You are on page 1of 2

Naziv predmeta u 1.

godini uenja

OSNOVE GEOINFORMATIKE

Kroz ovaj predmet u prvoj godini uenja polaznik e stei sljedee ishode uenja:

1. Objasniti matematiko fizikalne osnove rada raunala 2. Objasniti funkciju namjenu strojne i programske opreme 3. Koristiti uredske aplikacije 4. Koristiti raunalne mree 5. Primijeniti programski jezik za rjeavanje jednostavnih zadataka (iz geodetske struke)

Razrada Nastavne cjeline Povijesni razvoj raunala Matematikofizikalne osnove rada raunala Razrada Nastavne teme 1. Povijest naprava za raunanje, Povijest elektronikih raunala 2. Brojevni sustavi, Mjerne jedinice za koliinu memorije 3. Kodiranje, Logike izjave i logiki operatori 4. PROVJERA CJELINE Podjela i namjena strojne opreme 5. 6. 7. 8. 9. Ulazne jedinice Izlazne jedinice Ulazno-izlazne jedinice, Vanjske memorije Jedinice posebne namjene, Ergonomija PROVJERA CJELINE, Podjela programske opreme

Strojna oprema

Programska oprema

10. Sustavska programska oprema, 11. Korisnika programska oprema, Zatita autorskih prava 12. Uvod u obradu teksta, Oblikovanje teksta 13. Rad s tablicama, Ispis dokumenta, 14. PROVJERA CJELINE Dodatna oblikovanja 15. Dodatne mogunosti i alati 16. PROVJERA ZAKLJUIVANJE POLUGODITE 17. Mree, Mreni protokoli, Tehnologija mree 18. Internet 19. Usluge i servisi 20. Sigurnost na Internetu 21. PROVJERA CJELINE, Uvod u izradu prezentacija 22. Izrada prezentacije 23. Ureivanje prezentacija 24. Animacije, Izvoenje prezentacije 25. PROVJERA CJELINE Uvod u programiranje 26. Programski jezici, Algoritam, Dijagram toka, 27. Kodiranje, Varijable, Operatori 28. Slijed 29. Slijed

Obrada teksta

Raunalne mree

Prezentacije

Programiranje

30. PROVJERA 31. Grananje 32. Petlje 33. PROVJERA CJELINE 34. Dokumentacija 35. PROVJERA - ZAKLJUIVANJE Nastavni se proces 70% vremena izvodi teorijski radi usvajanja osnovnih temeljnih znanja radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenih ishoda, a 30% slui povezivanju teorijskih spoznaja s praktinom izvedbom. Dio sadraja se dodatno realizira kroz projektnu nastavu i timski rad iji se rezultati prezentiraju u zadanom obliku (elaborat, program, seminar, film, prezentacija, videoisjeak...).

Napomena

Ostalo Metode i oblici rada: Verbalna metoda, demonstracijska metoda, tekstualno-ilustrativna metoda, metoda grafikih radova, terenski rad frontalni rad, grupni rad, timski rad, rad u parovima, individualni rad Oblici uenja: NAPOMENA: Odabir i koritenje navedenih metoda rada i sociolokih oblika rada uvjetovan je materijalnim uvjetima kole usvojenost sadraja, primjena sadraja, suradnja u nastavnom procesu

Elementi i oblici praenja i vrjednovanja polaznika Literatura Literatura za nastavnike:

M. Roi: Geoinformatika II, Geodetski fakultet, 2004. Dario Suanj: PC raunala iznutra i izvana, BUG, 2002. Odobreni udbenici prema Katalogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Biljeke s predavanja Materijali iz ostalih izvora po preporuci nastavnika

Literatura za uenike: