You are on page 1of 29

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija Teatro ir Kino fakultetas Kino ir TV katedra Ekranizacijos pagal Virgilijaus Verulio apsakym Bjauri

istorija Scenarijus Riardas Marcinkus, Gail Garnelyt

EKSPERMENAS
1.INT. BIURAS. VAKARAS. Biuras. Prie stalos sdi MARIUS (30), apatikai kalba telefonu. MARIUS Kadangi js esate verslo klietas ir jeigu iuo metu pereitumte ms tinkl, tuomet galtume jums pasilyti ms iskirtin plan EKSPERMENAS, i kurio skambinant visus Lietuvos tinklus vienos minuts kaina bt tiktai vienas centas. Plius js gautumte 3 gigabaitus internetinio srauto,o jeigu pasiraysite su mumis trij met terminuota sutart, mes pasilytume jums... BALSAS KITAM RAGELIO GALE Tu visai lochas? Tu gi antr kart man skambini, nebeskambink daugiau niekada! Girdisi padto ragelio pypsjimas. MARIUS Ai, ir jums geros dienos Marius pavardi sra padeda minus, alia pavards, prie kurios jau ir taip minusas buvo. Tuo paiu, neirdamas ranka siekia plastmasinio indelio, i kurio ruoiasi paimti nam gamybos irdels formos vafl, bet kita ranka j paima greiiau.

Pakls akis Marius pamato savo virinink ALEK (30), rankoje irdel perpliant pusiau. Vien pus Alekas ikart sideda burn, kit dar plo kelias dalis. Tuo metu suskamba ant stalo padtas mobilus Mariaus telefonas, kurio ekrane urayta MAMA. Alekas valgydamas umeta vilgsn ekran, Marius tuo metu paima telefon ir susigds atsiliepia. MARIUS Mama, negaliu kalbt, perskambinsiu Alekas toliau plo pus irdels maesniais gabaliukais. ALEKAS Mariau, taigi inai taisykl paliekami u io kabineto atsitinka, kad jie atsiduria k, udsim numeris vienas asmeniniai telefonai sien arba jei, neduok Dieve, taip ia bk malonus, isijunk gars. Nu baudel ant algels.

Tuo metu prieina dvi Mariaus bendradarbs ASTA IR OLGA, jau apsirengusios paltais. Alekas tuo metu nuo Mariaus stalo pasiima ataskait knyg ir varto. ASTA (Alekui) Mes vaiuojam, visas kolektyvas jau laukia OLGA Virininkas, paskubkim, nes pirtial la... ALEKAS Gerai gerai, js vaiuokit, a greit bsiu

Asta ir Olga nueina, Alekas numeta ataskait knyg ant stalo. ALEKAS Tai Mariau netrukdau, matau, turi daug darbo.

Alekas ieina, Marius lieka vienas, vilgsniu nulydi ieinant Alek. Marius beviltikai atsiveria ataskait knyg, ten labai daug skaii.
2

Vl suskamba Mariaus mobilus telefonas, Marius pakelia.

MARIUS Nu mama, negaljau MARIUS (apatikai) Gerai gerai, nusiramink, grtu jau, grtu Marius sideda ataskait knyg neiojamo kompiuterio dkl, ieidamas i kabineto ijungia vies. 2.INT. DAUGIAAUKT AUTOMOBILI STOVJIMO AIKTEL. VAKARAS. Marius stabteli aiktels rkomajame prie iuklins. Bando prisidegti cigaret, bet sutrukdo suskambjs telefonas. Marius padeda dkl su kompiuteriu ant ems, nervingai itraukia telefon ir atsiliepia. MARIUS Mama, ko tu pristojai.. Skambinji kas penkios minuts

Marius vienoje rankoje laiko telefon, kitoje iebtuvl, vis dar nervingai bando prisidegti cigaret. MARIUS Gi sakiau, man jokio skirtumo, kotletai ar zrazai... Marius purto iebtuvl, vis dar bandydamas prisidegti cigaret, galiausiai jam pavyksta. Marius traukia dm. MARIUS K?! Ne, mama, nerkau Marius atmeta telefon. Eidamas ir rkydamas Marius tolumoje igirsta triukm, stabteli ir ulenda u pirmos pasitaikiusios kolonos. Isigands Marius lieka stovti u kolonos, cigaret numeta ant ems. Marius mato, kaip Alekas stovi prie mainos, o alia jo du
3

augaloti atlapus.

vyrikiai

UOLAS

(25)

ir

DIMONAS

(40)

sikib

jo

ALEKAS Nu vyrai, neturiu vis, turiu tik dal, paimkit tiek Alekas isitraukia pinigin, i jos itraukia por banknot. UOLAS Tu k, tyiojies, vadybininke? inai, kiek esi skolingas? ALEKAS Duokit man laiko, rytoj tikrai bus. DIMONAS Rytoj bus rytoj, o dabar ustatl paimsim Dimonas pastumia Alek nuo dureli ir ruoiasi sstis automobil, bet Alekas pastumia j ir pats oka automobil, utrenkia dureles. uolas atidaro dureles ir traukia Alek i automobilio. UOLAS Kur bgsi? Lipk i mainos. Alekas sikibs vair, uolas j u pakarpos traukia i mainos. Tada uolas traukia pistolet. UOLAS Nieko ia nebus uolas prikia pistolet prie galvos. UOLAS Atvaiavom, lipk

ALEKAS Vyrai, palaukit

Marius visk stebi u kolonos. Jis rankose laiko mobilj telefon, kur bando sidti kien. Telefonas ikrenta ant ems. Tai sukelia nedidel urmul kur atkreipia dmes banditai. Marius sustingsta bijodamas pajudti. Kai banditai nusisuka pairti garso pus, Alekas stveria u ginklo, nordamas j atimti, vyksta grumtyns, kuri metu uolo rankose esantis ginklas netyia iauna. Alekas suklumpa. DIMONAS Tai ko tu j nuovei, kopste? UOLAS Pats nusiov DIMONAS Tau jie visi patys nusiauna Banditai deda bagain nuaut vyr. Tuo tarpu Marius pasilenkia paimti nukritusio telefono, telefonas suskamba Mariaus rankose. Ekrane matosi, kad skambina mama. Kol Marius nervingai ijungia telefon, banditai igird gars pastebi u kolonos su telefonu rankose stovint Mari. UOLAS irk, irovas... Mentams skambina, kurmis uolas spariu ingsniu artja link Mariaus. Marius pradeda begti. Dimonas sdasi automobil DIMONAS Davai, main

uolas irgi sda automobil, banditai pradeda vytis aiktele bgant Mari.

3.INT. AUTOMOBILIS POEMINJE AIKTELJE. VAKARAS.

UOLAS
5

Nu va, dabar mentams pastukalins... DIMONAS Tai gazo duok, kopste! Marius i automobili aiktels ibga gatv. 4.INT. GATV. VAKARAS. Marius bga gatvmis. Automobilis priartja prie bganio Mariaus. 5.INT. AUTOMOBILIS. VAKARAS.

UOLAS Nu viskas, dabar jau tikrai nepabgs Automobilis vaiuoja akligatv, kur sustatyti betoniniai gli vazonai, Marius pabga. DIMONAS K padarei, runkeli? Nematai kur vaiuoji, tpykas. Automobilis sustoja.

DIMONAS Tai u kiek tu teises pirkai?

6.EXT. GATV NETOLI AIKTELS. VAKARAS. Marius bga, vis atsisukindamas, pamats, kad jo nebesiveja, sultina temp. 7.EXT. GATV. VAKARAS. Spariai eidamas ir atsisukindamas Marius ukliudo i u kampo ieinani LIUS (25), neani celofaniniuose maiuose tuius butelius, alia jos eina DEKAS (50), kuris vedasi didel, juod un. Maias su buteliais ikrenta ant ems, uo pradeda loti ir pulti ant Mariaus. Marius isigands uns sustingsta prie sienos. uo negali pasiekti Mariaus, nes jis ant ilgo pavadio, kur laiko Dekas.
6

DEKAS irk kur eini, geny! MARIUS Atsipraau, netyia DEKAS K netyia, irk, k padarei? LIUS Taigi nieko tokio, vienas tesuduo Marius atgaudinja kvapa, atvaioti banditai. vilgioja t pus i kur turt

Visus juos apviecia automobilio ibintai. Banditai privaiuoja i kitos puss, nei tikjosi Marius. Automobilis sutoja. Banditai lipa i automobilio. Utikrintai eina link Mariaus. DIMONAS Greit lakstai.. Smarkiai pulsi-susikulsi Einam, reik bik pakalbt... uolas ima Mari u pakarpos, Marius prieinasi, uolas trenkia Mariui veid. LIUS K js darot, tuoj policij ikviesim! Dimonas prieina prie Liuss, ima j u paranks ir tempia link automobilio. DIMONAS O gal ir js, panele, norit pasivaint? Einam einam

LIUS Paleisk, k darai? Dekai, irk, k jis daro? Dekas prieina prie Dimono ir trenkia jam veid, nepataiko, Dimonas trenkia Dekui, is krenta ant ems.

Tuo metu Dimonas ir uolas kia Mari ir Lius ant galins automobilio sdyns, jie abu utrenkia dureles.

Dekas atsikelia ir paleidia un nuo pavadio. DEKAS Pki, paimk! uo puola Dimon, kimba jam i koj. DIMONAS (uolui) Patrauk un uolas nuo kitos automobilio puss prieina prie Dimono. DIMONAS auk, ko tu lauki, snargl! Aaaaaa! uo skibs i koj, nepaleidia. uolas isitraukia pistolet ir bando nuauti koj sikabinus Pk, bet pataiko Dimonui koj. Tuo metu Marius ir Lius pabga i automobilio. Marius ir Lius nubga prie Deko DEKAS Pki, ateik ia! Pkis isigands vio ir klausydamas Deko komandos atbga prie eimininko koj. Sueisti banditai lipa i automobil. Marius, Dekas ir Lius bga i vykio vietos. Tuo metu banditai sda automobil ir nuvaiuoja. Marius, Dekas ir Lius, pamat, kad banditai nuvaiavo, sustoja. Dekas patapnoja, Pkiui per on. DEKAS (Pkiui) Geras unelis! Einam, einam... MARIUS
8

(pertraukdamas) Palaukit, tai policijai reikia praneti... Gi mog nuov... DEKAS (Mariui, pertraukdamas) Kok dar mog? Per tave vos ms nenuov! DEKAS (Liusei) Gerai, einam i ia kol laikas.. LIUS (Dekui) Tu pairk, koks sudauytas.. Greitj jam reik ikviest... DEKAS Greitj? itam? ia ne ms problemos,einam i ia MARIUS Ne, viskas man gerai.. N...Nereik joki greitju Atsipraau, kad ia viskas taip... Lius itraukia nosin ir pavalo Mariaus kruvin lp. Marius susinepatogins ypteli.

LIUS (MARIUI) Tai einam su mumis, aptvarkysim tave.. Marius nieko neatsako, kiek susigds iri Lius. Dekas nuirinja Mari nuo galvos iki koj. Pastebi neiojam kompiuter, laikrod, ger kostium. DEKAS (MARIUI) Nu, tai einam, einam.. Marius dar kart nuvelgia Lius, pradeda eiti kartu su jais.

8.INT. DEKO NAMAI. VAKARAS


9

Visi sdi prie stalo, Dekas reguliuoja radijiks bangas. DEKAS (LIUSEI) Papilstyk.. Ir ukandos paduok... MARIUS Kad A retai geriu LIUS Nieko nieko, inok ikart stres nuims. Va, ir a igersiu Lius pila Mariui degtin, paskui sau ir Dekui. Jie susidauia stikliukais ir igeria.

Marius iri i Lius. Lius dl to jauiasi kiek nejaukiai, nes visa tai mato Dekas. DEKAS Kad man ia aib nebt... Visi igeria po stikliuk. DEKAS Pilk dar... Lius pila degtin. Visi geria. Mariui darosi bloga, jis pasiremia rankomis stala. LIUS (DEKUI) Gal vandens jam atneti, apsivems dar...

DEKAS (pertraukdamas Lius) Ko tu ia juo taip rpinies? LIUS Taigi bloga mogui...

10

Lius pila i krano vandens, Dekas pradeda j galiai liesti, Lius atstumia Dek. LIUS Palauk, vandens mogui reikia.. Spsim... DEKAS Matai, vadybininkas patiko... Tai galsi eit atgal stot, ten daug vadybinink... LIUS (tyliai) Tie bent nesmirdi. DEKAS K pasakei?

Dekas kumiu trenkia Liusei i veida. Marius, pasijuts dar blogiau, pakelia galv. MARIUS Kur ia tualetas? Dekas artja prie Mariaus. Juodas laukas. 9.INT. DEKO NAMAI. RYTAS Marius prabunda nuogas, tik su kelnaitmis. Ieko neranda. kambar eina Dekas, rankoje laikydamas Marius pribga prie Deko. MARIUS Kas ia vyksta? Kur mano daiktai? DEKAS Labas rytas snargliau, kaip imiegojai, nesualai? MARIUS (beviltikai, vos ne verkdamas)
11

rubu, bet skarmalus.

Kur daiktai, rbai kur mano... Kompiuteris, telefonas, pinigin...

Dekas numeta ant lovos skarmalus, prijs prie stalo litrin stilain pila vandens, deda spiral. I tas itraukia duonos kepal, kepen pateto. I puslitrinio stilainio i akies pila kavos puodelius, upila uvirusiu vandeniu i litrinio stiklainio. I akies ipila cukraus, pamaio su akute. DEKAS Viskas gerai... Ten tavo nauji rubai, apsirenk MARIUS Nesirengsiu, ten ne mano...Kur mano drabuiai? DEKAS Kaip vakar sutarm, taip ir padariau... Visi tavo daiktai parduoti... Viskas gerai Dekas i vidins kiens itraukia pinig kuokt ir numeta ant stalo. DEKAS Pinigai paimti tavo vardu... ia ms verslui... Va, matai kiek? Taigi viskas gerai MARIUS Kas ia gero? DEKAS Gero tas, kad nebedaug betrksta ir galsim tak atidaryt... Nuomosims kiosk... Sau dirbsim, pagauni? Tu, a, Lius. MARIUS (pertraukdamas) K dirbsim? K tu ia kalbi? DEKAS Mes gi vakar susitarm... K, nepameni? Visas tavo tukes pardaviau, kartakas itutinau, kostium prastmiau, bet pigiai.. Pas gerai prakaliau. Gi pats liepei taip padaryt...
12

Marius klausosi, k kalba Dekas. Staiga jis griebia pinigus nuo stalo ir bga prie dur, bet jos urakintos. Dekas pasiveja j, duoda i pairdius. Marius suklumpa. Dekas atsitpia alia Mariaus. DEKAS (grasinaiai) Apsiramink, gerai? Pasigirsta skambutis duris, Dekas nueina atidaryti dur. MOGUS (girdim tik bals) Nu, tai parodyk t komp DEKAS Palauk u dur, tuoj atneiu Dekas udaro duris, i po lovos itraukia Mariaus komp, eina link dur. MARIUS ia gi mano kompiuteris... DEKAS Jo jo, viskas gerai, a tuoj. O tu renkis, eisim dirbt

Dekas ieina pro duris, jas urakina. Marius lieka stovti, beviltikai iri skarmalus, tuo metu kambar eina pusnuog Lius. Pairi stovit Mari. LIUS Labas rytas Marius susinepatogins paima skarmalus. MARIUS Labas rytas...
13

Marius pradeda rengtis, Lius prie veidrodio, bando upudruoti udaut ak. Marius slapta vis vilgioja su kelnaitmis stovini Lius, Lius per veidrod pamato, kad Marius j iri. LIUS Patinka? MARIUS (laiko rankoje demper, pasimets sustingsta) K...Kas patinka? LIUS Rbai nauji Marius nieko neatsako, apsirengia demper ir prieina prie Liuss, kuri toliau pudruoja udaut ak.

MARIUS Tai kaip ia taip gavos? LIUS Taip ir gavos... Ueina jam kartais...

Lius ir Marius, abu pusnuogiai ir sudauyti, iri vienas kit.

MARIUS Ir danai jis taip? Lius toliau pudruoja ak, nieko nesako. MARIUS Tai ko tu su juo bni? LIUS inai, kaip bna... MARIUS
14

Ne, neinau LIUS Ai... Turjau patv, jau su juo nieko gero nebuvo, bgau nuo jo, patekau stot... Dekas padjo man, itrauk, rado darb... Jis iaip geras... Neturiu a kur eit kitur... MARIUS Tai visada yra kit variant LIUS Gal tau ir yra... Gal tu ir nebijotum kako keist... MARIUS ia tik tau taip atrodo... I tikro tai mes labai panas... Tik tu labai grai

Girdisi atrakinam dur garsas. Grta Dekas DEKAS Nu va, viskas gerai... Matau rbai tiko, galim eit... Dekas ir Marius ieina pro duris, ieidamas Marius atsisuka Lius. MARIUS Tai... O mes dar susitksim? LIUS Jei norsi, susitiksim

Marius ir Dekas ieina. 10.INT. MAINA PRIE KEBABINS. DIENA. Mainoje sdi uolas ir Dimonas, valgo kebabus. uolui kebabo turinys ikrenta ant rb, jis uspringsta. DIMONAS Tu neryk, kaip uvdra, o kramtyk.
15

uolas valosi rbus su servetle. DIMONAS Pairk kaip atrodai, purvinas visas. Tu prisiirk, nes tuoj kaip bomas atrodysi.

11.EXT. PRIE KONTEINERI. DIENA. Marius ir Dekas stovi prie trij konteineri. Marius apsirengs bomikais rbais. DEKAS Va, matai, yra skarbonks. Dekas paima skardin, sutrypia j ir deda mai. DEKAS Va, padedi ir padarai trept. Daugiau tilps mai. Marius iri Dek ir nieko nesako. DEKAS O ia bambalys. Paimk Marius paima plastikin butel ir deda mai veimlyje. DEKAS iaip viskas gerai, bet or reik ipst. Dar kart bandyk. Marius paima t pat plastmasin butel, suspaudia j, ileidia or ir deda mai, pririt prie veimlio. DEKAS Nu va, viskas gerai. O dabar svarbiausias bonk. Dvim penki centai. Marius pasimets iri konteiner. DEKAS Viskas gerai, debiutante, pradk. Nepatingk, kik rank giliau. Davai davai, renkam ir veim tak pas Lius. Marius atsargiai kia rankas konteiner, pradeda knistis.
16

12.INT. MAINA. DIENA. uolas ir Dimonas toliau valgo kebabus. uolas pilna burna bando kak sakyt Dimonui, pirtu rodydamas konteineri pus. DIMONAS Tu riliau kalbk uolas toliau kak neriliai sako. Tada sukramto ir praryja maist. UOLAS Tu irk, ia ms vaikzas. DIMONAS Koks dar vaikzas? UOLAS Koks koks, irovas vakaryktis DIMONAS Nu nieko sau... Kas jam atsitiko per nakt? Jau itas j efuoja turbt... UOLAS Nu tai k, jamam? Dimonas kraptuku kraptosi dantis. DIMONAS (imintingai) Dienos metu neimliosim... Paimsim, kai saul nusileis... Vakaras u ryt protingesnis...

13.EKS. PRIE KONTEINERI. DIENA. Benamis prieina prie Mariaus ir pradeda knistis alia esaniame konteineryje. DEKAS
17

Dink i ia, nematai, kad uimtas? VOVKA O itas k ia daro? DEKAS Jis su manim. Naujokas... VOVKA Naujokas, sakai? Nu irk... Vovka nueidinja nuo konteineri. VOVKA Naujokas, naujokas atsirado... Reikia ia visoki... 14.EKS. PRIE SUPIRKTUVS. VAKARAS. Marius tempia veiml su plastmasiniais buteliais ir skardinmis, Dekas neasi maiel su buteliais.

15.INT. BUTELI SUPIRKTUV. VAKARAS. Marius ir Dekas eina supirktuvs vid. Marius pamato Lius, dirbani supirktuvje. Pora klient pridavinja butelius, Lius juos priiminja. Dekas ir Marius laukia eilje. Klientai ieina. DEKAS Nu davai, kraunam Dekas ir Marius pradeda krauti butelius d. Lius ir Marius vis vilgioja vienas kit. J vilgsniai susitinka. DEKAS Lygiai dvi ds. Duok yrik. Lius i kasos paima ir duoda Dekui pinigus. DEKAS Viskas gerai, sveriamus sutvarkot ir tinkams namie. iandien Liuss gimtadienis, paimsiu ampano. Dekas ieina pro duris. Lius ir Marius pasilieka dviese.
18

Lius ypteli. Marius deda butelius i d. Marius nuo veimlio paima mai, i jo pradeda krauti skardines ir po vien dti ant svarstykli. Lius nusijuokia. LIUS Ne ne, mes ia su maiu sveriam. Duok, a pati Kai Lius atgal mai deda skardines, j rankos susilieia. Marius ir Lius iri vienas kit. Lius mai su skardinmis deda ant svarstykli. supirktuv bando eiti paskutinis klientas, vienakojis Povilas, norintis priduoti butelius. LIUS Povilai, gi mes usidarom. POVILAS Liuska, gal nepradk, gerai? Nedaug teturiu, kelias bonkes. Lius pradeda priiminti butelius, Marius suskumba jai padti, deda butelius d. Povilas vilgteli alia stovint Mari.

POVILAS (juokaudamas) Klausyk Liuska, duok daugiau lit, nes visk, k dabar matau, papasakosiu Dekui.

Marius ir Lius susinepatogina. LIUS Povilai... Mes jau tikrai usidarom. POVILAS Usidarot, usidarot... Ir k jau ten usidar veiksit? Povilas juokdamasis ieina, supirktuvje pasilieka Lius ir Marius. Lius pradeda riuoti des.
19

MARIUS Tai su gimtadieniu... LIUS Toks tas ir gimtadienis... Va pats matai, eilin diena MARIUS Dar diena nesibaig, gal dar bus neeilin... LIUS Kas jau ia gali nutikt... Diena kaip ir visos... MARIUS (ironikai) Man tai neeilin LIUS (su ypsena) Tai kodl jau neeilin?

MARIUS Nes... A vis dar manau, kad tai sapnas... Kad taip negali vykt su manim... Va, net pas atm... LIUS Kas tas pasas... A irgi neturiu... Nu ir kas... I mans jau seniai pam... MARIUS Jo... tai mes abu kaip du kaitai... LIUS Aha, visk i ms atm... MARIUS Jo, atm... Bet ir dav... Bent jau man... LIUS
20

Nu tu tai nuotyki iekotojas... Nusileidi ia pas mus... Taip netiktai... Kaip koks angelas... MARIUS (juokaudamas) Tai gal mane Dievas ia atsiunt pas tave... inai, liep nuskrist... Gerai padar... Ai, ir dar man prigrsino, kad tave kartu pasiimiau... Tai skrendam? LIUS Nu neinau, ar ia su tavim... MARIUS Nu bet gi man ia Dievas liep... Lius nusiypso MARIUS Uoj, Dieve tu Dieve... Marius atkia parank, Lius j sikimba, jie ieina pro duris. Marius ir Lius ieina pro duris, prie supirktuvs briuojasi benamiai, tarp kuri stovi ir Povilas.

LIUS Iki POVILAS (ironikai) Ate, ate, Liuska... Gero jums vakaro...

16.EXT. GATV. VAKARAS. Marius ir Lius eina gatve. MARIUS Klausyk, o tu taip vis gyvenim nori gyvent? LIUS
21

Kaip? MARIUS K inau, dirbt ia supirktuvj... LIUS Tai geriausia, k a ivis galjau sivaizduot. Gali pasilyt k nors geresnio? MARIUS Dingt i ia LIUS Baik tu svajokli... Angele, nusileisk ant ems... MARIUS O tai k, blogai turt svajoni?

LIUS Kakada svajojau ivaryt Amerik... Sukurt eim... inai ten, kaip filmuose bna... MARIUS Filmuose? Jo jo, inau, tu palauk sekund Marius ir Lius praeina pro gli turgel, Lius lieka stovti. Marius grta su saulgra. MARIUS Nu va, ia scena i vieno tokio filmo... Marius paduoda gl. MARIUS Su gimtadieniu LIUS Nu nieko sau... A nuo etos klass nesu gli gavus...

22

17.INT. NAMAI. VAKARAS. Marius ir Lius grta namo, ten jau laukia Dekas, igrs beveik vis ampan. Ant stalo guli tuias degtins butelys. Lius laiko gl rankoje. DEKAS Tai kur js valkiojots? LIUS Ai, Povilas ulaik... DEKAS Gls i kur? LIUS Taigi viskas ia gerai, su gimtadieniu Marius pasveikino...

DEKAS Nieko sau, viskas gerai... Dekas igeria paskutin gurkn ampano. Lius paima tui butel. LIUS Dekai, viskas gerai, a dar turiu tumbakj usikeikus butel ampano... Tuoj visi igersim Lius paima tui ampano butel, tuo pat metu duoda Mariui gl. LIUS Mariau, pamerk Marius merkia gl, Dekas j iri. Marius nuleidia galv, susinepatogina. Tuo metu kambar grta Lius, paduoda butel Mariui. LIUS (Mariui) Atidaryk
23

Dekas visk stebi. Marius atidaro, Lius tuo metu i sekcijos ima taures, padeda jas ant stalo. Dekas toliau visk stebi, tarp pirt vis suka karolius. Tuo metu Marius atidaro ampan, pila j taures. pyls pirm taur paduoda Liusei, tada Dekui. Marius sau irgi paima taur. MARIUS Su gimtadieniu Marius ir Lius susidauia taurmis. Jie meiliai iri vienas kit, ypsosi. Dekas juos stebi, mato, kaip Lius ir Marius ypsosi vienas kitam. DEKAS Vaikuiai, kas ia vyksta, k? Kas ia per audra? Jau k, nebegalit vienas be kito? K, visai jau?!

Dekas paima stiklainyje pamerkt gl, j perlauia, stilain parversdamas ir nustumdamas ant ems. Tada paima tui ampano butel ir meta Mari. Nepataiko. Prieina prie Liuss ir pradeda tempti j u plauk. DEKAS (Liusei) K tu ia sugalvojai? Tuo metu prie Deko prieina Marius, bando iskirti Dek ir Lius. Dekas trenkia Mariui, Marius nukrenta.

DEKAS Dink i ia! Pkis pradeda loti. DEKAS Pki, tylk Dekas toliau purto Lius, jai trenkia.
24

DEKAS Sterva, a tave i stoties itraukiau, o tu ia k?

Marius atsistoja, paima puspiln butel ampano, prieina ir i nugaros trenkia Dekui per galv. Dekas grina be smons. Marius pribga prie Liuss, j apkabina. MARIUS Kaip tu? Viskas gerai? Lius pribga prie gulinio Deko. LIUS Tu k, iprotjai? K padarei? inai, kas tau dabar bus? MARIUS O tau k, gerai su juo buvo? adi toliau ia likti? Tau gerai tarp it buteli, degtins? Ne per daug viso lamto? Lius iri Dek, tyli. MARIUS Tau ia k, isvajotas gyvenimas? Turi visk, k nori? Tau taip gerai? Esi laiminga, btent to ir norjai? Jeigu taip, tai gerai, lik ia, bk itoj landynj. Jei tau tinka, tvarkoj. Marius pritpia prie Deko, jo kiense pradeda iekoti pinig. Itraukia Liuss pas. MARIUS ia mano pinigai, i mans gi pavog. O tau k, irgi patinka, kai tave inaudoja? Labai geras gyvenimas, ane? Kas yra, nepatinka teisyb girdti? Tiesos bijai? LIUS Usiiaupk. Einam. Marius i Deko kiens itraukia likusius pinigus. Marius ir Lius ieina pro duris.
25

18.EXT. GATV. NAKTIS. Lauke prie dur Mari ir Lius Automobilio durys atidarytos pasitinka bandit automobilis.

DIMONAS Nu k, jaunimas, taksi kviett? uolai, praau sodinkit klientus automobil. uolas jga sisodina Mari ir Lius automobil, pats atsisda per vidur, Marius ir Lius i abiej pusi. Dimonas pasirenguliuoja veidrodl. DIMONAS Jum pasisek, iandien kaip tik nuolaidos marrutui miestasmikas.

MARIUS Palaukit, kur js vaiuosit? LIUS Ko js prie jo pristojot? Jis gi nieko nepadar UOLAS Padar-nepadar, pamat-nepamat... Dimonas uveda automobil.

MARIUS Ileiskit j, mes patys isiaikinsim UOLAS Ojojoi, koks didvyris... ia prie mergik nori pasirodyt? DIMONAS Tylk, kopste... K u j duosi? Pinig turi? MARIUS Ji turi
26

LIUS Turiu... Supirktuvj... UOLAS KUR?

19.EXT. PRIE SUPIRKTUVS. VAKARAS. Prie taros supirktuvs kiosko sustoja maina, i jos ilipa Lius ir su uolu eina link supirktuvs. Prie supirktuvs briuojasi etatiniai buteli surinkjai, aptarinja dienos vykius, geria. POVILAS O, Liuska, vl nauj kavalieri susiradai? Lius nieko neatsako. POVILAS Bk mogus, kelias bonkeles dar paimk... UOLAS Kokias dar bonkeles? Bink i ia, agurke POVILAS Klausyk tu, nusiramink, aniasnapi

Lius atrakina duris, eina vid. LIUS Palaukit, signalizacij atjungsiu Povilas eina vid, uolas paskui j.

POVILAS Ko ia prikibai? Po vien. Povilas ranka pastumia uol ir udaro duris. Pastumtas uolas atoka nuo dur, tuo metu prie uolo prieina benamiai. BENAMIS I

27

Ponas, labai triukmaujat, vir deimtos jau ramybs valandos, gal galima tyliau? Benamiai apstoja uol ratu, i bambalio dalinasi al. BENAMIS II Gal ir tu nori, atsigautum...

20.INT. SUPIRKIMO KIOSKAS. NAKTIS POVILAS Nu Liuska ir bachras, tas geresnis buvo... LIUS Povilai, reik pagalbos

POVILAS Tai jau prayk savo naujo bio... LIUS Klausyk, joks jis ne bias... 21.EXT. PRIE KIOSKO. NAKTIS I kiosko ieina vienakojis Povilas, paskui j duris duris urakina Lius. uol vis dar apstoj benamiai. UOLAS Nu vyrai, a tikrai neturiu, tik popieriniai pas mane BENAMIS III Tai popieriniai irgi puikiai tinka... LIUS Galim vaiuot

Lius ir uolas nueidinja. LIUS Ai, Povilai. Lius pamerkia Povilai ak, Povilas mirkteli atgal.
28

POVILAS Vyrai, ateikit ia, turiu siurpriz Benamiai apstoja Povil. Lius ir uolas eina link automobilio, sdasi j. Tuo tarpu benamiai eina link automobilio, j apsupa. Benamiai traukia i mainos Dimon ir uol. Dimonas isitraukia ginkl. DIMONAS Dingstat visi i ia Vienas i benami atima ginkl, benamiai pradeda muti Dimon ir uol. Marius ir Lius ilipa nuo galins sdyns, bga. Vienas i benami apirinja main, atidaro bagain, joje pamato leisgyv Alek.

BENAMIS NR.4 Oba, nieko sau! Nukanuka, lipk lauk, lipk lipk lipk

22.INT. ILTNAMIS. DIENA. Lius ir Marius iltnamyje skina pomidorus. Marius tempia sunkias ds, Lius susiavjusi iri Mari. Abu pavarg, bet laimingi.

TITRAI 23.EXT. GATV. DIENA. Dekas eina gatve. U pavadio vedasi Pk ir dar du naujus unis. 24.INT. KALJIMAS. DIENA. Banditai sdi kaljime. 25.INT. BIURAS. DIENA Alekas, visas sugipsuotas sdi biure, Olga ir Asta nea jam kav.

PABAIGA

29