You are on page 1of 2

SPREHOD

Festivalska razstava Speculum Artium je na ogled, na dotik, na up


orabo,nasodelovanjeinnasoustvarjanjepostavilanaborpredmetov
s tehnolokimi temelji. Bila je kot sprehod med predmeti vsakdana,
!"# $%# &"'%(# )%*"+,"-.&"/# 0# *%*.$&%# 1'23"&%/# '4-%5-.6"-.&"/# *-75.8&"/#
4%9&"# '4%-%8"9(# :;<=># "&# &.$"!.8"/# !"# 6.'"-.?%# 4%*49.$2/# '6-$%&%'&.#
ROKA, ki te lahko ubije, GONG, ki ne zadoni, ampak ob udarcu na
&?25%1%#&.6"@9?2&%#4%1-@"&%#'4-%A"#1"*2%(#BCB/#!"#$2#592*.#"0#'$2&2#"&#
1#9.$"&@8"&"#5%1%-"/#*.#'6%#1'"#4-.',"(#C%-.!#0-.12&#?2#1#&232@!"#329"&"#
'"?.9.#0.12'./#0.#&?%#<BD:;EFG/#&.#!.$2-%#'2#?2#4-%?2,"-.9#4-2$-2'9?"1#1"*
2%(#<%$26#4-26"!.?%8.#D:;HG/#!"#?2#-%4%$.9.#!%$#6%&'$-76/#!%#'"#'2#
sprehodilmimonje,reagiralajenasvetlobo.Desnoobnjejjepople
'.1.9.# <IBF;CJ=FG/# "0592*.9.# ?2# A"1./# %3# '!%!7# 1# D9.18!%1%# '%3%# 4.#
'6%#$-8"9"#1#'4%9"-.&#HGKIBLH=C/#!"#&.6#?2#7!-.*29#4%*%3%#"&#?%#4%'9.9#
v neznano. Na sprehodu smo skomponirali svojo himno, kar nam je
%6%5%8"9.#:GLE=JG#M#&%1%*%3&"#"&@$-762&$/#!"#3"#5.#L.,N#"&#)%0.-$#
zagotovovzljubilaterobvladaladovirtuoznosti.espustpodzemljo,v
4-.19?"8&%M62*"$.$"1&"#1-$#0#BI=KG)=F=#"&#'4-2N%*#?2#!%&8.&(#H%/#!.!%-#
0.#!%5.#(((#H2!.$2-"#'6%#-.1&%!.-#@292#0.829"#'#4-1"6#!%-.!%6(

No. 2 /2012
:24"NO#THEWILL#\#E2&!.#C9"62@%1.

I%!.O#HOWDOYOUDO?/OnurSonmez&
I%'P"$N.#G&52-2K%&5O#TELEGRAF#\#Q(G(:(

B!%O#!"#$%&$'"(&")#*+#\#<-"6%A#X.!-.?@2!#
]Q(G(:(^#
<%'$29?.O#BUDOAR#\#_2?6"#>.*-%1"`#]Q(G(:(^

D$2&.O# SPACTIVE (5VOLTCORE) \# ;6.&729#


G&*29#a#JN-"'$".&#Kb$02-

PLAYGROUND

H.5-%3&"!O#MONOLITMyGod,itsfullof
stars!\#).@.#F.032,#]Q(G(:(^#\#X.N1.92O#:%6%#
>7$.-/# ).-92&2# >%,N-"2'2-/# :".5%# ).-$"&'# \#
<-%?2!$#?2#%6%5%8"9O#SS:

by VID TEH

Y-.#?2#3"9.#&2!.?#820#*2'2$%#01282-/#!%#?2#0.*&?"#5%'$#0.47'$"9#5.92-"?%(#
<"'.9#'2#?2#82$-$2!/#%8"#'%#62#42!92#%*#7$-7?2&%'$"#"&#1#&%5.N#&"'26#87$"9# <-%?2!,"?.O# MEMORY PROJECTION #001,
&%32&2#.!$"1&%'$"(#S%3"9#'26#%387$2!/#!%$#*.#62#6282#10*%9A#129"!25.# 001,003/KayMalek
prostorazvideointalacijamiinportretivsehnamneznanihvirtualnih
'12$%1(# Z7$"9# '26/# *.# '2# '4-26"&?.6# $7*"# '.6# 1# &2!2# 1-'$2# 6.@"&%/#
:.39",.O# MUSIC BOARD /
4-.02&#.1$%6.$#0.#4-26921.&?2#1'2N#*23.$/#!"#'%#'2#192!92#820#,29#9?73"#
<2$2-#c2"329/#F2&'#L.-$N
*.&# !%$# *%95%8.'&.# ?7$-.&?.# 6259",.(# <.# 12&*.-# '26# 3"9# 0.*%1%9?2&[#
4%'$29?.#?2#8.!.9.#&.62/#1#6"'9"N#4.#6"#?2#'92*"9#&2!#%387$2!#0.*%1%9?'$
1.(#Y5.'&"9#'26#978"#"&#1'2#?2#7$%&"9%#1#$26%(#Q'2#'9"!2/#!"#'%#3"92#@2#4-2*# B-"5.6"?"O#ORIPLAYGROUND#\#)"N.#J%?N$2&2!.?# 7-.6"# *292A&2# 6&%5"N# !%6492!'&"N# -.04-.1/# '%# 4%'$.92# 05%9?#
6.*2A# &.# 32926# '$-%47(# Q'2# "&@$.9.,"?2/# !"# '%# 1# &.@2# 6%A5.&2# 4-%
jeciraleumetnesvetove,sosevutripusekundespremenilevpovsem
%3"8.?&2# @!.$92# 0# 6&%5"6"# 5763"(# X.02N.9# '26# "&# '2# 4%6.!&"9# 4-%$"#
1N%*7(#I%!2#'26#$9.8"9#4%#A24"N#"&#"'!.9#!9?782#5.92-"?2(#X.#$-2&7$2!#'26#
seustrail,dajihnimam,dasemjihnekjepozabil,kotjebiloprimeni
1#&.1.*"(#Q2&*.-#'!-3"#?2#3"9%#!6.97#!%&2,(#H.@29#'26#?"N(
(((#'2#&.*.9?7?2#&.O#PPP($&6('"/#1#-73-"!"#D(G(&2P'(

SIMPOZIJ: UMETNOST IN TEHNOLOGIJA


+#$9#)*"6%$24:$!"-7*";#
<-2*'$.19?.9"#'%O

d#
d#
d#

d#

:".5%#).-$"&'#]<%-$75.9'!.^/#762$&"!#"&#4-2*.1.$29?#&.#Y&"12-0"#1#
E"&07O#e<EGfVYE#);IK=HK#BV#:>;#S=K=:GE#GHS#<>fD=JGEg
B&7-# D%&620# ]:7-8"?.^/# "&$2-.!$"1&"# *2'"5&2-O# J;I;LIG# ;E;J
:IBH=JG
<2$2-#:%6.A#S%3-"9.#]D9%12&"?.^/#'12$%1.92,#4-%5-.6'!25.#*"-2!
$%-?.#;<C#)GI=LBIhijhO#BS<I:BCBSHG#Y);:HBD:
;6.&729# G&*29# ]G1'$-"?.^/# kQBE:JBI;# ]762$&"@!.# '!74"&./# !"# '2#
ukvarjazvedenjemzaprtihinformalnihsistemovternjihovoma
&"479.,"?%^
F.&'# L.-$N# ]H268"?.^/# -.01"?.92,# 4%-5-.6'!2# %4-262/# 62*"?'!"#
762$&"!/#%39"!%1.92,O#XC)#M#X;H:IY)#lb-#CYHD:#YHS#);S=;H
:;J>HBEBK=;#CGIEDIY>;

<-2*'$.1"$12# '%# *%!762&$"-.9"# 4-"?.$29?"# "0# 6702?.# )%:./# %3?.19?2&"#


bodonaartisttalk.eu

t
KOLOFON

d#

:-3%19?2#M#&%1%62*"?'!%#62'$%O#PPP($&6('"
L2'2*"9.O#C"6#C2-&/#Q"*#R$2N/#S%6"&"T72#U&"*.-"8/#:.*2?.#L78.V%$%5-.+?2O#I%3"#GN9"&/#G92!'#C7'/#D.-.#D(#:7@.-#W#C-2.$"1&%#1%*2&?2O#:.*2?.#L78.B39"!%1.9.O#R429.#<.19"/#I%3"#GN9"&
X.9%A"9O#S29.1'!"#*%6#:-3%19?2/#PPP(**M$-3%19?2('"/#*"-2!$%-O#6.5(#X%-.&#<%0&"8

TRBOVLJE NOVOMEDIJSKO MESTO (TNM) / TRBOVLJE THE NEW MEDIA SETTING


SPECULUM ARTIUM 2012

TRBOVLJE NOVOMEDIJSKO MESTO (TNM) in SPECULUM ARTIUM 2012


!"#$%&'()*+#$&$,'-.'#/$/#'01-'$2342$5$*&'-,!6#$,'*!"-7+08#$6%7"%'*

MEDIJSKI SPONZOR / MEDIA SPONSORSHIP

PROJEKT SOFINANCIRA / SUPPORTED BY

!'*)-$<'#.#+?$6-+8*,"%#709#80;#$#'@0&#$*7*6"'-+!6-$/*<0;!6*$%/*"+-!"0
5.&%12#-2$-%'42!$"1&2#-.0'$.12(#;!"4.#
D(G(&2P'# '"# ?2# -.0'$.1%# %592*.9.# 4%*#
profesorjevim vodstvom in vsi smo
3"9"# 4-24-%'$%# l.',"&"-.&"(# X29%# 1@28#
nam je bilo, da je razstava predvsem
interaktivnaintojetistokarjonaredi
4%'23&%# "&# 0.&"6"1%(# <-%l(# S-.5.&# ?2#
eposebejpoudaril,dajenovomedi
?'!.#*29.#$2A!%#*%!762&$"-.$"#"&#4-2*
stavitizato,kersotonestabilnimediji
]42-l%-6.&'"/#*%5%*!"/#.!,"?2^(#=&#$.!%?#
'2# 4%?.1"# $2A.1.# !.!%# $%# *%!762&$"
rati za neko razstavo, kako arhivirati
&%1%62*"?'!.#*29.(#:7*"#1#'12$7#"6.?%#
velikoizzivovkakotonarediti,apro
fesor meni, da je to tudi neke vrste
odgovornost umetnikov, da pridejo
do reitve kako arhivirati svoja novo
medijskadela.

by KIM KERN
Pred triintiridesetimi leti je diplomiral iz
slikarstva na Akademiji za likovno umetnost
,)-./01.2345)!2637.7).7)32)87.)292:7;4.4)9<3=21)
tudimagistrskitudij.Danessonjegovadela
v stalnih zbirkah v Ljubljani, Mariboru, Beo
gradu,Gradcu,Varavi,BuenosAiresu,Benet
kahinLondonu.Zasvojadelajeprejeltevilne
32>?2:7)43)@?4A323.25)-782)BCDE)A2)3792.)=262)
zapustiSlovenijoinsvojeznanjeizpopolnjuje
32)@<:?<=./);7:4.697)/;783<684),)-<3:<3/5)F)
naslednjih letih je tipendist francoske vlade
A2) ,4:7<) /;783<68) ,) G2?4A/) 43) =123) 69/@437)
OHO,skaterorazstavljajovSCvZagrebu.Le
8<6)@2)87=7)H7)@7843:,2.678<)178<)<:92?)@?<I7
sor Dragan predava video in nove medije na
AkademijizalikovnoumetnostvLjubljani.In
zanasnajpomembnejeprofesorDraganje
8/:4)4:7.34)<=7)I7684,212)3<,<;7:4.697)9/18/?7)
SpeculumArtium.
Z24-.1# ?2# S-.5.&%1%# *29%# 4-2*1'26# 762$&"@!%/# 5.# &?25%1.#
&.-.1.#M#&7?&.#&.120.&%'$#&.#0.N$21&2#-.87&.9&"@!2#$2N&%9%5"?2#
posrednovoditudivznanstvenoraziskovalnosfero,sajveliko
"01"-&"N#762$&"@!"N#4-%?2!$%1#&"#6%5%82#7-2'&"8"$"#*-75.82#!%$#
0#-.01%?26#&%1"N#$2N&%9%@!"N#-2@"$21(#Q#$26#%0"-7#?2#3"9#S-.5.&#
1#0.*&?"N#92$"N#4%37*&"!#128!-.$&25.#&2l%-6.9&25.#'%*29%1.&
?.# 762$&"!%1# 0# 0&.&'$12&"!"# 0.# -%3%$"!%/# -.87&.9&"@!"6"# '$-%
!%1&?.!"# "&# '$-%!%1&?.!"# 0.# mSM1"-$7.9&%# .&"6.,"?%(# E2$.# hiin#
4.# ?2# 4-2?29# 49.!2$%# F%A2l.# R$2l.&.# 0.# 4%120%1.&?2# 762$&%'$"#
inznanosti.

Na razstavi tako lahko vidimo kon


ceptne table, ki so nastale zaradi
4%$-232# .-N"1"-.&?./# .# '%# &%1%# 762$&"@!%# *29%(# Q'237?2?%#
l%$%5-.+?2/#32'2*"9.#"&#$7*"#1"*2%#4%'&2$!2#&?25%1"N#4-2$2!9"N#
762$&"@!"N#*29(#:.!%#*%3"6%#&%1%#762$&"@!%#*29%/#!"#?2#&.'
talotekomprocesarazmiljanjainiskanjareitve,kakoarhivirati
elektronskamedijskadela.Nakoncuogledajeprof.Dragane
4%'232?#4%7*.-"9/#*.#?2#&?25%1.#-.0'$.1.#$2N&%9%@!%#029%#$2A!%#
"012*9?"1.(#X.$%#1'.#8.'$#S29.1'!267#*%67#:-3%19?2/#*.#?2#'4%
sobenprirejatitakokompleksnerazstave.

<%925#-2$-%'42!$"1&2#-.0'$.12/#!"#?%#?2#4-%l(#S-.5.&#4-"4-.1"9#"&#
Njegovi dananji novomedijski projekti, so del strukturne ?2#1#H%1"#5.92-"?"#SS:#&.#%592*#*%#k(k(/#'6%#5.#9.N!%#4%'97@.9"#
;?7H7J)94).<)@?7=4.<)/;783<6837)2,238>2?:7J)43I<?;2K4.697) $7*"# &.# 82$-$!%1"# %!-%59"# 6"0"# :-3%19?2# q# &%1%62*"?'!%# 62'$%#
tehnologije, tehnoznanosti, tehnoperformans ter strate '!%0"#CYE:YIB(
gijenovegaaktivizma.#Q#82$-$2!/#jo(p(/#%3#joOii#4.#?2#3"9.#1#
S29.1'!26#*%67#:-3%19?#&.#62*&.-%*&26#l2'$"1.97#&%1%62" 1"-"O# # ))J/# I:Q# DEB# "&# G!.*26"?.# 0.# 9"!%1&%# 762$&%'$# "&# %39"!%1.&?2/# <-%+9#
djskekultureSpeculumArtium,slavnostnaotvoritevprof.Dra 42*.5%5./#L"%5-.+?.

097*"+#$"-)6#$+0)
BY VID TEH
I.Generacija,kijeni
H.?4-2?#&2!.?#'49%@&"N#4%*.$!%1(#<"'.9.#'2#
?2# '%&8&.# .4-"9'!.# '%3%$.(# Y-"&"# !.0.9,"# '%#
poskakovali nekje med dvanajsto in eno
4%4%9*&2(#L"9"#'6%#@$"-?2[#&.@.#1%*"8!.#=1./#
).-!%# "0# E?739?.&2/# ).?.# "0# X.5%-?.# "&# ?.0#
"0# :-3%129?(# R$"-?2# 4-2*'$.1&"!"# 69.*2# 52&
eracije iz Zasavja na potovanju skozi to
zmedeno dolino smoga in premoga. Ne
bom vas utrujal z globokimi psiholokimi
4%-$-2$"#&.@"N#59.1/#'.?#'2#&.#0.82$!7#'49%N#
nismopoznalimedseboj.Bilismoanonim
ni zasavski pobalini, neke vrste izgubljena
mladina z nejasnimi perspektivami za
A"19?2&?2(# =629"# '6%# 4%9&%# 59.1%# D9%12&"?2#
"&#D9%12&"?.#?2#&.'#"629.#4%9&%#59.1%(##:"'$2#
'%3%$2#'6%#'2#%*9%8"9"/#*.#5-26%#&.#"092$(#
).9,2# 5%-# "&# *%9# 4%# 4%*2A29?7/# 6.9,2# 4%#
:-3%19?.N#q#!.6%-#&.'#3%#4.8#4%$#4%&2'9./#
'6%#'"#-2!9"(#=1.#?2#'2*9.#0.#1%9.&#!9?73#).-
!%126#4-24-"8.&?7/#*.#'%#A2&'!2#87'$12&%#
&2'$.3"9&2#0.#1%A&?%#.1$%6%3"9./#$%*.#&.@.#
1%*"8!.# 67# ?2# &.!9%&"9.# $.!%# '$-742&# 4%
592*/#*.#'2#?2#'!%-.?#4%*29.9#1#N9.82#"&#%3
6%9!&"9(# # F.0/# ).?.# "&# &20.*%1%9?&"# ).-!%#
'6%#'2#1-59"#&.#0.*&?2#'2*2A2#.1$%6%3"9.#
"&#"092$#'2#?2#0.829(#

II.Partizanskavstaja
Q%0"9"#'6%#'2#820#*-&#"&#'$-&/#6"6%#62&2#'%#
49.1.9"#6928&"#%39.!"/#4%0292&29"#$-.1&"!"#"&#
rumenagorovja,nadkaterimijepuhalgost
*"6# "0# $%1.-&2# &.# *-7526# !%&,7# *2A292(#
=1.#?2#%62&"9./#*.#'"#5-26%#4%592*.$"#&2!%#
*%6.8"?%/#1#!.$2-"#?2#4-2*#*.1&"6"#92$"#4%
$2!.9#4-1"#'2'$.&2!#!%67&"'$"8&2#4.-$"?2#.9"#
nekajpodobnega.Nevem,nikolisenisem
!.?# 4-"*.# 0.&"6.9# 0.# 05%*%1"&%/# 82# '26#
8"'$%# %*!-"$(# F2# 4.# -2'/# *.# 6"# ?2# $.!-.$# A2#
*%1%9?#A"1,21#4%A-9.#).?./#!"#?2#3"9.#&.#6%?%#
&2'-28%# 0.5-"A2&.# 2!%9%5"&?.# "&# 6"# ?2# 12'#
izlet pripovedovala o tem, kako je nae
malo mesto z dimniki zastrupilo vse pre
bivalceinnadnjimiizvajalogenocid.Zavijal
'26#0#%86"/#%&.#4.#?2#@2#12*&%#39232$.9.#%#
59%3.9&26#'25-21.&?7/#&21.-&"N#49.'$"8&"N#
1-28!.N/#%0%&'!"#97!&?"#"&#-2*!1",.N(#H"'26#
?2#'",2-#4%'97@.9/#12&*.-#&?2&#4"'!.?%8"#59.'#
6"# ?2# @29# N7*%# &.# A"1,2(# H.@# .1$%6%3"9# ?2#
4-262$.1.9%#4%#42@82&"#&27-2?2&"#4%$"#!%$#
3"# 3"9# $2&"@!.# A%5",.# "&# 0.# 4-1"6# %1"&!%6#
smo nenadoma obstali pred drevesom,
1-A2&"6#820#,2'$%(#C%$#1!%4.&"#'6%#'$-629"#
1#4%*-$%#*-21%/#!%$#*.#3"#5.#4-1"8#1"*29"(#
... se nadaljuje na www.tnm.si, zavihek
D(G(&2P'r

PROSTOR ZA UMETNOST SE NAJDE TUDI


+#$<-/#)0$"'=+080>

<*&*"#$*,09-<#$+*!6-+)+*$!*9-+*
by D-/0+0A%*$=+0<#'0)

by KIM KERN

F@?2L2.87) 67) 214) 687) 9:2.) @?7:,2.214) :<1<=73) M1;) ,7=) 9<8) :,29?28J)
@789?28J)67:7;9?28N)O87)9:2.)@<61/L214)929L3<)@767;)37L8789<9?28)
Q2)67)8/:4)32)8?0<,71.694)8?H34K4)32.:7)@?<68<?)A2)/;783<68).7)@?7.L3.<) 43) ,2;) .7) 32,67A2:3.7) L7) ,7:3<) 732) 32.1./0L4PN) F26) .7) 9:2.) 4:7.2)
6<0<8<) :<92A212) 69/@432) O"FR) 43) /:717H7397) :712,34K7) SH73697J) 69/@437)/;78349<,)43)>12607349<,)6@?7;1.212)H7),67)H4,1.73.7J)@<,P?)
682?7)<:)ET):<)DU)178V))*012=41<)9<8)6@<;435)Q712,34K2).7)@<879212),) ,67>2)@2)4AP2.212)L7)4A),2L7>2)?<:37>2);7682N
Q712,697;):<;/)'?0<,1.7),)8<?79J)BD5)2@?412J)9<8):71)I7684,212)O@7K/
1/;)R?84/;5
Upam,danisemedini,kipovezujevsatavpraanjasskupinoLaibach.Sku
4"&.#4-%"01.?.#.-$"!92#'#4%*-%8?.#762$&%'$"/#!79$7-2#"&#59.'32#A2#128#!%$#
D=QG#4-.1"/#*.#'%#%39.8"9.#&.@.#*-75.#!%A.(#D4-269?.?%#&.'#1#1'2N#8.'"N#"&#&.#
$-"*2'2$#92$(#B62&"9#'26#A2/#*.#?2#3"9.#7'$.&%19?2&.#1#:-3%19?.N/#&.$.&8&%#
1'.!26#!%-.!7(##X.$%#?2#0.5%$%1%#1#&.@"#%6.-"#1'.?#2&#!%'#%39.8"9./#!"#&.6#
j(#?7&"?.#92$.#josi(#X.-.*"#*-75.8&"N#0.6"'9"/#"*2?/#7*.-&2#59.'32/#!"#'%#?"N#
&2!.?#4%62&"(#G9"#
0*-7A"9"#1#4-1"#4-%?2!$#"62&%1.&#I*28"#I21"-?"/#'%#3"9"#!6.97#4%#&.'$.&!7#
'6%# 5.# *%3"9"# 1#
"05&.&"#"0#$.!-.$&2#F75%'9.1"?2(#<%#7'42N7#1#H268"?"#'%#&.*.9?21.9"#$7-&2?%#
*.-# %*# 9?739?2&2#
4%#;1-%4"/#4-2'!%8"9"#97A%#$2-#&.*.9?21.9"#@"-?2&?2#'4%-%8"9.#1#G62-"!"(#R292#
%'232/# .9"# '6%#
4%#104%&7#*-75%*#4%#'12$7/#'2#4%#6&%5"N#92$"N#'!74"&.#E."3.,N#1-&2#&.#
"629"#%39282&25./#
*%6.8.#$9.(#<-2*#4-1%#24"0%*%#6%?2#%'23&2#$7-&2?2#'#'!74"&%#'%#"0*.9"#
!%# '2# &.6# ?2#
128# 49%@8/# @2# 128# '"&59%1# "&# '212*.# 0&.&2# 4-"-2*32# 1# E."3.,N# '$"97(# <-1"8#
05%*"9%#
&2!.?#
'26#0#E."3.,N"#*%A"129#l.',"&.&$&%#"0!7@&?%#ji(?79"?.#hiip#&.#&.@"N#$.!-.$#
92425./# 9.N!%# 4.#
@2#&2#7&"82&"N#C"4.N(#D#$26#!%&,2-$%6#'2#?2#4-"829.#6%?.#'!74&.#4%$#0#
&.6# ?2# 4-24-%
E."3.,N"(#B01%82&?2#?2#3"9%#$.!%#6%8&%/#*.#'2#?2#59.'3.#'9"@.9.#*%#&.@2#N"@2#
'$%#1@28/#!2-#'2#1#
&.#S%3%1,7(#:.!-.$#'%#'2#6"#%*4-9.#1-.$.#1#'12$/#1#!.$2-26#*2982!#62&2#
$26#!%'7#%39.8"9.#
A"1"#@2#*.&2'(#B*#$25.#*&21.#'2#?2#6%?.#%*"'2?.*.#!%&,2-$%1#&.*.9?21.9.#1#
4%87$"6%# 7*%3
S29.1'!26#*%67#:-3%19?2/#1#9?739?.&'!"N#C-"A.&!.N#"&#J12$9"8.-&"/#1#C%4-7/#
&%# "&# 924%(# D!7
4%'$%?.&!.# @$(o# 4.# ?2# 3"9# C"&%# R"@!.#
4"&.#D=QG#'%#0#*29.1&",%#A2929"/#*.#7*292A2&,"#'#'.3%#4-"&2'2?%#"03-.&#!%'#
prejnji teden. Spektakel se je
%39.8"9./#'#4%6%8?%#!.$2-25.#3%*%#-.0%*29"#05%*3%#%0"-%6.#'4%6"&/#!"#
0.829# '# 4-26"2-%# +96.# =-%&# D!t/# !"#
5.#$%#%39.8"9%#&%'"(#<-"4%12*"#7*292A2&!#'%#0.4"'.9"#&.#01%8&2#"&#1"07.9&2#
&.'# ?2# 4%429?.9# &.# 4%9*-75%# 7-%#
62*"?2#$2-#$.!%#$.#%39.8"9.#1#&%1"#4-2%392!"#4%&7?.9"#&.#*%6.8"#$-A&","#1#'%
0&.&'$12&%Ml.&$.'$"8&25.# 4%$%1.&
3%$%#*%4%9*&2/#1#%39"!"#SQSM?21(#H.62&#*29.1&",2#?2#3"9#4%120.$"#l2'$"1.9#
?./# %3%5.$2&25.# 4-2*1'26# 0# 129"!%#
D<;JYEY)#GI:=Y)#0#9?7*6"/#!"#'2#4-2!%#9.'$&2#1492$2&%'$"#1#4-%,2'#&.'
smeha.Spremljalismonovodobne,a
$.?.&?.#762$&"&2#&.1*7@"?%#"&#$.!%#4%'$.&2?%#$7*"#'.6"#4739"!.(#:%#?2#029%#
1'22&%#4-"'$&2#&.,"'$2/#!"#'2#%*9%8"?%#
4%6263&%/#'.?#"0!7@&?2#!.A2?%/#*.#9?7*?2/#!"#'4%0&.?%#4-%,2'#7'$1.-?.&?.#
po sedemdesetih letih skrivanja na
762$&"@!25.#*29./#4%$26#$7*"#'.6%#762$&%'$#9.A?2#-.0762?%(#
6-.8&"# '$-.&"# 97&2# "0429?.$"# "&1.0"?%#
&.# X269?%# $2-# 7'$1.-"$"# &.,"'$"8&"# "6
C2-#&.'#?2#0.&"6.9%#!.!%#'2#3%#&%1%62*"?'!.#!79$7-.#'4%?"9.#'#$-3%129?'!%#
42-"?#.-"?'!2#-.'2(#<%6263&%'$#+96.#
$-A&",%/#'6%#'"#$%#%*@9"#%592*.$(#H2!.?#8.'.#'26#%4.0%1.9.#$-A&",%#"&#'2#4-2
?2#59.'3./#7'$1.-?2&.#0#E."3.,N"#"&#"6.#
3"?.9.#'!%0"#6&%A",%#9?7*"#"&#4%$26#0.592*.9.#"'!.&%#'$%?&",%(#<-"#&?2?#'$.#'$.9"#
1# +967# 129"!%# 4-%'$%-.(# V"96# ?2# 4%9&#
smenih stereotipov kot so recimo
*12#A2&'!"#"&#2&#6%@!"(#Q'"##&.'62?.&"#"&#4-"?2$&"(#D!74"&.#D=QG(#<-"'$%4"9.#
amerikikapitalizem,nemkadiscip
'26#"&#4%12*.9"#'%#6"/#*.#'2#?"6#?2#*29.1&",.#B39.8"9%#!%$#'4%6"&#0*29.#029%#
9"&.#"&#?.4%&'!2#!.6"!.02(#=-%&#D!t#?2#
7'42@&.#"&#*.#'%#3"9"#4-2'2&282&"#&.*#.&5.A"-.&%'$?%#7*292A2&!#*29.1&",2(#
<%12*.9"#'%#6"/#*.#'%#762$&"@!"#!%92!$"1/#!"#A2#$-"#92$.#$26.$"0"-.#%392!%#"&# "&#3%#4%#6%?26#6&2&?7#*%A"129#129"!#7'42N#1#'12$7#&%1%*%3&"N#!%62*"?/#
%39.8"9&%# !79$7-%# 0# 1'2N# 6%A&"N# 1"*"!%1(# =&# 0.$%# '%# $7*"# 0.# "0N%*"@82# $2# '.?#?2#&.62&?2&#&.?@"-@267#!-%57#9?7*"/#$.!%-2!%8#1'267#'12$7(#D92*"9#?2#
*29.1&",2#1029"#4-.1#%392!%(#eX#*29%6/#!"#'6%#5.#%4-.1"9"#&.#*29.1&","#&.6# !-.$2!#4-2*.N/#0.#&?"6#4.#1-N7&2,#1282-.(#B*2-#'%#0.1029"#E."3.,N"/#$.!%?#
?2#7'429%#&.-2*"$"#'$.-#62*"?#1#&%1"#4-2%392!"(#D!%0"#&%1"#62*"?#'6%#$%-2?# 4-"829"#0#7*.-&"6"#"&#4-%*%-&"6"#42'6"6"/#'4-269?.92#4.#'%#?"N#62$.l%-"8&2#
"012*29"#&2!2#0.&"6"12#%'23&2#05%*32(#Y*292A2&!#*29.1&",2#?2#3"9%#ji#"&# 4-%?2!,"?2(#X.829"#'%#0#*298!%6#&?"N%125.#4-125.#.9376.#I*28"#I21"-?"/#&.*
4%6263&%# ?2# @2# 4%12*.$"/# *.# ?2# 3"9.# *29.1&",.# 2&%*&21&./# 0.$%# '6%# 0# .9?21.9"#0#.9376%6#Q%9!#$2-#'#42'6"6"#"0#+96.#=-%&#D!t/#4%#*12N#7-.N#-.0
0.!9?78&"6# *29%6/# !"# &.6# ?2# $.!%# *%3-%# 7'429# 1# $.!%# !-.$!26# 8.'7/# -2'# 4-%*.&25.#!%&,2-$.#4.#4"!%#&.#!%&2,#1282-.#4%'$.1"9"#0#.9376%6#cG:(#
0.*%1%9?&"(#H.#*29.1&","#'6%#4%'&29"#ki#SQS?21#'#jkM6"&7$&"6#+96%6/#!"# <-2*'$.1"9"#'%#&.6#$7*"#&2!.?#42'6"/#!"#'26#?"N#&.#%'23&%#*212$26#!%&,2-
?"N#'2*.?#*29"6%#&.#$-3%129?'!"#$-A&","(#H.62&%6.#'6%#&.6-28#4-2'$%4"9"#"0# $7#1#A"1%#'9"@.9#4-1"8(#D#$26#'2#6"#?2#*%5%*2!#@2#3%9?#6%8&%#1$"'&"9#1#'4%6"&#
762$&"@!25.#%!%9?.#]SS:^#&.#$-A&",%/#!?2-#'2#&.N.?.?%#3%9?#1'.!*.&?"#9?7*?2(# "&#&.*.9?21.9#$9.!%1.&?2#6%?2#4%$"#0#E."3.,N"(#=06782&"#'6%#'2#0#37'%6/#
=&#82#?"N#&.5%1%-"6%/#?"N#'$1.-#0.&"6.(#H2!.$2-"#4.#'2#7'$.1"?%#"&#4%14-.@.?%# !"#5.#?2#%-5.&"0"-.9#SS:#1#%!1"-7#l2'$"1.9.#D42,7976#G-$"76/#1#&%8&"N#7-.N#
!.-#'.6"(#:%-2?#9.N!%#-2826%/#*.#'6%#*292A&"#4%0"$"1&25.#%*0"1./g#0.!9?78"?%# 1-&"9"#1#:-3%19?2#"&#1'.!#1#'1%?"#59.1"#%387*%1.9"#@2#'12A2#'4%6"&2(#=&#$.!%#
'2#?2#0.!9?78"9.#6%?.#*212$.#24"0%*.#&2'!%&8&2#'20%&2#'!74"&2#E."3.,N(
4%5%1%-#89.&"#762$&"@!25.#!%92!$"1.#D=QG(#

JENS BARTH: RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME / MEDIJSKI UMETNIK / OBLIKOVALEC


by Kim Kern
e<-2*'$.19?.&?2# 4-%?2!$.# "&# *29%# 1# :-3%19?.N# ?2#
029%#4-"?2$&%#&2#592*2#&.#$%/#*.#l2'$"1.9#&2#%3"@82#
2&%-6&.# 6&%A",.# 9?7*"(# )2&"# ?2# $7!.?# 1@28/# '.?#
'2#0#1'26"#4%5%1.-?.6(#Q'"#'6%#'"#&2!.!%#39"07(#
H.# *-75"N# l2'$"1.9"N# ?2# $.!@&.# 6&%A",.# 9?7*"/# *.#
&"!%67-# &"6.@# 8.'.# &"8# 4%12*.$"(# D2*"@# 4%925#
'1%?25.#4-%?2!$.#"&#'2#4%87$"@#%**.9?2&#%*#9?7*"/g#
4-.1"#F2&'#L.-$N/#!"#'2#$%-2?#&.#l2'$"1.97#D42,7976#
G-$"76#4%87$"#*%3-%(#
Q#'%3%$%#'$2#4-2*.1.9"#&.#'"64%0"?7#Y62$&%'$#"&#
$2N&%9%5"?.#&.#0.82$!7#hj(#'$%92$?./#!"#?2#4%$2!.9#1#
okvirufestivalaSpeculumArtium.Kajjebilatema
vaegapredavanja?
NasimpozijusemnajprejpovedalnekajoZKM
?7(#:%#?2#,2&$2-#0.#762$&%'$#"&#62*"?2#1#H268"?"#

]C.-9'-7N2^#!?2-#*29.6#A2#m#92$.(#Q#3"'$17#?2#$%#$7*"#
muzej,ampaknekakopresegamejemuzeja.De
lajotudiraziskaveinsetrudijonajtipotizaup
orabosodobnetehnologijeinreagiratinahitre
spremembe dananje tehnologije. Ker delam
zanjesembilpovabljennaSpeculumArtiumin
-.09%A"9# 3%6# &2!.?# %# ,2&$-7# XC)# "&# %# *297/# !"#
5.#?.0#%4-.19?.6#0.#$.#,2&$2-(#F.0#&.6-28#*29.6#
na razvoju programske opreme, sem pa tudi
medijski umetnik in oblikovalec. tudiral sem
-.87&.9&"@$1%/#'2*.?#4.#'%*297?26#"&#*29.6#$7*"#
zdrugimiumetniki.Onidajoidejojazpatoidejo
4-%5-.6"-.6(# # S29.6# $7*"# 0# 129"!%# '9.1&"6"#
762$&"!"/#!%$#?2#&.#4-"62-#<2$2-#c2"329(#Q#0.*&
?"N#*12N#92$"N#'26#-.01"9#@$"-"#.49"!.,"?2#0.#"<N%&2#
"&#"<.*/#!"#*2?.&'!%#"6.?%#&2!.!@&%#4%120.1%#0#
umetnostjo. Rad bi povedal torej kaj je poseb

negapritehaplikacijah,kakodelujejoinkajjepri
njihtakozelozanimivo.
<%12?$2#&.6#!.?#128#%#4-%?2!$7#)YD=J#LBGIS/#
!"# '$2# 5.# &.-2*"9"# '!74.?# 0# 762$&"!%6# <2$-%6#
c2"329%6# "&# 5.# $7*"# 4-2*'$.19?.$2# &.# l2'$"1.97#
SpeculumArtium.
F./#<2$-%1.#"*2?.#?2#3"9./#*.#3"#7'$1.-"9.#59.'32&%#
$.39",%# ].&59(# 67'",# 3%.-*^# "&# ?.0# '26# 4%$26#
torazvil.Musicboardjenekevrsteintrument,
?2# &2!# &%1# 4%592*# %0"-%6.# &.8"&# !.!%# '2'$.19
?.$"#59.'3%#.9"#!.!%#'2#"5-.$"#0#10%-,"#.9"#-.09"8&"6"#
melodijami.
(((#"&$2-1?7#'2#&.*.9?7?2#&.#PPP($&6('"/#1#0.1"N!7#
D(G(&2P'(