You are on page 1of 9
www.zaluu.com www.zaluu.com Био нийлэгжил: Тестостерон

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Био нийлэгжил:
Био нийлэгжил:

Тестостерон

www.zaluu.com www.zaluu.com Био нийлэгжил: Тестостерон
www.zaluu.com www.zaluu.com Био нийлэгжил: Тестостерон
www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостерон Тестостерон нь т ө мс ө гт нийлэгждэг бэлгийн булчирхайн даавар юм. Энэ

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостерон
Тестостерон

Тестостерон нь төмсөгт нийлэгждэг бэлгийн булчирхайн даавар юм. Энэ дааврын үйлчлэл нь гипофиз

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостерон Тестостерон нь т ө мс ө гт нийлэгждэг бэлгийн булчирхайн даавар юм. Энэ

гипоталамусыг хамарсан эргэх холбооны механизмаар зохицуулагддаг.Үрийн тахир сувганцруудын хоорондын холбогч эдэд байх Лейдигийн эсүүд нь тестостероныг ялгаруулна.

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Холестерол нь тестостероны урьдал бодис б ө г өө д гипофизээс ялгарах

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил

Холестерол нь тестостероны урьдал бодис бөгөөд гипофизээс ялгарах лютеотропин дааврын нөлөөгөөр прегнолонд

хувирна.ЛТ даавар нь лейдигийн эсийн гаднах өвөрмөц рецептортой холбогдоод цАМФ-аар дамжуулан эсэд холестеролоос 2α - дигидроксихолестерол буюу прегнолон үүсэх явцыг идэвхжүүлдэг.

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Үү ний дараагаар прегнолон тестосеронд шат дараалалсан урвалаар хувирдаг. Үү нд дараах

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил

Үүний дараагаар прегнолон тестосеронд шат дараалалсан урвалаар хувирдаг. Үүнд дараах ферментүүд оролцдог:

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Үү ний дараагаар прегнолон тестосеронд шат дараалалсан урвалаар хувирдаг. Үү нд дараах
  • 1. 3β–гидроксистероид-дегидрогеназууд

  • 2. ∆ 5,4 - изомеразууд

  • 3. 17 α –гидроксилазууд

  • 4.С 17-20 -лиазууд

  • 5.17β-гидрокси-стероид-дегидрогеназууд

зэрэг ферментүүд оролцоно.

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил
www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Нийлэгжсэн тестостерон нь цусны сийвэн дэх β - глобулинтай холбоот байдлаар байх

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил

Нийлэгжсэн тестостерон нь цусны сийвэн дэх β-глобулинтай холбоот байдлаар байх ба нийлэгжсэн нийт

тестостероны 97-98% нь дээрх уурагтай болон альбумин уурагтай холбогдож үлдсэн 2-3% нь чөлөөт буюу биологийн идэвхитэй хэлбэрээр оршино. Хоногт 5 мг тестостерон ялгардаг.

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил
www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил
www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Эд үү дэд тестостероноос дигидротестостерон үү сдэг б ө г өө д

www.zaluu.com

www.zaluu.com

Тестостероны нийлэгжил
Тестостероны нийлэгжил

Эдүүдэд тестостероноос дигидротестостерон үүсдэг бөгөөд энэ нь хоногт 50-100 мкг ялгардаг.

Дигидротестостерон нь тестостероноос НАДФ-Н хамааралт

www.zaluu.com www.zaluu.com Тестостероны нийлэгжил Эд үү дэд тестостероноос дигидротестостерон үү сдэг б ө г өө д

5α –редуктаза ферментээр ангижрах урвалын дүнд үүсдэг.

www.zaluu.com www.zaluu.com
www.zaluu.com
www.zaluu.com