You are on page 1of 18

Interaktibong Pagdulog sa Pagbasa

Click to edit Master subtitle style

4/25/12

Rummelhart (1977) nagbigay ng panukala sa interaktibong modelo sa pagbasa. Kaalamang Kaalamang


Sintaktiko Semantiko Most Probable Ortograpi ya Malamang

Impormasyo n ___________ 4/25/12

Message Board (Padron ng Pagbubuo) Pattern Synthesis

Interpretasyo n ___________

Message Board sa modelong ito ang pagbasa ay tinitingnan bilang padron ng pagbubuo na nananagawan sa aplikasyon o integrasyon ng lahat ng dating kaalaman na ipinakikita ng dayagram. - ayon kay Rummelhart itoy sinteses ng dalawang teorya ng pagbasa na baba-pataas o taas-pababa.

4/25/12

Spiro (1980) - sa kabuuan ang Pagbasa ay isang multilevel na interaktibong proseso na ang teksto ay kailangang suriin sa ibat ibang antas mula sa letra patungo sa kabuuan ng teksto. Bilang karagdagan, sa pagpoproseso ng malinaw na larawan ng teksto, ang mambabasa ay kailangang magbigay ng dating kaalaman sa pag-ugnawa sa pagbasa. Ang interaksyon ng proseso batay sa teksto at batay sa kaalaman 4/25/12 gayundin ang mga antas sa bawat

Tandaan na ang proseso ng interaktibong pagbasa ay nangangailangan ng masalimuot na koordinasyon ng pinagmulan ng maraming impormasyon:

Ang teksto ng pahina Nilalaman mula sa naunang teksto Dating kaalaman Layunin sa pagbabasa

4/25/12

Aplikasyon: Pag-unawa sa Paksa


1.

2.

3.

4.

Talakayin kung bakit isang multilevel na interaktibong proseso ang pagbasa. Ano ang message board na tinutukoy ni Rummelhart sa pagbasa? Palawakin ang sagot. Bakit mahalaga ang koordinasyon ng pinagmumulan ng mga impormasyon sa interaktibong pagbasa? Talakayin ang interaktibong pagbasa sa pananaw ni Spiro.

4/25/12

Metakognitiv na Pagbasa
Kamalayang metkognitiv isa sa mahahalagang konsepo sa paglinang ng kahusayan sa pagbasa. Baker at Brown tumutukoy sa kaalaman at pagkontrol sa sariling pagiisip at mga gawain sa pagkatuto ng mga estudyante.

4/25/12

Jacob at Paris (1987) dalawang kategorya ng metakognisyon:


1.

2.

4/25/12

Sariling pagtataya kasama dito ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa kognisyon, at kaalamang kondisyunal. Sariling pamamahala tumutukoy sa pagplaplano, pagtatasa at

Ang pinakamahalagang proseso sa kamalayang metakognitiv na ginagamit ng mambabasa upang makiha ang kahulugan ay ang pagmomonitor ng sariling pag-uunawa para malaman kung tagumpay o bigo siya. Ang batayan ng metakognitiv na estratehiya ay: 1. pag-uugnay ng bagong impormasyon sa dating kaalaman; 2. Sadyang pagpili ng estratehiyang pangkaisipan; at 3. Pagpaplano, pagmomonitor at pagtataya sa prosesong pangkaisipan.

4/25/12

Meclellan (1997) nagmungkahi ng mga estratehiyang gaya ng muling pagsasaad ng pangungusap, paglalagom, pagtatala at pagsagot sa mga tanong. - paglikha ng sariling mga tanong, muling pag tingin sa teksto, pagbigay ng hinuha at iba pang metakognitiv na estratehiya.
4/25/12

Bloom (1984) gumawa ng kategorya sa paraan ng pagbuo ng mga tanong na saklaw ng kognitibong kaalaman. - ito ay pagkilala, pagunawa, aplikasyon, pagsusuri, sintesis at ebalwasyon. Ang pag-unawa sa binabasa ay isang masalimuot na proseso.

4/25/12

Mga elemento sa Pagbabasa


Steck-Vaugh tagapaglimbag ng mga materyales sa larangan ng edukasyon (sa pamamagitan ng software)
v v v v

Bokabularyo o Talasalitaan Kahusayan Pag-unawa Palabigkasan at Palatunugan

4/25/12

Mga elemento sa Pagbabasa


1.

Bokabularyo o Talasalitaan ay mga salitang nalalaman ng isang tao. - Ang pagkakaroon ng malawak na talasalitaan ay nakakatulong na maging tagumpay sa loob at labas ng paaralan.

2. Kahusayan sa Pagbabasa tumutukoy sa kakayahan ng bata na magbasa nang mabilis at wasto sa teksto. - Isang paraan para maging mahusay na mambabasa ay ag 4/25/12 pagsasanay nitong magbasa nang

Mga elemento sa Pagbabasa


3. Pag-unawa ang pag-intindi sa kahulugan ng teksto o sa mga susing salita nito. 4. Palabigkasan at palatunugan pagaaral kung paano nagiging tunog ang mga letra. - ang palatunugan ay ang kakayahang makarinig at magamit ang ibat ibang tunog ng mga salita. - natututuhan ng bata na ang mga 4/25/12 salita ay binubuo ng mga tunog na may

Karagdagang Gawain
B. Lapatan ng interpretasyon ng bawat pangkat. 1. Naparito ako sa Amerika para pagaraalan ang siyensya ng pagtatayo ng tulay, hindi upang maging bantog, o kayay magtamo ng doktoe, propesor o kung anu-anong titulo. Nais kong matutuhan ang mga teoryat kaalaman hinngil sa pagtatayo ng mga makabagong tulay, upang pagkaraay umuwi sa sariling bayan at magtayo ng maraming- maraming tulay. 4/25/12 __Mao Yi Xeng

Karagdagang Gawain
2. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pagibig pa? Wala na nga, wala. __Andres Bonifacio 3. kung akoy may labing-isang anak, nais kong ang bawat isay mamatay para sa karangalan ng bayan. Hindi ko gusto na isa man sa kanilay walang ginawa sa maghapon kundi magpasarap lamang. 4/25/12

Karagdagang Gawain
Subukin ang inyong kakayahan sa pagunawa sa kasabihan at tulang ibinigay sa gawain B. sundin ang sumusunod na hakbang sa pag-unawa ng teksto. 1. Unawaing mabuti ang mensahe ng teksto. 2. Itala ang kaisipang nakuha sa binasang teksto. 3. Iguhit sa isang manila paper o kartolina ang sariling interpretasyon sa binasa teksto. 4. 4/25/12 Ipaliwanag sa klase ang mga

Applikasyon
I.

Ipaliwanag ang sumusunod na mga pahayag:

a. Ang pagbasa ay susi sa pagtatagumpay sa buhay b. Alam ng mahusay na mambabasa kung naintindihan nila o hindi ang kanilang binasa c. Ang pag-unawa sa binasa ay isang masalimuot na proseso. d. Paano nakatutulong sa mambabasa 4/25/12 ang metakognitiv na estratehiya?