You are on page 1of 1

DASAR ARCHITECT

DATO' AR. DR. ASIAIIABDUL RAIIIM

RujTuan Ruj Kami Tarikh


54*1, Lorong

D$ (rri_(LITM), B.Arcl. (Hnl DeaAn Aalt 1'h. D Aril. (OXI;ORD), UK, A4AJ,4

DRA1001/pNR/CNCt/p-r.2/(

: 16 ApRIL 2012

PEMBINAAN PUT.A.U SEBANG SDN. BHD.


Hannn 5/2,
Oakland Commerce Square,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Tel: 06 601,4 795

Fax06 6014193

Tuan,

PINDAAN TERIIADAP PEIdN KELULUSAN PERINTA}I PEMBANGT]NAN BERTARIKH 31.5.2011 BAGI CADANGAN MEMBINA SATU BLOK TEMPAT LETAK KERETA 4 TINGXAT TUJUAN (PARK & RIDE, DI LOT 44881, MUKIM PETALING' BANDAR T+.q S-T].E:rETV, KUAI.A TASIK LUMPUR TINTTJK DE\TAN BANDARAYA
KUALA LT]MPUR (DBKL)
Menrjuk kepada perkala di atas dan perbincangan wakil pihak kami (DASAR Architect) dengan En. Khairui lrq/an daripada i,epejal dan bembersihan Awam epsppA) pada 76 ApnI 2072 di l*"4=-Pengumpilan-sis1 Peiabat ppsppA; aaatal, dimaklumkan bahawa pennohonan pengec,alian Pelantikan Panel Kontraktor bagi Mengumskan sisa Bahan Binaan oleh Jabatan pengangkutan Bandar, DBKL dan Suat Akujanji pihak i-uan a,tatqhditerima.

2.

walau bagaimanapur, pihak ruan diarahkan oleh pihak ppsppA untuk: Menghantar sisa bahan binaan daripada apak pembinaan ke Tapak pelupusan s*gri Kertas, Batu Caves. ii' Menyerahken 56tiaP salinan oigin(.R:lr-I4angan Tapak' yang diperolehi daripa& tapak pelupusan tersebut kepada pihak PPSPPA bad memboleht ri.-'"rrt"*n rapi oleh pihak tersebut rtilakukan. iii' Menulis sutat.akujanji.baru kepada plhak PPSPPA dengan menyebut ,Tapak pelupusan Sungai Kertas' seb^gai lokasi bam tempat pembuangan sis" bahan binaan dan akan memahrhi semua arahanpihak ppsppA di maia ak"n di't""g.

i'

Keriasarna daripada pihak tuan amat dihargai. sekian, terima kasih.

Yang benar,

DASARARCHITECT

(Dato'Ar. Dr. Asiah Abdul Rahim)


Prinsipal

0A?3SbahAIi Barhah, JpB, DBKL


(Penndingsiail dt Stnt,btur)

PEMBIf'IAAN PULAU SEBANG SDN. BHD. 541 Lorong Haruan 512 tkland Commerce Square _ . 20900 Seremban N.S.b.K
Tat;

ry
i/ f

06ot4t 95 fax:

OO0141g.?
.

s.k

In

A{i

+/.+tit>_

NB,S A,rcodatec

!y(We@ (Peniling Mekmikal b Ehkhitul) MM p,aanfiry Snvgnn (penndingJatz tJktrrBahan)


En Khainllruan, ppsppA

No' 5 Jalan TIB 2/12, Tamsn Intlustri Bolton, 68100 Botu

Caves, Selangor Da.ral Ehsan, Malaysia.