You are on page 1of 84

V.

Ukujnik

Kagan
&

jeho bek

V. Ukujnik

Kagan a jeho bek


Jak se Stalin vzbouil proti kaganovi...................................................4 Vtzstv svobodnch zedn.............................................................5 Dlo svobodozedn............................................................................7 Spojenci bolevik ...........................................................................10 Hrabej ukraden! ................................................................................12 Vyvradn nejlepch z gj..........................................................13 Dvoj zobrazen hvzdy......................................................................14 Znien neexistujcho vojenskho spiknut..................................15 Neznm Chazai ................................................................................16 Tinct kmen.....................................................................................17 Zvltn obyeje chazarskch vldc Kremlu ..................................18 Car pinesen jako ob......................................................................19 Kagan a bek .........................................................................................21 Marl ukov ......................................................................................25 Vyvradn ruskch ovinist ........................................................27 113 Berijovch dn.............................................................................31 Shrnut - situace na jae 1953 ............................................................34 Likvidace idovskho kagantu .........................................................34 Zvltnost ............................................................................................35 as: pt hodin odpoledne, 27. ervna ...............................................35 Georgij vtzoslavn ...........................................................................39 S m pnov nepotali......................................................................41 Mesinsk nenvist..........................................................................42 ukov a Rusko ....................................................................................45 Sionistick tisk ....................................................................................49 Doslov ..................................................................................................52 Plohy .... 53 - 86
(Niva c. 6-8, 1984) V. UKUJNIK: KAGAN I JEHO BEK Sbornk: VLKA PODLE ZKON PODLOSTI Vydal: ZAO, Pravoslavn iniciativa, Minsk, 1999

Jak se Stalin vzbouil proti kaganovi


(Pedmluva redakce)

elo u vce ne osmdest let od t doby, kdy se v dsledku bolevickho pevratu moc v Rusku ocitla v rukou idovsk meniny. Mnoz dote nechpou, jak se vbec nco takovho mohlo stt v mnohamilionovm pravoslavnm Rusku.

Odpov na tuto otzku do jist mry dv kniha V. Ukujnika Kagan a jeho bek, vydan v zahrani jet v sovtskch asech (kniha byla napsna v 1970-tch letech), kterou uveejujeme v mrn zkrcen podob, - vyla ve sbornku Vlka podle zkon podlosti, kterou v roce 1999 vyla ve Vydavatelstv ZAO Pravoslavn iniciativa v Minsku v Blorusku.*) Dlo pomh poznat po desetilet utajovan fakta a souvislosti, kterch poznn m ohromn vznam pro celoruskou, veslovanskou a svtovou historii, souasnost i budoucnost. sti dla uveejujeme v dob, kdy USA a jeho poskokov kvli kohosi zjmm terorizuj a bombarduj jeden nrod a stt za druhm a zrove v obdob, kdy si Rusko i svt pipomenuli 50. vro smrti (pesnji zavradn) J. V.Stalina. Mdia, kontrolovan po celm svt pslunky aktivn meniny ji po desetilet, podvaj o nm krajn jednostrann a krajn negativn obraz. Ne nhodou. Jak je tedy pravda o VSR, o SSSR, o komunismu, o Rusku a o Stalinovi?

Tato esk pdf edice (2007) je ze slovensk verze nalezen v internetu. Jedn se o tko vyhledatelnou publikaci. Zejm ja na indexu ve vyhledvacch portlech. Voln poznmky editora jsou zapsny *) bez udn autora poznmky. Obrzkov doprovod, proloen a zvraznn jsou rovn provedeny editorem.

*)

Vtzstv svobodnch zedn


lha vemonch planch vmysl a zmrnch zkreslen tak pokryla historii Ruska, e nejen cizinci, ale i samotn Rusov ji dvno ztratili vestrannou orientaci a nechpou skuten smysl ani tch udlost, kter se udly, ani tch, kter se dj. Jak se to tedy vechno stalo? Po dlouhch letech mlen odpov na tuto otzku dal id Grigorij Aronson. V jeho dlouhm lnku v idovskm asopisu NRS Aronson poznamenal, e jnov revoluce v Rusku byla prac ruskch tajnch svobodozednskch li, dceinnch l idovsko-francouzsk Le Velkho Vchodu (Grand Orient). Kerenskij / Kirbis, kter tehdy jet il, nejene tehdy pln potvrdil slova Aronsona (mlha vemonch vmysl a zmrnch zkreslen tak pokryla historii Ruska, e nejen cizinci, ale i Rusov u ztratili orientaci), - ale tak dodal, e kdy byl pod svobodozednskou psahou, on sm neml prvo hovoit o tto otzce. Jak informuje Aronson, bez vjimky vichni lenov Doasn vldy, vetn samotnho Kerenskho*), byli svobodn zedni. Jinak eeno, vtzov mli po ruce dopedu pipraven kdry, kter se, vyuijce lidovho vystoupen, okamit uchopili moci. Sfra innosti svobodozednskch li v Rusku do prvn revoluce byla pln nezeteln pro obyejnho obyvatele, ale zahrnovala

Chazarsk id rodnm jmnem Kirbis. Po smrti jeho otce Kirbise, ida, se jeho matka, idovka, vdala za Rusa Kerenskho. A tak se stalo, e Rusk krve by se v nm dobe znmm Rusovi Kerenskm ani Hilsner nedoezal 5

*)

irok sfry, zvlt mezi tmi skupinami, jejich innost mohla ovlivovat funkce sttnho apartu. Bt tajnm svobodnm zednem se povaovalo za velmi mdn a uiten ve smyslu karirnho postupu a nabyt vemonch pozemskch blah. Svobodn zedni zaujmali mnoh klov posty v administraci impria a mli plnou monost ovlivovat chod udlost. Fakticky neexistovala dn sttn tajemstv, kter by jim nebyla znma a kter by neodevzdvali veden do Pae, do jejich matesk le. V knize svch vzpomnek velk kne Alexandr Michajlovi vzpomn na jeden neobyejn vn fakt, mlo znm irok veejnosti, e tinct gardovch jezdeckch (pluk?) mlo bt na osobn pkaz cara pemstnch z fronty do Petrohradu, aby potlaily ppadn nepodky. Ale, jak pe velk kne: Nejdve jsem se dozvdl, e zrdcov, kte sedli ve Stavce, se pod vlivem vdc Sttn Dumy opovili tento pkaz poruit. Carova slova z jeho dennku o tom, e kolem je zrada, zbablost a podvod se pravdpodobn vztahovaly na tuto udlost, kter zmnila cel chod historie a v konenm dsledku samotnho impertora a takt cel jeho rodiny. Svobodn zedni, tito neviditeln neptel ruskho impria, zaali svoji prci na znien Ruska na zatku 19. stolet, kdy garda po nvratu z Francie pinesla do vlasti semena, ze kterch vyrostla jnov revoluce. Samozejm, jednotliv svobodozednsk le byly v Rusku i pedtm, ale jejich innost byla nevznamn. Organizovn Severn a Jin le a jejich vtv mono datovat k obdob 1815-1820. V prosinci 1825, kdy nezveejnn zeknut se prostolu velkho knete Konstantina Pavlovie vytvoilo zmatek v Petrohradu, se svobodn zedni rozhodli, e as pevratu nastal a vyvedli nkter oddly gardy na Sentn nmst. Jak je znmo, patn pipraven povstn bylo potlaeno zvlt dky osobnmu energickmu postupu impertora Nikolaje I. Organizace svobodnch zedn byla rozprena a sthla se do ilegality. Skryt v mlivm oparu a obklopen tajemstvm neustle pokraovala ve sv niemn podvratn innosti.
6

svobodozedn Dlo sv obodozedn


osob Pjotra Arkadjevie STOLYPINA, lovka vjimen vle, administrativnho talentu a nebojcnosti, vidli svobodozedni svho smrtelnho neptele. Tak, jako Lenin, i oni velmi dobe chpali, e dokud je Stolypin u moci, dn velk otesy nejsou mon. Lovili ho jako divok zve. A on byl zabit v Kyjev v den 1. 11. 1911. Psen povenec Mordka (Michail) Bogrov, syn bohatch kyjevskch id, se tajemnm a nepochopitelnm zpsobem stal tajnm agentem v adch kyjevsk policie a byl jmenovn mezi ty agenty, kte mli ochraovat impertora i Stolypina na divadelnm pedstaven, kter se zmnilo na tragdii. Bogrov pistoupil ke Stolypinovi, kter sedl v pzem a smrteln jej zranil vstelem ze sluebnho browningu. Stolypin, pitlaujc si pravou rukou zrann msto, se obrtil k li impertora a levou rukou jej pokioval znamenm ke. Je mon, e v tchto pedsmrtnch minutch dopedu ctil, e i jeho panovnk, ktermu byl tak vrn, v nedalek budoucnosti zahyne rukama tch samch temnch sil a poslal mu svoje posledn blahoslaven (poehnn). Bogrov u vslechu nikoho neprozradil a rychle byl oben. Rozzuen obyvatel Kyjeva se chystali pobt vechny idy, a pouze energick opaten vldy, kter zavolala do Kyjeva ti kozck pluky, zastavily tento mysl. Jak potom vylo najevo, rno, v den vrady, ml Bogrov schzku s Lejbou Bronsteinem-Trockm (obr. vlevo) v jedn z kyjevskch kavren, oividn proto, aby dostal posledn instrukce. Je tu vhodn
7

pipomenout, e na zatku sv politick kariry byl Trockij svobodnm zednem 9. stupn. K pochmurnm vahm pidv vce ne zvltn jmenovn takov oividn podezel osoby jako Bogrov do sestavy ochranky impertora a Stolypina. Jmenovn Bogrova bylo, samozejm, nkm mysln pipraven. Lopuchin, nelnk pslunho oddlen policie, byl svobodn zedn. Vrada Stolypina byla prvm derem zvonu*), kter svtu oznamoval blc se konec impertorskho Ruska. Je dost mon, e Stolypin, kter chpal lpe ne jin veker nebezpe vlky pro Rusko, by se j mohl vyhnout, pokud by il v lt roku 1914, kdy temn sly organizovaly vradu nslednka rakouskho trnu v Sarajevu. Jak svho asu tvrdili lenov terorist organizace ern ruka, ke kter patil mldeneek Gavrilo Princip, kter zabil Franze Ferdinanda, jejich veden mlo spojen se svobodozednskmi lemi Evropy. Petrohradsk svobodozednsk pevrat v roce 1917 byl pln neekan pro armdu, kter ho ve sv mase pijala s velkou nedvrou, nechpnm a strachem o budoucnost Ruska. Autor tto knihy, kter v t dob slouil v jedn dlosteleck brigd, to me osobn potvrdit... Armda byla bhem prvnch dn revoluce prost zdrcen neekanou novinou o tom, e car se zekl prostolu a ctila, e vechny ek v nedalek budoucnosti nco stranho. Mimochodem, jet ped Aronsonem, v roce 1955, jeden z vdc levicovch kadet, svobodn zednka J. Kuskovov, takt poukzala na lohu svobodozednskch kruh Ruska nsledujc vtou, kter vyla v asopisu Rossija 30. ervence 1971: Svobodn zednstv hrlo velikou lohu v pprav revoluce svm vlivem ve vych spoleenskch kruzch a v ozbrojench silch... Pprava na revoluci se provdla systematicky a soustavn.

*)

Vrada v okultnm datumu 1.11.1911. Vimnme si datumu 11.9.2001 - tak slo velmi mil satanistick idovsk kabbale. Byla jm zahjena Vlka proti terorismu. 8

Za hlavn ob klevet byla vybrna carevna. Jedovat pletky, kter svobodn zedni vypoutli do obhu ve vych kruzch, rychle pronikaly dol a pipravovaly rozklad. Zuiv toky na vldu ze strany levicovch poslanc Sttn Dumy a nejvce samotnho Kerenskho, nafukovan pokrokovm tiskem, jeho spolupracovnci v tch asech tm bez vjimky byli id, mli takt svj vliv na rozloen mas. Nejzsadnjm faktorem, kter ml vliv na rozpad vldnho apartu v hlavnm mst impria, byl jed svobodnho zednstv, systematicky zavdn do vech administrativnch orgn, kter z tohoto dvodu nemohly dle normln fungovat, v nejkrititj minut pivedly lid ke chlebovmu povstn a dovolily mu perst do verusk revoluce. To, e svobodn zedni ji provokovali a byli na ni pipraven, dokazuje i samotn skutenost sestavy Doasn vldy, jej leny se stali pouze svobodn zedni. Podnt byl ten nejnevznamnj, ale ekat u nebylo mon. Pokud by Rusko vyhrlo ve vlce, stalo by se silnm sttem a vechny miliony mezinrodnho sionismu, utracen na rozvrcen Ruska a upevnn pozic idovstva, by bylo teba zapsat mezi vdaje jako istou ztrtu. Ne nadarmo se znm americk id bank Jacob Schiff po rozvrcen Ruska asto chvstal, e zhuba Ruska je zvlt dlo jeho rukou, kter jeho i jeho spolenky stlo velk penze. Jak je znmo, lohou Doasn vldy s Kerenskm v ele bylo dovst stt do Ustanovujcho shromdn, kter mlo podle pln svobodozedn odhlasovat rozdlen impria na mnoho st. Znm americk politick initel a komenttor, id Weinthal, na strnkch asopisu Newsweek ekl pln jasn, e svt neme bt spokojen, dokud Rusko zstv nerozdlen. To, co v Americe nazvaj Establishment anebo Svtov vlda, zskalo dky ruskm svobodozednm kontrolu nad rozlohou nejvtho sttu svta. Je pochopiteln, ale ani zdaleka ne pro vechny, e bylo pmm zjmem Establishmentu zachovat tento stt v celku, nevystavujc ho dnm socialistickm experimentm. V plnu byla promna Ruska na konglomert malikch demokratickch republik a jejich pokojn ovldan zvenku s velkm uitkem pro Establishment.
9

Ale neudlo se to, co pedpokldali. Svobodn zedni, kte mli obrovskou zkuenost v tajn podvratn, niiv innosti, prokzali velmi slabou pedstavu o prci budujc. Kerenskij v poslednch tdnech svho carovn v plnm zoufalstv vykikoval, e a nyn pochopil, jakou administrativn zkuenost mla impertorsk vlda, kter dokzala Rusko udret v podku.

Spojenci bolevik
ak bylo mono oekvat, jednm z prvnch akt svobodozednsk vldy v Rusku bylo darovan plnch obanskch prv vem idm, kte v t dob ili na zem sttu, piem jejich poet pedstavoval ti procenta obyvatelstva Ruska. Krom toho byla ihned vytvoena zvltn komise sestvajc hlavn ze samotnch id, aby byly vyhledny ty osoby v administraci, kter - podle idovsk legendy, kter se dvno zakoenila v celm svt - byly vinny organizovnm protiidovskch pogrom na jihu Ruska. Avak vsledek byl trapn: takov vinky nenali, a kauzu velmi rychle zametli pod koberec. Nicmn legenda zstala velmi iv... S takou plnou otevenost, s jakou Aronson napsal o asti svobodozedn v jnov revoluci, dal id, Samuel Goldelman napsal rovn lnek o tom, jak id na pozicch, kterm Lenin jako prvn v Rusku daroval vechna obansk prva, podpoili Leninovu revoluci. lnek vyel v bulletinu Institutu pro vzkum SSSR, rok 1959, . 4/30, Mnichov. V nm jsou uvedena Leninova slova, kter ekl svmu pteli idovi Dimantejnovi: Tyto idovsk elementy byly mobilizovny proti sabotm, a takto mly monost pomoci revoluci v t dob. My jsme mli monost zskat do svch rukou sttn apart pouze proto, e jsme mli k dispozici tuto zsobu rozumn a organizovan pracovn sly. Vechno je jasn a pln prost. Ti nemnoz z Rus, kte zChazart id Jacob Schiff (finann agent stali naivu, kte na svoje oi viRothschild ve Spojench sttech) a Lejba Brontejn alias Trockij hlavn akti dli uvedenou slu, vd, jak kruidovsko-bolevickho uchvcen Ruska. t nakldala s ruskm nrodem. Znan st revoluc mobilizovanch id si to namila do ad formovan EKY a zaujala v n vechny vedouc posty...
10

Brontejn-Trockij z New Yorku*] s pomoc id-bank pivezl z New Yorku do Ruska nkolik stovek kvalifikovanch revolucion, bez vjimky id, kte po pevratu zaujali mnoh administrativn posty. Velmi bohat id Alexander Parvus (vlastnm jmnem Israel Helphand) s mnohmi tajemnmi svazky hrl velkou lohu v temnch machinacch souviscch s dovozem tohoto nebezpenho zbo na ruskou pdu... Tko si pedstavit, e mezi idy v tch asech zmatku byla njak tajn dohoda a e mli jedno, pro vechny spolen. Nejprve lze pedpokldat, e se rozhodli vyuit vtzstv v jnov revoluci pro uskutenn svch cl. Zatmco Doasn vlda je uinila rovnmi mezi rovnmi, tak komunismus jim sliboval u ne rovnost, ale pln panovn nad Rusy, jejich ivoty a majetkem. To pln odpovdalo plnm idovstva vyjdenm v nsledujc formuli: Pevn nadje Izraele m dv opory: 1. e nkdy se vrtme do zaslben kanansk zem, 2. e se zjev v Izraeli mesi, kter pinut cel svt pokoit se jeho bohu a svj nrod udl vldcem svta.

Brontejn pochzel z Odsy, tehdejho hlavnho centra chazarskho organizovanho idovstva. Pak pobval v Nmecku a ve Spojench sttech. Oenil se z dcerou idovskho banke Abrama ivotovskho, blzkho ptele Rothschilda. Tm se Brontejn stal lenem klanu. Vcvik a vuka chazarskch id revolucion probhaly tajn v New Yorku v objektech J. Schiffa. Rothschild tradin v pozad. Za vybudovn Rud armdy, tehdej hlavn dern sly zednstv, byl Brontejn iniciovn do 33. stupn skotskho ritulu. Z knihy Vzpomnky Arona Simanovie, autor pe, e kdy Lev Davidovi Trockij, kter se pipravoval na likvidaci velk mocnosti Ruska na toto tma ekl: Musme ho (Rusko) zmnit na pou obvanou blmi negry, kterm zabezpeme takovou Tyranii o kter se nikdy nesnilo ani tm nejvtm despotm Vchodu. Rozdl bude jen v tom, e tato Tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bl, ale rud. V pravm slova smyslu bude rud, protoe se pi tom prolij takov potoky krve, ped ktermi zstanou v oku a zblednou vechny kapitalistick vlky. Nejvt banki zpoza ocenu budou pracovat v zkm kontaktu s nmi... Pokud my vyhrajeme revoluci, rozdrtme Rusko na jeden velk hbitov a na jeho hrobech upevnme moc sionismu, kter se stane tak silnm, e ped nm poklekne na kolena cel svt. My jim ukeme, co to je skuten moc. Cestou teroru a krvavch lzn ruskou inteligenci dovedeme do plnho znien, do idiotismu, do zvecho postaven. 11

*]

Tento citt nen pebrn ze Sionskch protokol, ale z v Americe velmi rozen Kolumbijsk encyklopedie, kde ho je mono najt na stran 1026, vydn roku 1950, pod termnem judaismus. Zstv dodat, e funkci tohoto knete mesie na sebe pevzal mezinrodn sionismus... Vtina vchodoevropskch id nejsou Semit, ale turkotatart potomci Chazar, kter nejdve rozpril kne Svjatoslav a potom byli dobyti ingischnem, nae utekli do vchodn Evropy pod tlakem jeho hord. V situaci, kdy tm pln vichni vznamn pedstavitel judaismu a sionismu pat ke skupin vchodoevropskch id, je pln pochopiteln, e tato historick pravda se u nich net velk popularit.

Hrabej ukraden!
ateriln rozmr ml svoji velmi pitalivou strnku pro idovsk kdry, kter uchvtili moc a dostali se do sestavy nov vldy. Je si tk jen pedstavit, jakch rozmr nabylo loupen ruskho nrodnho bohatstv novmi idovskmi hospodi, kte se dostali k moci. Loupili vechno, kde mohli a co mohli. dn, ani ty nejpiblinj sume tto organizovan loupee nroda vtzi vbec nejsou mon. Uvedeme nkolik pklad tchto krde. Neocenitelnou sbrku znmek zavradnho cara ukradl z palce osobn sm Brontejn-Trockij. Podle zprv tato sbrka se doposud nachz v trezorech jedn ze idovskch bank New Yorku. Nejlep kolekci ruskch minc na svt, kterou sesbral velk kne Georgij Michajlovi, ukradla skupina id, tajn ji odnesli do Ameriky a tam ji po stech rozprodali bohatm numismatikm. Kodex Sinaiticus, kter nael baron Tischendorf v jednom z monastr na Sineji, prodali id za 100.000 funt terlink Britskmu muzeu. Tento kodex byl v knihovn Ermite a povaoval se za jednu z nejdrahocennjch knih na svt. Znm id Sol Varnato byl hlavnm zprostedkovatelem pi rozprodeji cennost nakradench z palc, chrm a od soukromch osob. Bylo jich takov neuviteln mnostv, e mic jednotkou drahocennch kamen nebyl jeden kart, jak je to obvykl, ale deven krabiky od cigr.
12

Vyvradn nejlepch z gj
dy id dostali do svch rukou cel administrativn apart sttu, stali se jeho plnmi pny. Robert Wilton, Anglian, kter il v Rusku a bval korespondent novin Times, oznmil, e nedlouho po tom, co bolevici zskali moc, z 556 osob, kte zaujali nejvy administrativn posty v Rusku, 447 byli id. Kdy id uchvtili moc do svch houevnatch rukou, vbec nemli v myslu ji z nich pustit, co dokazuje etnick sestava sovtskho veden ped Druhou svtovou vlkou: z 500 len nejvy sovtsk administrace bylo 83% id, 5% Rus, 6% Loty a 6% jinch nrodnost. Pokud jde o procentn podl, id na sestav vldnho apartu - ped vlkou jejich bylo dokonce o nco vc jak v prvnm obdob po revoluci, bylo by pln nepimen pedpokldat, e ti id na pozicch, kte podpoili revoluci kvli doshnut svch pislbench cl, po tom, co se ocitli u kormidla moci, se vichni nhle, jako na mvnut Leninovy kouzeln hlky, zmnili na pln pesvden marxisty-komunisty-ateisty. Je bez jakchkoliv pochyb, e drtiv vtina z nich zstala tm, km byli i pedtm, idy na pozicch, syny a vnuky obchodnk, prodava, rabn, s vekerou je ovlivujc vrou, tradic a kulturou. V duchu zstali prv takovmi pseudoboleviky (akoliv i vstoupili do bolevick strany), jak portugalt a panlt maran zstali, i po jejich stalet asimilaci katolicismem, pseudokatolky. Novouk stranick prkazy jak fkov lstky pouze troku-troiku zakrvaly jejich skutenou idovskou podstatu. Prv skuten id-komunist se povauj za zrdce judaismu, protoe pro takov je sionismus pouze nrodnm pedsudkem a klann se Jahvemu (Jehovovi) povauj za liv religizn fanatismus kodliv pro komunismus. Ke dni smrti Lenina, kter byl - co je velmi mon - otrven - id -pseudobolevici u poznali svoji slu a zaali uskuteovat svou politiku. Prv tak, jak to udlali vtzn svobodn zedni v jnu roku 1917, kdy postavili sv pedstavitele do ela sttu, vtzn id dosadili svoje lidi na vechny nejdleitj posty v nov vld. Protoe chpali vjimenou dleitost orgn vnitn ochrany pro svoji moc, iroce pronikli do tchto orgn, kter se brzy staly sttem ve stt, kter ml svoji pln autonomn organizaci a takt druh armdy, bezprostedn podzen hlav ochranky. Znm anglick politick komenttor Krankoj, znalec Sovtskho svazu,
13

ve svch lncch nejednou uvdl, e tajn milice SSSR je klem k vy moci v SSSR. A tento kl byl celkem a pln v kapse id, kte ho vyuvali k upevnn a podporovn sv moci. Dal expert na sovtsk zleitosti, sm bval komunista, id Isaac Deutscher, udlal velmi dleit piznn, kdy na strnkch levicovho americkho asopisu Reportr vydvanho idem Ascolim oplakval pedasnou a pro nj neekanou smrt Beriji, liberla a vynikajcho administrtora, jak ho nazval. Podle slov Deutschera se sovtsk ozbrojen sly po vtzn vlce staly, v souladu se starou ruskou tradic, nositeli idej ovinismu a nacionalismu a nepteli liberlnch princip. K tomuto tmatu se jet vrtme dle, zatm je logick k doplnn uvst, e tyt noviny jednou uveejnili lnek Clair Sterlingov, ve kterm bylo upozorovno na to, e ve vech sovtskch sttech-satelitech byla tajn sluba pod kontrolou id, co siln poslouilo k rstu antisemitismu v tchto sttech. Sterlingov dokonce pedem varovala v roce 1956, kdy v Maarsku, kde 70% tajn policie a vichni jej nelnci byli v t dob id, se zleitost me skonit stranm pogromem, co se i stalo v dob maarskho povstn. Dav rdousil idy na ulicch, zabjel je na mst a vel na sloupech a plotech.

Dvoj zobrazen hvzdy

i vykopvkch msta Pompeje v Itlii byla nalezena zobrazen pticp a esticp hvzdy s nadpisy ve starm idovskm jazyku: - na esticp: Nae moc nad NMI - na pticp: Nae moc nad NIMI

Pticpou hvzdu pilepil ruskmu vojkovi na elo Lejba Trockij (Brontejn), krom jinho svobodozedn 33. stupn. Pticp hvzdy maj na vlajce USA i Evropsk unie, byla i na sttnm znaku eskoslovenska a je leckde jinde. Sta lenint bolevici pedstavovali velk nebezpe pro idy na pozicch. Jejich zvrsk vyhuben v Rusku, kter bylo pitno, jak je zvykem, na et obtnho bernka Stalina, bylo vykonno na pkaz shora. Mezi nimi zahynuli i bolevici mezi idy, kte, podle mnn sionistickosvobodozednskho centra, zradili judaismus. Je logick ci s pesvdenm, e represe 20-30-tch let se staly logickm pokraovnm teroru, kter zaal Kannegisser proti Urickmu a Kaplan proti Leninovi a ve kterm pokraoval sionismus v podob rudho teroru proti nejlepm pedstavitelm ruskho nroda a dalch nrodnost sttu. Pitom idovt kati muili a vyvyovali se i nad svmi spolurodky, kter povaovali za zrdce
14

sionismu, tm nejnim a nejpodlejm zpsobem. A tak, kdy Kamenva dovlekli ped soud, jeho alobci byli nsledujc lid: Oldberg, David, Berman, Rejnhold, Pikel. Soudci byli nelnci oddlen NKVD: Sluckij, Frinovskij, Pauker a Redens. Vech devt - id - dali nejkrutj trest pro Kamenva. Zvltn - nebo ne? Toto by, samozejm, nikdy nedlali, kdy-y byli pouze vykonavateli vle asiatskho despoty Stalina.

Znien neexistujcho vojenskho spiknut


onost vojenskho spiknut v oddlech Rud armdy byla tm nejrelnjm a smrtelnm nebezpem pro idy na pozicch, kte se dostali k moci. Kdyby to, co se udlo v lt 1953, se mohlo stt o 15 let dve, pak by to zmnilo cel chod svtovch udlost. Ost armdnho spiknut by bylo, samozejm, nasmrovno ne proti dikttorovi a otci nrod, ale proti Berijovi s jeho idovskm sevenm a proti vem idm na pozicch v ele s Kaganoviem. Svobodn zedni, nepochybn, projevovali podstatnou podporu dvma idm: Berijovi a jeho nejblimu kolegovi Izraeloviovi - ve fabrikovn falench obvinn, kter znamenaly zhubu tisc lid. Koncem roku 1938 u id konili istku armdy, jej ztrty pedstavovaly piblin 30 000 lid velitelsk sestavy. Mezi nimi bylo 186 z 220 velitel brigd, 110 ze 195 velitel diviz, 57 z 85 velitel sbor, 13 z 15 velitel armd, a vech nelnk vojenskch okruh. Jak vidme, istka byla hlubok a radikln a jak je vem srozumiteln, mla podstatn podetnout bojeschopnost armdy. Nmeck prameny nyn potvrzuj, e tato istka urychlila rozhodnut Hitlera napadnout SSSR. Kdo by mohl pedpokldat, e na prahu vlky potenciln neptel Nmecka z nieho nic zbav svoji armdu velen, a tm oteve vrata pro vtrhnut protivnka? Paradox nejvyho stupn! Zahranin historici, kte se u dvno neopovauj mluvit pravdu kvli strachu ze id, nijak nemohou vyeit problm tchto krvavch istek v armd tv v tv smrtelnmu nepteli a pokus Stalina uzavt mr s Nmeckem - stejn jako pm s nm. Skuten podvka tohoto pbhu je vak jasn, jak sprvn poznamenv Deutscher: mezi konzervativnmi sovtskmi vojenskmi kruhy bylo u v pedvlen dob siln hnut proti idovskmu jamu, kter bylo mnohokrt hor ne jamo tatarsk. id vdli, e ped nimi stoj dva neptel: vnitn a vnj. S vnjm neptelem byla malik nadje njak se domluvit a na njakou dobu oddlit jeho tok. Ale vnitn neptel pedstavoval pln reln a okamit
15

nebezpe. Na vbr jednodue mli: bu my (id), anebo armda (Rusov). Verze, podle kter spiknut (pokud bylo) bylo nasmrovno proti Stalinovi, a ne proti tm, kte dvali Stalinovi pkazy a stli za jeho zdy, je pln absurdn. Me snad nkdo pipustit, e ocitnuv se ped hroznm nebezpem, kter pro n pedstavovalo hitlerovsk Nmecko, by id li do stranho rizika spojenho s nienm velen sovtskch ozbrojench sil kvli zchran Stalina? Pokud by nelo o jejich vlastn ki, pretorinsk garda v SSSR by pidusila (jak to udlala potom) okamit svho vdce, pokud by ten neel do rizika ped tv neltostnho neptele id - tzn. hitlerovskho Nmecka - zniit nejlep kdry svoj armdy.

Neznm Chazai
yn, pro lep pochopen tch udlost, kter se dly v Rusku v naich asech, musme uinit odboku do dalek minulosti, kdy Rusko jako jednotn stt jet neexistovalo. V dvnch pedkesanskch dobch, ped vc jak tisci roky, v ninch Volhy byl bohat a siln Chazarsk chant. Chazai byli svm pvodem turko-tatai. Zstvali polokoovnky, ale pitom mli na tu dobu velk msta a vedli obrn obchod se svmi sousedy. Obchod s ivou silou, tedy otroky, byl jejich hlavn specializac. Kvli doplnn zsob Chazai asto provdli njezdy na slovansk plemena a zmocovali se zajatc kvli prodeji. V 8. a 9. stolet zaal pes konstantinopolsk rabny k Chazarm pronikat babylonsk talmudismus (v rznch dobch znm jako farizeismus, rabnismus nebo judaismus), nejprve mezi vy vrstvy obyvatelstva, a potom se rozil i mezi lid. Je zajmav, e v ruskch bylinch (kronikch) se nkdy objevuje Velikij idovin, se kterm rut bohati zpasili na Divokm poli. Je jasn, e tento idovin nebyl palestinskm idem-Semitou, ale divokm chazarskm njezdnkem, kter plenil slovansk ddinky. Slovan, doveden chazarskm terorem a k zoufalstv, pod vedenm svho knete Svjatoslava a za pomoci Byzancie, kter Chazai takt zpsobovali mnoho nepjemnost, uskutenili v roce 965 velk njezd na
16

Chazrii, vyplili a vyplenili jejich hlavn msta Itil, Beluji, Vei a Semender, a s bohatou koist se vrtili dom. Vce jak 90% id ijcch na celm svt pat k skupin takzvanch Akenaz - skupin vchodnch id, kte se v mnohem odliuj od zpadn skupiny - Sefard - nejen obyeji, ale i vzhledem.*) Nkte rut historici dvno pedpokldali, e vtina vchodnch id nejsou semit, ale turkotatart potomkov tch asiatickch Chazar, jejich kagant nejprve rozpril Svjatoslav, potom piel Dingischn a Chazai utekli do vchodn Evropy pod tlakem jeho hord. I v samotnm Izraeli jsou dnes nevelk skupiny lid, kte si pesvden o pravdivosti tto teorie. Jestlie tm pln vichni vznamn pedstavitel judaismu a sionismu pat k skupin vchodnch id, je pln pochopiteln, e tato historick pravda se u nich net velk popularit.

Tinct kmen
velkmu rozhoen pedstavitel judaismu a sionismu, spisovatel Arthur Koestler, pvodem vchodoevropsk id, pedstavujc velk okruh idovsk inteligence, vydal nedvno svoji novou knihu pod nzvem Tinct kmen**), ve kter jasn a pesvdiv dokazuje, e on sm i vichni jeho krajan id-Akenazov vbec nemohou bt Semit, ale jsou pmmi potomky Chazar. Jak sprvn tvrd Koestler, takov siln a ivotaschopn plemeno jako Chazai nemohlo pln beze stopy zmizet z povrchu zem. Pod tlakem Mongol se tito koovnci vydali na Zpad a usdlili se ve stedn Evrop, m zvtili poet svch soukmenovc, kte tam byli ji pedtm vytlaeni Svjatoslavem. Ti, co jsou v Polsku i na Ukrajin znm jako id, tito pesdlenci z povolskch step, byli prv tmi idy, o kterch mluv nae byliny.
Sefardov pochz se Stednho vchodu, jsou semitskho pvodu, pbuzn Arab, na rozdl od chazarskch akenazy id potomk stepnch asijskch koovnk. **) Arthur Koestler: The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage (ISBN 0-394-40284-7). Je dohledateln ke staen v internetu. 17
*)

Jak to asto bv, neofyt (novovc) po pijet nov vry zaali plnit obady s jet vtm silm, ne jak to dlali samotn id semitskho pvodu, piem k tmto obadm dodali i svoje, chazarsk zvyky. Nelze samozejm pedpokldat, e u vchodnch tzv id vbec nen pms semitsk krve. Mnoho id-Semit ilo v Chazrii, a st zpadnch sefardskch id se na tku ped kiky pesunula do vchodn Evropy a smsila se svmi talmudskmi souvrci - Chazary. Ale turko-tatarsk krev zstala u akenzskch id dominujc. Koestler ani netuil, e svmi historickmi bdnmi poodkryl kousek t opony, kter a doposud skrvala ped zrakem nezasvcench zvltn obyeje chazarskch vldc Kremlu.

Zvltn obyeje chazarskch vldc Kremlu


a 5. stran Koestlerovy knihy je tato vta: Souasn arabt historici souhlas, e chazarsk systm vldnut ml dvoj charakter: Kagan byl pedstavitelem religizn moci a bek obansk. (Kagan byl titul chazarskho chna) Koestler dodv, e akoliv byl Kagan (chn) pro oi bnch smrtelnk tm neviditeln, ve skutenosti byl plnoprvnm vldcem Chazrie a bek byl pouze jeho pomocnkem, kter vykonval administrativn funkce. Kdy potomci Chazar zskali moc v Rusku, dodrujc svoje star obyeje, nejene tu zavedli stejn dvojit systm vldy v jimi poroben zemi, ale - co je u celkem neuviteln a udivujc - dosadili za svho kagana potomka chazarskch chn - ida Lazara Mojsejevice Kaganovie, bledho strce Kremlu, jak ho nazvali sta emigranti, a Stalina-Dugaviliho*) jmenovali za jeho beka. Kaganovi byl jednm z nemnohch komunist-id, kte nikdy nemnili svoje skuten pjmen, skldajc se ze dvou st - kagan, to jest chazarsk chn, a z ppony -ovi, oznau*)

Slovo duga je v gruzntin tot co id v etin, -vili je rodov koncovka. asto je uvdno e Stalin-Dugavili byl id po otci. Ostatn oblast Gruzie byla jin st nkdej Chazarsk e. Oba dva, Kaganovi i Stalin byli ji na neblaze znmm Leninem uspodanm verku ve vcarsku v r. 1917, na poest do Evropy dora-zivho Trockho na lodi od Schiffa a se zlatem od Schiffa a tak s hordou idovskch kriminlnk a hrdloez vycviench v New Yorku, u Schiffa. 18

jc pvod. Jinak eeno, Lazar Kaganovi byl po musk linii pmm nslednkem poslednch chn Chazrie i chazarskho kagantu, jeho pedkov se pesdlili na Ukrajinu, kde se on narodil a byla mu znovunavrcena prva chna - kagana pod maskou jednoho z tajemnk stednho vboru Komunistick strany. Kdo si dnes pamatuje na dvojitou moc v SSSR, kde v ele strany stl nikoliv pouze generln tajemnk, vem znm Stalin, ale i druh, v hlubokm stnu ukryt kagan Kaganovi? Prv Stalin a Kaga-novi podepisovali vechny nejdleitj roz-hodnut strany a vldy. Akoliv Kaganovi byl tm neviditeln, ve skutenosti byl prv on nejvym vldcem - kaganem, bek Stalin byl pouze jeho administrtorem a pomocnkem. Moc Kaganovie nebyla iluz, protoe kl k moci, tedy cel sloit a mohutn apart tajn sluby, byl v rukou jeho lovka, jeho bratrance, gruznskho poloida Lavrentije Beriji, kter byl potom i v ele komise pro atomov zbran. Koestler rovn pe, e Chazai mli zvyk ritulnch vrad, a v nkterch ppadech zabjeli dokonce svho vlastnho chna. Zde je teba dodat, e i v na dob Chazai, anebo id z vchodn Evropy, ke kterm pat tm vechno idovsk obyvatelstvo New Yorku, kterho poet pevyuje 3 miliony, pokrauj v dodrovn tradic svch pedk, jed pouze kor maso rituln zabitch zvat, jejich hrdlo je proznut ve tvaru ke za ptomnosti specilnch ochet, kte za to pobraj penn mzdu. Jet zajmavj je ta skutenost, e v New Yorku a v jeho okol z obavy ped poskvrnnm idovskch konzument masa se dn jin krom korovho vbec neprodv a nepodv v restauracch. Jinak eeno, neidovsk obyvatelstvo tohoto msta, kterho poet nkolikansobn pevyuje poet id v nm ijcch, se mus podrobovat vli meniny.

Car pinesen jako ob

e sv knize na Koestler k o ritulnch vradch toto: Vidme, e Chazai praktikovali i pinen lidskch obt, vetn RITULNCH VRAD na konci jejich kralovn. Tato slova dovoluj pochopit skuten vznam nejstranjho zloinu naeho stolet (20.) - vradu poslednho ruskho panovnka a cel jeho rodiny v noci na 17. ervence 1918 ve mst Jekatrinburk. Oficiln verze
19

pijat v encyklopedich a rznch vdeckch historickch pracch, e bolevici se dajn obvali osvobozen zajatc postupujcmi oddly blogvardjc, a proto se rozhodli je zahubit, protie pravd. Ve skutenosti msto v t dob nebylo obkleno Blogvardjci. Vechny cesty na zpad bylz v rukou bolevik, a ti mohli zajatce lehce odvzt. Krom toho telegrafn spojen s Moskvou nebylo peruovan ani na minutu a ady v Jekatrinburku by se nikdy nerozhodly psobit samostatn v takov dleit otzce. Na zatku naeho stolet, jet ped 1. svtovou vlkou, malik obchdky v Krlovstv Polskm asto prodvaly pod pultem dost nahrubo vytitn pohlednice se zobrazenm idovskho ocheta s Trou v jedn ruce a s blm ptkem - v druh. Ptk ml hlavu cara Nikolaje II. s impertorskou korunou. Dole byl v idovskm jazyce nsledujc npis: Toto obtn zve nech bude mou oistnou obt... V prbhu vyetovn vrady panovnka a jeho rodiny bylo zjitno, e den ped tmto zloinem do Jekatrinburku z Centrlnho Ruska pijel speciln vlak, kter ml pouze parn vz a jeden vagn pro cestujc. V nm picestoval lovk v ernm odvu velmi podobn idovskmu rabnovi. Tato osoba si prohldla sklep Ipatjevova domu, kde byli zadrovni zajatci
20

a zanechala na stn kabbalistick npis, kte specialist rozifrovali takto: Car pinesen jako ob - carstv je znieno! Jak potvrzuj sovtsk prameny a jak svdili nkte z vrah, pkaz k vrad panovnka, jeho rodiny a tch, kte byli s nimi - celkem 11 lid - vydal osobn id Jakov Sverdlov, kter ho vydal ke splnn idovi ajovi Goloekinovi, kter byl v t dob pedsedou Jekatrinburskho sovtu. Potom Jekatrinburk na poest hlavnho vraha pejmenovali na Sverdlovsk. Sverdlov peil sv obti o mn ne rok. Jak se k, zbili ho v dob mtinku dlnci jedn z morozovskch manufaktur a on zemel v beznu 1919 jako 34-let, v dsledku toho vprasku. Oficiln Sverdlovovu smrt pipsali zpalu plic. Za bezprostednho vykonavatele zloinu aj Goloekin uril ida Jankela Jurovskho, syna Chaima Jurovskho, poslanho na Sibi za velk rozkrdn. Jankel si pizval bandu vrah-ekist, kter sestvala zvlt z maarskch id. k se, e mezi tmito Maary, kte mli ast na vrad, byl Imre Nagy, milek zpadnho tisku, kter byl v roce 1956 zastelen sovtskmi vojsky bhem potlaen maarskho povstn. Jurovskij osobn revolverem zastelil panovnka a nslednka, kterho otec drel v nru. Carevi Alexij, trpc hemofili, ml tehdy 14 let. Ve svtle vech ve uvedench fakt se stv pln zjevn, e jekatrinbursk zloin byl promylenou rituln vradou, promylenou ped jejm vykonnm a uskutennou vlun idy - Sverdlovem, Goloekinem a Jurovskm. Chazarsk id Jurovskij plnil lohu toho korovho eznka - ocheta, kter vlastnorun pinesl jako ob panovnka i nslednka trnu nejvtho kesanskho sttu.

21

Kagan a bek
ak bylo stanoveno podle zvyku Chazar, vechna innost kagana, Lazara Kaganovie, zstvala v hlubokm tajemnu. Bek Stalin byl stle na och a jak neomezen ve svch prvech nesl plnou zodpovdnost za vekerou vnj i vnitn politiku sttu. adov ten, tak rusk, jako zahranin, po lta krmen primitivnmi lemi, enmi tiskem, kterou kontroluj (...), si jednodue neme pedstavit jin, skuten obraz toho, co se ve skutenosti dlo za kulisami sovtsk historie. Zahranin tisk tm nikdy neuvdl jmno druhho, a pesnj by bylo ci hlavnho tajemnka komunistick strany a emigranti pouze ctili, e tento zhadn tajemnk dl nco velmi dleitho, ale nikdy nemohli dospt k tomu, co konkrtn. Koestler na to ve sv pozoruhodn knize dal jasnou odpov: Do svho nespnho pokusu svrhnout moc kagana byl jeho bek pouze maskou skutenho pna sttu a jeho idovskho okol. Z dalch udlost ten pochop pravdivost tchto slov. Kaganoviovi osobn se pipisuj pouze dv udlosti, kter ob v sob nesly urit rituln smysl: a) Byl jm rozkaz o znien velkolepho a grandiznho Chrmu Krista Spasitele v Moskv, kter byl vybudovn z dar nroda na pamtku vtzn vlky v roce 1812 (s Napoleonem). Zkrlen nejlepmi umlci Ruska byl neocenitelnm historickm pamtnkem, srdcem nejen Moskvy, ale i celho Ruska, jako Chrm Matky Bo v Pai, anebo Chrm svatho Petra v m. Chrm vybudovan na vky niili jen s tkostmi, a jen s pomoc vbunin se ho po dlouhch silch podailo rozbt na zkladn sti a nkter materily vyut na stavbu moskevskho metra. Nebyla absolutn dn poteba zniit ho, tak, jako nemla dny smysl vrada 11 lid ve sklep domu Ipatjeva v Jekatrinburku. Na mst chrmu postavili koupalit. Chrm byl znien proto, e byl symbolem zahynuv kesansk e, kter se zmocnili id. b) Druhm vznamnm a znmm rozhodnutm kagana bylo znien nejlep st ruskho rolnictva, kter se uskutenilo pod hlavikou rozkulaovn nejpracovitjch rolnk. Vsledkem tto akc byl stran hlad a smrt destek milion nejlepch kesan. Podpis kagana-chna pod tmto rozhodnutm je mono objasnit nejen ideou vyhuben kesan, ale i o cel tiscilet opodnou pomstou Chazar-judaist jejich pradvnmu nepteli, jeho kne Svjatoslav tak rozdrtil jejich stt - Chazrii. Pro lidi, kte pochybuj, e takov vci jsou mon v naem 20. stolet, pipomnme jet jednou, e Chazai roztrouen po celm svt a doposud po22

svtn dodruj svj star ritul zabjen zvat, kter uvaj jako pokrm. id v Americe se povauj za nejkulturnj, nejpokrokovj a nejsvobodomyslnj etnickou skupinu zem, pesto, jak u bylo eeno, tito liberlov a ateist se porn podrobuj kdu obadnosti, kter k nim peel od dvnch stepnch pedk, kte pijali judaismus ped mnoha staletmi. Zvrsk vyvradn Leninovch poradc a istka kdr v armd ve znan me utvrdily moc id na pozicch v Sovtskm svazu. Obraz administrativnho apartu sttu ped druhou svtovou vlkou byl ve veobecnch rysech takov: Ve skryt form byla moc v rukou kagana Kaganovie a jeho nejbliho idovskho okol. Vkonn moc nleela jeho bekovi Dugavilimu, kter navc v ppad poteby slouil jak obtn bernek - Moloch. dn vn rozhodnut Dugavili samostatn nepijmal a jeho neomezen despotismus byl adresovn prostmu lidu, jak kaj Polci. Neomezen moc kagana nebyla zaloena na Komunistick stran sttu, ne na jejm stednm vboru, ale na obludn ve sloitosti i v sle organizac vnitn ochranky, jej hlavn tb se nachzel v Moskv, v Lubjance. V prbhu 16 let stl v ele tto ochranky gruznsk poloid Lavrentij Berija, kterho, jak jednou povdal Deutscher, velmi nenvidl a bl se ho cel stt. Mono ci s plnm pesvdenm, e bhem cel historie lidstva nikdo a nikdy nedokzal vytvoit nco podobnho onomu systmu tajn policie, kter pronikala do vech zkout ivota a svch agent, takzvanch seksot, mla v kad buce sttnho apartu, v kad skupin lid, vetn Severn polrn stanice, kde ij tyi lid a jeden pes. Tato policie ovldala i vechny pracovn tbory v SSSR, ve kterch tak efektivn semlali pracovn slu zem a niili lidsk due. est vynalezen tchto vznamnch tbor smrti pat idovi Natanovi (Naftalijovi) Aronoviovi Frenkelovi, o em se zpadn tisk ze skromnosti nikdy nezmiuje, uvalujc odpovdnost za tbory na obtnho bernka - molocha Stalina. Ve skutenosti by si i uveden Frenkel tedy takt zaslouil Nobelovu cenu, kterou si zaslou ne mn jak jeho spolubratr poloid Henry Kissinger, kter v Asii vydal na smrt a vymrn v tborech miliony. Cel skupina id na pozicch stla, samozejm, pln na stran kagantu a
23

projevovala mu vraznou podporu a pomoc zvlt tm, e vedla neustl pozorovn gj a donela nelnkm, jak uvidla nco podezelho v jejich chovn. Jakkoli paradoxn by to vyznvalo, vchodn id si usmysleli uprosted 20. stolet obnovit systm vldy, kter byl v jejich Chazrii do 10. stolet po Kristu, ale zpsobem bolevickho komunismu! Cel kostra moci byla potaena rudou k - kagan - jako nejvy, nedostupn a tm neviditeln moc, a bek, vykonavatel vle kagana chna, drc v eleznm seven poroben obti z jinho plemene. Jak na strnkch znm Britsk encyklopedie z roku 1953 napsal id, profesor Jakov Markus: Bylo vyvinuto obrovsk sil, aby byl rozdrcen mimo zkon postaven antisemitismus. Trest za nj byl minimln 3 roky nucench prac v tborech, co pro lidi se slabm zdravm znamenalo trest smrti. Moje Sertog a dal zakoueli chronick vytren ze sovtskho systmu moci, a jak na strnkch Readers Digest v prosinci 1968 napsal znm americk spisovatel Lester Beli: Jestlie sami byli potomky Chazar a chpali podstatu sovtskho systmu, nemohli nezkouet naden pi pohledu na to, jak jejich spolubrati vldnou nejvtmu sttu svta. Zopakujme si jet jednou: Ped tokem neptele nebyla Sovtsk armda zbaven svho velen divokm asiatskm despotou Stalinem, ale vchodnmi idy v ele s kaganem, kte zachraovali svoje zzen a svoj ki ped nebezpem nastupujcm ne ze Zpadu, ale z jejich vlastnho sttu, jeho pny byli. Udl se jet jeden paradox: poloid Berija inspirovan kaganem pinesl na zlatm podnosu kolektivn hlavu neptelskch ozbrojench sil tvrtinovmu idovi Hitlerovi, co bylo zatkem zhuby jednoho i druhho. tenm, kte pochybuj o idovskm pvodu Fhrera, se doporuuje pest si jeho ivotopis, kter napsal profesor Gottingensk univerzity G. Kessler, anebo Kardelovu knihu Hitler - zakladatel Izraele*). Alois Schicklgruber, Hitlerv otec, byl nemanelskm synem idovskho banke z Grazu a jeho
*)

New Century Press, ISBN 0-9567523-0-5. Lze najt v internetu. Jin badatel uvdj, e zde zmnn Hitlerv dd Frankenberger byl z rodov linie Rothschild. (!!!) 24

sluky Schicklgruberov. Bank se jmenoval Frankenberger. Je zajmav, e Kardel, kdy psal svou knihu vydanou v roce 1974, nevdl o Kesslerov broue, protoe ta okamit zmizela z kninho trhu - skoupen idy. Kardel uvd, e tm cel nejbli okol Hitlera sestvalo z lid, kte mli pms idovsk krve, s vjimkou Rohma, zabitho na samm zatku Fhrerovy kariry, jen byl istm rijcem. Dva, poln marl Milch a Eichmann, dovleen a zabit idy v Izraeli, byli po obou rodich chazarskmi idy.

Marl ukov
rolomn tok Hitlera na Sovtsk svaz byl stranm derem pro idy na pozicch. Jak je znmo, v Kremlu ani nechtli vit tto neoekvan zprv, kter znamenala nevyhnutelnou smrt vem vchodnm idm, a dokonce ne z rukou Hitlera, ale vech nrod obvajcch sovtsk Rusko. Zatmco ve starm Rusku byl takzvan antisemitismus zjevem sporadickm a neml takov ostr formy, tak nyn, podle svdectva samotnch id, vechno obyvatelstvo sttu mlo k nim postoj nepzniv, s vjimkou disident, samozejm. Paradox prohry vlky, kterou mlo Nmecko u tm vyhranou, doposud zstv zhadou. Nmci po vzoru Napoleona nyn asto obviuj mrazy, kter je zahubili pod Moskvou. Sovtt historici a do odvnen Stalina pipisovali vtzstv gniovi generalissimovi, a nyn ho pipisuj komunistick stran jak celku. Pokusme se najt sten objasnn chodu udlost v charakteru tch dvou osob, na kterch zvisela nejdleitj rozhodnut v souvislosti s vedenm grandizn operace. Jak pe Koestler ve sv knize o Chazarech, jejich bek, A ne kagan, se v dob vlench udlost stavl do ela ozbrojench sil sttu. V souladu s tmto zvykem byl bek Stalin vyhlen Nejvym za hlavnho velitele vech armd SSSR. Kdo jmenoval marla Georgije Konstantinovie ukova do funkce nelnka Generlnho tbu, nm nen znmo. Nejpravdpodobnji to byl vbr samotnho Stalina, vbr vjimen spn. ukov byl ve vojenskch kruzch znm jako antisemita, a proto jeho jmenovn do tto funkce nemohlo vyjt ze Stalinova idovskho okruhu. V prvnch dnech vlky byli vichni id v pln panice a zmatku a jak ti jen bylo mon, dvali pednost neupozorovn na sebe. Stalin, kter podle svdectv samotnho ukova vbec nebyl njakm pologramotnm hlupkem neschopnm st ani zempisn mapy, pln rozumn odevzdal cel veden vlench udlost svmu nelnkovi tbu a pouze podporoval jeho rozhodnut svou autoritou. Sovtsk svaz vyhrl vlku, navzdory
25

jejmu pln tragickmu zatku, protoe vlastenectv ruskho nroda je nezdolateln, a proto, e nad hlavou amatra Stalina vojensk udlosti dil vjimen talentovan profesionl marl ukov. ukov, tak jako Suvorov, vynikajcm zpsobem chpal psychologii vojka. Samozejm, chpal, e duch armdy je siln podlomen procesem stnn hlav jejch nelnk ped vlkou. Kdy u byli Nmci nedaleko od Moskvy, mnoh intendatsk sklady msta byly rozkraden obyvatelstvem, protoe jejich ochranka se rozutkala. V tto chvli ukov vydal pkaz, pod kterm byl podepsan pouze on, o okamitm odvoln vink z funkc a jejich zastelen. Vechna jmna zastelench byla bez vjimky idovsk - Rosenberg, Blumenthal, a tak dl. Veobecn pravidlo bylo tak to, e o podobnch zastelench sovtsk agentury nikdy neinformovaly. Bylo jasn, e ukov tmto pkazem, uveejnnm na jeho osobn nazen, chtl podtrhnout, e id nyn levy mt nebudou a dn nemstn shovvavosti jim projevovat nebude. Je bez jakchkoliv pochybnost, e tento pkaz ihned vysoce zdvihl jeho presti a zajistil dvru vojk a dstojnk vi nmu. Bez ukova by nebyly zavedeny nramenky, nkter nov dy, oteven nkter chrmy. Vechno to ohroovalo nadvldu id, ale v dob vlky, od jejho vsledku zvisela cel jejich budoucnost i samotn ivot, se museli smio26

vat se situac. Krom toho, pokud kl k moci, tajn policie, byl v jejich rukou, tak k obavm z budoucnosti nemli zvltn piny. Berija byl navc nelnkem sovtsk vojensk kontrarozvdky a pes n drel celou armdu pod svou kontrolou. Zvrsk vyvradn polskch dstojnk v Katyni, kter se nejdve pipisovalo Nmcm, potom Rusm ve skutenosti organizoval Berija a jeho idovt agenti kontrarozvdky. Dve uveden Clair Sterlingov nazvala v svm lnku polsk antisemitismus klasickm. Polt dstojnci byli prv nositeli tohoto klasickho antisemitismu, a oni byli znieni jako potenciln neptel id. Znien sovtskch vojenskch kdr ped vlkou a vrada polskch dstojnk v Katyni jsou projevy tho podku. Vtzstv, rozhodujc o dlu svta, stlo neuviteln obti a vydalo si destky milion lidskch ivot. Ze vech etnickch skupin SSSR nejvce utrpli Rusov - velkorusov, Malorusov*) i Blorusov - a nejmn id, kte obsadili funkce rezervist v tlu, oddlech ochranky, v adch tajn policie, kter rozila svoj innost zahrnutm vojensk rozvdky. Ale, jak to vdy bv po vyhranch vlkch, v masch obyvatelstva se boulivou vlnou zdvihl cit vlastenectv a nrodn hrdosti, anebo - jak to pojmenovv Deutscher - cit ovinismu. Zde je mono poznamenat e zpadn tisk tmto jmnem nikdy nenazv divok vystoupen sionist, ale nikdy nevynech pleitost nazvat rusk vlastenectv ovinismem. Stet ruskho ovinismu s idovskm internacionalismem byl pouze otzkou asu. Zaduujc nadvlda id na pozicch se stvala nesnesiteln a Rusov, zanajc si uvdomovat svoji slu, oduevnn vtzstvm nad neptelem vnjm, se vn pustili do svren neptele vnitnho.

Vyvradn ruskch ovinist


ky soustednmu sil zpadnho tisku nachzejcho se pod plnou sionistickou kontrolou, je obdob rusk historie piblin od roku 1945 do roku 1950 pekryto zvojem mlhy. Pina tohoto blho msta v historii je celkem jednoduch: - kat pravdu a pipomnat boj ruskho veden s idovskm, bylo co nejpsnj zakzno, protoe to by mohlo vyvolat adu nejchoulostivjch otzek, jako napklad, odkud se vzala idovsk moc a km a jak byla podporovna.
- tak se po stalet nazvali Ukrajinci, dokud je zpadn propaganda nezaala odtrhvat od spolench veruskch koen sahajcch a ke Kyjevsk Rusi - pozn. red. 27
*)

Avak, jak se k, dlo se v pytli neutaj. Americk asopis, kterho vydavatelem byl id David Lawrence, uveejnil rozhovor s znmm pebhlkem Nikolajem Chochlovem, agentem sovtsk tajn policie. Objevil se v Americe a byl pozvn do redakce asopisu k rozhovoru. Rozhovor byl nahrn a pln uveejnn v sle tohoto asopisu 21. ledna 1954: Uvdme st z tohoto rozhovoru: Chochlov: V roce 1938, kdy se Berija stal hlavou NKVD, vytvoil kolem sebe skupinu jemu oddanch lid. Otzka: To byli ekisti? Chochlov: Vtina z nich byli ekisti, ale idovskho pvodu. V roce 1940 se Avvakumov stal jeho pomocnkem. Slouil Berijovi pln oddan. Fakticky Berija drel v svch rukou vechnu slu tajn policie. Avvakumova jmenoval fem specilnho oddlu, kter ml agenty v kad sti armdy. Otzka: Jak se Avvakumov podlel na tchto udlostech? Chochlov: Nyn jsme se dostali k idovsk otzce v Sovtskm svazu. id se asto povauj nejen za obany sttu, ve kterm ij, ale i za leny mezinrodnho hnut sionist. Maj svoji vlastn historii a tradici a v Sovtskm svazu jsou nezdka zainteresovanj v otzkch svho nroda, ne v otzkch svtovho komunismu. A. A. danov a jeho skupina to nemohli idm zapomenout. Proto v roce 1948 on a nkte dal zaali boj proti idm. Otzka: Co se stalo s tmto bojem, se danovem? Chochlov: V tomt roce, 1948, danov zemel a Berija a Avvakumov okamit spustili leningradskou kauzu. Tvrdili, e skupina v ele se danovem, kter obvinovala idy z kosmopolitismu, skuten komunist, ale rut ovinist. A osoby, kter byly ve velmi vysokch funkcch, se ocitli ped soudem. Nkte z nich byli postlen a dal se dostali do vzen. Otzka: Kdy to bylo? Chochlov: Na zatku roku 1949. Avvakumov byl tehdy ministrem Sttn bezpenosti a stl v ele tohoto procesu. To bylo doasn vtzstv Kaganovie, Beriji, Melenkova a Avvakumova. Spiknut proti idm bylo zlikvidovno. Bylo to v letech 1945-53. Chochlov pln potvrzuje, e id na teplch mstekch zstali tm, km byli i do jejich mobilizace do strany bolevik, tedy judaisty a sionisty, a nijak se nemohli stt skutenmi (a nejen podle jmna) komunisty.
28

Jet i po vtzoslavn vlce ruskho nroda zstvali v SSSR natolik siln, aby mohli zahjit masov proces v Leningradu, proti svm neptelm, kter trval ti roky. Vme, e soud v SSSR byl v tch asech velmi rychl, nikoliv vak spravedliv a milosrdn - je mon si lehce domyslet, jak mnostv obvinnch bylo mon v Leningrad zpracovat v takovm obdob. Zajmav porovnn: ve dnech, kdy se p tyto dky, noviny informuj, e v Sovtskm svazu soud dva idy: Ginsburga a aranskho. Cel svt, jak lze v takovchto pkladech pedpokldat, zaal projevovat nevli. USA se vyhrouj rznmi represemi za poruen lidskch prv. V rmci protestu se zastavuje cesta vdc do SSSR, a tak dle. Ale hle, kdy ani jet dva id na pozicch nebyli odsouzen, ale destky tisc ruskch lid obvinnch ze stranho zloinu ovinismu byli vyhubeny idy v Leningradu, nikdo ze zpadnch humanist ani neppl. Dokonce i emigrantsk tisk jaksi povaoval za moudej ponechat tyto velmi vznamn leningradsk procesy bez zvltn pozornosti. Jestlie oteven soudit danova, populrnho v stranickch kruzch, bylo nebezpen, id ho jednodue otrvili. Nsiln smrt danova byla oekvanm signlem zatku istky stranickch orgn od elementu nebezpenho pro idy... istka ad strany od ovinist se dla v asech vrcholu slvy generalissimuse Stalina, kdy ten, zdlo by se, byl neomezenm despotou. Ale, jak pln jasn k Chochlov, leningradsk kauza a likvidace ovinist nebyly Stalinovm vtzstvm, ve skutenosti byly vtzstvm Beriji a jeho podzench. danov byl, jak je znmo, osobnm ptelem Stalina, a je mimo jakkoliv pochybnosti, e svoji protiidovskou innost zaal bez Stalinova souhlasu - to jasn potvrzuj nsledujc udlosti v Sovtskm svazu. Jinak eeno, leningradsk boj id s ruskmi ovinisty byl tm nejhroznjm varovnm samotnmu despotovi, kdyby se pokusil podniknout nco podobnho. id-Chazai, vradc pny toho sttu, v kterm ij, zde tedy v Rusku, podpoili tak tradici svch dvnch, avak nepravch pedk id-Semit, kte zniili vce ne 75 000 Peran ovinist asi ped 2500 roky, co je popsno v knize Ester. Na poest tchto krvavch jatek si id ustanovili vesel karnevalov svtek Purim, slaven a doposud vemi idy na celm svte. Je nutno poznamenat, e by ustanovili i Purim-2 na poest leningradskho procesu, kdyby se jejich vtzstv neobrtilo v porku. Pro plnou analogii s tmito udlostmi v Sovtskm svazu byla vybrna i vlastn Ester - Rza Kaganoviov, posledn Stalinova ena.
29

Rza byla sestrou kagana Kaganovie! e Stalin, stejn jako tak posledn persk krl za as Ester, byl pln v rukou jej obkliujcch id, potvrzuje i nsledujc historick fakt. V dob zatku historickch proces v Leningradu se Stalin doil 70 rok. Pi tto pleitosti mu Ben-Gurion poslal tak naden pozdravn telegram, e ani despota nemohl snst naden pochvaly Ben-Guriona a tento dokument nazval nejhnusnjm v historii diplomacie Izraele. To dokazuje, e tehdy, koncem 40-tch let, byl Stalin jet pod kontrolou sionist a nezaal svj boj s nimi. Leningradsk proces dv prvo tvrdit, proti mnn velijakch expert a sovtolog, e ani istka strany, ani istka armdy v pedvlench letech nebyly Stalinovm dlem, ale Kaganovie a Beriji, samozejm, za inn asti cel skupiny id na pozicch bezohledn utvrzujcch svou moc. V sovtskm tisku se v jistou dobu velmi asto objevovaly lnkynekrology v souvislosti s mrtmi rznch lid, kte zahynuli v dob pomsty Beriji a Izraelovie. Tm vechny tyto lnky obsahovaly jednu a tu samou stereotypn frzi o obtech tto pomsty: stal se obt kultu Stalina. Je zvltn, e doposud nikdo nevnoval zvltn pozornost poslednm slovm tto frze. Nebylo by jednodu ci: stal se obt Stalina. Pro se pipomn kult? V skutenosti je v tchto slovech vloen pln konkrtn smysl: kult k o existenci skupiny kultist, kte ho vytvoili a podporuj pro svoje vlastn vhody. Napklad Semit mli kult bka Molocha, do jeho ohnivch trob Semit hzeli iv kojence. Kad chpe, e tyto neastn dti nebyly obmi samotnho Molocha, ale jeho kultist. Bez nich by nebylo ani Molocha, ani pinen obt Molochovi. Stalin byl tm Molochem, krytm kultem, jm id hubili svoje vlastn neptele pod maskou obti bkovi. Je to i pohodln, i bezpen, a odpoutv to pozornost nerozumnch humanist od temnch a krvavch in samotnch kultist. V Praze byl na podzim 1952, pln neoekvan pro vechny, uvznn hlavn tajemnk stednho vboru Komunistick strany, id Rudolf SLNSK, a spolen s nm cel skupina znmch id. Soudili je bleskov, od 20. do 25. listopadu, a 13 funkcion, ze kterch 11 byli id, odsoudili k smrti a ihned je postleli i obsili. Mezi popravenmi byl i samotn Slnsk. Proces zahjil Klement Gottwald, Stalinv ptel, a je
(*)

V tomto bodu zan stedn tma tto uniktn knihy, o tom jak se bek Stalin zbuntoval chazarsko-idovskmu kagantu a co nsledovalo. 30

(*)

mimo jakchkoliv pochybnost, e s jeho souhlasem a na zklad jeho smrnic. Skuten jmno Slnskho bylo Salzmann. Poprv bhem cel existence komunismu bylo oficiln oznmeno, e sionist a vlda Izraele jsou agenty americkho imperialismu. Tato akce byla otevenm vyhlenm vlky svtovmu idovstvu, kter, jako obyejn, zstalo pln nezaznamenan. Stalin Gottwalda podpoil krymskou kauzou, a potom zaal proces s idovskmi lkai. O zatku istky informovala TASS 13. ledna 1953. Je zajmav uvst tu krtk ryvek z lnku jistho Whitea - zejm ida uveejnnho v Readers Digest v ervnu 1967: 13. ledna 1953 se udl nejstranj der. Titulky novin kiely, e devt vynikajcch moskevskch lka (vtinou id) se piznalo, e trvili sv pacienty v Kremlu na pkaz Americko-idovskho Sjednocenho organizanho vboru, pracujcho v prospch vesvtovho idovskho spiknut. V prbhu tech msc bylo uvznno nespoetn mnostv id. Potom milostiv Stalin zemel 5. bezna 1953. Nen tk se dovtpit, kdo zabezpeil tento akt milosrdnosti. Delegace francouzskch komunist, kter navtvila Moskvu nedlouho po Stalinov smrti, kala pln oteven, e pr Stalin ml srden phodu v dob nvalu zlosti, kdy vyhrooval, e vechny idy vysdl do Birobidanu. Berijovi agenti, Stalina obstoupili, chytli svho vladyku, uloili do postele a udusili podukami. (Berija vdl, e Stalin plnoval 5. bezna 1953 zahjit deportace id z Moskvy. (...) Nkte vidli autobusy parkujc kolem Moskvy, kter byly pipraveny k deportacm id.) 9. bezna Stalinv syn - Vasilij - nhle kamsi zmizel. V asopisu Time bylo napsno, e jeho zmizen je spojeno s tm, e vyjadoval pochybnosti o pirozenosti smrti svho otce. A 14. bezna, po obd v Kremlu nhle zemel Klement Gottwald, otrven Berijovmi agenty, jak tehdy vichni kali.

113 Berijovch dn
ak jsme krok za krokem doli k nejdleitjmu obdob souasn historie, jeho podstata je vldci svta starostliv ukrvna ped dmosem a zstv a doposud v hlubok tm. Po poprav zrdce beka Dugaviliho byl na jeho msto okamit jmenovn nelnk pretorinsk gardy Lavrentij Berija, kvli zamasko31

vn veejn zakryt Melenkovem, kter na jeho psoben neml dn vliv. Samotn chn neboli kagan Lazar Kaganovi i nadle, jak se od nho oekvalo, zstval ve stnu, ale je bez jakchkoliv pochybnost, e nejvy moc, stejn jako pedtm, se pln nachzela v jeho rukou. Nyn bude namst pipomenout si jednu epizodu z americk historie t doby... V Americe chytili na mst zloinu dva idy, manel Rosenbergovy, kte ukradli tajemstv nov atomov zbran a odevzdali jej do rukou Moskvy, tedy svmu krajanovi Berijovi, kter byl pedsedou vboru pro atomov zbran SSSR (...) V Americe pedsedou takovho samho vboru byl dal id, admirl Strauss, kter nikdy nebyl nmonkem, ale jeho prezident Roosevelt jmenoval admirlem. (...) Kdy byli Julie a Etel Rosenbergovi na zklad zkona odsouzen k smrti, petice o milost pichzely ze vech zem zemkoule, dokonce i z Vatiknu. Nejhlunj byla. le velkho vchodu, kter poadovala optovn posouzen kauzy. Krom toho, Rosenbergovi byli hluboce religizn lid, po celou dobu je navtvoval rabn Kozlov, aby upevnil jejich ducha, kdy byli uvznn. Rabn na jejich prosbu nad nimi uskutenil i obad pohbu podle vech pravidel judaismu. Z toho mono vyvodit pm zvr: Rosenbergovi nebyli komunist. I rozsudek smrti nad nimi vynesl id, jmnem Kaufmann, a to, jak oteven psaly americk noviny, byl svm zpsobem rituln akt: ne gj, ale vlastn, id, pinesl jak ob dva sv idovsk soukmenovce. (...) Pretorinsk garda poslen atomovou zbran novho typu by se nemusela bt svch vnitnch neptel a libovoln povstn, zamen proti diktatue idovskho kagana, by bylo potlaeno. Po poprav zbuntujcho se beka Dugaviliho byla zahjena epocha 100 Berijovch dn, jak ji nazval uveden Isaac Deutscher v lnku, kter se objevil v asopisu Reportr z 1. z 1953, tedy nedlouho po Berijov smrti. Oplakvajc Berijovu smrt, Deutscher pe, e Berija zahynul prv v dob, kdy dlal hlubok reformy, jejich konenm clem byla decentralizace vldnut sttu a vytvoen autonomnch celk. Jinak eeno, id-sionist, kte pln zskali do rukou moc, zaali uskuteovat svj zkladn program - rozlenn Ruska, co mlo, ale nestihlo, vytvoit zrodek potom zaniknuvho Zakldajcho shromdn. V svm lnku Deutscher ani neuvd Melenkova, povaujc ho za pka, kter nem dnou moc. Carovn diumvirtu Kaganovi-Berija v skutenosti pokraovalo ne 100 dn, jak pe Deutscher, kter tuto cifru pirovnal k 100 dnm Napoleona po jeho nvratu na ostrov Elba, ale 113 dn: od 6. bezna do 27. ervna
32

1953. Globln vznam tchto 113 dn je ukryt ped zraky nezasvcench neproniknutelnou oponou. Vci se (oficiciln) dly takto: Ihned po smrti Stalina na pkaz Kagana, Beriji a Avvakumova, jak potvrzuje Chochlov, zaalo drcen novch ovinist, v ele kterch stli Ignatv a Rjumin. Vichni id byli vyputni z vznic a vyhleni za nevinn. Kdy liberl Berija upevnil svoji moc vlnou teroru, pustil se do uskuteovn uvedench vnitnch reforem. Vechno ve uveden je dobe znmo a je podchycen histori. Ale je zde i druh strana mince, na kterou prost smrtelnci nemaj prvo pohldnout ani jednm okem. Boue druh svtov vlky smazaly z povrchu zemskho vojenskou slu takovch stt jako Japonsko, oslabily Francii a Anglii a nechaly na vrcholu dva stty - vtze: USA a SSSR. Krom toho, pouze tyto dva stty mly v tch letech jadern zbran: dky obrovsk nhod se vroba tto ultimativn zbran nachzela v rukou id - Strausse v USA a Beriji v SSSR. Dle: vichni, kte se zajmaj o mezinrodn politiku, dvno vd, e Amerika je uchvcena vnitnm neptelem - idovskou klikou. Sovtsk tisk nkdy nazv tuto temnou slu sionistickou mafi diktujc administraci svoji vli. Tato mafie dosazuje na trn j vyhovujcho prezidenta a ona i svrhv j nevyhovujc prezidenty, kte se pokouej psobit pli samostatn. Osud Kennedyho, Nixona a Agnewa slou jako jasn dkaz toho, jak idovsk nadvlda trest svoje neposlun figurky. Ne celkem rozumn Jimmy jednou pmo ekl, e on dobe v, na kom zvis jeho postaven prezidenta Spojench stt a e se nikdy neopov psobit proti zjmm id. Pedvolebn ei Cartera a Forda byly pln takovho podlho a hnusnho podlzastv ve vztahu k idm, e je odporn je st. Nixon ped svm pdem asto opakoval: idovsk kabala na m sah, aby m zahubila. Nevelk skupina vyvolench tak mohla za pomoci jadernch zbran lehce dret ve strachu a podroben cel svt a diktovat mu svou
33

vli. Mylenka nov stran zbran se zrodila v idovskch hlavch a podle prva pedstavitel Bohem vyvolenho nroda museli sklidit plody prce svch mudrc a zotroit silou zbran cel svt. Vichni neptel id leeli v prachu. Na svt neexistovala dn organizovan sla, kter by pro n mohla bt nebezpen.

Shrnut - situace na jae 1953


Sjednocen moc Ameriky a Sovtskho svazu byla plnou zrukou bezpenosti id ped vemi potencilnmi nepteli. Pouze tyto dva stty mly v tch letech jadern zbran a vroba tto ultimativn zbran se nachzela v rukou id - Strausse v USA a Beriji v SSSR. Amerika je dokonale uchvcena vnitnm neptelem - idovskou klikou Ozbrojen sly SSSR - sice pln ovinist - avak peplnn a do krajnosti tajnmi nemohly bt vyuit pro boj s idy. Nebezpen elementy byli vyitny po likvidaci generalissima Stalina. Obzor byl pln ist a bezoblan. Zstvalo pouze zahjit perestrojku svta na nov idovsk podek a sklzet plody koloslnho vtzstv v prbhu nadchzejcch stalet. S plnm prvem a bez jakchkoliv nmitek a nebezpe mohli idovt vladai zvolat: Car pinesen jako ob - carstv je znieno! Ale celosvtovmu chazarsko-idovskmu kagantu nadeel nhl konec: 27.6.1953 najednou svt okoval rusk marl ukov.

Likvidace idovskho kagantu

atek byl velmi jednoduch a nenpadn. Nadela sezna obvyklch letnch manvr a marl ukov podal, aby mu dovolili pesunout k Moskv dv tankov divize rozmstn na Uralu. Souhlas byl dn a brzy dv divize pijely k hlavnmu mstu. Tyto tankov divize rozloen u Moskvy po jejich pesunut z Uralu poslouili ukovovi jako glavn oporn sila pi likvidaci centra idovsk moci v Sovtskm svazu - tbu tajn policie na Lubjance. Bez tto reln sly by dn pokusy povstn proti hegemonii id jednodue nebyly mon.

34

Pro ty, kte nemaj pont, jak sla byla soustedn v Berijovch rukou, je teba aby si peetli a zamysleli se nad nsledujcmi dky, kter brzy po jeho pdu uveejnil americk tisk. Ve vydn idovskho asopisu Newsweek z 20. ervence 1953 bylo eeno, e ve chvli Berijova pdu jeho sttu ve stt neboli Ministerstva vnitra, jej tvoil 1 milion lid, z kterch polovina byla organizovna jako skuten armda s vlastnm dlostelectvem, tanky, letectvem. Berija byl jedinm a plnm vlastnkem tto armdy. Zajmout takovho lovka holma rukama bylo jednodue nemon. Akoliv u pelo vce ne tvrtstolet od krachu judaisticko-sionistickho jama v Sovtskm svazu, a svt zav ve stle ostej podob pm nsledky tohoto stranho deru na kagant, nikdo jet nezn vechny podrobnosti moskevskho pevratu.

Zvltnost
e zvltn pestavit si, e my se vemi podrobnostmi vme o nsiln smrti impertora Pavla Prvnho, zabitho v Petrohradu 1.3.1801 v Michajlovskm zmku, tedy ped tm dvma staletmi, ale to, co se udlo za naeho ivota, nevme pesn. Kdosi se mysln sna zaretuovat a vymazat z lidsk pamti tuto velmi vnou udlost. Verzi, kterou autor slyel od jednoho zahraninho oitho svdka, a podle kter bylo centrum Moskvy po nkolik dn odznuto od svta ukovovmi tanky, kter pr stly tsn u Bulvrnho okruhu, je teba povaovat za vymylenou, zaloenou na nevelkm mnostv pravdy. V americkm asopisu Time z 20. ervence 1953 lnek s titulkem Rusko zan takto: istka toho, kdo istil. Po Sadovm okruhu, ivm irokm prjezdu v severn Moskv, projel oddl sovtskch tank a nklak s vojky...

as: pt hodin odpoledne, 27. ervna


odobn obrzky jako ty tanky nejsou obvykle v Moskv vidt, a proto si toho zahranin diplomat vimli se zjmem. Dle asopis informuje o tom, e veer toho dne se uskutenilo pardn pedstaven nov opery Dkabrist v Bolom tatre, na kterm byla ptomn nejvy lechta Kremlu - vechna, s vjimkou Beriji. Z toho se in zvr, e clem tto kolony tank byla Berijova likvidace. O nkolik dn pedtm Prezidium Nejvyho Sovtu formln uvolnilo
35

Beriju ze vech funkc a vydalo pkaz postavit ho ped soud. Obvinn zrada Vlasti. Ale vechny podrobnosti zstvaly ukryt ped zraky irok veejnosti, a a 6. ervence Izvstije krtce oznmily, e jeden z len vldy dostal zaslouen trest za odklonn se od linie strany. asopis Newsweek z toho samho dne popisuje moskevsk udlosti takto: 27. ervna odpoledne, tanky a nklaky s ozbrojenmi vojsky pehmly po Sadovm okruhu v Moskv...Tanky bylo vidt z oken nov budovy americkho velvyslanectv. Smovaly ke Kremlu. Nedaleko od Kremlu a nkolik tvrt od Sadovho okruhu se nachz Lubjansk nmst. Na jedn jeho stran je rozloen masivn a pochmurn budova tbu Ministerstva vnitra. Kdesi uvnit budovy ml Lavrentij Berija svou oficiln rezidenci - dobe zazen bt s 16 mstnostmi... Dle se takt uvd pedstaven opery Dkabrist, na kter byla zpozorovna neptomnost Beriji. Potom nsleduje vta: Je pln opodstatnn pedpokldat, e Berija byl uvznn 27. ervna a e Sovtsk armd byl dn pkaz odvrtit odpor vojsk Ministerstva vnitra. Poslze, v nejvlivnjch americkch novinch New York Times, kter pat idovskm spbuznnm rodinm Ochs-Dreyfuss-Sulzberger, z 11. ervence 1953, se objevil lnek, kter napsala samotn hlava klanu Sulzberger, kde bylo uvedeno nsledujc: Pedpokld se, e zaten Beriji se udlo 27. ervna, kdy se tanky objevily v Moskv. V prbhu nkolika hodin odpoledne bylo vidt vojky v ten den, kdy byla zpozorovna neptomnost Beriji na opernm pedstaven. Nutno poznamenat, e vechny tyto vedouc orgny americkho tisku mly v t dob v Moskv sv vlastn korespondenty. V tch samch novinch ze 14. ervence je vznamn vta o tom, e Sovtsk armda v Moskv, tedy marl ukov, je klovm faktorem Berijova pdu. Londnsk Veern Noviny z 29. ervence 1953 psaly, e moc v Moskv se nachz v rukou vojenskho triumvirtu, v jeho ele se nachz marl ukov. Podle oficilnch sovtskch daj byl Berija kdesi a kmsi uvznn za zradu, souzen po nkolika mscch a potom popraven.

36

Jeden z rakouskch urnalist autorovi ekl, e Berija byl uvznn 27. ervna v Moskv pmo v Kremlu, peveden podzemn chodbou do Butyrskho vzen a tam byl veer v ten sam den zabit. Podle jinch daj Beriju kdosi zabil v Kremlu, zejm 27. ervna a cel jeho kolosln organizace se po ztrt svho vdce rozpadla sama od sebe, bez jakhokoliv tlaku zvenku. To se zd bt mlo pravdpodobn. Vci se zpotku udly jinak. dn velk spiknut nebylo, a ani bt nemohlo. Jinak by ho ihned odhalili Berijovi agenti a zlikvidovali by vechny jeho astnky. Je oividn, e do ukovovch pln bylo zasvceno pouze nkolik vych dstojnk dvou tankovch diviz, kter zavolal z Uralu. Nkdo z nich, a mon i samotn ukov, zastelil Beriju v dob zasedn Politbyra v Kremlu. To se mohlo stt mezi 16. 00 a 16. 30 odpoledne. Ihned po jeho zabit ukovovi dstojnci obsadili telefonn stanici v Kremlu a na pkaz ukovova se oddl tank a obrnnch transportr s pchotou vypravil na Lubjanku. Objeven se tto ozbrojen sly bylo natolik neoekvan a bleskov, e nikdo z veden Ministerstva vnitra nestihl a ani se neosmlil organizovat odpor, a cel Berijv tb byl zajat v okamiku, vetn Berijovy prav ruky - Izraelovie, kter se pouze nedvno vrtil ze sibiskho tbora, kde prosedl mnoho let. Jak je znmo, nikdo z obyvatel Moskvy neslyel na ulicch msta v ten den stelbu, nenastaly dn nepodky, ba ani premira opery Dkabrist nebyla zruena. Jinak eeno - Velk rusk revoluce si nebrala pklad z Velk kulturn revoluce Maa, kter trvala lta za velkho hluku a tesku, ale vkradla se do historie jako zlodj v noci, a akoliv jej vsledky jsou viditeln ve vech koutech svta, tm vechno obyvatelstvo planety nechpe jej vznam, dokonce ji ani nechce uznat za skutenost, kter se udla. Jestlie moc id v SSSR nemla hlubok koeny a zakldala se na holm teroru tajn policie, tak znien jejho lubjanskho centra za pomoci ukovovch tank znamenalo okamit a nevyhnuteln rozloen tto moci a postupn vytlaen id ze veho administrativnho apartu sttu. Je mono s pesvdenm ci, e Berija byl zabit na mst a soud s nm, kter se konal nkolik msc pozdji, byl pouze inscenovan. Neobyejn opatrn a pedvdav marl ukov nemohl nechat naivu takovho nebezpenho neptele, jakm byl Berija. Je nepochybn, e pi nhlm toku na lubjansk centrum tajn policie se ukovovi dstojnci zmoc-nili nejtajnjch archiv tto z hlediska slo37

itosti obskurn organizace, vetn korespondence se sionistickmi organizacemi mimo SSSR V letech pedtm, kdy jako hlavn dstojnci spojen mezi sovtskmi sionisty a sionisty Evropy slouili Molotov a jeho ena, znm emunaja, kter byla idovka, rodnm pjmenm Karpov. Zdali proto j dali rybskou funkci?*] Mimochodem, v Americe mla mnoho bohatch idovskch pbuznch, takt Karp, kter mla ve zvyku asto navtvovat. Zde je vhodn uvst jednu zajmavou podrobnost. Ihned po likvidaci Beriji a po zlomen idov-skho centra v Moskv na Lubjance se Molotov objevil v Americe. Jeho prvn nvtva mila k Baruchovi, se kterm se dlouho mluvil. Baruch si tsn pedtm zlomil nohu a nemohl se hbat. Ale kdy dostal podrobnou informaci o stran novin - Berijov smrti - ihned si dal pistavit auto a vyrazil k Eisenhowerovi, kter byl tehdy prezidentem a dlouho s nm o samot rozmlouval. Znovu k zajmav otzce: Jak mohl Berijv apart tajn sluby nezpozorovat spiknut marla ukovova a nezlikvidovat jeho i vechny jeho astnky, jak se to nejednou stalo v minulosti? Odpov na tuto otzku, jak bylo ve uvedeno, je pln jednoduch: vudyptomn tajn neodhalili spiknut jen proto, e, v podstat, dn spiknut nebylo. V Chruovovch memorech vydanch v USA se toto spiknut uvd, ale tyto memory byly vyfabrikovny, o em nen pochybnost, newyort id, kte si ani nedali nmahu seznmit se, jak by bylo teba, s problematikou toho, o em psali. Napklad Stalinovi host si dochutnvaj servrovanho sled a samotn Chruov sed za stolem vedle Naddy Allilujevov, kter v t dob u byla dvno v mohyle! Brzy po Stalinov smrti v zpadnm tisku probleskly zprvy, e v nkterch vojenskch posdkch na Sibii bylo povstn a roziovaly se zvsti o tom, e otec nrod nezemel pirozenou smrt, ale byl zabit. Tato povstn byla, samozejm, rychle potlaen. Je zajmav, e kdy se Svtlana Allilujevov-Stalinov objevila ve svobodnm svt, ihned na setkn s n nakomandovali jistho ida Gribauma, kter ji pivtal v Londn. Pot co dostala instrukci, o em je mon mluvit, a o em je teba mlet, omezila se pouze na to, e nazvala Beriju zlm duchem svho otce, kter ho navdl k rozmanitm zloinm. Ve skutenosti tento zl
*]

Karp je rusky kapr. Karpov byla jmenovna ministrin rybnho prmyslu SSSR. 38

duch Berija nenavdl Stalina, ale rozkazoval mu a odevzdval mu pkazy hlavnho fa - kagana Kaganovie a jeho idovskho okol, kter bek Stalin musel pesn plnit. Svtlana navc trochu pehnala svou horlivost v lahodn idm, kdy popisovala posledn hodiny svho otce, umrajcho na infarkt. kala, e Stalinova tv byla cel pokryt ernmi pijavicemi. Je mon si pedstavit, e by nejlep lkai v Moskv lili dikttora zpsobem stedovkch holi, kte na vvskch holistv asto psali: Stihme, holme a vypoutme krev? A navc, kde tito moskevt doktoi dokzali za okamik v zim nalovit takov mnostv pijavic, aby jejich bylo dost na celou Stalinovu tv? Anebo je mli u dopedu speciln pipraven v Kremelsk nemocnici kvli obsluze dikttora? Takovto drobn proeknut nkdy odhaluj pravdu ne mn jako pm dkazy. Zvyk napojit mentory z ad id k tm gjm, kte mohou bt pro n uiten anebo nebezpen, jako napklad Svtlana Stalinov, praktikuj id od nepamti. I Solenicyn*), kter se stal znmm a bohatm z milosti sionistickch protektor, m za svho tajemnka-mentora ida Ginsburga. Na prv pohled by se zdlo, e nic z tohoto nem zvltn vztah k ukovov revoluci. Ale, ve skutenosti, kdy budeme nadle vit tm, kte se nachz pod kontrolou idovskch mentor, nikdy nedokeme odhalit pravdu. Proto je potebn, aby ten vyvinul zvltn sil a snail se vyhodit ze svho vdom vechno to, co mu za posledn desetilet vtloukali do hlavy idovsk prameny a podvat se na historick udlosti pod jinm hlem pohledu. Pouze tehdy bude moci pochopit pravdu a postupovat tak, jak mu pikazuje rozum a svdom, a ne tak, jak mu naeptv zamaskovan id skryt pod svobodnm zednstvm. Vsledky mon budou ty nejneoekvanj.

Georgij vtzoslavn
yn se v mysli peneseme do Moskvy asov opt o nco zpt a pedstavme si, e jsme na mst marla ukova, spolubojovnka generalissima Stalina, jeho nejbliho spolupracovnka, znmho antisemity, kter, se samozejm, pln ztotooval s pnmi danova, Rjumina, Ig*)

A. Solenicin upadl v nemilost za knihu Dv st let pospolu, dokumentujc souit id a Rus do roku 1995 (vyla 2000) a naprosto korektn pokazuje na idovsk lv podl v bolevismu. Udlosti popsan v tto Ukujnikov knize vak Solenicyn odbv pouze tm, e Berija byl sesazen. Jinak nic. Toto tabu se neodvil poruit. Na Solenicina i tak zaalo organizovan idovstvo kydat blto. V USA si peklad knihy nikdo nedovolil vydat. esky vydalo nakladatelstv Akademia: 1.dl: r.2005, ISBN 80-200-1140-4 (1795-1916); 2. dl: r. 2005, ISBN 80-200-1267-2 (1917-1975). 39

natva a mnohch stovek tisc dalch ruskch ovinist, kte se touili zbavit vemi nenvidnho idovskho jama. I sammu ukovovi i mnohm dalm dstojnkm Rud armdy bylo pln jasn, e v nejbli dob nastane dal, jet radiklnj istka vojenskch kdr, jak jak byla za as Tuchaevskho. Po vtzstv nad Hitlerem a po smrti Stalina id nejene u koneckonc nemli potebu mt po boku ozbrojenou slu jinoplemennch, ale, jak ukzaly pedchzejc roky, tato sla byla pro n krajn nebezpen. Jak je mono pedpokldat, po vytvoen takzvanch autonomnch oblast, kter mli pispt k plnmu rozlenn Ruska a likvidaci nejaktivnjch ovinist, se id chystali vytvoit namsto regulrn armdy mstn lidovou milici, bezprostedn podzen orgnm Sttn bezpenosti. Po tom, co id zlikvidovali Stalina, Georgij ukov byl jednm z prvnch na ad k zavradn a neustle byl pod bdlm dozorem agent Beriji. Tko by se odhodlali soudit ho oteven (byl peci vtz nad Hitlerem). Nejpravdpodobnj je, e se plnovalo otrvit ho na jednom z obd, jako to bylo provedeno s Gottwaldem. Organizovat njak spiknut v ukovovch podmnkch bylo jednodue technicky nemon. I on, a vichni ostatn velmi dobe chpali, e kad z dstojnk a tbnch vojk, se ktermi pichz v kontakt, mohl bt agentem Beriji a vznamn procento z nich tak bylo. Akce vtzstv nad Berijou a jeho tbem se zpotku udla takto: ukov znal osobn velitele dvou tankovch diviz a byl pesvden, e oni spln jakkoliv jeho rozkaz. Kdy se divize pipravovaly na manvry, ukov si zavolal k sob do tbu velitele a osobn jim pedal svj rozkaz zat tok na Lubjanku okamit po nvratu k svm oddlm. Riziko bylo obrovsk, ale ukov jednodue neml na vybranou: ctil se bt lovkem, kter je odsouzen k smrti a jasn si to uvdomoval. Je velmi pravdpodobn, e prvn st programu a zvlt obklen Moskvy se udly pod maskou manvr, co nebylo moc tk uinit. Vpd tank s pchotou sedc v nich ze vnitnho Bulvrnho okruhu na Lubjanku se mohlo uskutenit bleskurychle. Jeden z velitel divize byl v hlavnm tanku a pes rdio dval pkazy svoj kolon. Je mon s plnm pesvdenm tvrdit, e do tto zlomov chvle, kdy kostky byli vreny a ustoupit nebylo kam, nikdo z ni velitelsk sestavy a z adovch vojk neml ani pont, e se astn na historick udlosti grandizn a pln vjimen z hlediska dleitosti, kter m zmnit cel dal dl svta, a ne na obyejnch letnch manvrech. Je tk si i jen pedstavit, jak vskutku mtick strach zkouelo cel obyvatelstvo Sovtskho svazu z Beriji a jeho orgn sttn bezpenosti.
40

- Oni zlikvidovali starou Leninovu gardu a mon i jeho samotnho. - Oni zlikvidovali velen sovtskch ozbrojench sil ped zatkem vlky s Hitlerem. - Oni v koncentranch tborech Natana Frenkela zahubili miliony nejlepch syn Ruska. - Oni otrvili danova a zlikvidovali tisce ruskch ovinist v Leningradu. - Oni si vymysleli svho neporazitelnho generalissima a pipravili krvav jatky pro ty, kte ho podpoili v boji s idy. - Oni konec-konc odstranili i samotnho generalissima, kdy narazili na jeho pornou snahu svrhnout ze sebe idovsk jamo. Zahluit tento pocit strachu v masch nroda bylo lohou tm neeitelnou, emu geniln vojevdce ukov rozuml velmi dobe. Ale vojensk masy pivykl na jeho eleznou disciplnu slep ly za hlavnm tankem, podpoili ho, kdy vtrhl do lubjansk pevnosti a zaali drtit Berijovy ochrnce. Kdy tedy tok byl pln neekan, pak orgny nestihly projevit dn organizovan odpor. Kdy velitel tank pochopili, e vtzstv nad berijovci bylo dosaeno jednm derem, pepadem, dali se, samozejm, do doren svch pradvnch neptel s velkou horlivost a uspokojenm. Tento proces neprobhal pouze v hlavnm mst, ale i na perifrii... Rusk imprium se budovalo v prbhu 300 let a svobodn zedni ho zniili v prbhu esti msc. idovsk jamo v Sovtskm svazu vybudovan na kostech a krvi se upevovalo 35 let a tanky marla ukova ho smetly doslova za nkolik hodin. ukov uskutenil pevrat sm. Jeho vtzstv bylo mon proto, e za jeho zdy stly miliony ruskch ovinist. Proto je mesinsk nenvist namen na Rusko jak celek, co je stle vidt v tisku, v televizorech. Zloinn id Kissinger, kter dostal Nobelovu cenu mru, vyzval Ameriany, aby skoncovali s Ruskem bez vyhlen vlky, masivnm derem jadernch zbran.

S m pnov nepotali
dy tedy moc id nemla hlubok koeny v adch obyvatelstva a byla zaloen pouze na iroce rozvtvenm represivnm apartu, der ukovovch ocelovch stroj zamen do samotnho srdce tohoto apartu okamit ukonil jeho tlukot a zpsobil pd vemocnho idovskho kagantu.
41

Lubjansk pevnost byla siln opevnn, schopn vydret tok vzbouench mas v prbhu dlouhho asu. Ale id nepotali s tm, e je mon nhl tok tank, a e tanky se mohou neekan objevit v samotnm centru Moskvy. Lubjansk vtzstv je svm globlnm vznamem neporovnateln vy ne znamenit vtzstv svatho knete Alexandra Nvskho, kter zniilo tubu nmeckch ryt zotroit Slovany, nebo ukov nerozdrtil pouze tubu, ale u uskutenn fakt zotroen celho svta sionisty. Po Berijov smrti se po njakm ase pokoueli obnovit svou moc pes stranu, ale ten sam marl ukov ji petnul u koene, kdy vojenskmi letadly dopravil do Moskvy poslance z provinci, kte hlasovali proti idm a jejich pomocnkm na plnu strany a pekazili tak tento pokus. Po rozdrcen Lubjanky postavil ukov Kreml ped uskutenn fakt a navrhl ovinistm, kte jet zstali naivu, aby vytvoili novou vldu. Nov bek - Berija, kter nahradil Stalina, byl zabit. Vemocn kagan Lazar Kaganovi, byl vyhnn do njakho zvodu jako editel*). Molotova, kter bezchybn plnil funkci sionistick figurky, vypravili do Mongolska. Protoe drtiv vtina sovtsk administrace sestvala ze id a jimi dosazench lid, proces jejich vytlaen se odehrval pomrn pomalu, zvlt na ni rovni, v provincich. A tak nebo tak, v dsledku ukovova vtzstv byl grandizn apart tajn policie, kter byl vytvoen zvlt dky sil Kaganovie a Beriji a kter svho asu zaloil id Urickij, znien, pebudovan od shora a dol. A je jasn, e nynj KGB je pouze bledm stnem t stran instituce, v jej ele stl nejnenvidnj lovk v Sovtskm svazu Lavrentij Berija. Napklad ve znmch Frenkelovch tborech, kde se za starch, dobrch as Berijovy vldy poet uvznnch vyplhal na 20 milion, se nyn snil na nkolik destek tisc.

Mesinsk nenvist

*)

der, kter dostalo svtov idovstvo, byl natolik tvrd, e vrchuka na as ztratila hlas a nevdla, jak m reagovat na vechny zmny. Dole jet dobe nechpali tuto pro n stranou tragdii, kter se stala nahoe a mnoz nadle s nadenm hovoili o stt, kter porazil Hitlera.

Na svtlo byl Kaganovi vytaen jako zaslouil stak komunista vlastizrdcem Gorbaovem bhem perestrojky naplnovan ji za Andropova - Erentejna. Perestrojka zpsobila oteven Ruska rothschildovskm intervencm a jeho vydrancovn idovskmi oligarchy (s izraelskm sttnm obanstvm). Po nstupu Vladimra Putina se ovem situace natst zaala vznamn mnit. 42

Je mono bez pochyb ci, e v prvnch letech krachu idovstva v Sovtskm svazu mezinrodn sly sionismu vyuvaly vechny monosti na jeho znovuobnoven, a a kdy se pesvdili, e vc je prohrna, byly nuceny vyhlsit Rusku studenou vlku. Je zajmav poznamenat, e svtov tisk nachzejc se pod kontrolou sionist nyn tm vdy nazv Sovtsk svaz Ruskem, tedy tm jmnem, kter podle starch zvyk vyvolv pmo reflex nenvisti v jejich duch. 18. ervence 1957, tyi roky po zatku ukovovy revoluce, Ben Gurion, rozen id z Vilniusu, pvodnm jmnem David Griin, ekl nsledujc velevznamn slova, kter uveejnila agentura United Press: Akoliv na zatku svoj existence ml Izrael morln podporu Ruska a materiln podporu eskoslovenska, nyn, k naemu velkmu alu a rozhoen, se oba tyto stty, bez jakhokoliv dvodu, zmnili na nejhor neptele Izraele. Toto krtk, ale pln jasn vysvtlen, jak id nyn hled na Sovtsk svaz, bylo za dva roky, v jnu 1959, doplnno dlouhm vodnkem v londnskch Times - jak je v tchto novinch zvykem, bez podpisu - ve kterm se podrobn a pesn objasovalo, e situace id v Sovtskm svazu se pln zmnila. V lnku je, napklad, tato vta: Nen pochyb o tom, e vliv id v sovtsk hierarchii, vznamn u v letech bezprostedn po revoluci v roce 1917, nyn zmizel. Nkolik let pedtm znm americk spisovatel James Mitchener ekl vtu, jej pln vznam on sm tko chpal: id celho svta nenvid sovtskou moc mesinskou nenvist. Ani Hitler se nestal dstojnm takov cti jako sovtsk moc. Kde se vzala takov nenvist? Jak je znmo, pogromy v Sovtskm svazu nejsou. id nejsou vysdlovni do Birobidanu, jak se to chystal udlat Stalin. Neokrdaj je a neutlauj. Bez jakkoliv pochybnosti je to, e oni ij v Sovtskm svazu mnohem lpe ne Rusov-Chazai nebo Semit-Arabov v Izraeli. Nejene idy nevyhnj ze sttu, jak se to mnohokrt stalo v djinch idovskho nroda, ale naopak, brn jim v emigraci - jak je mon, e v jejich se duch zrodila mesinsk nenvist, a k tomu k vlasti, ve kter se ct jako doma? Vysvtlen tohoto zvltnho jevu me bt pouze jedno: Objekt mesinsk nenvisti se opovil uskutenit akt, kter zpsobil nenapravitelnou kodu mesinsk misi idovskho nroda jako celku. Tato mise, ili vlda nad svtem, vybojovan s takovmi
43

tkostmi souasnm idovskm mesiem Berijou, byla tak neltostn a neekan svren ruskm muikem v marlsk uniform - Georgijem ukovem. ukov uskutenil pevrat sm, ale jeho asn vtzstv bylo doshnuto pouze proto, e za jeho zdy stli miliony ruskch ovinist. Prv z tohoto dvodu je plamen mesinsk nenvisti namen na Rusko jak celek a jeho odraz lze nyn kadodenn vidt na strnkch mezinrodnho tisku, na obrazovkch televizor a asto je slyet z st vdc svobodnho svta. Intenzitu tto nenvisti nelze dokonce porovnvat s tou, kterou id v minulosti projevovali vi carskmu Rusku. Je to nenvist iracionln, kter se me projevit rznmi zpsoby. Ne nadarmo vem dobe znm zloinn id Kissinger, kter dostal Nobelovu cenu mru, ve sv knize Nevyhnutelnost volby, o kter se nyn nepovauje za vhodn hovoit, vyzval Ameriany, aby skoncovali s Ruskem bez jakhokoliv vyhlen vlky, masivnm derem jadernch raket. Time psal, e tuto knihu se mus pozorn uit generlov Pentagonu a, je teba pedpokldat, e sovtsk Generln tb takt! Na to se stala jet jedna pln neuviteln vc, kter doposud chyb jakkoliv logick zklad. Je teba poznamenat, e post ministra obrany se v USA povauje za tet nejdleitj. Najednou si v jeden pekrsn den prezident Ford pozve k sob, do Blho domu, ministra obrany, velmi bezohlednho, sebevdomho a hrubho ida Schlesingera, ida (!), a vyhazuje ho ze sestavy len vldy. Americk tisk byl pln zmaten a nevdl si vymyslet nic jinho, ne vyslovit nesmysln dohad, e dva id se pohdali mezi sebou a Kissinger pinutil Forda vyhnat Schlesingera. Podobn ppad neml procedens v cel historii Ameriky a vechny tiskov orgny dali pednost dat na nj pee mlenlivosti. A pitom cel kauza spovala v tom, e Schlesinger, vyplujc vli svch skutench pn pli pmoae, hrub, a sm, vydal pkaz vechny rakety dalekho doletu, dve namen na obvan objekty v Sovtskm svazu, pezamit na raketov zazen.*) Admirl Elmo Zumwald, id, enat s Ruskou, kter byl svho asu jednm z nelnk tb Ameriky a znal celou podvku vlench operac na Blzkm vchod, kal v knize, kterou vydal, e Sovtsk svaz svmi hrozbami aktivnho zasahovn do vlench zleitost nejednou vyrval z rukou Izraele zaslouen vtzstv nad Araby...
Velmi dleit soust US vzbroje prv a jen a pouze pro tento der je nyn (cca 30 let od napsn tto Ukujnikovy knihy) mj. US radar v Brdech u Prahy 44
*)

V kauze Schlesingera je tk mt podezen na bezprostedn sovtsk zasahovn..., ale spe nepm. Pipusme, e rozumn, rozhodn a chrabr generl Brown se dozvdl, e jeho bezprostedn nadzen id Schlesinger je skuten pipraven rozpoutat jadernou vlku, vsledek kter samotn Brown u dve pedpovdal, kdy prohlsil, e v souasn vlce vtz nebude, ale budou pouze poraen. Ford, lovk krtkozrak, byl pouze pkem v rukou idovskho okol a spolhat se na nj nebylo mon. Kdy Brown zskal podporu svch koleg ve tbu, odevzdal Fordovi ultimtum: ihned, bez jakchkoliv ceremoni vyhnat Schlesingera ze sluby. Ultimtum bylo posleno hrozbami, o jejich podstat si je mono dlat pouze dohady. Avak tyto hrozby byly takovho rozhodnho charakteru, e si Ford pozval k sob, do Blho domu, nic netucho ministra obrany a ihned ho vyhodil z postu... Kvli pozlacen takovto hok pilulky id pozdji donutili umem nevynikajcho Jimmyho dt jim pslib, e za jejich podporu ve volbch udl z potupn vyhnanho Schlesingera nic vc a nic m ne nekorunovanho krle Ameriky, co se tak stalo. Jak znmo, byl pro nj vytvoen pedtm neexistujc, nikomu nepotebn a po odchodu Jimmyho Cartera ihned zruen ad - ministerstvo energetiky, s koloslnm rozpotem a obrovskm potem sloucch zamstnanc odpovdajcmu krlovskmu postaven idovskho pedstavitele. V tisku bylo dokonce zvl podtreno, e na svm postu bude mt Schlesinger plnou monost ovlivovat Pentagon a pro poslen tohoto vlivu id donutili jmenovat do funkce ministra obrany newyorskho ida Harolda Browna. Dal ppad. V dob karibsk krize, kdy americk vojensk sly u smovaly na Kubu, v idovskm okol prezidenta Kennedyho propukla divok panika a donutili ho, aby ihned zastavil ast na tto avantue. Kennedymu oznmili, e sovtsk letectvo zato na Izrael piblin tak siln, jak siln der se americk letectvo chyst zasadit Kub. Kennedy nikdy nemohl idm odpustit toto ponen, co se zsti stalo pinou jeho vlastn zhuby.

ukov a Rusko

ozruch celosvtovch rozmr, kter vyvolali id v souvislosti s kauzou aranskho, nestabilita Izraele na Blzkm Vchod, pln zvislost prezident slab vle na idovskch kaganech nezvstuj nic dobrho. Spe to vypad tak, e svt se bl ke svmu tragickmu rozuzlen. Dnes nen znmo, jestli je dnes v Sovtskm svazu vojevdce takovho formtu, jakm byl zesnul marl ukov. Je zajmav poznamenat, e ani doma, ve vlasti, ani mimo ni, nikdo nikdy neudlal pln ocenn
45

bojov innosti tohoto zcela vjimenho vojvdce, ktermu v historii nen rovnho. To nen omyl ani zvelien. ukovova vtzstv radikln zmnila chod historie a tikrt pln rozprila ti zakoenn mty: - Prvn mtus - o neporazitelnosti skvl japonsk armdy. Byla rozdrcen v krvavch bojch pod Chalkin-Golem a ve Vchodnm Mongolsku. - Druh mtus - o neporazitelnosti eleznch legi hitlerovskho wehrmachtu. Byly rozdrcen pod Moskvou. - Tet mtus - to je stran, mnohasetlet mtus o tom, e jednou, dobyjce cel svt, budou id samotnm osudem vybran mu vn vldnout. Tento mtus rozbil ukov v dob lubjanskho pogromu. Vtzstv nad Nmeckem bylo pmm dsledkem bitvy na ece Chalkin-Gol v roce 1936. Tato pln klasick bitva podle zmru i uskutenn stoj mnohem ve ne vznamn vtzstv Hannibala nad many. Ale kdo si na ni vzpomenout nyn, po 40 letech? Hannibal svm vtzstvm doshl pouze taktick spch, ale ukov doshl strategick. A Japonsko, pamatujc na mongolsk pouen, se neopovilo zat ani nevelkou diverzn akci proti Sovtskmu svazu pi toku na SSSR, a to zamchalo vechny Hitlerovy karty. ukov v nejt situaci pro stt el do rizika, pesunul pod Moskvu sibisk pluky a nimi zlomil tok Nmc pouze proto, e Japonsko zstvalo pasivn, a pes elementrnmu zdrav smysl tak nepodpoilo Hitlera z vchodu. V mongolskch bojch Japonsko ztratilo 50 000 svch nejlepch vojk. Japonci, jak maj ve zvyku, se bili do konce; obrovsk tisce mezi nimi byli zabity. Urny s prachem zabitch vojk a dstojnk vozili pes Charbin do vlasti po nocch, aby ped obyvatelstvem utajili ztrty. Sovtsk armda ztratila 10 000 vojk, ze kterch byli mnoz rann a potom se vrtili na svoje msta. Podstata, samozejm, nespovala ve ztrtch, ale v samotnm faktu rozdrcen a plnho znien nejlepch st japonsk armdy za srovnatelnch podmnek boje v ternu. Byl to manvrovac boj, ve kterm ukov prokzal svoje mistrovstv vojevdce... Japonsko dostalo tvrd pouen, kter mlo siln vliv na psychologii japonskho velitelskho sboru. Kdyby ml ukov v povaze njak napoleonsk rysy, jak ml Tuchaevskij, mohl by pln zmnit chod historie. Monosti na to ml, ale on je nevyuil. Nov poberijovsk vlda, kter za svoji existenci vdila pouze a vlun ukovovi, se mu brzy odmnila zradou, kdy byl odvoln ze sv funkce za zdy - v dob jeho cesty na Balkn. To
46

slou jako pm dkaz toho, e se ho nahoe bli a pro svou bezpenost se rozhodli sebrat mu jeho rukou tu zbra, tedy ozbrojen sly sttu, kterou tak mistrovsky ovldal. Sionistick mafie se po lubjanskm rozdrcen vzpamatovala a po nkolika letech, kdy si upevnila svoje postaven ve stranickm a sovtskm apartu, uskutenila nekrvav sionistick pevrat. Nyn jmno marla ukova potichouku vymazvaj ze strnek historie na Zpad i v Rusku. Na Zpad se sna vyplit jmno ukova z lidsk pamti plamen mesinsk nenvisti. Pokud se on na strnkch sionisty kontrolovanho americkho tisku i uvd, tak jako krut velitel, jaksi vyvrhel, kter pro nic za nic nahnl sv vojky na minov pole, krut ve styku s dstojnky... V Rusku prosionisticky naladn historici, spisovatel a publicisti vemon zmenuj a falzifikuj zsluhy ukova, asto zamuj jeho jmno jmny jemu podzench generl a pipisuj jim ukovova vtzstv. Lze pedpokldat, e jmno lovka, kter radikln zmnil chod historickch udlost, bude pln zapomenut a vymiz ze strnek oficiln sovtsk historie. Ale vojci, kte toili na pevnost judaismu na Lubjance, kte drtili Japonce v Mongolsku a kte pod vedenm ukovova dobjeli Berln, odevzdaj svm dtem a vnukm legendu o souasnm Vtzoslavnm Georgijovi, pod vedenm kterho slouili a vtzili. Pouze na ivelnost se v boji proti dobe organizovan mafii spolhat nelze. Rusk nrod pinejmenm mus mt sprvnou pedstavu o zkladnch centrech neptel Ruska a chpat jejich cle a strategii. Je nutn pinst k nrodu nae znalosti o mezinrodnm sionismu a varovat ho ped hrozcm velkm nebezpem zotroen Ruska svtovou vldou a nsledn pln genocidy vech Slovan. Amerit pozorovatel, kte oceuj vojenskou moc SSSR, se pro nco vyhbaj uvdt, zjevn vdom, velmi vnou skutenost, mimochodem, veobecn znmou. Podle statistickch daj mnohokrt uveejnnch v sovtskch novinch, poetnost en tm o 20% pevyuje poetnost mu. Nkdy se dodv, e ve skupinch stednho vku tato nerovnovha dosahuje na takov velk stt neuvitelnch 50% - na 100 mu pipad 150 en. Jako pm svdectv tohoto se porodnost zmenuje a prstek obyvatelstva se v nkterch stch sttu bl k nule. Kadmu je jasn, e Sovtsk svaz si pi souasnm sloen svho obyvatelstva neme dovolit rozko jet jedn velk vlky. Ta by byla sebevradou rasy v nejpmjm slova smyslu. Jak je znmo, i Nmecko utrplo obrovsk ztrty, bojujc na frontch v dob prvn a druh svtov vlky. Ale pesto vechno
47

se v tomto stt poet mu nezmenil tak katastrofln, jak se to stalo v Sovtskm svazu. V em je pina? Nejlep z gj, - k se v.... (nzev knihy v demokracii nelze uvst) mus bt zabiti! Takto obyvatelstvo ztrc i vojky, i vdce a me bt podrobeno nepoetn skupin pn. Pes Frenkelova jatka kadoron prochzely miliony nejlepch ruskch lid, niench plnovit a systematicky. Vechny tyto obti se pipisovaly na et obtnho bernka, na et Stalina, a tak to zstalo dodnes. Prv ony zmnily tak vrazn procentuln pomr mezi mui a enami v Sovtskm svazu. Podstatou tohoto stranho masakru nebylo potrestn za pestupky, ale znien nejlepch z gj, a proto ten masakr byl neltostn jako mor. Ale kolik ruskch lid rznch etnickch skupin (Velkorus, Malorus, Blorus) bylo vyhubeno v koncentranch tborech Natana Frenkela a Berijovch murnch - to navdy zstane temnou zhadou. Jedno lze ci s jistotou: bylo jich neporovnateln vc, jak (tu autor pouil epiteton, kter v demokracii nemono uvdt) dajnch 6 milion id - obt Hitlera. Prce idovskch kat ruskho nroda byla kvli maskovn zakryt divokm asiatskm despotismem otce nrod, a nikdo se zvlt nesnail, ani nesna dozvdt, jakm zpsobem a za pomoci jakch sil otec nrod Dugavili drel v slepm podru ne destky vrnch sluebnk, ale stovky tisc ozbrojench lid, v jejich ele stli celkov ne hloup, velmi rozhodn a navzjem pevn pospojovan idovsk elementy. Jak je znmo, vc jak 80% pedstavitel nejvy sovtsk administrace sestvalo takt ze id. Nepijala by cel tato sionistick mafie opaten k nasazen uzdy svmu bekovi, kdyby stalinsk istky neinspirovala a neorganizovala ona sama? Takovto zjednoduovn a znsilovn historie je v naich asech mon za pomoci masov hypnzy jistho druhu, kterou svtov tisk (masmdia) nyn m nad lidskm rozumem. Ty nejpodivnj a nejneuvitelnj vci, systematicky opakovan na strnkch periodickho tisku, se po ase stvaj dogmaty vry, o kterch pochybovat nen dovoleno. Sionist to vborn berou v vahu a vdy vyuvaj pro svoje zjmy. Zopakujme s vekerou jasnost jet jednou: - Do sv povlen vzpoury na zatku 50-tch let byl Stalin pouze sionistickm Molochem, ktermu za ob pineli ty osobnosti, jejich likvidaci sionist povaovali za nevyhnuteln (mezi nimi i samotn idy) z takovch anebo jinch pin.
48

- Jak pln sprvn poznamenala Svtlana Stalinov, Berija byl hlavnm vykonavatelem vle Kaganovie a tm sionistickm poraem, kter hzel do ohn lidi, kter sionist odsoudili k smrti. V jedn ze svch e Chruov ekl, e Berija a jeho klika pekonali vechny hranice vmysl, vznejcch obvinn proti tm lidem, kter se rozhodli zniit. Vechno se to konalo, samozejm, ne s clem lahodit despotovi, ale s clem zabezpeit svoji vlastn ki ped monm tokem ruskch ovinist.

Sionistick tisk
Americe ije jeden vzdlan a informovan id, profesor Danil Burstin, hlavn knihovnk Kongresu. Jednou vyslovil takovou vznamnou vtu: Amerian ij ve svt pseudofakt, kter umle pro n vytvoil jejich vlastn tisk. Nepouil slovo tisk, ale slovo mdia, kter zahrnuje vechny prostedky propagandy a informace, pesnji dezinformace, tedy televize, rozhlas, tisk, a tak dle, kter zpracovvaj americk veejn mnn ve smru uitenm pro sionisty. Noviny Time ze 7. srpna 1978 napsaly, e jen v samotnm Washingtonu na zpracovvn veejnho mnn, tedy na jeho koupen si, speciln vysoce kvalifikovan agenti, zvlt id, utrcej ron kolem miliardy dolar. Ped mnoha lety americk urnalista John Swinton, jako jeden z redaktor nejvlivnjch americkch novin New York Times, kter pat idovsk rodin Ochs-Dreyfuss-Sulzberger, jednou prohlsil, e v Americe neexistuje nezvisl a pravdiv tisk. Nikdo neme ci pravdu. urnalist prodvaj sebe i svoji rodinu za dolary a stvaj se otroky boh, kte stoj za jejich zdy. Tito lid tahaj nitky, a my poskakujeme. N as, nae talenty, nae ivoty, nae schopnosti. - tak zakonil svou e... Jsou v Rusku sly, kter jsou pipraven zvrtit kolo djin na opanou stranu a obnovit moc vyvolenho nroda v Sovtskm svazu? Odpov mus bt kladn, akoliv okolnosti, kter vznikly po svobodozednsk revoluci na jae 1917, byly pln vjimen a tko se u mohou zopakovat v budoucnosti. Avak id-sionist nali jin zpsoby obnoven svho vlivu. Zatm co v pedrevolunch dobch pouze nevelk skupina lid jasn vidla narstajc nebezpe a nazvala ho pln sprvn siono-svobodozednskm, tak nyn rusk nrod, pouen hokou zkuenost, mus pochopit, kdo byl vinkem vech ztrty mnoha destek milion obyvatel na
49

vlasti. Jak je znmo, sionistick tisk, popisujc rusk antisemitismus, z nho neobvioval nrod jako takov, ale tyi ernosotnsk (ernostotnick) sly - vldu, Crkev, policii a tbn gje. Podle mnn idovskho tisku by bylo vechno dobr a pekrsn, rut lid by milovali sv idy z cel due a nebylo by dnch pznak antisemitismu, kdyby nebylo tchto ernosotnc. Ale coe nyn vidme? ernosotnsk sly reakce dvno odely do minulosti. V Rusku vyrostlo pln nov pokolen lid, nezvisl na vlivu nboenstv a ernosotnstva. Ale ukzal se nov, pro idy velmi nepjemn paradox. Zatmco v minulosti byl antisemitismus sporadickm jevem, lokalizovanm v uritch oblastech, tak nyn nabyl stl charakter a je rozen po celm Sovtskm svazu, a vechny etnick skupiny, bez vjimky, nemaj v oblib sv spoluobany idy. Mezi spojenci SSSR je situace jet hor, a kdyby jejich vldy nezadrovaly sv nrody, tak zleitost by se skonila velkm pogromem, jako se to stalo v Maarsku v roce 1956. Opakujc starou odrhovaku na nov zpsob americk tisk nyn tvrd, e hnut antisemitismu podporuj nyn z politickch dvod vldy komunistickch stt, jinak eeno, vychz shora. Ale v skutenosti pozorujeme pln opan jev. Jak s hokost piznal jist id Elie Wiesel v lnku asopisu Saturday Evening Post z 19. listopadu 1966 o idech v SSSR, tito opout sv domovy ne proto, e jsou protivnky reimu anebo kvli tkm podmnkm existence, ale chtj odcestovat pouze z dvodu protiidovsk atmosfry, kter nyn je v jejich rodnm stt. Ale pan Wiesel se s teni nepodlil o dvody antisemitismu a neekl, kdo zavinil tento antisemitismus v SSSR a u jeho spojenc. Nyn se mnoz mlad sionist s myslem sionizace Ruska en s Ruskami a pi registrovan svatby pijmaj pjmen svch en. Dti jakoby dostvaj ruskou vchovu a takovm zpsobem tisce sionist nasycuj etnick skupiny Sovtskho svazu, aby rozmlnili nrodn city a oslabili ruskho ducha. Reakce asimilac se samozejm dje pod nporem protiidovsk atmosfry. Jestlie vchodn id nejsou semitt id, ale Turko-Tatai, pak z toho vyplv, e Rusko uprosted 20. stolet opt prov jet jedno tatarsk jamo, akort, takkajc, v souasnm muslimsko-idovskm uskutenn. Sionist v USA zaslepen mesinskou nenvist se mohou odhodlat zahjit jadernou vlku, dokonce s vdomm toho, e oni sami zahynou. Zstv velkou otzkou pozice Pentagonu, jestli Pentagon podpo sionisty. Je zcela mon, e s mnnm generla Browna se ztotouj mnoz
50

jin pedstavitel tb ozbrojench sil, kte se vbec nechystaj podrobovat se sionistick mafii a jt do zhuby. Zahanbujc vyhnn ida Schlesingera slou jako nepm potvrzen toho. Naproti tomu vak divok mylenka pedejt SSSR prvnm jadernm derem nedovoluje s jistotou hledt do budoucnosti. V zsob jet zstv nsk karta, ale tady nco zaskpalo. Vyhnn bandy ty a pedasn smrt Lin Bjaa nkolik let pedtm, zamchalo vechny karty sionist. V souasnosti, tedy koncem roku 1979, se celosvtov boj Ilji Muromce s Velikim idovinom nachz v nsledujcm stavu: S any se jaksi neda, ale snaha vyvolat vojensk konflikt mezi SSSR a nskou lidovou republikou nen zanechna. Mimochodem, tuto mylenku jak prvn vypustil do obhu Ben Gurion. Pokrauje intenzvn prce mezi spojenci SSSR k vytvoen stedovch sil, kter by je dokzala vyvst ze sfry vlivu SSSR.*) Povzbuzuje se a morln i materiln se podporuje hnut disident uvnit tchto stt. V Americe tisk dostal pokyn tvt obyvatelstvo proti SSSR, proti ruskmu nrodu a pipravovat lid na vojenskou psychologii. Na celm svt probh skryt boj svtovho sionismu s ruskm principem. Jednm ze zkladnch cl svtovho sionismu je pln rozlenn Ruska na jednotliv sti a vytvoen skupiny nezvislch demokratickch stt na jeho zem. Nyn se na horizontu zjevuje pro sionisty nov hrozba. Probudila se na. Shazuje ze sebe tk etzy zvltn pseudokomunistick hereze znm pod jmnem maoismus. Vydala se na racionlnj cestu pragmatismu, ke ktermu an vdy mli velk sklony... I rut lid se mus konen vzbudit a neuzavrat okruh svch zjm vlastnm stolem, kam je tak horliv zahnj souasn siono-svobodozedni v rmci svho novho programu doshnut svtovldy po roce 2000. Kdo doije uvid!

*)

podailo se na podzim 1989 - pozn. red. 51

Doslov
ude namst zakonit tuto knihu neuvitelnm historickm paradoxem. Na zatku 20. stolet rusk ernosotnsk (ernostotnick) noviny Vce, Kolokol, Ruskoje znamja, Kijevlanin a dal varovaly sv nemnoh tene, e Rusku hroz zhuba od sionist. Ale i rozvjejc se spolenost m svoje zkony, kter naproti vemu nemohla pedvdat ani takov zkuen organizace jak vesvtov Sion. Stalin posilnn vtznou armdou byl zabit pi jeho zoufalm pokusu svrhnout ze sebe nakonec sionistick okovy. Piblen celonrodn katastrofy zrodilo hrdinu - marla ukova, kter uskutenil svoji hlavn lohu. Nov bek - Berija - byl zabit. Kagan Kaganovi s svmi vazaly byl odstrann od moci, ale a potom odstaven z funkce. Georgij Vtzoslavn ukov zemel bez toho, aby dothl dlo do konce. Vzt moc do svch rukou se neosmlil. Zpotku byl komunistou, a potom ruskm lovkem. A proto semena a koeny siono-svobodozednstva zstala v hojnosti v rusk zemi. Zrdcov, kte zradili nrody Ruska za monost bezpen vldnout a beztrestn vykrdat svj stt pod ochranou tajnch svobodozednskch l, obnovili svoje ern dlo. Siono-svobodozednsk elita obnovila svoji plnou kontrolu nad akademi vd, nad medicnou, vym kolstvm, orgny soudu i prokuratury! id na pozicch, lenov gjskch rodin sionizovanch cestou smench manelstv a jejich dti pronikaj na stle vt poet vhodnch a vlivnch post sttn administrace. Siono-svobodozedni opt ij v nejlepch bytech, odpovaj ve speciln pro n vybudovanch a ped gojskma oima ohrazench sanatorich, vyuvaj rozlin privilegia, nedostatkov zbo irok spoteby, vrobky, ba maj pidlen i zvltn sla osobnch aut, aby se svoji navzjem poznali. 50% id zskv vy vzdln po pedchzejc vuce v privilegovanch kolch, do kterch jsou dti prostch dlnk zaazen jako jednotlivci kvli demonstraci rovnosti. Co se tk Rus, tak pouze 1, 5% Rus se dostv na univerzity, ba i to do velk mry z rodin gj-svobodozedn. kolsk programy jsou pitom sestaveny tak, aby negramotnost gjsk masy byla dovedena na nejni rove. Cel ada sttnch stav, jako Vbor pro vdu a techniku, Sttn pln a dal jsou prakticky nedostupn pro prci v nich gj z dlnickch a rol52

nickch rodin, kter neproly provrkou loajlnosti siono-svobodozednskmu bratrstvu. Vechno nejene zstalo pi starm, ale nabylo jet vyhrocenj podoby, navenek neprotiec zkladm sttnho uspodn, urenho zkladnm zkonem a spoleenskm vztahem v souladu se stranickm programem. Ale souasn se pod pltkem slunho chovn horen pipravuje revan (odveta) v roce 2000. Zjevn se nastoluje program postupnho obsazen vech dleitch sttnch post siono-svobodozedni k momentu hodiny H, kter je svou organizan podstatou v mnohem podobn programu italsk tajn le Propaganda sionismu - 2 - Po-2, odhalen v roce 1982. V dob ervnov operace v roce 1953 marl ukov nezachrnil Rusko. On zachrnil pouze svoji stranu od dikttu idovskho kagantu nad n - i to ne v pln me. Po bleskovm toku na hlavn tb kat strana pestala bt pln nstrojem chazarskho kagana, ale ani tak se nedokzala oistit od nomenklaturnch id a siono-svobodozednskch agent rozkldajcch nrod. Hnut idovskch disident ukazuje, e strana skuten pestala bt nedlitelnm vlastnictvm sionist - strojem na vykastrovn nrodn myslcch lid gjskho nroda. V tom tkv zsluha marla ukova. Mnoz sionist se stali disidenty, protoe pestali bt plnmi pny Ruska. Ale je toto vbec njak zsluha? Jde o to, e pedtm byla komunistick strana poslunm nstrojem vyvolenho nroda ve vci vytvoen Vesvtovho Izraele. Po tom, jak u pestala bt ist idovskou stranou, pestala bt zjevn ciz a zjevn neptelskou vi vem nrodnostem - stala se populrnj, zvlt v och ateist. Tak se stala silnj. Proto bylo mnohem t pomlet na vtzstv jednotlivch vdc nad stranou. Strana se stala silnj. Ale pestala bt strana nstrojem v rukou sionist? Pchod ida Andropova-Erentejna k moci, akoliv ne na dlouhou dobu, dokazuje opak. Ale jako hlava u ne vemocnho KGB se Andropov zdrel toho, e by na trn dosadil novho kagana a omezil se na pokus obnovit bvalou slvu KGB. A kdyby se mu to podailo, pak vtzstv ukovovo by bylo bvalo Pyrrhovm vtzstvm. Pokud komunistick strana dovoluje, aby po jejm boku byla judaistick ideologie, nadle existuje i monost jejho plnho podroben idovskm kaganem. Jsou pro to reln pedpoklady: ve stran jsou siln idovsk elementy, na vechna rozhodnut strany m siln vliv judaismus Zpadu, jednm z pedstavitel kterho je Armand Hammer - faktick rozkazovatel vem sovtskm vdcm: strana se a doposud nachz pod znanm
53

vlivem idovskho zpadnictv. Dokud toto existuje, sionist maj relnou monost kontrolovat stt a vyut ho k dobyt celho svta. Pust se nyn nkdo do toho, aby dokonil to, co zaal ukov? Mezi vojky zatm takov lidi nen vidt. To je hanba! Mezi politickmi pedstaviteli se rovn tko najde lovk, kter by to mohl udlat. Zstv nadje u pouze na sovtsk nrod jak celek, ale aby to nrod mohl udlat, mus na to bt pipraven, mus pesn vdt, kdo je jeho neptel, a jakm zpsobem jej porazit. Pouze v ivelnosti ve vci boje proti dobe organizovan siono-svobodozednsk mafii nen dn nadje na spch. Rusk nrod pinejmenm mus mt sprvnou pedstavu o zkladnch silch a centrech neptel Ruska a chpat jejich cle, a takt i jejich strategii ne cest k dosaen tchto cl. Je nevyhnuteln pinst nrodu nae znalosti o mezinrodnm sionismu a varovat ho ped hrozcm velkm nebezpem zotroen Ruska svtovou vldou (eho se tak velmi dovolv id Andrej Sacharov) a nsledn pln genocidy vech Slovan. Tato loha le na ns, ruskch politickch emigrantech, jejich pedkov se po jnu 1917 stali obtmi masovho sionistickho teroru proti rusk inteligenci a proti ruskmu nrodu jak celku, znmho pod nzvem rud teror, jeho inicitoi a inspirtoi byli id Sverdlov, Zinovjev, Radek, Trockij. Nachzme se nejble ze vech k pramenm mezinrodnho spiknut sionismu proti sttu sovt. Ale nemme dn prostedky pinst pravdu ruskmu nrodu - nemme ani tisk, ani rozhlas, ani osobn kontakty s nam nrodem v Rusku. Zdka se tam dostvajc nae noviny, asopisy a knihy a ty proto nemohou vykonat tuto misi. Hlas Ameriky a dal rdiohlasy - to nejsou nae hlasy. Ony jsou v rukou neptel Ruska. Solenicyn m hlas. Mohl by vykiknout do celho svta. Nkdy se pokou kiet, ale vdy ne to, co je nevyhnuteln. Definitivn se ohradil velkm plotem od Ruska, od rusk emigrace. Ba on nejsp ani nev o strategii sionismu ve vztahu k Rusku. Neustle opakuje falen postult o tom, e Zpad nechpe podstatu komunismu. Pinou tohoto je jeho izolovanost od svta. Izolovalo ho a dr ho v zajet jeho idovsk okol. Sionist vdy vyuvali a vyuvaj silnch lid pro sv zjmy. Vyuili ministry, prezidenty, krle, msk papee. Ale jakkoliv alostn prostedky bychom mli, musme je vyut v pln me. Ne kad historick doba me dt vynikajc lidi, velk hrdiny. Alexandrov Nvt, Dmitrijov Dont, Bohdanov Chmelnit, marlov ukovov se nerod sami od Sebe.. Objevuj se v potebn historick dob z hlubiny nrodnho ducha - nadchnut a siln svazkem s nrodem, vidc
54

daleko dopedu, pipraven jt do jakhokoliv ohn kvli velk ideji zchrany svoj Otiny. Sionismus u spoutal cel svt a jak se Rusko dnes pokou vzdt socialismu, tak sionismus to ji neuspokoj, on se ho bude snait zniit, vyuijc na to cel arzenl atomovch zbran sionizovanho zpadnho svta. Prv svtov sionismus je hlavnm neptelem vech nrod svta. Hlavn zbran proti sionismu mus bt idea vesvtovho protisionistickho bratrstva. Aby mohlo bt zachrnno Rusko, je teba pedevm vzksit v nm naeho ruskho ducha. Ne nadarmo vechna neistota, vechna dmonsk sla nesn naeho ruskho ducha. Nech utkaj i nyn ped ruskm duchem vichni neptel Ruska! ****

55

idovsk role v rannm sovtskm reimu


Pevzato The Last Days of the Romanovs od Roberta Wiltona. Publikovala 1920 (Americk a Britsk edice 1920 neobsahovala tento seznam), 1921, 1923 a 1993 Institute for Historical Review. Robert Wilton byl poas idobolevickho pevratu v. r. 1917 ptomen jako zahranin dopisovatel britskch London Times. Podle informac opatench Sovtskm Tiskem, bylo z 556 dleitch funkcion bolevickho sttu, v letech 1918-19: 17 Rus, 2 Ukrajinci, 11, Armn, 35 Loti, 15 Nmc, 1 Maar, 10 Gruznc, 3 Polci, 3 Finov, 1 ech, 1 Karaim a 457 id.
AD Pedseda Ciz zleitosti Nrodnosti Agrokultura Ekonomick rada Potravinov zsobovan Armda a nmonictvo Sttn kontrola Statni pozemky Prce Sociln podpora Vzdln Nboenstv Ministr vnitra -Hygiena Finance Tisk Volby Spravedlnost Uteenci --JMNO V.I. Uljanov (matka idovka Blank) G.V. ierin J. Stalin (Dugavili) Protian Lotrie (Darin) A.G. Schlikhter L.D. Bronstein (Trotck) K.I. Lander Kaufmann V. Schmidt E. Lilina (Knigissen) A. Lunaarsk Spitzberg Apfelbaum (Radomyslski) (Zinovjev) Anvelt I.E. Gukovs (a G. Sokolnikov) Voldarski (Goldstein) M.S. Uritsky I.Z. Shteinberg Fenigstein Savitch (Asistent) Zazslovski (Asistent) NRODNOST Rus (ve skutenosti, sten id) Gruznec Gruznec Armn id id id id id id id Rus (ve skutenosti id) id id id id id id id id id Zid id

Z tchto 22 Sovnarkom len, Wilton seetl, byli 3 Rusov, 1 Gruznec, 1 Armn a 17 id.

Centrln Vkonn Vbor, Wilton pokrauje, byl utvoen tmito leny:


Y.M. Sverdlov (Pedseda) Avanesov (Sekretar) Bruno Breslau Babtchinski N.I. Bikharin Weinberg Gailiss Ganzberg (Ganzburg) Danievsk Starck Sachs Scheinmann Erdling Landauer Linder Wolach S. Dimanshtein Encukidze Ermann A.A. Ioffe Karkhline Knigissen Rosenfeld (Kamenv) Apfelbaum (Zinovjev) N. Krylenko Krassikov Kaprik Kaoul Uljanov (Lenin) id Armn Loty Loty (?) id Rus id id id id Nmec id id id id id ech id Gruznec id id id id id id Rus id id Loty Rus Latsis Lander Lunaarsk Peterson Peters Roudzoutas Rosine Smidovi Stouka Nakhamkes (Steklov) Sosnovski Skrytnik L. Bronstein (Trock) Teodorovi Terian Telechkine Feldmann Frumkin Souriupa Tchavtchevadze Scheikmann Rosental Achkinazi Karakhane Rose Sobelson (Radek) Schlichter Schikolini Chklianski Levine (Pravdine) id id Rus Loty Loty id id id Loty id id id id id (?) id Rus id id Ukrajinec Gruznec id id Imeretian (?) Karaim id id id id id id

Tedy, zakonil Wilton, z 61 len bylo pt Rus, est Lotic, jeden Nmec, dva Armni, jeden ech, jeden Imeretian, dva Gruznci, jeden Karaim, jeden Ukrajinec a 41 bylo id.

Zvltn Moskevsk Vbor (eka) - Sovtsk tajn policie a pedchdce GPU, NKVD a KGB - byla utvoena nsledujcmi
:F. Derinsk (Pedseda) Y. Peters (Zstupce pedsedy) Chklovski Kheifiss Zeistine Razmirovitch Kronberg Khaikina Karlson Schaumann Leontovitch Jacob Goldine Galperstein Kniggisen Katzis Schillenkuss Janson Rivkine Polk Loty id id id id id id Loty Loty id id id id Loty id Loty id Antonof Delafabre Tsitkine Roskirovitch G. Sverdlov* Biesenski Rus id id id id id

J. Blumkin (vrah Count Mirbacha) id Alexandrovitch (Blumkinv kom- Rus plic) I. Model Routenberg Pines Sachs Daybol Saissoune Deylkenen Liebert Vogel Zakiss id id id id Loty Armn Loty id Nmec Loty

*(Bratr Centrlnho Vkonnho Prezidenta)

Z tchto 36-ti nejvych ednk eky byl jeden Polk, jeden Nmec, jeden Armn, dva Rusov, osm Loty a 23 id. Tud Wilton st: nen dn dvod bt pekvapen pevnou rol id v zavradn Carsk rodiny. Spe prav opak by byl pekvapujc.
Zdroj: Strnky 184 - 190, Apendix D, Robert Wiltonova The Last Days of the Romanovs, edice 1993 od Institute for Historical Review. Instituce a jejich Noontide Press mete zkontaktovat na: P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659. Noontide Press: 714-631-1490.

Kdo vldnul v SSSR


lnek je pevzat z asopisu Svtovho sdruen bvalch s. politickch vz v Zurichu Mukl. 2002, Vbr .6

Kdo rozpoutal peklo svtovho komunismu? Kdo nese zodpovdnost za destky milion popravench, zastelench, umuench, ubitch, zmrzaench? Kdo nese zodpovdnost za poroben nrod? = Rok 1917 - 1918 = 1. Pedseda rady - Lenin (Uljanov) 2. Komisa zahraninch vc - ierin 3. Komisa nrodnch zleitost - Stalin (Dugavili) 4. Prezident nejvy hospodsk rady - Larin (Lurie) 5. Komisa vstavby - Schlichter 6. Komisa zemdlstv - Protian 7. Komisa sttn kontroly - Lander 8. Komisa armdy a nmonictv - Trocky (Bronstein) 9. Komisa sttnch pozemk - Kaufmann 10. Komisa veejnch prac - Schmid 11. Komisa veejnho zsobovn - E. Lilina (Knihisen) 12. Komisa kolstv - Lunaarsky (Mandelstam) 13. Komisa pro vci nboensk -Spicberg 14. Nrodn komisa - Zinovjev (Apfelbaum) 15. Komisa zdravotnictv - Anvelt 16. Komisa tisku - Volodarsky (Kogen) 17. Komisa volebn - Radomyslsky (Urlicky) 18. Komisa spravedlnosti - Steinberg 19. Komisa dopravy - Fenigstein 20. I. Zstupce dopravy - Fenigstein 21. II Zstupce dopravy - Zaslavsky 22. Komisa financ - Gukovsky Z dvacetilenn rady byl pouze 1 Armn, 1 Gruznec, 1 Rus a 18 id. Nejvy sttn administrativa mla 545 len. Z toho 111 Armn, 1 ech, 3 Finov, Gruznci, 1 z Imericie, 34 Loty, 1 Maar, 111 Nmc, 3 Polci 23 Rus a 455 id. Kdo tedy vedl a ovldnul Rusko?

Vkikem hrzn obansk vlky v Rusku dolo 16. ervna 1918, kdy byla idy vyvradna carsk rodina Mikule II. Zavradni byli cart manel, jejich pt dt a tyi sluebn. To bylo prv v dob , kdy se komunist sami nachzeli ve velk tsni. Surov in likvidace cara ml jednak odstrait neptele, zlikvidovat pravoslavn nboenstv a jednak ukzat i vlastnm stoupencm, e nen nvratu k minulosti, a e pro komunisty je mon jen dokonal vtzstv nebo totln znien. (The Genesis of Czechoslovakia, Josef Kalvoda , str. 375.) Na konferenci v Jassy (Rumunsko) koncem roku 1917 generl Alexejev vil, e by pomoc s. Legi mohl zachrnit Donskou oblast, kde ekal generl Kaledin se sto tisci kozk a tm uchrnit ppadn celou Rus od bolevismu. Masaryk odmtl poadavek nelnka spojeneck mise v Jasse, aby s.jednotky obsadily Bessarabii a jin Rusko a tm pomohli spojencm udret jin frontu (ukrajinskou). Kdy pak 25. ledna 1918 vyhlsila Ukrajina svou samostatnost, vyslovil se Masaryk proti svobodn Ukrajin mimo rmec Ruska v obav, e by se pr takov Ukrajina mohla stt provinci Nmecko-Rakousko-Uherska. Masaryk, kter tak vehementn zastval bojovou neutralitu s. Legi v revolunm Rusku, sm pozdji prohlsil, e mohl Rusko zachrnit od bolevismu ve dnech povstn petrohradskch komunist 7. listopadu 1917, kdy ml k dispozici dv divize (40 tisc) zkuench a dobe vyzbrojench legion. Masaryk se tragicky mlil v domn, e ustaven vldy sovt je jen pechodn fze pro Rusko s jej omezenou proletskou revoluc. V nzoru na komunismus se Masaryk a Bene zsadn rozchzeli i se tefnikem, kter si byl mimo to vdom vdnosti k nrodnmu Rusku za zzen s.Legi, je vyzval jet na jae 1919 - ped nvratem ze Sibie do Evropy - k neprosnmu boji proti komunismu, nepteli svobody a dstojnosti lovka a celho lidstva. Po tragdii v Ivance, pobl vajnorskho letit 4. kvtna 1919, hlas tefnika umlkl. Na pask mrov konferenci se Kram, pedseda s. vldy, zasazoval o intervenci spojenc na zchranu nrodnho Ruska. Vidl v tom druhou novou pleitost pro nae legie a prozetelnost vzvu velikosti naeho nroda nejen ve Slovanstvu a Evrop, ale i historii celho lidstva. 18. ervence 1919 obdrel na konferenci ppis od prezidenta Masaryka, e je zbaven svho adu. JET 28. JNA 1919, kdy u bolevick jednotky uinily konec nezvislosti Ukrajiny a Bl Rusi, OBHAJOVAL MASARYK SVOU NEUTRALITU K IDOVSKO-BOLEVICK REVOLUCI. Proto mohl generl Syrov, kter vdy ochotn plnil pkazy Beneovy, vydat v noru 1920 admirla Kolaka bolevikm i se zlatm pokladem. Kolak byl zastelen 7. nora a jeho posledn slova byla: Spasibo vam, ocho -sobaki. (Dkuji Vm, et psi). Svdectv o tom tak vydal na Borech a v Leopoldov Beneem zrazen a vznn armdn generl Jan Syrov.

60

Tho roku v srpnu se valily armdy bolevik pes Polsko s myslem spojit se s nmeckm proletaritem k ovldnut Evropy, dle smrnic Trockho - Bronsteina, na svtovou revoluci. Zzrak na Visle, jak dosud Polci nazvaj toto vtzstv nad pesilou komunistick invaze, tomu zabrnil. Tak Polci podruh zachrnili Evropu: r. 1863 u Vdn ped Turky a 15. srpna 1920 na Visle ped bolevismem. (by jen na tvrt stolet). et eleznii pod vlivem socializace sttu, jak znmo, zadreli vlaky z Francie se zbranmi pro napaden Polsko. Pr odvetou za Tnsko. Takto jsme po 28. jnu 1918 pod vedenm naich novch vdc zradili nrodn Rusko.

Refert soudruha Rappoporta


Pedmluva:
Kdy tce zkouen Ensk1 bolevici obsadili podruh (z 6. nora po 18. srpen 1919), staili za est a pl msce msto dkladn vyplenit. Neveejn zasedn zasvcench komunist probhala za noci v synagoze2 a mluvilo se idovskm argonem. Na jednom zasedn byl tak ptomen poidovtl rusk bolevik, ovldajc idovsk argon a tsnopis. On si stenografoval projev soudruha Rappoporta (pedpokld se, e americkho emigranta). Kdy doma mechanicky proveden tsnopisn zznam projevu rozifroval a pozorn pak proetl, otsl se a tak uasl, e nnos bolevismu z nho byl narz ten tam. Mohl zopakovat spolu s francouzskmi dlnky3: My jsme spolkli cur4 ne proto, aby ns spolkl rabn. - Neprodlen projev zpracoval, rozil a exempl poslal tehdejmu oblbenci bolevickho narkomvojena5, glavkovrchu6 Antonovovi. Antonovov jsou dva. Jeden - to je pseudonym charkovskho studenta-technologa Dunajeva, syna v 90. letech znmho charkovskho uzene V. V. Dunajeva. Zavradil vlastnho otce a byl posln na nucen prce. Bhem japonsk vlky se mu podailo zbavit se pout a zapojit se do protijaponskch druin bvalch trestanc. Za revoluce v roce 1905 ho vidme mezi teroristy a astnky expropriace Volsko-Kamsk banky, kdy byl chycen a pak znovu posln na nucen prce. V e osvobozen nroda pi Kerenskm zaujal estn msto mezi triumfln se navracejcmi trestanci7. A ten se t zhrozil. Zekl se bolevismu a stepal komunistick prach ze svch nohou. Hle, to pina Antonovovy zrady a jeho nynj (1921) porn povstaleck innosti v Rusku. Rappoportv refert, objasujc koly a ely ekonomick politiky,

Nzev msta uvedu po pdu idovsk sovtsk moci; pozn. autora - r. 1921. Podle jinch tvrzen v klubu, co poprm; pozn. autora 3 Jejich slova dosvdil sm Machamkes-Stklov jet v roce 1901 na strnkch msnku Mir Boij/Bo svt - pozn. autora; Mir Boij bylo solidn periodikum, do nho pispvali etn vznamn rut spisovatel; cenzura jeho vydvn zastavila v roce 1906, vychzel potom s titulem Sovrmnnyj mir/Souasn svt; pozn. pekl. 4 Katolick knz ve Francii a v Belgii; pozn. pekl. 5 Narodnyj komissar po vojennym dlam, lidov komisa pro vojensk zleitosti; pozn. pekl. 6 Vrchovnyj glavkomandujuij, vrchn velitel; pozn. pekl. 7 Stranickch Antonov je ovem cel ada, nejen dva; pozn pekl. 61
2

vytyen idy ohledn ruskho jihu, koloval tehdy v Ensku pod nosem rezvyajek8 a leckdo jej uchoval riskuje ivotem. Do kontrarozvdky (tj. blch) byl po obsazen msta dopraven souasn v nkolika exemplch. Jeden exempl byl poslze dn k dispozici pracovnkovi rostovskch novin V Moskvu/Do Moskvy V. Dibiovi, kter jej poprv v plnosti reprodukoval. Vyel v 7. a zrove poslednm sle (ze 4. 11. 1919) tchto pozoruhodnch, skuten nacionlnch novin horliv ikanovanch a pronsledovanch idy, otravujcmi tl dnikinsk armdy. sla tchto novin jsou nyn velkou bibliografickou vzcnost. Dibi nejen e znal pesnou historii vzniku dokumentu. On vysvtluje i to, jak pi vstupu armdy dobrovolc do Enska byly ohromeny ensk sovtsk bolevick instituce. V mnohch z nich bolevit id pi tku nestaili split sv papry - a ty se pln dostaly do rukou dobrovolc. - Mezi takto zadren dokumenty Dibi zahrnuje i refert soudruha Rappoporta. To je omyl. Cl id, jak sprvn poukazuje ve sv poznmce V. Dibi, pi v jejich pinleitosti k bolevikm zstv nepochybn pedevm clem idovskm. A na celou revolun masu, co vyplv z ne uvedenho dokumentu, id pohlej jako na tup stdo, kter je ureno k tomu, aby pedn a hlavn slouilo idovskm zmrm, jemu nepochopitelnm. Zde je ten dokument:

Refert soudruha Rappoporta Musme konstatovat, e vtina soudruh nenala v sob sdostatek odvahy, aby se v rozhodnost skoncovala se starmi socialistickmi povrami a humanistickmi pedsudky. V projevech pedchozch enk zn tak tny nacionln teritoriln omezenosti v objasovn komunistickch zjm. Tyto peitky jsou tsn propojeny se zcela stzlivmi nzory na ivot. Nam hlavnm zmrem bylo - to si uvdomuj vichni soudruzi - vthnout Ukrajinu (s Krymem, Jihem a zpadnm Bloruskem, Besarbi a zpadn st Donck pnve) do sfry na ekonomick vstavby zaclen na pauperizaci jejho obyvatelstva a na vytvoen postaujcch kdr pro boj za nae idely. Ji uplatnn schma nalhavch kol bylo toto: 1) trustifikace a zabrn vekerho velkoprmyslu s pomoc aiote na zahraninch burzch, 2) zabrn velkoobchodu s pomoc diskontu, 3) syndikalizace drobnho obchodu (drustva iz /ivot a Truenik/ Pracovnk a jin syndikty drobnch trhovc, 4) zabrn nkladovho transportu ovldnutm vech dopravnch spoj. Splnn tchto kol narazilo na dv pekky, jejich pekonn nm nedalo velkou prci s ohledem na 1) chabou a pasivn opozici cel kesansk buroazie a 2) stejn revolun konvulze nrodnch ukrajinskch drustevnch organizac jako Ukrajinbank, Sojuzbank, Dnprosojuz aj.
8

Jin zkratkov oznaen eky; pozn. pekl. 62

S prvnm neptelem jsme se vypodali zakrtko, tebas soudruh Cvibak s tm jet neskonil. S druhm se snadno vypodaly vbory zamstnanc, zvolen pod nam bezprostednm vlivem, akoli zrove nepozorovan pro ty, kdo nevd a vdt nemaj o naich hlavnch kolech a clech. Stranick a frakn spory i konkurence oslabily protivnka natolik, e napklad jmenovn soudruha Marguliese hlavnm komisaem Ukrajinbanku zamstnanci uvtali s naprostm uspokojenm. Nevysok inteligence, diskutrsk ve, umnnost a psychologie ednk byly tou patologickou oporou, kter ns jet nikdy nezklamala. Oslaben ukrajinskho drustevnictv mlo i ten vznam, e ukrajinsk nacionalismus byl zbaven svho ekonomickho zkladu. Hlavn roli v tomto boji sehrla Diskontn a zpjn banka - a jej initel soudruzi Mozer, Gloss, Fier, Klaus, Spingler. Pracovnci komunistick revoluce mus prv jim vyjdit sv pln uznn. U jednotlivch hospodskch odvtv na ukrajinskm zem jsme vnovali pozornost pedevm cukrovarnictv. Uinili jsme tak zsti kvli uklidnn soudruha Pjatakova9. Hlavnm initelem v tto oblasti byla Mezinrodn banka a jej pednosta n spolubratr Rudolf Stollenverk, pokud jde o finance, nepochybn talentovan lovk a zcela n. Jeho pomocnci Gruber a Vellenrot byli autory, jak si soudruzi pamatuj, refertu o zven regulovanch cen cukru a cukernch vrobk. Soudruzi Rozenblat a Ratgauz trvali tehdy na evidenci cukru, masovch rekvizicch a nslednm prodeji tohoto produktu za voln ceny. Zvtzilo stanovisko soudruha Grubera jako nejtaktitj a nejelnj. Rusk banka pro zahranin obchod, smluvn partner Deutschbanky, znan oslaben za Petljury10 a prosperujc za Suozifa, pi stejn oddanosti prokzala na innosti kolosln slubu. lenov rady Jakobson, Barac, Kajs, Gammerman a Kadi., kte maj vznamn styky s Maarskem11, trvaj na blim pevnm spojen s na cukern politikou v Budapeti, piem intenzvn export, jako i ostatn maarsk operace maj bt penechny Rusk bance pro zahranin obchod. Soudruh Zedern12 je ji sluebn odesln k dkladnmu prosondovn pdy. Rozum se samo sebou, e obnoven vroby cukru nepedpokldme, ponvad to vyaduje znan nklady a krom toho za tovrn kontroly normln vroba nen prost mon. Redukce cukru na trhu bude znateln jen zpotku, v kadm ppad sotva vyvol silnou reakci. Vytvet cukern prmysl na zem, kter mme proletarizovat a pauperizovat, by bylo vc ne neracionln. Zatm jsme sestavili tuto komisi, kter bude - samozejm nepozorovan - podzen Centrosachar: za Mezinrodn banku soudruh Verner, za Ruskou banku pro zahranin obchod soudruh Barac, za Spojenou banku soudruzi Ettinger a
9

Pjatakov je synem ji zesnulho nejvtho ukrajinskho cukrovarnka; pozn. autora Vdce ukrajinsk soc. dem. dlnick strany a ukrajinsk nacionalista; emigroval a v roce 1926 byl v Pai zavradn; pozn. pekl. 11 Hle, tu je vysvtlen finann pomoci rudmu Maarsku; pozn. autora 12 Tiskov chyba? - Zadora; pozn. autora 63
10

ulman, za Obchodn a prmyslovou banku soudruh Vajntejn. Dalm nam krokem, jet nezavrenm, byla sond obchodu. Tomu napomhal rst veejnho antisemitismu. Antisemitismus Ukrajinc a Polk jsme vyuili pi organizaci drustev iz a Truenik aj. Proletsk kulisy, ktermi jsou tato drustva obstavena, jist impozantnost a kesant zamstnanci znamenit zamaskovali n kol: zabezpeit idovskho spotebitele pomrn lacinmi a jakostnmi vrobky a ns pak solidnm ziskem v produkci. Zkza podnik naich protivnk se provd naimi prmyslnky jejich vstupem jako obchodnch soudruh do kesanskch drustevnch podnik. Zlomit opozici kesansk buroazie bylo vc ne snadn - znrodnnm, rekvizic, vysdlenm a ostatnmi prostedky z arzenlu soudruha Cvibaka13, poslze i syndikalizovnm drobnch podnik pod nam bezprostednm vedenm. Pedevm jsme odevzdali cel masn trh naemu syndiktu pod nzvem Sogorjuz. Sprvn tehdy ekl soudruh Strusberg, e na vc nen starat se o neochvjnost morlnch zsad u kesan a o jejich nacionln solidaritu. Vdy vrolomnost a zitnost kesan samch usnadnily prci pi znrodovn tovren Buljona, Polaka, Poleuka a ostatnch. Vroba nkterch druh bnho salmu z kosk mriny zpsobila, pravda, v nkolika ppadech onemocnn vozhivkou. Rozen tto nemoci se obval soudruh Chajkis, ale celkem vzato u zisku prostedk na mldee pi udren mnostv vrobku vrhanho na trh si nelze pt nic lepho. Co se te normlnho fungovn dopravy, ta se rozbh jenom tehdy, jestlie se mus evakuovat lid z mst zachvcench vlnou pogrom. Znanou pekkou v tomto ohledu je zloinn agitace nkterch ukrajinskch kruh, obzvl takzvanch nezvislch, tchto opravdovch a upmnch komunist, ale nm cizch a neznalch naich nejtajnjch cl14. V posledn dob jsme mezi ukrajinskmi nacionalisty provedli nkoliker rozkol, m jsme definitivn dezorganizovali a oslabili urputnho a nepokornho protivnka. Do Uman hodlme v tchto dnech poslat svho agenta, jistho soudruha ibara, kterho zn soudruh Izrail Kuljak - aby navzal kontakt s tzv. povstalci a pevzal do svch rukou veden nad nimi. Za jist solidarity by Ukrajinci mohli mt kolosln vliv nejen na rolnky, ale i na dlnky, nyn obzvl, avak my jsme uinili vechna opaten, aby nedolo k integraci nepochybn neptelskch samostijnch (nezvislch) ukrajinskch nacionlnch sil. Protofisovy chyby ve vztahu k Ukrajinskmu nacionlnmu svazu nezopakujeme. Nakonec ukrajinsk intelektuly my notn terorizujeme s pomoc ruskch nacionalist, aby nm nepekeli pi vytrvalm provdn naich ekonomickch pln. Jestli nai spolubrati nazvaj francouzskou revoluci druhm Sinajem, pak nae nynj situace na Ukrajin nm dv prvo nazvat souasn udlosti Si13 14

Pohlavr mysln se drc ve st nu; pozn. autora To cenn piznn! - pozn. autora 64

najem tetm, jeliko ve vech koutech na kolektivn due iv ctme svou ekonomickou potenci. Nanetst se Bussenelovy knihy15, patrn prostednictvm zrdnch haliskch spolubratr, dostaly do rukou naich neptel a jet, pravda neetnch, ukrajinskch dareb, take nae tajn zmry jsou jim znmy, jako jsou znmy i zkladn cle na celosvtov organizace. Soudruzi a spolubrati, my vak meme bt klidn: ani energie, ani sly pi stranick pluralit a krtkozrakosti lidovch mas v boji s nmi nebudou projeveny, alespo v nkterch sfrch ekonomick innosti. V krajnm ppad disponujeme preventivnmi opatenmi. Sociln boj na Ukrajin jsme zamaskovali (tj. n tisk) bojem nacionlnch princip a naopak. To prv vytv onen bezmezn zmatek, jak jsme nedvno vidli pi poslechu zprvy soudruh Judelovie a Morgunova o innosti Gubproduktu16. Pi absolutn rozptlenosti, nesmrn chtivosti, egoismu a bezzsadovosti ruskch intelektul se rozhodn nemusme nieho bt. Lehkov.n a hloup rut osci vyprovokovan naimi novinami pjdou se dt zaznout jako berani za tm, kdo jim d krmivo. J, pedstavitel Paalej Zionu17, s plnm uspokojenm konstatuji, e sionistick a bundovsk organizace18 byly tm jdrem, kter kolem sebe soustedilo irok masy naeho nroda - a ty za sebou svedly miliny beran. Proto jsme pi zpevovn stupov bze vytyili nejbli kol: utvoen jednotn, mohutn, impozantn, ve stranch i sttech rozvtven, ideov ucelen a ekonomicky sladn pseudonrodn organizace, kter bude oporou pro akce a jedinou zrukou jejich normlnho rozvoje. Pouze tehdy kadodenn iniciativa naeho nroda bude smovat k dosaen konenho historickho idelu a vechny projevy veejn energie povedou k poslen toho, co ns zachovalo za dvoutisciletho obdob tulctv. ****
Komente, jak se k, jsou zbyten... Upozornm jen, e v tomto protokolu jsou jet uvedena jmna, jejich absence byla obvykle pedhazovna vydavatelm protokol sinskch.

Kapitola z knihy Grigorije Bostunie: pravda o sinskch protokolech. Vyla v roce 1921 v Srbsku. Z rutiny peloil dr. Betislav Dejdar

15 16

Tak jedno z dl zmizelch beze stopy; pozn. autora Firemn oznaen, tehdy - do r. 1928/29 - jet gubernsk; pozn. pekl. 17 Dlnci Sionu, - idovsk organizace, od roku 1901 hlavn na Ukrajin, bhem 20. let byla v sovtskm Rusku zakzna; pozn. pekl. 18 Bund: idovsk organizace zaloen ve Vilnu v roce 1897, zanikla za sovtsk ry v roce 1921 splynutm s RKS/b; pozn. pekl. 65

K zamylen: Jak je mocensk situace v esk republice? Ctm, e nyn jsme na jakmsi vrcholu, kdy ty vztahy naich zem lze opravdu nazvat specilnmi, co je pvlastek dvan v Izraeli obvykle jen naim vztahm s USA, ekl Prvu v r. 2005 ped skonenm sv mise izraelsk velvyslanec v R Arthur Avnon. Jeruzalmsk pravicov politolog Barry Rubin ped asem v listu The Jerusalem Post napsal, e esko povauje za nejvce proizraelskou zemi v Evrop. **** Pedloen materil, rozmnoovan a distribuovan nktermi leny Klubu angaovanch nestrank a Konfederace politickch vz vypovdajc o minulosti naeho prezidenta, jist mnohm odpov na otzku, pro se dnes Vclav Havel chov tak jak se chov. Nad jeho politickm rozhodovnm se vak nepozastavuj pouze levicov politici , ale dokonce i pravicov. V beznu 1989 se v soukromch praskch bytech pipojovaly k televizorm videokazety s Havlovou hrou Asanace, natoenou malou divadeln scnou v Nmecku. Na konci dje hry byl pipojen asi osmiminutov fotografick pehled autorova ivota. Na jednom snmku je Vclav Havel se vemi ritulnmi symboly svobodnch zedn korunovn krlem. eskou republiku ovld id a darebk Vclav Havel, mn Oto Morkes Otec a strc Vclava Havla byli leny zednsk le Bohemia. Otec stavl sv objekty vhradn pro sionistick investory (kup. Obchodn dm ASO - nyn Perla, Barrandovsk terasy, palc Lucerna atd.) a vhradn pro sionistick majitele. Strc V. Havla vlastnil se sionistickou kapitlovou ast filmov ateliry Barrandov. Oba financovali Sionistick organizace, zednsk le, PEN-klub, oba byli leny Rotary-klubu. (Pen-klub je zednsk a sionistick svtov organizace, sdruujc spn spisovatele a vydavatele. Byl zaloen v roce 1921 v Londn. Jeho innost byla v dobch stalinskho reimu zakzna. Po jeho obnoven v prosinci 1989 byl V. Havel zvolen jeho estnm pedsedou.) Rotary-klub*) je obdobou PEN-klubu, sdruujc spn podnikatele, finannky a prmyslnky. Nedvno obdrel V. Havel mezinrodn cenu Rotary. Vclav Havel byl zasvcen do le svobodnch zedn v roce 1968 pi svm pobytu v USA. Do le byl uveden Arthurem Milerem, prezidentem svtovho PEN-klubu, sionistou a bvalm americkm komunistou, spisoPedseda eskho Rotary-clubu je id Josef Toovsk, bval nomenklaturn komunista; po plron sti u Rotschilda v Bank of England byl Havlem jmenovn guvernrem NB. A pak nsledovaly nejvt bankovn tunely (ed.) 66
*)

vatelem a dramatikem (Spartakus apod.). Havlovi se dostalo 30. svcen podle americkho ritulu (Rituel of knight Kadosch z roku 1879). Etika ryt 30.svcen (Kdo) je v ritulu charakterizovna takto: Moi, rien g ue moe, tout a moi, tout pour moi et cela tous les moyens quels qu il soient. (J jedin j, vem kvli mn, ve pro mne, a to vemi monmi prostedky). V zednskm du Kdo (Chevalier-Kadosh) existuje 7 stup. V. Havel byl zasvcen ve stupni ve stupni 1.jako Le Kadosch Israelite (Kdo Izraelita). Lev Trockij (Brontejn) byl v roce 1919 v Moskv zasvcen do 33. stupn americkho ritulu le Memphis-Israel, jako projev uznn za vybudovn Rud armdy, tehdy povaovan za bojov materil vlcho zednstv. Svm stupnm zasvcen byl Havel peduren (vyvolen) pro vkonnou politickou roli, kter se jeho zvolenm prezidentem eskoslovenska nenaplnila zcela. V den sv inaugurace pedstoupil ped veejnost v krtkch nohavicch svch kalhot, co v nezasvcen veejnosti vzbudilo rozpaky, zasvcenci v celm svt vak vdli, e pat krli bosku sluebnku sionist. Mezi jeho prvn rozhodnut patilo odeknut vech pomoc Palestincm a navzni diplomatickch styk s Izraelem. Vechny politick zmny v souasnm komunistickm svt souvisej se sionistickm plnem na vybudovn velkho Izraele, kter pedpokld likvidaci odporu na stran Arab. Proto se Havel nabdl jako zprostedkovatel v palestinsko-sionistickm konfliktu na Stednm Vchod. Obnovil vechny sionistick spolenosti ve stt a pislbil transfr sionist z Ruska pes eskoslovensko, obnovil zednsk le, jejich leny se stali tm vichni peduren lenov Charty 77 a Obanskho fra, vldy a diplomatickho sboru, kte jsou povolni pro budoucnost k vybranm rolm. Krtce po svm zvolen navtvil Izrael, kde s rabnskou epikou na hlav pevzal estn doktort. Vdesk Kurier pinesl fotografii Havla, na n se sionistickmi modlcmi emnky na hlav, open o Ze nku, ept hebrejsk modlitby a skld psahu (sarkastick poznmka v textu pod obrzkem konstatovala, e Havel pestoupil na sionistickou vru). Havel navtvil Masarykovo muzeum, kter sionist postavili v Izraeli na pamtku svho velikho pznivce a spolupracovnka (T.G.M. byl svobodn zedn 28. svcen francouzskho ritulu Chevalier-Rose-Croix, Ryt rovho ke, zkrcen rosikrucin). Sionist a jejich svtov propagan apart prohlsili Havla za pokraovatele a nsledovnka T.G.Masaryka, m byla symbolicky stvrzena loha eskoslovenska v evropsk politice, navazujc na jeho posln z roku 1918. V kulorech byla zaregistrovna zprva, e Havel byl bhem sv nvtvy v Izraeli predestinovn pro funkci prvnho prezidenta sjednocen Evropy v roce 2000. Ha67

vel se rovn poklonil u hrobu zakladatele sionismu Theodora Herzla a zakladatele Izraele Weizmanna. Ihned po svm zvolen prezidentem v prosinci 1989 vzal Havel pod ochranu KS a jej leny, a dve ne se obansk veejnost vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zkon .15/1990 z 3. ledna 1990 o politickch stranch, jm byla zajitna legalita existence KS pro budoucnost a prvo na ast ve volbch. Svj postoj odvodni thesemi politiky nrodnho porozumn, humanitou, lidskmi prvy, odputnm a lskou k blinm. Tento jeho zkladn akt prokazuje, e komunismus nebude odstraovn. V intencch svho posln vytvoil Havel prezidentsk reim a obklopil se poradci, jejich poet kols mezi 43 a 52. Z nich ke kontaktm se zahranim je ureno 16 a z nich je 9 sionist (Kohout, oba Peliknov, Tigrid a dal.). Zahranin politiku svil tem sionistm - Jimu Dienstbierovi ministerstvo zahrani, Rudolfu Slnskmu velvyslanectv v Moskv a Rit Klmov velvyslanectv v USA - vichni ti bvali komunisty. Kontrolu nad parlamentem a nov pijmanmi zkony svil sionistovi Zdeku Jiinskmu, rovn bvalmu komunistovi a zkuenm komunistickm manipultorm Ladislavu Lisovi, Jaroslavu abatovi, Alexandru Dubekovi atd. K pomoci jim pisoudil svobodn zedne: Miloe Zemana, Petra Kueru, Josefa Stanka atd. eskou vldu svil bvalmu komunistovi a svobodnmu zedni Petru Pithartovi. Koncepce veejn sprvy byla svena sionistovi Oldichu ernkovi, bvalmu pedsedovi federln vldy roku 1968 a lenu V KS do roku 1960. Vedl Sdruen mst a obc, kter pipravovalo organizaci komunlnch voleb na podzim roku 1990. Pedsedou svch zahraninch poradc jmenoval Havel protistavn knete Johana Karla von Schwarzenberga, svobodn zedne, v jeho vdeskm palci (z nho uinil hotel, herny atd.) byla uskuteovna jednn zainteresovanch tajnch slueb o posln Charty 77, schvalovny osoby pro vldn funkce atd. Odtud byla tak kontaktovna Rada svobodnho eskoslovenska v USA, jej pedseda Povoln (nyn rovn jeden ze zahraninch poradc prezidenta) pipustil komunistickou emigraci, do jejho veden u v roce 1975, v intencch koncepce, pipravovan pro zmny v Evrop (kup. sionista Arnot Lustig jako mstopedseda esk akademie pro vdy a umn v USA atd.) Za sv osobn ptele prohlsil Havel m.j. sionisty Ludvka Vaculka, komunistu, kter v padestch letech psal projevy a knihy pro Antonna Zpotockho, i sionistu a trockistu Petra Uhla, ktermu svil TK a kontrolu nad tiskem. Jinm jeho ptelem a pleitostnm poradcem je sionista Eduard Goldstucker. Hospodsk reforma byla svena jinmu sionistovi - Waltru Komrkovi. Tm hromadn nasazen sionist v prezidentskm reimu V. Havla neumouje pochybovat o orientaci jeho politiky a jejich cl.
68

Dv kapitoly z knihy Henryho Forda Mezinrodn id (1920)


STAROIDOVSK PEE NA RUDM RUSKU
ceme-li se dozvdt, co zamlej a eho chtj doshnout idovt vdcov Spojench stt a jinch zem, nesmme dbt jejich slov, urench pro neidy, nbr tch slov, kter jsou urena pro jejich vlastn nrod. Pokld-li se id za vyvolenho k ovldn svta a ct-li se jako lnek nroda a rasy, kter se oste li od vech ostatnch nrod a ras, pohl-li na neidovsk lidstvo jako na sv prvoplatn pracovn pole, je sm vykoistit podle jeho mravn mncennch zkon, pokud mu to dovoluj vi svmu vlastnmu nrodu, zn-li zsady Protokol a provd je inn - na tyto otzky me bt nalezena spolehliv odpov jen ve slovech, kter pronej idovt vdcov k idm. Znm idovsk jmna vyskytujc se nejastji v tisku, nm neukazuj veker idovsk mluv, nbr jen vybranou skupinu - zstupce oddlen pro propagandu ve form dar pro kesansk dobroinn ely, nkdy tak zstupce literrnch nzor na nboensk, sociln a politick otzky. A ji vystoup v jakkoli form - je jist, e vlastn innost idovskho vdcovstv probh vdy pod maskou skutk, na n se obracej zraky neidovskho uznn. Posudky a zjitn podan v tomto spisu, se opraj vdy o jednoznan dkazy a potvrzen z st samotnch idovskch vdc. to-li tedy id na tato zjitn, pak to na nco, za m sami stoj. To je zcela pochopiteln, protoe jist v, e nae eten pece jet nepronikla a k bodu, kter se id sna ped svtem trvale skrt. Nejdraznji se potr tvrzen, e bolevismus, a v Rusku nebo ve Spojench sttech, je idovsk. Toto zalhvn nle k nejzetelnjm pkladm drz dvojjazynosti. Oproti neidm se popr idovsk charakter bolevismu; avak v ln a v tichu idovskch obc nebo v krytu za idovskm dialektem nebo ve skri idovsko-nacionlnho tisku najdeme pyn piznn - vlastnmu nrodu! - e bolevismus je idovsk. Aby idovsk propaganda unikla dsiv vn obalob z vrad, mravnch zpustoen, loupe, trestuhodnch zavinn smrt hladem s nejodpornjmi frzemi v nynjm Rusku, kter nelze v cel hrze popsat ani pochopit, upn se tato na dv stbla slmy: jednou se tvrd, e Kerensk, kter stl v ele bolevickho vpdu, nen idem. Le nen silnjho dkazu pro idovsk charakter bolevismu nad hlasit prohlaovan idovsk tvrzen, e alespo dva z vdc pevratu nejsou pr id. Je zajist mrzut, pt se mezi sty idovskmi boleviky prv o dva - a krom toho nemn na nrodnosti Kerenskho pouh popen zhola

Ch

nic. Jeho jmno je Kirbis. Jeho otec byl id a jeho matka idovka. Kirbis, jeho otec, zemel a jeho matka si vzala Rusa jmnem Kerensk, kterho jmno hoch pijal. Mezi radikly, kte jej pouvali jako svho zstupce mezi mocnmi, kte jej pimli, aby zatloukl prvn heb do rakve Ruska, mezi vojky, kte pod nm bojovali, nikdo nepochyboval o jeho idovskm pvodu a charakteru. Avak Lenin, kaj idovt zmocnnci, Lenin, hlava, mozek bolevickho celku - Lenin je neid! Mon, ale pro nechv sv dti mluvit jiddisch? Pro vydv sv proklamace v idovskm argonu? Pro odstranil kesanskou nedli a zavedl idovsk sabbath? Vysvtlen pro to me bt, e si vzal idovku. Druhm vysvtlenm je, e on sm je pece idem.*) Jist je, e nen ruskm lechticem, jak se vdy tvrd. Co on sm o tom tvrd, je le. Nikdo jet nepochyboval o nrodnosti Trockho - je id a jmenuje se sprvn Bronstein. Od jist doby k se neidm, e Trock sm ekl, e nepat vbec dnmu vyznn. Mon, e je tomu tak. Ale nemu mus nleet; pro tedy udlali z ruskch kesanskch kostel stje, jatky a tanen sly, zatmco idovsk synaggy zstaly nedoteny? Pro museli
Ick porodil Moeho, Moe Izraele, Izrael Marii a Marie Vladimra. Lenin byl tedy po matce jmnem Blank id (viz ruskojazyn dvojtdennk Vstnk, vychzejc v USA. www. vestnik .com) Lenin asto zdrazoval, e nadprmrn vlastnosti organizace revolunch kolektiv na jihu a zpad (Ruska) vznikly prv z faktu, e padest procent jejich len bylo idovsk nrodnosti Nco podobnho si dovolil ci nmeck poslanec za CDU Martin Hohmann. Vyjmenoval pr len Politbyra idovskho pvodu (Trockij, Kamenv a Zinovv), dodal, e tak v revolun sovtsk tajn policii, znm jako eka, byl idovsk podl neobvykle vysok, vetn popravch komand, z toho vyvodil, e s jistm oprvnnm oznait idy jako nrod lid pchajcch zloiny by mlo stejnou logiku jako to, e jsou za nrod pachatel stle oznaovni Nmci. Roli novodobho politruka s pehledem zvldl Paul Spiegel, pedseda stedn rady id v Nmecku, a ve oznail za nejhor protiidovsk vpady poslednch let". Hlavn sdlovac prostedky oznmily, e se v Nmecku zdvihla celonrodn vlna odporu proti Hohmannovm znalostem a vahm. Hohmann byl odvoln z klovch parlamentnch vbor. Veden strany (CDU) se od Hohmanna distancovalo a pedsedkyn A.Merkelov u navrhla jeho vylouen ze Strany pro antisemitsk pedstavy (poslanec Hohmann byl ji z CDU na sklonku tdne vylouen). Generl Reinhard Struck, kter Hohmanna dopisem pochvlil, piel okamit o msto. Sttn prokuratura ve Fuld oznmila, e zahajuje vyetovn podle paragraf, kter obsahoval neblaze proslul zkon 231 ze 6.jna 1948 na ochranu bolevick republiky Na jinm mst v knize pe Henry Ford: Vdli jsme, e budeme obvinni z pronsledovn ida, kdy budeme osvtlovat pvodcovstv bolevismu. 70
*)

kesant duchovn vykonvat trestn prce, zatmco rabni zstvali ve svch adech neobtovni? Snad nepat Trock dn konfesi, pece je vak id. Nen to snad neidovsk tvrdohlavost, kter trv na tom, e Trock je id; je povaovn za ida vemi idovskmi autoritami. Mohlo by se nm vytknout, e opakujeme pli asto vci veobecn znm. Avak dnes existuje jet nespoetn mnostv lid, kte nevd, co je bolevismus a proto je nutno znovu zdraznit vznan body i za cenu nebezpe jednotvrnosti; nad to nen elem pouze vysvtlit situaci v Rusku, nbr vytyit tak varovn znamen ped tm, co se dje ve Spojench sttech. Bolevick otzka ukzala dle stavu v pozdnm lt roku 1920, kdy byla propaovna posledn zprva na jist sttn msta, plnou nadvldu idovstva. Tato situace zmnila se od t doby zcela nepatrn. Abychom ukzali pomr, podme nkolik ukzek. Nesm se snad mt za to, e neidovt lenov vldy jsou Rusov. Jen velmi mlo Rus m v ptomn dob co mluvit do vc sv otiny. TAKZVAN DIKTATURA PROLETARITU, DO N PROLETARIT NEM NEJMENHO PRVA MLUVIT, JE RUSKOU JEN V TOM SMYSLU, E BYLA ZZENA V RUSKU; nen ruskou, ani nevyla z ruskho lidu, ani neexistuje pro rusk lid. Bolevismus je mezinrodnm programem protokol, kter se m uskutenit v kad zemi prostednictvm jist meniny; udlosti v Rusku jsou GENERLN ZKOUKOU.
idovsk panstv v Rusku Rada lidovch komisa Vlen komise Zahranin komisarit Finann komisarit Justin komisarit Komisarit pro vyuovn Komisarit pro sociln akci Komisarit prce Vyslanci bolevickho ervenho ke Venkovt komisai urnalist (nejvznamnj) poet len 22 43 16 36 21 53 6 8 8 23 41 z toho id 17 33 13 24 20 42 6 7 8 21 41 id v % 77 77 81 80 95 79 100 88 100 91 100

To jsou poun sla. idovsk podl nekles v dnm ppad pod 75 procent (je zajmav, e nejmen poet id je ve vlenm komisaritu.) Avak ve vborech, kter jsou v bezprostednm styku s masou, ve
71

vborech pro zemskou obranu a pro propagandu, id zaujmaj doslova vechna msta. Vzpomeme, co kaj Protokoly o vld nad tiskem, vzpomeme, co ekl o tom baron Montefiore a pak pohldnme na vldn urnalisty. Tento vbor m 41 len a vech 41 jsou id. Pouze idovskm perm je svena bolevick propaganda. A pak zstupci ervenho ke, kte nejsou nim, ne rudmi podvratnmi agenty ve jmenovanch mstech - jsou to vesms id. Komisarit pro sociln pomocnou akci, na nm zvis ivot a smrt desetitisc, sestv e 6 len a tchto est jsou id. Z 53 len komisaritu pro veejn vyuovn je oznaeno 11 jako neid. Jac jsou to neid, se nek. Jsou snad neidy jako Lenin, kterho matetinou je idovsk argon. V kadm ppad tato skutenost vrh na jejich chovn ppadn svtlo, e bolevici pevzali vechny hebrejsk koly, vedou je nezmnn dle a naizuj, aby se uilo starohebrejsky. Starohebrejtina je pomocnm prostedkem k hlubm tajemstvm svtovho programu. A RUSK DTI? TYTO DTI, PRAV LECHETN IDOVT VYCHOVATEL, NAUME ESTI VCEM. VYMETEME Z JEJICH HLAV PAVUINY. NAU SE PRAVD O NS. Co tm mnili, vzpr se pero popisovat. Kdy se Maarsko osvobodilo od rudho bolevismu Bely Khuna (neboli Cohna), byli zabiti tak nevinn id, a id maj snad pravdu, nazvaj-li blou hrzou tyto udlosti, kter ly v zpt zhroucen jejich pokusu, provst ruskou tragdii tak v Maarsku. Avak po ruce je zdrcujc prkazn materil, e nic nepisplo tak k bl hrze jako zoufalstv a vztek rodi, jejich dti byly za krtk idovskobolevick vldy z pinucen vleny stokami pny. To amerit id neradi slchaj. Jejich odpor mohl by jim slouit ke cti, kdyby se hned v zpt nestavli na ochranu lid, kte to ve zpsobili. Jak znmo, nestoj stud kesansk ensk mldee ped idovskmi mladky a mui tak vysoko jak u idovskch panen; pak bylo by pjemn dozvdt se, e vichni id zatracuj, co se dlo v Rusku a Maarsku pod pojmem vchova. Protoe vak hlavn vlivy, vedouc dnes k mravn zkze neidovsk mldee v Americe, pochzej od id a protoe nad to stoj v Protokolech, e JEDNM Z BOJOVCH CL JE ZNEMRAVNIT MLDE NEVCCH, nen skuten vc odbyta, dovedou-li id na tuto skutenost odpovdti jen nadvkami a lhanm. HLAVN OBALOBA NESMUJE PROTI KOMUNISTICK HOSPODSK METOD; ANI PROTI PODVODU A BEZNADJNMU SVDN LIDU. NIKOLIV, SMUJE PROTI ZVECMU
72

SVINSTVU, KTER VE VEM PRORAZ; ZDE THNE SE OSTR RA MEZI NEIDOVSKM A IDOVSKM CHPNM MRAVNOSTI. O stran ukrutnosti, spojen s touto vc, nechceme zde hovoit, podvme pouze to vysvtlen, kter se projevuje v idovskm tisku: Je mon, e se id nevdomky MST za stalet trvajc utrpen! Vrhaj nm zpt tuto otzku: Jak mon vak dokzat, e toto ve je pravdiv? Tento dkaz je podn sentem Spojench stt a vytitn v jedn zprv vboru pro soudnictv. Nechceme u nho dlouho prodlvat, uvdjce radji svdectv idovsk ne neidovsk. Chtj nechtj musme uvst nco z t zprvy, protoe zde b o edn dkaz. Dr. George A. Simons, duchovn, kter byl z nazen jedn americk crkevn obce v Petrohrad v dob, kdy propukla bolevick hrzovlda, byl toho svdkem. Podvme st jeho daj: Stovky agittor, kte pili z nejspodnjch vchodnch tvrt newyorskch bylo v druin Trockho-Bronsteina... Mnoz z ns byli hned zpotku pekvapeni npadnm idovskm vlivem v tomto podniku, a brzy se ukzalo, e vce ne polovina agittor v tak zvanm bolevickm hnut byli id. Sentor Nelson: Hebrejci? Dr. Simons: Byli to Hebrejci, odpadl id. Nechci kat nic proti idm. Nemm sympatii pro antisemitsk hnut, nikdy jsem je neml a nikdy je mt nebudu... Ale mm pevnm pesvdenm je, e bolevick vc je idovsk a e jeden z jejch zklad je teba hledat ve vchodn tvrti New Yorku. Sentor Nelson: Piel Trock v onom lt z New Yorku do Ruska? Dr. Simons: Ano. Dle dr. Simons vypovd: V prosinci 1918... Bylo za pedsednictv lovka, kter se nazval Apfelbaum, z 388 len pouze 16 skutench Rus, vichni ostatn byli id s vjimkou snad jednoho, ernocha z Ameriky, kter se nazv profesor Gordon... 265 len tto severn komunistick vldy, kter zased ve starm Smolenskm stav, pilo ze spodn vchodn tvrti newyorsk... Chtl bych se jet zmnit o tom, e, kdy doshli bolevici vldy, byl cel Petrohrad okamit zaplaven zplavou proklamac a transparent v idovsk ei. Bylo zcela zeteln vidt, e se hebrejtina m stt jednou z hlavnch e Ruska, prav Rusov se pirozen nechovali obzvlt pvtiv. William Chapin Huntigton, obchodn atache pi vyslanectv Spojench stt v Petrohrade, dosvduje: Vdcov hnut jsou dle mho sudku ze dvou tetin id... Bolevici jsou internacionalist a jim byly zvltn rusk nrodn idely lhostejn. William W. Welch, zzenec nrodn mstsk banky, vypovd: V Rusku je veobecn znmo, e ti tvrtiny bolevickch vdc jsou id...
73

Bylo nkolik - ne mnoho, ale nkolik - pravch Rus; pravm Rusem mnm lovka rusky narozenho a ne ruskho ida. Roger E. Simmons, obchodn znalec pi obchodnm departementu Spojench stt, vypovd tot. Takt jeden ven, anonymn svdek, kterho jmno s dovolenm vboru nebylo Protokolovno. Britsk bl kniha Rusko .1. Sbrka zprv o ruskm bolevismu, pedan parlamentu jeho Velienstva, duben 1919. Obsahuje spoustu stejnch vpovd z mnohch pramen, vesms od oitch svdk. Ve vysoce venm asopise Asie, nor-bezen 1920 je lnek, obsahujc mezi jinmi dleitmi sdlenmi toto: Ve vech bolevickch institucch jsou nelnky id. Pomocn komisa pro elementrn vyuovn Grunberg um sotva rusky. id maj spch ve vem a doshnou svch cl. Dovedou doshnout plnho podroben a udret jej. Jsou vak pyn a opovrliv oproti kadmu, a to proti nim popuzuje lid... V ptomn dob panuje mezi idy siln nacionln nboensk hnut. V, e se bl doba panstv Vyvolenho nroda na zemi. Spjali mezi sebou judaismus a svtovou revoluci. Spatuj v en revoluce naplnn Psma Uinm-li i konec vem nrodm, mezi n jsem t rozptlil, nechci uinit tob konec. idovsk mnn se ohledn bolevismu siln rznilo. Nejprve byl pozdraven s nadenm. V on prvn dob novho reimu nebylo zatajovno nic mimo idovsk podl na vci. Objevila se veejn shromdn, rozmluvy, zvltn lnky s mnostvm velmi cennch a pravdivch sdlen. Ani se nepokoueli o zatajen jmen. Pak pila doba, kdy zachvtila lidstvo hrza z udlost v Rusku - a na okamik panovalo ticho v Judovi. Jedno nebo dv keovit popen. Pak nov zplava obdivu. Tento trv dosud v idovstvu, ale na stran obrcen k neidm, ukazuje se velice zarmoucen vzezen a hovo se o pronsledovn. Byli jsme pipraveni, e jednoho dne bude osvtlovn bolevismu nazvno pronsledovnm ida. V Americkm Hebrejci z 10. z 1920 objevil se lnek, kter nejen e piznv a vysvtluje podl, kter maj id na nynjch nepokojch a na svtovm vzbouen, nbr kter tento podl tak ospravedluje a to zvltnm zpsobem uvedenm viz ve. Spisovatel v nm prav, e id rozvinul organizovan kapitalismus i s jeho nejinnjm nstrojem, bankovnm systmem. Vi etnm idovskm zalhvacm pokusm o tto hospodsk skutenosti psob toto piznn blahodrn. Z nejpronikavjch jev tto vn doby je idovsk vzpoura proti kapitalistickmu podku, kter si vymyslel sm jeho duch a jeho vlastn ruka. Je-li tomu tak - pro podporuje idovsk organizovan kapitalis74

mus se svm nejinnjm prostedkem, bankovnm systmem, tuto vzpouru?! Tento in (rusk pevrat), uren k tomu, aby byl v djinch oznaen jako pevyujc vsledek svtov vlky, byl v irokm rozsahu dlem idovskho mylen, idovsk nespokojenosti a idovsk vle k znovuvybudovn. Tento rychl vvoj rusk revoluce ze sv niiv fze a jej vstup do fze znovubudovac je viditelnm vrazem tvoivho charakteru ducha idovsk nespokojenosti. (Nejprve nutno podat dkaz, e fze znovubudovac zaala. Tvrzen tohoto lnk m pouze ist propagan el. Protokoly maj ovem jaksi pln k znovubudovn. Prosme, aby byly dal dky peliv teny: Co dokzal idovsk idealismus a idovsk nespokojenost tak mocn v Rusku, hled t historick vlastnosti idovskho ducha a srdce zpsobit i v jinch zemch. Co zpsobil idovsk idealismus v Rusku? S jakmi mocenskmi prostedky? Pro nachzme vdy pohromad idovsk idealismus a ducha idovsk nespokojenosti? teme-li Protokoly, ve se nm objasn. idovsk idealismus je znienm neidovskch stt a spolenost a zzenm jedin idovsk sttn a spoleensk formy. Nebylo tomu tak v Rusku? idovsk proklamace na rozch, starohebrejtina ve kolch, sabbath msto nedle a rabni nedoteni, zatmco kesant duchovn museli mst ulice! Skuten: na vsost mocn skutky: vrady, loupee, zlodjstv a vyhladovn! Pisatel lnku v American Hebrew zajist vybreptal vce, neli chtl: nazv toto vrouc spojen idealismu s nespokojenost historickmi vlastnostmi idovskho ducha. Ale nen to jet ve: Tyto rasov ddin vlohy, je probudily v Rusku rudou hrzu a psob tam jet dnes, piprav jinm zemm dle autorova nzoru t osud. To jsme tak my pedem vdli. Rozdl je jen ten: eknou-li to neid, jsou zasypn nejpustmi pohanami. Te k vak tot idovsk spisovatel ve vdm idovskm listu. Jako by se omlouval podotk k tomu: Bylo pirozen, e nespokojenost se projevila i v jinch stech svta pemrou snah a hojnost vytyench cl. JAK NESPOKOJENOST? IDOVSK - PIROZEN. A S M JSOU NESPOKOJENI? S VLDN FORMOU, KTER NEN IDOVSKOU. A v em spovaly ony snahy a vytyovn cl? Aby pila i na Spojen stty bolevick revoluce. Hojnost? Nikoliv, bylo jen mlo, ale jasnch, uritch cl - jene si vyhldly nepravou zemi. TE VDME U NS V NEWYORSKCH ULICCH RUSK BOLEVIKY, JAK ZAANTROUJ ZLAT CIGARETOV POUZDRA, KTER UKRADLI RUSKM RODINM A RODINN
75

SKVOSTY, SNUBN PRSTENY, KTER ULOUPILI RUSKM ENM. BOLEVISMUS SE NEVYDAIL DLE, NE K IDELU VECH LICHV SE ZSTAVAMI A LUPI. Ale nebude dlouho trvat, kdy Amerika bude pijmat rozkazy v idovskm argonu nebo kdy americk eny budou muset penechat sv perky vyvolenmu nrodu. Pes souvislost mezi americkm Hebrejcem, ruskm bolevismem a Protokoly maj idovt pisatel lnk odvahu ci, e jen pomatenci mohou odhalit njakou spojitost. Nikoliv, jen slepci nemaj a nechtj nic vidt..

IDOVSK IDOV SK SVDECTV VE PROSPCH BOLEVISMU


Z hospodskho chaosu stvoil idovsk duch nespokojenost organizovan kapitalismus s jeho innm nstrojem, bankovnictvm... M Amerika zahrnout idy, jako carsk Rusko, hokou a bezdvodnou vtkou, e jsou pouze niiteli a vtlait je tak do postaven nesmiitelnho neptele? Nebo pouije Amerika idovsk sly prv tak tvoiv, jako to uinila se silami kad jin rasy? ... Na tuto otzku mus odpovdti americk nrod. Z jednoho lnk Americkho Hebrejce z 10. Z 1920. merick nrod d odpov a tato dopadne proti niivmu duchu id, kte nedaj se nikdy uspokojit. Je dobe znmo, e ve, co zpsobil idovsk idealismus a idovsk nespokojenost v Rusku, je zamleno i ve Spojench sttech. Pro neekl pisatel lnku v Americkm Hebrejci msto v ostatnch zemch pmo zeteln ve Spojench sttech? idovsk idealismus a nespokojenost nejsou nameny proti kapitalismu, tento stoj spe ve slubch tohoto smlen; jedin sttn forma, proti n je nameno idovsk snaen, je kad neidovsk sttn forma; jedin kapitl, na kter to, je neidovsk. Lord Eustace Percy, kter, posuzujeme-li jeho ast uvdn svch slov v idovskm tisku, m souhlas idovsk inteligence, vyizuje prvn bod. O idovskm sklonu k podvratnm hnutm prav: Ve Vchodn Evrop zd se, e sionismus a bolevismus vyvjej se spolu soubn, prv tak, jako idovsk vliv vytvel republiknsk a socialistick ideje za celho 19. stolet a teba k mladotureck revoluci v Caihrad... Ne e by se id
76

staral o pozitivn strnku radiklnch teori, ne e by touil, zastnit se neidovskho nacionalismu nebo neidovsk demokracie, nbr e neme ne nenvidt kad stvajc neidovsk sttn formy. Toto vysvtlen uhodilo na pravm mst. V Rusku poskytl zminku car, v Nmecku csa, v Anglii irsk otzka; v etnch jihoamerickch revolucch, v nich mli id vdy prsty, nebylo teprve zapoteb udvat zvltn dvod. Ve Spojench sttech je to kapitalistick tda, avak vdy a vude je hybnou silou nenvist proti kad neidovsk sttn form dle doznn jejich vlastnch mluvch. ID V, E SVT MU PAT PRVEM a smuje tedy k tomu, aby shromadoval svj majetek; NEJRYCHLEJ CESTOU K TOMU JE ZNIEN VECH D POMOC PEVRAT, ZNIEN, KTER SE UMON TEPRVE DLOUHM A LSTIV ZALOENM TAENM ROZKLADNCH A NIIVCH IDEJ. Pokud b o druh bod, bude moci kad ten potvrdit tuto skutenost z vlastn zkuenosti. Vzpomeme jen jmen tch kapitalist, kte byli vydvni na pospas veejnmu opovren v idovsky ovlivnnm tisku Spojench stt, vzpomeme karikatur v Hearstov tisku - byly tam snad karikatury Seligmannovy, Kahnovy, Warburgovy, Schiffovy, Kuhnovy, Lobovy a jinho druhu? Nebo tito jsou idovt banki a na ty se nikdy neto. Z asopiseckch denunciac znm jmna pat jen neidovskm prmyslnkm a bankovnm vdcm, pedevm Morganovi a Rockefellerovi. Jak je veobecn znmo, neutrpli idovt Rothschildov za francouzsk komuny (v zim 1871) kodu ani za hal, zatmco jin zmon lid mli velk ztrty na majetku. Prv tyt vztahy jsou mezi idovskmi finannky a nebezpenjmi idovskmi podvratnky ve Spojench sttech, take pi kterkoliv udlosti jsou vyloueny jakkoliv ztrty prvch. Pod pltkem ruskch zmatk idovt finannci vyuitkovali lidsk bdy, aby se zmocnili vech prodnch poklad veejnho majetku mstskch obc a bolevick vlda dv k tomu sv poehnn; nazv to - modifikovanm komunismem! - U bolevismu v Rusku se s tm dosud neshledvme. Jako svtov vlka, nachz bolevismus uspokojujc vysvtlen pouze v odpovdi na otzku, kdo m z toho nejvt uitek vyuitkovn obou udlost je prv v plnm proudu. Terem vech podvratnch mocnost je neidovsk majetek, dn jin. Bohatstv vekerho svta pat nm, je nevyslovenm heslem kadho idovskho niivho dla ve svt. Po jistou dobu se pokoueli odvrtit pozornost od Ruska poplanmi zprvami o situaci id v Polsku. Mnoh znmky nasvduj tomu, e
77

protipolsk propaganda byla pouhou maskou pro nesmrn pisthovalectv id do Spojench stt. Copak to mnoz teni nevd? Nekonen proud navsost nevtanch pisthovalc proud den co den do Spojench stt, desetitisce tho nroda, kterho existence tvo problm a ohroen evropskch vld. Polsk propaganda a pisthovalectv jdou tedy ruku v ruce a vlda Spojench stt dostv od idovskho kruhu ve Washingtonu ujitn, e je ve klidn (ovem, lid jsou tak klidn a bezstarostn, jak jen si me pt idovsk kruh!), a pece rusk problm vyaduje vysvtlen. idovsk vysvtlen je takov: id jsou otci kapitalismu. Tento se patn osvdil, nyn chtj idovt pvodcov sv vlastn dlo zniit. To uinili v Rusku. Te a tedy americk nrod laskav dovol, aby jeho idovt dobrodinci vykonali tot dlo i v Americe. To nejnovj vysvtlen, je - optn typicky idovsk - je spojeno s nvrhem Spojenm sttm a s vhrkou! Odmtne-li Amerika idovstvu tuto slubu z lsky, bude toto zatlaeno do postaven nesmiitelnho neptele. Avak ID VBEC NEZNIILI KAPITALISMUS V RUSKU. Uin-li Lenin a Trock svou poklonu na rozlouenou a sthnou-li se zpt pod ochranu idovskch kapitalist svta, uke se, e JE ZNIEN POUZE NEIDOVSK NEBO RUSK KAPITL, ZA TO VAK NASTOUP NA TRN KAPITALISMUS IDOVSK. Jak stoj vci? edn tiskopisy Spojench stt obsahuj tento dopis. Pozorujte datum, idovskho banke a idovsk jmna: Stockholm, 21. 9.1917 Panu Raphaelovi Scholanovi. Mil soudruhu! Bankovn dm M. Warburg otevel na zklad telegramu pedsedy Rnsko-westfaslkho syndiktu konto pro podnik soudruha Trockho. Zmocnnec, pravdpodobn Kestrov, dostal munici a organizoval jej transport souasn s penzi... jimi byla vyplacena stka poadovan soudruhem Trockm. Bratrsk pozdravy! Furstenberg Dlouho ped tm dodal americk idovsk finannk (Jacob Schiff) stku, jej pomoc byla roziovna revolun propaganda mezi tisci ruskch vlench zajatc v japonskch zajateckch tborech. Aby bylo bolevick hnut vysvtlen, kv se nkdy, e bylo financovno Nmeckem, o kterto tvrzen se oprala vlen propaganda ve Spojench sttech. st penz pila skuten z Nmecka. Ale prv tak piel jedna st ze Spojench stt. Je plnou pravdou, e idovsk finannictv vech zem bylo interesovno na idovsk svtov program pod tm
78

nebo onm nacionlnm jmnem - dohoda svdla vinu na Nmeck, Nmci na Dohodu, avak nrodov byli dreni v nevdomosti o pravch zadcch. Jist francouzsk ednk zjistil, e jeden idovsk bank sm pispl dvma miliony. Ne Trock opustil Spojen stty, aby provedl svou lohu v Rusku, byl na podn Spojench stt proputn z vazby v kanadskm Halifaxu kad pece v, kdo tvoil vlenou vldu Spojench stt. Shrneme-li vechny skutenosti, vyjde jako nezbytn zvr, e: BOLEVICK REVOLUCE BYLA PELIV PIPRAVENM PODNIKEM ZE STRANY MEZINRODNHO IDOVSKHO FINANNICTV. Podle toho lehce poznme, pro chce t mocnost vnst bolevismus tak do Spojench stt. PRAV BOJ NEVEDE SE ZDE MEZI KAPITLEM A PRAC, NBR MEZI IDOVSKM A NEIDOVSKM KAPITLEM. Pitom stoj vdcov socialistit, vdcov komunistit a vdcov dlnit skoro jednomysln na stran idovskch kapitalist. Na kter kapitalisty vdcov dlnictva to nejosteji? Nikdy nenalezneme mezi postienmi idovskch jmna. A nyn pistupme k vlastnmu idovskmu svdectv o idovsk povaze bolevismu. idovsk Kronika v Londn ekla roku 1919: Velik vznam m skutenost bolevismu samotnho, skutenost, e tolik id je boleviky, skutenost, e idely bolevismu v mnohch bodech souhlas s nejvym idelem judaismu - V tme list roku 1920 stoj zprva o ei Izraela Zangwilla, znmho idovskho spisovatele, v n tento utduje nadenou chvlu rase, kter dala svtu takovho Beakonsfielda, Readinga, Montagu, Klotze, Kurta Eisnera, Trockho. Pn Zangwill jmenuje ve svm vysokm naden idy, kte byli a jsou leny britsk vldy, jednm dechem s idy v bavorsk a rusk bolevick vld. Jak je v tom rozdl? Tito vichni jsou idy a vichni slou rase k uitku a ke cti. Rabn J. L. Magnes ekl, dle asopiseckch zprv, ve sv ei v New Yorku 1919: Vnuje-li id svho ducha, svou oddanost vci dlnick a vci nemajetnch a vyddnch, vynik jeho radikln smlen a na koen vci. V Nmecku stv se Marxem a Lasallem, Haasem a Eduardem Bernsteinem; v Rakousku Viktorem Adlerem a Bedrichem Adlerem; v Rusku Trockm. Zptomnme si na okamik situaci v Rusku a v Nmecku. Revoluce uvolnila tvoiv sly a hle, jak velk zstup id tu
79

byl ihned pohotov. Sociln revolucioni a menevici, vtinov a meninov socialist, a se ji nazvaj jakkoliv. idy najdeme mezi nejvnjmi vdci a mezi nejvytbenjmi hnacmi silami vech tchto revolunch stran. Ve Spojench sttech jsou id prv tak etnmi leny revolunch svaz jako v Rusku; zde i tam jsou ihned pohotov. Bernhard Lagare, spisovatel, kter vydal spis o antisemitismu, prav: id zastuje se jich potud, pokud je idem, nebo pesnji, protoe zstv idem. To znamen: idovsk duch je ve sv podstat revolunm a a vdom nebo nevdom, id je podvratnk. V dn jin zemi nebylo by poteb zabvat se tou mrou zalhvnm hmatatelnch skutenost jako ve Spojench sttech. Zde ili jsme pod takovm strachem, abychom nepronesli zmnky id nebo co s n souvis, e by nm mohly bt odepeny nejznmj skutenosti - skutenosti, kter by nm ji poskytly vhled do idovskho psemnictv. Byla to skoro dojemn inohra, jak amerit posluchai navtvovali pednky o rusk situaci a jak opoutli sl zmaten a pekvapen, e Rusk situace je zcela nerusk, protoe kad pednejc ve Spojench sttech povaoval za politicky chytr aby neuil slova id, nebo - idm se podailo ovldnout i enick tribuny. Nejen idovsk literrn veliiny veobecn uznvaj idovskou zlibu v revolucch a jej zodpovdnost za situaci v Rusku zvlt, nbr i men lidiky maj o vci zcela jasnou pedstavu. id, spolupsobc uprosted revoluce, je si vdom, e podporuje njakm zpsobem zjmy Izraele. Snad je patnm idem ve smyslu synaggy, ale je dost idem, aby rd uinil to, co me zvit slvu Izraele. Rasa je v idovstvu silnj ne nboenstv. Rusk list Vzhru do Moskvy prav v z 1919: Nemlo by se zapomenout, e idovsk nrod, kter byl po stalet utiskovn krli a pny, je vlastn proletaritem, vlastn internacionlou, nemajc otiny. Pan Coham pe v asopise Komunist v dubnu 1919: Bez pehnn mono ci, e velk rusk sociln pevrat byl skuten proveden idovskma rukama. Byly by dovedly tup, potlaen masy ruskch dlnk a sedlk svrhnout ze sebe jamo buroazie? Nikoliv, byli to prv id, kte pivedli rusk proletarit k ervnkm internacionly, a nejen vedli, nbr i jet te vedou sovtskou vc, spovajc v jejich spolehlivch rukch. Meme bt klidn, dokud vrchn velen rud armdy je v rukou tovrye Trockho. Nejsou sice dn idovt prost vojni v adch rud armdy, avak v komittech a sovtskch organizacch a jako komisai vedou id udatn masy ruskho
80

proletaritu k vtzstv. Ne bez dvodu id nabvaj pi volbch do vech sovtskch instituc pevn vtiny... Symbol idovstva, kter po stalet bojoval proti kapitalismu (!), se stal tak symbolem ruskho proletaritu, jak ji udv pijet pticp rud hvzdy, kter, jak znmo, v dvjch dobch byla symbolem sionismu a idovstva. Pod tmto znakem pijde vtzstv, pod tmto znamenm pijde smrt pivnick buroazie... Slzy, kter idovstvo prolilo, vypot tato opt jako kapky krve. Toto vyznn, spe vyznavask pcha, je zvlt pozoruhodn proto, e nevykazuje mezery. id, prav Cohan, vedou rusk masy - je by se byly nikdy samy sebou nepozdvihly, je vd pouze, e jist menina, jako dve carova, zaujm nyn vldn msta. id nejsou, jak prohlauje Cohan, v rud armd, nejsou v dnm ppad tam, kde se skuten bojuje: to kryje se pesn s daji Protokol. Vojevdcovsk umn svtovho programu zle v zabjen neid prostednictvm neid. Ve svtov vlce se zabilo vzjemn tolik neid, jako je id ve svt. Bylo to velk vtzstv pro Izrael; jeho slzy museli zaplatit nrodov krv! id d bitvy z bezpenho stanovit, jak naprosto ppadn prav pan Cohan. Podivuhodn je pouze jeho upmnost. Pokud b o tak zvan volby, pi nich jsou id vdy jednohlasn zvoleni, existuj podrobnj a bezvadnj vysvtlen: ti, kte hlasuj proti idovskm kandidtm, byli prohleni za neptele revoluce a popraveni. Nkolik poprav postailo a volby vyznly jednohlasn. Zvlt pounou je zprva Cohanova o vznamu rud hvzdy, pticpho znaku bolevismu: SYMBOL IDOVSTVA SE TAK STAL SYMBOLEM RUSKHO PROLETARITU. Hvzda Davidova, idovsk nrodn znak, je esticp hvzda, utvoen ze dvou trojhelnk, z nich jeden spov na svm hrotu. Bez zkladny podob se znmmu znaku svobodnch zedn z krutka a uhelnku. Tuto hvzdu Davidovu vidl pr idovsk nvtvnk v Palestin velice zdka na hrob padlch britskch vojk, kte dobyli Palestiny; nejastji pr se tam najde devn kesansk k. Dle novjch zprv urej pr tyto ke nov vldce v Palestin, protoe padaj pli do o pi nvtv idovsk university. Jako v sovtskm Rusku, tak i v Palestin nepoloilo mnoho id svho ivota za svou vc: pro to byl zde dostatek neid. Protoe je id vynikajcm mistrem v umn tajnch znamen, nen jist bez myslu, e bolevick hvzda m o hrot mn ne hvzda Davidova. Nutno toti splnit jet jeden bod svtovho programu, toti nastoupen trnu nam vdcem. Pijde-li tento svtov samovldce, pro nho je pistien cel program, bude k hvzd pidn i hrot est. PT HROT
81

HVZDY, ZDNLIV ZAJITNCH, JSOU BURZA, TISK, PAIRSTV, PALESTINA A PROLETARIT. ESTM HROTEM BUDE KNE IZRAELSK. Cit vzpr se vyslovit to, nebo pouze vit, ale pan Cohan to zjiuje a revoluce, obzvlt od dob francouzsk revoluce, potvrzuje, e pod tmto znamenm pijde smrt pivnick buroazie a e vypot idovsk slzy ve zpsobu krvav obti. Touto buroazi jsou, jak prav Protokoly, vdy neid. Obvyklm opanm tvrzenm proti nepoprateln skutenosti idovsk povahy rusk revoluce je, e id musej v Rusku trpt. Jak meme pispti njakmu hnut, jim trp n vlastn nrod? - namtaj neidm. Nue, je jist nezvratn: ID PODPORUJ TOTO HNUT. V TOM-TO OKAMIKU DOSTV BOLEVICK VLDA OD IDOVSKCH FINANNK V EVROP PENZE A KDY Z EVROPY, TO SAMOZEJM I OD MEZINRODNCH BANK Z AMERIKY. TO JE ZJITNOU SKUTENOST. Druhou nmitkou je: rut id ani zdaleka netrp v t me, jak nm vyprvj idovt zmocnnci. Dle vlastnho idovskho doznn postavili se pi prvnm pochodu bolevik Polskem polt id ihned radostn na stranu dobyvatel a podporovali je. Amerit id vysvtluj vc takto: Od zahjen bolevick vldy v Rusku se znan zlepila situace id a proto zaujali polt id ptelsk stanovisko k bolevikm. Skuten: situace ruskch id je dobr. Dvod pro to je: oni MAJ Rusko. Tam jim pat ve. Druh dvod je: rut id jsou jedin, kterm se tam dostv pomoci a podpory - skutenost, kter veobecn uchz pozornosti. Pouze idm v Rusku zaslaj se odevad penze a potraviny. Tmto zpsobem souasn podporuje idovsk svt bolevismus. Jsou-li tedy idovsk utrpen tak velik, jak je l idovt mluv, jak stranmi mus bt teprve trapy Rus. Nebo jim neposl nikdo potraviny a penze. Tyto zsilky do Ruska maj vznam dan, kterou bolevismus uloil svtu. Rozhodn vechno svd, e situace id v Rusku je dobr. Jim tam pat ve. Druh otzka, vypotena na sveden k omylu, zn: Jak mohou podporovat idovt kapitalist bolevismus, je-li tento protikapitalistick? Bolevismus je antikapitalistick pouze proti majetku neidovskmu. idovt finannci, kte zstali v Rusku, stali se bolevikm velice uitenmi. Dal len pochz od oitho svdka: Nesporn je tento bankovn komisa idem, volce elegantn, s vzankou dle nejnovj mdy a v modernm kabt. idem je tento okrskov komisa, dvj penn makl se zcela buroaznm podbradkem; a opt idem je tento bern inspektor: dovede vysvat dokonale buroazii. Tito idovt agenti jsou tam
82

jet. Jin agenti psob mezi ruskmi benci a odebraj jim jejich statky pomoc hypotnch pjek. A bude vytaena opona, uke se, e vtina nejcennjch statk pela navsost zkonitm zpsobem do idovskch rukou. To je jedna odpov na otzku, pro podporuj idovt kapitalist bolevismus. RUD REVOLUCE JE NEJVTM SPEKULANM INEM, V CELCH LIDSKCH DJINCH. Souasn je povznesenm Izraele, nesmrnou pomstou proti spravedlivmu podku, kter id povauj vdy, kde mohou, za skuten nebo domnl bezprv. idovsk kapitalismus v tedy pesn co in. Co pi tom zskal? DOBYL VELKOU CENNOU I - BEZ VLENCH VLOH. UKZAL ZNOVU SVTU DOMNLOU NEPOSTRADATELNOST ZLATA. idovsk moc spov na podvodu, e zlato rovn se bohatstv. myslnou nejapnost v bolevickm pennm systmu dal si bezmylenkovit svt namluvit jet pevnji, e zlato je nezbytn, a tento blud propjuje idovskmu kapitalismu zvenou moc nad neidovskm svtem. Kdyby byl bolevismus poctiv protikapitalistickm, mohl zasadit idovskmu kapitalismu smrtelnou rnu. Avak zlato sed jet stle na trn. Znime blud, e zlato je nezbytn - a idovt mezinrodn velmoi zlata sed oputn na hromdce neuitenho kovu. UKZAL SVTU SVOU MOC. Protokol 7. Prav: Abychom dokzali zotroen evropskch vld svm prostednictvm, jedn z nich svoji moc ukeme nsilnostmi, hrzovldou. To zaila Evropa, a Evropa se tese. To zna pro idovsk kapitalisty velk zisk. Nemn vydatnm ziskem je BITEVN PRAXE V UMN REVOLUNM, jak ns pouilo Rusko. ci tto Rud koly se nyn vrt do Spojench stt. Zachzen s revolucemi stalo se vdou dle pokynu Protokol. Konme slovy rabbho Magnesa: HLETE, JAK VELK ZSTUP ID STL IHNED POHOTOV! TENTO K SLUBM OCHOTN ZSTUP ROZMNOIL SE NYN O MNOH LENY.

83