care implică o mai mare limitare a libertăţii sale personale. doi ani de închisoare'. iar Ministerul Public să fi solicitat deschiderea procesului şi. astfel dispusă de judecătorul de gardă. gravitatea şi circumstanţele. 3. la care se referă articolul 384 bis sau pentru alte infracţiuni săvârşite în urma unei înţelegerii şi în formă organizată de două sau mai multe persoane. fiind vorba de pedeapsa privării de libertate.° Ca faptele care fac obiectul acuzării să fi fost clasificate ca infracţiuni pedepsite cu pedeapsa de până la trei ani de închisoare. acela să fi prezentat în actul în scris de acuzare. în aceste cazuri. 2. va trebui să arate motivele pentru care a fost adoptată această măsură.» i. iar acesta să dicteze sentinţă în conformitate. aceasta va convoca întrevederea reglementată în articolul 505. redusă într-o treime.° Ca. motivele sale. Fără a aduce atingere aplicării în această procedură a articolului 787. doar dacă derularea ulterioară a anchetei sau a cauzei oferă motive pentru realizarea acestui lucru. Decizia în care este dispusă interzicerea comunicării exterioare sau. când concurează următoarele condiţii: 1. 3. fără a aduce atingere răspunderilor care ar putea rezulta din neîndeplinire. acuzatul va putea să-şi dea consimţământul în faţa judecătoriei de gardă. cu următoarea redactare: «4. pentru care se vor avea în vedere consecinţa neîndeplinirii. cu pedeapsa amenzii oricare ar fi cuantumul său sau cu altă pedeapsă de altă natură a cărei durată să nu depăşească zece ani.

3 Cod Penal. 797. în înscrisul său de apărare. 771. Pentru a dispune. că acuzatul este dezintoxicat sau supus unui tratament în acest scop. este de ajuns pentru a accepta conformitatea şi a dispune suspendarea pedepsei privative de libertate. 338. 759. judecătorul de gardă va dispune cele corespunzătoare referitor la punerea în libertate sau intrarea în închisoare a condamnatului şi va realiza cerinţele care derivă din aceasta. judecătoria de gardă va realiza controlul consimţământului dat în termenii prevăzuţi în articolul 787 şi.1 al Codului Penal. 5. cu prioritate pentru cei indicaţi în alineatul anterior. 778. va fi competent pentru a judeca referitor la infracţiunile conexe săvârşite de două sau mai multe persoane în locuri diferite. 365. 292. după caz. 795. judecătorul. va soluţiona cele corespunzătoare referito la suspendarea sau înlocuirea sa.2. 544 tir. numai dacă infracţiunile diferite s-au săvârşit pe teritoriul aceleiaşi provincii şi cel puţin una dintre ele s-a comis în sectorul judecătoresc sediu al Tribunalului Provincial corespunzător. 965 şi 966 ale Codului de Procedură penală: a) Conţinutul actual al articolului 18 devine alineatul 1 al acestui articol. în aplicarea dispoziţiilor articolului 81. în care se va aplica pedeapsa solicitată redusă într-o treime. în cazul în care. dacă a exista o înţelegere prealabilă. suspendarea pedepsei privative de libertate este de ajuns. Dacă în cauză există un acuzator particular. după caz. în acelaşi act. Odată dictată sentinţa de conformitate şi practicate procedurile la care se referă alineatul 2. obligarea acuzatului de a obţine această adeverinţă în termenul aproximativ pe care judecătoria de gardă îl fixează. dacă pedeapsa impusă este privativă de libertate. va dicta oral sentinţa de conformitate care se va documenta în conform prevederilor alineatului 2 al articolului 789. în cadrul definit în alineatul anterior. 4.1. în pofida celor expuse anterior. cu obligarea inculpatului de a satisface responsabilităţile civile care s-au ocazionat în termenul aproximativ pe care judecătoria de gardă îl fixează. 776. Se introduc următoarele modificări în articolele 18. 798.» Doi. care va continua executarea sa. la care se adaugă un nou alineat 2 cu următoarea redactare: «2. 3. 25. transmiţând imediat procedurile împreună cu sentinţa redactată la Judecătoria penală corespunzătoare. 796. chiar atunci când presupune impunerea unei pedepse inferioară limitei minime prevăzute în Codul Penal. 787. judecătorul sau instanţa sectorului judecătoresc sediu al Tribunalului Provincial.» 221 . Dacă procurorul şi părţile prezente îşi exprimă hotărârea de a prezenta recurs. 962. este necesară o adeverinţă suficientă de la centrul sau serviciul public sau privat corespunzător acreditat sau omologat. acuzatul va putea. în conformitate cu articolul 87. va declara oral temeinicia sentinţei şi. să presteze conformitatea sa cu cea mai gravă dintre acţiuni conform celor prevăzute în alineatele anterioare. De asemenea.

cu următoarea redactare: «Cât timp nu se stabileşte o decizie judiciară definitivă care să rezolve irevocabil chestiunea promovată sau care să accepte competenţa. Judecătorului de Instrucţie va dicta ordinul de protecţie pentru victimele violenţei domestice în cazurile în care. cu următorul conţinut: «Poliţia Judiciară va transmite împreună cu cel arestat un raport comunicând condamnările anterioare şi existenţa de cereri pentru apelarea şi căutarea sa când astfel figurează în bazele sale de date. In acest scop.» g) Se modifică paragraful al doilea al regulii 1 din articolul 759. iar acesteia i se va alătura doar dovada procedurilor. existând indicii temeinice ale săvârşirii unei infracţiuni sau delicte contra vieţii. libertăţii sau securităţii uneia dintre persoanele menţionate în articolul 173. libertăţii sexuale.2 al Codului Penal. rezultă o situaţie obiectivă de risc pentru victima care solicită adoptarea uneia dintre măsurile de protecţie reglementate în acest articol. b) Se adaugă un nou paragraf între paragrafele actuale 2 şi 3 ale articolului 25. cu următorul conţinut: «Dispoziţiile paragrafelor anterioare vor fi de asemenea aplicabile consecinţelor intervenite în legătură cu săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii intelectuale şi industriale. integrităţii fizice sau morale. fiecare dintre judecătorii va continua să practice 222 . va continua să practice toate diligentele necesare pentru a dovedi infracţiunea.» e) Se adaugă un al doilea paragraf la articolul 365. cercetând şi identificând posibilii vinovaţi şi protejând părţile atinse sau vătămate de aceasta. Odată anulat conflictul sau acceptată competenţa printr-o hotărâre definitivă.» c) Se adaugă un al doilea paragraf la articolul 292. judecătorul de instrucţie care dispune abţinerea pentru un altul din aceeaşi clasă.III. odată ce aceste consecinţe au fost examinate de experţi.» f) Alineatul 1 al articolului 544 ter este redactat astfel: «1. în următorii termeni: «Când chestiunea apare în faza de instrucţie.» d) Se introduce un nou paragraf între actualele paragrafe 3 şi 4 ale articolului 338. se vor transmite deciziile originale şi documentele justificative judecătorului care reiese competent. hotărârea care iniţial dispune abţinerea va exprima această circumstanţă. cu următorul conţinut: «Valorificarea mărfurilor sustrase în centre comerciale se va stabili ţinând seama de preţul lor de vânzare publicului.

la verificarea şi identificarea posibililor vinovaţi şi la protejarea celor vătămaţi sau prejudiciaţi de aceasta.» j) Se adaugă un nou alinat 6 la articolul 778. identitatea şi circumstanţele. în special toate acelea care ar avea legătură cu fapta punibilă. fără a aduce atingere redactării sale ulterioare. In particular. Judecătorul va putea autoriza medicul legist să asiste în locul său la ridicarea cadavrului. Când este vorba de unele dintre următoarele infracţiuni: 223 . nu va împiedica să se continue procedura. diligentele care conduc la probarea infracţiunii. Grefierul va informa partea vătămată şi cea prejudiciată referitor la drepturile sale. se vor instrui despre măsurile de asistenţă. în termenii prevăzuţi în articolele 109 şi 100. se va face acelor persoane.» i) Se modifică alineatele 1 şi 2 ale articolului 776.» 1) Se modifică regula a 2-a a alineatului 1 din articolul 795. anexându-se în acest caz la dosar. cu următorul text: «Informarea asupra drepturilor a părţii vătămate sau prejudiciate reglementată în acest articol. instituţii sau organizaţii care prezintă delegaţia legală a titularilor acestor drepturi. în următorii termeni: «2. cele două judecătorii trebuind să-şi transmită reciproc dovada celor realizate şi să-şi comunice toate diligentele pe care le practică. când în prealabil acest lucru nu 1-a făcut Poliţia judiciară. fără ca acuzatul să poată ataca din motive de fond. când se referă la infracţiuni contra proprietăţii intelectuale sau industriale. după audierea părţilor. 7. şi se va pronunţa.» k) se modifică alinatul 6 al articolului 787 şi se adaugă un nou alinat 7 la acelaşi articol. Imposibilitatea de practica această informaţie de Poliţia Judiciară sau de grefier la înfăţişare. citarea sau mandatul aducerea la diferite demersuri ale procesului. 2. fiind cunoscută hotărârea. un raport care include o descriere detaliată a stadiului său. judecătorul. după caz. cu următorul conţinut: «6. care ajungă să aibă următoarea redactare: «1. redactat în următorii termeni: «6. Sentinţa de conformare se dictează oral şi se va documenta conform prevederilor alinatului 2 al articolului 789. va declara oral că sentinţa este definitivă.în toate cazurile. Dacă procurorul şi părţile.» h) Se adaugă un al doilea paragraf la circumstanţa 1 a articolului 771. consimţământul său liber da. îşi arată decizia de a nu prezenta recurs. în acelaşi act. fără a aduce atingere faptului de a se realiza prin mijlocul cel mai rapid posibil. victimele pe care le prevede legislaţia în vigoare şi despre drepturile menţionate în regula 1 a articolului 771. Vor fi apelabile sentinţele de conformare doar când nu s-au respectat condiţiile sau termenii conformării. şi. asupra suspendării pedepsei impuse. până la reglementarea definitivă a controversei.

» n) Se modifică regulile 5 şi 8 ale alineatului 1 din articolul 797. a persoanelor referitor la care consideră că este necesar să se prezinte în faţa sa. a) Infracţiuni de vătămare. în mod excepţional şi printr-o rezoluţie motivată. informaţiile prevăzute în articolul 776. care se vor arăta într-un proces-verbal unic. h) Infracţiuni articolele flagrante 270. nefiind reţinut şi nici localizat presupusul responsabil. va continua investigaţiile iniţiate. fiind totuşi previzibilă identificarea şi localizarea sa rapidă. în termen de cinci zile. b) Infracţiuni de furt. cu următorul conţinut: «4. când declaraţia lor arată acelaşi lucru. la proprietatea 274. inclusiv verbală. intelectuală şi şi 275 industrială Cod prevăzute în penal. g) Infracţiuni contra sănătăţii publice prevăzute în articolul 368. constrângere. în vederea aplicării procedurii reglementate în acest titlu. atrăgându-le atenţia asupra consecinţelor în cazul neprezentării la citarea poliţiei. ameninţare sau violenţă fizică ori psihică obişnuită. al cărui conţinut devine următorul: «5. la judecătoria de gardă. şi în orice caz. care se va transmite judecătoriei de gardă de îndată ce presupusul responsabil este reţinut şi citat în conformitate cu prevederile alineatelor anterioare. 224 .» m) Se modifică regula 4 a alineatului 1 din articolul 796. referitoare 273. săvârşite contra persoanelor la care se referă articolul 173. referitor la care. a căror declaraţie arată acelaşi lucru.III. dacă este cazul. 8. instrucţia cauzei îi va corespunde în exclusivitate judecătoriei de gardă care a primit procesul-verbal.2 Cod penal. d) Infracţiuni de furt şi furt calificat de vehicule. îi va cita de asemenea pe martori pentru a se prezenta în această judecătorie de gardă în ziua şi la ora menţionate. Cele dispuse în acest alineat se înţeleg fără a aduce atingere faptului de a duce imediat la cunoştinţa judecătorului de gardă şi a Ministerului Public despre comiterea faptei şi despre continuarea investigaţiilor pentru constatarea sa corespunzătoare. care se redactează astfel: «4. Nu va fi necesară citarea membrilor Forţei şi Corpurilor se Securitate care au intervenit în arestare. c) Infracţiuni de furt calificat. când Poliţia Judiciară a luat la cunoştinţă săvârşirea unei fapte încadrate în una dintre circumstanţele prevăzute în alineatul 1 al articolului 795. e) Infracţiuni contra siguranţei traficului. Cod penal. în acest scop nu va proceda la citarea membrilor Forţei şi Corpurilor de Securitate care au intervenit în arestare. în afara cazului când. în aceste cazuri. sub-alineatul al doilea. f) Infracţiuni de daune menţionate în articolul 263 Cod penal.» n) Se adaugă un nou alineat 4 la articolul 794. Va ordona citarea. Va duce la îndeplinire.

» p) Se modifică numărul 1 al alineatului 2 din articolul 798. în termenii prevăzuţi în articolele 109. va avea de asemenea împuternicirea legală pentru a-1 reprezenta pe cel apărat în toate acţiunile care au loc în faţa judecătorului de gardă. ordonând continuarea procedurii din capitolul următor. va proceda în orice caz la indicarea pentru judecarea procesului pentru delicte şi la citările corespunzătoare pentru ziua lucrătoare 225 . care ajunge să aibă următoarea redactare: «1. care va trebui să fie documentată şi nu va fi susceptibilă de nici un recurs. Dacă judecătorul de gardă consideră greşită fapta care a dat naştere la formarea diligentelor. Dacă nu este posibilă desfăşurarea procesului în timpul serviciului de gardă. a denunţătorului. va proceda imediat la citarea în faţa judecătoriei de gardă. în afara cazul în care consideră adecvată una dintre deciziile prevăzute în regulile 1 şi 3 ale alinatului 1 din articolul 779. în acelaşi timp.» r) Articolul 965 va avea următoarea redactare: «1.consideră indispensabilă noua lor declaraţie înainte de a adopta vreuna dintre hotărârile prevăzute în articolul următor. caz în care va dicta hotărârea corespunzătoare. doar dacă în acest ultim caz cel vătămat este una dintre persoanele la care se referă articolul 173.» q) Se dă o nouă redactare alineatului 1 al articolului 962. în cazul în care competenţa pentru judecare corespunde propriei judecătorii de instrucţie. Avocatul desemnat pentru apărare.° In cazul în care se consideră suficiente diligentele practicate. procedează la judecarea sa imediată conform prevederilor articolului 963. şi că trebuie să se prezinte cu mijloacele de probă de care sa încerce să se folosească.» o) Se adaugă un nou alineat 3 la articolul 797. a cărei judecare corespunde Judecătoriei de Instrucţie la care trebuie adus arestatul sau alteia din acelaşi sector judiciar. judecătorul va urma regulile următoare: la. în articolul 623. Denunţătorul şi partea vătămată sau prejudiciată vor fi informaţi cu privire la drepturile lor. Când Poliţia Judiciară are informaţii despre o faptă care prezintă caracteristicile unui delict clasificat în articolul 617.1 când este flagrant sau în articolul 620 al Codului penal. a părţilor vătămate şi prejudiciate. inclusiv chiar dacă nu se prezintă. a denunţatului şi a martorilor care pot da informaţii despre fapte. 110 şi 967. Făcând această citare se atrage atenţia persoanelor citate asupra consecinţelor neprezentării în faţa judecătoriei de gardă. cu următorul text: «3. li se atrage atenţia asupra faptului că judecarea de delicte se va putea pronunţa în formă imediată în judecătoria de gardă. în următorii termeni: «1. va dicta oral o decizie.2 al aceluiaşi Cod.

stabilirea de criterii de coordonare între acestea. durata sa maximă şi încetarea sa. de acord cu Ministerul Public. 2a. va dicta normele oportune în vederea punerii în ordine. cea mai apropiată posibil dintre cele predestinate în acest scop. precum şi regimul de înscriere şi anulare a spaţiilor sale şi accesul la informaţia conţinută în acesta. al cărui conţinut ajunge următorul: «Citările pentru judecarea delictelor prevăzute în articolul anterior se vor face către Ministerul Public. către denunţat şi către martorii şi experţii care por da informaţii referitoare la fapte. identificarea cadavrelor. la propunerea Ministerului de Justiţie. va reglementa prin intermediul decretului regal structura. elaborarea protocoalelor tehnice oficiale privind obţinerea. cu excepţia cazurilor la care se referă alineatul 2 al articolului 969.» Trei. în conformitate cu dispoziţiile articolului 110 din Lege Organice a Puterii Judiciare. în conformitate cu prevederile legii. cu următorul conţinut: «Măsurile preventive de arest preventiv. căreia îi va corespunde acreditarea laboratoarelor autorizate pentru a verifica autenticitatea profilului genetic în investigarea şi urmărirea infracţiunilor. va dicta dispoziţiile reglementare oportune referitoare la organizarea şi competenţele acestui registru central. Se adaugă la Codul de Procedură Penală o nouă a treia dispoziţie adiţională. şi după rapoartelor legal primite. care se va afla la Ministerul de Justiţie. determinarea condiţiilor de securitate în custodia lor şi fixarea tuturor acelor măsuri care să garanteze stricta confidenţialitate şi restricţie a mostrelor. Dacă apreciază că îi corespunde altei judecătorii competenţa de a judeca. Consiliul General al Puterii Judiciare. de caracter naţional. organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale privind folosirea juridică a ADN-ului. Guvernul. dacă există. se vor consemna într-un registru central. şi în oricare caz într-un termen nu mai mare de şapte zile. componenţa. şi se adaugă la această Lege o nouă a doua dispoziţie adiţională. către reclamant sau denunţător. analizelor şi datelor care se obţin din acestea.III.» Patru. conservarea şi analizarea mostrelor. Actuala dispoziţie adiţională a Codului de Procedură penală devine prima dispoziţie adiţională. cu următorul conţinut: «Guvernul. la propunerea comună a Ministerelor de Justiţie şi de Interne. 2. îi va transmite demersurile efectuate pentru ca aceasta să procedeze la indicării procesului şi la citările în conformitate cu dispoziţiile regulii anterioare.» 226 .» s) Se modifică articolul 966. determinând momentul intrării sale în funcţionare. precum şi celelalte măsuri preventive adoptate în cursul procedurilor penale. fiind audiaţi Consiliul General al Puterii Judiciare şi Agenţia de Protecţie a Datelor. a termenelor de judecare a delictelor. asigurând în toate cazurile confidenţialitatea.

organul care acţionează va putea respinge practicarea probei de confruntare. i) Formularea recursurilor corespunzătoare. b) Solicitarea impunerii măsurilor la care se referă Legea. Vor putea să se prezinte în cauză în calitate de acuzatori particulari. Primul paragraf al articolului 8 este redactat în următorul fel: «Judecătorul de Minori nu va putea aplica o măsură care presupune o mai mare restricţie de drepturi şi nici pentru un timp mai mare decât măsura solicitată de Ministerul Public sau de acuzatorul particular. familială şi socială a minorului. din 12 ianuarie. h) Participarea la întrevederile şi şedinţele care au loc. persoanele direct vătămate de infracţiune. f) Să fie audiat în toate incidentele care se soluţionează în timpul procedurii. fie în faza de audiere. care reglementează răspunderea penală a minorilor. printre care următoarele: a) Exercitarea acuzării particulare în timpul cauzei. Articolul 25 este redactat astfel : «Articolul 25. i se vor transmite toate demersurile efectuate în conformitate cu această lege şi i se va permite să intervină în toate soluţionările în apărarea intereselor sale. fiind înştiinţat asupra demersurilor care se solicită şi se dispun. c) Accesul la dosar. Odată admisă de către Judecătorul de Minori. sau participarea minorului la acestea. moştenitorii sau reprezentanţii lor legali. 227 . în conformitate cu această Lege. g) Să fie audiat în cazul modificării sau înlocuirii măsurilor impuse minorului.A doua dispoziţie finală. când nu apare fundamentală pentru verificarea faptelor. Legea Organică 5/2000. dacă sunt minore sau legal incapabile. înfăţişarea acuzatorului particular. dacă aceasta este solicitată. în acest privinţă. Acuzarea particulară. este modificată în următorii termeni: Unu. educativă. cu excepţia celor referitoare la situaţia psihologică. părinţii lor.» Doi. cu excepţia acţiunilor prevăzute în articolul 61 al acestei Legi. e) Participarea la practicarea probelor. cu facultăţile şi drepturile care derivă din faptul de a fi parte în cauză. d) Propunerea de probe care privesc fapta infracţională şi circumstanţele săvârşirii sale. fie în faza de instrucţie.

Se adaugă un nou paragraf final la articolul 20 al Legii Ipotecare. ca măsură preventivă. Prezenta Lege organică va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2004. se va stabili posibilitatea de a prelungi perioada de detenţie. cu excepţia primei dispoziţii finale. Se adaugă o a şasea dispoziţie adiţională. 179 şi 180 ale Codului penal. care este redactată după cum urmează: «Fiind evaluată aplicarea acestei Legi Organice. în această Lege Organică au caracter de Lege obişnuită normele conţinute în alineatul 2 al primei dispoziţii finale. 6 şi 8 al Constituţiei. care vor modifica articolele 259. precum cele prevăzute în articolele 138. conform textului reelaborat aprobat prin Decretul din 8 februarie 1946.5. 139. celei de-a treia dispoziţii finale şi celei de-a patra dispoziţii finale. arătând acest lucru în mandat. nici oricare alta prevăzută în Lege. executarea sa în centre în care se intensifică măsurile de siguranţă impuse şi posibilitatea executării sale. în alineatul 2 al celei de-a doua dispoziţii finale şi în a treia dispoziţie finală. în următorii termeni: «Nu va putea lua notă de cerere. Guvernul va proceda la stimularea măsurilor orientate să sancţioneze cu mai mare intransigenţă şi eficienţă faptele infracţionale săvârşite de persoane care. care vor intra în vigoare în ziua următoare publicării acestei Legi Organice în Monitorul Oficial al Statului. optzeci şi nouă şi nouăzeci ale articolului unic. prezintă o gravitate specială. încă fiind minore. care vor intra în vigoare în aceeaşi zi în care o va face Legea 22/2003. 228 . şi cu excepţia alineatelor al optzeci şi opt. Concursală (privind concursul de infracţiuni). 260 şi 261 ale Codului Penal. în cauzele penale se va putea lua notă de sechestru preventiv sau interzicere da a dispune de bunuri.» A patra dispoziţie finală.1. din 9 iulie. dacă titularul din cartea funciară este o persoană diferită de aceea contra căreia s-a orientat acţiunea.» A treia dispoziţie finală. Ministerul Public.III. A cincia dispoziţie finală. audiaţi Consiliul General al Puterii Judiciare. sechestru sau interzicere de a dispune (de bunuri). în centre penitenciare. când după aprecierea judecătorului sau instanţei există indicii raţionale că adevăratul titular al acestora este cel inculpat. în acest scop. celei de-a doua dispoziţii finale. odată nu majoratul. Trei. care au fost dictate în exerciţiul dispoziţiilor articolului 149. comunităţile autonome şi grupurile parlamentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful