You are on page 1of 163

{\rtf1{\fonttbl

{\f2 Arial Unicode MS;}


{\f3 Times New Roman;}
{\f4 Arial Unicode MS;}
{\f5 Arial Unicode MS;}
{\f6 Arial Unicode MS;}
{\f7 Arial Unicode MS;}
{\f8 Symbol;}
{\f9 Arial;}
{\f10 Arial Unicode MS;}
{\f11 Times New Roman Italic;}
{\f1000000 Times New Roman;}
}{\colortbl;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
}\viewkind1\viewscale100\margl0\margr0\margt0\margb0\deftab80\dntblnsbdb\expshrt
n\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg1}{\bkmkend Pg1}\par\pard
\ql \li1567\sb0\sl-190\slmult0 \par\pard\ql\li1567\sb0\sl-190\slmult0 \par\pard\
ql\li1567\sb0\sl-190\slmult0 \par\pard\ql\li1567\sb0\sl-190\slmult0 \par\pard\ql
\li1567\sb0\sl-190\slmult0 \par\pard\ql\li1567\ri5193\sb114\sl-190\slmult0 \up0
\expndtw-7\charscalex85 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs17 76/1 \line \up0 \expndtw-7\c
harscalex86 KHB \line \up0 \expndtw-7\charscalex87 KT \par\pard\ql \li1567\ri508
9\sb2\sl-200\slmult0 \up0 \expndtw-7\charscalex86 1 jam \line \up0 \expndtw-7\ch
arscalex87 OKT \par\pard\ql \li4562\sb39\sl-299\slmult0 \up0 \expndtw-11\charsca
lex87 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs26 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN \par\pard\ql \li4634\s
b0\sl-260\slmult0 \par\pard\ql\li4634\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\ql\li4634\sb0
\sl-260\slmult0 \par\pard\ql\li4634\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\ql\li4634\ri439
7\sb154\sl-260\slmult0\tx5063 \up0 \expndtw-10\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf5\
f6\fs23 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU \line\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 KEMAHI
RAN TEKNIKAL \par\pard\ql \li5498\sb6\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex
88 TINGKATAN 2 \par\pard\ql \li4751\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li4751\sb0\s
l-253\slmult0 \par\pard\ql\li4751\sb21\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscale
x84 Masa :
Satu jam tiga puloh minit \par\pard\ql \li2642\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\ql\li2642\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2642\sb0\sl-253\slmult0 \p
ar\pard\ql\li2642\sb168\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex89 ANDA BOLEH
BUKA KERTAS SOALAN INI BILA DI ARAHKAN, TERIMA KASIH. \par\pard\li1600\sb0\sl-26
4\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb33\sl-264\slmult0
\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 1.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 K
ertas ini mengandungi 60 soalan berbentuk objektif dan aneka pilihan.\par\pard\l
i1600\sb254\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex86 2.\tab \up0
\expndtw-9\charscalex87 Anda dikehendaki menjawab semua soalan pada kertas jawap
an objektif yang disediakan.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\
sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264
\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\p
ar\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li
1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\s
l-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmu
lt0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pa
rd\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\
sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264
\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\p
ar\pard\li1600\sb151\sl-264\slmult0\fi2119\tx6119\tx6789 \up0 \expndtw-10\charsc

alex87 Kertas soalan ini terdiri dari\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 10\tab \


up0 \expndtw-10\charscalex87 muka surat bercetak.\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slm
ult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\p
ard\li1600\sb152\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex87 \ul0\no
supersub\cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\chars
calex87 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 1
{\shp {\*\shpinst\shpleft1430\shptop1219\shpright2277\shpbottom2575\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz125\shplid0
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 847}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1356}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,1356);(847,1356);(847,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 167772
15}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv
1}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft1600\shptop3069\shpright10584\shpbottom3069\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz184\shplid1{\sp{\sn shapeType}{
\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn lin
eWidth}{\sv 11324}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft1600\shptop6122\shpright10754\shpbottom6122\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz187\shplid2{\sp{\sn shapeType}{
\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn lin
eWidth}{\sv 11324}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft1430\shptop13848\shpright10584\shpbottom13848\shpfhdr0\
shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz190\shplid3{\sp{\sn shapeType
}{\sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn l
ineWidth}{\sv 11324}}
}}\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart P
g2}{\bkmkend Pg2}\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\
slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb195\sl-264\slmult0\
fi0\tx2109 \up0 \expndtw-10\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 1.\tab \up0
\expndtw-9\charscalex88 Faktor-faktor manakah yang perlu dipertimbangkan semasa
mereka bentuk sesuatu produk?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi508\tx2618 \
up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Fungsi rekaben
tuk\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi508\tx2618 \up0 \expndtw-10\charscalex8
7 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Nilai komersial\par\pard\li1600\sb1\sl-2
59\slmult0\fi508\tx2618 \up0 \expndtw-10\charscalex87 III.\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex87 Kos pembinaan\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618 \up0
\expndtw-10\charscalex87 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Jenis alatangan y
ang digunakan.\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 C.
I, II dan III.\par\pard\li1600\sb1\sl-254\slmult0\fi50
8\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex
87 III dan IV\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D.
I, II, III dan IV.\par\par
d\li1600\sb259\sl-264\slmult0\fi0\tx2109 \up0 \expndtw-10\charscalex87 2.\tab \u
p0 \expndtw-9\charscalex88 Alatan yang sesuai untuk meratakan permukaan kepingan
aluminium ialah...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6006 \up0
\expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Tukul bongkol bula
t\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C.
Gandin kayu\par\pard\li1600\sb0\sl-257
\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw10\charscalex87 Tukul warrington\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D.
Gandin
getah.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb254\sl-264\slmult0\f
i0\tx2109 \up0 \expndtw-10\charscalex88 3.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 Ant
ara berikut yang manakah paling sesuai untuk dijadikan tin minuman?\par\pard\li1
600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscalex88 A.\tab

\up0 \expndtw-10\charscalex88 PVC\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 C.


alumin
ium\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\char
scalex88 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 perspek\tab \up0 \expndtw-10\chars
calex88 D.
keluli lembut\par\pard\li2589\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2589\s
b250\sl-264\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-9\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs23
\u-3913?\ul0\nosupersub\cf8\f9\fs23 \ul0\nosupersub\cf9\f10\fs21 Terdiri dar
ipada campuran besi dan karbon.\par\pard\li2589\sb12\sl-264\slmult0\fi0 \up0 \ex
pndtw-9\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs23 \u-3913?\ul0\nosupersub\cf8\f9\
fs23 \ul0\nosupersub\cf9\f10\fs21 Sesuai dijadikan paku, skru dan tiang pagar
.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb233\sl-264\slmult0\fi0\tx
2109 \up0 \expndtw-10\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 4.\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex88 Ciri-ciri di atas menerangkan mengenai ...\par\pard\li1600\s
b0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscalex88 A.\tab \up0
\expndtw-10\charscalex88 loyang\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 C.
keluli l
embut\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\ch
arscalex88 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 aluminium\tab \up0 \expndtw-10\c
harscalex88 D.
besi bergalvani.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\
li1600\sb250\sl-264\slmult0\fi0\tx2109 \up0 \expndtw-10\charscalex87 5.\tab \up0
\expndtw-10\charscalex87 Manakah antara berikut sesuai dihasilkan daripada baha
n PVC ?\par\pard\li1600\sb0\sl-260\slmult0\fi508\tx2618\tx6007\tx6515 \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 paip air\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 III.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 cermin kereta\par\par
d\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007\tx6515 \up0 \expndtw-10\charscal
ex87 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 beg tangan\tab \up0 \expndtw-10\chars
calex87 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 penebat dawai.\par\pard\li1600\sb0
\sl-257\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \e
xpndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C.
I, II da
n III\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\ch
arscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 II dan III\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex87 D.
I, II dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1
600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2109 \up0 \expndtw-10\charscalex88 6.\tab \up0 \e
xpndtw-10\charscalex88 Keluli yang berkarbon tinggi digunakan untuk membuat...\p
ar\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charscale
x88 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 peti surat\tab \up0 \expndtw-10\charsca
lex88 C.
ribet dan paku\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx600
7 \up0 \expndtw-10\charscalex88 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 skru dan na
t\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 D.
kikir dan mata pahat.\par\pard\li1600\
sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2109 \up0 \expndtw
-10\charscalex87 7.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Antara yang berikut, manaka
h yang dapat ditanggalkan oleh mesin sander ?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0
\fi508\tx2618\tx6007\tx6515 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex87 paku\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III.\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex87 cat lama\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi508\tx2618\tx6007\tx6
515 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 varnis\t
ab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 kotoran l
ama\par\pard\li1600\sb1\sl-254\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\char
scalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\char
scalex87 C.
II, III dan IV\par\pard\li1600\sb2\sl-260\slmult0\fi508\tx2618\tx
6007 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 II dan I
II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D.
I, II, III dan IV\par\pard\li1600\sb0
\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb250\sl-264\slmult0\fi0\tx2109 \up0 \expndtw-10
\charscalex87 8.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Antara mesin-mesin berikut, ya
ng manakah paling sesuai untuk membersihkan permukaan benda kerja\par\pard\li160
0\sb0\sl-262\slmult0\fi508 \up0 \expndtw-10\charscalex87 sebelum menyapu kemasan
?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \up0 \expndtw-10\charsc
alex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 ketam papan\tab \up0 \expndtw-10\cha
rscalex87 C.
sander\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi508\tx2618\tx6007 \u
p0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 jigsaw\tab \up0
\expndtw-10\charscalex87 D.
batu asah\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par
\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li16

00\sb63\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\nosupersub\


cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\charscalex88 \
ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 2
{\shp {\*\shpinst\shpleft2109\shptop5796\shpright7024\shpbottom6643\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz189\shplid0
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 4915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 847}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,847);(4915,847);(4915,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 167772
15}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv
1}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2109\shptop5795\shpright7024\shpbottom6643\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz194\shplid1
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 4915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 848}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,848);(4915,848);(4915,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 11324}
}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocume
nt}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2109\shptop6643\shpright2109\shpbottom5795\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz194\shplid2{\sp{\sn shapeType}{\
sv 20}}{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}{\sp{\sn line
Width}{\sv 11324}}
}}\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid2
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028c8f5
ebd3de8afcbbf883aaf883fe0a1de3bf18fc04f87de22f107847f62bf863e26bcf06fed31f15fc25
a9dde87aff00ed37e35d16796cfc59fb2c7c23f16695736da9687f0b7c31788fa27ed35f14bc397b
6dabeadaa25ffc05f02ea765a941f14759f0d007cc7fb58ffc15bff694d3a3f123ff00c130ff00e0
9d7f143fe0a31e17f01eb43c3be39f8ebe1df18e8de02f816fe25b7d4a5d2b58f0afc21d4ee2d356
f147ed03a9786efa09ac3c63e21f867a3def80fc29a8a4da6dc78a752d574fd674ed2bf14fc1ff00
f0797d8f80fe2078d7e17fed9fff0004fbf897f023c75e07d56d3c29ae785fc3be2e7d775cf0f78b
74ef11de5978cec3c69a378cbc37e08d7bc36da4688b68fa769b6fa36b77b77ad43776f772d958cf
6d751ff6dde16f0b786bc0fe1ad03c1be0cf0fe89e13f08f85346d37c3be18f0bf86b4ab1d0fc3de
1dd0346b48ac348d1343d1b4d82db4fd2b49d2ec6082cf4fd3acade1b5b3b586282089234551fc87
fedaff00f06fa5d7fc1443fe0ac7f1a3e227ed01fb36787be177ecb1f10fc17a46a7a57ed6dfb39f
ed0efa1fc60d6bc79e1ff08f87748b14f88ff067e21695e39f0d6a1afea7756171a05f49e13f0378
5f458b40d3747f105e78c359d7c6a367a9007ef3fec89ff0574ff82747edb82cedbf67cfdaff00e0
bf8cbc4baccf1ae8df0e354d764f879f1599248d145a4bf0d3e2247e1bf19df5f25ca5ca3cda4e8b
7561246b13dbcd22379b27e93d7f13fabffc198dfb0278060baf1af8b3f6cafdacadbc27e1bd9aa5
e0b3b7f84b67adec8265fb35ae9baa45e01be9a4d5ef2edad6cb4b82c746b8bebed466b6b3b0b596
f2e2de2afd98fd98bfe090fe33f803e0cd3a7f861ff0511ff828e7c31bfb0b48e3f87ff0f3c59f1d
bc2df1d7e1df80b448563fecdd1fc57f0f7e2ffc3df187847c4dacde4718b9f1745a043e15d274db
cbbb9d0bc16fa4d8e9d06b17e01fb91457e6837c5dfdbfff00668555f8f3f063c35fb66fc2fb2522
f7e337ec85a55df83be3868da7c11c510d53c61fb2378dbc47adc5e2f76964135fcff033e2ef897c
4570b1dc9d1be117105b1fa8be017ed75fb34fed4369a9cbf01fe33781fe226a9e1e6787c61e0dd3
3555b0f893f0fafa1bc934ebad27e257c2fd6d34cf887f0e35bb2d46296c2fb44f1c786741d56caf
6292dae6d22954ad007d1b4514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
1450014514500145145001451450014514500145145001451450014515e59f1c3e33fc39fd9d7e10
7c48f8e9f177c456fe13f869f0a7c1fae78dfc69afdc0693ec1a1e85652de5cadadb27efb50d52f1
923b0d1f4ab4592fb57d5aeacb4cb0867bcbb821700f82bfe0a27fb5df827e1b6adf0b7f643b7fda
2be1afecddf133f69bb5d7ef75ff008b9e3ff88fe0ef876ff06bf67bf0b5de9ba67c4ef881e16bff
0016eb3a4c773f157c513eb5a77c30f823676c669ad3c6fe22bbf8852dbdee87f0c3c456537d4735
b597c07fd91ae2d7f625f853e0ff0089969f0bbe105f27ecf5f07bc2fe34d2fc39e10f1ddcf87744
9bfe113f09d97c43b81ae69f6717882fa08e1bcf15ea0faa4f7d7f7373a96a779757f777378ffe76
9ff050cbaf89bfb57fc63f881fb5bfc79d06c13c7df17b4ad2353f0ef81358bfd2ef6d3e05fc1948
7fb3fe15fc228352b4374ba6ea1a4687aec3aa78f0a410c9adfc57d6fc6778aab6922791f4c7fc11
f3c69f0e3c3f7b6de13b8f8b3f18bf65ad4ed756bab1bbd7bf67df8adab780ac7534d2209273aeeb
5e16bc4d5be126bda6a3c426974af177c3cf10f98eb2cf713bc4733807f747fb107c6af8ff00fb41
7ece3e08f8a3fb4efeccbadfec89f19b5b9359b5f157c11d7bc5ba478d6eb423a56ad75a7d8eaf6b
ade9115b7fc4b7c4767043abd969fa9d9d9eafa74571f66bc8a55486f2ebeb5afc3ffd887f6aff00
dae3f688f85dae7c61f813f1a3f661fdb67e1647e2ff0012d9781fc2fe3dbb8be037ed2973e05d12
6fec6d235ef88fe21f855a778cfe1af873c4de36d4b4fd4bc49e17f0a6b3f023e1dcb0f82b53f0bd
c6bdaa58ea9a85fc5a7fdaa3f6f4f037818c767fb4ff00c2ef8cbfb27deacb636771e22f8a3e0e6f
11fc1937b7a42a983f680f85777e3bf84ba6e9e5c8f2aebc73e24f045e9423ed3a5da4c2482300fa

6f55f08daf8e3c67e1ef115ef88adf55f0c7812e2fdecfc1d690dbcd62ff0010adae96283c45afde
09a56babef085ba4b0787f4636f043a5eb17d73af5d1b9d5ac3419348f50afcfbfda2fe38f8e7f66
7f831f16ff006a0f801f09752fdadfe1edf7c3fd7be2a699f0ebe0c6b1e1dbff00156abe378b438e
5d33c45e16be7d4a3d33c59f0e7c6305b69f77e2c97c3d3eb1e2bf0e9b4bcf12f857c3fe364d5eeb
48d37fcd8ff6abff0082a47fc1c07178d53f69af88dfb44fed0bf083c19e24bd6f10f83ed7e07788
f4db1fd9cf44d26598cfa6e8d65e1ef04c9af785f56d134bb630d8bdff008fd7c437fa8bc44ebbab
ea17d732b3807fad057f09ff00f058aff8372bf6db8ff6b4f8b3ff00052eff00825b7c66f115cfc4
ff001ef8b6f7e2b78afe13693e36d47e187c67f0df8c6f906a1e27bff837f11edb55d2f48f12e91a
c6a76bfda51781fc41a9786efec1a6fec7d22ebc4b17d874f83c9bfe09f1ff00078b78e3c336fe18
f01ffc14a7e0e3f8db47bb48ed2dbf695f811a45a691e24b9823b816b26afe31f83b737167e1df10
ac12bb9d5758f863ad690b6d15ab476de07babc250ff006d5fb29fed9ffb2cfedc5f0e13e2bfeca7
f1b7c0df1afc102482d753bcf09ea45b56f0cea373134f0e8fe32f0bea3158f8a3c1bad490a3cd1e
91e28d1f49d426810dc430496fb65201fc18fec4dff0760fedaffb1bf8e9bf66cff82b0fc0bf16fc
4d4f05df47e1ef14f8c4f84a2f853fb537819add92267f18f82b5983c3fe11f884d6d6ca86213da7
8175ed411cea175e23d767993cdfee67f627ff0082877ec79ff050ef878df12bf64af8d9e16f8a1a
5592c0be26f0ec324fa27c41f035ecf1c4eba7f8e3c01ae4361e29f0dcacf23436b7b79a6ff636aa
f0cf268ba9ea56d1f9e7e46ff82cff00ecafff0004b6f8b5fb28f8ff00e33ffc14d3c0ba658fc39f
84da2d963e3cf85741d6d7e36fc37fedbd734ed0f448fc11e26f0468bac78bee45ff0089356d32da
3f0cea1a76bfe0dbdbcb98a7f1068371651cf2c7fc03fc4fff008248fed7bfb1af85fc1fff00054a
ff008235fed25e32fdaabf64e78b55f107837e3efc024d7bc19fb407c31d1748d4eead7c49a0fc61
f84d1db5b6adab693a15ee9571a478dfec1a3ea9a2cf1e9f7f2f8e7c13e18d2258e19403fd6168af
e1cffe091bff000776781be28dc7863e057fc14fad340f857e3abd31695a27ed5be16b11a67c25f1
1de16586d17e2e7852db7ffc2b1d4aec945baf1778752ebc02d7533dc6a7a4780b49b692e2bfb77d
0b5ed0fc51a2e93e24f0ceb3a5788bc3baf69d67abe87af687a85a6ada2eb5a4ea36f1dde9faa693
aa69f35c58ea5a6df5acd15cd9df59cf35b5cc12c73432bc6eac403568a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf832ff
0083a5ff00e0a53acfc58f0f78a3f62bf80faf78b2dbe17fc17f8c1e05f0e7c7ff001afc3cb7bfbf
4f14fed0d6d6373e36f0c7c21d63c49a6c4da57867c35f0ce2d3edf5fd46c2e2fe5f1578ebe315b6
93e1ad1748d2ad3e18f8a35c7fead7fe0a8ffb63b7ec65fb2a6bfe28f0b6b5e1dd2fe387c5ad7749
f813fb39c5e26927fec64f8c3f1196eac348f166bb6d656f79a85cf84be1768d0eb7f14bc651d959
dcdcdc7873c1f7da75a4726a3a8d84337e2ce8ff00b2b7c41f829fb083fecbbe38fd9b743f8e7fb3
a7896f2dbe207c44bbd56dfc4df132cbe297c469f53b7f88fab7c71b0fda4bf671f0c689fb507c3c
f88da8f8ee1b6f1459f89fe2bfeca9e32d53c393c169a2def8de3d02d2336a01fcbef8fbe0a41ff0
4f8d4be0dfec6ff193c376dfb4cfed1bfb537c11f087c65b1f1b7823e23fc56f847f117f658f895e
3cf0f4be2287c1df18fc3be2cd4fc7df09be39783fc3d6ff0064d6fc6175ff0008b7817c63736105
edbda6bba54d35b799f0c7ed097fe22f0378b6fbe1fd86b777a87fc25da1d96aff0013e7f0e68fab
ea10da781f57bb78ec74f8b4bd3352d275db77f14cf6ff00d97ab9d0af5ef2cf4a6bf92d2763e579
9fa511fc36f88bfb57ff00c1517e3e7ed29e15f1d7c55bff000c7c24f85dab78cbe3e78dbe2e78bb
c3ff0013755f85fe0af0c7876c7425f065f78e751f86be00d37585f1cde695713f84b53d3bc19a0c
d0fc37b0b9d561bcd7a682f1a4fc6afda0fc7bf0ff00c67a1f8eb54d3b55b6d6be3a78cfc6e355bc
d2b5ab1b6d2b50f017835ede0ff8456d34af17eaf71a60b8d5ec3c1f6da4c5a9689a55ccd059eb7a
9df453595b3db4c92007f559ff0004ddf8f7e27f8dba1e996dab69da4fc629fc21a6585968b3f87b
c3a7e3b7c63f87961a5fd9a3b7b1b6f18fc0df107c00ff0082a0fc1df0d693a7dbbc16ad0f823f6a
2d02de047480bdb58a22fd21ff00052fff0082cefc46fd85bf661bad2fc09f1b355f16f8bfe2d5d6
b9f097c37e0ef1a789fe1efed0b2786f48967b55f1cf8b2c7e2269b37ece9fb577c30f1af837c2ba
9c90695e1dfda5fe095fead7bacded81b4d7ee2eadae2eb4ff00e79ffe096f71f13f5cd0efa1f13f
897f679f885ff0895bd9f89753f03fed5fe178b59d0b43d0f4ff00b34305ef85fe33785b5cf09fc5
7f84b7da4d9b4737fc257e0ef18ea136911acb790e9371f6692da7fd70f83fff000490fdb8bfe0a8
9ff0546fd997f6affdb5be09f887c05ff04e6f08fc38f097c4df855e1ef1cfed077dfb451d4fe1a7
8625b7f10780fe0caf88be225fafc6e9b4ff008afe38d5ff00e1626afa4fc50d02d354d23e18eada
c78667d4a1d46dec2d1003faf9ff0082786a175f177f62afd9b3e2eea1fb3f5afec75e23f18fc23f
0d5fe8ff00083c1dae4f7961e0bf0635af93e03596ceeb44d0eda64d5bc1f0685e228740f15f8726
d73c351ea91e83ac5c4daae9d7570dfcc7fedc1fb107c64d43fe0a47f1d3f67dfd957e2d7ecabe1b
f12f8efe097873f68cf86ffb2efc5b861f04e99e36f1178cfc53af681f1ab48f86be34d19f516f0c
7882e7c5361e1cf897a67c38f17783fc49a64ebf1335d36b7ba4f87b475d4a5fec9fe29789b56f0b
f866d34cf08c304be36f166a565e0ef03dbc91036769abea31cd24faedec0b1bc6da3f83742b3d57
c5baadbb2a25d69fa1cba742c2eaf6d51fcd3c4dfb1c7eccff00107e178f847f163e0df803e31784

67b99b58d5ff00e16a785b42f1a6afaf78b6f6361a9f8f754d6756b096fbfe13bd4ae249af65f155
84d63ab59dc48a34ab8d3ededad20b700ff1b9fda73f677fda67f644f8869fb377c7e8b5af0cfc46
d6e2d72fbc6ff093c49e1dbf58be1feb326b3aa34f7be1cbcf10e996be04d52df57b0b4b5f187877
c7df07b5fd5fc25ab78675bb58edb5a5bcfb569d0ff64dff0006d9f887e08fec87a37c71f0d5a6af
a05fea7f1bbc67f0cf48f03f8bee3c5577f0b3c69f1bef7e1df84e4b7f1d5cfc0df117c45d23c31f
047e39691e19f1ff008b3c4be19bdf86fe16f899a878d3c3da8f87f54f3b40d5d67b592bee9fdbbb
e0cfc67f0cf8c7e22fc03ff827c7c13bff00db4fe07fecf1a57857c41fb487c01fdb87c55e04fda6
7f65af087897c43a1bf883c1df04fe06691fb464579f1b2d7e27d9f82bfb2fe21f8a346f04fed11e
11f07f81bc35e23f87f6f67a45debde22d334ed3bcc7e0a7fc1c53fb076b9e0bb4fd8cff00e0a49f
b0b5bfecade13d1f4bb4f07de78287c2cd3be24fecd5a769da5ffa0c763ff0ab2ebc27a578a3c2ba
4e94fbe0b5b0f0cf81fe2068fa398d2483c484491c8801fd46697f127c0df16f4bf11f82751d3345
f891a54fa6b69be39f85fe27f0da691e3bd3f4bbe8224bdb3f1efc1ef1f5ad8dd5de8f7515dc48f2
358fd8355b790369b69aa45344d27a47c29f0f7c26f04f8434ff00037c1bf0af82be1f782bc38678
34ef017813c31a4f81b44f0d1bbb996f6e6de1f06e8fa7e916da0bdd5e5c4f793c034cb469ae6e25
b8915e495ddbf14be1bfc10f829f1f7c0965e33ff8254fedbdf0c7e2dfc38d019755d23f677f8b7e
3cd77e3cfc27f03bca6d3cbd2fe1a7c48f0ff8b749fdb17f631d51bca4fb241e14f1dea9e10d082d
a5a47f06ae74d1269f3f4edfb67fc4ff00d9e2ff004ef0cfed95f0ff00c47f06e48af23d2b44f16f
c6bf13d8ea3f0bb5379649e2b18fe18ffc1423e1df87749f86b1bdeb43047a4f833f6baf017ecfbe
36d62e6410eabe2ad4958decc01f10ff00c165ff00e0d7ff00d9d7f6f283c51f1dff00646b7f08fe
ccbfb5cddf9faaea96f6f633699f043e35ea2c5e59e3f1df87b43b4b81e09f166a12b195be21f84b
4995afee9e797c5de1df105d5e0d674dfc3bff0082698ff838bbfe088de3f1f0fbc6dfb137c7efda
37f631b6f16d8e97e37f839e19bfd13e2be87a3da6b1a9c563278d3f67bf14785f5df114be0fd51d
e71a83e8a20b3f046bd35c49078c34bd0b569e1f1168ff00e803f0afe31689e3db466b5babc731cd
a65b4b69ab5ac16de24d166d5f4f6d47488bc436fa6dc5fe897ba76b96686ebc2de39f0aea7ab781
fc610067d0756bb08b3dd7b7cb1453c52433471cb14b1bc52c52a2c91c91c8a5248e48dc15747525
5d18156525581048a00f20f805f1dfe1c7ed2bf0a3c27f197e156a97ba9783fc5b6f76228358d2af
bc3de27f0eeb9a3ea177a1f8abc17e35f0b6ad0db6b3e11f1d7827c4ba76abe15f19f84f5ab6b6d5
bc3be24d2752d2afe08ee2d581f63afcf5f865a4c3f027f6f3f8aff0ef4766b5f017ed67f0d27fda
3ac3492cb1d8e99f1d3e10ea5e0bf85bf18b50d3519d774ff117e1ff008bfe076bfab43044e2e3c4
7e12f16788eea57d475ebf925fd0aa0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a00fe77ff00e0e37fdbf3f69bfd893f65bf857e15fd93a0bad2
3e297ed45f117c41f0a8fc4ad174ebad7bc67f0dbc33a1f81759f19f89755f87fa1d9d9dfc89e30d
4749d32eadacfc5d73697765e02d32df56f137d9d352b5d3350d3fe61ff82467c6cff82847c7efd9
ebe157c1ff00809fb60fc36f147807e1ff0087effc5be35fda1ff6a2f83bf137e297ed09a478af5a
f106bbade99fb33eaa6f3e2de9be0ef8f7a4e9726a715b6abf1c3c35e39f0b6afe1df02697a1f872
0f0e4be23d4e3d5348fd46ff0082947877c5ba17ed1dff0004c0fda7e2f06f8e3c4bf073f656fda3
3e3378bbe3e6bbf0fbc27af7c40d7fe1f782be22fecb7f163e1668be31bbf02f83acb58f1beb9e17
b3f16f89748b6f15df785fc3fadcbe18d16e6e7c41ac5b5be8763a85e41f895f15e1fd85af3fe0ae
f69fb6f7c31ff82bdfc1af85df0dbe20fc1a97c53aafecdbfb387c43d13c01f157c69e3ef863e12d
77418346d7f599f59b1f821a6cbaf788afedbc51aa5afed01a7e97e2ad57c416cde12bfb64f0ec97
3ab69c01f0f7fc17e7f60aff0082f8fc7df8f1f0dbf698f11f83bc19f18be0a7ecff00e194b0f07f
867f61fd73c517f75e129656b8d47c6bf1066f82ff0011274f889278c3c6cf0db5a6b3ff00088c9f
12c68fe1ad2b44d0c6ada843613dd6a12ffc10d7fe0ba9ff000542f8fbe339bf618d1fe0f7c1cfda
13e24d9786fc657ba578a3e246b9aafc0bf10fc2a3a0d83db1d4be226a16ba378834ff001d69be1c
d5c585adef866d7c2be1ff001aeaae9756b6fab388ee2e6cff00a5bf829ff054af0878ab56d3bc13
0fc55f07f883e20ea9a60bed13e057ed59e1cbff00d87bf6a1d6a5924856d6d7c1f278d2c1be067c
7c9650ff00bbd7be105e691e0dbaf316e2c75cb8b38bcf93f3b3fe0a8bfb187ec4bfb4f78ce3f8ef
acd8fc5fff008264feddba44a64f077ed1f069a3e066bbaa78d6da5b55d3a4f10fc57f0e6bb2fc08
f8bb033f936c352d23e28c1e324b356b68f5fb1856381803d0bfe0afd77e15fd82bfe0961a9fecf3
e0edfe21f13f89fc05affc43fda43c76a2e26f11f8cbc19a06bda2eadf1abe2178e35696e26d5ee7
58fda0be3678d7c1bf07acee35bbc9648ecbe2e6b965a6dd4165a04d0c1fca35b7fc115fe0deadfb
26fecddf1e3e35ff00c14a3f658f83bfb4afed93e18bff008bd63f05be31f8afc39a14577aa78d65
975ed274c8355875c4bcd36f6d6cf57d16cb5e5d71f4ad16cbc47a8cde1e9a58a5b530c9fa416bf1
92f74dd0ff00683fd8f7fe0b6bfb58fc64d7351f89fe03f075bfc35fdafbe0ef853c33f123e1bfc6
2f867e00d5edfc41f0abc09f13db4af85de2dd5bc27e11f04fc41d3753f146a91eb1e177d3fe266b
df12b5bd5fc57e3cbbd3343d02fa7f95ff00696ff822ff00ed7dff000533f839f0c7f6d78bf6bdfd
94bf6caf8fcff067c29a57c47ff866ff00167c3e171a55b68902dc681e13f10e8de1bb3d03e1e5ff

0088fc21a4ea52685ac6bf69ae7822e356bfb786c0f85ee26d35356d5403e0ff00f82547fc12c3e2
9fed3dff00054d3fb165ef8d357f0cfc33f833a26a9e30fdadfc57f0cbc51a67887435f0258da594
3178234bd427d3f54f086ab71e3cd7f5cd13c22f653d9eab6a74ad5bc49a935bea706857b11ff515
fd917e226b5f14be09e93e35d4b58f0f788f42bdf11f8d34af87be2df0ee8d6fe1cb4f18fc37f0bf
8a354f0b7843c5f3685617fa8e93a64be24d3f463ab5a43a34f0e9b3e8f75a5dec3a668b25d4da2e
9ffe657ff04f8fd96ffe0a9bff0004e9f8796ffb59f83fe2dfecf5fb2e7ecd5fb6e47e28fd92ae7c
63fb447c66d33c0be07f14f8875fd43e25fc39d0b57f12e93a6b5e7893c1b7ff000e758d03c67e3d
f0cf8f00b68748d16c2eb55b1bfd434cd724d3f51fd5ff0009fc28f8a7fb26c7a06b7f057e067fc1
443fe098dab78bef348d2fe1dfc6bff826b7c6bd3bfe0a6bff0004b3f8b5e26d66e6db4ef0feb1e3
2f863e3bf136b1a8f82747f167883ec3a7c375e23f105cad9ea13de8bf8d2daef74201fdb3f8b751
83c49f103c43a80d764d25bc21a65f7823c2ad6772135e9750bb8ec35bf1b6a9e18b2b5b0d4f559a
7bebb83c37e0b6d62d74dbe1a447a0f8c208104d7331ad6f891f1fa7f0d7c21f8b3e34f06f83752f
14fc40f02fc33f1c78bfc2df0f2692da03e32f137877c29aaeb9e1ef0a26af6f73258e96de26d4ec
6d748824d627d2ae223788f35bc0d85af2dfd9a3f65bbcf879e32b1f8d1f107c63a9f8ff00e301f8
39e1df847e22f13ea96b656e9ab4f14ba4f8bfc71e28d36df4c16fa4e9b1f8e3e254be25f18ddd86
9b622d2daef5fb8b4b2b95d3ed6dad93ec2d77c21e1af13228d6f47b3bd96350b05e146b7d4ad829
62a6cf55b578352b220b3fcd69770361dd49daec0807f3d5ff00041efdb23e0dfc7cfd94af7e01fc
50f1758f83bf6ead4bc71f137e247ed35f0afe24a5cfc3bf8bfe32f895f16fc59acf8dfc51e3bd37
c11e2c5d33c4fae785c1d413c2fa55e68767a9699a07867c3fa0e870cf6b636ba7409f91bff055df
d93eff00f677fda22dff00686f0ff86bc17ae695a4f89ec8f89bc27ae472f8d64d5acaea2b7bed4e
d9f45f11d86a9a7ea9a1bd8031cb05dda158dda769626216e07f57dfb467fc13cbf666fda83455d0
be31fc2bf02fc48b08eebed769378bbc39607c4fa1ceb1bc705c784fc7da245a578afc337d6cc525
8b528ee752be0f1a1128648e48bf1b7f6b6ff82217c51f1a7854784be097ed9bfb40f857c25a75a5
d5ee99f0bff68dd4efff006a8f83d67a8ac3241059e87e38d76ee1f8f7e02d262b6b8bb8a28ac7c7
3a5d85ac6d0c705b3c2d3dbb007cd1fb47ff00c13f3fe0919a87fc13ff005aff0082a0fc3bf0a7c4
0fd857e2f7807e1dcbaef87bc7bfb1378f35ef84de39d63e2fde9b7d2bc05f0ff45f06d84f71e12d
6bc45f107c79a9f87b43d274bd3b44d2357bcbad7a0b4bad56c1219e4b5fd3bfd967f679ff0082be
fc26fd93be14dffc50fda9fe127ed2bf11f5cf871a7ea3f1b7f66ffdb0be1dcb73a468f3ebf672ea
9ad7c3cd03f694f8576cfe3792efc37a65d47e17d5f55f8a1f0c7e3bc3af6ab6fab4d15c47a64f60
917e1e7ec01ff04e6fdb1bc3bfb79fecf3fb37fedcff00147e18ea7fb26fec96353fdb67c3de0ef8
75e3cf137897e1e7c41f8a7a0f8813e1ff00ecff007de26b5d6b478743f0a5b68fe2bbcf13f8d3c2
9e18d575dd42fafae7c0baf831cb04cf22ff00669f19bc437307876d3c3fa1cf6d26ade2a9becf14
2b75a3bddcda2470b5c6a971a7e93aadd598f112ca9f67d365b0d36ea3d4553535bdb4666b6d8e01
fce6fc31f1ff00c5df823fb56fc0ad4be067ec5ff17ff671f803e23f12f8bb4afdaf3e1a43aef81b
c75fb267c08f0b78974bd42e93e33fecf5f11bc11af8b8f05f84ef3c6d65a3ea3f11be0cdffc2ff0
1e94358834df883a2f823c01ad4fe3bd53c6dfa89fb7dfeda9fb627c0bd03e0178fbf607fd8aecff
00e0a25e02f1ef8c351d27e2c5c7c38f8c1e1ed1354f066830ff00647f625ff861a2b6d634fd6935
d371af4773af4b2cba2786ae346b48b5b4820d622bcb78afb45ba8754d152f6f350b9d6f4d95eea0
b4965bbd3bc5ad712a335cb59e87addf43afe9d259da3c569692f8635fd62569105dac0566b692d3
ca2e7c1ee7c6f7be21f0fdceb3e13f19bb59d9de6b3f0e752d67c0be3cfec90f302fadc5a347a1dd
7897508ae45a4ce9f10bc2ff0011746963124ef6b7735d4115007d1ffb60ea1f143c29f183f626f8
e7f0f3e0778bbe306b5e02f107c5ed3fc7bf0c7c1fe25f01e8df10a3f007c42f83da8c9e2497c26f
e35f147863c15e2cf10f86bc47e16f0a5e4de126f1569b278820b499f41be9ef2da0b7bafa7ff668
fda83e12fed65e00d4fe217c22d475b96cbc33e37f167c2ef1e7867c5be1cd5fc1be3bf86bf157c0
37c9a5f8efe197c41f08ebd6d69aa7873c67e11d4648ed756d3e549ed5d66b6bed36faff004dbbb4
bc9ff343c63f1cbf6c0f02d99bfd0b55f027c68f15e803c51adf872dbe29693a87c34bcb4d6ef7e1
c78c7c33e12f0fdd78e3e1b78635af0a7f62db78b75dd3f55d56efc63f09fc097d3d8c17d6b36a93
347a7dcdb7f131f033c45ff0514ff827df8ebc49e23fd973f6efd63c0bf177c63e39ff0084d7e32f
ecf5fb4b5c785ecfe127c5bf8afe2db59355f1d6a7a36a9a8f887c6bfb3c78e75ff105fdc2cb6fab
f853e28f85fe2aea3a4dc68c874cb1d46d21b58403fd46e8afe3eff641ff0083acbc2169e26d37e0
f7fc153ff676f10fec83e3b92e62d2d7e35f816cb5ff001bfc07d52f025a2c97dac68ad15f78f3c1
5a64cf70258752d264f897a0c56f24773a96b7a5dae65afeb07e167c5bf85df1cbc0da07c4ef835f
10bc19f14fe1d78a6ce3d43c3be38f00789349f16785f59b59515c3d8eb5a25dded8ccf18755b880
4c2e2da5cc3711452a3a2807a1d14514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
005145140051451401f87fff0005b2bdf1178bbc3ffb177ecbfa68f1f5f787ff006b8fda7b55f847
e27f0e7c33f8b53fc0ef14f88e6d2fe03fc5cf1ff8362b8f8916da4eb72e9be1af0f78dfc2da0f8c
f55d10e9d25af8af51f0de87e1dd5e45d02ff57497f92af10fec35ff00050ff167ed35f1a3f67d4f

8cbe2ebcfda93e1ebfecb3a7f823e1a7ed35aee81e3bf885f18fe0e78a3c7de20f16408daf0f1778
cb42d57f659f8291fc1cb6f89bf15bc4326b5e376f1ff8c7c3fe0bf037c48b8bcd485968373fdc9f
edf9fb2e3fc75d1be067c67f0dfc4bf0bfc26f8a9fb12fc5c97f69bf865e2df88fa7dceaff000824
bdd17c03e32f08f8af40f8bda7586b7e1cd560f01eade0ef146b125f788b43d7b4bd67c277d6361a
f40fa958da6a3a16adfce9fc28ff0082be58fed71f0e7f689fda54780b51baf8fbe345f11fecb5e0
fd53f65ef04f8ffe2d6b5fb3afec53e0e867d57c7ffb409f1245f0c62f1b78434afda17e2525cd87
c2df11f8f7c3361a1e89e33b8f86d7de2ad23fe11af841f11f58201fc985afeda3f1a3f661fdabbe
2bb78d6793f687fd9b57e27f8b351f891f04fe2243609fb377c6ad73c11f1334d4f8cbfd99f02b57
f0f7883e15f83b56f14da4be20f0c68fa47877c17e1eb3f066a5ace93a97876eec93c3565723fbb2
fd8cbf67bf0e7ed2ff00061bc6dfb0b7c40fdb73fe098b70da1f85f51f127ec51fb51685a17ed15f
b3acfe14f887a17fc243e17d5dbf677f8d5e20f8816da57c36f1f6946ebfb19be0c7c53f83572aba
5ea761aa786fc39aad835945f85fe3ff00097fc138ff006f2f817f077f6606fdabedbf64af07780f
55f00f81fc2117edc9fb3ffc33bbf1f7803c1b67aec175e28d07e117fc1487e076a507c22d5757d4
3476d6b49d0347f8d5aff8e75cd4756bf33f8af4f7d5a2b990fef87ec79ff0496fda87f629d2fc57
e2dfd86bfe0a53e1bf10f837c5d63e03ff00842be1dfc5ff00803a17c53f825e37f08f81bc3f77a5
f8717c65e25f0bfc4fd33c7963afdd25f4b6e7c67f04bc5de02f053d805ba93e146a1aa34b772007
c6dfb537fc1333c4179a16ab69fb50ff00c139575ed2a37d46f53f688ff823b78be399edaee78e1f
b3eade23ff008279fed073c169a7cef7302cfa8c5f05f5bf8b3e219632e9673c64438fc34d2bfe09
8bf1b741f8d3e21f8a3ff0479ff8280f86fc57f1c348d1a7d17c6ff0534ad675afd8d7f6e4b5d1df
ec97fae689f10bf669fda1ce8979e22b5377691cd7706b3abd8e872dfd8c71787f41445b4b53fa53
ff000544fda83fe0ea1fd92b5afda17e275d7c39f833e31fd91bc43e03d7b4d965fd9db43b5f89fe
15f821e1c5f039d13c45e39d2fc41069ff000e3f69af0b6a7a613a978edbc57e2eb0d53c33e17d45
86ebdb8d2f49456fe46be177fc167bf6b7d1b45d17c09fb4f5bfc3cff82827c22d0cc4348f05feda
3e1db8f8a7e30f07448cbbeebe137ed0b06a1a37ed0df09b5c8a2441a56a3e0ef89b6b69a6cd0c2e
ba54f089ede700fe96ff00659f8f9ff0502f05de7c22fd973f6cff00d9c7e08fc67f0b7c0af87ba8
7c26f06fec8dfb637ecfb2fc33b4bbf0d6a96de1eb2d4bc75a6f8b74cf0ef8ef52f147c43d7348d2
25d297c7a7e0b7c4cf085ec1e20f12b9d4f426f12ea5a9cdfa3bf0f17fe096bfb17fc55f077ed037
1f04bf6a5ff825a4b36a979a8fc54f045c78afe20789ff00e09ffe3b1a2e9b36b50c736a9f0a3c49
f127f67bd475c6f16697e198bc1de1bd767f853e209af5259afbc09637f6c624fd19f09ffc13ff00
e2df8e7f677f84fe34fd9b7f6a2f10ea5f0cbe24fc3cf017c56b7fd8fbfe0a3be16b1fdbebe06690
de2ef0c691e26b0f09685f13bc6779e19fda8bc0c9a143a9269ba7eb767f177c5569a6496916a163
e15f392289381bef1a7ed25fb33d82f837f68bfd927e38f813c1373f66f0f5f7c47fd9ca5f117fc1
4b3f64a9340781b4fd44ea1e0eba1e07fdbefe0bf87ee62b882e4e9ba368fad7833c310db62d6f6f
2da1921a00fbfbf67bff0082877eccbe20f10bfc24f88dfb53fecffa77c78f105ec3e26d37e125bf
8d3c2fa5b783743f15d9d96a5e0ff84ba7f89cea5ff08d7c45f885e14f0e4ba69f18db787b56bbf1
045a95ebddcda158e8373a25cddfe95647f9f6fe6391cf4afe43b439be1d7ecd1f1ffe2a7fc1363e
00687f023c75a5df6ada8fc58f1e7fc13cfe267c1ad5ff0068bfd996caff0058f05f85fc47abeb5e
00f17f86fe1de91f1cbe03de6afe16b6d2bc49aa784754f859fb5bf86f4dd6b5bb9d60dce9fabf88
353ba97e8bf817e2af85fa57c46f08fc15f81ff16bf69eff008256fc7bf1f6b3aa7867e1a7c11f10
f89747fdb0bf615f8a1e29d2f4ed47c41ad787be16e95e2cbff157867c35770685a55ceaabf0f744
d7ff00649f8976ba6d94b27fc20164b15da100fe99a83c57e694df1fbf6fff00806228fe3ffec9be
1ffda6bc1b6cae6f7e2f7ec33e2503c5f05bc604697faffecabf1b358d0fc4b6c59834d3d8fc2ef8
cbf1935568e40b67a2bc8860af62f855fb7efeca7f1aa2f10e9be00f8aba6a7c46f0b695a96a7e20
f825f1074af10fc21f8f1a1b697a7cb7f776dacfc15f8a9a4f83fe26d808c42f0fdb9bc30fa5ceea
cd677f750ed95802a7c01f037863e21f8cff00692f8f7a8e870dbeb1f127e2c6adf0d743d7f4f97e
c1aadc7c35fd9f0defc2cd1ec9b54d31e0babed2e7f88567f15bc59676f7b3dc5ab2f8b180b7f2b0
1fd3b5cf82b2a69da85b693369faedb487ed767a1eb105a68f13dfa797b24b8b9d3f4abff0e4857c
b0f1cd2f827eded3245e76aca0c929a5fb1be936fa47eca9fb3e2412c93beaff00097c13e2cbfb89
4832dd6b3e36d16d7c65aede4ac2388bcb79ad6bd7f73248f1ac92bca6494798cc4fd2b401f9ebe2
ef05ebbe12f0f1b3d50ea36f6b72c19ec3c59041e25f0ac524935c5c5cc2b2eb5ab5f697a57db119
6349ecbe23f86eee216b1cb61a55b4ec90c7e5a2d9edcd8da5fe97a8e8f6769125c69d6da125cfc4
0f07790914490ddc5e0df184b6df1234eb89ac6591a5d4fc21acf886d22b56b892cee3cf731d7ead
b2ab021943020a90403953d54e7aa9ee0f07b8af31d6fe0ff81759679534afec49e46df23e80eba7
dadc3908ad2dee8a639fc3da8dc3246918bad4347babb8e31b219e304e403f2e7e2a5c6a967e01f1
478d6de0f1178b748f0b681a9dcea5a4fc2ef0df893e35eba74dd39565d50d8fc2df0bdc681fb442
ea5f6398db358784ef757d62c5e444d2a0b9b84b5f37f8dbf18ea3aefed01e2ff8aff17751f0b781
3e38595cdd6a77df11fc57f0bd7c59e35d7fe18e94d777729f0cf8e3c69fb3f7813e147fc1457e06
7867c29647fb1a2f0cfedbdfb0f7ed63f0fbc3965a55be9dabf88ef6c2c26987f75ffb47fec13f0f
ff00696f08dd7c3cf8b1a541e38f051d42cbc47a4dcd87887c57e00f88be14f1768f39bbd17c4fe0
ef1cf8475ad2bc51e1fd7b4dbc6171677fe1bf177842d205892ca6d2aef4f696ddff009defdbbffe

09abf1d3e0d780fc7ffb40e99e35f107ed89e17fd9b3c0da87c458344fda874b7d03f6eff853e10d
1eeef4cbadfecbdff0531f84a3c09f1dbfe130f03594971e25f0cf857e2dde7c55f026b30f8665d2
75dd4af05cc91df807e797fc1203c0bf053e3bdefeda3f017e397ec87f137f6a0fd89fc3127c38d7
fc01f117e1e9f861f1bbc47f043c4daf6a9e33d03c4baff818fc1b9fc37a978cbc05e308b41667d7
3e05fc298e3d5cf81ad7c43ad7c14f086bdadf89ad97ed9f0e7fc11c7e2dfc05f147893f6b1ff837
9ff6f6b1d0b4e8f53b79fc63fb34eb1e227d73c17ad5f5a4d6ef3f80be24f82fc4d73369906b9f66
86e23bad37e21f87fc27e37d112196df4ab9d2351b88e4b6fd99ff0082297ecb69fb36784be36683
72f1dcf893c1d6ff0001be00fc43d6049a35edc789fe33fc3cf86b2fc68fda1fc4b7bade87676761
e20bc9bf688fda6be2a78727d651269a5ff84522b29af2e8e9eb257e947c62fd90be09fc65d7d3c7
b7fa36b1f0f3e31da5ac569a4fc7af839af5ff00c2ff008d5a65bdba84b5b19fc77e186b5bcf1578
7a05cab782fc7b6fe2df035e23bc7a8f866f22764600f2eff82747c77fdabbf683fd9d22f15feda7
fb3641fb2e7ed03e1bf1c78a7e1ff8b3c09a66b171abf867c4b1f85bfb3d2d7e24f8345f09750d2f
c27e2e7bcb83a46917faa6bf716aba74d2aebda9db5cdbca3eefac2f0be95a9685e1bd0b45d67c49
a9f8cb56d2b49d3f4fd4bc5badda68b61ac7896f6ced62b7b9d7755b2f0de97a2787ad751d5258da
f2f60d0f46d27498ee269174fd36cad4456d1eed0014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
001451450014514500145145007e407fc1657f67dfdb6bf6bafd9c17f657fd90ec7c11a7e83f1a6d
bc4da0fc72f1d78cbe27cff0e60d17c2915a69d1e8be17b84d37c15e37f10ebde15f185d5f6a7278
cf4ff0de9f69aa6a3a5f87a0f0bcfa85ae8de28d59ceff00fc11dbfe096de01ff8253fec9fa47c1b
d3750d37c69f19fc65736be2ff00da1be2d595a4f00f1e78ed2de4b7b2d2f4337f145a8dafc3ef01
69d3bf877c0ba5dc45687ecc754f125e585aebfe29d74cdfac145007c2ff00b47ffc136bf632fda9
aff53f12fc4ef82da158fc47d52ceeacae3e2ffc39b9bff85ff16a686ead9ed5e1d5bc77e06b8d17
57f16e9cb0c9229f0ff8ddfc4de19b8492486f745ba8259627fc6fd7ff00e08a3fb527ec95ac6a3e
36ff00826cfed4fe26f0959b4f26a2df0db4fd7f4cf807aadf5c42e6e239750d1f40f04f8ebf630f
8a3a95c6f96d9e2f1e7ec8be09d7351cac9a87c5ab2b9924bf5fe9e28a00fe4fbc79ff000521fdb5
be137c3ff1ff00eccfff00052ffd9b6c7c6df0ff00e2af833c63f083c4be2576d23f62ef8abe23f0
ef8eb47bef0aeb96de0cf1cf893c67f11ff607f8b3e27bbd0757befecc87c1ff00b5a7c1ef14df5c
089ec7e16dadd01632ff002edf147fe0dfbfd9c7e2d789d7c37fb087edd567f0fbe2ceabe5dc68df
b1affc14dfc0fadfecabf1defa0b9be7b68adfe1ff008f26d14780fe382ca8caf63aafc34d1753f0
c5f41199edfc517113873fea69ae681a1789f48d4bc3fe25d1749f10e81acdacb63abe87ae69d69a
b68faad94e36cf67a8e997f0dc595f5accbf2cb6f7304b1483874615f959f1abfe08d3fb22fc45f0
aeb7e19f863a4defecf7a56b37371aa5e7c3cf0468be0df1bfecd9aaeb72c8264d475dfd92fe3078
77c7dfb3cfda049bd65d5fc1de05f0478c56299ce9de2ed32ee2b4bcb500f37f83bfb1ff00fc150f
f63df84bf0abc37f00ff006cff00007ed2ba5f827e1c781bc39aff00ecfbfb6d782d65b2b6d5b42f
0e69561ae693f0a3f6a8f821a07853e20786bc3e97d677765e13ff0085abf093e33c9a76946c62bb
982c0e47a6cfff00054aff00852012c3fe0a09fb287c7ffd8a8f9e6d67f8bd1e8fff000d29fb273b
cace96570dfb41fc0ab1d767f05595d98ddfed1f1b7e1dfc21fb2a15375e581298bf3d66fd89ff00
e0a4bfb0d4427fd99fe217c42d43c03a3c7325be9ffb3678a13e2cfc3b8f4ab674ba326b5ff04f2f
db73c7fad278763b920477169fb257edcdf0eae8a2dca7873e1c4265b5d31bd13e1b7fc15b3e32f8
8e0f117c0df8f9f01acbc75e38d6340d67c3baaddfec9d73aef83bf694f0a8d62d24d18ebfe2bff8
274fed7d6ff0a3f690d393477bc5d42f2e3e0c6b7fb4df86d5763d8eb3a969eab77380781feca9ad
f83ff696fdb5bf68dfdb7ff64ffdaabf65193f6b2f1578b35df873f0d3e0b7ed63f0360b2f889af7
ecaba3d97866c3e1ff00883c1be28b0bcf847fb48e9be14f8a71e9779e33f0dfc439348f8b7e1fba
f08eafe15d1adb4b9749d39348afb9fc4bf0abf6d0fda67f6e2fd8a7c59f1d7f62df871f06bc15fb
2d78bfc7df133c79fb41f827f681f04fc51d17c6faa1f873e21f0af803c1ff000ff4d9bc23e01f8d
034ebdf166b36de23d62d7c65e0bd0f49d134fb16816fb57bb94bcff00cb0f8cbc4bfb7b7ed29f0f
be3bfec4517c0cf835ff00057ff80bff0004ddf1b7867e0869bfb527c1cf866df0cff6bcf84f77a0
e89a969fe1c7f863a34fe20d34f8c6f7c2e7c2573e15f10c9e008757d66f5ac64bd4d5efe3bcd1bc
477bfb89ff00042ffdad755f897f10fc19f01fc2be33fda82e350f0bfc0bf899ad7ed67f00ff0069
ed57e2178b66fd9ffc65e12f1c7c39f0a7c11f12f803c47f17edf52f8a1e104f8c369aa7c4b1a97c
26d6fc7be2cd334fb7f09cda958695e143a4aff6d807f5335e0ff1ebf65efd9d3f6a3f0c9f07fed1
3f04be19fc66f0f2c73c76767f107c21a3788ae3476b85db35cf87b55bdb57d5fc377ecbc0d4740b
fd36fd327cbb952493ef145007e68dafec31f197e04e9fa7d9fec41fb617c44f857e15f0fdb5b5a6
81f003f68dd25ff6adfd9ff4fd1f47d3a3b0d07c25e1cb9f15ebfe19fda17e1f7872c6de08b4fb5b
2f0c7c779745d1f4e5821d3bc3062b282d99b6ff00b5b7ed83f04e078bf6b9fd88bc4be21d074f55
8aebe367ec31e209ff0068ef085d8f36466d5b55f815ace95e08fda4bc2d6e2cd44b71a67847c19f
19c58ce8f036b9751b4572ff00a6145007cc7f013f6cefd96bf69d7bcb2f81df1c3c09e38f11e942
53af780175297c39f157c2ad0b324d0f8cfe12f8b6db41f899e0cb889d1d64b6f14f853489d5a391

4c7946c7d399cd7ce1f1d7f641fd98bf6981a74df1d3e07fc3cf889ace8be5b7873c61abe8105a7c
43f094914b1cf1dcf82fe24e8e74cf1f782ef639a28e58afbc2be24d22f239234749832a91f3247f
b1bfed39f05247bcfd933f6e3f892fa244659a1f82bfb68e9b3fed5bf0d5c245225ae97a3fc4bbbd
77c13fb4d7856d943244b75a8fc62f1fd8d9a431347e1bb808d14801fa555e13f1dbe2b7837e087c
10f8c5f1b7e20598d53c23e03f04f893c45abe885209ee3c4d6fa0d8dcc761e14d3ad2f15ed6f756
f16ea9e5787f44b068dc6a5ab6b1656691c8f708adf27cbfb63fed35f057107ed65fb0efc478f41b
4304177f1a3f634d5a6fdacbe1c10b18377ab6a7f0d2c342f04fed3be1db2401e6960d2fe0c78f6d
6c225227d7ee151a73c568be34baff008284fc4ff84d65e10f007c5ef0bfec6df01bc5ba37c63f1a
f8c7e33fc30f1efc17bdfda1be337852437df093e1c7847e1ffc4cd27c25f10352f00fc25f1908be
2cfc40f17ebbe15d33c33aafc40f087c36f0b784e6f145b5b78d9f4600faf7f638f84fe29f837fb3
b7807c31f10e7b5bbf8adaf7fc247f13fe32df59ac5f67bbf8c9f17fc53ad7c4ff008a1f669a2005
cd85878cfc59ac691a45c3e5db45d3b4e43b551517e9ea00c7028a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bc5be37
fece3f00ff00696f0b1f04fed03f073e1bfc64f0baf9ed6ba4fc44f08689e298f4ab8b88d6396ff4
2b8d52cee2f340d536a4662d5b44b9b0d4edde38e4b7bb8a48d1d7da68a00fc5ff00857ff0488b1f
d86bc4de31f1c7fc12f3e346abfb355af8d9a2bbf167ecd7f1774fd6fe3dfec9fe2bd434f8238b4c
bf83c3577e2af0b7c58f87be248e18c6983c5de16f8a17661d18c3a64fe1bd534eb0b1b087a1fd89
ff00657fdad744fdbd3f6ccfdb73f6bff0f7c06f087883e2ff00c26fd9d3e027c2bf0e7c05f1c78b
3c79a449e12f840de3ad67c61e2cd7b55f17780be1fead6b73e2bf1178a7489349d2350d3b51d474
7b2d2e7d2e6d52f6d2cecaf2eff5fe8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2a86a7a958693a7dfea5a9de41a7e9fa7585dea1a85
fddbac369636167049717779753c988a1b7b68229269a49195638d19d88504d005dde9c7ccbc9c0f
98727d073c9f61cd3abf96af837ff0505f8f5a47fc176bc21e06f8dbf15fc1baa7ec81ff00050efd
98279ff620f017857c7d6fab45f0ef54f86176be2dd167f1df862ce77d3f43f893f163425f13eb57
da83fdba6bf8bc41e0df06d9eaf2dc786af34bd3ff00a95a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a00290b28192c00e9924019f4cd7caffb6ffed59e0ffd87ff0064bf8fbfb5878ef4dbdd73
c39f037e1deafe349bc3da74f05adff89b5588c3a7f86bc2f6977740dbd9cfe25f125f695a125e4c
ae9666ff00ed4d1c822f2dbe23f847fb377ede1f1ffe0d781fe39fc65ff82817c5ff00819f1f3e21
685a0fc4bd1fe1afecede05f8210fece9f0561f1369f06bfa6fc2dbcf05fc4cf867e31f18fc66b1d
0ed2fadf47f17789bc6de3bb3d635fbfb5bbb9f0cbf836da6812200fd85ebd28a8add258e0852690
4d32451a4d2aa08d659551449208c16118770582024203b412066a5a0028a2a29678604792795218
e38de59249182471c51a969249246c22471aab33bbb054505988009a00932338c8cf4c64673d71f9
03f950195ba1071d7041fe55fce67ed93fb427c7eff829ae97f153e087fc137fe32f8dbe0dfecf5f
066cbc7377f187f6eaf85fadc7e1abdf8c5f17fc1be1cd665f0a7ecd3fb2a78d55c2ebba2e9de38b
6b09be3bfc63d0ee17c3d6169a6ffc2bcf0c6afa9de6a7af4d67fa81ff0004befda0755fda9bfe09
f5fb227c7af136b27c43e39f1dfc0bf038f899acbfd884d7df15fc2f607c1bf159ae534eff00418e
ea3f88be1df13c3751da810a5c4722c6a1401401f7a5145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140057c37fb7afc34fda7be31fc28d27e16fece5a57c0dd5b47f1a78b
740b0f8f565f1b3c73f103c0a9ae7c12b2d5ac352f1a780fc1da8f807e1ffc4099358f897a55b5ef
82756d4b58b186c746f0e6ada9cf6d6fa85fcf07d97ee4a2803f053fe0a81ff04851fb44fc1ff827
37ec13f0a3f643fd99ff006aef823f1fbe197c6df87df1ae5f0aafc3083c0b27802e65d56ef47b4b
bf84df0c752d7bc59a66b97b169d6173a0ea71e93a5c96f6c9a94d21b8b682cdbf6c7e19cdf122e7
c07e15b9f8bfa6783345f89d3e8b64fe38d27e1debbadf89bc0b61e231105d4a2f09ebbe24f0ff00
8575fd474379c34d612eafa069b7d1432adb4f148d0fda26eea8a00f9b3f69efda7bc23fb2d7837c
39e28f10f82be297c50d77c6be33d37c03e02f85bf04fc23178ebe29f8efc4b7da76afafded9f85b
c313eaba2417c9e1ff0009f877c47e2ed7e7b8d52d22b1f0fe83a8dc2b4d722dad2e3cfbe08ffc14
2bf64af8f7e28ff8571e15f8a96be11f8d3088d752fd9f7e3368daefc0ff008ffa5ced179b2c32fc
20f8aba7784fc6ba9456ff00724d57c3fa56b3a14a71259ead730bc72be37fc144ff0062f1fb74fe
ce9aa7c22d1fe29f8d7e047c4dd0b5ed23e237c15f8e1f0eb52d5346f18fc2df8a9e16174ba0ebf6
5a96877fa5eb2349bfb2bfd57c39e27b0d3353d3ef350f0f6b5a8c305e4170207afe663e39fc42ff
00828c7ec9be12b0f87bff00056ffd907e0fff00c1457f66fd0b58fec7d37e31f8ff00c31e1ff10d
b787b4abc924b55f18681fb58f853c2b05cfc1fd42dccd672bdffed17f047e135d406c432fed0534
d8d49403fb54a2bf968fd96bf68cf833addef87b48fd873fe0a2ff0018bf655f12f89a417be09fd8
e7fe0a46b67fb44fece9e3c12cc654f0d7c06f8d9e20f1a5df897c5fa1b9328b25fd9e7f6c1f8896
5a3595c59dc49e0c86158b4e6fd595fdb37f6a0f80a1edbf6cafd893c7c3c3d67e4c137c7bfd8a2e
b56fdaa3e175daa432dc5f6b7aefc25b1d0fc3ff00b4df802c2dede379eea287e18fc45d26c44663
7f175d3b234801fa7d457ce9fb3efed6dfb357ed53a55feaff00b3dfc6ef86ff001620d23626bda6
f84bc4d6575e29f0adcbbb4674ff001af82ee9ad3c5fe09d562914c53695e2bd1348d4609434335b
472a3a2fd12195b2159588eb820e39239c1f5047d41f4a0075145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451401f20fedf1fb24f86
bf6ebfd8f3f683fd933c59ae5df86349f8ddf0f350f0ac1e26b288dccfe19f105bdd5a6b9e12f119
b2f3211a85be85e29d2b48d52f34d69a11a95a5acd62658bcff353e1ef817f103fe0b01f0bbe0078
3fe09f8fbf639f807f13fe387c3cf0f689f0d348fda0746fdac74ef0cfc06f8816ba06891e87a57c
5af18f84af3e1d5cfc5ff0f4f32da586a7e28f02f87bc33aa4baadf9d49744d6742b7bab48acbf67
e8a00a9a78be1616435392d65d485a5b0d425b18a586ca4be10a0bb92ce19e59a78ad5ee3cc6b78a
69a596384a2c92c8e198dba29acca8373305190324e0649c0e7dcf03d4f1400eafe693f6c6f8e1e3
cff82aff00ed41f103fe09a7fb32fc43d77c01fb1cfc0bbcb1d0ff00e0a33fb44780d2f47883e227
8a6eee6394fec65f08fc5760c2df49b9bbb38e487e32788ad6e56f63b49350f0b5b8fb3e99addaeb
5f437edebfb707c63f8cff00153c5bff0004d6ff00826f6ad603f68e8f468c7ed45fb51ba49a9780
7f61bf87be22b4f2a4911eccb7fc24dfb47788b4bbb3ff000847832c4ca7c1a6f2cfc4de2331de7f
64e937bcdfec97f0abf672fd88fc27a27c15fd9c2c3c410fc2df851aa9d2fc45f139b4e3e23f1cfc
7ef8d9e34d46decaf6fa1d76d2c587897c597fa94d7ede27d46e56f25b72da668b6375a368368d35

c007de9a6fc3cf027847e1ef82bf675f83da3c5f073c0de1ab4d1bc31e17f07782b436ff00847b40
f02f86eced60bff0f68b00fb3db69f6f7d6911d32ee66b8fb45fdcdd6a5a8c92dd6aa24327c79ff0
4b1d474ffd9cff0069eff82857fc139c2dce9de1af007c5bb5fdb17f669d3f516bd7b8bbf805fb57
493eb5e33d3b4c9ef65637163f0f7f684d37e21e937904714674c3e25d32da496e7cd4917eddf127
8f34cd2fc5d63e11f0d01acfc5cbc82de74d3e58608755b4d1c32beab73e24d52c34dbcd3f47b68e
1b46b71a84f0bcb79346ba7e8f0dc3c534f6df97bfb7a78b359f82bff0502ff8265fed1ff09af74b
d43e36f88fe30e9ffb14f8efe18f936e9aafc66fd9ff00f689bbd235ef1bd81d4635b5d4ae67f80d
2f85edfe3d58decb25c68be1bb6b39d3588e1b3f10c52ce01fd16d145723e3ef1d7853e187823c5f
f11fc79add9786bc11e01f0c6bde33f18f88f512eb61a0f85fc31a5dd6b5af6b178624925fb3e9da
6595d5dcab14524ce91158a3790aa30075d457e28fecd1ff00070f7fc1217f6aaf11695e0ef87ffb
60783fc25e32d6eec58e97e18f8d1a1f8abe0d5d5fde493cd05b5a596b7e3fd1f46f085e5e5f1891
ec6cad7c4735e5c9b9b6b7480de48d6d1fed4c57104e91c90cd1cb1cd12cd0c91babc72c2e0324b1
3a92b246ea4323a12aca4329239a00968a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a002a09ede2b8568e641247246f0c91380f14b14aa5648e589c3472c6ea4aba3ab2b
2920822a7a2803f153f6aeff008215fec71f1fa2f1beb9f09f4ebffd953e217c40ba5d57c6775f0a
345f0cebdf03fe25eb50c892c779f1a7f64ef1dd86b3fb3ffc4b7b899566d435d1e10f0dfc4299e2
8dacfc79a7c8a24afccd97e1c7fc1577fe0966b6d73a04de33f197c0ad0029b8f11fecff00e1cf1c
7ed8dfb36269b6cd29177e3dfd88be25f8d2dbf6bffd9af4cb3d3d1ee756d4bf643fda23e2d7c3fd
25237b8b7f84d6d6c16c2bfadda63468ecacc32c99d8724152c3048c11c91c67a819c753401fcc46
89fb5bff00c13c3f6e23e17f19fed97f053e15782b5f3ad69de14f067fc1433f663f8a7ac4ff000d
f40f1c5ddc7f67695e14f117ed3be0383e107ed41fb1df8f2f751455b2f875fb52f84fe1869d717e
5347b5d7fc4f74c91dc7e902e99fb70fec57f6df10e8de33f177fc143ff65db1b4fb6ea1e0bf12e9
3e1c8ff6e6f867a24291ca751f87fe35d021f0c7827f6abd174db14b9b83e0df1868fe16f8cfaa86
88e8df103c7babb5af87aff6ff006ceff82417ec43fb6e4be29f1178fbe1bde7c34f8b7e31f0f6a7
e18d7fe3dfc02d7ef3e107c5dd7b44d56110de68de3ad67c31147a2fc5cf0edca054b9f0afc5ed0b
c71e1c9a2458ce98a391f967fb2cfc58f8f1ff000432f13693fb0c7edd9f123c69fb4d7ec8be30d3
2eec7fe09cdfb47f85bc0de28f15fc5bd4fc73a76a505b58fec37e33f09e8716b57975f1275db0d4
2def7e084afa8af86e5d3f49d5f48875fd3741b7b5d0fc0e01fd0069dfb5a7ece3a97ecf763fb558
f8c3e0ad2ff67dbdf0f3789bfe167f89352ff845b40b3b08ae67d3aeac7564f10c7a6ea3a2f89b4f
d6ad6ebc39a9783f54b2b5f15e9de29b5b9f0bdee8d0ebf04ba727c9d63fb7e7c76f897336a1fb38
7fc1377f6a9f8a3f0feeaddae3c37f15fe266bbf05bf661f0978badca09ad753d17c29f19fe21695
f1b22d0353b592dae347d6357f84ba58d4e1985c5bda7d902dc3f07fb377fc13af46d6be3c78c7f6
ddfda97c13e1f83e35f8f3c6ff00f0b2fe1ffece1a3788b52f137c01fd9935ff00ecd87428bc77a7
78525ba7f0178c3f6b2f15e8d65a7dcfc5ef8f963e1db598ebcb2e93e03920d3aceebc4be28fd755
8d54eedabbc8019c0f99b819cb752381d6803f352d3e3cff00c1517c4967049a4ffc13d3e037806e
ff00b41a0bb87e2afeddd1cecba795431dfda27c2cfd9bbc7f0cceac5c4d69717b68e36a889e40c5
c7cc3f18ff00e0a3ff00b687ec73fb4dfeca3f0bbf6bff00d9bbf6779fe0a7ed7ff122d3e10f86be
29fecf5f1d3c6faeea7f067c69a87887c29a0e9d7bf1374ef8adf0afe1ed86bfe1bbc9fc5fa6234f
e1b974ebd80477b3c715dbdbc36575fb995fcd5ffc1d4ff08b4ff1bffc12db5ff89b3688356d47e0
1fc58f017c408ae6176b7bfd3f44d62eae3c1bad0b0bd825b7bcb1b9b9bad73443697b673096c753
b7d3f5331486c142807f4a1133b46a64da1f04384ddb77292adb77056c647702a4afca4ff823b7c4
ed67c7dfb286a5e17d63e217893e28a7c19f8c3e3cf871e17f19f8dbc6973f113c73aa7c2dd5acbc
35f173e0aa78c3c757c06a1e2fd734ef845f147c17a54bafea606a9a8db58dacfa93cf7ff6ab897f
56e800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8af9f3f689fdabbf66efd927c210f8f7f698f8dff0c7e06f842f2e6fac74bd6fe2678bf49f0b41ae
6a5a769179aedde91e1db7bf996fbc45ada695617775168ba25adfeab75e5a4169673dcdc410c801
f4113b413827009c019270338007527b0ee6bf113f6e6fdb5fe397c55f883e25fd84ff00e09c979a
64df196d26b2f0e7ed1ffb50de6a1a5c1e02fd93e0d6ad96f1fc09e16d52fedaff0049f147ed51ac
7871aeb5bd3fc2ef0ea161f08fc3e2dfc6be34d3aef52baf0d785f5af9dfc7dff0536f8b5ff050f9
1be1efec193fc47fd973f659679ecfe31ffc140fe26fc3cb9f0f7c49d7b44bbd423d0a1f02fec4df
05fc52a9e27d47e2078c2e2fad2d34cf8d1f11fc37a4f87bc086e24bad3bc33abebd0d9490eefece
5fb32699fb2bf8b6dfe1cf802cf4bd3bc2fa05b5df8f3e2bbc7e2fbcbb93e1b783ac35ab8f13e99e
19f136afab4979ac78f7e317c4af101b7f1e7c73f8a9e2db98b53f19eb11de335daf87b4bd06cf4c
00eb7e1f7c0ef85fff0004ff00f81fe1bfd93ff67bd1efe7f8bbf1f7c41a96b9f13fc6721d775bf1
36b7a8ebee65f19fc4df1478efc40ba9789ee8d97db6f6e20d63c4578b7d3eb375797cd3c7737524
32745e15f817a2fec57e11f19fc49bbf136bfe35d6b4b8bc5d6df03bc09a95c49a95e8d43c47241a
8ddeb65d8c132dc1bcbb9350d495a0bab7d3f41825b62564ba8e13f60fc09d0008fc4df1a3c51ad6
97ab78c7c67347aaeaf6f6d64c4f82fc276162ba9f87fe1e45a86a52bb590d1ec254d5ef21817458

ae350d4ae2ee74bb582daedbf0b3f6c3fdb2e5f8dff122e6c74df889a8783bf676f83097daefc5bf
8a36f7b21d2741f0e16b787c59e30d6f56b5d3920b136ba5cb25959696faa4f15ea5adbc5631cd75
790ca801fa63e21f8bbf077f615fd9e7e267c7ff00da17e3c987e206b36da378a7c7f792e8fa5eb5
e20d43c417890691a4fc2bf861e19d334e8eef50d6352d6afec74ef01f8452d2e3517d62ee665b68
2c4cf7502fec11fb277c5af8b5f1b34eff0082967eda3e02b7f875f178f8375bf03fec8ffb335f8b
2d4352fd943e0bf8e6e5352f14f8bfe246aabf681ab7ed55f1ca3582e7e27dfdaca21f01785da0f8
67a7488a35ab5b7f953fe0989fb17f8cff006b1f1a7c3efdbeff006baf0a6a7a2fc20f8671c575ff
0004d0fd98fc736d2b5f783fc34eb304fdb33e3e6897f12cbe21fda23e2ac12a6b9f0f63f11cb7d2
7c2ef0a5f477ba7c16faeea16373a4fd9ffb49ff00c15f3e1a78575df1bfc28fd8ebc29a5fed6df1
9fe1edda691f153c596be37d3fe1efec89fb376a17328b185ff68efda9352b3d47c17a4f882d3519
52383e0d7c3a4f1ffc6bf10dd4371a3e99e0db6bf92390007ec9938049e839e2bf073fe0a5dfb50f
877c751f8ffe0bd868daafc47f845f053c49e09d17e2a781bc397d1e9973fb5dfed73e30bcd3afbf
66bff8271f83358db336ac9e29d764d2be21fed3ff00d876da8cde14f87763e1ff000b78845b68de
29f1a8d2fe27f127ecddff0005c7fdaffc49e1cf893f11bfe0a19f103f670fd9f6c88d42fdbf661f
838ffb3ff892cae2ec4d70fae7807e1078c2ff005bf8cdf12be19d8858b4db9d43f684f1a7c3df1b
1d28dcf8a746f821a95c25a4171ec7ff00046efd8bbc6b7bf10bc73f163f6aaf89be14f8bfe3bfd8
07e2cfc60fd8e3f66ff0df82f45d4b4af0078475db14d3b54f8cdfb5b7892d359d4756bdf167ed49
fb555978dad759f881f10352d4352d5745d2357d67c3906af7536ada8fd9003e98f08ffc10d3f628
f8b7f01fc51a7fedc3fb357c0ef8b7fb497c7dd6351f8b1fb447c4ff000af869bc25a968ff00173c
5fa55b41a968bf05fc5da34b65e2df04fc3ff87169159783fc0969a6ea3689abd8e82be2af14d86a
1e24f11f886e2f7e204fd8cffe0ac7ff000462497c4bff0004f4f89baf7fc1493f619d0a7377aafe
c19fb426b3ff001905f0cfc2b15c5f5dddd9fece1f15a084c7acff0066d832a58785d74eb64b9936
4361f0dbc53ac4cd7cbfd506073c75ebeff5a4201ea01e41e46790720fd41e41ec6803f34bfe09db
ff00055afd937fe0a4fe12d62f7e0a78a356f0d7c5bf0308ed3e30fecd9f13b4e5f08fc75f83fadc
57274fd46c7c55e0db990cf7fa559ea8afa78f1568126a7a01ba43637b73a76b31de69369fa5d5f9
01fb747fc11b7e037ed83f163e1efed41f0efc75e3afd8dff6cff86be23d1f53d1bf6aefd9ce3d33
40f88baf7872dae445adf847c7da7ce8ba0f8eecb55d125bcd26ceff00c476b7b79a7a4b05a5f8d7
7c2c352f09eadfaf36f13c30c513cd25cbc71a234f308c4d31450a6597ca48e2f36420bc9e545145
bd8f9714698400135145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051452120024f40093df81ec39a005a42
40ea40ea7920703a9e7d3bd7847c6dfda8bf671fd9b7488b5bf8fbf1d3e147c1cb1bb81a7d33fe16
378efc3be14bdd64073108f41d2b56bfb6d57c417324c3ca86cf45b2bfbb9e6fdd4304927cb5f84b
ff000511ff0082dc788fc0ba4f81bc2bfb1c781f5db6d23c797f02f897f6b3f8e1a7685fb3e7803c
3be199ad05dc56bf003c3bfb4e47e0ed47e3bfc45d65c358d8dfe81e03f1d783bc32e61bd6f0e7c4
1bbbab7f0e4801fd288208c82083d08391f98ae0bc61f15be177c3d81ee7c7bf127c03e07b78f76f
b8f1878c7c3de1a8136eeddbe5d6751b245da51b7658636b671838fe2cfc1167fb4cfc63f8c9f0bb
e2e7ed55fb3b5a4ffb14f87bc47a4ea9f1cff6a5ff00828f7ed79fb59f83f45d17c2175a89bcd535
7f851a778d7c57fb29fc2dbff176a56f25f41e1ff0bf82ff00631d27e1aea216c349fedfbbd2a34d
487eb7f827e2f7fc1b8fe19bb9edfc0bf0e3f647d6afa4d4e5d54eaba4fec83e24f8957775a8c529
2756b1f139f833e289af7cc9099edf53b0d526b7bb565bbb69e68dd65600fd1af137fc1567fe09b1
e14bcb4d3750fdb9ff0065cd4b54bff316cf4af087c64f06f8fb56b99626646b6b7d2bc0ba9788f5
096f1a4529158adbfdb2770561824618ac1d1bfe0aaffb23f8d6246f84cdfb44fc6d9dafeeb4d6b6
f843fb1dfed5de3258eead2d1ef65f3f5383e0edae856b6ed0c64437973ab456933ba6c98ae58719
a1ff00c143bfe09dbf0ce116ff000f3c39f13746b6bd7f35d3e14fec01fb591b29b6c6e63ba926f0
6fece02ca48ca1710dc895d5864239079db9ff00e0aa9f02a4c7fc22bf043f6fdf880b222985fc27
ff0004f6fdaf5e39656660208dbc43f09fc3c3cc544695ddca5b98ca913962108058b4ff008288f8
efc4d7b6f63f0fbfe09b1ff0516f1409a56865d4fc4bf0bbe0f7c18d22cdd83181ee65f8ddf1dbe1
f6a8f04bb0f993d9e917696c0a0b8f2e5711566bfed4dff052fd564793c35ff04a8d3748b28dde3d
9f163f6f1f82be15d62621d824d6f63f0bfc0df1c74a36cf185766b9d7ed2e91d8c62cdd57cc2907
fc152bc2b70ea90fec45ff00054072cc1034dfb04fc69b14e4801d9f51b0b454424e72f8c0059800
326ccfff000526f121532693ff0004d7ff00829c6bb6e73e4dc41f01fe156826e143b26e163e35f8
fbe16d52db3b776cbfb0b490a32b08f9c0007de78bbfe0af5e3b1631f87be09fec15fb3ad8deaa3d
feafe3ff008e3f1bff00695f11e82bbbca9a287c13e06f841f01741d6ef39375038f89ba7d9aac62
dee04a65778bb5f84ffb15f8a3fe166f85be3e7ed5ff001ffc4ffb4ffc68f022ea13fc35b03e11d1
3e167ecfbf05356d6b4cbad1f59f10fc21f82ba25ceb3341e36bdd2352d5bc3e7e237c4df1b7c49f
1dd8f87b52d4749d035ad02c756d56def7cc5bfe0a45f17669e1163ff04a2ff8298496798fed9777
be0efd9674e96da279409a686c27fdaa9ee6fdade1ccc2dedb134e47911a195863e99fd9ebf6d2f8
29fb466b7e26f03f876e7c65e02f8c1e07d3a1d63c73f00fe34f80fc47f097e37784b44babe974eb
3f12de780fc596b6b77aef832faea210d8f8efc1b73e25f045dcd3436d07885eea4f20007d68aa14

01c6700120633818cfe9eb4ea40410083904020fa83c834b40057c1bff000543f83e9f1ebfe09e1f
b64fc2af265b8baf11fecfff00112ef4a8604b079a5d77c2fa1dc78bb418e31aa2b580326b3a0d8a
16b8d8aaacc5648a4d922fde5556f6d2dafed2e6c2f608ae6cefa09aceeeda745921b9b5b98de1b8
b79a3705248a685de39118157562a41071401fc917fc1ab7f135358f871f11fc2375e22b8d467f17
7c14fd9ebe23c7a66a31dbadf45e2ef85d7bf143f654f8913c33da431a5ddbc5a57c1df84d2dccd7
6d24e2eb584860966b6813c9feb9ebf850ff0082225ecffb26ff00c156be287ec99756e6cd3c1bfb
447edc1fb34daabeaab35aaf84bc7fa5f84ff692f848b63a2b35bdf471c177f003e296dd48c12d83
1d7ae5e516f77aac124bfdd64658a296c6e239c10475ec4707f0e3d2801f45145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450015fc2b7fc1d59f073e36f813e2878
5ff68693c3b1fed11f0fbe3efc385fd9d3e0ba6b3e0df14f8bb58fd81bc7fe11bdb0f8a9e3bf889f
07fc21e15923d135bf17fc69f0cf84eeae3fe161ebb693f8d3c056de10d7d749bd93448ac60b0fee
a6bf373fe0aa6b7de16fd9620fda0f46174358fd90be357c12fdaa8359ee12ff00c221f0b3c7da54
7f18e294ab211657bf0235df8a1a76a5f32abe9b77751ca7ca770403f949ff008207ff00c142fc7f
fb5f7c7ef16fece3f19b45fd933c37a97857f664d2bc73f0c7e2e7c17f0a786adfe305aeb7a75e68
7a3fc52d41fc57665edeefc61e2bb8d74789fc5f76f67650689aadb1b1d3fceb08e4922fb7be3bfe
d69e3ffda6b5fd73f600ff00823b7856f3f691f1d5af88352d2ff690fda13c4cf6d6bf02fe1b5bc3
7cb0dfdb7c61f8db1d8ded9788af75c5b56dfe1ef0adcebbe2ed46cf49b8f0ee85a0476d14135cf9
85cffc1243f66cff008299feded77fb50fec0979f107f647fd8a5eebc4cff1e3f691f83519f868bf
b607c41f10da5d785fc6de15fd8d2e2d21d375ed0be13eb7a1dc6b1a1fc70f8a724537c24f1b78ad
6de5f863e10d735dd3fc4be31b8fea4fe17fc2cfd957fe09d5fb3e786fe197c26f027853e08fc1bf
085c43a37853c15e0bd2aeeef54f13f8ab5a2b15b59d8d85b2ea1e2df897f143c61736ea249e6fed
ef19789efc3cd3cf7212592200fc6bd57fe0903ff051ed5fe0e4fa278c7fe0b77f133c05accde1d9
1bc49e18f00feccff0774bfd9df44821b391eef458745bed434bf1beafe15b1b537369a96bde28f1
a26b7af5b6ed53576b79cc96f1fe40785be1f78dfe0c7c5bf873af7fc153eef46f89dff0489f801e
221e32d33f6a2fd97be06f8957f66ffda27f68bd0aeaca0f85de28fdaf7c20b2f883e216b5f093c1
6525d3fc33aaf81fc2fe25fd9d35df8b71e836b3f89f57b7bdbd90ff005e573f073c5dfb505e5b6b
bfb4869efa07c20b4bfb6d57c27fb2d1bc86f74fd78594b0dd697af7ed2d79a6cd2e9be36d5a1bb8
d2facfe0de9b79a8fc31f0e5d436d2f89af3e23eb36d6379a27d43e34f875e04f1ff00817c4bf0db
c69e0ef0e78afc01e2ef0c6a1e0cf1378275dd2ad350f0c6bde13d56c64d2f50f0e6a5a34f0c9637
1a45de9d2c964f64d6e6116e44688aa881403f9e7f8abe38fda27fe0a39aa687a7f8ff00c3bf197e
0afec8bf10f497d47e067ec21e06f145dfc1dfdae7f6cdf0bba6c7f8bffb657c49d0af25d5ff0064
5fd8eee4349691780b4ebdd3be20f8bad2416be2b92ef5cd4344f851aafea8fecbbfb07fc3bf81ba
178066f13683e05bed7be1ad9327c2ff00047c3ff0958f82ff0067efd9f22bc69e4bbd2fe03fc30b
746b5b0d6162b87b2d6fe32f8c175af8c5e3891efafb53f11691a66a5ff08c58fcd5ff000485f0e7
c35f85ba47ed9dfb357837c430fc45d53f659fdaefc5ff0006b50f8a7ab78beffe2278ff00c59e00
93c1fe0ff893f07bc2bf107c71acea7ab6a97baa7c0af0778f3fe1445ae846eadf4ef0fdbfc39f2e
1d2b4dd4eeb588e4f873c7ff00f071ef813e21f8a3e237ecc1fb0dfeceff0014fe387edb7af7c489
7e18fecb5f0d35fd12f348f08fc47f0c4fa0595e3fed3fe39d69e1b2b2f017c07d16fdb5db9b7835
7d621f13ebfe1bd0ec3c497d0f84fc3fe21fed4d2803f5aff6fbff00828c7c09fd807e197893c53f
1026f1778c7c7567f0f7c5ff0011740f84df0b7c11aefc4df88975e15f095ac8dacfc45f10f867c3
a125f097c25f0d6a0f69178b3e2478b6fbc3de10d3048d6275a6d4e582d1f33fe0927f067c33f067
fe09ebfb31c7a119aeb5bf8bdf0db43fda4fe26ebd77b4df78a7e2efed1f636df18fe246bf76caf2
e2393c4be2ebbd3747b559a48b4cf0e699a36930b343611b1fc9ff001afecf1f11b42f815f15bfe0
9b56df18afbf695ff82a27fc149341ff0084bbf6f2fda616c6d63f0efece7f017c6d158782fc6be2
4bf45b764f047c24f0b780ec7c41f093f64af82b6cfa5ea1e3ef1a5feb9e2ed1b46d0f495f1f6aba
2ff4a5e02f07e81f0f3c0de0cf007852d4d8f85fc0de14f0ef83bc3762c41367a0f86348b3d1347b
52555549b7d3ec6de1242a83b38551c000eb28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a002bc07f68df8e163fb3ff008134cf1bea5a75bea96faafc41f86df0f21b6bdd72dbc31a7c77ff
00127c65a67836c2f2fbc457f6f73a6e916d6777aac3334fa8ac36934822b27b9b692ea2947bf573
be25f0ce9be2cd3a4d235957b8d2ae7e4d434d621ac756b468e5867d2f57b57dd06a5a45ec334915
fe99751c9697919093a3aa81401fcbf7fc1573f66bfdaafe09789fe257ed57fb3e6847c53e0cf1e7
c44f0a7c52f8a9f177e1a5a69fe13fdae7c0ff000fb44d134ed0bc71fb3e78c7e2bc7e0cf17fc65f
08fecbdace8ba726a5e11f891fb395ce87e3ff0080bae6a3ae5df8cfc11e2ff039d47c43a4fd39ff
000408f859fb3a7c45fd96751fdb7fc27f04347d13c71f1f3e3b7c7ed7fc2fe32f88de2dff008685
f8efe17f879e19f893ac7c39f0ef81f55fda47c5d73e26f1a78b34dd34f822f350b27b4f155de8d2
45a924f6c6577795bfa00510da42433a4714119766760ab1c51a92ccccc4ed44009dccd855182702
be20ff00826ff86340f0dfec5ff0825f0c689a5e83a478e53c7bf16ad6cf47b7b3b5b39c7c63f893
e31f8a0ba9f93a7e2cd6e3568bc5b16a375f67c47f68b9902aa00140078cde787be0cfc4afda6bf6

93fda87f6948bc17a9fc37fd890e81f0cbe146b1f1412c6e3c03f06f53d2be1be87f177e3bfc5db5
d3f5fb8b8d0b4af1adf0f1c7853c2efe3e9b4d835cd2bc35e104d2340d460b4d5f5a4bebda3fed95
fb617c4ab81ad7c07ff826ff008ef57f845a846b2f833e22fc78fda07e187ecf37fe30d28aab5978
8ac3e150d1fe257c49f0cf86f58b768eef424f1ae87e19f144b66e8fa97853472eb13f83fed79fb1
d7ed7127c7187c7ff042c7c01fb487eca5e35f8a7a3fc74f8e5fb0f7c41f1b5a7c14bdf1afc70f0c
f84fc3be15f0a7894fc60b9f00fc48d3bc59f07ace7f04f833c6baff00c0df11e87a3d9ea5e3ff00
0be97accbe22d53c3f757fe14afa4e1fda1ffe0a410bce6ebfe09afe0231222ba9d2ff006eef055e
dc5cccf905218b53f825a244123c299a5b8bab72031f2639c8c100cdbef8ddff00055a92e99748fd
807f65582c883b64d7bfe0a11e2a8ee9307832c7a57ec67a84780b80de5ccd87ca8cae1da8c7e3af
f82c76b375766dbf672ff82767826c4231b28fc47fb58fed09e2dbc7650ab89a4f0efecada3c0433
65c32a465631b586feba0ffb4cff00c14a924b45ff00875f785e586740d73245fb78fc2e2f64417f
31258a6f8590099f684f27ecf2cb1c8ce565781537b5c7fda77fe0a1ca2e767fc12f2576445169ff
0019a7f02556794a39613b1d1b75ac0b288d44b1a5dccd1b3c9f650f1ac320051b3beff82c8dcdc3
8d43c27ff04cdd1ad8c52947b3f889fb54f89675982fee15e19be19f84e37899ff00d7389a37451f
22484f10cba27fc1666e17743f123fe098ba53b853e549f04ff6a9d7c5bf277a0ba1f1fbc3bf6ce3
1b2536765c93ba138e6fc7fb537fc142cb059bfe0965ad270a1e48bf6cefd9d258c3924318f7b412
bc2b80caef1452b2919b756ca88d7f6abff82859fb46eff8254f894795232438fdb37f6696fb4a85
52258ffd3d7cb8d9895513f972e54968d54824019ff0837fc1606f1207b8fda37fe09e1a24d03bc9
241a4fec95fb426a96f76ab8686de49f54fdae609ade390ee49e5823f311486886ee2bf37bfe0a2d
f1d3f6cafd97fc09f0afe30fed45f04be08fc45f19f807e3e7c17d3ff66cfda83f63d93c73a16a1e
0ff887e3bf88fe14f08f897e117c5cf843f12352d77c61a27c36f8e9e03bff0015781750d5bc21f1
1fe21786f52d627f0fdb788bc29a5eb6de14d4adff0047a0fdaaff00e0a2b7a52de0ff008253eb3a
6dd4ef3c51dd7893f6d6fd9c6d342b5744736d71aa5ef86c78b75b82c66915125934bf0d6b57d6ea
fbd74d9ca943a5e0efd9b3f68bf8f3f137c0ff00187f6e2f11fc3bd2f40f859ae5bf8d7e0ffec8bf
042eb5ef137c28f0c7c43d3e679bc3df157e317c52f18689e17f10fc6ef891e0ef38bf81b4ab2f06
780be1b781759847896d3c3de28f15d9689e28d2003f48c0000038000007b0e94b4806001d7000cf
ae296800a42a18608c8c83f88e452d1401fc3b7c5ef811f11fc21ff0766fc38f0cfc33d2f4eb6f0c
7c6dbbf863fb5c78b35c9ee85bea1a1f877e13fc2ef1e695e3e9ec254b6b79447e2ed56ef58f0bea
3691cd7bfda29ae594173b6d6de57b5fee1a2188d4631c72320e0e79e9c75f4afe637fe0af10bfec
fdff000580ff00821d7ed99a7bc76d6be2af8d9e33fd8cbc7a52d6491ae749f8c1a54fe1ff000b35
f3c12c0f2c56975e3ef105c5a899de1b59a28eee482e446912ff004e51aed455ce768c13cf241e4f
3cf2727bfd4f5a007d14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140057e21ff00c1657e2a5a69ebfb29fece1e35f05fc54f1e7ece9f1efe227c41f16fed8de1
ef82d63aaeabe3ed57f657f80be078bc4fe39d19b45f0fb2f8a3c41f0eb57f1a7893e1d45f1a7c31
e085bbf1df89be115bf8cf41f0e69ba89d46f6d9ff0064fc67e38f06fc39f0c6bfe37f881e2af0f7
81fc17e14d2ee35bf1478c3c5dace9de1cf0bf87747b552d73aa6b7af6b17367a5e97616ea0b4d75
79750c318c1671915fca67fc144bf6a4f8c5f1fbfe0ab7ff0004c1d7ff00e095bf1c3f677f8f1e29
f867fb397ed53f1cad3c149f17fc33ae7c34f8dde1ad46e3c03a1f8c7e14ff006df856e35f87c3de
2df1a7826cef25f0c7886e5564d0af349fedcf2264d02f2da500fe8974bfda2be07e93f047e15f8b
3f67c9bc2df16bc13f10fc33a768ff00b35f82be055c787eef4df1fe99a5d9c1a768da47c3f4d21e
1f0df87fc11e14b08a183c4daf5ebe99e15f86ba3d94ade20974d166b672755f0c7e0eeb51f8963f
8c5f19752b7f147c60b9b2b8b3d2f4fb1bababbf007c1fd13500ed71e10f85f63776f621e778a416
7e29f895a96976de32f1e490b7da8e89e175d27c21a3ff003f9fb0bdba7c73f897fb4f7edbdff04e
db1f0b7ecb7fb55597c59d77e1d7ed33ff0004dbfda36d340f0ff85750d1fc3b69a1cf21f18681e0
3b5d67c63fb34fc4ff001ff8b9f5ff001bd97c6af0047e26f87ff13754bc8357f1d7817c6b72a2e7
43fd478bfe0ac1f01fe1f59dfe81fb5c782be35fec7df19742d36ef50d57e157c49f853e39f1cc5e
248f4c36d6fa85ff00c15f893f083c39e37f879f1cf40b8d42e05a6893f81f5a93c5771e65b2ebbe
0cf0e6a12b69d1007e9e6a1a869fa3e9f7daaeab7d65a5e97a659dd6a3a96a5a85cc163a7e9fa7d9
42f737b7d7d7972f1dbda59da5bc724f75753c91c36f0c6f2cae88acc3f946fdaa7fe0e01fd98be3
f78fbe2f7ecfbfb35fed13a8787be18fc1ad22c27f8a9f133e1443aac5f18ff691bbd5351bcd2e7f
865fb25f8de6d3a5f057c2ef87da55d591b0f8cbfb5778a7508b55f0fe9fad697a57c06f0f6bbe2c
d6b42f17d9fc8bff0005e6fdacfe39fed53f03354fd9d66f8b5e29fd926ffe246ade1fd47c1dfb15
f8634487c45f1f7e237c20792d6f750f14fedadaf787f54917e094be2bd1e67bff0087dfb3068b77
79af3c42df53f8d1a8c913dce87e09fcfeff0082347fc1173c4dfb5359a5c786b51f127c3afd9bad
35fbbb1f8c5fb45db1b05d47c71269845ac9f0fbf642d5e2867b0f1978d52d85f787fc7dfb4cdf5a
5c7c3bf83e756d4742fd9e60f14f8d2cb53f8831807a27ecefff00057bf16f80be23fed4ff00b17f
fc124ff65cd3f59fdac7f6b8f19fc03b1f84f6de15f0aaf86fe0b7c04d57c2ff00b3cf82be1efc61
f16ebfa778975cf13f88bc4de27f0778af4bd5aebc43e34f885789a26a5a8417ff0011fe276b91df
bddf84754fd83fd8e7f626f077fc11efc2fa47ecdbfb31697e12fda7ff00e0b57fb61782e5f13fc4
0f89de2982eef7c09f073c12fa8db41e27f8aff12f53853fb63e1e7ecb3f0e35d9c8d03c396eda77

8dff00697f891a4e9be19d02ce399920f00fc41ff04fcf8c9fb2f7ec8fff000515ff0082b77ecf7f
f04bcfd9efc0df163e39fc4bf1b7ecf9f0c7f62df0ef86e1d4ee3e1af84fc27e16f85f796dfb4078
f7e277c5c2bac5c7833f65cf861f12e3b0f1478cb5bb4d4eff0056f8b7e2abbd23c29e0ab7f13f88
2ff48bad3bfabbfd8a7f634d3ff657f0cf8c3c43e33f1ceabf1d3f69df8e1ad58f8ebf699fda57c5
5676961e28f8b7e39b7b05b0b0b0d2f49b21f60f02fc23f0069b8f0d7c22f853a13af87bc0fe1885
5516fb5fd475dd735600ddfd8dbf641f087ec91f0fb58d2edfc47aff00c51f8c7f133c44ff00107f
68efda1bc7915bc9f127f680f8b177671596a5e32f144b0a8b7d1f41d3ada28f42f875f0fb45f2bc
27f0d7c1365a57853c376a96f693dd5e7d8345140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
005145140051451401f9cbff000519f86bf05fe31687fb317c30fda123d32efe0ff8c7f6a0d1ecfc
6ba46bde2fbcf0478775eb5d37e0c7c6cd674bd1f5ed6ecf5ad0247b1b9d6ac74e78b48fed14fedb
d422b2d384370d32c4dee9fb227fc2aff0b7c1ed3fe0c7c2ad6fc2fa8f83bf673bb8be08e896de17
d7f4cd7f4ed0bc2de15d1b48bef877a34b7da7ea1a905bab4f86bacf83e3992faedf509265966bcf
f4979b1d0fed47fb2dfc0afdb27e09f8d7f67efda33e1f683f12be1778e74e92d354d0f5cb3b7b89
f4cd41229974bf14f862fa68669fc3de30f0f4f31bef0ef88f4df2752d26f9566b7976b4b1c9fc99
f823fe0df4f81dfb251baf83de2bff0082677c6cfdbc7c246faef56f09fed09f00ff006e1d4be0db
f8cad25bf97ec369f1ff00e02fc46fda1be0cf85fc1bf117c3da64d6ba49f127c2ebaf177837c61a
65926a91e91e09d49aeb42600fec975ef1ef81bc2be49f13f8d3c27e1c171bfc83af788f47d1fcef
2e369a4317f685e5bf99b224695f66edb1ab3b610123c8bc4ffb5ffec97e09b45bff0019fed45fb3
af846c1e616e97be27f8d9f0d740b469dbeec0b73aaf89ad21699bb461cb9ecb5fcedfc12ff825bf
c42f076b3e30f097c25ff823affc136be0ff00c26babdb6f10f877c45fb7bf8f62fdacfe2cd8df6a
f1cffdb9e11d3a3f02687f132f2ffc3963a97977fa1dc788fe2ad9dce8b6775a9787eda5d4b495d2
5749fb23c33ff04d4fda73406b887c39f0cffe0875f0a22bb4db36a3f0ebfe098fe29b8d4d4878de
2cc577fb41e8563726228406b94657255c471b20c807defe23ff0082a2ff00c136fc27e50d73f6f3
fd912dda604c6969fb427c2dd5a4382cb83168fe27bf9118b2b2aabaab3b290a09e2bcdaff00fe0b
29ff0004c9b25692dbf6b7f01f89204992dcddf80f42f881f116c4cce9bc4497fe02f07f892ca475
5ff5ab1cec6162126d8e42d79ef87bf612fdba3414b98347fdbcff0067cf8796b79711cd2ffc29bf
f8267fc23f06ea11c513bb47671dd78abe30fc44d366851596312de68573721577472c4cc4d76d6f
fb107eda1a9c46cfc63ff056efda63fb3d158db41f0bff0067dfd8abe195cc32b1ce5afae3e0178d
249611d440c8bf365b7e598100bf17fc15ebf61cd4ec5b51f08f89fe3cfc45b646895dfe1afec65f
b64f8f154cccea8ad2f86fe035fdbab0f2d99d0cc2444c3b285652629bfe0a95f0e2e8c32f843f65
2ff828ff008ff4d9e389a1d67c39fb037ed0da4e992b4c03aaabf8f7c29e0cbb4645ff005be65a22
44197cc75dca59adff0004e2f1eea96cf6be2eff00829bff00c14a7c491b22221d3be2b7c0ef8712
c4fbb74d32ddfc2cfd9d7c197eef280a8b1c976d0c29bc4488cfb96ddcff00c12d7e11eb42cdbc61
fb487fc1437c6575670fd9d2f352ff0082817ed4ba034c9b83334f63e00f889e0cd1da4720ef78f4
d8d8825721428500864ff828df8d6e92097c37ff0004cfff008297788e0b861e4dc49f08be07782c
34596569a7b2f88ffb46783f58b10aca418750d32cee581578e168dd5ca6affb6efed725a19fc29f
f04a2fda8af74c7b54bb9af3c73f1dbf61cf87135a472172167b0bff00da57599c3c31c6f25e2ab1
6b51b0306f314d52d57fe08ddfb01f89ada1b6f1cfc39f8b5f121a212f9b75f123f6b9fdafbc7171
a834d379f2b6a8be20f8e9796d7eb24b8778ae2dde26232532493a1a37fc11a7fe096fa32c3e5fec
37f003519208e1852e3c47e127f16ddb456f319a18e6bcf15deeb7777288e49db713ca1958c6d988
94201e37e29ff82977ed29e1d885e5cfec71f017c25a75bc4d26ab37c5ff00f829b7ecc3e03bad1d
55ca196fa3f0ce8df1234c5b620a48b32eae5b648a1e1493295e27e22ff82bbfc5ad3e38f5193c6b
ff000456f0269ac5239ecfc6dff056a935fd72c2e267290db5c5b7817f660d4209e42012ed68f2c2
bd4c8aa1997f4df49ff8271ffc13d742bc8750d17f612fd8e34ad42de4596df50b0fd993e0adadfc
32afdd962bd87c12b731c8303122ca1c60735eefe1bf80ff0003bc1b32dcf83fe0d7c29f0a5c2065
4b8f0dfc3bf0868532ab00ac165d2f47b591432801806008001c8a00fe793c47ff00058ff8e704cd
71a07ed6bff0464bbb21b8cb69e0ed73f6d3f8ef716412568dd25d4be197812d63b87054a2799a4e
9cd33ae52301c04768dff0549fda5bc676b71aa693fb677ec9d347061eeb47f831ff00048eff0082
a5fc7a92c63dc1110ea961e38f0fcb34f70d9110bad1b4e1361dedd0a46e17fa67b6b3b4b28c4367
6b6f69082488ada08a08c124924244a8a092493c7524f7a9f1ce79fcce3f2ce2803f930f8e9fb3f7
edc1ff000574f885fb3b7c3ebdf8d1f14adff669f84dfb44fc31fda33c77f123c65ff04f3d53f625
f0fe9fff000aba4babdb4d0be10dd7c6bf8a1e2cfda0fc6de3dd72fee27d36ca28fc15a1f8074184
5e6b7e26f17dedce95a3787357feb3632cca0b001b24301c80d9e403dff9faf34bb1776fda37631b
b1ce3dcf53d3eb581a2f8820d6752f1769b0d9ea56d2784fc436fe1fba9efad65b7b5d467baf0af8
67c54b79a34b20097da6c76de26b7d3e5ba80b449abd8eab64489ace65500e868a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a000f009eb815f8bdfb5b7fc15e7c3bf0fa3
f8e1e0efd90fe1f5afed23e38fd9d6d35a6fda2be31ebde23b8f87ff00b16fec9f2e8567f6dd722f
8f9f1ee2d2f589b5df1b7876c9e3bebaf81df04340f887f15af670ba2dee9de1bbcb849d3f46ff00

6baff85a1ff0c9ff00b4f7fc290b5f10df7c68ff008679f8d5ff000a86cbc233585b78aef3e287fc
2b6f12ff00c2016be18b9d565834cb7f10dc78affb262d166d46686c22d49eda4bc963b7591c7c37
fb06dcfec53f15bf633d13c23fb19f85b42befd9cec743d7fe147c43f801f12342b81e37f879e268
a3beb7f891f0c7f695f875e264d53c50fe3ebad61f568fe2069fe34b7d5bc537d77aacdaee8b7de2
6f0bea16105c807f30ff00b5bc3fb78fed21f0275dfdb9ff00686f16d9df7c30f0deb1e0393e18f8
cff6a4f8769e11f82da06ade3cf1d787fc17e1ef187ecaff00f04d6d6b5f9b49d362d086b71788f4
6f8dbfb7b78d7e26fc48f1268966fa97867e0f784e4915edf6bc0bfb04fece5fb2ff00fc153b41f8
69f0bff694f169fdb23e2efc11d3fc4be08fdb5bc47e00f06e95e16f82ff00f0510975eb9f88be05
f871ac683f0ffc29e11f879a37853f6a8f8371fc52f0ef8abe06eb70cdacf8b3e1ddd5ae8da45d3e
bfaef8635083ef1fda93fe09a7f0e3e0c7c55f0d7c5ff8e3f0cbe3cffc1447fe0995e12f089b187f
63bbdf89de3ef1febbff0004f98ee67757f8c5f0cbe11787b58b6bbfdaa3e0b69da4c97fa2fd9b50
b9d73e2bfc23f095a4577e0d8fc6763a65c697a37e3c7c67fda7ff00617fd84bf685f8ebfb18f85b
5bf127ed29ff0004b2fdaabe137c23fda9fc05f17bc19e347f8b1e39fd8e3e2cf89f4fbad27c0be2
7f0af8ff006eafe385f0ff0084a6f05f836e7c28dad6a507c4cf85cf16873db5f5c5ce9c52f403f4
2b47f09e97ff000534ff008282fc781f153c6de23ff824c7fc164ff67df855e06f843f0baf3e0cfc
5937369f1c3c43e015f176b5e38f885e16bdbed134fd1be317c13d4ecfc41e13d12e7e1d35d6b9e2
eb4f04d8c92f89edc4ba0c89634bc0bff05ebfdae7f617fda8f49fd8d3fe0babf07fe1e5b785741b
cd4ae7c33fb617c3bf01f8b74a797c41e1e87539bc17f142fbc11a141ac68fe37f0e7896e2d92c6d
357f861a278635ad0eeb5182e65f0c5c3dbdf416fe8dfb38fed163c47fb10fc353ff000594fd8f3c
51fb597ecd1f142db5efda0be137edbbe12f874ff1cfc55e19f0f7c4bf125deb5a1ffc2eaf87bf0c
3c3ba3fc5cf82bf11748d1aeb4d8e3f8aff02fc3f79e15d574c9f4f5d41bc31aac5a8cd7b93fb506
a1ff0006f378bff65af8affb53fc2ef8f5e11f8f9f12fe08f87741f10fc25d1be33fed5bf1bbe27f
c4bf08dae83e3bf0c78a65b5f803f07bf6a5f8a475b4bed46d749bad3f417f0bf87fec9a8de4173a
05bea4a46a90000c0fd82bfe08bde32fdb53c65a8fed3ffb68e83e29f855fb2a78b7c49e2cf887a4
fc1bf174dab685f1e7f6adb6f17eb973e229bc47f1c752d4b51baf883f087e05eac925bca9f0cbc4
9e2dd7fe33fc4fd3c1bdf8afe31d3b409ac7c3737eeeda46ff00b78db43f037e0759df7c21ff0082
6d7c3e862f00f8c3e23fc3e59bc0571fb535bf8427fec0bafd9fbf6717d0534bbcf097ecaba4db69
b2787fe24fc6af0db69dff000b3ad2397e1b7c1abe8fc307c4be383fce6eadff00071c7c20fdba7e
2ede7803f687f85dfb427c05fd88ed7e21786fc0363f043c09a1c7ae7c6dfdadf56f12dfa5ac9a4f
c74d6a3d4b43ff008413e0c786f4f89752f1c7c15f87373aaf88be235b6a91693ae78d357f085beb
7e13f107f69fe36f1bf807e047c389f5cd5605d0fc27e17b2d1b42d03c31e1bd251aeaeae2ea5b3f
0ef837c05e06f0c69d1c0973ad6b5a84da6f86bc25e19d3228966beb8b3b0b68e18159a300f833f6
47f859e02f01fedfdff051493c29e06f09785d6cbc17fb0df833413e1ed034ad223d33c09e1af839
e27b3d0fc23a5c7616b0ae9de1bd1e7b69ff00b3b44b729636a04662855638427ea4f4e95fcd37fc
111bf690f18fed2bff000504ff0082d9f8cfc59aee8fae443e2a7ecb7a7787a2d02f5b50d1fc2fa3
784fc1ff0016bc00be0dd3ee70b1cd6fa0ddf846ea03a8c2ad69e25b97b9f1869b349a5788ac48fe
966800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a40319f739fa66968a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a003ad7e557ed5dfb0678abfe16addfed
bbfb07f88bc35f01ff006e2b0d36dad3c5b16a76b345f037f6caf07e8805c5a7c1ff00daa3c35a62
46d7b2cd1a49a6f81be3868b18f895f0ba7bcfb4595d6b5a1c32682ffaab48403d403f519fe7401f
979fb23fed95e0afdacaf7c69e18bcf036bbfb3a7eda5f01545bfed0bfb25fc41974eb6f893f0f35
3d492de21e24f067881522d1be247c19f184d656f7de0cf89fe14fb67807c7ba7be9e35eb7d03c4a
7669bf813ff05a2ff837eec3f6879ee7e3ff00fc13b7e1b7c3df879fb4eeb3abeb773f1fbe0d586a
f6be05f86ffb41692fa6ea3aa5ef8a7c19a6dfdacde16f0afc6db7d4cc316b7a0b3e85a578a6d7c4
77da96bd7375776b0f88b56fe90ff6d6fd82bc17fb59ff00c213f127c2fe35f12fecf3fb5afc1296
f353fd9e7f6aef8616f623e227c38bfbb47fb6f85bc45a7de4674af8a3f06bc54ec2dbc7ff0007fc
62977e17f1469d25c08974bd5cdb6af6df397ecdff00b66f88f5ef89d1fec4ff00b7f7853c31fb3e
fede3a7e9f7371e0bbdd1ee75587f67cfdb3fc2ba0402e1fe2ff00ecc9e27d465b5b8babed3a0b73
a978bbe0fea7aa27c54f84534f2051ac682b75a8100ff3a9fd8aff006e9fdb87f60ed487c03f0eeb
3f133c5d1ebbe31d77e0afc4aff827e78bb40f16eb7e3db29353d49ec758d07e16784bcb93c6bf0d
bc5f7ba15cde43a669fe1d1fd8d777f2cf3df698f6f72b7e3e9bfdacff00637ff82967c3ed33f61b
f829aff8afe065aea1a778f3c4bf0f7f619fd86be26ddfc35f8adfb74f80fe15fc7cbb874ed0be1f
7c7ab6f0efc3bd4b4e93e135de9bad6b1697da478d3c7f2e87e04d3e4d6e66860d5f4916ba6fefe7
fc14efe267ed39e2df047c6aff0082c07ec8971f04ff0062ad13e01f827c49f017e17fed2de27f09
68de3dfda7ff006fed0aff00c55078064f09f8234a4b6d6bc21e18f86ba978e2da75f807f136e2cb
51f8afe2ab3b77d7f44d3bc11f0ef59b96d63f0dbfe096ff00b297ec51f14fc4b2fedadff0516ff8
2d337ece1fb5cea7aadff8efe1df84bc21f15ae3e1bfc7af859f10a482e85bfc47f8b5e3df8c9e1c

b86d6bc5336e59dfc1da2d9ea7a3eafa3c9fd9fac78cb55b7d42f7c3d6001f77fed87a0fed8bfb03
7fc33afec77fb67784bf604f18f8ebe3943e18f859fb317fc147fe17eb9ac7c21f8c3e139be17784
f48f87ba36adfb46f86edfc0fe22f157c463e16d375bd2f4cd07c5763e0cd63c4173a9476f1e91aa
eb7e2ab8b41a7ff4c1f0efc11f1efe27fc3fd2fe207edf3e28bc4f0df82ede3b7b3d7b49d1351f84
fa87c4533e8971a35f69ff0008be0e6a57cfe3ff0084ff00f09cd8b5f69de2af88df16bc42bf1d3c
45a1eabe26d0fc2de16f811e06d5f57b9bcfe2f7e377c68d77e28ffc15a6cfc5bfb617fc141ff657
fdb37e187ecebe08f82fe2ef861fb40781fe057c47f8b7a4f8e347f865e3dd2bc6fe18f84be07f86
bfb3642d0f82be34f8c3c71e4f8afe33258f8bbc2fa36ada5e9373a28f891a2786f5a3e1f9ff0049
3c6dfb457edb1ff05e0fda26c7f631fd9c20f883f0e7e0388a6b4fdb07f6a7f1858f856dbc59f0df
e0bf890da8f12f817c13e09f02eb1e26f869f0235ff8a7a64173a369df0eedfc79f15be3ef8df469
6183e277c40d03c003c4be18001fbdbff044c16bf1afc73ff051dfdbff004ad0f48d1fc0dfb5a7ed
47a57807e085c787618a1f0df88be04fec87e05b0f829e13f13f86cdac76f6375a06a5e2d5f1ed96
97a95a5b470ea96da4a5f42df669ede287f7babca3e05fc18f86ff00b3afc1cf869f02fe107862d7
c1df0cbe13f83b44f037827c376aa02e9ba0e83671d9da2dc4a5564bbd46efcb6bed5b519f75d6a7
aa5cddea37924b757334afeaf4005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
1400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140057c8bfb68fec
3dfb397edf5f05359f80ff00b4a78122f18f84351bb4d6743d5ad2f26d1fc69f0f3c5f6b6b716da4
f8f7e1c78aad41d47c2be2fd145c49f64bdb42f677d6d25ce91ae58eaba25fea1a75cfd7545007e0
545ff06ff7c0df88ff0003bc23f043f6c0fda83f6b9fdac34bf845a27853c29fb39df6a7f126d3e0
7e93fb387873c01a4c5e1cf03dcfc30f037c0ed2fc21e0cbff001ee99e19b6b2d0f56f88ff0012f4
8f881e22d5edad76dbff00655bdd5f5a5d7c9be37ff83683c62f2ea56bf093fe0aa3fb4be83e1ebf
92e76693f1cfe10fc14fda235482daee42d7168be2ad474ff03eac62d896c212a88eb240f34cd34d
3974fea9e8a00fe637e18ffc1b2df0923b9962fda8bf6dafdac7f695f06dcdcfdab53f845e1fd47c
27fb357c25f143cb25bcb7b1f8c7c3ff0007b4eb5f10eb16d7b2424dc45a7f8af447997ca5b99676
855cff00419f027f677f81dfb30fc37d07e0ff00ecf5f0b3c15f077e19786958e8fe0bf0168565a0
68b0dc4ab1add6a577159c6936adaddf98925d535ed5e6bed6b55b806e751bfba9c992bd9a8a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0042aa7a807ea01fe740551c8500fa80052d
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
140051451400514514005145191d33cfa50014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007e5d
fed2ff00f0529bff00d9e3f6bef843fb18699fb20fed0df1abe257c7df0278f3c7ff0007f5ef875a
efc07d27c13e2fd37e16692dad7c49d2db55f88ff167c1777a16b5e11b3974d5b8b5d72c2c61d5a7
d634c8f45b8befb50dbe85fb1c7fc1473e0a7ed89e33f8aff06ac3c2ff0014fe03fed31f0266b23f
17ff00660fda13c31a7782fe32783b46d54c4344f19dad9e8baef8a3c29e34f00ebc67b66d2bc65e
06f1478874665bed33edd3589d5f49fb77e59fedf5f1d3e047c1dff82fa7fc12c7c49f18fe36fc31
f853a2f843f654fdb766d72fbe2078cf40f08e95a2cbe2ed2bc3da57857fe122d5f58d4ac2cb4783
c572586bb1f870eb92dbda6a97de1fbcb4d28dcea4c918e8fe044fe19fdb93fe0b7edfb7bfecdb65
79ac7ecbff00b35fec45e21fd977c49fb44d9e83a9695e02fda03e34f8c7e279f13a782fe177882f
ac74e8be26785fe1678792e2ebc49e38d15b55f0e59ebd2e97a2e9f7572af6f76003fa2ba2bf1dff
006b8ff829c7c4ff0008f893e23fc1afd80ff642f1dfedc7f1c3e156b3a1784be27eb167e22d3be1
87ecebf093c73e26bbd26d34df00f8b7e2debc8ebe2ff895636faee99ae789be1e7c3bd3f599bc11
e1e964d67e24788fc09650995bf1cfe22ffc1687fe0a4bf0e5ad7c43078ebf600f8a8b79e23f0af8
567f087803f65ffdb7a0f82761a8f887568344d5af63fdb0752f1a8d02ebc0fe0c961d6f52d73e2e
c7f0d5fc013d8683a85dd948d6af686500fec528afe7197fe0aa1ff0572d1345b58f57ff008236f8
3fc77e25d77c7577e02f024bf0bbf6f2f05dc587c4ebed285b49adf88bc0ba06b3f0a9bc457bf0fb
458a5b83aafc49d465d3bc05a70b592e6e3c426c65b0b9bfe4dffe0e59f841f02be26f85be1bff00
c143bf65df899fb1969be378b581e0ef8c9a178fbc1ffb4f7c14f14cba11b28b51bff0e7897e16d9
d9f8b7c4de118f50bb93401e3af0af8175ff000b7fc249657fa51d476585fde5a807f4cb457e547c
05ff0082dfff00c1283f68fd2ec352f875fb75fecf7a74fa847a9489e1df8a1e3ab0f833e30b64d2
a7961bc6bdf0afc551e11d66d97111b8b677b6f2ef2cd96ead5e5872c3f50741d7b44f14e8ba5f88
fc35ac695e21f0f6b9636daa68baee85a8d9eafa36b1a65ec4b3d96a5a5ea9a7cd7163a8585e40e9

3daddda4f35bcf0ba49148cac0d006b5148594752067a64819effc813f852d001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450015f80dff000574fda2ff006def809fb5
17fc13a3e1cfecd5fb4b7c3ff83be00fdb4fe37cbfb3af8be0f1bfc02f097c52b9f02ead6ba71f12
43f11f43d4b59f14786e6d464b9b391f479fc2fa84d6fa7c7710d85fdbea0924b716b3fefcd7f2ab
ff00070df8e3f666b7fdb13fe089de0bfda575cf8692fc36d33f6b3f15f8e7e2ef863e24b585df85
ecfe16dc787b46f0fc5e28f1ce9ba84771a7c3e0b7f124634d9afb59846972dd413c534821b7bc31
807df3ff0004f7fdaa3f6c3d77f6d3fdb17f610fdaa75ff869fb40ff00c3337867e15fc40f077ed7
5f063c0373f0d3c3fe23b0f8a50cf7517c28f8abe0987c43e2df0d786be2b6936061d6ed2c3c39ae
813f87a0bbbebcb368a5d3ef2e3f6c6bf968ff008259e91f0cfc31ff000566fda6ec3fe099afaf5d
7fc129fc57fb3ee9de34f8a7fd81a7f890fecc9a5feddb278d747d0a21fb3f6bbe2b861b4d5f55d5
fe1ce8daa5cfc413f0dee758f0adadcdadb58ea37b6a74ed074dd3ff00a97a0028aaf71776d68a1a
e2e2de00d909e7cf1421cae3215a565048c8ce3a6467ad7c07f17ffe0a9dfb057c07f883e22f859f
143f687f0fe8de3bf08359a78b744d0bc2bf11bc7d1f84e7d42082eecac7c57acfc3ef0678a341f0
dea935a5d5b5d1d2758d52cf5286deead659ad5127899803f4128afcaa3ff05c1ff82492dd785ec6
5ff82817eccf6b7de2ebd9f4ed32c750f1fc3a75fd85edbeab2e8b341e2cb2bdb482e7c08c9a8c32
444f8e22f0e21811ef559ac47da2a16ff82e5ffc122174bf10eb07fe0a19fb2f358785f56b3d1754
68be23d94d752df5f35e8b63a269f15bbea1e28b29069f74edaaf866d357d2a186313cf7d1c32c0f
2807eadd15f985ff000fa7ff00824d8d465d2ffe1e1dfb24b5e41e196f17cbe57c67f09cb68ba1ad
88d4f72ea31de369cfac7d899661e1a4ba6f11b16112e9466223aab3ff00c16cbfe092b6fa5e81ad
3ffc142ff6546b0f134f7d6da4793f16740b8bf79b4e645ba5bed22de49b55d19159d1629759b3d3
e3ba6645b569cb0a00fd47a2bf37fc1fff000582ff00825bf8f355d1741f0b7edfbfb285feb9e21b
f8f4ad1749b9f8d3e0dd1afb51d5279e2b5b6d3e0b7d7351d36517577753456d690c88925d4f2245
6eb2c8c16bf4703b156210865ce158119c0cf1c739e80aee07b668024a2bc56fbf68ef805a57c56b
0f811ab7c6ef83fa5fc6ed52d61bfd3be0edff00c4df06da7c51bfb0b8589edef2cbc0571ac45e29
ba82e125492dda1d2d8cf1b2c91064cb0f6aa0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a00e5358f027827c45746fbc43e10f0c6bd79e5a422ef5af0fe9
1aadc882376923816e2fece798411c8ef2471093cb8dddd9154b126a78ff00c59a4fc31f873e36f1
dea0b0dbe87f0fbc17e24f175ec794b6b6b7d2bc27a1de6b3711a95558adade2b3d3dd46d509146b
9c601aedab81f8afe00d2be2c7c2ef893f0b35c9648345f897e02f187c3ed5e78903cb0e97e33f0f
6a3e1bbf96342c81e48ed75295d14ba06600165072003f998ff8257fc75f869fb50fc21f8a3ff04d
af125c7ed35e07fdadfc43f0c3e227ed43fb487c47f0bdcb7833e157c4093f6b3f15699f153c4577
e0af88fa0eb9e373e19bc9ed3e3168fe0782393c2de13f1ad959e83ae6a7a558c5776d73349f957f
03ff00e0893f06ff0068ff008adfb587857f670f1efed5d71e14fd953e36f897f676f8c9f0e3e36f
c6a97c63e01f127c59f02e97a56b3a27c4df85df15fe1d2fc34f8891b6852cc91699a2f88fe1578f
2d63d6adee6c35ad224b09ad6e20e0ff00e0da5f197c51ff0087ee7edbde1af8e1e1fd6f4ef8a367
fb3878afe1678be6d43c1d6963756fe24f823e39f839e05b77d5e7b2f0c5ab7860ebda0f851b558a
092fac6d358916d96e2f7c45791e9d735fd087fc1bff0077f101b57ff82b9e95e36d335fb7b0d3ff
00e0ab9fb4dcbe15d575db0b8b43ad586a5ac473eaf258ddbc6967a9c163afa6a36735ce9c64b782
ed26b3795ae2de55500f36fd91bf67ff00f82d17827e21eb5e1cfdb63f6aef027c6cfd8d748f00b6
a7f127c41e3a5f0e7823e2b4da55aeab7bac6b9e0cb0f888df053e1a6bd67e15d5ac74a48fe245f7
8ae69748baf0345a8da68de22d26f2eacf54b6fb77f680fd89ff00e095dff0538b1f087897e3cfec
e7f0f7e394fa27862dfe1ff81be237c36f1047afdef87bc33a7de4d7d67e17f0ef8f3f671f1bdd5f
5b681a15cdf5cea365a75d345a6e8d06a12cf259d8a6a6d0dc7dc9fb7178ca0f873fb21fed15e339
3517d15746f853e295fed583c63f06bc017162751b23a524f6be2efda220baf819a3ddac97c82d1f
e2b5addf826f2e4c5a7ebb6b736976f0c9fcb47fc1143f624fd82ff6cbf1d7edf1ac7c71f825e07f
8b5e3ef0c78f3e09e9da26a9e26f00fecb5f0b7c57e1bf09eb3f0d53c513df786ffe1807c5527c0b
dbadf89f55d51350f88ff0df55d3356f1dd8e9fa22f8b2cf4d934eb4d1ecc0347e327fc1a83ff049
c7d4e0f1f7c27f14fed1b36ad673d97f637ecdd3fc5fd1a0d1be207882fefecb4dd13c3baeeafe25
f015dfc5df08f842e355beb43e38d7b4ed527d6740f0d0d7753b2b8b4bcb188c1e4bff0004f1fd8b
7e016bbff0515f8edfb09fecd7a47fc143bf670f037ec81f0a667f893fb5a7c13fdacbe2dfc10d13
e21fc73d77c58da7eab35c7c14f1149ae785b4bf06477b0eb9a07c07f09e99a4ea5657de0cd0bc51
e2ff001ddc78da3d5fc3ba8da7ea07edff00ff0004ebf8bdfb327c17d5fe2cff00c13e7f6b7fdbbb
e186b1e0b8e3b9d3fe080f8cfe20fda73e184e82789d469fe03fda447c52b8d2f4eb4822b93770e9
17f1c3059cf39f2469b04f6edf0eff00c12e3fe0a2bfb6d7c71ff826b7fc14ff00e227c7cf89f6d6
9f15bf6433a87813e0af8e7e1df84bc35f0efc592f8db58f8693dff87ec3c5fe197d2352f8637715
9f8cb56f08d968ff0066f0669ab6ff0068d716e0245359cb6c00cf8b7fb55fedb9fb125dfed23fb4
47c1aff82926abf12bf636f821f19ecbf665f06f817fe0a33f0a67f8e1e2dfda93f691d16191fc7d
e18f807e34fd9c3e197c3ef886fe01f0edd48fe0a8bc69632f8c2de2f16783be226a9aee96348f0d

b4d7ddb7ec9bff00077f7ec7de3ad6749f87ff00b6cfc23f1e7ec8fe3595a1b3d4bc6fa1bcff0018
fe0dc77de6c704f36a33687a6699f143c2506f9a2692df51f006af1694c2ea2d4f5655b49276f90f
fe0a7bfb257c7af0b597ec99fb04fc24f88fe2ef1f7ecf7fb3c7ecdfe1bd73c61f0b7c15f17bf66f
f89df17f5ff8ebad78b3c43e34f1f7c4df8c3fb36fc5ed76dbc67e2db4bd37c92fc379fc3569ae59
42354f1043a6dde9e925c9bafc43ff00824d7ecfbf073e3c7ed81fb44fed2bf1f6c2cfe327eca5ff
0004f8f81df11ff69bd77c35aff85ef344d17c6dacf82acdf47f87bf0ebc49e001178d5b4cf0debb
e31b4f117883c47e1c82caeecb52bdf075a3c1693f8796e6c6e803fd42fe0a7ed1ff00b3f7ed23e1
94f18fecfdf1bbe13fc6ff000bb2233ebbf09fc7fe17f1fe996e5f2163bcb8f0bea9a9ad8ce194a4
96d79e45c452ab45246b22951eceacad9da738ebd7eb5fe3a7f14bf6ff00fd9bbe36fed2de36fda7
747f80fadfec5be2ff001b4be18d47fe11ef80badea7a2f83fc21acf87b42d1fc371de7c3ef147c1
7d47e03f8d3c276da85ae9306b97da75ce89f106dbfe12437fad98277b8448bf4cbe017fc17fbfe0
a55f06dfc353fecedfb50c7fb61e8f77e2cf0ff866d7f668fda7af34cf8c3f13bc4377e26d5b50b1
d32c7c29e2b8fc25f077f684d54882c22492f06a3e30d3b444d42c6ebc43781cca6400ff004fca2b
f0f3fe0965ff0005b7f851ff000507f16f8a3f66ef89df0d3c53fb297edcff000d34db9bff00885f
b37f8fae0ea116a765a4a58aeb7e20f865e2c16760be23d334d7bfb2b8d5b41d5ac349f15e8505f4
73358eaba3c2faebfee1d00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001591a8683
a36aae5f53d2b4bd458c691137fa759de130c7209922dd730cade5a4c3ce44cec59b1201bb9ad7a2
803c83e35fc66f87bfb387c2bf167c5af88f71a8e9de07f04d8da5cdf45e1cf0eeafe28d7f50bdd5
754b2d07c3de1bf0af843c3161a8ebde23f13f8a7c49aae97e1ef0df87f46d3eeb50d635bd4ececa
da16927cafe71dd7ed99ff000516f8d7706d7f65ff00f8263ebbf0e7c39757314567f163fe0a05f1
b3c21f00f4c4b4479d67bd4f825f0961f8dff19ee049e5016d69e20b2f055cf9777673cf1c720bab
4b6fd28f8d1f063e1dfed05f0cfc5bf083e2be84de24f0078dec2dec3c41a543aa6b3a0df30b1bfb
5d5b4bd4348f10f87351d23c43e1ed7345d66c34fd6b42d7b43d534fd5f45d634fb3d4b4dbcb7bbb
78a54fcc7f1a7ec55f1d3f676d26df58fd9fff00e0ad3f1f3e0d787e096df4e5d03f6d81f0d3f6ba
f859737b3b5f0d274c1e25f8ae7c0df19ec6594cd2a436f69f1b65b9bb367620432c3652412807c1
ff00b25fecb9f0e3f6fafda9bfe0a19f0dbfe0adbf003e0a7c7dfdaeff00665f8cdf0d5745f1168d
aafc48d4fe0e68dfb3afc5ef85ba47893e10786be0d7843c4fe23827f0968ba25e687e316f144936
9d16ade24f156a17baeeb77d7b75346b6bfa61fb247ecb7f043f627fdacbe367c11fd983c1ba5fc2
0f837f107e05fc26f8d5a87c26f0cc9763c1f61f14e1f1c7c48f87be22f1e68da6df5e5f4ba6eade
2ef0a68fe0ed2bc50d0c91dbeacfe15d12edd24bdb79e73f905f013f6c3f08ff00c123ff006a1fdb
07c59ff0586f8cb6d61f18ff006ecf8adf0c3c55f0d3f692f84bf07bc5d7ff00b2e78ffe117c31f8
49a5f84bc17a3f8564f095cfc42f16f81fc41e1dd4af3c4f67e2af08f8ba272864d335fd1b56d7b4
cd5a6d5d7eacfda47fe0a29e22f1ff00c55f845f0e3f66af086a3ad7c2ef8e7f0cbc71f1d3c45fb7
c7ecd56169f1defbc41fb0ff00c12d4f4d97c75e03f80be1df04e9faff008f353fda3759f883e32d
1be155e786df47d49fe193789756f88de1fb1bfd757ec1e1e00e67f6dcff00825d5cfc7fff00829f
fc2cd620fd9dfc0bacfeca7f1e3e0dfed0975fb567c581e19f023ea5a1fc4ed4be00f8bfe07f87a0
d5c5f5baf88efef3c6507883e196bfa3ddd809858f893e1845ae27d9afe0bbbf93f26bc55ff0489f
db33c61fb1ac5e3ad47f63bf86b65fb645e7edc5e38f00eade18b4f0e7c278a28ff65bf1a7887e07
69f3fc58b68acf4b8f48874dd37e297c16b4f8c9a4db6893d8ea5a2f84fc65e3782ca1bab2f106a9
04dfd3df857e217863f648f115d7c3dd3f49f8a6dfb307863c37e1bf16ea5e20f19786fe20dee91f
b37d878ca1d6aeb4c965f89be3282ecf8cfe13c92e8fa9bf8d2d135bd7bc5bfb3b6ab75a75cf8c3e
cdf0cfc456737823e8af0efedadfb1c78d2194f85ff6adfd9b7c431a15494e8bf1c3e1aea0632d1c
72e1961f119601a19a2753b7052543f7586403f971f117fc1193e21685f19ffe0a79a0fc32fd903e
14c9f0e3c13e02f047c5dfd817c49abf81be1bdf683f107e2927c6af11fed2763f0d348b6bcb1923
b387c1375ae7c40f8197f6be22b6fb0eb5e06f18787743d5a69747d174a78767f652ff0082597c6f
f823f1bbfe08cbf12fc3bfb1d7823c16baf7c37f056a7fb78f882e3c2be0c1e28f829f107e0afc0d
f8c9e1bb2b2d77518965be907c5cd2fe2c689e0cd7ed34b37f65ab789be1af86753d616db54b286f
9be68f8e1fb5c7c49f8e7fb667c57927ff00829cf883c3b0f83ecbe3ee93a87ecbfa5fedcbe03fd8
23e0cf80bc4de09f13fc55d07e1878753e2a695e21b2f155ebea7a7e83f06b58d335e83c2bf13ecb
e325a7c4df17f8866f1c78074bf0641656fc5f803e32fc489d3e145bfc42fdbbb49d261d57f67ef8
99e2cf8c52dbff00c1ca9a15a5df857e3e787ffe1385f857f08b48b75f106b71c7a5f8d869ff000e
20d6b5e826f135b685078b7c4b7f378a96e3c21045a8807f70be2df805f03fc7ba56b5a178dbe0ff
00c2ef1668be24d3eef49f10697e20f00785756b4d674cbf89a1bbb1d463bed2e61736d3c6c5648e
5ddb8739dc1597f98df87ba07fc1397e0ecde2ff00825fb4c7fc15ff00f6d1fd9bfe397c21f8a1f1
1fc11adfc23f1e7fc144fe2bfc0d8fc3de18d3fc65e21b8f84d27817c1be24d7cdaddfc35bef8467
c1973e0dd6b44bed5f47bfd20dba5cde2eb0b7f6507c6ffb3c7c7cd7fc6ff127f663b0f8edff0005
09b8f85bf0bfe23fc3df1b6aff00b4678bf47ff8386fe1878a35ff00d9f3c5da1eb7e2a8fc09e19f
0f786b4f9987c4093c5fa158f81f52962693c406d67d77c4906b1e2cb24d023b5d43fa25ff008267

eb5a07ed25f07bc75e2bf197896d7f6bef007c3ff8f1e3ff0086dfb31fed71f16be1a783878e7e39
7c0fd0ecfc377767e266d6edbc35a469be33b1f0cf8eeffc69f0eb4ff8a3e1bd1741d13e24d9f826
dbc516f612dcdcdd6a7a8007e6dfec55fb097fc124be257ed2bfb5d7c1df815e31f0afedf9f0dfe3
2fc1cf879f15be3b7c4cf1bfc4dd37f6a3f197c30f8e769e31f18f85fc39ab683fb4b5bb5f78afc1
7f11bc6de14d6f52d7ada1b0f19278d344bcf025af88f4dbbd2629a313fe95e8dff04c0f8abe17b4
b48fc3dff0564ff829ba5de8b6f6f1f871bc4bf10bf677f18697632e9ca57475d6b49d6ff66e97fe
12cd3ed42c116a567af5e5cdc6bd6f13aea97f2dc4f25d57e9df85fe1ff827c10b7f1f82bc21e15f
07c3aadf0d4f5683c2de1cd1fc3d16a9a888d61fb76a31e916966b7d7be52a46b7774259d510207d
9f28e53e35fc75f83dfb3af80b57f89ff1d3e24783be157c3cd12276d57c5be36d76cb42d2a12209
ae0db5bbdd389b50d41edede7960d374f86eafee16291a1b675472a01f93bf02bc6bff0005baf1e6
87af349aff00fc1326eb4ff02fc49f895f09ee35af157823f697d1bc7be2a7f84fe38d6fc087c5fe
22f0d784fc6127847c2fa978eedb4483c5d1693a15e5f695a559ebb686cd26b578ade3f6f9cffc16
a9a64fb35cff00c12d058aac5e719ed3f6b36b89fe78cdc98d63bc48ed408da7116e379f3c313390
b74cb69f31fecdc3fe0aa1e3df0d78fbe3dfecc5e2dfd84f42fd9dff006a1f8bde3dfda2fe08e89f
b42fc33fda1b51f8b36df0b7e22de5a1f026b1e27b8f027c45f0e7876dd7c6de16d2b4af1fe9ba5c
3a445a8e95a778aed74fd6666d56def2287e889748ff0082e31663078f3fe094e10b295593e147ed
6ec546efde0665f8ba37978f08a42c7b186e3bc1db401fa77e093e313e0cf089f889ff0008cffc2c
03e18d00f8ebfe10a3aab7837fe1313a55a1f13ffc224dae81ae37867fb6feddfd8275903553a57d
90ea205df9c2ba7ae4fc04be394f03782d3e274de14b9f8949e13f0eafc42b8f01daeaf63e06b8f1
cae8f663c5937832cbc43777fafd9f8525d7c6a127876d75cbebdd5edf486b38b52bbb9bd49e67eb
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2933ce39cf5e87d48eb
d3b74ce71cd2d007e73fed2dff0004c3fd9e7f68af8932fc7dd0f5ef8c1fb2ff00ed44da4dae847f
69dfd937e23ea9f067e2deb1a2580cd8683f103fb3e1d4bc0df16f40b4658122d23e2a7833c61043
696f1585a35ada28887cb76ff0c3fe0b29fb2143e20bff00855e2cfd93ff00e0a55e12bbbb3ab5c6
85f16bc2f1fec4dfb54eb9243045676716a7f167e19e99e2cf80bf12fc42b630c36d79e21f177c3b
f873757ef12dd4d7e84bdbc9fb794d6c85620e0853827a038e09fc7de803f9715ff82f0780fe29eb
1f143f623ff82957ec4bfb5a7fc136fc5de32f879e218758f14ea89a3fc4cf0be8be03d41eff00c3
d7ff00126cbc5d6de0c8a78fc2da4df4522a7c42b1f869e3bf873a7dec70cbaceaab66ebe6d9f80d
ff000480fda3bfe09f7f1b7c43fb5e7fc137bf6c5f837f14fe187c67d0349f137c62f871fb5df86b
c3fe0ff03f8e7c3f616b25f693e35f08fc5ffd957c15e1cf0ae86b27842fa6b9b4f10cbf09f55d3d
a75ff84835093578f509c5b7e14ffc1c67fb4bf8afe20ffc15807846cada39b45fd8d3e107857e1c
f8627f05dc5fde5feb1f127e3cb699e38d4743d7a5c6970aeb37fa64be17f0dc7e1c8f5016b225f2
84fed4ba92eac65fed07e05fec316761ff0004b7f85dff0004f8f8d3aeebd7162dfb25681fb3cfc5
4d6bc0fadcfe1bd7a0fed2f00c5e1cf172f8475d856792c1f4eb8b9bdb1d16ee5827825b3b6805e5
84b6d34d66403f1ebc0bff000722fc08f8f37527c2bd5fe01e83f14758f13dfea3e0dd3bc3bfb30f
ed5bf02be2aeb3e33d7e3d406916965e12f87ff19eebf65ff8a7e26b5d6a7b980e8f1e8de0ebcbed
6ccab6fa358eb1017b893e4df865f09fc69f0fbfe099bff05dbf893aefecc5fb407c0df875f11fe3
97837e2d783fe1ff00c6af0aeaff0002fe247883e1af80bc31f06eefe26ad847797a2f745b1d35fc
3fe30d2ed3c7da46a8f6b2bc32eb9a36b92cb6ab7c9fcb47fc16abfe09c7f093fe0901fb697c30f8
51fb38fc6bf1f7c4dbbf0efc3ff0afed09727e2a7857c273ea7e0ad517c6ba8c3e07d0a5bbd22db4
9d0bc6f15d49e159b54be49fc3fa7c51db18ec278ae9669553f78ffe08d5fb3bff00c153ff00e0ae
bf0b3f699fda77c77fb7df847e0efecfff00b45fc56f1bfc33f8ddf0c3fe19dbc1ff001524f8b5ab
e99a5586b1e25f1058782fc65f61f87ba02403e204be19d0f52d4adfc4b6b6b1683a7e9b71e17b9d
1fc2be1ab1b200f02ff82ba78ebf635f8c1fb63f8efe22fc56f873fb527c20f899e22f865f09f50b
af087c4dfd8cff00675f8f7e19d4b41b3f876be15f05f8a342f1eea5fb42780be29cbe18f10dae99
1caba95bc72a3de473ebfa7ecba9ae525f07ff00821d78dfe1a787bf610ff82ed5efc4ef821e19f8
b3a4e9dfb3a7c24d635af82d75acf8a7c15a4eb9e1387c7bf19601a3dceabe11bc9fc41e1dd2b41d
7750b2d66ee6d13538f5386d6c2dd2caf0aa9bcafea7bc57ff0006b17ec1bf112c7c256ff133f686
ff008282fc44bcf06f85f4cf09e8fa9f8d7f693d23c557769a4696a5a1b1d39bc49f0d7596d1b4b1
7324f756fa169325a687a7bdc4b0d858dbc188ce6f817fe0d3bff82657c3ab5f1fda7863c7dfb6e6
9e7e25786a4f0978a2eb4cfda564f0c497fe1ebaba8aef52d1afedfc19e0bf0d69fe23d235678215
d4744f18d9788f4291628e4874d86e228e6500fe303c57ff0004eff815f106db4d97e1ff00c10f88
de06d6b59b29f508d7e08fed37e1ff008a5e1eb3097519f262f05fed05f0ebc0be264bbb6b38e5f3
74d7f8d734d2ccf314bb55b49cd7d83ff0462f865fb337ec39ff00054cfd9dfc73f15be2a34fe1ad
2742fda66f26b7f8a3f0aa6f0278c3e1cfc55f0d7c35f09e85e1cd075d5b0f18f8fbc19afeaefe1b
f895ad6ada1eafe09d5f518ed5ef277ba9e1b8110b0fe86f53ff008346ff0065cf0e4fa85ffc03fd
b93f6f1f831793d8ad8e9f69278f7c09e34f0fd9db8f2d5ad6f74a6f047862ef55b0312c91a59bea
f6aa9bd097658da393c83c43ff000681683e33d7ad7c47e35ff829dfed25e22d56db507d4d2fe4f8
61e05b6d4a2bdb8d2ec743bbbab7bd3e259d60b9bad1f4db1b19e51049e6a5a42f324d2202403f09
3fe0909f1a7e37fedadff07399fda5bc11a24bacdbeb5f1a3f699f8a9e399ae1e582cbc1df002efc

15e2df871693ea12091ae218f4fd3757f01787b44d3c192def3c4b75a3433446294cb0ff00a85463
11a0e7ee8fbdd7f1e9fcba57e48ffc12d3fe08c7fb257fc126f43f1c0f80e7c71e3af893f13cd941
f103e32fc59d4f44d63c77abe8ba64f7177a6f84f481a0685e1fd17c33e11b6bfb897559b48d2b4e
49f55d54db5eeb77fa9369da4c7a6feb8d0014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450015f811ff000530f805f05ff6bbff00829aff00c1313f666fda8fc26ff147f67ff107
c32fdb5be23c5f09b53bdd56dbc15e25f8b7e03f0c7c3187c33adf8bed349bed366d4e2f0df85b5c
f16cfa3c335c98a1d52e622d13c33dc472fefbd7e09ffc1657e2bb7ec73f1bff00e09bbff050fd67
c13e23f15fc25fd9a7e2d7c6cf87dfb40ea1e188ac67d43c27f0a7f689f84179e138fc46f1ead7ba
66908b63e32f0ff877eca6ff0054d345fdf496fa05add8bfd6ace3700f98ff0068ff00f8269fec0f
ff0004cdd63e0d7883fe09edfb0c7c1af17ffc142bf693f8bd6bf06ff6478fe3d78ebe297c47f01f
c29f110f0ff88fc65e32f8cbfd8be39f11f8ea2f0df83be08f82749d53c5ba93f8474ab0d68341a3
68da4dfd9cf7d02cbc1683fb19fed45ff0490f195d7ed6fabfc59f8b9fb639f1bcfe3af89ff17b57
f017c0db7bff0087df0b7e3e7c4dbdb09be37245fb3b7c14d2e6f893e1ff00d9f3e39e87a3783e49
fc71f0b3c3fe38f157c27f889f08bc35e35f137827c45e19f19788f4d87eeaff00827978abe247fc
146bf693beff0082a47c4ef849e31f82bf01bc1ff0e358f815ff0004f5f855f1474f1a7fc45d53c2
3e35d574fd6fe357ed53e2dd15a4787c39a97c571a1785fc0de00b2b496ecc5f0ff43d66e52fafac
fc470ea1a8feedd007f3f5e0eff82ef7ec9ffb427c34f1e783745f0d6bd7df142fbc11afe8f71f0c
3c2fe3ff0081be25f115e789355d1754825f0d693e09f177c4af873f17ee3ecd1ab4f7d2f8abe10f
84121b42e2fe0b6b926ddbec68bf687fd99be3359580f1e7ec3dfb426a5e1c8ec5af34cd5bc7ff00
b097897c73e1f4b77b65763a747e1cf0b78f27944f1c2aabfd9d6524521448448c4462beb4f8d1fb
217ecabfb46c7711fc7dfd9b7e037c685bbb58acee24f8a5f093c09e3abb92dedee05d5b422ffc49
a1ea17d1456f71ba68521b88c472bb3ae199b3f19b7fc112ff00e0989643516f09fecbfa77c2c7d4
be69a4f825f13be35fc1036ce0b156d2e1f84ff127c1f6ba508b73f929a75b5b4510926548c2cd20
201f2bfc44fd9e3fe0df9f8c3e2fb28fe25fc05fd99be117c497b8b5d474ed5fc63f073c55fb17fc
42b1d5e79a3974e9a3d7bc43e16f835abdb6b12dc14934ab6baba37573206fb1c13af995f41b7fc1
3f7c2ba6e89a6f8c3f65dd53f668f8b9e1afb3cf358781bf697f81bf077e2cf817c5510bc6582d34
cf8f3f0e7c23a4fc54f0ff00d92d7ccb1b4d7b5f9fe31ada3416cf73a1ea1b2ea1b8fcc3fda1ff00
e0985fb31f8e7f696f17fc10f869f17ff6def09fc3ff00821f02f421f12b4bf0e7edd5fb4a78beca
7fda47f683f1f785f40fd9d7c0d75a2fc50f1d7c40b3b8d5f4df879a778f3c63aa787ec238ede7d0
fc59e12b9f135ba6997b6934dea7ae7fc1bedf127e046af3fc46ff0082667fc14e7f6a9fd947e205
bb0bd6f0d7c473e15f8d5f09bc65796c2d9e1b0f1a684ba3784ee754d36f6480bde4fe25b6f1cb5b
bc88d67a6edb78a2600fd40f853e00fd903c6be28baf855f10ff00621f815f06be39e9da3c5aeea5
f0e3c43f073e126b7a66bfe1f7916dae3c5bf0b3c7da6f84a0d03e28783ecef592db52b9d3e1d2fc
55e1b96e2c61f1c783bc2573a8e9f6f71fa27a4693a6e85a65868da3d858e95a4695676da7697a5e
97676fa7699a6e9d650476d6761a769f691c5696363696f14705b5a5ac51dbc114689146aa001f8b
3f01ff0068af8a9afdff00823f64ff00f82b8fc24f097c11fda9a1f16599f805f1ff00e1aea97abf
b3bfed27e29d0ac45d695e33f803f134986e3e14fc7054b7bd3af7c0df1ac9a06bde23d364b87f0e
e8fe28f096afacf86b49fd3bf869e3bf16e9dae4bf0a3e2dad9bf8f2cedee350f0cf8d34ab23a678
67e2cf85ed1e3867d734cb132cf1e81e35d0fcdb58fc7fe071712a69d3dcc1e21f0fcb75e1ad4e28
f4b00f53f19f888785bc37aceb5f61935296cec9bec3a5c17096d73abeab7724761a3e8f6f3c88f1
5bcfab6ad7565a6437130f2a096ed26907971b9afc54f8cdf097e3a7ed33f1cbc57f023e18f8ebc1
de0ef8bbe1af871a7dbfed51fb6378bfc036bf1327f805a2fc66d17519341fd9abf62cf85be2ab8b
5f08687e30f11784a4bcd6fc5ff1575c4d5bfb2bc332787afbc5b6fe39f13f8834fd1bc31fb35f12
346bbd6bc23aac7a7fdb24d474f6d2fc41a6dad8b22dcdf6a5e16d62c3c4b63a6c6d23226356b8d2
934b951dd11e1bc9159d03171f9dfe22f8a96ffb36fed3363f1ff55b086f3f64dfdb66d7e13f85bc
61f13a3c5b4bf017f688d02d64f047c34d43e24db4a63361f0dfe3268779e1ff0086973e2599027c
3cf8abe17d0b47f12b41a7f8d96fb4600fd10f85ff000f743f84df0dfc01f0bbc306e1bc37f0e3c1
1e13f01787daf3c8378da2783740d3fc39a535db5b436f6ef74d63a6c0d70d05b5bc2d3173141121
083bba6a36e078c1562a47b8ebd87e1ea307bd3a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800c77f5fe94514500148c40562c70a012c7d001927f2a5af9cbf6bf
f891ff000a87f64ffda6fe2aa5c5a5abfc37fd9ffe3178e20b9be9dad6ca2bbf0bfc3ef106b167f6
9ba520dbc46ead2259250418d4970ca466803fcf63f61fd007fc145bfe0b6ba5f8d359d0a3d63c3d
f15bf6eef8bbfb4bf88752b886eaf34893e1a7ece9e21d47c53e0ed25eeae749b5934f755f097c32
f0c5ce9da6eb9a8d95eda6ad6f67ae687a5dea0be9bfd2575eb29354d224b44d42e749f35ada5b8b
bb39a782e52da0b88ae6ee18e7b5960b987ed56f14d6af2dbcb1cd1c733bc2eb22a57f115ff06977
ece9e25d6fc79f13bf6b9d47c2779a77c37f0a7c05f0d7c0bf879e2bb8f0edd68da578c7e2378d7c
4967e35f8c37be1fd5eeb48d027f189f0ddaf83fc1fa66adaecf6faec5a76a7e20d4342d37c4fa8c
16d7047f4a9aef877fe0a5da67fc142e5f1d1f8a1f042d7fe09b969e18b2b8bbf05df5b5a43e3db4

b98bc0fa9d96b705c5a2f80dfc4771e2e9fe26b689e25b2f1d37c5cd3fc0da2fc35b2d67c3977f0e
752d7af61d6ad803f9f1f18ffc1bff00f0cbfe0b21f1dff6a7fdab7e357ed3df197e187887c27fb5
0fc7dfd97f4df027823c21e05baf0fe9bf0ebe02f8b2f7c1ff000f05a6ade254d5bc47aaea779a7c
917883c4fae788afb52d4f58d5f52d4eded4e91689622dff00a6eff827afec09f04ffe09adfb3278
3ff65af8072f8a350f06f86f50d63c47ac7893c6fab26b1e2df1978d7c4af04fe24f156b53dadad8
699693ea73db4090e99a3e9da7e97a759db5b5b5bdb9649679bc83fe09012b7897f629d1be33caf2
cd3fed37f1b7f69bfda663b99ac52c24bcd0be337ed05f11bc53e07bd1123324905d7c3f9bc29359
5caac427b17b693cb19dcdfa7f400514514005145472ee28c88c51dd595240a1c46c548572a48042
9c1c1201c609e68024a2988bb571ce7249271c9f5e3819f41d3d69f4005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
0051451400514514005145140051451400551d4b4cd3759b1b9d3357d3ecb54d36f23f2aef4fd46d
2defacaea2dcafe5dc5a5d472dbcf1ef556d92c6ebb954e32055ea2801888114280a028014050a02
8000000000007000e00c0181c53e83c823f9f23f1acc85961bc9acd3ed0c1562b9dd2a4ad101752d
c6e48ee64de2770f1167854836b1980615255a00d3af94bf6dff008bbe2df80dfb2a7c6ff8b5e059
f4fd3bc57e0ef069bad2bc45ac69179e20d0bc11fda7aae9da1de7c48f11e8762925ceade19f865a
76a57bf107c49651ae27d0bc337f1ccc90348cbf56d41736f0dddb5c5adc4514d05cc12dbcd0cf12
4f0cb14d1b472473432868e689d1d9248a4568e44664705588201fcdedefc73fd967fe09cdf137f6
66f86f1f89354f8e777f1abc6d61f10fe1c7c48f197c4fd285bfed43f167e2f5ce91e1af8b7fb53d
ff00c52b5d075cf0dfc5ef8e9731f8aad3c13f09be12d86a5e1cf09f877c0fa77882d3c3777e17d1
a0f062597f4856f325c46268f6345212d0c91bac91cd113fbb991d7e5649570e8ca594a904310735
f8dff15bfe0873fb2378aefb5bd67e067897e32fec7ba8788b5cbaf14eb7e19fd9fbc59a24ff0002
75af14decc65b9d7b54fd96fe30f85fe2afece29a8b892e08bbd0be19e837627b83782e7ed76f6b3
43f2e41ff0422f8b56169a9697a6fedc5f0a9349d46712cd05effc133bf64f37172d1b2186e353fe
c2b8f0ee91a96a23cb4926bc6d12049ae374c2d625f2a28403f583f6fcd77f662b5fd98be33e8bfb
560f875ae7c2bb8f877aeeb1e21f0478f7c6563e105d7e2d0a09356d367d235459bfe125d0f5bd2f
57b0b2d5342f14f83acefbc5fe1dd62c2cf56f09da5df886cac6d66fc80ff8233ffc146744ff0082
927c1ef881fb2e7c5af14cda77ed75fb226bc9a9f85bc7b6d71aeea7a8f8f7e13d96ab79a37c13fd
a73c1bab78c3c35e01f10f8c845a6cd0783be27cfacf847c3efe2f4bd8b51f15e8ba7d97c4e9346b
7f4cf087fc1bd1f026f9a19ff680fda17e2efc56417b6da8de7863e15f823e067ec97e0abcbb812e
637025f80bf0df41f8b76b693ace8f25adbfc6155fb4446e379796415f4efc42ff00826efc09fd9b
3e1e786fe287ec17fb3f7807e197ed07fb386b5a8fc52f87b2784f4e3178bfe3369f3dab45f14fe0
8fc46f1e6aff00db3e31f1de9bf1b3c1715ef866deebc5dad6b33e89e34b7f0478b2d26b7bdf0bd9
cb1807e8a7c26f1dea3e37f0c5d41e26d323d07c7de19d4eebc29f10bc3f13335b699e27b186dde4
bcd2ddd99ee3c33e25d3ae6c7c53e15bc799a5b8f0f6af6493b477f05ddbc1e3fe3df871e055bef1
a7c1df895a0d878b7e047ed4d1eb3e1cd4fc1fab69d3dee8569e39f1068da94de33d12e5a288dbe9
1a47c4cd1ec6e75cd2e592e2c92d7e22d8eab2595c8d6bc59a74625f0dfc49f09f8ba0f83bfb4f7c
37bd1a9fc30f8cfe19f0a68de22d41985acb0e83e23df7ff000dbc47ab5b4ac0daea9e19f13eab79
e08f11d9ddbade697ff0955c417c03787cc69ee5f133c131fc48f03f893c2ada84ba25cea7a638d2
35b811deefc3de23b1923d4fc35e25b458e5b793ed9e1cd7ad74fd5ed5126859e6b2309916395890
0f897f61ef89ff0011fc17e21f885fb0cfed13af5d78a7e347ecf367a66bbf0d3e266a585bcfda1b
f64ef126ab7fa37c24f8a779348913df7c45f05c9a6cdf09fe394691cd22f8df41d33c6773726dbe
246971a7e8fd7e4d7ed4baf6afe1cf04fc09fdbd6282db4af893fb1af8def7c3bfb43e8da25b35f4
5aa7c0df1b6aba37c3efda9bc228c0c7792689e1596d3c39fb4078424b870aff00f0ad3c3f712c69
6fab5cc8bfabd6d710ddc29716f2473412aa490cd148b2c5343222cb14d14884abc72c6eb246ca4a
b232b292a412013d1451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
145140057f18ff001dbe0afed35fb74ffc16abe33fec79fb4d7ed2bfb407ecedf056e74ad43c6bf0
97e1f7857e378f0cfc34f8fbf08bc14be0af15fc36f0df823f67ad73c31ad7c3df8ede165d43c3be
26f10fed23a85ddeb78a6cb5b927f0deb3368be1cd3349b1d6bfb38afe623fe0b39ff0519f047fc1
307fe0a25ff04e8fda4be3f7c12f13fc4bf805ff000a5bf6b3f875a7f8b3c0d65a4ea1e35f879f12
7c77ac7c1c9753d7bc35a66b5abe89a6ea1749e0ff000ca68da9d94da8e9b7137877c4bad5c58dd5
cdc5a369f7001fb37378b7f6cbf855e469973f017e177ed05e19b1b9b5b0d275af821f10b4ff0083
be2f4d192d7ca373a97c25f8bfb7c0da7490ccb1810e87f1c2ee196133cd0e9f66520b297cefe387
89ff006b0fda2fe1f78bbe07fc34fd9b3c6ff01a7f897e12f19f8035cf8f7f187e257c26b0b3f849
6be2cf096b3e1abef1af81fc19f09fc67f143c55f12fc5fa0a6adf6df0a687767c07e1ad435045b9
d47c69a54766915cfcff00fb3dff00c1763fe09d7fb69e9761e11fd977f684f0e5e7ed15e33d3f53
8be1dfc02f8abe12f1f7833e20eb9e2ad3b47bfd7a2f0fcfe1e5d19a7d4a096c34bba9efb56f07ea
5e21b2d3b4f49f53f3aea2b59209377f6cb8be2bfed8d78ffb14e9be31f1afecbbf0cbc63e0bd334
df8eff0010bc03e23d1a1f8e9e2ef1978efc23a86bfa57ecfbf086f9edaf62d03c39a568b6777e23
f8d3f17af2cec6c6ff004386c3c01e09ba9f54f106beda7007ce9e18f13ffc1603fe09b3a37c13f8

110feccdf0bffe0a81fb357867c35a4fc38f0f78fbf6628740fd943e3cfc26f0a7813c3965a5e81a
778d3e127c4cf1cf88fe16f8bed868ba6c76be1fd4fc23e30f0c43a8ddda5c58eb11e917b71a49d5
7eff00fd98bfe0a7ff00b28fed39e36bdf82f61e22f177c13fda6f4580cfe20fd94bf69af066a9f0
2bf689d3a244324b77a5780bc63f678be2068b12ab96f157c2ed5fc6fe149150cb16b4627427ea7f
d9f7e0ae81fb3e7c1df017c21f0f4d0dd69fe0bd06d34e92eedac64d274ebbd4d93cfd62fb46f0f3
5fea76de13d16ff5596eeef4af0969779268fe1ab29a1d1f4bff0044b58c9e0ff6a9fd91bf662fda
ebc052f83ff69af847e08f89be1cd25c6a7a2eadafc3fd91e2bf006a96d9962f157807e23e9571a5
f8cbe1b788f4d602e6d3c4de10f10685ab5932168ef1559c100fa8c1c80704646707823d88ec4742
3b1a5afc2bff00823f7ed6773f1d6eff006f2fd9c3c09fb406b1fb48782ff623fda47c3bf0a3e0d7
c6ef8af729e2af889e21f861e21f07691abcde1ff885e24d117456f8897fe06f17e93f117c11e1af
8917d38f1278b34ad1f4ad4fc6126a7ab5adedfeabfb75acd8ead7b1da0d23588f47961d4b4cb8bb
965d393535bcd2edaf639b54d316192e6d96d65d4ec965b38b524679b4e9245ba8e09cc421700daa
cdbdbaba82ef4d860b39ae20ba9a68eeee63784258a242d24524c921f32459a50b0288559959f7be
10135a08a554293920633cf3f9927a7ff5b029d8071900e3a7b7d2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a303d0514500145145001451450014d
61c1230180e0919c6391fe734ea649feadf8cfca781d4f1d07b9e83de803f3c3f665f0569de1cbbf
db3ff64c8d6ea5f08782fe2f6ade32f87d1cd6f15b69fa0782ff0069df0fc7f188786b4a3128f2e0
f087c52d5be231d3516002c3496d0a2432c90c817ed2f85be24bdf18fc3cf0a788b55b55b1d6753d
1adbfe120b0124732d8788ecd4e9de22d3fcd88b452fd875bb4bfb43246cd1bf95b91dc1dc7f30bc
2ffb42e9dfb1d7ed41fb44f867f6c886e3e1e681fb4dfc6ed13c5ff00bf6afd42dee4fc02f14e817
be11f0cf807c05fb3b78cfc6ff00663a57c14f8ade021e19bdb6d3343f1fde697e18f89475d9bc45
e0bf125df88359d63c37a57e80fc37f18e89a5f8b7c7df0b2f75ad020f175978b35bf17787fc25fd
a105a6bda8780bc59247af59f896c34bb89167d4f466d72ebc45a6b6a7a4c3369d6d73a64f637124
3796d708a01535ff0005689af78b3e28fc2ff12e9cb7fe0af8edf0c350feddb199a2367a95ca69ed
f0f3c6d6a6de5de1e4d57c23abf8592f079524522d9492c89b8bf99c8fec23ac6bfac7ec85f0163f
150b96f13f863c0d6df0e7c433de346d737dad7c2abfbff865a96a72b47140acdaadd784a4d44379
103b2dd299618a52e8bd7e8fe35f0afc4af8d52af8566b6f105b7c1bd275ef0b789bc51a4de5b5fe
8ba678f7c5f73e1db9baf87a2fad8c91cfe23d1343d0edb5af1458c136ed09355f0f5b6a48b79a82
c36fe69fb00c97375fb36d96a93472c569aefc61fda63c41a224b22c83fe11dd73f690f8ada9e832
5bed79552cae34bb9b6b9b08c48db2ce6807ca728a01f68d14514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140057f18dff07a4f87edcfec81fb1bf8f654b89dbc2b
fb4e6bfe1f6b648c34125a78cfe147899ee24999774ab2c53f86acc40b1c4eaeb24fbcaed527fb39
afc96ff82d67fc139b54ff00829f7ec23e39fd9dfc21e23d2fc23f15745f10787fe2bfc1ad7f5d79
a2f0fa7c47f04aea11d8687e25b9b5b6babcb3f0f78af45d5f5cf0dea1a85ac1712e9526a56babfd
8efd74f6b29c03fcea7c0ffb0ffec4ba9f89bf647f897fb28fedd5e2bf176b1e23f893e0c87c67f0
4b44d42ef4cf8d3e01fb2f8561f116bdafe9daf68f2781bc4fe0db5b6bfb5d62c9f548e0fb5e8ba4
c97372755b596c552f3e5bf809ff000576ff00829f7ecc97babe91f05ff6a8f8bb69f0f750d4f549
60f0478db56d33e377866dac17529ae2cec6e6c7e2ae8fe3cbb482ce50046f682c2e1375cdcdb4f0
5d5e5cddbf11fb4aff00c1327fe0a11fb04eb52b7ed0dfb29fc71f86369a79d5adaf7e2978434fd5
3c57f0df54d39d85b4ed65f15fe17dd6b1e18861bf8cab3d85fea7653bda4c897ba7a64a27c0105d
69d1881eda733017ef14c60bc7941815e5096d10323148dadca00e626462c24077a9a00fe8b346ff
00839eff00e0abba758dce9175f187e174e96d07d92c60d43e1aea7e1a96292fd9e6d4353173e1df
15f866fa7b8b5bb23ec035082fedaded64781edc4504108f91ff006aeff82e5ffc14bff6ccf871ab
7c28f89dfb44dee89f0e352bf864d47c31f0dec7c41e1cb7f11db4713432d8ebbe29bbd6755d425d
1a11fe92d671ea7335e5d4b1992dd9628fc9fc9c90cb325d6a1bda18b4e645475542f21291b24522
4afbd8a3c830aa7118677651b410fbd9ed64b591a19d984c96c21b45590c9bae1c4730b289c8335d
4bb8431ac3119247658833828e403fd21ffe0cc0f0e697a5ff00c1383f685d6ad6cecbfb4359fdb4
7c6f6577ac416ea975a958687f097e0ea69b6f2dd95f3ae6cf4f9b50d4deca291d92de4bebd74547
b994b7f5fd5f825ff06dbfec61f16bf61fff00825efc3af87ff1cb414f08fc4cf8a3e3bf1b7c7ed6
7c15346b1eb7e0cd2fe23a6870f84fc3fe2c5455587c571f857c3fa3ea5ae698c04fa05d6a5ff08f
5daa5f695751a7ef6d00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
4500145145001451450014514500145145001451450014514500721e3af017837e26f853c41e03f8
89e14f0d78ebc0de2cd2e7d13c53e0df18e87a77893c2de24d22ed4a5d699aee83abdbdde99aad85
c29024b5bdb69a262aadb772ab0fc2df8c7ff04cff0088df05b50d134bfd95bc39f027f6b2f809e1
d5d5bc49e13fd84ff6e7d47c477167f052f2ee6b6b6bd9ff00641fdacbfe119f885e3bf839e1abfc
dad9dc7c16f1f69be32f00359c5716de14bff07d897b587fa01a4201c64038e46403838c647a7048

fa5007e30782b43ff82977c61f06e9ff00053c37fb38fc01ff00824f7c1af226d33c55e2ff00017c
5df0afed03f1c74ed2afe69a6f10dafc02f057803e1e784be0d7c3ff0010ebe279869df13fc73acf
8b6ffc393ddcfaff00fc2b5d575a16e2dff58be167c36f0c7c1df871e07f857e0ab7bab5f08fc3cf
0ae85e0ef0dc17d7936a3a82e8fe1ed36df4bb29352d4ae4b5d6a7a9dc436cb73a9ea574cd73a86a
135cde4ecd2cee4f7d81e838e9ed4500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500472c49346f13aa3472ab2488e8ae9246e0aba3a382ae8ea4
abab02194904106bf307f69bff00822e7fc12ebf6be6bdbdf8e1fb187c18d53c497c9389fc73e08d
065f84de3e92698c8df6bbaf187c2dbbf086b9a9dc4524af2c7fdb175a843e69def0bfcdbbf50bf1
ff003fe7eb45007f27fe35ff0083397fe095be23d41aefc33e3afdaf7e1e594b7524f2687a07c5df
0a6b3a5a42ee8c9696cfe30f867e21d5d228635f26396eb55bdb968c219679245dedf6b7ec77ff00
06d8ff00c129ff0062ff00885e1ef8b7e0ef841e2bf8b5f13fc1f7f69abf837c61fb4078dee7e231
f09eb7613dbddd86bba1f8520b0f0ff80a2d734fbcb686f74cd5eefc2979a8697788973a75cdacd1
c6e9fbd5450035176aaae4b6d500b1eac40e58f5c963c939c9249269d45140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
145140051451400514514005145140051451400514514001e871c9ec3a66be72f077ed79fb30f8f7
e2678a3e0b7863e3b7c32bcf8c7e0cd72ffc39e23f84f77e2ad3b45f89561aae99234776b1f81b5d
934cf136a360aca5adf59d2f4cbdd1afa2db3d96a1710bac87e8daf11f8d5fb357ecf7fb47e8c9a0
7c7af829f0c3e2f699043341631fc41f05681e26bad256e3fd6cba16a7a9d8cfa9e83744fccb7ba2
de585e46f878e74701a803dbb39fff00511fce8afcdd1ff04c3f841e1a78cfc12f8edfb6a7ece36b
0f9660d0fe13fed63f15b54f075b343b0462d3c01f19755f8b5e02b485150469656fe1a8ac6384b4
096ab0e2313cff00b317ede3e1364b9f869ff0525d7bc509a715934ef0e7ed23fb317c0ef881a3ea
49123634ff0010ebdf06ecbf67bf18491dc30457d4ec35586fadc192568af18ac6003f46e8afcc4f
f86bbfdaefe045dff62fed63fb1fdc78f2c2185665f8b3fb0af88aebe35585eda798124d5755fd9d
fc656be0ff008f3a0416e0e2ef4ef01dafc6f92d642abf6f9629629a4fa4fe007edbbfb26fed44d7
567f033e3cfc3df1c78974c9ae2d75df87ebabff00c23df153c2f7b685c5dd878bbe13f8aa2d0fe2
4f84afed5a3963b8b2f11f85b4cb88a4867464cc326d00faa28a01c8c8ff000fd0f3450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500783fc78f8fba67c04d1b43d5effe187c76f8a727883539f4
ab4d1be03fc21f167c5bd6ace582d4ddb5debb6be19b5960f0f696e988a1d4f5bbbb0b39ee88b68a
679be51f27dc7fc14635858a592dbfe09f5ff051e95312882e25fd9ebc31142f2206f2da5b3ff85a
cdadc703b000b0d25a60a4b2c0e76a1fd28a2803f1efe257fc167be027c06f0eb78abf68cf81ff00
b60fc07f0f4775a75bdcf883e217ecb9f1934bf0e58c57b71141717ba878a24f09af852ded34e32a
aced1f882e259246410c4d0f9d341fafb6b7505edadb5e5aca93daddc10dd5b4f13078e68278d658
658d949564923757460482ac08241acdf11f87b45f16f87f5cf0af8934cb2d6fc3be25d1f52f0feb
fa36a3025ce9fab68bacd9cda76aba65f5bcaaf1cf697d63733db5c43229496295d1c15622bf30ff
00611fdacbe16e8df107e207fc1323c71f15bc2d7bfb527ec7a6c3c1fa5e8377ab5a5b7883e2afc0
65d06c75cf843f10745b294c2756f1068ff0def343f0d7c57d274e92ff0050d03c61a06a9ad5fc70
e89af68d753807e8478fb4db6d5635b6f1278625d6bc351b25cc1a9e892dcdc6bba25f246c8d7ada
5c11a5ec90a2b1649b487d4e765578eef48920064afcd7fdbafe18fc0497e125cfc4bf8bdf0bfc27
f1c7c2da62dd691a4fc56b9f84fab7c46f127c0bd426d2af2e341f887e28f117c2a8ecff00681f04
7833c2dad5869abe29f1dfc16f14681e24f0247770eb973e1db4d32d356d674dfb13f6befdb27e12

7ec4bf0ffc2df133e32597c41d43c33e2ef887a07c30d260f863e03d7be2678a67f15f896cf55bed
26dadbc1be14b7bff12ea90cd6fa2ea2f3368fa6dfdc5b2c1e635b321c8f8b21f8e1f02ff6d7f1ed
97c50ff827b7ede5e17f00fed35e0ed0e6d1358f849e2bb1d426f097c4df0fc131d6edbc3ff1eff6
5bf1e7fc2bff008a96e96d7334f0e87f15bc171f843c75e16b4d4b5082df58d7f4732f86ee003e13
f82fff000569f1f7ec9da24f67fb4e8f137c7df803e18f02c7e37bef8a5e0dd6bc3bf193e35f80be
1fff006a5969367f157c37e25f06cba568bfb787ec930a5c17d47f68bf85fa068bf1cfe114ab6de1
dfda5fe11af89e6baf154dfbdbfb357ed57fb3cfed83f0e62f8aff00b367c55f0cfc58f0335f3e93
79aa787e4bcb7bed0f5a8adadaf66d0bc51e1dd62d34df12f8535e8acaf6caf5f45f12691a5ea62c
af6cef45a9b5bbb79a4fe463fe0ae5f043e1f7c43fd9fbf6a7f0c6a3f07efbf60ffdbf7e157c30d4
3f6a3d63e1f7c2cd7478dff661fdac7c17a56bba5fc3af19fc53f83175e1db6d1d741f1deafa878a
34cd235cd6ee3c19f097e3814d7acf44f88ba67c40f075f4fa82fea4ff00c11193e21f867c6fe3ef
057c63f0a37803e2fcff00b08ffc13935ef88fe0ebeb7d334dd7a1f16f877c33f1b3e1c5fea3e23d
3aceee69a4f111d27c35e1db0d62f248bcc416b61677d22cf0c10a807f443451907a1cf6fc7d28a0
028a28a0028a28a0028a2b1aebc45a0d8eb5a57872f359d2ed3c41aedb6a97ba268773a85a41abeb
165a27d87fb6af34bd3a5996f350b5d1ff00b4f4dfed49ed21963d3ffb46c7ed6d17dae0f3003668
a4c8f51f98a5c8f5ebd3de800a29370f51c7be7dff009567699ace91ad437171a3ea9a76a905a6a1
a8693772e9d7d6b7d15aeaba4ddcb61aae997325acb3241a86997d04d65a8594acb7365770cb6d73
145346e8a01a5452020f420e3ae0e696800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a2b327bfb7b3bb75bcd46c6da26b469a2b7b8922b79bfd14492dedcf9b2dc
0df6f0c06269b6c0a96caad2cb3157db1fe51afeda9f17ff006e79fc55e0eff82675e7806cbe1d78
6f559fc3be32fdb8fe26a43af7812db53b0bbfb26b5a27ecebf08619a3d7be2ff8820713da597c4e
f18a7873e08699a9d9dd49a74df155ac6fbc3e003ed1fda3ff006bcf82bfb2f5a7872d7e206afab6
b9f103c7b7834af85bf053e1ce8f3f8e3e35fc58d6e4952de3d2fc01f0f34a7fed3d4a18ee25862d
53c4ba9c9a3f82fc34934777e2af13687605ae97f9d4ff0082717c32f0efede5fb78ff00c16f53f6
acfd9f75bf831e377f8b1fb197897c33e14b9f16429f1a3e047887c3df0c3e20db782fc7de06f8b1
e0992daf3c19f11eceda1b2d686b5f0fb5bb8d1edeeae66d163d63c57e1f69a5d47f627e017ec93f
0fff00675d4bc69e29d2b52f16fc5cfda2bc6d67a8cff19fe30fc73bc83c57fb47f8c3c3b7d7339b
7d0f58d67458618352f8396f1d9dad968be09f851a5e81e12f0a6af64bad7837c34b786f3c3a3f21
3e047edeff0001ff0063eff829b7fc16bb5bfda2fe2a786bc05e27f1be91fb266bff0006ad3e207d
83c3907c4bb8f00fc0cf15db41e0fd0bc51a5dcdff0085b5ad6a7bfd67c39a75a2dd6a9a1f88bc44
faa0bf1e18d3e5b7d52dec003ef4fda034ff001b7c2af07cdfb2effc144bc5dad7c7bfd8c7e31eb1
61e1bf02fedf36a3c33f0b3e2bfecc3e3d8a45d43e193fed1377e0ed3fc3de19f0e6a9a778bf4fd0
d3e157ed4fe08d2bc3da545e379f46d0fe28784b466bcff84a3c41e3bf0fff00672f875f1f7c33e3
bfd9b3fe0a05a4f85bf69bf8d9fb2bcda758f87bf6acd56c2cac3e20fc51f839e3ff000fdef8abe0
97c7ef0978cfc2874df14f843c690e87a7def863c5afe08d6cb4de3df046b1a95b5f5f5aeab6d21f
da1f861f0b74bd6bf666f0a7c25f8bd71a77c61b2f157c2f8b41f8a536bf77178bb41f88173e2ed2
2493c771cd732bdcdaea9e1dd5eff55d5a0b0812492d61d19ed6d6d585bc1091f82bff00049df0df
c51d6f4dfda13e33fc51f1af81750f097c3dd7fc71fb157c1bd2cc9abe99aab7c20fd92be2e7c5ed
334bf157c62f16f89b51d46cb55f136a5078b2eb4a9fc43a3c7a7a59f87f42b4bcb98ceaba8deb4e
01f17f873c5dacfed25fb257ec07fb29fc02163f177f691bef851f1efc19f1b754f1978f2fbc5137
c2dfd99be2d78bad23d2bf69efda03c78b75e34bed03c79e36ff00840fc0ff00107c1bf067c5fa9a
78efc63ae5fdd694fa769f61a2de4b07d4ba6feca7f12bf69bff00828b7ed9b73e2ef809fb39fc40
d63e157c2efd9ab44f87bf12e7fda3fe3e7c01f8c1f0ef4cd4f56f8dfa8e83a9f81be20fc1df8517
7e2ef06ebfafd9c52cbe2dd1b4bd5e3d1209741f0ea477baf5b4f796b6a7eccff1034dd6be13f89f
e1b7fc11f7f678f84bfb3c7c27d67c4be27f10fc5afdb77e36e9d7fe13fd99347f1f5cea1a927892
e7e1f59eab7f73e37fda87c6f02c2d0d94b1eb91fc29f05450dad8ea3e2a86381bc3aded3fb01fc4
0fd95353b6f1f4dfb26ffc14e3e197c70f8bdf127e2041a87c77f8a5f133e32787756f8cff0012bc
71a2c5fd876d15cf8035ef06f83a3d1bc3da1e976b268fe00d0bc1de10b4f0559685c690fa85c4f7
badea401eb3f0ffe06ff00c1733e09f8df4f1f0f3e397eca9f15fe05c4b22dd7c2bfdadbe297c55f
8b1f1134d801558adfc31fb45781bf66ef85be35bb93cb4016efe27787fe24de0918bdcdfdd333b9
b5f107fe0a51ff00050af815e32bed1bf688ff00826768df0dbe1adac42583f68bf09fed01f107e3
bfc15f2849e54977e267f827fb2e78dbe277c3cd3e362ad26a3e38f86da469b0a48af35f2c6ad2d7
ddbfda7fb5e30d413c1de3af825e349d249134efed06b2d52211c466111bdb7f0fcde0fb8f3ee024
4922a5e2a413b4a4178e301913e377ed67e0f695fe237ecd563e21d36ced84b75a9fc2cf12dcea37
13304405ecb4375d6af642d331cdb19cb43087966b80885c807947c1cfdb17f691fda17454f157c0
7f037ec17f1afc2b1a117faa7c31fdbc7c57e27fecfb87566b6b6d461d3ff651b89f47bb62be55c6
9dad5be9da8daca2449ed91e364af678be237edf8111a6fd953f66c76ddf3a41fb62f8db051ba796

f2fec9006f41f7c32ed620ec6e6be43f88fe0dff008277fed0fe20b5f893f17be06eb9f04be33dab
cf2c5f1b3c13078abe0a7c6ed03504215d6efe2e7c10d57c37f11c9b798f9e2c3c517171a24c50c9
3d8dc462555ed7c2df0c7f6dff0087f6d06b5fb267edc9f0e3f6b8f8690346917c32fdb2743b2d6b
c4f6d6aaa24934fd27f6a3f80769a27896d2f012b0c771f137e117c51d5a10dff132bfb8994b800f
a357e25fede219449fb24fecfa577fced17ed97e2924c7ea8aff00b25202f9e76b32ae3f8f350cdf
153f6f18e395a3fd8ebe06cee8a0c51a7ed9dac21958920aef97f6568d63db80599b2307e50c462b
c997fe0a1daf7c2712dbfeda9fb247c7efd98a0b3133de7c53f0be8c7f69ff00d9d3ecf148638afe
4f8a1f036cb5df15f84ec6e0857fb47c54f859f0e63b65950dcc8aa933c7f6a7c1df8f7f047f685f
0ac3e37f813f16fe1cfc60f094db17fb7fe1bf8c741f1869b6f33aee3697d3e877d7bfd9d7f17297
1a7ea0b6d7d6d22bc5716f14a8e8a01e5fe09f88dfb5deabe2fd0b4cf1ff00ecbff0c7c19e0bbd9a
54d7fc5be1ff00da7ae3c6faae8702d9cd34535af84ae3e0478446b4d25e24366f0af8834f314733
5d079044627f8d3fe0a5de02fdafb59f897fb33fc44fd9374bd6655f87de17f8f763f1ab58f0958f
87eebe28dafc23f166a1f03e4f16e83f0067f172c9e0eb0fda1bc4da0f86f598fe165cf8ce27f0b3
5d69bab4572d16ae746907ebad1401fccde889ff000575f197c5afdaa344bdf883fb4a780bc27e34
f88df0cf47f017d9be10f84e3b2f87df08b59fda67e1e59e87e3ef837e3ef11beabe1b83c59a6fec
bfa9f8a22f8b5e10d53c2fe22bfb4f125b6a5aff008b22d2fc49a2c56ba933f6a4f04fedebfb3ef8
d3f68bf0dfc26f8adff055af8f5aaf8a7c19f0374df805e31f0a4bf07bc55f0bfc3363a7e8975a6f
8cbc4fe34bbb2f81fa9fd8fc59a7f8f34fb2bbf16e85e0cf055bf8c3c6be1bd511ee1e1d0eeb53f1
2683fd33d1401f8d1fb11fc46fdb7bc69fb555bdff00ed01a3fed116ff000d7c5ffb16fc18f136a9
a178c7e18f86fe15fc27f847fb415a681e01b6f8a1e198e39740bbd6fc73e2bf1af89aff00c51e20
d2efb43f1dc0be07b6d33c4fe13f1378123d3ffe10cf125cfcb1a9ebdfb77fc0dfda9fe1c69bf0eb
c03fb54c3f07fc49fb5efed2de22f8a76be1df861e1cf1b7c18d77e15fc54f8d9f1812c7c4771a4e
97f0fb58f1bdbf8b74c5bff03f8f34ff0010eb9f13fc07e1c4f0b9b21a4683e2a6d47c4cfa57f47d
45007e71ff00c12e7c51fb48f8a3f66ad464fda9c7c6abff008a1a17c5bf88fe1d4f187c72f05693
f0d7c45f117c2f617f653681e3af0cfc3ab2f06f81f59f02f817578eeee60d0bc27e2fd2b52f1168
b7363aa59c5e2df1878713c3fe23d43f4728a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2803c93e31f87f4abaf017c41f10496104daee9df0d7c7769a66a2d6e93
de58c575e19d592e23b0774792d5ee7cc0b3c96660b8b9448ede595e05111fcf3f815ff04ecfd9a7
c57f083f66cf8e7e0df0b6b1fb38fed14ffb337c23d027f8ebfb396ae3e14fc45bdd32f7c19e17d6
750d23c656da6da5e7817e26e9d3eaf0457b3e9df153c19e37b1fb5a35c24093b34adfa89e30f0f8
f16784bc53e16376f603c4be1cd6fc3e6fa34f364b21ace9975a71bb48cbc6247b7173e72a174dec
8177ae723f31fe1a7c72fda9bf638f877e07f85bfb517ecafe24f891e00f863e10f0c78174efda3b
f6319754f8e1a5ea1a1785348b5d134ff107c42fd9f2f6c745f8f9e0dd424d274d8aef5cb7f87ba1
fc6fd26deffed0d0eb0968d11500f5dd7740fdb47e1ddb476babe9df0c7f6d5f07dabc734535b496
5fb367ed1f61325d168eff004dbf8aeaebe0bf8bb58b784463cfb2bdf8051162d890a9f25bf147f6
f5f815fb06fedcbf1f3f674f86bf16fe1b49f083f691f1af8b2e756f1cde7c7bf0fea9fb33fed05a
c7c22f861a4dedc47e16d37e2b68ef1fc2bf8dff00db7e37d57c25e1cd0eef43f13f8a35686d26d5
24d3bc5530b4bc11ff00457f023f6a9fd9c7f69dd3b50d4be02fc63f01fc4e6d0ca45e26d1740d66
01e31f065ccaef1ae9de3af02ea22c7c6be05d57cd8a489f48f17e81a2ea714b1bc72da248854793
7867c0fe09fda2fe317ed1be27f889e11f09fc45f86fe1e8f42fd9afc37e1df18e81a7789bc397e3
c1fe6f8c3e2d5d4da1ebd677ba55d25ff8efc49a6784efddade4f32efe19c51bf36719001fcddf89
7fe094dfb647ec3f7573aeff00c13d7f6c1fda07e07e98976279be0c7c6682e7c63f03b599923412
d926bde06f0ff8c3e1bc9613c65ad656f1c7ecff007777709234977e3cf367b8b8af48ff00827bff
00c137be36f8cfc01a3fc3aff82897c64f875f143c02bf15be2878eaf7f63df803a978874af82bf1
0fc5df147c5ba978ef5ff899fb47f89ad348f08bf8c2c34ff156ad750e85f04b4b874cf862fa65bc
4ba858f8a2fd6dec1ff737c4dfb0f6b5f0f340d767fd8a7f680f8a3fb2e6bc74bbd1a0f815a6b7f8
ddfb3cc3a88899ed638fe0a7c56b8d5adfc2361e64715bc761f08bc55f0c2d21420bc13aa98dbcda
d3c79fb5afc3ed1ad6f7f682f83be19f8f3e19b8d3604baf8c5fb38fc35b0f88f16a360f1ac6753f
157ecf7aa6b7e0ef8c1e1eb8977492df687f0e351f8e8f0490bc10c509611a00763fb16fecfba8fe
cbff0009343f07fc64d4357f12c5a8da69d61a2db78cacbc297fe17f81da4695a7db786edfe0cf83
9f4117961a17c2b83ec0358f065c5fde4ed7035bb8d3b5d9f4fbf4b0b06fca9fdbaffe0dc7ff0082
777ed53f12e2f1dfc3ff00087887f642f895a16ad7be23d5f59fd91b47d17c37af6bb06ad1594da5
78d65f06df349e1f786c35efb799af7e1d683a66b705c1fb35c8ba9dd6e2dbf5dfe12fc6ef87df18
ff00b5edbe087c42f0ff008a353d245c43e27f00783fc7325a78c7c3b13c6d0341e35fd9ebe39691
a3f887c0524933491be917f2785e5955515a704c8cdd4eb577ac785e04fb5d8c5a659e96b77756d6
5a843ab783a2b49ae9079cde1dd4f5abfbcd0fc212a3148d47853e29ae918de9278467b76d8c01fc
bc78b7f678ff0082fdfec0b6f6707ece3fb557c07ff82a6fc0af0a5cc9243f093f690f0b7823c2bf

b48dbe81a5dbba45a1c571f13becfe30bcb88b4cdbf657d23e26ea9a82dc993ec1e1c2844327affc
00ff00838ebf678d2bc4ba17c25fdb57c03fb427fc134fe3125bdb8b8d1fe347833c7b1fc28bcbd9
ca4af71a578a6cecb5c5d2b45bbc9fb05d788be0445a44709124de28547131fe8e74dfda067d264b
0b5f11c515f4173716f6d66be24b6974ebe371280ad1695e2dd2f4dbaf0cf8996321317f79a5782e
d36cb1bcda84c64f302fc5fd03f654fda9fc137be02fda17e0bf85fe327832682e45df87fc75f0be
c3e2ce8d63318fc8ba36f79e1fb0f1a5a68daadb990c4b7763a8586a50caadf659d64424007cbf6b
fb7dfec9de38f157c22f85be24f8c9f007e31ddfed03a26b9a97c14d4a1f15f80df4cf898fe16bad
38788742f00fc4ff000d6bbac781b52f1b69367a95bea91f843575f85be259ede712d95acb3dbea1
159fd0d7dfb387c17f16ea8ba9f83b4f83c3be3ed3a74d5317375aef853c69a625cd9c0226b3f127
86b52d335c92dc2b2bdb6b5a98f1fe892cc4c2b15edba88d3f8eefdae3fe0d62d47c59fb4f6bff00
14ff00620f8d5fb3c7ec47f04e1d5345d63e1c782f51f167ed17e2bf1ce89aee9e16fe4f1a43aaeb
be1ed2afbc17aacd78b1dd697e1ad1b5ed52dfc3b1da5bc56fae5c486464fea67f63df027ed09e00
f805e00f047ed3df1b3e197ed21f197c2babdbe8377e37f82de09f1a68169e30d1963b3b7b2f16b4
50a30f879f14ad4fdb64f1478a3c37268de04f15c16cb75adf8774dd4b51d4351400fa7ad25f8bfe
0abf5b33e38b899650c2df44f8ada7d9dfe9d7d720cc905b685f137c3c9a7dadcbdc88d7fd0b5fb7
d1b5724473c7a77efa58a3f993e2a7ec99fb2a7c4ff15b78ff00e327ecd975f027e35ca08b7fda1f
e00789b5df841f1561be994b1bf7f8b3f06f52f06f89b5996da46332e99ac6a1e33d3e4dbb2f6c2e
a1dd137e89f862eee2eae7c47e10d6f50b0f13ff006235942faa05b0926bdb1d520b978f4ff12e9f
6cbf63b6d7ad3ecd28bf8e3b5b6b5bfb2b8d3f518acad3ed72dac35f51f096b7a61127836fecdf4c
60cba8781fc4a92df78735181c82f16977b89aff00c2f3e322358a2d5b420a761f0fa3b7da5003f3
e340f85bfb79fc27b6137ecd9fb637803f6baf04d846ab0fc30fdb63c390e95f11acade297cc1676
9fb497c06d1741d5a2bb942cd6514ff13be05f8f7530c6396fb569d90b8d697fe0a4aff08375b7ed
c1fb2c7c7ffd91a1b77db77f1462d03fe1a33f66bd8d910dcc9f1b7e055b78967f08d94ccac05cfc
5df017c2e10831b5c24599445f564be07f0678a2e1ecb49b7d47e1a78d6cbcc9934b112da3c20b46
f25e68e2c6f6dc5d696cc119f52f03eb9a61493cb5be9edae164b316e1f127c46f87f7f6d67e2e4b
5f10e8173716f6506aad2a432472c8b1ac6a9e20315b594734ae4c5069be2fb3d1c4d3c91c1078df
5abd922b69403b8f855f19be117c74f0a59f8ebe0b7c4ff00fc59f066a0b1b5a78a3e1cf8b742f19
68521953cc589b52f0fdf5fdac372ab912dacf24573048af14d1472a3a2fa5d7e38fed4df06ffe09
fba9f8cd355f0a7c2ff1a699fb69f8a6d2e24f0ddbfec3baa6b9f03ff6b8b8b9bd9e38dfc41f1035
af87bad781f4fd07c2d677322bea1e2efda4ee47c378915a279753b996cf4fbbef7fe09bd71fb627
85bc51fb497c0ffdaf7e2fd87c60bff8637df09fc49f0b2f2e4e83ac78ff00c13e02f8a1a0789f51
b6f87bf13fe21f867c1bf0e746f8ade2ef0d3787a04bcf1f5af80bc383589ee6ea448aee0f22e080
7ea8d145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
140051451401f097ed9dfb347ec97e31f0478c3e3d7c67f851a64fe39f857e11d67c51a17c5bf016
adacfc28f8f3a3dc685a65c5c697a6783fe34fc3abff000dfc47d2aeefaf52db4fd334d875f9b4cb
bbfb9b6b7bad2efa290db49f337c0afd9a7fe0a2bfb1cfc28f08e8df09fe3b780bf6b5d160b097c4
7e2cf83ffb59c175e09f8996de2ef15dedef8cfe202f857f6adf86da26b771e21bad4fc63adeb6d6
72fc62f843e32d5ae4cd6eda9fc408618895fb6bf6859e3f19f8f7e007c088f33c3e36f1dbfc4ff1
bdb2c4b7110f871f025b4ef17c897c8784b3d5fe28defc2bd066129f2ee6d750be8024aa2551f560
ce067ae39fad007e6f69dff052ff0084fe07d574ff00087ed8bf0ffe287ec2de31bfbab5d32d752f
da0b48d3c7c0ad7f56b9f97ecfe0ff00da87c117fe26f813a846f2145b5b4f1478c3c15e299d6589
a7f0ada3b1897edaf0e6b3a243359de68dab69babf83bc74dfdb5e12d6f4abfb5d4347b8bdd4d5af
aeed2c353b39e7b1bab3d657cdd73469ada6921b9964d56289c8fb1a4bdbeada4695af69b7da36b9
a669face8fa9db4b65a9693ab595b6a3a6ea1673a949ed2fac2f239ad6eeda64252582e229229149
574238afce6f15ff00c1313e1068f378835efd93bc77f133f61ef176bf34ba8dfdb7ecfbabd947f0
4f5cd658030ea3e2cfd993c6165e21f817a8cd1caa266d4fc39e0ff0878b3cd027b4f1558dd24770
801f587c65fd987e01fed029612fc5bf861e1bf15eb1a3946f0ef8ca38eefc3df117c272c720992e
3c19f12fc2f75a2fc40f075d2ca378b9f0c7897499f3c19082457cb3e35f811fb6b7c26b5d2edff6
57fdac74cf1669135e7d893e1efedade12bdf8bb6704462d42f16d34af8e1e0ad4bc1ff172c5aecc
505845a87c4083e335d5bb32c8c93e4452725a4fc5bff828cfecbba6db69bfb447c11d13f6e5f01e
992cf1dc7c77fd8fedec3c0df1a23d1e177306a7e3afd937e20ebd1586b7a9085a317f2fc11f8b1e
28d42fe48a4934af8710bcab68bf457c1dfdb3ff0065cfdaa64d67c13f097e31686ff13b475f335a
f84de2eb2d63e1c7c72f046a3a7b25cacbe29f82bf1174ef0afc4bd1574dbb8d0cd717de1a8b4eba
58a416b7b716f22cac01f0e6b5fb46f8f3c1c9aa69bfb537ecab0fc098ac9e4d3f54f8c71b5df8a3
e01f89f53b2736f35eea1f13fe09aebb3fc3fd2ae2f5dae6caf7e3efc38f02d9ae9f2c7f6d66123a
af77a06bde2ed47408bc75e13f8483e277c3ad5ad1a6d37c53f08bc55f06bf692f064b17da4b4c74
1bbd3af7c39e2bbc8a351114b7f0d784750656b64885cbcc7cc7fd19d3bc476d6da8cba85d466c93

50bdb6f0ff008a6c9e43e5e85e2cb78d2db4f926f3590269faedb35b5ad9dfec16f7aada148a41bc
90af88f8c7f61df805aff892fbc7fe05d27c43fb3f7c51d464f3affe277ece5e23bbf845e27d62e4
4a66f3fc61a5787e33e04f894de6924dbfc50f0778d2cce4ab5a952548078bf827f68cf841a86a76
5e0bd663b3f0c789e3912387c1fe22d63e257c14f14adcdbcabfb8b6f0bf8d25b49673889a4649ef
2c2d4c7137cd24058afd4515a7c3df112cbaaea7e05f1c6a16f3c56f6a269750d57c6fa2ea16b6d0
c70c4f6b1f86bc55e29d22e6dd9004998c493cec1daf63690b93f3678cfc03fb5ff867479f41f1bf
84fe087fc1423e19a48cff00d8fe2fd1bc35f03be3c5bc12c863636e2eec759f801e3cd660b621a0
b9587f67e8778c7da524549478b782be217ecdbe15f15693e12f0cfc40f89bfb1cfc50d62492c74a
f813fb50c9e20f87edaccb13a44348f869e27f18ea1ac7837c591f9a274862f861e3df88de1d7795
9ad2ce174598007e9c68de23f07787ec869da5786f5df0de9503929041f0efc4da4e9c8ee88ef204
b7d063850b0204b3c8abbdd583c8cc871d2699e31f0aeb376d61a6788348bcd41155a4d3a3bfb61a
946ac18ab4ba6c9225f44ac15b6b496ea1b6b609dad8f0cd3be24fc45f0e5dff0065789b426d7655
8e79cdbc56e20f12181645459acadf47b7ba835fd3adc3279baa68da54f656eb2ab6af7da6baba0f
04d67f6c1f0afc78d535ff00863fb297c34b6fda43e237872feebc3de2df15eb3ff12afd9e7e0e6a
df67899cf8f7e3559596bda4eb9add8fdae29a5f875f069bc6ff0010e2ba8a4b1f1059782912e758
b000fb07e31f8b7e147807c07ab78dbe3378a7c37e09f03786825fdef8b7c4bad41e1eb6d0eec379
563369dac3cf6d796daddc5cba59e91069129d5f51be9e1d3b4f82eae2e92da5f89ecfc5dfb53fed
451eb1a0fc3d1aefecdffb37b6976f2c5f1e3e21f83ec57f696f8a9e1ed4c6a31dddb7c36f83fe28
d3e6d1be1869d3d95aaac1f11be327879bc59790ddc52d87c17b56920f132fa17c12fd922cb4cf16
27c4efda17c77aafed27f1afc23e20bd9fc1daef8bb4f7d37e1bfc1817f63a6dec5a3fc08f85d36a
3ace95e108f4db4bc4d361f1f6bfa878b3e2eead65135beb3e3eb9b264d3e0f67f8e3fb407c19fd9
bbc37e22f1e7c73f885a17c3af089b1d26d2c6fb59b9927d4fc41ab5e4f7f616de1cf06f8674f86f
3c4de34f15df5cc9696da6785bc2ba5eb3afead777b676ba769b3cd322300647ecc9fb3efc23fd9e
7c2fad787fe1668179672ebf7ba0eb7e33f19789758d53c59f11be24f88c784f45b63e2af889e3bf
11dd6a1e27f17f8827b548e36bad5f50960b04dd65a45a69ba7a47689e5bfb3e6bde17f127ed91fb
785df86359d2b5d6d125fd9b7c1be25b8d16f6d751b7d27c55a0780bc5977a9786754b9b332c56be
23d1ed759d3a5d5b479e6fb7e9b0dfe9df6cb7b6fb54424f0ef0d786ff006bbfdb5e18ef7c66be35
fd877f64bd5ed6081fe1bd94e9a3fed9ff001c34a82c45824fe35f17e97733c5fb2cf80f5db586c6
71e14f094f7ff1f6e6d3ed56dadf8b3e14decb3e84bfa27f097e0ffc2ff811e02d0be187c1df02f8
6fe1cf80bc39018749f0c785b4e8b4ed3e179087bbbeba280dcea9ac6a53eebbd5f5cd527bcd6759
bf926d4356bebcbe9e6b89003d228a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028271c9a2bcd3e32fc43b4f84bf0a3e22fc4abc8fed09e09f07eb
de21b7b20aef26a7a969fa7cd2e93a4411c60c92dd6afaafd8b4bb486305e6b9bb8a241b9c50078e
fc2345f1ff00c7ff008f7f175d7ccd2fc21368ff00b3978126747506dfc10d278abe29ea76877146
4d4fe21f8953c277af80cd71f0ca15202c6b9fab6bc5ff00677f8717df09be0afc3bf02eb57726a5
e28d37408f51f1c6ad2c892cbadfc43f12dcdcf8a3e21ebb2491a246efadf8d759d77543b115145d
0441b156bda2800a28a2800201e0d7cf1f1f3f64cfd9b3f6a2d32c34df8f9f05fc07f131f466f37c
39aeebda3247e32f08dd6edeb7fe0af1e695269de36f056a48e77c5a9f84fc43a36a113e1e3b9560
0d7d0f45007e4d78abf621fdb03e122477bfb1e7eda1a9789f42b32b0cbf01bf6ebd12ebe3d78375
df0e79d234be04b6f8fba3c9a37ed09e1af0fac134cba3dff8b755f8cd7fe1cbd91aef4db76b496f
74cbdafa57fc146fc5dfb3eeafa7f837f6fcfd96fe337ecc7e1e7b78e2b3fda3f4cb883f688fd96e
deecc8604d3bc59f1a3e1ae9cdaff806c5dd73a478abe337c3af8716d3d8ff00c8cd71617d6d26a3
aafeb6d31e38e4478e44492395592447556491194ab23ab021d594956560415241183401c9780fe2
1f807e29f85347f1e7c32f1b784be227823c436cb79a0f8c3c0de22d23c59e17d66d5f85b8d2f5ed
06eeff004bbe849e0c96d752286ca9208204fe32f03782be23787751f07fc42f08785fc77e12d5e3
f2756f0bf8cb40d2bc4fe1dd4e2049116a1a26b7697da6de46092425c5b48a0f2066be20f1f7fc13
4ff677d5bc4baa7c48f81b73e3ff00d8d3e30eab702fb51f89bfb24789d3e1349e22d411da7171f1
0be19269fabfc11f8a82e2e76cb7e7e247c33f135edd00c16fede47330e3e1f107fc14dff66f6f2f
c5fe12f85fff00050cf86768885bc51f0c1f45fd99bf6a8b0b58de596ea7d4be1978b357bcfd9f7e
285f436a1511fc31f10fe08cb7d70a56cbc2ad24915b900f2ff8f5fb067c1bf0f788fe037c2bf87d
e2df8f3f0c3e0a7c48f881e2fb5f1c7c01f879f1a7c6ba37c22f10d9f847e15fc42f89ba6e9fa5e8
d757baa6b9f0bf4e9bc49e16d2e3d574df833af7c3cd375ed0e4d4bc39ad595ee97aa5c463f4ff00
e16f807c0df0b7c303c05f0ebc29e1df03f837c3da85dc5a0f853c27a2699e1ff0fe8f697cb16a8f
169ba468f6f6b676c9713ddcf7771208166bbbc9ee6eae1e69a679a4fc74f8e1ff000552fd90ee7e
297ecbf63e30f107c62f84ff0013348f881f136c354fd9c7e207c05f8b3a17ed157bac7887e037c4
9f0e683a47863e15c5e16bfd4fe224fa9eb9ab5869ba2eb5f0deefc59e13bdd46fad123f118b4926
ba8bdcb49f82ff00b55fedb0d1ea9fb47de78b3f646fd97b52b2d26297f659f0178b6dedbf681f8d

3656903446e7f68cf8cde07d473f0abc2daf58182db53f827f0535b6d76eac5bec7e32f8ab187d57
c22403bdf1bfed9de22f177c4cf1ff00c0bfd86be1f5afed15f17b45d5acf4ef1ffc50d67559b46f
d92ff67fd6469b158dee9bf14be29691f6fbef167c41d17ec96f757df043e1469daf78e33716b078
af50f87f6d7326b36bdafc0ffd863c3be10f88967fb467ed0be38d5bf6a7fdabe2b2bbb2d3fe2f7c
41d26cf4ef0c7c27d3f53f286a5e18fd9abe13dbcf7fe18f819e17bb8e08adefef7489b57f88de29
893778e7e207899dc2c7f5d7c39f86fe01f843e09f0e7c37f85de0ef0df803c03e11d3a2d27c33e1
0f08e8f63a0f87f44d3a124a5ae9fa669d0c16d0ab3b3cd3c810cd757324d75752cd7334b2bf6d40
0018181fe3fa9e68a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a00427009e3819e7a7e3d6be00f16feddbf024f8d35bf801e2af08f8b752f
8f36df187c37f0bf45fd9b6fb42d0750f889f1021d4ee60f12f877e34f83749b8d664d1357f81961
e18d3ef3e21eadf14ae751b4d1bc170f8535cd0fc47fd93e3dd2e1f0cdc7e801ce0e3838e3eb5f97
3aff00ec0ff1235af8f33feda7ff000baece2fdb1342f197f627c36d79f47d6dfe0f7857f64e7d65
23d6bf657bef012eb8b2eb1a378f34646f1bf8c3e22c9710f8ba1f8db1681e2cf0ff00f67785bc2b
a7f83ee803f5157254648270391d0fbf41d7e94b40ce067ae39fafe9450014514500145145001451
45001451450051b8d334dbbbcd3f50bad3ec6e6ff497b9934abeb8b4b79af34c7bcb76b4bc7d3ee6
48da6b37bab566b6b96b678ccf6ecd0ca5e3254dec01d0628a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803ffd9}}}}}\pard\sb0
\sl-240{\bkmkstart Pg3}{\bkmkend Pg3}\par\pard\ql \li7024\sb0\sl-253\slmult0 \pa
r\pard\ql\li7024\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li7024\sb0\sl-253\slmult0 \par\
pard\ql\li7024\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li7024\sb0\sl-253\slmult0 \par\pa
rd\ql\li7024\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li7024\sb33\sl-253\slmult0 \up0 \ex
pndtw-10\charscalex86 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 Rajah 1 \par\pard\li1600\sb0\s
l-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmu
lt0\par\pard\li1600\sb78\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86
9.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Rajah 1 di atas menunjukkan sejenis mesin
yang digunakan untuk ...\par\pard\li1600\sb0\sl-260\slmult0\fi679\tx2956 \up0 \e
xpndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 memanaskan glu panas
.\par\pard\li1600\sb0\sl-256\slmult0\fi679\tx2956 \up0 \expndtw-10\charscalex86
B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 memotong lengkung dan lurus.\par\pard\li160
0\sb2\sl-262\slmult0\fi679\tx2956 \up0 \expndtw-10\charscalex86 C.\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 meratakan dan melicinkan permukaan kayu.\par\pard\li1600\sb
0\sl-259\slmult0\fi679\tx2956 \up0 \expndtw-10\charscalex86 D.\tab \up0 \expndtw

-10\charscalex86 memasang dan menanggalkan skru benam sendiri.\par\pard\ql \li16


00\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600
\sb11\sl-253\slmult0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex85 10. \tab \up0 \expndtw
-9\charscalex87 Antara alatan berikut yang manakah digunakan untuk melicinkan pe
rmukaan projek? \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\
sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl
-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-2
53\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253
\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\s
lmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slm
ult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmul
t0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \
par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \pa
r\pard\ql\li1600\sb7\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex85 11. \par\pard\
ql \li6347\sb7\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex86 Rajah 3 \par\pard\li
2279\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2279\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2279\sb0\s
l-264\slmult0\par\pard\li2279\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2279\sb0\sl-264\slmu
lt0\par\pard\li2279\sb234\sl-264\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-9\charscalex88 Rajah
3 menunjukkan cara menggosok permukaan kayu dengan kertas las. Apakah fungsi X ?
\par\pard\li2279\sb0\sl-260\slmult0\fi0\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 untuk menghasilkan gosokan yang lebih cepat.\p
ar\pard\li2279\sb1\sl-261\slmult0\fi0\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\ta
b \up0 \expndtw-10\charscalex87 untuk melindungi tangan supaya tidak terluka.\pa
r\pard\li2279\sb0\sl-259\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-10\charscalex87 C.
untuk m
engelakkan kertas las daripada terkoyak.\par\pard\li2279\sb0\sl-257\slmult0\fi0
\up0 \expndtw-10\charscalex87 D.
untuk menghasilkan permukaan kayu yang licin
dan rata.\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\
li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb8
5\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf1\f2
\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\charscalex88 \ul0\no
supersub\cf2\f3\fs23 3\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid3
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a090
0124e00e493d00f5348194f4653f420d002d14514005145140051451400514514005145140051451
4005145140051451400514514005145140051451400514514005149919c6467d33cfe54b907a1068
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28029ea17d65a6d8deea1a8de5be9fa7e9f69717d7
f7d753c76d6d65656b13cf757973712b2c505bdb411c934d348cb1c51a33bb2a8247f391ff000496
ff0082befc4afdb93fe0a19fb7d7c00f8afa7dff00817e1ee91e1ef871f18ff611f087893c2767e0
fd6bc59fb360bed73c35ad7c4fb7ba9ade1d67c6767f11a4d47c01e3cd2b52b8bbd42cad345d7120

d2160b4b7bb66fb1bfe0b5df173c7fe08fd8e355f84df0d3e1d7c7af1aeb9fb5278a3c39fb3f78af
c4bf013e0f78f3e306bdf08fe0cf8ef59b0d27e39fc4dbdd33c09a36b177657da1fc2cbbf1343e0f
b79e16b9d67c537761069b6b786d6ed23fc12fdb2bf63af12ffc12b7fe0a07ff0004b8fdb57f63ad
33fe0a3ffb5c2e936b7ff083e3f785b5ff000efc4afda4ef7c33fb2241a2e93e1db4f0c699a969be
07b67f075e786b43f116b57de1df863abc96f7526b5a4e937b676b61369b76f3007f6d54563f87b5
ab7f11e81a27886d2df54b4b4d7749d3f58b5b4d6f4ad4341d6ad6df52b48af60b6d6343d5adacf5
5d17558229962d4748d4ed2d750d36f126b2bdb786e609635d8a0028a28a0028a28a0028af04fda4
bf69cf80dfb22fc26f137c71fda37e29784fe127c30f08dbb4dabf89fc57a825ac73dc14636da368
5a7a09754f1278935291441a4787341b2d475ad56e596dec6ca791b6d7e507873fe0e35ff825f3d9
7896e3e2dfc46f8b7fb305f68be16bdf1be85a0fed3ff013e267c23d6fe24f846d22866835bf8556
da86877d6fe3c6d5e3bab49746d0f48bb7f13ea315dc12c3a2084c922007eec1600edc8dc412077c
0e338e4e0123b57e4eff00c3e77f62dd77f6f7f87fff0004e8f851e21f15fc7bf8efe2c3e241e33d
63e0a787a3f1c7c31f8247c37a36a1ab5c2fc56f1d5aea5169da6c8f2580d2af13414d7d7c3daade
e9f61e25934abbbd82ddbf153c45f1b3fe0a89ff00070a6b2fe0cfd93acbe21ffc1363fe094d717b
358f8abf6a3f1758cfa17ed15fb52f8566925b5bbd3fe186896b7b657ba7f8535fd3da68d61d1753
8fc2ea92ca7c53e3bf104d14be02afe867f600ff00826b7ec8dff04d5f8496bf0a3f65cf86163e16
fb4436c7c6df1135836fad7c54f8a1aadb2e0eb7f103c686dadef75595e5324f67a1d9269fe15d08
cd25bf87f42d2ed8988807dea338e719f6a5a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0029ad9da76f5e31d0f71c73c73d29d4d60594807078c1f4c106803f9e3f0ffc6efda4bfe0a8dff0
509fdb37f668f86ff1efe27fec97fb17ff00c13e35ef097c2cf887adfc089fc2de1ef8f9fb46fed0
3e228753bfd5b4c5f899e22d07c517ff000d3e1778161d1752b0b9b3f06697a6f88fc4b72f6378fe
248edef7ec9a5febc7ecbdfb38f8a3f66ed37c77e1fd5ff695fda0bf689f0f789bc4b65e20f08a7e
d17e27d0bc79e2df86f689a35ae9faaf86349f1e58787b40d7bc45a06a1a95b3eb56a9e2a3a9ea1a
54d7535a5bdfc96c715f9237dfb10fedc5fb0aff00c144ff006a0fdb67f613f0c7c31fda63e067ed
c89e16f107ed21fb2b7c44f8a127c10f1f7857e2e7842296d34ff88ff08be22dff00867c53e0dd46
d3518f53f10deeb1a0f89e0d21e66d6eeec0dcdc2d9e917963fab1fb2b788ff6d0f1a4ff0012bc5b
fb5b7c34f839f04b48d4efbc316bf06fe107c35f88baa7c60f15f86746b0b1d4dfc57acfc54f8952
f85bc1be1ad57c45e23d52f34d8b4cd03c1da2cfa378734ed15b7ebdad5d6a924b0007d794514500
14515f377ed55fb5a7c07fd8b3e0cf8a3e3c7ed13e38b1f037803c32915bc2cead7fe22f17f88ef8
3a687e07f00f866d37eafe32f1cf896ed459683e19d16dee2fef26669e41058db5e5ddb007a7fc57
f8b1f0d7e05fc39f18fc5df8c3e36f0efc38f865f0ff0042bcf1278cfc71e2cd460d27c3fe1dd16c
42f9d7ba85edc32a29791e2b6b4b5884b777f7b3dbd8d8dbdcde5c41049f82fa1feda5ff00054fff
00828af8cf423fb08f817e197ec43fb2278c347f16eb7e00fda93f6aff0087baafc48f8f1f163c37
e18bed1b4db1f88de08fd99a2f13f83a2f027c39f1adc6bab2f80f54f89b34da8788ec74997547b3
d320d46cad24e22dbe1f7c6dfdbefe22d9fed41ff0520d0b4af85dfb3efc36b683e317ecd1ff0004
d6f881ae69961e05f84da168f0dcdff87ff6b4ff00829878863bd8f44bcf125a58c179e20f0afc0f
bfb9bcd0bc2822b8d36e2d2ff57d2bc5f77a7fe837fc139ff6f2fd9a7f6bff00881fb49f83be0d9f
89bac78dfe125f7c3ab8f12fc4bf8a7e06bcf8771fc70f0478c746d4e7f067c4af829e1dd64dbea8
bf01e3b9d3359d33c1a6db4ad334bf226b7d7614d45bc549e20d7003f23fe2d7ed59ff00071b7fc1
39fe2af89b54f89df03be1f7fc1547f64ff0f11ae6abe3af83ff0009ed7e0b7c5f5f0458e996da86
bdace8de1df87faff8b2c345d4b4893fb46d8e83ab7863c6fa8ea42c1af6dc5969d751de5b7f42bf
b107eda1f043f6fefd9cfc0dfb4e7ecfde21b8d6bc01e3586e2d6e34cd5ad934ef16781fc5da4482
d7c51e02f1be8e92cdfd91e2bf0c5f9fb2ea16cb35c59ddc0f67ac69179a8689a9e9ba85d7d69b53
3bb6aeecfdec0ce7a75eb9edfa57e187fc12a74df09d8fedcfff0005b57f829a5695a3fecec7f6ba
f83f63a3db7868245e129bf68ed3fe02e827f6a7bbd12d6d18e996f7d2f8aeebc291f8afec4a8ede
2887524b94492211a007ee8d14514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
1451400514514005145140051451401e4df14b47f8c9a89f07dc7c1cf17f827c2f7769e30f0fb78e
20f1f785b54f14e95acfc3a17e92f8b2c7438743d77c37a9699e3692c23fb3f85b57b8d4ee343d3e
7b9ba9b56d1754516f1c5f31fc24b5ff008290787f50f19e9df188fec89e38d1afbc5d7aff000f75
ff00046a9f17bc21a8e83e129a1d7efd65f18e8bae699e285f10ea525d8f0ee9505a68fac691169a
b71aa4cb7379676164975f7ad14015ac96e16d2d85e2c0977e4c66e92d9e492d96e59434eb6f24a9
1caf0094b885e58d2568c299155cb0ab345140051457997c60f8cdf0aff67ff879e28f8b5f1afe20
784fe177c32f05e9936afe29f1cf8df5bb1f0ff87345b28810a6e6fefe58924baba936db5869f6c2
7d4352bd960b2b0b5b9bb9e185c03d29dc46a5882402a30b8249660a00048c9248006727a0c9c0af
c7ff00db1ffe0acfe13f845f14c7ec7ffb1cfc33d67f6e5fdbff00598de2b6fd9efe18ea705bf853
e0f412c10b278dff0069df8aac26f0b7c1ff000669ad796735d58ea3787c51a879f6769169fa6c3a
95b6a8bfcaeffc15f7fe0e60fda27e35ea3adfece5ff0004faf0c7c46fd9c3e0aebde13fedfd53f6
a9f1bf84fc49e0ff008b7f14fe1c5f1681fc65f07340d534c875ef87ff000a2fd37a5c7c4fd3348d

77c67069321d7121f06456772927f405ff00041ff8fbff0004e3b2fd883c6faf7c00f871e18fd927
55f831716773fb6ae9ff00153c67a2eb7e38b2f176a3a33f88f4ff008c3f12be3f6af2daff00c2d8
f01fc46d226bef14f80fe27de5dda7876f74d6d4b4cd1f4ad00e9777a45a007cc5fb4c7fc1ba3f19
bfe0a4bf0ab54f89ff00f050cfdbb3e227887f6ddbfb3b8d73e1a691f0b52df4efd8dbf66dbf9d27
bbb2f869e05f8597f63ff091f8a7c3897325b58f89be23dcebba078e7c429676d7e009ed76df7e0f
47fb62fc6ef8edfb28fed4ff00f0429fdb9fe0a7c47fdb0bfe0a39f02fc69a7f843f61cf13784fc2
969f13be21689f11bc2be2586daeeebc65f1135b36d159f80fc0b69a558f89d7e297892e51fc5bf0
67c5373e16f1919a7d1c4d75fd3e6b5fb79fed8dff000548d735ef85ff00f0497d3a3f82ff00b2c5
86bdab783fe26ffc1537e30f86ee65d1b518ac9e4b0d7b4cfd8a3e13eb16b6975f14bc45692a5cdb
5afc4ef1225b781b4bbb864f24417634dbf9bf4b3f612ff826ff00eccdff0004fdf09f88ac3e0d68
5ae7893e24fc48bbfedcf8d5fb437c54d72e3c7bf1efe38f8a279e6bcbbf107c48f883a9a7db6ffc
ebcb89aeadf42d322d37c39613cd35cdb6962f6e2eef2e803ec2f873a7eb7a7780fc1361e2bb6d0e
d7c57a77843c2fa7f892dbc356e96be1db4d7acb43b18358b5f0fdb451c515ae876fa925d47a55b4
314514364b0c69146062bb7a6aaaae76aaae793b40193d327039e38a750014514500145145001451
4500145145001451450014514500145145001451450014514500794fc77f8a10fc11f823f183e335
c786f56f18dbfc25f861e3cf8973f84f417b78b5bf12c1e06f0bea9e279b42d265ba22da2d43558f
4c6b1b4967cc51cd3a3bab2a953fc6f68bf153f6c6f889a2683ff05cbfdac7c19f0a7e207807c27e
0df1578b3e177c20f8c5aaea7f07fc0bff0004f1f0569fe2afb1daf8f7f66eb0f1cb5e7c2ffdaa3f
686f8c1e0cd5742bbf863e30f1adbf82f52d73c4f1585968dade8da55ce89a4dcff4bdff000538ff
0082847ec8bff04f5fd98bc63f127f6b4d7e09fc3be31d17c43e0bf0afc22d34c579e3df8ddab6a7
a45c595f781bc1fa189a39a78eead2f3c9d7fc4176f69e1ff0ce9f76b7bacea76a25b48ee7f91dfd
817f6c7f8f1fb19fc2ff0080fe04ff008287fec8dab7833f65cf8f9a6e8e7f66bf869fb4443e0ed7
3c17f187e1cfc2ad5ed6fbe027876d355f1b35b787be12fed8ff0007fc2965e188bc16df16749f01
7843f69af875a0f8263d4ae7c09f13fc37e1bf1978ac03ec3bfd57e34ffc155fe0c7c64fda6ecfe2
8f827f616fd817f64ef1d689f18f52f805fb4e68777e21f897fb5cf8d3e145d784be2aeabe3cff00
829ad868772daef85be0a78cfc2ba2c107833e17f8774ff11cbacf87b53d37c45a4e91afe85a4782
f4b9747f646f839fb5ff00fc1683c7de21fda0fe20fc53f1f7c27fd8bfc6568be06f1c7c67f01e97
e2bf825e2cfdac7e1268fe201ad597ecc5fb1e783f55b84f197c03fd8b2db56b28ae3e267c61f105
ca7c74fda235654b7bed4741d3f4f4f0cf817db7f6f1f82ff05bfe0a57e29bafdb8b42fda37e1078
87f676fd957e1b785bc49f177f628d434ad67e13fc49f8f37df0dbc6c3e227c44f855fb7036b3e26
f0bf88a2f0ff00867c2ba25dc5f05bc01e2ef0a1d0f49f1d5fea5ab5e4da9f8675abe6d57def4cf8
b7f16ffe0b652a7c30fd936ebc75fb2e7fc122fc3725af85fe217ed29a3695a97c31f8bdfb69e99a
55a8b1d47e06fecb7a45ce9da66abf0a7e03699e43f867e217c5ff00b2596afaea5b5d783fc0d696
96b16b73000ed7e29fed71f1cff6ecf88de20fd80bfe092fe2293e1bfc2af837776df0dff6afff00
82918b03e26f037c18b5d1f4e1a66a1f043f6599f52bb9c7c5bfda292cd63b2d57c629793f86fe19
a06bfbad62e3c4773617963fb03fb2afecb5f073f634f81de0bfd9fbe05f87ee341f027836daea43
3ea97f36b3e29f16f89b59bb9b55f1678fbc77e23bbcdff8a3c77e34d7aeaf75ef147882f9ccb7ba
8ddba5b4567a7c165636dd9fc13f81ff00093f673f861e0cf833f03be1ef863e16fc2ff87fa343a0
f847c13e11d3d34ed1b47d3e100b10aa5a7bfd46f650d7babeb5a94d79ac6b7a9cd73aa6af7d7da8
dd5c5d4bead400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4514005145140051451400514514005145711f10fe24780fe13f827c4ff123e2578c7c33e02f0078
2b4bbbd73c5de32f17eb363a0786bc39a458c7e65d6a1abeafa94d6f65676f10da332ca1a591d228
55e59111803b66c104138dc08ea33cf1c67bf3e86bfcd1ff006e3fdae2eff699ff0082b2fed01f01
7fe0aabf1a7e2afc32f841f023f684d6bc07fb2ee97f01b5bd1350f0bfec89acf836f2d3c4ff000e
bf69cf8a3f003c49e07f10f83be3c7c35d5b433a15d7c49f12f893c44be23d0b4dbbd7bcad2d7c2e
1b4dd3bf77fe27ff00c157ff006e4ff82bcfc41f107ecbdff0438f066a1f0f3e08e91a8b787be357
fc150be2cf87752d03c1fe18d3ee18dbea769f02f43d5ac4ddddf888dba5c7f66ddbd96a1e36bb7f
2ee6cbc3fe07b0583c6ebd25d7fc1a65fb17dc7c1bbad297f683fdabecff006b4d7a1f169f885fb6
7db7c43bbbaf1b7c4f9fe206993693e36d0bc67f0f755babef0aea3f0ef5db2bdbeb5baf0ffdb13c
557b6775710eb7e3dd5dee2ea5b800f9cffe0a4dfb54fc20f8dffb29f8fbf615fdb67c3161e2bff8
2c1fc02f17785348fd8da0fd977e1e6abe2df14fed0be38d73c3361e31f821fb427c02d2b4dd3350
3e18f849f167c2f24fa37c79f87daaead3785bc3573a7f8b341517f6a9e0d9a5e57fe094ff00f06c
06aeaba67c72ff0082a0eb5737106bf0693aa699fb02f813c477a3e11687a5e85e26d47c5de07f0d
fc7fd6747d40597c49b4f056a9aadecde1ef867a75cdff00853c390bc5a5def88b5cb1fb7684bfd1
1ffc139bfe0923fb307fc1393c386ffc0e9e29f8c1f1fb5cd1b4bd13c7dfb527c6dd47fe133f8d7e
2bd2f48d36db49d37c2fa5ebd7e6e4f80fe1e68fa759d9e9ba1f80fc24f63a5db69d63a7c7ab4dad
dfdaff0068c9fa8e8a11428ce14606793f89eff5ea7be4d00647877c3ba0784740d1bc2de16d1347
f0d786bc3da65968da0f87bc3da5d8e89a1689a469d6e96b61a5e8fa3e9b05b69fa669b636d1476f

6761656f0dadadbc690c112468aa3668a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800afc84ff0082b17fc160be047fc12f3e1c6976daad85e7c64fda
9be2903a47ecf3fb2df81de6d4bc7ff11bc437d39d374cd5757b1d2e1bfd4bc3de048b5778ace7d6
0d8dc6a7aedf6ed0bc23a6eb3ac79d15afebbca484381939538c641c302411e840c1efe95fc737ed
956ffb09ff00c117bf6acf8c9fb616a737c41ff828ff00fc1613f6bef1febd7bfb25fc11f183dbf8
b7c59f08f4cf1acb7765e14d1fc3de19f0ddb5ddef83bc13a0f9e3c2da7789e3b41e39f12f87aced
bc17f0e6c344b26f16eaee01f2e6bde06d0bf6479ad3fe0b63ff000713f8aac7e337ed9be2b812ef
f621ff00826e6932d95d69ff000b6e8cefa9784fc39a67806eee354d32db58f0e4f3d8dddfdcdfdb
6a9e1cf85d74c7c43e31d4fc6df17afb4bb4d33ebefd917fe095bfb497fc15ebe2f597fc146ffe0b
95a25fdaf80ef6ca69bf64bff827341a96b9a4781be1878175654bad33c45f1534db7bcb3d522d5a
fec5edee1fc3f7f2daf8c7c49a8f93abfc41974ab1b2d37c0363f47ffc1313fe08dff17bc4df1a17
fe0a8bff000588f10dafed01fb7cf8c96d756f871f0a3565b3d57e147ec87a049e75de8be1ef0df8
715ef3c35378e3c3f15db25843a5c771e1bf005eb5d5d69171e21f194b75e3597fa714408bb464f2
4927924b1249278e493cfaf7e6803f9bdd43fe0d63ff00825feadf18fc2bf11b55ff008688d73e1c
783f51b2d4347fd997c4df19f51f14fc0eb7b7d2a713e95e16853c43a4ea3f132dfc0164e0e7c110
fc475d1ae1316b2a7d81a6b49bfa2af0ef87341f09685a47863c2fa268de1bf0d78774db2d17c3de
1ef0fe9765a2e85a0e89a65b4567a668fa3691a7436da7e97a5e9d690c56b6361636f05a5a5bc51c
30451c68aa36a8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00f9d7f6b5f8fd75fb2dfece5f167e3fd8fc27f89
5f1cef7e18f85a7f10d97c25f841a24be22f889e39bdfb4db58d9e8de1dd2e08e79a466babb86e35
3bb8ad6f24d3346b7d47534b1be6b416937f317f0fff00e09c5ff0509ff82e3f897c3ffb437fc164
b5bf13fecc9fb1e58eab07897e0cff00c132fe176b57fe16d5f57b6b7632e91e24f8fbade23d62c6
faea295b7a6aa83e22ec9ef23d2ec3e12db32595eff5fa4038cf639182410704704608e091f43481
154920004f523be7a9fa93c93d49e4f3401e7df0afe137c33f81ff000f7c29f0a3e0f780fc2df0cf
e1a781f49b7d13c25e06f04e8b63e1ef0cf87f4cb6dc52db4ed2b4d860b688c92bcb73777055ae6f
af269ef2f66b8bab89a693d0e8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f9f8ff82c37fc15e3e247ecade36f04fec1bfb067
c28d73f686ff0082977ed07a0d86a3f0dfc1567e1cb8d63c1df093c1badea1a86911fc56f1e492bd
ae9b76b6f369baa4da5585f5e5b786349874cbcf1378fb53d37c3da7c563af5aff008242ff00c115
34ff00d8b759d7bf6c5fdb0bc752fed55ff0530f8d2b7bad7c51f8f5e29bfbbf11d9fc393e21b78d
753f03fc28b8d551248a38ed89d2359f1b2d9e9b7fa9e9d12f87fc3ba7f86bc1aa344b9fddaff844
3c2bff000967fc277ff08d7877fe135fec13e16ff84bff00b0f4cff84abfe11937c3543e1dff0084
8becdfdaff00d85fda606a2748fb5ff679be02ecdbfda0092ba3a0040a17a003e94b451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
005145140051451400515f909ff05d4f1a7c69f845ff0004cafda57e3e7ecfdf1cbe247c05f8a9f0
1bc2f65f12bc37e23f8716fe12bb975d7b1d6b4fd22ebc31e2ab4f16f85fc4d0dcf85afad3589eea
effb2d749d4ed2eecad2f575236b05d595dfe18ffc1333fe0a31fb487c47fdb3ff00e09adf0b3e0e
7fc14435bff8286786ff00690fd97b59f895ff000500f843f13f40f8536179fb26f89f41f02697ab
5feb9e13f1b783fc13e00d6acf50b6f885ad9f0ada7803528bc57a9dee97626eaf65b8d3f57d3bc4
1a2007f693453237f3115f8e73f75830e09180c3838c75f5a7d001451450014514991ea3d3a8ebe9
400b457e367edb3ff05571f0cbe2a5afec5dfb0cfc2b3fb6a7fc1417c42eb0ff00c2a7f0beadf67f
859fb3e69970b328f88bfb54fc4bb53fd95f0e7c39a5145ba3e1192fadbc61af810d8c09a57f6969
d7973f3f1f067fc1c5ff00b3c58a7c5c93e38fec51ff00050712cc35af1d7ec9b1fc2bbdfd99754d
3eccdb87bff08fecf3f1ca0bf96c752bcb39b743a36a9f1974844beb7b7f36f206bcba78a300fe85
28af863f618fdbff00e0c7ede3e05f11eb7e01b3f14fc3cf8a5f0c35d4f04fc7dfd9dfe2a699ff00
08bfc68f80ff0010a3b68e7bbf0bf8ebc2d3bb4ad63705a47f0d78bb4c373e1af15d9c334fa4df35
cdaea16163f73d0014514500145145001451450014514500145145001451450014d7ddb4ec196e30
38e79191c903a67a91f5a751401f801e39ff00829bff00c1415ffe0a65f1d7fe09c7f04bf63afd98
7c7de24f85ff00042cff00695f08f8c3c71fb5378efe1dc3e33f845a9f88745f0c697697b6d63f00
bc671689f10aeb58d6a2b4b9d11de6d02c1609af0f892e6d0c4eff0053ff00c139bfe0a95e16fdb9
fc4ff1dfe03f8ffe0ff8b7f65dfdb27f657d734ff0ff00ed09fb35f8df5bd1fc5973e1e3aa48f0e9
7e2df02f8e7408edb4cf1f780f5595634835db7d374c96ddeeb4f965b37d2f58d0b55d57f1e7c75f
b567c23fd96ffe0e5afda3fe367c57d3be2dd97c2b9bfe09d7e08f80d7de3af08fc05f8e3f13b455
f8cd1f8efc1ff10acfc116cdf0f3c05e269e7d4350f075889ed6e34fb6bbd1a4be53a74b7f0ea724
b0c7f54ffc12e3e10fc53f8f9ff0532fdbe7fe0ae7e36f823e3ffd9cfe147c76f01fc35fd9cbf667
f027c59f0d4fe03f8a9f10fc03e028bc392f8a7e3578e3e1fdf797acf84a0f13ea9e0ef0faf83ed3

c47041addd699737fe7dac36f696b737a01fd1ad14514005782fed31fb4d7c11fd907e0d78c3e3e7
ed09e3ed23e1d7c32f04db452ea9ad6a8649aeb51d42edc41a47863c33a3daa4daa789fc5fe23bd6
8b4cf0df86343b5bdd675ad4a68ad2c6d65766dbe7bfb6b7edb7f023f60df8337bf18be3aebba8c1
6d79a8d9f857e1e7807c2762de21f8a1f18fe23eb4e60f0cfc30f84fe0bb47fed5f17f8dfc477852
0b2d3ec62fb3d94065d4f56bbb0d2ed6eaf22fcfafd9d3f63df8dffb53fc5ef0affc142ffe0a8fa5
e91a2788fc0ad27897f642fd858eab16bbf0a7f630d2de36b8b7f899f13afe474d0fe267ed5979a6
79726b7e32bcb43a0fc2f027d3fc23e55d5bdb4da0807e877ec77fb6cfecedfb757c2a1f17bf676f
1d7fc24fa1d96ad75e19f18786359d2ef3c31f11be1878d34e62baa781be28f80b578e0f10f823c5
ba7b00cda6eb1691477f66f6faae8f73a8e9379677f71f59d7f3b9f12f47fd9dff006b5fda1bc55f
b4c7fc122ff6a8f869e00ff82997c3af07db6bfe2bd3fec5e28d3fe07feda7f07f43d622d017c29f
1f3c3b3e8da458fc61f86a3528a3f0af857f68df8593f88756f865ae5fe986d3c4b7712699a7a7e8
67ec3dff000507f0c7ed4d7be29f82df14bc0dacfeccbfb6efc21b5b43f1ebf647f88ba9d9dc78bf
c2e9385860f1ff00c33d7a15834cf8c7f03bc4938171e13f8a3e0f5b9d3a6b7bab4b5d7edb43d5a7
8ac6400fd17a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2803f293fe0b75f0fbe2e7c62ff0082607ed61f053e05fc21f1bfc6df
8a5f197c076ff0dbc23e0af013f8761d55351f106bba631d7f54b9f13ebfe1dd3adbc37a1dbd9cb7
7ad4b15e5cdf1876476d6173e6398ff047e0ff00ec63fb6b7ed4ff00117fe089165a77ec0fe3afd8
4354ff008260699f0a62fda5bf6aff008b3aafc2bf0e78b3e25695f0ebc25e15f0cf883e0dfc23d1
3e1e789bc4fe2ff881e0cf8869e1cd6926d5fc5a9a668f676de28b98750b4b78a6d4c6b7fda4d140
0c8c61146dd981f73fba3fba31c607418e31d38a7d1450014515f18fedd7fb797ece9ff04ebf817a
97ed03fb4af8b2ef40f08c1a9d9f86fc35e1ef0fe972f887c77f11bc6daa47732e8de06f01786a09
229759f116a8969712a79f7163a569d696f71a8eb3a9e9da75bcf74801f5478c7c63e15f87fe16f1
0f8dbc6fe25d03c1de10f09e9379af789bc53e28d56cb43f0ef87f45d3a17b9bed575ad63519adec
74dd3ed2de379ae2eeee78a18914b337aff3edaffed9bfb58ffc15ef51d63e13ff00c12f352d7bf6
74fd8c2c7c417fe14f8cff00f053ff0018786ef34cf1078fb4db5925b1d7fc1bfb0878135a8ad352
d7b5b93cbb9d3aefe38788e2d3745f0c4c669f43820d6ad74a9b51fc21f19fedaffb547fc15c3e22
685fb547c78fd9b752fda13fe0925f0ab593e20f147ec07fb2c7ed1be06f13fc5cf09c9a1ea332e8
7f12bf6d0f845e08d453e32f8dd74a9b4f93c432fc3b9fc2d6de0ab3b48596492d2c20bed5f5ff00
dd4ff8283fedbdf127c01fb017c06fda97f603f08deeadfb1d1b3f03cfa8f847f66bb14b2f8fbaea
beb76ba1780fe03f80d7c23e13f1cf823e077c36b7d634f9b43f8c5f1074ad3bc53e2cd3ed92d3e1
efc3fd0b4cd575e6f1669601f477ecdf75ff0004ebff00824fa78d3f65ff0084da55cf837c39f0f3
44ff0085b7fb66fed4bf10758d21b47f0bf8a7c4f6f0df785b5afda8be3ff8cb52d227f187c6ef8b
971abaddf833e1df8706bdad69ba1deb6ac3c35e12f09dd692fa87c97e01fd94bfe0a85a6fed31e2
1f89ff0004bf6cef1b7c4f6f88bf10350f8e971f193e3278fb53f885fb09784bf665d7bc45e28baf
87bfb17fc18f81d63aac9acfc4ff001a788ece7b2f11f8f3f687d107c3087e19e85a6f87349f095e
eb7a86a9a8596adf36785be09ffc13d3fe0bb7e24d43c3ff00b54dfc3f0abf6caf09f8b60b8fda0b
e10fecc9f1cbc75e1cd1fe265ff803e1de991eef13fc35f1740754d175ff008251f8e3c3ff000b3c
45f14bc53f0e3c35e2cd47c6be00f16f82fc17e28d63c0f68aa7f42ff6b6fdbabf643ff821b7c01f
84bfb287ecfdf0bafbe27fc7bf16da3786bf65bfd8a3e10da7dbbc73e3df126b77d71bfc53e22d33
42b29a3f06785356f135cde6a5acdfe97a1c0badead3ea569e0cf0d4ad15f47a6007937fc167bc5f
e03fd817e35fec59ff00053cf877ac68de11fda4351f8edf0dbf652f8afe03d266b78af7f6bcfd99
fe266a22cfc63e09d634085d753f15788be105ca69be38f875e2a8acafafbc2f7f059e977ed71617
da7d827f47e0e73d382471fe7a8e87dc1afe767f603ff8250fc6bf1d7c73d37fe0a59ff057bf14e8
7f1ebf6dbb8b4825f82ff04ad52deffe017ec45e1f96ebfb42c740f877a019aef45d5be2469ebf67
6bcf14450dd5a687ab25c5ee9da9f893c46abe359ffa2544545dabc0e4f2493927249279e6801d45
145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015f0cfede7fb7b7c2bf
d827e19f85fc57e33d17c4df117e25fc59f1b697f08ff677f80fe00b45bcf889f1e3e33f890ac1e1
8f87de163381a6e8e977732c326b7e27d7258347f0f69acd7539babc92c34cbffb9abf9a8ff83a63
e093fc6bff00827b7c31d37c27a68d7be3569bfb637c03d3be05f84ec2e9f4df1878efe2178f2fb5
cf0141e0bf02ea91490dc697e22b9b2d7e6f138d5619635d26c3c2977aadc4d6f6b632dc4401ded8
fecebf1f3e0b683f133fe0abff00b7578235afdadffe0a1da1fc3fd7ecff00663fd97fe077833c59
f163e127ec72fe23d365b6f0cfc24f831e12d006a3a86ade2bd7357934bb6f8f7fb48cd043a94ba6
ff006ac5a4eaba778374f177ab781ffc129bfe0aefabff00c149fe067c51fd993fe0a1de013f07bc
6be2ff00859e30b5f15fc5bd32e7c23f0afe1378bfe1d7c67f88f7df003c03e11d1c4bf11fc4fe25
f06fc56f18eabad6a7e1ff00025aea31c517c42b9f0eea5abf819f5afb05d13f097fc129bfe0e00f
8b7fb3efc4cf117fc137ff00e0b32d6565e21f863e2a87e0e69dfb60c9e26f0e78efc35a76b6f6f6
d1693e03fda2fc6fe12b9d4fc23aaa5d585f59585a7c67b4d48c5e6cb041f13adadef1f55f1445fa
fbf1dbfe096769f0635ef871f17bfe0981fb377ecd579e21b09f50b4f875e02f883afd8fc3efd9e3

f67af88be35d2fc41043fb7369de07f0c78175e7fda0fe2cf85d757d3b4cb1b5f1c6bf717ba1f80a
d0e8ff0006eefc2971aef882ef51005f0dff00c1347f6aff0017fed1bfb2df85ff0068af8b5e1ff1
57ecb7ff0004fdd0b5cbdfd9b7e377c2af10f883e087ed2ff11b51d62d7e135af817c05f157c21f0
cadb44f0658e91f0a2d7e1aeb1a2f8aafec7547f007c6df0cf887448f59f859a6eb169737963cb7f
c15af42d3bf6d6f8bdf0fbf665fd887c2875cff829b7ecfb7fa7fc49f0f7ed71e14f17defc3cd13f
e09e5a2ea10b5f24df19be27685a2ebb3f89a4f8cf631c9e1fd23f654363af4de3ed3ef7fe133f18
685a47847474d66eaf7823c73fb426a1e10f0cff00c1283f605f8fde23f8b3f123e0368f2f843f6d
ff00f82a1fc43b087c5ba1fecf5a8eb7aaea3e21d73e1f7c37d3aeae751d1be217ed4b3c3ae4ba6f
827e1dcfad6b1e1ff809e0db5f0fcbf11b54d4b56b2b4d36e2e7c5ff008bde09ff008272783fc0ff
00f04bcff82597c39b6f8dbff0503f8bf6fab789ed74af13f886e7c4b79f0fee3c548afe3efdb8ff
006edf89f70b79a8c977737331d791bc4f28f11fc44d64e93e17f08e9706870e9ba74001fa55ff00
04d0fda83c49fb647ec31fb3b7ed09e3ad26d740f891e31f07dfe89f15746b1f256c2c7e2cfc37f1
3ebbf0cbe288d360819e3b4d26ebc79e0fd7eff47b30cc6d349bbb28199cc65dbeeaaf913f60efd9
66c7f62dfd91be067ecd16be29b8f1cdff00c2ff0008c967e2bf1d5d5aad8cfe39f881e24d6754f1
8fc47f19c9641e56b31e29f1df883c43adc16b2cf71716b6d7d0db5c5cdccb13cd27d77400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140057f2f1ff00075b7c3763fb07fc36fdaa741f88da07813e20fec7bf1bb44f1c
f85746d7fc4e7c352fc4cd27e21d84ff000e7c69e03f0a4b1dd5bde5df8caeb46d522d5b4e1a3ab6
b965a3695e21bbd2ee74f9d3ed89fab3ff000522ff0082a67ece1ff04d3f877a3eb9f152e358f1d7
c62f88771fd8bf01ff00669f87519d6be31fc70f16dd5d43a6e99a3f85f40b286faeec3489f56b9b
6d3ef7c4f7f64d636d713258e9d0eafae4f61a35efe4ff00c08ff826cfc6cfdb4fe2669fff00052e
ff0082f16a9e15b4b0f00da6a3e36fd9f7fe09fbabebb643f66cfd92bc1f0c6da8af8a3e37cda95f
c7e1bf1af8fa0d220b5d43c46be2177d32da5b512f8d2e6fbecb63e10f07007e6fff00c13d7f610f
869ff0560f82be32ff0082877ec2bf03edff00e08cff001e7c01e35b9f0afec91f193f679f8dfaa7
c41b5f893a8786f47861f1ce8bfb477c2e9ad574783c3afe29b6b4d3ae9858697acf8af45d6a6d43
c41a1f8ab4ad3e07f1476ff07fe35fed25a67c48f8d7f14bc29e1a1fb317fc153bf60c9b51f17ffc
1473f62bf0f5bdddcfecfbfb6e7c1ed463d163f137ed95f027c216b7369a1d9f88bc65a3e9ba26b5
e3f93c2b6226f1420d1b578957c6dff0845e5dfc31f133e077ed3bfb62fed49fb60f8ebfe0d92b6f
8bff00007f64df11f85f5af0a7ed21e35f0f7c47b5f819fb31fed0ff001a2d6754d66dbf656d0f56
b6822d1b5cbad348b51e21f0f1f0c5be9e64bf9ecb57f03f877c4b611788b90d3fe127fc16d7f69e
fda33f660d2fe177ec49fb457ec2ff00b59fecdff02bc21fb1b9fdaa3c587c49af7c36d43e08c9a2
f89f48f899f123e3c7c6cf88f16b56df11f58beb4d5a1baf067877c33078c2f2d2eeceeb51f0dea3
3ea167e1bb5b200fdb6f8aff00f058cf80be09f0d7c39fd93bfe084dfb377c3af8c9fb76fed65a54
5e3e9fc21f0d7c19a458f803e036a5e2a73a978abe257ed29e20d2acf4bb4d7fc59e17d4755d46ef
511e24d5a3d3ac5b6f887c59addb69375a4699e20fd1bff825a7fc11ef47fd8e35df127ed63fb557
8fe5fdad7fe0a4bf19a29352f8b7fb4c78c436ae3c17fdab66b6f7ff000efe08a6a56b04de15f07d
95b336933eb16965a4ea7afe9c8ba7c563e1ff000b258f852c3de3fe0973ff0004a0fd9a7fe096bf
066dfc0df09344b6f14fc57f15e99a7cdf1c3f684f1169f1b7c47f8bbe268d567bc96f6f6692eee3
40f055adf34afe19f0169f78749d161227bb6d575eb8d535cd43f512801aa8a80850141ec3a7031f
c853a8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28afcc3ff82a
2ffc156ff662ff008256fc0abaf8abf1c75f8758f19f886c758b4f83bf05342bb8ff00e13bf8b5e2
ab18008f4fd3a3db32e83e17b1ba96d878a7c6daa43fd93e1fb6955634d4b59b8d3746d4003d8ff6
f8fdbfff0066cff82717c00f11fed05fb4b78d6dfc37e1fd3a39ecbc23e17b2920b9f1bfc4ff0017
8b679f4ff03f803416952e358d775064513cf88b4ad06c5a5d6bc417fa6e916b73791ff255f057f6
77fda73fe0bf1f1023ff00829dff00c1557c6bad7ec87ff04b4f83361e27f147ece3fb3e695e3cd4
be1a0f1178416d278f52f881ae78e7cdd0eff43f0a5f6902487c61f19a57d33c49e3ab58ee3c3bf0
e62f0c7829e0d5cb7f67cfd8dbc73fb78eb9ab7fc172bfe0e23f1be93f0cff00663f03e8dff099fe
cdbfb23f8c6eb53f0efc3df087c3c17d1ea9e14d43c51e0d9d46a2de14d6b65a37863c002d6f7e21
fc79d665b0d63c64977a34da3f86f5ce67c45e2bfdaebfe0e89f8b977e0ff05bf88bf62eff008219
fecf9e258dfc5be2ebd8adfc33ad7c6f5f0419271bda636ba16a7adc16563e7d978710dcfc36f811
a53db6bbe2993c49e35b6d1b4dbb00fe693e29e83fb08787340fdb687c09ff0086ccf8a7f06b4af8
d1a67c2dfd837e2be9ba0e8ff0f3e00f85ceb8b75e24f15defed3be2ed734bd42d3c7d7bad426d3c
3de03f0a5dd9695e34f13780b451e2bd5a0d1751d6a0b0b5fd92ff00825efed73ff051df08dd7ec6
bff04e1f89df187e34fecb1fb017fc143ef65d17f66bfda17c55e17b3d77e34693e13b2b6b8b6bbf
875fb2d7c42bdd6ae2ebe1cf863e2ef8824d03c19e0ed47c69a0788751f861a6f8c347f147c3bb5b
28751b2bd93e9df8e3f1b5ff00e0a54b6fff00040aff008208fc1bf08f817f619f02dcd8695fb537
ed5573e1a92f7e1ecda069be2082eb5ad72df5ed42d2eaef51b5d4f5ed28ea8de35bbbe97e27fc72
f12d92c1e139b4ff000adbea1e20befb0be277fc1a176fafeb5f0c75df873ff0533fda16c753f037

877c01e19935ef8c9e05d3be29f8afc296de01bcd32fb4897e02f8834af1af80eebe0d699a55d699
14fe17f0dda45af5af86c47671c1a8ceb6aa5803f493e237ed116bf03f57d17fe08e9ff044bf865e
029bf68cf03e816bff000b4fe204d036abf017f613f076b73c3fda7f15bf681f104cf7d79f133e3f
f8a9ee6eb5ad13c037f75af78dfc69e299ee3c53e3c6b9862bab5d4bf4b7f614ff00827f7c22fd85
7c0de24d3fc31a9788be28fc69f8b1ad2f8e3f68ff00da5fe26dd2eb7f18bf681f89770af2ea1e29
f19ebb20792d347b5bab8bb8bc23e0ad3a55f0ff008434b97ec9631dcdfcfa96ada8f6dfb15fec49
f013f60bf831a77c17f809e1dbbb1d3a5bdb9f12f8efc6de25bc3af7c4cf8bbf10b576fb47897e26
7c56f19dcc6353f1878e3c497ad25cdfea57ae2dace331e99a3d9e9da4dada58c3f5cd002001400a
0003a000003e80714b45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514547348228de42c8aa8373348c151547de6662405551cb
3310aa012480334012120752064e067b9f4fad7e197fc14c3fe0af4ffb3b7c40d07f61efd88fe1b3
fed77ff0530f8b169711780be09785e58f52f0a7c1ed3e6b4337fc2ccfda0f57b6bdb383c2de1ed2
2ce41adaf876f2ff004eb9bcd3211aa6b9a9f86f409edb54baf977f6b7ff0082a87ed23fb6dfed03
e21ff82707fc1141740f14f8e744b8b9f0f7ed55fb7fea56373aafc14fd9374d9ee2e74ad5edfc0d
ab188e8be36f8a3671c57b1e8f75a5bebb6b26af0b58786f4ed4aeecb58d77c29d4691a27fc1397f
e0daefd9aaff00c5de2ff107887e357ed6df1ea5b85d57c55a8dbdcf8c3f6befdb7fe30cb3b4f6da
1e896c66d7b5bd0fc2d3f89f508608ad9aea5f0af86e4d462bad6aff00c47e30d456e75800a9fb3d
7ec33f037fe098ba27c56ff82b5ffc15cff687d0be3f7edab7da6c7ad7c44fda33c716825f05fc18
82e2c8c3a77c1dfd96bc106dd5d2f559dfc35a05e787b43b0f116b7130d37c2fa1785b47bad56caf
fe6cf0f7817f6beff838e3c5da47c43f8dda5fc4afd8d7fe08b1a26af67a8780fe04b5e5c785fe3d
fede1369b7a26b6f14fc48bcd2e54bcf0bfc23bb95165b682d6edb4d92d5225f093f887589078ffc
39ec3fb31ffc1353f69dff008294fc66f04ffc1403fe0b63a0d8d8691e11b8fedffd937fe099da7c
8d7bf07fe096997f0c173a778bfe3be9b72641e37f89f708f1cd7fe1dd6d1da0bab68e1f184305a2
45f0f3c3dfd3dda5a41650476b6d1c70db411c70dbdbc31470c16d0431ac50dbc10c2891c50431a2
c71451a2a468a1540500000e1be14fc28f86df037e1d7843e127c20f047867e1c7c34f00e8b6be1e
f06f827c21a45a689e1df0f68d66a560b2d3b4fb3448d37333dc5d5cca65bcbfbd9ae2fafae2e6f2
e679e4f42a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a00fc59ff82c1ffc16a3e01ffc129be1adad8dedbafc5bfdab3e2258cb17c10fd9cb40bb2fad
6bb7b752be9da7f8afc74f649757fe19f87b6faa94b717115b49aff8b3508ce81e11b2bbbb37d7ba
57e007ecf1fb17689f0bff00b6ff00e0be9ff0724fc49b7d47e2b5dcba6f8afe037ecc3e2fb5f334
ff008732c2975ab7c3df09d97c269aea58f59f880235b79fe1b7c0db185f4ef02324de2df895717f
e2efed8bdf0bfefd7ed43ff04fff00d88ff674f8fdfb44ff00c16dbc63f037e26fed15fb4bfc33f8
3f2f8bf44f02a6a72f8e6c34ed57e1878321d2747d43e107c3ebcd3e6b7d17c7b79a469169a7dbeb
97536b507869a4d43c41e1bd2f49d565bbbab8fe6b3e1c7ecf7f187fe0adde2ad7ff00e0b11ff05e
ef10b7ecc1ff0004dbf81b67a8eadf023f658d6b53f10783b49f10e856d395541a5de9b2f160f0e7
886f6d6d6db52f10259c3f137e3debc6d743f09dae8de088f4a82e8027d3fc27fb4d7fc1c8de3bbe
fdb4bf6eff00155c7ec39ff0440fd9bf5ad6bc53e0af02eabe2787c2f37c53b3f0ddc3c3ab6bfa97
8aef5ecac6f6fa6b38df4af177c5db88e5d03c2267bdf037c21d3ef35e97c47afdb5af14fc63f8f3
ff0005f4f19597fc1307fe0939e179ff0063aff82387ecec349f047c6df8dfa4787a6f0ee99e38f0
8e8f7b28b4d06c34f81ecaeaef4ff115b42daa783fe0fb5f2ebde37bbb897c7bf19b50b1d31fec56
534765fb557fc1d19f1774df863f0ab46f107ec5bff0434fd9b3c59a7e89691691a0695e1dd6be2c
ea5e0cb6b7b7d3744d3342b20742d43c6706973c2ba17872c92f7e1cfc08d1eead352d563f11f8dd
b4fb1befed8ff65dfd96fe04fec6ff0004bc15fb3e7ece5f0f745f869f0a7c0b61f66d1bc3da546f
2dc5ddf4e15f53f11788b58ba69754f12f8a75db806f35df11eb57177aaea976ed25c5cb22c51c60
1e75fb0c7ec21fb387fc13c7e01f86ff00676fd9a7c076be12f0768456f758d6ee9a0bef1afc44f1
44b0c69a978e3e21f88a3b7b69fc45e28d4dd30d3491c561a4d8a5ae89a058e97a169f61a75b7d93
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4514005145140051451400514514005701f15be1a785be33fc31f887f08bc711ea737837e27f82bc
4fe00f1545a2eb1a8f87f5793c3de2ed1af341d6134bd7348b8b5d4f48bf3617d38b4d46c2e21bab
49f64f0b87415dfd1401f337ec9dfb1efece5fb0f7c17f0cfc00fd983e18e87f0bbe19f8610cb169
5a489ae353d7b589e2822d43c51e30d7efe5b8d67c5be2bd585bc4752f106bb7b7ba8cc91c56b14b
0d95bdadac3f1efc19ff008247fc04f87dfb737c66ff0082877c52f14f8fff00693fda57e20789b5
3baf855e25f8cb7d69ac68dfb32fc3eba816db4df871f053c3d0aff66687068d6d25e69f69e297b6
5d722d2ae24b4b26b1b8d43c457daf7eadd14008001d3f13dcd2d145001451450014514500145145
0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500359770032460e415383d08
ebf8d7e4e7fc1527fe0917f05ffe0ac369fb3d786fe3cfc51f8c7e10f87df037e20ea7e38d57c05f

0d75ad334ad13e27c5ab59d8594fa578a24bfd3afae34fbab586c1ad749f11e93b356d1b4ed5fc41
069af6b79a943a8d97eb2d1401e71f08fe10fc32f80bf0dfc19f07fe0d7823c3df0dfe187c3dd0ac
bc35e0cf0478534e874bd0740d1ac2211c16b6b6d12ef96691b7dd5fdfddcb71a8ea9a84f73a8ea5
77777d753dc49e8f4514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
4504e0127a0e4d0014500e79149b8640ee73804119c75ea280168a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028af82bf6b6ff0082a0fec0ff00b0978a7c2fe09fdadbf698f02fc14f16f8cf43b9f137867c3d
e23b5f13ea5aa6a9e1fb5bc9f4e97585b5f0c681aec96960d7f6b75656f3df8b55bbbab6b886d3ce
78640bf076b7ff0007357fc112f455263fdb4f4bd72412491883c3ff0008fe3a6a52b18d03ee5ff8
b690c451f21237f330cf95e304800fde6a2bf9ded6bfe0e99ff823568e2529f1ebe216b012092643
a47c05f8b720b878e3f33ecd09bef0bd80370e0854594c5197601a551923806ff83b17fe09413a40
fa2bfed47e253726748e3d0bf67bd625b812c0158c6d6d7fadd84e0c8ae86397cb36ff003a89268d
8e2803fa60a2bf982d57fe0eb6fd8551513c29fb317fc144bc6d7af2b28b2d1ff66bd321636e118f
dae396ebe21ac72c2645f2c6ccb302255063218bd3fe0e78f85fab599baf08ff00c132ff00e0a99e
2476307d9a14fd9c6c2d56e9657916468a587c59a896f2916275091b895a644ca0f98807f4f2481d
481f52077c7f3e3eb5f937fb6cfedd7f13bc39f132eff63efd8b346f077897f69783c25a4f8d7e30
fc5af88b06abacfc0ffd8efe1d78aaf0e99e14f147c49d03c28efe2ef893f18be22dcacf6df02bf6
78f08c6be28f8877b0beb3a94fa5f852d24babefcdff00853ff051efdb1bfe0ae3fb45f8aff64df8
0da5fc58ff0082507c39f0a7c19d33e2778e3c79f1dfe0a4575fb617c50d1756f1adc7853548bf67
6d2fc4fad5bfc3ef0268ba5c296fa7eadf11b53f0dfc43d4f41d5f53b77b1d2ed2e8d9495fb05fb2
4fec47f04bf660bfd6bc3df092c75eb8d13c39aecfaff8a3c53e3df14eb9f10fe277c60f8f9e27d2
6c5bc69f1afe31fc45f145c5f7883c79e3c83c2f2e91e17d02f6fae16c3c3363a8f89f4ed0b4fd2f
4eb8b1b0b000f80fc15ff0490f117c6dd5f48f177ed95fb407edbdf1f2e353845feb9ac7c43fdb27
e27fc00f26eae60fb495f00fecc1fb24bf807e177c28d1fed86196db45d6be2278dbc436768cf69a
ccbfda506e8bd82eff00e09a5fb457eccb349e37ff0082757edd3f1dbc3ba869a4ddc9fb327eda7f
10bc63fb57fecc1e3e8629d6e0f868eb9e3cbfd53e3afc19975101edc78d3e1ff8f353974f76867b
cf0aeb904735a4ff00b3f45007c4dfb17fed9363fb52e8be3df09f8d3c01ac7c08fda77e036bf63e

09fda4bf675f14ea36daaeb7f0e3c51a859b5f685aff0086fc41690db58fc41f845f10f4d8a6d7be
167c4fd1eda1d2fc5da325cc32db697afe91ae68ba67db35f94bfb7c6851feceff00193f672ff828
cf83f4db98b50f871e30f0bfecdffb50c7a64c2d53c69fb28fc76f17e9de158b53f11c0191758b9f
80bf17b5af07fc4ef0b3ca564d2b47b9f8836c93c769ad5d21fd5919239c679071d3838a005a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2803e7df8bdfb26fecbbfb416b7a1f897e3c7ece9f043e347883c336173a57877
5af8a9f0b3c11e3ed4f44d2ef2e16eaeb4dd2ef7c53a26a97165613dd2fda64b4824480dc179bcbf
31dd9b94d3ff0060ff00d87b48448f49fd8d7f653d2d23055174ff00d9e3e1159aa02082145bf83e
30010c41c6320907a9af993fe0a57ff053dd3ffe09c3a6fc2db9b9fd937f6aafda8efbe2addf89ec
f4eb4fd9bfe1dbf8c6cbc333786adb4d98278c75669e287479b5a93548e2d1ed6382eee6ea3b4d42
e3cb096a43fe505b7fc1c97f1e75db496e7c1dff00042dff008298ebe1275b606e3c0bab69b019cf
caf134d6fe03d59d596521004864ca9dec508d9401fd1f69bfb377ecf1a3346da47c06f831a53c3b
3c97d37e16f816c5e2f2fee796d6da0c5b36f21766dda3eee0f35e9363e13f0b699279da7786b40b
0980dbe75968da6dacb8f978df6f6d1b63e55e01c7cabc7031fcd0affc176ffe0a37ab448fe1cff8
3783f6f49599e365feded7755d0d1e078e47deaf37c146895999515449281f3316c0009c5d43fe0b
1fff0005b2d4aee54f087fc1be3f18ad2d9d611683c5df1a85b4e5d9f1299e5ff84034bb48900219
4492c25155bcc604aa900fea628afe579bfe0a51ff00072378956dee7c25ff000437f873e1ab6921
8e29a0f1cfed21e1d96f05e29ff48995478c3c2af05a39398237b69245538fb4cdb48105e7ed6fff
00075ef891cb7873fe0981fb0ff826de62c605f12fc69d2357b9b65559982dd3c3fb4669eb233fee
943c76712ee4c84024c2807e9aff00c14dbc152d97c62ff82647c78f87da8e9fe1bf8ebe09fdbbfe
1cfc24d035a9c3ac9e26f82ff1cf41f1368dfb40fc36d463b656b9d4f45d67c0fe1fff00849e2b69
126834bd7fc25a3ebaa2da5b1fb547fa39e00b637977e2d6bbb9ba8afb42f893e318e4b5b4bc920b
49a1d516c350d346a76703a437ae344bfd36e2d4ddc6ef03482688827737f27da8fed43ff059ef82
7fb5c7ecddfb557fc15bff0060597c59fb33fc15f07fc678fc2fa6ff00c13df4193e36dd7c2bf8a5
e34d3bc31e1e93e34fc53f0b597c45f196a73c1a278026f17f85741b84bdb3b7d3acfc55e22bbd2e
3b9d416e50ff00463fb13feda3fb25fedc9a278b3e33fec99f1abc29f133c3fa89f0fdaf8f3c3168
2e748f1f780fc636767358c56fe3ff00056b0b65e27f08ea779a341a7e9a969ade8f6b1de1d05a4d
36eeee38e72801f73d1451401f047fc152b4cb5d57fe09d3fb68dbdd82520fd9d7e266a96c4100a6
a7a2787ee75ad1e5427a490eada7d94b111960e8a5159b00fdabe0fbbbdbff0009785afb520c351b
df0e689777e1830617b73a65acd7418300c1bcf79321806078201c8afcc9ff00829d78a2d7e29597
c08ff827b7866eae2ebe217edabf13f41b1f1759692f31bef09fecb3f08f5fd17e227ed15f107559
6dc01a669175a0691a67c2ad326bb96d5754f157c47d274db19659c4ca9faac802a8503685185503
0028e1463b60002801d4514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450026073db3c9c1239f5e0d26d00e72dd31f7988f
c89c67df19f7a751400631ebf8927f9d1451400514514008541eb9e98e091c7e0457e41feda3ff00
04cad67c69f12b43fdb2ff00e09f9e33f057ec8bfb7ef8263bcb493c783c37e47c20fda57c1ba94f
15d6aff0a3f6abf0b786b4f92e3c65e1fbfbb861bed1fc751e97ac78dbc1ba8c315ee96b7e61b486
d3f5f68a00f0ef801a8fed27a8f8034b7fda9bc1df043c1df14e18921d66dbe007c4af1e7c49f87d
a84e8089350d2ef3e22fc26f851e24d1e2b8203a6917765aebda02626d6ef76899b37f692bff00da
a2cbe1d6a6bfb21f847e01f8a7e2cddc13dae932fed15f133e20fc3af87fa0cd2a0106b37abf0dfe
10fc57f10f89fec8e4c8da046be164bc0a233afda87665fa0e8a00fce7fd85bf62df885f02ef7c61
fb417ed63f172c3f694fdba7e34685a0683f167e33e9be1db7f0af82bc21e09f0e33ddf873e057c0
af09416d689e11f845e17d52e2f358b89a5b5b6f117c45f165e5e78d7c66a2f9f4ad2b43fd18a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a00ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg4}{\bkmkend Pg4}\par\pard\li160
0\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-2
64\slmult0\par\pard\li1600\sb195\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\char
scalex87 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 12.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Antar
a yang berikut, manakah yang sesuai untuk melarutkan lekar?\par\pard\li1600\sb0\
sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx4483\tx6686\tx8719 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A
.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 petrol\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.
thinner\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. turpentin\tab \up0 \expndtw-10\ch
arscalex87 D. spirit metil\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\s
b248\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 13.\tab \up0 \expnd
tw-10\charscalex87 Tujuan utama pendokumentasian ialah untuk...\par\pard\li1600\
sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expnd
tw-10\charscalex87 memudahkan pengubahsuaian projek.\par\pard\li1600\sb1\sl-254\
slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\chars
calex87 menyediakan jadual kerja dengan terancang.\par\pard\li1600\sb2\sl-260\sl
mult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex87 C.
memudahkan kerja-kerja pembinaa
n.\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex87 D.
dijadikan bukti perlindungan paten bagi produk tersebut.\par\pard\li1600\sb0\sl264\slmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\cha
rscalex86 14.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Pengumpulan maklumat dan data bo
leh didapati dengan cara...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx56
68\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 law
atan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 III.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 me
layari internet\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx5668\tx6347 \u
p0 \expndtw-10\charscalex86 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 memberi cerama
h\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 membua
t penyelidikan\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expn
dtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I dan IV\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex86 C. I, III dan IV.\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\
tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
I, II dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. II, III dan IV.\par\pard\li

1600\sb255\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 15.\tab \up0


\expndtw-10\charscalex86 Pengiraan kos pengeluaran projek bertujuan untuk...\par
\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\ta
b \up0 \expndtw-10\charscalex86 menentukan kos overhed projek.\par\pard\li1600\s
b0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndt
w-10\charscalex86 menentukan kos upah projek reka bentuk.\par\pard\li1600\sb1\sl
-260\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex86 C.
menentukan keuntungan ata
u kerugian pembinaan projek.\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679 \up0 \expn
dtw-10\charscalex86 D.
mengetahui jumlah kos projek dan menentukan harga jual
an.\par\pard\li1600\sb253\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex8
6 16.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Antara komponen-komponen elektronik beri
kut yang manakah berkutub?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx566
8\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 peri
ntang tetap.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 III.\tab \up0 \expndtw-10\charsca
lex86 diod pemancar cahaya\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx566
8\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 kap
asitor seramik\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charsc
alex86 kapasitor elektrolitik.\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\t
x4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I dan I
II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. I, II dan III.\par\pard\li1600\sb1\sl-2
61\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndt
w-10\charscalex86 III dan IV\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. II, III dan I
V.\par\pard\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\ql\li1600\sb12\sl-253\slmult0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex85 17
. \tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Antara komponen berikut yang manakah boleh
menyimpan cas elektrik? \par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\
sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slm
ult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\p
ard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600
\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb214\sl264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex88 18.\tab \up0 \expndtw-10\ch
arscalex88 Antara berikut yang manakah unit asas kapasitor?\par\pard\li1600\sb0\
sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx4483\tx6347\tx8380 \up0 \expndtw-10\charscalex88 A
.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 Watt\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 B. O
hm\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 C. Volt\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88
D. Farad\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb250\sl-264\slmult
0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 19.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
Rajah 4 di sebelah menunjukkan rajah sejenis komponen elektrik.\par\pard\li1600
\sb0\sl-262\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex86 Apakah nama komponen ele
ktronik tersebut ?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \
expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 transistor NPN\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex86 C. pemuat elektrolitik\par\pard\li1600\sb0\sl-189
\slmult0\fi7764 \up0 \expndtw-9\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf9\f10\fs21 Rajah
4\par\pard\li1600\sb0\sl-207\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charsc
alex88 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 transist
or PNP\tab \up0 \expndtw-10\charscalex88 D kapasitor tanpa kutub\par\pard\sect\
sectd\sbknone\cols2\colno1\colw10371\colsr160\colno2\colw1569\colsr160\ql \li160
0\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li160
0\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb167\sl-172\slmult0 \up0 \expndtw-6\c
harscalex87 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\par\par
d\column \ql \li10531\sb0\sl-198\slmult0 \par\pard\ql \li10531\sb0\sl-198\slmult
0 \par\pard\ql \li10531\sb0\sl-198\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb133\sl-198\slmul
t0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 4 \par\pard\sect\se
ctd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid4
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a00427033fd715f96df193fe0b47ff04d3f809e3ed6be187c4ffda87c
1da0f8ebc39a949a4eb9a0c567adea771a5ea113b24b6f76fa769f730c6f1953bbf7a71d0f3903f5
0ae658e2b79e69648e08e28659649a721618112277796676211238d416919982aa83920735fc5f7e
cfdff0512ff825ff00ecefe28fdaa7c17f1ebe17687fb40fc7fd53f69cf891abe9ba3f807e0e5afc
53f136a5e199350f2b4f65bf6b4bf5b686d4f9b1a471bc625dfb8ab7de001fb7abff0005f6ff0082
4cbc524c9fb5ef82da3886642347f15123271b76ff0062e430c1078fa5451ffc17f3fe09333c2f34
1fb5c784ae363953141a0f8b659801d58c69a2121077762a3e95f277c11ff82967fc1137e24f8b74
af87de25f81de15fd9d3c5de25996dec74df8fdfb38e9ff0eb4fbdbe97216cbfb7754d146942e589
c0596e2342cc007c935fb5da27ecb7fb26cf6106a7e1ef805f02e7d3b56b58aeadaff4bf875e0c9a
cf51b3b955782e20bbb6d2de2b88278dd648e54770e8cadd08a00f8263ff0082f9ff00c127a4b637
43f6b5f0908848b1b2b687e2c5910b0272e8744c8518e58e31deacff00c3fa7fe0944cd108ff006b
7f074e266da8d0e8be2c9177004e199743c027040f7e2befc1fb25fecc011907eceff050231c94ff
00856be1165249c9273a40e49e7a54917eca5fb32db8c5bfecf7f05a2190d84f86de120370391803
4800723d40fea01f9dd71ff05fbff824fdb5a1bb3fb56f87a641706d5a2b6f0df8bee274915b692f
1c7a212a99e039207f2aad79ff0007027fc1276c84866fdaa744c4614ef4f0af8c5d1b70c808c344
0ae474601810dc57e8fc7fb2c7ecd716f317c00f83086525a4c7c36f090dcc40c938d2baff009144
bfb2cfecd93c6914ff00003e0cc914672887e1b784b0a47423fe2547d49e41fc2803f34e0ff8384f
fe09317242c5fb5269d9cb2f3e0cf1be0903a82342231f993f4e6ae0ff0083817fe093fe698e4fda
9b488008c4a1e7f0878d618dd081ca48fa1019c9030403e991c8fd25b7fd97ff00670b324dafc02f
8370e7b47f0e3c240f3d7fe6120638ec3d3d29d77fb31fece97a116efe037c1db854e1049f0e3c24

428192001fd943046383ce3b75a00fcdcb6ff82fff00fc128ee99921fda8f4bdcb9c86f06f8e3a63
21811a090548e41070473506a5ff0007047fc127f4c9ecade4fda874fba92f62694359782fc71731
db05e36ddb0d057c976390abf374e481cd7e98c5fb367ecf9096317c0bf8411ef554629f0e7c26ac
55542aa9234ae4051b71d3031dea2ff8665fd9db7163f023e0f966c0623e1d7850640e99ce97401f
98d65ff070b7fc126efeedace2fda6eda3911ca1927f04f8d6280b0fe1594e884127b1c60f4eb562
d7fe0e0bff008252dd35c8ff0086948ed85acad11377e04f1cc42e36e7125b1fec36f3227c108e40
dde8075fd2d1fb307ece4aecebf017e0e2b31cb30f871e13dd9e39dc34ae0f03918e83d2b43fe19d
3e0112777c11f848700283ff000af3c287e51d063fb2f8c0ff003c7201f97175ff00070c7fc1276c
d0bcdfb4b26023380be04f1c12428ce013a1852cc07cbf30049038acf1ff000713ff00c1271d55e2
fda2ef264750c1e2f875e3a74e7f849fec51f329186c719e84d7ea75c7ecd5fb3d5d279571f02be0
fcf1e72164f873e1365e4f39074b193fc8e0f6a9edbf672f8016b12c107c0ff8470449c2471fc3af
09855fa0fecb23fcf3401f96707fc1c3bff04a09dde31fb46dc46638bcd6697e1f78e55428e7191a
2b1dc7b0c71dcd25bffc1c3fff00049eb9ba5b48ff0068f995994379f27c3ff1c25ba82481ba43a2
641c8e814f51cd7ea737ece7f00b2cc3e087c232cfc3e7e1e7853e6519233ff12af5edfcea11fb36
fecf68dbc7c0df840ae70011f0ebc2793f4ce9639cfa1cfb5007e5eea7ff00070b7fc129b4bb986d
64fda2ae6eda589a65934ff879e3aba88aa10ac8ccba2ab249b9810a53a02326b9ebeff838e7fe09
3ba7dbcb7373f1f35d8a38524721fe19f8da3f3362170a8f3695147b9f1840d220248c951923d53f
6c6fdb37fe0975fb0dba69ff00177c31f0a350f88b73e62693f0b3c09f0abc39e2df88da95c01810
c3e1fd2f479ee6dcc99da925c08d5988c139cd7e5d7c48ff0082dcff00c1392c7c21ad37c59ff827
2fc73f00781758d32fb4d5f17f8e3f65fd274bf0f4897d652431cb2dd3696925bc4c1a32d2060e88
43a938a00fb47c1dff00072d7fc1267c65a17f6e5a7c6ef12d911777168fa65cfc3af155c6a08609
5a212b269f6577008e600491033090a9e5075aede0ff008387bfe095b70a597e3af882301d63632f
c30f1e26c66c11bc7f6312000727d057cbbff06eb787bf645f8c7fb15f8bbc5fe02f86bf0af58375
f1e7e25ddb5b5f7863c3ba9ebba6e9375abb5c6829796ba859cd7ba5c06c650b6b049b1022b6de05
7f4107e07fc16689e3ff008545f0c5e390e5d4f80fc29b5cf4dcdb74ac37031f4e31401f90b7dff0
719ffc12a6caf22b28fe35f8b750696458bed1a6fc29f1ddd5a233027e79c690a01001c8c1230720
569cbff07107fc12aa2b437a7e3deb4f12b246f0a7c33f1d1b98d9cae0c919d1c150a0e5c1e54062
7ee915fac50fc07f8256e1961f839f0ae2566dec17c01e1551bcf5e0695faf7cd21f80ff0004d925
89be0efc2c30cede64d18f00f8582cae06017074ac37e43f520807e6569dff0005f4ff008256ea77
7a559c5fb4d58dabeb17963616971a97837c6d6160975a8dc43696b1ddea175a14767681ee278a26
9279d23467197c57ec0699aa58eb3a7d8eaba65cc37ba76a7656ba8585e5bb8920bab2bc8567b6b9
89c70d14d13aba30e08607bd7e527fc1563e03fc24b6ff00827dfed1ff00d85f0a7e1a6977967e0b
fb759dcd9782f40b09ace6b4beb6956786e6c6c20b98a58c8cabc72ae0f4e79afb9bf64f91a5fd99
be0048ecaccdf077e1f6e6462ca5878674e070c79238ee49f5f5a00fa128a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a00283d0d145007e26ffc145fc6ff001cff00683f8f1f097fe09d1fb3d78a753f
87f6bf10f4997c75fb49fc52f0f5cb5bebbe0ff8416b71f66b9d1f4b9d481677fe263e659ab33acc
6172b19c727c5be2affc1bcdfb33e8efe1af89bfb1278a3c53fb257ed2fe07d3bcad1be29e857937
88ed7c5d79146be69f1fe8bad49776daa9d4a7467beba45dee2565455c0c7d07fb3bdcc56fff0005
7efdb6ad7c45717116b57df06fe174fe0fb6d42264fb4786eda722fa6d226971e75b45727fd2120d
ca8465b15fb2ca49504e33ce71d3209ce0fd7bd007f17de3efda9ff695f86d6ff19fe06ffc172ff6
29d1be317c03d2f4ad47c39e01fda7fe16fc1c8b54d3edf5482c668ec75ed526d3edcea5a7a5ec9e
4ddc5a95bc917d9662652c7698cf7bff0006ebfedf5f122eb5887f65cf8a3aa6abe21f81ff0013cf
8c7c55fb19f8ebc493dccdaa47a0784b5192d356f87373757ae6693fb36c841369b14e3ed2b1af92
3e5073fd49fed15e3bf83de02f845e3ad5fe38f88fc0fe1cf000f0c6b49ac4df102eb4b8744b985a
c264f25acf55711ea0eccc152de18e495dd94440b723fcf57e0a783bf6e3f88ff16ff6317fd92be2
cfc0ed1bc15ae7ed19f19ee7f66d587439e49fc3b6516a57b36bdae7894d8c86e3fe11bb988c2969
6fb7ecf2b20402351401fe93b457f39fa77ecf9ff0718da5dc52dc7edaff00b21dec1134a1edeebe
156a623903336c776893cdfdda30da990095cb8e952c7fb3b7fc1c4cb2485bf6e4fd925a37bb6b90
adf09f5425532c56d530a48809c0c139c75cd007f457457f3cb17c0cff00838a6292e276fdb17f63
7b90654f2ed1fe13eae91ece03112ae0a7424a91cf6c938a76bbf0cbfe0e2bf0986f16e8ff00b45f
ec69f135f4855beff856e3e1cea9e1b4f10a5baef9f494d6e571f6696ed11a386e198ec91810a7a5
007f43147a7b7f811fd6bf137f671ff82c8f8035cf1ed87ecf7fb6cfc35f147ec53fb481d9a70d27
e25dbbdafc31f19ea30af972cfe08f88332c7a4dcdbde4a0bd8dbdcdd24ac8eb9258303fb4d65a85
96a76b6d7fa6dddaea363771acd6b7b63710ddda5c40e0149adee6079219e27041492277560720d0
05ca28a2800a28a63384c13c2f39627014019c927b7049f40093c0a007641c804123a8cf4fafa528
20f439fa57e057ed2ffb5ffeda9fb557ed1daefecb1ff04b5d7fc03e1a8fe0ca2dc7c7bfda0fe216
88faef81b48d7659765af81bc3fe4968758d6150092fa1b47796d93734eaa302b8e1fb2cff00c1c2

57ef3a5eff00c143ff00667d36391331cb61f05ae418e424feed14292300839e0631de803fa26c81
d4e2bf3e7fe0a63fb58ea5fb1efecbbe29f88de14b43a9fc48d7af2cbc0bf0cb49085cdf78d3c50e
74dd248032336f7134331c8185463900123f3bb49fd963fe0e03b5b4960bbff828a7ecd371360a47
25cfc11bb9e5da09d921957055c83f38d841c0e73d3f1f3fe0ab3fb3a7fc166be1f695fb3af887e3
cfedb1f09fe21f822dfe3c7855741d7348f877368da7f82bc637f72b068bab7886c8e23bdd32dee9
d23413c7247838e4a90003e62ff827cfed69f107e0d7c4cfdae344f1afecbfe2cfdb1ffe0ab1e3ff
0088538f04f8963f095bf8c746f877a5cda7ab411ea5ad6ad14fa7685a6e9d75323fd951e29d8431
a29285f3fb45f013fe0987fb717fc145fc3fe1ff0089bff059af8bdaf69be19b7d5daff41fd8cbe1
bc567e18f095a5a5adcb476e3c71a8e97b66bc17116d3f62b6731b2102600802b98ff8200fc5cf08
fc2df88dfb67fc0efda67e3a7c24d6ff006b8d6be3c4dac3debb693e19d6bc6ba449a5aa1baf0fb5
e3413dce9cd3b010585b4cc416555889c01fd5c2be4edc13dc72a7e520104e0e71ce338209e84834
01fce17ed2dfb09687ff0004bff19f83bf6f3fd81bc3f0fc35f87ff0f5f49d1bf69bf803a1cda88f
05fc42f86373716fa66a9e2a5d31659238fc47a159ba5f9bc8e3134924392d82547f435e0af16687
e3bf087863c6be1abc4bff000ff8b742d2fc45a35e23065b9d3b58b286fed65c8c7ccd14ebbc6321
c302320d7cc7ff000503d4b44d2bf62bfda62efc43716b6da5ff00c2a1f184334978e89034d36992
a5ac3fbc215a59ae7ca8e15ea652b8ac8ff82725bebb6bfb0bfecb10f892da7b6d5e3f83fe16fb4c
573bfcf8e27b7df64245900704d94906d046047b48f9769a00fb6a8a28a00f813fe0a8b6c6ebf605
fda7220cc8dff0adf5121946ec113db8e47700313f5c1af75fd936dfecbfb32fecff0006edc22f83
df0fd41cf07fe29bd38eeebd4e7a76af1cff008298de4763fb087ed3b752c6af1c7f0c358c861907
73c0b9c75ca6772e78dd8f7af5efd91ae23b9fd97ff67b9a1cf952fc1ef00baee24b103c39a70e7d
f2093edd3802803e8ba28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f1c7fe0a4ff05b
e3cf843c7ff097f6fafd93f423e2df8b7f002d750d2fe227c328a436d37c5af847a8859f5af0f42e
a079da9d8a2c973a6a9cb0954229e38fcc6f88ff00f0730e87f16f5dd0bf679fd86be0c5e5d7ed37
af5bbdb78a87ed13a958fc32f01fc23d49008b52fedbbfd4a78ffb55f4ab9f349d9b229bcbc18c83
5fd61ca40462c3728562c31b86dda73904e08232082083dc57f2c9fb0bff00c133bf620fdb575cfd
babc5bfb417c0ff0ef8f35e8ff006b3f1c689a56bb31bcd27c41a2e976c5bfd0ecf52d2ee2da5482
494efdbb76ae300118c007ca9f19be197ec81a4c4ffb41ff00c168bfe0a1ba17ed65f146e6c2ea5f
057ecbff00077c49f6df867a2eb17504af65a0e83e0bf0bcf7b2f892eed2e984314f7e161926c488
08da95f467fc1bf9ff0004dcf1c780bc47acfeda1f14b44d53c0be08b88fc57a1fec97f0635db06b
0d53c13f0efc5baacba95df89f55d3a5694e997dac5a4b045696c025c24218cedc28afd7df803ff0
468ff826dfecd3ae5b789fe18fecbbe021e27b1b88aeac3c45e2d82e3c65ab69d71090c93584fafc
b78b6d2ab0dc1e3456dc4924f15fa7714090224712a471c602451c68b1c7144b8091468815551542
aa8030000a0600140122aaa8c01d80ea4938e0649e4d2900f514b450026074c7e7cff3a42178ce00
078edcff00f5fd3bd3b9cf4e31d7dfd315033960c001f2609c3a9195fbc383c11d0ee03f207001f3
dfed21fb29fecfbfb59f816f7e1d7c7ff861e1cf88de1bba42601aad8c6faae9370e0a25f68bac46
aba86997b0e4345716b708632a1b076815f8ad1fec57ff00050eff008260cd7de26fd807e27dd7ed
55fb375add36a1ab7ec89f1d355b8b9f17e87a3c2ed34b65f0abc7973234d1ce91b3adb5addc8a65
6548da331ee53fd182b6463182a4060480578072719eb918c120f3c8c5398123838fc71edd473df8
c639a00fcb8fd8fbfe0acffb35fed55ae9f855acc9affecfdfb46e970463c49f027e34d837847c53
0dfc4b8d423f0d5d6a3e45878a6c60995a38aeb4f977cc8c8f1c2d9afd480ca40208208c8208208c
6720f4231ce4718e6be1afdb07fe09d7fb2d7edb5a1c56ff00193c03047e31d26391bc2bf14fc233
49e19f893e13bbc1686ef47f14e9861d414c52ec94c134924521451851d3f2324b7ff82b0ffc1269
0c1a2c7aa7fc14a3f630d10348b15eb2d9fed27f0d740494b5caacb1867f17dbe9b6c4fd9e366965
91509662e49a00fe95f39076919edce47af6f6e6bf187fe0a23fb57fc45f1af8ef49ff008275fec6
da98b8fda6be2ce9ccfe3df19d9b79da5fc07f8673aaa6afe2ad76f2dcb0b4d56e2da56834db27d9
3b4ae090bc03e0bf103fe0bebfb377c4af847a47863f64d5f12f8c7f6b9f8b3aa9f86de07fd9fb5e
d0751f0ef8e7c25e31d4d05bdcea7e2ed3ae618dac74df0f79e6f66bf5dd1ca2dcecc64d7ddfff00
04e3fd82b4efd907c01aaf8abe20ea4bf107f6a4f8b977278a7e39fc57d4a46d4354d4b5cd45cdd3
78674abf9cbc90787342690da5a416e638e5285c86010800fa1bf642fd95fe1d7ec83f04bc2ff077
c016ab73fd9f6f1def8bfc5b710edd6fc77e30bb8849adf8b3c4176e0cf797fa95d348eaf34b2345
114857685e7ea4dabe9f8f7fcfa8c76c1e3b51d071cfe9fe7f2a42d820052c72338ec0e70493818c
8c1c648c838a005dabe83fcfafafe3df9af92bf6dbfd957c37fb65fece7f10fe03788af24d19fc4f
a689bc3be23b700dd7873c4d62df69d1b58b66da5e27b6bb8e32cf130902e580e39facbcc19c7be3
1ce776d2db40c724a8c83900f6cd3c1c8fcfd7fa8041fc062803fcf83e0afec73fb21fecf1e3df8d
dfb2ff00fc1648f8bfe1c7ed07e27f8871ebdfb3ff00eda96f2eafa6e90da1c302da6892699f1074
e291db5f44f15bdd4b697ce119cb798154e47df03fe0a23fb45ffc123ad74bb9f12fed7df04bfe0a
5dfb1c3cb691e9d7d07c45f0fc3fb47f81f4261e5dac2822bc9a1f1225a40517cb977cced1a86db8

3b7fac9f8bff00007e0bfed01e1b93c21f1b3e187827e28786a50c1b48f19e8165ad5b26ee19a037
51bcd6eec0e0bc32a30e83826bf3df4cff00821c7fc12b7c3de2097c5ba5fec71f0a97548a3b87b6
b7beb4bebdd16d6570ec248f49bbbd9ac502b1e0344c88b9c2f1401f95fa67edadf15ffe0e00d5bc
31f08bf654f867e2ff00857fb0868be28d1356fda2be397c40b15b1d4fc5f2681776faa49f0cbc1d
6514a5669ef24885b5fccc36469bda56da500fea8741d1b4ff000ee87a3787f4ab74b5d2f42d2f4f
d1f4db58d76476f63a65ac565690a20e15628218d00edb475eb5f8f3ff00044ff05681f0f3e097ed
0de11f0be95a4689a0e89fb58fc60b0d2b4ad0d638f4cb1b0b7d4a04b5b6b5822554822863c4691a
fca154018039fd9ca0029adc2923390323040391c81ce473d39f5a7551d4e1b9b8d3afedecae7ec5
793da5c416979b049f64ba96268edee446c407304ac928427e6298e49c5007e417fc16a7f6bbf80d
fb3c7ec71f153c07f15bc572e8be2df8bde05d6b43f00e836fa3eabaadcebda8a9843450b585a4f1
c3e5b1dc5a565dfe510aa40247a7ff00c129ff006cdfd9f7f6b2fd97fe1e69df053c6b2f8a357f84
7e01f03783be2169f73a0eada15d683e20b7f0fd9c7359c91ea5696f15c2892291166b492542633b
b636e55fe7d7fe0a93e0bfdbb3f65fd574ad5fe387edd3e31f899e1af1b6adafddf80b4df0a7eca3
a77c4fbaf0958c5334c9a7497cfa7ddfd8a78a0648a3718f36343c331cd7a5ff00c126bc27fb6b7e
d362f3c6df0a7f6f3f1d7813c13f0e7c67e1d8fe22f823c5bfb2368ff0bdfc716cc1aedece0bb7b4
b317eb77671cd03de43e64968cea7e56a00febee8a8a1dde52073b9800acdc0dcc00dcd80481b8e4
e074ce38a96800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28020b89228619659dd638228a5927
91ce1122442d23b1eca881998f400127a57f317ff04ccff8287fec3df033c7ff00b77f80fe27fed2
df0bfe1feb379fb5778d7c41a458f8975b8b4a17ba3c91b89af6d1e60636b7f3d244cbc859a456da
0602d7f4e5776d05edb4f67731896daf219ad6e236e92413c4f1cd19c73b648cb2363076b1c106bf
97dff826b7fc12fbf617f8adf14bf6fcf197c57fd997e1ef8ff54d3bf6a8f14786743d53c5da71d5
d6db498a2fb5cd69616d2bf976e8b753e64600b316c1ee6803f58757ff0082c0ff00c132f428ada7
d43f6d7f814a9790f9d6c61f175b5c178f784259200c5581392240a76f38ee74aebfe0adbff04d6b
2b7b5bc9ff006d4f80e2def02344cbe32b394ed7008691630cf128c80c1941078c75a8e3ff008243
ff00c13362826b74fd8abe02f973905f7782ecd98639c2396dc8a7baa90a7d2a71ff000490ff0082
6a00aa3f62ef80fb533853e0bb22391b7b92738ef9ce475a006a7fc15bff00e09a92c173711fedab
f0104566aad396f19da2150e70b84750f272707606da48ce3b509bfe0b01ff0004c9b7bd5b097f6d
8f811e7958d894f17dbbc404a0142d2ac6554b020e39c138c718ad3d3ffe0927ff0004d6d34e6d7f
62ff0080d9fde67cef04d8ce1bccfbfb84bb81cf6046076038c492ff00c125bfe09ad2fdefd8b7e0
20f9d24ca7826cd092982a09561f2820614600c0007a8063ddff00c15f7fe099d6da7cfa93fedadf
02becd0caf6cde578bade5984e54b46ab6eb1f98e5979521769240241fbbfcadfeceff001afe30f8
c3f6d9f047ed43e0efdae3e2b78cfe177c5dfda2be3b781ed3c13a7f8b6eb50f0749e1bd0f45d46e
744d42cb479dbc88d502a4f030022544040c815fd5cbff00c1273fe09b8924f2c7fb197c0849e7b6
961dc3c1966428911d0ba233145932dc498dca48c11815fc98fc01fd997e35f813f6faf097ecdde0
3fd94be30f843e1cf823f68df8d3e37d37c74de15bad3be17d878535df0fdfdb6896f617cc05ba58
c8f22c6b96f98b003ad007807fc11fbfe0a8de30f873ff00056bf8f7a7fed87fb607896c3e04c3a6
f8fec74f83e29f8beea5f0a5aead6baa4b1e956d6d6f72f25b5bcc234fdcac601001080015fd8cff
00c3e93fe096fe6dac47f6d9f827bae81f2a4ff848b109c10adbdfc8d8857209ddd393c0ebfc7eff
00c11e3fe0963f1275cff82bdfc6ed47f6cbfd8f7c41acfc0f9746f88da8695ab7c49f054927802e
f5b935790e9535bdc5e036f772c91b97b168c90e8d9c735fd9c6abff0004a3ff0082705ce917964f
fb17fc03301b3bb5023f0369d14a9e64120262991448af93f2b063b4f2050071ba8ffc1683fe0971
a59905cfedb5f048b4722c6c21f120b8393b0653640c1946e5dcc09c13935e33f193fe0bdbff0004
d3f87de01d7f5df03fed17e0cf8c7e3986d1ed3c1ff0cfc0325f6b5e25f177892e97cad2347b5b5b
7b42c22babb7892699b291445988e083f1effc121ffe09dbfb05fc45f823f1ad3c61fb297c24f135
ff00867f694f8b1e15b6d47c47e15b1d4ae61d22c75809a7e9f63733279b15b59447ca54078c0038
02bf643c09ff0004dcfd82fe19f88b4ef16f813f64cf81de1bf12e93325c699ad58f8174837d6371
190639ed65b8866f266420149100753c82081800fc32f833ff000439b7fdadf4ad5ff6e7fda5fc51
e33f809fb69fc5dd75be257c3ad67e13bc1e1bbbf811a35d234be18d0df4fb68a28354bf6d39ade4
d6a3bbdaecf23c6c4b3103d96dff006bdff8295ffc130af0787bf6e9f867a9fed8dfb32d9de2c361
fb577c16d20bf8f7c2ba18291c737c46f035aabcf7a2ce1ccd737b6b18693e6f9805cd7f480aaa8a
a8802a22855550155554615555400154000000000002ab5e58da6a36b7163a85b5bdf595e412db5d
d9ddc115c5add5bcca52582e20995e29a29109478e4565652411827201f949e16ff82e3ffc12bfc5
765a65ddb7ed8df0c3499754b78ee134df115dde687aad9b4810bdaea363796ab2d9de40cfe54f6e
e4b4522b264ed35f88ff00f057efdbafe12fed79f147e0afc28fd8ff00f6d8d6628f46f007c56f18
78c6e7e0378f2f34a92df51f0e6912ea3a38d566b2d89383241b248a6f93cae879e7f53bfe0aa7ff
0004f1fd88bfe18a3f69af1ed9fecbbf0734ff001b697e06d53c4361e27d2bc17a569dac5a6af13a
4bf6f86e6ce28591c1777754da1f2720d7e18fed87fb19d9fc0bf80ffb05fed19fb25fec73abf8fb

57f117ecd1ac7847e2443f04bc209fdbb7fae78d3c1cb676dadeb4b6aa649d9ee6e4bcb24e5812bb
b9c9c007e77ffc1577f6e4fda7fe1ffc1fff00825eebfe1cfda73e2568cd7bf09bc1bab78e2ef42f
17ea96177ae5d69fe2158eff0052f10cb6d346751b99ecd24fb5493994bc7b971818afec47e1cffc
173bfe097a3e1af80aefc4dfb667c2eb2d764f07f8686b7697faa5cc9a8c3abae8f671ea0b7616d5
cb5c7dad2532b02c4b9249e703f8f2ff0082947fc13c7f6dcf89df04bfe099d6be1efd95be2af8a3
50f09fc34f0d58f8f74ad2fc28d712f869e6f112cd77a4f89218c9fb1dd4562ec6e1651b590b9ee4
57f6f5f09ffe096dfb0259fc3af86d26b5fb19fc0c83c4967e09f0b0d59352f00e9135f41acff61d
89d496f9658995eec5e19bcff3158f9a5baf5a00cbd2bfe0b47ff04b8d62133da7edabf05fcb55de
5ae35e96df00e31957b553920f0a467f5ac4beff0082dcff00c12c443aa46bfb677c229a4b4b5baf
3238b559e45774b777114645b6d7793858d7203b32aee1bb35efa3fe09a3ff0004ff00549e25fd8f
fe00ac7732196751f0eb411be463966dc2d81507b2aed51d8638a8f50ff82697ec0979a4ea7a5bfe
c89f0061b6d434fbab19cc3f0e3c3d04a21b885a26659e3b459639141dcb323ac8ac03060466803f
3eff00e0815f1efe19fc7bf81bfb4cf89be1bf89f4bf11d837ed65f14f5377d3b74663b0d6ef52e7
49b8781ff7890de5b46d2c0c78700b0c77fde9072335f85dff000425f815f0bbe02fc22fda97c29f
0c7c3da76876107ed69f13f4e9cd8468165b4d1ee92df48b5f3579922d3eda6782107ee27ca72466
bf74a800aa7a8db497b61796715c4b6925d5b4d6e9756e409edda68da313c0cc0aacd16edf131040
7553daae51401fcaff00fc1463fe0915f1a34cf83bf1cfe3ed8ffc14a7f6b5d51fc13a16b5e3cd0b
c09a96a9a40d12cee6091e58f4fb79a24f320b287ce11a003263854927016bb7fd863fe08edf1521
f875f007e38ea3ff00052bfdb22df50d6f41f077c44d6fc0b65aee8cbe16bfb8ba82db536d1ee10c
7ba4d2e789becf37eeccaf14aeb904d7ecb7fc145d2293f61bfda8966f3761f83fe2b3fb9c6f0cb6
65d48c90a002bd49e39ef8ae9ff61a9126fd8f3f668911b72b7c17f0180776fcedd0ed1492ddd811
f37a1e071401f535bc662863899de431a24664931e6485142798f8c02f2637b1c0f989c003153514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
500145145001451450014514500145145001451450035b195cff007b8fae1abf1c3fe09437374de3
aff82875acbb3ec96bfb607890db0465650f369e8d39d88c7631623712a0b1009ce335fb1ec7eefb
b63f356e9f8d7e3cff00c129b4a9749f197fc14193ca45867fdb03c4f2c13b2fefe72fa74524c259
3ab84662138f9578248e801fb1145145001451450021009c9009f52013ebfcc03f851807a8078c74
ec7a8fa7b52d1400100f519fad54bfff008f3ba182736d7030383fea243c1ec4e300fbd5bac3f126
b3a4f87f42d5358d7b55d3f43d22c2c6eae2ff0056d52ee0b1b1b1b78e0919ee27b9b99228638e35
0589790640207245007e3aff00c1142fa3bbf84bfb4f4115ab5a8b2fdb03e312307937c92193548d
c9619fdded20e1703239c64e6bf69abf16bfe089771a3eabf04ff689f13f87750b4d6f45f12fed69
f18351d3b5db06f32c759b4fed48a28eeece700c3710e3216581da33b7018e093fb4b40051451401
f05ffc14f1923fd81bf6a8795772a7c27f10b8046ef9846be59c0ce407da48f4045779fb044f2dcf
ec5bfb304f3b23cb27c16f02348d18da8cc344b61903e8067d5b27bd790ffc1563c61e09f0b7ec13
fb4c43e34f17691e154d67e196b3a66986fb53b3b0bcd46faf4a416963a6c17332cd77757329f252
2811d9d9880bc115ed1fb0ae9ada47ec6ffb3369ac9321b5f831e0342b719f3817d0ad64c4995560
df3f21914af439c5007d5d4514500150dca092de742768786542dcfca191813c73c039e39f4a9a99
27fab7ebf71ba0dc7a1e8bc6e3ed9e7a5007e347fc119a15b3f047ed79a72cf3dd7d87f6c8f8b919
b895552393ccbc865fdc28fe05dd82c7966ce72466bf66abf1c3fe08f734f2689fb68442309a7c1f
b647c515d39c8d92ba3cb034fe6c5cec2b2fdd3b8e41231c64fec7d00145145007c4ff00f051e36e
3f615fda97ed2b2bc27e1078a03885cc6f836ea07ce197001c6e04e1972a41cd6cfec0651bf62bfd
970c44b47ff0a57c0f8241078d1adc648207520e4e3e6c03dc6733fe0a2d609a9fec35fb5259c8cc
8927c1df1639650588f2ac8ca7e51c9184e78e9f4e2c7fc13cda16fd883f659303bc917fc297f062
23b860c447a6c6a73b8938041033fc2a31401f655145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
507a1c63a77e9f8fb5145007c2bfb76fed6fe3afd903e16d97c40f00fecddf12bf694d56eb5392ca
e3c2ff000e16d85c68f61044d2dc6abaadc5c93e5db431ab1500739c6e5c06afe5d3fe0927ff0005
a2f1cf88be387ed43e09f077ec45f1dfe27ea1f15ff68b6f176b167e10bdd1ee17e165aeb0e9a7de
a788a09dfcc58ec1d4cb35c4616322365f309ebfbbff00f05bbfda67e327ecf3fb1b6b9a77c0cf87
df103c71e3df8b177ff082b5f7c3ff000fea5af6a9e14f0e5f4423f116b6b6fa6452cc2f174e9268
ec812aaec480f9c67f92af879ff0527fd9aff62ffda03f67efda0bf645fd9d7f68bf08e87f0cb41b
2f851fb6e3f8a7c157fa5d978d61b88376a9ae6b92b06483c4967a9bdc6a518bd58ee480392ac0d0
07f7b5fb41fed65f003f64ff0087f07c4dfda2be24f87fe14f866e4db4103788ee963bdb9d46e447
b74cb1b0b712dcdf5f2cb2881d2d627065046e02bdcfc2de25d1fc65e1bd07c5be1ebafb6e85e25d
234fd7746bcd8f17daf4cd52d62bcb1b911c81644135b4d1c811d43286c300457f185f16bf68ff00
d9ebfe0a5facf86ff6d3ff00828478a26f825ff04f8f879e30b6d3bf657f837736d771fc47f8f1e3

6b4d5ed447e2bbbd34406f1b4969fecf0a5a478b798483f78aa735fd99f826f343d47c1be12bff00
0c5bbd9f86ef7c37a1ddf87ed5ed9ecdedb449f4db6974ab77b490092dcc562f0466171ba3dbb4f4
cd00751451450014991f5f71c81f5fa77fc296a09223218f123c6627de421c060727630c7cca78fa
5004d9e091db3cf6e3fa57f2d9ff0005fbf839fb545c6a1e07f8f979f12f4cf1a7ec35f0ea4b5bff
008b9fb2d5af8e5be157883c6b044337a23f1147776cbaf473aa487fb3f7962a442579535fd490ce
189c8ea46792063fcf15fca57fc1c35fb23788755b8f037edafaefc73f0b788be18fc147d3aef53f
d917e2e6b573a2f80fe219b79d1e78f444d32ea2bad47579d90ba5a4b6b74a6625429538a00fda3f
f825afc67fd9cfe3c7ec5bf09be217ecadf0b66f833f07eeed6eb4cd1fe1e4fa67f674ba0ea5a63c
76ba9c65c80756125c1661ac3b3b6a0a0dc972cd5fa295f9f3ff0004c5fda1fc35fb527ec65f08be
2d7843e066a3fb39681a9699269765f0aaf3454d12db464d25d6d9e6d16d12deccb68b7cc3ceb0ba
92059a7882c9234858bb7e835001504eace8c13893cb7d8db776c6380adb0fcadb5b6b107921703a
d4f505c2978648d64313491bc692ae03c4cea544a9bbe52d1eedeaadc123bf4a00fe243f6fff000e
f8bbf624ff008288786bf68bff008295c6bfb767ecd3f113c4f67a7fc22f05e9be25974fb8f84177
73a8c11e9f31f83e2536fe2b7d32668a4f396de449230586e6c1afed3bc13a9e8fad7843c2facf87
6cce9fe1fd5bc3ba2ea5a1581b31606cb48bed3adee74eb56b2da86d1aded258a26b528bf6728620
a02e2bf88cfdba3c35aaff00c1307fe0a85e0cfda93e2d6bda07fc142f43f8b1e20361e1ef82be30
bf935ff8c5f091754bd81229fc07e0c8bedda728b0f350e9f737364bb8050369c30fede3c1fadc7e
25f0af86fc49169d77a445e20d0748d6e3d26fe1fb3dfe989aa58417aba7dedbed410ddd92cc2dae
2308a12689d71c500747451450015c6f8cbe21f80be1ed9c77fe3cf19f85fc1b6571e62dbddf89f5
dd3742b7b868d19e44826d4ae6dd2591114b148cb381ced35d957e22ff00c1782cbf644b7fd8e755
f12fed47e0c87c7bac69f733e91f04fc36357d4b4abcd43e22ebd14765a7242da75cdb192385d926
9bcf6312a02081c900183ff048afda13e064fa7fed6ba6c7f17be1c4775ac7ed89f1326d06c67f19
787edeef56b7d46e2d96ce6d36de6be8e5be8ef240c96ed6eb2f9acbb5324807f75448a7a1ddc646
39dc3d540e48e9f374391826bfcf2ffe0963ff0004f4fd9c7f651fdb5fe13fc3ff00db9fc35e08f1
3afed0be1ad17e2b7ecf9e25b6f1cdc25b7c37f8a7a7cc9aa43e05d4bfb37564826b9581c2c0d7ea
5bed6a1652e320feea7fc1457f69dfdac3f6affda7bc05fb0f7fc132fe216b7a43f80b5cd1b50fda
c3e257864e9d6be1ff0007785bfb4ed924d262f19caf244bab8b18ae7fe2576b27da677014738340
1fd31039ec7f1047afafd3f514b585e19d325d17c3fa268d3ea373abcfa468fa66993eab7afe65e6
a7358d9c56d2ea374e00df717af11b89581219dcb00338adda00f8bbfe0a2ad22fec37fb51b45706
d245f83fe2c2938058ab7d8cf1b4024e4761f8f19a77fc13b6696e3f61cfd96269d95e66f831e0f0
eeb1f941b6d8aa2b797c6ddcaa0b71cb64f71517fc1465fcbfd863f6a57cb8c7c1df16e0a7507ec4
d823a00738c9e7b71591ff0004cbd45754fd81ff00653bb59e4b9ddf083c37134b2a85909862923d
ac07509b7686ef807a93401f75d1504f730db6d69e44891dd630f232a2f98e708992796724051c74
3cd4f400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
514514005145140051451400514514005145140051451400c9115c05745752795750ca783d41047e
38f6ef5fcc2683f0fbf653f1ef847fe0aa8bfb5fbda683f02fc1ff00b54d978bfc411e977b69a1dc
eb3268ba29ba87436bb8a1f32f9358b9096b2698996ba32046daae4d7f4fa4e36f5e5b1c0cf507af
b67bfae3b57e057ec9dfb2f7c16fda3fe257fc1473e1d7c69f0859f8e3c1d6ff00b5ee83e2a8f42b
9b9b93a79d6348d1e3bdb179c40f1b5cc0b3056b9b69c7952e191d582ab000f997f657fd8634ff00
f82a5f8b7c07fb557ed31f0c7fe15b7ec7bf075ed34afd8a3f66582c4e83e6f87fc3f7d13e93f117
c54914513c96fa89b48a6b5b2953ccbb0be64a761047f5136d6f0d9db5bda5b451c16f6b0456f041
10db1430c11ac51451aff0c71a2aa20eca00aaba5697a768ba758e91a458dbe99a5e99676f61a7e9
d670c76d6763656912c16b6b6d6f12ac50c10c31aa4514602a28000ad1a0028a28a0028a28a000f4
3fd3afe15fcaa7fc1c1bfb3cfc1dd2758f875fb645d7ed2b67e07f8f1f0bee6caebe1d7c00f1fdac
df107c09f16350d3e65163a6d9fc3085a599f50ba957ca5be16a616763216dd8afeaacf208ce323a
fa7bd7e37ffc1463fe092fe11fdb27c6be0efda47e1c78f754f83ffb59fc2210de7c32f8832c23c4
7e1269f4efdfdb587883c23a82c9a7cd04d247e5bdc40a972a087de5802a01f4bffc135fe38fc6ef
da2ff641f855f14ff681f81f1fecf5f1175ad384577f0fad6116361fd9966604d375cd3b496449b4
8b0d62dca4d6fa6caaad6a8046a8102d7df35f98dff04b2fda5fe387ed1df033c6117ed216be131f
19be0bfc55f147c1bf186b3e09b69acbc3fe289fc28f6f0c1e21b6d3a624e9f3ea19792e2d931144
f9f2c00463f4e6800a86600a95380aeac8c598a70d80406009048ce0820a901b04035354724692ab
a380cae8c8c0f20aba956523b8209cd007f0f9fb62e99a3ffc138bfe0a93a37c66fd903c6161fb6b
7c73f8cfaf2c3e31fd963c61a4cbf13bc69e12b6bebd8fedb75e17f16c66fd3c126c55ccd6e255b5
36b1e09752a76ff6c3e0dd5356d73c29e1bd6b5ed124f0ceb9ab685a4ea5ac787669d6e66d0b52be
b186e6f34896e2355499f4fb8924b5695400ed193815fcddfedb7ff04b7f127ec83f12be277fc150
bfe09e7f10a1f86ff19b40d2b54f177c5af86be3bb51e28f037c47d06d425e6b369653dfb3dfe837
b710aca23682e1634254a0f940afdf5fd98fe2cddfc77fd9f3e0efc63d434d8b47d47e23fc3ff0e7
8ab51d32062d0596a1a9d84735f416eedf335badd79be416cb79457712726803dd68a28a002be0ef

dba3fe09cdfb37ff00c143bc31e14f09fed17a678a355d1fc15a9cface850786fc4b79e1e68b519a
168bcf99ad41f3648f21a176c1460a474afbc68232083d0f06803fcf43c0ff00f0440d2bf685f0c7
ed2da3fece87c4fe22f8cff06ff6a8bef879e0ef1878e3e2deb76f0fc31f00da3975f10db493deb8
9753b0b50d34263f2034d1a02369e3df3c13fb317c5cf8aff163c15fb01ffc1367c69e34d07e14fc
06f15f87754fdbc7f6955d72e2ca2f8a7e37b7d461b9f1169abe2904ea7ae5ec9241796f6d6915e3
451ab16900dc057e937c13f84dfb457c66f85fff000508f855fb1d78a3c2df0cfc61e34fdb5fc4be
1df889f11f557b9b5d5b43f015f41036a93f875e15633eb3f6579840aaca2260509c1295fba5fb15
7ec7bf0cbf623f81de1cf82ff0dad64985a85d4bc5de29bfc4fae78d7c5d751ac9acf88b5bbcc19a
eae2f6e4cb2a34f2b989641180391401f53e89a7c7a4691a5e910cb2cf1695a6d8e9b14f3333cd34
5636d1da24b2bbe59e490425dd99999989624ee04ea520006719e7af24fe3cfaf7f5a5a00f8f3fe0
a091c12fec4ffb4f477014c4ff00077c60183901588d3a475524f4e573dbebe9c6ff00c13032dfb0
2fecb2fe6f9a8df0a74331e628e1f2631e6a8802c60ab2a95c87ce5bef13ce2bd1ff006e9b58af3f
63bfda4ed6648e449be0ff008cd0a4ac1633ff001299f692588030d8c1e09200e4e05727ff0004de
b28b4ffd853f65bb589a2658fe117868e616568b2f148ec10a12a4296da4827041e9d2803ed39ede
2b95d93c514b18657559115d7cc439472aca4650e36f27a93c60667a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0043d57ebfd0d7e467fc137ae6597f685ff008293417314315d45fb4bd93b
242802b42fe1b558a469070ec427230086ce735fae4dc6dfaff423f4eb5f8fbff04d84b687f694ff
00829843079927fc648e952b4ad299012fe1b0760192571d40230473eb800fd84a28a2800a28a280
0a290f1924f0074fe67d4ff9f5a6c6e2440e0101b919e32338cfd0f6cd003e908c8c633fcba1ebd7
3f91f5ed4b484671df07207a919c7d39ef401f921ff04a2845bc7fb6b5b94093c7fb62fc4a69d368
500c86dde31c0c676104e3bf5e49afd70afc89ff00824fdf4f7aff00b702dc4722bdbfed8ff11d0c
ae3065deb6f270cb8dc501552471ce075afd76a0028a28a00f913f6f885a5fd8bbf69f45018bfc1b
f1a10a73cecd2256238e72429c7419c64819231ffe09cd325c7ec2dfb2bcb1c66256f835e1102366
562856cb6302cacc0fcca4f0c78c743c5743fb77c8917ec6bfb4cbbcab0a8f837e370647215417d1
ee14024900ef242633c96c77ae63fe09bf0416ff00b097ecae96cb1ac47e0ef851c7940042cf6a59
980048192493838ce6803ed9a28a42caa402ca0b1c282402c7d003d4f0781e9400b451487a1e40e0
f27a0e3a9cf61d6803f1c7fe092771a7c9ae7edf36f6d1c30de43fb6278d5ef2388e49492d62fb33
b1ef90b273eb9ed8afd8fafc52ff00823f478f15ff00c142a692547b83fb5ff89a29102aab2a258e
6263b4e76b2b1d8718239c93cd7ed6d00145145007caff00b6fbc51fec87fb47493219224f843e33
2ea08058ff00654db40c82386c1c91db15e73ff04c86b77fd823f6577b594cb0b7c27d0d95f67940
9ccc194ae4e76b12013d40cd7a1fedc8a1bf63ff00da441985b83f083c69fbd6c154c6933b72a7ae
e00ae3dfa57987fc12e086ff00827efecaac0bb67e1568df33a942cbe65d00cab85c2101768c74f5
eb401f7d514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
514514005145140051451400514514005145140051451400514514008d9c707079e7b0e0f2464671
e84e3bf6afc09f8cff00f0468f8d3e22fda37e30fc7cfd9dff00e0a1df1b3f6668be34ead67ad78a
fc1be0dd1b4abcd2e6d4ad6031f9ed2ddca3cd91998aac9b11e389553923e5fdf7a2803f9b87ff00
82317edfd34a1ae3fe0b43fb4cbc4d71e748b1e81a2ac9c10542957c3f39ca300a3b1c935bb27fc1
1a7f6e0bb9e4b9bcff0082cd7ed5c2621523fb1e85e1e8230abb702488b3296ca0cb743ce4735fd1
5100f500fd68a00fe78ae3fe08dffb6bdedd9bbbaff82c9fed60c0c2223143a37876289d94154674
57c123bb039e3a73c57bdff8237fedc371a6d86990ff00c1653f6a348ec6e4dc9793c3de1d698b13
9004e920775dd805580c0e093ce7fa24c0f41e9d0743d452d007f3bf0ffc11bff6ddb7b65862ff00
82cc7ed5e5b748499341f0db0fdf9ccca373b31565c84ec9d4679ae76e3fe088ff00b66dc850ff00
f0596fdadd42caee04765a2c7f2b8fb9f24eb8c1c90c38e7eed7f482403d4038e9919c535b76dce0
9239dabb4938cf00bed5c9cff11005007f39907fc1157f6cfb68e144ff0082cafed6de65bfc9133d
868d20684f3223ee989249030f93b467e5ce7243ff000453fdb1f6ddb5d7fc1657f6ba927b9fb432
34763a1a2234c8c811834ac1a30188618ce096500a8c7f46680e3e61c9c9e719e7920e0919ec4292
bc71c53e803f914fd9c3fe0de0fdb77e15eb7f1327d73fe0ac1f19bc27a378a3c737be29d3ff00e1
58c52417fe20b8bdc7da759f158d4e516dfda97183e6adb8652e320a2e00faea0ff8226fed5d1e9f
7ba44bff000589fdafdf4cbbbb378008b41fb679ab8d8ad77b84ab12b124c68e411819afe8c36ae7
3819c6338ed4600e401d31f8727f99a00fe6e6cffe0879fb5959adc247ff00058cfdafd12e848b3a
ff00c4a256657046034f23321200cb2ed2bd476a6c1ff0433fda8e4d8353ff0082c6fed9532c2a56
dc5ac9a3425541247984c9991ba124e3d0706bfa482a0823039f4e3fc9a40b8c83823803e83a673d
4d007f2f3f1b3fe0813fb57fc4cf85de2af01dbffc15dff6a0d6d75cd26e6c63d1bc689632f86b51
12a1416bac8d3e4379259ceadfe92b10dcf803eeb160ef807ff0419fdb0fe157c2bf027802ff00fe
0ae9fb47787c783f4f86cedb43f0269fa7af85b4d8621f2596929ac31bd1670e484495c81d302bfa

86c0e98e3d28c0f41401fcec6b9ff0455fdac3c456d3596abff0587fdaf5ed2e658de74b5b5d02c6
46589d5e358e6b765923c1419dac438c8618ae6350ff0082127ed22f359ea3a6ff00c15fff006cb1
ab41702569efef34e9adc200147916f1cbf232a8032d946c6ee326bfa49553bf382002464e0646d1
82a14b679e0ee087209008c12f2aa7aa83f87aff00faa803f9dabeff008222fed27ac246357ff82c
1feda52c90471240d6971a1dac68c9cbbbf94e9e6b3f4dacd8c1c95c815cdeb7ff00041ef8fdabdc
8bd6ff0082bdfeda6d74968d68825d4b4d5b678ca90ab24304e10e4e03b81b8a641c9393fd25e075
fafebc9fcc8a300f519a00fe4abf659ff8375ff6b5f815ae7c56d52fbfe0aaff001c7c2c9e3bf14d
c6b30c9f0d6154b8d7a29838fed4f177f6e3049b5d652a1e6b43e5606031e0d7d3f27fc10cbf6849
2792e3fe1efbfb6c09e662ceeba9696aa58f1f2c2932c683fd95e3bf5afe8d4aa9e0807f0a5a00fe
6f67ff00820b7c63bb5b6fb67fc15cff006e669ecdb7432c7e22d3e11939dc24413af980927ef1e3
bd5b83fe0841f19ed625b5b2ff0082b97edcc96ce5cdca36bfa749248646dcfb2732931e4938e1b0
3f3afe8d4a29eaa3f2a5c0e381c74f6a00fe6935eff837afc7de29d2f56f0df88ffe0ab7fb706b5e
15d72d64b1d5742d47c43a7dddaea16170ad1ddda5d23cc0491cf1bba90080036369c57efb7ecf5f
04bc37fb38fc13f863f037c1f7faaea7e19f85de11d2fc21a36a1ae4e2e757beb4d3a2d9f6bd4275
daaf737121695b6a854dc635c800d7b3607a0a3a74a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a884c8d3bdb8597cc
8e38e56636f3ac05656915425cb462da5901898c90c52bcb0a98da54459622f2d001455592f218ee
e0b264bb335cc72c91bc7617d2da2ac38de27bf8addec6d64391e54573730cb3f3e4a49838b54005

14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
145140051451400514514005145140152fee4d958de5e08ccc6d2d6e2ebc90c10cbf6785e5f2c390
4219366d0c410a4e482062bf073c01ff000548fdb67e27f85ecfc67e14fd8bbe0547a2eb307f6968
967abfed4fe2a8b5b9b4a962fb55ac9736965fb3e5ddb8bc92d9a3592dedae6548ee1660b2bc28b2
bfeed6b601d175707383a5ea00ed24360da4c0ed23907d08e41e9cd7f2edfb2f5c785ffe19efe164
5a5eb97965a95afc37d0e2bdbdbe86eaced64bc16d30b8b24b99136dd6a296a552dec6152b21914b
cd891a3500fb0f5bff008296fedbda04f2c1abfecabfb29e94d1db4738fb7fed8fe218d9bce78923
774ff8502b25bdb299499a79a358e368de22c65010f1e9ff000552fdb95b7ccbfb227ecc97364079
d6d7f61fb55f8daf6d350b4c328b8b29edff0067e914a99142234a2359bfe5916041afe567fe0a27
e13f13dc7fc141bc5971e00f855aa7c51f0445fb2ff830fc7bf0a683e1df165878a7e257c3ad1be2
1cda9f8efc31f0df5e1a7b690be399fc2d059df5cd9c52c7a9eb5e17d3aef47d19ec2fa681e2eb1b
f6ccfda375af1943e1bfd9ce1f11fc37f86be1ef1d683e1ef867f0734ff812d05a4bfb300f8517da
f6a9f1b23d6fc4be198f5183c41e09f1458c9a50d2ee267d3ed6ef4e83c3b71a25c5e5f992700fe9
d3fe1ea9fb73797e73feca1fb2dc3008e299e697f6a3f882ab1a4d2c91a2ba1fd9f448ac7ca77123
2ac05172b23290d556ebfe0ab1fb76595ccb6b77fb27fecb96a62fb339b87fda63e23cf034575249
142ebf65f8072392ce8a42e37189c4e018be6afe4afc31ff000503fdbfd2ebe1e7893c5ff11bc4de
26b5bbd1ff00663f17f89bc2b71fb295a5adbdf1f19f8f353f057c56f075e5ddb784bfb4121f07f8
3a0b6f12ca209ed6f06a17e1e493fb2952d64def0e7eddff00f0501d4350f897e29f863ab5c7ed27
73e13b8fda7b45f117811fe09687a4d9fc30d33e1678be0d1fe12f8c45ef85b47d287897c5ba868f
2ea520f045d497efac5b694618ace25830e01fd62d8ffc1503f6f8be919dbf65efd90b4fb15c86be
bcfda87e24984361768731fc0359232ec64ca1898c51c5249238084536e3fe0a7ffb7c411adc1fd9
abf63892ddae2f2dc3c5fb4efc4e904a2ce58a26bbb793fe1432c57166cf2b2f9c8df298272c06cc
1fe58b5cfdae3f6edb8d6742f0bf873e317c489be13f883e2278db49f047c613fb3ae97abf88bc4d
e063f0497c69e7eafa64fe02923b43e15f8b52c5e08b6d4934cd2a0bff00b6cb612417b71602e51f
f0f3f6b9fdbbbe21789bc0f6bf127c59ae7c1ef0e5bfc02f06f8ba5d2efbf66cf15eb5abfc62f13e
a1e1dd713e204ba5ac7e04bcb6f07f88bc23e31b5d3a7116b5a8693a3e9161601df40f105aea6268
c03fa8bff87a6fede6c2444fd9a3f64233adadbdef94ff00b46fc514516d3c8ca659256f81c022c4
8bba462bb47dd073806d6b1ff053bff8280e8ba7ea3a9ddfecd7fb211b6d3747d5b5c9561f8fbf17
a749acf4ad3a6d4e5f22f23f8226dcbbdbc2c1378552e573b55830fc10ff0082667ed0ff00b4b7c4
4f881ab7843f6a0f10f8f7c5ba6f88bf66bf875f11ac878b3e084be011e11f889a9788f5cd27c6de
0eb1bfd37c2da1a5ee9f65a559787b579343ba965bc596ecdddb28855e2afdabf1dddda8f877ad68
36da1b69e22f0378916f6436f73335e9bad3353586fa18e392f0dc2244f2192dc3c1e4a4861961dc
3cca00ec7e16ff00c1553f6e6f8b5f0c7c05f14b44f813fb1a689a37c40f0b786bc51a75beb9f1db
e31bcb629e24b31791699777165f061eda6bcb249214b99addcdb996468e22fe53b0f487fdbdff00
e0a36666862f81dfb153384936edf8bff1ca6df344cc1adc67e124044f842cb0906472f122a92e0d
7c3bfb19cf35b7ec67fb37c4f2bdfc2df0b3e17e9a966b6b20baf321d16d445124604288523916e2
e2ecacd2db8db1079172b5f506b7786efc1be305beb5f10d869b2f87fc40d6367e1b4d5ffe1274d3
6e34bb859ee2c4b4905cea1a95930f374f9da7f326bbfb0c36d1c8c70002e3ff00c14e3f6e49751b
dd3b4ff047fc13db529348bbb5d375d5d37f683f8a5a9dce83abde48b043a4eb96767f0fde6d1b51
92e1d6086db52fb3bdc481d212f2a346bd15bfedf9ff00052a9ef60b497e087ec4da7f9d7124064b
ef8a3f1ca3481618629a4b99e46f8751c496aab2ecfb419043e68f2c48c5973fc940b5f8c5f0bbe0
77c56f83ff0007f43bafda13e0f7876ebf671f14f857e36b7ec6bad783fe36de6a11fc75b3bdbcf8
29f19745d77c1b7aff0016757f0968577af78c2f3c716164dac68fac5ac3717fac7daeea288f6df1
1bf697ff00828b5ef8c3e21693e18f8c5fb565a682be3cfdafe1f03412fecafa5dc4d6da07c3ff00
0d693ae7ecef77697f71f09ed67ba93e2078a1f52f0adc5dcb198e5b2b73650c305fbb5dd007f54b
e11ff828a7edafe3ad5bc5da07846dff00e09d7e28f107803518f43f1c685e1af8b1f1d359d57c21
afdc46d736ba4f89acadfc082e744bab9b046d46de2bf8629a6b5c148f9df4be2eff0082877edb9f
0ef44d3b5ff8929ff04ecf87da5eadaf69fe13d3b51f177c4cf8e7a3e997be2bd62f16cb45f0dd95
fdcf84960bcd6f5b99d5749d2e2617d7ce76410395623f963f861f17bf6dcf0efed3fe3cf8b7f023
47f89fa77c57f8efe29fd92fc47e38f833adfc14bbd1be0d7c62d02d3e00c4bf19b55f1a789bc45e
18b4bef054fe09f15dac3a56996fa5f8934878756ba4b25b2d44cdb44ff137e2dfedd5f1cbe0e6b0
df137c29f1c7e2578575087f657f881f11fc37af7c05d4742d53e14fed4fa07ed39a36ade3cf871f
0f6cbc3be12b1d5b5af01e81f0ef43d4f5396583fe123b2b2b1b2d22ee3f10c971aac76f3007f5cb
67fb517fc14bae6eee6d67f077ec21a698a366b67bdf12fed09b6e9a29d21b80a53c37ba2106ef9f
ce48d7cddb0ef0ef1eff0057fd94ff006aff00daa7c7bfb4e6b9f007f688f037c06d2f4c3f04f5cf
8b3e17f167c18d53e24dcb4d75e1df885e17f045f68babda78f74db347b7ba87c4d1ea16d7760eb2
4325abdbcb148b2095799d1fc5563a9db0d42c6c7c45199aca1bbb651a15d5b5b46db22765865bfb

5dd1decf24bfbc568ed9b1bbed16998d2b9afd9bafaeee7fe0a17a3bb5fcb358cbfb19fc508a2b09
6d05a9b6bbb7f8e5f08649a646f2233289639a349234964b7b79136c258f992c801fb21451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
5145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500676b040d27
5424640d3af491c7205b4b91c903f3207b8eb5fcf37ecc7fb31ffc143a6fd9bfe0e47e11d3bf6159
fc23a8781bc2baef862f35bf15fc6fb2f1426937d64bac69875afecaf863776075478ae6d16fbec5
7934704eb3ac37d7d008b3fd0ceb037691aaa904eed36f860704e6d65181e84d7cc1fb2b69d6b77f
b14fc0ad2750926b0b2bafd9ebc17617935b6a175a3dc59dacfe07b3b7b896df55b2b9b5bdd2e7b7
85dde2d46d2eedaeaca445bab7b88658d24500fcbabbfd89ff00e0a6f7972d7536b1fb106e264860
857c79fb4504b1b50cad6c2290fc3a2b76d0c8a6558ee6dc22b3baef74200bf75fb18ffc14c6e84e
3eddfb0941e635c324b1f8abf6806b902692d9c4715c8f87914965096b7f3a586d408de791db6e0b
f99fa2bff04e9d6ae3c47fb0dfecbdae5e78d750f88b7fa9fc22f0c5d6a7e37d5fc5b7be3bd57c47
ab4903ff006a6a3a978b752bfd4eff005abe6d405c457571757b3cd14d13dab141008d3ed1a00fc1
84fd8d7fe0a79f668ec5b51fd80fec5158a5b47036affb40b85bb48f1fda52b2782edcdcdcb49f36
2420025db7132103e7ff00829ff0494fdb6bf678d235ad1be163fec516161e2af1cebff11fc4965e
21f885fb52789ed24f17f8a2f0ea3af6aba3aeafa15c4da3ff006aea25afeeed6d25483ed724b346
10bed1fd33d796fc6cf8c9e01fd9f3e1478efe33fc4fd59f46f037c3cd02eb5fd76ea0b76bcd42e5
2268edec347d174e8cacfabf88bc41aa5c59685e1bd16d7379ad6bba8e9fa5d9a3dcddc4a403f9ed
f8b7e06fda87f675d5fc25a17c6dfda8ff00e096ff0006352f88575f60f87da17c4bf899f167c117
1e25bab596d1350834797c431585cdec315d5cc08b340be4da5e5d5b461a39674864f70b3fd8affe
0a537c535ab3f1a7ec20f0dec1a5de5849617ffb42ea1a7dcaa85b94bf4bb7b3cde4571ba2bbb695
1da2903663d8926fafa6bf646fd9ba0f8ed7fe31fdb33f6aff0004fc23f89be3afda174ff0deb7f0
d346d534b8bc7717c10f8352683ad59681f04ec24d7aca4f0e8834ad2bc457f2f8daef42b192dbc5
fe3fd6fc69aedc5fde69575e1fb2d2f7ff00e09dda0e97e17f16fed69e19f82136a36ffb14f84fe2
e59f837f679f0edfdf4ba8f87fc33e3ff0d5aea765fb4ae8df0624b9125ce9df01b49f88cd65a178
4f408af2eb40d13c79a2fc50b2f06c5a7784d348b18803e43bff00d84bfe0a57791393e31fd8425b
995678e79afecff687bd134372caf3432969a37640f1a4906d28d110222d240021c7d7ff00608ff8
297dd681ac589f88dfb07436b71a06a762eb1f85be3dc662f3b4c9acd664946a32ca248a23812aae
700b884c84eefe83ea86ac0b697a928e4b69f78074ea6de403af1f9f1401fcca7ec79fb0b7fc144c
7eca3fb3f45a0fc41fd8826f0fdcfc23f01df68926afe1cf8f3fdb56b6b79a1daddc26fa7d2b58b0
b3b8d452d2786d2ee68a05b795e295a140b3191bea1b3fd88ffe0a4b649776ebe38fd82ae2cee362
082f3c21fb425d66311ec7699e7f14bc923b90184664f2d70823f2c45181fa63fb0dbb49fb1c7ecc
2ed80c7e077c37076bf9832be17d394e1c70471db81d0702bea8a00fc355fd8c7fe0a67144896ff1
57f6208244827862b84f08fed106e2dbcd91a611c12bf8e98ada094a66d94471b2c31920c9b9cdf9
3f63ff00f829dcf611d8dc7c62fd891d207f3ed447e02f8fb6eb6b75d7cd85a1f1eacc4ee7965532
48eb1cede7ac664236feddd733e2bf1af837c07a59d6fc73e2df0cf8334512a40757f15ebda57877
4b13c9931c2750d62eeced3cd70a4ac7e76f60090a71401f8bb6bfb12ffc14922919a6f8bffb14ca
935c09aec5cfc3bf8f17e6640c58428b37c44863840c9d8f1aab236e6c3f992ab7516dfb22ff00c1
48ed2d12ce0f8b7fb122c03724910f85ff001d46f8a59647982c83e27168490c8516048a2460eb14
712bb97fd1bf0b7c6db3f1a7c7297c09e12d63c23e29f0049f0574bf891a7789fc37aa5beb9f6dd5
ef3c77ae7856e2dedf56d32faeb49b8d322b5d2e3655814ceb7be7879ca6224fa16803f22edbf668
ff008293436335b9f8c9fb129b9795ee22b83f05be36c86397cc8c42003f18d23554b6430b9587f7
8923c4c9e593ba5fd9fbe097ed21f0cbf6e8f0a7893e3bfc44f82de32b3d77f659f8bfa078734cf8
4df0ff00c69e0d9f4bbbb1f8a7f04357d52ef58b8f1678d3c6115edb5d7dae1874f8b4e6d30dbf91
2acb6ad198d87eb7d7cc5e2be3f6c1f82640277fc04fda0d0904fca078d7f67f6191d0ee3c0ef91d
7d403e9da28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a280286aa03697a929380d617809c03806de404e0f071d7078af9c7f6354b7bbfd913f6728a45
4bbb59fe08fc3e82449e20d15cc0de16d3e174961901578e54caba3a947562082a715f4bdc00d04e
a5778686505719dc0a30db8ef9e98ef9af9bbf63492297f652fd9f1a1548e2ff008551e0e48e38d0
4691ac7a45bc622540f20511edd9b77b1054e4e73401f40e85a0685e17d2ad342f0ce8ba4f87744b
05912c346d0b4db3d234ab24965927952d34ed3e1b7b4b659279659a4586140f2c9248c0bbb31d6a
28a002bf95bff82d47c74fdb6757ff0082847ec41fb25fc0083c23e1ef0f2c31fed09f0dbc3de225
d1ae759fdaabe2ef8564f15d86b1e06f095bf8efc39ab7c24d4af7e08f852d7fe1399fc35f10b5ef
02d8c77de20d13c569e30d3755d3fc313da7f4d3f13fe26f813e0c7c3bf1a7c57f89fe25d37c1df0
fbe1ef86f55f1678bfc4dab4a62b1d2343d1ad5eeef6e64daaf35c4c5104367636b1cd7da85e4b6f

61616f71797104127f367fb447c07d57fe0a03ae783fc3ff001dbe1d9b3fda8ff6daf2353f821e14
d7629d7c51ff0004ccff00827afc3cf10e97aaf89be35da4963770dd7837f6a0f8a77579a1dadeea
96b7b6ba849f143c6de14f870d7175e0ef841e28b5be00f66f86bff0548f1a7ed43e17d3bf613f86
fe1bd7be1efedcbe32177f0d35bf13687e04bff097843e0bf833c2cf1695f1dbe2dea1e1abfd535b
baf85de31f82ba05c58e97a1fc3af136ad7567e20f895e2cf86d75f0f3c41e39f877af5bf8897f78
3e147c2ef04fc13f86be07f84bf0e3468bc3fe06f879e1ad2bc2be19d2a23bde0d374ab64b78e6bc
b8204b7da9df48b25feafa9dc97bcd5754b9bcd46f659aeeea695fe1bfd833fe095ffb317fc13cb5
7f887e29f83579f15bc6de39f895a2f83fc25ad7c43f8e1e3c3f11fc73a77c3ef87f66d65e0bf86f
a16bd2691a44d63e0cf0fc4e0dad8cf1de6a170d05826a1a9de41a56950d97e92d001553501bac2f
46339b4b918f5cc2e3156ea1b952d6d70a3ab412a8e33c98d80e3bf3da803e5afd86483fb1cfeccc
405503e0bf80542af45dba059aed1f3bfddc60e188c8e001803eabaf96bf62227fe190ff006720c8
6364f847e0c8d90c6b11568b4982323cb525539538504e0704e735f52d0079b7c62f891a7fc20f85
be3df89ba95a3ea36de0af0c6abaea69514e96d36b37f6b6ce34ad12dee24578e0b9d6f547b3d2ad
a69119239ef2376565520fe2f7c21f85bf1e7e35f88fe2bc3e3cf82ff0c3e347c78d2be2e7c49f05
78d7f6b7fda6bc3365e24f813f0c3c3fa76bd1dd681f0dff0065ef80cfacea7adf89ecbc0da4ea31
e857777149f0ab48f10f88748d4758f19f8efc4bafdc5e69b1fddffb50ff00c13c7f669fda03c13f
18e5b9f821f0d350f8aff10f42d56ead7c5dae690cf3de78da0812f3c3f7dac5dc72897eccfabd86
9d16a32c4be61b1f3942bfdd6f89ff00639f8d1f15be117c3ef8b77df073f659b6f18fc10f0f7ed3
3e3fd1fc49fb347c338ecbc07fb52fecd1a86a9e26b04f1a0d57c05e32f1045e10f8b1e1d935697c
41e3cd025f0f6b9e07d775ef08dfe9ba8f82f49f1d596a5653c601ed9a2ffc13bfc31fb26d9f8c3f
698fd9f75ad7efff006a9b6d361f10fc45d75d347f07f827e3ef853c2f6b25f6a1f05f53f83de07d
2f43f851e0af0c5d58aea69f0eafbc23e14d37c4de0ff175de9daf6ade27f12abf8862d7bf513c1d
e29d2bc73e11f0b78db427964d13c61e1cd13c51a3c93c7e54efa578834cb5d5b4f69a2dcde54cd6
97709963dcdb1cb2e4e335f1df8fbf6caf849e2ef859ab695f06fc576fe2ff008cde3f6d57e18fc3
df842d6da8f873e2a5afc4bd574fb9b45b3f1afc3cf1159699e34f00e99e0b8a493c53e3ad5fc57a
169565e1df0ae9b77abcb2c89369a97df56fc2ef0547f0dbe1a7c3cf87515f4ba9c7e02f03784fc1
89a9cebb67d457c2fa0d86882fe65ed35e7d87ed328fefcadc9eb401dd57cc7e309427ed77f02a33
b819be07fed0f82172ade578afe00b1466c6171bb728041620f615f4e57ccde332cbfb5a7c04f901
47f837fb442190e3e561e22f80ee1172339600b36186028c839c800fa668a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a003ad7cc7fb1795ff8654f80
ca9118563f873a142b11054a0823784021b9cfeef249e4924e4e735f4e57e4a7ecab07fc141cfecf
5f0b3fe106d57f6308bc1cbe1a74f0ac1e25d03e38cfe228f438f52d423d262f105c699e25834d93
598ec9605d59f4db58ac5afd6e0594696c62da01fad7457c262d3fe0a698c9d7ff00613049c103c2
3fb4010a31d771f1b82e7771b76a71fc5938111b3ff829d944c788ff0060e8df04c80f82bf682993
38e021ff0084fa0382720b1190390a718201a3fb71f833e135df82bc2df1aff68ef881a9e85fb397
ecb5abdffed01f10fe1bc1656b71e1ff008a7e24f0359c37df0c62f17212753f10d8f833c58a9e23
f0bfc3ab2496d7c6df1157c162fa0bc9746b0d3af30bf618f845e3d86cfc7ffb5afed05a23e8dfb4
b7ed5b73a37893c45e16bd75b99fe06fc1bd063bc4f827fb3a69d3002385bc07e1dd4ee75ef88525
a470c5ad7c5ff1678ef5473736bfd96d0f99fc5ef801fb787c77d33c17a3fc50befd85fc45a3f80b
e23f843e2d687a0bf85bf690b6d06fbc71e01b99f51f075c78a74db3f89b6d6fe28d1741d725b6f1
2dae81ac4773a549e23d1740d56e2d259b49b703d8e0d3bfe0a59e5bfda7c5ff00b0cacb8f9041f0
e3e3e3c6588392e64f8a88c006c7452586795383401f73515f0c2699ff00052e2c7ccf1afec3089e
536d29f0c3e3ecade7e3e5c86f8bb08f28370c01dec39054f15043a57fc14dca7fa478f3f6114937
37fa9f84bfb40ca9b32369f9fe3544dbb19dc338ce307ad007ddd4119047af15f0b43a3ffc14c1b2
2e3e22fec2f182a00307c19f8fb3156246e6c49f1e210c146e2ab95dc7009519a9e2d03fe0a4a430
9fe2b7ec4a990db5e1f80bf1cdcab6d6d998dff68a8c300fb771dea4a96206400403b8fd875e26fd
923e00881d248a2f877a4db23c68d1a1168f716dc2380cb8309521867703c9ea7eaaafc86fd8bb41
ff008284cffb2b7c117d2fe2bfec7765667c1a891c37bf013e315f5d4223d4f508f32dc5a7ed07a4
dacf2b6d6793cbd3ece3573b55182977fa6e2f0cff00c1471a694cff0019bf6314b7591840907ece
df1a649648b23634ef27ed2c8b1c84677ac6aea0e36b1e6803edeaf9cfe2cfec9bf007e35f886dbc
65e3af023278eed34ffec883e21f827c51e31f85ff00110e900868f48b9f1e7c33f10784bc597fa4
40c0bdb693a86af75a6db48f2c96f6b1bcb2b3f9cb785ffe0a1847c9f1abf64056e0e5bf671f8c0c
3383b8607ed32bc67183d7039049e227f0a7fc143cb0f2fe38fec80a8410c1bf66bf8bccca71c152
3f69d00f3d430031c7bd00617c20fd8c3e197c06fdab75af8bbf0bfe18d9695078bfe0147e06f1b7
c53d77c4baf78ebe2678b7c41a578f2cb54d0747f12f8d3c7bae7897c7dae58e9da1fdb1ec5efb58
9b4eb48d61b28d5561b3860fbd2be284f08ffc143b0a64f8f1fb22824e1847fb337c5ada173d577f
ed3e496238c310a0e0f3d0d88fc1bff050127f7ffb407eca68bfbccf91fb2ffc50661c7ee71e6fed

4601c1ff005b91cff062803ecfaf9bbc75e5afed47fb3cb9dfe649f0d7f6888170aa5367db7e0a4c
db9b1bd5f312ec0182b2efdc090a479e8f047fc140f6be7f68afd95f76f0d191fb2bfc4bc6cc8cc7
20ff0086a6cf4dc03a90dd320f35e7fa4f87ff00696d13f6bbfd9f67f8d9f157e10f8f741b9f869f
b42dae91a6fc39f839e28f86baa59eafe67c24b97bed4352d7be2dfc498351d37ec704b6e2c60b3d
2a58ee9edee1aeee57302007e89d1451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140057ca5fb19daacbfb27fc26b3d4cdbcb1cbe15d52def3c895d6dda
0935cd6e395127063916310b14f343238c170e186eafab6be52fd88837fc32cfc278e495ee3cad3b
c476c6495555992dfc67e24b75565002e1123118c00195410306803f333f606f11781b51f887fb06
fd8fe204fadeada9fec9dfb63d8d958de7c53f12f8a1b5fb9f0a7ed1df0fad23b8bab2d57c49a847
e27d73c3d6577e26b38352d520d4357d234d9755b4b5b986c609121fde0acab7d0743b37b696d346
d2ad25b3132d9c96da7da5bc968b72ccd72b6cf1428d02dc33334e2228262cc640c58e756800ae0b
e2a788353f09fc30f88fe2ad11a04d67c35e02f187883487ba84dc5aa6a7a3787b51d46c1ae60054
cf02dddb4466843299630c991bb35ded78bfed21ae695e18fd9e3e3c788f5d9cdb689a07c1af89fa
ceaf70b14d3b41a6699e09d6ef2fa610dba493ca63b6865711c31bcae46d446620100fe6a3fe0dd4
fdafff006b6fda1be3afed7fe13fda5bf683f1b7c72b183e107ecd9f19b43b6f17c505bd9f83bc55
f14eebe244be2db2f09e9b12c907877c3d729a76976d65e1dd167b5f0dd8db6996ada7691637125e
3cff00d5fd7f30bff049afd97a4ff82757c7cf8ade31f8fbf14fc05a0f873c7fff0004edfd8ffc73
e20d7fc46f6df0f744f86f1786fc57f117c377da578d75ef14eb09a65bddc1a8ea90da35f4973676
8d38101fdfba2b7f4b9e17f14f863c6fe1dd1bc5de0bf11e83e2ff0009f88f4fb6d5bc3de28f0bea
fa7ebfe1dd7b4abc8c4b69a9e8dad6957177a6ea9a7dd44c24b6bdb1b99eda7421e29594e68037a8
a28a00f927f6125953f649f8271cce24962f0dea103bfcc37183c4badc4090ff00386c200cad8656
054804103eb6af913f60e8e687f64ef84704eb1acb05af8b607584b18d3c9f1f78aa208a5cb31d8a
81589209604ed5fba3ebba0028af2ff895f1bbe0cfc194d124f8bdf167e1b7c2d4f134f7b6be1c6f
887e38f0d78306bf73a74504da841a2ffc245a9e9dfda92d843756d25ec765e7b5aa5cdbb4e2313c
45fc89bf6eefd89537effdaf3f6675f2dd22707e38fc35044926ed8807fc24b962db582850724103
9a00fab68afca9f8e9ff00054bfd9b535093e0c7ece7fb487ece1e27f8cfe23f0fea578de3cd6be2
ef8193e0dfc10d21b7e9abe39f885e261aacfa678835cd36fe559fc3ff00077c3d3de78cbc5f796b
e46a51f85bc32d7be2ab1fac7f63ef1ce85e2af827e14d0e2fdaabc17fb6278f7c0fa4e9ba2fc56f
8d3e0eb8f01dbc7e25f1bdedb7f6b5f6a37be13f8777775e1ff03c17eb7625d07c350926c7424b18
8dd6a32472dfdc007d4b5f2f7c4b9cc5fb527ecbb102e3ed3e15fda1e321550a158f48f87337ef1c
82ea4346bb1508573b8be4a257d435f2dfc51774fda83f654da2329268ff00b4142e59732293e16f
07cc8636e8a3301571d5832e0e148201f52514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
4005145140051451400514514005145140057cadfb13cff68fd98fe19481238c01e3184244ccc805
bfc40f155b82a5fe7c308b710d92a495c9c64fd535f277ec3b0b5bfecbff000d6177591a3b8f1f02
e85994e7e25f8c5860b12460100af4520a8e00a00fac68a28a00f11fda675ff147853f66ff00da07
c53e07d4a5d1bc69e1af825f157c41e10d62082deea6d27c51a378175ed4740d4e2b5bbb6bdb5b99
2c355b6b4ba482e6ceee099a211cd6b711b342ff00c517c26f187c25ff008283fc2af8c1f0efe347
fc1633f69ef129f017c31f82dace97f027e2b7ed3df06be147c2af8ca9a9d86837ff0016bc2de25f
895e0ed03c39a9fc4ab3f19f8d22f14787fc371eab79a36ada67847c4de14b46b0b46b1d4ad748fe
e33e2c78367f88bf0b7e257c3eb5bc8b4eb9f1df803c63e0db7d427492482c67f14787751d121bc9
a38bf7af0dac97cb3ca91fef1923609f3115fc3c7c48fd943f657f0deafe1ef0c7fc141bf61bf1a7
c02f8c1f0e7c15e15f07cbf1ff00c33f0b3c7117823c4de20f0159d8e91a37c4ef861fb417c09d3e
ff004b9cde3e9f6fae58cde29b8d1bc63a5dc344354d2edefad245500fa6fc5be36ff8273fc42f8b
be25f17ebdf0b7f6edfda3e6f859f01751f85e7c15e39d5fe3b7ed37378afc75e33f1b783b5cfd9c
be16e81a5f82a5f897f0c0786b4df11681e29bad2af7e29c7a9786eff53f10d85fdfe91e208609ef
2dff0047bfe0883fb64cbf1bbc71fb67fece573f03acbf672b9fd9e7c5df0f350d6fe11d9dcf83a2
d0bc13f12fc61a16a1a4fc59f06fc36d37c11aeeabe1a4f02f87f5df0868fad6a761e1fb6b4b3f09
fc40f1a78ab46baf92eb4a45fe473e38fc6afda2f5df1bebdf073e0b7c7cfdb1ff006deb6b5f09fe
cfbe31f0b5ef81fc25e3430fc40f11fecf9aa5b587c25f05de6a969e1ff14f8aed7e32f8159dfc45
adfc57d1a4f046b7e2e8f4cb34f12cb7a218ad8ff523ff0006fcff00c13e7e377c076f8e5fb587ed
5df0b7c41e01f8bdf192ee6d23e1d41f147c517fe20f8e03c25e20f116a3e3af8abe36f8a7a6c37f
3f87bc31e2ef8b3e389fc392dfd825ac7e299f4af87fa0dc788cda4b2c566a01fd2fd1451401f26f
ec49146ffb2efc3a803218bcef881006b532428117e2578ca30216c472a1551b448b87dc3cc47248
738b3fec1ff02ee26927935ffda477cb3493b2c7fb607ed550c424918b9d90c5f189228e35662638

911628c6151150051b5fb0eee1fb317c3d0e4965d53e25a9c8031b7e2bf8e176f1d9000a0f52064e
4935f595007e6d78b3f6133e06f88be18f8d5f007e22e9be1cf117867c0be3af0578987ed4fa87c6
9fda93c2b2f863c4daa783bc48da9e810f8ebe3ae913780756d1ef7c188d7dab6937cb16ada5de49
6ba9c7e5595bc89f2cd9587edd9fb594fe21f0e7c05f8adfb27f80be06c7a7dd69d37ed83e1ffd93
3c4b06b7e27f12db5f450dd697fb36685e25f8e5aee9de28f0e41026a5a66aff001befd6d7c3d69a
9ba9f860be2dbab1bad6b4cfd94f88df0dfc11f16fc21aa7807e23787ed7c55e0cd71acbfb73c37a
84d789a56b76f617f6da945a76b36f69716c354d1ee2ead201a9e8b7c67d2759b412e9babd95f69d
737369375d676769a759dae9fa7dadbd8d858db41676565670456b6967696d12c36d6b6b6d02470d
bdb5bc2890c104289145122c71aaaa80003f37be17feca3fb4d7c19f03e97f0e7e19f8e3f628f097
8434796eaeacf4ad3bf646f88b279fa96a57125e6b5af6b37d79fb505c6a3af789bc417f34da9f88
7c49ab5dddeb3adeab7173a8ea577717370ed573c3bfb00c1e2ef887e3ff008b1fb4af8e878c7c69
e2cd3bc15e1dd1ad7f679d57e397ecb5e11d0fc37e0bb7d70c11eb3a17817e3c6a2de35d7f50d43c
437f349e20d7ee9ee2c34f86c348d3e286d606327e8f51401f1237fc13dbf66a7dbe645f1e24d8ae
abbbf6b9fdacb8f33866257e35a92d8f9558e4aa92148aebbe2540ba67ed1bfb21e9f66ccb67059f
c71d3912e25babcb8305b7c3ed1cdb97bcb99669e69516d544b71792cd7170cc5e495e56766fab6b
e5af8b726cfda53f6485cb0f3af3e39c7c328538f868b361811963fba2ca14e46d2482012003ea5a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
fc8dfd93be1bfedb1ac7c0af0beade11fdac7e12f84bc297be24f8a171a1786358fd94ee3c57a9e8
7a337c55f1a8b1d36ffc4e9f1e7c30baddddadba859b53fec0d2bed2e77b5a290cf27eb957c87fb0
baacdfb2d780a39503a36b3f15e19229a6fb62945f8bfe3f89e2792404cb185063d9202550089f25
4d007227e1c7edbdb548fdb7fe07fcf048eac7f642183e4eff00366423f69400c31617cccee09b5f
738cfca43f08ff006f69e14963fdb7fe0dc8b2aabc72dbfec661e065600968dbfe1a41f7a1192843
9ea096615f917f0fbc1df0813c23fb3869ade03b8b8b3d3fe00ffc161fc277b6eff0d7c5c86decb5
af8a76fab59f87efe193c3a64b66d7342fed6b8f0a59de18a4d72c3ed1ff0008cc57693c68ff00b7
ff00b12ff662fec73fb2b41a3d95c69b6165fb3c7c1cd3a3d3af34ed4349bdd3a7d37c01a069f7ba
7df69baadad96a7657f637b6d716b7d6fa85ac17b1ddc530b98c4dbe803cc07c17fdbfb6107f6e8f
84c5f76430fd8aed82edc9f9590fed1449e31c8653904f4380f8fe0bfedf3b2459bf6e6f858589fd
cbc1fb1858c450673fbc12fed0570b267a1da22c0e873cd7dd75f1afc70fdb67c0bf067e20bfc25d
1fe14fed13f1f7e28da787744f156b5e0afd9e3e10eaff0010a6f0a687e27bed574ef0c5df8d7c55
7777e1df87fe0d6f11dce83ae1d1ad7c49e2ed32eaeed747bfbf10ad94427600e6c7c11fdbd02903
f6eaf86f1b13231687f632d150177030595fe39cb9557cb100877076993237941f047f6f70b186fd
bbfe1d92bfeb187ec67a12b49c9c633f1c19538c03856c919181c57cb7e2dff8285fedbdaaf8bbe2
07c32f84dff04d6d53c3ff0010bc23f05a4f8e7a2e9bfb4b7ed2bf0d7c00fe34f080d4757d145b78
5f4af83da67c7637fe21b3d6b4bb7d335ad1754d77c3bfd8b75aef8705f5fc506b36f70bc7fc31f8
bdff000522fda27e27fc3df06eb5f1f3f66bfd9ffc07f1a3f667d33f696f84de27f819f027c4ff00
143c55aa690358f0ce95e30f07788754f8dbe3887c3fa3eb7e1587c77e05d42d7518be1fdddbeadf
db57f6b3e99a7cda34897601f69b7c0ffdbd8b647ede7e0151820a8fd8d7c384649e0827e3412001
91824e4f3918c1b07e08fedd4640c3f6ecf058886ecc63f640f0b12dcaedfde1f8b671801837cbf3
16046cdb86f84fc6be31ff0082897ecd5fb407837e04fecdbf17fc15ff000512f18fc68f87de3ff1
e78d345fdacfc79f0f3e0947fb3bddfc31d67c17a2cde30d2ee3f67af8352ea727817c753f8e2db4
0b7f006ade15bbbdb4f1068526a3a3f8b1213af598f525f859ff0005c2f89735a9f187ed6bfb05fe
cc1a5398e5bbb4f80dfb34fc4df8f1e278118ab49651f88fe37fc4df0a787a69635dd18beff841e3
8de41e60b209842015bf62cf837fb6bdefecdfe05b8b0fdb7fc2ba7d99d6be2646b68bfb28f842f1
a36b7f8afe37b7b8297527c46b7cacd3c52ccaaf6bba012884b4be5f98ff0053bfc0ff00db8589d9
fb76786901d9ff003693e0a72b824b9527e240fbc0aa8de1c2e09c313c69ff00c13d349d5f42fd90
be14e8be20d75fc53aee9779f132c35af1349a6d9e8f2788b55b6f8b7e3c8b50d75f48d39e4b0d2d
b57ba597503a75948f6b646e3ecd03b451293f68d007c407e087edb276e3f6e9d057190db7f650f0
37cd9c608dde3e6da57071d4124e410000d7f819fb6b97568ff6eed31130e2546fd94fe1d3e724ec
30b0f18218ca8c07f37ed01c8242c60ed1f62f89fc4ba17833c37aff008bbc51aa5a689e1bf0be8d
a978835fd62fa41159e97a3e916735fea37f7521fbb05ada412cd2100b6d421416201f8f34eff828
3feced7fe15f809e2b9ef3c73a2c5fb41f8c2f7c0da1685aff008175cd27c53f0eb5dd2b531e1cd6
9be36e817110bcf84fa5e85e34bcf0e781357d5bc522dac6cfc5de34f06696d3347e21b2ba20118f
813fb6b6c01bf6f3b32f904b0fd957e198046101014f89db0090e47cc48de01242f361be067ed96c
6323f6ed48c283e608ff0065ff0085d89490b8ff0059adca50290c40524e1b0cc4a8636f55fdbd7e
00e97a7fed137d1cde38d62e3f66dd4ec345f10e8ba1f82756d4b5ef891ab6ad792787b4ad3fe076
991ed9be2b5c6a1f10ecf59f84d6e3c385e31f13fc3dae785669219ac7ed12fd4be05f1b786be24f
833c2df103c1ba9c3acf853c67a0e97e25f0f6a900654bcd2758b48af6ca568dc096de710cca9736

b3aa5c5a5cacb6d711c73c5246a01f25afc08fdb37e52dfb79b9208dc17f65ef84ea8cb820820ea8
ce189208659028da06c3939f289be18fc7cf07fed6dfb24eaff157f6977f8cba1c927c77b1b2f0d4
9f06bc07f0f96c3559be17cd347ad47ad786ee66d4a6786d2dee6c8e9ce0da4e978f7121125bc35f
a6d5f2a7c638d5bf692fd8f2428acd16bff1b82b990a94327c21d5810b1860242e1483b958228241
048c807d574514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450007fa8fe7fe7ff00ad5f267ec38cadfb327808a8b80a35bf8a6a3ed5e679ff0027c5ef1e
212fe6167c12a4a6491b0aedc2ed15f59d7e4cfeccb6ff00f05004f843691fc3cd53f63c6f0445e3
6f8c31f841bc69a27c68ff0084ace931fc64f1f476abe24fec1d66db471a8a46bb677d2e15b67719
48d464900fd66ac5f12c1afdd78775fb6f09ea1a6e93e29b8d175483c35aaeb3a74fabe8fa66bf35
8cf1e8fa8eaba4db5f69973aa69b65a8b5bdcdf69d6fa969f3df5ac52db457d6924ab3c7f185c5bf
fc14c03402d758fd8599707ed2d71e1bf8fc8d9ca604091f8a9c1017cccb48e327661402d88fecbf
f0536c7fc86ff6120db4f1ff0008b7ed0046fdc30377fc2603e5db939db9dd800632d401f2e1fd83
7fe0a53f11c42df1c7fe0b1bf13bc3f67286fb7f86ff0064bfd973e02fc0bb4457eb05878b7c7767
f1bbc671aae484ba6d412e4000a9461b8d2f879fb027ed6dfb1afc48f1cf8e7f63ff00da297f6859
be3f683e10b0f8e3aeff00c1483e257c4af89fe33d1bc53f0d4eb76fe0bf16fc3bd5be1bf87b455b
9d0ee342f136ada16b5f0d656f0868d67359e91ace8dadc5249a9d94ff00564769ff00053a31a997
5ffd83a397736f58fc21fb414d1ecc1d855dbc6f036e2705814c019009eb523d8ffc14db9f2fc4ff
00b090c6ec6ff02fed0073caedcedf88abb72376e03760edc1392000785ea3fb0ffeda3f143e2869
9f193e2d7edf76df0efc5365f0d7c53f0a1345fd953f671f037832cec3c1de34d7fc35e25f105bd9
f8b3e396b5f1ef5e93569754f096842d35b4b0d3a4b1b7b497ec9636f3dedc4a5be0eff82337ec8b
a35af836dbe21f8a3f6a1f8fa7e1ef81c7c35f051f8c3fb4f7c5b9ac3c37e036fecc6bbf0a69de1b
f875affc3af092e85a949a268b2ea9a6cfa04f6ba8be93a69bb8e55b38557dddec3fe0a69fbb31f8
b3f61319dbe72bfc3dfda00ed38f9bcb75f89c37e0e02968e3c8e481d29174ff00f829aef6dfe2ef
d84c4647ca53e1cfed00ce0ffb4a7e290523bf0c3d33de803dabe057ec9dfb337ecc716af1fecfbf
023e167c209bc4315a41e23d4bc09e0dd1742d73c4b15834b2592f893c416b6abae7884db4b71713
c2dacea17ae9717171701bce9e691fe83af85534dff829979a449e33fd85441d993e197c7f329ebc
146f8b6a833c1ddbce391b4e722c43a5ff00c14a0aafda3c71fb0e2be4ef10fc2cf8f6eb8cf1b4bf
c628ce71d72393e99e003aefd87093fb34782f2bb08f14fc625db8031b3e35fc44503038e83af19e
b819c0a9e3bfd8fb4ff1e78b35ef16cdfb477ed7fe14935ed41b517f0f7813f683f147857c25a4b3
2c6a2d341d02ca06b6d2b4f4f2c15b3858c7b9e466dc5d8d7c71fb1568dff050d8ff0067bf0bc7a5
7c40fd8bce8e9e2bf8c82ddef7e13fc71bbd44dd0f8d5f1045eaccd6ff0018f4fb5f23edff006cfb
308e14686d7ecf0b89e48e49e5fa85f48ff8295348047f10ff0061b48f24967f835f1f24900ddc00
83e3b44a4edeac640370fb983c003ecbf60df0236a1a4cfe30f8dffb587c51d0b4bd6f4bd7ae7c09
f13bf684f18f8abc03e23bad16fedf56d2ad3c57e1690dad8f88747b3d5acecb513a36a3e6e997b3
da4116a36b796624b593d5b51fd92ff678d5bc4bf1cfc5fa97c30d0ef3c43fb49f8474cf037c68d4
669b5467f18f86748d2eef47b3b0107dbfecba0ccd65799bfd47c370691a96a97965a3ea5a95ddd6
a3a26917565e6cba37fc145fe50ff11bf62acf25cafc16f8e98fbcc14283f1f39caed6625861b2a1
4821c3bfb13fe0a24cf83f137f62e8e3c47965f819f1c649321cf9802b7ed0c8b8316dd872487243
02003401e83a5fec85fb38e8da8fecfdab69bf0b744b6d47f65bd0f51f0efc0dbb5b9d5de4f06695
ab68916817d1cbe66a2ebe27ba96ca2174ba8f8b575dd460d765b9f135bdd45e21bab9d4e5f3cd57
f618f87d73acebba9785fe2f7ed47f0bf4bd7b5dd5bc4927827e167ed0ff0010bc15e00d2757f105
fdc6afafcde1bf08e9fa83e95e1db6d675bbdd435bbdd3b498ed74e1aa6a17d736d696ff006864ab
2ba17fc14272777c51fd8db036e36fc08f8d9f3664cbee27f68ac2ec8be54da0967f99f6af153b68
3fb7f9385f8a9fb1faaf1cff00c285f8cccdcb1dc369fda300e136ed39e5b39006050059f06fec79
a1f833c53a078aa0f8ff00fb5e788e7f0fea76daa43a1f8cff00694f88be26f0aea925b1256cb5ff
000f5fdf9b0d6b4b989ff49d3af524b6b81812a90001a5f1883ffc3487ec7a412107883e368701b6
824fc20d5ca12b83bb1b5b00b00339c1206308f87bfe0a0397dbf16ff6402a41081bf67ff8c80a31
618248fda47e601411820658e7200c1f1dbdd1bf6a6d3ff6a7fd922e3e37fc40f819e2bf0cb6b1f1
ba1b2b1f85bf09bc7de06d5e1d624f841ad496b737fab78a3e2dfc41b19b4e4b486fa37b38b4cb3b
89aea5b7952f424125bca01fa5345145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
0014514500145145001451450015f22fec6b6b2eabfb31e8d617c6e74f7bef15fc79d3e77d32fa5b
4bcb5497e37fc4db4f3b4fd46c4dbcf6974911135adddb18ae2da6d92c6eb3206afae8ff0087f3fe
b5f2afec5723cbfb3c7871e448e37ff84ebe392b244fe622ecf8edf12902870482c028de01c2bee5
00000000f92bf64bd47e21788fe2468ffb38f8e7e247c60d7fc69fb046bff1074df8b1e2cd6bc59e

2441f1a74bf885be7fd99756f8837cd74b69f10ee75ef84daadc78cf5eb7ba3770e83e37f0ec23ca
b54b88ad9ff57eaac563656f737779059dac3777e6037d7515bc51dcde9b68bc8b63773a22cb726d
e1fdcc066673145fbb8f6a7156a800afce8fdbb3c53fb40eade31fd9bbf673fd9ffc552780afbe39
eb5f13f55f889e31d135fd2fc27f102d7e1d7c2af08d86afa8787fe1d78b35df057c45d17c27e21f
13ebde22f0fd9ddf896e3c1bacea5a4e836fab49a08b0d5e4b5d4ecff45ebe13f8f37b6761fb6e7e
c2535edf59d8472787bf6b4b7592f27b7b759d9fc11f0ea516d13dc3a03231844fb23264296ee76f
96242a01f215c7ec37fb46e916d3eb7f0a7c71fb49fc2ff89f0c72dde99e36d53fe0a4ff0016fe35
e8d79adc510fb14de32f861f1abe0ef8e3e1a78a3459ee42beada3af85f4c79adbce834bbed26692
1bab7fd0efd8c7e3078c3e3efecadf027e307c42d3744d23c7be3af879a2eabe35d3fc34f7127872
1f1640b269be219340377fe94ba2dd6ad637777a5c572cf3c1653c10cb248f1b3b7d007c4be1c51b
9bc41a22afce771d56c00c479f30e4cf8f93077ff770776306be2eff008266488ffb07fecd3224b1
cd1cde049a486585a292192197c47aec90bc5240cd0c9134450c72c4cd1c8855d095606803eeca28
a2803e54fd8aa1fb3fecf1e1f876c6a53c7df1dc158ca9404fc7bf89ac79425371272fb7e50e5800
06057d575f297ec5314907ecf7a3452cc2e245f891fb41e65002860dfb42fc53651b4700a2911900
9c153c9eb5f56f5e940051457e727ededf163e3d7c389fc16bf047e26e89f0e1f4af87bf15be2c78
8ed759f86fa5f8fd3c7f6ff0dfc4ff0006b4987c14d71aa6aba59f0ad8dfd878ff005892f35cd2fe
d5aa4370ba7b431ac514bbc03f46e8afe787e2bffc148bf6a5f07ffc1c41fb39ff00c136743bef03
9fd983e277ece5ab7c4df1369b71e0f8e7f1d3788f4ff057c5dd78dcd9f8c4ea4b2dad9a6a1e0cd1
58da2e9ed18b58ef626dcd72b343fd0f50015f337c5f62bf1ebf649f9e351278d3e2c45b5919a476
3f053c6728113860a9b561667dc1b70000c119afa66be67f8c28edf1d7f6477560113c7ff14bcc53
2152dbbe05fc400a020ff5983f310785c6ec1382003e98a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28010fb7a8fe633fa57caffb16c421fd9f3428
c47e584f883f1e86cf34cc467e3efc4e24990f24b93bcaff0001631ff0d7bb784fc6d69e2ef0d59f
89a0d0fc55a04379aa5f692347f1768179e1af115b4f61afdd7879a7bbd1b53115c43657735a9d4f
4dbbcb45a8e877167aad999a0bb837f847ec57730ddfecf5a0dc418f29fe20fc7a0855594308fe3e
fc4e88b80e88df3b217dc546eddb816043100faaa8a28a002bf28ffe0b67f087e16fc4ff00f8265f
ed8facfc44f02785bc59ac7c30fd9cfe32f8e7e1cebbae68b65a86b7e01f1869fe05d564b4f14783
b569a3fed0f0e6b90986341a9693736974d12f95248d16e43fab95f9edff000567b69af3fe098dfb
7cdadb5add5edc4dfb267c73482d2c6d65bdbcb897fe15feb8638adad21065b89998009146acecd8
daac7e5201fc95fc79fd94bf66bd374ffdbe8e95f00be1cda1f097853fe082779e14bbb6d222b47f
07ff00c2e7f18787b4ff008bf71e1d8eddd62b51f11eca796dbc73776ccade27f36e21d596ecc8f2
bff773e0ff0007784be1ef857c3fe06f01f86741f06782fc27a4d9683e17f09f85b49b1d07c3be1e
d134d812db4fd2745d1b4c82db4fd374eb2b78d21b6b3b3b786086350a8800afe3ebf688d07c432f
837fe0a284689af79973e03ff8378fecd07fc23daacb35c49a7f8f742fed28ec63b4b4325e49a7cd
194bfb585643653c72a5d0802803fb28041ce0e70707ebe9400b45145007ca9fb16b97f801a63101
71f13ff6894003060163fda2be2aa2e0824636a8c0e0a8f94818c087c67fb0dfecaff10bc51ae78d
3c61f09ac759f13f897519756d73566f1378dec65d4750996349279a0d37c4d6768a19628c7930db
c56eb8252252cd9b9fb1a0917e03582cbb3cc5f8a3fb4406d800538fda23e2a6d385551b8ae3710a
32d93cf53f52d007c4dff0ee7fd8bf25bfe147694728f1e0f8afe201508e30caa87c5851463eeed5
1b4f2b83cd7c1dfb60feceff00027f66bf12687ad7c28f843e2ad0f54f8b1f023e38fc1c179e05f0
cfc57f8910eb1e26d6fc6df00f5ef07785b578f478bc5f0f86a4d55f43f105d69fabea3168d61247
61a8a5eeaab0dbaac7fb9545007f1fff00b657ec87e2df8e1ff07497ec8fe31f1afecfbf10be20fe
cd2bfb286a5a4f8c7c7e7c1fe395f855a56bda7783be39cfa658eadf103408ed346d3f55b6d66e74
13069d79ad5b3cd777b616f2db5ca5d2c52ff4507fe09cdfb14b172df00fc34de6142e1b59f18b29
289b15b6b788caab6de199402fd5cb1e6bed8aa8f77b2fa0b1fb35db99edee2e3ed69016b287ecef
6f1f913dc6711dccff00680f6f0952658e1b87040888201f18ff00c3b93f625d8a9ff0cfbe12211f
cc52751f153307dbb776f3e20de4953b4e5b95e0f15d97c56b1b2d2fe337ec67a658dbc76d6761e3
ff0088f61616f18936db5ada7ecf3f12a1820889662238ede148c0919b2a8b925c035f53d7cd3f18
bcc1f1bbf6476550cbff000b2fe25248c739446f805f138823047264455f9830c1e80ed3401f4b51
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451401c0
fc4af0a69be31f0a49a36a9a1df788ada2d73c25ae47a4e9da8db6937b35f7867c53a378874d9e2d
46f2e2d23b74b0bfd2edafee82dd433dc5a5b4f6b6ecd3ce91bfc05e02f83bff00051cf869e2ff00
1a7813c17f173f64e4f80967abf89bc63f0dfc41e30f82ff001375cf88d7179f127e24f8e3c6daff
00837c55a7683f1c3c31a111e0e8b56d3e0b0f1758c3683c411ea2d11d074e934f9e5b9fd3ba2803

e13ff8447fe0a52d2df93f1dbf6308e15921fecb09fb347c6591e688c2ad71fda3bbf69c410b2dc9
68e1168650d6e89248cb2bb4696cf84bfe0a36d2424fc77fd8ee28b7289d63fd99be30492797825d
e2693f69e5024c80a8aebb3692492c003f70d1401f0fb7837fe0a30d1b05f8ff00fb20c72ed211bf
e1987e2cc89b8300a594fed428705412e037de385c28c9a8de06ff00828f490ed93f688fd8fda460
56488fecadf159addd495ca9dffb52972aca5d1b39046d6c72457dd745007c343e1fff00c143a469
3cefda2ff64b557f2b0f17eca1f12e497310dc85c4dfb52ec729300f1671e58e54efc10d6f02ff00
c14562b7b897fe1a47f657b9b88c4b2c1696ff00b28fc43844ea88c63b5135c7ed52a91cb2b05459
a5658d18e5c04048fb9e8a00fce7b5f0affc15267f0e8d5ae3e387ec8d65ae4f74b70be1493f66bf
1fcd7163a49b58992c67d5e0fda7e4d2e4f10add1912f4c135c688305acb50963da5b1fe16e89ff0
560f1469fe2fbbf8a7f137f647f8557da678d75ad1bc11a4e9bf027c6df108f8a3c13a735a2e91e3
6d72f6c3f68cd160f0e5f78899ef997c296eda9dc6916b6f6b25e6a6f73732dadb7e9852018f5e79
e493efdc9c7d0703a0e2803f397e157ecebfb77fc2af092f8374efdae7f67ed634f8fc41e34f1247
7ba97ec87e288eff00edbe3bf1af883c75aadb38b1fda76d6d3ec363a9f88ef6cb4b54b65b84d3ad
ed16ee6b9b9134f2fa17fc2b8fdbfcab67f6abfd9c55891b0a7ec85e30200dc725837ed4e496db80
31819c9c73c7db345007c4c3e1afedfbb573fb587ecec1b29bb1fb2078b0a9504efc67f6a5c86618
0a49214e4906aac9f0c7fe0a0efb767ed75fb3a42430242fec71e297565cf2877fed519195c9dc0e
7701db20fdc745007c523e1a7edf058eefdacff67d08776ddbfb20789b7af036e777ed4455b07712
78fe1183cd709e0af037fc14cf501e368bc73fb457ecdbe1c6d23c63ac695e069f46fd9835ed621f
1778220b4d367d07c55a9237ed2504be1cd5efe7b9d4b4fd53c3cf1dda58cfa5a5d5b5e5c5a5f441
7f4468a00f8c57e177edce065bf6bcf82acf9181ff000c81a988c8e776ec7ed2e1f807e5c30e40ce
79ccbe1bf80ffb44defc52f85de3ff008c5fb47f823c7ba17c2fd4fc57aed8783fc1dfb3e7fc2b89
b54d6bc49e0ad77c0f04d7be26bdf8bbe3cb98ac34bb0f10ea179f60b6d2d1efaf05b79b79143079
6ff64d14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400515fcd6ffc17abfe0a9dfb417ec09e22fd95adff0067fd2b5e6f00
f857e347c24f8a1fb75f8fb49f0b691e24d33c0ffb36788fe203783fc3de05d56fb55b6d453c37a8
7c66d4347f1cdb699a859d9c1abc51f83a48ec6fed3edde63ff487a5ea761ad69d63abe97750df69
9a9d95a6a3a75f5b3892daf6c2fede3bbb3bbb79070f05c5bcd14b138fbc8e1870412017e8a28a00
28a28a0028a29ae3231ea5738eb8dc38e08c67b9ec39c1a007515f9e1ff04ccf89ff0016be2e7c01
f1e78a3e3278a1fc63e25d2ff6b2fdb2bc09a1ebb21b2dd27803e1e7ed2ff127c1be03d331a7d9d8
5aecd03c39a2d9683030b7370f6fa6c4d79717576d35ccbfa1f40051451400514514005145140051
451400514514005145140051451400515f33fed8dfb547c34fd893f665f8c5fb547c5f9352ff0085
7df063c2375e2ad6ecb458e09b5cd6e7f3edf4dd17c3ba1c1753db5bcbabf8835cbed3b47d3c4f71
0dbc7717a935c4b1c11caebf90ff0000ee7fe0b6bfb737c0ff0009fed81a1fed53fb3a7ec33a6fc5
af0c587c48f815fb25c9fb2ec3f1deda2f875af42fabfc3f7f8fff00183c53e3ad0fc571f893c69a
149a5ea3ab8f869a068b6fe1dd37534923d365d612e348b200fe8428ae3fe1f278ea3f03f8397e27
4de1a9fe230f0a787078fa5f062ea29e0f7f1b8d1ecc78b5fc269ac67584f0cbf883fb41b404d549
d4534936897bfe9425aec2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280

0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800accd67523a3e95a8eabf61d
43521a6d8de6a0fa7e936925feab7c9656d2dcbda6996311125eea372223058da210f75752450290
d2035a745007f213e33ff827c5a7fc153fe0e7fc14b3f699fda9fe10ff00c14afe007c77f1fcfe30
d17c11f029f55f13fc32f0ef8abe177c22f0eea373fb26683a2fc1bd235dbbf07fc73d56c64b483c
57e27b6f14c4e74ff897e2ff0011787f4796cd121d5ee7f533fe083df127f6afd67f602f849f06bf
6cefd9e7e37fc0ef8eff00b37f87746f843ac6a7f17bc31268965f12fc21a025d58fc3af14f85b54
b8d4afef35bbbb3f04d9e8ba2f8cdafe2b3b9b5f11d84f2e278350b595bf6aa8a0028a28e940057c
ff00fb517ed41f043f637f819e3efda33f689f1d69bf0f3e12fc38d2d751f127882fd2e2eee2496e
6e22b1d2b44d0f49b18e6d4b5df11ebda9dc5b693a1e89a6c135f6a3a85cc50c4817cc913dff0023
38e7d3eeb63f3c63f1e95fcef7fc1453c23a4fedadfb5c7c5dfd9fbe20436fae7c00fd81ff00601f
88dfb4ff0088fc1ba9fd9ee3c2de26fda93e3e786fe28f807e096ade34d3e777b4bfb6f847f0dfc1
9f123c63e19b3d463315af8afc4da5f88d6313e8d653000ee3e1e27fc154ff00e0a51e10d23e32db
7c78d0ff00e0987fb26fc52d174ff13fc1bf03fc26f02782be34fed97e3df861e24b4b4d6bc1be3a
f895f147c7336bdf0b3e0d5ef8bfc3b7b65adc1e0ef01f83fc4de25f0cdbdc47a6eade274d4fed49
07e6efed3d7ff11bf669f1f6a1f04bf60bff0082c4ff00c14f7f6d4ff828168d140f6ffb2c693a3f
c01fdaefc27a5eb02e2336973fb445f5ff00c2cf057c3afd9ffe1f2de49043e2ebff00187c42d07c
4163a35d249a369571726dcbfd3dfb11fec9dff0515fdbaff633fd92e1fdaf3f69e8bf657fd92e5f
d9a3e0ae9be1dfd9d7f622d4b51f0f7c66f8c9e0383e1a785adfc31aefc77fda7f5169f5cf085bf8
ab44820d4b5cf86df05f4dd1637b0d6a6d1753f17adcc3716f17ef5fecd9fb28fece1fb1efc3ab4f
851fb31fc1af027c16f015acab753e89e09d160d3e6d6f5211792fae78af5b94dc7883c63e229e20
a977e23f15eabaceb976aa82e7509762e003f11ffe0949f1b3f68ffd8622f06fec17ff000549f016
89f0afe3a7ed05f13fe2dfc5bf811f1fbc1fe21b0f137ecfdf1f7e20fc67f1ceb9f163c71f036d75
ed32c2c2cfe1cfc73f09eb9e26d6d745f87daa46ba5f8e3c3f60f77e05d5f5896d0477dfd1d02480
48c120123d0fa57caffb697ecb3e0afdb1ff0066ff00895f01fc6514f6d2f89b4b5d5bc09e2dd3a6
6b2f13fc33f8ade186fedcf863f143c13ad43b6f7c3fe2ef0278cacb4ad7b47d56c2586656b79eca
6692c6faf2de6e33fe09c9fb43f8b7f6a6fd8afe00fc65f889a7c7a57c50d5fc2377e14f8bda6c42
258ec7e317c2ff00116b5f0bfe2b429140a915ac5278f7c1fafdcdb5a46a52d6da78a05791631230
07db945145001451450014514500145145001451450014514500145145007e54ff00c16c3f634f1d
fedeff00f04d2fda57f66bf857f6397e29789f40d0fc49f0e74fd46fbfb36c75cf16f80bc4ba4f8c
74ff000ddc5f3ba5bda3f88e1d1eeb43b1b8be65b08352bfb29af5e1b78e49e2f80bf62fff0082ea
7c00f875fb2e7c2af841fb5bfc1ffdadfe04fed91f063e17f847e1978f7f6677fd91ff00685f1678
dbc63e2cf0068b0f83c6a7f0b25f0af80758f0eeb9a2f8cee744fb768cfab6bfa20d39af7ecdaadc
43636cbac5cff4a745007907c01f89daefc67f82df0c3e2bf89be17f8cfe0a6bff0010fc13e1ff00
186abf097e22c30daf8f7e1e5cebf6116a03c2be31b2802a5878934a8a68e1d5ec0aa496379e6da4
cab343228f5fa28a00f81fe247c52f1fe85ff0522fd953e10e9be26bcb3f865f103f65ff00dadbc6
1e2af0a62dd34dd77c63e02f1bfecd365e10d5da47b592ea4d4f42d2bc57e2b82dadadeeeda1fb1e
aba85c5c4570f14262fbbaf6f6db4eb5b8bebd9e1b5b3b4826babbbab99a2b6b5b4b5b789a6b8bab
9b89d921b7b7b7851e59a699d228a356791d514b0fce2fdb5bf625f8e9fb43fc63fd9ffe3dfecdff
00b64eb9fb1e7c54f815e1bf8b5e09fedab3f821e05f8efa2f8d7c1df178f8227d6f48d57c2fe3ed
574cd26ca7b1bff01e8f7d63a8c4b737114a80a8882112fe4ff88bf65ffdbbbf698fdb957fe09edf
b52ffc148bc5ff00b507ec77e0ff00819a07ed05fb627843c27fb3c7c31fd96f53f1bc5e2ef18eb9
e18f833fb3aea3e35f8442e3c4f7be0ef89337853c53e2bf8a1a659ebfa2ff0069f827c30de1a964
78bc55bf4f00fb77c53ff056bf157c6ef1aeb1f0c7fe0975fb27f8dff6f1d43c35aeea3e17f18fed
1777e2bb1f81ff00b0f782b5cd2e47b7d634e1fb43789748d664f8abac6852a15d4747f837e13f18
5b979218adf5e9257748e8b7c20ff82fa7c4d8ff00b4fc4bfb67ff00c13e7f65a9663e6c3e0ef835
fb2b7c4bfda163d3a39231b6c350f1bfc5ff008a3e053ac4f13aa896fac7c23a345334f3325aa2c7
0ab7ec6f81bc0fe11f86be11f0e780bc01e19d03c15e08f08e8f63e1ff000af843c29a3d8787fc35
e1bd0f4d856df4fd2343d134b86df4fd334eb2b74486ded2d608e28d146172493d59fea3f9fd0ff9
ee3ad007c03ff04bcf8d5f17bf683fd873e0cfc51f8fbe22f0df8b7e32ea17bf15bc2df10fc49e11
d0edbc33e1ed6b5ef86bf19be21fc353a8e9de1eb426db464bcb1f08d9dc4d610931c57324c5490d
5f7f57e607fc11deeed2eff611f07fd8e19604b6f8ddfb60594d14c61252e6d7f6bbf8e11cc23f2a
1818421862217286e82e3cf776f98fe9fd0014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500148403d7eb4b45007e4f
fc6cff0082317ec59fb417c4ff001c7c5af8913fed4173e2af881ae5c78875f87c39fb687ed4de0e
f0b457f7690c73c7a1f833c2ff0015b4af0cf8774e2b0a795a568ba65969d6e014b7b686308a3f0d
be29ff00c119ff00617f037edc7fb617c19f13d8fed156ba67c53ff82765b7c73fd9ff00c41aa7ed
77fb443de6b3affc23bcf88be08f8d9e12d5759bbf88adab7c44b4f0f0f137c1ef142784bc6f7fe2

3d3b48d2b55d48dae96ba16a17d6d1ff006535f9abff00053cfd85759fdb63e07c317c22f88d75f0
33f6acf84b0f8c75ff00d9afe3969f2cd10f097883c61e14bff06f8dfc17e2c8218ae06adf0cbe2c
f83351d43c1be3dd2e6b4be58edae34ef10db595cea5a058c4e01f237fc115ff00e0a7dfb257c7ff
00d963f64cfd992cbc5facfc2bfda4be1e7ecc9f067c3137c0bf8dfa2ea1f0ebc7be35d2bc19f0f7
c3be191e3ff84c7c470d9697f177e1ff008864d326d4b41f10f80f50d6a47d2f173a9d8699f70fef
12b0604e08c1208230411ffd6c1047041afe55fc2fe37ff826efc56fd8f7e03ffc129ffe0afde17d
0ff65efda63e077c10f007c18d39bf68dd2f44f858973e28f00f84ec7e1fd9fc6efd8c7f69fbdb69
3e1aebf677d75a559eb5e19d67c1fe2f8b57b76bfb3d17c65e1649daff0048922b9f8fbf103fe08c
bf0b2daf3e10fedfdfb337fc142bf615f86ba022dbfc08fda43f697f835f0fbf6cdf865e1bd36369
1748f811f1bb46bd83c17f1cf4eb3b2c41e19f85df11bc33a478a26924d2bc33e14f18456715a59a
807f52de21d7748f0be85ac7897c417f6da5683e1dd2f51d775bd56f2510d9e99a468f673ea3a96a
177336162b6b3b2b69ae279188548a36663806bf33ff00e08cfa75d2ff00c13d7e0f78ceeb4cd474
68fe35f8abe3bfed13a3e97aa4325bddd9f84ff681f8f9f133e2e78237412333c6979e0df16e83a8
c4842111de2164562d5f9f1e0ffdb27c5bff0005fdf04695f0d3f652f01fc62f819ff04f1d6ef22d
33f6d2fda33e2859e9be07f881f1434bb286daf3c4ff00b1e7ecf7a1e8bae6bb7ed3f8b56e20f0ef
c6cf8c4b7d67a5f867c1f73acf873c2df6fd775ab7b887fa3ad0b44d23c35a268fe1ef0fe9965a36
85a0e95a7689a2e91a6c11db69fa5691a55a4363a6e9b616f12ac56f6561670436b6b046ab1c3044
91a285502803568a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a00f913f6b0fdbcff646fd876cbc0f7dfb557c6ef0dfc1e8be256a5aae93e038b5bd37c4facdf7
8a350d0a0b3bad660d2f4cf09e87afea52ae9b6da8594b7b70f6896f6e973134928dd8afc74fd9cf
fe0a8dfb0ef8dbfe0b11e26f0ffc14f8e3e1ef1ce85fb757ecdff0e3c35a4ebc7c37e39f09a587ed
0bfb2ff88be22ae9df0e6fa6f1df86bc3108bcf883f0bfe21ea3aa78463b6333ea1a9f832f74e443
75abe8897ff77fed3c900ff82ab7fc12ce59607324bf0ebf6fbb6867697f73b97e1efc22ba30fd9d
d363cbb6132a4d1c9e746b195f2fca919c7daffb4cfecc5f06bf6b8f845e23f82bf1bfc250f89bc1
fe20f22f2d6ead2e25d1bc59e0df13e9b711ea1e1cf1ff00c3df16e9e62d6fc11f107c23ac5bda6b
9e16f17683756baae91aada413c52bc7e6c32007bf2b06e8791d4771f9e29d5f8796de2fff0082b4
fec06fff0008e78bbe19b7fc158ff662d0aca08bc3df153e1beb5e0ef85ffb7ef86346b48bc8834c
f895f0cfc5179a07c26fda1f54b1892cad078c3c0de23f0378c3c428350d775ff0edcea8d21b9e82
dbfe0bcffb05786af66d13f6824fda93f647f145b46f26a1e1afda87f63efda1be1edce953a4850d
85d788745f01f8b7c0d713bc6ad756f73a778aefb4ebcb40d3d95f5c468d800f5fff00823c0b65fd
896c62b62afe4fed21fb6ac33cab07d97cfba4fdb03e3779f3359acb34566d231c9b68246862e91f
7afd44afc8dff822178bbc37f103f606d1fc79e0c9efaf7c15e35fda3ff6d0f16f82f53d4347d4f4
19f58f08f88ff6b6f8cbac7873595d2f59b4b1d4adadb56d26f2d6fed7ed76b0caf6f3c4ec80b115
fae54005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
145140051451400514521200c9200f53400b452678cf3f91cfe58cd0195b201048ea01e467d476ff
00f5fa5002d145140051451401e69f157e0d7c24f8e9e12bef017c69f863f0fbe2d781f538de2d43
c21f12bc1be1ef1c786af1241b5fcfd17c4ba7ea5a7b3900624100951955d1d59548f92bc15ff04a
5ff82667c37f1269de30f02ffc13ff00f639f0bf8a7499c5c699afe91fb3a7c2bb6d534d9c8dbf68
d3aebfe119692c6e173fbb9ad8c72c47e68dd58035fa014d750ebb4920120f1ec41ef91ce31d3dc7
383401f9a3ff0004c9834cb4f0dfeda561a5d95969f6f61ff0523fdb3ed9ed2c2d61b482291be224
172bfb9b70b16e92da782405513113c68cbb9093fa6159ba768da5691f6bfecad3ac74d17f7b75a9
df2d85a5b59adeea77d279d7da95dadb4510b9d42f25024bbbd9fccb9b9701e695db9ad2a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00cbb9d0f45bdd4
f4bd6ef347d2eef59d116fd345d5aeac2d2e353d21354862b7d4d74bbf9627bad3d752821861bf5b
4961179143147702448d00d4a28a0042aa48240240201201c038c81f5c0cfd291d1245649115d186
191d43230f46560548f504735f97be1cff0082b8feca3f10bfe0a1d07fc135be116a5aefc5af8e1a
17843c7fe30f8c1e24f0643a6dc7c35f8289e008d22bef0c78c7c4777a8db5c6a5e339f57b9d3b45
b9d0fc2fa76b316857da8dbc1aeea161771dcd9c1fa89400c8e38e2411c4891a2f0a88a11147a2aa
80a07b0029f451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
0514514005145140051451400523286186191d71f811cfaf04f078a5a8e4242820e30c33d7a74230
392719c0f5c5007f9bff00ed67e3dd3ff67dfdbabfe0b7bf0cfc6ffb437fc1549f4bf81ff0d7c35e
3dfd91f50f807f1fbf6a9f1e687f053e23789344b4f15c377f14755d2bc6b79e1ff0efc3cbaf11eb
1a46916b3fc501378674cd127d4f4cd3ae6df54b6d2dabfb86ff00825878dbe2ff00c48ff82787ec
85e3df8fbf133c15f193e30f8afe09784b59f1cfc50f87daee93e26f0cf8cb50ba8a7365aa2f8834
148f45d5fc409a40d3acbc677ba52ad8c9e32b5d785b811819fc35b0fd873fe0b11e02fdbbff00e0
a91fb49fc33f80ff00b176a7e1aff8286f86b47f84be1997e297ed29e349ac3e16f847c19a4dff00

83340f1c78a3c33a0fc1ad52efc6726b9e19bc9f55d5bc0f633e931d8ea7730e9b1eab77616f72d7
9fb4bff0495fd826f7fe09a3fb097c1dfd91355f889ff0b475ef02378b75ef1378b6daca6d33439b
c4de3df15eafe33d7b4df0ae9972cf7565e16d2751d667b0d1fed852f6fa185f54bcb7b3b9bf96ca
dc03f48e8a28a0028a291b3838eb838fae3f1fe5400b457f3c1fb5b7fc1437fe0a6be0af1eff00c1
42f5efd95fe177ec37af7ecf7ff04ee83c2d3fc401f1e3c4df1cec7e3578fde7f823e1af8dde2eb3
f0759f806de5f05da32e91e234d2bc3b77ae5e58a0d42dd92eadaf23dd32fe86ff00c1433f6cbf17
fec69ff04e3f8e3fb6a783fc19a178bbc63f0b7e15f87be20e91e09f145eea11787eeeff00c41ac7
8634e6d3f56bdd1dedf5292cf4e8fc432cccd692dbcb746cd23f3604959d003f44a8afe5cffe0dfb
ff0082f47c70ff0082c0fc53fda2bc01f16fe097c26f84d67f067e1ef81bc61a25dfc3ad4fc617b7
bacde7893c41ab689a9c1a8c7e26d4750b75b2816ced66b5fb2f913c12bbc534978b2ab5bff51940
051451400514514005145140051451400514514005145140051451401f2afedc173f1434cfd923f6
84f12fc17f8a1aa7c1cf89fe09f855e32f1ff83fc7fa3f857c1de35bcd3354f01e8979e2e5d3cf86
bc7ba6eade16d4ad3c43168d2787efc6a16664b6b2d4e7bab19ed6fa1b7b98bf985fd9cbe3cffc17
27e287fc1273c13ff0567f87bfb747c3df8c7e349fc21f12fe3078ebf637f8a7fb2dfc1fd0be196b
9f0efe1278e3c6de1bd6b45f057c47f8776de14f1de8fe2593c31e0cb9f1198aeb508a0d63509df4
bb7b8d29eda19af3fa76fdbab59d4b43fd8d3f6a1b9d17c15f10fe236b57df02be27787b45f047c2
8f09ea5e39f887e22d67c53e11d57c35a4d8785fc2da47fc4c755bd3a86ad6f2cc96f836d651dcde
c8cb15bc8c3f969fd81be3e7edfdf02ffe08e5f0affe09cbf0c3fe093ffb6d6adfb5c47f0e3e2f7c
2a6f15fc59f86ba37c1afd9a7c1e3e2c7c45f1ede699e39f117c49f1df89b4ab9d5adb45f0e78e63
d5ef742b3f0f2cf35fe9d3595edcdb5bb8bb201fd25ffc1317f6eaf07ffc148bf627f82bfb5e7843
4393c26df12348d42cfc5fe0b96f0ea0de0cf885e12d5efbc31e37f0e437e5227bfd32d75ed32eae
b41d42686dae751f0f5e6957d756b6b73712db45f7cd7e6bff00c1233f6093ff0004d3fd80fe05fe
c937fe22b2f17f8bbc1361aff887e2378a74c8648749d67e2278f7c47a9f8bfc543445b88a0bb974
1d16f3565f0d683777b6f6d7d7da3e8b637b796d6d717125bc5fa5140057c6dfb737ed6ba67ec7ff
0003aefc71a77866ebe26fc63f1a6bba6fc2ff00d9c3e0768ad33f89be387c78f17acf6de06f87da
4456b1cf716da7bdc4736bde34d7da2163e11f0368de22f13ea734367a5bb1fb20903935f08e9ffb
1acde20fdba756fdb5be317c4593e21ddf817e1f1f861fb237c31b7d01f41f0cfeceba0f8aac234f
8d5e32f39b59d4878d3e2bfc5cbd5b7d1aefc6935868d2786fe1e69d0783b4ab468b54d66eaec03e
6afd95ff00609f821fb04693f173f6ebf8e9adf8375cfdb67c7bf0f7e2278dbf6bdfdad3c57a9ea5
e1df08dc8d72f34ef887e2bf0ce91a5b5c1d17c1df063e1d5d786f42f0e784a5b3d187890f843c35
613eb17ba96ab793ac9e03ff00044df8b3ff00053cfda87c49fb4f7ed51ff0502d22fbe1a7c31f88
83e1359fec6df06f47d07fe116f8736df09af2d3c53e2e9fe26683a46a725df8d6e352f17697aff8
422b9d53e20de45e2d65b59ecf50d1741861b5d2e0ed3e2ec97fff000555fdaeb53fd97b486babcf
f82797ec55e37d0b56fdadb5cb2f3e2d13f6abfdaa3c377b0eb9e0ff00d93eceff002961e21f853f
04af21d2fc71fb45d9c13ddda6b5e314f0a7c32d46dd16db5d55fdc78a38ad94449f2a8daa8a142a
22fdc8d1022aa222801110001540503005004f451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
1450014514500145145001451450014514500145145001451450014100f500fd68a28010807a807b
72074f4af1ef8f3fb40fc17fd983e196bff19bf681f891e16f84df0b3c2eda7c7aff008e7c65a87f
66e83a64dab5fdbe95a5c171722395cdc6a1a8dddb5959c114524b717132471a331c57b1551d434c
d3b56b76b4d4ec6cf51b4936f996b7d6b05e5b49b183a79905cc72c4e51d43296425586e5c300400
7e4fdc7fc178ff00e08f16a96724bff050dfd9b196fcca2016de329af1d3c960b27db63b4d3a6934
d04b0f24ea096a2e1773c06455622937fc17cffe08e085437fc1427f67af9b18dbaf6b0e3952c371
4d0c84e841de46d385386214fea449f0e3e1fcabb24f037839d0ca27647f0be84ead32b6f12957b0
61e687c3893ef86e41079a56f875e00729bfc0fe0f7f2cb18b7f8634463196186284d8fca5813920
0ce48391401f97afff0005ebff00823aa5d5b59ffc3c2ff673335d431cf138f14df35aaa4a8d222d
cdf2690f6567285422582eee209e172b14d1248e8ad9e7fe0bf9ff00046cfbbff0f07f805b8c8211
ff00134f1115de41392c3c3b81171cce7f720e01704807f540fc38f87fe5c108f03f838456ce8f04
5ff08be846385e20446f0a7d83644f1824234614a0c85c64d4927c3ef01ca1449e0af0948a855915
fc35a2b8468cee8ca06b1215908ca11ca9c1183401fcc25efc7ef80dfb59fec8dff07207c6bf815f
1074ff008c9f06fc576f7ba4689e25f0fc57ff00d81abdf7857f616f85fa46ad2e85773e9f637b73
0c1ae4125935c8824b613e98d756d3cd692accdf707fc174e34b1ff82107ed936f6d0f9b0c1fb35f
82ed618de7572902f88fe1f5bac86e24dc276b78bf7fbb2649cc7846f31d4d7c81f1e8e87e0ffd9b
bfe0e74b4f03e99a5f85e0d3f5b7796d745b1b0b5d163bcd67f61af82d0eaf74963a7c096f0df5f4
b2de4dac33c1e73cf2fda6e0b3bb3d7d6fff0005d98cdcff00c106bf6c410fd9eed47ecdfe019d5e
248e4b778a1f157c3a9dae2dc5b2a4211234371049122411855911446805007f17ff00f0696fedb9
fb25fec45f1dff006bef14fed63f1e7c0df02b45f1cfc22f875a07832ffc7325fdadb788b53d2fc6
3abea3aad9e9f7365637bb67d3ed64b59a6b79150ce97492216303a8fee4d3fe0bf3ff00046d911d
d7fe0a11f0002a6010fabebd13927046c8e4f0fac8e307928ac01e0e0e71fc857fc1937e16f0af89

fe3dfede1ff093787fc3daf4d65f07be0dae9f0ebba5d86ab25bc375e32f180bf92ce3bfb4b91147
2b5bd8addb47245b88b559239f0af0ff00a227fc2bcf011d80f827c204468638d4f86744c46846d2
a9fe83f2295f94a2e148e08c5007e568ff0082feff00c11ac8623fe0a0ff0000fe55c9dda9788949
ec0283e1dcb1f5081980e718a93fe1ff001ff046ed85ff00e1e11fb3fe0398f1fdb1aeeec8ee13fb
03cc29e9204319ea1cd7eaa9f027824f5f07f85ba631ff0008f68e78f4e6ccf18e31d281e06f0583
91e11f0b83df1e1ed2013c6393f63cf3ce7d8e2803f30742ff0082ed7fc120bc4b7b65a768bff050
2fd9dee750d4751b1d2ac6ca7f145f69f73777fa95c476b656f6f0ea3a4dac9299ae268e3322a986
266ccd246a1987eb32b6e556e9b803f9fbf7faf7ae5ffe106f0582ad1f84bc311bc6eb244e9e1ed1
f74522105648c9b3caba919561ca9e474aea11762aae72140009f41c0e9c74f4a007514514005145
140051451400514514005145140084038cf639182460f23b7b120fb1a698d5882777ca78f99bb8c1
079e41f7e73de9f450014521048201c120807d0faf7fe55f951f18e4ff0082df47f13fc743f67eb5
ff0082575cfc185d6ae0fc336f8c375fb5a5bfc4f93c39fb81689e391e0c827f0a26b83370f73268
3bb4f2122589019199003f555fa0e092194819c72082327a633c73fcebf990fd9f3f660fdb897e23
fede7fb517ec2dfb64ea3a7fc4087fe0a19fb4e787fc43fb297ed272ea3f10ff0063ef8aba078435
cd0d2cb43b036b09f88ff013c76649eeb4cb8f887e01d5756b1b9167a759ea7e14b9d2ece309f64b
dc7fc1c4a324699ff04627fbe501d4bf6da5f99541894e6cc82657250918f2b689009776c5d3ff00
8225cbf1627f811fb54cff001e17e1d2fc6a97fe0a2bfb64bfc531f08aef5abef85e3c6a7c79a7ff
006ca780ee7c46a9af4be198650b069adad226aa228b17ea2efce1401b5fb28ffc149fe0841f10ed
7f640fda2be07de7fc1377f6aabdd4757d4f47f805f1313c29a5fc33f8cbae6b5a8dfebde2bf177e
cd5f1afc2c965f0d3e38db6b9af5eea1ab6a86c9f44f88b7ba9de5e5feb7e104bb7bd993d77f68ef
17f89b48ff0082877fc1357c31a4f8abc4da5786bc6ba4fedab6fe2cf0ad86b9a8d8786fc563c3bf
0a3c0face872f897c3f128b0d6ee3c3fa88379a15c5f9f3749b8baba96c94b5d4ccbda7fc143a3fd
8126fd99bc643fe0a3cbf04d7f6688d633ae49f1bbec31e92bab17034c7f0548a478a53c7e2e485f
0c9f87db7c70fa8346ba006bc68b3fc95fc25baff82a2c9ff0514fd8ae2fd8925f8a9abfec796fe1
1fda9b50fd86a5ff0082c35b6aba7eb773a547f0ff00c2f63f162dadaffe1f472fed3cdf0b60f0ed
f78347ecfd75f1a2d97c4f3e90b7b2dd412e91e69201fddfd15f8bf1cbff00070eb17f36d7fe08cd
10f2e3740b75fb6dca7cd67c490b1f263cac69f32cc14798df279483e719ab7bff000718169b7685
ff00045f458e59160ff89dfedb6cd7312b9114ad8d300b6695002d19fb4794cd8df205cb007ed951
5f3b7ecbedfb5849f0b2ce4fdb3a0fd9f6d7e369d675b1a85bfeccb73f11aefe168f0f0b98ff00e1
1c7b497e29416fe2a1ad9b4f346b492235879fe53593ec2eabf44d00145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
148d9c1c673838c70738ec4e067d39a5a2803f0cff006aaff8235f8cbf691f1f7ed59ad7867fe0a0
ff00b477c02f849fb684de1eb8f8f5f01be1e7817e0a6b5e17f124ba17c38f0cfc309ded3c51e34f
07eb5e32d27fb67c39e12d221d4574dd56da2902cf0989a1917cbfd0afdb1ff63ef0afed95fb1a7c
5bfd8d3c5de2bf10783fc29f16fe1ed8fc3ed47c5de1db4d22efc45a459e9d77a3dedaea56367a9d
bcba44b7467d16d84d0cb0a45e5c930b77b794432c5f6151401f84bff047dff820f7c10ff823df8c
3e35f8d7e177c68f8a1f17b58f8d7e16f067857543f10b49f09e976fa058f84754d6f5663a42f86e
d609646d5aef5788dd25e3cab0a69d6e22777791abf76a8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2801addb827e65e9db9ce4fb715fca57ec67fb59
7eda569e2ffdbd7f649fd897f63ad7bc69f12a0ff82937ed77afeaff00b52fc7f9b53f875fb1d7c1
ff000e78ebc70da8e9fabeb17f1e3e21fc62f1969b756b7a1be177c36d27ce304fa45f6a9e24d234
dd463947f56f4800030000324e00006492c4fd4b1249ea4924f3401f91ff00b3effc126fc11a17c5
2d37f6a9fdb73e27eb7fb7ff00ed93644cfe1ff8a5f193c3ba569df0a3e082cacb33687fb327ecf7
652df7807e10e996b3a44f0f88197c45f102eee616d46ebc5ab757b768fd67ed31e0ff0014ea3ff0
542ff8261f8d34dd1b5abff0af863c07fb76e9de25d5acf47d4aef45d02ef5ef875f0bd7437d6b58
b757d334797569ecae6cb4c8f50314ba94d1cf0d9bc8f0c91d7ea2d1400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400515f0678fbfe0a81fb007c2ff0016f883c09e3dfda9fe
17786fc61e16d466d27c43e1fbdd43519350d2b53b762971637496ba6dc22dcc2e0a4b1ac8c636e1
b06b887ff82c2ffc13392458bfe1b03e14bc87cce22b8d6e5d9e590afbcc7a3304393b4062371c81
9c1a00fd2aa2bf33a7ff0082c77fc1326de54864fdb07e16092467450b26bee3726d272cba215008

61b49386e76938350a7fc1657fe098f20729fb607c30608d2ab63fe122ce6220310a743dc54e7e56
c61b0769383401fa6f457e68a7fc1627fe099d24315c27ed79f0c1a299da3421bc4048654790ef5f
ec4dc80046f99805dc36e7381521ff0082c37fc133c67fe32ffe161024316e12ebc54b8c6403fd8b
83c903238cf1d41a00fd2aa2bf34bfe1f15ff04cbf31e1ff0086c3f853e6236d29f68d73731ca8ca
aff6365865c0240ec7d28b7ff82c57fc132ee6636f17ed87f0a4caa59595a7d7502320624333e8aa
a0e1491ce081906803f4b68afcd2ff0087c57fc1334cf25b8fdb03e1679910dce7cdd7847b78dc56
43a284609b817dac768209e39a5ff87c4ffc1333cd117fc3617c2adc639250fe7ebbe5158c316026
fec5f28b10a76a07dcc70141240a00fd2ca2bf325bfe0b23ff0004c965057f6c3f85ea73918ff848
5890ae50e40d0cf05811c90475c6054dff000f89ff008267799147ff000d87f0ad5a42700cbaee1b
08495dc746c21f94b63a9236819a00fd30a2bf3463ff0082c57fc1332491235fdb03e15e64c14669
f5c546c9604076d18202bb4ee5c82323232c3328ff0082c27fc133cce96e3f6c1f853e649189107d
a35bdaca5828dadfd8db4b163c26771c138c0a00fd29a2bf364ffc1607fe09a22636e7f6c0f85424
549246cdc6b615563cefdd21d18206183852db8e380456a5e7fc15a7fe09bf62b6cd71fb5efc230b
76a1e031ea7a94e4a941202eb069923459460409421ea319045007e89515f9dabff0568ff826fb45
7938fdafbe10f956314535c39d535150b1cecab198c36981a62599559210ee848deaa39aa31ffc15
ebfe09a922c4c3f6c1f84aa26c15325f6af101919f9cc9a4288c81d439046464723201fa41457e71
affc15d7fe09b0cacebfb607c2431a98c171a8ea8540901646c8d2fee60659ba2646fdb9afa3be00
7ed79fb33fed4e9e227fd9e7e33f827e2c9f08b582f89a2f09ea2f7571a27f6a2cefa736a16d7105
b5c431de0b69fecf2988c6ed13a86dca45007d1d4514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500141fea3f9ff009fe94521e7f31fa106803f94e7f044fadfc4cbbd67c3
f6be04b4d1ee3f696f8cf2f8d6d3c47a16837fae788edd3c63a9ac7a75a36a161757d75711884836
31cd14b1c5e55e248b140d1bfa97863e10e931fc69f13eadae685f0baf3e1cbf87b4efecff000858
787b4187c5567e269a79248f59d5ed934e0d6fa53b79c9e76f0973f2c2914262777e1af6f7e125df
8abc3b6de266d5acfc676ffb54fc71d57c15169d279506a3e25b5f15ea8d241af4ed13b59e9d3c66
08e39558012b08e4716f24c069e95acfc253fb47f8f6f74d9b5f5f8a69e0ad1e2f11d84a663a3dbf
87e499882f291e49be8ae5ede391e3723063301323ca68039dd2fe14ead1fc2df8c9657371f08f58
f1dcde23f112f83fc5b6fa07868e91e19d2e29adcdb58decefa4adbd9de69319954074b8169b9167
6b874626febdf07e7b2d13e0ac9a037c1d8357b4d5b4eb6f885ac6bda07852cd7c5d01d384d7d068
b1b69cd697b757a56796d2282381ee19964826884651fcd743d43e050fd9ebe32c3a05df8b2f7e17
49e25f170f883757eb783c4967e21bab80264d29d2225a191a5b236625dcb70840b821bcc6a778d9
3e123f877f67d835cff8498f86740d6bc367e1500974975a8eb3168d692d97f6c9911e409e59844f
b88985c978e30b1b482803d834df83b341f196e755b27f8797df0c0f8124993c0c9e19f0f47ace9f
addcde80ba8c76a9a50b86b29cf9ab35d4d3490365604b753b64ae27c19f0835083c21f1ca4d547c
33d4b5bbcd735bbbf036a7ff0008e787468fe08b7b6431dac5ab797a717b6307325c5b95b87b27c5
c4b2c9112953c37df0f62fda76f3528aebc610fc4dd43e165a9b9d22f567b7f0fb7865aee09e336f
2bc9f666d454490cb208d4aac64b18d66575ac5f013fc159be19fed030dadd789e2f08bf89fc5f1f
c47b9bc92ea3be9af5ed41d4a3d0485649ed92104d92e0bcb3331b87658c28009f58f80d7b75e03f
8473e9171f0b34cf8836faa78557c4fe313a3785dfc3de29b0b99fcad5ed22966d2b65d2ceaeaf04
714504ba8726d5edd9f70f49baf86ba28f8e3a44ba5695f0aa3f004de15ba9f5ef090f0d7864ea77
9a8c32fd99353809d264bb4820936edb8138802bbdac91b4970acbe2be31baf8350fc1ff00805a76
a7a8f89e1f84f6faf7849fc0b7b6cac759fb50cc7a541ad3451348f6bbcc497bf2ef85c16b319da4
f77a9d97c373fb4df83c9bef1541f13b4ff06ea634fd321b49d7c3ff00d952ceb24dfdab2b002e27
b894c8618e4658828f31479d0c74017fc21f0caeb4ebbf8cebe2bd37e125c47a8ea37fff000ad20b
7d07c3b712f852da6d31beca3578bfb3f3a749e688643677865797cb7b866314a90ae5ea7f06bc47
27c16f0069d0c9f0a2c3c79777f62faff8c6eb45f082e9fa9c326a92cb1dbe9573fd92da73ddde59
bdb5ba816b19b8992e2089609a4461378765f8377137c7dbad086ba61b9d6f55b8f8bf1cdf6c9af2
d356b0d2ee6229e1b908f3f322fda9d0c7e6181952262d02a5705aaeb9f03aebf667f865e73f8bed
3e110f116810785ef4f9f2f8be4d486bb7122c5224b08649d6e3ed46ede188c30201259912242400
7bd6a7f032c2d3e29f836eb4ad17e139f02dd68da9af8b7c0b73a1e8d6dae6b1a82db09a0d474788
583dda442e0afdb1e19a182c864379ab22014f47f84d8f1c7c61fed9b4f851aa786ae7fb1ee3e1e7
87a2f0af8666d4fc1af1e9d3a7d9b575b7d3a19a18a196385912e27966bb457b8caa3847f22f8cda
af87e3ff008284fec846d2f6eeff0051b7f863f16a5d16d05e5dc511d3e4d36dcc515db07459e665
3285172b230dab9763b73db7854fc303f157e3f4fe1cbbf10daf8a60922d43e275a6a5e75c59e9d6
5269570be5e86d27fafb3900ba57909f3a0b85db10484460005393e0ff008a22fd9facecec66f833
37c5817d75712fc42b9f0ff8523f0acd05d6b8248ed62bc3a49b22d0e992a5b48c6dd6669e26882f
98a5cfa86b3f08af6e3c6df09b54d06d3e0c691a1591b9d37e217876e3c23e1b373e3230e9cb1c73
e811dce9d25f3bdbce5eea35b792111175958c88196be72867fd9eeeff00645d234a6bdf1b1f81fa

8f8b1c2dddccd2aebd06acfe2799d9e0870c4db3ddbc9b617fdc0b48d5d1bcdc16f6df1eddfc19d1
7e27fc0f9758ff0084b2d7c556225b7f8552dbc57979a35d489a7c70c91ebf2f96d22a3d9b0934eb
890a177668ee9cc184a00e9347f8551e9df14be235ff008974cf85177e10bed174cb3f09f866cfc3
5e17b9d4b40bbf2c4d3cfab581d392e2da59a53959649668ef506e8d6258981e1ecfe13f8aee7f67
df102ea175f07edfe299bfd4e0f0d78c6dfc31e0f7f0f69ba72eb0df609eff00525d20dac17d0d9c
724772a2da55b40f1c12a492248c791f16f8e7e10f853e217ed13e3780eb9178d7c31e00d32efc6c
97134bfd87702dad266d3adb4f466456bdbfb8963b332c6fbe29a6885ba3799267e65fd9f3f658f8
b9f13ff653f88de34f855fb60f867e22e95e0ff17ead1fc75fd912f3c3b69e18bef0aead7c61f15d
ef807c1ff1266b9fb7ddf8c2d74b9a33a4ddde584ba3788750b5bdd382b4a1c100f70fdb2746f889
f067e1d7c1af897e01f0efc29f16699e0dbbb0d63e3af84f4cf08f8625d5fe21f8223b185bc4cde1
4826d38b4d7f69706e35b482c95656b4b44f242c64257a17c271e04f8dbe33b7f88de105f833e27f
817e2af87ba0ea3e1cf0ee9de14f0fdc6bd67aa5db886fae2fad974ffb4c3e494960bd699d9a3b88
8da1b78a4b6919b67c5da9fc09f147877f65abcba9f5dd446af3e987e1a699631fdade653a75adb4
967e287756ff0045b3db1596a254abb5cc52062d6f24a1bf357c51e1cd63f61bfdb2be24fc46fd97
7c09a97c43f055d7871af7e36fc02d32deee3d53c2fa66b13c17777e35f86b733e22b992dafb6dc5
ff0087600a87ed127d976bc8c4007e92f84fe066ada7fc23f8af2c8bf072f7c56bac78c23f047889
740f097f64f87f49b9b88dad135763a58b6b39b497fb447b2ea39a4b360864138014fd8fff0004ca
f08697e0dfda87e3de9d045e173ae1fd9cff006747f136a1e13d32db4bd2b55d64dff8e1aef50861
b1b6b6b27172ede6bcb0c49b9db840a30bf94bf023f683fd8d7e24fecd9f1b97c21e38f103683a8e
a5e29d53c79e1bf11de4da57c46f0e6a5a84f1bdf69eba05e2c774d6f14ad6e96d2b5bcf1dd32389
e7f9a527f50ffe095173e1ab8fda03e312f83ef2f353f0e5b7ecd5fb3a43a76a3a9863ab4f035f78
d648bfb4f73662baf2d8068990602e23c468ab401fbc14531dc202cdc280cccc480a8aa325989200
5c64924e001938afcdbfda0bfe0af5ff0004e8fd987c4cde0bf8b9fb50f8034bf174375f62bcf0e6
833de78bb55d3aeb71430ea30786ad7535b2955c1478e7912447f95d14d007e93d15f8f1a7ff00c1
71bf624bdb793549ec3f689d33c34d281a7f8befbf67af88a7c33abd9b48634d534fd42cf4dbb77d
3df1bd659ede090c643f958afb1fe0c7edfbfb197ed02a13e147ed1df0b3c47a8fca25f0fdcf89ac
fc3de27b7949dbf67b8f0df891b49d6a3b8563b5a13645c1ed8e6803ec0a2a38a5499125899648a4
459229636592392371b95d1d0b2323290cacac432904751525001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
450014514500145145007f2d7a5dc78aecfc513da68fe0ef0ff8b7c3d73fb4bfc66b1f176bd7f690
9d5fc27617de33d5841ac6897d3ba470b4c53eccd2405de48e336c8bbe7561d069ba878c93e3078e
2db52f87fa15878160f0c5847a57c4386346d6755d4c5c93fd8d7d7323b7da2ca32ed2c569b15ec9
d3ce66732e2b97b4f08c7e21f1ae85ae5d7c568fe1dd9685fb47fc729cf832f65296df10ee1fc61a
d1b4d3ed5629a3325d41e5bc8b14a92c681cec5576561e81e1e8b4a9be34fc43d5e5f894dabdb1d0
7478bfe15293019bc32cc417f127d9559219fed4ea1e3511f9f0977f3d9b740500398d253e285cfc
0cf89baadc7c2ff0ad9f8bc6bbad8d1bc091c30b689e24b322116775a8c50c8b1ddea1aa87776977
81a8c90a6e581240443e2fd67e2cff00c22df0622d37e146937fa9ea3e26f0f47e3ed2e44568fc0b
6874c44bebfd19e2709a75c696279d21d413cc48bfd4949199987827c50d7b51f87dfb1afed23a8f
853e3dea1e2cd50db7c45f13787bc6da430fed2f0e4d0c896efa1c17d3cd3b4171a54c8f11663146
8f331b444882d7a269faacbaefc2cfd94f52d67e2f5e787f53bab3f8773dc6a47508d6efe256a177
e18b4b99344bd915a286e2e272ced2c859924f3e612c6d2184a807af5b5978f350f8e375a35cf82b
414f0558f80e36b0f8861206d6ee355176a66d0e3963691cc419166db22048da159892ae1472da67
fc2d9ff8427e2c5adf7c35f0f697e21875ff0013d9f82f4ab6b157b0f1b466d4ac1aa6a4b198e1b8
b9d543c96d7264005d0f3170990d4cd2e7b7ff008694bbd6a1f8b53b4f6de024d2c7c25fb483b234
bcf307891ed99c248de5ab431ba42b2991c877f25d56aaf826f51be1ff00c74d0b50f8e316b33dff
0088bc5327fc2617175203f0ddae151a4d2a0bf7981b7fec98424e624f25448cdf6229b86e006ebf
6ff1134ef863f03ace3f841a06bbe2cb8d53c3f2f8d3c2170b1ff66782a28a4517f75a75a3ca6282
e347411bd83a967b4959405628187a34537c4df0e7c71b09ac3c0fa1ebfe0cd4fc2d773df78bf508
923d6b489d2ec1874492ea451702d6f31b22b78c4b2331fb46e448debc97c41637571f0d7e0a5ac5
f1e6e74cbfd23c53e0fbab6f1c0d4a143e3b6120963d2db509e58c5c47afdac4b042f70f2c2d1616
efcc9724fab2eab04ffb42f87b559fe290b5925f086ac20f84c9948f546fb7884eaf30322c538867
9042ee90497103a40d0b790d22a8063786a0f8b17da97c5f9e7f85da1e926c356d4753f06da436e8
22f1fc0f66e629f599ddfcabdca471dbcf712a00d1ccb03ae22dc31f5387e23dbfc19f056a9ff0ab
bc2da9fc43b0d6348baff856696490e8fa6d87f68bb5c1b7b12e61b4b8d3e311de453bcdbec85cb4
a52511306e9744b5d12fbfe1a16c53e334dab4cdaf6a0f2451de35b3fc33fb4e9057fb3c492dc0c9
b787ccbadd09b685d6d23d8a939999bcaf58f06b597c00f00da1fda22eeccd8ea5e19b96f894d762
36f13433eaa556c5afbed7e7dc35cacb169f6e24bb770b047f6c4963f38100f803f69df1bf85b45f
dbab43d2759b0f1e2fed0ba8f8afe0bd87c03f16783bc576fa5fc3bf86de0ed79aedfe21786bc55a

131966d72e7c4f1db5d4523411ec8d23b5549627435fa91f0f9fe24a78d3e2ddeea9f0c743d0748b
58208fc19e2669accea5f114be9f33c4daacd28927b98a3bd90c11a5cc7b6dd2596ddcb6d2d5f9ab
f1c3e1e7c299bf6e2b2f147897c67f114fed0ba4f8c7e0a5d7ecf3f0cacbc2326a7e15f897e0ed2a
0bc87c77afebbe23d8e9a43786e3bad43ed8e668cc3b6da4fde89c95fd13f0ce94ba978c3e34b5a7
c596d622823b282fbc211dd0137c27ba9b4ab9579241f689d56ebcb31dca4500821db6f1aba35c07
6001c5d95c7c5bb0f805702f7e10783d7c5ffdb86e6dbe1c3c310d2ecacdf57706fadac06225325b
66f52dd49d92e271f2a007d93c70bf1297c73f08e7d23c19a46bbe15bfd3ae24f16f89f518ada4be
f00c8d6d1b44ba44aac64f36e86619250a5ae941b6c4402e7f0e3fe0a11f1abc79fb3d7c23fd9a6f
bc07f1ebc41e2bd3e6f16f8aec6e7c59a5df5d06f13eaa96d749a3693acddbdc866d2ac357912dde
49e60208a37336e811857da7f0a7c3fe28f80be18f817e36fdaabf6c5b14f1bf8cb50d77e2178af4
ad53c4b6b69a0ea035ad060b9b4d03c2ccb71069eda0e856462db215b9867995ae2d89674140191f
b5d78d3e226bbf1aaefe0b695f0f34e9f44bcd0fc33e28b9f10e91a34915ef8f6ff4fd4a3d17e1a7
84afeec802f26f127c45d5346b592174905a58e977cceaf18deacd7ed7c75a7f8eb59d22e7e0a5bf
c17f881fb357c2ff000845e31f877e0cd66d35797c79fb424b657be10f83d3f88b50d1268f4ff14e
afe2cf166bde29f88c1b53596facf40d2f4f372b1dbee55f03f849fb557c3bb5ff0082927887f6ba
b9d53e22fc65fd8dbe06d868979e3b9bc1d66352b3d07e2169369ac41e0ef15d9e8d23a5d7883c13
e15d5af6fb53d42e34c422d7519acef658a5310c7b84dfb40f87bf6dcb6d7be2ff0086f56d47e166
83e22f8a5e27f8cbf10be286a5a2eabe18b0b5f18493c7e0df83de13b7908b0bcd6a3f047c3cb57d
5751bcb769522d635e2a92cb3ee0003eecd43c35f103e15f86bf66bf05f87be1d59f89e3b7b4f0e6
97e2fd6b508eda5d57c0b24ba7c326a5ab5a4f864b4b86d51ee00bf88badcc4ed6cc312823d0f439
3e255efc75f16a6a9e10d062f07dc786f427d37e2135aa5bea9aedf5b167b8d06e250737305bc6d2
cc602a16294063e61970bcff008aad2cb59f107ecf76b37c605d0ed74d996cec5e5d45adc7c5464d
12390db97f3ffd22eeee553322cc6e6dcc52b98d7cfd8e77f41b3b0d37e3478e355b6f8c573a8dff
00fc21da4cd37c2fd4d552dbc3535b4e76eaf15ac8d2048a68d7cc8268e359e58a57f3a4d9e4aa80
7e77fc78ff00827f68ff00b4b7873e247c46d7fe0c41f0c7e344575e2a87c27aafc3bd62e7c2baaf
8b6c60456d324d692c644b4d517506cac91ddc4df6d68d3ca68d66006cff00c1397f60afdb613e2c
7c59d0be177edeff0011be086b1a77c26f837278f7fb53c19e18f1bea533df5c788d34ff000b5b4b
7de5ad8c3e185b3be5b1b952f2c86ee4825564191f5f784f49d9f027e26a5d7ed24b7d6fa96bde31
9e0f89dbe4922f04a5ddd23c9a599dee5e78d74658a4dc6de6827812e18daaa111d797fc3dfda07c
47f097e2afc4df809f04bc69ff0009b7ed35fb577c30fd9fbe1bfc0dd7edd67bc5b5b446f18a78fb
e31ea92c02409a5783341bc93c466f259771b86b54699a52c0807987c75fd937fe0a0dfb5d7ed0cd
fb217c29ff0082997c7bf8abe1ef87d72a9fb50fc598f46d2fe1efc28f86b1de462687c0b66de109
2dee7c5ff116f211bdb42b3bd1069b1b2c9a9b5b421b3dff00ed93ff000464fd85bf629fd87fc57a
0f81fe0b7883f687fda7be32eada47c36f027c4cf1d78a85bf8de6f88dad79da9c1aed96ab75247a
1f8720b71a65cced1344f24e2416cf7b217dcdfd2cfecc3fb397817f659f83be19f847e058e6b987
4c8e4d4bc51e27d4489fc43e3cf1b6a856e7c51e37f13dfb0f3f51d77c43a9996eee679de468a2f2
2d236105b44abf167fc155ee22b5f04fecccd243f68ddfb54fc3e8d2d543092766d1bc48ab1c6e08
4886482ef210a1067a8a00fe10345fda57fe0b03ff0004edd3fc2da378c749f1edcf83a0b17d274d
f0afc4af07dff8c3c2fa2a43aa1952ca4d656d3ec66ea70ae6d264d52e11aca701020daabf66c5ff
000531f82de2ab3d1758fdbe3fe09d76be11d33c4f7d14fa67c4cf0ef855edec258ae6c4c736a16d
ab410e9fab9be799de6b7b6b5d42692256520111023facdd36586f3468b48f115f45a97842dae267
b8d2b51b4b5d62cfcf9e368a7b59f4ed463b9b4b8876c861f3da3dc1398c8e4d7c45f13ff602fd8a
ff006acf37e1bfc61f86b7ba0787354f18dacfa5ea9f0dbc49adf866df4ebd3b608ae6cb44b09aeb
c3893ca24955a55d3630c30a428014007e0bfc44ff0082aa7c02fd9f7c231ea1fb01fed3dfb5ef86
fc5face93697da6fc3d935b9bc71f0f74bbe8e658ed748f11e89f11a1d67ec81e1dcb1dbe8938c40
90441de52107f5b7ff000456fdafbe37fedbff00b09783be397ed0967a2dbfc4a9bc69e38f076a17
5a269cba2a6af61e14d4a1b2b0d5352d091d868dac5c24ae97f63b62f9e24b8585127515f06fc02f
f8273fec29fb25ebdad49f093f671f0d78835bd32f9a2b6f127c4833f8ebc516b79a3ddc9fd9da84
12eb0a74eb4b992778ee647b5b248d9e240576835f7e7fc125eee3bcf867fb4dcb0c16765137ed95
f19dc69d6091456d6734b69e1392e42430058a1335c3492b471a220272aa01a00fd5aa28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a4e720f6c1047e583f860faf5fc9690ff00fab3d33db8c8cf3d
bfad007f237a86a7a04ff14fc01a46a1e14d475ad46f7f68af8f70e89e258ad6f0c3e16bf8fc5fae
37da6e2c706dae0dc7caea26c0b7546bac622c8ecfc1b0f84afbf682f8896567e0ff001059f8d74a
f0ee9d36b7e30bdb612689e23d2a3f3b10c21e716d0dd40f142cff0067026bd8ad9d58810856e93c
3565f1a575db56f096a7a041a5e9ff001f7e34378f2cefda07b8bbd1ee3c5bae7d9468e93a3cf248
6e64712fd83f7d0300f33791b95bb7d2b43f8a56df157c73fda327877fe15a1f0dd95c787fec0d6b
2ebf078b2fa3496f52f628556e22d3dc09959eea46b7650b1da32c8b30a00fcfaf88f7be1cf157ec

afe3af007c2ef855a9af8bbe2ff8f3c5bf07bc11e01bc10d90f1678f7c4d7ad6b6b369f797f75041
a7e99792ab5c5c1ba78ed74e5b278324c7f35ef05788b41bcf841fb38e8fe3af851acdd6bbe08f17
e9ff000e352f0f44c6e27f865f11bc0b6cba0eab737cf61732d95dd85bde59c82d9ade57b7bcb655
b959b0983cb7ed97a5fc4ad5ff00650d63c37e30d3edb5af8a13fc5ad12cfc09ff000ace17d475ed
62daf3c43e7e9767a3d8f879d2fe4f104762978862d3b6ea096f1ba5dc81c49bf67f63ad27e24e99
fb277eccfa6f806df4cd2358b6f1278821f8bd63e2d79ec3c490c8759d5db5fb7d4e0d5965bdb8f1
0c53c60ea16631a8c1384766d81c900f78d0f5ff000e4bfb4beafa5e8fe08d42e3c6779e03b1d466
f88974245d3e1d2619e3b7b8d1a48dd7c982ea7de8ca40796e3ecc6df70009af8fb5ff00db77f66c
f03eb7f17be12dd7c2ff0089775aba6bfe20bff881a3f853c1fab6b7a6dca431470cf77abdf58acd
268c2f00824955232345b7786ee5d90b196beb4f8bfe25f1afc28d6b5af16cda9e97adf82a0f07da
58f827c27a7a403c53e24f895aa6a70699a0f87e2b7853edb29d6755bb8adace7fde4451888a3594
3b0fda1fd9bbfe09d7e1bf087ecb5e16f0b78f445a77ed1faeeab79f18bc5ff17f46b2b33e2af0d7
c63f15c497b7a96179730b9d43c39a05a9b5f07dc78735033e91ace87632dbdd5b937265400fc586
f107c22d63e0dfecf7f10349f87da978abe1a78835df04c5e0ad074fb8fed37d06fef6e246b6be79
ad0ba5c36977c6ea2bc8a56114ccab15c61c911f75ab6bde1fb3fda474fd2eefc0735d78b2dfc1da
a2e9fe3b904d1dada69335eac12e976c23125a9badfbee1aed42cb0b9f2d8e315f3f5c78bbe2c683
fb61fc68f849f00f4df01f87748f85fe23f0e0f8f11695776b1fc20bef88fa96a1749aa5f7c20d32
7f34f86eff00c5da2b1d77c4de0ab70bfd9be2159134d90a1dcdf59df47f15350f8a9a35e24fa341
f0cec7c3f733eb6cf2c03c4475bb8b8686d37da39fb4c2be51c1991dad6588309409823a807997c3
cd47c2da75afed3177a7fc3bd5f4eb7d375ebf87c631eb11b5faf8e27834c9e5171a746ececde7a4
92446d6dc4413ed293abaf9e42f29aa7893c19aa7c03f86761abfc34d657c1fa86afe15934ef032c
17716a3a35ddfeb32430ddb36e695ac51924bb8e391c0d47cd5566c4f81eabe15b5f8d1736ff001a
4eb1e21f0c186e35ed5e3f87175686de7367646ca55d3e1d64c4a8638175016c24b5bb592ea29165
95e416ac86a6b9f0bfed193fc2bf067973f83ffe16eaea9a08f106a57f259c5a23686b71bafc69c6
650934b05b2a811da65e45328b348df69a00f04f895e1af1645fb7cfeccb7d6be1cd6353d2a3f877
f12ecef7c510d95c49a56891dbdb42c6df52bb8808e0b97819e38e12ea4ef411b125c8fa03c26fe0
8bef1a7ed0d6de1af87dad68da868c2c24f1b7885d65b683e204f268b7060b380332996f0db4725b
2c499799e58ae5995a524faa7c478fe24699f157e1fc9e1ed6744b0f013f81f56b6f18969e2b5d62
f75a662a9368f6b389aee4923db6f124b1345029f33ed2a4b479e57c2f63f12a6d4fe2b2ebbae683
a8f87daee0bcf870a4c2b7f8fec7685135f168db9659f508e377f39599d8c9242a96ec91800fcdaf
8edf00fe17fc5cf83dfb3ef8caefe17de3fc16f0878d7c5b7be2ef84b7d26a8fe24d5e5f105bdde8
d13da5e463ce69a1d5a417664758e330f978393909a0fec99a7786bc53e00f80ff001f7c19a6fed0
9f0b2cef7509ff0067ed6bc550deea7e23f853e159ec22b89bc11e3167052ff4fd0e3315a69176d3
492c08638254655535fa1d1cff00b43bfc13d074f8759f07c5f1bad6fe3d4efee6f6db4c9f439b4f
7d64c71db457e76e9c9752694b106991543333205fb4e37737fb477c46f1cfc0197c37f1abc45e2f
f05e8ff0c3c37a26a927c51b6d520f275abad60d921d174ef0859bc724d7f7f77a9aadb5aadb2113
493466e3cc4c0500fcd7f8f9a8785ecfe27c5fb0f7c11f87d3f80bc6bf17af340b2f1d6a9e1bb14d
3b494f82da0c4bab7896e2d6c6345b5b317b6d08d262b878d06a171718deec303eb1d1b56f87de1b
fd96754bb5f839e217f86be19d5a7d19be1fdc9bd8b579fc8d5a3b15d4adef143c9f6569a086759b
84b20a502f94858f2bfb1cf867e30f8ffc77f17bf6b4f8c3e1cd134bf10fc59d07428be1be917725
bbebbe02f03add4b73a4f87f508123171a45d5ec1f63d4b55b69177dc3c8c1329f20fa28db7ed277
ff00047c41fdababf82edbe27c7aa5dc1e177b5b9b06f0dcf6e35543662f8aa258cb1369625b794c
ea218ee8a4728122300015bc59e22f08c9e26fd9cadef7e1c6b1aeea3ab5fdb5cfc3b9fc89e1b2f0
1a0d1628a39f5328ea80c11bc61619f72c72da1bc472d1aad779a5ea1a047fb4978facef3e1feb0f
e2bb2f87ba3dc6bfe348fed33693e21b5c4505b69ecaede5c0f9484bcb1464ddac3244c10404966b
7a0fc5d6f147c233e1a9fc2d70967716b17c4d592e12de65b216b6ef710e936b2a99a61f6bf39516
c4af94af0cb396b7328af43d1a2f8b967f183e2241a8eabe193e149bc29a28f0ee9919b79b59b7d5
2ee6f2ae16f85ba79f6f1ed327962563094544b708779001f33691e23f87175f02fe27cba17c21f1
2e9fe04b2d5bc6f2f89bc137b2cdb75bb9b47860bd9f499252b32a5c3b09565044769142621c4649
ea3fe084dabf817f68ff00db7bf6a7f8f163e0b6b0d3fe097c23f86ff067e0cdfdfdaac6da3e81ab
5e6aefe2c6d3188cb4f3dc68f1e913df46584d6d0dc46c7f7ac0f33f147c5bf1abe0b7ecadf1c7e2
5f8b7c57e16ff84f3c3d6be29d3bc2bf63b4b4bbd2e17d76f5349d074fd42ced8089751924bddc80
b99121312ce4caac4fda1ff0439f84b07c1bf14fc6af074af652eb969f06bf677bff0013cf6649fb
57897c429e3cd775fbb9559d9d1aeb54bcb895176a2188a14007500fe8840c003d001fe73cfe75f9
45ff00055e7ba5f077ecc0b650acf3bfed4de08da93bf9763b57c3fe26327db1f2194797bbc9dbc7
9806e238afd5eafc9eff0082b05e4963e0ff00d97a74865b9c7ed51e0606081ca4ee1b42f122978c
e083e564c8c1be56552a7ae400790f87ad52da38209f51bd0642cf018e45934d16d34bb10633fe96
416db22b067da37232b0addf8582ea0f135ac060b79a4b5f175a1779159b74515e5b91736112061b
195bcb8cf0570417ddd722f7499752b3d3d21b69e382c8cb279d1cb1c325a976f356412e044d1c60
39882b962c5860f15d4fc2dda9e37d0ad659041326ad6ef36ad74ab1c13a4b2c6a2dd32ca2567421

50b43bd662840cf34012ea76b71fdb5ab4f68ae22b9d5b5417c20779b74f05dcb9df1295788e0878
94310ed2c7c66baeff0082482db7fc2a9fda4a5b1b6fb1d94bfb63fc6810dabed3730bc56de138ae
3ed2e399247954be589601b0d839ae7755b2821d4b58bebffb6796da9cf0c4d020416d3aea2fe54d
242195a74f25c3bbe1da56241cb28adaff008242c11c3f083f68ef2a3088dfb64fc6f0ac1193ceda
be18ccc7792c4c8cc58ee0a467691c5007eb2d145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400507
f0ebdc67fc9f7a290f6faff43401fcb9dde89f0f9fc4fe07d57c61e31f107867c4117c7af8e47c21
0e850381e20bcff84cb5a56b1d6a6d937d9ec4c6a11eea331798365a31db28655b1d47e1637c79f8
977ba7f8b7c40ff109fc27e1db2f16787da6921d174cd2ad5d1edaf207540cd3aaed96756764b55b
827666e9f3b7a65deb57be22f07595bfc36b4f166992fc6ff8e30cde2dbab759a6f87d0378c75b91
afe364564b686e7e71793dd366745f26db33b2a555d2f56d562f8cff0012edaffe19e8fa0e9dab78
7fc39068ff001320b2b56d5fc453b34d04fa4ddcaf0a9716a63df6314af2ac4087ba4db242d401f0
6fc4f1e03f087eca3f13fe21fc28f885e34d2f59f865e35f13fc5af027c4c6baf23c43e18f887a3d
f0920974599ed844f1acd3f931c2f198afed2e5a720b4a71e81e1df09fc38d3be177eccf79e31f88
7e289bc45ad5e5afc48d2fc4fe7ccfaa7c45f88be32b61adea97be20fb3c4b1a4da96a5a8e65b855
8f303fd8e32a923030fc47b3f885e35fd8ff00f681f0f68df0760d1fc43a85878a6c342f025b58d9
595df891c5dc705b6b1f67951521d56f18cb29489635bb960f32d8f9124646efc60f137c5df84ff0
4ff66b7f877fb38d87c73f8856569e0fd2ee7c3ba9dcd869373e01365e16b7b497526ba9227b7b1b
c86f94da7da5590a221392ec8f401f2bfede3f177f678f873e28f10da6afa978f359fda2efbe1ee8
9aa7827c11a14b7f689e0ed6345bf5d6743f8876daec112c7a1cba1ea3650ea6d25cdd3430881cf9
6b2cb83ed3fb3a7fc1ca9e26d2ff0062ef899e0dfda0bc37e21d57f6bbf08f8460d1be0ff8eb48d0
ae25d07e31dc7887ccd2bc37e20d63ec91343e1ef12d800753bf5bbf26d7568e15be802b34b11fcd
ff008f9a8fc58f177c5b7f12fedbfe09f0ef8763b6f0b5a59fc38f80ff000af6ea9af7c5cf156a17
310f0bf837c4be2db5ceb3ac582ea123dc6a9a4db18ace15b732ddb885973f767ec4df073c47f0e7
f667f8d7aa7c53f813a3afc69f1678a3c43e23d43c19acf87ac64d3753c58dbdbe87e16d2a144b99
a2d3344b1274bb27b0dab3cd1dc4d1389270c003b9f875f0efe0a783bf66ff008032fc4cf176b765
e3cf88ff00137c37f173c75e36d31deeaf7c7ff15bc5d732ead7916a7a9246d2c56364d326996d38
31ff0067c36c63461e76eafaa67b2f8677bfb4b58c1aaf8bfc4b278ea5f02ea50af87132747d5742
4bf91edb53bb016381e7b789d80b792552ee0dc1899e30a791f146afacd87807e08c16df02b46d73
50bbd53c2735ff0081af6c91b4cf87a112376d42c206850da49a3c6246b4bb942c16642c77604841
6eaf58d575f9be3c5d69ebe01b797c3d73f0ed2e24f8a30d84125edb5fadcfefbc29757d12e2d6d6
e26937c96b0c8d2b32f98488b9001c9f85f41f8316be16fda1d7c37e32f14dc20d6fc4d75e38b87b
d76b8f0fcd79a53477516908b1933cb696f19782611392635b7676d8aa39ef107fc29cbafd9c3e0c
e943e2378ef4cf095bf893c1ff00f08978cbce9a6d6f54beb7d5242a6fe396206ded9e592eedefd5
63d9a6a2a34080402bbff03c9e33974df8fc8df03747d1ef34cbad59b43d120b7863ff0085956c74
8f322d5673e5a1bf9753656b6b99373c73c7e4c118f3048c708f88fc416df037c03237c04d2aff00
5eb8d57c32d77f0d351d01e3b2f055b5ddf4b0cba8e93629109621a4c861beb3120d968d23bddfca
8e6803d23c5da4fc378bf68ef015eea5e32d68fc4bd2b41be5d0bc2e5c5fe957ba7c9107d46f6469
11ad9e5688c8e96cce91dcf96aef0b1b7529e29e33f881f057e08f857f6c8f89cde24d7359bef0a5
9dbea3e34f0c5f5d2e8a96ba97f674b1d9697e14bf112451c7757134f189c3cef0dcc62d233b220a
df446af67ae5bfed0bf0e60ff8406c759d07fe110d45355f88904317f69e89792e215b086f5e2cc3
16a0988e7859d5e60f980ed8e5cfe59feddb6ff1bbe337c58d4ff65cf84ff0ab49f07def8b7c629f
112efc63e24f0eb5d68be38f0cfc39b25beb7b0f125c46a21d42df55d5cda5969d1a4bb27595a0b9
3e624a6803da67f8affb3d5fff00c13bbc23f15751f1878d2c7e15dc681a5f8820d6e695af3c5635
4fedb7ba5d12e20b68c35c4f06aad3e8691c4821710c33ab02aac3c77c2d0cff00b62fc74f839f11
bf6a51affc3df873a6c326abfb347c09f10a4b7779e339340b25b887c6df1343c4f6705e3048ae34
2d1ee4020c4269416cd79c7ec5b37c61f08fc19f8cbfb3578e3e1368de32f177c35f1c699e2ed0fc
1daef856f6cf40b9f877e3bd65b54fb5e91a5ddc576218b40d6adefc59d90dd2e9c8d6f71215b70c
d5facdae7f6969df157e0a69b2fc358753d1eeb43d5b51f10fc444b55b96f015db59b674f49d11a1
b34b80b1da32c6852ea16d90952ad800cef0727c1ed37e297c756d33c4be236f115ef86f439bc71a
15e99d74ad0563b3956def749b98d23525e0583cd1e6b1b3950244aa8768f123a3fc00ff008662d5
ad22f1c78d17c0371aa5e183c656c66bcd7a3bcb9f130babfb092d7cb946d86e19156da48955ed64
170ce64762deeba6eaba9c5f12be3569b27c2eb0d234ebfd374d9349f1aa448c9e38305849702cb5
0bc9157ed12c73a347022a98eda3636f31dec2b81d39bc53a47eca9abf8badfe0168fa3eb42fa6b1
9fe135bd89b8b0d5d2eb5e789f577d21e269d52fadcaddbc1b0cc2653347884a6003b3f15e8be028
7c57fb3a6a9abf897c4b69a969da8f9bf0dae6c9e7f27c65632e871c0b06bf711a38f2e58e3b7926
bc711bcde7adabb1f3491ade1e8fc0707ed31e3fd674ef136a5aafc4eb8f08787ffe125f0aadd11a
5e95a3ba08ecae63c0449af37346c51247367248251b4cef9cdf11f8b7c5765e22fd9fb4b97e11d8

6a116af75791dfeb524086f3e1b249a487436323ff00a35840b24b25adcc9ba24782268a15127960
ecd85feaf75f1a3c5ef6df0db4ed1b4ab3f0ae8b069bf126d2d123d73c5cc92180e8524fe505bab4
b56959e18964616a63769ce1e12003f3b3f6a2d4be14cff02fc15f0c6c3e27ebfa8f803e23fed46d
2fc44d62f2c85df88b4fb1f0d3c9af78b2ca0b09adb1736160d6d649a77eea45bd96e05d6f264257
f73ffe094b69e1a8be3b7ed0f71e10bad5750f0ecdf057f6698b48d4b5512fdab52d3adecbc6ab63
7976d200cd772db3465cc8124505a308163e3f063c35e28f12fc71f8f5f1266b5f817a51b3fd94fc
2de3a822f87dfd89349a278dfe207c44ba8d5fed76f144df6dbd4f0d5b5cdc5e8883c8f34d1bda49
ba48cd7efbff00c12bae67bbf8e7fb46dc4fe1d8fc2cd71f08ff0066e9a4f0f4188edf40b86d3fc6
9e7e891db803c9160ffb90b9c80855807561401fb835f92bff00055d479b4bfd9122412107f6a3f0
e48fe5ce626221f0a789a4f2c211e5ccf28f91124f97270064e47eb557e52ffc152bec22d3f6487b
eba5b658ff00695d324894c3e719648fc15e2b906d1d11a3d9b83f254f201230403cc6d655fb3a0b
579db4a16856480cd246f6d76d3a98e08d42150e1b74aa849055caae475bdf0cf4bb9d4bc7b65279
96f773d8789b4bbcb5b38e0700416f73128de6e582c5215cbbc81b124a8bb14b631f0f7c35ff0082
857ecdbf13be3578b3e0df86bc771b789bc3da76b56e1b57d26f745f0debb2f863ca7d621d275fbb
48f47d4aeb43b8758b515b6b8f3e258999c840457dddf0baf124f16e87abfdaad2ea3bbd5f46f36e
74bbc8de29cbdcc72c70c4c1955a39061a260ec9246d856390680353c6852eb57bc9a77b8b69edf5
2d48d8b46ed099fccba91e249000d0298263b37b1f9a35e71d6b67fe090d0183e0cfed0d99c4bbff
006c8f8e84c6148f25d5fc32b22ee24efdec37e46000c00e95cc78866b8d42e75f6681f4e6bdd42f
1ec91a490012c7773bacd0ac8ae020406268bef3386c0236e7a2ff00823ef9e7e057c7879d999e4f
db0fe3c33164f2fe7175e1f47c2901b965e77609233800d007eb2d14514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
514005145140051451401fcccf85b44d66e3c47e12d4b41f8a161e17d3cfc5ef8d96be23f00bdf43
04be3207c6baf243169e2762da94967e6192783816fb167894ca89515a786b51b5f8bff1125d6be2
fe95ab69b67a568834df01c245deb5e0bd511e70b7da9c2ccd1c5f6f8b7bd9ce1434e9f2ca4ac11a
9c1d3eefe1f7fc279f082c356f07ebdad788f57f8c5f1b1fc19e29d2d98685a16a10f8d75f1737fa
d44cf14377010229add4926de602774640cb5d32dd7c3e3f1efe3159e91e10d6edfc7b67e1bd025f
13f89aefcc6d23c436c103d859dbed0d1c772fe5665954017289846c4531001e1917853c4f6df033
c6ef2fc7bd2ef355bdf126a9a8597c43b5d4965b5d1acedefc2b69573a8b328b59ed36c904ab0ed6
b39a4104208883571df1c3c05f10fe2af807e15f84fc2bfb53ddfc24d7ee35eb67d5fc4365a7e993
788bc7f15c68d2470697a325d95597516923fed08c6d78da161382582e76aceebe0e3feca9f10b51
4f877e348bc0d0f887c5165e20f0c9473e2293566d57ecd793d9ea292b46b0fdb1ace6b292393cbb
1b7554909922615d5fc40b2f87c9ff000cd516b5f0f757d525d66f3418bc097560d762f3c17a9c1a
3c4d04fae084a96582c9ad9ae7cd2fba589e542d1c721001f2f7c0cfd87bc15f087f690d73c6bad7
c54f12fc67f1c59f83a0b5b8bff895776fadf8e3c3f737ae91ff006d68f1fef34dd0ac9de392d6d9
b4bb68ee7cc95e379800a47d09e1bf0d7892d3e15fc64b87f8f763ab6b33ea9e268348f1c497514b
a7f81229330c5a4ddb4ac4db3e9a514dd3432ab58bbb796188535e99a1685e08bffda63c79a7c1e0
fd5ec3e273f83fc3dab5df8a2ddaf2e340d5b41b49208ae2c56da493ca82e7ed4d1bdc5da46a6e02
bc511f36d887f31f0bbfc259be107c79d5a5f85be27d3fc0b6fe31f1acde2df0e49f6a8b52d5b58b
36822d66f348552d73f66bf2919d36289635b2319de0fef5a8025f16f833c4fad782be08db37c78d
3f46d46c357f0a47ab78aa1bc32da7c4116f042f75a55b2c8e1261ad5b9325b66568ee73ba4009c0
e8db4bd5a1f8d33ead3fc4f82df4697c0f770e99f0b60506f6eaf56f00ff00849e5b1e03412a8448
efbcb6305c16b7657490e70bc6563f082cbc0ff0225d4fe1c78ab52f0dea5aef82ae7c0ba2db9bab
5d4fc27a86a16719d1ef35d59648cdd5b59c2611796d23192e3648e0008c2bb0b4d27c3adfb47c32
ea5e07f117fc275a7781a5bcb3f10c62e1fc292787ae2e999b4f81f7344ba834a1cc4c911f2e3678
b0170e0022f86767e279f4bf8cb7573f1b34fd49b50bfd5ac742d660bc8dee3e1e5aff0066a9fecf
d464b6966feceb9d32ea5fb4bdba284b78a1dd842eca39bf10e89e2e6f02fc27b1b6f8ff00a35beb
365aaf86d756f8850ea0238fc696b6f79b869b61a949216ba3aaa32c08adbcdec88d1dc05f3706cf
8317e0fdce83fb455cf86bc0de23d034ed375af10dbf8ff4a916ec49e2cd63fb2ddafeeb4d32bc72
42b756cd2410456c4189e359dc6319f37f1b6a1f0c6ebe03fc0b9adfe18f8a2e7c0fa86b9e0fd3bc
33e1c51771eb5a15ccda89b8b46d4ae167f35c42c931b89247ff0089823614a993800fa575ebcf13
49f1e7c213de7c40b1d174f3e0fd59b54f86acd109fc46659765b6af62a264511d8332996f0c61ed
e552912324d214cfb6d17c4506a9f1dfc4973f15f49f1125c5c40ba2884c37a7e17c10e8f318b4fb
bf3326da2cedbd78a268e2df6cd70e7ce692b2b5ed37c0d6bfb47fc39d3b5cf0febfa9f8cf50f02d
fdcf87fc4f134b2697a46836b778bbb3bc42c907dabcc9e748ae1f718e3916de401da22d4347d47e
195eeb1fb51dae8be07f1368975a55d453f8f83bb3687e324b6d3aee6d9a046cee60171079dbac54
2334f70675256445001c82e9d7975fb35e8d0e97f1f342d07c733eafa7a5d7c5fb8bdb76b5f11437
1acb79f0c5aa4a629afad59257d2ed527937b4891c6ca01908f77d6b49f1647f113e135dc5f1774b
d14c3e1fd6f4ed5fc1b7e618d3e22d9dcd898a7bbb7d3cef8a692cbcc8e669496fb210b3da82ccf9

f97f53d3fe0bdefecc3e07d56efe1a78b57c2179aa6872597846dae5bfe126b067d7a711dccd3465
92ee15bc0d70f21dab73149e46d0cd19afa23c4dff000ae6c3e3dfc15b7f17fc3df104be2ab9d3b5
987c0bacda0b81a4e9566d631ca21d5a0867255a406e1a2729fe8b33c8d20c3a8500a7a3f863c452
fc4cf8c508f8a9a3eada49b6d1e1b2f0e59c90dc4bf0ecd9e9eb25d35cdb4afe543777caff006859
e1291de47131b8024402b91d22c3c57ab7ecc9ad78687c7dd05f519754bbd407c5df3e3161a7dbdb
6bec6cf4d6d4cc9e62cb80d672a973209f10c78880075fc2baefc3493e2ffed193e95e02f10e9de2
0b68b4ed3fc7faadf453cfa66b9690585ccc8740891c98a6b8b7768eedd9035c895275230a2b85d3
0fc104fd93755d597e1578aeebe1625e5cc9a9782a1babb8f5e96e23f13a893512e268e5952d2e09
bb59a17c0b706ddd5d8e6803bef18f83f5dd5be217c1cbe5f8bb068e96097115e787ae5a0867f88f
2ff6742123b28722393723497f24463914c2fe7c07cc8801f32fed2ff1faf7f668f1a789f4dd1bc6
71fc40f895f10749d1bc2ff0a7e02e9324ba86bfa7f8bb5089e1b6d76e6da2661a5787955cde5e5d
3ac71b4649b97558533f5df8e754f85d6bf13ff66f826f036bde23d5269a79fc15a8d80922d3fc31
1c3a3c29149afed645768ed5e348ad594bda96595839049c0d2fc2bf062f3f6adf8a9e25bff83b3a
7c61d3fc31e1c5d4bc7b75a749776f79a0baca2d74ed16ed1a7b781e38888269a268e7b88cc80b30
89ca807ce3fb38fc1df13fc28fd923c74babfc68f0ebfc48f1febfe29f1878efe2f58ea6069be1af
166ab25a35c68f2ea101174fff0008f4519d2639247c5bc6a7c9508a057eb07fc12b2d2f6d7e3ffe
d496f75e205f13b69ff0c3f66cb1b8d761dad06af7ada578d2797544954e2617e3170afce03e3249
35f9e5613fc1cb8fd98be27eaf65f0f7c5ba67c343e26f16c3ad7836f27921d6f56d420d5618ef66
b4ba2ee6186591edc595d29d96d1c38742d0c99fd12ff824ddbe8f27c60fda8f54d0b4dbcd1348b8
f017eccd6da4e8d7b702e26d374c8bc2fe2e92dade560f20f3d03e266791e479373b1c328a00fdc3
afc86ff82b6df45a5e87fb286ab7bb5347d33f68db5bed66e4b286b5b0b6f0378aa59e5442acf215
89246291fce55485c938afd782c0100ff11c0faff4ff001af8ebf6e2fd8fb42fdb53e0a5c7c2cbff
001bf88be19788f4cd734ff17780fe22f85a3b7b8d63c21e2dd2a3b88acefd6caec8b5d46c6782ea
e2d350b099a35b8b699c09148c100fe1fbc09f0afc4ff127c59f1a3c4be05d6355f107ec5ff057c1
5f1e7c57f0bbc51aaf84e5f0bea5abfc42f88da16a475cd1b4dd45e28b56f15689a435ede4cba9c9
1456eec218164668d49fd3dfd86ff682f1dfc67f887fb2c7c35fd9fa7d3ae3e187c2ad07c017dfb4
878df53b337f67a86a52e85676fa6fc3bf0d5fc92967f10f9a1af354b885dce982dd6391bcd9b6af
4bf177c17fb7afec69f0dfc55f0bbf6a3f83b6dfb43fecf72689aaf86b4ffda53f671f0f24dad787
f41d62c6ef4d8eefc79f096d51351b13a7f9e93dc5ce8f6f3dac8e0bbef524d7b7ff00c12dd3f653
b4f00fc39f03feccfe31f0e6a7a3f86753d2cdeda43756f6be2997c4324cb71aa5ef8a343bb6835c
b7d4aef7b99d6fa04f226568106d8c5007ddbaa5cb5c5fcd67059db144bc9e55f3ef2592489e2bcb
8560e11bcc532c78055437cc85fa366bb2ff008245411c7f033e3acb0488f6f75fb637ed053c0b1b
bc891aff006ae8b1ba2bbfcec3cd491b2dc8ce0e715f197c74fda67f67bfd9d6f756d6fe2e7c48d2
b419c6ab7cba4e95f6b4b8f135ec924d3adb269fa0d92cda86a72c92e238a0820663f27cc7757d97
ff000474b6f10dcfec9baff8d75df0e78a7c2b6df14fe3ff00c66f897e16d23c67a3cfa07880f843
c49e20b75d0f51bcd22e922bab28f558aca4bfb58ee23494dacf0b91b594900fd59a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f921d3bf69ff06f837c4fe1ef09d97c69f82de1cd2b44
f891f17a3f8a9a4f8bbc51a3d8f88f46917c67e20b8b4b2d3e1be9d2f2c6e1dda2910411b2bee532
b2c2cc45bd37f6c2f8596bf147e222dffed01f00dfc07a8e9ba3dcf819ff00e138d0df56fed39544
3aadb6a062bc371736492abb91395099416c0c6cea7fa2cd73f61cfd8e3c4dac6a7e20f10fecbff0
2f5bd7759bfb8d5756d5f54f867e13bdd4752d46ed99ee6f6f6f27d31e7b9b89d9d9a59657667279
278ae75bfe09dffb09bb2bb7ec89fb3d1655d8a7fe155f84410b9ce0634c1df9f5f7a00fe706d7f6
c1d066f823e22f0eb7c6efd9d87c5c9355d69b40d1ec7c67e1d4d0a4b31ab2c9669724dd8b296e9e
cde59f648fe4b8107da24598bedd5f187ed6fe039e6f8377569f1e7e01db3697a9c4df16ace4f177
87cc26cc58430cefa4335dfda10195ae4db3d9a3c8b37d9c315b76703fa264ff008275fec1f1dc1b
a4fd90ff0067b5b82891f9a3e16f84f76c8db7201ff12dc021b9dc06e27a9352ff00c3bcbf615ddb
cfec8dfb3e16c30dc7e1678489c3677039d30f07278e83b6302803f023c31fb5f7c228be2f6b571a
9fc7df81769f073fe11682dbc37ab8f176847c4371af9b891b548ae57eddf6af2dd7cc84991cda05
16af6a3cc6761c758fed95e053e06f8910defc76fd9fefbc7f0ebde208fe1d8b7f1a7871ac9ac63b
7846952ea96c6ed2d5ee0399962374ff00bd9407beceee3fa21baff8274fec1f7abb6ebf643fd9f2
65c05c1f85fe1551856561f734e5e8c8a73d78e4e09cbe2ff8276fec23047e545fb227ecf6b1ed91
36ff00c2adf09b65666df2025b4d258b372492483d08a00fe79353fdb2fc1d7be17f85b6fa77ed05
f0067d7a0d6fc3f75f14e4d4bc55e1e7b5b2b2b78961d417453f6a2b16e99a5558ad9bcd462ab6f9
843d76fa97ed85f0a25f8b97500f8f1f035be0ddd784639d2087c75a1c3e228fc5eee0601177e6a4
2b6cd286886db6550808595883fbd23fe09e7fb0b2a841fb23fecfa1410703e16f84b04801413ff1
2cf9b000fbd9e79ebcd4e9ff0004fcfd876390ca9fb25fecfcb21c65ff00e1567844b1c0da324e96
78038c74a00fe6ced7f6b6f06268bf17e0bef8edf01e3d761d675383e14ca9e34f0d4304ba70b251

a70d6fecf7444ec975b6369ae774ee5dd65260001cad6ff6b8d06d7e12fc3fbbd2be3f7c07ff0085
831ea5a5cde38b0b8f15f85a7d2bec71dd18b59fece5fb56c896d61646730207596422cd480a4ff4
c4dff04fefd8799998fec97fb3e166ddb8ff00c2aaf07f3bb3b89ff89563272727af3d6ab7fc3bcb
f615dcafff000c8ffb3eee466753ff000abbc27c338c3123fb370723a8208cf38cf3401fce9eb5fb
607c3dff00858fe11d46d3e377c11b8f86d6be1ed463d618f8cfc30dadcde20332a59da456ad77f6
8fb1ccbe5075522004f993e5ca15e7ed7f6b6f01dceabf18ae3c49f1bfe08e9b1cd753c3f0bb4db2
f1868b25cc96eb60fb64d596398c722595cac2f702ee412094dc45133c11c40ff4a0ff00f04f8fd8
6a4431b7ec95fb3fed2c1fe5f85de1346dcacae183a69aae0ee5524861bb186c8e2992ff00c13d3f
6189a492593f64af800d24bbb7b8f863e16566dfb770ca69cb80762e40c74f73900fe6b752fdaebc
2f3fecf1a05bc1f1dfe01a7c685bcd2a6d5a493c5fe1b3a61d20ea0cd76e891ce2c60bf92c424975
15b902d98cad6d994051a97bfb697c309bc75e0eb8d27f686f835a87812df4dbc8fc777b77e2cd1e
1d4edf51788b5a9d21a4b969de38a6000bbb665c9f3a39d769899bfa435ff827d7ec38b82bfb25fe
cfe08ce08f85de13c8ca853ff30ceea31ffd726a04ff0082797ec2d189557f64af801b669bcf915b
e18f859c799b42fca1b4e3b13032234c4609242826803f9cef09fed6df0b0788be29cbe20fda33e0
6378527b1825f870b65e2ed116fafa7fb348269757c5c2bdc05916dfcc37643821a289258c12bcbd
f7ed6fe19b6f82fa7de5c7ed0dfb3fddfc5937127d9b4fd3fc57e1ab5d263d3ceaa121b7bc8e293f
b3a39e4d3823cdf29b694c649759bef7f4b0dff04f0fd8519a566fd91bf67d26721a5cfc2ff0a618
8208c2ff0066ed5e47440a3b6304d593ff0004fbfd870988ff00c3257ecfd9873e563e16784404ca
ed38034b00fcbc64838ea39e6803f9d79ff6b1f00da7893e15ead07c7ff823a67852e6e6e6f3e281
bbf13f86e4fb4402cc1f37c3acb726e44ff6df912240bbf6a34a043c8a5a37edbbf0cae3e28fc40b
dbef8e9f0720f86ffd97a6dbfc3899bc5fe1e1a88ba68de2bb6d56582e0cbbe593ce658678f681b0
5b94f98d7f4791fec09fb1244b0a27eca3f00825b8710a9f85fe1261187219c0dda61c8620139cf4
1559ff00e09f1fb0d48e647fd92bf67e67620b31f85de12e48390481a600483d0e38a00fe6e34dfd
ad3c1fff000a57c5737883f681fd9fa2f8c91ea1ab8f0cda47e2cf0e4fa15ddbb5d6744b9beb15b8
16d2996de33b70b8dc216bb532f9a07e9aff00c11f7c7fa27c4cf891fb58f89f4bf12785fc4d7f16
8ffb3de95e20bff05ea96daa7869b5cb7f0bf8ae6d496c64b577588457333c4b1310444b1b01b196
bf4327ff008278fec2b72f14b3fec91fb3fc92432acd1b1f861e1552b2a00aadf2e9cb9da0614365
4761926bdc7e15fc09f831f036d356b0f839f0b7c07f0c2cb5eb982f35bb6f03f86349f0dc5abddd
b2491db5c6a2ba5dadbfdae5b78e59521798b98d64754c0620807a93090c8ad91e5a83f282416766
0013d8aaaf3d33bba1c54b451400d745914a380c8c0aba300caeac30caeac08656190411820915f9
71fb4f7fc1223f648fda2bc55ff0b5744d1fc43fb3c7c778a56b8b6f8d9fb3f6a7ff00080f8be4b8
7043cdadd9e9f18d13c43bc336f7d4b4f92e4b36f371915fa9345007e627ecbbff000492fd8fbf66
8d62cbc7f2784f55f8e3f1b61406efe36fc78d465f885e389ae8860f71a62eae24d1fc3ea4b131a6
93a7c124270567c8047e9caa2a602800001400000aa3855500001547000c0fad3a8a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028

a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a00ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg5}{\bkmkend Pg5}\par\pard\ql \li160
0\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\
sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb232\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\cha
rscalex85 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 20. \par\pard\ql \li6501\sb0\sl-253\slmult
0 \par\pard\ql\li6501\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li6501\sb21\sl-253\slmult0
\up0 \expndtw-10\charscalex86 Rajah 5 \par\pard\ql \li2279\sb0\sl-253\slmult0 \
par\pard\ql\li2279\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2279\sb0\sl-253\slmult0 \pa
r\pard\ql\li2279\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2279\sb0\sl-253\slmult0 \par\
pard\ql\li2279\sb42\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-9\charscalex87 Berdasarkan lita
r skematik , komponen yang terdapat dalam litar ini ialah... \par\pard\li2279\sb
1\sl-257\slmult0\fi0\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \ex
pndtw-10\charscalex87 transistor NPN.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. pe
rintang boleh laras\par\pard\li2279\sb1\sl-262\slmult0\fi0\tx2786\tx6347 \up0 \e
xpndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 kapasitor berkutub\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. diod pemancar cahaya.\par\pard\li2279\sb0\
sl-259\slmult0\fi0\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 I dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. I, II dan IV
.\par\pard\li2279\sb0\sl-259\slmult0\fi0\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscal
ex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I, II dan III.\tab \up0 \expndtw-10\ch
arscalex87 D. II, III dan IV.\par\pard\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\
ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb3\sl-253\slmult0\tx2280 \up0
\expndtw-10\charscalex85 21. \tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Antara padanan y
ang berikut , yang manakah yang benar ? \par\pard\ql \li6348\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\ql\li6348\sb14\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex92 A. I dan
II \par\pard\ql \li6347\sb7\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex91 B. II
dan III \par\pard\ql \li6347\sb7\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex90 C.
III dan IV. \par\pard\ql \li6347\sb7\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscale
x89 D. I, III dan IV. \par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\s
l-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmu
lt0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pa
rd\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb234\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up
0 \expndtw-10\charscalex86 22.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87 Di antara simbol
komponen elektronik berikut, yang manakah menukarkan gelombang elektrik kepada\
par\pard\li1600\sb0\sl-261\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex86 gelombang
bunyi ?\par\pard\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\s

lmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slm


ult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmul
t0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0
\par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb64\sl-253\slmult0
\up0 \expndtw-10\charscalex85 23. \par\pard\ql \li7024\sb247\sl-253\slmult0 \up0
\expndtw-10\charscalex88 Rajah 6 \par\pard\li2280\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\l
i2280\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2280\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li2280\sb1\
sl-264\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-9\charscalex88 Antara komponen yang berikut, ma
nakah yang terdapat dalam projek elektronik di atas?\par\pard\li2280\sb0\sl-259\
slmult0\fi0\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex87 L.E.D\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. Transistor\par\pard\l
i2280\sb0\sl-259\slmult0\fi0\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex87 kapasitor\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. P
erintang tetap\par\pard\li2280\sb0\sl-259\slmult0\fi0\tx2786\tx4483\tx6347\tx838
0 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\ta
b \up0 \expndtw-10\charscalex87 B. I dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87
C. II dan IV\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D. III dan IV.\par\pard\li1600\
sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb57\sl-25
3\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs15 S
ULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\charscalex88 \ul0\nosupersu
b\cf2\f3\fs23 5\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid5
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a62871bb7306cb12bf2edc29c614e09ce39f9b8273c818e5f4005145213819fe5400
b457e7d7ed33ff000529fd9dff00673f1c58fc0fd297c6bfb467ed55adda8bbf0dfec97fb34f8763
f8a5f1cef6d644630eb1e2cd2ad350b0f0cfc23f078e25baf1cfc60f13781bc2d05aacb343a8dd3c
4d09f055ff0082d2fecd7e00ba5d37f6bef83ffb5efec197e1143ea7fb51fece1e34b1f8652dcee4
8e68ecbe3a7c241f15fe0acd6d148643f6ebcf1de9d6e6289a590c21915c03f5fe8af0df825fb4e7
ece5fb4a6849e26fd9ebe3c7c20f8dfa0b431cefa9fc2af88de12f1ddbdb2480155be1e1ad5b5197
4f9867125b5f476f7113831cb12480a8f72a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28e9d68
00a2be60fdaabf6cdfd997f627f87cbf12ff0069af8bbe16f85fe1dbcb8fecef0ed8ea535d6a7e32
f1d6b8e624b7f0cfc38f00e836daa78d7e2178a2ee59e08edfc3fe0fd0b58d4dbcd5964822b70f32
7e7a5a7c4eff008295ff00c14205bcbf04fc2bae7fc1307f64dd5b321f8d3f1abc29a078b3f6ecf8
abe1f9e29a38e6f85dfb3feb09ac7807f66fd2b558199adbc59f1b66f147c47b11369faada7c2ed2
a4520807dadfb59ffc140bf660fd8c53c3da4fc5ef1bdeea7f14bc75ba1f85dfb3d7c2df0e6b3f15
3f68bf8b7a866458ac3e1cfc1af05db6a7e31d6e396689ade6d7ee6c74ef09e952fcdae78834c803
4abf14c5e0cff829b7fc141365c7c52d6f5bff008258feca7aa34727fc2acf859e23d07c5ffb7efc
52d066113983c7df1934e3aa7c3bfd9734ed4ad84723e87f09e2f1afc54d34cb79a75df8f3c397a9
fb9fb4ff00650ff827cfecbffb1bcde22f127c2af055f6bbf17fc77897e287ed1df167c41aafc55f
da43e2bde128f2dc7c40f8cbe319f51f16ea76af346b341e1bd3aeb49f07696c0268be1cd362012b
ed7030303a0e05007ccbfb2ffec71fb34fec67e0dbdf037ecddf097c33f0d74ad6af4eafe2ed5aca
3bad5fc71f10bc472348f73e2bf899f113c4373ab78ebe23f8aef249a692ebc45e34f10eb7aac8d2
c8a2e5232231f4b4b1453c52413451cd04d1bc52c32a2c914b148a5248e48dc1478e4462ae8c0ab2
92ac082454945007e727c6ff00f8247ffc138ff681d71fc61e3bfd937e16e8bf11893341f16fe125
85ff00c08f8c1677c3718753b7f8a5f05b50f01f8ddb50b591bcdb79ee75ab850caab2472440c67e
7c97fe0993fb59fc1dbb8aff00f634ff0082b27ed65e07d3ed2d9e383e18fed7ba5783bf6e3f8612
2464b5ae9b06a3f1053c25f19b46d3d42c501b8b6f8ad7da8c10a9f22e029309fd9ea2803f1ebfe1
73ff00c1673e04c6c7e28fec6ffb2d7edade1eb48bf7fe29fd8ffe3beb1f01fe254f045b035d1f82
7fb4ce9b79e0eb8be68d25964d3b4bfda0b1348eab641a4c5bbcb0ff00c16bbf653f04c96da77ed6
de00fda9bf605d72e2ed34f55fdaf7f674f1ff0083fc073de148fcd6b1f8e3e03b4f88bf026e34f8
e573126a32fc49b5865dbe66d8e36563fb0155aeaced2fad67b2beb5b7bcb2ba89e0b9b4bb823b8b
5b88640564867b7995e296291490f1c88c8e090c0e4d007957c1ff00da07e047ed09e1d87c5df01b
e347c2bf8d3e179e18ae135ff855e3ff000af8ff0049114caad1992f7c2daaeab040e770568a678e
58df31c88b202a3d74302481d475e08f5f503d0d7e69fc5dff00823dff00c137be327891fc75aafe
cb1e01f875f134c92dd5bfc5cfd9f26f107ecd9f166d75394eefed51f107e03eb3f0f7c497ba8249
89565d5af75046946e9a3941653e3337fc139bf6d4f82e3ed3fb1c7fc158bf68fd274eb66596dbe1
77edb9e0ef037edafe009e18991a1d1a1f1a6b76ff000f3e3ee8da7ed4f205effc2d7d775082dd8a
fefcaa6d00fd93a2bf1b60fda17fe0b2ff00036e16dfe387ec17fb3f7ed7fe18866227f881fb0bfe
d08bf0e3c64ba7c50c6c2f2e7e037ed570f86ece6bf9584ab269ba1fc73d536ca512d9e68cef1b9a
77fc16cbf62df0dde59e85fb515afc7efd82fc5d7971f635d0ff006d6f803f11fe0c787dee8000ad

97c624d23c47f01756b677deb6b7ba5fc53bbb7bc543240cc854900fd76a2bccfe15fc69f83df1cf
c37078cbe0afc56f86df17bc257291bdbf89fe18f8e3c33e3cf0fccb2a6f8ca6b1e17d4f54b025d7
242f9e1b839504103d33af4a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028ae6bc61e33f087c3cf0c6b7e36f1f78a7c3be08f0678674f9f56f1278bbc
5dade99e1bf0c787f4ab60a6e352d6f5ed66eacb4ad2ac200c0cb777d750411823738afc8bd4ff00
e0a35f1d3f6bdbabaf07ff00c127fe05d97c5bf0d49349a7ea3fb797ed196de28f871fb167865d1f
c9bdb9f865611dad8fc56fdab358d3dd6e228adbe18e99a0fc339eed21173f176180bab007ea17c6
af8ebf06ff00671f877af7c5bf8f5f137c13f087e1978661136b7e38f883e23d2fc31e1eb267495a
decd6fb54b9b75bbd52f9a26834cd22c56e755d52e8a5a69d6775732244df96337ed7bfb71feddec
9a3ffc13bfe12bfece1fb3feac1a39ff006fdfdb1be1feb5a65eeb9a6bc9128d5bf65efd90b5a6f0
f7c40f882d716b28bdd0fc7bf1c9be1a7c3e98219ed341f17da6c49bd73e07ff00c12e3e1fe91e3e
d1bf686fdb2be2478aff006f9fdab348b91a9e83f13be39e9fa6c3f0bfe0fea1229f32d7f66afd9c
b4d69fe157c15d3edd8afd975bb4d37c41f126678fed1aaf8ff509e5959bf5200c003938f5249fc4
9e4d007e70fecc7ff04bff00d9e3f67df1e0f8f7e36bbf1afed57fb5d5f59c706b9fb5b7ed3bae2f
c4af8b91924cb369bf0e2d6ead6dfc19f03fc2305c49729a5f84be11786fc276169a7ca9637d3ea9
e48b87fd1e0028c0f527924f27af24934b45001451450014514500145145001451450014515f3a7e
d21fb58fc01fd933c2165e31f8eff1134df06c1af6a2ba0f827c3705a6a5e24f885f12fc53304169
e0ff0085bf0dbc3369ab78ebe2478baf5e5896dbc3de0ed0758d44ac82e26861b48e6b88c03e8baf
883f6a0fdb43e01fc1bd5e0f823a9e8de20fda1be3df8db4c697c3bfb267c1bf0c59fc53f8b7e29d
2274451ac789bc2b35cc1e19f871f0f98c805f7c48f8c3ac7827e1ddb4692acbe2096e152d25f0cb
7bafdbbbf6dcf2648edfc55ff04e3fd996f807717b1786b5cfdbd3e2a68d3b46caab6e1fc45f0e3f
649d1b54d3ee19253723e267c6cb6922658edfe166b31a4f1fda7fb3efecb9f027f65df0e6a3e1bf
825e00d3bc263c417cdac78cfc4f7375a9789be21fc47f1148f349378a7e277c4bf14de6b3e3df88
de279dee27dfaef8cbc45ad6a31c520b5b79e0b38e1b78c03f96dfdbb7fe099faf786fe17f887fe0
a59e22f85ff03ff600f8c5f077c7bf067c43f0efe09fec2165a7f83fc49a847e29f8f7f0a3c2baa4
dfb54fc7cf0be9de15b0f8c3afff00c231adeb56afe10f879e0df0a78474ad4ee5ccde33f8891b2d
d9fec46bf2e7fe0b450b4fff0004d0fda5d554bf9517c23bb618423658fc78f85f7b23309191762c
703348436f0818c61a40aa7f51a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a2909c7a64f404e327d2bf2e7e387fc1517e1de89f11f5bfd9bbf640f871e2efdbcff6b5d1
592df5ff0084df02b51d2a0f875f08aeae005b7bbfda57f689d5f77c2cf821a62b799e76937da878
87e23dc3c4b0693f0fb529ee205700fd3fbbbcb4b0b6b9bcbeb982cececede6bbbcbbba963b7b5b4
b5b78de59ee6e6e2564860b7822479669a5748e28d19e46555247e4778cbfe0a8d77f19bc53e22f8
39ff0004c4f82d77fb727c49d0752b8f0f78b3e35a6bf27c3efd863e0feb11492db5e278f3f69597
4ed56d7e216b7a3c9e4cf75f0fbf67fd0be26789ae90cd697977e1d9229eeadf9db6ff008273fc75
fdb21ac7c55ff055cf8e36df11fc2ff6c8354d3ff60dfd9af50f157c3afd8df41304914f6561f163
5b9a7d3fe2d7ed59a959c90c525eb7c43d53c37f0baeeebed096bf09a3b570f27ebb7843c19e10f8
7de18d0bc15e03f0af86fc13e0ef0be9d0691e1af09784743d37c37e18f0f6976aa56df4dd0f40d1
edacf4bd274f8149582cec6d60b7881c220a00fca2f0a7fc12e354f8e7e28d1be2dffc151fe344ff
00b6d78e748d52d7c49e13fd9f6cb44baf87ff00b077c1fd62d9ccf68be0ff00d9dc6a9a98f8b3ac
690d2496d6ff00103f687d67e226bb7491a5e69da47864b9b38ff5dac2c2cf4bb2b3d374fb5b6b1d
3f4fb582c6c2caceda1b4b3b1b2b5852ded6ceced6d922b7b5b5b68238e182de08e3861891238d15
1401728a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2aa5f5fd8e99657ba96a37b6961a7e9d6b7
17da85fdedcc3696563656913cf757979753bc705adadb411c935c5c4f22430c48f248ea8acc002d
d79f7c51f8b3f0c7e08f81bc41f137e30fc40f07fc30f879e15b46bdf1178d3c75e20d33c31e1bd2
2dc6021bcd5b57b9b5b349ae1cac3676a256babdb9922b5b4867b896389fe02d5ff6f8f15fed03a9
ea3e06ff00826e7c37d23f690bcd3efeef46f11fed49e32d5355f0bfec49f0f351b29bc8d4a0b5f8
91a45a5cebff00b4578a34a7d9bbc15f006cb5dd205c48961e2af897e0590bcc9d87c36ff827df86
2ebc79a07c77fdaebe20eb9fb65fed0be1d9ff00b43c27e20f899a369fa37c16f835a9b821e4fd9e
3f676d3a6bcf017c36b88e35b7823f1cebcde3cf8c9751dac6753f89f788ef0d007009fb4afed65f
b631165fb15fc34b8f807f042f44b1cdfb687ed4de04d634ed5bc47a739744d4ff0066bfd957569f
40f1cf8c56eade5b6d4343f885f1e24f85be062856fb49f097c48d389825f76fd9e7f60ef82df013
c5b7bf18750b9f177c75fda5fc4160b61e2bfda87e3eeaf6de3ff8d3a9d8ba4827f0ff0086f546b0
b0f0efc29f031695c41f0ebe10f877c0de0882309bf44b8b85374ff6b000671dce4fb9c01fc801f4
14b400600e831dff001f5a28a42428cb1006719240193d073dcd007e617fc166f03fe099bfb54485

d63fb3f877c097424638546b4f8b5e00ba463f2b83b5a10705486c6d6c0248fd3eafc55ff82cbfed
0ff0cf51fd9efc77fb08f82750d53e2a7ed8ff00b4a68de18d1be167ece3f0a348baf1e7c519f4c1
e39f0bea3a8f8ffc67a2e8c25b7f869f0b342d36c6f2ff0058f891f10ef3c37e12861b69a0b4d42f
efc2d8c9fb55d6800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803e50fdbc
6f2f74efd877f6cbd474dbc9f4ed4b4ffd947f689bdd3b50b696582e6c2fad7e10f8be7b5bdb79e0
78e6867b59d239a296191258dd15e3756008fcbcfd84bfe09827e077ec91fb3bebbfb0a7ed6ffb41
7ec9b078dbe0b7c30f889adfc30bf6f08fed0bfb3deb1e33f1df81bc3de24f17f896ff00e16fc60d
1f53f11e93aa789758bc9afb579bc01f13bc0cd2c9232c0d6c8b108ff4f3f6fc8de5fd84bf6d58e3
2c2493f649fda3e38ca29670eff077c64aa514025983105540249c0c138ab3fb074ad3fec39fb19c
ef8dd37eca3fb3bcad85d83749f087c1ee708492a32c7e5c9dbd33c5007ce33fc58ff82a2fc1085b
fe164feccbf02ff6caf0edb493eef14fec9bf12a5f821f14a4d36d23dcb7973f02bf68dd4aefc157
9a9dd468ced65a17ed23217bacc3676211e38c5ed03fe0ac7fb215b6ada57853e3e6abf123f62cf1
eeaf28b7b2f077eda5f0c7c4ff00b3fc57b399e3b511e8bf12fc496d3fc10f1597b990451bf83fe2
86bf1c8019918dbed94fe96d65eb5a1e8de24d2ef743f10e93a66bba2ea76f25a6a5a3eb36169aa6
95a85aca36cb6d7da7df43716977048b9578678648dc121948a008fc3fe21d03c59a369fe22f0beb
7a4788f40d5eda3bcd2f5cd0753b1d6747d4ad25198ee6c353d367bab1bdb7907293db5c4b138e55
c8ad8afce0d7ff00e0951fb1f47abea1e2bf823e1bf1d7ec77e3cd4ae45e5cf8cff634f893e2bfd9
ddee2eb7bcaf2eafe01f055f45f077c56b3ccc25bbb7f19fc36f11dade3204bb82689e58e4e664f8
41ff00054bf81de64df08bf6a3f825fb62f85ad2dd63b4f01fed85f0d4fc1ff89f24169cc7041fb4
2fece1a5af85aeefeea045b6375e22fd9b6f1a5b9297579a8ae6690807ea2d15f97c9ff0515f1f7c
2b8cafed8ffb097ed4ff00b3f59daacd36abf12be18787acbf6c5f81f61650c419b52b8f157ecedf
f091fc52d22c1a40e86e3c5bf04bc3096ea237bb36e24007d5bf017f6c7fd957f6a1b59ee3f67cfd
a0be13fc5bb9b3566d5342f0778cf46d47c5ba13c6aaf2dbf893c16d73178b7c3579007517363afe
8ba6de5b31293c11bab2800fa528a01c8cf3cfa820fe47047e228a0028a2827009f4e6800a2be40f
da3ff6e0f811fb346afa07817c4baaf883c7ff001c7c696d2dcfc3cfd9afe0d7876efe26fed03f10
a289bcb7bcd07e1de8720b9d1fc3504991a97c40f1c5ef84fe1c684a8f26bde2ed32252c7e724f82
1fb65fed9327f697ed59e31bbfd937f67fd462f93f647fd9d7c7b2c9f187c67a7cb98a7d37f68ffd
aa3c32f6379a458deda8921d57e1a7ecd726816489752d86a7f1a3c69a7896da500f48f8c7ff0005
05f04f873c75abfc08fd9afe1ff8b3f6c9fda6f47b88ac75ff0084ff0006af74a87c25f0aaeee165
782e7f68bf8e5ab33fc34f819a6ed85de4d2b5cbfd63e255fc055fc31f0dfc4723ac55e4ba5fec13
f153f6a3bcb3f1affc14dbe2768ff16b49fb547a968dfb12fc19b8f10f863f62ef092c7325c58dbf
c48b2d41acfc6bfb59788ec6486de79f57f8ba74bf866d7a259744f82fa3154b893f44fe117c1af8
51f00bc05a27c2ef829f0efc1ff0b7e1e7872268b46f07781b41d3bc3ba159b4b86babb367a74102
dd6a5a84c0dd6a9ab5e9b9d5355bd925bdd4af2eaee69667f4ba00cbd1744d1bc37a4e99a0f87b49
d3741d0b45b0b5d2b46d1346b1b6d2f48d234bb1823b6b1d374bd32ca282cb4fb0b3b68a2b7b5b3b
4821b7b786348a18d11428d4a28a0028a427033827e8327f215f939f1b3fe0a6ff00dbbf123c4bfb
307fc13c3e14bfedbdfb51f87e4feccf1bea1a2eba3c39fb28fece1a84e876dd7ed23fb44c36ba9f
87f4bd674e52d7adf07fe1ec3e30f8b7ac0b49f4e7d07c3ed3c3a8a007e897c66f8dbf087f677f87
5e23f8b9f1d3e24f833e137c32f09da35e788bc71e3df1069de1bf0f6991e0f930c97fa94f024f7f
7b2016da6697662e753d52f5e2b2d3aceeaee68a17fcab97e33fedd3ff00051ece99fb29699e2bfd
827f639d51512eff006c0f8c1e05487f6abf8d5e1dbcb62cf73fb2d7ecfbe31b558be10787357b39
15b48f8d9f1ef4b7f103d9ea369ac783fe12cb2dbc5a9afa77c12ff82688d57e25787ff69cff0082
827c527fdb6bf6a3f0fcc9ab781535ef0fa7877f65dfd9bb5096352d69fb33fecf13deeb1e1ff0fe
ada71d96cbf183c7971e30f8c3ac0b4b7beff84974412cba72feab2a8518049e724b1c93dbafd050
07c9dfb287ec4bfb3bfec67e19d6346f82de0c9a1f13f8c6f46b3f14be3078db59d4bc7ff1d3e347
8a1b2d73e2cf8c1f17bc4f2def8d3c7baedccef34f18d5b523a4e8e267b2f0f695a3e9a90d947f59
d1450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007cd5fb675abdf7ec7d
fb5758c6c15ef7f66af8ed688e577047b8f85fe298918aff00100cf92bdfa573bfb00cff006afd84
3f627b9c15fb47ec91fb37cfb49248f3be0e78324c1249248dd8c924fa935df7ed5112cffb30fed1
f0344b32cdf01be2fc4d0b8dc92ac9f0f7c4486275fe25901d8c3b82457907fc1356e61bbff8275f
ec197306d114bfb1b7eccc542b6e51b7e0c782d1803b9b386561f78918c1391401f6c51451400514
514009803a003f0af92be3dfec1dfb1d7ed3da85bebbf1d7f672f855e3ff0016d9344fa67c42baf0
c5ae89f14745784ee85f40f8a9e176d13e236812c2d87865d1bc5165246e15d583aab0fada8a00fc
aebcfd807f684f84b24979fb1aff00c143bf687f86d648c24b4f84bfb505be9bfb6bfc168e281d65

8b4ab7bbf8a37da3fed15a0e9d2aa0b31fd8bfb40ac76303eeb5b13b3cb781ff0068eff829cfc0a8
a43f1f3f616f01fed35e18b29de5bcf88dfb047c60b38fc5274bf318fdae4fd9bbf6959bc05ad2de
c511569347f08fc6bf8837b249ba2b24b85018feac52150c30c011e86803f2813fe0b5ff00f04f3d
112f74cf8c3f15fc59fb337c46d32c05edf7c14fda6fe0dfc5cf82df196e26332dbc7a3f847c09e2
9f06c779f14b5dbbb974b4d2f4af84b71e3bb8d66ee48a0d23edcd345baa5878e3f6f5fdbbe182e7
e19e8de22ff8273fecb1ac070bf137e23f86f4ad5bf6eaf8a9e1d9f7442efe1f7c22f10daeb1e05f
d97749d5e0323d8f89be3059f8e7e2c416ef6f7717c2af045ffd9b505ec7fe0a6d67a7cb6dfb04df
dd697a7ea177a67fc14cbf6427d36e2f6d20b9974b9f50f126bfa6cb796734a8f2d9ce60b978d67b
72ae4b2a31284d7e9c800670319e4fd7dfdfd4f7a00f96ff00666fd8d3f67dfd92b4bd7a1f843e0d
9d7c5de35bb6d53e267c5ef1ceb7ac7c45f8e1f16b5b92433cbad7c51f8bfe33bcd63c77e34bb13b
c8f6367aaeb4fa2e871c86cbc3da5693a7ac5691fd4a000300003d07028a2800a28ac3f11f89bc3b
e0fd0358f1578af5ed13c31e19f0f69f73ab6bde22f116ad61a1e83a269765134d79a96b1ac6a73d
b69da669f690a3cd757b7b710dbdbc48d24b22aa93401b84e0127a0e4d7c85fb5cfedd1fb34fec47
e11d33c4bf1e3c7f1e99ae78aaec691f0cfe13f8534dbef1bfc6ef8cbe2695960b1f097c20f84be1
c8ef7c65e3dd7efef66b5b10ba4e9ada569925d4371af6a9a4d8092f23f826f7fe0a05fb43fede5a
b6a7f0effe093de07d317e17db6a173a178cbfe0a5df1ebc33ab2fecdba01b699ecb5987f663f86d
2cda278abf6aef1ae9f22dcc7a76bd0cbe18f81da7eab6709d4bc61e25b1ba5b397ea8fd93bfe09b
9f047f662f1a6b5f1d35fd67c69fb4afed79e35d3574ef887fb5efed09a95af8cbe336b364dbde5f
0bf825e1b4b1f0c7c1af86704d3dcae97f0d7e15687e18f0ddad91b5b6d413579ece2bd600f92a2f
82ff00b76ffc14d62fed0fdab6f3c73ff04f8fd8af578d1ec7f645f84fe384b2fdaf3e36e8b716f0
cb11fda77e3df846f1a3f835e0fd5ed65960d57e067c18ba4f17496f7573a478d3e26c6d03e987f5
a7e09fc0af839fb37fc37f0efc20f80df0d3c17f093e18784edfecde1ef04780f40d3fc3ba069c1f
06e2ebec9610c5f6bd52fe506e755d62f9eeb55d5af5e5bed4af2eaee69667f560aaa30a001ec00f
c4fa9f7a5a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a00e6bc67e14d2fc77e0ff15f81f5cfb48d13c65e1ad77c29ac1b2985bde0d2fc45a5dd691a87d9
2e1a39560b9fb25e4de44c6290452ec731b85da7f19fe1dfec8fff000553fd867c07e10f86dfb277
ed5df02bf6c0f815f0cfc35a2f837c07f047f6dbf8737df0c3e26f86bc0be14b0834cf0ef84bc3bf
b4e7c00864b0d5a6b1d1ed2db49d36ff00e217c0cd6a5860b7b68eef5268d44917eded1401f8c89f
f0565f881f0509b5fdbfff00e09dff00b5e7eca56b672c71ea5f173e19f86ad7f6d0fd9b608082af
a9dd7c48fd9da1d77c77e1dd399b6cd1bf8c7e11f871e381b65d793731cb02fdf3fb397edb5fb22f
ed77a51d5ff666fda3fe0efc6c8625dd7da7f807c77a0eb1e24d19846b2b41e22f08addc7e2af0dd
e451b869ecb5ed1b4ebb80644d0a15603ea123231923dc1c1fcebe05fda37fe096ff00b00fed5bab
9f167c67fd97fe1aea5f119257b9b2f8c3e0bb1bdf851f1b74bbe2ae23d434df8c9f0aefbc1bf126
d6ee077692261e2668b7332cb14b1c92c6e01f7dd15f8c137fc13bff006e9f80114b3fec3bff0005
45f8befa1d922c9a67c10fdbf3c1fa27ed83f0e1d6de211d9e8563f1505c7c3ffda2bc2da346aa21
59e4f883e31ba821c0f22e4c7185857f6edff82937ececc6d3f6cfff008262f897e277862ce6315d
fc74ff00826d7c41d3ff00687d066814c6afaa5d7ecedf10d3e1c7c7ed1ad23473732db68769f10a
e8411dc241f689e18d2e803f6968afcdbf80dff0577ff8275fed13e243e01f067ed39e0bf097c578
6e64b0bdf82bf1c6d75ffd9efe33d8ea3082d3d849f0c3e36693e04f175e4f0804b49a4e99a8da38
04c37328048fd21491255578d83a3aaba3a9ca3a30cab238f95d581055949041041c11400fa28a28
03f34bfe0a69e547e1afd8baf24694359ffc14a3f622789228cc8267bdf8af1693e5c84731c6b1ea
32cfbf91be28d0f0e4d7e96d7e70ff00c14c96da3f867fb356a1732cb02e95ff000506fd836fa39a
1926468e57fda4fc0fa7e4a400c970af1df491341b58307de40d9b87e8f50014d6608a58e7001270
33c0049381cf0076e6bc43f685fda5be027ec9ff000cb5af8c7fb477c57f06fc1ef86da118e2bcf1
3f8cf544b082eafe7dc2cb45d0b4f8d66d5fc51e24d4a4530e91e18f0d586abe21d62e36db697a6d
ddc32c67f07ff6bcfda37fe0a79fb64fecebf143e297ecb7f0d7e227ec3bfb1c78234cd33c69e20f
1ef8b201e17ff82867ed39f07341d5ac357f8a17bfb377c38beb6d534ffd9b20baf8676fe25d57c0
9e20f8a96b73f153c5daac3a05b691e12f07c3a9c978403f4a7f6b0ff829b7c23fd9efc716bfb3c7
c28f0878c7f6bdfdb5fc456097be11fd913e00ff0067eafe3cb5b49dd2287c51f18bc597920f03fe
cfdf0e2d9e5826d53c6df14b55d202583bdce85a37882788da1f993c35ff0004d7f8ddfb6aebda7f
c59ff82c07c44d03e2a6856f7d67aef817fe09d9f07350d734afd8c7e164f6d2c779a4dc7c56b992
4b2f127ed5df11749748e4b8d5bc7a2cfe1a586a6fa843a1781ae74d7b3b98fef2fd88bf657fd92f
f65bf81fa245fb1ef82743d37c15f12f4ad1fe266a1f1122bdbbf12f8efe396a1e28d26df58b2f89
7f12be25f88a6bcf16fc41f12f8a2d3508f536d73c4baadc8816fcc561069da7a45670fcf7fb287f
c1563e1ffed73fb44788ff0065bf04fc07f8f5e11f8c3f0734cf175c7ed63a2fc41f0ee89a0e97fb
2d6bba3f8824f0ef813c25e33f1147ae5de8de3ad67e349b4d47c4df0c66f85d77e2cd2f51f04594
fe27d52f74cb646b7500fd43d2346d23c3fa5e9ba2683a5e9da268ba3d85a695a468fa4595be9ba5

695a5d84096d63a7699a759c70d9d85859db451dbdada5a4315bdbc11a4514691a2a8d2a28a0028a
28a0040c1b3839da4a9e0f046091f9114b4514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
514514005145140051457cabfb52fc12f8ff00f1ab49f0869ff017f6c3f1e7ec857ba16a7a9de789
b59f01fc2af833f142f3c6f63796b6f0586957b0fc63f0978b6cb4387499e2b8bc86e742b7b4babb
96e8c77b24d0c10a2807d55457e46cdfb08ffc1442590ca3fe0b53fb44c44ca92948ff0064bfd875
6201191844b1ff00c296c2c6c50075c9de8d2a9203fcb9b71ff04fcff8284dc1723fe0b6dfb51c3e
615c887f65efd87d0228605847b3e07aec664dca1be65562ac518294600fd84a2bf1e87fc13cbf6f
82acafff0005b6fdaf082c0a14fd9dbf61d8d940cf0cdff0a01cbe4e327e5e011d4e4313fe09d5fb
77315375ff0005b7fdb2a4dbc62d7e02fec3d6808072323fe19e6705b1c331ceef4038a00fd82b9d
9f66b8f31a448fc897cc785a549513cb6dcd13c39996455c9468bf7aac018fe602bf97ff00f825c7
c4afdbe35ffdb7f50d1bf6a3f147edc3aa7ec717be15f8fd0ffc13abc45f167e1f2f8763f8a1e19d
1fe285fdbf89b57fdb4751d234e4f16e9df13b45f0ad868fff000cce7e31597839bc5df0f25d5bc4
f1d85cf8bef6da193f41d3fe09d1fb6b897cc93fe0b5bfb6fb8cb6e45f83ff00b0f229521768507f
6699114ab6f25b612c0a2fca50b3c56bff0004dafdb1e2690dc7fc16aff6f5991de4936c7f0e7f62
989959e42ea03cff00b33de058d433298a348e3c6d11ac51a2c74015bf69ff00d9c7f677fdb53fe0
a55f0bfe0b7ed23f053e1bfc6cf87ff057f622f897f158f867e23783b42f15e8d278b3e357c65f05
7c3df0d6ad247a9d94d347a9685a17c2af1cc7a1dd2ccb269b2eb57f75a71b6bb67b819373ff0004
72b1f8373ff6affc13dbf6d9fdafbf613b98195f4ff86ba478fe4fda53f66184a4eb70b6f2fecf7f
b4749e39d2f4bb00fe6442cfc09e2af03886ca696ced5ede24b65b7e5e2ff823dfc7b8be2deb3f1c
93fe0b11fb7fa7c4fd73c03a2fc2dbef14c7e1cfd9223b99be1fe81e20d6bc55a5786df4e1fb3b1d
0522b2f10f88759d52dafad347b4d4526d4af124ba9a19bcb5f4993fe0999fb51ca591bfe0b41ff0
51a101dec163d27f6358a712305da4dcc3fb2cc6de52b0626154405582a347862e01cedbfc50ff00
82dbfecd51ecf8a3fb38fecb5ff0513f04580dafe31fd973e21ea5fb2dfc79934d809f3f51d4fe0b
fc7193c47f0a7c43adc918f3934cf0afc63f0e4572c1aded6de397ca8e6e8fc15ff05c0fd87a4f13
597c3efda4eebe307ec03f13efe716969e05fdbc7e12f893f679b7d46e47c92ff617c51d606a9f04
3c456cb32bc705ce8df136e96f6302e6d125b7264151ff00e097dfb4d5c5b79173ff0005a2ff0082
941758dd165b44fd912c0ee6c85676b7fd983ed2fb41e7373e6123292c640c72de2bff00823f7c59
f1f786affc1be3dff82baffc146bc6fe12d66c65d3b5cf0d78b13f63ef11689abda4cb22cb0dee9b
ad7ecad7f69728de6b806ea1b99510aa2ca04685403d93fe0a51f107c09e24fd98fe05fc41f0cf8c
7c2fe27f034dfb71fec11a9da78c7c35e21d3759f0cdc581fdabfe15a36a169e23d22eee74a7b355
9016bd1786cd1189965086b82f8b7ff0545d7fe2a78fbc51fb367fc12cbe15e97fb6a7c7df0dea2f
e1df889f182e75bb8d07f624fd99f56dc91cedf19be3869e9343e37f176931cab7cdf067e0d1f137
8e350482e6cf51bdf0bcb0cb347f98bff10877ec5a9a278abc2f67fb62fedf3a2f84bc7379637fe3
1f05f85fe237c25f097817c4b79a65d45a869f71abf81bc31f06749f08ddbd8ea30c5a8d906d1425
9dfc6b796ab15c0321fb8be137fc10d353f80ff0d7c2bf07be0b7fc155bfe0a6bf0b3e197822c0e9
7e12f04f813c73fb37f877c3da0e9e6696e1edecec6cbf66b50ef35c4f3dcdcddddc9737b77752bd
cdd5c4d3333b007d1bfb3a7fc130342d07e26e8dfb53fedbdf13f53fdba7f6ced318de7867e257c4
7d06c749f841fb3f35c1f366f0efeca9f022096f3c1ff09b4db4731c2de35b95d7be29ebf25b1d47
55f1844f793d8afea9cf6f05d452c1710c53c13c6f0cf0cd1a4b14f0c88d1cb0cd1b864962963668
e48dd591d18ab020915f8d29ff000491f8b3b1127ff82c7ffc15a66d85c965f8c7f01adddb71070c
f07ece28c42e06d19e0640c02455d5ff0082497c41638b9ff82bc7fc15c2788a10638fe3ff00c1db
37dd8003f9f6bfb3d4530c105b68700e48e98c007bb7fc132255d0ff00677f1a7c025babd9e1fd93
bf68bfda0bf662d1aeae99deee3f047c3ff885a96a9f09edc34cb81fd95f08fc53e02d32db11f92b
0d844635788066adfb3d7fc12bbf652fd97fe30687fb40fc25b7f89ba67c6f583e27c1f153e28ead
f11b5cd6bc5bfb4a7fc2d5d764f13eaf71fb495e5e29b7f8ab77e19f10b45a9fc3abcd42d6ca7f00
8b5b6d2bc34f65a0a49a54bf32782bfe088fa5fc3eb9f18dd784ff00e0a79ff0567d0a7f887e31d4
7e21f8ea5d27f6a0f02593f8abc79ab69fa3e93a978b35465f82126ed56f74bd0749d3ee0db882da
4b6d3ecd3ece0dba357a0a7fc123ef82112ffc1527fe0af73b9ce246fdafb4085958b6edeab6df07
a08cf184d8e8f16d19f2f7966201faf791f5fa027f952d7e4137fc12299d24493fe0a7ff00f057d7
12ed0597f6d08addd02860046f69f0c6dda3c86f99948762aa59890498a5ff00823fd8ce23f3bfe0
a65ff05817644542d1fedd7e20b4f30aaed2f22597832da12ee3962b1aa83ca2a1a00fd81cf4ebcf
b1fd78e3f1a323dff23fe15f8f49ff000475f0f6f692e3fe0a3fff00057dbb2ec19c4dfb7efc4089
5c8e9c59e896bb07a88f6640c74e2ad43ff0478f05c61bcdff0082817fc15b6e9da1921f367ff828
4fc6147557dc772ada9b68b7a33164668db9c060cbf2d007ebe67b7f43fcfa519fafe46bf2121ff8
2397c3789e6693f6e9ff0082b15d2cb0085229ff00e0a2ff001fd63808540668becdad5bc8656281
c999e68c316db1aae144edff000472f846e06ffdb33fe0aa6cfb555a4ff87927ed3e8cfb4824b2c5
e348e2cbe0862b1af0c766d3b4800fd74a01c8c8e87915f9276bff000479f83b6b776777ff000d79

ff000545b9367756d74b05e7fc148ff6a9b8b59e4b69e3b844bbb67f1ef957103b46126b79018a68
4b47229576cfeb5220444404908aa80b1258850064924924e32492493c924d003a8a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
066d7f3777983caf2caf95b0677ee0449e667380b95d98c73bb3918a7d1450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145001451450014514500145145007ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmks
tart Pg6}{\bkmkend Pg6}\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\s

l-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb195\sl-264\sl
mult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 24.\t
ab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Antara alatan-alatan yang berikut, yang manakah
digunakan dalam lukisan teknik?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\
tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 sesiku
T\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. sesiku set\par\pard\li1600\sb0\sl-257
\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex87 sesiku L\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. papan lukisan\pa
r\pard\li1600\sb1\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex
87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex
87 C. I, III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up
0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 II dan IV.\tab \
up0 \expndtw-10\charscalex87 D. I, II, III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\s
lmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscal
ex86 25.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Antara gred pensel yang berikut, yang
manakah yang paling lembut?\par\pard\li1600\sb0\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx6
348\tx6686 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 HB
\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 2H\par\p
ard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6348\tx6686 \up0 \expndtw-10\charsc
alex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 2B\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
D.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 6B\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\
pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 26.\ta
b \up0 \expndtw-9\charscalex88 Di antara berikut, yang manakah pandangan yang se
lalu dilukis dalam lukisan ortografik?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\
tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87
pelan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. Pandangan hadapan.\par\pard\li160
0\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \
up0 \expndtw-10\charscalex87 pandangan sisi\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV
. Pandangan bawah.\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \
expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \
expndtw-10\charscalex87 C. I, II dan III.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi
679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscal
ex87 II dan III.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D. II, III dan IV.\par\pard\
li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb250\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \
expndtw-10\charscalex86 27.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87 Antara hidangan-hid
angan berikut, manakah yang merupakan hidangan sepinggan lengkap?\par\pard\li16
00\sb0\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \
up0 \expndtw-10\charscalex86 roti bakar\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. pi
sang goreng.\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndt
w-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 nasi goreng\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 D. bubur kacang.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pa
rd\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 28.\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex86 Minuman bersusu dapat dikelaskan sebagai minuman .
..\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\chars
calex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 berkhasiat\tab \up0 \expndtw-10\cha
rscalex86 C. mengenyangkan.\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx6
347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 menyegark
an\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. merangsangkan.\par\pard\li1600\sb0\sl-2
64\slmult0\par\pard\li1600\sb254\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\char
scalex86 29.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Apakah tujuan merendam pasu baru
ke dalam air semalaman?\par\pard\li1600\sb1\sl-255\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \
up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 membunuh kuman
\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. mengelakkan pasu retak.\par\pard\li1600\s
b2\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0
\expndtw-10\charscalex86 membaiki pengudaraan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
D. membolehkan liang pasu dipenuhi air.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\
pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex85 30.\ta
b \up0 \expndtw-10\charscalex85 Nisbah bagi medium memasu ialah...\par\pard\li16
00\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347\tx6686 \up0 \expndtw-10\charscalex85 A
.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex85 3 : 3 : 1\tab \up0 \expndtw-10\charscalex85

C.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex85 3 : 1 : 1\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult


0\fi679\tx2786\tx6347\tx6686 \up0 \expndtw-10\charscalex85 B.\tab \up0 \expndtw10\charscalex85 3 : 2 : 1\tab \up0 \expndtw-10\charscalex85 D.\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex85 3 : 3 : 3\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb
0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\s
lmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par
\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li16
00\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb215\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expn
dtw-10\charscalex86 31.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Sudut X pada paksi men
datar bagi lukisan dalam rajah di atas ialah...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmul
t0\fi679\tx2786\tx6347\tx6686 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw
-9\charscalex86 30 \ul0\super\cf1\f2\fs22 o\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 \u
l0\nosupersub\cf5\f6\fs23 C.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex86 45 \ul0\super\cf1\
f2\fs22 o\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347\tx6686 \up0 \ex
pndtw-10\charscalex86 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 B.\tab \up0 \expndtw-9\charsca
lex86 35 \ul0\super\cf1\f2\fs22 o\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 \ul0\nosuper
sub\cf5\f6\fs23 D.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex86 60 \ul0\super\cf1\f2\fs22 o\
par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\l
i1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb63\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \e
xpndtw-6\charscalex88 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\char
scalex88 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 6\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\pape
rh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid6
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a2a8c7a9d84ba85c69515dc0fa8da5bc1777364b221b882d6e9e78ada7922cef114f
25b5c246e0152f04aa486522802f515525bfb286eed6c26bcb58afaf52e24b3b392e214baba8ed02
35d496f6ece269e3b712c4677891d61f323f30aef5cdba0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a2a0b7bab7bb4325b4d1cf18664f32260f1964628db5d495601959495246411da8027a
2be57fda4ff6d9fd967f647b1d326f8fff001a3c23e04d6fc42e21f07780164bef14fc59f88176f2
1863d3fe1cfc1ff075a6bdf13fe20ea12cc3c98ecfc1fe14d666f3197cc58d0ef1f1ba7ed1ff00f0
51dfdace26b7fd953f660d27f635f85b7e62fb3fed1bfb7ee9f7b73f12b52d3256114da8fc3cfd8a
3e1f7882cfc6105deddf73a6cbf1f3e28fc20b88904135ef826fc34963401fa9fe2bf177853c09e1
ed5bc5de38f12e81e0df09e81672ea3af78a3c55ac69de1ef0e689a7c2544d7dac6b9abdcd9e97a6
59c5b8799737b75042b91b9c1233f971a97fc154b47f8c3aacfe11ff0082747ecf5f13bf6fbd7d26
9ece7f8b3e10783e12fec65e1bbb825b882e1f5cfdad3e215827843c5e96cd06f9ac7e02f87be356
aecbba11631dc98e26dcf087fc129be0ff0089b5ed17e237edb3f113e27ffc142be2de8d7d16b5a7
ea7fb4d6a3a6dd7c11f096ba8448b79f0cff0064df07da687fb3bf82d6d25547d2f51d43c13e2cf1
ad9ec569fc697b28f36bf5034fd3ec34ab1b2d334cb2b4d3f4ed3ad60b2b0b0b1b682cecacaceda2
586ded6d2d2da38aded6da0851228608238e18a3558e345450a003f0bfc65e19ff0082cd7843e36f
c22fda1bc4ff000e7f618fda820f08e83f122f2efe027c20f1578fff00674f1e7c38b4f11597877c
3f7de05f879f1e3e276afe2cd1fe3ea78a6da583c51ab69bf133e1bfc14f064de2bf017873521ab7
84eead74043f627c0cff0082a07eccff0016fc7365f047c7d3f8d3f650fda7ae822afecc7fb5a786
1be0bfc53d5a6f396ddcfc39bdd5efaebe1d7c70d35e62c6cf5cf825e39f881a65c5b04ba796de39
02d7e8b144620b2ab100804a824038c8048c8070323be067a578e7c74fd9dfe057ed39e03d43e17f
ed0bf093e1f7c66f87da9866b9f09fc46f0ae8fe29d263b9d8c916a7a747aadadc4da3eb569bcc9a
7eb9a44d63abe9b70b1dcd85edb5c449228075575aaf8fadf4fb88acfc29a56adae5ac7e1c649e6d
79742f0dea8753d64da7880d95c7d9f5dd76d26f0d6891cbac7d9750d1638758b996c349b2d490cf
7d7da5f616d72f3c9751b412c5f669962123a2ac571ba18a62f6e448ece91993c9919d632278e555
5645576fc903fb05fed53fb2b982f3fe09cdfb5aeab6bf0f74d4410fec6dfb6edef8c3f681f80c2c
6160a9a27c33f8df3ea975fb4dfc0d86381e54d3d25f147c63f05694fe4adafc395b4823b61b5a2f
fc152b42f843aa695e08ff00828c7c10f1b7ec03e2ebf9058d9fc4cf1a6a36df133f633f165f1944
36cbe16fdaefc21636fe08f0d4ba82e6e2d742f8f1a37c16f1560adb2e8b7170d119c03f57b6fcc1
b73600c6de369e7ef1e339edd718ed9e69d585a1f89fc39e28d1748f1278675cd2bc49e1cf105ada
df683e20f0fdfdb6b7a1eb5617d109ecf50d2b57d2e4bad3efec2ea122582f6d6e25b596321d252a
41adda0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a2bcebe2cfc5df85df01fe1df8a7e2dfc68f881e11f85bf0cbc1360ba9f8b3
c77e3ad7b4ff000df86341b292e60b2b79351d5f549eded2192f2fee6d74ed3edbcc6b9d4752bbb4
d3ac61b8bdbab782400f45a64922448d248eb1c68aceeee42a22282cceec70aa8aa0b33310aa0124
80335f93575fb79fed35fb46bbe93ff04f8fd8d3c59e2df0d5d4f1c107ed53fb661f13fecb5fb392
594ea6483c43e06f02eabe1fd4bf697f8d763b63792dbfb17e18780fc25ab2342d6bf116086513d4
f27fc13335efda14596a9ff051ff00da6be22fed6f1473fdbe4fd9ebc130dd7ece1fb17d85c1923b
bb6b2bcf829f0ff5fbaf18fc5db5d22e8491db49fb40fc56f8a1617d18595bc3ba7077b5001d07c5
4ff829dfecdbab788fc4df023f677f0b7c41fdbfbe325a0b8d13c4df0abf64fd0ac3c7fe18f09df4
aab1369df187e3bea7abf87ff67ef845009e686db54b5f1afc4cb1f125a23ca2dfc377f72b1da4bc
d9f829ff000530fdaa97cdf8f7f1f7c27fb037c25d41d5dbe0afec5b736ff11ff686d4349951246d
33c71fb5e7c4cf0adae81e12bd2e0c37d07c0ff82ba5eab680b1d1be2ac84adc8fd31f87df0dfe1f
7c27f08e8df0ff00e17f81fc21f0e7c09e1db54b2f0ff833c0be1ad1bc25e15d0eca350b1dae93a0
6836561a5d840a14011db5ac60e327279aed2803e3ff00d9abf60bfd93ff0064abad575df82bf08b
47d33e217897749e34f8d1e31d435cf89df1ebc7f752c6897377e3af8e1f12353f14fc51f1435cba
b4cd67a9f8a65d2eda49644b0b0b3818423ebf000ce0019eb818cfd7d6968a0028a28a0028a28a00
2b3757d1f49d7f4bd4743d774cd3b59d1b57b3b8d3f56d2755b1b5d4b4cd4ec2ee2682eac750d3ef
619ecef6cee617786e2daea19609a2768e4465620e951401f93baeff00c12a7c23f0b75fd63e207f
c13c7e3478ff00fe09f5e38d66e6e353d67c09f0c6c74bf1e7ec81e36d52e59ccf378e7f640f1b4c

ff000d74e6b94768ae359f82f75f06bc5db5e49a3f11fda18b9e76c3f6d2fda9bf639b1fec4fdbf7
f649bc97e18e8f88ff00e1afbf614d33c6bf1d7e0a59e99184967d73e27fecf92dbea1fb4a7c0ed3
ed217926d465d1747f8dde09d212199ae3c77059c4b337ec2543713c16b04d75732c505bdbc524d3
dc4ce9143043129796696572a91451a2b3cb23b2a468aceecaaa4800f1ff00813fb44fc08fda77c0
3a6fc51fd9e3e2f7c3cf8d3f0fb55c25b78b3e1b78ab49f1669115d88d649b4cd426d26e6e1f47d6
6d0384bfd13578ec757d3a6dd6f7d656f708f12fb357f3b9fb4e787bf620f8e7f1535af16fec0df0
cfe3af8e7f6e037171a6ea7fb4affc1337c47a47c14d1341d5a178a77b6fda47f698d485b7ec97f1
034fb776dbabf813e28697f1dfc63e4594b6769f0dae668d23afb63fe0945f173f6c8f885f0a7e3c
fc3afdbc35ef85de2ffda2bf664fda4b59f809e22f1c7c23d2aef48f0d78d747b6f841f06be2ae87
e20beb69b4bf0f58cde2430fc559b4ad6ef741f0a784f41bb9b4b8e5d37c3f6916649c03f52e8a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf32
7fe0ad1e19f08f8eff00657f09fc3df1ff008574ff001bf81be20fed8bfb02782bc61e12d6b463ae
787b5ff0df88bf6d1f81f63ac693e24b167580e85a858b4d677f25c078424cb1b2ee96365fd2bbdb
34be83ecef35d5b8f3ad6712d9dc496b387b4b986ea34f362218c323c2b1dcc0dba2b9b6796da749
2196446f807fe0a5d6cf2fecfbf0e5927ba845a7edadff0004f3b86f21a20b7091fedc3f00d1a0bc
f36372d6b209034a2131cc5d6365915438600e564f007ed39fb11bdc6adf053fe13cfdb07f66082e
8cf7dfb3df8c3c591eb7fb4bfc12f0fc46e25ba97f67bf8a7e38d6219fe39f8534db67c597c15f8c
fe2487c7563696b1597803e2d6a6b1e93f0f67fb07e027ed21f06ff698f06c9e36f839e3183c4b61
a76ad7be1af15e8777a7ea9e1cf1c7c3cf18e96c63d67c0df137c03e22b3d33c61f0e7c6fa34a0a6
a5e14f18e8da3eb56ead0dc8b492caead2e67f712011820107a82320fe06be39f8e5fb1bf853e257
8c87c70f85fe2cf107ecedfb52d86956da3699fb407c34b4d35f56f11683632acd65e07f8d1e0ad4
82f83fe3a7c358e545d9e16f1eda5c6a7e1f469ef7e1e789fc0be2178b5c8403ec7a2bf3cfc21fb6
4f8bbe1478bb43f83dfb78f83fc39f04bc63e21d5edbc3bf0eff00681f08dd6a779fb257c70d56f9
8c7a4e8fa1f8cb5d76d4fe08fc50d5a456821f837f18aea1b8d53512ba67c31f883f16584b7517dd
03c3afff000927fc245ff090788c4474fb6b11e1bfb6db0f0d092de4d5246d4bec3f61fb61d46e57
5248ae9db5036cc9a5e9663b48a482792e403a4a28aaf25bac934131927430333048e678e2937472
47b668d485990090b049032891639000f1a9001628a28a0028a2be78f8fdfb577ecf9fb30e95a76a
5f1bbe28787fc1779afc925bf84bc25e5ea5e23f88fe3cbe8dd51b4cf875f0bfc2b65ad7c44f885a
b6f6551a67833c33addee482d0a4677800fa1eb84f88df147e1b7c1ff07eb3f10be2cf8fbc1df0cb
c05e1db7375af78dbc7fe24d1fc1fe14d1edc315126a5e20f105e69fa55a0771b2359ae91a572123
567214fe6bebbe2eff008282fed632ea5a2fc13f87da4fec87f02b5fb3d2c3fc5bfdaefc256fe24f
8ed2c965a8c77d26a3f0d7f65ff02f89b461a0daeaa20118b8fda13e23f8735dd2e54867b9f84f71
6c6e34d9fb9f85ff00f04acfd98fc2bf16cfed27f18478e3f6b4fda7ee6582feebe367ed2fe246f1
d9d23588ad60b38aff00e1bfc1eb2b6d1be017c207d3acade0d33449be1a7c2ff0eeada6693025ab
eb37b733ea37f7e015e0fdb9be277ed131595bfec11fb3e6a7f16bc25ae245269bfb527c77bfd63e
03fecc13e9b7509960f10fc3c3a8e8ba8fc66f8ff608b1cb2dade7c37f87961f0fb5c45b7367f162
d2daf23bf4dab5fd822f3e2fde41e22fdbafe3678abf6abba59d2f61f82569a79f84dfb1f6817315
c8bcb68edbe01f87357d4aefe272d848d24105efed0fe3cf8c2cca12eacb4fd1a60234fbcf41f087
87bc316b63a7f87f4db7d234bd2e19e0d2f48b08d60d2f4d8ee6eae2f2e069f64a0c367e74f75317
fb388c794c96ea16de28e25e968031fc3fe1df0ff84f44d2fc35e16d0f47f0df87343b3874ed1740
d034cb1d1b45d22c2dd765bd8e99a569d05b5869f67027cb0db5a5bc3044bf2c71a8e2bf3bff0060
196e64f8c1ff00054b1750db4063ff00828a6a890adbdcb5c192d87ec7bfb1f8826983a8304d3460
3c9029648dcb2ae00afd0af15787ad3c5de18f11f852feef55d3ec7c4fa0eafe1ebcbfd0b52b9d1b
5bb2b4d6b4fb8d36e2ef46d5ecd92f34ad56de1b979b4fd4ad1d2e6c6ed21ba819658908fcbfff00
8266fc23d1be13fc51ff00829ed85a6bfe28f1aeb379fb77e9f6daa78e7c73736f7be31d674ed3ff
00639fd93eeb41d1f57beb4b4d3adafedfc2f0eb379a7e9b7c9616f2de4133dcddb5c5dcb3dc4801
fabd4515cbf8b3c32de2ab0b4b05f11789bc342d75bd035992f3c2da841a6df5f45a16b167ab4da1
5ecf3d9de87d07c411da368de21b6812def2ef46bcbcb7b2bfd3ee9e2bc8403a65656ced39c120fb
104823f02083e9d0f34ea6222c6a1546001f893d4b13dd9892cc4e49624924934fa0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf3fbfe0a533470fecf5e0532e
d557fdb33fe09f118770bb559bf6e5fd9f882c5d94280570181665660429afd01afcdcff0082ac5e
45a77eca3a1dfcf6326a30da7ed7bff04fa9a4b48dd10cea3f6ecfd9dd76bbbba058c16058825b1c
05393401fa474514500737e2ff0007784be2078635df04f8ebc31e1ef19f83bc51a6dc68fe25f0a7
8af45d37c43e1bf1069176863bbd2f5bd0f57b6bbd3354d3eea32639ecef6da6825524321e2bf396

1f821fb457ec3920d4bf6549fc41fb477ecbd6389752fd8e3c7fe2e8ae3e2afc2cd3032c528fd917
e3278d35189753d034db52b2d9fecf5f1c7c432f87d21b54d37e1a7c55f875a7db69fe0dbdfd3ea4
2010410083d411907ea0d00783fc01fda57e0ffed2fe19d47c45f0abc4b35fde786b557f0dfc40f0
3f88747d57c21f137e1578c6de3df7de08f8adf0e3c4b69a6f8bfe1f78b6cb0ccda3f8974ab17beb
430eaba44ba968d7765a8dcfbcd7c87f1fff0063af027c66f14697f183c23e21f13fc06fda6fc27a
4c9a4782bf68df84f269fa778de0d2c482ea0f07fc45d1752b5bcf08fc6af856f7e91dcdff00c31f
8a1a4788340476b8d43c332785bc4cd69e24b2f98dbf6cff00dad7e0e78b7c39fb347c62fd91757f
8dff00b4cf8bf41f17ebdf08bc71fb39f887c27e18fd9cfe34784fc03278760f15f8e7c5dac7c55f
16da7897f669b9f0acfe31f0759f8d3c0faedb7c519cea1e24d387c2bf107c538defad74700fd572
70327f404f5f61935f19fc66fdbd3f678f83de3593e10daeb5e23f8d1fb417d963bd87f671fd9ebc
317df187e35c769294f2affc4be17f0d3b69ff000cf429558ba78b3e2debbe00f07aaa3f99afab00
8de410fecc3fb5cfed1127db3f6c1fda41fe19fc3fbcc3c9fb30fec4daaf897e1ee893db99642fa5
fc4dfda9f555d33e3c7c4182e6d266b5bfb6f85d61fb3a68f382f6d7ba76b366079bf65fc15fd9fb
e08fece5e121e05f815f0afc0df0abc28d32dd5d693e09f0e69da1aeaba804f2df57d7ef2d605d47
c49ae5c8dcf7baeebf79a96b17d2bbcb777d348ecc403e3c7f0d7fc1427f6989a55f19789bc39ff0
4fff0084374f3dbbf85be175f785fe377ed6fe21d31cdc5bb9d53e2aeafa6ea5f027e0a4d75018e5
367e06f08fc6fd6ed83acba5fc45d16fe25922fa13e03fec6ffb3cfece5a9eade29f873e04171f12
fc4f108fc6bf1abc7fadebdf143e39f8f188432b78c7e30fc42d4bc47f10359b69264f3e3d1df5d8
b40b063e5695a4d85ac71411fd414500200067000cf27000c9f534b4514005145140057e7e7ec5a5
0fc6ff00f829aec0e187edcda42bb1e119bfe18a3f63c2360dc795070e4aa9271f7b191fa075f9a1
fb084f763f68cff82afe9d712ac90da7eddfe19bab55334b34d1a6a7fb127ec8d72cb2192de258e3
f957ecf0c724eb1202bb8606e00fd2fa28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800afcccff0082b9cd1db7ec5d7175232aadafed43fb03cf96db
82c9fb767ece5b5406f9496621406e327923ad7e99d7e60ffc16181ff8618d79b62c889fb487ec1f
24a191a4c449fb767ece064650bc0655c9577fdda1c33f031401fa7d45145001451450015f157c51
8d7fe1bd7f63e970a587c01fdb4e0e5933b64f11fec91292109de403000594145dd87c178ebed5af
8a3e29c930fdbd7f63a88093eceff01bf6d292420a795e7c7af7ec9cb6eaca54c86431cb74636575
45559448aecd11400fb5e8a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf34ff6226d9fb55ffc1596d319
f2ff006caf85977bf6e09fb77ec2ff00b281d9b870c23f2781f794b10c3919fd2cafcc7fd88d0c5f
b637fc15d62cc655bf6b7f81f7402162c0dc7ec23fb2e2b7999e031f2410178c1e793401fa714514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015f9a
ff00f057052dfb0bf8e0aaab18fe357ec693e1ee63b55c5bfeda5fb3e4c58c9270e5446596d53135
f3aad94044d7095fa515e71f17be117c35f8f7f0cfc6bf06fe31783b47f881f0c7e2268377e1af19
f83f5e864974cd6b47bd0a5e177b796def2caeeda78e1bed2f55d36eacf56d1b54b5b2d5b49beb2d
4ecad2ea100f47a2bf18b42f8cff0018bfe0973af697f0cff6c1f1bf897e337ec0fa9dcd8e81f077
f6e9f163beabf10bf670b9b9ba874bf0d7c25fdb9b51b484b6afe0bb80f69a3f81ff006c29a1b7b4
96f45ae89fb4047a4eb37907c45d7bf656d2eed6fadadef6cae60bcb3bb821bab5bbb59527b6bab6
b88d65b7b9b79e2668a78278996586689de396365746656048058a28a2800af8a3e2cdc3a7edddfb
19db47046c6e3e0d7ed9524f7123a2186d2deeff006670f14236f9b2cd3ddcd64de58610f9105c4b
22b4914053ed7af83fe38dd5cc1fb7a7ec1714534296f7be06fdb22daea19220d24db3c31f072f20
6b794ffaa9627b52582fcd240f30fb8af401f7851451400514514005145140051552fefec74bb2bc
d4b53bcb6d3f4ed3ed6e2faff50bd9e2b5b1b1b2b489a7babcbcbb9da3b7b5b5b581249ee6e27923
8608637965758d1987e4af893fe0a6dacfc7cf10f883e13ffc12f7e1027ed99e34d1752b9f0ef8a3
f68bd6359bff0087dfb06fc24d62dae5ed2f07897f6808b4fd4eebe346b5a3b813dc780ff66cd0fe
236a33321b2d73c47e0d12fdbe100fd4cf1b78e3c17f0d7c27aff8f3e2278b7c35e03f03f8534cb8
d6bc51e32f18eb9a67867c2de1cd22d1775d6a9aef88359b9b2d2749d3edd48335e5fddc104791b9
c1201fcbeff82677c45f0cfc79f8bbff00051cfda57e1747e27d63e047c71fda67e18ea3f067e266
b7e0ff0010f847c3df16743f00feca1f02be19f89fc63f0e1bc4da6e957be2bf00c7e36f0a6bfa26
8be35b1b47d03c492697777ba0df6a1a6f91772cfe06ff008262a7c51f13e81f187fe0a4ff00176f
7f6e9f8b7a15fc5af7857e1b6b5e1e8bc15fb157c1bd695c4f6927c28fd9761bfd6741f10eb5a212
b6f67f12be3aeadf153e204d35b43a9e9b7fe1a7f2ec6dff0057a0821b6861b78228e182de28e086
186348a28a1890471c51451aac71c71a28548d15511405550a00a00968a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00

28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00c9d7b41d13c53a26
afe1af12e8fa57883c3be21d32fb44d7f41d734eb3d5f45d7344d52da5b2d5746d634ad421b8b1d4
f4ad4ec679ecb50d3ef209ad6f2d279adee2292291d0fe344be18f8adff048eb9bbd5fe1bf87fc6d
f1cbfe097ab3c97daf7c23d021d6fc75f1cbfe09fd693cb24daa78afe0fe9513ea1e23f8c1fb1f69
29befbc47f07ad06a7f133e06589b9d5fe1843e29f87ba7bf81fc37fb5b49819ce067a671ce3d334
01c67c3af88be04f8b7e05f0a7c4cf863e2ff0ef8ffe1f78e742d3bc4de10f1a784755b4d73c33e2
5d0755b74bab0d5b45d5ec259acefec6e6170d1cd04ac158347204951d17b4afc86f88dfb387c66f
d843c63e33fda4ff00600f0bcfe3df83de28d6af3c75fb4bff00c13bac0d958691e30bfbc9a4bbf1
77c64fd8be5b9b8b0d1fe177ed097aad3eb3e2af84f753597c26fda02f965de9e07f89d7e3c67ab7
dfff00b377ed33f063f6b3f851a0fc65f81be2f83c57e0fd66e2fb49be826b5bad1fc51e0cf1768a
e2dfc4ff000f7e21f84f538adf5ef01fc44f07ea1bf4bf16782bc4d65a7ebda1ea113437768a8f0c
b2807bd57c21f1e64b64fdb9ff0060259230d75368dfb5cc56d21df88a31f0ebc0d35c15dbf2077f
261505f3f27981464e47ddf5f047ed032b47fb73ff00c13d631b36cf07ed6c8d9d9bfe4f84fe1c94
140c85f6e63c39475c65432b8605003ef7a28a2800a29090a327a640e013c9200e073d4d7e7ffed1
ff00f051df815f01fc72bf02bc1d63e31fda77f6b2d434efb7683fb27fece3a441e3ff008b8229d7
165abfc45b8fb769fe08f815e09791a36baf1e7c6af14f823c3d1da79d369d36ad7312d8ca01fa00
4803273f802c7938e8013fa71d4f15f99ff18ffe0a5fe05d3bc7fadfecff00fb1ffc35f167eddbfb
4ee8771fd9be24f879f04f50d2ecbe157c1ed4642024bfb497ed25ac79bf0afe0cc16e3cc92ebc2f
f6cf16fc5db8440745f85dab8914d79445fb277edadfb6e91ab7edff00f165bf677f815aac6af1fe
c21fb1cfc41d6ec5f5fd1af10bdd787ff6a3fdaded2d3c39f10fe239b9b69e5d2f5cf03fc08b4f84
9f0fa58567b1bed7bc7ba74df699bf4ebe107c16f849fb3ffc3fd03e147c11f86de08f84ff000d7c
2f6cb6be1ff037c3ef0ce93e15f0ce96985f3a6834ad22dad6d9ef6f2406e350d46759750d4aede4
bcbfb9b9ba96499c03f356cffe09e7f17bf6b0bc87c5bff0549f8cb61f17fc3ad7106a1a4fec37f0
166f12f807f629f0d98a5fb45a5bfc4f1777167f137f6b4d6aca686d6796f7e2d5f687f0b6e6e639
24b1f823a76e4907eae786fc33e1cf06e81a37853c23a0689e16f0c78774eb6d2340f0e787349b0d
0f41d0f4ab28960b3d3747d1f4bb7b5d3b4cd3ed61458adacac6da0b6822558e28910051b9d3a514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
00514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514
005145140051504d756d6d83713c3003d1a691224249c001a42aa58e0e141cf04e2a84daf6876f1b
cb3eb3a4c1144374924da8d9c51c6a064b3bbccaa80004e58818e7a5006b515cfdcf8b7c2b669249
79e26f0fdaa428924af73ad69b02449263cb791a5b950892646c66203646d27358527c55f85f1151
2fc47f01465ce1049e30f0f2172403850da88c9c1ce0738e7a50077b807a8cf7fc7d6bf30bf68bfd
8d3e22782fe2b6bbfb697ec0ba9f867e1e7ed3dab47a637c71f845e27ba9f45f805fb71786341856
dac7c31f18534db5bc6f027c67d0f4b57b0f851fb4b681a45ef89fc32e61f0c78fb4ef1bfc3c9df4
6d33ef16f8d5f06d14bbfc5af86688bf79dbc79e16551ce3963aa8039e393d6ab9f8e7f0448f9be3
0fc2bc374cfc41f08e0e319ebabe0e323f31401e3bfb23fed87f0eff006b6f0a789ae342d2bc49f0
dfe2cfc2dd762f04fc7cfd9e3e245a41a3fc60f80df1045ab5cb786bc75a24171756977a4eaf0452
eabe03f885e1cbbd57c01f12bc3461f11782b5fd5ac1a7fb3f0ff1ff004e8a6fdb6bfe09f9a99919
67b093f6abb48e311332c90ea3f0874a927ccc182c6524d3ed8aa1563282c415f28eef25fdadfe11
fc14f8d3e21f0bfed07f00ff006a2f855fb3b7edadf0a74d6d3be197c77d33c5de13d5b43f16f850
5e9d4eff00e057ed15e0bb7f1269917c61f801e29bd32497fe18bfbeb3f12781b58b86f1bfc2df11
784fc5b14d77a87e6b78ebfe0b69fb2a7847e3c7ecc51fedb5e30f067ecabf1d3f673d5be3cdafc7
df003789e4f893e117835bf81934fe0ef89bf037c65e0eb4d407c5af851f1518fd9fc017165a5daf
8fecb5b967f0478c7c1de1df1658dd59cc01fd38d7c81fb507edd1fb397ec94de1bd0be26f8b752d
6be2bf8fa47b5f857fb3e7c2ef0deb1f147f686f8b37ead2462d7e1efc1df07dbea1e2fd62cd6689
a1bef145e59e99e0ad04b2cfe24f12e8f684dc0fce4b8fdae7f6a3fdb76071f0dfe217c37ff8261f
eccba90b465f8c5f18fc59f09bc61fb70fc4cf0c6a0702e3e1afc0ed43c43ac7c33fd99a3d6adcaa
695e2af8e175f103e225943a859de7fc29af0f6a2a92c3f5cfecd3f0a7fe09e7fb2045e25d7be1df
c4df8557bf133c5f15b4df17bf682f8b1f1bfc37f12ff683f8ad76cd198afbe29fc68f1af88b51f1
8eb901bb4f374cd046a3a7783f4566fb27867c3ba3d92436b180790cdf0fbfe0a2bfb76cb04ff177
c51ae7fc1353f65cd4639bcdf831f073c53a0789ff006e7f897a45c26eb78be26fc7ed15b58f87ff
00b35d85d22c12ddf857e041f1cfc46861b8bbb17f8cde1dbdcc367f7efece3fb2afecf3fb247815
fe1cfecedf0a3c2bf0c3c33777afab6ba745b59aebc47e33d7e62ed77e2af885e34d627d4bc63f11
3c61a83cb23ea5e2ef1bebbaff0088f50776377a9ca30032fbf6b8fd9474af2c6a7fb4e7ecf5a6f9
ad2a422fbe347c37b3f35eddda39d23fb478963ded03ab24aab931bab2b852081813fedc7fb14dac
92c573fb60fecb76f2c3b7ce8a7fda07e1343245bd432f9a9278b55a3dca432ef0372904641a00fa
90000600c01c003a01e9457c9cdfb7b7ec3099dffb687ec9c98241ddfb45fc1f5c107041cf8c4720

f04763c5467f6fbfd8481c1fdb57f64a07d0fed1df0741fcbfe132a00fad68af927fe1bf7f611ffa
3d7fd927ff00123fe0e7ff00365514bff0503fd82e15569bf6dcfd9122563b55a5fda4fe0d46acd8
66daa5bc68013b518e01270ac7a03800faee8af8b9ff00e0a45ff04ee8db6c9fb7b7ec5d1b6d95f6
bfed49f0394ed806e99b0de3a076c23994f48c72d815913ffc1507fe09a96c2333ff00c1427f6228
84a0b465ff006aaf81803a80492a7fe13ae46013ee0645007dd1457c0eff00f0556ff826146199ff
00e0a2dfb0d2856d8c5bf6aef81402b73f2b7fc575c37078383c1f4aa87fe0acbff04b65ddbbfe0a
3dfb0a8d8486cfed61f02b208f51ff0009d5007e81d15f9edff0f6dff82587fd248bf613ff00c4b0
f8178fcffe13ac5745e10ff829effc1373e20f8afc37e04f01fedf7fb1a78d7c6de31d6f4cf0cf84
7c21e13fda63e0df88bc4fe28f11eb579169fa3e83e1ed0748f18ddea9aceb3aadfcf059e9da669d
6b71797b7534505b4324b22a900fb9e8a4041008e879f4fd0f23e87914b400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451401e03fb457ecb3fb3c7ed71e0ad3fe1c7ed31f083c0f
f1b3c03a5788acbc5da7f84bc7fa3c5ade8969e27d36cf51d3ec35d86d256554d42d2c756d4ed219
b276c17d7098c486be2aff00871e7fc12277f98dff0004f2fd97dd880a449f0df4d9236033c34523
3c4c39390c872090722bf54e8a00fcba8ffe0899ff0004928e036dff000ef1fd94e480b06649fe12
f876e4b118dbbe4b982691d5768daacc557036818abf27fc117bfe092f2a471bff00c139bf63a658
61f223ff008b0be000cb173c171a307771da676328ecf5fa6d45007e7059ff00c11e7fe094763188
a0ff00826ffec48c801045cfeccff08ef4b6e0a0ef7bdf0a5c3bf08b8decd8392305989b83fe090d
ff0004a95000ff00826e7ec3185ced07f657f826719c9239f059c839e9f4f418fd13a2803f3b7fe1
d0ff00f04a81d3fe09b7fb0b0ffbb55f823ffcc555fb7ff824e7fc12f6d1516dbfe09d9fb125bac6
3e4587f65ef8311aa724fcaa9e0d017927a73ce335fa0745007e7c2ffc125bfe096a872bff0004e3
fd86c1ddbb3ff0cadf0449dc4e4b127c12492492727d6ae0ff0082537fc13097663fe09d7fb0f0f2
d8327fc62b7c103b4e7391ff0014475cfae6befba2803e13b7ff00825d7fc134ad5615b7ff00827b
7ec4710b7f33c9c7ecadf03c88fce431c9b43781cfdf43b4e49e3a60d7496fff0004eaff00827e59
c06dad3f616fd8e2d606691cc36ffb31fc148a12d3397998c49e09084caeccce71f31639c9e6bec8
a2803e3b83fe09dffb005b22c76ffb0d7ec7902222468907eccbf0562448a305638d553c120048c1
2114602824000139b23fe09f7fb052e4afec47fb22293c123f66cf834323d0e3c17cd7d7745007c9
a9fb047ec2d19063fd8b7f64d423a14fd9cfe0fa918ce3057c1c08ea7a7a9f535660fd853f622b66
47b6fd8e3f656b768ce63683f67af84713213924a18fc20a54e59b9523ef1f535f54d1401f3ac1fb
207ec976a2e05b7ecbbfb3adb8bb58d6e841f04fe1a422e5614f2a15b811f8657ce58a3fddc624dc
113e45c2f15a763fb2d7ecc9a5c2b6fa6fece7f0234eb75411ac163f08be1fda42a8163408b15bf8
7a3408122890285002c71ae308a07bbd1401e343f672fd9ed4055f811f0694280140f85fe0801401
80001a1e0003800700714e1fb3b7ecfc3a7c0bf8383e9f0c7c143ff7095ec7450078f7fc33c7c001
d3e06fc1effc367e0aff00e5255fd37e06fc14d1afecb55d23e0f7c2dd2b54d36ea0bed3b52d37e1
f784ac6fec2f6d5c4b6d7965796ba445716b756f22ac905c412472c4ea1e375600d7a95140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451

40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
4005145140051451400514514005145140051451400514573de2af17f84fc09a15ff008a7c6fe27f
0ef837c33a54467d53c47e2ad6b4df0f685a6c0a0969aff57d5ee6cf4fb3894024c971711a00092d
806803a1a2bf273c4dff0005afff00827f47e20d43c0ff00047e2278e7f6cef893a75d7d8e7f87bf
b107c23f889fb516ac93f98d130bbf13fc32d0754f869a3451c8acb25cf883c77a45aa8566336c47
65ca97f6b1ff0082a97c5f2d77fb3dff00c1337c21f07bc285c5d5878a3f6f0fda8bc3bf0f3c53ac
d8dbb0965b24f83ffb3c784ff680d67c3b7ba9c31c9676375e27f1969cfa75d5c4377a868d35b412
c32007ebc515f8ec3fe0ac1aff00c0a9134eff00828b7ec49fb477ec630473882e3e34f8634b1fb5
97eca02220ecd4afbe36fc08d3755d77c0b61315695a4f8b1f0c3e1f2585b0927d427821b7b9962f
d27f825fb43fc06fda57c1f0fc40fd9efe32fc31f8dbe099d9231e28f85be37f0e78e34686e1d37f
d8ef6f3c3ba86a11d85fa2e7ced3ef8dbdec0c1926b78dd594007b15145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
15f117c7ff00f82947ec11fb2e5c1d37e3b7ed69f043c0de23f35e08bc0dff0009b69be27f895753
c618b4361f0c7c1cde21f883a8cd953188ac3c3570ed3158554cce88df30dbff00c150be2bfc668a
d7fe18a3fe09b7fb637c7ad3f52f3a5d33e277c6cd0b41fd89be085e69c84a43ac5a7893f681bbd3
be2aeada7cf20dd0b787fe09eaf2dc5be65b549d818c007ebdd4173756d656f3de5e5c4169696b14
9717375732c705bdbc112979669e7959228628914bc9248ca88a0b330009afc848be1a7fc16a7e3b
5da4ff00107f691fd90ff611f05dcab3b7857f66bf855e21fda9be31436d312ad6579f16fe3eff00
c213f0cacb538e26668f51d2be05ead696d388d960bd5049bd17fc1183f661f1d6a09ae7ed73f133
f6a9fdbdb59138bd163fb58fed05e30f11fc30b5bd92048aece99f00be1c9f869f016d34fb8914cc
9a5dcfc37bfb6b662a22398d1c007ae7c54ff82b57fc13bfe13788a5f035ff00ed3de06f88bf1311
ee608be12fecfd6fe20fda4be2bcd7f6d1f9874d6f879f01b46f887e28b0bd90948a34d5f4ed3a11
2c88b2cf102587904dfb79fedcdf19cbda7ec8dff04b7f8c363a55d2c11d8fc59fdbbbe227833f64
8f04dab4ef203a93fc30d37fe16d7ed0da9d9c3146b30b1bcf869e14be99640b34960e104dfa45f0
8fe057c13f803e18b6f057c0bf843f0cbe0df842d228e2b7f0cfc2ef02f863c07a122443084e99e1
7d334bb479064b34b244f2c8ecf248eceecc7aff0017f8d7c1bf0fb40bef15f8fbc5be19f04785b4
c4126a5e25f17ebda5786b40d3e33921efb58d6aeecb4eb4421490d71731af079e0d007e574ffb2d
ff00c1547e3ccfe67ed07ff050cf047ecd1e0fb9b888defc31ff00827e7c0ed36c7c46da701279b6
32fed1dfb4a4bf133c486e9f722b6ade18f84be069d8a1960b6b3c8897a2f0a7fc1183f606b3d7ec
7c6ff193e1cf8c7f6c5f891637c3528fe217edb7f153c7ff00b526ae2f5779492d3c35f14b5cd67e
1b6870a3bb491d8f86bc0da2e9f1c82274b5536f6fe5765ad7fc156ff643bbd4754f0efc0bd5fe26
7ed91e2fd26536f77e1bfd8d3e1378dff685b286e032a18aff00e25f8434b6f82ba090ecaad2f89b
e26e896f1e4b493246aeeb9e3e347fc14e3e31c120f84ffb207c1cfd963469d564b2f187ed93f196
3f1ff8cfecb70c8609d7e04fecc87c47a49bb8a1dd2dce9dadfed13e1ab886478ede4db2c53a000f
d12f0b7847c29e07d12cbc35e0af0c787bc1fe1cd3614b7d3b40f0b68ba6f87f44b08235091c165a
56936d69636b0c68aa891c10468aa02aa8000af39f8c7fb477ecfdfb3c69516b9f1e7e377c27f835
a55ca3b59de7c4ef881e15f0426a263c868f4b4f116a9a7cbaa5c160512db4f8ee6e249311c71339
0a7e2b4fd857f692f8a2be67ed4fff00051dfda2bc5968f72972fe00fd95346f0afec5df0ed23223
32e9afae781078bff686beb22eae999be3fc267859965802bba1f6df831ff04f0fd897e006bc3c65
f0cbf66df86767f110dc35dcdf163c5ba4cdf137e32ddddc9bbcdbabdf8c5f136ebc5ff13af27999
d9a57b9f15cbbd98923206003c4a6ff82a07813e21466d3f648fd9b3f6b3fdb2eeaf219134ef10fc
35f833a97c31f82f7174656b7115d7c78fda46ebe0d7c30bab1dd87b8bcf0a6b5e2f74b575b882ca
ea3271f9c9f193fe0953fb43feda1e3a83e2eda7c15fd947fe093ff112f6eecaf2e7e3dfeccfe36f

8a1e36fdb6e35b6bf4d4ef7fb5fc5bf05ee7f66bf82f7d7fac4cd3dade278d8fc75d361b49655db7
930b6b883fa56a2803f38bfe0933e35f8b9e3bfd843e156a5f1d7e25eb9f18be28f87bc6dfb457c3
3f127c4ef135969561e22f19c3f07ff695f8bdf0a3c3fad6b96da25bdae9a355b8f0d78334717d2c
313493dc24935d5c5dddc93ddcff00a3b5f99fff00048e95dbf62db186462f2597ed2ffb75d9c921
10ab48f17edc3fb4331768e0f92266df931e588e0963918fd30a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf9c1fdad7f63af8d
9ff050cff82807ed3fe03b6fdad7e21f833e1a7ecc5f0c3f654d5fc3bfb2a6bdab7c4987f65af8b9
79f17344f8d977e236f8c9e1ef839f127e0c7c45d512f2f7c276305aea5a4f8fe486d16d658752d1
35fb18c68f5fd1f57e627ecf0587fc1547fe0a588d820fc08ff8277c89b410021b4fdab90ac8493b
a5de8ed95da044635d9b817700f9e7f674f0ff0086ff00e09cfa71d37c51ff000497f027c0fd2ede
de2b7d63f680ff008276782746fda03c27abc6e10df6a7e2bf0b695e0ef07fed7da744803dcddc0d
f0dfe28d8585bc64cde2ebc08f22fe9c7c0bfdadff00667fda5f4dd4752f817f1bbe1efc457d0e16
9bc4da168faf5bdb78d3c19b0ed96dfc77e01d5ffb3bc6fe03bf81be4b9d37c63e1fd1350b67f927
b68db8afa26bf27bfe0a8bfb2bfecd7f197c2df037c57f153e05fc2ff1d78ae6fdb03f636f05cfe2
cd77c23a54de2bbaf06f8bff00689f879e11f15783afbc4b0416fadea3e10f12786756d4743d7bc2
9a8dfddf87357d36e9edf50d2ee152131007bb7c45ff0082977ec3ff000e3c49278166f8fbe1af88
df1292492dff00e154fc02d2fc4ffb46fc545bc8fcd516579f0f7e04e89f10bc55a3cf2490b44afa
e699a65ac6e54cf710c67ccae0dbf6b6fdb23e2b2ac5fb37ff00c13dfc75a06977911167f123f6d7
f89de12fd9b3c311162e12f17e1af82edbe397c7ab8445f2a51a67893e1c7806ee6567866b9b09a3
c37dcdf0dbe12fc2bf835e1d8bc21f083e1a7c3ff855e138183c1e18f86fe0df0ef81fc3d0b8cfcf
1e8de19d3b4cd391fe66f9d6d831dcd93c9cfa0d007e6447fb357fc1437e2f3097f680fdbdf48f83
7e1ebeb568751f86dfb0b7c10f0ff81af60dea0180fc78fda06f7e3878d6ec8e436a9e15f057c34d
409cc96a2c199162ddf0bffc1283f61ad2fc4b61e3df88bf096f7f699f8996060953e24fed77e3bf
1cfed47e291796cacb05fd8c3f1ab5ff00187863c377306e66b55f08f877c3d6b64e77d95b5b3735
fa35450051d334bd3345d3ed349d1b4eb1d274ad3e04b6b0d334cb4b7b0d3ecada3188eded2ced63
8adada08c7091431a46a3855157a8a2800a2be28f8b5ff00051bfd883e0a78ac7c3cf1bfed23f0ee
ebe283ca608fe10fc3dbcbff008bff001925b8f9425bc7f08be12e9fe36f88e65959d52156f0ca89
589084ed62be493fedb3fb50fc5058e0fd977fe09d3f1d357b6ba9eead63f889fb5cf8a3c23fb207
c3bb58d508b3d58f867573f11bf68abeb29a42928b37f811a45cc9006569ed64652003f4cab1fc41
e22f0ff84f46d43c47e2ad7747f0d787b49b76bbd575df106a765a368da65aa603dcea1aa6a33db5
8d95ba12034d733c71ae46586457e6a27c01ff00829cfc6485bfe1777edbff000c7f66dd0ef4886f
fc0dfb0f7c0eb2d4fc4f0e9e7cdf36087e3efed373fc4395afe60e9136ada27c0bf085cc0b1096c6
3b3b87322f51a1ff00c12a7f6389355d2bc53f1a3c23e33fdaefc77a44ef756de35fdb1be2578cff
0068db94b961b6396c7c19f10355bff853e1e5b51ff1e56de13f87da059d93932db5bc5293250079
b7fc11c3e2c7c30f893fb2cf8d6c7e1dfc4ef027c457f0d7ed71fb722ea0de0bf19e89e2b163a7eb
bfb637c71f10f86ef678b49ba9a5d3f4df10e81aae9faee812cf0c36dab68da8596afa6c973617d6
f7127eb257e74fc68ff8252fec37f197c436bf10adbe0ec1f02fe35691a6c3a5f86bf682fd9635dd
6bf669f8e1e1bb7b5688d925af8f3e0fde785aeb5cb4b258521b7d17c656be27f0e9b6cdacda3cd6
c7caaf164f855ff056bfd94547fc29df8e9f0a7fe0a3bf0a34e65687e1a7ed676d6ff003f6a1b5d2
e39e43fd99a0fed2ff0009fc35a8fc2bf1dea62d9d1219fe257c0ef0d5d5cbc40ea1e31dd979003f
5fe8afc9dd07fe0afbf013c1badd8781ff006dbf873f1a7fe09d5f106eeea1d2a1ff0086aef095be
91f0435fd61dc42f6fe06fdaafc13a8f8bbf675f135a3cc40b237ff103c39addcc443cde1fb47dd0
afea5e81e20d07c55a369be23f0beb7a47893c3dacda457fa3ebda06a565ac68daad8cc330de69ba
a69d35cd8df5a4a398ae2d679619072ae45006bd1451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140057e637c01793fe1eaff00f051d8cb2f97ff000ce5
ff0004f091115541dc6ebf6be46776da19d8850a0966015428c6081fa735f99df029153fe0aa9ff0
50c6018197f666ff00827b3b64860c5758fdb1a30c9c0280050ac9ce48df9f980001fa635f08ff00
c1416458be1afc05677f2d7fe1bb7f60b52db828cb7ed61f0a55431240dacc40233ce71debeeeafc
f2ff00829feafe23f07fecb11fc53f0cfc2df89bf1a6ebe07fc7cfd973e39eadf0cfe0df859bc6df
13fc4fe13f847fb447c36f1c78ca0f06f85124864d7357b1f0be8fab6a71d947342cd1594b219634
8dd8007e86d15f88bf053f6f5fdb37f6ff00d32f753fd8c3c1bfb19fc15f075b476ebab788ff0068
2f8ed73f1dbe3bf833ed8a56483c65fb2a7c02fec587c03e2ad38ba2cde15f889f1e741d4ed6ec2c
5a8e9ea375b37bfdd7fc13efe2dfc5c092fed6bff0501fda93e29da3bdd477df0e7f67fd4b4afd8b
3e0f5ee9d768eb26957563f04c9f8e3a95a7ce32faefed05ac4aea8222c2dde481c03eb7f8edfb59

fecc3fb30e9d1ea9fb43fed01f083e0c5bdc40d71616ff00117e207867c2fab6b08aeb114d0342d4
f51835bf105c191d634b5d134fbfba91d82c70b1e2be407ff829ac7f129859fec79fb1cfed7ffb56
cd73e6a5878d63f85b2fecd7f03d9e164df2cff16ff6a6bbf84906a76063912786f7c05e1af1dfdb
207592c60ba0c81be8ef817fb06fec6dfb355d2eabf04ff66ef851e09f13921ae3c7abe17b4f10fc
4ed45c041e66b3f14bc57fdbbf1175b9898d1da6d5fc4f7b2b4bba56732bbbb7d6b401f97afa37fc
15cbe35e7fb47c63fb217ec29e17bc2678edbc17a1f8d3f6cdf8d765029458ec67f1178c63f811f0
7346bf994cd25c5c43e07f885656ae2d92037aa272f6e1ff00825d7c33f1d2fda7f6b2f8fbfb56fe
d9b7f7061b8bfd17e317c6bd73c17f08a5bd8dc4921b7f803fb3f43f07be0e4da748c04634df11f8
47c4aa6dc086e6e2ec992493f4de8a00f21f843fb3f7c08fd9fb433e1af813f063e167c1ad01d234
9b48f85fe01f0b7812c2ebcac9592f60f0ce97a6a5f4e58b4925c5d89e79656796591e57773ebd45
1400514514005145140187e26f0c786bc69a06abe14f18f87b43f16785f5db3934fd73c37e26d26c
35ed0359b09b1e6d8eaba3ea96f75a76a3672ed1e65b5e5b4d0be06e43815f96be20ff008241fc0d
f056a5a9f8c3f619f89ff1abfe09c9f102fef64d5a65fd967c570dafc0ad735762ec26f1a7ec9fe3
db3f177ecedaeda486494dd0d17c07e14d6e6790cb17882da7025afaf3e397edc9fb1ffecd770da6
fc70fda3fe127803c47890db781f50f17e99a8fc48d4de3896668343f867a14baaf8ff005fbb31c9
114b3d13c37a85d4ad34091c2ef3c4aff3c9ff0082827c45f89a8e9fb25fec1dfb567c70b594c474
ff00883f15bc3da57ec73f07eeedae121920d4a2d6ff0068bb9f0cfc5ad574992399655bef07fc0f
f162c912486de39e45f28807905d7c67ff0082b77ec931dc8f8d7fb3afc35ff828f7c28d254487e2
bfec757d6bf03ff696834b8e70b2dd7893f658f8b1e22bff000178d7585b76f34a7c2af8d7617178
ca23b2f0644448c3e87fd9c7fe0a8dfb16fed33e2a1f0bfc31f146e3e197c7b81615d5bf66afda27
c2de23fd9fbf685d1eee66282c9be16fc53d3fc39ae7881959481a8782c789f449c65ed755b84058
72cdf0ff00fe0aa9f182676f1a7c7efd993f637f0bca43c7a07ecf1f0d75dfda53e2b241318d9a09
be2efc7a8fc13f0d74fbdb68c3c7be0fd9c35fb6f3cbba5c5c45e515fcd3ff0082b1ff00c12bbf67
1d33f619fda6ff00693f8bfe2af8edfb537ed1df077e11ebfe28f84ff197f68ff8c5e23f136abf0b
75fb7d6349d67fb43e1a7827c21ff0827c24f00c926a3696d314f0b7c3ed303fd9ede07692342ac0
1fd2ed14c8ce638c9ea5109fc541a7d0014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
0145145001451450015f97bf04669edffe0adffb7fd8ed77b6d43f649fd8035532992d4ac33daf8b
7f6c3d396dd630e2ed7cc8cb4c59a36849cfef158a21fd42afcd1f8570d85bff00c15a7f6ca2b6d0
4ba96a1fb13fec3d7725f8338b8b5b5b7f8a9fb64d98d3594ccf6e629dd12f43086290300b9652cc
c01fa5d45145007ca1f1dff61efd963f691d5ad7c57f14fe1068373f1234c10ff60fc65f06dd6b3f
0c7e3978664b5429672f86be357c37d4bc2bf13b4516676bc36b65e298ec19a345b8b49e20633e05
07ecf5fb7afc027965fd9e3f6b5d2bf68ef044091a58fc19fdbaf437d47c476502caf3cb6de1dfda
afe10691a478f606231676d77f15fe187c6fd4fc8646bbd5a59e26b89be93fdb2be39788bf66afd9
77e367c74f08786749f19f8b3e1bf82af35cf0c785b5fd4350d2341d77c4325d5a69ba2e9fae6ada
5586aba9697a34da95f5b7f6a6a567a6df4f61602e2e92d66316c3f304bff0506f883f05a2b783f6
defd8dbe397c05b38d48d4be327c19b1b9fdaeff00670b58d1511b51d43c5df08345ff0085c1e0ad
3249cb07bdf897f027c19a5582147bad61a02b72e017af3fe0a356ff0006956dff006dff00d9bfe3
6fec91143f2de7c541a33fc7ff00d98b2f72f6d04edf1dfe0c596ba7c19a7cfb5655bcf8dde04f83
a5124532c08449b3eebf869f15be17fc67f0a5878efe107c46f02fc53f04ea81bfb3bc5df0efc59a
0f8d3c357a57874b6d6fc3b7fa8e9b2c919f965892e4c91382922ab02061fc1df8f9f03ff686f0ba
78d3e04fc5cf871f183c2ade524bae7c39f18e81e2fb1b39e68c48b65a9be897d78da56a28a489f4
cd492d750b67578ae2da2951d17e6bf88dff0004dffd963c69e26d57e23781fc2baffecd3f197572
b25f7c6dfd947c53a9fecfff0011f52b913f9e6e7c572f815acbc25f12cc999219ad3e2b784fc75a
64d6f34b14962c0a9500fbbe8afcd67f0e7fc14d3f67f91a4f0a78e3e0cfedf1f0eeca0674f0e7c5
8b3b7fd987f6998e28cdbc10db597c4df00687e21f807f10750f204d75b35bf84ff0561bab8061ba
f1244251751e1dcffc1567e14f85fc43a7fc2bf8a1fb3afeda9f0ebf692d574ad4359d17f66e4fd9
9fc73f13bc71e2ed2b449f4ab1f107887c05e39f83517c41f81de2ff0006e87a96b5a6596ade2fb4
f8a96da468afa869dff0923e8336a16b6ee01fa8b457e6537ed01ff0523f8c0f243f04bf61ff0003
7ecf3e1f9e4df63f10bf6def8dba2bebada7990ac77507c04fd9a3fe169ea53ddcb16d98695e28f8
c7e00bb818182e4c4e77abbfe18bbf6b0f8af6d8fda77fe0a2ff00188da4e6696e7c05fb1a7823c2
3fb2578353ed522c8fa7c9e33964f8b9fb405d5b59c5becad6f74bf8c7e17b99a10b752c115d9919
803ee2f8adf1c3e0bfc09d00f8abe36fc5cf867f083c33bbcb5d7fe2778ebc31e04d1e4949c2c10e
a1e27d4f4cb59ee246c2456f0caf3cb2158e38ddd954fc3927fc1527e10f8ea5fb07eca3f05bf6a3
fdb4b5096492d2df5af813f0535dd1be11adf02cb0a5dfed07f1ba7f849f039eca4601defb41f1e7
88365b133436f7254c47d4fe167fc1367f61af83fe265f1e785ff670f016bdf12c490cedf167e2b2
6aff001c7e2f35d425196e87c54f8cdaa78f3c7f0ced2a09ddadbc4302b4e5a5d81d89afb86803f3
08f88ffe0ad9f19e375d07e1c7ec8bfb0f787af209604d4be26f8b3c67fb617c60b0679088ef7fe1

08f871ff000a4be12e9779140032db1f8b3e3cb117126d76b8861cce89ff0004d8d43e25afda3f6b
ff00db53f6bffda75af2de1835af02e97f1223fd973e075f084478813e187ecb965f0bf53bfd3da4
8c4925978dbc79e376b93c5e5cdd032799fa7d45007ce7f01ff641fd967f65fb392cff0067afd9f3
e10fc1e6b988c5a8ea9e04f01f87b43f11eb7b9999e6f11f8aadac47897c4b772b3334d7bafeada8
de4cc4996773cd7d1945140057e647fc16764b787fe095dfb754d74f2476f0fecfde2e9a69220bbe
2488da39972e0aaa47b77caf8263895dd7e6515fa6f5f9b7ff00058593caff00825d7eddb2796f36
cfd9bbe233f931e0b4bb74873e51052406393ee4a361cc45c0c139001fa35613437163673dbcab3c
13da5bcd04cadb966864851e3955800196446570d8190738e6ad566e8efe6691a549e4adbf99a6d8
bf90802ac3bed626f255470163cec007002802b4a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800afcbcf8733ce3fe0b1ff00b575abb8103ffc13e7f631b88a3f2f
69629f1dff006c689a51270650acec848c85276e4118afd43afcdefda5bf619f8a3e3bf8f43f6b6f
d94ff6b1f187ecb3fb45cbf0b7c37f07fc5106a5f0ff00c1bf1abe02fc58f01f82bc4de2ef187843
44f899f0b7c4c9a2788e2bdd135bf1cf8a96c3c53f0efe24781b5db5b3d6ae6399f5111411800fd2
1a2bf1e9bf6dafdbebf66133c1fb72fec1da97c4cf00e9a15ef7f69aff0082746a9a97c73f0a4162
b197b8d5fc61fb30f8c0685fb47f83ed6c218a5bbd5bfe107b5f8db6b670b1115fdca40f33fd91fb
2e7edeff00b1dfeda1a6dc5efecd3fb40fc3df899a9e9a85bc41e07b4d55b42f8a3e10952389e7b5
f1afc29f13c3a2fc46f075d5b34cb0dc43e23f0c69a63b85960cb490c8aa01e57ff0565bf934bff8
2747ed5d7f14c90496df0e22759645de884f89fc3e9f32956041ddb72400a4ee2ca06e1fa235f027
fc1536d6d6f3fe09dffb5e43796e97300f82fe259fca92259c09ad7ecd756d288dfe5f32dee618ae
227eb14b124a086406befba00f8b3e32ff00c13d7f649f8dde306f8a3aefc2c83c09f1b551d6d7f6
81f81de20f127c07f8f36b214548de5f8b3f09355f0878c75a820d88c9a4f89b53d73429362a5d69
77116633cc7fc1393c4ff1135bf821f10bc33f12fe2678b3e306b5f07bf6a6fdaa7e06689f10fc7b
1e89ff0009df883c0df093e38f8cbc1de046f1a5ef87b43f0de97ad78974ff000ae9da5e99aa7886
3d12c2e35f9acffb5af6396eeee6b897e9ef8bff001fbe05fecfbe1e7f16fc77f8cbf0b3e0c78611
2593fb7fe29f8ffc2be02d26410ab3bac17de28d574b82e65c290b05bbcb348d848e367214fc31ff
00049bf8b3f0c7e397c0af8ebf15be0df8bb44f1dfc35f1bfedcff00b66f887c27e2cf0ecd24fa46
bba4eadf1c7c4ba8db6ab6524d0dbcad6da9c576ba95b4af12adcdade4177099209e291c03f50ebe
03f88babb5a7fc14cff653d21a7022d5bf63cfdb39e2b7f252463358fc54fd8de79651263ccb5063
645760db2e0aa46c85a3565fbf2be0ff008b36d0a7fc1453f62cbe58613732fece5fb7169cf70420
985b0f137ec7f78b0a1c79850cd10775dc50100950c41a00fbc28a28a0028a28a0028a28a0028a2b
e41fda27f6ff00fd89bf64b531fed19fb51fc14f851abb388ad7c25e23f1de8aff0010354998656d
f43f873a5dc6a3e3cd7ae98150b6da2f876fee199d15632d220600fafabf383fe0b06e13fe0965ff
0005027dd3a95fd93be35156b69122b80dff00084eabb0c5249244aadbb6e06f0cc32a819caa9f13
8bfe0ab3e3ef8db24b61fb07ff00c13c3f6c2fda661944834ff8b1f153c2769fb177eced3830abc5
7b178fbf68e3e1bf885af5823ba34ede0bf83de289de1c9b18aee5658eb80f8bdfb26ffc156bf6fc
f865e3df831fb547c7cfd963f639fd9fbe2bf85b50f0778f3e16feca7e01f15fed01f18fc43e0ef1
15bad9f88bc31aa7c7bf8dafe0af07786ae6f34f7bbb3fed7f07fc11bcb8b71701ad6f0c9189c807
ecff0080d99fc0de0c7732b33f84fc3accd392d3966d1eccb1999896694924c84924be4939aeaeb3
344d2adf41d1b48d0ecde592d346d32c34ab57b86469dedf4eb58ace0799a348e3695a2854c8c91c
685cb1544521469d0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
001451450015f187ed31ff0004f2fd8cbf6bcb9b4d67e3c7c03f067897c75a49327873e2e787d752
f879f1bbc2574a8890def84be34fc3cbff000bfc4ff0e5c5b98e1788697e2ab7818c31a4f04d0868
dbecfa2803f047f68cff008268ff00c1432cfe037c50f817fb25ff00c145af7e25fc33f88fe12d67
c18df09ffe0a1fe0e4f8cda9f86f4ad76158679bc21fb4f7806dfc35f18a39f48541fd8b6df14343
f8c11942b0dddeaecfb437b427ec47ff00051af8f096373fb5b7fc14ebc4df0d7469a486e756f841
ff0004edf855a0fecf5a246c9b99f4d3f1ebe255d7c5df8e9a9dabb6c47bed0afbe1ddc49089025a
5bcd224f0fec351401f9bdf073fe091dff0004f5f82fe25ff8581a7fece5e1af8a1f16250ad79f1a
3f68fd63c51fb4d7c5fbcb9dd1bbde2fc42f8f3adfc40f106933492c4b3187c3d75a3d8c52b4ad6d
69079d307e1ffe0943631e93e1efdbe345b610c563a4ff00c152ff006db8b4eb5b6b6b6b3b6b1b3d
47c6fa3ebab676d6d691c50430c336ad36c55504ee2e705b6afeacd7e3e6a7fb22fedebfb2f7c4df
8e9f14ff00612f8e9f043e23fc3cf8e7f17fc67f1f7c65fb237ed59e05d53c37a65b7c46f1dc1a4b
f8c6ebe177ed31f09fed3e2df08c5af5d68f0cf67a378fbe17fc4cd1ac2ea5744bab18279ae6200f
d83af84be2fc67fe1e13fb114a02e17e037edc70b36407025d57f64b93039c942d6ea5863ef2a124
639f99e2ff0082b9e95f04e4b7d1bfe0a2dfb28fed13fb066a2b2a5a5f7c54d6fc3727ed01fb234b

7329db6d2d97ed39f03ed3c49a1f87ac6e8e0897e2e7853e15dc5a0602fade0549644e9fc65fb407
c1df8adfb6ff00fc13afe23fc20f8bbf0e7e277c35f117c25fdbb6d7fe139f87be3df0b78afc192d
95b787ff0067bf104d3cdafe85aa5fe992476674446b88c5c8366e4c977e4f9254807eaf515f999f
16ff00e0b0ff00f04e8f849e2197c0abfb48f86fe32fc535965b583e0efecbda378a3f6a5f8af3ea
114ab0be9937827e0168bf10354d1af44ade595f122e8b046caeb2cf19520797ff00c36f7fc1457e
3ac9e47ec99ff04c1f14fc3ef0c5f8b75d3be30ffc142be2ef86bf674d2edd665defa837c06f8716
5f197e39dedac7190f1d8ebda6f80b51763e4dcc7652875400fd83af38f8a1f18be127c11f0cdc78
d7e337c50f879f097c1f68b2b5cf8a7e2578cfc3be06f0f43e444d3ca1f58f136a3a669e1e3855a4
68fed1bf60276e2bf3162fd8c7fe0a53f1d1639bf6acff00829b6a3f09f41bc679352f84dff04edf
833e19f8216702b2e12c93e3e7c669fe367c62bb85433ac97ba041e01bc970b3422d25d9e4fa47c3
1ff823a7fc13bbe1c7896cbe206b5fb3ee9bf1f3e2bda132b7c60fdac7c51e30fdaabe26cf7a5958
ea31f893e3cebbe3bfec7bd5645301f0e5a68b6f6641fb0dbdb6e6dc01e7fa8ffc16a7f650f174f7
da47ec8be09fda5ffe0a07e24b29a6b39adff637f809e34f881e04b4bc5922b783fb53e3af8b2dfc
09f012cb4f96ee78a09b5287e265ec368be74d347b60905518fe297fc1697f6819675f87dfb347ec
a7fb037826f51e0b6f147ed3ff0013b59fda7be37dadbc926c4d56dfe0efc009fc33f0b2c3514883
4b1e93abfc79d5ede3678bed324ac25b55fd7ad3b4dd3b47b1b5d2f49b0b2d2f4db1852decb4ed3a
d60b2b1b3b78c62382d6d2da38adede141c2450c688a38551576803f1deeff00e0951f117e34dc9b
dfdb73fe0a43fb697ed17a7dc2431ea3f0a7e14f8ab46fd8bbe025fc08ed23d95e782ff672b3f0f7
c43d5ec58f96bb3c4bf1835eb97543f69bab82c367d87fb39ffc13dff620fd925525fd9cff00659f
82bf0b35859e5ba9bc61a1f82349bcf8877f753a859aeb57f895ae43aaf8ff005aba940fde5c6afe
24bd99cb3b339691cb7d8b4500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500453430dcc335bdc4315c5b
dc452433c134692c33432a18e58668a40c924522332491bab23a315604122bf2dfe297fc112bfe09
49f197e255b7c5bf1f7ec3bf046efc6b1dc5e5dea33787747d4bc09e1ef145e6a050dedef8e3c15e
04d57c37e0cf1d5edd1402eaefc5fa06b53dda168aee49e26295fa9b45007967c25f819f053e0278
6a0f06fc0df845f0cbe0e784eda38a287c35f0bfc0be18f01e86890aed8b3a6785f4bd2ecddd467f
79244d23316766666627d4e8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800afe587fe0e3
aff828ff00c69fd95b4df841e0efd983e2a7877c15e2cf80de26f84ffb65fed41a227c4ed2fc09e3
af1afc01d3be3068df0dfc1bf06fc31a44b7d6fad78da1f8b3e30b9f126a9e34f0de9422ff008a13
e1c6a726a924da6ea434fd4ffa9c6048c03b4e473eddff004fd6bf0fbc3dff0004c0f885f15354ff
00828ff8bbf6dff06fec49fb40f8fbf6add4f5d8bf67af154ff0cbc43aeea7f07fc031fc29b9f851
e02f863aceabe33d32e759d07c3de15b4d3746f16cfa97c38bed3f5abdf1af8afe236be97115c5de
882d003f5f3c0ff163c07f10be12f853e38f8735fb4b8f865e34f87ba1fc53d0bc4f3b0b6b297c0d
e22f0ddaf8b74ed72e19d88b7b7fec1bc8af6732106140fbf050d7e5a1ff008383ff00e08c40c80f
fc140fe09feed8ab623f1b104873193191e122255dc090f117429890318d95cd7ff827cfec85fb52
fec2bff04c6f127ec99fb4d7c56f85bf1adfe0dfc32f89de18f853e2cf86fa478b749bc3f0be7f0b
ebda9693e1af171f14b28bdd53c357fa85de83a0dce9567656917846cf45b1b98e7beb49ae67ec3f
e08c9f0f7e1ddf7fc127ff00e09d77d3f813c17757777fb1f7c0ab8bcbc97c2fa14b737579378174
796f2e2e666b032cf737178669eeae2577967b9692799de67791803839ff00e0e26ff822c5b92b27
edfdf09d884f30f93a07c50b91b77b4780d6fe029559f7293e529326cc49b3cb656351bfe0e34ff8
228a22b9fdbefe191566d802f843e2fbbe76eecb469f0e5a455c71bd9426ef9776ee2bf6013e1dfc
3f8fccf2fc0be0e4f391639b67863445f363524aa49b6c46f45249556ca82490064d7e73ff00c15f
3e18780b51ff00825c7edf56a7c1fe1bb6f2bf655f8c17f04d63a269765750dd68de12d4358d3e48
6e21b2f32230ded8c120d98276e14a93b80078c8ff00838c3fe08acdfeaff6f4f877390012b6de07
f8cd72e01202964b7f86b23aee2c02e546e2405c938a6b7fc1c63ff045946995ff006edf02a35b15
1741fe1e7c705fb197711a1bc2df0c00b40f232a2b5c98959d954125803faf3e15f0a785ad741d12
4b5f0cf87ad5e4d1b480ed6ba2e996fb847670344a4436a836c47989400b1e06c0b815f0e7fc1583
c35a54bff04c7ff82870b2d0f4f17b7ffb1cfed0ed3496ba769e97773243f0bfc4b3c7234924204d
3c3246b3dbb4ccc5278d1d1964556001f3743ff07157fc118ae91a4b4fdb8bc23791a32a34965f0c

3e3cde2067202217b5f8572aee7c808b9cb92368391970ff008388ff00e08dbbf61fdb5342ce1486
ff00853dfb44f96773150a253f08bcb3264731862eb952400cb9fd65f855a7e9707c36f01b58e9d0
da4571e0df095c323e9f656173237f6169d2c725edb59c6b0477887699523dc90cca5626daab8f45
c0f4ff0023a7e5401f893a87fc1c67ff000462d3228e5bcfdb6fc3d0f9ce62b743f07ff68632dccf
b4b2dbdb45ff000a943cf732e36c16f1869a67f96356c1c3ae3fe0e2cff82375b2866fdb2ec2762a
afe55a7c0dfda5aea70adf77cc8a1f83aef0b1f986c942365241d6370bea1ff054cd3edaf3c59ff0
4b2b8b9b0b3bd4b1ff0082abfc009035dc0938b5371f08ff00684b549a30eac164f3e587ca623093
88645c4b1c6e9fac4aab92e157732a8670002c172541380480598a83c0dcd8c64d007e477c2fff00
82eeff00c1287e327c41f877f0afe1f7ed77a0eabe3ff8afe2ed03c05f0ffc39a97c30f8e5e149fc
47e33f14ea16fa5787fc396f7de2df865a269369a9ea9a8dd41696d16a1a85a234ae374810332feb
9d7e34ff00c169a0864f879ff04fd9e4804af67ff0579ff8271cd6efb119a09a6f8e56b62f2ab32b
345fe8f77344cf198dca4cd197f2e4746fd96ff3f9d0014514500145145001451450014514500145
1450014514500145145001451450063788bc43a0f84740d6fc57e29d6b4af0e7863c35a4ea3aff00
88bc43aeea169a4e89a0e85a45a4da86adaceb1aadfcb058e9ba5e97616f717ba85fde4f0db5a5a4
12cf3c891c6cc3f2c3c19ff0581f835f144e87e2bf83ff00b337edd3f17bf67cf11f8d74cf04e89f
b57f807f66fbdbdf80bac4ba9f89ecfc1fff00097e8736b1e27d17e2b788be1ae9daf5d496faafc4
6f0efc2bd57c236969a7ea7aaaea9369361737d1cdff0005cff83bf19fe3effc125bf6e0f84ffb3f
69fad6b3f15bc4ff0009ad67d0bc3fe1c59a5d7bc51a3f86bc6de14f1678e7c23a3da5b1171a96a3
e2df00e85e27f0ddae8f6eb24faccdaa2e950c33cb78b0c9e05fb187fc1667fe0985a67ec1ff00b3
96b31fed0df0cfe1d6ade11f869f0abe0d5dfecc22f6193f685f087c4af0de81a1780a6f841a5fec
fba34137c4dd5757d3bc4562fa3696fa17846e346d42c238f5bb5bd4d119ef2200fdde1920123070
323ae0fa647071412075207d4d2d7e1c7fc14cfc5bfb6ef8cff6d8fd80bf635fd90ff6b5bafd8e34
7fda0bc03fb5b7c48f8abf14747f833f0cbe34f8824b7f807a7fc1bb9f0d691a7687f12e03656105
edc78f751b4bab9b1bb899deeede5b9b7bb8ed02a007ee3641e8477ee3b75fcbbd2e47a8afc375ff
0082797fc15c965473ff0005edf892f1ac062f2dbfe09f3fb23659f7ef133b055566c650feef7118
c3a8041f93ff006bff00d9b7fe0b1bfb3a782be1478bf43ff82e17c45f1747e34fda5bf66bf807ae
dadd7ec31fb26685fd89e1ff00da03e30f847e105f78d6de6b4d3ae5f53d5fc27378b2d759b1d267
58ed7569e16b3b8b8b38e63750807f4f14640ea6bf09c7fc1373fe0acfb94bff00c17efe3515518c
27ec21fb20a120e3a9fecc604f1c1656603201e4e7cc20fd817fe0b4737c6bd4fc1575ff0005b2f8
d917c1eb6f85da1f89b49f8af0fec77fb1d2dfdffc4bbcf16f88b49f10fc3cbaf0dae886e62b4d27
c2f65e1ef12d8eba07917536b7796058c9a628201fd13d15f8570ffc1357fe0aa00c86ebfe0be7fb
40cdbb98fecffb177ec8d6a11c104170fa05c874c0c18d3ca0c4e49c641b76dff04d6ff829ea83f6
eff82f4fed2370db4006d3f641fd90ac8646392b2783ef7208edb81cf258f3900fdc9a4c8f51f9d7
f3bbf1effe09ebff000593f09fc18f8a5e29f811ff0005acf8fdf143e32787bc0de24d6be18fc36d
7bf663fd8f7c2fa478efc6ba769935de81e12d43c4b37852dedb42b7d7b508a3d35b56b865b7b137
2b71366289c37a2e97ff0004d5ff0082a35ce956f75a97fc1787f696b5d6a6d3ec59618bf64bfd92
059e9b7f2b5bcbab437b6a3c312aea88b1a49676463bab66b3b806f167bb85e4b59403f77723ae46
3d734a083c8391ea2bf986fdb13e127fc14b7f606f879f0a3f687bdff82c3fc74f8eda6d87ed57fb
25fc3af197c2df19fecdff00b30f863c2fe37f077c60fda27e1f7c34f1469736a1e17f062788f4d0
740f135e393a6df2de4be54bf66bab17912e6d7fa78550aa1540007000e807f9eddba5002d145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
051451400514514005145140051451400514514005145140051451401e73f1846ef847f14d70adbb
e1cf8dc6d657756cf8675318648c191d4f42b182ec32141622bf3ebfe088efe67fc123bfe09d27cd
1363f647f8369bc0900022f0bda4423fde80d98b6f947036653311311427f447e28b05f867f11598
48cabe05f17332c28649481e1fd4091146012f211c22004b36140c9afcdbff008218caf37fc1213f
e09ded24924acbfb2d7c368434b0f90c23b7b0960863d86493e58a389628e5dd8b88d127d918711a
807eaf57e777fc15c0b8ff00825f7edfe63711bafec8ff001d9c390e4a6cf87dadb165f2c860ea01
2841e24084fca0d7e88d7e7d7fc158cedff8263fedf8de59971fb237c7afdd85dc5ffe2dc6bfc05e
8c73ce2803ee8f0b9cf86fc3e724e744d24e4f24e74eb63927d7d7debe2eff0082a346d2ff00c136
7f6fa4455663fb1c7ed22c15802a4a7c23f163f20f04614e41ca9e8dc57da1e15ff9163c3a7d742d
1cff00e53adbfc2be3bff829bdb5c5e7fc138bf6f8b5b542f713fec6dfb4bc70a8df9dedf073c63c
e63479005fbc76233614ed191401f4c7c19ba17ff087e15df076945efc38f035df98f1dbc4d27da3
c2da4cbbda2b455b58d9f7ee296ca20424ac2046140f4aaf1dfd9e02afc01f81c8b2c53ac7f07fe1
922cf0399609d4782743c4d0c8c15a48a404346ecaacea4310335ec5401f959ff054279135aff826
715b779a2ff87a87ecd22e26560b1d9472781be36450cf3a9e65596f24b6b38910656e2e61958848
9abf548741f415f965ff0005418ee65bff00f826efd99623e4ff00c1537f65b96e5a566531daff00
c23bf16d1da30b9f32567748954fcaa256738d99afd4d5e83b703a5007e32ffc16b032fc35fd80ae
05cbdb456bff000579ff00826f4d70a15192ea17f8f3616de44c581748d25b98aec34455ccb6d123
13134a8dfb375f8c5ff05b381ae3e137ec2b102be59ff82b77fc136bcfcca61610b7ed0fa227ee9d

4821cc8d18382a426f6072b8afd9c1fd4ff338a005a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2801080782011907919e41041fa820107b1008e6b918fe1f780a1f1237
8ca1f0478422f17bb4aefe2a8fc35a3278919e68fc9999b5c5b21aa334b17eea563744c91fc8e4af
15d7d140074e95f8cffb59cd3db7fc1687fe090a63588437ff0003ff00e0a5da6ceeeb2f98ca3c13
fb3dea6b0c4c8cb164cba7452b2ce1e329139082511ba7ecc57e2afed8b398bfe0b4ff00f04658fc
f2ab3fc2dff8299466dc14c4a57e13fc199c3142ad210be493b97680c15777cc51803f6aabf3a3fe
0a7581f02fe0c9240c7edebff04ebc646793fb6cfc0d5c74382776013c64f51d6bf45ebf347fe0ab
3797ba7fece3f0aef74e81ae6f2dbf6edff8275cb0dbaaee6988fdb7be04828331c8172a49dcca14
63965ea003f4babe7383c1fe334fdaaefbc7f2fc548e4f87773f00344f06dafc11fed5be3259f8da
c3e246bbadde7c565d0cdc9d3826a7a0dfe9fe0f97561682f59f4a8eccdc9815221f4657c8f2683f
0253f6e8b3f141f14ea71fed3773fb285fe831781c35c368d3fc06b3f8c7a76a375e2b745d20db0d
52d3e225fd9691133ebc93ad9df4a23d1e4884d7b0807d714514500784fed43e14f1278ebf66ef8f
7e0cf077c511f043c5be2af83bf11fc3de18f8c8fa84da4c7f0af5fd5fc25aad9691f10a5d52def3
4f9f4f87c1f7f35bebd35ec17f6535b4562f2c7776eea255f5cf0e43736fe1fd12daf2fd756bbb6d
274fb6bbd555b72ea97505a4315c6a2afbdf7adf4c8f74ae5d8b09412cc4963e15fb62e95f0935df
d92bf69ed13e3f6b3abf873e05eaff00b3f7c62d33e327887408e6975dd0be175f7c3ef105b78f75
8d162b7d335a9e4d5b4cf0bcbaa5ee9c90e8faacad770c223d3af588b693dabc191e970f843c2f0e
8734b73a1c3e1ed162d16e6e0113dce91169b6d1e9b713831c2c269ec9609640d0c4c1dc868a320a
2807e4affc176618e4fd822da570e1adbf6c3ff827c4e9227de898fedbff00016dfcc236b6f012e2
40aa7037b29072307f63c7bfbff3e3f4afc76ff82ec027fe09f57aeb9dd17ed65ff04fa91486c608
fdbaff00679504f214fde380dc6707a818fd881fd4ff00338a005a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280392f1fdb3de7813c6b691a4924975e12f11db224242c
aef3e8f7912a44cdf2891998042780c413c57e5f7fc107483ff047cff827bfc973194fd9cbc2b0b2
5dcf35ccc1e0bcd52293f7b70ef2088ba3182156105bdb98aded923b68628d7f503e20595d6a5e03
f1b69d63bbedb7fe11f125959ec2caff006abad1af60b7da50170de748982a0b03ca824015fcaaff
00c11e7fe0b7dff04b3fd9a7fe099ffb1cfc00f8f7fb607833e1c7c67f853f09a0f067c43f006b7e
12f8a571adf857c47a5f88f5e8ae347d41b49f01ea162d776f1bc21d2d6f2e154328dec724007f5b
15f9f5ff0005622cbff04c6fdbfd91ca327ec81fb40c8ac3702a63f867e227ce5087c7cb83b59490
7823a8f9620ff838b3fe08b372cc96dfb797c3bb8917198e0f047c659a5e5828db147f0d9a462588
18552726be32ff00828cff00c1773fe0941f19ff00604fdb57e127c27fdb0bc31e35f89ff10ff663
f8d9e03f03f84746f007c678f54d77c67e29f87daf68be1cd06de6baf87567696779aa6af7969670
4ba85dd9da4524cb25ccf140aee003fa4df015cbde781fc1b75205125c7853c393b85042879b46b2
958005e420067200324840c02ec724fcabff000527567ff82777ede4aaf2c6dff0c6bfb4e157820f
b44ca47c17f1a1cc70ee4f30f182858020924e01afcf2f857ff0707ffc11f745f861f0e747d73f6d
5f0e5a6b3a4f80fc21a6eaf6b77f0cfe3b4d7769a9d8787f4fb3d46def2587e14885ee6def619e1b
878c08da5472a00200f09fdbdffe0bb3ff000494f8c9fb0dfed8ff00097c09fb5f695e29f1b7c4ef
d973e3df803c17e1bd13e18fc778355f1178b7c61f0bbc51a0786743d36eae3e185ada5bdd6adad5
fd958437375776d6703ce26bab982d92595003f7abf66699ae3f670fd9fee1b05a7f825f0a266c05
51997c05e1f738550aaa32c70aaaaa3a05038af6fafe7d3f674ff83813fe090be16fd9ff00e08785
bc4bfb62695a1788fc2df08be1b786fc45a46abf08ff0068082fb4cd7742f0668ba5ead61707fe15
3986696cefed2e2da49ed649ada5922668259232ac7d6a6ff838b3fe08d50cb0c5ff000d9da6ce67
9c5b892d7e0a7ed1f73046c403e6cf710fc1f7821b75dc03dc3c8214270ce36b6d00f74ff829a161
73ff0004efc0420ffc14f7f65b0e5f390a74bf89d8316011e66f0a0e703cb2fce715fa78a72aa47a
0fe55fc9b7fc1443fe0b9fff0004c3f8bd37ec516df0b7f692d6bc61ff000a93fe0a21fb33fc64f8
8d73e1ef829fb41c11681f0b3c04be30b9f1878b1a7bff008596316b3a4697fda9a759ea9a7e9325
eea9730dd5c7d834fbe6b69623f7ebff00c1c8dff046d8e5921ff86afd5dcc6e50b47fb397ed44d1
b72c03c6e3e0c6d9236dbb95d320a953d08a00ef7fe0b531a49f07bf62959a159ad0ff00c157ff00
e09b22f55d77462d8fed2de1604b00cae079a625263dcf960a170491fb1e31dbd4fe7939fd7ffadc
57f235ff00051dff0082c4fec03fb73f82ff00653f819fb287c5cf18fc4ef8ccff00f051efd847c5
9a0787edfe067ed03e1141a7782ff680f09eb3afebc75ef167c34f0f68d0d8699a4fda5a477d456e
19dd7ecd04922657fae51c0fc5bdfa927fcfa74a005a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800afc5efdb36161ff000592ff00822bdca5ba37fc527ff0
52cb692e45bee95236f811f0d6611b5c8426384cb1464c5bc6f94c64236095fda1afc5bfdb66f96c
ff00e0b07ff0450fb55ec36d63268fff0005285659ae5608cdcffc33c7819e3322bb2a38f252509b
b90c0907230403f692bf3dff00e0a5d0c937c04f860b1398e45fdb73fe09f522c8a10ba18ff6d7f8
14db93cc05376010376073c1dd8afd033710067433441e300c886440c81b6ed2ea5b2a1b72e0b000
ee5c7515f991ff000563f17d8f863f65bf04eb7f6ed25a3b4fdb3ffe09f734d15ddedb4493d9ff00
c36e7c068ee442ed776c43aa166f3525cc4a9248df2239001fa795f284de33f03c7fb6ee95f0e9fe

125e37c4cbcfd9635af1bc3f1e858db7d861f02e99f17340d0ae7e103ea66137697579afead67e34
160b3adbcb158b4ed0b4b12ba7d34baf686ecaa9ace92ccec1515751b366763c85502625988e4000
935f3fdd78e7e2cffc35168fe1a874bf0949fb32cbf0275dd6f50f1d36a7a50d76d3e3eda7c43f0f
69ba2783e25fedf5bd7d36ff00e1ede789757980f0fcb6e97ba5c41b5786561653807d2b45618f13
f86ca961e21d0ca8eac356b02a32703245c6064f1cf7a61f1678597ef78974018c673ace9c319e9d
6e7bf6f5a00f23fdaabc43e1ff0008fecc3fb4678afc59f0c65f8d7e16f0c7c0bf8b3e21f127c1c8
2d22d426f8afa0e8be03d7b52d5fe1c4763359ea10de3f8db4fb6b8f0dadac9a7df24e752f29acae
831824f56f065cdbdef847c2f7b69a69d1ad2f3c3da35dda68ec8233a4db5ce9d6d35be966354884
674e89d2cca08e30be46d11a00107967c7af1df8af4bf81bf19753f8157fe11d7fe36e9df0abe215
ff00c1ed0b53d67413a6eb5f146cfc27ab4fe00d2b501a96b3a4e9e6c750f1647a4d9de0bed534db
4f226905c5fd9c45ee23ef3c39e31d2dbc39a14fe23f107866d35e9346d366d7ede2d734a305aeb3
25942faac113477d345e4c17cd3c7198e6963d8a3648eb86201f969ff05d8466ff00827a6b457194
fda9bfe09fd210480084fdbb7f67724720e78ec304f40464d7ec3ff9fcabf153fe0ba7e2ff000bdd
ff00c13e759b3d37c4be1dd43549ff006a2fd827ec1a55a7883466bfd4a7b4fdb93f67aba96d6ca0
6bb32cf32c11c92cab6f1cb25bdbc735dc88b6f04d227ed58ff1fe7fe7fad0014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145001451450014514500145145003597729192338e463230411d411dab9e8
fc21e1586479a2f0d787e39e495ee259a3d134b4965b891b73cf248968acf33b7ccf213bd8f2c49a
e8e8a00c4b7f0de816931b8b4d1348b49c95266b6d2f4f8653b0ee5cc91db2b9c361979cab0c822a
d0d234c53332e9f628d7322cb7256cad01b9915d6449273e4e65747557477dccae15b39515a34500
4490451a9548e3556dc0aac68aa7712c7215403924939c82492464d4800500000003000000007a01
803f0a5a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800af8b7f6c6ff82777ec65fb7fe9fe03d2ff006bef819a1fc67b5f
8637faf6a5e026d53c43e37f0cdef866efc4f6da6da7881ec353f02f89fc2fa9343ab5be8fa5a5e5
a5cddcf6921b1b69040b2461ebed2a2803f161bfe0ddff00f8239b99cbfec6d62ef72156e267f8e3
fb4b34f32a152ab25c37c6533b85289b419081b13030ab8a771ff06e6ffc1172ec22de7ec39e14bd
48d42c715efc55f8ff00790228dd80905cfc589615c162dc20f9f0ff007c061fb6745007e26c1ff0
6e67fc1162d9a3787f611f02abc441899be227c7191a365c6d6432fc50728eb81b5d70c31c115a31
7fc1bc3ff0461891517f60cf866db66fb42c92f8afe2d4f389fe6cca2e26f88524fbd8b333b79997
66667dcccc4fed0d1401f8aeff00f06ebffc115e495a53fb027c2c567003247e25f8ab0c0429c83f
668be2025b673d5845b8e0649c0c74707fc1003fe08d36e54c7ff04f8f80cc5218a01e7d87896e41
4859991985cf88e50f312e44b72e1ae2750ab34b22a205fd85a2803f2013fe080dff00046c8edede
d97fe09eff00000c76d299a367d275e96e19c9638b8bb935f7babb8be63882ea69a1002811e1136d
f1ff000418ff00823a0e9ff04f2fd9c7a96e7c2974792727aea6703d147ca07000000afd70a2803f
2abc37ff00043cff008248f83fc45a0f8b7c31fb027ecf3a2f893c2fad697e22f0f6b165e149d2f3
49d6f44be8353d2753b476d41952eac2fedadeeaddcab0596242410315faa8060003f5ea7d49f727
934b4500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014515f98ff001abf
e0b2dff04cbfd9d3e2f78afe037c6efdacbc17f0ebe2cf81ae2d6dfc5fe0fd7bc33f123ed5e1d4bc
b6b3bc8350d5752b1f055e6896da21b5d42ce693c40fa9ff0061dba4c3ed1a84455c2807e9c515c8
7807c7fe09f8a9e0bf0cfc46f86fe2bf0f78efc03e34d1ac3c45e10f19f84b58b0d7fc33e26d0354
b78eeb4ed6743d674c9ee6c351d3ef20916482e6da7911864121959475f400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
451400515c4fc48f893e01f83fe04f14fc4ff8a7e30f0ff803e1df81f47b9f1078c3c69e2bd4edb4
6f0e786b44b201aef55d6755bc78ad6c2c6dc30335c4f22471820b30af947e0f7fc14dbfe09ddfb4
0f8c74ff00879f053f6dcfd977e26f8f7589218344f05f84be35f80754f14ebd7139758ed740d063
d706a7aedd931b86b4d26daf2e23c0f3224dcb900fb928a4041008e84023b707d8f34b4005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140057f14dfb74fc39fda47e287fc1c53fb517813f67ff8a9f06be0ef8afc5bff000453f126
992ebffb40780dbe227c37f10fc2fd43c556fa4f8afc3d790c1e2af0d45e0afb5eb5349752f8d357
4f11e99a0d8e8dac5c6a5e0ef10e9d7cd057f6b35f9e7f1cbfe093ff00f04e9fda5be2af887e37fc
79fd937e18fc50f8b1e2cb4d334ef1278e3c4f16bd73ac6b3a5e91a55a68961a45f1835bb7b59746
8b49b2b6b19747fb30d32ee157179693b4f3b4a01f1cff00c1b6df117c0df10ffe08e3fb24c7f0fb
c11ad780f46f87da678e7e17ea761abf891fc5f06bfe31f06f8ffc476be38f1bf87fc44f6d662f3c
39e35f16dc6b1e23d2ec21b58edbc362fe6f0ada49776da1c57d73fba0181240cf191f74e320e08c
e307078383c5729e03f00f81be16f83fc3df0f7e1a783fc31f0ffc07e11d360d1bc2de0cf06687a6

f86bc2fe1dd26db3e469da2e85a3db59e99a659c659d96deceda18f7bbc854bbbb1fe7dfc4ff00b2
1f853f6e9ff82c07edfde12f8d9f17bf6aad0bc0ff00013f67bfd85ee7e1af81fe0b7ed3ff0018fe
07f842daf7e2c587c7abaf1b6afa8e8ff0cfc51e1f1a86a57b71e08d1a38e7925895556f1ae22ba9
27864b600fe8d338f5fc89fe428c8f7fc8ff00857e3047ff000426fd8ed55449f16bfe0a032956c9
693fe0a1dfb5c65c673b5bcbf8a312803b6c556e396ce4d7c45f04bfe091dfb3bf8c7f6e2fdba3e0
c788be36fedfd7df0fbe0b7857f64cd5fe1d6827f6f6fda92d21d166f8b3e10f895a978c65fed9b2
f89506b9ac3ea3a9f84eca4106b7a8df26989185b05821bb64a00fe9f323dff23fe14647bfe47fc2
bf19bfe1c51fb19719f899fb7bb00a530dff00050dfdb071b739dbc7c5c07683c850719e4835e1be
14ff008206fc185f8e3f1ab55f1afc7afdb3b5cf80dacf863e135afc1af015afededfb5b45e23f08
789f4b8bc711fc60d47c4fa90f88d6f71aa69be2d7bcf021f0d5b5ceadaa0d3d747d776476497a91
900fe82f70ff006bfef96ff0a370f7e99fbadfe1d7dbad7e294bff00040afd83e7681a7f147edb33
1b688416e25fdbf3f6bb93c8804662f2212ff16cb450f944c3e5c6557ca2530012292f3fe080bfb0
2ea36d7167a8eb5fb676a16977e41bab5bdfdbe3f6bdbab69cda82b6c66826f8bcf14c6046290995
1fca5e230b93900fdafa2bf0af52ff008376ff00e09bf7715c4f2c3fb57adefd9268e3d424fdb7bf
6acbab8b7610bac732b5cfc549c3f9048748de3788ec0ad0ba1646f86ffe09b3ff000431fd837f68
afd83bf657f8dff173fe1a63c57f137e24fc27d03c57e34f1343fb5ffed2da0c7abf88af4dca5f6a
36fa2e8bf1234ed274a8e792212c56765636e900db1b0760ece01fd5c678cf3f91cfe5d690306ce0
f438239041c03820f238208f50411c115f84527fc1b87ff04c3956e03786bf69812ceaeab38fdb4f
f6a779adcba152f179bf14de3660ec66c5cc770865e1d1a22633eadff0407d435cd4bfe091ff00b2
13f88fc41aef8a756d3b4df8c5e1e975ef12eaf7daf6b97d67e15fda17e2d7867495d4356d4669ee
ef24b3d2748b1b088c927970dbdac36f6e915b430c4801fb11451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450078efed116567a97ecff00f1cf4ed4228e7b0bff0083bf13
6caf609a349629ad2ebc15adc17314b14855248e485dd5d1d955d495620126bf855d0bc0dfb29eb3
ff00067d7c18f167c6583c0ba37c67f0c59fc54d63f657f1558c3a669df1857f68cb5fdac3e22c3e
08d33e1b6a3a6791e2fbff00106b31c72691e20b1d2deea43e127bed4afa14b7d1adaf2c7fbd8f88
ff000efc17f173c01e34f85bf11b41b7f147807e21f8675af06f8cfc37773dedb5aebde19f11584f
a5eb5a45cdc69d73677f0c1a869f733dacb259dddbdc2c72318a68df0c3e05f823ff000470ff0082
5efece9e38f0dfc4af83dfb12fc0df0af8efc197d1ea9e0df145df87aefc5baa783f56858c916b1e
1397c69a8f8893c33acc529fb447abe891d8ea497416e96e85c22ca003ea7fd91a7f8af75fb2a7ec
d173f1e3ed9ff0bbee7e007c1c9fe30ff6843e46a3ff000b3e6f87be1e93c763528400916a43c4ed
a98d4238c2c497a2758d5502a8fa181049008c8c647719ce33f5c1c7d2940c0c7a71c924fe24f27e
a79afc25ff0082b5fc30d3be3f7ed6dff0493fd9cfc5ff00103e31f82be177c66f8e7fb4ed8fc43d
2be0c7c58f1c7c20d77c5d0782ff00658f18f8ebc2f69a978a3c05ade85ad2d8697e27f0fd85e986
2bcdcf135c5bc6105dccc003f76a8afc714ff82167ec2e836aeb7fb6881924e3fe0a19fb6e2e598e
59c85f8e806e7392c71c924e334a7fe085dfb0ae0efd67f6d075032437fc1433f6de6e9cf03fe17b
8ce71f9f4c5007ec6d15fcfd7ecfff00f0409fd90ac7e1a0b4f8abf143f6a0f8c1e2cb8f1b7c5bba
bbf197873f6f0fdae74ed1af3c3daa7c53f17de7833c3d25a7873e2fe8ba5cfabf83bc0f2786bc15
e2abdfb0a5d6abe25f0eeaba8ea325d5e5c4b3b52f89dff06ff7ec7dab7c4ffd9e9bc37f127f692f
0cfc3ed27c51e3e6f8b5f0ebc43fb727ed73aa6abf17fc35a87c2ef1558786fc3fe11bbd4fe31dd6
a3a2ea1e17f1a49a178c7579b40bbd364bdf0c691ac699a89bbb3bbf29003fa12a2bf1107fc1bd3f
f04d2d9e5b7863f69a74058aabfedcbfb63ed563b46f0abf1b15430550a0e0e400181c0233e4ff00
8374bfe09753190cfe01fda1e732c9e6c866fdb63f6bf9099721bcc24fc69cbc990bf3c859b80739
00d007ee5d15fcff00fc48ff008372bfe09ab3fc39f1fdaf83b41f8dde04f15dcf827c5507867c6b
abfed95fb5b6a1a3784fc452e857d1685e29d674ed43e3549a75fe99e1bd48da6af79677d1bd95cd
ad9cb05e4725bb3a9abf0d7fe0dc3ff8260cdf0dbe1faf8e3c19f167e21f8c23f05784e3f1578f34
9fdb0ff6b7b6d1fc6be248342b18b5cf16e8f6963f1b92c2cf49f126a2b75ab69f6d611a59c16379
0456891c2918001fd055202180208208c8239041e841afe477fe0abfff00045ffd813f637ff827f7
c78fda4ff677f02fc62f02fc69f84777f08bc4be05f1b4bfb54fed43e289b46beb9f8dbf0dfc3b7e
eda3f8a7e2e6b5a0dfc32e89abea50f937fa5dc25bc92a5ddb3db5d410dcc3fd710000c0000f4030
3d7f9d002d1451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140057e377e
ccda9aa7fc16cbfe0a9da33432092e3f65bff82706a71cc1d043e559afed436b223460ee691a4be5
292119558e4424298f77ec8d7e2c7c001b3fe0bbdff051709e6aacdfb0d7ec1934a1dff7724b1f8c
bf68d8639224d8328b1029b8b31497ce009126d8c03f64b5a7d6a3d36edbc3f069971ab8849b0875
8b8bbb4d364b8dc9b52f2e6c6d6faea184a7999920b3b8756d988986ec7e3f7eca3e3dbf4ff82c7f
fc1577e1df8c753f0569dab5cfc1cff827e78b3e1df8774ad55e7f126b7e01b1f09fc6fd2f56d7b5
1b1bf8ed6f24bdd23c4fa8be9facc5a3417ba269367a9785a596f85f6b92237ecb57e22fc1ff0084
37fac7fc1763f6e3f8b763e3df14f8662f077ec9dfb13693ac781ac2c7c3575e18f897a5f8d63fda
6f4fb793c41a8ea5a3ddf8ab497f086b1e13b1d5748b6f0b6b9a369ba95f2c8de24b2d60dbe98fa7

807edd57c7ff000ebe1b781b43fdb63f69cf8a3a77c63ff8487e22fc40f82ffb32f87bc57f033ed9
62c7e18f85fc07acfc783e0df1e1d3d2fe6d4635f8a37be26f15d825e5c69d65672b7802682d67bd
960bafb3fd815f1f781e2f800bfb737ed0d2f871bc463f69a97f675fd9a07c588ee86a9ff08a9f84
31f8e3f68d1f06a6d1fcd5fec63adb7891be2dc7ae9b290dff00d922d0c5f22c22cd9803ec1a28a2
8020b9f3becd71f6608d71e44bf675918ac666f2dbca0ecbf32a19368661c85c91cd7e657fc1175a
77ff008256fec326e9634ba1f01fc36b7491316896e92eb514b858d8925e35995c23924ba80c4927
35fa795f983ff04612e3fe0977fb16c6e117cbf83b6d1c71a4a6609045e23d7e2b75f30c711dc902
469223a8922753148d23a348c01fa7d5f8b9ff0006f76a02ff00fe092bfb352860ff00d9de2afda7
b49332c72c71dc1d3ff6b2f8e300b88fcdc99239d42c8b2a3344fb8ec38181fb475f893ff06ef416
f6dff04a0f8196f05bdd5ab41f147f6b886e62bb9124956ea3fdaefe38a4dc23308541554f27e428
cadf22822803f6da8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a002bf14ff00e0a3924907fc1483fe08593087cc84fed49fb545b49218198452ddfec61f14a2
857ed18db133af9ae222c0cc2167547fb3b14fdacafc79ff00828d5b42dfb6effc113ef4c0ad716f
fb6ffc63b58eeca8df0c379fb0ff00ed1f2dc5b2be72ab74d656f23280439b54248280100fd86a43
9c1c727071f5ed4b48724100e090707d0fad007c73fb08f84fe067823e00dc7873f675f1c6adf107
e1adb7c74fda96f5f5ed662686f2d3e20eb7fb4bfc58d6fe2f7856389f47d09934ff00057c56d47c
65e11d28fd85d65d3345b49d351d5d255d56f347e3bf87fe0a6a9fb437ec43acfc46f16eb5a17c4f
f0c7c57f8b77bfb3d78774e866934cf1bf8d753fd9b3e2de8be37d2bc43247a36a31c165a3fc24be
f1c789ac5ee352d011f56d22ca24bdbc95e3d2af6cfec6be2af861e30f843afea9f093e18dcfc23f
0bda7c7efda8bc3da97852eadededa5bef1e785bf68cf89fe1df897e3954b69a78e483e25fc40d33
c47f10ada76659ae20f12c734f0c333bc4937c78f1bfc3cf09fc66fd8e346f17fc2fd47c73e2bf88
1f1a3c6be14f85be33b2d360bd87e0ef8a2dff0067df8bfe26d6fc65a85dc9b66d2ed35ff03e83e2
6f878d736cde64d278ba3b7911ede498000fa9e8a28a00f30f8dda5f8235cf831f17745f8997d73a
5fc37d63e1878fb4bf883a9591916f34ef046a1e14d5ad3c577d68d0da5fcc2e6d3419afee203158
dec8258d0a5a5cb6217e7ff665d3fe18693fb377ecfba57c11d56f35df831a6fc10f851a7fc22d6f
51174350d67e1859f80f40b6f00eab7c2f6c34abd179a8f8523d26eee45de97a6dd09a6717161672
efb78fb5f8a17ba6e9bf0d3e21ea3acf8724f18e91a7f81bc597daaf84628a39e5f1569b69a06a17
17de1b8e19834333eb96b1cba5a452ab47235d04752a483e7bfb2a78b3c2fe3cfd983f672f1c7823
c0371f0a7c17e32f815f097c55e10f85d776f1da5d7c35f0bf883c05a06ada078027b5862b786da5
f06e937769e1d78228208a23a6ec8e1891422807e7dffc17c551bfe0911fb69bcb3476f15b782fc0
97b24d2305548ec3e31fc39bd7393f79b65b911a005a472b1a82cc01fd7d8e44963496360f1c88b2
230e8c8ea1958679c15208fad7e40ffc17dc63fe08f3fb77cbfe8e1adbe12e9d7b1b5d0260496c3e
207836f2191d7043f972c08eb1b031c8eaa927eed9abf5bb4599ae747d26e1dd2479f4cb099e48d7
647234b6b13b3a2745462c5957f85481da8034e8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a002bf147e085c59c1ff05f0fdbe2d23338b8bcff00827dfec4b7b387f35a
23259fc4cfda06d59a26d9e5448b05dd881197dcf2b5cc89bb1308ff006babf1abe12f992ffc1797
f6d16da4c36dff0004defd8bedd98794c81e6f8e1fb4f5c46ae636665761e7145b809332a33229b7
f29d803f656bf2bbe054d18ff82c07fc143ad82812bfec85ff0004f1b966fb4348ccabe2efdb3e1f
f5127fa91d062006238f32422698e7f546bf277e04e877169ff0594ff82886b31f9ed67a9fec6fff
0004f36ba67bbf3218ef878cbf6c9b2b68a2b540eb02b5ae95349fbe78a532b4f2471491ced2000f
d62af91bc11f13fc13abfedb7fb417c21b1f83cda17c43f037c00fd9cbc6be25f8e92e9fa7c2df11
bc29e3ef197ed03a7784be1ec1a8c7629aa5fdafc32d47c19e2ad5bc9bbd4ae2cacaebe20dc0b1b1
b4967bd9ef7eb9af993c2de2efda12e7f6b8f8c1e05f11f80348b1fd98746f825f06bc4df0afe26d
b1ceb3e21f8bbaf78b7e2d69ff0016fc21aa97d51dcdb7873c3ba27c33d4b4d8a1d16d208535cb89
5b55d466bc6b5d3003e9ba28a2800afcafff008227ea3fdabff04bcfd91eeb632791e0df18691b58
11b4e83f157c79a21084f2d1674ffdd48e4c9245b24919dd8b1fd50afc99ff008219cb712ffc12c3
f6527b98da363a77c5a11a3b23c8b6c9f1efe29c7641d93e4dc6cd602c07424af5045007eb357e2a
7fc1beb730cdff0004c7f87d6b6e8e91693fb407edb1a4aac8db9b6d9fed93f1d7612db9b3949139
c819ce00afdabff3fe7fcfd2bf113fe0de821ffe09a1e18991a3786e3f69afdb927b79212c619207
fdb17e3684784b857f298ab18f7aab9520b2826803f6ee8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf1fbfe0a3ccc9fb667fc1155b6b18cfeddff13d18
a91c3c9fb10fed331c608c838c339623808ad9049507f606bf0a7fe0b15f19fe157ecf3f1f7fe08f
bf19be377c47d03e147c2cf03feddbe37baf17f8e3c5328b4f0f6876baafec81fb42685613eaba80
8676b2b6bcd5b53d3f4533b22db46fabacf752c115b9b88803f75a91802ac0f42a41edc1183cfd2b
f2ccff00c16f7fe09101558ffc145ff64dc32eec2fc5df0d31c6d0dca8ba2ca70785601b395c6e04
0c397fe0bbdff047988c8adff050efd9a58a3043e5f8dbce52cc81c6d786ca4591304069232e8ad9
4621c15001f717ecc7e26f8e7e2cf873ae6a7fb42781b49f87de3ab5f8c5f1e341d1345d1846b69a
8fc28f0dfc64f1be83f057c5b2c716b1ae08b50f197c27d3fc1fe27d515efa391f50d52e667d3746

32ff00645958f8bde24f8e5a17c45fd9bb4ef851e09d13c55e04f15fc54d6f42fda1f59d52e160d4
3c05f0b61f84ff001175bd17c53a007d634d135fcff15349f87fe1ab8812cb5d964d3f5ebb55d361
5dfaa69ff8f3fb307fc168bfe0997f093c01e2af0dfc68ff0082b1fc04f8c7e2ad5fe38fc7cf1ce8
be25baf11788243a17c3af887f183c67e34f861f0f2ddaf744171f61f871e01d6740f06418696c2d
c68ff65d3263a6476281df1b3fe0b61ff04bdf1978ff00f667f12780bfe0abdf043e1ff86fe16fc5
ebff001dfc5bf0ae9fa8f8b2eed7e30fc3ebff0084df137c156be01d4df4bd17cb856c3c6fe27f09
78e238753f36d52e3c2b0c92da0bc1a74d1807f407457e36bffc1c1fff0004628e312b7fc140fe09
95240c247e37924c93819863f08b4c067a928001c92073501ff8385ffe08bc3aff00c1407e0d7271
c58fc403ebe9e0c381c1e4f1d3fbc3201faefe2f9bc436fe13f145c784ad6dafbc57078775b9bc33
637ae91d9de78862d36e5f45b5bb9249228d2dae3525b686779258d16277669114161e7bfb3b6a9f
1775bf805f05359fda0742d27c2ff1e356f853f0ff0052f8d3e1ad05e07d13c3ff0015ef7c2ba55c
7c42d13487b5d4b58b57d334bf1649ab58d8b5aeada9dbb5b411341a85e4452e24fcabf12ffc1c19
ff00046ad63c39e22d274bff008288fc22d1f53d4344d574fd3f568f4bf891e66977d7b633db5a6a
3008fc171c92496371247748b03890b44bb59490c3cc7f678ff82f27fc1247e14fc01f827f0cbe27
7fc14f7e17fc56f88ff0f7e13fc3df05f8f7e27dfe91f16a7d43e22f8c7c31e14d2b45f1278e6fdf
52f075f6a6f7be2bd62c6f35cba3a8de5ddff9d7cff6bb9b89cbcce01f44ff00c17da092e3fe08dd
ff0005098e231865fd9fb5a9cf9b30817cbb5d6f42b9970ecac1a4f2a17f261001b89b65bab234a1
d7f553c0cccfe0af07bbb0766f0b787d99d73b5d9b49b425973ce18924679c1e6bf95dff0082c1ff
00c16dff00e095bfb497fc132ff6c8f80df037f6c1f007c50f8bdf15be10df7837e1d7c3ff000e68
3f114ebbe2af14eabace8d1e99a5e9ab7be0cb3b537524a3cd54b8b9811844ca5c1383fd51f822da
6b2f05f842cee2192de7b4f0be816d3dbcca525826834ab48a486546019248dd191d5802aca41008
c5007514514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015f941fb59
ff00c11d3f661fdaff00f681bdfda6fc5df11ff6adf84bf16f56f873e1af85baf6b5fb397ed17e33
f82b6be23f0af83f57d6759f0ec5af59f85c0fed2b9d32e35ed4e185a69becbe44e1daccde469763
f57e8a00fc26b5ff00837eff00662b77dd3fed6fff000545d41429022bcff82807c6948c1247cc0d
8dd5948080300799b48fbca480456d3ffe0ddefd88f4cf166ade39b4f8cbff0005058bc5fe22d1b4
ad0bc51e268bf6eaf8f36be21f1569fe1f6bd7f0ec3e23f10597886d75bd520f0e9d4b50fec3b09f
51fecad33edd786dac11aeae1a4fde2a2803f116cffe081dfb2142ecda87c77ff828aebca0c6f6d1
6aff00f0504fda63658cd1ef02e2d0e99e36d324598abba1699e65546611aa16625c9ff0406fd88b
cbd973f127f6f2bf25278de4bbfdbf3f6a82f22dd49e6ddef107c4882222ee5c4972ab1aa4d22877
52d927f6e28a00fc3697fe0debfd806795279fc4dfb6acf3c71470473cdfb767ed4724c90c277450
a48ff124b2c51b12d1c6a422124a806aabff00c1bbbff04f29637866d5ff006c99e19199e4866fdb
93f69e789ddd9199de33f11f6b333468cccc0962aa4e4aa91fba745007e0fcbff06e57fc137e78da
29a5fdaea58d88631cbfb6cfed3122170721ca3fc44652c0804120e0804608ac4d1ffe0da3ff0082
5bf87f4cb6d1742f0ffed35a368b6692a5ae8fa57ed85fb45e9ba5db89a77ba9cc16163e3fb7b583
ceba964b99443146925c48f332991d98fefdd21cf18c7519ce7a77c63bfa76a00fc113ff0006d97f
c1310ef0349fda8d4484170bfb65fed25861fc41b77c436dc1c12adbb270c7041c11facffb297ecb
1f05bf62bf809e03fd9a7f67bf0d5cf84be127c37875b8bc2fa2dfeb5aaf88f5289fc47e23d5fc59
adddea5afeb9757bac6af7da86bdae6a77d35dea1773cdfbf58119608618d3e88a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800ae33c6df0e3e1efc4a
d322d17e237813c1be3fd1a0bb8f508348f1b786344f15e990dfc31490c57b0e9faed8dfda45791c
334d125ca42b32c72c91ab857607b3a2803c5a3fd9b7f67686182de2f807f05a2b7b593cdb6823f8
59e06486de52a10c9044ba10486428aabbe3556daa17380053e7fd9c7f679b9695ae7e03fc19b869
e579e669fe17f822569a691e39249a532686c6496492289de47cbbbc51b312c8a47b351401e4b67f
007e04e9f15c4161f057e1258c3769e5dd4367f0e3c1d6d15ca70365c470e8c893261546d9030e07
1c0ad44f83bf08e3c08fe167c398c0120013c11e195c09493281b74c1812124c807df2496c926bd1
a8a00e007c27f8581b70f86be000d8c6e1e0df0e86c649c6469b9c64938e99269e3e15fc305e57e1
c78081f51e0ff0f0f6eda77a715de51401c32fc30f86a9b767c3cf032ed24aedf09680bb49392571
a78c127924753d6a58fe1b7c3b895922f00f82e3473b9923f0b6868acd82bb9956c0063b495c904e
091d0d769450071717c36f8750ca2787c03e0a8a6578e459a2f0b6871ca248883148245b00e1e22a
a6360772151b48c0aecc0000038006052d1400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051

45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
45140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051
451400514514005145140051457827ed13fb51fecf5fb25f80a4f89bfb487c5ef04fc20f05fda534
fb1d4fc5dabc56b79e20d626da2dbc3de10f0fdb0baf1278d7c517c59574ff000bf84348d6fc43a8
31db65a6cedc5007bdd786fed07fb4c7c00fd947e1edf7c55fda3be2e781be0e7802c6416dff0009
0f8e35db5d29352d4a404db685e1dd34b49ac78abc497e4797a5f867c33a76adafea9315834ed36e
67658cfe6a78aff6bdfdb53f68ef0b6b5e2cf80bf0ebc2ff00f04f6fd9674eb19350f10fedb1ff00
0508d260d0bc76de17f9526f137c2bfd92750d73c3971e1db231ba5d693e30fda87c6df0decd6396
0b99fe16ebb6ec6ddfe64f803f0dfc15af7c454f8c5fb237c0cf8adff050dfda3dad4c09ff000541
ff00828cf8935af0cfc13f0e9bd324d70ffb39db6a9e138b526f0d25dc170965a3fec75f013c15f0
cb56b5fb369fa87c5f642ba8800fd10f85bff0578ff827afc53d7ed3c1c7f683d3be1078ef528d27
d27c01fb4f783be207eca7e35d7ad6710bd95e7867c3ff00b45f85be19de78aad35082e6dae2c67f
0d0d592e219e3c11209234fd20b5bab6beb6b7bdb2b882eed2ee18ee2d6eada68ee2dee209904914
d04f0bbc33452232bc72c4ef1ba90c8cca413fcf17c2eff8208685e2bfdb6be247ed8fff000507f8
d91fedcb65e23587c4bf0f3f66ef1c7873c4371fb31fc32f89be28b6d46dfe22788f44f839f123c6
bf14b489342d3ad27b4d23e18f87351d4f54b7d012e75bd7b547bed59fc391786bec0b8ff82397ec
cde069a5d53f640f1ffed29fb00ebb25dc9a894fd91be38789bc2bf0d2e6fcb3cb01d57f677f8849
f127f673d46c2299cb3d82fc2ab4592366844d10d8d1807eb2d15f9203c0bff0595f807196f06fc6
ff00d90ff6fcf0a5a092e5f46f8f9e01f137ec7ff1c2ea0851960d2ed7e27fc1487e287c1dd63519
95632d7da8fc0cf06dacd74ced24b6701015927fc155b56f84122597edbdfb077eda1fb29ac186d5
be25f87be1c43fb5bfeceba7db1603fb466f8bbfb2ddd7c44d6744d2d104b717379f103e1bf811ac
ed6269af2080874400fd72a2be5dfd9d7f6dafd90ff6b8d39b52fd99ff00692f835f1ad618d9eff4
cf00f8fbc3dad789b452837490f88bc211dea78afc377512f32d9ebda2e9d751020c90a8af4ef8bf
f1bfe137c02f0b5b78dbe32f8f7c39f0e3c2379e22f0ff0084adfc45e2ad421d2b476f11f8aafd74
cf0fe9525fdc94b6827d4ef5bc881ae248a10c09925418c807aa51403919f5e693207523d7af6f5a
005a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2

800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28af3ff8a9f157e1d7c10f877e31f8b7f16fc63a07c3ef869f0f741bff001478dbc6
be28d420d2f41f0de81a6c266bbd4751bb9d800a00586dada159af2faee582c6c6dee6f2e2082400
f40af9ff00f68bfdaa7f676fd927c0ebf117f68ef8bde0cf84be14b8bb8f4cd22e3c4da91fed9f14
eb533c315b7873c0de12d362bff1778fbc557b24f0a587857c15a16bfe22be69145a699366bf9f4f
da03fe0b9da87c41d1fe30afc39f88de00ff0082667c21f849a6df6a5e2af8d3fb74782f56d3ff00
6c9f89de1f8f47b5d5ac752fd8c7f611f18c1e163e3793c482e20d3fc1de30f89fe27be4bbd4afa3
8a6f8397e6d2e235f10ff8246c3f12bf6d9d17c47fb477c1af811adfc1cfda12d7c4de20f0afc46f
f82807fc14bee3c57fb49fed6d73e10d5f53d5758f872ffb34fc28d4746f027c33f06f87f58f8737
5e1e9f55bdf05eb7f0f3e0ce83e368fc41a168ff000afe20e8da1457b7601fad77dfb497fc1407f6
c79f4ed17f659f8556dfb03fc14f145db69f61fb4f7edb7e14b4bafda07c676bf6696fe79ff67afd
8acead6f7ba6dfff0066595e6a563aff00ed2faf785e6834fcea13fc1ad62dedae234fca8ff82adf
ec95f177f602f01fc22fdab7f678f187c75f8c9f1c2ffc5fad7817e377edc3f11bc45f02fe2c7ed5
9e1af1f7c49b1d2fc01fb2a7877c1373fb4ae98bf01bf67afd99bc4ffb4078b347d13e37e9df03bc
11e00bbd2bc2f2f876086e22d1975fd457fa0ef82dfb07fc1cf857f11a1f8efe2fd4fc77fb457ed2
b1d95fd843fb43fed05e245f1d78f7c3f65ab24d0eaba4fc30d0ad6c344f867f03fc3d7d6d737163
77a17c17f02f812cf53d3e692d75d3ac33cb3cbf50fc48f869f0f3e30f81fc4df0cfe2bf823c2bf1
23e1d78cf4ab8d0fc5de06f1be85a6f89fc27e26d1eeb619f4dd7340d62daef4cd4ed1a48e29961b
ab69563b8861b88f64f0c722807e747ec1df1a7c11ff000533fd96fc1be30fda3fe09f83754f8b9f
b3efc58d6be15fc65f06f8af4ef01fc4bf00f867f6b2f825610f86be20f8c3e166bda25f78b3c01e
2cf0cbea5aede6a5e07f16f87b50bffec65d4ee74817169afe877e907ea6aa8550a33803032493f9
9ff23a0e2b81f85ff0a7e197c12f02f877e187c1df87fe0df85bf0e3c236034cf0bf813e1ff86f48
f09784bc3f63e6cb70f6fa4e81a15a58e9964b3dccf3dd5cb416cb25d5dcf35d5c3cb7134b23f7f4
00514514005211918c91f43834b45007c5bfb417fc13a3f619fda9efbfb73e3bfecb9f083c71e2f5
91a5b6f88f1f85adfc27f1674d99f7666d1be2ef825bc37f137449f2ccc27d27c59653073e607120
0c3e0ef8c9ff00047ff8997de06b8f03fecdbff0506f8ffe10f072dee9baa597c11fdb23c35f0fff
00e0a35fb3f477de1bbab7d63c24d6da1fed31a3ea9f16f489fc35e23d3f48d6bc3f7d07c62be8fc
3da8699677ba6e96668554fee1e4671919f4eff957c0df12bfe0a0bf0bf4df1aeb7f05ff00678f0b
78cff6c2fda1740be4d27c43f0b7f67f4d1b57d17e1b6a534571243ff0bcfe33eb7a869bf077e0ad
b4460dd77a678c3c5bff0009e4f038ff008477c09e23bc68ece400f9da1fda0ffe0af3f002dd21f8
f3fb0f7c12fdb1bc3b6050de7c45fd83be37c3e01f8813e990ed89ef67fd9b7f6a38fc2f632eb12a
ab5e4ba5785bf685d7d72cd6f6292ed0b5a1f04bfe0b0bfb2c7ed537ff0018fe1afc08f0afc6bf14
fed73f012c5f50f1a7ec53e29f08d87c22fda1ed6f6d3c41a2f84f51d3dbfe161f88f40f8577ba77
86b5df13e95178e755b0f893aae8de15b39e2d4afe491e7d1a1d47b89bf64dfda53f6aab2967fdba
7e352784fe1e6a7b96e7f641fd90fc4de2ff00027c39bdd2e46973a1fc66fda25edfc35f1c7e33a4
f6d2a5beafa5f82e3f80ff000fb528bed1a66afe0ef1469f2bdc5cf177bf043e10fc33ff0082947e
c8bf0e3e19781fc2ff000bbc19a37fc13e7f6dff000f689e12f86fa2da781b4cd3348d4be347ec5f
15eff642f85e1d2db4bba5791ae45fdac905f8bd95b504b837ccf71400eff82687ed7bf1bff6f6bb
f8bdf1dfc4be2ef843e07f85df0bbe2cfc66fd9826fd98fe18db49f11f5df0b7c50f84de32b1d2b5
5f17fc44fda32f6e34bd37c6771a968f0db6b1e0fd1fe1a780bc3be0b3e19f185aea177e21f16df4
76d3587eb657e53ffc1317f63ffd977f627f877fb448fd9f3e1a9f865a3f8b7f69ff008d365e28b1
d375df1df8b20d417c07f153c61e0ef06ca9a6eb9acf88e482ef4cd025b6d166d434fb68b50d4ec2
d2c65f10de6a2da7c3770feac5001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145141e871c1ec7ae2803ce7e2dfc5cf86bf023e1af8d3e30fc60f1ae81f
0efe18fc3bd06f7c4de36f1af89efa3d3f44f0ee89631ee9af2f267dd24b2cb218acf4fd3ed22b8d
4756d46e6d34bd2ed2f351bcb5b59bf2f7e12fc27f8a3ff0510f891e10fdab3f6b7f05eb9f0e7f66
3f0078834ff1bfec65fb1478d74f6b0d6356d4f4e78e7f0bfed63fb5f787656923bbf8ab30dbad7c
10f80faa249a47c06b19ecfc53e31b4d47e33bdbb780be27b3fdaf7e0afed4ff00b49eadf1c3f6fb
1f12fe0dfec9ff00b3d7c71f1b7867f624f875f103e0dfc505fd96fe26f8c3e0f78bef7c0daafed8
ff001abe36e97e1bd63e127893c7769e36d0bc4363f02fe1a78f356f0c68df04b4dd264f1f4963e2
3f1deb9a5f88fc31fd0e7c31f8b3f0a7e3378660f18fc1ef897f0ffe2af842e988b6f14fc37f19f8
7bc75e1db8662c488b5cf0d6a5aa69d2392af951725c1565201520004bf113e14fc2ff008bde1bb8
f077c5af873e05f8a5e11bbe6ebc2ff11bc25a0f8e3c3d72720e67d1bc4f61aa69d290554867b666
caa9ce5411f0e5effc130fe0af859c5efecc7f13bf68ff00d8bb5185ccf6961fb37fc67f1069df0b
e2b94965b9b6f37f67af89717c4afd9e8d9477334ad3d958fc2fd34dd4134d03dc26e8de2fd21041
190411cf20e47070791e8783ef4b401f9a171a07fc155be0bc28de18f1ff00ecadfb6ff87ece3f35

f49f8a9e1cf157ec87f18f5054550f6e3e217c34b4f8c9f07f56d424da65859be0c7c3db0796578e
49a08e3462e4ff00828f2fc378de1fdaf7f648fdac3f6563656cd3ea7e37b8f86fff000d1bf0421c
3b2acabf167f65cbcf8b50e8ba7c800717df11bc31f0f0c28c3edb6d68c1d57f4b68233c7f2247ea
39a00f07f81ffb51fece1fb4be953eb5fb3efc75f84bf19b4eb38e2935093e1b78ff00c31e2fb9d2
0cd9db06bba6e8da95d6a7a05e060c9258eb567617913ab24902b82a3ddf2324646463233c8cf4c8
ed9ed5f22fc6bfd823f634fda1b586f157c5bfd9bfe15f897c77e6c5710fc4cb2f0ec5e0ff008b36
77106df267d3be2d7825fc39f12b4c961d89e5c9a778a6d9d0aa95605463c3d7f619f8f3f0b658ae
3f658ff8281fed0fe04d3a2bd371ff000ad7f698b6d1bf6d1f85c6c540f2748b5d4be265cf87bf68
9d2ed22c79511b2fda204505b958a3b52228f001fa57457e6dc7f197fe0a51f099e38fe2cfec89f0
97f696d0639ddaebc67fb1d7c65b6f05f8bd74e8e470d3cdf02bf69c6f08e9715dac2a275b0d17f6
8af144f3b37d9e0f365d81b174bff829df86fe256b5e27f857f003f663fdaa3e26fed25e0abcd2f4
bf881f04bc57f0ab55f82767f06f51d7f40b0f14787e5f8dbf197e234769f08bc27a56b3e1fd4acb
5bd353c17e27f899e2dd6f479e2d4bc2de0ef115b4b034a01fa7d919c6467d3bfe55f03fc44ff828
0fc39b6f176b9f083f66cf0778c7f6c7f8f3a0dd3e97affc3ff80efa35e783fe1ceabb67090fc6ff
008ebaeded8fc1ef8442096022fb41d6bc4fa87c4930932e89f0ef5e957eccdc1c9fb1efed05fb4d
31bffdbc3e3c3b780eea59651fb227eca7aa78bbe177c1492c6449638b48f8b7f17c5c693f1cfe3e
08e368dafeca2d43e107c33d666568f53f8557b6a42bfdf7f0e3e197c39f83fe0dd0be1dfc28f027
847e1af80bc336a2cbc3fe0cf02f87b4af0af85f46b6cb3345a7687a2dad969d6be6c8ef2ccf15ba
c93ccf24f33c933bbb007c089fb287ed29fb4e6352fdb8fe38ff00c23de02bb32349fb20fec99ae7
8abc03f0b2e6ca54b845d1be31fc7c78f41f8e3f1be3f22744d534bf0d3fc11f871aab2cb65ac780
fc4560ccd3fdedf0cfe15fc34f831e0cd17e1d7c22f00783be18780bc3903dbe87e0bf00f87349f0
9f85f4a495ccb39b2d1343b4b1d3a196e66679eeae16dfed17771249717324b3c8f2377d450015f9
dbe39333ff00c156bf66a406316f17ec19fb61ccc18dd091a693e3bfec631284112b5a950818b7da
8c6c323ececedbd47e8957c01e28d3ed1ffe0a99f03f5277b86bd8bf604fda92d618cdd4a6d2381b
f686fd905e5956cb7f92b71233223dc84f31e244899b6c680007c9bfb417ed57f157f636fd8cfe31
fc6af847e19f046b9ae5b7ede5f16fc2de24d6be21f877e2af8bbe1ffc37f0178a7f68ef17699e2f
f8a7e35d03e08e8fe20f8957fe1ef04e927fb4b56ff84774aba96c6126f2f962b2b5b929fac3f04b
c71ff0b33e0efc2df8887c4fe04f1a9f1cfc3ef0778b5bc61f0b6eaeefbe19f8a1fc43e1ed3b5693
5ff87b7ba84f75a85df82b5692edaf7c3171a85ccda849a3cd666fa4377e763e18d27e02f8bbf687
f813f15fc07e12fda3fe3a7ecb9ad47fb63fed35ab9f895fb3edff008174bf1ccfa4a7c66f889a75
f7866697c7be09f1fe86349d534ed49a61776fa45b6b9a6eb3a7e8dace9fa95b4f632db5cfdb5f00
7e087c3ffd9a7e09fc2bfd9fbe14e9971a3fc36f837e04f0d7c3af0469d7b7f71aa6a107873c2ba5
5b693a736a7aa5d9373a9ea97115b0bad4f519f125f5fcd7174ca865d8a01ebb4514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
4514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007e737fc128cc53fec
39e0099373c177f15bf6b3bc8b7f9b97b7befdaefe3b5d425d6648dc078675262640880f968be5aa
d761f117fe09adfb157c45f1737c485f81ba1fc31f8b0cd2cbff000b8ff67dd67c51fb38fc5d7b99
04856eef7e237c0bd6fc01e28d6e58a490c8b1788aff0058b37202cd6b2c7f2571ff00f049ebc875
1fd84fe16ea56e0ac1a978f7f697d4a25604304d43f6a4f8d178a1b7004b013fcc48196c9c0ce07e
8cd007e6cb7ecb7fb707c26092fecf3fb7f6b3e3dd1ac62b86b5f86dfb707c21f0a7c6ed3ae0b0b7
16da7dbfc5ef84773f00fe2f69f0c2b14eababf8b752f8a5a9169926ba875092393ed15ef3f6b4fd
b37e0bc12cbfb47ffc13ff00c67e37d0ac16ca0b9f88ff00b0c7c46d03f68bd36e66bab8785afe5f
839e3db0f827f1d6c2d214114b7765e16f0a7c4cb8b312362e2ea28dee07e975046411ebc5007e35
f8bbfe0bdbff0004d4f00dbdedbf8ebe2df8c3c07e34d258c3aefc27f891f097e227c2df8b9a15f2
fc4cf01fc2c7d26ffe1ffc4ed03c1fad4dac26b3f10f47f103e97a547a95e278134cf13f8c9a21a2
f877519e2fd29f17fed0ff00073e1f27816e3c75e3bd07c27a77c4ef121f0b7c3cd6b57bc54d03c6
3a92f81f58f890d71a2ebd6ab73a41d18782bc3be21d7ffb7b50bcb0d1cd8e87a94bf6cdb14665ea
3e257c23f853f19fc3b2f843e307c32f87ff0015bc273ef337867e247837c3be38f0fcad2c4d0c8c
fa3f89f4ed534f679217689dcdb9768d8a1254e2be03d67fe0935fb37e91a4ebda57ecefe28f8d5f
b22d8f88f4dd4349d63c29f01be245e4bf05f5cd3351b692d2e746f117ecd3f16acbe287ece3aaf8
7aeed26b8d3b50d1a2f8596115ee917579a679d0c3705d003f4bb4ad6349d76c6df53d1354d3b59d
36ee28a7b5d434abeb6d42c6e609e249a09adeeed259a09a29a19239629239192489d244255949d1
2400493803924f403d4d7e5cf81be16ffc146ff65df0fe93e0ff00871abfec73fb52fc2bf0b699f6
2d0bc1ba8fc3ed5bf622f89365a6d92476fa668ba76b3f09ec7e2c7c0abefb1d8c50da594363f07f
e16e94b1dbc707fa243878b1bc45fb55fed65f1a3c65a6fec91e06fd9b7e267ec7ff001e7c5de0ed
4fc65e2df8dbf15f51f843f11fe18fc30f84da66a9a0f87fc4de39f831a87803c65e34d33e30fc57
4d53c4da568be06f0778cb42f0768da06ab7a3c65f1174bbad034487c23e2f00f5cfda0be3dfc52f
887f11353fd90bf636d5349b4f8d76f65a7dcfc74f8f7a9e956be2bf00fec73e0cd7a086f74cd4f5

7d12e1e3d33c75fb43f8db46924bcf83bf06ae6e85a58da496ff00147e2ac569f0fedf44d17e207d
3bf013e02fc3cfd9bfe1be99f0cbe1bd9ea7fd9b6f7ba9ebfe22f12f89b55baf1278efe2278e3c43
74da978bfe247c48f17ea05b54f18fc40f19eb124dabf897c47a9399aeeea55b6b58acb4bb4d3f4e
b35f80bf013e1b7ecddf0e34df865f0c34bbcb4d22defb53d7f5ed775cd4aebc41e35f1ff8dbc437
2751f177c47f88fe2ed49a5d63c69f107c67abbcdabf8a3c53accf3dfea57b2ed060b2b7b3b3b6f6
5a0028a28a0028a290903a9032703271927a0fa9f4a00f24d1fe39fc2ef11fc43f899f09bc39e2ab
3f10fc4af8376fe0bbbf89fe0ad1a0bfbed7bc196df11746d43c41e079b57b58acf62a789b48d2ef
af34c6b79a70e90159cc12322b7e74e85f1b20f8bfff00051bf82fa9f83742d77c2be2c9ff00e09a
1fb5078813c0df14b4e8fc3daef84bc417bfb49fecb9a458f873e21e9da3de6b777a1ea56daae892
26b16569717d243a7c915ee9ef762e2166fa13f68efdbf3f655fd963c610fc3ed6f56d57e24fed21
e2eb382f3c3bfb337ecf3e0ebff8c7fb4df8e60b758a2b2bc3f0d7c190dceaba1f87ade0bdf93c71
f126fbc1fe00d26dde5379e29b084b9af85be167c19f8d9fb447ed7de3cf8cdf14fc35e1aff82737
8e3c6ffb2678b3e1cfc3ff00871f07bc47e05f1cfed9979f0efc61f1d3e1878d7c71f18fe3178fec
7c1fe25f817e0ef125c5ff0083acfc15e1cf0df860fc57d6fc3971e31f127884fc406d76c6c3fb3c
0343fe089dfb627c64fda6fc09fb4758fed11f083c15fb387c43f0f7ed63fb4dd9e89f09d3e2745e
2ff883aeff0063fc5ad5e7f8b3e227d0ef345f0dea49e06f87df103c5569f0a34bf125a69525a6b1
ab683a85edfbd84d7f6368dfb8f5f2dfece5fb17fecd3fb2a2788af7e0bfc2cd0b42f1a78def2f75
5f891f1675a7bdf197c6af8abae6ab7bfda9ac6bdf147e3078b6e759f889e3cd5756d60cbabde49e
21f10de5aa6a13cb2d8da59a158d7ea4a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2839c1c75c71f5a00fccff00f823ddc2de7fc13bfe03dda6cf
2eef58f8ed73198fee3c771fb45fc5a9a3917e55cf9a8eb21215412c48500803f4c2bf9fafd9bff6
71fda5fe1dfc1ff08f8e3fe09eff00b7f4ff000ffe09f883c61f12dfc0ff00b25fede1f07fe1efc6
9f0068da845f15bc5d65e22f09f82fe28fc30d57e0c7c71f0e68b77e2d875a9743b4d4bc5df12e7d
2f4bd4acad174f371008c7d110fed9ff00f0522f8165adbf6aeff82656b1f153c3ba7abadf7c62ff
008276fc63f0bfc76d3ef02bb22de1fd9f7e3147f04fe37e9c92a2fda0e9de195f89b75146e2259e
e2e14472007ebed15f9a7f08bfe0afbff04f0f8bde298be1dafed17a07c1ef8b6f2c16737c15fda7
b42f167ecb9f17e0d5677f2d74783c05f1f742f87dac6b9a809488c2f86135cb799c8fb3dc4cacac
dfa4b05d5b5d410dd5adc43736d70892dbdcdbca935bcf1480347243346cd1cb1ba90c8e8ccac0e5
4914013d145140057c55a9dc67fe0a2be06b5f37213f62cf8af71e4e464197e3a7c1a8fcddbbb761
bc9d9bb6e0edc67208afb56be0ad427b83ff00053ef085b792df655fd833e23ceb71b22da6e1ff00
686f8591bc3e667ce2cb1468fb0af94a086525d98000fbd68a2909c0c9cf1e8093f90049fc05002d
21200c9e9c7ea7007d49e00ee6bf3cbe3f7fc14c7f676f835f102ebe03f80a0f1c7ed5bfb54c76fe
645fb2f7ecb3e1e4f8a7f13f487918c56f73f13f54b7bdd3fe1c7c08d07cd31bdcf88be3778e3c03
a7c766e6eacffb430227f9cb5df841fb787ed45a1eb9e32fdb9ff684d17fe09e9fb31da69f73abeb
1fb3afec9df12e2b7f8a92f85a08e4b8bc3fb447edd5ad58e8a7c23671408c9ae685fb38689e05b5
86d1e587fe170eaf6ab2bca01f51fed09ff0522fd9afe01f8e97e09e9da8f8abf684fda6eee15974
bfd95ff665f0ecbf18be3c3ac9b0c77de2bf0e689710e83f09bc35b1c4d3f8d7e32f89be1ef83ede
dc3cb26b785da7e71d63e1cffc145ff6b1b5d435bfda4be31e97ff0004d0fd9ae1b29f52d57e0ffe
cdfe33d0bc65fb536b3e1db649ee2f9be2efed79ab697ff0afbe0ada0b6b559f53d2ff0067cf0eea
dae69b6d2dca58fc788c446e5b88fd9e3e24fc21f02f82a6f835ff00045cfd8bbc2be31f06ea3a9c
a7c41fb4aeab16a9f07bf64b9b59cde4579e33f137c74d774dd6fe337ed7de2b826757b8d5fe1ae8
bf1321f10493b58eb1f177c38567bdb6fa5f42ff00827e4bf15aff004ff19fedf9f17b59fdb0fc51
677716a761f08ef3441f0e7f636f065fc532dd5a47e1cfd9ab4cd5b57d33e2149a3ccd2269de26fd
a23c49f193c468c12f74d9b427582d6d803e24f0fddfc34f087c09f8bbf03ffe085bf0264bef8a3e
2cb2d7a2b8fdb5f40d33413f0434cf8916972124f197c4dfda7be3de91e3fd63f6bcf154778228f5
2b5f04695f1e2e6fedae6e74ed47c57e089a28757d33adff0082647eceff00f053cf03fc68d1fe38
7fc14afe362fc6cf899e3ffd935b44d72c3c39e14f857e13f871f01fc58ff166c75cb7f84fe1c3f0
e345f0ebf8bb5fbcf0cadaeb5e33f15dee9d79a39d72c26d23c35aade693636f7fa9fee4d95858e9
b696761a7d9dad858e9f6b058d85959dbc56b6965656d12416d69696d024705b5adbc11c70c16f0c
690c3122471a2aa802dd001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
5145001451450014514500145145007f33d2ff00c1b55fb3d6abf1a7f676fda96d3e2efc51f823fb
447c23f881f133e2278efc4bf03758b3bed23c7de31f1678a7c71e2bf0478ff46d2fe2ee85e3af0f
7837e20782b58f107872ef52d4edbc237de1cf15d9689a8693a8f85c5f5ee9fe25d37f4c17c09ff0
54ff00834d6dff00088fc6dfd9a3f6d5f0ad9b3493681f1f3c07e20fd97be315d5b45f2c76f1fc60

f82107c41f855a9ea1243d5ee3f66ff0cda4d73b7cc9ed222f20fd31a2803f1efe2cfed59f0cbc59
e129bc05ff000533ff00826b7c64f05f83163966d6b55f17fc0cf0b7edd3fb35409224d0c9a97fc2
63f032cfe2beaba058ac085e6d63e22fc2df872f650c913dd0b6224f27c2be0bfec15ff04dbf8a49
7be2ff00f8258feda9f127f65bd6e29e4d5753d23f613fdab135af86f63a8caeb70b078dbf651f88
d7bf167e0be8c9019905c787ae7e14f856eadd650bb2ca57571fab5f19bf696d37e0f7c76fd91be0
74fe11bdd7f53fdacfe207c50f01e99afdaead65616fe093f0c3e07f8efe355eeb5a9e9d716f25d6
b767a8daf823fe11b8edec26b696caf758b4bf99e4b782485ff1e7e11fc6ff00d8a3fe0a97fb435a
7837e37ffc13af4cf06db7c54f03fc56f8b5fb19fed5de22bcf05c1f10bf687f865f007e2be9ff00
08fe26f897c3fe34f8613f87be367c0bd7b48f106bbe14f13785f41bdf16bde7897c07e22b1f135b
ea1632c52e98a01f542f867fe0b55fb3eb2b683f12ff0063aff828b7832c91e5974af8a1e14f14fe
c41fb405dc712e63b5b5f1c7c378be33fc0bd7b50940d8d2ddfc2df8736135c32ca5ec20dd1a451f
fc15c21f84c3ec5fb747ec3bfb6afec637167b5758f1fdcfc289bf6a0fd9dad0928a6e63f8e3fb2a
4ff15acf4fd337333b5ff8e3c29e06f22d87da2f6ded425c476feba9fb0cfc6ef8563cefd967f6fb
fda37c0b690cd1496bf0e7f6923a3fed97f0a45ac1249247a67dafe28be95fb43d959b075b5ce95f
b44d98b6b38e28ade15f252a92fc6cff008294fc19629f187f63cf861fb50786adc5c5c5e78fff00
62df8bb6be10f1bb59c11975697f676fda6aefc276697ac51b165e1dfda37c5f713868d2d6d9e66f
b3a807d41fb3ff00ed8dfb28fed57a57f6c7ecddfb46fc15f8df6d1c61ef6dfe19fc47f0b78b356d
25fcb12bdbeb9a0e97a94daee817b1210d3586b7a6e9f7d00ff5d6f19af1ad407fc6cffc24c245e3
f60af8881a1cfce037ed0df0bcac863c6e0085750d8c160c0f4afcc9fda5be2a7fc1093e319d73c7
5fb75fc0ad07f669f8cba0787f56f17cfadfed23fb3f7c48fd913f698f2740b3b9b9947c38f8dba3
e8fe09f11f8efc4324714b0e81a6fc20f8b3e2dd4357bd78ad74886ee79e18e4f8c3e2c7c2ff00f8
24dfc3ab6b4fda77c7bff0540ff8289f8f3f654d5ff63ef15fc45d334e8bf6d1d67c51f0bfe25fc1
1b1f89fe14d1a5fd9f740f88f1ff0066fed51acebfaf7c44d6f46b13f0761f8976daacfa84137877
c59aa69361a65e680003f747e36ffc1523e00f803e22eadfb3f7c09d13c77fb6cfed57a595b6befd
9dbf655d334ef1deb5e0bbd9ff00776f2fc6ef8977da9e91f073f67fd1926780df5f7c59f1e786f5
34b690cfa5685accc23b49be7cf1efc05fdb1bf694f0b6a9f10ffe0a33fb58683fb0a7ecbfa5d8dc
eb5e29fd98ff00647f89d3f81ae23f0c908e6d7f692fdbdbc46be15f155d592c1713e9fe28d03e08
685f06bc29246c6d1fc65e27b402f27e1ff634fda534df8bbfb39fc3af0eff00c114ff00628f017c
2afd9d75dd16d350b4f8f9f1abc303e097ecede13d6a486da3f11db787fe197830afc66fda57e216
81aadaeabe1cf176af65ff00084782754f186937715d7c71d4278eea6afb5fc1dff04eff0003ebbe
25d13e27fed87f113c5ffb70fc5bd0ef21d5f41b9f8d365a469ff02fe1deb30a6c8afbe10fecbde1
c8e2f83de0dd42cf6c2da7f8c7c4ba57c40f8b36d242b24bf136edb05403e5df80df133c35e1ff00
8750fc19ff008230fec4de068fe138b8919ff693f883a4eaff0000ff006489b54937c375e2fd2f54
7d16ebe3cfed75e22925b69daffc53e0ff000edcf85bc5178112f7e3d5bcf349751f61f153f65cf8
49f0b3e1df8aff006bbff82a5fc68f18fed85a7fc1ad3ffe1616bba26b9f0f3554fd967e0ee9da65
d4666f11f803f63df87b6fe2bd33598fc2115c8d52e3c7bf16dfe357c41f0f699a75e788878b746b
1b09cd9fec0001400a0280000000000380001c0007000e076aab7f6367a9d95de9da85adb5f69f7f
6d359df58dec115d59ded9dcc6d0dd59de5aceaf0dcdadd40ef05cdbcc8f14d0bbc522b2332900fc
49f8ff00fb4e7ed7ff00b377c67f841fb4d788be37feca4bff0004cef89dfb407c1bf807a27c3fd2
bc386df54d2be0bfc66f0359a7847f6acd43f697bbf185978674f9ecbe285dc305c78120f091f87d
6ff08bec9adc7e2c97559cdc41fb0ff0cbe25f803e327c3ff08fc53f859e2fd0fc7df0ebc79a1d8f
893c1be34f0d5ec7a9681e26d03518c4b61ac6917f0feeaf2c2f22225b7b88898e58c874254827f3
93e1affc12abe0b68df08fc7bfb267c69b1d03f684fd89ec3e3d693f1b3f660fd9efe226897f7763
fb3f69766cbe246f83b7baa7f6f3db7c49f849e16f88977afeabf0c3c27e22d2c59786bc0fabdbfc
38d753c4fe1fd1b4d48bf52ac2c2cb4bb2b3d374db3b5d3f4ed3ed6dec6c6c2c6de1b4b2b2b3b485
2ded6d2d2d6dd2382dad6dade28e0b7b786348a186348a34544550016e8a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
0f95be36fecd29f17fe3d7ec75f1cbfe12f9f4297f64cf88bf153c7d1786a3d1e3bf8bc747e277c0
7f881f0464d2ae3527d42d5b414d1a3f1d9f11a5dc769a935e3e9834c682dd2edaee1f8a3f629ff8
2565ff00ec99f1db4ef891adfed15ae7c56f85bf04bc05f193e107ec59f06aebe1fe83e125fd9fbe
15fc7ef8a5a1fc5cf88fa378b7c67a76a9a8ea3f177c4506ade18f0b782fc1be21bcd3fc310e85e0
1f0e436777a5eabacea777aa45fb0145001475eb451401e39f1ffe01fc2cfda7fe0ff8e7e027c6cf
0e3f8bbe147c4ad1cf87bc71e158f57d67401afe84f756f7573a549ac787350d275db0b6bd36cb6d
7ada5ea7637171652dcd9b4e20b8955bf29fe17ffc107ffe09e5f05ff695d0fc7bf0f7f633fd9b0f
c0fb1f811e29f03def803c7be159fe2dcfff000b4f53f1f783f59d2fc716ba6fc59ff84e34e8ae17
c1ba4eb7a0deebd0de5bebd37da2d6cae05e59f96f69fae3ab7813c4da8f8f747f1859fc65f893a0
787b4d82386f7e15e93a5fc209bc07e22910ce5eef58d4b5cf855ad7c5182e27f39048be1ff893a1

5aa8b583c8b6849b9371e8fe58f2fcbcb636edddbbe7faee3ceeef9f5a00e37e1f7c36f875f09bc3
167e08f857e01f057c33f0669d2dccfa7f847e1f785742f067862c26bd99ae6f26b3d03c3961a6e9
56b2dddc3bcf73241688f3cced2ca5dd8b1ed691415550496200058ed058818c90a15413d4ed555c
f40071591a3e997ba60d4c5ef88758f109bfd5eff52b56d621d0203a3595e4824b7f0f69a340d0f4
349748d29418ac27d5d755d7e58d89d575cd4e5092a806c51583aee8f7fab8d2bec1e28d7bc3074f
d6b4dd52f1b4287c3939d774fb195e4baf0ceaabe24f0ff88120d17595658752bad0d746f1343146
8746f116932992593780c003d062800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2803fffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg7}{\bkmkend Pg7}\par\pard
\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\
ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb232\sl-253\slmult0 \up0 \expn
dtw-10\charscalex85 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 32. \par\pard\qj \li2280\sb0\sl240\slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-24
0\slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\
slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\sl

mult0 \par\pard\qj\li2280\sb0\sl-240\slmult0 \par\pard\qj\li2280\ri1683\sb178\sl


-240\slmult0\fi0 \up0 \expndtw-9\charscalex87 Antara yang berikut , yang manakah
yang paling sesuai digunakan untuk melakar lukisan teknik di \line \up0 \expndt
w-10\charscalex87 atas ? \par\pard\li2280\sb20\sl-264\slmult0\fi0\tx2786\tx6347
\up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 kertas lukisa
n\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. Kertas grid petak segi empat sama 5 mm.\
par\pard\li2280\sb0\sl-259\slmult0\fi0\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex
87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 kertas isogrid\tab \up0 \expndtw-10\char
scalex87 D. kertas grid petak segi empat sama 10 mm.\par\pard\ql \li1600\sb0\sl
-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb2\sl-2
53\slmult0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex85 33. \tab \up0 \expndtw-9\charsca
lex87 Di antara berikut yang manakah pandangan pelan bagi lukisan isometrik yang
ditunjukkan? \par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slm
ult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\p
ard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600
\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-26
4\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\
par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\l
i1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\
sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slm
ult0\par\pard\li1600\sb188\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex
87 34.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Objek yang menggunakan kaedah garis sela
ri bagi melukis hamparannya adalah...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\t
x2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87
kon\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. piramid\par\pard\li1600\sb1\sl-262\s
lmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex87 kubus\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. silinder\par\pard\li1
600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. I,
II dan III.\par\pard\li1600\sb1\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw
-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 II dan IV\tab \up0 \expndt
w-10\charscalex87 D. I, III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard
\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb
0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\s
lmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb224\sl-264\slmult0\f
i0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 35.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87 Mer
ujuk rajah di atas, yang manakah ukuran yang telah salah diilukis dimensinya?\pa
r\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483\tx4821 \up0 \expndtw-10\cha
rscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 5\tab \up0 \expndtw-10\charscalex
86 C.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 10\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi
679\tx2786\tx4483\tx4821 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\c
harscalex86 8\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D.\tab \up0 \expndtw-10\charscal
ex86 12\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\pa
r\pard\li1600\sb57\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\
nosupersub\cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\cha
rscalex88 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 7\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\pap
erh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg8}{\bkmkend Pg8}\par\pard\li1600\sb0\sl-26
4\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\
par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\l
i1600\sb186\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex86 \ul0\nosuper
sub\cf5\f6\fs23 36.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87 Antara komponen berikut ya
ng manakah membenarkan arus mengalir satu arah sahaja?\par\pard\li1600\sb0\sl-25
9\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex86 perintang\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. transistor\par\
pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86
B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 diod\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D.
kapasitor\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmul
t0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 37.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87
Di antara komponen pada unit kawalan utama di rumah, yang manakah memutus bekal
an elektrik bila\par\pard\li1600\sb0\sl-261\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\chars

calex86 berlaku kebocoran arus ?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786


\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Pemut
us Litar Bocor ke Bumi (ELCB)\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. Suis utama\p
ar\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscale
x86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Meter kilowatt jam\tab \up0 \expndtw-10
\charscalex86 D. Fius agihan.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li160
0\sb254\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 38.\tab \up0 \ex
pndtw-10\charscalex86 Meter yang paling sesuai untuk menyukat voltan arus ulang
alik 20 V ?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw
-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Volt meter\tab \up0 \expnd
tw-10\charscalex86 C. Ohmmeter\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\
tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Ammete
r\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. Galvanometer\par\pard\li1600\sb0\sl-264\
slmult0\par\pard\li1600\sb250\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charsca
lex87 39.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Kuasa elektrik disukat dalam unit...
\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charsca
lex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 volt\tab \up0 \expndtw-10\charscalex8
7 C. ampere\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndt
w-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 watt\tab \up0 \expndtw-10
\charscalex87 D. ohm\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb250\s
l-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 40.\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex86 Bekalan elektrik untuk rumah di Malaysia biasanya ialah...\par\pard
\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx4483\tx4821 \up0 \expndtw-10\charscale
x86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 290 v\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
C.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 260 v\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\f
i679\tx2786\tx4483\tx4821 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex86 280 v\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D.\tab \up0 \expndtw-10\cha
rscalex86 250 v\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\
slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 41.\tab \up0 \expndtw-10\charsc
alex87 Formula untuk mencari kuasa elektrik ialah...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\
slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex87 P = A x R\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. P = V x I\par\par
d\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.
\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 P = I x R\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D
. P = V x R\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb254\sl-264\slm
ult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 42.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex
87 Sekiranya anda hendak memperbaiki atau membuat kerja elektrik di rumah anda,
komponen yang\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscal
ex86 perlu di matikan pada papan kawalan elektrik ialah...\par\pard\li1600\sb0\s
l-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 Fius perkhidmatan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. Met
er kilowatt jam\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Suis utama\tab \up0 \e
xpndtw-10\charscalex86 D. ELCB\par\pard\li1600\sb256\sl-264\slmult0\fi0\tx2279
\up0 \expndtw-10\charscalex86 43.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Di antara be
rikut yang manakah adalah kaedah melukis lukisan hamparan?\par\pard\li1600\sb0\s
l-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 I.\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 garis selari\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 III. garis
melintang\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-1
0\charscalex86 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 garis menegak\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 IV. garis jejari\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi679\t
x2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86
I dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. II dan IV.\par\pard\li1600\sb1\s
l-254\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 I dan IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. III dan IV.
\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb254\sl-264\slmult0\fi0\tx2
279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 44.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Di antara
alatan lukisan teknik berikut, yang manakah sesuai untuk melukis lukisan hampar
an garis\par\pard\li1600\sb1\sl-255\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex87
jejari?\par\pard\li1600\sb2\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\

charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 papan lukis\tab \up0 \expndtw10\charscalex87 III. Jangka lukis\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx27
86\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 se
siku T\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. Sesiku L\par\pard\li1600\sb0\sl-259
\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw10\charscalex87 I, II dan III.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. I, III dan
IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\char
scalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 II, III dan IV.\tab \up0 \expndtw10\charscalex87 D. I, II, III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pa
rd\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb57\sl-253\slmult0\fi0\tx10531 \up
2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPER
IKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 8\par\pard\
sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid8
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003
0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2bc87e34fed

01f03bf671f0a5bf8efe3efc5ef86df05fc1775ac59787edbc55f143c69a0781f41b9d735112b58e
916daa7886f6c6d27d4ae6382e268ace295a7305bdc4e50430cb22007af515f074dff0549ff826ac
0f1472fedfff00b19abcfbbc91ff000d2bf081b7ec215b253c5ac130c403bbb7cc3201ac79ff00e0
ad3ff04bdb679a39ff00e0a15fb19c6f6f9f357fe1a3be14b6dda189c15f1390d828e06cdd9c0c72
40a00fd09a2bf38e5ff82c07fc12b604b6925ff82897ec648b769e6404fed13f0c0ef4e9b881e222
d1f3fc3288c8f4aa8dff00058fff008251a052dff0517fd8d3e64f3004fda13e1ac8761e8c426be5
80f5c8181c9a00fd27a2bf3166ff0082d37fc12520f2f7ff00c146ff0063861248b12f93f1e7c057
043b1e0bfd9f5797ca8c60ee9a5d912f1b9d41c989ff00e0b59ff049146087fe0a35fb1f16695611
b7e397821d37bf42d226a8c8b10fe29d88853f8e45a00fd3fa2bf2acff00c1717fe090c049ff001b
14fd94ff0074ef1b7fc5d5d0ce5a30fb8c6039332128424916f8e5050c6ec648c373c3fe0bd3ff00
0478fed15d34ff00c1423f673f3248e4923b91e2e9cd87eea468de396fff00b385a41292a5a3124c
1278b6c90bb8750403f5d68afc926ff82f1ffc11e12fa2d38ffc1437f66c3733005245f194cf6032
18fef7554d39b4c83853c4d768412a08059418cffc179ffe08ea1957fe1e19fb3892efe5ae3c5974
5777cdcbb0d30ac71fca7f7ae447c8f9be65c807eb8d15f90fff000ff0ff008238fef7fe3615fb3c
7ee51647ff008a8b54e5586e021ff8937fa43e3ef47079922b7caca1b8ac0bdff8384ffe08c762f0
a49fb7ff00c189bce623759c3e35bd4882a962f335af8525d8a70140f99cb300108c9001fb2f457e
38c7ff0007057fc11964191ff0504f81e38ce1dbc631f72bd24f0a21ce474c67186c6d209bba47fc
17e3fe08e7af6b7a3787748fdbefe09de6b1afeaf63a1e956a0f8c624b9d4f52bb86c6ca07bc9fc2
b1d95a473dd5c4318bbbcb8b7b340c6496e122477400fd81a2901ce7dbbf183900f18ebc11ed9e99
a5a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
2abdddd5bd95adc5e5ddc43696b6b0c9717375732a416f6d6f0a3493cf713ca563860862569669a4
658e28d1a49195158800f3ef8bff00173e1e7c07f861e3cf8cbf163c55a47827e1a7c32f0b6b3e33
f1c78af5cba8ed74ed13c3da159cb7b7d75249232f9b70eb10b6b1b2877ddea37f35b5859433dddc
c30bff0007dfb72785ff00684ff82b069dfb34ff00c14cff006a4d3afbe1ff00ec3fab7edeff00b2
a7c0bfd873f640f12583245e34f819f163e33e9de1ef889f1fbe32e96d896ef58f8afa269b6d63e1
ed3ccf124de1ab997fb3678f421a55ff0088ff0058bc5d06adff00070f7ed6afe0bd0efbc476ff00
f045bfd8ebc7623f1febd6ae748d27fe0a03fb4e7843504b95f0a787ee3625eeaff027e1a4ff0065
fed4d5a3234dd76e9e57b132dfeb1a4ea5e18f6aff0082d5ebfe2af8df73fb2e7fc1343f61ef07f8
67c7bfb61e8ff18be09fed736be09b9bc5f0d7c24f805f04ff00668f11ff006f689e29f8d7ace996
eebe09f0978bbc41a6e97e05f026836368dac7882533c7a2d8badb5a8ba00fbd21ff008229ff00c1
229a59427fc139ff0064367b6758994fc16f073852c1251bd1f4f642c43039752c5481928dcde1ff
00045aff008248c5e605ff0082737ec760cdf2b06f817e026243768f7e907cacf6f2b6e315f1145a
ff00fc1cdf7735a5ddbfc26ff824ce8656f25bdd52cf57f8b5fb45ea51ea91128969628ba7f83278
f4b5b48a355965d3e588de92d2ceed3bbb9d7b9d63fe0e66bed6a0d41fe19ffc11e6d74ab3520787
93e27fed55f66bebc8c06b7be9f501e049b5336d1c8770b18ee6d04cca44c447b43007d6ebff0004
81ff00824ce8577a7bdaff00c138bf63e49a7b87304927ecf3e02b948bec8d12bf9eb2e857264966
0e1ace2f224138596423cb59655e8af3fe090fff0004a7bc796e26ff0082777ec6d2dd41225dcab6
ff00b3c7c365db3afef50986cbc36a24008cfd9d2375270a632700fe748bbff83a521d78ea2de0cf
f82465ee98975793c7a2b78dbf683fecf7b7b876686ca5ba93c3116ad24567200f6b32cf6d702131
412cafe5b11d727883fe0e80985cc83e1b7fc11aec09d3cdb436ede38fdaaa5db7d2b34adaa46f16
8d307962056ddace7916d5d94cb97fbe403efd3ff0491ff825cfda22987fc13c3f6361300d2871fb
397c2df2d640138751e1a119cf1b519083b5b18e6ad0ff008250ff00c13063b44b53ff0004f8fd8c
e3b78de66d9ff0ce5f0a148133f9d33871e1769995a401d55a42235c2aed518afced9ae7fe0e8cbd
b78e68f48ff823768f34766b6d25926b5fb525f3dcdce1a36d47cf9747786272645b816e1fc81f67
117924484b6745a67fc1d2496b347fdb1ff047b491e669619f6fed27717502b48ade4f96744b6b4b
88461b73bbc339476546568e32403f4ddbfe096fff0004d302d83fec05fb1aac36514505a30fd9cb
e11af971a482445623c26bbb1285d8f233bb13b4b61b69d38bfe09a7ff0004e4b597cd83f611fd8d
a39c2c48a4fecd9f079f8b70de48d8de1120eccb027196ce1c9afcc0fec7ff0083a2b52b06867f12
7fc11bb479a472499748fda7b54923f2e6210ac62dcd9b0608b7311757752ca1c23a15af9cff0069
bd47fe0ebff863a06b9e30f87adff04e7f8c26f1b4f82cfc29f04bc19e3db9f13f8445b7962f2e74
0b3f8a571a44baac7ae9fddea6b77a96aed6a90efb3b4b1c996400fde0b1ff008274ff00c13f6c82
1b7fd873f63e8a44323a98ff0066bf836bb1a5044aab9f07b9d87246cdc540ce3a645fb4fd80ff00
614856e01fd8a3f644884b2ca4883f66ff0083c8b2424fc9e683e0f6dee5154c830133f75715f887
f00e7ff83aa7e28fc3fd27c5be38f10ffc131fe0c6ab796cd09f077c50f875f18a5f19c425209d47
58b2f03eaba968965776fb82c56915e2c6fe51325aed94e7d90fc2ff00f839d5c432ff00c34e7fc1
2651e5b8537167ff000a7be3e986da1d9b192294ac92dc461b170559a398cf9559840046403f5a17
f611fd86d5ddd7f636fd9443ca891c8c3f679f8420bc718c22363c21caa03b403c01b57a050113f6

28fd8b92fa3b48ff00635fd995238e2fb4457c9fb3efc225b48645410ac48e3c30255b8f2d8aaec8
028843219146d0ff00951a77c0ff00f8394629ae66d43f6dcff8265dc19e7b83046dfb397c5a9a2b
0b7994ba25a8b6bed259cdbc8122845f35e4c614124f773bef8e49754f853ff0719e8d677faf6aff
00b717fc12e74ad2348d3ae6ff0052b9d4ff00674f8b363a2e9f636168d737dab6a3a95d789636b1
b7b68629aeef2e66ba8ecade180cd208e10e8801fa21f1cbe12ffc13a3f660f83fe3df8e9f197e02
7eca9f0e7e14fc2df0f5e78afc5fe26d4fe087c2db6b2d2f4dd322de8b6d6f17850dc5feb17b3883
4ed0f48d3e29b53d5f55b8b2d2f4cb69ef6e6085ff008bbff829bfec7fe23f8e1fb28df7fc15cfe3
07c11f0c7ecbefe20fda07f668f04fec43fb2c7847e1ff00873e1fea7f093f676f14fc6ed058fc58
f8e76ba0e9da526b3f1bfe3645736dad6a5a56bb05d8f047872f74ad02392395a6b3d3ff0054ff00
607f00fedd5ff0590f8b3a37c73ff82807c53f82ff00183fe09c3fb2ff00c61d7b59fd9d7c3df07f
e1b78a7e177c37fdb53e34f81ee63d1742f8d3aa7867c53a8ea1aff8b7e087c2bd7adf5d7f051f14
4f6fa4f8cbc549f6a8b40bed2ac6f4b7bdff00c15a3c5bad7fc14dff00687f875ff0463fd99bec5a
c49e15f1f7c26fda3bf6ff00f8e31abddf87bf669f85de03f1669fe2af05f80edaeade74b5baf8d5
f11351b1b6bad27c2f2979ac34dfb14f790c76573ad6a1a0007f4c36e1d63559583cab1c4b2be154
bc8235dee550045dcd9384014760062a7a820b75b7458d1e57558e28d7cd90c842c3188d4ee6cb16
60a0c8cc4977cb1e49ccf40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
514514005145213804fa027f2a004660aa58824019c28c93ec00ea7dabf9baff0082837c71f8bbff
000536fda4f5ff00f823a7ec45e31d43c1df0dbc3b0585dffc1507f6b1f0decbbb6f84df0cf51690
49fb317c3dd5edde5b46f8cbf136182e74bf125b6edfa2690d7da65eeeb5b5f195b587d0ff00f055
5fdbdfe2b7843c59f0effe09c3fb033da7897fe0a31fb5869b751787f515df77e1efd943e0bbf996
be30fda6be294f0dbde41a2db683626ec781b4fbc824b9d5b5b852eedecb5096df4cd1b5fefbe15f
c37fd91bfe083bff0004f8d7753d7b5cd4352d33c3066f197c5af891a842752f8d5fb59fed27e376
8e19aed2da6babbd67c63f147e2b78a9edb41f05f85e3bdbf934eb17b0d3fed434ed36ff00535008
bf6a6fda1be0ff00fc1243f658f81ffb2d7ec89f082cbc5df1dfc6f6f69f017f613fd92bc2455f54
f1d78d56d243378b3c54c92adfdb7c3cf06b4975e3ef8cdf1235496379d1750b9d47555d5f59fb5a
fb57fc1387f615b8fd8f7e1a78afc4ff0016fc5e9f1a7f6c9fda375f83e28fed7bfb42df46926a3f
117e244f68b059f863c352bd9d9cfa37c22f863a694f09fc2df07c1059e9ba2e8d6f3df43a75a5f6
b17ea7e71ff826bfec83f193c43f133c7dff00053afdbefc2fa4e9ff00b6d7ed0da3c3a2fc36f85f
e7b6afa57ec59fb31f971cde10f815e176b8884565f1075ab771ae7c6df11598173aa7896e66d192
686da0d523d43f682547325baa4891c62394140cc1d98184466300805106f0fbb380cb80726802dd
1546e6f2db4d84c977731c51a27125c4f1c5bca293b434ce81a460a7a3658f3c0ce27b6b88aee08e
e2075921995648a44657492370191d19495657521959490548209068027a28a83c97df2389e5c485
484f976c617a84f97387fe2de5f9fb9b07cb40123c8a9b771c6e60a3381962400393d493c0ea7a0e
69f59d7111d42da588e6d2559374324915bdcb432dbdc07b7ba48a412c0ce924293c3bc168db6332
a4a802beda09ad216fb4de4b7ce1de4f3ee16de268e363f747931451848d7ab150c40258f6001772
3bf1c64824640f53cf4e2a12d0894236d59650db412034ab10f98ae09242abe48e0856c91822a16f
957ed11a89432c5198cc816311f9986743b5949daecf8e92e11432821c2c76d10bb6bb43b64787cb
91142aac8bb93cb9250065a48d51a38d89c2c6cca0726802d80074cfe249fe64f3efd6969aa1816c
edc1236e339e9ceec9c673d318e2abdc432cac08b868a109f32c40a4a5d64590379c188084298da3
f2f255d8f983ee900b05c29c60938c800673f4e6bf9e8fda93e2378abfe0adff00b4e78a3fe09b1f
b3e7897c47a07ec4ff0003f5c4b2ff00829afed0be11b8bad2bfe1606b36f1c57b6bfb0afc26f185
ae15f58f10c6d14df1f75cd16e16ebc37e1695fc3905ec57b717b61a8fb17fc14bff006baf8e7e2f
f885a17fc1323fe09e5796571fb6c7c68f0a5c788be28fc5192755f0ff00ec51fb3b5d2259ebdf18
bc59a8a4178ba67c48f165a5ebe81f057417b6b8bebbd7eee2d7e5b44b4b5b17bbf46f1df8dbf636
ff00820cff00c13bed7ecfa5dfe9df0fbe18d8268de0ef0a594b1eaff167f690f8f1e2d0f3a4325d
2c62fbc65f15be2978a44da9788fc413c6c967049797f2476da2e9305a5b80798ffc14cff6d17fd8
37e107c16fd873f608f86de1dd67f6ddfda274bb7f833fb19fc09f0969f616de1ef857e18d36c7fb
22f7e32789f44b48a4b6d07e197c27d221b8d4619afed134cbed4b4a905e1934ad2f5e960fa8ff00
e09a3ff04f6f0bff00c13d3f67c5f8769e28b9f8a5f1afe247892ebe2cfed41f1f7c44b25df8bfe3
8fc6df12a9b9f14f89f53d46e88d44683657523e9be0ed32f659df49d1a2334eb36afa9ead7975f2
4ffc125bf61ef8c5a5f88bc75ff0533fdbfec62d53fe0a1dfb5a6896e2e3c3d79fe91a5fec9ff002
69a3d4bc0dfb397812ca68dbfb02facec4d95f7c4796191aeae75d8d349ba9ae2eac357d475bfdca
3710a10aecb112cd1c6b2111b48531bbca5620c8a01182808c7a719009524472caa794dbb8608c6e
191838c1e3fba481d334faa96d2b4af2b2985adb11fd9e4858b6f3f3acc1b04c784750abb3ae086f
98605ba0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0

028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf2cff
00e0aebff0541f85dff04abfd9535af8d7e2e8ac3c4bf143c5d7171e08fd9fbe175cdfc5a7bfc44f
89d776c0d9a6a3772cb02699e0bf0b47347aff008e75b967b68ecb47856c6dee1756d574b8a6fd4c
afe7b7fe0ae9f0e3e1ff00c54ff8290ffc1097c13f147c0fe0ef891e05f10fc7ff00daeb4fd7fc17
e3df0ce9de2df0aeb70c3fb354baad9c7aae85acc177a45f2d9ea3a6da6a36b15f5a5c4697d696d7
22326d86003e7fff00825c7c71ff00826cfec7be04f89bfb4e7ed5ff00f0539fd89be2bffc141ff6
a978fe257ed67f16a1fda37e16eaefa52c300d4fc3df033e19e9d69e229efecbe1efc32d29ad745d
3b42d06c1a5d7b5bb3f32deda6b3b5f0de95a5f8efc05ff8288fec19ff000513fdafacff006f0fda
e3f6d5fd973e147ecf7fb2d78e3c47a17fc13c7f650f8adf19fe1d784bc5973e28b17fec4f11feda
3f1cbc13e21f10c17d61e3ad6becf3d87c06f0dea76d05cf803c3ed2f89a6b3835dbbb5bebefe8ca
cffe09e5fb01e9e1458fec3dfb215aec0aaa61fd9b3e0da15098da15878332a06011823919eb53dd
7fc13f3f60cbd7796f3f625fd91ee6591a367967fd9c3e0ec923b44498cbc8de0d2ec50938c93d48
e9c5007808ff0082cbff00c1262e435a3ffc1473f62d7cc52993cdfda13e1bc50c88b0ef9019a6d7
5602ceae408c48cf2b168a356941410b7fc1687fe092566a8bff000f18fd8db02087cb107c78f014
e163607cb43f67d5e5d850021e23b6487e55952325457d3167fb0bfec49a771a7fec75fb2c58fcaa
9fe87fb3dfc24b6f9118baa7ee7c229f2ab3332af45662c00249ad45fd8cff0063f52a53f653fd9b
10a0214afc0bf85e0a83d4291e16f941ee0633401f1f6b9ff0599ff823e5ddac69adff00c142bf63
5d56d268db16aff18fc0faca1599155967b582faf1e12cb20591268a370bbd1c00922d3ecbfe0b69
ff00048a36c56dbfe0a29fb22c50db158238a4f8c5e17b3dab182a16286e6ea291e2458f6c6f0a3c
440401fe64ddf62c5fb1efec9300021fd973f674840c1c45f047e19c632b9da709e185fbbb8e3d32
71d4d59ff864afd95065bfe199bf67d0480188f831f0e32c3a007fe29bc91d38f61401f161ff0082
e3ff00c121846d29ff008289feca7b16458c81f15346694b3f0856007ce74e0f992a234510c17700
8aca93fe0bbdff00047b8d2591bfe0a1dfb33b24327972797e3832484ec57cc30c5612497298703c
c815e2dc193ccde8e8bf76db7ecaff00b2edaa96b3fd9c7e02da2cac19cdbfc1ef8796fbc8e01709
e1b4248c70cdc81df15a917ecd9fb3ac2a121f807f05a24fee45f0b3c0a8b93d4ed4d040c9efeb40
1f9f5ff0fe5ff823b84127fc3c37f66edac480078bee37e5719dd10d34c8a39014b280d83b738205
03ff0005f6ff0082376f319ff82847ecfa4918ff0090d6b663391920c9fd83e5e3040fbdc9ca9c1e
2bf4993e037c0d8fcbf2fe0cfc2841173104f875e0f511b71f347b7461b1be55e571d071c0c594f8
23f05e375923f845f0c12446674913c03e1457476fbceae3490cacddd81c9ef9a00fcc86ff0082ff
00ff00c11ad1a14ff87837c043e7c664876ea1e256555403709dd3c36c96afcfc915c18a47e42212
0e3397fe0e11ff00823132171ff0503f82aa04c6123ecfe3a562c0062423f83c398886e270a602d9
412960c07ea8db7c1ef84d652b4d69f0c3e1e5acce72d2dbf827c3104adf3071ba48b4a473860186
493bbe6393cd5a3f0b3e1913231f875e042d3323cce7c21e1e2d2bc40089a43fd9df3b46a02a3364
a00029181401f936dff070f7fc117112576ff82807c202b092ae1749f88eee48382628e3f03b3dc0
27a340aea47cc095e6bc5be35ffc1c3ffb0c7883c2967f0e7fe09fff0014b40fdb37f6d0f8b9add8
fc31fd9cfe05783342f1c69f6badfc49f14bbd8e95aff8f7c41e22f0d685a4f86be1af83d7cff147
8d7559efd6e4e83a55dc362be64c6e6dff0076d7c01e038f98fc15e128c818053c37a329031d062c
ba63b0afc0bff82a569de0cf08ff00c1497fe082b71a2f863c37a45eeabfb62fc714babdd3746d37
49bdb84bff0081177a628b892dec61f3d1ae6fede693cf90ce27b687cb5121491003ed5fd8a3f648
f873ff0004d2f801f17fe337c7ff008b3a778c3e3dfc486d4ff680fdbbff006b7f1ddd2d8af8cbc5
da669573a96b12c17b7cb1cde1ef83bf0bb4d92f7c3df0c7c251a436da2786ed17659aea7a95dabf
e717ec61f0dfc5ff00f058ff00db0746ff0082a9fed17e19d634bfd88be016abad68dff04b5f807e
2fb4b9b18fc5ba859ea02cf5afdb3be207852ee36b69f53f105ce9c87e15c5a83492d8416d63a95b
c489e1fd2f55d6f07e347c49d4ff00e0bcbfb607883f61ef837af6b161ff0004befd90bc6f6175fb
79fc57f0fdcdce9f67fb58fc59f0f6a4d77e1afd95bc09afd84c8f77f0e74bd5f4efed6f891ac595
d4635482cf75b342abe13bfd57fa70f0f787f43f09e83a2785bc31a3e9be1ef0df86f49d3b41f0fe
81a2d95b699a3e87a1e91690e9fa4e8fa4e9d671c36961a6e99616f6f6563656b0c56f6d6b0450c3
1a468aa0035c020004e481d7d7de82aa4824025790480483ea0f6fc29690107a1cf38fc450000050
028000e800000fa01c52d14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
001451450015f831ff000590f86dfb621f8fdff04c0fdaabf643fd95f54fdaf355fd90fe367c6ff1
7f8f3e15e8df113c13f0cb50b8d17e23fc211f0ff4dba8fc4be36d4ad6d2d84535edfcea6d34dd65
fed16d6e9736b15bcad2d7ef31ce0e080707048c807b120104807a80467a6475aced36df508ec2c9
35bbab1d47568eda14bfbdd3b4e9f4ad3ee2f563db717163a65dea7ad5d585b4b216786d2e357d4e
5b74211af6e18191803f9eab8ff82a2ffc16884ab05aff00c1bd7f129a49239244371fb757ecfcb0
621dc64125cc7e1f782276f97c98a491659f910a487159afff000545ff0082dd45143237fc1bd5e3
87df3471388ff6ecf810cc3cff002bc92228bc3b34a8aa643f689e5090db80c673108a5dbfd1bec5
fee8eddb9e318e7af18146c5ce768cfad007f39771ff00053cff0082e2dbc73dc3ff00c1bdfe2968

4b082da287f6f3f80b7374b3b6d457b88ed740999ed44872d3471a22c60bb3aa82e295cffc149ffe
0be0f6527d87fe08036d05fab47896f7f6fbf82135a94c07982dadb69315c3b140c919fb4a2ac8cb
bbccc146fe903cb4feeaf7edebd4fb1f714ec0f41f871ea3b7d4d007f37d73ff00050cff008383ae
23274dff0082107816c58c30c80ea9fb7c7c20bbc363cc994c76d69624bc88a628e3f315a09994c8
6600a1cebbfdbf7fe0e288ae6e35187fe087bf0b4e937d0e990699a29fdb8be16dd6a9a55d2cb32d
f5e6a5796d2402ee1bbf361c431d9d9ae9d15b07796e0c92b37f4a2554f551ce33c7a631f963fce4
d28551d87f33f893c9a00fe6b20fdbdffe0e22d334c4fed6ff00821f7c2ad5eee4d4a710cda6fedc
5f0ca1f216e2f6692dbcfb08c5fca61b68244b77bd37488fe51ba9847bca0beffb6eff00c1c7f22d
9cb6ff00f0461fd9de08daf89b882e7f6dcf87f2dc1d3dd311db829ad40b6d73148774d7ec97513a
8d89a721cbd7f484d1ab0030060820e39e0e47e479fafd6b96d6f4ef184fa1adbf867c41e1cd2bc4
8b3e9cdfdabaf784f53f116866da3bf864d5a2ff00847b4ef19f85affcfbdd2c5cd9e9971ff093f9
7a55fc96fa95d5aeb36f6f26977401fcfbd87ed93ff07215edbc772dff00047afd97ad04911716f7
bfb6e7826dee43380630f18d5e5f2cc7c89637c162c02ba6d6aaabfb5fff00c1cab750b1b7ff0082
467ec91652a492c4dfda1fb65f8565590acaea93451c3e2a8710f97b3acccd2ed6954462458d3f6d
bc2be09fda6748d0f48b1f137c7af863e32d762f11f8a6ff005fd76e3f67bd57438750f0cea7ace9
f79e15f0fe87a468df1ce18f42d4bc2ba345aae8d73e21d46f3c4d1f88e7bdd3f54b9d12c1b4cb8b
2d5bd72df4af15c7e2bbcd427f1369937835f47b3b6d3fc309e197875ab5d6e2ba924bdd5eefc57f
dbb2c37f657768e96b168f1f86ac5ad1e3172752b92ef0900fe7b7fe1ac7fe0e61376e9ff0ea4fd8
bc5aef48e373fb5ee8bf2ed5df2ccf30f18ef9229432a4416ca3922747f31650cb8966fda83fe0e6
872ff66ff82637ec23081bd93cff00daadae3706c08a3062f17dbe5e2218cacc234943288fcb2a77
7f47015463000c74a300907032338f6cf5a00fe6e5ff00697ff839f59e28e3ff00826d7fc13ee2dc
59e49e6fda575296048d589f25923f8851cc27642a892a2cb1070ced1856089f9c1fb77fec27ff00
070eff00c1573e24fecbba67c6bf869fb277ec5fe0bf823e3bd7b59b7f8a7f05fe345ff887c5be14
b6f1f6916be15f1bf892da23ac6b5aeeaba95b78522bcb7d0f47d2069066bf9a35b8d56c918ea16b
fdb21453d541e9d47a0207e8719a52a0e32338e9fe7f0a00f983f63afd90be087ec33fb3dfc3cfd9
a7f67ef095a784fe1dfc3bd261b2b765485f5bf156b92c71c9aff8e3c65a94514526b7e30f15ea9f
68d575cd527ff597138b7b58ad6c2dad2d20fa828a8d91c9f964da09191b49e3b80770c138e0e303
9e092080092a0f2996712a1c2ba959958c8d9db93118c197cb8b059f7ed8899015059768cf21ac69
5e3cb81a68d0fc61a0e96d0788ef6f7563a8f836eb581a8785a4d3357834ff000f59083c5da33699
aa5a6ad71a1ea177e2491f524beb2d2f52d322d0ec26d660d4f47c7f07e8df186cbc2fe1db3f1ff8
ff00e1e789fc656babcf2f8b3c41e10f855e23f03786f5cf0f96bffb369de1ff00096b1f187e20ea
5e17d6e38e4d2c5c6bb7fe32f15d85c4b67a8490f86ece3d4ade0d2803d3a8a8218e6456f367f398
bb1522311aaa648450bb9d8b05c798e5cef9373a2c4856249e800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a0f1eff004a28a00407201208246707191e
c7048fc8d2d14500145145001451450014d60e76ec655c302db90be533f32ae1d36b11c063b829e4
a374a75267ebf91ff0a0063894abf96f1ab14210bc6ceab273b59944b19741c6630f1b360e245cf1
f07e9ff157f6ecf117edf5aa7c2eb5fd9cbc11e05fd81bc03f0cee350d7bf688f19f8a74dd6fe23f
c69f8afaed968b75e1bd03e0f7853c2fe385b9f05f857c212dceb765e38d43e247832f2e75bb9d35
0787ee74a8a6b596fbef4a32338eff00e7a7af5e71d2801067b904fb023b9c7049ed81d7ae4f19c0
5e78e9efc7f2e78fd68a280139e391efc1e4fb73c7d0e7eb40248c91b79231907804804107b8e7d4
671429639dc00e78c1cf181c9f439cf1cfaf7c52d001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145151c53453073148927
96ed14811958c72a805a39029252450ca591b0ca08c81914012534ee18c60f3cf5185e71dce48e33
ebcf029d45001451450014809c9e38ec7bf6edcf079f43c74e6968a0028fa7f9f5ff003eb4503de8
00a28a2800a2933ce307a6738e3e99f5a5a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002918ed0480588ec3193ec3381f9
9a5af11fda3e1f8eb75f033e2ad8fecca7c0f17c7ed43c0daf69df096f3e25ea9aae8de02d2bc6da

85a9b1d1f5cf135fe87a17897551a7e812dc36b42cecf46bb6d4ee6c20d3246b386f24beb600fcab
fd93ff00e0acf75fb46ffc158ff6bdfd83750f0e697e18f863f0b3e19e93e28fd9a7c613e97a9dae
abf1c750f873e37d5fe1c7ed27e20d375fbad4e4d175ff000ef86be21c917847c356be1fd363645f
0478b352bcbfbcfde4363fb855fcad43ff00042ef8bbf013e207fc132ff6a3fd86fc1dfb31fc1afd
acbf669b8d51bf6d1d77c55f197e3d6b5e1dfda2b4ef1a681a6683f12b44b3d667f00ebd75ac1f19
5d6a3f10fc5726b5a9786bc20fa47893c4e2eadf48d408592d7faa34ced19249f523048cf191eb8c
7d7ae074a007571dabfc45f87de1fbc9b4ed7bc75e0dd1350b7546b8b0d5fc4fa269b7902cb1acb1
b4d6b7b7d0cf12c913ac885d143c6caea4a904f607a1fa1afe6cbf66aff827bfec33fb65fedc9ff0
583f1bfed49fb2afc24f8e5e3af087edbbe0bf08e87e27f899e1a1e27bdd37c271fec93fb3d6a763
a1e9726a327916b6116a57baa6a2f6d6d6c8be7ea2dbe6b88d2dfca00fe80a4f8d3f07220c65f8b3
f0ce30a373193c79e1640abc1dcc5b55000c107270391eb50bfc72f827123c927c61f85b1a46a5a4
77f883e12448d42962cecdab80aa14162588014127804d7c049ff043ff00f824346a117fe09d3fb2
8100920bfc26f0f48dce472f240eec39380cc40e0800818b4bff00044bff00824620207fc139bf64
620850777c17f0839c280a30cfa7b302428dc41059b2cc4b331201e43ff05aefda4be19693ff0004
acfdb66e7c0dfb41782743f184ff000535183c37a87833e2b681a778b45d5f6b3a45a37fc23575a2
eb89abff00695c5abddc36ff00d965eea5cc91c4aff329f14d03fe0901ff00046fbfd0744bd9be25
fc4cd6e1bdd3ac2fbed973ff000535fda8a58f5379ece17376eda77ed176367234f8690c9656f6d1
1cb7951c710489394ff82a67fc123bfe0987f0bffe09e3fb5e7c44f877fb067eccbe0bf1b783fe0d
6bfe21f0e78a7c1df07bc31a6789f44d474992cae62bcd0f51d2f4f8b50d3af0244f19bab2749562
9262fe6234a8ff00a37a47fc1247fe09572e99a6dc5bff00c1383f6258a29ac2d268a39ff65ef83e
678e396dd1d126fb57838dc79caaf890dc7eff007eef37f785a803e0fb8ff82437fc11054b1bcf1c
78831e72ca45d7fc14dff6a4dab3322c2adfbdfda77efb47188959b2fb1762300aa17c97fe09dfad
fec45fb107fc14a7fe0a2bf01fe17fed0de14f067c038fe087ec4be2ef0768ff0014bf6b3d4be22e
809e3cd6dbe3d43e3f7f0a788be317c4df14ea6fa94d0c3e157f11d8d86af31b3f37474ba8ada19f
4d86bf58e3ff00824cff00c12e225658ff00e09d1fb102ab2aa30ff865bf82a4155fbabcf82cf0bd
b1d071d2bf3a3e197fc12fbfe09c9aeffc14ebf6c8f04eb7fb06fec7dab780fc2dfb2e7ec65af785
bc1d7dfb3c7c2bb9f0c786fc41e2bf187ed436de2ad6746f0e4de187d1b4dd57c4b6de1af0ec3ad6
a7636105dea50687a5c3773cab6918a00fd7a9bf6e0fd8b2dd2496e3f6befd97608e160934937c7f
f84f1244e54b0491dfc5aaa8c54160ac412a0903009acdff0086f9fd853617ff0086d3fd92f60655
2fff000d1bf07b60661b954b7fc26580cca0b282724720115f935e0aff0082597fc13757fe0a91f1
f7c0971fb047ec7d3f802cbf621fd99bc67a0f82a6fd9dfe16cfe13d1bc57ab7c6bfda5f43f11789
74cf0e4de1b9744d375ed7b4df0ff8774fd5754b3d3ed6fb51b2d074b82e669a3b3435fa271ffc12
63fe096f167cbff82737ec3ebb98b9ff008c5af82872c7393cf82cf2727f1e7a81401e88ff00f050
dfd80632824fdb93f63d8cc81cc61ff699f82ca64119c4850378d86e119e1cae429fbd8acd1ff052
4ff82776c691bf6f2fd8d111679ed8993f69df8291666b7731cc8a24f1b21728e08ca0656e0ab329
04f3d07fc12bbfe09936d9f23fe09e5fb124409c909fb2dfc12009e7a8ff0084271fc47f335f32fe
ddff00f04deff827bf87bf61cfdb2f5cf0dfec2ffb1ff873c41a2feca9fb426b1a16bfa0fecdbf06
f46d6f43d6b4af849e2dbdd2758d1f57d3fc1d6b7fa5ea9a5df5b5b5ee9fa8595cc17567756f0dc5
bcb1cb1ab000fd81d3353d375bd374fd6746d42c756d1f56b1b4d4f4ad574cbbb7bfd3753d36fe08
eeac750d3efad6496d6f6c6f6d658ae6d2eeda596dee609639a191e375637abe3cff008278dc0bbf
d803f61aba5564173fb1efeccf3846c6e412fc16f054815b0cc32bbb070cc323827ad7d874005228
214066dc7bb63193f4e71f4a5a4240192401ef400814872db988200dbfc231dc7d7bd3a81c807a64
5140051451400514514005145140051451400514514005145140057e42fed31fb737c7dd77f6e5f0
cffc134ff61df0ff00c295f8ef0fc126fda4be3c7c72f8f3a678bbc49f0abe047c22b9f1243e11f0
ce9fa6fc3ff046b7e13d7be257c51f19eb7711be97a0cfe39f05689a269060d5f50d47534b892d2d
3f5eabf18bf69bff00827cfed3761fb7ff0087ff00e0a5bfb06fc57f841e17f8d5abfc114fd9cbe3
cfc18fda3b4af1a5e7c1af8c5f0d34ed70788fc33ac5a7897e1e7da7c61e07f1c78635386cbecf79
69a36b5a76a10e9d611cb0dadb9d62d75c00fd15fd9934ff00daa349f879a8697fb5f7893e0878cf
e28d878cbc450693e30f807e1af19782bc1fe25f87e5ed67f0a6a7ab7833c6faef8ab52f0af8c424
d7d63afe8f61e2bf1368a9f63b3bab0d66e0dd4f1c3f43818f5efd493d4e7b9ff22be68fd96f41fd
ac347f05f89af3f6c4f1dfc1bf17fc4bf11f8e353d6f43d13e02f853c47e1cf86bf0d7c0ada4e89a
768be04d2f54f19deddf8c7c77a8c17fa7eb1e21d67c6be22b7d1ae350bef10be9d63a0e95a56956
501fa62800afc81ff82827ed07fb6ef87ff6b3fd8aff00648fd89bc59fb3cfc3df12fed0fe08fda7
7e21f8c7c6dfb42fc37f1c7c49d12d34bf81161f0b66d3b46d174bf0578d3c15716f79aacde3ebc7
b99a7bf9488ece1750891bc575c2ff00c148ac3e3e7c60fdb9bfe09f1fb26fc28fdadbe3a7ec91e0
bf8bdf0ebf6c7f1ffc41f147c01bcf035a78c3c4ba87c20d2be0bcde0fd2ae24f1b785bc57689a75
a3f8bf5b9a564d3dd185c3a0559cc3736df097c55ff825d7c61d1ffe0a37fb0d78775aff0082b27f
c146fc51ac7887e09feda5a8e89e3ed4bc5bf0357c77e028bc3c3f67b8b56d1bc1976bf0466f0dd9
e93e3a875fb5ff0084bceade19d52f6e1bc2be1d5d32fb4f2939700fba6fbe12ff00c1c1f31492cf
f6c5ff0082645b3790435b45fb27fc744b7331922c1f36ebe35ea33b0f2c4bfbc1b1413b3eccdbc4

b0b2d3e077fc17d2d65bc16ffb667fc134b4d8efb509afeee6d3bf636f8beb35d5c5cda88e7bcb98
8fc738927bc12c56ea259e69679e38d1ee2ed9225b47f4197fe0963f18e5984cff00f0585ff82a98
1801a287e217ecc1046474e162fd95d154edcfcc067386c9619a23ff008253fc4c121926ff0082bc
7fc158a56627781f18ff0067b850a6ddaa8b145fb3108a32b8dde6468aecd92ecc79a00e2e2f80ff
00f05ee28d14dff0500fd80a3c59ac097917ec3ff10a6ba7b83e616bc789be3f416a97037aaaed8d
ecd84319360a4cde6e8c7f01ff00e0bbb2c30c771ff0508fd83ad6440a249ad3f611f1fdd4923052
ad237da3f6948612e4e1ff00776f0296ce15506c6ea97fe094be38f30bc9ff000567ff0082b548ac
aaa507c7df823180173c8f2ff66c50acd9c33280c7824f031613fe094de281144927fc1563fe0ad9
2347e58690fed1ff000911a454ce55fcafd9d5797c80ee0f98700efc96240386b8fd9ebfe0bb5243
388bfe0a3dfb10433b81e498ff00605f15010b052a76493fed1d72aa1c80cc65b7b9c1660aa15554
e0ff00c331ff00c17b1a69d8ff00c152ff006418e2924492244ff827eb30b75248920855fe356ff2
5542b2b4f3dc4eec594c91aa82deb2ff00f04a3d6a45db2ffc1523fe0adb20272db3f6a4f00dab32
8395432597c0bb692300614b42f1c8c065dd98b1313ffc1266f24f2449ff00053eff0082b8b24046
113f6bcd12012850c544f2db7c2386e24019b2c4cbbe4c2ac85e3012803cb9bf662ff82f27ca24ff
0082a87ec910c4649a5b8b9b7ff827a89eeade255fdd456b6eff001bcc574ae012eb218a68dbe549
6704014ffe1983fe0bb8da6dc5cffc3d97f6600ff628e688ff00c3b8ec1651806e1e5092fc695912
e1a3510342f613e15dd3ec90dcaab57ac3ff00c123c4d206b8ff00829b7fc15de6408c8224fdb44d
8c7977f319cb699f0dec672fb8285dd2958d17cb8d5236915e26ff00824369ef0cd0cfff000528ff
0082ba5ca5c2491dd097f6ddd5835cc0e2456b77f27c111058f648514c222942803cce5f7007b4ff
00c126bf692f8a5fb5e7fc13bff65ffda2be35dce977bf157e24f8335cbbf1c5fe89a145e19d2750
d6bc3fe3af15784a4d42c7428269e0d321be834082e8dac5208d6495da38a04610c7fa24381807a0
03d7e99afe4fff00e0963ff047bf09fc41ff00827d7ecf7e3687f6feff0082a97c2b87c43e1ff18d
f9f01fc21fdb375bf027c3df0a797f11bc67697161e19f0659784aeec34886716a67d4add64b9336
ab35f5e23acd73231fd5dff821efc4ef88ff00177fe0977fb2ff008e3e2af8d7c69f137c737167f1
5340d4fe21fc45d7a4f1278d3c6767e0df8ddf11fc21a0eb7e21d76e0b5cea57d2787f44d36d9eea
eb75cc8b68a657666dc403f55af351b5b036a2e9cc62f2f60d3e172a767daaeb78b7476e88269144
31b13869de3887cce055ea28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf1ebfe09c11
25bfeda1ff0005aab78f7027f6e7f85b78c2472efbafbf62cfd9ca663caa9584b0630a8f954028ac
7049fd843d0fd0ff009e2bf20bfe09e172927edc9ff05a9b659919adff006c8f81d23c1822588cff
00b147ecfcbe63860ac6298db95898298cb432ec91f0c1003f5fa8a28a00fcefff0082b5dc416bff
0004cffdb7ee6e6686de1b7fd9d3e22ccf2dc296854c5a3c8e9e60054856902a17c811eeded90a45
7dff00a44eb75a4e97728c8c971a7594ead1b6e4659ada291591870c84302ac3a820f7af803fe0ad
b2793ff04c8fdbae629e6087f664f8af33217318658bc317b2302c39c6d53900166fbaaac4853f7b
f87274baf0f6837318223b8d1b4b9d032b230496c60914323aaba90ac01575565390ca0820006cd7
e6c7c29fddff00c157bf6cd463cdc7ec6ffb10dc44ae17779717c48fdafaddcc45581f2bcc18712a
339973b1c20db5fa4f5f9aff000e50c5ff00056afdab0ffa3a8bbfd863f6399b0b33c9732791f193
f6b9803c9195096f1c65991555899772c845005df0a92bff00056bf8e0a242164ff827b7eccee610
802bb47fb44fed4c8256703e66457f2d559b2158ed5c126bf46ebf35bc3d7f1c7ff0581f8b5a679c
892dd7fc1383e016a02dccaad24f1d8fed2ffb45db34e917df8d2d9afd63908f95daea227242e3f4
a6800af92ff6f985ee3f615fdb4a08e312bcdfb26fed171246cc88aed27c1ff18a2ab34b1cd1a824
8059e19540e5a371f29fad2be5bfdb8d3ccfd8a7f6c18f6799bff65bfda0536648dfbbe1378b5766
5791bb38c8e4678e68038bff00826accf71ff04eafd826791959e5fd8c3f65f6256292107fe2c9f8
271fba95e49146dc0f99db241618040afb62be0bff0082595c0bbff8268ffc13f2e07da7f79fb177
ecc83fd316449f29f073c208772cc91c9b32a7c92540687cb652ca431fbd2800ac5d6d750920b487
4e8e3779b51b45bb69a431245a7ac9e65ec81c41739996046fb3c4620b3cfb2069ed96433c7b548c
c146e63803393e80027fa500323575522493cd62ce776c54c2b312881578c22909b8e59b1b89c9a9
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f22ff0069
db6d9ff0586ff8255dff009e9fbdf80dff00051ad3c5b16264f9740fd9c2efcf5509c2fc9b0bb4bb
7f84465b0c3d0ff6818ee07fc151bfe09c53a79ab6e7e06fedfd6d332a81148cf67fb31cf1c52485
4b31060f35610464a090ff00abc1e1ff006a4f317fe0ae1ff049e62e9e43fc24ff00828ec2b1b206
613ffc213fb3cca1d1f96463146eb9c005048bbb2fb5bd1ff6859658ff00e0a57ff04de55e21b8f8
59fb7bc1260924b8f0e7ecf1711a95e81716eedbc8c8650991bf0c01fa45451450030be1d502b1c8
24b0dbb500c63765837cc4e176ab720eec0c12fa28a0028a28a00298ec576e119f73aae176f018e0
bb6f651b507ccdb496c0f9558f05f45007e5cffc117cabff00c132ff0065ef29d887d1fe25b972d1
c8cb2bfc68f88e655764250cb0ca5d2418521d595d2370d1af98ff00c1022299bfe0939fb2fa4d3b
cc61d5ff006858e39794dd0c3fb507c65540b8c328213eee17072a72a067d6bfe08e16d6f0ff00c1
367f66eb686dfecd0adafc5789a30cc0c921f8e1f1305cdcf023689af67325e344a13eced398942f
9631e79ff041ab44d3ff00e0959fb34e9d1a491c7a7eb7fb4758449348649d63b2fda9fe365b4627

2d24ac27d918f355dd9d24dcac4b64900fd7da28a2800a28a8657915e108a1d5e4db2720144dac4c
83279c3055da0127703c609001351451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
400514514005145140051451400514514005145140051451400514514001e87faf4fc6bf1b7fe09d
f6ff0065ff008284ff00c16f11bcb0f3fed51fb33df05f29927f2ae7f630f83eb1b3c8dc490b3432
790146159666c9f338fd923d0ff5e9f8d7f359f0d7c21ff05039ff00e0ab9ff0580b6fd8e7e29fec
a1f0f3c2371e2efd8eb5cf1d5b7ed15f08be29fc53d72f7c53ae7ecb1e1b8343d43c247e1dfc5bf8
6163a56930693a4c90ea96dabb6a775777a229215b682322600fe94e8afc92ff008575ff0005c496
460ffb547fc133ece2f2ca29b6fd8ebf68cb972eca3f78cb71fb5cc6aa6165c46bbdd240ec6400aa
a9af27c2cff82e2ccb12afed87ff0004e0b2daeef2c907ec4ff1eae1e4041f2e2d971fb5e8408870
772ed909e4b301b4807b07fc15d65820ff00825ffeded3dc32ac30fecb3f186562db36e63f086a4e
81bcc0c9832050770c1ce38ea3eeff00054ff6af06f84aeb20fda7c33a0cf952194f9da55ac99561
9041ddc107047238afe6d3fe0a99f0ebfe0b13e1dff82717edbdaffc51fdb0bf61ef13fc39d27f66
8f8b3a878dfc33e05fd8d7e297853c5faef85edfc29a83eb9a3786fc51ae7ed3be30d2bc3dab5fe9
a2e2dec35ad43c33adc1a75cc89732593ac7bd3de3e13fc16ff82f47897e137c34d7ad3fe0a11fb0
be8b6fae7803c17ab59e9ebfb1278b354974fb3bfd034cbeb7b39351ff0085d5616f7b325bce2d6e
6e62d2ace097c9135adb5af9bb6300fdf9afcd0f04cf727fe0afdfb455b34302da8ff827b7eca72a
4c189b89241fb40fed5ea148e891a6e9411c963e5b67b57cfc3f672ff82eec8712ff00c14bff0062
eb656dbb9edbfe09ff00addc3afcd960a971fb42aab0dbc02cc09c01f2125ebc634fff008276ff00
c166f4dfda17c5dfb4c5bffc154bf6685f88de34f849e0ff0082bab42dff0004ff0012f8661f0578
0bc57e32f19f8692c3476f8fab2dbead06bbe3ef134f75a94b7f70f7705dc16b343243636a2300fb
1743558ffe0b6bf1299de62f73ff0004bbf83ad02340a2058ed7f6aaf8d2b7062b80db99d9ee6dfc
c8dd3030851b0181fd52afe755bfe09a5ff0592ff868bbbfdaa20ff82b4fecfd67f17351f82ba3fc
03beb983fe09eba3c9e1eff8577a378df58f88769630e8977f1d2787fb53fe126d76fe79b59dd1dd
cd6860b2c450c201f6d8ff0064aff82e84d1cbf69ff82bff00eceb652b858d16c7fe09abe14ba584
1043dc4525e7c798bfd2173f224d04f0363e740322803f6e81217326011d76e48fa8ea704faf4efe
b5f36fed9d1acffb1e7ed5d11c159bf66af8e919ceec1593e1778a54e76157c1079dac1b1f748383
5f99d2fec6dff05ca9163dbff05a5f8350b22b2308bfe098df0b889be51b2595a6f8d13e25dd9dc2
148a1039119fba385f1cff00c13cff00e0b5bf12fc11e32f86de32ff0082da7c3b9fc23e3df09788
fc1de268f4bff826afc1ed3b55bad1bc53a4dde87ab59dadfc5f1444961e769b7d731457d6a52f6d
a5659a0759155d403ef9ff00824c3a49ff0004bdff0082793a34acadfb16fecd4434c643213ff0a8
fc29bb2656672bbb3b3731fddecc71803f41ebe76fd917e005bfeca7fb2e7ecf5fb33da789ef3c6d
6df00fe0d7c3af847078c2fec23d2aefc4f1f807c2fa6f86d75c9b4b86eefa2d30ea5fd9e6e974e4
bdbc1651ca96df6bb8f2fcd6fa26800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f257f6ad9a283fe0ad1ff000491dea0c977f0effe0a37670b
ee40c1c7c33f81b7ae9b586e6568ecdcfc8d905412a54b32fa47ed1ac23ff828effc1355f66e797c
17fb74da870a19a347f87ff07eed98b123646cd631a3300c4c8d127018d73ffb7efec53fb487ed17
f17bf64bfda0ff00652fda5bc0ff00b36fc61fd961fe3ad969fab7c43f82bff0bbbc37e27d03e3b7
853c2be17d7b4f9bc3ff00f09a782bec375610f85a09ed6f45e5c92f72484410949ff28fe347c00f
f82c0e95fb7dff00c13bf4af1f7fc148ff00676d6fc63e22d37f6c3b6f87fe28d0bf617834fd23c1
d1587c2df086abe2f8f5ef08bfc715ff0084c46bfa6dbe9fa7e9173fdbfa01f0d5cdac976ffdae6f
dacc007f53d457e464ff00b397fc15e2c6ca6bdd4bfe0aa9fb3e5bc76ebe6dccc9ff0004dcd305bd
bdb450b192505ff6a79240c5fe791a4cc6a8a36aafcc1a3ff865aff82c0c88236ff82b37c16891a3
c1b9b7ff00826d7840dcab3a7cd246b71fb47c96c0c4e7f70b243229500ccb21256803f5de8afc89
3fb25ffc15cbcb88ff00c3df7e1dfda1194c8a3fe09b1f0b85aceb821d6553f1d9a70486c8686687
948c11b7ccdee87f645ff82b42865b8ff82c2f8426e30ae9ff0004ddf8370c9d4b16627e314b1b31
c84c08957cb441b7ccdf23007eba647afbfe1eb4647ad7e4a47fb237fc156c3c8f27fc1603c3ecae
815628ff00e09d3f04638e270b812296f89f2cac49c332c92ba9c6d5082a13fb1e7fc1559ce5bfe0
b2091f4e2dbfe09e5fb3aa2e03331cfda3c5776d96dca8c4381b234daab26f91c03f5c6a379446d1
a9591bcd7d80a2960876b3ee908fb8842150c78de557ab007f261ff639ff0082a4383ff1b91d5626
2aa3f71fb007ecc2155c06dcc8b3de5c305662bf23bc855576872c4bd47ff0c67ff054560bbbfe0b
33e23565cf30fec0bfb292ab139c6f12c139daa31b42323672599810a003bbff00823b3ab7fc13a3
f67f09319d61bff8db6ab210d902cff684f8af69e512ccc5bc8f27c8df9c49e5ef0aa1828e03fe08
5e0c7ff04cdf8296fb1625b4f891fb5a59a42bcf9096dfb607c7689212de6cdbda25508cfe61dcc0
9afcc9ff0082627ec53ff0537f177ec5ff000db5ef017fc164bc65f093c1b79e2cf8f7a7693f0f74
cfd88bf665f1a43e1ffec4fda1fe2b687ab5cdbf8afc5d04dad5f5c6bface9da8f891bed508874a9
3586d22c124d3b4fb577fde8fd82ff0064b87f61dfd95be1a7eccd1fc49d73e2fcfe02bbf881ab6a
9f12bc49a2695e1bd67c5daefc48f897e30f89fafea977a0e8924da56943fb67c637d6d6f6765349
125b411316dcc42807d8345145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
45001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451

45001451450014514500145145001451450014514500145145001451907a1cd14005145140057e32
fc65ff0082667ed53aafed6bfb427ed4dfb287fc14c3c75fb2137ed3567f08a2f89df0ef4afd98fe
09fc6bd26fb51f839e01b7f87de1bd5ec35bf8a135e5ee997726951dc4970ba7d95a46cd73e54ff6
a5b5b578bf66a8a00fc3b3ff0004e8ff0082abb2c4afff0005e9f8d80c5e60cc5fb0d7ec7d1f98b3
054732674077674504c0c5f6c12b79811b054e6b7fc1353fe0a973b4c93ffc17c3f688fb2b46b1a2
5bfec69fb2559dca3a333798d7916819656dc01114304842ed795c6d0bfbad48c095201da4f43cf1
f911fce803f9def8b3ff000462fdb97e3efc31f883f063e357fc1713f6a3f1d7c2ef8a9e19bbf06f
8fbc20dfb37fecdfa15a7887c2fa940d69ab68f35ee8fa3dbea5636fa9dabcb6f74fa5ddd8cf3c72
05b996e14156fdfbf04785ad3c0de0bf08f8274fb89eeec3c1fe17d03c2d657574225bab9b4f0fe9
569a4db5c5cac09140b3cd0da249308638e2123308d1136a8e82de178218e179e5b968d150cf3f97
e74a5460c92989228cbb756f2e38d33f7517a54f4005145140051451400514514005145140051451
400514514005140e47a7b1ebf8d14005145140051451400514514005145140051451400514514005
1452039cf0460e3918cf00e47a8e7f3c8ed400b5f0f7ed8dfb08f81bf6cad5be0af8a75bf8c5fb44
fc07f1efc02d6fc69ad7c3bf893fb347c48b2f867e3bb24f887e1b8fc27e32d16f358bff000bf8aa
1b9d135cd1a0b686e6da3b3b79d6481248ae50e457dc34d6ced3b5829c70c46403d8907ae3d38cf4
cd007e3b4fff000477b3ba30b5d7fc14ebfe0b073bc0c8f1b9fdb82f61c3a3a48ac63b5f879044cc
1e38db718c905060819cdb5ff8241598015ffe0a67ff00057f990ba3488ffb736b6a65099f91a487
c1314d1abfcbbfecf2c2c7602181690bfebf83c0c90781cf407dc72783db93f5a0b28eaca3ea40a0
0fc7f7ff00823de872ca924dff000521ff0082bd4b1a4ab3adb1fdbdbc71142265e56426dfc3f0ce
70db98c466303ee2b244e811556e3fe08efe13bb6325c7fc1437fe0ae524aca11e51ff000504f8a9
11911785531c1691429805be78a38dfe76cb1db194fd7fc8f51f98a323d47e7401f8f0dff0467f87
6cdbff00e1bdbfe0ad6aeefe64ccbff0512f8de3cf248c87537651410021f21613b790437cd528ff
0082337c2adc8d27edb9ff00055b9c2cc276497fe0a37fb44aa4acaa02abf93e208d91148dc04061
2598866640147ec16475c8c0ebc8f4cff2e7e94647a8e99ea3a7afd2803f1f57fe08c3f06c23a4df
b64ffc154aef748cf1b4ff00f0522fda715e047408d0426dfc6100f298e58f9824932c5448230a8b
0aff00c115fe062b42dff0d71ff05487f29dddc3ff00c14a3f6aa2275954acb14a478eb72c52820b
8b7681b2abb5c02eadfb0fb97246e5c8009191900e7048ce403838f5c1f4a4691148058739efc0c0
2c493d00001e4e076ea71401e17fb32fece3f0c7f648f819e00fd9dfe0dd96b761f0dfe1b596ab65
e1d83c4be24d63c61e2090ebbe21d5fc55acdf6b3e26d7ee6ef57d6752d4fc41aeeaba95dde5edc3
c8d35db220485238d7dde90107a107e841a5a0028a28a004e724e78c0c0e3df27d7d3be3dbb95a89
84de74650c620092f9a086f34c9ba2f27611f2840be779991b8b18b69003665a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
002b275ed7746f0b687acf89bc47aae9fa1787bc3ba56a3aeebdadead77058695a368ba45a4da86a
baaea77d72f1db5969fa758dbcf797b777122436f6d0c934aea88cc35aa0ba16ad6b72b7a206b368
26176b742336a6d4c6c2e05c89bf7460316f13097f7663ddbfe5cd007c63f037fe0a3ffb02fed35e
3a5f861fb3e7ed8ffb377c64f88af677da841e07f87bf17bc17e25f155ed869aad26a179a6687a76
ad36a1aa5bd8c2ad71792e9d05ca5b5aab5d4a56dd4ca3ed5aff00301fd8375bb2f86bf13ffe09a9
f140f8dbe07fc67f0c784bfe0b33f1ff00e1df827f654f857a2e8be1dfdaeb43b9f885a847a2db7c
6297c67e1ed4b56f1078f3e087875a6d2bc4575e0fbbd0bc33e170915969b75afeada6eb25fc3dfe
9f8b9c0c9c9e467a67048ce3b67d3f53400ea28af8c3f6d8ff008281feca9ff04f3f02784be237ed
5ff116efe1f7867c77e3287c03e106d2fc1be34f1e6b1e20f154da5dfeb474dd3bc3de04d07c45ad
cbe4e99a6de5d5c5c1b15b7895110c8659a24700f72f8d7f1f7e08fecdde099fe257ed03f16fe1cf
c14f8796da969fa3cde37f8a5e31d07c0de168f57d54ca34dd28eb7e22beb0d3cea37de44ed69662
73713a417124719482565f89a5ff0082d17fc125a15567ff00828e7ec6a4349247fbaf8fdf0f6760
d195562520d6a475425879723058a51b9a27755623f9faff0082b27fc1693fe0991fb59f86bf60ef
04f8635df1b7c61f077867fe0a39fb32fc55f8bde10f14fecb1f1e93c3daa7c20f0649e32b7f19db
cba578d7e1969ba4f8e2ed9758b38e3f0369d16b5ab6bf149716f69a5dcb46e87eeed43fe0a21ff0
6fcd9d8d9490fecdfe1ad56d2f19606b0d33fe093df1b2e24b589509865bc8a6fd982da18ad24384
83cb1312cac36aa825403f431ffe0b5fff00048f8c4a5bfe0a33fb20910e37797f1bbc17296dc377
ee847a9399f03af9024dadf2b61862aa0ff82de7fc1224c692ff00c3c5bf64cdae58283f17fc3224
1b58a9df11ba12c609070648d432e1d495209f81ae3fe0a4bff0411b28e40bfb342ba410a4812dbf
e093df1d36b46eaacab1eefd99238c00996259923d88ce18a2e6abc9ff00052dff00821c69d7b76b
0fec93e29be8a310bc17da6ffc125be33c766ccb2f96b6f6f34bfb3bdb5cc92c51992f0cb3451db9
8125fb3ccd314b7600fbe87fc1713fe090c413ff000f14fd94b00313ff00175b4207e5ce70a6404e
7f84004b7f086e2bee5fd9ff00f693f809fb55fc3e8be2bfecdff16fc0bf1abe1b4dac6a9e1e8fc6
9f0f35eb3f1168075cd15e14d57497beb37648b50b1fb45b3cf6b2059561b9b79c298678647fc3f3
ff000538ff00823adac97a9a6fec63f189d6dacedee6dae6c7fe092df1cd20d4c5c091120b2593e0
2da4eae9b08326a11e9d692060b6f7536d9367e737fc127bfe0b33fb1efecc3a7ffc1407c13e24f8
7dfb4c5bf863c4dff0522fda73e2cfc37d37e18fec73f19752b4d13c03e3b9bc2b7563a6f887c3be

19f07a587c36d634a6d367179e00bf82c355f0f40634bab28c4910600fed1e8afc07f0affc1c79fb
0378ef4dfedff047c3efdba7c5fe19b9c8d23c49e16fd88fe39788b40d6da39de071a4ea7a3e8179
15c33c88ea04ff006608f1488f89418eba7b7ff83827f63cbb9a3b7b6f807ff05189e69649a311c3
fb037ed053481a08da570638bc34f2310803158d1dd15d5e558d3732807ee8d15f86c3fe0bf3fb29
b4b6b0c7fb33ff00c14ba692f4b9b748ff00e09f9fb40b3c9022866ba8d0f8795e7b719009b759a4
5c82d185f9ab87f0f7fc1c79fb1678bee3c4b6de10fd9ebfe0a37e2c9bc1daf6a5e18f1547e1afd8
7fe2a6b6fe1df1068f762c754d1b5e8b4f13cda26ada75d95b7bed2b578ec753b29dd6def2ce09c9
88007f403457e1bc5ff05e9fd9f6e7220fd8b7fe0ab93a048d99e1ff008278fc7191544aaac9931d
9338dc1c056dbb5faa3329566a8bff0005f0fd9f951993f629ff0082aece8b7bf617f23fe09e3f1a
1560bd69844d632978c0fb6452b88e6841f39a5caa44cccaa403f74e8af863f61aff0082827c16fd
bfbc3bf15b5bf849e15f8d3e01d53e09fc451f0b7e25780fe3efc30d5be11fc45f0c78ae5f0e68fe
2cb48351f07eb77171a959dbdf685aee9d7b6ad782dae5925225b4870a5fee42e036d3bb254b0c29
230b8cf38201e780719e719c1a007679c739c03d38e723af4cf1d2969a858ae5b193c8c67a76ea07
38e48c7049038a1982e33fc4caa3eac703f5a0075140e467d7d7afe3450014514500145145001451
4500145145001451450015fcfd7fc146ff006c4ff828efc2bff82937ec3dfb157ec89e35fd93bc39
e19fdb3bc03f1af56d3357f8e3f083e24f8e357f04789be03f8667f186bd73ad5e783be2af8523d4
bc3fe2eb0bad3349d161b0d1eceef44bcb6d42eafae75289e244fe816bf0effe0a29ff0004f0fdb3
bf68afdb9bf631fdb5ff00650f8edfb3cfc2af11fec6fe05f8bba1785b42f8dbf0e3e2078facbc45
e22f8d9613785bc5f7bacdb783fc55e1849345d3bc229a7b787ed2deeecef23f10c7753ea3717961
25bdbdb8076bff0004a0ff00828cfc60fdb0bc43fb5dfecd3fb577c34f02fc2efdb17f615f8ada5f
c33f8d361f09f51d7354f849e33d2bc4f69ab5cf833e20f802e3c4b24fafd969bafaf87f5979348d
5ae2e6ea0b45d2b50f3623aa4ba6699fb1f5f993ff0004e4ff008276dcfec4b27ed0ff0014fe277c
64bcfda33f6adfdb07e26dbfc57fda4be36cfe0fd3be1e68daeeaba4d8dde9be11f07781bc03a5df
ead6de13f02f8234ed4350b4d12c66d5b52bfb86bdb89ae6e61b65d3f4cd3bf4da800ff3f9f4af32
f8d7e27d57c11f06fe2d78d34278e3d6fc21f0cbc79e28d1e496349a34d5740f0aeadab69cf24322
bc72a25e5a42cd1bab23a82aca4120e5fed0da8ea3a47c01f8e3ab68f737b65abe95f07fe266a5a5
5e69b33dbea369a958f82f5bb9b1bad3e78c8920bd82ea38a5b49a321e29d237421941afe5dbf63f
ff00823efc10fda43fe0963f033f698f8aff00b4d7fc1443c53f12be2f7ec6fa17c57f1c463f6e3f
8cdff08ceb1e2bf137c301afeaf663c3936ad73a58d165be926b41a35dadcdb7d8a47b1bff00b500
e4807bc7ec4bf02bfe0b23fb657ec91fb36fed59a97fc16f35cf87971f1ffe0cf837e28cde05d0bf
e09fbfb30eb361e146f1be8d6bac1d161d6af6eb4c9b5997494b85b38f559b4ab112c913ce9668b2
9cfd4b37fc13bbfe0adf2dbc96f27fc17b3e2498e6b77b590aff00c13ebf64c12f953466095e3911
bcd8e7f2d8b43700b3c13feff2e06c1f247fc131bfe08c9fb2d7c45ff827d7ec5ff136efe2f7ede1
e16f10fc40fd9abe0df8cb59b2f01fedd7fb477817c3963aaebde09d2355d46d3c39e15f08f8e74a
f0ef8774282faeee62d2b46d2b4eb7b5d36c8456d00dc8d23fddf0ff00c10fff00643b88a5b7b8f8
adff00050899239218ae4deffc1457f6c802f9a2449da6654f8bc90cc92b491ac92451c48b35b158
16168dcb807132ff00c1397fe0abf35bdac0dff05eef8cb0fd8c4090bda7ec25fb215bbcb1c09b3f
d31ffb2a47bb9a4058c923baa3b6c6785993734177ff0004daff0082ab5f4021b8ff0082f97c778c
eecb3d87ec49fb22e9ac4290c815ed3448ee14ee1fbcff00482922e50a2a920f5fadff00c1153f61
ef0d681adf8875df89dfb76dbe8ba069579ad6b1a84dff000512fdb5e75d3f4cd1ad25d4352bc686
cfe32492ca23b4b579668e2b69e6658956d62597686f20f00ffc134bfe0971f12bf67cf0dfed43e0
2f8e7fb6bf8bbe0878cfc336be32f0dfc4bb0ff8281fede49ff090785f529dec74c106933fc5db1d
672f75326936da54da15beb02ed63b2b985a7330700ec97fe099ff00f053e9b67dbffe0bdbfb49ca
a1fe71a7fec89fb25696cd0b210e8ad1785e7db2990ee499848234fdd888b0120d3b7ff826b7fc14
aa311acdff0005dffda865487698b67ecabfb1f23ef427619e49be1f5cb5ca6198491cdb84c76172
7cb503b28bfe086bfb095ca473dc5f7ed9d33bc48805f7fc142ff6e369921f9254b79157e3e80ab1
caa243172239f7104955c5b6ff00821afec1724be64d27ed7d3a872e229bfe0a15fb74b45c85554d
a3f68304246a0a200dc2bb0391b768070337fc1327fe0a1d7223137fc175ff006be1e596c1b6fd9e
bf649b26656e583bdafc358de4c364c6653208812a8a324956ff008260fedf8eead27fc174bf6d2d
bcb3ac5f04ff0065084b39128ca6cf85fb113f799f2f6300554821a388c7ddc3ff00042cff00827a
c2fe6a687fb5009480b2ca3f6f9fdb94493a287511ceebfb422b4918591c05240009031b9b28ff00
f0427ff8273c85da7f07fed1d745fcac8bafdbbbf6e3994084964550ff00b431014be1d97182eaac
3047201f387c12d0bf6d2fd93ffe0abbfb387eccbf15bfe0a11f197f6c7f843f1cbf647fda63e256
afe1af8bdf0f7e0d784a4f0d78a3e12f8d3e0e697e1bd5b49d43e1c784fc3fa95ecf35b78d6fada6
fed0b99d768b97749fce88d87f4255fca7fc72ff0082247fc13c2e7fe0a71fb1cfc2b93c03f19878
2bc6bfb2d7ed7fe29d6b4e97f6aefda9aff5393c41f0f7c5dfb3b59f866f74ef196b1f17b52f1968
56f6b6fe3ff14bea1a2e81e20d2b46d66e6f2d2f758b1bf96c6db1368bff000442ff008278dc7fc1
4d3c7dfb3cea1e03f8d1a97c1fd1ff0061bf84df19b49f04df7ed77fb574f041f11bc43f1d3e2cf8
17c41e256d57fe16f45e20b9fb57873c27e1db31a6dcebb73a3db4d6f35e5b69b05e5e4b2800feaa
a82400493803924f403d4d7e19daff00c1bc3ff048ab9b9bdb78fe027c49b9bad32e16dae9a6fdad

7f6c2796da5b8b7b6bd8a04965f8e0a1d7ec93db347e533a2c6c21660f1ba26e37fc1bbbff000486
648525fd97bc4970b0ab29171fb507ed6f289b70019e70ff001d196477daace768dcc0139a00fdaf
0ca40219482700820827a601e84e411c52d7f27bff000566ff00822b7fc136ff0065dff82727ed57
fb40fc08f817e26f875f177e0f7c388fc65f0dfc6b63fb447ed37ab5c784fc4561e2ef0fcd06a763
a66bff0017f59d1a460b35c432c775a5dc42f0cd2b1459b6cf1ff553e1db8fb5f87f42baf3166fb4
e8da5dc79aa5d965f3aca093cc532fef0abeedc0c9f39072ff00366803668a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002abde
5a5aea16975617d6d05e595edbcd69796775147716b776b711b43716d7304aaf14f6f3c4ef14d0ca
8f1cb1bb4722b23106c51401f357c2bfd8c7f640f817e256f1a7c14fd95ff674f845e317867b66f1
67c33f829f0dfc0fe26fb2dcaba5c5a2ebde1af0de9baaa5ace923a4d6c976b0488ecac855883f4a
d1450015f8b1ff000555d2ac65fda6ff00e08adaa5d46f29d3bfe0a59696b0c4423a79ba97ecd3f1
ee486573248ac1adef74fb4b88caee2a6324296088dfb4f5f8b1ff00056fdb67f1a3fe08d9ace267
92cffe0ab9f0a34b8e38a3520af893e07fc78d1e59259cf30a4293191917fd7a86438e2803d47fe0
ab36915c689fb00dccbe57fc4aff00e0aabfb0b5ec464661b659fe21ea3a5068c2ab0690a6a4eaaa
e5540667c875507f55abf2c7fe0ac128b4f865fb24ea598c1d2bfe0a5dff0004fbbad92dc1b549cd
c7ed15e15d3447e6847391f6ff0030a80b911e4b6d055bf53a800233ebd73c7f5f6a4031dcfe247f
866968a003a0f5feb5f8afff00047ab2b3b5f12ffc15d6cac6e24607fe0b01fb564f2403cb8e3b69
f51f067c1cbc94c46162c5e49ae24692572256645672250e6bf6958b829b4295c9f309382ab82772
f0727200c1c0c12739001fc3cff823ccef0fc5eff82d1698a9b6fed3fe0adbf1c2f9ad279911443a
c7c2bf83775a7dc148bcf7823be8a33324843192128fe524ab2c6003ddbfe0894cff00f0eb2fd8f6
074111b0f02f89b4a11abef11c7a47c4bf1be971206c93858ecd06d6f9931b1806522bf53f1c8393
c7bf07ea2bf297fe08857525d7fc12eff65c9266532c76df17ace5da54aa49a7fc7cf8a960f10645
457f25ad8c5e6051e66cde725893fab740057e53ff00c12aece3b3b5ff008289c2892c7237fc155f
f6ceba9c482452d25feafe0ebf8e44f30026292daea0910a131b06dca70703f562bf27bfe095f35f
b6b1ff000536b6bc90cc967ff0558fda852d58bbb2c76d77e16f845a9450a0916374f2a3bd883a2a
f921d99a1794333b007eb0e38c73f9f3f9d421228164640b1862cee400aa6473f33b6300bbb11b9d
8ee6382cc4f3535461141908272d8dc0b12aa4038da0e55739c9c0e4f273401f8c7ff04d5b44b0fd
bbbfe0b7f68378793f6d1f829aa379fe6fda0a6adfb1efc16ba43fbe8227369bbcc16455e583cb0e
b03796a1e4fda0afc63ff8277dcb8ff828d7fc17134d70c4dbfed33fb2bea4ae7e6063d53f636f86
11222bed507cbfece398c64c6197731dc2bf672800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803c5bf69296187f676f8f735c3325bc3f05be29cb3ba4891
3a431f81b5d69592591248e27540c564923911080cc8ca0a9fcdbff82465f36b3ff043bfd8bda08c
dccabfb0df85b49105ba79b2c92e99f0feeb4b4812293879e436a8a236f919df68f90ad7e9e7c70b
68af3e0b7c5fb49e2f3e0baf85ff00102da68708de7453f84f578a488ab8646f311ca61d59492370
2b915f9a9ff0472b68cffc1147f618b7b761109bf62df058df20691566b9f06dc3ccec1ddd8a2cf2
c8e10305d83622c69b63500f68ff00824808a4ff008261ff00c13fe74dc48fd90be035b92f00b574
683e1ee891c9135ac61224686512465c207936977662d9afd07bd90794f025f4563733ab436f3398
59d269924485e38663b26757064489d59253194652bbb1f9e3ff000482564ff825c7ec088fbf727e
cabf06d0f98cacc76f83b4d50414017610018d71948caab658135fa2ef0c521532468eca41566505
948c9041ea0824e083c64e3a9a00f877c6ff001dfc35f0c3f68efd903f648f15dd78c3c6be3af8b1
e1af89be2dd17c630789b43d1a7bbb8f847e0e8adb5cd63e25f843479f415d5bc39ae5af88ae8a7d
8f479bc3d078de5f0dc16ba42dd436f3e9f47f6e7f867af6a3fb087ed11f0b7e127c51d13e00eb77
3f0abc4169e19f8bdaaf8a9fe1ce8bf0ab5192f2df553f10354f13e89651ae8ba378700bed675683
4eb2806a50c4fa45bc961f6d79e3fb37517d353c47a1acde19b9d4353b8b3d5e2b3f1145a45bdcc1
a2dac4b6571776977acbe26d2d755912d85b5b464aea1716597506d95d62f10f83bc1de3af0cebde
0df1a783fc3fe2af08788a1bbd3bc49e13f16683a6ebfe1bf11595d10d776dac687abdb5e697ac58
5e120cd05fdacf04ec0f99192b401e0175f1afc01f08340fd977e1f78ebe35f826dfc75f1cb52f08
f803e1d6b5a9c571743e3978b6c3c1afe2df138f07c560ef6c351f13e81a2eafe20b2d46f2ec69d6
ff006cb725afaeeeacad2ebdfbc67e33d2bc0ba4d9eb1abdaeb5796d7de22f0b785ededfc3fa26a7
e21d45b53f17f88b4df0c692e74fd22daeaea3d3a1d4755b69f58d5258d34fd13488af759d52e2db
4eb1bab88a087c3fe12bfb1f09de4be08d3231e18684f846cf50f0ee98979e0edb6c34d89b4581a0
907874c1608b680e98f6de5582a40088408c76442be390476c1ea0f5e879041fa50008180c336e39
639c0180492abc75da30327938c9e69d451401f97bf1b331ff00c15c3f60690640b8fd91ff006fab
662080088fc5ff00b20dc856f972c3237052f8046428c1263d2a4823ff0082d478f2129335c5d7fc
12f7e13ccb21f2c411c367fb577c648de35e565323c97913b1c4881531ba32c1643e3c4ef17fc15a
ff00e09df12f9216e3f65dff0082822cbe6248d2158f59fd9225516ecb22c71bef552ed224a0c41d
1555d95d63b07ff8dd6f8be331af3ff04b7f86ee93ee2245dbfb59fc521242137e1925dd1317d998
cc60071bc8201fa901402580e4f5393f9633803927038c927ad1b9181f98101b6373d1b21769f7c9
031ea69d4607f9ff003ffeaa00fc85ff0082f146e9ff00048afdbe2e27ba8d34f83e01ea4f25a490

a18de487c4de1bb81249379914aa86284db18d64440266958b32a01fa0be02f8e1f0d35df8596bf1
174df11587fc2bed2574ed124f162c7a845a035c432e9da2cb73677773669f6af0ea6a3796f1d9f8
a6ddaebc37a8698e9afd9eb171a11fed2afcfaff0082f73aaffc11dffe0a1024b6b8b88cfecefe21
cac1124aca4eafa22094abba811db96173338f9a2b78659515dd151bf497c1b1e8fa1fc24f879a65
8785cdce803c19e06f0e5a786b41d2ec24d3ec745bbd2b48d1a0b55d2e2fb2e990787b4ab0994de4
36f1adb5ae8f6d32db5a4b1a25bb0077ba0788bc3fe2bd22cfc41e16d7347f12683a8098d86b7a0e
a565ac6917c2dae66b3b86b3d4b4f9ae2cee560bbb79eda56826711dc432c2e4491ba8d8aced2748
d2740d36cf46d0b4bd3b45d234e856db4fd2b49b2b6d374db1b7524ac16763671436b6b0a9625628
2244049214126b46800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2802bbdc2acd1c2a0bb33057da0b794195d91a4e9b15b6300
c7393b463e6cd58a8d0871bc05209ca301d41c73c8041ec78eddea4a002bf16ffe0b03ba3f1d7fc1
216e51a5578bfe0af9fb3444046242192f7e1f7c69b3983ec74010c5348096dca0139561953fb461
95b95208c91c1079538238ee0f04763c1e6bf13ffe0b3b7cda66a7ff00049ed416d2e6e8dbff00c1
627f63b402cddbed405ee9ff001334f78e280616e3cf8eede168dd954a3b7cca7e6001eadff057bb
c365f027f6719d6059f1ff000519ff008279c64cb0bc96f6fbff006a9f874be7dd347340f0c21888
d6647ff5f243115224623f5658ed52476f5afc9bff0082ca5dad97ecbdf07ef4c7bcdafedfbff04e
f90161b3cb23f6c6f8411f99b9c614287619c1c86daa09600feae999b6499858c8a246584619a444
6214a93b509906d2a199402db5986d634012c4e248d1c0601d4380e41601b9192a597a1ecc463a1a
93daa9b4d295b710c623679611225c24abb2264f324446895e2f3953e55f9cc3e60285f7714d592e
9e39167b50ac66b88915250cad02bb8827690729e744a8cc8159a391fcb3d0b5005b28095396f973
819e0e401f30efd3d457e21ffc12234fb4b3fda2bfe0b61243733dd5c49ff054cf1c195a57dd1429
73f023e07ea4208415ca986e2fee6da4f9d94a5bdb8554d8437ed3013d9c9e4411cd2412451c76ea
63768ad7cb43e616701a46057e70269016641040dbdce7f0c3fe095be2ed3bc3ff00b517fc173cea
9677b6369a27fc147a2d62f66b4d3b55d41258f55f809f08b4f926b4b2d3adafee6e2ea79b4ffb73
dad9c77179225fc04c422456001f417fc10ee489bfe0997f00ed144825d27c59fb49e8f7664b79e0
46bed2ff006a5f8d36978f6ab3aaf996a678dfc89a11e43a71110a368fd66201041e8460fd0d7e36
7fc10b2facf4ff00f826e7c3737534f616aff1cff6b0d374f7d735712cd76d71fb587c5eb4d36189
2ea6df6175772b476d1688c905d35e99648ecfccba01ff00639ddc006389a424f23708f1f5df83f4
e31ee2801c882355452c554051b98b9c01819662598e07258927a939cd7e52ff00c12dadfec9e24f
f82a15be5980ff0082ab7ed19701e49249262351f86df023522adbd42a451bde325ac71b305b711e
483c57eab2ccde6089e321fcbdec50974539236e76861921b633a20936b6ccb2b28fc89ff825febc
64f8bbff000569d32e10436da77fc14ebe27cb1b9bd6b830acdf01fe01497735d406de28b4db67fb
2c53c3335ccde79b9689d2136c1e600fd7da423208e99045567ba4592d91564916e83b473450cf34
015155f324f0c6f1421d58185a674598e446cc462869831b94749d1622919648a62d279aabf34222
567902efc19230446e1f24796c4007e337fc13eece2b1ff829effc172638d48fb57c6afd8b352760
46d2f79fb22f869597925fcc56b72cfc08f6c9184190f5fb44467f307bf639edff00eaafc58fd832
e14ffc158ffe0b8f68889188fc63fb005d30cb996496e3f65bbb864908df2422261691f97b4c736f
f344b0a2888b7ed450014d52c4659769c918dc1b8ec7200ea3b76f7eb4606e273f36d008cf6ce738
f5f7ff00eb53a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803
ce7e30b6cf849f145f788c27c3af1bb9761954dbe19d50ee61dd57ef107a818afcc8ff00823c3daa
7fc1137f61c9165135bc7fb147831a578242855d3c133fdae212c4e5a3960984d03b2b078e68db01
1d768fd5ef15e81178abc2fe24f0bcf70f690788f41d63419aea38d6592da1d634eb9d3a49e38a42
2391e14b93224721d8eca15b824d7f3d7f0fbfe0933ff052afd9b3f66bd0bf67ff0083bff05b1f14
e83f097e137c33bdf04f81fc1f75fb017ecdfabcb63e10d2749bd8b4ed065f12eabe20d43c4b72d1
dab9b23ab5dea177a888c4722b996252c01fa21ff047868dbfe0961ff04ff689e29236fd94fe0e32
bc4aca841f0869c704300c64524acce7fd64caef921b27f48ebf994ff825f7ec7fff000525d6bfe0
9e1fb176b1e07ff82b5f88fe16782755fd9cfe17ea5e14f86d6dfb0ffecd1e2d5f04683a8785ec6e
74cf0c0f16f8a62bad7bc471e8b6f2456906b3aaac77f7f0c626bb4f324ca7ddcbfb127fc1510cde
74bff05adf880498d217820fd833f63b86d76a924c91c72786ee244b97dc434be7b2602058942e08
07ebed7c11fb4d7c63f897e0dfda2ff67cf86da76bbadfc32f813e2cf855fb52fc40f8dff18ed3c0
b69e22d2f408be197833c2e9e14f0fff00c26da9c92e8ff0bfc4714be2cd63e2468daceafa278aac
fc436df0ef53f0ebe81345713dd5bfcf03f61bff00829b3dc89a5ff82d97c5c11f9de6b416dfb0ff
00ec5b029062f2da2532f806e1562cfef114c6db1f9cb31dd5e35e3eff00824cfedcbf12fe27fc29
f8b5e2cff82d87ed43278a7e0bdd6b3a9780edb43fd9dff663f0cf8520d575fd3e5d1b53bdf11f81
742f08d8f81bc73e6e8d3dde9f6c9e38f0df88e5d296f2ee6d1ee34e92e65de01f557ecffe31fda3
bc1ff13bf6b88f54f1b7c55fdad3e04f87bc1bf0cfe217ecff00fdbff0afc27f0cfc7171e23f1878
7fc43e28d67e13fc37f8953c5e03f87df1df47d434697c277f69e30d527f0a9f01f883527f046bb7
0550ddd9fb6fc07fd94e7f83ff00123c4bf12d3f69ff00db0fe27af8af4db9b4b8f85ff1d3e2ee9f
f10be1af848dedd58ea510f0e6867c23617ba36ada3aa9d3ecef21f115dbcd673ddc5a8cdaab08a6

87e13f8a1ff04ccfdbf7e28780fc47e05d6bfe0b51f1fee74ff12c1a7dbdfc1a97ec91fb1c49a594
b1d4f4ed4c94b7f0d7c38f096bd6efe6582bdabe9be27d3a6b6b9f2a569678126b5b9bfabffc13f7
fe0a7f2f893c25268bff0005c3f8ed6fe1280eac3c7767a9fec81fb1add78935288da423c3ebe10d
534ff85da6e91a1cb0df899f5c9b5dd13c4df6db268e1d3e2d3ae15ee5803f6a6909c11c819f53c9
e98c7e247e62bf1becbfe09dbff0502169045aa7fc16ff00f6b7b9bb89ee59ee34cfd9bff623d2a0
904d712c902fd9ae7e066af3e2081e38984b7d3abc88f246b6f0b476b06b41ff0004f4fdba22132b
ff00c16b7f6c895668e3462df01bf61b2e85010cf0bbfece72342ce0f263c1c804b330cd00757fb4
05cdbc3ff0571ff8270c123a09aebf667ff8283c76f1e643233ade7eca770cc1554a0411412e5a46
55cfcab972a0c567776117fc16d7c5f13315bdff0087597c3a95bf8636b65fdadbe25c7ba438c318
659a3218b621499b3c4871f93ffb437fc13cbf6b3b8ff8296fec19e12d4ffe0aeffb61ea1e28f127
c10fdb635bf0cfc4d93e1dfeccfa478afc0769e161fb3c41aff86bc3167e15f84fe1cf0adde99e3b
8fc43a64fe266f10e81ad5d5a9f09e8ffd90f6325edd4f5f55c3ff000445f8febf19ae3f6859ff00
e0b31fb7d37c66bef87365f092ff00c756ba07eced677d71f0e34df115ff008bac3c231e9fff000a
ae7d1adf4ab6f13ea57bad844d39ae24bdb99ddee0f99f2807f4101d4e30ca739230c3900e09fc32
33e84e290491b1650ea594e180232a700e0fa1c107079c107a1afc4bff008751fed6b22b8b8ff82d
e7fc1475da42c5dadacbf668b40010302309f04dda1c3007f76ea36e5542ee24f21a9ffc123ff6d1
b8332d9ffc171bfe0a24201ae682f651cdff000a36d2687c3d13e99ff092457979a7fc2b46bfd66e
76eaf2e892882d74eb65934db5d4edafd62bb9ee003dc3fe0bcef047ff000478ff008285493cca22
3fb3bf8890eecb2abcba96911c21427cfbe495d110e71bf61e0026bf4efe1bdcc57fe01f87d7f637
492e9b79e06f0c5d5a0119cdc4173a2e993dadc8918abaaf90c414318dde6a962ac9b4fe157c60ff
0082147c4ef8f1f0d7c5bf083e2cff00c1627fe0a53f103e19f8fad23d23c6fe09f167893e09dff8
7bc51e1d9351b6bdd4743d52df4ff84fa45e35adec50bc0bf67bf823b776824304f05b7d8e6fdf8d
2f478342d0b4dd0b48fddc1a2e9169a46966e8b4c520d3ace2b3b2fb4b47e534a0241179c50c664c
315d848c006a4686352a6492526495f749b37012caf22c63cb48d7cb855c431654bf9489e63c926e
91a4a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0029aebb959725770232a70c33dd48e411d88e41e47229d4500228daa1724e00
192724e38c93dcfa93c9efcd2d145002055072000718cf7c6727f33c9af867f6fdfd837c0bff0005
05f84de0af85be35f8a5f197e0c5d7c37f8c9e05f8efe01f893f01bc4fa5f843e237853e227c3d8b
5887c39abe8fae6ada1788aded64b45d72f6686686c12eedeed2dae6dee63309493ee7a2803f8e7f
f82b87fc125f53f819fb28681f1127ff00829e7fc152be2aa7fc358fec79a46afe1af8d5fb5169fe
2df06c92f8dff692f86de095f175ae996be00d124d1fc5be0a5d7ffe125f05eb3657423d1bc49a56
9ba8b59cfe4151fb0517fc11bad2132edff82a1ffc163489a0586427f6e4bb12b3464f933fda53e1
d25d6f843cc122331b53e73335bb32c653f45ff69bfd98be07fed8df06bc59fb3d7ed1de03b7f88f
f087c6b268771e22f0adc6b3e21f0ffdbae7c37aee9fe25d12e61d67c2baae87e20d32eb4cd6f49d
3b50b6bad3355b59bcd81636730bc88ff9887fe0dd1ff8241196395ff661f15485093b25fda8bf6b
5789f70dafe646df1cc87dea02b86fbea02b654628036eebfe08cbe1a9fc99afbfe0a63ff0583967
b59fed4b773fedede26474ba292225cac6be118ed2de64134be53db5bc1b7cd6503610a1750ff823
2782753f2defbfe0a41ff057b962b789d110ff00c141be21471a348a61f3f7c7a4248b26cf3a3016
558584926f89d96331e14dff0006e77fc11d67911e5fd92afdf12798eadfb45fed4d2473908ca16e
565f8d6e2545c86546e03aa9046dc1b83fe0dd7ff8238e5b3fb1d42eaebb1a37f8f3fb4e3c4064b0
6589be34140e18b10e14302ee41cb36402969fff000456f82fa1c0b676dff050dff82b0db2b69b0e
958ff878bfc52b676d3ed4c924502c500b788451b5c4ae0471288ccac50206c57e43fec23ff0467f
831f1aff006aeff82aee91ad7ed8dff0516d213e0efed7de1df877a56bff000fff006c9f16f873c5
3e38d2f56f803f0cfc5f7fad7c55f115869f73a878f7c4ef75e25bef0f26bdab48972340d3edb497
5696ce6907ec22ff00c1baff00f04630486fd88bc33214d8de65cfc5afda0ae64f94e72d25cfc599
24c7033962240aa1f21171f7efec8dfb0cfec9ff00b08f843c53e03fd92be0bf877e0b7853c6be27
3e32f15e99a16a3e25d624d7fc4dfd9f6ba52eada86a7e2cd735fd5a5923d3acadeda0805f2da40a
b234302493cef2007e4af853fe0daafd8c3c0ba1daf86bc15fb4effc14afc23a0da6b1278821d1fc
2ffb6af8d3c3da52eb93dfcdaaddeae9a5e8fa25969b0ea97ba9dc4fa85dea56f690df4b7d34b782
e16e65795bbd5ff837dff66a17725f1fdb1ffe0aa2d732c0d6ef337edfff0017bce68e491669434e
bb6e1d6595239248de6685a4447f2f7a86afde0a0e7071c1c71f5a00fc1297fe0de0fd92676b879b
f6a1ff0082994d25cc305b4f2cbfb787c5e92492d6d6479adad646694f9b6d6f2cb2c90432f98913
cd2bc615dcb560683ff06d8fec2fe17baf125df877e37ffc14274393c65abcbe22f187f637edabf1
47493e2cf114f0416b37887c4b2e9bf64b9d775b96d2dadece5d4f539eeaee4b586285e5648a30bf
d0674ea7f1345007e0fbff00c1bcbfb19cb0adbcbf1eff00e0a2b2c4215b66493f6f0f8eae925aa8
8c35abc675bf2becf284c4912468b8761184db1ec867ff008376bf623ba822b6baf8d1ff000506ba
b688a836f71fb74fc759a19628c9f260789f5e31ac3003b6110ac4e83f8c9249fde6a4c8c91dc75f
f3dff0a00f80ff00615ff826b7ecd3ff0004f18be2e49f0047c51d4b5bf8e7ad785b5ef89de2df8b
bf153c5bf163c5be24bdf05697a868de1759f5df165edd5cc50693a76ab7f6f0a4415e48e748e796

58ad6d120fbf68a28023589564790162d26ddc0b12a368da368270bc75c753c9e6a4a66fc388f6b7
2a5836095001030cdd98e7e507960188e869f4005145140051451400514514005145140051451400
514514005145140051451400554bfb1b7d4ec6f34ebb4325a5fdadc595d461994c96d750bdbce819
0ab2968a46019486527208201ab745007e337843fe0891f03be1ef86b40f04fc3efdb0bfe0a7de04
f03784f4db7d13c27e09f08fedf3f1ab42f0af85bc3f64d27f67787f40d1ac6fe3b6d3345d361716
ba7d85b858ad6da38e28f1b771db9ffe08d9f0a6f61862bffdb53fe0aad746076911e5ff00828cfe
d141f739767c9b7f1240acadbd970631f2918018023f5fa8a00fc7db4ff822e7c0ab66579bf6b4ff
0082a15fbc7e6f94f77ff051ff00da910c625dbf2a8b0f1d592908176a798ae4866f30b9c112affc
116bf674dc8d37ed29ff00052eb958c9758e6ff82937ed7fb3cc650b2484c5f14a293749b54b00e2
3c81b514641fd7da2803f2007fc1147f660c1f37e3d7fc1476763b86f97fe0a4bfb65ee08d8dd10f
2fe2f46be5b63241524e4e5b81854ff8225fec9431e67c5cff008282ce700334dff0520fdb57749b
41505fcaf8d318c804801428038000e2bf5fa8a00fc83ff8724fec805b7cbf137f6fa9db04665ff8
28f7edb84e3b0cafc7046c2f1819c70339a57ff8223fec6afb37f8f3f6ed628472dff051bfdb858b
61f790777c76380c786d9b4e3952aff357ebdd1401f9cbfb3bff00c12b7f646fd98be3369bfb40fc
3ab1f8dbe20f8b1a1f84fc51e07f0f789fe337ed39fb43fc78ff00846bc37e36bad12ebc5967e1dd
2fe307c4bf19e93a34daf49e1cd146a37d636515e4f1d8411b4db5715fa325b18e18ee38e0671d4e
5bd071d4f19c0ea402b4500145145002127230320f539e9fe79ff26903125815231dcf42093820f4
ed923a8c8cf5a7514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140084020
83c820823d8f5a0000003803814b45001451450021008c1f6ef8e94a000001d00c0fa0a28a0028c7
7f5a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028af8cb
f6a6fdb134df801abf837e13fc3cf873e22fda1ff6a4f8ab63aaea7f0b7f67cf046a7a66897d73e1
cd0e7b5b2d7fe28fc54f1ceb2b27873e0d7c10f0b6a17fa7e9fe22f895e288ee3ed1aadfd9f867c1
3e1ff1af8cef6c7c3373f35cff00b137ed8dfb48473eabfb66fedddf12fe1e691a98f321fd9d3fe0
9f3a84dfb3bfc3bf0ddb4b859f46d7ff00683bfd3b55fda67e28dd35baac577e20d1fc4ff05349ba
91ee24b3f01e951ca63201fac3457f38d79fb3c7fc1be5e1ef195bf836ff00c3569fb4a78ff40bc9
b4bd467b4f107ed85fb7a6b5a5eb734f34b7961e2ff10787b55f8e967a3ebd71766e1ae74af10ded
85ef9eb3422ca3f20c516de83fb38ffc104fc7de3cb9f877e0ed3c7ecdbf16f54bdd3ecb48d2b48f
1efed71fb037c40d535c80b5be97ff0008259eabe20f81973e28d6ade67758a1f0d5a6b72b4ed2ad
cdbcacf32b007f43d457e4e4ff00b25feddffb3320d73f63dfdb47c4dfb41f8674e769eebf666ff8
2855da7c4ad3b5bb3129967d2bc09fb58783f41d2be3b7c3fd65ad47d9749d4fe27dafed03a24739
85aff478e1f36e07d63fb2efed6de17fda462f1bf85353f06f8b3e09fed01f072f746d1be3b7ece9
f128e923c7ff000c755d7ed6e2ebc3bab41a86837fa9f86bc7df0cfc6f6f63a85f7c37f8ade0ad53
54f0878d2c6c351b786e74ef12e87e26f0de8401f595145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140105d4315c5b5c5
bce5d609e09619da39e6b59161963649592e6de48a7b7708cc5278658a58980923911d430fe52ff6
54fda7fe317c59fdbe7c19fb21fc40fdadbe237893fe09f3f0abe337c49b9fd903f6a0fec5f19f86
75aff8285fc56f866f67aac3fb2878ebf69db7d66df42f8a5a67ecbfa9dcf8bed27bbf0fad8dd7ed
65ff000aa659bc457de30b3f0bf8f6d7c41fd50f893c39a1f8c3c3baff0084bc4fa65aeb5e1bf14e
8baa7877c43a35ea97b2d5b43d6ec67d3356d32ed15959ed6fec2e6e2d6e1032968a5750c339af2e
9ff66ef80173f0c3c09f0525f833f0d7fe151fc2ebcf026a3f0d7e1c47e0fd0e0f07f80352f85fa9
586b1f0eb52f06687059c765e1ad47c15aa697a7dff86aff00478aceef49b9b58e5b39a262e58031
be3dfc55f1e781adfc39e14f82be1ef849f10fe3a78cff00b6753f077c2bf8abf192f7e0bc3e28f0
9f84134dff0084eb5dd0f5dd27e1c7c55d5b519fc292f887c2c97d616fe126b648b5d827bcd52c15
225b9f9920f8bfff000551984625fd86ff00643b52f0c123349fb7e7c409522965b9786585bc8fd8
8246736d02addbc88a63952548612f32c8abe3ff00b4a7ec59a57c4bff0082b3fec11fb5bdcfc6af
8c5e17f157c1df851f1ff48f09f803c3173e184f86d79a65a8f095af8aecbc47a76a5a05f6a9769e

3ed1fe22ea5a6f892e2df53b6b86ff00846fc0f3e96fa75d7878dc5efebfd007e76a7c51ff0082a6
3cd3467f637fd8c228936f933bfede1f15984c0b3861e547fb0bb3c6c81559b770c2450a4b2b8134
bf12bfe0a941b107ec87fb14bae23f9e4fdba7e2fc672d8f306c5fd855f88f9c1dc0be070b9e3f43
28a00fe70bf635f897ff000519f1dfc78ff828ff00c59d03f65dfd8835ff008e36dfb5259fecfde3
2b9f15fed93f15f4eb9f87fe07f82df0abe1bdd7c34f867a3dbe93fb23789aeef7c0535a78ebc4bf
1674dd62493c2775aef8afe28f8a2eefbc27a6cf6b893adfdb4be227fc149f5cd47e02fc30fda07f
67efd8b7c25fb387c59f8c1aaf867e23cfa1fedb5f1dbc3de15f152c5e06bfd47e17fc1cf8bff122
3fd92746bef08f84fe23f8fed5ed6fa2b1d325d17e29ea365e19f835accda758f8def34ef1573fe0
8f807e31d0b55ff82a87ed6ffb38fc546f801f1cb46fdadbf682d0fe2f6a7e2a8754d7be1e7c64f8
49e09f84df0cfc47a35a78c74dd0f4bf136afe12f18fc36d3f53d7354f82df16bc17e14f1378a7c1
316b5aae8faff817e27681aa4be131f04ffc133ff6e0ff008281fc13b8d7ff0063ff00f82ed7c2bd
2e1fd913c4df0f35d6f873fb557c64f00788fe247813e25c7ad6befa85bf843e25fc6af09689e2bf
821ae787b5ff0009eb9fda961aafc56b1f85d7b1d8e9f0695a85bbea1343a6c401fd057842ff00fe
0a25e08d0748f09783bf63bfd80bc0fe15d1ade3b2d27c35e14fdae3e2d689a068964adc5be95a2e
8ffb0bd869d696d1025d2dad2dede304955552726cf8eb4dfdb87e29785b5bf057c57fd93ffe09f5
e37f02eab6a1357f0d78e7f694f8b3e2cf0d6ab0f93be55d4b45d6ff00629b9d35e3b66691165b88
a4c6d33a7959007cd9e05f83ff00b136a42d2dff00642ff82a87c52f84fe12b4d3a13a0fc38f81df
b6dfc27f8c1f0d7c3fa70b68d6ce1f0d783be3b69df1f6dbc31a05bf3716ba0f8726d1fc3f6c277b
7b4d3edecd2d6dedd7c6ff000f3fe09e9a2c5a8d97ed8dff000522d77f680d06d521d4354f86bfb4
a7ed93f0d342f87f7ca26b5b8b78fc43f067e1047f073c1fe3db29ee228c5af87bc69e13f16e9976
f726d62d2ee3cd862001cc7ec1fe3bff00828acde05f897e1ff871f0dbf63bf1e7ecefe05f8c1e28
f03fecefe2bd7ff6b9fda0fc402e3e1ee8165a15aea5e1cf0878f352fd9575dd57e247c39f87de39
6f18f823c17e35d5a717573a77875bc336171ac683e1cd1fc4dacf957ed19f103f6fef047fc149ff
00e09f97363f0f3f60af0f7c5df8d5e1bfda8be0dc1a658fc7ff008e37fa87c41f83de15f87767f1
a35887c6eeff00b3ae8ba85be85f0ffc5fe10d1751f095f59695e27fecef1478baf74b4fec3b0f17
ebb7b2fdf3a2fedbd69f1174ef0df813f603fd9dbc75f1af4b1669e1ed1be25eb5e0df10fecebfb2
27c34d2347b51a769f25e7c40f1cf85b47d63c61a16970c3650e95e1dfd9efe1e7c4c7bab3586dc5
c68362c9a8c5f33f8a7f64dbff0002fedd9ff04ebfda63e35f8c5be307ed53e36f8e7f1c3c2be29f
88963a74de1df02fc3cf87975fb14fed157f61f02fe09f832e351d4eebc1ff0008f48d774e5d79bf
b5b53d7fc6be38f17cd7de2ff1d789afeea4d234bd0c03ecdd5bc41ff053ef2653a1fc25fd830dc0
8acfc95d57f687fda0c42f397035032b5a7ecc1be28523cc9661126795ff00753189479c733fb6ff
00e0aafe7a9ff8565ff04f9fb3796aaebff0bd3f68ef3c4bbbe6915bfe19dbcb3184e16128ac58e4
dc00307f41a83d0ff5e9f8d007e79cdacffc157ccf21b7f873ff0004f34b62dfba59be34fed2324e
a9b063cc74f807146edbf272a883660633cd753e177b0fdb3be047c79fd9ebe3c789be1cff00c2c2
d075ad6be0a7c7bd37f658f8a5f10229be1678aefbc3de1df1cf86bfe11ef1deade1ff0002f8e7c2
de3ed2bc2de2af0678d74cd4a0d3122d2f589ad0da5dea02d2ea14fb7e30e148902821dc2ec62c3c
bde7cb2772ae1b66ddcb860a72a19c0dc7f273fe09e5fb087c2dfd94bf691ff828efc57f87fe3ef8
cbe25f117c7efda3b4cd53e25e9bf11bc696fe28d06f3c4327c34f047c515f1369b64742d3e4d2b5
a6d73e2f78cf4df334fbb8f4d3e141e1af0f9d38278634f9d40386ff008248784fe3578da0f8edfb
467ed41f1ffc41fb417c66f0d7c5cf8c1fb13f843526d28f81bc19e17f845fb277c5bf12fc301ad4
1f0f34ad42e3c3e7e2b7c6ef16f856ebe29fc5ff001c3db8bcd4b50baf0df84b438346f0a783f4db
19ff00682b2346f0fe83e1cb7bab4f0f689a46856b7daa6a9ae5f5b68da6d9e9905eeb5addf4da9e
b5ac5dc5650c11dceabac6a57371a86a9a84caf77a85f4f35dddcd35c4b248daf400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
1400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451401f307
c46f0678a356fdaa3f664f1be99a14b79e16f077817f68dd2bc53afab948b42baf1741f0907876d6
4026512beb53e81a82c50b5bcc0ff67c93092168009be9fa28a0028a82eaeadacadae2f6f6e20b4b
3b4825babbbbba963b7b6b5b6b78da59ee2e279592286086247925964758e38d59dd955491f8e70f
c53fda73fe0a71a96a56dfb2ff00c40d63f654ff00827cc17b7ba25c7ed6fe1ab5b73fb4bfed5efa
75ecfa76b327ec9516bb63a87877e10fc0f79a0bab1b1fda43c4da36bfe30f1ebc7fda9f06fc33a5
786db4af895a8807d09fb0b4eefe21ff008286b241f6e922ff008280fc568c5aa5cdbcc2e193e0c7
c0111db0964290c3bd4a472433b016d21923949086bc87fe08cffb43fed47fb4c7ecabf123c49fb6
2268f37c5bf02fed69fb4efc19927d2bfe1119ad2e7c29f0e7e225de8da369f3cbe0a8adfc3f7ede
1979350f05c5a9c7656973ae69fe1cb3d62fd2eee3507d46f7b1ff00826d7c06f02fecc9e08fdb0b
e0ff00c354d7a4f09786bf6c6f89fa8d8dcf8f7c75e2cf1ef89f57bff11fc2af835e26d7758f1878
ff00c7d7faff008af5fd5f59d7b54d4b50d5b5ad7753d526792e6478e436496f6d17dd5f083c33f0
bbc39e1292e7e10687e17d1bc1fe33d7f5ef88cd71e0b86ca3f0d78a75ef1f6a12789fc43e38d2e7
d319b4dd4e3f196aba8dc78826d6ac49b7d6ae6fa6d5034af76f2c801c078bbf636fd90bc7f7afa9

f8f3f655fd9bbc6da8c9717176fa878bbe06fc30f125ebdd5d2b25d5cbddeb3e17bc9da7b847749e
6690cb32b32c8cc1883b5e00fd96bf664f84f776da87c2cfd9cfe047c35bfb32e6d2f7c01f08be1f
f836eed4c8eb2486dae7c3be1ed36680c922248e6275dceaacd965047bbd719f11bc63a57c3bf87d
e39f881af4f776ba17817c21e24f196b773616526a57b6fa4786346bdd6f539acf4e855a6bfba8ac
ac677b7b2854cb75304863059c0a00ecebe0efdaae610fed37ff0004d15fb34d399ff69df8bb0abc
4d0aadb93fb127ed44ed2ca25923674d88ea521124bc97d8511c8fb33c19e2ef0f7c40f07f853c79
e12d45758f0af8dbc37a1f8b7c33ab241716c9a9f87fc49a5daeb3a36a0b6d790dbdddbadee9d7b6
d7220bab782e611288e7862955917e04ff008284fece5f0b7f6a3d67f632f85df176df5f9fc3373f
b4c788358b19fc1fe34f17fc38f1b687e27d13f65efda2b54f0cf8b3c19e3df016b7e1df17785fc4
9e15d62ced75ad3750d2357b7dd2db7d9efa1bcb196e2d6500fd20a2bf20bfe1647ed2bff04d4b8b
48ff0069bf891af7ed5dfb074da95a6989fb5678a74fd3adff00690fd94e1d42eadf4bd23fe1a86d
7c2ba4e99e1cf8c5f04a3b896d21d4bf68af0ee87e1bf197c3c6b99f55f8bfe19d6fc270ea9f1234
3fd7882782ea086ead668ae6dae628e7b7b882449a09e09904914d0cb1968e58a58d95e391199244
657462a41201e6de19f16eb13f8f7c7fe0ff0014dff84a09f4ebcd1354f02e93a426bb0eb971e08d
5343853fb43c4136b50db69fa9eab278ab49f17458f0a0bbd334dd22d74db7bfb96d57ed80607c29
f0a7893c39e36fda2f54d734f365a678dfe31e95e28f08dc7db6d6e5754d020f81ff0006fc27717e
2deddde6d3d93c49e17f1069cd6d7bb2e25fb00bd48c5a5d5b3bfb1cd6365717369793d9dacf7760
d3358dd4d6f1497364d71135bdc35a4ee8d2db34f03bc3318590cb13346e5918a9b54005158ba3c9
2c926ad249757d72b36a7249047742c1ed6c228adedec4d8e99716104427b5171653de4c2f25bbbf
b6bfbdbcb69a748a2b7b5b7daa0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00fcf9ff00828659dffc4cf06fc12fd932c756
bad1f4dfdb1fe3a68df06fe264fa75d4b63aa5e7c01f0ef82fc6ff00197e3ef86ac2fa2024b3ff00
858df0cbe18eb7f09efeeede48afecf4af8817f7da64b0dfda41710fde3a1685a2f85f44d1bc33e1
ad234df0ff00873c3ba569da1681a0e8d636da668fa268ba45a43a7e95a4695a6d9c70d9e9fa6e9b
636f059d8d8dac315b5a5ac31410469146aa3f233fe0aafe20f8c7e08f897ff04cdf88df037c1fa8
7c43f157c38fdb33c4de32f16780345bd86d3c47e34f835a77eca3fb4441f1a744f085bdc3456fae
f8d61f87777adebde0df0acb3db1f14f89744d3340b7b986eafeddabf567e1ff008ffc19f153c11e
14f891f0efc47a678bbc0be38d074cf13f84fc4da3cc67d375bd0b58b58ef34fbfb5765495566825
4f320b88a1bab598496d770417314b12007cf7f05355d2741f8edfb577c2bd523874ef146b5e3ef0
cfc71d1b4e9e38e01e29f873e34f859f0f7c043c4ba5a3aa8d4e0d33c71f0ebc57e18f119844efa5
dec3a4bea5f678bc41a3fdafeacb5b5b5b1b6b7b2b2b682ceced218adad6d2d618ededadade1458e
182de089522861863558e28a34548d1555142802be7cfda1bf672d13e3d699e1ed42cbc61e2ff847
f177e1ddddfeaff08be38fc38b9b0b6f1d7c39d67528608354852d359b1d57c33e32f04f89a0b3b3
b2f1cfc36f1be8daef833c61616b66750d322d6349d035ad1fe667f8fbfb757c0271a47c78fd93a6
fda83c2961132c7f1d7f62ad6fc33178875482159163bef18fecb9f193c61e15f13f85b53952149a
eecbe177c51f8db6f7135c13616d65fbbd39403f48e8afcdabcff82aefec91e1a5862f89f6bfb4df
c16d56698c0ba2fc5afd8abf6bbf0a5d83fc122ea0bf05750f0e5c4122869239ed35cb888c2ad396
10e1ccd17fc154ff00656d7ecef25f85da37ed49f1c353b4678d743f845fb157ed69e25bab996311
6f48b58bff00839a2f84200867b712cda87896cade04b88a7b89a2b6df32007e8fd7c9bf16bc5163
af7ed2bfb30fc24d1962d4fc4de19d63c6ff001ffc65144e5dfc23f0eb4af869f107e1368baaea7b
32b65378c3c79f11ec747f0c4176d13eb96fe1ef1bdce9ab72be15d5cda78927c67fdbe3f68069b4
7f83dfb32d9fec7fe0cd4acd0a7c6ffdaebc43e10f187c44b0b6bbdb13de7837f65cf82fe30f1443
7fad5b234d3da47f15fe33fc38834fb88ece6d4bc31af42d73a39fa5ff00678fd9bbc29fb3d689e2
2fb27883c59f12be25fc43d5e0f137c5ff008ddf12afed358f89df15bc516d6bf62b2bff0011dfe9
f63a568da4681e1fb0ff008947823c01e10d1fc3de01f016863fb2bc29e1cd3229efa4bc00f77d5f
48d27c41a4ea9a0ebda5e9dade85ade9d7ba46b5a2eaf656da9693abe93a95b4b65a8e97aa69d7b1
4d67a869da859cd35a5ed95dc32db5d5b4d2c13c524523a1f843fe09fc5fc03e1bf8ebfb27fda6ee
eb46fd8cfe38df7c17f86f26a17973a8dfc3f03fc43f0f7e1ffc67f827a0dd5fddcf3dcddaf803c0
5f13f4df85b61713bb5c4fa57812c27bb792f25b891beccf88bf113c11f093c0de29f895f123c49a
67843c0de0bd1eef5ef13788f5798c363a669b66b9791822c93dcdccf23476961a7d9c371a86a7a8
4f6ba769d6b757d756f6f2fe4fff00c12b6e7e316b5f1bff00e0a8be37f8e7e1c97c1de32f89bfb5
9fc37f88be1df075edcc93eb9e0df849e22fd94fe0727c22f0878aa230c36da7f8cb40f0558585af
8d34ab23756fa578b5b5bd362d42fe2b48ae6400fd94a28a2802ad95858e9b07d974eb3b4b0b6f3a
e6e3ecf656f0dac1f68bdb996f2f27f26048e3f3aeeee79eeae65dbbe7b99a59e5679647636a8a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28

00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2803e10fdaacb47fb4b7fc136265f2d71fb4e7c5681a5790a154b9fd8bbf69b431
46a248f7bcc404da4b8c64989c7dda3e27fd9d7e2f7c05f197897e2cfec53a878624d1fc65ac6a5e
2cf8b5fb237c45d4ef342f849e3ff13ea77936abaff8f7e0f78c34ed3b57bff807f17bc4f772dccd
e2229a2f88be127c42d5ee4eade2af087877c5b7fab7c487ccfdb8af60d1be32ff00c13435bbc4bd
96ce3fdba4e81e5e9ba74da9ddb6a3e2cfd93ff6a3d0f496786df325b69d15e4eb36aba938fb2e99
611cd7b78d1db4323afe84db4934b0a497100b695b76e844ab3ec01d821f350056de815f81f2eeda
49209a00f85fc37ff050ff008036daf693f0ff00f68197c47fb1efc5dd5276b0b6f877fb4f585afc
3bb1d73538b31cb07c3bf8b86fb50f81ff00166da7b88e78f4e9be1c7c48f115edcc71a9bbd334eb
9945a2fdd16b756b7d6d6f7b657305e59ddc31dcdadddacd1dc5b5cdbcc824867b79e1678a68658d
95e3963764911832b1520d62f8afc21e13f1e787f53f09f8e3c31e1df19f8575ab67b3d67c35e2bd
174df11787f56b490624b5d4f46d5edaf34ebfb67048782eada58981c32915f0c4ff00f04bcfd8f3
4cbcd4f53f84fe10f885fb34ea9aacdf68b8b8fd953e3a7c6afd9bb485b8670d2cd1f81fe11f8f3c
2df0e5a49d3cc8656b8f07cfba29ee146d3348cc01fa11457e7dc5fb0a78db4b8ae53c2fff00050a
fdbf7c3ef712cae1ef7c7ff02bc7fe446ec5a3b7807c51fd9e7c6ee915be42c52093ed4ea3173737
0726aacbfb0478c356b88a7f16ff00c1437fe0a0fe25589045f64b3f89df063e1c5a4906fdf2472f
fc2a0f803f0f6f1e494168daf3eda2fa18c8fb2dcdbc88922807e806a7aa699a2e9f79ab6b3a8d8e
93a569d6f25dea1a9ea7776f61a7d8dac2a5a5b9bcbdba922b6b6b7894169269e448d1412cc0735f
03788ffe0a4bf01f54d72f7c05fb32e9fe33fdb6be295adc1d3e5f0a7ecb9a658f8e3c19e1fd45d0
ac63e237c7cbfd4746fd9ffe1ad95b5c98e2d5478a7e255bf882d10ca2c7c37aadec42c24ab6bff0
4adfd89eff0050b0d6be2a7c38f167ed2fade9d706ea0d43f6b4f8c9f18ff6a1b41725a3659d7c2b
f1bfc75e36f03db491886248cd8f85ed1552300a925d9bef7f0e786bc39e0ed0f4cf0c784740d13c
2de1ad16d52c746f0f78734ab1d0f43d26ca32cc967a6693a6416b61616a8ccc52ded6de2894b310
8093900f8b3c15fb3dfc5df8bfe3cf0e7c67fdb2b5af0b5d9f05eae9e24f83bfb2d7c3ababbd63e0
c7c29f104132cda378fbc7de29d634ad2358f8f3f1af408954787fc49a9687e16f875f0f2fe5b8d4
3c07e02ff84aadedbe215c677ecc088bfb63ff00c14c0a3bc9e67c5efd9c5e52523548671fb23fc2
18dadd1932ee5608edee1ccac187da955635455793efeafcfcfd96c5effc364ffc14e0ce938b23f1
9bf6701632c970b242e47ec7df064dd25bc02356b758e46432067904b248d22ec3b8100fd03a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2803f3eff00e0a2ba9bfc3df871f053f691bab39ef7c27fb26fed31f0
d7e39fc4e1696d717773a4fc20b8d1bc69f06fe2bf8d4416aaf3bd8fc30f00fc5cd7be29eba23566
ff00847fc13aa908ec151bd77f647fda7b4efdadbc09e39f8a7e18f09ea7a07c3ad37e337c4bf86f
f0bbc4f7f379f67f177c13f0e7578bc2ebf177c32ff67b6cf847c5de26b2f12c5e1a936c9f69d2f4
b82f0cae6e70bed7f14b539346f86be3dd563f045d7c4b3a7f847c417527c3db2b3b7d4af3c6b6f1
69972d75e18b6d32ea29e0d567d6ad84b61169524130d4de71602195ae0237f317f097e1bffc158f
fe09f9f07be16eb9fb3c5d587c5bfd82be25e952f8e3c55f003c1dfb3f4ba9fed4ff00f04feff859
b6ade24d6342f801f09fc49f11a6bbf8b1f09be19f88f54bfb8d2be10eb1e20f197c51d0a367f0dd
868baf4769712b007f561457c8bfb327ed67f037f6a4f046bde38fd9f3e34689f1cf40b7f115c595
f41a6c96ba6f8f7e1b6a335c3da5ef823e227c37bfd1bc2be33f026b1e15bc85a39f44f1ce8961e3
016ef20d4a0796d84d3fd5f62d3bd9db35cbc32ced042659adcfee2690c485e68972db2391f73220
7902a103cc7fbc402dd145140051457ce7fb48fed6ff00b377ec89e108fc6ffb467c60f07fc2ed1e
f2e21b1d0ac759bc9afbc5de31d56e6e22b5b5d07c01e02d0edf55f1c7c41f125e5ccf14165e1df0
5787b5dd6aea570b058b80c5403e879e786da196e2e668adede08e49a79e6758a1861891a49659a5
72a91c51c6acf248eca888a5998004d7c01fb046b69f173fe1a67f6b0d32144f02fed3ff001f6ebc
41f06efa34748bc55f053e12fc3ff03fc08f02fc45b633c50dc49a47c53b9f873e21f891e12ba917
cad47c0de29f0b6a76dfe8f7a84fce53693fb4f7fc14fee534af889f0f7e217ec6dff04eab996dee
35ff0087fe38327853f6bcfdb4b488ae3cdff844fc77e1dd3af1afff0065cfd9c75e78520f18f83b
53bb7f8ebf16bc32f71e17d7ed3e15786359d5ec35bfd82d2f4bd3343d334ed1344d3ac347d1b47b
0b3d2f48d234bb3b7d3f4cd2f4cd3ede3b4b0d3b4eb0b48e1b5b1b0b1b5862b6b3b3b68a2b7b6b78
a38618d234550017e8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00
28a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002a182daded6310dac10db42a59962822
486252ec5dcac71aaa02eeccec401b9d998e589266a2803f16fc09fb0a7eca9fb43fed67ff000512
f889f103e164163f17742fda83e1ad9681f1bfe1b788fc57f073e387872de3fd8bff00665bbb5b4d
17e2efc27d7fc1de3e834ab7bfd4eff555d167d766d16eb55bdbcbbd434cbc79e42ff43da7ec77fb

577c388ac6d3e07ffc1493e36cda3d9020786ff6aaf85bf087f69ab031c691adadb2f8b748d1be09
7c5eb9893c948eeae7c41f13bc43aa5e472dd492df8be962bd83a6fd93f23f69cff8298af9d0b2ff
00c34ffc2590408f1b4b0b3fec53fb312b3ccab23ba79c2353189123dcb1965072c6bef7a00fceab
af0dff00c15974e961b4d2fe317fc13dfc51670a2a49ac6b9fb3c7ed15e12d4ef580cb4d2691a4fe
d2be28d3ed1893b0470ea332055126ecb18965b2f0bffc157b52f3ad359f8d7ff04fef0a432c588b
58f0f7ecd9fb42f8b750b49430705349d6bf6a1f0cd8dcab85f258cb7d1ec591a55476458dbf412d
6f3ed52ea117d92f2dbec1782cfccba844515e83676979f6bb070eff0068b306ecda19888c8bcb5b
c8766210ef72803f372f7f634fdaafe24b4907c75ff82937c73fec19d6e45cf843f657f86bf0a7f6
5cd2ae85c3c4cb049e32974cf8bdf1b2c21b5513c36f37873e2d787b5111340ef7ed730cd7175f31
fc74fd83ff0064cfd99be25fec09e3af857f06b478be286a1ff0501f87b16b7f1abc6979e20f8b9f
1d3c40357f82bfb41dbea03c45f19fe286ade2ff0089da958df4f3fda2eac6e7c52749b6b9f2aeed
ec203696eb17edfd7e6e7fc1446f25b1f11ffc13a658464cbff0523f82566f972a162bff00859f1d
ece525432993e49d804f98062242a5509001fa47451450014514500145154ecaf3ed8b70df65bcb5
fb3de5d59edbd83c869becb2b45f6ab71b9bcdb3b8dbe6dace08f3a2657daa4e0005ca28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2803f2daebc7fa37ec67fb78fc4993e2d5d3f86fe087fc141351f85bab7c36f8b5aa450
597813c27fb547c3ef0169df09758f825e38f1113f66f0cea9f17be1d783be1e7887e0ddff008866
b0d33c5fe2cd03c7be06d3eedbc512f85b49d77f526b87f895f0cfe1e7c64f01f8a7e177c57f04f8
63e237c39f1be933e85e2ef0478cf45b0f10f867c45a45c95692c756d1f5382e2ceee112c715c426
488bdbdd4305d5bbc5730452a7e6f7fc30cfed55fb3c2b2fec15fb6deb9e18f01d9067d17f664fdb
37c21a97ed51f05b448524885af87bc09f1297c61e03fda6be1e7872d2d23365a6e977ff0015fe24
e85a240445a5786a0b58adada000fd59a2bf2dedfe2dff00c160fc2420b4f147ec55fb11fc5f7d97
e25d77e147edb9f137e1cc323c2ca74f924f0c7c4dfd9375796c05f26ef36de1f156b22d25214ddc
d18329cdd4fe2e7fc1667c5934567e0afd8a7f616f84314be5197c41f17ff6daf8a5f1216cd5b72c
c17c2ff0bff653d0e4bf9e3dc92c517fc253610cde54b6ed7707991dca007ead57e50f8ebe25687f
b6c7edabf053e0d7c189adfc67f093f616f8b3a8fc74fda7be3168eed75e09d2be3ae8ff000f3c5d
e05f845fb32f847c4f6c27d27c4ff132c2e7e246abf13be32699a4cd709f0c741f0af85fc35e27ba
b0f12f8f6d74ab5e70fec0bfb657ed2322ff00c37ffedf9e22d63e1cde3c736b3fb2efec33e0dd47
f64df847ae40c8a977e1bf1c7c616f1778dff6a0f1df85ef2279edb52d3348f89df0cf4fd5eddc47
7fa5340d3db4bfa73f08fe0f7c2bf809f0efc2ff00093e0afc3df087c2df865e0ad3d74bf0af81fc
0da169fe1df0de8967bde6945a69ba6c1041f69bcb9967bed4afe612dfea9a8dcdd6a3a8dcdd5f5d
5c5c4801e91451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014515c67c45f1f
f843e14f80bc67f133e206bb61e18f03f803c31adf8c7c5be21d4ee62b4b1d1bc3be1ed3ee354d5b
50b99e678e348edacad6693e6705d82c699775040393d13e3dfc22f11fc6af1dfeceda278f344d53
e347c32f06783be2178f7e1fd97db25d63c29e0ff8837badd8783357d62616bfd9901d7e7f0eeaef
6ba7adf3ea915a416f7f77656f63a8e9b7177ebf5fc77e9dae7c7ffd893fe0a8ff00b207fc1497f6
8ff067c24f85ff0008bfe0a576dadfec8bf1fbc67e1ef8edacf8de69bc57f13f53d47e27fec99e20
f17787bc45e09f09681f0f57e1ff00867c35e06f8333dc787fc47e2ff0f58e87a2ead7baa6b70cb7
506a1a9ff61cacaea19195d580656521959580652082410410410704104706801d451450021600e3

3ce338e49c74cf1db3467ebf91ff000afc08ff0083818f8ff51f82bfb1ef827c13e33f8c3e07b2f8
9dfb69f84fc01e31d47e077c43f889f0d3c777fe1fd57e0e7c68be8f4eb3d7fe1659eafe33963875
5d2ec75a4b2d3bc35e3189ef347b59aefc1de24b785f4e97f9cafda4ff0067cf0e7c30f821f153e2
87867e3b7ed863c47a168be1fd4f4bf1ccdfb6afed1575a0dd595fdbe9de19d3e1b517bf199346bc
d0f5892daffc45e0d8d3c71aadaea1e333a85bfc2bf1afed03616fac7c0ef87601fe8599fafe47fc
3dff00ce0d19fafe47fc2bf22f4fff00821f7fc13c2dd65963f08fed1974d7720b8b89aeff006ecf
db96596e99d233e65c13fb43a1790a97c971bc19a61b86f017f94cd47f636f85fa5fc45f8f5e12ba
f889fb53ebcfe03fda87f68cf85fe1882e7f6bbfda29752d33c23e14f8a7a9e9be1192386dfc7b7b
79a9dd687a0f87e0f0fe9175a8e8d35ef8a34793c496b041f127554d43c77f08403fd09f70dc173c
9048183c818ce0f438c8cfa6452d7f2c3ff06e95843e10f8ebff000535f873a178e3e20f8b3c0da1
de7ec89e28f09e97e3cf8a3e35f8a2be1893c6be0ff8bf7faedae83aaf8eb59d7752874dbbb9b4b4
103d9eb3e29b19b4db3d2608fc7df1022b283c57a97f53d400514514005145140051451400514514
005145140051451400514514005145140051451401f1f7c53fdb53e1afc3cf8b6dfb3ff84fc25f14
be3efc77b1f0b697e3af137c26f813e16d37c4faff00807c11aecdaadaf87bc53f127c47e28f1178
2be1c7c3db2f13de68ba95b784f4cf16f8db4af1278b4d95edcf86b44d52c2c6faeedbde3e127c46
1f163c05a278effe108f883f0e1f586d4e29fc11f157c327c21e3ef0f5d693abea1a2ddda7883415
bed52da0692e74e96ef4dbdd3b54d4f49d6348b8b0d6349d42f34ebfb6b893f10ff67ef8c7a1fec2
7ff050eff8296784ff006c0d37c4bf0f747fdadbe36f803f68cfd9cff68dd6fc1fe2bd5fe167c4ff
0087ba77c0ff00087c3dbcf83727c46d1f41d4b45f0cf8dfe0cea3e0bbf5b4f01f8a752d32f750d2
bc472eabe16b4bdb6967967fdb0f82ff00187c1ff1e7c01a67c4ff0087f078a13c1bafdd6ab1787e
fbc5be0cf14f80752d72c749d4eef485d7ecfc37e34d2341f1247e1ed624b292f7c37aadfe936716
bfa24b65ad69ab36977d65733807aad1451400515f807ff0524fdaabf6cef057edb5e01fd9d7f670
fda33c05fb3b782e5fd9797e37f89755f16fc04f087c67baf116a3ff000b4bc47e0cd656d6e3c4ff
0012fc052f87a2f0de8ba7691aaf9c2daf3c2ab04da9cde37f13f8074dfb1f8893e5cd3fe367fc15
99cc635dff0082917c2bd2c25fdbda5d4f69fb0078245b14874a9db5d9e33ae7c64d2bfb2e1d3b52
7d275385bc553f8762d2f46bf974ff0088b75f0fedeebc1fe36f18807f53f457f2ef07c51ff82b8f
da6d96f3fe0a37f0c96d00b71a95d41fb04f806c45a4f6b67341e248d23f10fc55d25ed23d2b529f
4ad631e231e1e9fc39a4cb73e1bf8b43e17dddef847c67e2bf22f8dbfb517fc15d3e09fc23f8b3f1
2b50fdbffe1a789751f859f0dbc61e3b9b40d33f616f0669b67acdff0081bc11aaeb3af688b7d79e
3abdd6b49b51adc3a45dadf6abe1cb6bff000be957177e1ef8a9a57c39babef0878d3c5001fd72d1
5e5bf037c5dab7c41f82bf087c7baf79035cf1c7c2ff000078c35916b0b5b5a8d5bc4de13d235ad4
45adb33c86ded85e5ece2080c8fe4c7b63dcc5727d4a800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800ae3fc7bf0f7c07f153c27ad780be26f82fc29f113
c09e24b54b2f11f82bc71e1ed23c59e12f1059c77305e4769adf8775eb3bfd2355b68eeedadee52d
efad2785678629427991a32f61450078378b3f658fd993c7de0af07fc35f1efecedf037c73f0e7e1
e4105afc3ff87fe31f84de02f13f823c0b6d6d64ba6db5bf83bc29adf87ef741f0cc36da72269f6f
1e8d6164b0d8a2da461601e5d7b95b5b41670456d6d14705bc11c70c30c48b1c5143122c71451c68
151238a3458e34550a88aa8a02a8027a4271fa7ea71400b457f3cff167fe0e1af863f0e3e23fc64f
01786bf610fdbafe31e95f057e22fc54f867affc46f863e12f837a9f82357d7fe0c78863f0dfc45f
ec69b52f8c9a66babff08dcf2a6b9a9e9bab689a66bd63e0963e3dbdd26dfc1d0dd6b76fc65d7fc1
c75e1eb28efe5b9ff825ff00fc14742698dacc77c2dbc27f006fa5826d0a1b1d42fedfc8b3f8ef34
f2dcbf87b52b3f1b6996d0472dc6b9f0ea493e2468716a3e02b6b9f11c401d4ffc1c65ade87a57c1
2fd8661d69e1d975ff000504f867711db9b19b52bbba8b4cf843f1baeee61b6b28bc1ff1052488e6
11793dd7827c4b676501fb65e58476904f7f67f87ffb5b78e355d47f648f8fbe26d0352b4bdb79fc
0f1eaba8ea1a8f88dacad6e8eb3a9e95235ce9fa9cfe3bb7fb7ea9e2cb2b05293afc45f14defc54d
2b4717969ae7edd9e13d2a2d6fe14faaff00c1587fe0a45f103f6faf037ecede0ef86dff0004d2fd
b1f4b9fe077ed436ff0017fc61278f746fd9d357b1d5bc2fe0cf865e32d275cd13c316567e3ef89f
a6f883c47ac685f1074cf1ff0082f4c974611fc42f0068dad78cfe1e6b474bd25fc6de1efcd7fdaa
ff00693f8dd69fb25fc64f0e6a9fb19fc70f04deeade02f11f86ee3e22ebde28f84ebe09b0d39b58
d1f5794daebda1fc53bfd52e6c3e28785e0b3f887e0a63378917e2ec5a76b116b167fb4b788fc370
fed0be1d00ff004a7d3a7173a7d95d650fda6d6d27f90865ccd6f138daca15581dc36b2aaa904100
0e2bf878b886c754f8dbfb605ee8b700dd6bbfb687ed7da45ad9ea16eb77a76b716b3f1cfc4962cf
631ae8b3dda5cebf7b6169a35be85378475f83c797ba50d37429bf693d7f4787e0c7c37fe943c25f
b6f7ed53a8f857c35769ff00049cfdb3607b8d3749592df51f89dfb0f69d770930410bcb3dbddfed
530cd1a29225c4d0dbca61cbbc3095745fe3b5ff0068bfda0ffe1657ed36f63fb0b7c73d5b5a9ff6
c0fdb26eb55f06dbf89fe005bea9a278abc57f13b54d4eebe1478c2d64f1debb61ac7897c67e1f8b
51f0f683af699e19bdf0f7c52d7fc2173f0c6ffc21fb5b6816fa1e89f0e403f68bfe0decbeb793f6
cbff0082a65aab5bdc5ddcf85bf624d56f35016e6d6f350bb9342f8eb6da8dcdd922e4ead70fa8c7

7297bae49e24f1f5dde5e47247a878f35bd461bb82c3fab5afe0dbfe09ddfb7b7c6afd8dbf6b3fdb
0fe39fc43ff82717ed33e2cf0ffed25e0efd9e7c21e1b87e1678c7e0a78c75992f7e10691f13ae34
bd7d5bc41f122caf359d1fe28e9be27b2d17c0508f883f14353bdf883e1fd6be11786bc5fe28f136
9da7f82b40fd821ff0712b318638ff00e0971fb7acf3dd8b792c21b69ff66eb97d460bdd1ee758d3
db4f483e383cb7f3ea125adc786ac2daca2b892f7e20596a9f0cad0cff0011b4abcf0aa007f48f45
7f2ede30ff00839cbc29f0ff00c23a878e7c69ff0004d8fdb5bc33e15d0ada6d4bc43e22d5f5afd9
dadb42b1d1a0b3b5bd1a8586a5ff000b7993596d412e25b7f0fdbd9c40789b51d27c47a4e813ea1a
b785bc4963a57f4f5a56a116afa5e9baac0924706a76167a8431ca144a915edbc7731a481199448a
92aab856650c0e188c12017e8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a29a73b979f976b647a9caedfc86efd28014a839ebcfa330fe44501429240e58e49c9249030324f
a0e07b52d213819c13c81c7b9c7f5a005a2bf1135eff0083803f611d175ed5f42b1f0afed8be2f1a
478aaf3c1bfdbbe08fd8dfe3cf897c2fac6b96de36d5fe1bdb2786bc4165e13fecff0012586b1e3a
d0757f0a689aa68d2de69da96bd65269505cfdbda2b77c6b0ff83847f628d56e349b5d37e107edef
7d36b9fd9eda5adafec45f1c27fb745ac45ad49a14b63e5e86dfda4daf49e1bd7ecb46b3d305eea5
7faa68ba9e910d91d56cae2ce300f95ffe0a85adcb6dff000554f877a4dbcfaac6e7f604b3d76e20
b2ba78adee1348fda3fc43736d7725a278a7477bab8d0fc9bcd485fd9e8d73a9786ed05d6bd6fe3f
f8276d697bf15bc35c169be29934e92df489a4b8b2b5d2d90182fe5586e211e1a8a69ffb511c3f84
5ecacb4fd27576d42d3528ae7c19ff0008e693a8dd78945cfc1fd075d9be3a7c5ef8bff6c2ff0082
907c2efda6bf6e5f097ed03f0aff0067bfdbdb57f86ba6fec771fc3696fac7f650f88706a3a9f8d1
7c73e29f8e7e15d3a0d02e35dd2eeaf21d7bc23a1eabaaf837589745d4a1bad7749b887c2faef813
c59a6dbfc45f04f97cdfb6fe8363aadfebda47c04fdb93544b29f5e9edade3fd953c797369aac9a4
68565f15749bed2f518357d3ef67d5357f0f6ad2f8fbc1bf62b8d22ea6bfd1bc53ace9fa97847c6d
69ac7ed2fe2800fd10b0f1b6a3a45dd93b5d6b7a7e9b0cc754853526b4d1ed34ed3341d47fb3de58
9e2ff841161b5d1e1d444f243037c3997c027568f54d3ef7f6615f10dbe97f1b7c6bf6ceb8379fb2
4fed4706a2b3c568bfb34fc679a382c8289ec2eb40f01f8a34e8ee6f8bf87b4a5b3b7f0d6a5ad462
3b49bc39e0e83c09a86ba90c9a7fec93ae78926f0b7c5ef936eff6dbf0fdb2c723feccdfb71585f7
856cfc42824b0fd98bc4b3db8d43c2d71a1f88350934a6b5d6bc293e9f69ff0008bf8b93e2768173
a4dcf82e11e0bbbf116bfe1a93e116a43c4de35f8a1c57c7ff00da8a6f107c0ef8fde02f0a7eccbf
b71c5e26d7fe0efc46f87f6424fd9b756d0bc3b65ac88e5f005ac13dfcf7fa1c3a2e93e168bc61a1
f8b34ed4ad2c3c236fe1df877afdc6bfe16ff8539e1fd475ef047c4c00fee3ff0064525bf651fd98
d9b92dfb3d7c1663c11c9f86de19278217be7b0fa03c0fa1abf9c3fd9ebfe0ba1f01be1bfc10f83b
f0b3c55fb22ffc148edbc5df0c7e12782bc11e30861fd8fbc40f63a6eb9f0e34cf0cfc38f1a16bbf
f84923863b1d03c60d6ba7ead7732dbc5a4daea7a46b1aa0b1d0f55d3b51b9f636ff0082fefece88
d70b2fec77ff000535b76b387569ef85efec6dafe9e6c62d03c516be0bf103df0bff0015db7d8c78
77c4f7fa7e9be23fb4f947c3d1ea5a6eadad8b0d1351b2d4e700fdd9a2be15fd887fe0a0df073f6f
3b5f8ca3e18782be38fc36f117c02f1f58fc35f8a3e02fda07e18df7c27f1f786fc53a8e8169e25b
3b7b9f0c6a3a85fdea5b4fa55e433453ce603282258a392da582e26fbaa800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a6b741fef27fe843fcf6a7521f
ea3f98c7e7401fc26785d2eb4ff8d7fb745a626296bff050bfdb26eb4fba8b517d2f4b45d17e2c4b
ac45ab3ea722f8467d674bf096a5a9aea5a86a6fe349ecbe1c6af7b61aac3f12ff0063dd5b588be2
8f8f3d59adb50d36c1dad6e2dad26d2aca6b1d5ee750b7b7d2d268f4ad41b5ed465934ff00b2f84b
fb193c33abdd9f1a6b91ea36be06b5f085f1b5f8a1aa689fb2e6abaa587ed85e3df941f5b83c35fb
43fedf173a56ad117bdff8294fed4325bea5a8eb76ba324b1f873e295ddc5b6b7fdb92c3e00951bc
3faa6a834ed37c576de3b95bc1da9eaffd9fa2fc75fd9d7c4daddbf80fe30fa269d757f7373a25d1
8e3d063b648ade5d284b0787e5d1eebc137935e0995e73f0d5341b5f006a1a82dfdacb6d6ff09acf
e186b5ab2dfea96bfb0378efc40359f8b601ec5a52dc6a116ad3df5a59e9d15aea37f657da46a777
f67937d80b5f16ddc325b5ed8d8c36f736503c1e36bcb6d474bd13fb296e22f8bfe24d2bc0ba849a
67edf7abf8afed9775ac4dfb1f7ed21736ba548441f07fc55146650eda8411ea9a57fc25b2e9d13c
af25deb771adada47e36d4f44b9d335f9f5c80d97c4ed6fc25f176696c7f6d787b0f06c771a7695a
6aeb56115b5daea1ae0d42f2e2c17408741b8f0d6b971afdd79b6baa0f02dd787c784b51beb6f109
5d52d7e1bc3e00d6f5083c65e21d2ff634f16eb767fb487c4bf9dff6e6b1d634ff00d927f6a2d0ae
a5bcd421b4f84be29d16f6ced6ce5449af2092e7c6bac5bcda6cde1dbdd4ad2cb4bd4af2c7c613e9
0de0048f4cd62e64f889e28f00fc33d4f57d37f6c6f88201fe80de0e95a7f09785e67c9797c39a1c
ae4e325e4d2ed5d89c123396e7048f424735fc57eb32e8b0fc72fdb8618ed34fbbd46eff006ebfda
b3c3f756b2bdaebae24d6be216bfa83e9cde19925f884b1c9aed85a3de5c78497e1e6ef1f695a3cd
adeabf02fe3fe9de1487e217c20fed13c004b7813c14589dc7c27e1a6639dd963a35893f365b39ee
72739273debf842f16ea7aaafed63fb6ce871bb6b5a35ffede7fb5f69164fac5e5c5fad8447e20c9
aff89f42b5b4913c6965a75aa885bc4d73a65ce896da0dcdae971f8c7c67f077fb3744b1fdaa7e1a

807d3461b8d4742d364b6b4fed6867874f4b5d39ef92ed35d4f12dba9b4d42dafe5b9f88d79afdcf
8cf4fd32196c6447f8b37ff12743b4b88641fb7b683a4436df0a295adf5e78862d584b612ea175a8
6a16d6525d8365adc779a8f8974d8f455d5a29607f88f71ad6ada9d869b1f877c3baa5b5f7c49ff8
4fac74f9fc2306affb625b68d2fc03f855e75a75d41e23b4d27c3d7dab6a5e259b53bdd4ac8ccb0c
5796fa90f12a9f10359de89078fa49af7c5fa5e976be29d4e0bcb1f88abf10adb48b6f17f88f4ffd
ae3c1ba6d9fed57f0ef5e358606922be9563bed6b5cf12c377753eb03c4cfe20d5fc5fa623da23c9
05bfc546d59fc77a069b26a57cb1afc5d5f8b7a2e9d16aba85a7edd3e05f0e9f885f09403e63ff00
828ce9973a5fec2bfb41dcde2d8eada39f8537a6c7c5763aeda8bf7b7d4355b3d3ed2f359bbb2f11
5a596b16be2fd76c42c7aee9fe2dd7343f1aebda59d12f359f8c9e2cf0cd97c28f84bfe801e076df
e0af07b7f7bc2de1f6e847ded26d0f43c8ebd0f23bd7f9ef7ede4babff00c3117c7b9ae7c5173b20
f83fe3ed4e1bfb9d5e3b7bcbeb7beb6d3f41d16f0eb7378d6ded754ff8583a069d2dbdbdfc3f11fc
4775f133c3da598fc3de2dfdb4bc3ba1a7853e11ff00a067c299dae7e177c36b976667b8f00f83a7
76662eccd2f87b4e91999caa16625892c554b1e4aae70003bea28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a4cf207b13d3d08efdbaf4eff852d2771f43fd3fc6801683fd47bf
7ff3f4eb4507fa8fe7401fc187ec7df12ec2e3e1cf8a340b596d814f8c3fb52cfe5dbe9dbed95354
f8fdf1074869751b4b9f08456335bf8b231169172d2e85e338bc70d6765e0e4d7bf684d774db0fd9
a7c3df4dc5e3f4f11d95adb44c9aa4776d14110bf9a6bc3aade6aca239deca2b6ff84c6fbc532eb2
da44305cc5f67f88779e33bed32d6c5e0fda07c51e139be17fc12f823f66cf06b9f875e3937f0e99
a5dbeabf143f69ed0a7f12426cacb4fbcbabcfda3fe227878df335af87b4a8f5eb7d45cc5e15bb8a
fe3f1749ae412d8f816eb55f1ed9dd597ecb5e21fabadac7579edecedaeb43d1e5d4ae61c5a4116a
49afd96b69777369e1ebcd52296f749d6ef6ea3d665d2a0f0edae9575a3f8a750d766d363f055f69
5f184e83a77ecb1f0c803db05fb5f406e6d350d42fd644b6b347b8b9b8d52e3527d5ae1eed67bb9a
d97c6906b0fe21b9b49f518aeac2e7e2445e2bd57c36de27137ed0be22f0addfc47f8219bafddd81
920d49754ba94986dac4fd9a6bcd4cbea77b74fafc579631addf89eeaee1bcb6d31fc6369a969d7f
e25fed4b9b0bff008a5e1fd7be28ddc37ffb5e7c3da5650cf3584c9748faa45ae2bc973a7ef5bcb7
b6b9d7f508ae609b5016b278f67f114be23bcd1cd9a43763e21dcf8b86911d85d5b7ed17abf8720f
097c08cfd4ad3c47ac5d687aa5a4b6b77693cf0597882dae2e46a3757efaa5c49e2182ee2d971e39
17d3ea72e9f1ea2fe4ea9e3987c65ac690be25d3f56f8e1acf873fe174fc1b005b4f16f87a6b66b9
b8f12dacf70f7cb73684dc359c91dd40b3f88e0884b61a8da948ec63b8b8f881a7a5bead6d05bc77
173f11ec7c41a369d737dfb706a9d05aeaf0da2bbd9ea36b6c21d36d9e38e0b7b7b49ece3d3524d5
74fd4a3bb92ffc2ed649a1e9d7d71e20b4b737fe0dd3fc2ba3eb377e2bb4d47e07784f5e97f687f8
c1e3b0f85b5ad57ed2b14b79a74ba7dfb6b1a742b7735cc17f1eb0d77e2bb2d67edaf3eb3792de5c
de452f8aacf573aa6a97336a5a71f89516bde3abcb3b9fdb43c2dd6e8ba3eb5696b6f2dca4535c45
631c9a599ef6d6c6dd751d3ed9fc5312a882f34ab4b38ed99a5f185a5f5a6a3a52d94925d7c42d1f
5df040d6350fdb2fc5c01eb9e1b9f538a1d3eeda3485bc2d731247a8916da54963f61b6f3ed70a1b
c191e949e17b2d656dadedef63f87d3785343d6068d35bfc03d03c4f67a2fc76f42b6f14b585bdb8
730db3c773a7afd92ea07b2b7b49b4bba8b49b492c237ff8441f44b8d00dcd8f85adf4e926f009f0
ddacff00f082589fd9c6ebc476dfb37fc52f28d334bb5d32dc33ae95a34ba66956578f612decd622
c6e748b379a29ad2e34e8bc242c87866db5f6f185ac267f00ffc22d6baa6a1e22b4baf817a66bb73
f163e37760b33e91a64528864b482c6fa4852c60821b4b1b6b5d1aca1d1a096d2e628fc130e9034b
b4d525d3e5b586cfe1effc22d65a8be9d243f03349f151f86ff1b003eddff822fde7dabf689ff82a
4af9d20307c55fd97a1934d9a48da4d126b4fd9cb47d2db464b786f8c5a3dae991e9d1585b7877fe
114f85971e1f4b56d32f7e107c34bc826f0bd97f4015fcedff00c112e45ff86a4ff82ac5bacef22d
a78dff00640b58ece76b8171a1c567f01f54d3c7874da5d5e34fa3dbe8f2d94d6f0787cf877e1dc5
a193369f6bf0bbe1dda450785b4efe892800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a4233f983f9107fa71ef4b45007f9fe68fa7699a7fed45ff0005
20b276b0821b1ff8288fed3d750ea37d6ba6e9f6d777f71e3e6d3f4dd7239ad5bc37a84573a5ddea
d3f83b4bd65b55d1dbfb53561e15d07e34db6a7e206fd9bbe2a7aaf93168da8dbcb7b6771a6df7ef
2ff4a9ec62d3f47b8d122f0dcb3784b4ed4ec351b17f01dac67c1d737afe1ab3beb1d47e180f026b
7a95f7814ea1fb1d7887515fd9afe29fe907c62ff82077ed65e28f8e3fb48fc44f833ff050bf875f
0a3e1f7ed01f1d7e2ffc786f026aff00b20e9de3cd6740f137c5fb8b47bc92ebc517bf1774db7d5f
53f0ad95bdc691a2eb11685a62eb7e1ed5f5df06f8e34df14f813579fc2a9c0ffc43f3ff0005067b
49edc7fc158fc03622eacaee355d37f619d0adce917cfa50d3743bbd06ed7e3747a869d75e05893e
c3e00d4d6e4ea1e1bf0a5f6a9f0d435efc24b94f8791807c377f345a0c72adbb9d26edaf20df752d
b49a343632f824fd9a796370df0c9342d43c0dac5e18606b89fe118f84dadebcd697ebfb06ebfe21
1e1bf8afe23fb6b25ae9ff00b2f7ed23a25a59c1ab696ff067c73a6dcd84be1db86b9b69bc23a2a5
fddd95fe97aa780a7785bc1fa9ea0350d47c3bff000ad7c336ff000eb57d51b5fbdf02fec73a9eb7
07c49f8b9eb7ff000504ff00826efedc9ff04e1f82ff000c3e290ff82897837e28e99f103e3e7c31

f8037be185fd947c2ff0f53c2d0fc41f0f78834af0df8bbc37adc9f1cec88d67e19eafa4bc9f0e2c
e3d77c27aae8961af6ade04f0f78a2cfe1eeb373f0cf52fca1fda43e1bfedaf6ff0000be2d5e78cb
f68bf855e2bf0b69df087c41aaf89fc216bf019743b69b48f0b787f5ad03c55e17d36c23bab8bef0
a5bf86b5ebf8b57f02ead3f85743b8f807e2cd675ff859e28b2fd98d75ed33e1efc4100ff4eff877
81e00f0301803fe10ff0c61471b47f62586060f231c60124818e6bf89cf135b586b3fb537edf125e
a45771699fb73fed13a6d9ea3793c8fa6e970d97896d3c4bab6910ea77324f676365657ae9e2cd7b
4ab7d5c41e1bbe0fe3ed67c2ff0001e1b583f6b0b2fe84be0f7c02ff0082a96a3f0a7e185ec9ff00
0526f80f6d15f7c3af075ded1ff04f6b4bdbf85ef3c33a54b124d7edfb5359dadebda060ad729a4e
9e2f245f3cdadb46c2d63fe3b75af867fb6c7873e3ff00ed95ff00091feda7f0ee0bc97f6ddf8e96
de38d5e4fd9bf44f0e41e29d57c0de34925f881e24b5bfbdf1768761e1cd0a54d4fc3be3ff00075e
5978df57b6fd9f7e225bdaeafe20f1afc03d1bc5307c5df10807e9d34765a36a5736cd6305b992da
1b6be963d28b594f34b6da7fc45d5f4cb9bdb7b2d496e2d2ea130f8daed6e34fd5fed11487e2a6bf
e1ef1069ee3f6f7d3273a7e9a9a6ddc10e91a7ddbc0f7325de89796cf3bea575e28860f166a1633c
9143e2a9f5d935cd3bc8f1d6ad6d7965e329fc41a3dbd97c497d23f687d2ad7fe1b3bc13f0efec13
fb21fedc1fb727ed43f1cff660d6bf6fb5f82f7bfb3ffc1ef861f12356f12695fb297836f753f11e
abf107c43e2dd227d19bc1ba878b3c19aa7c3a860bad0f4ef88f71a6dd58e81a8681f16ae07c4bf8
69a768faa5c8f89fe38fda083fe0dfdfdb4228846fff00057eb8959fec8b7931fd833e124535fc30
c9f69d46dee24b6f8a903241e25d5d2d7c61e228ad0daacbf126c6d3e2b68bfd87f130ddf8b6ec03
f25bf6f1f14e9bad7ec3bfb503b452c5af7fc28ff1c4aba83ea7059dc14f186989afdc588d461f17
5b49aba78bacb4d835afb1dd78e7c617bf112cad6d7c5b66ff00b68f8774393e357c3efeecfe0b5c
8bcf839f09aec0702ebe19f80ee4091763813f85b4a970e996daff0037ccb93b4e464e335fcc778d
7fe0dbff00da63e27f863c63e0ef88dff0571f136bba1f8ffc3173e10f19358fec51f08b47d5bc45
a16a5693d97882d752d4e0f8892bbffc25a5ecf5af177930c517887c6fa5699f126f613f11ede4f1
64ff00d49f817c2d0f81bc11e0df055bde4da85bf83fc2be1ef0b417f728b1dc5f43e1fd22cf498a
f2e2346748e6b94b459a544775591d95598004807554514500145145001451450014514500145145
0014514500145145001477edd0fd7b7e9ebf851498e41ee011f9e3fc05002d078fd3f538a29afbb6
9d982dc1018e064107920138a00ff3eafd9e75ad1ad3c21e2d68e7d3ec63d3bf695fdabee228ae05
bc36fac2e93f1f7e25e9763a95fdf5dcda2bc6da5a6bff00d98c6d7586bcb3b5d4edbc357be30f06
68de224f823f1b7e95d2eceee59bc45a5eb1a8aac96cf752da2aa476cfa669f0ecf0bdec3aa5c4da
569b21b3324b1782b51fb6f85b4b9adda1d2fe1af893c21a258c5a77ec5bad7e9e6b7ff06d4fc06b
dd5bc6b77e19fdb8bf6f6f875a078cfc71e2af1e7fc215e0af1b7c0fb3f0df87352f1678eb58f883
716ba0bea5f02753d7045a5eb3af6afa7e91a96a7acea5afdbf86355d67c2736af71e1ad7f5dd2b5
2874eff836c3e1768f389f49ff008290ff00c14bb4d25f4b6786d7e287c0e4b69534593513a4db4b
687e0035acb676165abea7e1c8ec6581ece4f03df4df0ee7826f016cf0da007e6f68dab78aef0dd5
d788cd816d5354ba5d3ed6ea5b38669f4e9af1fc256f25cd9dbd86ad3eb126ac74587c317d1eb7e1
fd72eeeb53b48fc0dace8bf17357d3b4bfd923e1f76d26a316ab2cba5eab2da4e75266b8896dee2d
ee61bd9b5bd666b396dee6265f17ddf8917c43aa68e34cbdb492c3e225df8aefb498741d42dbf687
f13786a1f00fc0ef91bf6e7ff826cebffb20fedadf05fe01fc35fdb6bf6d8f17f863c7ff00b3c789
3e2f6a7af7c43f157c32d6b50d2f59f087c57f0bf811fc3a97b6bf066d7c3d7de1bf1af84bc5573e
05f10f87b5b5d32ef5fd324f0a785ada6f88d1e95e0bf82daff96ea7fb20f8af4cbdb48754fdb23f
6bfd7bc3763069d6f73657fe2af871aaea17d750ea9aa785e5f0eeab2e97f08759d4aeaefc4fa05d
5afc3cf1689b46d6751f1af883c2be18bb6d03e207c43f0db7ecb3e0700fd1ab693c3f7d04315a4f
6b36a7e20d62c6eae34c57bad421d50eb3752ea6f05b6a324fe356d4a6d6f50d127d6b4b7fb5f8ff
00fe129f106957be21b597f681f12f8524f8a5f0535a3d57485b79bed9af58476a6dae3c43692aea
31f9d2cda8df4fe2dd3e0b4b8b6bdd69ee2f2fae6d26f1468fa9e99aaeb8fab369f77e3cd335ef88
3ad69ba87ed85e0afcbdd1ff0063bf16c89a52eb5fb647ed99e2ed356db4efb758d9f8b3c253ea1a
8a6a963aa785af2db588348f00f8b6e751d53c75a0db69536a77d656bf106efc53f117c0b67e3cf0
a5afc7af1668de22f007c1fe1bc5ff00b2ef8f3c3be0bf1e78957f6bcfdadeefc53e1bf859e2ef14
45aeebbe3af0edde97e24bf3f0eb5d66d3afacfc3ff0f7c557322f8daffc3fa1f8ead2f7c2f278fb
5697e25786357f895e02baf8cf2a7883e217c1e00fd7b8ec92411eab04f6f696d3ea5a7ea52c705e
cb2c97964de6f8c7498cea3a3ea3633dacf1279fe35b6934ed474d3611c977e3ef0df89bc3f6b75a
d7ed9fe21ebb4cd2aeeded743beb7b9d334f823163a96b1a75eccda5bd8699616b26bb7c2d64493c
1b1e8faa68fa46a173ad5b4904be08b3f0be93accfe23824f833a56bf7ff0017fe317a9fec5bff00
0435f84bf1abf64cfd973e3c78d3f6dfff008292ff00c26df197f678f857f167c549e1cfda4bc3be
1ad1ed7c4bf17fc19e0ef89be288bc3b6f65f0b26d4b43d32dbc653a788fc3f15beb12de683e248e
e3c5ba5dfdbf8b356d6f5cd4bea26ff837cbf67f916247fdb6bfe0a76a2de4f3addadbf6add274e9
6d265f10278b2da4d3e6d2fe16594da49d2fc4ab36b3a0a69325947e1cbbd475b1e1f4d2edfc43af
c3a90079a7fc10ee6b87fdaa3fe0aaf0dd4b7524b6be24fd8ce08d2f0b452da5927c16f16ae9d643
4f692dbfb22182c5606834b5f09fc3682da1963fb1fc36f0bd8b5aadeff4755f9e5fb04ffc1353e0
7ffc13c47c5f9be11f8e7e3bfc43d5be376a5e0dd47c6be22f8f5f130fc4bd702780ac35cd3fc35a

5e8372342d060d0f44b083c47ab795a45a5a9b2b7f3e386c92d6d2de0b68ff00436800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f0
1ffe0e2dd16e35dfd8f3f677b6b49664b98bfe0a03fb2c1821b75bc926bd9750d43c5fa1c7671dbd
84771777666935553f62834ed764bd086d17c33e286997c3baa7f389fb52787b46ff008652f8ff00
6d697304961e1af817f102f26f3afb4ebbd3ca691e19d5fc2ba26a0d73149e1eb7d263f0dea12dcf
833c377f26a5e14d33c1cd2dcfc2df0e78bfe0aea37baafec1fab7f46fff0007225de89a47fc13ff
00c11e27f135b453785fc1ff00b64fecb1e25f14dc5d69f71aad8e99e1cb3f1d4f6dabea5a8e9d6d
e08f89725de9d059de4b1df42df0f3c736f25bcce977e11f125ab4da35eff2cffb43fedc3fb2178c
be06fc6ed0fc27f18f50bff136adf077e31787fc29a55a782be2ac5addff00882ef44b8f87967e1b
79ece3d356eaef53d3a5b1b5d12fe3f8896d3cde07f317c21f127c7bf0861d47f64af0b007fa20fc
0c68dbe0a7c1f689d2589be16fc3e314a850a4919f08e8e5244280215752194a7ca410570b803f8a
4f883e05874efdb3bf6ee960bd961379fb73fc63f13c8f7508d36d6158a7f0f6bb16af15fb8f87ed
7179e18d67c49347a278ca5f8812dafc3ed575982c741f8ebfb3378ab5e1e13f8cff00bbff00013f
e0ba1ff04a3d03e077c19f0f7883f6c9f00e93e23d13e14fc37d1f5dd1a6f0bfc4f375a5eb7a7f83
b46b2d4b4c9d22f0105171637b04f6932228d9342e8554aed1fcd0f8ff00fe0a31fb1b4bfb487ed7
7f11749f8bda8ea5a078fbf6a4f893f11be1eea9e15f84ff001564d435ed0edbc3de09d12cf5e9ae
743f04f8575d912f167f115b78667b9d4c78c9bc343c42fe02f8a965a64fe21fd9dfe24807ea9ffc
111aca7d27fe0ab5fb6d6897ba8dedfdd68dfb167ece7a545697b764c9e19b7b1f8b1f14965f0e1d
1a29b4d83c3af05c4c6f2e74397e18fc08beb2bebabbb8bef831e13bfd42fee755feb6abf8eaff00
82027c4ef0d7c64ff829afed9be33f87dabeb5e2af03689fb1bfc07f87d0f88ae3c2de26f0e6856b
a9f873e28f8de5b7d0b448f5ed1b42d3934b4d22f6dafb43b5f0a689e0ef0c2697285d33e1a7c2ff
00226f879e17fec56800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2803f985ff0082bce98752ff008299fec98c61b658ac3f626fda52f2
6bfbc861fb2dadbc9f15fe0ee9d70b737925886b2b5b84bf5b0b993fe12cf87f05d437efa45d6bde
24b7d564f869e39f97b51f0a5e5d05b779f489983dca99ef116f6090325a785afad757d2f50d2ed9
a5481d6cfc1975a46a5a3416f1dc1b4f86dabf862c2dedf47fd87ef7f427fe0af3fb347eda3e3efd
a7ff00666fda07f64ffd97b4cfda7ad7e1ff00c0bf8f9f0c7c47a35e7c6cf875f0765f0af89bc75e
25f861e20f086b134de3ab9d3b53d5347bd4f0a6b1a4eaf3f80f5df0cf8a74bb3bb9ae06afa869df
6bf0878a3e134f81ff00f056711ea22c3fe0949690c804b736526a7fb697ecc5617124d6ba2da5b6
916be7e8b7d3c7a72996e75df095f1d2adacf4fb2f0b0d32efc2fa5f87bc077fe26fd9d35600e4ee
742bcbcb6b9292d9ff00696ad2ead15ec2a9a8b2eacfa95eae80cf3dcea96de248ae62d76e74f4d0
2e0dde83e299f5bd43438bc23ae786be2deb9e1fd2bf65ff0085993f18ecee6efe08fc59536315ed
cf887e0c7c55b8b5ba824935a4d5e6d77c1b78ad6c331fc42835f8f5d6d29a49b4ebc8fe23dc78be
ff00446610fed2faff008724b6f819d4cdfb37ff00c15a6f6c0db47ff04ba812d6da5d5ef21d3755
fdb7ff0066ab61acb4dfd9965a65bead73a6c7a80b1379a145a9691ac595bc3a868da79b2d06c63b
5f137c1bbebafd9f7c395fc57fb2d7fc15ebc55e05f15f83ff00e1dbda385f127873c77e1a69359f
dba3e044d01d37c4ab3e8c8ad6375a3f8badad6fb52f0c5c25c5ff00dbe4f15d83f8934f8347f17c
5f117e1eff00c225e1ff0086601fd22ffc1345b77fc1393f6036ceecfec55fb2d64f4c91f03bc0c0
f07a0c8381818e9818c57db55f2c7ec35f0b7c6bf03bf62dfd92fe0b7c48b5b5b2f881f08bf66df8
25f0cfc6b6565a8c1ac5959f8a7c0df0dfc37e19d76d2cf56b554b5d4ed6d752d32e6dedefed516d
aee28967b75585d00fa9e800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2801195586195587a30047e47351f910f3fb98b9e4fe
ed3939ce4f1ebcfd6a5a2801a1106308a31d30a063bf181c73cd01541242a827a9000273d73c739a
75140098009200049c938192718c93dce0019f418e94b45140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051456
6eb3a6a6b3a46a9a3c979a8e9d1eaba75ee9af7fa3df4fa66af6297d6d25ab5de97a95b325ce9fa8
dbaca66b1beb7659ed2e5229e261246a68034a8afe0b3f64cfdb5ff6a4f0778a7e02ebbe20fdac3f
6ee87c443fe0b09e3efd913e237c55fda6fc45278dbfe09f7e24fd993c2be32d6745bdf879e24f15
eb3a15da7867e3b6b3a2d858787be1ceab6b3787b54d43c7d7535d6a9acdb691231d2bfbd3a0028a
28a002933ce39fc8e2bf067fe0e27f1afc53f04fec39f0c64f853e3ff8c7f0e352f15fed99fb3778
0fc53aefc07f1ff8dfe19fc48bcf0578bb58d7f4ad5f42d1bc59f0e7c3fe2cf1959beaf792695045
1689e14f14dc4d7cb639f0d7882346d1ef7f967f8e5a4fc58f86ff0006be28fc4cf0c7edfdff0005
189f5cf0cfc2c93c53a06a3a87edb1f1b6fb43bad6f4ef0c789f4ed2feda907c4bb2d26e749f17f8

82c7fb663b5ff84e2d74193c53a06a67e13f8f3e2615f177eccbe0f00ff47fa4c8f43dff0084f638
f4fcbd457e137c02ff0082437c24f1c7c0ef831e38f13fed81ff000547d53c47e31f84ff000ebc53
e20bd5ff008293fed5b670df6b7e21f0868facea9791da69bf106ceced527bdbc9de2b6b282ded21
8d8450411c6aaa3f96bf8ede01f8cfe1bfda7ff6d2f84ff0ebf6d4ff00828a4da17c12fda13c55f0
afc1b25d7edb7fb45ea577a6685a9785fc3579a1699abdddb78c75dd5bc477ba76aefadcfa17da34
9b7f1178858de787ec742f89d6f0ea9ab7c3800ff46ecff93c7f3a2bf8e7ff00837afe267c5ad4ff
00e0a0dfb5d7c33f12fed0dfb487c61f86969fb287c1ef889e15f0f7c79f8d3f133e2eda787f5bf1
1fc44d72d6fafbc2b71f1075fd796deca4b28e3b3b3bbd36ff005c8e4d37ecf669e34f1cdb5ac3e2
bd5bfb18a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a00fc42f8d7fb52ffc14665ff82a46b3fb06fc01f10fec69e1cf066a9fb155cfed7fe01f167c60f8
41f193c63e238aeb46f89fa47c20d4fe1af8b25f04fc7af06d9bdbdef887503e22b5f18e9ba1dabd
968d20d297c3baadfda497b71f48ff00c138bf6eff00167ed7fa7fed0bf0bfe387c2cd37e097ed63
fb1d7c6093e07fed1df0efc35e229bc5fe019b5bbad263f107837e247c31f135dd9e9daaea3f0e7e
257871db5af0dc1e20d3ac7c43a59b7bcd3b528ae961b5d4f50f9c7f683fd9cbfe0a1165ff00054e
b1fdb9ff00668f86bfb2ff008efc07a5fec3573fb23e9fa17c67f8ebf10be1a6b67c45e23f8cf61f
16b55f1d5edaf83be087c4651a2e81269369a245a35b5fbdf6bb04f737d1dde993456f0b7d3fff00
04f8fd8abc67fb2eafed17f177e3a78fbc39f14bf6aefdb1be2fc5f1a3f685f19f81b40d47c2df0d
b4ebdd23c3961e0ff007c2ff0085da0eb37fa9ebf17c3df861e11d3e1d1744d53c517f77e27d7aee
eb54d5f577b7fb55ae9f6201fa3745145007c2ff00f0507f88ff001afe1efc11f0959fecf7e3cf0d
7c2ef8a9f14bf687fd9cbe07e83f117c59e0283e27691e0cb5f8c1f173c31e08d6b5f3e04bad77c3
76be23bcb1d2354bc7b0b1b8d6ac60175e5cd2cc16335e0917eca7ff00055e3120b8ff0082b57c3e
f3895695ad7fe09c7f0ca3880f2d9192049fe3a5cba80e448af2bcadb94020c6c63af5aff828f5c4
967f0d3f674bd47655b6fdbf3f60c3322c4d2acb0cff00b507c3ab368e4658e5785375d2b99942e1
a354675491cd7e84d007e4c37ec99ff055e672ff00f0f78f08461bfe5945ff0004e5f8422341e919
97e314d28e831e64b2ff00167395db137ec8dff055e6208ff82c178710649213fe09cff053904600
064f8a7210075ee49ee0703f5b283d0f6a00fcebff00827c78d3f68ad557f6acf857fb4cfc6af0e7
ed09e3afd9e3f69bb8f85ba37c54f0ff00c30d0be1049aef84354f821f05fe2969b6baef81bc35ab
eb7a2586b3a46a3f11358d39eeacefddafac60b296e23867df18fd14afce8fd88f4f8b4cfda0bfe0
a890a5a5c5a35dfedb7e1bd525fb42edfb4bea3fb1a7eca928bb800e0dbccaa0c6f9cb10c0e08c57
e8bd0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450015
5af12ea4b4ba4b19a1b7bd7b7996cee2e606b9b782e9a3616f34f6c935bbdc4314a51e5812e2dde5
4568d67859848b668a00fe6a7e16ff00c1013e24c1f0ab5afd9a7f68bfdbc2e7e2cfecade2ff00da
fb54fdb3fe227c24f007eceba07c29f127c45f893aaf8b6c7c7d3f8575df8a1a8fc48f887aa68df0
d4f8cb4ad3b5a9743f0b683a4f88a6d93da47e2eb585e1f23fa56a28a0028afc15fda13fe0e08fd9
d3f67ef8f7f18be00cdfb297eddff16f57f81de32d57c01e33f1c7c19f82de10f17fc3f9bc59e1ef
04e91f117c4da3685aa5dfc51d1b55d5351d03c19adda7886ef4c1a241abdc68f6faaeaba7e9d77a
668fa95e5b78ccbff0731fc0a8e6fb3a7fc13dbfe0a733cdba654860f819f0b26b8ba31f872dfc65
6eba6db45f1cdee3579757f075dc1e2ef0cc3a4c57d278c3c3097daef84575dd3349d5ae6c403d5b
fe0e43b586f3f600f00c1736f1dcdb3fedaffb22a5c432e9835c89e09fe27416d3893446f09f8f63
d623f2a67dfa74be08f16a5ca92a3c3fa9481206fe793f6a6d52f2d7e077c6fbd6b8d520b193e0c7
c4fb85f1adb48ce6f63d67e1ef892d6ceeb5778bc6d7735c0f1d456915a5aeb29e35f15ddfc41d2a
c57c3cde2dfdb3f45f0d2f837e12fd3dff000542ff0082bc7827fe0a4bf03bc0ff00b27fc2cfd8cf
f6d9f00f89751fda6ff66ff19eb1e2cf8c7f0d3e19689f0f34ef0af84b55b5f8b17924fad691f10b
e23c5a84de22f0159dc7883c151da787759b4f19e9b67abdcf875b541a16ae967f207ed4be2cb6d4
be08fc6259755ba9211f047e2ac526a46f2e25cdbfc45f046a6d0a6a2f6ba96bf7b7777e3d4d2aca
737b2eadf12355f895a069369a9c3aa7ed9be18d061f8adf09403fbb1fd91e569bf652fd992560a1
a4fd9efe0bc8c1576a8327c37f0d39dabc0519638000c0c0c57f139fb49787b4dd53f6eaff00828a
5bc1aee9f0ead7ff00b55f8ea26d1efbcdf22e45cf83fe152da4335b6fbef363bed42de0b44d1e5f
0f5ac3e3dbb54d0349ff0085f7e21874bf82165fdab7ec6b289ff642fd9567562cb37ecdff000365
0c4618893e17f859c16196c120e48dcd8cfde3d6bf8d8fda1fc6b649fb707fc14734a6beb0d3e4f0
dfed61e2c3a9cb751ff68c9141e2ef84ff000bb46b6b6834a8f54f10b89f5eb28350b43a72f83348
d4bc77676d77a145e07fdae343d3751f83de1d00f58ff837d351b997fe0adffb5c59df5adad9de3f
ec3be106ba8ad24be96d1ef74cf8f8f6ba9dc595d5edbbdc6a4d73a8de5c5c6af73a86bde2ad6acb
5391b4bd7f5f935eb5d574ad23fb61afe03bf63ffda8f59ff827a7edede24fdad7c5bf02be31fed3
5e05f8fdfb2fe8bfb3ff008666fd9ce7f875e2ff0014c3e2eb0f8b363ab786753f15c3e2df15f856
36f0a789edb451e13f0678d2d3e257c50f0c6a9e284b5f865e16f11e9dac69d67f0a7c19fadb0ffc
1d25f01e7fb1451ffc13cbfe0a482fb519aca0b2b29be17fc1bb59ae67bdbebed296da14baf8e50c
e6ed35bd2f52f0b3da496f1dc41e38b51e02be8ecbc65736da24a01fd42515fcbbea1ff074ff00ec

dba6699abeb37bfb07ff00c1432cf4af0fd85ceabae6a17fe04f8076169a66996ba4de6b525ddc4d
75fb4246aa26b4d3b52834f88ed9754d674ad6bc35a6add789f45d5346b5fe923e137c47d13e317c
2bf869f173c336fa85a7873e29fc3ff06fc47f0fdaead14306ab6da278e3c39a6f89b4ab7d4e1b69
eeade1d421b0d52de3bc8adeeae618ee56448a79a30b23007a051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051fe7fcfebf9514500145145007e7bfed1bff000525f831fb36fc
665f805ab7c2bfdac3e30fc4f8be1f683f13f56d0ff66afd983e2cfc7db7f0d783bc53aff893c35e
1bd43c53aa7c3dd0754d3f409f5cd57c21e238b4eb2d42e22b8b88f4bb8995762827c6c7fc160be1
61202fec5dff000554666242a8ff00826f7ed3837000f3b9bc1a1146411f3b29cf6c106bbef87713
c7ff000574fdaa24dd284b9fd82ff639251e5dd13b5bfc6efdaf915e0876fc8104acb2bef3b9d972
a3009fd2ea00fe7d7f6b6ff8281d97ed05e09f855e14f873fb0bff00c152752d7bc2dfb537eca9f1
66f23bff00d83be36f842c6d3c2df093e3d7817e2078d2fef352f14e9da0e9f3fd83c27a06b3716b
a4457bf6ed6b518ecb4cb38a492e811f7749ff000522f0f46091fb1aff00c14725c2b37eeff62ef8
a04fca09da03c484b363e51dce0646457e8e51401f9babff000528d018e3fe18b7fe0a44b9e85bf6
2ef89401e339eb95f4f9829ddc6281ff000527d08a3b8fd8b3fe0a45f236dda7f632f88caedc81b9
15a41b979cf5ce0138e2bf48a8a00fc10f81bfb77ebbf0c3e36feda7e26f147fc13fff00e0a72fa1
7c6df8f3e0ff0088bf0e6ff49fd8dbc5baa45a8f85345fd9a7e087c32d467d412cf5b925d12fe2f1
87c3bf135bc5a66ac9697b73a71d275086161a83436df4d0ff0082aa583b1587fe09e5ff0005559b
001627f62bf11daaa9681274506ffc5169e616dc61261f31229d1e39da2c02dfaab45007e66fc29f
f82a07803e25fc6af859f02bc41fb2c7ede1f01bc4ff0019b53f13e83f0ffc49fb437ecc5e20f865
f0f757f11784bc0be22f88fab7875fc653eb1aa69d6dac3784fc27e21d434fb695447a8b697710da
cd236d2dfa655f097ed641d7f683ff00826ec88924857f6b1f1ea304190ab37ec67fb5246f2bf040
58d4b649c7dec03ce0fddb4005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140
0514514005145140051451401fc007c69b9dbff051aff82a9e98905d5ba5dfed6ad70754b558f4dd
4ae3fb2be10fc34d7ef9935f9f4bd1218f4ff0747145e24b8bb9fc5be21b3f04c2b078a1f52fd966
f1e0fda261ce96ce6b7b0d4e7b49a19ec654d4447736aed24971fd99a7c1e225b009aa69d6b75a7a
584f6f1f8d75eb5d46c34db9d0754b8b5f8b5ac78734c867b7fdbfa7f42f8b908b1ff82997fc1537
53bab2874eb53fb55f84ae67d4fceb1b39e7b4d03e097c2ed5a5d460d5a4bef0a4ea9e199e6b1d62
e35393c60967e0292fd6f07c4efd92357d634ef899e2b65d4b247e669f7f63042fa5ec82f3cc860d
246950f867548bc4cf25de9fa8da781d34293c290deaf8bf53b7d574bf87adf0eafb518bc6baf697
fb2ef8975cd37f6c7f88401c269f3410246daae8f36aac74cbbd3deddad2ce758354b8d1cf8ca5d4
ef05de8baba6aef78248bc5daddd5ed8f885ef210bf1635cf0f7c4db282c7f6f0d1bc07f697b7bdd
37e177c5cb1d534df32dfc47f0cfc6d0b4b613a6a173e4ea1f0db59f145b58f9367a4f8b750bd835
bbfd36d7c513595e45e3583c63676f6ff10f53b1fda6f4bd2edbf6acf07fda571f61f103f88ac35c
d4278a0b7b6d4a6b81a4dc5be8fa8dba6986d3c6fa842f7bab595a1d26df4bb4b8b1f19ebf6f3e8b
a5cda05e4d07c47f1d7877c037175a57edf5ad7c7dfb46ddf87b5df027c5fb946b8d6b49d67e10fc
4ef0fe9f696ba3de41777b7977e199fc63259886cfc39e309bc4e9a95ac5078ab52493c1de2d4d5a
e6dee3e23f8a3c25f106daef4bfdba2300fef33f60f93cdfd877f6349704799fb297ecef261b2186
ff00843e0f6c302588233ce598e7a93d6bf8bcfda2bc176de3dff828e7fc147fc2faae929aaac5fb
5e59b2d95d5cdc88c43aff00c23f86b341a4d9db3ffc25f6125d78c2dac7173a08f07adef8b34bd3
ee3ed1f07bf6aad0f4dd43c3ff000e7fb39fd8064497f60ffd89e58e5f3e393f648fd9bdd260eb27
9caff073c18cb2f9884a3f98086de84ab672bc115fc7b7c74d6f563ff050eff8297e9d3f8675bd7f
4e93f6a89749babad3628ef2d585f7c18f845a8e9fe167b2bcb6f1acb15ceb1a6f87e5bb9f4ed3bc
13aeda7882cece4d63c49f043e30e85e1c5f889f04c03cd6dfc2d3cb6da75be89248d6d73aacf359
1b637d7577a85e78bad96c638eed74fb8f1fc5afd9f8c74fb07d2ad4e9b27c52ff008591a669573a
669baafed91e1ed0ee3e007c3023f0fc37263479acb56bbd42c6ca677d4c49e2612ea3aaccfa4699
e21d2de0b8f157f6b5c6b29a63f84b4d4b0d6fc5b1f8f34ed3ee7c13e1bd5fe3dd8e8379fb17782d
97fe2ed22ffc6da4dcc73288676d62e24d2eea3bebcb9d421f1ae9b0c7609a9cd3b7c49b7d7350f1
67f6766e12f2cfe36699f13ecf4fb4d4607fdb93c1fa3dbeabf093a0f0df89a6d71355d1fc2be127
d6adb588af6f02dc59ea1e20b4d7a0f164176ba645a26a73bfc447d6ef7c6674f9b418ff00b3ee3e
2db7c48834e9749d3aeff6def01e803e0ffc2700f947f6c8f0bdad97ecf1f1d3c4715f5adc237c2d
f195cc3abc77d6b2d8c30f8a349d4747bb4b8b7fb7258d8db6b17fa60d12cb5997c57a8e97e25d4b
4f8b417d4fc41e31d12d3f670f85dfdebffc13bee1aeff00e09fff00b0cdd39cbdcfec77fb32dc31
ce72d37c15f04c8c73df258f3debf895f8cc9a1ebdfb32fc69d506b12197fe14d78fe1b6d550cf75
3e897baf780f58d22ca6d5ede2f1e5b35fdf6af6da55d785f4cd6edbe215f5cf8bad2ca6f0ef877c
7bfb47785bc3371fb307c29fed83fe09c5279bff0004f2fd8365202997f631fd97642a000177fc10
f0336000000067000007a01401f67514514005145140051451400514514005145140051451400514
514005145140051451401f9dde0fb2783fe0ab5f1f2f1a39152fff00609fd9756390a8114a6cbe3d
fed568e1582a9678ccea0ee690a86c298c12adfa235f9cde13645ff82b37c75411dc23bffc13f3f6

6279249100b79b6fed0bfb54c710b77049668f73ace180da5a3db9cb1afd19a0028a28a0028a28a0
028a2901073839c75c7f9fff005d007c09fb664f35bfc6cff826e3c46d955ff6d2d4ede56b98439f
2ee3f649fda8622904a5834170e4858d951fcc398c98c36eafbf2bf3c3f6dcba8adbe35ffc133647
8e0904dfb725d59a79c2466492e7f64afda92359218e3c6e9508c091cf970e4bb038c57e87d00145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
14500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145007f0
4bf17b5492c3fe0a51ff00054c82fe65d2edaebf6bad02f64d5898acb5082d347f821f0acd9ea0b2
9d6fc273a5ae91757765fd9be25bdf137876dfc31a95f59c3a17c74fd9c757f11dbdb7c5fa9ae36a
930b7d56ddb52d16f20bdb68e4d5ec7c8f0ac16b278567791aeec17535f87773e1a97c0d79399af6
2be87e14da7c34d775717d2dbfec25e20d720f887f16ff005e3f6a2ff8213fed41f16ff6aefda53f
689f81ff00b74fc3cf829a07ed09f11347f88f2f84b5bfd9b75bf883e23f0deb567f0b7c3bf0ce6b
ab2f1745f1bbc2b6f69aae9cba00d77c39e23d0f40d1bc49646f750f0b5ceb171e08d6bc45e1bd67
e69b5ff83757fe0a150082ddff00e0aa1f0b05843743cab68ff636bb8d74fd3ec346b9d2fc3b6da3
9b6f8ed6536951f852ea79359f01dbe9b7364df0c27bfd67c3bf0f6fb42f87fad6b5e0bd5403e02d
2edb54b1fed9d76f350b1d35748b97d074992f2e66d034a1af787ae6c3c4baab79177378222f0b49
a0b5d7f6bea5243a6fc3a8fc15aeddc7e31d6b4ffd91f58f1069ff00b567c46f33f8eb0ea30fc2bf
8a76b6da11b0d521f859f149e7d124d13ecd716ba7e99e0ad435bd6b4f5f0cb78375a9638749bc68
3c47afda5cfc3f8ed6c356d5ac3e23f8a3e1e7c38d6351d3bf6d5f1a7d1dfb7cff00c12ebf6dbff8
27a7c0383f69ef157edc7f05be39f83bc25f197f67bf0a6bff000badbf64fb5f82f16a5e12f14f8b
741f85f670693e28f0efc72b08fc211786358f144be33f0b59f87afbc15378035b9b5897e1578d3e
18695aeeb5a16a7e0df1bb4f4d03e1cfc555b0b35d47488fe12fc52b0d56dfec566fabf87f4ef0e7
852f7fb2f4dbad2f58f04e80aba278335ad4adae757b39bc19e01b3f86fe25d622f116b3e10fd8ef
c5dadc7f167e30007f6e9ff04f07593f600fd86a4428cb27ec79fb333ab4602a156f82de09605143
300a41c8019801d09eb5fc907c61dcdff050eff8296dbd9da25f4127ed6f6b69711df59dccad7092
7c13f83badebda7d8cf3e8fad5aea7a7e9f6d623c47ad787a3b6f15db585bd85af8d359f84b6da7e
836dfb43fc1ffeb5ff00e09cc1c7fc13dff612122aab8fd8dff6620ca8415047c14f0467695f971d
c6091e84f53fc9d7c7db5863ff008288ff00c14bed61bab8b8fb5fed2de1bbe7371a6da69bfd9906
97f00be0aebbab5ea6a6fa0c0f79a3f87a416be21d46e478a7c51a5f849b4dd37c73ae68dfb38dea
699fb50f854038dd6355b397c573c1368f16a125cd96a76f0adb6969aac0f1788648bc43a8c9aac5
ae5af8f23d56cbc4f63a643af4eb73a6fc4a83e2168700f885aae99fb5ce91a341fb55fc35b567a6
5f6b8bb2dbcf5bbd4edf524f12e9d75a80d5c5edc78aede3d42e1746b69a3f891fdbf0f8bbc33a6c
5ac4b17d93e30ddfc4af07d8d96b767ff0de9e1cf0e8f1e7c24e43e19fc01fda1ff6dcfdbed3f647
f827fb45f84ff672d13e1ffecc7aafed09ae789bc51f07b4bf8ed79e2bb84f8bbe1ef0bdf78375cf
0b6b9e39f095ee8fa7f882ff00c5b65e36bb9350d33463abeb9a4e87f1534ad67e28f8f5b44fda63
c5ff00a3961ff06f6fedeb670c514dff000566f03ea0f05b5b5bacba8fec0de09bd92ec26ad36b3a
baea866f8cc575083c6b7cf6b7de3eb59505a78abc45a5e91f10af2de3f8a7a6dbf8ec007e4e7c5b
96ded7e027c70baf0fdeda0d4352f829f162d248adf57b3d6ef2e23d67c1da928bad3f508fc65acf
f6ccde30f0dd816964b6f17f8cb51f1fe89a618ed759fdb5741f09ae9df06ffb5bff00826de47fc1
3b3f6070df7bfe18b3f659dd9218e7fe146f8173f3000373dc000f50057f3b9e23ff00836f3f6def
16f85bc4fe10d7ff00e0ad7e19bdd2bc65a05f7873c46cdfb0b7839af751b1d66e2e9fc4f3dcdecf
f192796f2ffc73693dbda7c47b9d405e27c47bdd2b42f18f8e21d7be23687a678d2dff00a90fd9c7
e10c5fb3e7ecf5f01fe0241aecde2883e087c19f85ff000861f135c59ae9d71e228be1af82343f06
47aecfa7adcde2d84daba68a35096cd6eee96d5ee1a017338412b007b35145140051451400514514
005145140051451400514514005145140051ce7db9fae78c7f5cfe145140051451401f9e5fb4b7fc
13d34bfda1be35d8fed01e1afdab3f6bcfd96fe23c5f0c349f841addff00ecc5e3ff0087de12d3fc
67e0bf0ff8afc49e33f0fdbf8bb4df1efc2bf89306a17fa1eb5e2ef10be997d6474d782d753b8b67
4951d89f1f5ff82597c421f7ff00e0ad7ff056090e7249f8cffb3bc79e9c622fd965001807a0079c
e735fadb45007e02fed69fb127c66fd9f7e0fe9bf123c15ff0550ff829c6a3ae45f1c3f66af055c5
af8a7e2cfc0cd6749bcf0dfc5afda27e177c27f155ac9656bfb3ae92e9771f86bc6baadc6917cb72
ff0060d5e1b2bb9edafede192ca6fb72ebfe09e3aedcbb91ff00050bff00828f5b46f771dd986dbe
397c398d0141286b6491be0949729693798a64856e000608bca31032f9bd6ffc1490a0fd9755a46d
a13f690fd88dc12acc032feda7f000a03b412b96c00c7e552416f9735f78d007e6faff00c13b3565
3293ff000505ff0082903f9a413bff00680f067eed41042c417e10284008e481bdc31591d9428087
fe09d7aa1047fc3c17fe0a43cc824047ed05e0f0410721011f08b3e5faa1c861c364715fa4345007
e07fc1ff00d8dfe297c49fda6bf6d7f867e20ff8295ffc14920f08fc0cf197c14d03e1ee9da1fc72
f873a75e585878f3e06f843e22ebe759d44fc16b9bad66e64f116b77ff00609ae9916d34b16f65e5
cad1b5c49f584fff0004ccd565c88ffe0a41ff000540b54239483f692f063e5b76e6712dd7c1ab99
d4b367e449962556d91c691aa2276dfb30155fdb67fe0a6a8b1a2b37c4bfd9827795581694bfeca9
f0f610b228276c91adb0c6e0098da33c8db5fa15401f99fe0eff008264784f41f8b7f06be3078e7f

6b5fdb9be3d6abf01fc6ba97c44f87de12f8dff1df49f13fc3db4f196a7e09f137c3dfedfd4fc2da
0fc3ef0ac7aa5f69be18f18f88adb496b8bb11d9cfa95c4c524f366493f4c28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a
2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803f07f
fe0e3b6d557fe0997ae369134d15ca7ed2dfb20bb25bcb7714b708bfb44f809a3b747b164bd25aed
6d5d56cc9ba768c2dbc73cc63825fe6cbe25585ec1e05f8bdaaeae9a569da0de7c2af1b5ddbe9534
76f63fd84747f0d6b3a6497524d712782ac2cf49f0cea977069f670c5ff0a9edbe116b9ab5d78425
bafd89bc5faf5c7c1df8a9fd2fff00c1c6b3fd87fe094bf1875896c96f34dd03e2b7ecbdaf6bdbad
6fef5ad340d27f68ff0086377aadfadae9be1bf18dcca9696a8f25d13e11f14431d97da649bc3bae
c68da55dff00255f11bf6eff00d8cee3c19e2bf0ee83f19daf350d63c03f10bc3f6b0697e0bf8989
79a66bf6be17bff0ae952f86ecf481e1bb9b99ed2cf51fecef03b7873c6de144bdf065f5f693f097
c73e09f05daf897f6359403fbd1ff826e3abff00c13bbf60c7560eadfb19fecc255870194fc13f04
608f9578c63b03eb93c9fe4dbf69131c5ff050eff82934034db9d45353fda77c1d35e6afa77fc48e
e74fd3bc3ff00fe0c6ad7fa8dc6a77e3c0cb7fa5782ae1ac6f6e7528fc6faf69be05d4268bc489e3
9fd91f56bdd2be2ef89ff5cbf60cff0082d9ff00c12bfe17fec37fb18fc39f1ffed91f0fbc25e34f
027ecbff00007e1ff8bb40d7741f889637be1ef187847e15784bc3fe24d0b54697c131db5bdd68fa
c595dd8ddca64169beda69629e5b743357f3a7fb407fc142ff0063bd77f6e8fdb37e2d7833e30aeb
3e03f887f1cb4cf1cf823c65a4f823e2addc7e26d3fc15f013e15f87355d5f45d47c37a0786b5c37
da5ebba57882d3e1cfdbb57d2b5b92fb4fd713e10fc64f845ac5ddff00867e2c807e98ff00c11d35
1b3bcff82d178cded5f565dfff0004d5f185b4f65a82cd1cb63790fed35f0b2eeebedb63717b6926
8b717f25d36a53d84ff0f3e136b535dde49aaf88bc1fadea7ab3fc4af1dff6495fc40ffc1057e287
c3cf8cbff057df1d78d3e12bdc6a5e18d3ff00e09dfe36f0e6b97e9e0cf1b785341d2f523fb45fc2
6d5346d33c3d6fabf837c29e13834ebbd3667bed34f84b4af03e897f6e75091fe117c32f125a7883
4ad43fb7ea0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a00f8cbf6ff00f86ff15be2a7ecbbe2cf0dfc10f08e8be3ff008a7a478fbe01
fc49f09781bc43e2f83c03a4f8bee7e0f7ed01f0c3e2cea1e1cb9f195d69dabda78764d6347f056a
36365a95d6997b6d0df4d6df6884c4cecbf3dafed55ff0546798c6bff049bf0dc5119d634b8b9ff8
282fc1f44f276e64b8952dbe16ddcc8a1b091471c73cb21c99160500b7ea8d1401f9671fed43ff00
054b766593fe0953e01894f99e539ff8286fc397185c88bed013e069688c8769710add0897790d23
2aac9563fda8bfe0ab4ca0bffc128fe18c6e5dc15ff878df8119446aecaadbd7f677277c802c8a81
36846f9e449018ebf55a8a00fcecfd87bc11fb4c27c49fdaf3e3b7ed35f06fc1bf00fc43f1efe22f
c30bdf0a7c35f08fc60b7f8da6cbc2ff000d7e0ef863e1f8d6b5bf18d8f843c11a7c7a96b7aa69d7
b3268f69a332e9f696f0092f6ede5f38fe89d1450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
00145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145
0014514500145145001451450014514500145145001451450014514500432c114e00991645c6363a
aba1e41f9918156c1008dc0e080460806aa7f63e95bc49fd9ba7f98b9daff62b5deb9393b5bc9dc3
9e783d79eb5a34500533a758b22c66ced4c6bcac66dadcc60e082c14c44024120918e38e84e556c2
ca35091da5b46a376152da05037fdff94478f9ff008b8f9bbe6add14011470c517fab448c05540a8
888bb50108b8455caae5b6a9caaee3b40cd4b4514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451
40051451400514514005145140051451400514514005145140051505d452cf6d710c3732d9cd3432
c515dc0b03cf6b2488c89730a5d43716cf340c44b12dcdbcf6eceaa268658cb46dca780fc35aef84
3c31a5787fc45f10bc59f14f54d3e0963bcf1cf8eac7c07a778af5d964ba9a759f54b3f865e08f87
5e0985a08654b381344f0868f1fd9ede16b84b9bb69eee600eca8a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0029923a448f248c1123467776385544059998f60a0124f6029f553
508de6b0be86319925b4b98e31eaef0baa8fc588a00fc8393fe0bf1ff04888ae6e6d0fed9fe11b89
2dafef34c7974ef875f1b752b192f2c2ee5b0bb8ed352b0f86773a7dfa437904b07da6c6e67b690a

6e8e57460c522ff82faffc125e791e2b7fdac3ed2f19daff0065f811fb4bdca86c80503c1f06e446
707865562cbfc4a306bd97fe0906a5ff00e0997fb162dcc312dcdafc13d02d2655852311dcd95d6a
16970511721099a072cc0966625d89724d7e91d007e3bc9ff05f3ff8250479ddfb4eeb4f8c7fa9fd
9b3f6af9faf1c183e074bbb9eb8ced1d78e6bbef855ff05aff00f8258fc64f1cd87c35f08fed99f0
c747f1d6ac21fec6f0d7c56b0f1bfc09d435e7b9778ada0f0f0f8dfe14f87906bf75733472416f67
a3cd7b753ce8f0450bcaac83f52abf30be2cfc1bf841f1e7fe0a09ab7c34f8e1f0a3e19fc61f026b
bfb0721bff000a7c4df04f877c73a3ce23f8fb7969206d3bc4961a95a448d0ea2d868a08e6f35124
494496f198c03f4d20bcb4bab7b7bbb6b982e6d6ee28e7b5bab79526b6b98668c4d14d6f3c65a29a
29622248e48dd91d0ef562bcd59072323a1e457e32cfff00045ff85ff092f65f117fc13f7f692fda
7ffe09dde2159daf62f09fc17f88f75f12bf66ed46f9ce59b5ff00d97be3c2fc43f85ad67d3659f8
3edbc12d082e2dee601249becffc279ff05a3fd9b22f23c65f073f664ff8293781ec10a9f17fc0af
174dfb1d7ed17716b0860f757bf093e2cde78e7e08789355f2e3f3da2d03e30781adef2699ed6cf4
bb63045f6800fd91a2bf1f7c39ff0005befd88b49d63fe10cfda9e7f8c7ff04fbf890ad2a2f82ff6
ebf84de22f81569a918206b89a6f0c7c549575ef81fe2fb32239459cfe1bf899a8cda847119ad6d5
a365cfa49ff82d37fc124c633ff051cfd8eb9e38f8f1e016fe5ac9c0f7381401fa73457e621ff82d
47fc12454e0ffc146ff63cf4e3e3af80d87e6bab91f8f4edd699ff000facff0082487fd246ff0063
ff00fc3e3e07ff00e5ad007e9f52332a8cb10070327dce07eb5f8f3ae7fc16b3f65ff1aeab77e0af
d883c19f1c3fe0a3df12214313693fb1efc3eb8f157c31d0f509a38daca0f1efed1de31b8f08fc02
f0559c8f3db9be9ee3c7ba96a5a6c12a4b2e8d23cb6f0cf9c3c1bff059bfdab1643e3af89ffb3f7f
c1303e196a13caa7c25f0474db5fdaf3f6ac974a930b258ea9f173c7fa6f873e00f8075696076417
5e12f865f12a5d3e65fb4596b4d2188c001fa83f18be3b7c15fd9ebc15a87c47f8eff167e1cfc1bf
01e991c925e78bfe2778cb40f04787a331a6ff0025353f115fe9f6d7175202ab6f676cf35ddd4af1
c36d04b3491c6df01fc00ff82c2fec99fb51fed21e02fd9dfe05697f1d7c6b67f133c25f11fc57e0
5f8ff7df043c75e04fd9d3c69ff0aae1d0ae7c5da17817e227c43d3fc2d73e3ed56c2dbc436172f7
7e0dd0359f0dadb3c7336bc05dd90b8b1f067fe08eff00b13fc32f1bd87c60f88fe11f17fed7ff00
b40d81f362fda0bf6d4f1d6b5fb49fc4ab6bb200375e1ab4f1d79ff0fbe1d98c8c5b43f0d7c11e11
86d6358a181123b78163d2fda7952c7fe0a3bff04ae30aac504b69fb716871c3144151166f81de13
d562452a9b218238f40651187452de4858dc266200fd39a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a40412403c8ea3d33d2be7cfdaabe3e7857f663fd9ff00e25f
c6bf17f887c37e17d3bc1fa2c1169fabf8bf53b5d1fc330f8afc4ba9d8f853c1306bba9de5c5adbd
8e937be2fd6f44b4d46ee59e24b6b29ae2e198244d5f91ff00f06f8fed7be33fda1ff66af8f7f05f
e33fc70d03f689fda0ff0063ff00daabe337c2af88ff00197c33e2d7f1af873e2b7877c57e34d7be
207c39f893e13d7649a679bc0dabe9faceb5e14f06db28860b0d1fc0f1e9d6f04315a2c31807efa5
145140051457c37fb777ed5937ecd9f0dbc3fe1ef87fe10ff85b5fb4e7c7ef111f851fb2afc0eb3d
52ef4bbcf895f156f2ca5bf6d4bc43a8e9b2437de18f845f0cf4882e3c7bf19fc7ad35bd8784fc0b
a55eefb86d6354d134fd4003ee112212e158318db64817e628fb55f6bedcec6d8e8f86c1d8eadf75
812fafe537f629ff008243ea9ad7ed03ff00050ed53e2c7eddff00b66ffc35df863e3d7c29b9d57f
6a6f80ff001bbc49f08f50bfd43c75fb337c28f895e20f0e5e7c1e99fc51f06b5df0068de31f176b
3a7f847c3fe32f0278825b3f03e9fe1dd112e2cd2c981fd13b8d0bfe0b6bfb2f90de1bf187ecbdff
000542f86fa6c3106d17c7ba74bfb127ed593c6aea7cab4f1a7852dfc75fb3878c6f63b44788cfaa
783fe15c77d792433cf35ba2dc2b807ecfd3249122469246da88accc704e0282c4e1412700138009
3d002702bf22fc27ff00058df807a4f88fc2ff000bff006c1f859fb45ffc13d3e3178c75ed3fc19e
1cd03f6a6f859ab58fc33f14f8bf549c58d969de01fda53e1eaf8f3f67af1641797c7c9d2e69fe20
68b7d7ee155f47b691fca1fae302b79318958c8e07cceeaaaccc09058aa80aa49e70a028ce170b81
401069fa958eab6d15ee9d750ded9ce89243756ee248268e450c8f14ab94910a907721201ca92181
02ed416d6b6b650adbd9db5bda5bab48eb05b431c10abcd2bcf332c512a2069669249a460a0c92c8
f2312eec4cf40053778f46eb8fb8c3f1e474ff006871df38e6bf2dbfe0b37fb627c43fd863fe09df
f1d3e3c7c2336169f156293c05f0dfe1d788357b28751d13c17e2af8b9e3cf0ffc3ab1f1e6b36774
1aca7b3f04c5e20b9f12c56fa8a4ba6ddea1a6d95a6a30cd65713c4fbff077fe095ffb2cfc34b8f8
5fe3cd6ffe165fc57fda1fc07acf86bc6fa97ed3be3df8cdf15b52f8c3f10bc7da43c37ba9ebfe2a
d66dbc6b6da55e7863c4f7a6f3fb4be16dbe9317c2c5d1af8e8369e11834b82da18c03f4b28a28a0
028a28a0009c024f41c9a6abab05209218654ed6008c67a903a8e47a8e4645782fed47fb407857f6
5afd9ffe2a7c7bf1843717da57c39f0ade6ab63a158c535c6afe30f155e4b068de07f01787ecede3
96e2fbc49e3ef19ea5a0f837c3b630c6d25deb5ae58dbae3cc247f36dff04c3ff827afed45f14bc3
9fb5d7c5ef8bdfb737ed61fb39fededa4fedbbf18747f88de23f819f176cfc71f00e7bebdf0afc33
f885a4f85753fd9ffe2ae85e36f841e28f0d7849bc733e8b6e2cb40d07596b5b51656de228ec21b6
5500feb168afc6d6f1b7fc167ff6629a383c63f09bf673ff00829a7c34b2b88e11e2ef821afa7ec7
5fb50c7a6c2bfbfd4b5cf84ff14358f157c01f1aeaac00905bf857e2b7c3682edd678ed747b5dd02
37a6fc22ff0082bbfec9bf107e217853e087c52b6f8c5fb1e7ed15e36d4edb43f0a7c05fdb27e137
8abe05f8c3c5dae5eccb6d61a5f807c57aa5b6a7f093e24dd6a976e96da443f0fbe237896e351925

8120b7f3678e2201fa8b4520248048c120123ae0f719f6a5a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0029080c0a9190c0823d411
823f114b45007e70ff00c122a0169ff04e1fd956c55422e9de05d5f4c54f356631ae99e39f15d82c
4f22aaab4912db08e5c280245751f7735fa3d5f9d1ff00049897cdff00827cfecf3ca1305a7c48b3
7d92b4a3ccb0f8c3f106ca40cee588943dbb09e2076c3309214c246a07e8bd0015f0f5e5bc30ff00
c148fc3b75b81b8d4ff621f1ac0e80b6e58742f8f7e02923629bb690efe219143ac61818db7bb028
07dc35f0feb4813fe0a47f0ce5115ca8b9fd887e39c667de9f6290d97c79fd9e9d2211eede2ea317
d2c85ca8430ca14331042807dc145145007c25ff000528d17c2bae7ec77f112dfc65e1fd17c4da25
9f8b3e096ab2697e20d12c3c43a6bdce9df1d3e1bdc5acd3697a95bdd5a4de54aa37196091162697
cc5788c88df4d47f037e0ac21845f083e174619b7111fc3ef0920ce02e485d200276a85c9c9da00c
e00af9c7fe0a421bfe18bbe33cab777362d6abf0f6f96ead1637b889b4ff008abe06bd5d8b3111ed
76b711ca5fe5585e46c1c62bee1a00f328fe0afc1c8942c7f09be19c6a0602a780fc2a8a07a00ba4
8007b74a7b7c1cf84214ff00c5abf86f8f97fe646f0be383c0c1d2f1c741c71db9e6bd2a8a00f827
f606d3b46d1345fdab3c3ba068da5683a4e85fb727ed2b6f6fa768f616ba6d9c6dab788349f12dcc
9f66b38e180493dd6bb348592305636488ff00abafbba0b71034e44b3c8279bcedb2c85d213e5451
79702e008a23e579a5070669259339735f107ec4912c1aa7eda70a491c807edcdf18e56f2f7e11ee
fc21f0baf5a360e49f310dc9126309bc928369527ee7a002bf34ff006af16f17edfbff0004a8ba96
558e77f1ff00ed79a5db23b28f345e7eca9e2ebf942291b9a55fec842a5582ac7e686562c857f4b2
bf32ff006ca31dafedb7ff000499d44c65a7ff008683fda374489cab148e2d63f636f8d534e4b060
88cdfd991042c199882880067a00fd3353900fa807f314b483a0efc0ff003dff009d2d0014514500
1451450014514500145145001451450014514500145145007ca3fb41fc02f88bf19fe22fecebe22d
0fe2bf85fc27f0dfe0dfc479fe21fc42f853e26f83fa7fc48b3f8cf3c7a0ea5a0787ec25f105f78c
7c3ede089bc21fdb5aaf88bc3ba9c1a2f897ecde318bc3be2096c646f0ec16b75f3bf81ffe09efe2
4f869ff052bf8a7fb7df803e39e99e15f04fc70f83fe07f84df16bf665d2fe0ee9569a2f8cae3e1c
5adfb7833e235efc47b3f18dade0f1e689aa6a7a8241a93783258a5f09dedcf85678ddbecdacdb7e
9b51400514541737115ac32cf34b1431c314934924f2243147144a5e596595caa471471ab3c92390
888a5988009a00f28f8f5f1cfe19fecd1f083c79f1d3e3178921f0a7c38f86fa1cdaf78935692292
eee5d3cd86cb4dd1f46d32d964bed73c4de23d62ef4ff0f7857c3ba64371aaf88bc47a9e97a26976
d717f7f6f049f0c7ec45f00fe2678dbe23789bfe0a17fb5c7852e3c2ff00b4afc61f0cc7e10f84bf
06357b94d4a3fd8cbf66496ea1d6b41f83160e0bd99f8bbe3fba8f4df1d7ed29e2cd3c21d53c691e
91e02d3e47f0bfc3bd1e4bbf2ff84b0cdff053dfda2743fda7b5b7d49bf606fd983c6574ff00b22f
83eee29adf44fdaa7f681f0cde5c69dacfed8dae594a562d73e117c2cbf8eebc31fb2cdb5e437363
e24f13c7e26f8e50a4705afc33bdafd95a00fcd7fd901af8fedb3ff055a5bb980887c78fd9bcd959
c6b11861b53fb1cfc1802eccc009daeef5c3adcc328314096b6de43379b2e3f47ef6f6d34eb4b8bf
bfb982cecace196e6f2f2ea58eded6d2d608da5b8babab899921b7b6b7851e6b89e5748a1891e491
951491f9b3fb21345ff0dc7ff05626562654f8dbfb312ca1a32bb42fec71f081a3c4bb4248843310
0169232583908d101e3bfb4778afc41ff050ef8fde28ff00827f7c25d5f50d3bf661f84971a5b7fc
147fe30f876fef2c5fc453dec163ae685fb05fc39f126993452af8b3e2268f716bac7ed33ab69572
971e04f8417f0781bedb63e2cf88f12e9201f177ed5f67e05ff829cfc3ef11fed61f1efc57e33f0a
7fc1313f673f8adf09ee7f669d2bc2ba86bfe1dbdfda2fc69a1fc70f03f877c6bfb63f888e891c9a
a6a7f0a745826d7fc01fb36f87dac6f2d3c57a3df78b7e32dd5b5c58ebff000fdad7fa5e8892a493
93e64a3d31b6475c7e18c66bf303fe0ac7a0697e1aff008265fc74f0a784b45d2340d0f42f0f7c1f
f0f7877c3fa4e9b65a7685a268ba67c5ef863a5e97a3e97a5dbdba5869ba5699a7430d9585a5adbc
5069f6b0451da470ac1185fd4218edea7b639c9cfebdfbf5a005a28a2803c23f69afd9bbe11fed77
f01be287ecddf1d7c323c5df0abe2ef862e3c2be2fd116f6e74dbb7b592682f2c752d2b53b465bad
2b5cd0b55b4b1d6f42d52dc992c356d3ecee824a22689fe24f83ff00f04fefda57e18e81f0c3e18e
b7ff00053afda6be207c14f855aaf8664d2fc37a97c3ff0080fa17c55f15f843c177d617be19f875
f103e3ce8fe045f196bde1868b4bb1d27c5ba8e9b63a0f8cfc63a10bcd2f54f14a47a85dbc9faa54
5001451450014515e03fb52fed0be0efd953f67ff8a7f1ff00c7305eea3a27c35f0bcfac5b787349
01f5ff001a789aeee2df47f057c3ff000cdbec90ddf8a7e20f8c351d0fc17e18b258ddaf35dd72c2
dd54ef3800f89fe2d473fed7bff0506f86df026dca5f7c09fd81e3f0afed37f1d17efd878abf6a1f
17d96a90fecb3f0c2f00688cc9f0bfc383c47fb43f882d55ee23b5d7e7f821757500173115efff00
601554f197fc145d0402023fe0a29f13dcb61819da5f819fb3b49e71660376e0c0023e55550a18ed
e7d03f609fd9f7c4ff0000fe02c171f1527b7d4ff687f8e1e29f107ed07fb4debf0b2cc352f8ddf1
464b7d57c43a1d95d866f3bc33f0cb4687c3ff0008bc091a79715b781fc05e1e89628d838af39fd8
01d5fc7dff000524285fcb5ff82897c418c233676489fb3efecdc2665f44924dce073824d007e8e1
20024f40093f41cd7f32ff00f057597c65fb53fed2ff00003c1fe0af101d1fe0bffc1387f6c1ff00
827e7c5df8c53c568f7917c43fda37e387ed1bf0f3c2de02f84f1dcf9891587fc2abf833aeeabf13
fc532c5e6cb1ddfc4bf87f6334711ba6917f7b7f6a1fda03c29fb2d7c00f8adf1f7c670cf7da2fc3

5f08dfeb76fa1d912755f17f89667874af06780f4188248d73e24f1ef8bf50d0fc1de1cb45477bcd
6f5bb1b655264afca9f1c7ecfbe30f80dff04e4f00587c55d652fbf680f8a9fb697ec7bfb407ed2d
e22d3ed96eedfc43f1dbe2bfedabf02bc41e35d2ad9bcd290f867c1f1368ff000cfc272c44258f82
3c0de1cb68e3c43b4807ee9514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005
14514005145140051451400514514005145140051451401fcf4ffc135ff698fdaefc21fb21f837c2
5e05ff00826efc59f8b3e0cf0c7c46fda3343f0d7c4df0ff00ed05fb29f84b46f1b69961fb47fc59
886b161e19f1efc56f0d78c74555b9171a7cd69af685a7dc3dcd94d750249653db4d27dcc9fb5d7e
de6e9213ff000497f8c71c81d842b27ed61fb17947418c34af1fc5f95a12c49f95239f0012581201
d9ff008251dacd65fb10f81acee0289ad7e2f7ed756f20489a150d17ed85f1e508585fe68946dc04
3f740c0e00afd17a00fcbfb8fdaf3fe0a16aa86d3fe091df12a6772372dd7ed8ff00b205aa443cb0
5f73c3e3dbd663e6e523091b878ff78ed131f247e79fc53fdb83fe0a19e1ff00f828afecf16b61ff
000497f1b6a3e33f137eca1fb4ce8fe1ef01dc7ed97fb3369ffdb7a3d87c4cfd9df5df10f8b1fc57
05e6a9e19d220f0b4ba7687a549a3ea37f6fabeb52f8ced2eb4d8648745d455bfa4cafccef8dba7a
8ff82aa7ec0babb4b1077fd997f6f2d24400289987f6e7eca77be66fd9e6344a23da63327961db78
8f700c003ca87edb1ff055c2aa47fc1137c42ac71b964ff8286fec9600f5c34665ddfecfca327aed
1cd0dfb6a7fc1584c65a2ff8228ea9e66e004771ff000512fd95e21838cb33c1617600033c28725b
000da4b2fec351401fcfdfed49f1bbfe0afbfb40fc03f88df07bc3dff0473d37c2fab78e34ed3b4d
b3d7bc49ff00050afd9cf50d2f4b6b3d7f48d5deeaf34fd1f43179751f93a7cb12476f7514a2e1a2
6f9a30d5eec7f6caff0082be3ca562ff00822e68114595024baff82947c0307053e73b2dbe1b5c12
165385e4168c16215c88ebf63a8a00fc707fdaf3fe0b18e13ecfff000474f86f13342c5bedbff052
af8521639d5c00adf64f82b724c6e8498ca6f39044862e32d1fb57ff00c1672644f2ff00e0913f04
ad5fcd6f37eddff0529f0511e482c14c62c7f67cbacc8c02b9decaa0305fbc1b1fb2345007f3fbf0
63e23ffc16c7e155dfc6ed5a7ff825afecd3acbfc60f8d5aff00c61834fb7ff8287e8ba1cfe1c8b5
ff000bf833c2e3c39792a7ecf5ac5a6b97d683c1c352bad7a2974b8af4ea9e4269a925a3cd75ee47
f69dff0082d7bb7eeffe094ffb2fc483b5cffc14aa12e4e4f2bf67fd94e550a540c6ec1c9e4002bf
6428a00fc716fda67fe0b61b9827fc12bbf658099f94bffc14a5b3b7b6e0bfb277dec75c71e99ae3
34cd17fe0a8ffb49fed61fb1578c7f689fd8dff675fd9cbe0ffece1f15fe22fc53f1678b3c1bfb5f
df7c72f16eac75ff00803f14be1668ba068fe134f821f0e6da2371adf8e6c2eef2fa7d52e162b2b5
94ac713a1171fb83450022e768ce33819c74ce39c7b67a52d1450014514500145145001451450014
5145001451450014514500145145001451450015f97dff000595d3758f117fc139fe3df81b45f15f
887c0f27c56d4be0a7c18d5bc57e12be7d37c4ba3f84fe327c7cf861f0c7c692e8d7a80a457973e1
3f15eb36212e43595c457325b5ea496934d1b7ea0d7e707fc1585a31fb15789d25ced97e37fec7b0
ae19147992fed7ff00031533e62b2901b04af05b80aca4eea00f97fc23f097fe0b25fb13786bc39e
0df84be3cfd93ffe0a2df037c03a0e97e18f0af807e29f86a5fd8b3f68fd1fc25e1dd3ed74af0f78
5740f883f0dec3c6df003c4efa4691a7dbe95693ebdf0e3e1e25dedb79aeefed963999fb2d33fe0b
49f00fe1c5f58f85bf6eff0083bfb497fc139fc697371169cd7bfb4e7c31bdbcf819a8eaaf24713c
7e17fda8fe133f8fbe03ea9a5acb2a245a9ebbe2ff000a48c5956e2c2d6478a37fd8c1fd4ff33543
56d274bd7b4dbdd1b5ad3ac357d2752b792d351d2f54b2b6d474ebfb4986d9ad6f6c6f229ed6eade
64ca490dc43244ea486422803f985f0dfedfb1fc4ffdb6ff00e0a13fb307fc13a3e23782be30fed2
3fb50fc51f809ad782fe2ff841acfe247c14fd9c7e08e91fb267c22f0d7c4afda93c61e2cd0daefc
15e284f02ea918f0cfc3df8729e219751f1c7c5ebef0f7876f6d20f0ec7e22bcb7fe81ff0065dfd9
a7e1afec91f053c1df03be16da5f1d0bc3115fdf6b1e24d76f1b54f197c44f1c788efe7d77c79f14
3e216bb2224fe23f881f10fc557daa78abc5dae5c00d79ab6a53a5b476b610d9d9dbfe7d7ec29fb3
dfc0af809ff0517ff82a469ff043e12fc3df84ba5eb9a17ec45ab6aba2fc3cf09e8fe10d164d5b53
f02fc5ed4755beb7d1f43b0b0d2ac5f56bd985fea4ba7430c77fa9f9da85e44d7923cf2fec45007e
6dff00c15da06b9ff8277fed1512160e6d7e193a947950fee7e33fc399b19855df07661d76ec9149
494ac4cec3f4907f8ff3afcd3ff82c01b81ff04eafda1fecb3b5bce7fe152849576f00fc73f8641d
18b15558e542d14ae586c8dddf395afd2b18edea7f3ce0fe5d280168a28a0028a28a0028a28a002b
f237e2e4e3f6cfff00828c7c31fd9dede03a8fc01ff827fc7e14fda83f68295d59b49f15fed4de2d
d3f505fd94be125ea79909b993e18787a4f107ed19e21b164bbb6b4d75be0b5cdd470cbb55feecfd
abff0068cf087ec95fb3b7c59fda23c6f05cea3a37c32f0a5deb167e1cd3c9fedaf1b78aaee58747
f03fc3ef0e46b1ccf71e27f881e33d4742f06f872d92099ee35ad72ca211b0635e41ff0004f5fd9f
7c5df017f679b3bcf8bc6def3f692f8f1e2ad7ff0068dfda87588241710dd7c74f8b1f64d5bc49e1
dd3a70ccade1af861a3c3a07c24f05c7108e08bc1fe04d10244aef2b3807dc98c0c0f4c0ebfcfafe
3d6bf373fe09f3008bc7bff0528732472bdc7fc1467e23c8de542f0aa28f801fb37a471b8727cd95
11009664c248ff003000822bf48cf43f435f8ddf007f686f877fb39fc3ff00f82c1fed0bf11afe78
3c0bf03ff6e4f8e3e2ff00149821812faed3c2bfb3b7ecef711e81a2db873f6ed6f5ebf4b5f0fe85
6a76dceabacea565691a996e116803bef8e31bfed63fb7e7c14fd9bed6e6e2efe0f7ec589e1cfdaf
7f68d86224e93e21f8cfaebeaba47ec81f0a35464082697c397ba7f8c3f688d634d95e68edeebc23

f0a6eee2029a9db357acff00c14a1d22fd9af422c88e1bf6a8fd8750798b23aa349fb657c0b41261
1861959b2acfba256c1915864527fc138be0c78fbe19fecff2fc45f8e1662dbf696fdaa3c61abfed
3dfb45c5206697c3ff00103e265a69ada27c2eb7925513268ff03be1be97e07f839a3db1778443e0
896fa1dada84c5f1bfe0a8571e47ecdde08023690dc7ed89fb075b2855dc14cbfb64fc113bdc6f50
11429dccc240073e59382a01fa2b4514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
5001451450014514500145145001451450014514500145145007e7b7fc12faea1b8fd926da18a412
1d37f68afdb5b4d98891a50b3db7ed9bf1ecc88199558797e604da47ca410091835fa135fce8fec5
ff00f0557ff8275fec8fe03f8cbfb3d7ed23fb60fc1bf845f17be1e7ed95fb6d45e23f0178d35eba
d3b5dd1ed3c43fb547c58f156812cb0ae966192db52d0b5bd3f52b29a0926492d6ee22f279de622f
d79ff0fe8ff823b1c63fe0a15fb399c82c40f155eb1c73d02e944e460e41008ee391401fae55f9c3
f1f59edbfe0a53ff0004eb9950e2fbe12fede3a43b34c16250fa3fecf1aba1487059e763a4f2d955
587cdc9ddb55bca7fe1fd5ff0004772091ff000507fd9e48001caf88b546183e8574620fbe32477c
57ceb6ff00f0513fd8cff6d6ff00829cff00c13abc35fb25fed07e08f8efaaf81fc31fb696b5e3e8
be1f36b1a95bf857c3fabfc27f0859e8f79e20bcb8d22d6cec60d5758b34b5b1df72249eea011471
beec800fdfea28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28cf38fc68a002bf3a7fe0aacaaffb17f8a55a31203f
1abf643c0dcea5587ed77f03487ca2b1f9080c015653821860e47e8b57e767fc1542578bf637d7bc
b491da5f8e7fb1ec1b228a595d84dfb5f7c0d8f0a90ab48c496038c019cb155c9a00fd1219efea7f
224e3f21c7f852d1fe7fcff9e7b51401f9adfb36853ff0525ff829a3091988f07fec251b45e6168e
32bf0e7e2ec81c47e5288e49166024fdeca5d2388911e006fd29afce3fd9c2ce48bfe0a27ff052bb
e67464bcf0f7ec450c68a8e1e35b3f861f120b799234851b73dcb1548e28c20f999e469088feb6f8
f7fb427c15fd983e18f887e327ed01f137c25f093e18f855603ad78c7c67a947a769b1dc5db98ec3
49d3a2c497dae7887579f6d9e85e1ad0ad352f106bba8490e9fa469b79793470b007c6ff00f05818
527ff8275fed0f13852a47c2591833150560f8e9f0ca66c10410d85f94e71b8a86e2bf4b474fc5bf
99fe75f877a9787bf6aeff0082b4ad9d8f8e3c29e2afd8b3fe09ba75ff000af898784bc5da35bd8f
ed91fb6769fe14f1368de2ed057c4fe1fd5229e3fd947e04eb3ab689617971a2df417ff1ebc6fa55
b2db5f47f0cb4cd5248ee3f7100c7e64fe649feb400b451450014514500145145007e2dffc1613e1
4fc60f8e5abffc13abe16fc23f8d7a3fc0cd4b58fdb9b48f1441e2df12fc3bd33e2cf855fc69f0a3
e06fc63f8bbf0bed7c4ff0ef56d5fc396de2bd2a3f1af81acae934ff00f848b4a96d3558f4dd6ad2
49751d22c825b87f696ff82b87ecd81e3fda5ff619f86dfb6478274f5325cfc5cff82787c4b8f44f
882f69146a91dc6a9fb2bfed1fa8f86afaeb52b90af717b6be03f8d5e28314af1c5a769d728c4c5e
c9ff000528965d2b51ff00827878aa1855dbc3bff0530fd9b6ce595b6a982d7e21681f147e13cac2
56ff0057e64be3db78b0399d9d6d87faeafd35a00fcbdf849ff058eff827efc51f165a7c31f10fc6
93fb387c6cb8db14ff0001ff006bff000b7897f659f8b96d7af27951e9b6de1df8cba6f856c3c477
933e45b7fc21bacf892def30c6cee2e02395fc74f821f67fdb2bfe0a3bfb5e7ec17e1db4bebef81b
f077fe0a47ad7edfbfb63f89accc775e0bf1c58689f0cbe02d8fecb1fb3f7db164bed3f571e30f8c
de0fd67e2778f7479628ede4f0ff00c1d1a5c8ed26ab73043fd3b7c5cf811f04be3ef86a6f077c74
f843f0cbe33784e659c3f86be2a7813c2fe3ed0c7da23314ad1e9be29d2f54b486468c9512c51a4a
bc15752011f97fff0004b6fd99ff0067ff00d94ff682ff0082a37c2cfd9c7e18f85fe13fc3fd3bf6
9cf83d7169e12f0a5a4f6fa6e972eabfb297c1ff00125ed8d9b5e4971750695fdb9e21d7359b1d1e
1b96d2348b9d73515d22d6c60ba92dd403f65c74e793dcf4cd7e757fc15034c6d4ff00671f030513
16b0fdb1bf60fd48085a35245a7ed8df050b6f1232978f6b9de919f34f053a1afaa3f683fda3be07
fecabf0b7c43f1a3f684f895e1af855f0d3c35f668750f13f89aea48e3b9d4afdcc3a5787f41d32d
22bad63c51e2ad6ee47d8f40f09f86f4fd53c47afdf3259691a65e5d48911fcbcd12cbf6baff0082
9d78afc03e32f1df837c4dfb14fec0de07f889f0f7e2ef843e19f8e346d393f6bffdadb5cf85be34
d13e217c3dd63e256857e2fac7f65ff82b178a7c3ba16babe0595351f8d9e35b6b236fe239be1f69
978d617201fb6145033819eb8e7eb450014514500145145001451450014514500145145001451450
01451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450
014514500145145001451450014514500145145001475a28a00c493c33e1b9a479a6f0fe8934d2b9
925965d2ac64964918e5a49247819ddd89259d98b1249249a4ff008463c35ff42f687ff829b0ff00
e47adca28039f9fc35a31b7992cb46d02dae1a3716f2cda25a5cdbc7315211e6b688da3cf106c192
28eead9e45055678890e19a1e84da7dbc6fa947a04faa80c92dee83e1fff00847ed9e32e1d523b49
b53d6aee21f2a7981f559a39191584698c57474500358330015ca1c8248009201e57e6040c8ef8e2
9ddbaf38ebfd7b0a28a00a36d1ea297178d7777673dabcc874f86dec26b5b8b6b716f12cb1df5cc9
a85dc57f33dd09e68e7b7b4d3238ede48ad9eda69217bb9eeb0255829dac410188c8071c12323201
ea3209e808eb4b450063691078861d16d20d7b54d1f52f1125bb2df6a9a3e857ba268b73767ccd93
5ae837be22f10df595b28316fb597c497d339472b7b18914458de0ab0f88163a3f93f11bc51e10f1
4f883fb42fa41a97827c0bacf80345feca924074db26d0b5ef885f12efcea16916e4bed4d7c4696d
a8c844b6fa4698aa626eca8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a004c0c96c0dc4609c0c903a027ae052d1450015e43f1e3e047c2dfda
63e13f8d3e07fc6bf0c2f8cbe187c41d36df4bf14f870ea9ade852de4365a9596b3a6dd596bbe1ad
4b47f10e89aa693ac69ba76afa46b1a26aba7ea9a66a7636b7b65770cf0a30f5ea2803f1a9ff00e0
9f5fb6f7ece40ddfec21ff000521f89379e1cb48d8d9fecf9ff0505d0a4fdadfe17908e0db699a1f
c5f8351f057ed27e09d32d6de38acecd6ebc7fe3fb6b587cc73a65d39884437fc142bf6d5fd9ca68
f4ff00dba7fe09aff159fc336d2bc17dfb447ec0baff00fc3607c2730c5e6493ebfad7c285d37c19
fb4cf82344b6b6547b903e1a78d4c4fe618eeee115997f656908c8c73f8120fe6083fe71d2803f97
3f821ff057bf87ff00173f6e8fdbb745fd80be0efc4dfdb57e2b7c4ef0c7eca56bf0ff004ad0bc27
e2af83ff000d3c1afe12f00f8e34df186bbfb4afc50f89de1dd04fc17d03c17aeeb16ba56a96979e
1ed67c7dadea2e9e1ff07783b5cd4a19fecbfa8bf03bfe09e5abeb7f12f40fdaa7f6fdf88fa77ed5
ff00b55681773ea9f0e74b8f44bbd1ff0065dfd9564bb40b2693fb337c1bd627bdb787c416b1edb1
bcf8eff113fe120f8c3e258add2e2d755f0969b70de1f8bf4ded747d26c6eb50beb1d32c2cef7569
a1b8d56f2d2d20b6bad52e2de258209f51b8863496fa68205586296e9e578e2511a30418ad1a006a
aed03b9c005b182c40ea7ebf534ea28a0028a28a0028a28a0028a28a00f9f3f69ffd97be0dfed85f
0835af81df1db41d575ff016b5aa787b5fd9e1ff0015f8a3c0de24d1bc4de10d66cfc47e12f14786
bc5de0dd5b43f12787fc43e1af1069f61ac691a969ba941241796919916684c913fe6d5dfec4bff0
535fd9aff7ff00b14ffc147af3e367842c9ada6b2f80bff052ef050f8d36b3a42e24bad3f4efda93
e1847e0cf8e1a2c5751a3da5acbe2bd2be257f67c72c32aadc3c0eb71fb5145007e2e9ff00829ffe
d17fb3a2c365ff000511ff008272fc7ff83ba1db4370352fda23f6506ff86dafd9d123b10c27d775
bb5f865a65a7c7ff00877a45d8479ade2f167c1a9fec8a523bad4dd48b86f81bf66aff0082b0783f
e277ed51ff000514f0d7fc139be1af8abf6ebf8bff001a3e3b7c1df147c3b97c3765e20f877fb3d7
817c1d63fb2d7c21f03ea3f12be3f7c72f15e816fa77c3ff000ae83e31f0bf88b45baf07e9da46b5
f15bc4dabe8b3e8de16f075dbdc7f695aff534467d7bf209079fa562693e18f0e68171aadd683a06
8da25cebb7edaaeb93e91a5d96992eb5aa34115a9d4b577b28206d4f50fb35bc16e2f2f4cf722086
2884823455001f9a7fb3e7fc13b6fdbe27e87fb57fede1f12e2fdaebf6bed1a45bff0004dddd68b7
3a17ecd9fb303cf07973e87fb2a7c13bfbbbfd37c2f7f6f19fb06a1f19fc5e75ff008cbe2b585aee
e7c43a0d95ecba0c3fa8e1541242a8249248001249c9271d493c9f53cd2d14005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
514514005145140051451400514514005145140051451401f9adff00052efdbd7c6fff0004ff00f0
27c13f1df857f679b4fda02d7e31fc7ff879fb39ad84df18b4ff008493f86fc6ff0016f525d0fe1d
ddc936a1e04f1b26b1a26a5ad2dc5a6bb736e96971e1fb68e2d405b6a70493ada749fb12fedcbac7
ed4fe3afda93e087c4df813ad7ecf3fb41fec7fe3df06782fe2e7815bc71a37c55f04de597c4cf08
0f1d7c3af15780fe27e85a4f872dbc47a77887c3224bdbed2f52f0c7877c41e1c90dadbeafa644f7
9013f057fc1c41e06d73e2afecb1fb367c3bd1be0b7c66f8eba6cdfb787eccbe3bf895e11f82df0b
fe217c4cd6ed7e0c7c3af116a1ae7c53d5b5183e1e69f77aae8f6f1f86e692d2c254bad3f50d4b51
bb8ac74599afbe686c7fc120fe07f8f7e107ed11fb7beb1f0a7e11fc69f80bff0004eaf89fe2bf86
3e33fd9dfe1bfed1ba5eb7a07c4dd4be36cfe1c9ac7e3e7c43f0bf867c7f77a87c64f0d7c2df13c7
65e11b6d1ac3e2bdc5b6a3717ba6eff0d68fa36956d716a003f7ca8a2909c02704903381d4fd2801
6be37fdafbf6e4f827fb1a683e173e3c9bc43e37f8adf13efee3c3df027f674f855a349e35f8f3f1
efc630c4263e1bf869e03b2962b9bb82d51e29bc43e2fd667d1fc0fe0db195752f16788f48b368e4
97e59f8d7fb7ff00c47f8bbf12fc57fb27ff00c132fc21e19f8e5f1c3c297abe1ef8d9fb4878ba7b
a7fd90bf640bcbb8c34f0f8ffc51a33adc7c63f8d1a7dbc8971a5fecf7f0cefe4d5d2edd1fe22789
7c0da65b5d197dd7f645fd803c01fb326b5e23f8bbe34f1a78b7f699fdae3e24d9416df173f6b4f8
cdf61bef895e26b64ccdff00086f80b4ab28d7c39f04fe0e69b74eff00f08f7c22f86d6da5786ec2
da2b26d666f126af6a7599403f357f674ff82937fc15efe289f8e3e3ad6ffe0961f0a3c5fe00f859
f1f7c73f04b55f855f0a7f6bcf0b695fb49780f53f035a685a86a96fac5bfc42d1ad3e0b7c52bc86
d7c45619bff097c4af064377746e6decb4a912de39ee7ea0f0ff00fc16f7f62fd1b56b1f09fed55a
7fc7aff827d78eefa65b587c37fb71fc11f18fc15f0fdd5d008b33693f19e283c4bf01359b05999a
3b7bfb1f8a0f0de4686e600613babd5bfe09bce926a1ff00050c7548d33ff052dfda391c46aaaacd
0f85fe13405db6801a471186958e58b960c770207d61fb4cfc63fd9ebe027c17f1a7c4bfda8fc51e
07f08fc14d0ec523f15dff00c4182db52d06fc5e379163e1fb6f0f4f69a8dcf8af5ed72e9a3d3b41
f0968da56adaef887529adf4dd234bbdbc9e281803d1fe1ffc4bf873f163c2fa7f8dfe1678fbc17f
12fc19ab4625d2fc5de00f14e87e32f0cea3132871258ebde1dbed474bbb428cadba0ba9170c0e79
15da860c0152083d08e41afe2abe377ec6be3cd63e217c2aff00829b7ece7fb39e8bff000497f849
e01fdaaff65bd37c17f0bbe1e69dacfc25fda47f6c5f09fc5bfda57e14f80bc53e2cfda77e1ef813
c4da0fc2ff00839e08bef0ef89b5893c27f0b355f09789be26eb11ea3ab7fc2c7bdf0fd95eda787e
3fed510055c01800b607a0dc781ec3b7a0a00751451401f0cffc1493f695f8adfb1d7ec55f1f7f6a
4f841e0af00fc43f127c06f04dff00c4cd53c1ff00117c41af786744d6fc1de1846bff00175bd86a

de1ed2f56bc8fc451e8f1cd3e836b3db47617d7d12da5dde5a24cb3a7e70cbff000568fdaaff0066
cd1bf645f8bdfb7d7ecb9f077c27fb26fed7aff09f45b1fda3ff00672f8cde2bf1ac1f003c6df1af
47d3356f00e83f1d3e1d7c44f873e0cd52dbc39746fe4b5d5bc7be11f10eb7a4e9325acfe6d8cd29
b382ff00ed5ff82c5f83be247c4dff0082657ed99f09be0f7c34f19fc5cf8a1f16fe09f89fe17782
3c0be04b3d3ef35cd4f5ef1ec49e1cb4ba906a9a9695636ba3691f6d7d535dbe9af14d96956b733c
30dc4c23824fc9df895f06ff006c6ff82957ec97fb187fc13b7c41fb15fc5afd977e0cf822dff653
d53f6c1fda03f68fd67e13e88f6f67fb3adbf85b53d77e1bfecfff000ebc01f10fc7fe2ff19f887c
73e24f0a8d3b4ff1b788ecbc25e18d0f4291eeeeedeedef920b600fea468a4501460700741e80700
0e07007e5d3a52d0015c978efc75e10f865e0cf167c43f1f789345f07f823c0be1dd5fc5de30f157
88afa2d3342f0df863c3f633ea7adeb9ac6a13b2c367a7699a75b5c5e5d4f230548a263d700f4b75
756f6504b75753456f6d6f1c935c5c4f224305bc10c6d2cd3cf348cb1c50c51a3492caeca91c6ace
ec1549afc54d2c5f7fc15e3e2a5aebda8d9ba7fc12cfe0778ea1bef0669d7f6f20b2ff00828afc6b
f01eab218fc65aa433041a8fec6df077c576092783f4b9209f46fda23e226963c4d7cda8fc34f0b6
916de2900cdf0afed7dff0565f8d9647f6a3fd9abf638fd9cfc65fb1e78bae85cfc1bf827f19fe28
f8ff00f67ffdb47e247c36b6463a67c6afedad63c39e28f845e0eb0f8a40beb9e00f865e3ad27c39
afe9de1197c3fa978abc45a75eeb57761a5f6da3ff00c16b7f672f03eb9a77823f6e1f85bfb437fc
1383c7b7f2c565037ed6ff000d6e349f82fac6a2d2b4322785bf69df8797be3af805abe9cb22858b
50d57c73e1c794baa3594531f287ec646811540555215570a000028c003014051d00000000000000
199ad681a1788f4abfd07c45a3697afe87aa40d6ba9e8badd85aeaba4ea36d2105edefb4dbf8ae2c
aee072abba29e19236c0ca9c0a00c5f037c42f017c4ef0c69de35f86be37f087c43f06eaf179da57
8b7c0be24d1bc5be18d4e1d8afe769daf6817ba86957b16c747125b5dc8bb1d5b38604f5e0820104
107a11d2bf93aff82a87ec9dfb3f7c15b7f8d371ff0004b1f877affeccbfb7d7c3cf839e32fda5be
29fc45fd947e2b78c7f670f83ff063e15784b48d73c643c47fb467807c0124df0a7e2078a7e2ebf8
5758f0afc25f857a9780e4f14f8c6ea6d67c5da86a7a2781fc27aa6a92ff004bff00b38f89f5cf1b
7ecf3f01fc69e27bd7d4bc4be2ff00833f0bfc53e21d46448227d435df10782343d5b57be78ed61b
7b58deef50bbb8b874b6820815a42218638c2a2807b3d14514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145
14005145140051451400514514005145140057f3f3ff000573d7ff006f7f8cff001cfe0ffec5dfb1
c68ba47897e1a6abf077c4df1fbf6b9f02687f1ca4fd9abe367c67f84761f10340f86d67f073e187
c7497c2fe2cb6f8676be27bed62fe6f176ab696de1ed6f5bd06dae743d3bc6be1a17323ddff40d5f
9cd750da7fc3dabc3d32b1378dff0004e9f18c33c7e42f96b68bfb4c7819ed1bed180ced24af78be
41244623dfb4190e403e53fd977fe0a2ff00b23fecd3a57c24fd927e2afec8bf1bbfe095132dee8f
f0dfe1a7c3af8bff00061748fd9daf7c51ad6a91e9fa7e87e06fda57e13cbe34f80fe20bef126b37
21ceb3e27f19f87f5cf11eb97b2dcea8b36aba823ddfee2020e71d8e0f5ebf8d79bfc60f845f0efe
3cfc2ef1f7c18f8b1e16d2fc69f0d3e26f85b59f06f8dbc2bab40b358eb5a06b9672595ec048c4b6
b7912c8b75a6ea56af15fe97a8dbda6a3a7dc5bdedadbcf1fc19fb03fc51f887f0e7c45e38ff0082
79fed21e26bff14fc70fd9af42d375cf847f1475f997fb5ff69dfd90350be7d0be177c63bb9a428f
a97c48f034f6abf093f6814891e483c7da4695e349d934ef899a1a5007caff0004bf6a68bf657f84
9ff050af88a3c15ac7c5ff001ef89bfe0adff1c3e0e7c17f835e18d4b46f0ff897e2dfc5df889a87
c2df0a7c3ef87da56b5adcd1e8da0c33cf24fac789bc51aaf9965e1af0768be21f15df5bcf6da5cb
149f44fc01fd833e20f8f3e28f847f6c2ff828df8abc3df1c3f69bf0c5c5ceb3f06fe107857eda7f
655fd8c06a10854d3fe0af84357447f1f7c59b7b7736be23fda43e20584be34d46645b5f0469be03
f0fdbc5a7dc7e647ec0ba078a7f68cff0082b7fedb3e1ed5bc2f3587c06ff8276fed95fb43fc6ad3
f569affed569f127f6affdabfc1de14f037852f17499a1f26087e087c19f0efc4858e48e69a78f5e
f8a767a8116c16c77ff525401f9a7ff056142dfb2768604ac9b3f6b2fd84db850e65dbfb65fc0dc4
454ab02243c31da71d6bf4ac74f4e5bf99fe7d6bf367fe0ab8c53f655f0f4a1e38da2fdad7f61491
4cc1991987ed93f03c6c2aa1836e0480ae0a138ddc0afd261fd4ff003ff39f7a005a28a2800a28a2
800a09c7ff005813fca8afc44ff828c7ed9be16d7ff688f875ff0004b1f0f7ed0be10fd973c53f1d
7e1fafc44f8fff001f3c59f10f44f865e24f05fecfba8ebd75e161f0dbf670d53c4177656fadfed3
5f1b351b2d4fc39e1cbdb46964f857e08b7f12fc4586db51f12daf8574d9802e7c61f14f88bfe0aa
5f17fc63fb26fc1ed7b52d23f600f831e269fc2bfb6f7c72f08eb1369d77fb4afc41d24ab6affb0f
7c1ef1269b243343e06d304f6a3f6adf891a0df9996d266f81de1cbbb5d6b51f1b5fe89fb2be1cf0
e683e10d0345f0af85b46d2fc3be19f0de93a6681e1df0f6876169a5689a0685a2d8dbe99a3e89a3
697630dbd969ba4e95a75adb58e9d61690c56d67690456f0469146aa386f827f083e147c01f84de0
0f83bf03fc1de1cf007c25f879e1ab0f0ef80fc29e168562d134ad0205f36036f299679b51bad424
964d4f55d6efaeaf354f106ab7979adead7d7da95fdd5dcdea740074af8bbf6a8fda3fc53e04bff0
bfc03fd9eb4bf0e78f3f6b8f8c7a7de5dfc37f08ebd7173ff08a7c36f03d85e41a6f8b3f68cf8d2d
a71fb7693f087e1d4b770ac36514967ad7c51f1acba3fc33f064c357d5ef753d0faffda93f68dff8

50be18f0f697e0ef0acff14fe3e7c59d5eefc15fb3ff00c15d32f0d96a1f113c6f1d935e5dde6b7a
a2c1749e0ff85fe04d3b778a3e2bfc46d4606d2bc19e16b67654d43c45aaf86f40d6b2bf655fd99a
5f823a678abc73f11bc4f17c55fda63e33de69de23f8fdf1926b07b15f11eb1616f245a1f81bc09a
55c3cd37837e0afc33b4b9b8d03e17781219dd34dd39afbc43aecfac78e3c4de2bf11eb201f3b7c5
afd9a7c23fb33ffc136ff6dff0ee93abea5e39f1d78dbf66cfda5bc7bf1a3e3178dcc52f8dfe347c
51d67e0c78a61d7bc79e37bcb289442b2c16b69a3f87bc37a5a45a0f817c17a5685e0bf09d8d8683
a1e9f689f607ec9c863fd967f66a8ce731fc00f8369c904fcbf0ebc363a8e0f23923827a572dfb74
db25dfec45fb6359ba46f1dcfecadfb425b3c72e042c937c24f1744c926595446558abe5946d272c
0723adfd94c11fb2efecda0f51f00fe0f03c01c8f879e1d0780001cf60001d00038a00f7ca28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800afcedba80affc15
8fc397266244bff04eef1a41f6729c2187f694f0149e707ce01905c04640a0fee9493d00fd12afcf
7bd85d7fe0aafe159fcd2627ff00827c78fe1583cb50aaf1fed1ff000d646944b93212eb32a18cfc
88230cbcb30a00fd08af803f6f9fd9a7c6bf177c2be06f8e3f002ff4ff000cfed7dfb286b3a9fc53
fd9dbc43a95dcba7683e2d964d3fecbf113f67df893716ca67b8f847f1fbc276efe0cf15a1dede1d
d653c2bf1034e8ceb7e0cd333f7fd656bc01d0f590d8da74ad4436e4f3060d9cd9cc6012e31d5003
b87cb8e6803f2cff00e08cde1fd4b55fd8c74dfda77c67a0e8fa07c61fdbcbe237c40fdb47e31586
8914834fd2bc4bf18b5923c29e0fb2b9b91f6dbdb0f87bf0bb42f027816daf6e6490ea12e8375ab2
b16d4a466fd61afcf6ff00824eda9b3ff826afec4109965976fecdff000c995a68d229024da05bce
91f968a8238e2491628632a1d2244594b4818d7e84d007e627fc15c1d13f651f098682e2e19ff6c6
fd81e3892de411baccff00b677c0f11cae5b831447e7954fde40457e9d0fc7a9ebf53fa7a7b7a57e
667fc15b2dccff00b24e88f960969fb5afec237b36d7963cc36ffb66fc0c32066870fb486f994b22
b7dd760a4d7e998e9f8b7f33400b45145001451450015f959e18f861f0f3e2a7fc147bf6f8f09fc5
5f87fe04f893e10d5ff65cfd84adaefc33e3cf0ae93e32d0efed1bc4bfb5c2cd6fa868fe27b2d4b4
99e079549302da985b0b24c8d3fcd5faa75f9cff00082553ff000541fdb7600abb97f657fd859cb0
92462e3fe130fdaf40628c4c71e3381e585dc06e60cc775007353ffc12c7e127c3d76d4bf636f8bf
fb437ec27abc73cd7d6fa17ecfdf1226d53e07cfa8345e5c2faa7eccdf186cbe25fc06fb04630b25
af85fc0fe11bb9133e56a5048c65ae0fe267c58ff82a4fec67f0d7c7df127c7be0cfd9aff6fcf85f
f0bfc17e26f1b6b7ae7c3cd5b5cfd907f6816f0ff84f46b9d7753b9b9f0178a47c60f837e2ebfb6d
3ac2f25b96d13c7bf0e5ef8aaa691e1a6ba30d94dfaf35f36fed9713cdfb207ed570c4fb2497f66e
f8e51c6fe52cdb1dfe18f8a155bc97654976b10446ec15c8dac4026803cb7f649f819e2fb4b8d43f
6a5fda2352d1fc5bfb51fc6af0c694bac5d68725d5c782fe097c30ba962f10f873f678f83a2f922b
883c19e1cb8961d47c6be2d96d6c35ef8c1e3d4b9f18f8920b4d36d3c21e17f0a7dc95c47c33f33f
e15bfc3ef377097fe108f0a7981ca97f33fb06c37ee2a4a96dd9dc5495272412306bb7a00f967f6e
69441fb137ed873b02561fd967f683948560ac447f097c5ce42b32baa92070ccac01e4ab0e0f51fb
28307fd96ff66c70c5f77c02f838dbc8c16ddf0ebc387763031b81c91818cf415cf7edbaacff00b1
7fed76a8543b7ecc1f1f554bedd818fc29f16005b702bb4120b6e05719c82335bffb26ff00c9abfe
cd18391ff0cfff0006b9ce73ff0016ebc39ce7be7ae7bd007d014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
50014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
500145145001451450014514500145145001451450015f9e17e275ff0082b07848b4aa6de5ff0082
78fc430908672cb3c3fb49fc3132cae98f2c2bc7710aa38f9d8a481fe554afd0fafcd2fdaefe03fe
da0ffb40fc35fdacbf623f147eced79e3af04fc1ff001bfc18f1d7c18fda5349f1e58784be26f837
c51e33f07f8ead1fc33f14be1d5cdf6b7f0dbc5ba4eabe13686db50d43c0fe37d0af62d40477da5c
2b11b8500fd2dac5f12bb278735f74dbbd344d55d37b154dcb63395decbf32ae40dccbc81923915f
908fff000560f1e7c082963ff050afd807f6a5fd942d2da58e1d57e377c32d0e1fdb27f659b38194
8fed8bef89df012db52f885e12d2a6914b86f1f7c1af0ac9631301a8342c8cd5f737c30fdafbf65e
fdab3e1778afc59fb337ed0bf08be37e950f85b5d9ee27f867e3ff000d789f50d1e45d32eb10ebba
4585fcfab7872fa290012596bfa7e9f7703e04f6e99c100f32ff008256bb49ff0004ddfd88247397
93f668f84d239c003cc7f0a69ecfb700657793b1b00b2e18f24d7d9be3ff00881e06f855e0bf127c
46f899e30f0cf803c01e0dd2ae75df16f8d3c65ae699e1af0b786b45b25df77aaeb9aeeb17367a6e
9b636ea4799717573126e65404bbaa9fc27fd93ffe0a2bf0abf679ff00827eff00c13d7e09780bc3
3e2cfda93f6c0f881fb287c1bbdf87dfb25fc0e7d1b5af899a8595c782b4a41e35f897ad5cdedaf8
43e077c26b1bb9236d7be29fc4ad4746d0adad8dc1d0ed7c43a943fd94ff0041fc3eff00827dfc58
fda63c65e19f8f3ff0554f16f84fe317883c35aa5bf8a7e13fec57f0e4ea4dfb17fecffaadbc8d3e
8dab788f45d7638750fda93e32686b201ff0b33e2a69a9e12d0b5113cff0f7e1df879a3b6d5a400f
38f17fc40f8ddff0566d4bc09e12f805e0cbff00839ff04f8f0cfc62f84bf157c61fb577c60f0c6a

fa478fff006a35f82ff11fc2df157c37e0dfd95fe0d6b56da36bda5fc2df10f89bc29a2dbeb5fb42
fc4c8f48b1d6f4292f97e1a783bc4b6cf1f884fee52820738ce4938248e493df148aaa8aaaa02aaa
85500050154600000000038000000e00029d400514514005145140057e75fc248e44ff00829f7eda
cc55f64dfb29fec32cac583465a3f1b7ed808f80555a361807602eadcb92a4edafd14afc41f8ddfb
54f847f60aff00828b7c72f8c1fb477c3df8fba17ecf3f1cbf669fd983c29e1dfda2bc0bf05be22f
c5ff00831e15f17fc29f1afed1173e2cd03e27eabf0cb44f14eb5f0eefa2d3fc7fe1cbeb0bed5b41
1a25e69d25ede5c6a56c2cd83007edf57807ed631997f659fda5a25768da5f801f1923591090e85f
e1d788d43a10ae43293b9484620818563c18bf67efdac7f664fdab3c331f8bff0066df8fdf08be39
68062f3ae2f7e1878f7c3be2e934ef9cc6d0eb3a7693a85cea9a15dc720f2e6b1d66cec6f6193e49
60462013f6b5c3feca9fb4d283927f67df8ceb80f1c6c09f871e24e37ca924719e78696378d7ef3a
32e4100f4ef86993f0e7c0049249f04f85724f527fb0ac324fb9aeaafe4bb8acee24b1856e6f1226
36d6ef22c2b3cc0129134ce1962576c02ec085ea70391f37eadf1f7e0d7ecdff00b307863e33fc7e
f895e0cf843f0c7c29f0d3c197de22f19f8d75cb6d1f40d3ccbe1bd39adec6deeaed925d4f54bf90
8b6d1f46d3a1bbd6b5abb786cb4cb0bbbd9a281ff3235cf8b5fb7cff00c149affc39a57ece7a27c4
dff827d7ec2fe2fb896c75afda93c63e12b6d2ff006d7f8c9e1f9b4997518350f80df08bc4f1dc27
ecd9f0efc4f696f73a6e91f1abe2b585efc4d77d5f41d67c2ff0cf428e48759a00f54ff82817eda5
e0cd27c0ff00157f60ff00825a578b3f6b0fdb93e357c22f1df81b40f807f08a1d2b57d57e1e41f1
33c39ac7866c7e23fed0de337169e00f803f0b3c3f36b705d49ad7c47d4f4cd5b59d3a0b7b5f0d68
de29bf95ddff00497e01783f58f879f02be0bfc3ff0010bd9c9e20f027c28f877e0cd764d3e73756
0fad785bc23a3e85aab58dcb470b5c59b5fd85c1b69da189a6876486242db479dfeca7fb1d7eceff
00b177c3b93e1c7ecf5f0f34ff0006e9bab5f7f6f78dbc4b753dd7883e22fc51f18ce247d4bc7bf1
63e226b92def8bbe22f8df57b89ae2e2ff00c43e28d56fee94ccd6b622cb4f8e0b287e9ea0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a004da33
9c60f7238cfd71d7f1afce0fda8bfe0921ff0004f5fdaf6faffc49f16ff66af04d87c4abf8a78cfc
6af852350f82df1ba279e29207924f8a9f0b6efc2be2dd5e26865961974df11ea1ad68d7504b2dbd
ee9d736f2bc4dfa4145007c4ff00b0f7fc13cff64cff0082767c2d1f09bf655f84fa3f80745bc6b7
b9f14f89ae1e4d7be22fc40d52d90a41ab78ff00c79a9897c41e26b9b547922d2ecee6e63d1740b5
76b1f0f695a558e2d87db145140051451400514514005145140053422ae768c6704e32338e99c75f
c7de9d45007e75fed0ff00f04a0fd80bf698f101f1ef8eff00674f09f85fe2f4531bbb0f8f1f052e
f5af805f1df4dd4431961d4a0f8b9f07351f0678d6fae6de73e7470eb9aaeada7b3644f653233237
c51f183fe09cff00f053cf057c2bf893f0b7f645ff00829edc7c55f875e3ff0001f8cbe1f2fc2aff
00828c7c33b1f8c3aae87a478d741bff000f5ddd68bfb4e7c318fc1df175afb49b1d425fec73e3af
0f7c464f3a3b797527bed93adcfef5d1401f8fbfb307fc12c27d1fc45f0cfe3e7fc1403e30cffb6f
fed43f0d343d234df8709afe850f87bf661fd9cce9ba5da69b17fc33cfc01432f86f4ef16c56f690
c37ff1afc6b0ebbf14b5c9a05beb2bef095bcc74683f563c53e2ef0d7832d74ebaf12eb5a56851eb
5ae68fe17d165d62fa2b18354f13f88efa2d3340d0ada495b325feb1a9dc4165670a23bc934a1557
3807aaa28028db4b782d6c3edb6f0a5f4d0c1f6d8ece67b8b3b6b93086b9586e6686de69ade3943c
76f3496d03ccbe5978a17728b7a8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280

0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2803fffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg9}{\bkmkend Pg9}\par\pa
rd\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\par
d\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\
ql\li1600\sb239\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex85 \ul0\nosupersub\cf5
\f6\fs23 45. \par\pard\qj \li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\ri1369\sb
2\sl-260\slmult0 \up0 \expndtw-9\charscalex87 Rajah di atas menunjukkan bongkah
yang dibuat daripada satu kepingan logam. Antara berikut yang \up0 \expndtw-10
\charscalex87 manakah merupakan hamparan bagi bongkah di atas? \par\pard\ql \li1
600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li160
0\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\
sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb
0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\
sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl
-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb63\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex
85 46. \par\pard\qj \li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\sl
mult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmu
lt0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmult
0 \par\pard\qj\li2279\sb0\sl-260\slmult0 \par\pard\qj\li2279\ri1384\sb2\sl-260\s
lmult0 \up0 \expndtw-9\charscalex87 Rajah di atas menunjukkan sebuah objek, Anta
ra berikut, yang manakah keratan yang betul mengikut \up0 \expndtw-10\charscalex
87 satah keratan X-Y yang ditunjukkan? \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-253\slmult0 \
par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \pa
r\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\
pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pa
rd\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard
\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\q
l\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\
li1600\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li1600\sb84\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw10\charscalex85 47. \par\pard\ql \li2280\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2280\
sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2280\sb0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2280\sb
0\sl-253\slmult0 \par\pard\ql\li2280\sb35\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charsc
alex86 Rajah di atas menunjukkan hamparan \par\pard\ql \li2280\sb7\sl-253\slmult
0 \up0 \expndtw-10\charscalex84 bagi suatu objek.
Objek tersebut ialah... \pa
r\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1
600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-253\slmult0\par\pard\li1600\sb84\s
l-253\slmult0\fi0\tx10531 \up2 \expndtw-6\charscalex88 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs
15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\tab \dn4 \expndtw-10\charscalex88 \ul0\nosup
ersub\cf2\f3\fs23 9\par\pard\sect\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840{\shp
{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright12240\shpbottom15840\shpwr3\shpfblwtxt0\shp
z-10000\shplid9
{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip
ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0
00110803e8030403012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001
02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221
31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829
2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6
c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003

0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407
05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015
6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859
5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6
a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea
f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a
0028a2bcbbe307c69f861f013c173fc40f8b5e2cb4f08f8623d4b4dd12d677b2d5759d5f5bf106b3
3fd9746f0cf857c2fe1db0d5fc53e30f14eb1701a2d27c31e16d1b58d7f5368e6fb0e9d388652801
ea3457e6949fb63f8aff0069cf88b2fc04fd8c6fd3e1ef8dfc2de17b4f1f7c6cf881fb4cfecf5f1c
7c3571f0b7c27ae6a97ba1f82748f0c7c1af1dda7c14d73c79e32f1f6a1a57886f34fd525f14e9de
0ef0ae85e18bfbed51b5ed4755d1f44975adbe1c7fc146bc6be297f86bf127e3efc2df879f09fc3f
a641ad37ed0ffb38f80ecf41f8d9f15f52d46eefad2dfc04ff000cfe3343f1abc01f06edbc2b6966
9ab789fc65a7ea1f11ae3c74face8767e16b2f87874bf1025d007e8bd15f9dabf0cbfe0a41a4f882
fbe1af86ff00696f837a97c2782ca1d6f46fda2fe2afc214f17fed15f6ab99a7b67f867a9fc2ff00
87b7ff0007fe0cea71e92b690eae3e3009b49b8bfb1d5a2f0ccff0aae755d3aebc717995a3fedade
25f81fe30f147c05fdac7c35e30f1cfc5ef0b58e89e2ff000ff8cff656fd9aff00681f891e12f88f
f07fc4326a561a7fc44d6bc23e05d07e2c4ff08f5fd0f5dd075ef0f78c3c1dadf8d75a5b8b8b2d3f
c45e10bdd474bd74693a1807e93d15c0fc30f8a3f0ff00e33f82343f88ff000c3c51a778c3c17e22
8ae1f4cd6b4dfb4443ceb2bb9f4fd4f4dd46c2fa0b4d5345d7345d4ed6ef49d7bc3fad58e9fae683
ac59dee91ace9f63a959dcdac5df5001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
45145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001
451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145004734d0db4
32dc5c4b1416f04524d3cf348b1430c3129796596572a91c51a2b3c923b2aa2a96620026bf37bc2f
e28f8cff00b4dfed27fb3ffc70f0b7c0ed1f40fd94be1c587c5d6d03e247c50f1d3e95f11fe2149e
3ff0b699a37853e2afc2ef833a5f8635a4d27c35347a56a9a5687e21f883e31f08f8b359f00f8f35
3d5f4ff09d9e9da9c71eabfa31a969d63ac69da8691a9db4779a6eab6575a76a167364c577637d04
96d776d2852ac639e096489f6b29dae7041e6bf38be1f5c7ed59fb367c62fd9eff0065779be0e7c5
dfd9dbc4167e33d23c21f12f5bd4fc57e09f8efe00f863f0abc210dd68de1bf13f86ac341d73c01f
14fc43a74b7de13f075978b74dd7be1edeeada2a5d78935bf0a5c6a9a76ab7ba9007e94ed5dc1b68
dc0150d81b829209507a8048048ce09009e82a8eab7f1695a66a3a9ccd6e90e9d61797f2bddddc1a
7da245676f25c48d737f74cb6d656ea919335ddc32c16d1869a6611a3117eb2f5cd1ecfc43a2eb1a
06a29e669fae697a868f7f198ede60f67a9da4d6574862bb82e6d25dd04eebe5dcdb5c5bbe76cd04
b1968d803cc3f67af8bf07c7ff0081ff000b7e35db785b5af04dafc4ff0005e8be32b5f0bf8866b0
bad5349b6d6ad56eade292fb4b9ee34dd4ad278592f34bd5ac266b4d5b4bb8b3d4adc24574b1afb1
e00ce0019393ee70064fa9c003e800ed587e19d0a1f0bf86fc3de19b7bcbdd46dfc3ba1e93a141a8
6a5f633a8df43a4585be9f15e5f9d3acf4ed3fedb7296eb3dd7d874fb1b3f3de4fb2d9dac1b204dc
a00fcdfd03c5bf177f65cf8ddf182ffe2b7c22f0945fb37fed03fb4169bae7853e317c2bf1ddc6ac
df0cb57f16f85be1b7c2fd023f8e1f0cbc45e16f0bdcf8721f1e78cbc3df6dd5fc7be01d7fc75a35
8f893c5f66fe2bb0d1b4f3aa78a87e9057e6fc9a2fed0bfb527c6bf8c9f0bfe26f883e14f823f663
f819f1afc1b673f83bc03a4f893c49f147e39dae97e14f875f1abc1b63e3df1af891ec3c2ff0f3c2
b16afe20d157c63e12f07f87bc43e25f12c7a0369cde31f0e78775cb9b5d5bf43b58d6748f0ee91a
af883c41aae9ba1683a169d7dac6b7adeb17d6ba6691a3e91a65b4b7ba96a9aaea57b2c167a7e9da
7d9c135ddf5f5dcd0db5a5b432cf3cb1c51bb800d2a2be035ff829ff00ec4a968ba96a5f16b59f0c
e95a8db4971e0cd6bc6df083e35780f42f8af3092082cf47f825aef8d7e1de81a47c6cf136bb7573
6f69e15f0a7c2bbdf16f897c5f3cf0ff00c22da56b114d0c8e87fe0a29f097c24f6f79fb43fc36f8
ebfb21784355b4bab9f0cfc49fda6bc1be1bf05fc38f125ddb5b4b7d178757c5be18f1b78dac7c23
e34d56c609e7f0e7817e248f0478c7c513c13e93e1cd0f54d761974b400fbf68af957e11feda5fb3
f7c6af18da7c3ef09ebde36d07c6dabe8f7de24f0b7863e2c7c1df8c1f04357f1d78674d5b792fbc
45f0fad7e317817c0efe3ad2aca0bab7bad41fc2dfda973a5d94d0deea96d656934533fd55400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
51400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400514
57c91f1d7c67f197c43f127c23fb3c7c07f11f83be1cf893c47e09f11fc49f1dfc58f19f86a5f1cc
be0ef02e8babe91e18b2d3bc03f0fcea9a1e9be28f1bf897c41ad08c6a7e24d587857c19a3e9777a
86ada2f89efb55d1344b800f08f17fed99fb52f897c2be35f1f7ecabfb0b6bbf1d3e1c69769e27b6
f87be32f10fc6ff877f0bb5af8afaa6866ff004eb4f11f807e1cf88627bad4be1c5feb766c74cd77
c53e30f00eb9e29d063feddf0a787f54d3b52d06eb55d49ff617f8857be103e24d3bf6d8fdabfc27
fb4e6a7a6497fa87c6387e21ddf897e1fd978a754b376d46d2c7f658f131bcfd9de0f0069f7f7572

ba0784e0f02da6b1a5d845679f184fadc53ebb73f56fecdff07af7f67ff817f0c7e0adf78ff5ff00
8a327c33f0bda784edfc77e28d3341d1f5fd774dd3259a3d20ea5a77866c74dd0ade6d3b4a365a42
1d3ec6d92682c229e543712ccededb401f9dfaa7fc1347e0169fa0ddeadf09afbc73f08bf68f8aca
e2e743fdaf748f15eb5e28f8ff00ff00099cb01dfe2cf1f7887c59a86a561f176cb53bc2f3f89bc0
1f112c35bf87baed9dcdd6923c376165f625b1c4f19fec95f10fe05f822e3e2dfecebf183f6a8f8b
bfb437816183c4937857e2a7ed0fe22f19f85bf69892c6685f5bf873e31f04f8f3558be0bf8065f1
96966ff4bf0c78a3e1cf863e18dbfc38d76e34ad5ec6587c37a76a5a06a5f597c45f8b1e25f087c6
7fd9efe18681e13b6f1369ff0017350f8963c67a8adc6af06a5e02f0bf817c1526bd078d556df46b
cd0ae74797c5973e18f036a16bac6b3a25f3ea3e36d0ee3444d57ecba9dbc3ef3401f0bf84bf6a0f
8f1a178dbc07e1bfda7ff65bb3f81de19f8a9acd8f847c13f10bc13f1c744f8dbe1ed2fe206ad6f7
373a0f80fe285b43e07f879aaf82f57f13b59cfa578735bd0ad3c75e0abef13359786aebc5161a8e
b1a08d5be84f8d7f03fc2df1cbc3da5691adeb1e30f077883c2fadc5e28f01fc47f871af1f0bfc44
f87be2786cef34c3ae78575c6b5d42cd5ef348d4b53d135ad175dd2b5cf0bf89343d4aff0045f126
83abe97752dab72ffb4efc06d67f685f01f87fc2be1df8b9e2bf82daff0084be24f817e29e81e31f
09e83e0df13cbff091fc39d5c788bc35a7eb9e1ff1ce89ae68dabf86cf882df4cd4f53d3e28f4dd4
6e8e996f15a6b3a76e9256a3fb33fc47f895e2cb0f899f0ffe334be0dd53e2b7c0bf885ff0ae7c59
e2ff0087767a8693e0af1edb6a1e0ff0a7c41f09f8c34df0deaba8eb7a8782b57d4fc21e34d123f1
67822ebc41e215f0f789adb531a66b9a9e8179a3ddca01f36de7c32fda6bf65af8856ff1b744f1ff
00ed31fb7cf86bc43e149bc0ff00143e157897c67f04bc31e2af0743a66a49adf85be23fc10f87ba
4f85fe05fc1dd535658db57f0e7c43d1b55d5b45f16f89acaefc35a9e8daedf49e1d9bc39a9ed597
ed7dfb45e91e29ff0084b7e28fec39f1a3c05fb376af636da4787f57d04e91f1a7f68ed0fc611dc4
97371adfc4af807f036ffe225ce8bf0cb5ad3268ec742d47c0de23f88be33d2f5ed2af0f8d3c27e1
cd1b57d3350b7fd12af86ffe0a3526a717ec95f1024d23c41a9e95a81d63e1fdbdaf86b46bbf88ba
76a9f176eb50f1ef8774cb2f81363aa7c2178fe2969575f1a2faf2d7e1d5bea3e0571ad5bcfe208c
c8b2e947528a400e663fdae3f68cd6fc4579e2ff0001fec2ff001a3c5dfb3a59dabe8d1ea5ab5f78
63e11fed25ad78ba09ae26b8f10f87bf67ef8ddabfc3963f0a16d45ae949aa78cbc65e06f88d73af
9b9bad33e1c6a9e13587c452f25a3fc09fda63f698f1d788be3bfc4df8abfb49fec376d71a1691f0
ff00e1b7c08f843f157e15788afd3c15a55feb7ab6abe39f8d3a76afe09f8c1f09a2f8a5e2fd475c
5b4d3a2f015c6ab7de07f0ae81a3d9ff00c279a9ea1a9eaba7e99eeffb02ea2faa7ec7df026fe7f1
f5d7c479ee3c2774d3f88af878dd6f2ca64f10eb514de08b87f89b3dcfc49b897e18c88ff0d5af7e
20dc4de37bff00f844bedbe2b95f5d9efd8fd81401f1578eee7e16ff00c13c3f63ff008c5e3cd0f5
1b0b3d3be1b7833e227c54d5bc53f193e205cdd6a7f11fe25be8f7bad4faff00c4af889e2ad486ab
aff893c67ae5a59da5ddc35e7dada0365e1ff0b69d6b6363a268b6de3d63fb06597c60f0bf813c61
f127f6c9fda87e2e5c788b54f879f12bc6d1e93f14b4cb5fd9efe30e9761abe83e377f0527c11b3d
02f3e1c587c12f151b1834f8f47d02d2dfc4da8783ee56cb56f1d6bb3de6a7a8ea79ff00b4a5f7ec
e3e0ff00dabf42f1e7edcb61e1b4f84765f0e3c3b65fb37f8f7e3069f1ea1fb39fc3af898359f16c
bf1593c4d7faf2dcfc3df017c5ef10e8dff08349e10f1af8ea2d327d47c29a6eb3e1ef036bd6b790
78b74ed57eaff8cbaceb3ac7c02d0fc43fb3adae91e385d435bf819acf817fe10fba86f7c39ac780
ae3e257806f6f357d02f7c3faa69f6177e1b8bc02fa86b16773637f268f71a3c0b2791a969aed657
401f40eafa0e87e208ec61d7b45d275b8b4bd5b4dd7b4d8b57d3acf528f4ed7346ba4bdd1f5ab14b
c8665b4d5b4abc8e3bbd3751b711de58dd225c5acd14aaae135af0fe83e24b5b7b1f11689a46bf65
69aa68fae5ad9eb5a6d9ea96b6dadf87b53b4d6f40d62dedefa19e28754d0f59b0b1d5f47d42345b
bd3353b3b4bfb29a0bbb78654fc3bd7be22ffc1563c17f0d7438bc473fc45f12eabad691e04f196a
3e37f85bfb36fc2ff157c44f0e7c41f17fc248b573f02dbe195e788f4df0b4df0a745f8ad6d7ba17
8c7e24cf76fe2df0e595d69da66a3e23d1ec2f2e7c7da147fb427c5cff0082c5f82be1f7c4fd6fc3
9f0cad6f7c51e07d6be1dd9fc2db0f82de0df07fc456f8bd7fe36d0358f899e303e31d1bc47717da
9f857e1efc21bcb6d2ff006799ee3c35bbc4de3dd66f17c771ebfe10d364b8d634c00fd63fda33f6
7dd03f690f04693e0dd6bc63f103e1cde787fc69e1af1d7873e207c27d7adfc27f127c2bacf87a79
9677f0a78b26d37549bc3cfe22d06fb5bf076bf7b616c9a85c784fc47afe996975652df8bb87e45b
bbef08fec2df1f3e04784f5afda9fc6575f0d3f699bff1af8157c01fb52fc72bbf1fdee97e35f07f
836e3c61a2f8c7e18fc42f8abab5e78ea17d45f4f3e0ef14f826f7c55ade83aa6a3e2af0a6a1e1cd
2b41d4ecef975ef8e7e2f7c37fdb8ff68c7f881f08fc557ff1be6f076b1f1f75e5d7754d7fe127c2
4f0d7866dbf66dd7ff0068bfd99fc49e16f84fe119ecaec43f10bc23ab7c0e87c72bf13354f1669f
ab78c2d2f347f14f82ef351857ed961abfea3fed4df187f633f849e1ad0bc3bfb5aebdf07f4ed0bc
6f67ace89e10f02fc4ad074cf175efc41874cb7b16d6fc35e09f8792e91af6b5e3cbd8edae74d173
e19f0ce83acea3711cd68a34e9b7c40807d6b457c87fb0ef87fc43e1af803a5e9da9786fc61e07f0
93f8bfc7b7df06be1ffc436d47fe13df007c0dbff15ea773f0abc21e2bb5d666b9d6b45bcd2bc2d2
5a7f65f84b5cb99f5cf02f86e7d0fc0fad18755f0ede5b41f5e50014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014

51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
514500145145001451450014514500145145001451450015e03f1d3f67af0efc6f8fc31ab0f17fc4
1f857f123c0373a85dfc3df8bbf09f5db2d07c79e123abad9a6b9a5aaeb7a4f88bc23e2af0af8893
4ed3d3c45e0af1df85fc51e11d624d3b4bbfb9d1c6ada4691a8e9fefd45007c3ff00b10fc58d5754
fd8fbc11e35f8f1f1c6c7c7df10fc23a6f892c7f680f883e31b3f03fc3b9fc1fe3ff000febdaac7e
33f0a78df43f0de9de17f0af826efe1ecea3c35750cba5e92b2d8e956daddc0957525bcb8fb7219a
1b8862b8b79639e09e349a09a2759229a19543c72c522128f1c88cae8ea4ab290ca4820d7c91f197
f610fd8b3e3aebfe20f1cfc6afd9afe0c78efc4baf68577a3f8a3c51e28f05e87737fad694da5c9a
609bc47772dba45ac5d693a61f2747d5f5a5bcd43c3f1c303e9379626d6068fe7ed43e157ede5a7f
81350f86fa37ed97f017c1ff0000b48f08de5869ff00b501f8597faa7ed39e1bf03e95a74de56a17
33ebfe379ff67997c5da16956c96d7df16757f0c5de83710da5c788af7e1841a93b98803f482f3c3
ba75f6bda2789277d4d752f0fda6b365a7a5b6b3abd9e99241ae8d3c5fff0069e8b697b0e91ad4a9
fd996ada7cdabd95ecda4b9b9934c7b492f2e9a69f5dd7b43f0be8baaf88fc4bac697e1ef0f68561
75aaeb7af6b9a85ae95a368da5d8c2f717da9eaba9df4b05969da7d95bc725c5e5ede4f0db5ac11c
934f2c712338fc36f87fff000505f8bdfb44eb16bfb2afc3ff00da03f61cd17c7de20825f0a5afed
6fe09f8bfe29d5752f19daa99ac350f167ecf7fb3ef8d7e0d69be0cf187c57934f56d5b4cd02d3e3
57c44f86fe18d6a39b54b8bdf881a069cde1fd46a7ed13e24fda57c616f67fb357c66fdaf7f65ad5
7e0b7882e21d17e21eb1e0ff00857abf81be387c76f0ae91344756f8697e7c5ff12f57f84ba05bfc
40b7b79747f899abf807c39adc77fa4de6a9a3f86342f06a6aa9fd9a01f6cfedf3f142dacbc07f03
3c23e07fda47c4df077c61f197e3dfc21f0df87e4f83f3f82758f887f11be1beb7e2082dfe2941e1
44f11785fc74b65a1687f0e6ef5bf1c6a7e3dd134432f8623f0ed9ddc7abd97daa3171f9a1e1aff8
2abfc00fd913c77e2bfd9d340f06f857e1ff00c37f0cf8fbe2ee91e20f1a7c44f8b3e37f881fb4d6
abf10b409b40d4754f8d9f1dfe195e7842ff00c6975e1efda1fc47e2bb4b2f847f106f7e21f8b35f
f88173169d15ae85a66997361a3e85d7f823e047ecd3f017c4dad78a3e15fc10f85bf0afc5fe285d
49f5cd73c11e0ad0f41bb1a5cf78353b8d1f4fbdb2d395bc3de1f4ba30ab7867437b2d03cc8e2516
84c7032cbf193c17e09f8bde168344f1749e23d3eeb49f17f87bc5be1df1df80f5af10f807c73e12
f15784a67bcf0d6bbe16f883e0e934bf11f87b5ad085edc5bdb5c43a8b8b5b7d46eed1e378eee48d
803e8e4fda97e207c51f0df86bc6be12f883249e18f11d9daebba16b5e0eb6b68fc3daee87aae8a6
eb4bbcd36ee1592eafac2fcbc335a5d79cf99a6408cc124b71f207ed99e0bf89ff00b4c7ecd9f143
e09c9e2f3078a3c7fa25b5ae9575e37b097c41a1dbdf7dbf4fd4cdf5c5bb45acfd83ec6da74d6165
e25d3ed2ff0050f0cead710788f4684ea9a5db5a8f25fd923f65983f63b93e309d37e34f8cfc79f0
f7c79a959dd7c3df869e28b8d775db4f84fa368f7dacddcd67a66afe24f127886ef51d476eb36da4
6a7a84167e12b49b46d0b415bed3355f12b6afe21d53ecdf136ab67addbe9693cf0ea57967a49be8
b4f6b978e4592e6e36886dada210b0f2259a286f62612991da695caa60000e2bf665f0478d3e0bfe
cf1f08be16f887c476daa788fe1bf8434bf0d6a3aa782744b7f097862e9f47d2238a79f43f0bdbff
0066dbe9b65717692cca25b7b59b503236af756f0ddde4d6e9f2b7ed45ff00054cff008675f1c45f
063e13f8c5bc6bf1434dbcbad43c43a4f892ff00e31e8be1cf0a59da7815bc6b6fa7eb1aff00c36f
86ff0012aeb54f1578c751bdf08f80fc2de18d2b4fd420d3bc57f11bc0f378c6e740d2b5bb39af3f
4e2c6cf4bd774c586661144d09d334eb98edee62906ab676f124d777f738ba7845afc844b76238e6
84985321838f02b5f00fc33f0b7c42f167c4cb1f87fe17d13e2f6afa0ffc235e20f883a6687676de
29d73c3fe1b70f0586afe25b6d3c5c5ce916b3aa496d1abcf1aac360aed37d8ad8db807ccdf00f4d
ff00828178bbc17f1efc0ff1e3c63e24b4b4fda07f67cf14780f571f127e276a5f19ecb5bf889f13
cf892eecbe247863e19ea7e1bd074afd9e342f87be05f10dafc3af137c21f0aebfa9e87e22d5ac3f
b5b325de8b1ebdadfd9717fc156f57f81ff0dfc25a4fc5cfd85fe3c781e6f87f37c3bf09fc5af1e7
84af3e115cfeca9f0dfc1126bda0f83bc45f163c3df12a2f8811f88752f863e0fd12ee4f17ff0060
41f0d6dbc6da678734ebab4d5bc39a5269d77a845b3ff096476a96b35bba4b0112a7d818089995d2
3594c7232b358a34d3ed78dcb46d3aaa20679caaf3f36a5a5ea104f0dec51bf87356b2bdb29347d4
606be5d46de70639a1bd826f3dafecef99eea2960f2a7b47b66951a26859d0807ebf78b7e2e7c2af
00e83e18f14f8dfe24f813c23e19f1b7887c23e11f06f883c49e2cd0b46d17c59e29f1fdf5ae99e0
7f0ef86b53d42fa0b3d7359f175fdedadb78734dd326babbd6249d3ec114ea4b05f89ff16be17fc1
3f0a9f1cfc60f885e0ef863e0c1aef867c32fe2bf1df8874bf0bf87a3d7fc67e20d3bc2be16d2a5d
5f58b9b4b186ef5cf10eada7695631cb3a092e6e937158d6474fe5eee7e0afecb1f087e24e87e08f
81ff00b0f786be3afc7af8b3e13f13689e0dfd9eb46d274abfd09bc01722c6dfe2778975097e246b
e7e17fecf9f0a7498f56d1f4ad7fc61a3db7862f24d475dd33c37e14b6d53c4daada68d27d37a0e8
da17c16d73c13a67ed3fff0004fdfda4bc65f1ebc573ddfc3cfd927e1dfc45fdabbe217edd7fb2e6
a7e2df13787aff004cd5bc15e1ef1cfc41d57c45e1af8037365e0683c43a9f8bfc63f18be16d95fe
9ff0ab48f17d8f817c5fe3e782f7c23a9807ec7fed39fb479fd9fbc31e0c97c2de01d43e367c54f8
9be39f0ff81fe16fc13f0af8a7c2be19f19fc46bbbdb84bef155ef87750f17dfe9de1d86c7c0be09
b6d73c73afea5adea5a56836ba568cd06a1ade96fa859cede47e10d47e357ed21f1bfe137c42f167
ece3e2bfd9c3e17fc08b9f18f89f4ebaf8cdacfc31d4fe2ffc42f1bf8bbc15aefc3a8b44f0f7873e

14f8e3e24e8fe0ff0087da368fe22d6f59f10eb5e20f185beb7e27d6adbc2367a5785d74ab5d4356
1f1efc2ffd9dbe2bff00c13fa4d7bf68ab7fd973f60ebef09596877573f16f48fd96fc07f143c23f
1cfe1bfc32b79e3d5bc4c7e1978c3e227893c63a7fc56f0ff842c6de5d7efbe18e8be18f814be2cb
5d1b778634893c491687e17bdfa8b4afdb3bf684f887a4693f153e07fec2df10be247ecefae69d69
e21f0df8d75ff8ade02f84ff0017be20783ef215bab2f17fc3cf809e3bb5b2bffecbd66c19753f0e
697f15fc71f087c59ab69d3d95c4de1cd39afade2600fd18a2bce3e127c56f077c6cf87be1df897e
04babf9fc3be2286ec25b6b3a55fe81e21d0f56d2750bbd17c45e17f14f8775586db55f0e78afc2b
e20d3f53f0ef89fc3faa5bc1a868bae6997fa75dc4b35bb57a3d0014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
51450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014
514500145145001451450014514500145145001451450015f1bfc40fdb1b4fd0bc79e21f86bf08fe
04fc77fda73c55e07ba86c7e24c9f05347f00c1e11f875aa4b6369ab7fc237e21f1ffc58f887f0c3
c157de375d1efacf539bc0be15d73c45e2ad36dafb4d7d7b4cd19354d39eebe95f881f11be1ffc27
f096ade3df8a3e37f097c3af046851c72eb3e2ef1bf88749f0b786f4b49a54b7b7fb76b5adddd969
f6cd73712456d6d1cb70b25cdccb15bc0b24d22237c5dfb0d78b20f881fb0d68fe25f82bace8da97
8c35983e35c96be28d62c3548f44d73e3349e3ef1d8d6bc5dabade5a58ea7ac687e21f1eb4fe225d
5d21dbaff87afed753d36596caf2d24600f26f02e89e01ff0082957c49f8a3e21f8eff000e3e22af
c14fd9d7c63e1ff863e11fd977e38f8535df02e9b75f165fc09e1af881e3af88ff0018fe1a5f4a74
6f8a46c6c3c77e1af0afc2dfed69fc59f0cac2cf4bf12f8c3c28bacdff00896cf5ed3fd1fc45ff00
04c2fd996efc4de199bc05a2ddfc1ef848fe27b6f117c6afd99fe1a45a6e83fb397ed1b168969737
3e10d33e27fc255b37f0a5bc5e1bf182e8be2bbbb9f0869de1d9bc75068b1f843e242f8bfc2370ba
4dafe56e97f0affe0a97f0e75b9bc57a66a5fb4ff82b41f19fed0da3f8e3f685f8a3f113e27fec6f
e29d674bf8690fc15f82ff000d7e2d789dfc1fa1db9f0f5cf84fc273e8de37f187c178740bcb7d5f
46d27c170596abe02bfd4f5fd3e48bea1fd9fefbfe0a99e25f895fb147c5df8932eb7aff0080be26
69be20f17fed21a3f84f52f861e19f841e0bf04f8c743f17d87c3bf0d587c30f17db68bf1834ff00
1568b69a77c25f885e21d7a3f1178a7538fc43e25f1c7846d340d3b4cd3eea3b800fd6df8c7f037e
167c7bf855e24f82df14bc21a5f893e1df89f48fec8bbd124816d4e98208c2e93ab786ef2d44575e
1af11786ee52df52f0b78834596cb56f0e6ab6765a96917569796904a9f04fc16ff82497ec4df0b3
e1fda681f1e3e1ef823f6c2f8b5e2a821d27c7ff00b417ed5fe11f07fc4cf89bf127589229fc8b3d
35fc5561a9699e06d1acac62fb1f877c0df0ead742d1b4cb1d3d2efecb7dad3ea9addf79efed41a7
ff00c14df5bd5ff683f047c13d37e22e91e1e1e1df8c3e21f84df157c19e29fd9de36d56ef5ed27e
013fc24f877e1cd17c77e26d13c41a56b7a3eb9a27c6fb1f126bde25b3d0ac743d135e5d5b44f11f
88357b8f0fd85a7805d7ecfbff000530f8f5f1c66d07e325afc5af855f02dfc73fb387c43d0fc4fe
1cf8fdf037c53e21f857e29f02787bc65a47c51d4be1778a34cf0de8fe26b64f11e9fe27d274abad
3753f864d6f3dde95ad6ab677925deae6ec80713f127e13fc62fd94ff688f147ecbbfb33fecebf1f
7f695f853e23f86be1ef89bf06749d0359d0ad3c35f01749d6b59f14f86fc5ff000afc51f1cfe33f
8c3c3be1ab3f0ae97aaf866c3c43f0a7c1fa9f8875ef1859e91af6a7e1fd2ec2e3c2de1eb11618eb
f1e1fc37ab78efc23f1efc09e30fd967e22782fc2375e3ff00137c3cf8e13f846d34bd47c0360d1d
a6b9f11fc05f113c25e23d7be177c4df07f871d60875cd4741f1435ff85753bcb587c49a6686fa86
962ebef5fd8bf43ff828fe8ffb5078cefbf6a5b3f12c9f04b56fd9e7e1f69097fa8fc45f849e2ef0
cdcfc79f07daf83acf5af14f84bc39e104d1bc51e088bc6f69a9f8c0f883405d02e7c3ababf8723d
587886fdf58d361b5f0dff0082e99f819a87803f65cf0c7c669fc53e1fb2d7fe3578a22d47e20785
bc39e33d465f02fc358be1378ce3f1cea1aa789bc25e1bf11dbf84ec2e7c4773f0ddeca7f13450f8
7ef3c4561a1dd5fc77506912a4601f8b9f193fe0a19e30f1f6ad1fc0efd84e6f857f103c7fe32bbf
0d7877c1bf11f50f885e1a1abea7aa78a97c47e21f15ea7e0ef859e21d1355b8f11f877c13e1cf02
eb3e19f1b78eb5cb883c3ff0fbc7fae784b4bf11e8f78b76678ff123fe0b05ff0005aaf8f9a2eafa
3fec9df01fe21e8be11f887f0ffc3ba1e89fb4dfc70f8317df64875af8a49e1f82d3c73f0ebe186b
9199351d17c21e1dd764bcb6d5755b5bb8b5ab9d72d66d3ed2eac6cacaf1752feb03e0a780bc351f
8135cf1f785be31ea3f1e35bf8c7e2dd7be27eaff1feff005cf056bdaff8e7c41afd9e97e1f7d72c
b57f0368be1bf06db59dbe97e1ef0fe8f6ba1785345d374c860d0d16fad5b5317b7327f1d3ff0004
afff008252fec59fb52fc47ff82a35effc1447e3d7c48f861e03fd8cacf48f10db7c4ff875ae689a
2d8eb16be25f88df107c37aafc45bbbdf14782bc5dff00092e917975e17d26df40b7d374e8d357bd
f13ac897570df654600fc12f05fed5dfb4efc3bf17c7e3ef047ed09f19bc37e324bc5bf7f1169bf1
27c5d1ea57774ae5f7ea533ead20d5524627ce83525bb82e1599278a446653fdaafec01fb567ed45
ff000566fd91fc2107807f697b2f809fb4d7ecd3f1474db5f8f9a9c5e1a92ee2f8bfe0cd76c6f25f
08f8a9acf4bb8b7f323bd96cee61d73c13b6d3c29e20d7b47bd1a94363a4df595bc1e09f1ebe05ff
00c103fe12fecb9f0d3e2ffc19f82df0bbf6d5b4b9f1e7fc211f0abe147c29f8c5fb48f83fe3978c
6e6f2c356d67c47f127f6b5f1dead245ae691a7786b48d1ee67f0afc1bf875f077c3f7fe2ed4ee6c
0f84b56f12f87daf134bebfe13e85a8fec01fb75f83ff686fd9d7f645d1fe097ec1ffb72f8b3e027

ecdf7fe18baf8a3aa78fadacfe366af777cdad6a1f00a6d452dbc62748f08dc6ad6d79e32f0e7c44
d2ad2f3c35a93f8dfc27673abe8f0ae9e01f7b37833fe0a6ff000dbc3f6b3f897c55f197c4963793
eaf089fe126a7f01fe3cfc5d9be2e699e118ad740d45a4f881e0bf847e14f879fb26fc50f892f757
bac7806de0f12fc4bf837e15b1b2d2e1f18a59eab7da9e9dfa79fb35fecc3abfedfdf103e2843fb4
2f8a7c65e04f849fb3949f0dfe166b1f0c7e05fc45f14fc3697e297c6dd5fe1af873e26fc49bbf15
7c42f0a5fe93f1121f853e0b87c79a0683e02f0af86bc47e1e1e20d55fc41e20f13dddfc16da2e9b
0687c40d5fe26789bc59f08ff67ff81faaf84fc39f187f683f17eada0693e2ff001868f2f88f41f8
55e16f036817be32f8a1f12e7f0e59df69cfe29d4b41d02c469be14f084bac5869de22f196bde1a8
357d574fd060d5a53faa1fb1e7ec35e14fd8f6ff00e2a788f4af8cbf1dfe3378d3e36dcf83355f89
7e24f8cbe2cf0feab6ba86bfe0ad12e3c3da76ade18f097847c27e0ff09f8284fa3cd6fa55dda683
a4431dd699a3e836b7b25dc9a4c172c01f0d78f3f644f06ffc1313c2bf1d7f6a2fd9d7e2cfc54b2d
6fc7fa7fecc3f0374f5f8e83e227ed7fa57c08f03dc7ed036ba3f89b53f86be1697583f1b7c6706a
365f13f50d5ae3e1cc7e39d66e756f10e85a14ba4b44b11d3dbcbb4ffdb93fe0a6faff00c41d03e1
fdb7c08d7f413e38f81da14d67e32d5bf644f8b761e15f08fc4dbbf8b7f0db43d3be213c579e3db9
99b41f16fc1ef12f8d7c7baefc24f1deafe0bf157c30f10f86e1f05ea5ac6af77a36bba86a1fb29f
b4e7c49f087c23f8477de3ef1a7c3bd73e2bd8693e35f85161a1780bc33a7f86b52f10ebbe3ef137
c54f06f85be1a8d163f186b5e1cf0cd9ea3a7fc40d6bc37aa5beb1ac6bda55ae86d65fdaff006c8a
5b28f3f9c5e30ff82d9fc10f87df0e57c75e38fd9e3f6a3f0deb1aa6b9e1dd1bc17f0de6f0c7c32d
73c6de3d8f55bdf8bda56bda9f86d3c21f153c49a0adbf84759f809f15f4bbfb0d635bd2f5bd626d
13449fc35a5eb167e2bd22e1c03c33e3afc6eff828daf8c3e0568dab689e3eb7b6f86fe36d4b50d5
e0f835fb24fc49f18c3fb49c9e08b8fda47c2fad78d75bd5ecbc7d07863e11786ad34cf08fc2ef17
e8ff0006fc4de228dbe26ea3e3ad3e2d13c6b73a25f699fd9df6a7fc13abe39fed53f1d74383c45f
b4c7c31f13fc3ed6adbe19c3a5ea92eb5f0e3e20fc2cd3b59f18787be3a7c73f0d5beaba7f843c67
73f64d3aebc49f0af49f861e32d463d32d255597c44b1dbeaf79a347a55a58615a7fc1597e17ea92
eb91e91f033e3b5e2ea3e24bcf037c0b9af21f85be1f8ff688f1ee97f143c29f07f59f0af8353c45
f12f4ab9f025ce8be34f1d78520d46fbe335bfc39b18f4fbbd52ea1967b8d1ae2ca4ddd47fe0a7de
0bd3fc7ff127e1047f01be316b1f187e1fde7c18d22cfe1cf87f5ff817ae6a3e2dd7fe33eb37be14
b1d06c7c43a7fc5f9bc19e1cd53c1de2fd32fb4af19da78dbc47e1c9f4ed316d3c4b6715fe91a85b
48c01e97a8ff00c13cfe0e7887c7ff0014fc7de28f1efed1ba81f895e349bc7961e0bf0b7ed17f18
3e11fc3ff86be21bed1b4cd2f59d57c03e18f833e2ef87d043ad788afb4d3e27d775ff0013cfe26d
62e7c497f7f776577a75a4e6c477ff00b38dc78e7c15e2ef8aff00b3c78dfc6daf7c50b7f85169f0
fbc4ff000f3e22f8c2786f7c7bac7c34f8916be26b5d1f40f887ab5ad9d95b7893c5de10f11f80fc
5ba59f169b78752f1278665f0cdf78896f3c4e35bd6b56f50f81df1464f8bbe0cd4fc533e9775a25
d69bf10fe297816f347beb4b7b3bdd32efe1dfc43f127822e2c6f059eb7e21b1bbbab6934268ae35
2b0d4dec354995f50b2b6b1b6b98ace0f9efe267ec67acea7f14fc79fb437c0dfda3fe36fc13f8e3
e34b3f0dc57b149e228be22fc05d7cf83346fec5f0d689e31f813e31b7bcf0fc9e1a5b47be5d4a4f
016a7f0fbc68d75abea9abe9be32d3b59992f5403ee6a2b9bf06ddf89f50f087852ffc6da4e9da07
8cef7c37a15df8bb42d1f509356d2745f13dce976b36bfa4e97aacd6f692ea7a769baabddd9d96a1
2dadb497b6d0c572f6f0b48635e92800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a28a2800a28a2803e2993c13e17f8c1fb6378bae3e27e976de228ff674f01fc2fd5fe0cf837c4090
6a1a0691ae7c4ab8f1d4de23f8d967a0dd4725a5d78ae693c2f17c3cf0c7896e2196fbc216de19f1
7dbe817160fe2dd70dd7d7de22b8d72d3c3faedd78634eb1d63c4b6da36a771e1ed2353d41f48d37
54d721b29e4d274ed43558ad350934cb1bebf5b7b6bbd423b0bd7b282592e52d2e5a210bf827c73f
d9e25f8a5ab7877e21fc3ef891e24f819f1d3c15a7ea1a37853e2cf84b4dd135f375e19d5ae2def3
55f017c43f057896d6ebc3bf113e1eea77f6969a9be85a90b0d6344d5ed62d6fc19e25f0aeb2f73a
84fe61fb36fc45f8bde3dfd923c55f11fe3d6b9e0bf1a6bf7d37c717d26f7e187877c41f07ecf53f
873e14f10f8afc35e0f92e6d350f1bf8f354f0cf8bf5cd0bc3f1eb5acea1a7789658743d4f58fb3e
9a89fd94b3ce01f9f5afff00c1696f347d47e0feaba87c02b0f0e781be38689f1a6efc1fa078e3c7
7aae83f18777c2bf087c427b0d7b55f0ba7816f3c1d17833c63f157e1578bbe1ce8135878db54f14
6afa46a7e12f1f58f869b45d621b59bd0a0ff829afc74b4f8f5fb31fecd1e23fd9fbe16e9ff13fe3
67c4cd63c3fe29b8d3fe32788eefc3765f0ff45f097c21f891ac789be1dc9a9fc2fd1754f106b9e1
af017c63d22ef5ed2fc6369e08d32f35fd16fbc3fe12d5bc49aa5fc16569d8fc2bff0082a17fc13c
bc27f053f67a8b5bf10b7c0b4d5ec3e1d7c33f097c25f1e7c38f897a0f8b3e1e9d5bc19e09d4f458
af34cf1678374ef1141f0ca0d1fc51e125b1f8c77b67178075fb5d474fd423f124f2bdd0b6e33e2b
7c75ff008260fed0bf187e09fc55f891e16f8b3e27d77c1579f12f58f03fc57b8f839fb4bf84fe11
69ba4fecb1a859fc50f1678bfc61e29ff846bc3de01d7be1ff00c32f186930eb3a378a7576d67c2a
be2fd2e4b6b0bdb932186e803f69e8afcdcf0cff00c159bf61ff001a787f4af12f847e2278d7c4da

5dff00873c73e2ed51fc3ff053e336b52f823c33f0e2fdf4bf186b7f12934bf02dda7c39b0d36ffe
c96d04be329346fed53a9e972e90b7d05f4529f58f12fedeff00b37f86be24ea9f080ebbe36f10fc
48d1b41f8b3e22d43c29e0ef857f123c597d0e9ff057fb1e3f1cac7368be18bbb2babc82f35fd234
ed2aced2ea79b57bfbfb686d159668a4700fb2e8af85fe187fc146bf657f8c7e2df857e0ff0087be
28f196bb71f187c33e1af127847c43ff000abbe2258f822097c63a5f8e358f0bf853c4de35bff0e5
b786fc2de3ad6acbe1a7c40367e11d6f51b4d67ed1e14d46ce6b78aee7d321bff24ff829a7c49fda
c3e17699fb3a5ffecd7f193c11f08b45f889f1957e0dfc4dd57c4ff07ecfe2cebb629e35f0a6bfaa
782fc55e0fb6d4bc55e1bd274fbbd0f5ef0b4ba6eab0eb16baf585d5a788a1bf6d39c68f2c37601f
9a3ff0511f0ce85fb367ed19e3bf87bfb2ce9fa2f843c65fb5bfc2bf095f5c7807438e1b0f0b7863
f695f8abf1bfc31fb3f7c3af8c163e16b454b0d3757f885178ab5ed6bc636ba55adac7e31bef82d3
789750865d5d7c45aadefc75ff000525ff0082737c14f83dfb787ec156fe3af8dba8feceff00b287
8a7f647d13f625b1f18689e2cf879e1bd32ffc4bf05ed7c6fe25d1ad3f690d07c63acf8727f1bf87
fc5965e20b6d7746f15f87f53b4d4f44f12786b5c8669edb59d57c333dc7da7fb20fece9178e7fe0
a1be0b9bc41e2ef197c62d63e097866f3f6aafda1be2ff00c4cd462d7bc5ff0011be34f892cbc45f
057f66ed175bfb1dae95a0f86340f086832fc67f1af80be1ff0084b40d03c1fe075d07406d134682
e27b8bbb9f3ff8dbf0cff67cf8c3fb567edd3fb4cfc75f03fc17b9f08693e2c9be055feb7f14b43f
0a5df87ad7e1afecfde17d3344f165deb9aaf89ed24d3b4a8b5af881a978c9f55d6ee64b6335b787
f40d36e2e258342b1308079278eb59f82bff0004c0926fd807f639fd825bf6dff1178bfc75f0a349
f8e9e25b9f0ff86f41f057c35d761b7b6bdf04278ceffe277c36bffd9c749f156b5a378c755bff00
86be1ebef155ef8b6d74abdf11fc4bf1f6a7ab45aae9afabfacfed51f13bc01f1a3f6abff8272fec
c1fb42783bc39fb347c5bfd9fedfe347c7483f67ab3d7be1adde8fadeb9e113e0cd17e02af82b5df
0bdadfe85f6e974b5f18fc44b9f873e0bd6f45d774cf0fe9692eb715df87ae6d2daffc67fe0937fb
4d7ed11e27f12fc5ff00823f07ff006b6f836bf0abc606ebe277fc1357e07fc7cf0b0f8cbe3cf19f
ece3e02f13f8abe0ef8bf5ff00869f10f55f8b9f0c7c7728f02789be1cdeff00c211e0df89f75e23
5b2f00cba15e7876e6d7c0b61752691ef7f17bf669d0ff0069dfd96be2cfed4f63e2bb5f18eabf0c
2f2e2c7f61bf8d976745d675ff00885fb66f893e297827c37e3efdadee351d0b4f82dae740f1bfc5
af0c783ff67cf857e0fd22287c3f69f00fc13a9e99a0e950f86fc73a25ad8007adfc4bf0a78ab56d
4fe1878ebe13f8c2dfe1d7c6ef851e3b97c61f06fc6fac68cde26f0f36b53691a9f86fc57e15f883
a0d95c585f6b9f0d3e22783756d53c2de2eb4b0d634bf10c56f75a7f88bc3f7d63af687a3dc2fe8c
7ec35fb677c69fda6fc6bf1bfe1afc5ffd9dbc37f0935af8036bf0e2c3c43e3bf01fc65b6f8abf0e
bc73e2af1fe8979e254d2bc20973e09f05f89b483a5f8663d1bc43ab59f88ac05ce97078af43d384
fa8dc7daee62fcb5d53f618ff82d3784cc9a9695f137f613f8b976434b368f79e0af899e018ae8a5
afd9becf65abd9789e13a5b5d2b49fe90da65dac0c524113118af9ff00f63bfdacbf6defd8efe356
a7e29f8d7fb11cfa8fc3efdb02dbc4505e7847e0e7c6af03f8d7598fe357ecaba9eb5f08bc63ab7c
35d57c6527c3df0e6a9ac6b3e10f0cda49e21f861e2dd7346d6b55f0e783b4cf1d7c3cf1678b25d3
bc7de19d2803faa2f8afad7c29f0cf80f59f147c6dd67c0be1cf867e159f43f147883c45f12b52d0
f46f05f87ae3c3be20d2b59f0eebbabeafe239ed746d2e4d23c4f65a36a1a55fde5c426d759b7d3e
6b6916ed2035f167c68d57fe09ad7df0bb56d3bc6fa2fecbdf15fc37aafc1fd4fe37e87f0d3483f0
abc5fad7c49f85ff000cf52f187c474f15fc3ef0e0bf27c4fa369be22d73c71aee97ad68f21d286b
3adf89ee97514379acca7e23f1dfed55f1b7fe0a01aefc45fd8aec7e016adfb1dddf8ebe19f803e2
ff00c03f1d7c7ff11fc2df1578f3c65e20f847fb44fc2dd73e214f17c2df096adf117c0b6e3e1e78
6e3d27c5563e17d73c4fafea1e2a37f6cfab68fa2e8505f5c49b7abffc1163f650f097c46f0d7c50
f177c71f1469be2ff1cf873c47f0bfc4d79e2db6f83da743f147e2ff00c48b3f8c9e478bfc07a6dd
7846c349f86de379ee3e32fc489b45f01fc20d3f43d067d2c5a69165a08b2b2d61b5600fbffe24c1
ff0004f2d3be1a6a1a47c5c8ff0064bd23e147886d35bd0754d2bc7727c29d37c1b7b6fe36f1eda5
8f88f4cb9b4d5e4874953acfc4ff000959c1aba8556ff84e7c2b0b5cbc7ade82af69c4e956bff04a
ff0084be28f88fe33d20fec47f0f7c61f03e1f0d27c56f135a5d7c1cf0e6b7f0b1747d4ad34cf0a2
f8d75459ad6ebc257361ae6936563a57f6b4d657516bb6d04117fc4ce45593e7ff008c3ff0484f08
7c4ef0ff00c62f0eeabfb55fc78f0c7803e22689e32f0fd8f85b4cd3fe11c3a3f807c09f103e2078
d3e2bfc48f0c47a8cdf0fd75bf15693e21f1978e75cd5bcdf19eafab49a55ad9687a6c4d2e9ba7dd
5b6a3e63fb4aff00c138e2f8fdfb2378593f647f8b9a47c46d67c4fad6a7e3ab0f89ba8789fc37a6
5af8ff00c15f167e2ef847e3878c759f0678efc05e1a974cd3f53d6752f0ae99a2693a9d9c074d93
e1e6bfe34d1a09edf59d574bd6f4e00fdb3f04cbe0abef0d69be20f878fe1cbaf08f8c524f1ce93a
bf84ff00b3e4d07c4a9e3495fc4d2f8aecaf34bcd96a83c5136a6faec9ac42f37f6bcb7efa8bcf3b
dc995fe27f883f15ff006cef1cfc7af8a1fb387c15f00fc16f851e1ff08f86be1df8997f697f88fe
3cf1078e75f9bc25f12edbc4d6075bf00fecf1a3780f46d375bf147863c45e10f13e8c90f8cbe306
91e1a8af74fd3756d42d35ab0befec1b9f01f809fb637ed2d68fe34f83ba07ec59a67c76f0efece9
1f80be0a4df10bf652f8b5f0abc2fe04bbf89be16f86de1083e27784b45f00fed05e36f86faae85e
05f877e3e975ef03693e21d2fc55e31761a05d691aae95a4eb3a16a30cdf6d7ecf1e06f8bcde20f8
85f1cbe3fd9786fc37f137e295af84f40d2be19f8435a93c55a0fc23f861e07fedfbcf0af832e3c6

33699a3ffc263e32bdd6fc5fe2bf1378e7c43a7e97a7683fda5ab5978734086ff49f0c5af88b5c00
fa13c1de1d1e0ff08f85bc2435ad77c483c2fe1cd0fc3a3c45e28bd8f52f136bc344d32d74c1ad78
8b5186dace1bfd775416bf6ed5ef62b4b58eeb509ee274b68164112f474514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140057e73eb1e1ff00da67f66d97c6be08f8
5df0134afdac3f675f1debde2ef10f873c23a47c4ff077c2af8a7f0926f883a86a9aef8dfc097b6f
f10ffb1bc11e3df8677be24d6b57d5fc2bad5af8cf41f17f84b4fd5ee3c213f873c45a6e91a3eae3
f462992c8b14724ae70b1a3c8c7ae1514b31c7b006803f9d7fd86bf679f825f193e307c67f829f1f
ff0066fb7f821f18bf658f1efc2cf8a7f08acb4bfdab7e337c65f8c1aa7c28f11f81b4ff0004d947
e2df8e9a9788f48d4fc67e0ad0759f8692fc37d47e15f85e39fe14f8174ef0df85f4451aaea978da
f6adfac7f10ff65afd92ee3c31f06be19f8f74eb1f0ff86343d77c69e09f861e14b8f897e27f095b
f8d2e3e28f867c572f8f7e155e59dbf8a34c97e27e83e37f0caf88f52d77e1beb7ff00090697a9d8
6847526d1cc3e1f8e6b4fcbdf8c7f04f4ef8a1e3bd2fc7773e24f1efc35f8abe1bbed7b52f03fc66
f84be28bbf007c53f0c69de28b8dbad6916be21d2a19edf50f0c6b4d6960de21f04f8bf4af11f84b
596b3b59b51f0fcf7d6b6b77078df8abf636f0d78eef6d7c4bf1bbe37fed0ff1cfe2cf8745bde7c2
af8e9f117e2a349e3bf815e21b1d434fd5349f197c0bd1bc21e1bf097c3bf859e2bb4d5b4eb09ae3
c55a3782e6d63c436d689a3789af357d02f2ef49b900fdaef873fb07fecc1f0bbc15ac7c3ff0cf80
753bbf0df887e18ebdf06b5e8fc57e3df883e34d4b57f869e23bebbbfd4fc2b79adf8a7c4fab6aed
6625bd9a2b1b98af22d434cb611c1a7dddb2a0cfcfbe0bff00827eff00c13bbe3c7c3af09f89bc29
67abfc6cf87e979f1a67f0f78c9bf68cf8d3f106df54f15fc4a9b50f027c60f145d789ef3e256a57
5acf8f5a7d3359f095df88351bdb9d77c3125adfe8ba7cda61b34b7b6f823c67e2bff8285f8b7c23
79f0c3e22fedb3e124f85cd66ba4f8c3c69f093f6778be167ed2fe2df0e5dc6b6379a6dffc491f12
7c47f0fbc037facc124f6fa8f8cfe187c2ad035cb3691ef3c283c1f786caf2d7cbfc2dfb25f85be1
cdddedafece7f177f68ffd94740d72284f893c2ffb347c58b8f05f803c47796da35a693078825f00
f89b41f17785e1f12cf6169630eb7e3cf0c697a0f8b75cb9b717fab6b37d7c8d76003d5be276a9e1
0fd85bf698d1be097ec85fb257833e3e7c3ef847e04f86bf153e29e89aa7ed0fe39f0f7c58f879f1
6b58f137c56d3fe0d5b786fc5bf10359f18f84b569ff00e10af187c52d7efbe1d78ce7f0d08b43f1
0e87e21b1d596d6e34cb49a6f1bfc63fda43f6b7f88bf0efc6bf1abe1cf857e027c22f83979a978d
be1dfc11d03c690fc63f1df8afe26ea1a5ea7e0fb0f88df14fc5da1e99a4f82b4db0f07685adf882
c3c21f0fbc26be22f2f56d7efbc4fe24f164d269ba169d6167e16fc09f87ff000734ad534af055be
bb2c1a8eb12f89fc55e2df137897c49e34f1b78c7c77a8e5b55f1a7c45f17f8a2ef52d7bc67e31bb
8d638f52d7f5bbfd4261696fa7e97691d96936563636ddf37876269ad64d4354beb7b5584416cd6f
752402d6de2bd17921864b636d14d2dd4e242b24b0c66342a8f218d9a803e88ff8251e936de24f08
7ed31fb4349652c37bf1a7f696f1c786745b9b9555b83f0eff006734b6f811e19b2c217416ede29f
087c42f11c4b1bb44b3789ee7680c5cb7f2f3f057c31e2bfdbd3e2d78e743fdaa75df0145fb39fc3
0fdacbf6a197c05fb2de93afcf75e21f8f7f127c2df1c3c49aa7893e227ed056f2ce1b52f0cf855f
c57a23f857c022d5f4a8ad352b3d76fadafd25b7be4fdd0fd94bfe0a39fb397fc13ebf675f0cfc07
fdb6bfe1667ecf72fc30bff15c577f1efc5de00f1378cbe017c58d4bc73f10bc51e304f15787be2a
fc33d2fc5ba6787f53f165f788ae2fa6f07fc46b3f05f8974cd565b9d1a1b5d584369a86a1fcfe7c
19f05f847c3be3cf827fb5cfc1df19da78ba3f88dfb4278e7f696b6f0b68fa95adf78d2c7e0bfed1
3f10bc41f0cb5fd0357f0a437f71e2fd37c3f27c34f127c3bf88ba2788f5cd3ede18b5cf879a8695
7b6f6b7774a8c011fed03ff04c697e14fec5fe29d63e0af8f345f097c78fd9ff00e30fc57fdb1fc2
ff001d6c2d750f0a6b9e16d3b498fc692e87e03f086aba10d5bc43e1df0d7817c2d73e1fd2bc3de0
94925f086a7aae9172971a6e9906bd75736ffd14fec0ff00b1ff008a3e077c11fd94fc69fb436b7f
0fbf65bfd9ff00c1be08f007c5af127ec7f3789fc3b7be0ff07feda0da743e0bb3f1e5bfc596bfd3
3c3bff00080f89ecbecff1723f8416164f696bfb4a78aafbc7316b77faa58c515dfce3fb6ce8363a
57eca5fb48dc5a5bbd9407e077c575bfb8fb642112da2f0e6a12decf76bb62845b2f9ad35cbce7ec
b1c4b393b19e3afd76f88fe21f81ff00b4b7c17fd8efc4de0ed67c01f1b3e09f8f7e38fc29bff0ee
b3a69d1fc61f0ffc65a569ba078d12196dd2e21bed2755b286ff004c923f22682436d7b6651920bb
b5dd0807db317c45f87d3ff65f93e3af074dfdb9776fa7e8be5789f4493fb62feed825ad9697b2f8
ff00685ddcbb2a5bdb5a79d34ccc16346240afc64f8e5a6d96b5ff0004edf897a869766352f899fb
2c7ed0ff001fbf68bd0b4bb52cda95bffc28bfdb03e266a3e37ba8da252d08d77e1bdef8dbc372c4
b245717f6badea56b6e93a25d22fd73fb467ec89fb2ef857c03a778afc0bfb367c00f07f8ef4df8c
bfb3b6a1e1df17f867e107c3ef0ef89b47d6bfe1a13e1888f51d275fd1fc376dab585fe1e50d3d95
cc1713a492c0f30499d870dfb1c7837c51a9f8e3f6ead0bc45e1cb7d6be177c45fdafbe3bdacb77a
c127485f86dfd81a2685a9780f4cb659a2b8bfd535df8b1aafc57f116b57088da4695a2dfb5acb34
9adeae9158007c35f13fc35f0b3e36f87fc3cde21d375fb7bdd06fed7c71f0d3c63e0cf10eafe04f
899f0fb5eb2d154e9be33f867f10fc3971a3f893c1bae8d27556b337fa56a1169faae977571a66b4

9a9e9934f652f8edc7ec95e05f8af73672fc74f89ffb4efc76f16e8d2e9a9f0d3c77f19be3bea5e2
5f15fc17d70dcd96bda5fc48f8249e1f8bc3de19f85bf117c3379a5693796bf12ecbc367c6f7525a
ad8beb373a4dc6a7a6de7a37c1df0cddf827c31e3cf845aaea12f88e3fd9e7e2bfc4cfd9ff0041f1
06a93b8d675bf00f803535b1f03dcf88a0855e2b9bc8be1fdf786ac758bb863df7f3e9735ffee8dc
4b057b95be91676a1c593cb1a6af0c44c9712cec41b68962861b732348488ededd6e64daaaf1246a
eeed3304201e19e3bd37f6c8f1c68fa97c1df8c7fb7a78b3c6ff0004af349b9d3fc41a2f83be0af8
07e15fc54f88fa0dbb0b7b9f077c42f8cbe109bcf7d235eb71f61f13dc7c2df057c35d6bc45a649a
869d26a56169a8ddc5714346fd8efe1fe89e1a3a17c2ef89dfb517ecf1f0e35a86edfc43f06bf67d
f8fbe3ef845f06b58bdd4e4c6a571a2781fc397ae9e053e209a493fb70fc2eb8f040d6ae6696e2f9
23bcb89aea6f7c96d7c35ab5c5eddde6ad6727d9ace3491d2f3ec76d1e951c823b994df41746eaf5
fce843cdf209a393aefc6eaeb927d3ada4d166d3e447b44b6b5643e6417511924caab25edbef1771
33949218b2374ae6394c8fe66403e84fd89fc3de17f8492681f0cfc0da0693e14f02d878726f0ff8
73c3ba35b9b3b2d2ed2c586a3696e6d98c93cf7ed20bfbbd4f52b9b8bab9bfbfd42eefaf2eee2eee
e69a5fd2fafcb4f845e235b5f891e17b6baf245d43a85824a2e629550c97771e5acc9b5c35bca2de
ee675132ac88760b88922f2f77ea5d00145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
14514500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
1451450014514500145145001593af4863d13597f98797a4ea326e452cc0ada4c7e4550c59863214
2b127000278ad6a648892a3c522868e4464753d191c156538c1c1048383401fcfe4dad7892f5ed65
bbbbbdb586e34fbcbbbd9a488a5b59dad8ab44614d35e2796e6f2f92681d06fb5316f762d3245b6a
a8f12dccb248cf2ea168f7da4593b4af1c71dcda18ee55aed2381ed4c266108812629ba510b3c623
93f764fed3afeceff0610bb2780f4d4691999992ef5756cbb16902b2ea20a2c84e1d10aa3280a54a
a80107ecebf0586dff008a0b4c3b0e54b5deaeec09db9f99b512c73b406c92186436413900fc4df1
049e20d6b4fb9927b7bd8e757b94786e61945bdc69ff006909693c53085dc5fdd8892e7f7312225b
430ca889295dddc6a29359d8f872402711c524af780c625b90c6c2e64b581d5848ca2e2eda16ded0
c2cd06630c9e76c1fb0e3e02fc22562c3c13a76e2194b7dab54cec662e533f6fcf96092163fb88b8
45014001f27c0af849240b6cfe08d2cc0a1808c4ba82821c61c315bc0cc1c70c1890dc641c0a00fc
526b9d5dd6d6c2e27f10dbb5bcf713dcb3f9a91f91f668cc9e5c4220eccb76861815d527da1594c8
b9762eb59f115941a684d464bcbdbfb9862b9b77b678a54b39269238fed91dd1816d3ecb620bb995
4017022786504ac75fb4cff003e0ec8ac8fe04d2d95bcbdd99f53c9f2bfd5fcdf6edc0af50410739
39c9cd28f803f07048d2ff00c201a233b2b2b17fb6480abe372947ba64c10a0636f006062803f0e7
50d3ef3c55a46b9a4f8aedecbc49e11d4e4b1f0feafa2eab6da56bd15de9368972b35cdf69b7b612
d95f35ec73b44f69741ec990233db3b98d97f2e7f6d6fd8a3f668f047ec9df153c61f0ebf671f843
e10f1af86ae6d7c75e18d63c2df0bfc3fa178bb46f1a2f8dbc3a13c4763ad787f4bb2d4a3fb35a5b
0b94d2a19134e31da318acb6fcf5fd82c5fb3c7c1586692e22f879a124d344209645fb6e5e250c02
11f6bdb821dc371960ec18904e666f801f065c0127c3cf0fcb878240d34371348b25a906ddd6496e
1e4578b036b2b038e09238a00fe313e16fc74d2ff6faf8aff14be1afed21acfc4ed03f670f0e7c4d
f12fc08f10fc23fd9b7e27dc691e35f17d86a9e2ed4fe1ddb7c42f8ade2af05695278af55b3f125f
db6ed3be12785b54f0f5868de11bad156fe7f887e3af8a5f0f7c2d1fec7fc6df837fb387ec7fe09f
857e14d1ff00e0b27e39fd953c03f0b3c5fa17887c05f0d7e207887f655f8b5696779e1bb1d5b4ed
2f44f0a787bc5ff0ae6f890da2c169aaea4354d2acf55d56d245db773c76b3c06e8fd93f12ff00e0
8cdff04e3f88faa49e25b2fd9df4cf83be36bab9bb9f55f881fb3878a7c67fb3bf8e7c436faa5f4b
7faee9be29f127c20d7fc237be29d3f5e9ee2edf518fc427529e3b8ba9752d36e34fd5d2df5183db
be04ff00c1387f611fd99740d2fc39f01bf653f82ff0cecb47d362d22db50d03c1d627c53736114b
34e22d67c6ba80bdf18f88a59669e592eaeb5fd7753bbbd6726ee79f0b800fc99b8f8e5fb027c78b
6d2b46f8afff0005f9f883e270bae787359b6d3f43f8d5fb317ecb7e1f935df0aeb561e24f0f5da4
de0ff82be04d7619f4ed7f4dd3753b7497c62e8f73656cb3a4fb5d5fe9ff0086ff00b2dffc13f62d
0efe5f869ff0504f8ffaa69fab7887c47e33d675af097fc152fe2f5d5b6afe27f155f4faef89bc41
7c3c37f1963d09af756d46f6e355bf782c60b779ee1a6f25636551fa65ab7ecdff0001b5fd367d1f
5df84de07d6b49b99a4b89f4dd5b43b4d4aca5965508e5adaf1668b694555f2c208d5400a80015e1
17bff04cbff82766a57b2ea5a97ec37fb296a5a8cee649eff51f80ff000d6fef2e242db8c9717377
e1d9a69dd98659e67766e4124120807e16feccda6683e1fd1bf686b0f875f133c75f1b7e1e8fdacf
f69097c39f157c4de32bff008a7aefc51d16e75bb68575987e24dd493c9e3efeccbdb37f05c1af2e
a5a85b6a10f861f6dccc1669dbea6d0f50d5afa696d974fb9b4b3b58e0d45249ecaee6b905211f6c
b7b58a699920532244eb35bb8803f9d1a98d2390b7ed5787ff00679f81fe13d234ef0f785fe16f83
7c39e1fd1e0b7b4d1f41d0b47b7d2744d26d2d1425ada697a4d80834fd3ed6de302386dacede1823
8c08d230802d68afc11f84c8ceebe02f0f0670a18fd958e428202f321c2f2495180cc4b302c49a00
fc3e89a1b8d320d3d34cbf9a77f0f5fdb05820c4926a335ccb34114b6f691a98a468cb29255a5b86
0c3cb95fe66f4bd3ac84361696b7d24b0c1716102c762647b34b668a08a258a4dcc1957ce84cb802

391a27548e4572d5faf49f05be13c67747f0ff00c2e8dbc3ee5d3210c5c32b862c0649dca1b93c91
93c93990fc1af8547cbcf803c2e7cac7960e956e4211c865057018766c6e18183c0a00fcc0f070b9
bbf11e83142b6ecf0ebfa4b47235bacf1a4706a30ac6af2b8f3f7e1c46939dd213213b583874fd8a
af3eb1f853f0db4dbc5bfb1f04f876d6f1264b94b88b4e80489711389239d49521654900749000ca
dc82326bd06800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2

8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2803ffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg10}
{\bkmkend Pg10}\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\sl
mult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb195\sl-264\slmult0\fi
0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 48.\tab \up0
\expndtw-10\charscalex87 Antara yang berikut, yang manakah bukan bahagian mesin
jahitan?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10
\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 velkro\tab \up0 \expndtw-10\c
harscalex87 C. gigi penolak\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx6
347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 tiang ben
ang\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D. roda imbang\par\pard\li1600\sb0\sl-264
\slmult0\par\pard\li1600\sb254\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charsc
alex87 49.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex88 Di antara berikut yang manakah mengg
unakan elektromekanikal dalam pengerakannya?\par\pard\li1600\sb1\sl-254\slmult0\
fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charsc
alex87 kamera\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. mesin gerudi tangan\par\pa
rd\li1600\sb2\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I
I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 mesin jahit elektronik\tab \up0 \expndtw-10
\charscalex87 IV. mesin rumput\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\t
x4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan I
I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\
slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex87 I dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D. II, III dan IV.\p

ar\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx228
0 \up0 \expndtw-10\charscalex87 50.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Apakah fun
gsi gear?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\chars
calex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 membekalkan tenaga elektrik kepada
motor\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscalex87 C.
mengerakkan motor.\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 memindahkan tenaga puta
ran kepada aci lain.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\c
harscalex87 D.
memindahkan tenaga elektrik kepada aci.\par\pard\li1600\sb0\sl
-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmul
t0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\par
d\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\s
b0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb214\sl-26
4\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 51.\tab \up0 \expndtw-9\chars
calex88 Rajah di atas menunjukkan ciri-ciri seorang usahawan. Nyatakan ciri-cir
i lain yang perlu ada pada\par\pard\li1600\sb0\sl-260\slmult0\fi679 \up0 \expndt
w-10\charscalex87 seorang usahawan.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2
786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 ra
jin\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 III. peramah\par\pard\li1600\sb0\sl-257\s
lmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex87 kreatif\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. sanggup menghadapi
risiko.\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\
charscalex87 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex87 C. II dan III\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx44
83 \up0 \expndtw-10\charscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I dan III\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 D. II dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmu
lt0\par\pard\li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279\tx8202 \up0 \expndtw-10\char
scalex87 52.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 Seseorang yang mencipta sesuat
u yang baru, mengubahsuaikan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 , mewujudkan
pasaran dan\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679 \up0 \expndtw-10\charscal
ex87 sanggup menghadapi risiko untuk mencapai kejayaan adalah...\par\pard\li1600
\sb1\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up
0 \expndtw-10\charscalex87 peniaga\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. pemboro
ng\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\chars
calex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 pengeluar\tab \up0 \expndtw-10\char
scalex87 D. usahawan.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb254\
sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex87 53.\tab \up0 \expndtw-10
\charscalex87 Siapakah antara yang berikut terlibat dalam bidang agihan?\par\par
d\li1600\sb1\sl-254\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex87 I.
\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 pemborong\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I
II. pelombong\par\pard\li1600\sb2\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expn
dtw-10\charscalex87 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 jurujual jualan terus\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 IV. penghantar serahan kurier\par\pard\li1600\
sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex87 A.\tab \up0
\expndtw-10\charscalex87 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 C. I, II d
an IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\c
harscalex87 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex87 I, II dan III\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex87 D. I, III dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\
li1600\sb251\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 54.\tab \up
0 \expndtw-9\charscalex87 Rawatan perubatan , pendidikan , guaman dan hiburan me
rupakan bidang perniagaan...\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6
347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 pemasaran
\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. perkhidmatan\par\pard\li1600\sb0\sl-259\s
lmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10
\charscalex86 agihan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. Pengeluaran.\par\pard
\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw10258\colsr160\colno2\colw1682\colsr160\ql
\li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql
\li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb44\sl-172\slmult0 \up0 \expndt
w-6\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\pa
r\pard\column \ql \li10418\sb0\sl-198\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-198\s

lmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-198\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb10\sl-198\s


lmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 10 \par\pard\se
ct\sectd\fs24\paperw12240\paperh15840\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg11}{\bkmkend
Pg11}\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\
pard\li1600\sb0\sl-264\slmult0\par\pard\li1600\sb195\sl-264\slmult0\fi0\tx2280 \
up0 \expndtw-10\charscalex86 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs23 55.\tab \up0 \expndtw-9
\charscalex87 Agensi yang terlibat dalam membantu usahawan dari segi penyediaan
premis peniagaan?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \e
xpndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 MARDI\tab \up0 \expn
dtw-10\charscalex86 C. RISDA\par\pard\li1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx
4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 TNB\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex86 D. MBPJ.\par\pard\li1600\sb256\sl-264\slmult0\fi0
\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 56.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Di a
ntara berikut yang manakah bukan kehendak?\par\pard\li1600\sb0\sl-262\slmult0\fi
679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscal
ex86 makanan\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. komputer\par\pard\li1600\sb1\
sl-254\slmult0\fi679\tx2786\tx4482 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \ex
pndtw-10\charscalex86 televisyen\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. kereta me
wah.\par\pard\li1600\sb259\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex
86 57.\tab \up0 \expndtw-9\charscalex87 Seseorang yang hendak membeli atau mengg
unakan perkhidmatan secara berhutang boleh\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi
679 \up0 \expndtw-10\charscalex86 melakukannya dengan menggunakan...\par\pard\li
1600\sb0\sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab
\up0 \expndtw-10\charscalex86 kad bank\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. ka
d kredit\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10
\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 kad tunai\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex86 D. kad juruwang\par\pard\li1600\sb255\sl-264\slmult0\fi0\tx2280
\up0 \expndtw-10\charscalex86 58.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Antara berik
ut, yang manakah menunjukkan kepentingan perniagaan?\par\pard\li1600\sb0\sl-259\
slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 I.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex86 Mewujudkan peluang pekerjaan.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I
II. Menggalakkan sistem barter\par\pard\li1600\sb1\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\
tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Memen
uhi keperluan dan kehendak.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 IV. Meningkatkan t
araf hidup.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw
-10\charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I dan II\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex86 C. I, II dan IV.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx27
86\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I d
an III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. II, III dan IV.\par\pard\li1600\sb2
55\sl-264\slmult0\fi0\tx2279 \up0 \expndtw-10\charscalex86 59.\tab \up0 \expndtw
-10\charscalex86 Perniagaan yang manakah didaftarkan di pejabat Pendaftar Pernia
gaan?\par\pard\li1600\sb0\sl-260\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscale
x86 I.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Koperasi Polis Malaysia\par\pard\li1600
\sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex86 II.\tab \up0 \exp
ndtw-10\charscalex86 Syarikat Pembekal Alat tulis RAMDUL.\par\pard\li1600\sb0\sl
-257\slmult0\fi679\tx2786 \up0 \expndtw-10\charscalex86 III.\tab \up0 \expndtw-1
0\charscalex86 Bengkel Kereta Harun\par\pard\li1600\sb1\sl-259\slmult0\fi679\tx2
786 \up0 \expndtw-10\charscalex86 IV.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Maybank
Berhad.\par\pard\li1600\sb1\sl-262\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\
charscalex86 A.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I dan II\tab \up0 \expndtw-10\
charscalex86 C. II dan III\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx44
83 \up0 \expndtw-10\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I dan III\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 D. III dan IV.\par\pard\li1600\sb255\sl-264\s
lmult0\fi0\tx2280 \up0 \expndtw-10\charscalex86 60.\tab \up0 \expndtw-10\charsca
lex86 Antara berikut, yang manakah ciri perniagaan masa kini?\par\pard\li1600\sb
0\sl-260\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw-10\charscalex86 I.\tab \up0 \
expndtw-10\charscalex86 Sistem barter\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 III. Pe
sanan mel.\par\pard\li1600\sb0\sl-259\slmult0\fi679\tx2786\tx6347 \up0 \expndtw10\charscalex86 II.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Tempahan melalui internet\
tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 IV. Pembayaran elektronik\par\pard\li1600\sb0\

sl-257\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10\charscalex86 A.\tab \up0 \ex


pndtw-10\charscalex86 I, II dan III\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 C. I, III
dan IV.\par\pard\li1600\sb1\sl-261\slmult0\fi679\tx2786\tx4483 \up0 \expndtw-10
\charscalex86 B.\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 I, II dan IV.\tab \up0 \expnd
tw-10\charscalex86 D. II, III dan IV.\par\pard\ql \li4975\sb0\sl-253\slmult0 \p
ar\pard\ql\li4975\sb8\sl-253\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex89 KERTAS SOALAN
TAMAT\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols2\colno1\colw6864\colsr160\colno2\colw507
6\colsr160\ql \li1600\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb255\sl-264\slmul
t0 \up0 \expndtw-10\charscalex86 Soalan disediakan oleh:\par\pard\ql \li1600\sb0
\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb250\sl-264\slmult0 \up0 \expndtw-10\chars
calex86 (ENCIK AZALAN MUSTAFFA)\par\pard\ql \li4483\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard
\ql \li4483\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li4483\sb245\sl-264\slmult0 \up0 \e
xpndtw-10\charscalex86 Disahkan oleh;\par\pard\ql \li4022\sb0\sl-264\slmult0 \pa
r\pard\ql \li4022\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li4022\sb247\sl-264\slmult0 \
up0 \expndtw-10\charscalex86 ( PUAN SEET SOK KIN )\par\pard\ql \li4022\sb0\sl-25
9\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex86 Guru Kanan Teknik & Vokasional\par\pard\
ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\
ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\
ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\ql \li1600\sb0\sl-172\slmult0 \par\pard\
ql \li1600\sb46\sl-172\slmult0 \up0 \expndtw-6\charscalex87 \ul0\nosupersub\cf1\
f2\fs15 SULIT SEHINGGA TAMAT PEPERIKSAAN\par\pard\column \ql \li7024\sb0\sl-264\
slmult0 \par\pard\ql \li20\sb255\sl-264\slmult0 \up0 \expndtw-10\charscalex86 \u
l0\nosupersub\cf5\f6\fs23 Ketua Panitia yang menyemak;\par\pard\ql \li7025\sb0\s
l-259\slmult0 \par\pard\ql \li7025\sb0\sl-259\slmult0 \par\pard\ql \li21\ri1411\
sb1\sl-259\slmult0\tx81 \up0 \expndtw-10\charscalex86 ( PUAN NORHAYATI BIN CHIK
MAT) \line\tab \up0 \expndtw-10\charscalex86 Ketua Panitia Kemahiran Hidup Berse
padu\par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\sl
mult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\
slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-26
4\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\s
l-264\slmult0 \par\pard\ql \li10418\sb0\sl-264\slmult0 \par\pard\ql \li3414\sb23
9\sl-264\slmult0 \up0 \expndtw-3\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs23 11
{\shp {\*\shpinst\shpleft4975\shptop10010\shpright7271\shpbottom10030\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz121\shplid0
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2296}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2296,20);(2296,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}\par\pard\sect\sectd\fs24}