You are on page 1of 8

ZUR138 JS 2012 Nzev kurzu: vod do studia Kultury Katedra medilnch studi a urnalistiky,

Datum odevzdn prce: 22. 4. 2012 Poadov slo prce: 3

FSS MU, Jotova 10, Brno Verze: 1. MAJNU Michal Studentsk slo: 397650 Stupe studia: bakalsk Imatrikulan ronk: 2011 Typ studia: prezenn Studijn kombinace: Mediln studia a urnalistika Sociologie Nzev prce: Interpretace t symbolickch a t metaforickch nzv umleckch dl a interpretace t alegorickch dl Hodnocen prce:

E-mailov adresa: 397650@mail.muni.cz

OBSAH
Obsah..............................................................................................................................................2 vod................................................................................................................................................3 1 Interpretace t metaforickch nzv dl......................................................................................3 2 Interpretace t symbolickch nzv dl......................................................................................4 3 Interpretace t alegorickch dl...................................................................................................6 Zvr...............................................................................................................................................7 Seznam literatury............................................................................................................................8

VOD
Clem tto prce je interpretovat ti metaforick a symbolick nzvy literrnch dl a ti alegorick literrn dla. U kadho nzvu i dla uvedu pesnou bibliografickou citaci a nsledn mj vklad, respektive interpretaci podle zadan. Jeliko se jedn o nr vkladovho rejstku, budu se snait o maximln vstinost a pesnost. Na zatku je ale nutn si ujasnit, co je to metafora, symbol a alegorie. Metafora je penen vznamu na zklad vnj podobnosti denott tkajc se tvaru, barvy, umstn, rozsahu, funkce (Akademick slovnk cizch slov 1998: 491). Je to vrazov prostedek poezie a slovesnosti; nejm dvouslovn jazykov spojen, kter oznauje nco jinho, ne co oznauj vznamy jednotlivch slov. Symbol je konkrtn pedmt slouc k oznaen njakho abstraktnho pojmu (Klime 1994: 749), piem platnost mu propjili lid v konkrtnm kulturnm okruhu a ase. Alegorie (jinotaj) pak znamen obrazn symbolick literrn a vtvarn zobrazen abstraktnch pojm, lidskch vlastnost, udlost (Akademick slovnk cizch slov 1998: 38). Oznauje text, jeho doslovn vznam nen podstatn a kter ukrv vznam hlub a dleitj.

1 Interpretace t metaforickch nzv dl


1.1 Nesnesiteln lehkost byt

KUNDERA, Milan. Nesnesiteln lehkost byt. Brno: Atlantis, 2006. ISBN 80-7108-281-3. Kundera ve sv zejm nejslavnj knize vyprv pbh Tome a Terezy, kte v roce 1968 emigruj do vcarska po okupaci eskoslovenska sovtskmi vojsky. Nedok se vak vyrovnat s novm neznmm prostedm, vrac se zpt, aby nakonec zemeli pi automobilov nehod. Nzev knihy odkazuje k jejich pobytu ve vcarsku, kter sice na rozdl od ech bylo svobodnou demokratickou zem, ale stejn tak cizm prostorem, v nm se hlavn hrdinov nedokzali orientovat. Jedn se tedy o oxymron, kde vcarsko pedstavuje svobodu lehkost byt, ale tak nesnesitelnou przdnotu, ve kter jsou oba neastn.

1.2

Opil korb

RIMBAUD, Arthur. Opil korb. Gottwaldov: Klub ptel umn, 1975. Sign: Bf3-0815.006 (MZK Brno).

Originln nzev: Le bateau ivre Bsnick skladba pedstavitele prokletch bsnk je velmi originlnm poinem plnm fantazie, snu a jaksi vzdlen tajemnosti a nekonenosti. Rimbaud vyuil principu asociace, kter rozvinul kolem motivu korbu zmtanho na rozbouenm moi. Pitom onm korbem je jeho vlastn due zmtan ve sprech drog, je uvolnily tok autorovch asociac, a kter se tak stala opilou. Dky Rimbaudov brilantn imaginaci se dostvme do jeho vnitnho svta nevybouenho mld nespoutanho konvencemi a pravidly.

1.3

Kamenn most

SEIFERT, Jaroslav. Dlo Jaroslava Seiferta, sv. 6: Vj Boeny Nmcov, Svtlem odn, Kamenn most. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-7304-061-1. Jaroslav Seifert vytvoil tuto sbrku pti rozshlejch bsn ve svm tzv. obdob ist lyriky (30. 60. lta). Tehdy psal Seifert melodick bsn prodchnut milostnou tmatikou, lskou k domovu a v ppad Kamennho mostu lskou a neskonalm obdivem ke svmu rodnmu mstu Praze. Sbrka Kamenn most vyla roku 1944, tedy v dob okupace eskoslovenska nmeckmi vojsky. Nen tedy divu, e v n vzpomn na sv mld, peml nad osudovmi momenty nai historie, kter spojuje s praskmi pamtkami. Sna se vrtit k trvalm hodnotm, piem si propjuje motiv kamennho Karlova mostu jako pile naich djin, jen odolal vem nstrahm asu a zlovle lid. Karlv most pedstavuje prototyp takov trval hodnoty, kter je v kadm z ns a kter mus odolat i v nejtch dnech okupace a vlky, aby se zachovala sla lovka jako takovho.

2 Interpretace t symbolickch nzv dl


2.1 Bible

Bible: Psmo svat starho a novho zkona. Praha: esk biblick spolenost, 2001. ISBN 8085810-27-1. Pvodn oznaen pro Psmo svat bylo hebrejsk slovo biblion, kter znamen kniha nebo paprov svitek. Pozdji bylo nahrazeno plurlem biblia, teprve ve stedovku se vilo uvn jednotnho sla. Bible je svat kniha pro kesany a judaisty. Pro kesansko latinskou kulturn oblast pedstavuje jakousi prvotn knihu vech knih, kter obsahuje vechna dleit pravidla a nazen dan Bohem. Symbolick vznam nzvu pak meme chpat nejen

tak, e samotn slovo bible znamen kniha, co v ns automaticky evokuje pocit, e se jedn o knihu mezi knihami, ale tak v tom, e je Bible posvtnm kodexem, tm nejvym zkonem a inspirac pro kesana a judaistu. Proto se tohoto slova uv i ve spojen s dalmi knihami, kter funguj podobnm inspiranm i zkonnm zpsobem (nap. bse Kvlen je bibl beat generation).

2.2

Mj

MCHA, Karel Hynek. Mj. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1065-6. Nejslavnj bse Karla Hynka Mchy vzbudila po svm vydn nebval ohlas. Byla tak zlomovm a inovativnm dlem esk literatury, e ji vtina kritik i autor odmtla, nkte se ji dokonce neodvaovali za jej novtorstv soudit. Nen tedy divu, e i po letech pitahuje pozornost ten. Mj alias kvten m v prostoru kesansko latinsk kultury symbolick vznam jako msc lsky, znovuzrozen a romantiky. Mcha vyuil prosted rozkvtajc, ale stle trochu potemnl prody k rozehrn sv melancholick lidsk tragdie. Msc kvten se zd jako dokonal as pro krsu, lsku, zradu, nenvist a vradu. Jako dokonal as pro paradox smrti ve svt, kter se prv probouz k novmu ivotu. Nzev Mj tak nen odkazem ke kalendnmu seku roku, ale m symbolizovat atmosfru romantiky ve vech jejch podobch.

2.3

Kytice

ERBEN, Karel Jaromr. Kytice. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1077-9. Mchv konkurent romantik Karel Jaromr Erben svou sbrku bsn Kytice zkonstruoval trochu jinm zpsobem. Vytvoil soubor 13 balad kratho rozsahu, kter se vak svou traginosti zcela vyrovnaj Mchovu Mji. Erben stejn jako Mcha vyuv veskrze romantickho prosted. V jednotlivch baladch se setkvme s lskou, nadpirozenem i se smrt. Ocitme se na pd hbitova, u tajuplnch jezer a les. Nejdleitjm Erbenovm motivem vak zstv provinn nejrznjho charakteru, kter m asto fatln nsledek. A sm autor pokld kytici na kad jeden hrob, jakoby svm vlastnm hrdinm onou kytic odpoutl hchy, kterch se dopustili. Kytici tak meme vnmat jako symbol smen i vykoupen a u autora, kter se provinil tm, e takov postavy stvoil, nebo jednotlivch vinnch hrdin.

3 Interpretace t alegorickch dl
3.1 Vlka s mloky

APEK, Karel. Vlka s mloky. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1078-6. V tto knize Karel apek ukzal nejen sv jazykov mistrostv, ale tak obrovsk pehled, kter nabyl cestovnm do nejrznjch kout svta. apek zde uil svch oblbench motiv, jako je odlidtn, objev pevratnho vynlezu, kter ve svm dsledku vede ke zkze lidstva (R.U.R., Tovrna na absolutno). Dleitou rovinou tohoto romnu je vak apkovo drazn varovn ped nastupujcm faismem a nacismem. V postav vdce mlok nadmloka meme pozorovat rysy Adolfa Hitlera, jako je ostr a brilantn rtorika i prohlaovn, e se nienm lidsk pevniny sna zskat pouze svj ivotn prostor. Nebyl by to ale Karel apek, aby ve svm romnu neuil ironii a sarkasmus. Nkter momenty knihy vyhnal a do absurdity, kritizuje komernost a lenost lid. Dky tmto prvkm se apkova dla stala nadasovmi a svm zpsobem nesmrtelnmi.

3.2

Ze ivota hmyzu

APEK, Karel. Ze ivota hmyzu. Praha: Artur, 2004. ISBN 978-80-86216-45-4. Na tomto dramatu s Karlem apkem spolupracoval i jeho bratr Jan. Vytvoili velmi vmluvnou alegorii na typick lidsk nedostatky a chyby. V prvn jednn se setkvme s motly, kte ij jenom pro plozen potomk a vlastn se vbec nezajmaj o city svho partnera. Ve druhm se nm naskt pohled do e brouk, tvrd pracujcho, kreativnho, ale pli koistnickho lidu, kter sleduje pouze vlastn cle bez ohledu na ostatn. Tet djstv je pak sondou do mravenit, kde jeho obyvatel buduj spolenost, staraj se o druh, ale jejich snaen vychz na przdno ve srovnn s nenaplnnost vlastnho ivota. V epilogu pak vyhn pbh opt do absurdity. Tulk, jaksi mluv obou brat, umr a dva slimci, kte jdou okolo, se na nj dvaj a jen lamentuj, ani by se snaili zabrnit tulkov smrti, piem uvaj apkem nenvidn frze.

3.3

Bosk komedie

ALIGHIERI, Dante. Bosk komedie. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1762-8.

Alighieri psal tento duchovn epos 15 let ve vyhnanstv a i do knihy se promtl motiv putovn. Hlavn hrdina, sm autor, postupn prochz temnm hvozdem (svt), peklem, ve kterm se setkv s nejrznjmi historickmi postavami, oistcem i Rjem. Jako prvodce Alighieriho se objevuje nejprve jeho dtsk lska Beatrice a nsledn bsnk Vergilius. Bosk komedie je alegorie putovn due a lovka ke spse a Bohu. Odtud i nzev komedie, protoe slovem komedie se oznaovala vechna dla, kter konila spsou, nikoliv zatracenm due. Pdomek bosk pak pidal a Giovanni Boccaccio, zejm kvli jej kvalit i duchovnosti. Prostednictvm dialog s nejrznjmi osobami se pak vyjaduje k politice i spoleenskm problmm.

ZVR
Krsn literatura je krsn pedevm kvli jazyku, kvli vrazovm prostedkm, kter autor ve svm dle vyuv. Takovmi prostedky jsou i beze sporu metafora, symbol a alegorie, kter dodvaj pbhm dal rozmr. Jsou sice nron na tene, jen nkdy mus vynaloit vt sil na rozpoznn pravho vznamu. V tto prci jsem se pokusil interpretovat nzvy devti knih. Snail jsem se vyloit jednak rovinu metaforickou, symbolickou i alegorickou, ale tak rovinu doslovnou. Je nutn vak pipomenout, e kad podobn interpretace, kter nepochz pmo od samotnho autora, je vcemn subjektivn.

SEZNAM LITERATURY
1) ALIGHIERI, Dante. Bosk komedie. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1762-8. 2) Akademick slovnk cizch slov. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0607-9. 3) Bible: Psmo svat starho a novho zkona. Praha: esk biblick spolenost, 2001. ISBN 80-85810-27-1. 4) APEK, Karel. Vlka s mloky. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1078-6. 5) APEK, Karel. Ze ivota hmyzu. Praha: Artur, 2004. ISBN 978-80-86216-45-4. 6) ERBEN, Karel Jaromr. Kytice. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1077-9. 7) KLIME, Lumr. Slovnk cizch slov. Praha: Sttn pedagogick nakladatelstv, 1994. Odborn slovnky. ISBN 80-04-26059-4. 8) KUNDERA, Milan. Nesnesiteln lehkost byt. Brno: Atlantis, 2006. ISBN 80-7108-281-3. 9) MCHA, Karel Hynek. Mj. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1065-6. 10) PROKOP, Vladimr. Djiny literatury od starovku do potku 19. stolet: pro vuku literatury na stednch kolch. Sokolov: O. K. Soft, 2004 dotisk. ISBN (Bro.) 11) PROKOP, Vladimr. Literatura 19. a potku 20. stolet: pro vuku literatury na stednch kolch. Sokolov: O. K. - Soft, 2000. ISBN (Bro.). 12) PROKOP, Vladimr. Pehled svtov literatury 20. stolet: pro vuku literatury na stednch kolch. Sokolov: O. K. - Soft, 2004 dotisk. ISBN (Bro.). 13) PROKOP, Vladimr. Pehled esk literatury 20. stolet: pro vuku literatury na stednch kolch. Sokolov: O. K. - Soft, 2004 dotisk. ISBN (Bro.). 14) RIMBAUD, Arthur. Opil korb. Gottwaldov: Klub ptel umn, 1975. Sign: Bf30815.006 (MZK Brno). 15) SEIFERT, Jaroslav. Dlo Jaroslava Seiferta, sv. 6: Vj Boeny Nmcov, Svtlem odn, Kamenn most. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-7304-061-1.