You are on page 1of 4

Cu 2: Ch ngha Mac-Lenin quan nim v con ngi nh th no?

Lin h vic pht huy ngun lc con ngi Vit Nam.


Khi nim con ngi: Con ngi l mt thc th t nhin mang c tnh x hi; c s thng nht bin chng gia hai phng din t nhin v x hi. - Bn tnh t nhin l mt trong nhng phng din c bn ca con ngi. Bn tnh t nhin c phn tch t 2 gic : Th nht, con ngi l kt qu ca qu trnh tin ha v pht trin lu di ca gii t nhin. C s khoa hc ca kt lun ny c chng minh bng s pht trin ca ch ngha duy vt v khoa hc t nhin, nht l hc thuyt tin ha ca c-Uyn. Th hai, con ngi l mt b phn ca th gii t nhin v ng thi gii t nhin cng l "thn th v c ca con ngi". Con ngi v th gii t nhin lun nh hng n nhau, khng th tch ri nhau. - Bn tnh x hi l phng din c th ca con ngi. Bn tnh x hi c phn tch t cc gic sau: Mt l, xt t gic ngun gc hnh thnh con ngi th khng phi ch c ngun gc t s tin ha, pht trin ca vt cht t nhin m cn c ngun gc x hi, m c bn nht l nhn t lao ng. Hai l, xt t gic tn ti v pht trin ca con ngi, loi ngi th tn ti ca con ngi, loi ngi lun b chi phi bi cc nhn t x hi v cc quy lut x hi. Hai phng din t nhin v x hi ca con ngi tn ti trong tnh thng nht, quy nh, tc ng v lm bin i ln nhau, nh to nn kh nng sng to ca con ngi. V bn cht ca con ngi, quan nim duy vt siu hnh ch thy c bn tnh t nhin ca con ngi. Khc vi quan nim , quan nim duy vt bin chng ngoi vic tha nhn bn tnh t nhin ca con ngi cn l gii con ngi t cc gic cc quan h lch s, t pht hin ra bn tnh x hi ca con ngi. Nu khng c cc mi quan h x hi th con ngi ch l mt thc th sinh vt thun ty m khng th l "con ngi" vi y ngha ca n. Chnh bn tnh x hi l phng din bn cht nht ca con ngi. Theo C.Mc "Bn thn con ngi khng phi l mt ci tru tng c hu ca c nhn ring bit. Trong tnh hin thc ca n, bn cht con ngi l tng ha nhng mi quan h x hi". Khng c con ngi phi lch s m con ngi lun gn lin vi nhng iu kin hon cnh lch s nht nh. Quan nim duy vt siu hnh ch nhn thy tnh quyt nh ca hon cnh lch s i vi con ngi m khng nhn thy kh nng ca con ngi trong vic ci to hon cnh v cng chnh l ci to bn thn h. C.Mc khng nh "Chnh nhng con ngi lm thay i hon cnh". Con ngi c kh nng sng to ra lch s ca h v thc hin s pht trin ca lch s . S nghip gii phng con ngi, nhm pht huy kh nng sng to lch s ca con ngi phi hng vo s nghip gii phng cc quan h kinh t x hi. Trong Chin lc pht trin KT-XH n nm 2010, ng ta xc nh pht huy nhn t con ngi c ngha quyt nh v quan trng nht. Nhn t con ngi c xem l nhn t quyt nh bi v c th pht huy, khai thc tt cc ngun lc v ti nguyn, v tr a l v vn th u phi thng qua con ngi tc l nhn t con ngi. nc ta, i sng nhn dn mi c ci thin trong thi gian gn y nhng vn cn thua nhiu nc trong khu vc. ng thi h thng gio dc cn gp nhiu bt cp, cht lng gio dc cha tht s cao. Chnh sch thu ht nhn ti cng cha tht s hp dn, bng chng l phn nhiu du hc sinh Vit Nam sau khi du hc nc ngoi u li lm vic nc ngoi. Thc cht ca vic pht huy nhn t con ngi nc ta hin nay l nng cao cht lng cuc sng cho con ngi v pht huy vai tr ca con ngi trong s nghip pht trin KT-XH ca t nc.

Cu 4: Hng ha c nhng thuc tnh g? Lng gi tr ca hng ha v cc yu t nh hng n n?


Hng ha l sn phm ca lao ng, n c th tha mn nhng nhu cu nht nh no ca con ngi thng qua trao i, mua bn. Hai thuc tnh ca hng ha: - Gi tr s dng ca hng ha l kh nng hng ha tha mn mt cch trc tip hay gin tip mt nhu cu no ca con ngi. Mt vt c th c nhiu gi tr s dng, v d go c th dng n, cng c th dng nu ru. N l ni dung vt cht ca ca ci. Gi tr s dng ca hng ha do thuc tnh t nhin ca chnh hng ha quy nh, n l mt phm tr vnh vin. Mt vt mun l hng ha th gi tr s dng ca n phi l vt sn xut ra bn.

- Gi tr hng ha: + Gi tr trao i: Mi hng ha c 1 gi tr trao i l quan h v s lng v kh nng trao i ca hng ha, v d 10 kg thc i c 1 m vi. + Gi tr hng ha l lao ng x hi ca ngi sn xut kt tinh trong hng ha. Suy cho cng tt c cc hng ha u c mt thc th x hi nh nhau, u l nhng vt kt tinh ng nht, l sc lao ng ca con ngi c tch ly li. Nh c c s chung m cc hng ha c th trao i c vi nhau. Cn gi tr trao i ch l hnh thi biu hin ca gi tr hng ha. Gi tr hng ha l mt phm tr mang tnh lch s v y l thuc tnh x hi ca hng ha. Nu thiu mt trong hai thuc tnh trn, sn phm khng th l hng ha. Lng gi tr hng ha c xt c v mt cht v mt lng. Cht gi tr hng ha l do lao ng tru tng ca ngi sn xut hng ha kt tinh trong hng ha. Lng gi tr ca hng ha l lng lao ng hao ph sn xut ra hng ha, c o bng thi gian lao ng sn xut ra hng ha, tnh bng ngy, gi, pht,... * Thi gian lao ng x hi cn thit l thi gian cn thit sn xut ra hng ha trong iu kin bnh thng ca x hi. Lng gi tr hng ha b nh hng bi: - Nng sut lao ng L nng lc sn xut ca lao ng, tnh bng s sn phm c sn xut trong 1 n v thi gian hoc lng thi gian cn thit sn xut 1 sn phm. C 2 loi nng sut lao ng l nng sut lao ng c bit v nng sut lao ng x hi. Do hng ha c trao i trn th thng theo gi tr x hi nn nng sut lao ng x hi l nng sut nh hng n gi tr x hi ca hng ha. Lng gi tr ca hng ha t l thun vi s lng lao ng kt tinh v t l nghch vi nng sut lao ng x hi ca hng ha. Nng sut lao ng li ty thuc vo nhiu yu t: kho lo ca ngi lao ng, khoa hc k thut,... Cng lao ng l khi nim ni ln mc khn trng, l s cng thng mt nhc ca ngi lao ng. Khi cng lao ng tng ln, lng lao ng hao ph trong 1 thi gian tng v lng sn phm to ra cng tng ng. V vy cng lao ng khng nh hng n lng gi tr ca hng ha. - Mc phc tp cng c nh hng n lng gi tr ca hng ha. Lao ng gin n l lao ng m bt k mt ngi bnh thng no c kh nng lao ng cng c th thc hin c. Lao ng phc tp th i hi phi c o to, hun luyn thnh lao ng lnh ngh. Trong cng mt n v thi gian nht nh th lao ng gin n to ra t gi tr hn lao ng phc tp. Lao ng phc tp l lao ng gin n c nhn ln gp bi. Tuy nhin cho cc hng ha lao ng gin n to ra c th quan h bnh ng vi cc hng ha do lao ng phc tp to ra, ngi ta quy mi lao ng phc tp thnh lao ng gin n trung bnh. Nh vy lng gi tr ca hng ha c o bng thi gian lao ng x hi cn thit, gin n trung bnh.

Cu 3: Sn xut hng ha. iu kin ra i v tn ti ca sn xut hng ha.


Sn xut hng ha l kiu t chc kinh t m trong sn phm c sn xut ra khng phi l p ng nhu cu tiu dng ca chnh ngi trc tip sn xut ra n m l p ng nhu cu tiu dng ca ngi khc, thng qua vic trao i, mua bn. Sn xut hng ha ra i v tn ti da trn hai iu kin: Th 1: phn cng lao ng x hi. Phn cng lao ng x hi l s chuyn mn ha sn xut, phn chia lao ng x hi ra thnh cc ngnh, cc lnh vc sn xut khc nhau. Phn cng lao ng x hi l c s, tin sn xut hng ha, phn cng lao ng x hi cng pht trin, th sn xut hng ha cng m rng hn, a dng hn. Th 2: s tch bit tng i v mt kinh t gia nhng ngi sn xut: Nhng ngi sn xut tr thnh ch th c s c lp nht nh vi nhau. Do sn phm lm ra thuc quyn s hu ca cc ch th kinh t, ngi mun tiu dng sn phm lao ng ca ngi khc cn phi thng qua trao i, mua bn hng ha. Hai iu kin trn cho thy, phn cng lao ng x hi lm cho nhng ngi sn xut ph thuc vo nhau, cn s tnh bit tng i v kinh t gia nhng ngi sn xut li chia r h. lm cho h c lp vi nhau. y l mt mu thun. mu thun ny c gii quyt thng qua trao i, mua bn sn phm ca nhau.

l hai iu kin cn v ca sn xut hng ha. Thiu mt trong hai iu kin s khng c sn xut hng ha.

Cu 6: Nhng iu kin khch quan no quy nh s mnh lch s ca giai cp cng nhn.
Giai cp cng nhn hin i l con ca nn sn xut i cng nghip t bn ch ngha, giai cp i biu cho lc lng sn xut tin tin, cho phng thc sn xut hin i. l giai cp c s mnh lch s lnh o nhn dn lao ng u tranh xa b ch t bn ch ngha, xa b mi ch p bc, bc lt v xy dng x hi mi x hi x hi ch ngha v cng sn ch ngha. Cch mng XHCN ra i da vo u tranh giai cp ca cng nhn, l 1 x hi khc phc tnh trng con ngi bc lt con ngi do quan h sn xut TBCN to nn. Mc tiu l hng ti gii phng giai cp cng nhn cng l hng ti gii phng ton x hi. N mang c gi tr nhn vn, nhn o, nhn bn su sc. Nhng iu kin khch quan quy nh s mnh lch s ca giai cp cng nhn: - a v kinh t x hi ca giai cp cng nhn trong x hi TBCN. Do trong ch TBCN, giai cp cng nhn hon ton khng c hoc c rt t t liu sn xut, l ngi lao ng lm thu, v vy h phi chu s may ri ca cnh tranh, mi s ln xung ca th trng. Trong khi giai cp t sn li duy tr ch t hu v t liu sn xut duy tr ch p bc bc lt i vi giai cp cng nhn. Nh vy, trong x hi TBCN, giai cp cng nhn c li ch c bn i lp trc tip vi giai cp t sn. --> V vy li ch c bn ca giai cp cng nhn l xa b ch t hu TBCN v t liu sn xut, ginh ly chnh quyn v tay giai cp cng nhn v nhn dn lao ng, dng chnh quyn xy dng x hi mi tin ti xa b p bc bc lt. Giai cp cng nhn phi l lc lng tin phong, h thng sng tp trung nhng thnh ph ln trong cc khu cng nghip tp trung nn c kh nng on kt cht ch vi nhau trong u tranh chng ch ngha t bn. iu ny giai cp nng dn v th th cng khng c c. Giai cp cng nhn c nhng li ch c bn thng nht vi li ch ca i a s qun chng nhn dn lao ng, do vy h c th on kt vi cc giai cp, tng lp lao ng x hi khc to ra sc mnh ton th trong u tranh chng CNTB. - Nhng c im chnh tr x hi ca giai cp cng nhn: Giai cp cng nhn l giai cp tin phong cho cch mng v h i biu cho phng thc sn xut tin tin, gn lin vi nhng thnh tu khoa hc v cng ngh hin i. Trong cch mng t sn, giai cp t sn ch c tinh thn cch mng trong u tranh chng phong kin v sau khi thnh cng h quay li bc lt, p bc giai cp cng nhn, nng dn. Do c li ch c bn i lp vi giai cp t sn, h ch c th c gii phng bng cch gii phng ton x hi khi ch TBCN. Giai cp cng nhn l giai cp c tnh k lut cao nht. Nh tnh k lut, h mi c th pht trin thnh 1 lc lng chnh tr ln mnh, c t chc, c l lun khoa hc v c ng cng sn lnh o. Giai cp cng nhn khng c thc t chc k lut cao th s khng th ginh thng li trong cuc u tranh chng ch TBCN. Giai cp cng nhn c bn cht quc t: Lnin ch r T bn l mt lc lng quc t. Mun thng n, cn phi c s lin minh quc t. ==> Mun hon thnh s mnh phi thc hin cch mng XHCN.

Cu 5: Trnh by nhng c trng ca nn Dn ch XHCN. Lin h vi qu trnh xy dng v pht huy DCXHCN nc ta.
- Khi nim dn ch: Xt v ch x hi, dn ch l mt ch x hi m nhn dn l ch th ca quyn lc. Dn ch l 1 kiu t chc cc quan h quyn lc trong x hi theo nguyn tc: Thiu s phc tng a s. Tn trng, m bo quyn t do cng dn. m bo kh nng tham gia vo cng vic nh nc ca mi thnh vin trong x hi. - c trng: Dn ch XHCN va c bn cht giai cp cng nhn, va c tnh nhn dn rng ri v tnh dn tc su sc. Do nh nc XHCN c sng to bi qun chng nhn dn lao ng, c chnh ng lnh o. Lun phc v li ch ca nhn dn, trong c li ch ca giai cp cng nhn. y l bn cht chnh tr ca dn ch XHCN.

Nn dn ch XHCN c c s kinh t l ch cng hu v nhng t liu sn xut ch yu ca ton x hi. y l c trng kinh t ca nn dn ch XHCN. Ch cng hu ph hp vi qu trnh x hi ha cng cao ca sn xut. Kt hp hi ha li ch c nhn, li ch tp th v li ch ca ton x hi, nn dn ch XHCN c sc ng vin thu ht mi tin nng sng to v s tch cc x hi ca nhn dn trong s nghip xy dng x hi mi. Cn c v phi c nhng iu kin tn ti vi t cch l mt nn dn ch rng ri nht trong lch s nhng vn l nn dn ch mang tnh giai cp. y chnh l dn ch theo li mi trong lch s. => DCXHCN l 1 kiu hnh ch dn ch ton din, tin b v pht trin nht trong lch s dn ch. Cng lnh ca ng ch r, x hi XHCN m chng ta ang xy dng l x hi: - Do nhn dn lao ng lm ch. - C mt nn kinh t pht trin cao da trn lc lng sn xut hin i v ch cng hu v t liu sn xut ch yu. - C mt nn vn ha tin tin m bn sc dn tc. - Con ngi c gii phng khi p bc, bc lt, bt cng, lm theo nng lc, hng theo lao ng, c cuc sng m no, t do, hnh phc, c iu kin pht trin ton din c nhn. - Cc dn tc trong nc bnh ng, on kt, gip ln nhau cng tin b. - C quan h hu ngh v hp tc vi nhn dn cc nc trn th gii. => Su c trng nu trn th hin bn cht tt p ca ch x hi ch ngha m nhn dn ta s xy dng, mt x hi tin b nht so vi cc ch x hi xut hin trc y. Tuy nhin nc ta i ln t v th kinh t rt thp. Mc d c nhiu chuyn bin ng k nhng vn cn nhiu kh khn pha trc. i hi mi cng dn u phi qun trit quan im, tin tng vo ng li ng v tng lai ca nc nh. Pht huy vai tr tch cc ca c nhn vo s nghip chung, gp phn hin thc ha nn dn ch XHCN.