You are on page 1of 8

ON TRNG H KINH T

ON I HC HU

TRUNG TM H TR SINH VIN


V QUAN H DOANH NGHIP

Hu, ngy 20 thng 05 nm 2011

K HOCH
T chc hi ngh nh gi m hnh hot ng cc Cu lc b, i nhm
trong o to tn ch trng i hc Kinh t ln th II
Knh gi: Cc Cu lc b, i nhm
Thc hin chng trnh cng tc on v phong tro thanh nin nm hc 2011
2012 ca Ban chp hnh on trng, Trung tm H tr sinh vin v quan h doanh
nghip t chc hi ngh nh gi m hnh hot ng cc cu lc b, i v nhm trong
o to tn ch vi k hoch c th nh sau:
1. Mc ch ngha
- nh gi ton din kt qu v hiu qu hot ng ca cc cu lc b, i nhm
sinh vin trong o to tn ch nm hc 2011 2012, hng ti Hi ngh tng kt 4
nm (kha u tin) o to theo hc ch tn ch giai on 2008 2012 ca nh trng.
- Pht hin nhng m hnh hay, sng to nhn rng; ng thi c iu chnh
i vi cc m hnh khng cn ph hp nhm nng cao cht lng hot ng ca Cu
lc b, i nhm sinh vin trong giai on ti.
- Pht hin nhng vn vng mc trong qun l sinh vin, v trong t chc cc
hot ng phong tro t tham mu cho nh trng hng gii quyt, khc phc.
- Tp hun cho cn b Cu lc b v quy trnh v k nng cng tc.
2. Ni dung:
2.1. Kho st tnh hnh Cu lc b, i nhm sinh vin.
2.2. nh gi nhng thun li v kh khn v nhng vn vng mc trong
cng tc Cu lc b, i nhm sinh vin.
2.3. xut nhng gii php, kin ngh
2.4. Tp hun v quy trnh lm vic v k nng son tho cc vn bn thng
dng trong cng tc Cu lc b, i nhm sinh vin.
3. Thi gian a im
3.1. Thi gian:
- Hot ng trc hi ngh: 25/04 n 04/05/2012.
- Hi ngh chnh thc: 06/05/2012 (ch nht).
3.2. a im: Ging ng B1.1 Trng i hc Kinh t
1

4. Chng trnh
Hot
Ngy
ng

Thi gian

25/04 17h00 19h00

Hot
ng
trc
hi
ngh 25/04
n
03/05

7h00 7h30
7h30 8h00
8h00 08h15
Chng
trnh
06/05 8h15 10h00
hi
ngh
8h15 10h00
11h00 11h15

Ni dung
- Hp trin khai k hoch t chc hi ngh.
- Tp hun v quy trnh lm vic cho cn b
CLB.
- Tp hun v k nng son tho cc vn
bn thng dng.
Gii p thc mc ca cc cn b CLB
- Kho st tnh hnh CLB, i nhm trong
nh trng (Ph lc 2).
- Chia i biu t cc CLB, i nhm thnh
cc nhm theo lnh vc hot ng:
+ Nhm 1: cc CLB vn ngh, th thao.
+ Nhm 2: cc CLB thng tin.
+ Nhm 3: cc CLB k nng, hc thut.
+ Nhm 4: cc CLB tnh nguyn, v cng
ng.
Cc nhm tho lun ch c phn cng
v chun b bo co (Ph lc 1).
n nh t chc.
n tip i biu.
- Vn ngh cho mng.
- Khai mc.
- Bo co kt qu kho st v tnh hnh
CLB, i nhm.
05 nhm c phn cng nghin cu bo
co kt qu nghin cu chuyn ca nhm
mnh (05 chuyn ).
Hi ngh tp trung tho lun cc vn :
- Nhng kh khn, hn ch trong cng tc
CLB, i nhm.
- xut cc gii php khc phc.
- xut cc kin ngh.
Tng kt hi ngh v b mc

Thnh phn
tham gia
- i biu triu tp t
cc CLB, i nhm.

i biu triu tp t
cc CLB, i nhm.

- i biu triu tp t
cc CLB, i nhm.
- BCH on trng.
- BCH Hi Sinh vin.
- B th cc Lin chi
on.
- i biu khch mi.

5. Thnh phn tham d: 127 i biu


5.1. Thnh phn khch mi: 26 ngi
- i din BTV tnh on, BTK Hi LHTN tnh: 01 ng ch
- i din ban TN TH tnh on: 01 ng ch
- i din BTV on i hc Hu: 01 ng ch
- i din BTK Hi sinh vin i hc Hu: 01 ng ch
- i din ng y, Ban gim hiu nh trng: 01 ng ch
- i din cc khoa, phng v trung tm trc thuc trng: 11 ng ch
- i din on TN, HSV cc trng i hc thuc i hc Hu: 10 ng ch

5.2. Thnh phn triu tp: 101 ngi


- Ban chp hnh on trng: 21 ng ch
- B th cc Lin chi on: 05 ng ch (04 ng ch thuc BCH on trng).
- Ban chp hnh Hi sinh vin trng: 15 ng ch (ng thi thuc BCH on
trng v cc CLB).
- Ban ch nhim v cc thnh vin xut sc t cc CLB, i v nhm (16 CLB x
05 ngi/CLB): 80 ng ch.
6. Kinh ph (c t trnh kinh ph ring)
6.1. H tr t pha nh trng
6.2. Vn ng ti tr t cc doanh nghip (nu c)
7. T chc thc hin
7.1. Trung tm H tr sinh vin v quan h doanh nghip
- Lp k hoch trnh xin kin ch o v trin khai cng tc t chc.
- Thng bo rng ri n cc n v lin quan v sinh vin.
- Trnh xin cp kinh ph v chun b c s vt cht phc v hi ngh.
- Mi i biu, khch mi, bo ch, truyn hnh.
7.2. Cc Cu lc b, i nhm
- Lp danh sch i biu tham gia np li cho Ban t chc trc ngy 01/05/2012.
- Lp phiu kho st np li cho Ban t chc trc ngy 01/05/2012.
- Tham gia nhm tho lun v nghin cu cc chuyn c phn cng.
BCH on trng rt mong nhn c s quan tm, to iu kin ca Ban gim
hiu nh trng.
TM. TRUNG TM H TR SINH VIN
V QUAN H DOANH NGHIP

GIM C

V Thnh Huy

ON TRNG H KINH T

ON I HC HU

TRUNG TM H TR SINH VIN


V QUAN H DOANH NGHIP

Hu, ngy 20 thng 05 nm 2011


PH LC 1

CC NI DUNG THO LUN


Trong hi ngh nh gi m hnh hot ng cc Cu lc b, i nhm
trong o to tn ch trng i hc Kinh t ln th II
NHM
THO LUN

NH GI TNH HNH HOT NG


THEO MNG CNG TC

Nhm 1:
Cc CLB vn ha,
vn ngh, th thao

- nh gi nhng thun li, kh khn v nhng


vn vng mc trong cng tc CLB, i
nhm sinh vin thuc mng vn ngh, th thao.
- xut nhng gii php tho g.

Nhm 2:
Cc CLB thng tin.
Nhm 3:
Cc CLB k nng,
hc thut.

- nh gi nhng thun li, kh khn v nhng


vn vng mc trong cng tc CLB, i
nhm sinh vin thuc mng thng tin.
- xut nhng gii php tho g.
- nh gi nhng thun li, kh khn v nhng
vn vng mc trong cng tc CLB, i
nhm sinh vin thuc mng k nng, hc thut.
- xut nhng gii php tho g.

Nhm 4:
Cc CLB tnh
nguyn, v cng
ng.

- nh gi nhng thun li, kh khn v nhng


vn vng mc trong cng tc CLB, i
nhm sinh vin thuc mng tnh nguyn, v
cng ng.
- xut nhng gii php tho g.

Trung tm H tr
sinh vin v quan h
doanh nghip

- Tng hp kin tho lun t cc nhm.


- iu hnh phn tho lun chung gia cc
nhm rt ra kt lun hi ngh.

NGHIN CU
CHUYN
Gii php nng cao s tng
tc, lin kt gia cc CLB
(hng lin kt gia cc CLB,
i nhm xy dng cc
hot ng chung).
Ti cu trc CLB, i nhm
( xut cc hng xc nhp,
chia tch, xy dng thm, loi
b cc CLB, i nhm).
Kho st nhu cu sinh vin i
vi cc hot ng CLB v
nh gi kh nng p ng
nhu cu .
Huy ng s tham gia ca x
hi vo hot ng ca cc
CLB, i nhm (huy ng s
h tr, lin kt gia cc DN,
cc t chc XH vi CLB, i
nhm).
Hon thin c ch khen
thng, k lut trong cng tc
on, hi.

TRUNG TM H TR SINH VIN


V QUAN H DOANH NGHIP

ON TRNG H KINH T

ON I HC HU

TRUNG TM H TR SINH VIN


V QUAN H DOANH NGHIP

Hu, ngy 20 thng 05 nm 2011


PH LC 2

PHIU KHO ST THNG TIN CU LC B


PHC V HI NGH CN B CU LC B, I NHM SINH VIN
TRNG I HC KINH T NM HC 2011 2012

Cu lc b, i nhm: ............................................................................
I. Bo co thc trng Cu lc b, i nhm sinh vin
1. Nhn s Ban ch nhim (T nhm trng tr ln):
STT

H v tn

S in thoi

Email

Chc v

1
2
3
4
5
2. S lng thnh vin:
- Thnh vin chnh thc:

.............. sinh vin.

- Cng tc vin:

.............. sinh vin.

- Thnh vin sinh hot thng xuyn:

.............. sinh vin.

3. Tnh hnh thc hin k hoch (k hoch nm hc 2011 - 2012 ng k vi on


Trng t u nm hc):
3.1. Cc chng trnh hon thnh theo k hoch:
Cc chng trnh hon thnh theo k hoch
Tn chng trnh

Thi gian

M t s b kt qu

3.2. Cc chng trnh hon thnh pht sinh ngoi k hoch:


Cc chng trnh hon thnh ngoi k hoch
Tn chng trnh

Thi gian

M t s b kt qu

3.3. Cc chng trnh khng hon thnh theo k hoch:


Cc chng trnh khng hon thnh theo k hoch
Tn chng trnh

Thi gian
d kin

Nguyn nhn khng hon thnh

II. Cc Cu lc b, i nhm t nh gi
1. Nhng thun li
- Nhng thun li khch quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................

- Nhng thun li ch quan:


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Nhng kh khn
- Nhng kh khn khch quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................
- Nhng kh khn ch quan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................
3. Nhng vn cn tn ti cn gii quyt, khc phc
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7

III. xut gii php, kin ngh


1. xut gii php
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................
2. Nhng kin ngh
2.1. i vi Nh trng
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
2.2. i vi on trng
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
2.3. i vi Hi Sinh vin
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................
Hu, ngy
thng 4 nm 2012
TM. Ban ch nhim CLB
Ch nhim