You are on page 1of 2

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
----------------------------------

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


C S TI THNH PH H CH MINH
----------------------

DANH SCH SINH VIN NG K THC TP TT NGHIP


NGNH: IN T-VIN THNG
H T XA 5 NM; KHA 4.1 & 4.2
Stt
1 V Tin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

H v tn

ng Trng
Hunh c
Phan Hoi
Trn Quc
L Vit
L Xun
Phm Vn
Trng Thi
V Hu
Hong Vn
V Vn
Nguyn Thanh
Nguyn Ch Trung
Phm Thanh
L Vn
Trn Ngc
H Phi
Ng Hong
Nguyn Thnh
Trn i
Phm Vnh
Trn Ngc
Nguyn Quang
Trn nh
L Hng

Dng

M SV
208100881

Ngy sinh
29/11/1974

An
Anh
Chu
Chng
Cng
Dip
oan
Duy
Hnh
Hip
Hiu
Tn
Hiu
Cn
Hu
Huy
Khanh
Khng
Nam
Ngha
Nghim
Ph
Phc
Thnh
Nht

208100891
208100581
208100121
208100161
208101011
208100311
508100021
208100201
208100131
208101101
208100051
207100641
208100731
208100901
208100151
208100681
208100631
208100141
208100711
208100441
208100571
208200571
208100111
208200881
508100011

04/09/1985
20/05/1964
10/05/1983
03/01/1976
24/03/1976
13/04/1982
04/01/1987
09/12/1979
17/02/1986
10/11/1969
16/04/1984
24/09/1981
10/06/1979
09/06/1986
30/04/1979
27/01/1974
29/10/1982
20/10/1985
25/10/1985
29/04/1982
29/03/1978
02/01/1986
29/05/1983
30/12/1976

S in thoi
0913123414

a ch email
dung_2666@yahoo.com.vn

Ni dung thc tp
Tm hiu h thng mng MyTV

Ghi ch
Cng ty Vin thng Bnh
Phc - Tnh Bnh Phc

Stt
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

H v tn
L Khnh
Bi Hng
Bi Huy
Phm Thanh
Dng Tn
Trn Thi
Hong Trng
L Quang
Nguyn Th Sinh
Nguyn Thanh
V Th Thy
Nguyn Minh
Phm Xun
Thnh
Trn Nguyn Tun
H V Ph
Tin
Trn Vn Hong
Nguyn Trng
Nguyn L
Trn Phc
Nguyn Th
H Tn
Bi Thanh
Nguyn Vit
Phm Vn
Nguyn Minh
Nguyn Hong
Phan c
Hong Vn

Sn
Phc
Qun
Quang
Quc
Sn
Ti
Thiu
Thc
Tng
Trang
Tr
Vng
Cng
Anh
Cng
Giang
Giang
Hiu
Kha
Tng
Huy
Phc
Lm
Mnh
Phc
Phng
Sn
Sn
Vin

M SV
208100281
208100351
208101031
208100011
208100531
208100071
208100591
208100461
208100091
208100251
208100741
208100361
208100081
208101911
208101671
208101461
208101451
208101921
208101691
208101781
208101181
208101491
208101681
208101391
208101501
208101211
208101981
208101631
208102011
208101241

Ngy sinh
01/09/1972
23/03/1981
03/01/1978
30/10/1984
27/09/1984
08/10/1983
21/03/1978
04/02/1982
06/10/1980
20/05/1975
13/04/1979
12/03/1985
09/04/1985
21/11/1986
20/06/1984
08/10/1986
20/01/1984
27/12/1978
25/04/1978
06/07/1982
1983
8/17/1981
20/10/1974
19/07/1979
01/11/1984
18/12/1977
21/12/1983
13/11/1984
20/07/1985
25/05/1972

S in thoi

a ch email
khanhson72@yahoo.com

Ni dung thc tp

Ghi ch:
ngh cc anh, ch ghi r s in thoi, a ch mail, ni dung thc tp, ni thc tp vo biu mu nu trn.

Ghi ch
Nhm trng

Nhm trng

Nhm trng